http://www.grilla.hu/szules-szuletes/betegjogok.

html

Betegjogok
A várandósság nem betegség és a szülés is élettani természetes !ol"amat. #indezek ellenére amikor orvosi ellátásról van szó akkor mind a várandós mind a szül$ an"ára ug"an%g" vonatkozik a betegjogi t&rvén" mint bármel" más ellátottra. Az '((). évi *+,-. t&rvén" az egészségüg"r$l ,,. !ejezete tartalmazza a betegek jogait és k&telezettségeit. *élszer. ismernünk a t&rvén"t és /g" jogainkat k&telezettségeinket is és ha kell éljünk vele0 A szülés kap1sán kul1s!ontosság% a t&rvén" azon pontja amel" szerint „A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyi en ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiség en helyezzék el! 2 3sszeáll/tásunkban a t&rvén"ben !oglaltak mag"arázatát adjuk k&zre. A 1ikk további részét a 4zószóló Alap/tván" honlapjáról vettük át.

A betegek jogai és kötelezettségei Az egészségügyi ellátáshoz való jog A betegnek alapvet$en joga van az egészségi állapota által indokolt meg!elel$ !ol"amatosan hozzá!érhet$ és megkül&nb&ztetés nélküli egészségüg"i ellátáshoz. #eg!elel$ az ellátás ha az adott egészségüg"i szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabál"ok megtartásával t&rténik. 5ol"amatosan hozzá!érhet$ az ellátás amenn"iben az egészségüg"i ellátórendszer napi 67 órán keresztül igén"bevehet$. 89z nem azt jelenti hog" minden eg"es egészségüg"i szolgáltató minden id$ben elérhet$ hanem azt hog" a beteg a szükséges ellátást id$ben meg kell hog" kapja.: Az ellátás megkül&nb&ztetés nélküli ha nem t&rténik hátrán"os megkül&nb&ztetés a betegek k&z&tt társadalmi hel"zetük politikai nézeteik származásuk nemzetiségük vallásuk nemük sze;uális irán"ultságuk koruk 1saládi állapotuk testi vag" értelmi !og"atékosságuk képzettségük és minden eg"éb az egészségi állapotukkal &ssze nem !ügg$ okok alapján. Az egészségüg"i ellátás #ag"arországon nem ing"enes. Akinek van egészségbiztos/tása annak az ellátásért az esetek t&bbségében nem kell !izetnie. Azonban vannak ol"an ellátások amit részben vag" teljes egészében a betegnek kell ki!izetnie 8pl. bizon"os !ogászati kezelések ápolási osztál"on t&rtén$ gondozás szépészeti m.tétek stb.: Azt hog" valamel" ellátásért !izetni kell minden esetben el$re k&zlik a beteggel.

#inden betegnek joga van sürg$s szükség esetén az életment$ illetve a s%l"os vag" maradandó egészségkárosodás megel$zését biztos/tó ellátáshoz valamint !ájdalmának 1sillap/tásához és szenvedéseinek en"h/téséhez. A sürg$s szükség esete akkor áll !ent ha azonnali egészségüg"i ellátás hián"ában a beteg k&zvetlen életveszél"be kerülne illetve s%l"os vag" maradandó egészségkárosodást szenvedne. ,l"en hel"zetben a betegnek meg kell kapnia a szükséges ellátást akkor is ha nem tudja igazolni hog" biztos/tott 8nin1sen nála tébé kárt"a:. A betegnek ahhoz is joga van hog" ellátását az általa választott orvos végezze. Azonban a szabad orvosválasztás !eltétele hog" az meg!eleljen a beteg egészségi állapota által indokolt szakmai k&vetelmén"eknek a beteg is valamint az orvos is jogosult leg"en az ellátásra illetve annak elvégzésére. Amenn"iben a beteg !ekv$beteg-ellátó intézmén"ben választ orvost tekintettel kell lennie az intézmén" ellátási rendjére. A beteg kérheti eg" másik orvos által t&rtén$ megvizsgálását is.

A kórháznak gondoskodnia kell arról hog" a beteg !elvételekor megismerhesse a házirendet.9l$!ordulhat hog" a szükséges ellátásra nag"obb az igén" mint amit az adott intézmén"ben teljes/teni képesek. A kapcsolattartás joga A kórház nem zárt intézmén"0 =ozzátartozóival barátaival a beteg /rásban vag" szóban 8tele!onon: kap1solatot tarthat és látogatókat !ogadhat. A beteg megtilthatja azt hog" g"óg"kezelésének tén"ét vag" a kezelésével kap1solatos eg"éb in!ormá1iót más el$tt !eltárják. A kap1solattartás részletes szabál"ait az intézmén" házirendje tartalmazza. A várólistával kap1solatos kérdéseivel vag" kétel"eivel a beteg kezel$orvosához illet$leg a betegjogi képvisel$h&z !ordulhat. A kórház nem b&rt&n. 8?éldául ha nem akarja hog" bárki is megtudja azt hog" 3n a kórházban !ekszik akkor < kivételes esetekt$l eltekintve < az intézmén" harmadik személl"el még a benntartózkodás tén"ét sem k&z&lheti. Az ellátás során a beteg jogainak g"akorlásában 1sak az egészségi állapota által indokolt ideig és mértékig korlátozható. >iskor% g"ermeknek és a s%l"os állapot% betegnek joga van ahhoz hog" eg" személ" < a betegellátást nem zavarva < éjjel-nappal mellette tartózkodjon. Amenn"iben %g" d&nt hog" a kórházi kezelésének be!ejezése el$tt elhag"ja az intézmén"t kérjük tudassa szándékáról a kezel$orvosát0 8=a elégedetlen az ellátásával vag" valami sérelem érte és ezért akar elmenni távozása el$tt keresse !el a betegjogi képvisel$t0 @s ne !eledje jogában áll kérnie más egészségüg"i intézmén"be t&rtén$ áthel"ezését is0: A tájékoztatáshoz való jog 3nnek joga van ahhoz hog" kezel$orvosától részletes tájékoztatást kapjon: • • • • • • • • • egészségi állapotáról beleértve ennek orvosi meg/télését is a javasolt vizsgálatokról beavatkozásokról a javasolt vizsgálatok beavatkozások elvégzésének illetve elmaradásának lehetséges el$n"eir$l és ko1kázatairól a vizsgálatok beavatkozások elvégzésének tervezett id$pontjairól d&ntési jogáról a javasolt vizsgálatok beavatkozások tekintetében más lehetséges eljárásokról módszerekr$l az ellátás !ol"amatáról és várható kimenetelér$l az eg"es vizsgálatok beavatkozások eredmén"ér$l a további ellátásokról . Az emberi méltósághoz való jog A beteg az emberi méltósághoz való joga alapján soha sem tekinthet$ a g"óg"/tás puszta tárg"ának. Amenn"iben 3n %g" érzi hog" emberi méltóságában megsértették !orduljon a betegjogi képvisel$h&z. A kap1solattartásnak 1sak az intézmén" !eltételei a betegtársak jogai és a betegellátás rendje szabhat korlátokat.: 3nnek joga van az egészségüg"i intézmén"t elhag"ni ha ezzel mások testi épségét egészségét nem veszél"ezteti. A várólista határozza meg hog" a betegek mil"en sorrendben juthatnak a meg!elel$ ellátáshoz. A beteget 1sak méltán"olható okból és ideig szabad várakoztatni. a beteg an"agi hel"zete lakóhel"e nemzetiségi hovatartozása stb.: t&rténik. 9bben az esetben < ha erre mód van < ajánlani kell a betegnek eg" másik intézmén"t ahol a beavatkozást hosszabb várakozás nélkül el tudják végezni vag" pedig várólistára kell hel"ezni. Az ellátók k&telesek tekintettel lenni a beteg szeméremérzetére ezért ruházatát 1sak a szükséges id$re és szakmailag indokolt mértékben távol/thatják el. =asonlóképpen a szül$ n$ megjel&lhet eg" ol"an nag"kor% személ"t aki a vaj%dás és a szülés során !ol"amatosan mellette lehet. A várólistán a sorrend kialak/tása eg"séges ellen$rizhet$ n"ilvánosságra hozott szakmai szempontok szerint a várólistán szerepl$ betegek egészségi állapota által indokoltan és hátrán"os megkül&nb&ztetés nélkül 8pl. Amenn"iben a beteg várólistára kerül akkor tájékoztatást kell kapnia annak okáról várható id$tartamáról és esetleges k&vetkezmén"eir$l.

Amenn"iben nem kér tájékoztatást vag" nem mindenr$l akar tudni akkor ezt el$re k&z&lje az orvosával0 3nr$l a g"óg"kezelése során a legkül&nb&z$bb adatokat tartalmazó egészségüg"i dokumentá1ió 8tehát nem 1sak zárójelentés: készül. tájékoztatást annak a személ"nek kell megadni aki a beteg hel"ett jogosult az orvosi kezelésekre vonatkozó d&ntéseket meghozni.leg /rt és alá/rt vag" géppel 8más személ" által: le/rt saját kez.• • a javasolt életmódról valamint megtudhatja az ellátásban k&zvetlenül k&zrem. 8Azonban ha a beleeg"ezését alapos ok nélkül vonja vissza a !elmerült k&ltségeket ki!izettethetik 3nnel0: Arra is van lehet$sége hog" megjel&lj&n eg" !eln$tt személ"t 8hel"ettes d&ntéshozó: aki jogosult a beleeg"ezés illetve a visszautas/tás jogát 3n hel"ett g"akorolni.: Az önrendelkezéshez való jog A beteget is megilleti az &nrendelkezéshez való jog.k&d$ személ"ek nevét szakképes/tését és beosztását. 3nnek joga van ebbe a dokumentá1ióba betekinteni illetve < saját k&ltségére < másolatot kész/ttetni.leg is és két tan% által is alá/rt 8a tan%k lak1/mének is szerepelnie kell: vag" k&zjeg"z$ által szerkesztett okiratban vag" /rásképtelensége esetén szóban két tan% el$tt 8n"ilatkozatát rávezetik a kórlapjára amit a tan%k alá/rnak:.: jogosult a d&ntések meghozatalára. Dermészetesen ahhoz is joga van hog" ne tájékoztassák. A hozzátartozó d&ntése semmiképpen sem érintheti hátrán"osan az 3n egészségi állapotát. C"ermekek korlátozott tudatállapot% !eln$ttek esetében a tájékoztatáskor !ig"elembe kell venni a beteg életkorát szellemi érettségét pszi1hés állapotát. A tájékoztatáshoz nem 1sak a tiszta tudatállapot% !eln$ttnek van joga hanem minden betegnek aki kap1solatba tud lépni a k&rn"ezetével. Bag"on !ontos dologról az egészségér$l van szó ne szég"ellje elmondani panaszait !élelmeit0 Be veg"e zaklatásnak az orvos kérdéseit0 A g"óg"kezelése szempontjából nag"on !ontos lehet az ol"an in!ormá1ió is aminek 3n nem tulajdon/t jelent$séget. A beleeg"ezését bármikor visszavonhatja. 8. =a valamit nem értett valamiben bizon"talan vag" %jabb problémák merültek !el ellátása során bármikor kérdezze meg orvosát ápolóját. A tájékoztatásnak érthet$nek kell lennie. Aó ha el$re készül az orvossal való találkozásra. 5eln$tt belátási képességének birtokában lév$ beteg visszautas/that életment$ vag" életmeghosszabb/tó kezelést is.l"en esetben a ki!ogásolt bejeg"zésnek is olvashatónak kell maradnia. =a 3n átmenetileg vag" tartósan ol"an állapotba került hog" az orvosi kezeléseire vonatkozó d&ntéseket nem képes meghozni és korábban hel"ettes d&ntéshozót sem nevezett meg akkor az 9gészségüg"i t&rvén"ben !oglalt módon k&zeli hozzátartozója 8els$sorban az 3nnel eg" háztartásban él$ házastársa nag"kor% g"ermeke szül$je stb. 9setleg még otthon /rja !el az 3nt érdekl$ kérdéseket az aggasztó tüneteket eg"szóval mindent amit !ontosnak tart megtudni vag" elmondani. Amenn"iben 3n ol"an kezelést utas/t vissza aminek elmaradása s%l"os vag" maradandó károsodást eredmén"ezhet akkor az elutas/tást < a !enti !ormai k&vetelmén"eknek meg!elel$en < /rásba kell !oglalnia. Amenn"iben a beteg 1sak részben vag" eg"általán nem tájékoztatható akkor a teljes k&r. Amenn"iben a dokumentá1ióban hibás vag" ol"an bejeg"zést talál amivel nem ért eg"et joga van azt kijav/ttatni. A hel"ettes d&ntéshozó megnevezésének !ormai k&vetelmén"ei vannak rendelkezni lehet: • • • • • saját kez. Eizon"os t&rvén"be !oglalt kivételekt$l eltekintve 3n d&nti el hog" a javasolt beavatkozásokat elvégezzék-e avag" sem. 9zt 1sak akkor teheti ha ol"an g"óg"/thatatlan betegségben szenved amel" r&vid id$n belül halálhoz vezet. A kérdések az 3n g"óg"ulását és az orvos tájékozódását seg/tik ezért ne érezze kellemetlennek még akkor sem ha %g" érzi nehéz pontosan meg!ogalmazni az 3nt érdekl$ problémákat. Az 3n beleeg"ezésének tévedést$l megtévesztést$l !en"egetést$l és kén"szert$l mentesnek kell lennie és meg!elel$ tájékoztatáson kell alapulnia. 8=a il"en d&ntést hozott javasoljuk keresse meg a betegjogi képvisel$t0: .

89zt a rendelkezést Fél$ végakaratnakG nevezik.k&dik betegjogi képvisel$ akinek a leg!$bb !eladata hog" seg/tse a betegeket jogai érvén"es/tésében. Amenn"iben eg"es konkrét esetekben ki!ejezetten tiltakozik a hallgatók 8tanulók: jelenléte ellen ezt a k/vánságát az ellátóknak tiszteletben kell tartaniuk. 8Amenn"iben err$l nem rendelkezik akkor a k&zeli hozzátartozóit tájékoztatják. A beteg kötelezettségei . 8Ie az sem mellékes szempont hog" az oktatás során az átlagosnál nag"obb !ig"elmet !ord/tanak 3nre0: A beteg jogainak érvényesítése A betegnek joga van az egészségüg"i ellátással kap1solatban az egészségüg"i szolgáltatónál illetve annak !enntartójánál /rásban vag" szóban panaszt tenni.: Amenn"iben határozott elképzelése van arról hog" élete végén amikor már &ntudatlan állapotban van mil"en kezeléseket nem k/vánna magának 8pl. Az orvosi titoktartáshoz való jog Az 3n egészségüg"i ellátásában résztvev$ személ"eknek az ellátás során tudomásukra jutott egészségüg"i és személ"es adatait 8orvosi titok: bizalmasan kell kezelniük és azokat 1sak az arra jogosultakkal k&z&lhetik. 8Dermészetesen ol"an szóbeli panasz esetén amikor a panasz okát megszüntették nin1sen szükség az /rásos válaszra.: akkor 1élszer. 89zen általános szabál" alól t&rvén" kivételt tehet0: Az 3n vizsgálatának és kezelésének ol"an k&rülmén"ek k&z&tt kell t&rténnie hog" azt az 3n beleeg"ezése nélkül mások ne láthassák ne hallhassák kivéve ha ez elkerülhetetlen. >ik jogosultak az 3n orvosi titkait megismerniH 9ls$sorban azok akiket 3n erre !eljogos/t. Az 9gészségüg"i t&rvén" rendelkezései szerint megtilthatja hog" holtestéb$l szervet és sz&vetet g"óg"/tás kutatás vag" oktatás 1éljából eltávol/tsanak valamint kérheti hog" holtestének bon1olásától tekintsenek el. %jraélesztés gépi lélegeztetés operá1ió mesterséges táplálás stb. Ahhoz hog" hallgató 8tanuló: az 3n testét érint$ vizsgálatot beavatkozást végezzen minden esetben az 3n beleeg"ezésére van szükség. 3nnek joga van ahhoz is hog" halála esetére rendelkezzen a holtestét érint$ beavatkozásokról. Az él$ végakaratot k&zjeg"z$nek kell okiratba !oglalnia és két évente meg kell %j/tani. él$ végakaratot kész/tenie. >érjük miel$tt elutas/tó d&ntést hozna gondoljon arra hog" az egészségüg"i szakemberképzés elképzelhetetlen g"akorlati oktatás nélkül. 9bben a dokumentumban is megjel&lhet eg" 3nh&z k&zelálló személ"t akir$l %g" gondolja hog" ismeri az 3n értékrendjét és az orvosi kezelésére vonatkozó d&ntéseket az 3n akaratának meg!elel$en hozza majd meg. Amenn"iben az egészségüg"i ellátása kap1sán ol"an probléma merül !el aminek a megoldásához seg/tségre van szüksége keresse !el a betegjogi képvisel$t0 Az egészségüg"i szolgáltatónak gondoskodnia kell arról hog" a betegek és hozzátartozóik megismerhessék a betegjogi képvisel$ kilétét és elérésnek módját. A panaszt k&telesek kivizsgálni és ennek eredmén"ér$l 'J munkanapon belül /rásban tájékoztatást adni. A kórházba t&rtén$ !elvételekor meg kell hog" kérdezzék arról kinek adható !elvilágos/tás illetve kiket zár ki az egészségüg"i adatainak részleges vag" teljes megismeréséb$l.: #inden egészségüg"i szolgáltatónál 8a 1saládorvostól a klinikáig: m. #indann"iunk érdeke hog" megbetegedésünk esetén jó szakemberek ellátásában részesüljünk.3nnek lehet$sége van arra is hog" még belátási képessége birtokában rendelkezzék orvosi kezelésér$l arra az id$re amikor állapota miatt ezt már nem tudja megtenni. -iszont arról el$re tájékoztatni kell 3nt hog" il"en intézmén"be utalják be illetve il"en intézmén"ben !ogják g"óg"kezelni.: 3nnek joga van ahhoz hog" vizsgálata és g"óg"kezelése során 1sak azok leg"enek jelen akiknek a részvétele az ellátásban szükséges illetve azok akiknek az ottlétéhez 3n hozzájárult. Az egészségüg"i szakemberképzésre kijel&lt intézmén"ekben 8il"en minden klinika de a legt&bb kórház is: nem kérik az 3n hozzájárulását ahhoz hog" vizsgálatakor kezelésekor hallgatók 8tanulók: jelen lehessenek.

Dermészetesen k&teles betartani a jogszabál"okat az intézmén" házirendjét és a tér/tésk&teles ellátások ellenértékét meg!izetni.: 9l kell mondania hog" egészségüg"i ellátásával kap1solatban korábban mil"en jogn"ilatkozatokat tett 8pl. Dájékoztatni kell az ellátókat < saját betegségével &ssze!üggésben < mindarról ami mások életét vag" testi épségét veszél"eztetheti /g" kül&n&sen a !ert$z$ betegségekr$l és a !oglakozás végzését kizáró megbetegedésekr$l állapotokról. A beteg < saját érdekében .: Az orvosnak 8szakdolgozónak: bizon"os esetekben meg kell tagadnia illetve megtagadhatja a beteg ellátását. 9 k&telezettségeknek els$sorban a saját és mások g"óg"ulása érdekében kell eleget tennie. hel"ettes d&ntéshozót nevezett meg él$ végakaratot kész/tett:.mindenekel$tt k&teles eg"üttm. 8Amenn"iben a beteg más tudomán"osan szintén el!ogadott ellátást k/ván a kezel$orvosának ol"an másik orvoshoz kell irán"/tania aki azt a beavatkozást elvégzi. #iután hozzájárult a beavatkozásokhoz k&teles betartani az orvosoknak a g"óg"kezelésével kap1solatos rendelkezéseit. Az egészségügyi dolgozók jogai #int minden mag"ar állampolgárnak az egészségüg"i dolgozónak is joga van ahhoz hog" emberi méltóságát tiszteletben tartsák. beteg: a kért ellátásra nin1sen szükség. 9 jog minden más emberre k&telezettségeket ró 8kül&n&sen: lelkiismereti és világnézeti megg"$z$désének jóh/rnevének magánéletének magántitkainak tisztelete egészségének és testi épségének óvása a vele szembeni kulturált viselkedés:.k&dése révén lehetséges ezért a betegnek nem 1sak jogai de k&telezettségei is vannak.tlen terhet 8pl. #indezeken t%l az egészségüg"i dolgozót !oglalkozása g"akorlása során kül&n&s jogok is megilletik: Az orvosnak joga hog" a tudomán"osan el!ogadott vizsgálati és terápiás módszerek k&zül szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó az általa illetve az ellátásban k&zrem. Az ellátást megtagadhatja az orvos 8szakdolgozó: akkor ha: • • • a beteg nem igén"el azonnali ellátást 8kés$bbre halasztható visszarendelhet$: !eltéve ha ez a betegre nem ró ésszer. =itelt érdeml$en igazolnia kell a személ"es adatait és azt hog" van-e egészségbiztos/tásaH >&teles tiszteletben tartani más betegek és az egészségüg"i dolgozók jogait.k&dni az $t ellátó egészségüg"i dolgozókkal az alábbiak szerint: Dájékoztatni $ket mindarról aminek ismerete szükséges a meg!elel$ g"óg"kezeléshez. Az orvos nem k&telezhet$ arra hog" az általa választott eljárás hel"ett más < tudomán"osan szintén el!ogadott < beavatkozást végezzen.9redmén"es g"óg"/tó tevéken"ség 1sak a beteg és az ellátók k&l1s&n&s eg"üttm.k&dési k&telezettségét s%l"osan megsérti 8és nem áll !enn a sürg$s szükség esete: az ellátó életét testi épségét a beteg magatartása veszél"ezteti Az ellátást megtagadhatja az orvos 8szakdolgozó: de a beteget másik ellátóhoz kell irán"/tania abban az esetben ha: . Eizon"ára 3n is belátja hog" ezek nem is ol"an teljes/thetetlen k&vetelmén"ek. 89g"es !ert$z$ betegségek esetén azt is meg kell mondania hog" a !ert$zést kit$l kaphatta és kit !ert$zhetett meg.k&d$ személ"ek által ismert és g"akorolt a rendelkezésre álló tárg"i és személ"i !eltételek mellett végezhet$ eljárást. utazás hosszas várakozás: a beteg az eg"üttm. >ül&n&sen !ontos elmondani korábbi betegségeit g"óg"kezelésétK azt hog" mil"en g"óg"szereket szed illetve szedett valamint !el kell tárnia azokat a ko1kázati tén"ez$ket is amik az egészségét káros/thatják. Az orvosnak meg kell tagadnia az ellátását abban az esetben ha: • • • • az jogszabál"ba ütk&zik szakmai szabál"ba ütk&zik 8tehát nem a tudomán"osan el!ogadott beavatkozást akarják elvégeztetni: az ellátásra az orvos 8szakdolgozó: !izikailag alkalmatlan 8pl.

rokona barátja haragosa: az ellátás az orvos 8szakdolgozó: erk&l1si !el!ogásával lelkiismereti vallási megg"$z$désével ütk&zik. Az orvosnak joga van arra 8és ez eg"ben erk&l1si k&telessége is: hog" betegét k&rültekint$en szükség szerint !okozatosan a beteg állapotára és k&rülmén"eire tekintettel tájékoztassa.• • • • • más betegnek azonnali ellátásra van szüksége nin1senek meg az ellátás !eltételei a beteg sért$ !en"eget$ magatartást tan%s/t 8!eltéve ha ezt a magatartást nem a betegsége okozza: a beteghez személ"es kap1solat !.zi 8pl. Jakab Tibor . Dr.