SULIT

*

900/1

STPM 2006

JABATAN PELAJARAN PERAK

PENGAJIAN AM
KERTAS 1 SET 1 LEARNING TO SCORE

(ANEKA PILIHAN)
(Dua jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan : anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti. Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah : jumlah markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.

Kertas soalan ini terdiri daripada 12 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Perak 2006
STPM 900/1 [Lihat sebelah SULIT*

1

SULIT* 1. Antara berikut kriteria yang manakah digunakan oleh sesebuah kerajaan sebelum menetapkan dasar negara? I Keadilan II Kemegahan III Kepentingan parti politik IV Kemakmuran A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2. • Membuka tanah baru untuk pertanian • Mengamalkan konsep mini estet • Menubuhkan koperasi peladang Strategi di atas dilaksanakan melalui A Dasar Tanah Negara B Dasar Pertanian Negara C Dasar Pembangunan Nasional D Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung dan Desa 3. Mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih untuk memajukan teknologi sendiri • Melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran berkaitan Pernyataan di atas merujuk kepada A Dasar Penswastaan C Dasar Perindustrian Berat B Pelan Induk Perindustrian D Dasar Persyarikatan Malaysia 4. • Menggalakkan pertumbuhan ekonomi • Menjimatkan perbelanjaan kerajaan • Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiran A Wawasan 2020 C Dasar Pandang ke Timur B Dasar Penswastaan D Dasar Persyarikatan Malaysia 5. Antara berikut yang manakah menggambarkan kepemimpinan Perdana Menteri pertama Malaysia? I Penekanan sentimen anti komunis II Mengadakan hubungan dua hala dengan China III Menekankan corak ekonomi perdagangan bebas IV Mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 6. • Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu • Kurikulum dan peperiksaan yang sama Pernyataan di atas ini merujuk kepada A Penyata Razak C Kurikulum Baru Sekolah Rendah B Dasar Pendidikan Kebangsaan D Kurikulum Baru Sekolah Menengah •

2

SULIT* 7. • Menaiktarafkan kawasan kampung menjadi bandar kecil • Mewujudkan kawasan estet padi • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap Antara berikut yang manakah benar tentang penyataan di atas ? A Dasar Urbanisasi B Dasar Pertanian Negara III C Dasar Pembangunan Nasional (RRJP II) D Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung Dan Desa 8. • Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara • Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan Antara berikut yang manakah benar tentang penyataan di atas ? A Dasar Pendidikan Negara C Dasar Ekonomi Baru (RRJP I) B Dasar Sosial Negara 2003 D Dasar Kebudayaan Kebangsaan 9. Antara berikut yang manakah benar mengenai objektif Dasar Pertanian Negara? I Mengawal harga keluaran pertanian II Memajukan Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS) III Memaksimumkan pendapatan dari sektor pertanian IV Memajukan hasil dan meningkatkan mutu sektor pertanian A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 10. Antara berikut yang manakah benar mengenai Dasar Wanita Negara? A. Mengintegrasikan sumbangan wanita dalam sektor tertentu sahaja B. Memperjuangkan persamaan taraf dan hak yang sama rata seperti mana kaum lelaki C. Memastikan bahawa wanita dapat bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan D. Menjamin perkongsian antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat 11. Antara berikut yang manakah merupakan komitmen Malaysia melalui Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC )? I Penubuhan Lembaga Tabung Haji II Penubuhan Bank Pembangunan Islam III Penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad IV Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 12. Antara berikut yang manakah isu yang dibincangkan oleh Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC ) dalam Sidang Kemuncak Luar Biasa yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi pada Disember 2005? I Pinjaman daripada Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) II Penghantaran tentera pemerhati ke Iran untuk mengawasi penglibatannya dalam kuasa nuklear III Membantu umat Islam Palestin berdaya maju, merdeka, berdaulat dan menubuhkan negara Palestin IV Membentuk satu mekanisme membolehkan negara-negara anggota bertindak pantas apabila berlaku bencana alam A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

3

SULIT* 13. Antara berikut yang manakah mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia pada zaman Tunku Abdul Rahman? I Hubungan dengan negara China II Ancaman komunis di Asia Tenggara III Dasar pro-Barat dan pro-Komanwel IV Fokus kepada Pergerakan Negara-Negara Berkecuali A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 14. Antara berikut yang manakah pertubuhan yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2005? I Pertubuhan Komanwel II Sidang Kemuncak Asia Timur ( EAS ) III Pergerakan Negara-Negara Berkecuali ( NAM ) IV Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 15. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Pergerakan Negara-negara Berkecuali ( NAM )? I Ditubuhkan pada tahun 1967 II Berasal daripada Konferensi Bandung 1955 III Cuba akan menjadi pengerusi NAM kali ke-14 IV Pengerusi pertamanya ialah Presiden Sukarno dari Indonesia A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 16. Antara berikut yang manakah benar tentang isu yang dipersetujui dalam Sidang Kemuncak ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur Disember 2005? I Menyokong GATT II Komuniti Keselamatan ASEAN III ASEAN melanjutkan kerjasama dengan G-15 IV Pembentukan Piagam ASEAN yang menjadi dokumen bersifat perlembagaan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 17. Antara berikut yang manakah kes diadili oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC)? I Pertindihan tuntutan wilayah II Pencerobohan ketenteraan ke atas wilayah III Menyelesaikan pertikaian sempadan antara negara IV Pembunuhan kejam beramai-ramai terhadap kaum minoriti A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 18. Antara berikut yang manakah benar mengenai penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa? I Menjadi Pengerusi Majlis Perhimpunan PBB 1996 II Menjadi Penganjur Kejohanan Sukan Komanwel 1998 III Pernah menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan PBB 1996 IV Menjadi Pengerusi ICDAIT (Persidangan Anti Dadah Antarabangsa) 1990 A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19. Antara berikut yang manakah benar tentang tujuan diadakan Dialog SelatanSelatan? A Bekerjasama dengan Negara Utara. B Memperjuangkan perdagangan dunia yang bebas dan terbuka C Menjadi penggerak ke arah mewujudkan kemakmuran bersama D Mengurangkan pergantungan Dunia Ketiga kepada negara maju

4

SULIT*

20. Antara berikut manakah bidang yang menjadi fokus Kerjasama Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN? I Pelabuhan II Infrastruktur III Pelancongan IV Tenaga nuklear A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 21. Antara berikut yang manakah benar tentang ciri sesebuah negara? A Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan B Badan pemerintah dipilih menerusi pilihanraya C Berupaya mengadakan hubungan luar dengan negara lain D Memiliki perlembagaan bertulis sebagai panduan mentadbir negara 22. Antara berikut yang manakah tujuan mengadakan doktrin pengasingan kuasa? I Menjamin rakyat mendapat keadilan undang-undang II Mengelakkan pemusatan kuasa oleh mana-mana cabang kerajaan III Mengagihkan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri IV Mengehadkan kuasa antara badan pemerintah, perundangan dan kehakiman A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 23. Kerajaan Pusat berhak mengubah atau membatalkan perundangan yang diluluskan oleh peringkat kerajaan lain • Contoh negara: United Kingdom Antara berikut yang manakah benar tentang pernyataan di atas? A Kerajaan Monarki C Kerajaan Persekutuan B Kerajaan Kesatuan D Kerajaan Konfederasi 24. Antara berikut yang manakah tindakan yang disifatkan sebagai melanggar hak asasi individu? I. Rumah pengedar dadah disita atas arahan mahkamah II. Penduduk Sabah dan Sarawak dihalang bermastautin di Semenanjung Malaysia III. Seseorang dijatuhkan hukuman mati kerana terlibat dalam pengedaran heroin melebihi 15 gram. IV. Seseorang yang ditangkap ditahan reman selama 7 hari tanpa dihadapkan ke hadapan Majistret A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 25. Antara berikut yang manakah benar tentang Timbalan Yang di-Pertuan Agong? A Baginda tidak boleh menjalankan tugas sebagai Ketua Negeri di negeri baginda B Baginda hendaklah mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong C Baginda akan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong apabila jawatan itu dikosongkan D Baginda menjalankan tugas Yang di-Pertuan Agong apabila Yang di-Pertuan Agong mengadakan lawatan rasmi ke luar negara lebih daripada 15 hari. •

26. Antara berikut yang manakah termasuk dalam bidang kuasa Kerajaan Persekutuan?

5

SULIT* I Insurans II Kebajikan Orang Asli III Lesen untuk melombong galian IV Kuturayau dan penjaja beredar A I dan II B I dan IV C II dan III

D III dan IV

27. Antara berikut yang manakah tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Awam? I Membayar gaji dan pencen kakitangan awam II Mengesahkan jawatan seseorang kakitangan awam III Menukarkan atau memindahkan seseorang kakitangan awam IV Menyediakan rekod perkhidmatan seseorang kakitangan awam A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 28. Antara berikut yang manakah benar tentang Jemaah Menteri? I Menyandang jawatan selama 5 tahun II Ahlinya dilantik oleh Perdana Menteri III Bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen IV Saraan dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang Yang Disatukan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 29. Antara berikut yang manakah benar tentang sesebuah kementerian? A Beroperasi di peringkat negeri B Mengakaunkan kewangan sendiri C Mesti mempunyai seorang Setiausaha Parlimen D Ketua Setiausaha Kementerian merupakan pentadbir utama Soalan 30 berdasarkan jadual berikut Agensi Peranan I Perbendaharaan X Menyediakan rancangan pembangunan lima tahun II Unit Perancang Ekonomi Y Menyelesaikan masalah kontraktor Bumiputera III Unit Penyelarasan Z Mengawasi pertumbuhan industri insurans Pelaksanaan 30. Antara berikut yang manakah padanan yang betul? I II III A Z X Y B X Y Z C Z Y X D Y X Z 31. Antara berikut yang manakah benar tentang kuasa budi bicara Raja atau Sultan? A Melantik majistret B Melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri C Mengurniakan bintang kebesaran, pangkat, kemuliaan kepada mereka yang berjasa D Memberi pengampunan kepada pesalah jenayah yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah 32. Antara berikut yang manakah benar tentang badan berkanun? A Dasar-dasar ditentukan oleh Lembaga Pengarah B Organisasi ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 C Diketuai menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong D Jabatan Perkhidmatan Awam dan Perbendaharaan mesti dirujuk sebelum meminda bilangan pekerja. 33.

6

SULIT* • •

Membentuk dan mentadbir dasar negara berhubung dengan penggunaan tanah Memastikan wujud pengawalan tanah untuk pertanian, perhutanan dan perlombongan sumber galian Antara berikut yang manakah benar tentang pernyataan di atas? A Majlis Tanah Negara C Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan B Jabatan Perhutanan D Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 34 Antara berikut yang manakah merupakan sumber kewangan Kerajaan Negeri? I Cukai jalan II Cukai tanah III Zakat dan fitrah IV Bayaran denda pesalah trafik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 35. Antara berikut yang manakah turut menghadiri mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri? I Yang di-Pertua Negeri II Pegawai Kewangan Negeri III Penasihat Undang-undang Negeri IV Semua ahli Dewan Undangan Negeri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 36. Padankan penyataan P, Q, R dan S yang sesuai dengan perundangan I, II dan III.? I Akta P Undang-undang ini digubal oleh Parlimen. Undang-undang ini digubal oleh Dewan Undangan Negeri II Ordinan Q Sabah Undang-undang ini diluluskan dari tahun 1948 hingga III Enakmen R 1959 Undang-undang ini dibentuk oleh menteri untuk Perundangan S IV memperincikan Akta Parlimen Kecil P I I III IV Q II II II II R III II I II S IV IV IV I

A B C D

37. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keistimewaan Dewan Rakyat ? I Ahli Dewan Rakyat sahaja berhak dilantik menjadi Ahli Kabinet II Ahli Dewan Rakyat sahaja berhak dilantik sebagai Perdana Menteri III Segala rang undang-undang berkaitan dengan kewangan mesti dimulakan oleh Dewan Rakyat IV Segala prosiding di dalam atau luar Dewan Rakyat tidak boleh dicabar di manamana mahkamah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 38. Undang-undang Islam di Malaysia ditadbir mengikut A Akta Agama Islam B Perundangan Agama Islam C Perundangan Kecil Agama Islam D Enakmen atau Ordinan Pentadbiran Agama Islam

39. Antara berikut yang manakah merupakan undang-undang tidak bertulis di Malaysia?

7

SULIT* I Ordinan II Adat Perpatih III Perundangan Subsidiari IV Keputusan mahkamah atasan yang lalu A I dan II B I dan III C II dan IV

D III dan IV

40. Antara berikut yang manakah benar tentang Akta di Malaysia? I Digubal oleh Parlimen II Dikuatkuasakan sebaik sahaja diluluskan III Ditentukan kesahannya oleh Peguam Negara IV Penguatkuasaannya meliputi semua negeri di Malaysia A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 41. Antara berikut yang manakah benar tentang Dewan Negara di Malaysia ? I Mempunyai kuasa yang sama dengan Dewan Rakyat II Tempoh maksimum perkhidmatan anggotanya ialah 6 tahun III Merupakan dewan tertinggi yang mempunyai kuasa pembatal IV Tidak terbubar walaupun Dewan Rakyat dibubarkan atas tujuan pilihan raya A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 42. Antara berikut yang manakah benar tentang perlucutan jawatan seseorang ahli Parlimen? I Diisytiharkan muflis oleh mahkamah II Didapati memperoleh kewarganegaraan asing III Disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara 10 bulan dan denda RM1000 IV Tidak menghadiri persidangan Parlimen selama 3 bulan berturut-turut tanpa kebenaran A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 43. Antara berikut yang manakah merupakan komponen yang menganggotai Badan Perundangan Negeri ? I Dewan Undangan Negeri II Setiausaha Kerajaan Negeri III Raja atau Yang Dipertua Negeri IV Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 44. Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai kes jenayah ? I Tidak menyelesaikan bayaran balik pinjaman II Menuntut harta warisan daripada orang tua III Menyalahgunakan kuasa dan menuntut ganjaran IV Mencuri maklumat melalui sistem teknologi maklumat A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 45. Antara berikut yang manakah merupakan kes-kes jenayah yang dibicarakan oleh Mahkamah Syariah ? I Berjudi II Bercerai III Minum minuman keras IV Pembahagian harta benda A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

Soalan 46 dan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah.

8

SULIT*

Jadual 1 : Tenaga Pengajar dan Pelajar di beberapa negara ASEAN 1998 Nisbah Tenaga Sekolah Sekolah Tenaga Pengajar Negara IPTA Rendah Menengah Pengajar dengan Pelajar Filipina 10 354 000 3 596 000 1 072 907 480 205 1 : 31.3 Indonesia 31 615 141 8 922 086 1 224 907 1 539 448 1 : 26.3 Malaysia 2 481 576 1 851 348 339 349 218 500 1 : 21.4 Singapura 317 860 260 428 97 075 38 740 1 : 17.4 Thailand 9 013 645 2 953 457 422 708 610 361 1 : 20.3 46. Antara berikut yang manakah menunjukkan beban guru yang paling berat secara perbandingan? A Filipina B Indonesia C Singapura D Thailand 47. Negara manakah dianggarkan jumlah pelajar sekolah rendah paling banyak tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah ? A Indonesia B Malaysia C Singapura D Thailand 48. Sebuah bangunan ketinggian 375 meter terletak di puncak sebuah bukit yang mempunyai ketinggian 6500 meter dari aras laut. Seorang pekerja melakukan kerja bawah tanah sedalam 350 meter dari puncak bukit tersebut. Kira kedudukan pekerja tersebut dari aras laut. A 6525 meter B. 6150 meter C. 6125 meter D. 5775 meter 49. Sebuah syarikat penjanaan kuasa elektrik swasta mengenakan bayaran penggunaan elektrik kepada pengusaha perusahaan kecil dan sederhana dengan kadar yang berikut: 100 unit pertama (dalam kiraan kilowatt) = 30 sen seunit 300 unit berikutnya = 35 sen seunit unit berikutnya = 38 sen seunit Purata penggunaan elektirk bagi sebuah perusahaan kraftangan adalah sebanyak 34 kilowatt sehari. Berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh pengusaha tersebut untuk penggunaan elektrik bagi bulan Mei ? A RM 334.20 B RM377.52 C RM378.90 D RM383.52 Soalan 50 dan 51 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini. Jadual 2 : Pasaran saham Kuala Lumpur pada 16 Februari 2006. Tahun Kewangan Tutup +/Jumlah Tinggi Rendah 192 144 Affin 162 1 4832 336 221 AMMB 266 5 41880 175 101 BIMB 125 Tetap 120 595 444 Commerz 585 -5 109082 161 120 HDBS 153 Tetap 211 95 62 HL Cap 75 -2 148 151 89 OSK 137 -4 9401 810 605 PB Bank-01 670 -10 54698 426 306 S. Bank 408 2 680 136 101 Takaful 104 Tetap 499 50. Kaunter yang manakah yang mengalami peratusan perubahan harga tahunan yang paling tinggi?

9

SULIT* A. OSK B. BIMB C. AMMB D. HL Cap

51. Kaunter yang manakah yang mengalami peratusan kejatuhan harian yang paling besar? A. OSK B. HL Cap C. PB Bank-01 D. Commerz 52. Perbezaan waktu antara Negara P dan Negara Q adalah 6 jam. Negara P terletak di barat Negara Q. Encik Rahman bertolak dari Negara Q ke Negara P pada pukul 5:30 petang pada 26.2.2006. Perjalanan kapal terbang mengambil masa 8 jam. Bilakah Encik Rahman akan sampai di lapangan terbang Negara P mengikut masa tempatan Negara P ? A. 7.30 pagi, 25. 2. 2006 C. 7.30 petang, 26. 2. 2006 B. 3.30 petang, 26.2.2006 D. 7.30 pagi, 27. 2. 2006 53. Dalam satu pertandingan mengupas kelapa, kebolehan peserta adalah seperti berikut. W memerlukan 1 minit untuk mengupas sebiji kelapa X memerlukan ½ minit untuk mengupas sebiji kelapa Y memerlukan lebih 1 minit untuk mengupas sebiji kelapa Z memerlukan lebih ½ minit untuk mengupas sebiji kelapa Berapa biji kelapa dapat dikupas secara maksimum dalam masa 3 minit ? A 14 B 15 C 16 D 17 Soalan 54 dan 55 berdasarkan Jadual 3 di bawah. Jadual 3 : Keadaan GunaTenaga Pada Tempoh 3 Sukuan Pertama Tahun 2005 2005 2005 2005 Guna Tenaga Suku Pertama Suku Kedua Suku Ketiga Jumlah Tenaga Buruh ('000) 10,307.3 10,541.7 10,498.6 Bekerja ('000) 9943.8 10,215.6 10,101.0 Menganggur ('000) 363.5 326.1 397.6 Kadar Pengangguran (% daripada 3.5 3.1 3.8 tenaga buruh) 54. Jika negara P sebenarnya hanya mempunyai 10.21 juta tenaga buruh, berapakah jumlah orang yang menganggur pada tempoh suku tahun pertama 2005? A 97.3 ribu orang B 266.2 ribu orang C 344.84 ribu orang D 357.35 ribu orang 55. Pada suku keempat tahun 2005, dianggarkan kadar pengangguran tidak berubah, berapakah jumlah tenaga buruh yang mendapat pekerjaan jika bilangan penganggur dianggarkan sebanyak 421.1 ribu orang ? A 10,498.6 ribu orang C 10 660.5 ribu orang B 10,101.0 ribu orang D 11081.6 ribu orang

Soalan 56 dan 57 berdasarkan Jadual 4 di bawah.

10

SULIT* Jadual 4 : Maklumat Pembahagian Ahli Farmasi Berdaftar Tahun 2002 Graduan tempatan : Universiti Sains Malaysia 102 orang Universiti Kebangsaan Malaysia 52 orang Universiti Malaya 36 orang Jumlah 190 orang Graduan luar negara : United Kingdom Australia Indonesia Singapura Taiwan Pakistan Japan New Zealand Amerika Jumlah

18 orang 30 orang Tiada 3 orang 4 orang Tiada 1 orang 5 orang 3 orang 120 orang

Graduan program berkembar : *IMU/ University of Strathclyde 56 orang * IMU: International Medical University 56. Berapa peratuskah ahli farmasi yang didaftarkan adalah graduan lepasan program berkembar ? A 15.3% B 18.1% C 22.8% D 31.8% 57. Antara berikut yang manakah benar tentang Jadual 4 ? I United Kingdom menyumbangkan 15 % ahli farmasi graduan lepasan luar negara II Sebanyak 8.2% ahli farmasi graduan lepasan universiti luar negara adalah dari Negara Australia. III Kira-kira 52% ahli farmasi berdaftar pada tahun 2002 adalah graduan lepasan universiti tempatan. IV Hampir satu per tiga ahli farmasi yang didaftarkan adalah graduan lepasan Universiti Sains Malaysia. A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 58. Sebuah institusi swasta telah menerima pendaftaran sebanyak 1600 orang pemohon untuk mengikuti kursus Teknologi Maklumat dan Sains Komputer. 35% pemohon kursus Teknologi Maklumat adalah lelaki sementara 48% pemohon kursus Sains Komputer adalah perempuan. Jika jumlah pemohon kursus Sains Komputer adalah 1/4 daripada jumlah pendaftaran, berapakah jumlah pemohon lelaki dalam pendaftaran tersebut? A 348 orang B 612 orang C 628 orang D 768 orang

Soalan 59 berdasarkan Jadual 5 di bawah.

11

SULIT* Jadual 5 :Mata Wang Asing bagi satu unit Ringgit Malaysia pada 21 Februari 2006. Mata wang Harga jualan Harga Belian $US (Dolar Amerika Syarikat) 3.7500 3.6890 6.5510 6.4220 £(Paun Sterling) $S( Dolar Singapura) 2.3045 2.2600 Euro 4.4810 4.3970 59. Seorang pelajar Malaysia telah membeli sebuah kereta terpakai di Britain dengan harga £15, 000. Selepas tamat pengajian, kereta itu dibawa pulang ke Malaysia dengan menggunakan khidmat perkapalan Singapura dengan tambang sebanyak $S 1,500. Kereta itu dikenakan cukai eksais sebanyak 75% daripada nilainya. Berapakah jumlah kos( dalam RM) yang perlu ditanggung oleh pelajar tersebut. A 171967.50 B174470.00 C 175353.75 D 175420.50 60. Stesen minyak di Jalan Sultan Abdullah telah membeli 29000 liter minyak petrol dengan harga RM1.57 seliter. Pihak kerajaan telah mengumumkan kenaikan harga minyak dan kini minyak dijual pada harga RM1.92 seliter. Berapakah peratusan keuntungan yang diperoleh oleh syarikat tersebut? A 18.2% B 22.3% C 38.5% D. 82.8%

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.