You are on page 1of 97

Z

# S


- U


- ,
- (1) U U
US U , .. UU
. U (..) . ~}w|z-z{x|

(2) U
vz/x, , U
. (..)
 ~}~x}-wv||

(3) nsoUs nz dqekj tSu


,evkbZth& 172 ch Hkkst gksVy ds ikl bUnzuxj

iks 0 & e.Mh}hi] ftyk & Hkks i ky e0iz 0


 07480&231668]  9425359123

eq n z d

4 Hkkjr ds leLr jsyos LVs'ku rFkk cl LVS.M


,oa lHkh fl) {ks=k] vfr'k; {ks=k o rhFkZ {ks=kksa dh cqd LVkWyksa ij miyC/k
5 Hkkjr ds eq[; 'kgjksa dh eq[; iqLrd fo; dsUnksa ij miyC/k
& Shyam johri & sons
395-sangnm vihar; loni; Ghaziabad(u.p)
Email:-shyamjohri58@gmail.com

9891391058-9410402935

U U -
S
- 2011, U : 5000, U=17000,

- UUU
U U
- M. 500/-( : )
Visit our website:- www
.jainmuniprarthnasagar
.com
www.jainmuniprarthnasagar
.jainmuniprarthnasagar.com
Email:muniprarthnasagar@gmail.com
2

Email:prarthnatimes@gmail.com
UCU U U UCU, U U
U CU U U
- S U
U S
S - x L
- vv L
- xvL U - zv L U U - vv L
U U
U UU
U U

U
vz/x, , U

US U , .. UU
. U (..) . ~}w|z-z{x|

. (..)
. ~}~x}-wv||

S?

U U U mU U UU
UU U, U U ? U U UU U U
UU U
U SCU U U, . U
U , UU S U U U U

U.U. .. U UU

U
S U U S U U U U
U U U
U UU /U.U./.. U ............ .........
...................................................................................... U
...................................................... U ............ ....................
.............................................................. UU ............. .............
U ................... .............. U ................ U .......................
3


v.
x.
z.
|.
~.
vv.
vx.
vz.
v|.
v~.

?
L L

?
?
....
U?
U ?
U ....
SU U

20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/-

w.
?
20/y.

20/{.
?
20/}.

20/v. S U U? 20/
vw. U U U?
20/vy. U U ? 20/v{. UU ?
20/v}.
20/w. U U?
20/-

S
v-! U
x- U

50/50/-

w-

25/-


v- , U
5/w- S U w/x- l
w/y- , z0/z- USU
c
vz/{- U?
v/|- U
w/}- UQ U
~-
w/(US )
w/v0- U
-v
w/-w
w/-x
w/-y
w/-z
w/-{
w/U U U .U. U U
U.U. .. U S
U U
U , U
US U ,
SU UU, -U (..)-y|ww~ U 0~}w|z-z{x|
U U S # S U
U U U U
4

- l


U U U!

h
S
U U


U
Q
h
S
m


-h

C
h
L
h
mZ
r
Z

Z
-
-
-


18
37
39


l

L
c
L
L
L

U

S?S


48
50
50
50
51
51
52
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
56
58
58
59
59
59
59
60
60
5

61
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
71
71
A
h S
X
D
#
U

,

72
73
73
73
73
73
73
74
74
74
81
82
84
87
88
89
89
90
CZ 91
hU ()
92
C
92


108

108
109
U
109
cU
109
osnh esa Hkxoku fojkteku djus dk
yksd o ea=
110
h
110

110
h-h-
110

112

113

115

116
h
116

118
h
119

119
l
120
h
120
S
121

123

123
U, ,U ,
f
125
h
126
ZU U
127

128

129
-
129

130

130

130

U
h
U h
h h #

fpUrkgj.k ea=

#

#
#

czp;Z j{kd ea=

97
99
101
102
102
102
104
104
105
106
107
107
6

U

S

h
T
l

#

130
130
130
130
131
131
131
132
132
132
133
135
136

139
140

h

U
L ()


SS

141
141
142
143
145
145
145
151
152
152
152
154
154
155
155

U U (m)
157
CU
157
l U
158
UU
159

160

160

160

161
S
161

161

162

162

162

163
U
163

163

163

163
U ( )

164

168

168
S
168
UU
169

170

170
U C
172

173

173
U
173
U
174
7


174

174
,-,- 175

176
C
176

177
()
177
()
178
,U,
179
, , 180

180
C
181
-h
181
(UU)
182
,, , U
182

183

185

185
,
185

186
S
186
L S
187
S UQd U
187
S U
188
S
188
cU U
189
S
190
i`Foh esa ls /ku fudkyus dk ea=
190
[kks;k /ku o izk.kh izkfIr ea=
191

191
L
191


191

191

191

192
U U
192

192

U
192

192

192
C
192

193

193

193

193
193
193
dqrh thrus dk ea=
193
cqjs LoIu ok vikdqu fuokj.k ea=
S h, 194
U S h- 197
S h- m
205
S h-
210
Q S h
215

222-223
rhFkZd
a j ifjp; cks/k pkVZ
224
D
225
/
225
/
228
/
231
/
234
/
242
8

243

244
U D
245
S () D
245
L mU (c S) 245

247

252

252
D
253
D
254


-l
D


S

257
257
260
260
260
261
261
264
266
269

281

281


()

U #
C

282
285
285
285
286
288

288

#

S

h289
292
292
295
295
296
297
298
298

299

U S

U
S
#
#

U
h
h


h
S

h

U c

270
270
276
277
277
277
279
279
280
280
280
280

U
S


Qd L

305
306
306
307
308
308
308

299

300
300
301
301
302
304
305

Z

S

U

S CS

-


UU
SU #


Q
U
U U


U

h
309
U
309
S
309
#
310
U
310
310


311

311
h
311

312

312
U
313

313
U
314
318

322

324

325

326
,L
326

326

327

328
S
328

329
S
331

331

332

332

333
S
333
S
333

334

334

334
10

335
335
335
337
337
337
338
338
338
338
338
339
339
340
340
340
340
341
341
341
341
341
342
342
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
346
346UU

U
UU
- U
h
h
--


-

C
C


U
U
U
U UN


h L

() S
S

Z( )
S


C


SS
S
S

l #
S #
() hS #
S

347
347
347
347
348
348
349
349
349
350
352
353
353
355
356
357
357
357
358
358
358
358
359
359
359
359
360
360
360
361
361
362
362
362
363
363
11

363
664
364
365
365
365
366
367
367
367
367
367
368
368
368
368
369
369
369
370
370
370
371
372
372
372
372
373
375
376
377
377
377
378
379
380
Ck


nMmJwbr Xodr M
S
S
t;
-


Jh HkDrkej ;a=k
Jh dY;k.k eafnj ;a=k

Z
380
380
380
381
381
382
383
383
383
383
384
386
387
388
389
390
391
391
392
393
394
398
398
399
400
401
402
412
420


U U
- S

U
S


U U

(U) U
()
U U


N


,fDtek jksx
ew= jksx
S
U U U U

U U CU
lsvk gksus ij


427
428

-- ? 431

432


-l

431
431

431
12

434
434
436
437
437
437
438
439
439
439
439
439
440
440
440
440
440
441
441
441
441
441
442
442
442
442
442
443

U
Q

dqB jksx ij ra=
a


S ()

U
S
S
ukeZn cukus ds fy,
S
#
U
S
U U

izlo ds fy,
, , UU
Q
()

h

443
443
443
443
443
444
444
444
444
444
445
446
446
446
447
447
448
448
448
449
449
450
450
450
451
451
452
453
453
454

f U
?

455
455

457

lq[kh oSokfgd thou


S
dk;Z lQyrk gsrq

458
459
459

h 460
Q
464
/ku ykHk
464
euksdkeuk iw.kZ
468
h
468
468
cyk, nwj djsa
469

469
C () Q U UU 470

470

470
nqeu ij fot;
471
jktk dh rjg lEeku feysa
472
tqvk esa thr
472
#
472

473

473
Hkw[k I;kl T;knk gks
473

474
U
474
hU
475

475

475
U
476

477
U, 477

478
U
478

478
13c U
h


vn`;
U ()
u{k= vf/kdkj
-
U U
-
L-
S-
S
U
UU

:nzk{k dYi
e;wj fk[kk dYi
lgnsoh dYi
U

U
-

U

Z

511
U
511
UQ
511
UQ
512

513
(U)
514
UU
514
-
514
/ U U 516
xz g nks k fuOkj.k ouLifr ew y tM+ rU= 516
xz g nks k fuOkj.k rU= Luku erkUrj ls 517
loZ xzg ihM+ nwj djus gsrq vkS/khk; Luku
518

478
478
479
480
481
481
484
486
487
488
489
490
493
493
496
498
501
502
502
503
504
504
504
505
505
505
506
506
508
508
509
510
510
510

SSF

519
520522

523
ok;q dqfir gksus ds dkj.k
523

524
fik izdksi ds dkj.k
524

524
dQ izdksi ds dkj.k
525
okr izdksi ds y{k.k
525
fik izdksi ds y{k.k
525
dQ izdksi ds y{k.k
525
ok;q dksi dk le;
526
fik dksi dk le;
526
dQ dksi dk le;
526
okr izd`fr dk y{k.k
526
fik izd`fr dk y{k.k
526
dQ izd`fr okys ds y{k.k
526
f}nkskt f=nkskt izd`fr y{k.k 526
okr kked mik;
526
fik kked mik;
527
14dQ kked mik;
jksxh dh e`R;q dh ifgpku
Toj jksx ds dkj.k-

()
-
1. Q
2.
3.
4.
5.
6.
7. U
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15. U U
16,

-

1.
2.
3. S U

Z
527
527
528
529
529
530
531
531
531
532
532
533
533
533
534
534
534
534
534
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
536
536
536
537
537
537

4. S S U
5.
6. S U, P
7. S
8. S L
9. S
S-Q
h U

U
kh?kz dsk iruckyksa dh lQsnh uV
-
()
()

S ()
-

U
U


U U (eqg ij /kCcs dk jksx)


S-
15

537
537
537
537
537
537
538
538
539
540
540
540
540
541
542
542
542
543
543
544
546
546
547
547
547
548
548
549
549
549
550
550
550
551
552-
^

-
-
-

-

()
()
N
Q ( )
-
()

- ()

()

A
LS

lnk toku jg

U


--
S( )

Z
552
552
553
554
555
555
556
556
556
557
557
557
558
559
559
560
560
560
561
561
561
562
562
562
562
563
563
563
563
563
564
565
565
565
566

(U-U )

h-
-

- ()

U
- ( )

()
()
U
D (U)

D


(S)
()
- -
(S)
,
[kqtyh nwj
(U-)
16

566
566
566
566
566
566
567
567
568
568
569
569
569
570
570
570
571
571
572
572
572
572
573
575
577
578
578
578
578
579
579
579
579
580
580


?kko Bhd ds ckn lQsn nkx dk mik;
A
a


gkFk ikoksa dh C;k QVus ij

U
L ()

U
m c
-

U U U UU U U U

581
581
581
582
582
582
582
583
583
583
583
583
583
584
584
584
585
585
586
586

nw/k c<+kus ds fy,


Lru ihM+k o vU; jksxksa dk mik;
S

L
#
h
h
S
S
L (Q )

,
() U
180. S

C
S


-

h
-

S
-
586

587
Q (Q )
588
L 588
U
588

588
C
589

589
#
591
( )#
593
fxjrk xHkZ jksduk
593
xHkZ fxjkus ds fy,
593

594
U
594

594
595
595
596
597
597
598
598
599
600
601
601
602
603
603
603
604
604
604
604
604
605
605
605
605
605
606

VoOr _Xr {ZH$mbZo H$r {d{Y 609


Ekdj lakfUr Qy
611
lakfUr ls xf.kr }kjk rsth&eanh
dk ifjKku
612
rsth eanh ds mi;xh ikap okjksa dk Qy
612
lakafr ds okjksa dk Qy
613
jfo u{k= Qy
613

6
17

l
L
C ,
, , ,
S
- -
, ,
- U
S U
Q S Q
, S U -
h
,
l ,
U , -
A , -
, ,

SM -- S
Q , Q

Q Q -
, , U
, Q ?

() - UU ,

l X
18

U , m m C
- v., w., x., y. z.
, l U
l , h
, , l US
S UU U mU U l U U
U S UU l U U mU
f U UQ U , U , k ,
, , Q , ,
- , c


Q , -
, ,
, , ,
, c S
- S , SC
Q S
S , U , L
, ,
- ? SC

-l
U ,
h m U, , C U ,
, -h , -
, ,

U m
S, h m S,
m Q S, m S S
19

h ,
#, S, , , ,
, m,
m , ,
Z
S l h -U ,
, , , , h U
l -l ,
h U
Z S , N
L , -Z
c , SM l #
Z l h UU l
U U U U U U U
U U U U U
U UU U U U U , UU U r
U U U U U U
U - c S
l # , c l
S
S l D
S U UU
U U U U U U
U S-S -U
-S- -U-
S U ,
UH
UQ U
U U
20

U U U UU U
f U r U U
S CU U U U- U
S U U US
Z UUU U {-| Z
DU # U U
U U UUU U
, UU U UUU U
mUU UUU U U UUU
U U U US mU U
f
UUU U U U UU
U U U S # Q
, S U, U
mU U U U U U c U U
U
DU }| UUU vzv} U
CU UUU U Q U U UU
U U

UUU v|yz U DU U ,
U mU U UUU
Q U U U
v|{v UU (UU) DU U U
Q UU UUU
U UU U U
U
m
S ,
c

h ,
21

h h
h

U U U UU l #
U U UQ U U U

DU U l # U . U

U l U U U

, U- L!
? L , - D!
d , L m

U
- D
? -
- - m
-
,
C
-
,
Z, ,
, ,
U
C M U
C ,
U -
, U ; U
U , U U ,
U
U ,
22

U U
, UU

- -- ? C
,
# ()
A ,
(Q) , h
(Q) , U l
C - -
- C m
- S
l U
, h
,
, -, , ,

- C , , C
,

S
, h
- U S
, S ;
-- h
v.h - , SU
h ; s h h
Q (, , , , , )
; h h
w. h - S, /
, - U ,
-c , S
23

S, --, - , ,
, h Q S
x. h - , q -
Q h
-, -, -, -A, - - U
y. h - -

h, , ,
z. h - S
;
h
{. h - D, , , ^
k, , U, S

|. h - ,
h

,
}. h - ,
- D ,
h
~. h - - - h ,
h h

v. h -
h - h
vv. h -
, h
vw. - h- -
24

h -- h
- h
h
U
,
, S
h h, U U
h c
Q Q
m Q
, c U Q U m
-

Q #
U , D
- O O O O O, , ,
, , Z , Z,
Q
, Q
, Q
h Q , Q
,
,
,
D S

, O , , ,
, , O m , S
# Z -
-
- , , r
25

, , Q , , ,
S , , N , ,
, - , ,
, , , S , O
Q, u , , , ,
, m, , S , S C
, , , O , ,
m, , , O , S , \
Q , Z , ,
, , , Z , O h- h , O
O O O O , , , , h, ,
, - , , , ,
, h , , , ,
, Q c,
S
D Z
S Z M
M -
U A
U c

U U U
S c
S S c r ; S
;

, O ; ;
S, m , C
S
,
Q S
S; , , S
26

- -h S , ,
v. -
C h S ,
M

h #

w. - , l h
Q
S

x. - S,
,
S D m
# -m, , , ,
S S
M
y. - S S
h
r U h
S h
S m ,
S , , , ,
, , d, l S S
S
(l)
, h,
, H
27

- + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
S - + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + LQ
S S S-
() () c
- + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + LQ - + +
+ + + + + + + + + +
h =
, = , = , =, = ,
S Z- c
; , U , U , ,
, , Q
D QS
C-S-SHx|{H
(+ + )
- C , S
C
-
C S
#
- , ,
c
28

Q S Q Hx||H
- Z S
Q M c Q S
, , , , A, , L, ,
, Q
S c
, C M
Q d
U
, M U
M h Z
, , , S, c, , S
l S

S , O
, m
Z , Q
# OZ ,
Q O O O O O
, m c
, , ,
, k , ,
S M

, ,
, m, , , , #, Q
Q ,
, , , D, , Ch-C ,
, ,
, D , , D , , ,
29

- Q S
, ,
m S
-h -
,
Q ,
, , , , , , ,
Z ,
Q c
M Q Z c


-
h
U
U, h U,
U,
L U,
U
U U S
U O
U U S
h
,
, wv
P h h
~ U U - , h, ,
, , C S-S -
-- O C
30

- m m , ( h
~ h v} ) , U
Q UU , , ,

- #
D , D , h
D h D D

- Z h c
, C S , # ^ L
,
, Z h
Q - Q
, , S
-

S M -
Q SM S Q , -
- Q Q
,
Q Z h -
- h
l - l l l
Q m s Z U l Q
Q
Q
U l-Q ,
- - U Q
- Q - Q
Q
C h C
31

, P
m

m
L -#
S -
h ,
v} h
#
h , h
h h ,
L
c ,
#
-
S U U U
Q UU U C
Q S
C S S
# S
S
, S , , , , , C,
C -m-
, O, , , h #
Z
#

U L
S ,
S M
-
h
32

h ,
, UU
# -,
-h, , , # U
h
, , S
, ,h,
Q,
- h, S-

U
, M ,
A
, U A ,
-
U U S L
U h

- -
, S
Q S Q l
h Q C ()
- , Q
, U
h
Q S
S Z ,

v. m
, -- U, U, S -,
C, C, , ,
-U
S SU U U U U
33

w. C - m
#, , , , #
C mU U
f U U CU U U U UU UU
U UU F U U U CU U U
x. S - m c , , , , , -,
, Q m
C c S ,
S U
S U U
y. - m c
, , ()
S, U
mU # U U U U U
z. - m
c, , S C , -
S, , LU C S C
mU
UUU U UU U U U U
UU U UU U U
{. - m U Q
, Q ,
mU U
U U U U U U
|. - -m U
S Q -
S c, ,
, ,
U SM U U U
}. - m , , ,
34

S , c , ,
() ,
U U U
U U U
~. m - m
U, , , , , C S
S , m

v. - m
, U ,

C
,
UQ c , Q

_ ,
U -
;
, _
U Q U
- c m _

() _ Q
() _ U , U _ ()
h
Q M

U -

h
U
;
;
U , , Z , ,
35

- U U
UU h h
U
h
; L h
- m S U
h ,
UU L h

S
S, , # S
, , m ,
, , ,
,
U
U -h,

,
- h

O
-


- v. , , S U h w.
, , L U,
L h #
; Q x. U
L U
S , y. g
, z. , , h h

- , L

-
36


Q U
S ~z S
Q S Z m z S

() Z , U, ,
, U
- S U
S
,
U ,
Q U -, , -, Z

Lh , Lh ()
m
S
Q ()
Q
h

U
S
L L
C U
,
S ,
S U
, () U Q S
37

S
Q S
S S
Sc
, Q m
S S
h SS S
U
S C
L , , h,
S ()

,
S S ;

, h S S
S, S, S Q , l
Z # , L m
U L m

h S
c
h U
Q
,
# , #
L
h-Q
-
- ,
Email:-prarthnatimes1@gmail.com
38- M
U
Q U
L
- - h

Q M S
S S Q Q
Q
S - c
, ()
U
, #

h D
Z
L
S S
Q S
S
U
Al,
D
,
L#H
, L, , U, , ,

() #
U, , ,
39

S

+

Q Q ,
, C C , , ,

() ,

, , , ,
,

Z
Z , , , Z
, , ,
C, -, # ,
, C h
h U , ,
-
Z #
, S c #
U v. C
,
w.
, S S
{x ,
, U
x. ,
l
y. Q , , C
Q
40

S
, C
Q

z. S

{. C
C #
|. Q
Q
SM Q
~. S L
m
v. Z
A , H
U , - U
M Z
? L Z () Z
-C L
vv. Z C ,
SM -
SM U
UU S , S
,
Z
vw. Z , m
Z , # ,
Z m -m

41

vx. C U U
Q ; h
- U , UU, -, -, ,
- U S
} Z Q, C , U
, U , S

S
, M U ,
S U U U
C Q, C ,
U - U M

S S
, - , N
C ! S , , , ,
, (C) ? () ?
UU UU

S - U Q
,
v}yww
}y
h
- -
S ,

h
Z _ _S, _ _
42

, H
Q U, , ,
#
C Q
C C #
h
, P
, _ H
c S ,
h S , T
, c
S , T ,
c -
h
# wz


-
- S
Q, h
-- Q

- , - m
? m , ,
, - ,
,
A S -,
- -
- U
U D - Q

43

h - S Z

U S U , - h
, S U
h L -
h , h
[ U ,
, D -

S
S ( )


Q U

- -
S () , (), (O),
(), () (
UU ) M
S- Q
U ,
S - , , , u, , , D,
S (Q)

, , h

(, )

S - ,
, , , Z
, ,
U H
h
- H
44

, , S C
, - M U M
Z h (Q) ,
, M -m
,
, , ,
#
U U -
U #
() ,
, ,

Z D Q ,
h , Z ,
, ,
S U
U
S SS U
U
S U U
c , S
Q
, SC ,
Q
SS Q
, M - Q (W.B.C.) Q
(R.B.C.) Q U
L h

S
, ,

Q U
45

-
hS #
-
--, - H
- S , m , U S
m , ,
, P
h , H
S , , h ,
S
S , , M , ,
,
U

p 6
foksk lwpuk

L ;g iqLrd muds fy, gS tks ea=ksa vkfn ij iw.kZ J)k]fooklj[krs gSaA


L ;g iqLrd muds fy, gSa tks nso kkL= xq# ij iw.kZ vkLFkk j[krs gSaA
L ;g iqLrd muds fy, gSa tks vik; fop; /keZ /;kuh lk/kd gSaA
L ;g iqLrd muds fy, gSa tks fdlh Hkh izdkj ls nq[kh ijskku gSa]
vFkok fdlh nq[kh ijskku O;fDr ds nq[kkas dks nwj djuk pkgrs gSaA

L ;g iqLrd muds fy, gSa tks thou esa lq[k kkfUr le``f) pkgrs gSaA
;fn vkiesa buesa ls dksbZ Hkh ckr ykxw gksrh gS rks vki iqLrd dks
i<sa---vki dk Lokxr gSa] vU;Fkk vki iqLrd dks cUn dj nas]iqLrd
dks uk i<sa] ;g iqLrd vki ds fy, ugh gSaA

eqfu izkFkZuk lkxj


46

U U U
U U U
UU U, U U U U U U U U
U U U U U U
U UU U U U S
UU U, U SUU U U U U
U UU-U, -U U SS U
U UU U S U U
U U U U U U
U , U U, U U U U ,
U U U L -
U f U
U S UU U UU
U U U U U U U ,
U U U , U U
U U U U U f U
U UU U, U U
U U U U U U U
U U U U U
U U U SUU U U U
U S (US) UU U, U U U
U U S UU UU -U
UU U U U U
, LU , , S U
U U-U U U U U U
U U, U U, U ? U U... ?
47


U
UU, h, U
U, UH
U ,
, U U H
U , UU , h ,
U ,
U , UU , h ,
U ,
U U , UU U , h U
U U , U H

l
U U
S UH
U , U U
U, U U U U U U U c
U- SS U
U U U , U U U U
U U hU U U U U
U U U U U U
U UU U U
U
48

SU U ,
l
l SS,
l
, Q U, U
U U U l , U , U
# U U U U U Q
U l U U U US # c
- # M
-
- S S ()

- U -ftlds euu djus ls j{k.k gks og ea=
gSA ea= lk/kuk esa ewy rF; gS&euu vFkkZr~ eU=h (lk/kd) dh Hkkouk
o v{kjksa ds lkFk rknkRe; gh ea= dh lkFkZdrk gS vkSj ;gh bldh
fojkV kfDr gSA ftlds cy ij ea= vlk/; dks Hkh lk/; dj nsrk gSA
vkI; dks Hkh kI; dj nsrk gS vkSj bV flf) esa lgk;d gksrk gSA
eU;rs Kk;rs vknskksa vusu bfr ea= vFkkZr~ ftlds }kjk vkRek dk
vknsk&vuqHko tkuk tkos og ea= gSA vFkok eU;rs fopk;Zrs vkRenskks
;su l% ea=% vFkkZr~ ftlds }kjk vkRek ds Lo:i dk fopkj fd;k tkos
og ea= gSA vFkok eU;rs lfR;Urs ijeins fLFkr% vkRek ok ;{kkfn
kklu nsork vusu bfr ea=%A vFkkZr~ ftlds }kjk ijein fLFkr iap
ijesfB;ksa dk vFkok ;{kkfn kklu nsoksa dk lk/ku fd;k tk;s og ea=
gSA
- U ,
, (Q) U
() A
,
(Q) h
49


L

QSSH

hS, H
m, c
, hl H
,
S, H
- h L
h ,
U , ,
, S , ,
, , , , c , ,
S, S, , c , m L
h L

c
, lH
,
, H
C S, L U
Q ,
H
UU S L
SH
Q
H
L
SlQ
c SH
50

- c -
h, , ,
l , , , , C, S
, , U ,
Q, , h , ,
L , r , ,
, , S, S
Q , , , ,
, L ,
c
L
U
O , hH
S h,
Q, Lm H
, h
- H
rU, M U
l , H
c , L
- , , ,
, N, , h , , h,,
, , , , L m , , , , , h, v{ ,

L
LU L
L U , L m H
L S L, Ll LL
S LL, LZ L H
51

L cS
SL Z, H
- c L c
# L
c -

L , L L Q
L S, L , L l, S
L c L
U L
L L, L
L , L H

L
- U
L h
c , , , , , ,
# (, , ,,,,S
) L
U U U-
, L c L c
M S
L m hU U


v.
w.
x.
y.

l -


h
N C
(. . zy)


- C,
- U,

- ,
- ,
52A- ,
- ,

Z
- ,
- (. . . zy)


- U UU
UU
UU, UU,

S UU,
U U, CU

U U, U

A
UU, m

U UU U
U U U U
- U , CU , U,
S UU U qU , m
qU , UU UU UqU U
U U
- U U , , S
, CU , U , m
UU U U U
- U, U SS,
CU k, S , U , m
UU U U U
- U U U , U UQ
, S , CU ,
m UU U c U
- , U ,
S CU , m UU U
U
- U , S
, SU , CU , U, m
UU U U
53

c- S , U , U,
UU, m , CU c U
US- , S, , CU , U, m UU
(U U) U US U U
- DU, CU ,
U , S, U, m UU
U
- U, U U, S U ,
CU SU, m U, UU U
UU U
U- U U , CU
L U , S U U U ,
U U
U - uU U U
U U U UuU - U UU U UU U
, uU U U
S - uU UU U U S U U
- U _U U U U U
U, U U
U - U _U U U U ,
U U U
U - U _U U
U U U U, U U U
S - U U U U, S
U U

Q ,
S Q H..H


54

ckj ckj vko``fk djuk] iqujko``fk djuk] jVuk ti dgykrk


gSA bl dkj ^ti* LEkj.k dk ,d fofkV foLr``r Lo:i gSA ijUrq ;g
viuh fokskrk j[krk gSA eU=fonksa us bls fuEu dkj dgk gSA
t djks tUefoPNsn% i djks iki ukkd%A
rLekTti bfr ksDrks tUe iki foukkd%A
vFkkZr~ & ^t* dkj tUe dk foPNsn djus okyk gSA vkSj ^i* dkj iki
ukkd dgk gSA vr% ti ;Fkkfof/k gks rks flf) ds fy, dksbZ kadk ugha
jgrhA vkpk;ksZ us dgk gS fd U Uv. , U mU U-U
U U U U U U DU U U
w. U uU U U U SU U
U , U U U U , U U U
U U U U
x. U - SU SCU SCU U
U U U U U ;g t?kU; dkj dh ti gSA
U , U
UU U

v. - h
w. - # S
x. - # , U

, S
S, S H

S
Q
c d H
d l H
H
l vw . . }zz
55

- , ,
, v , , U


,
-
N
L
c #-w
L # # c

# , Z ,
# , Z ,
D , , ,
h D

v. - S , h, SU, , ,

w. S , S

x.
Q
y. - r
, , h
z. (, , , , , m )
U U
UU U
{. ,
UU

|.
56

}.

- M M
,
~. , , - U

v. , , , , h-

vv. U S UU
U
S h
vw. U-U U
S U
vx. h ,

vy. S, , , , ,
U . (91)
vz.

v{. S SU f U U UU U U U U U
U U
v|. Q U S U U U
U CU U U
v}. U U, U U U U
UU U
v~. U U U U
w. U U U U U U U
U U UU U U U U
wv. U U U U S U U U,
U U U U
ww. U U
U U U
57

wx. L U U S U U -
L- U f-Q U U
wy. # U U U f
U U
wz. U U U, U U U
U U U U U
w{. U S U UU U
w|. U U U U

w}. U U U U SU S
( ^U) DU U
w~. U U U U U U
U U U
x. () S , S , S
U
xv. U (L ) U U U
xw. U DU U U
, U L (U)
UU U
xx. - (-) U UU S US U
U U UU U S U U
U U U U U
xy. U U Q - U U
xz. -
?
v.
C h l U
,
w.
C h

36. - ( S) 58

u, S, , C
v.
u- u
w.
S- S S S
x.
-

y.
- C

z.
- S
- , . (264)

37. - h ,
, m , U ,
, h ,

38. - , m , ,
, S ,

39.
- #, S,
, m , #
U
40. S -
S -
, ,
, , ,
,
41.

L ,
, ,
Q h h - S
L
5942.
, , , U
, , , S
, U ,
D ,
(l -zy)
, ,
S U , S
, S h , S
h , S Z h ;
D ( . w})
43.
h, S Z
() - v.- ,
w. - m Z
x. - , C S
44.
- , , L, U, , , , ,
, S, ,
45. ---
S U

- M (U) U
,
Z U, ,

- c c
, ^
-
60

h , , U, , , , ,
, C, Z
, , m, S h

l ( )
U U , C
() U
( )

C A , ,
, U U A S
S U U U
S
U h ,
U h
- , C

- S

45. () h -
UU h
- O Z \ \ S
h S

h S
- h , S

- , S

- , S
C - , S

- - m 61S,

S - S S
S
h , S U
S D S
-
, O,
U h #

U U
L L h, - ;
D -; U - , -- () - ;
- h, () - h; - h U,
- (h) h; h


, -,
- c , - , L - h, - ,
-


v. - h , w. m - h
, x. - h, y. - , z. - h,
{. D - , |. # - h, }. C - h, ~.
- , v. - , vv. - h,
vw. m - , vx. - h, vy. Z; vz. S - h - h
- ,
h , -c Z
( U
)

U
v. - , w. U-U, x. -, y. UU- , z.
- , {. -, |. - , }. c- , ~. 62

, v. - , vv. -, vw. UU -,
vx. US-, vy. -f, vz. S-, v{. -, v|.
U-f, v}. DU- U, v~. -f, w. U-
f, wv. UUU- f, ww. -, wx. DU- U, wy.
-f, wz-w{. UU -, w|. U- f
U- U , , U, U, U-S,
U-, UU-# U U U U
Q
gC
S S
- l, ,, Q
S , S
- Q e
--
- - M Q e
h
, , m, , , , A, , S,
, - , l, l U, ,
l , , U , S ,
, M Z L C
S
S M C
l
- , C U , C
C , m M , U
l C
m
m , S
(. yvz{-z|) - m
-
63


S, , , , , , , ,
D A m ^, a, U L
U , , ( .
. wy)
- C ,
, S
Q
- ,
S , SU , CU
, U-m UU , U
U
U - , , , S,
vz , # wz , h
, # S h zy v}
C x D
-
v.

w.

x.

y.
()
z.
L ,

{.
Q U
|.
h

| c U S
- O , U U
U - # , S
, , C
64

, UU L U U h
c U U
- ,
, ,
, , ,
, S ,
, l ( ) ,
U - h


v.
A
w.
S
x.

y.
S
z.
U
S U
{.
|.
c S
}.
S
~.
S S
v .
vv .
vw . -
vx . S
vy. S
vz . h Q S
v{ . U , ,
S
v|. - # S

65

v}.

( ) ;
U (
U)

v.
S - O
w.
S - O
x.
S C - O
O
y.
, - O
O
z.
,
- O O O O
{.

- O O O O O O O O
- Z, Z, Z, Z, Z, Z, SZ,
Z, Z,
vy - Z, Z, Z, UZ, Z, Z,
Z, Z, Z, Z, Z, SZ, Z, Z
h
h,
h h
m h h
h ,
(), (), ( N ), ( ), U ( ), ( )
M ( ) ( )
h, -h
() ,
() h ,
h h S , S
h , C ,
h
66

S
h N (N),
( ) h
C h
Q h
, , , U , , , ,
h S , S
, , , , , (N)
h LU , h
h Q h


D
S
S U
A A D


- h
,
!
Q
U -
U S
U

C U
C
Q h
S O ,
C h
h
67

h
x ,
, vw , ,
z-~- h
{-v- h
|-vv- U
}-vw- h
L
L S
Q
L D Z
D -
L - ,
- Q
Q U{&w=vw z&w= v
U vw+z=v| }=v
v+{= v{ } = v

S

v.
L


w.

x.

U

y.

z.

LU

{.


L
|.

L
68

}.

h
, , ,
, , , ,
, , , , , , ,
, , , , , S ,

mZ
, , , , , ,
, , , , A
, , , U ,
r, l

r
, , AS r

Z
US, , , , , , , ,
S
L h Z S

O, , r ,

Z
-
Sc m , S
S -SS

c

69

S
r

Q
A

Q
A

- c

-
mm
m h S
D -
h
S C
S h
h Sg
- C r h ,

r
,
,

vv,vw,y

z,{,vx,vy

vy
|

vw v/w C

-

LA
H
70


H
- A
A S ,
S


S l
mS H
m-S
SQ H
S C
H
- r , r
S

# S #
m S UH
Dm
S m S S H
#L Z
# D H
l C l
l m l H

H
c

l m
Z m S H
S m
S U SH
- ,
S
71

- S U
v~ Z
c S
T
S U S ,
S S

S

c

cU

U

U
U

v. S m H
w. S m
x. m U S
- r, ,
M
( ) C
,

m H
- S
72v. - (v) - ,(w) h ,
() S hS
(x) U -
S
w.
C - S, L
S S O, ,
S
S C , L
, , , Z

x. A , A A
A A

, A , C Z
A S

y. h S
S - S ( ) () A
S S

# h h
z. X
73

L N , S S, S

h
UX
D
{. D
D l , (h), ,
+++ +-
|. v. - U, U U, U U U
U U
w. S- mU c, - , U U U, U S U U
x. U- mU c, - U U, U U
U U U SU, UU U
y. UU- c, - S CU U,
, - U UU U U
z. U- Q
U U U U U
U U
{. - mU U UU c, -
U U, U , U U U
|. - mU c, - U U
U U U U
}. m- mU U U, UU U
m U U
~. U- mU U U U
U U
v. CU- mU , , ,
f U U CU U U
74


- , , , S, m S, ,
C , , , , ,

- k, , , , , k
, , , , U ,
d , S, S
- , U , , , U
, S, , S,

- , , , , ,
, , U, , Q ,
S
- , , , , ,
S, U, , ,

- , , Q, , D ,
, , S
- S, S, U, ,
,
- k, , , , U,
, , S, ,
- U S, S, U, ,
, , , , , ,
,
c- , , ,
, , U ,
M
- , , , -
, , S, , ,

75

, LU , , , A, D
, S, S, U, ,
Q
- , , S ,
#, Q, , d , k, ,
h , , ,
M , - ---
, (), Q, S,
, , , S ,
,
- , , , ,
, S, , S Q,
S,
- k , , S ,k
, , , , S,
U
- , S, ,, SU, D C S,
, , D , ,
- , , S , ,
, S , C, ,
, , , d ,d
, , , S--C Q
- , , Q ,
, , U S, U, ,
, Q, A ,
h
- , k, , , O
, S , Q,
, , , ,
S, , , ,
, S, C,
76

U-

, , Q, , , d
S, S, , S , ,
-U S , S,
Q, , L

, C S , C, , U U,
d , , , - Q- C, , U , ,
M Q
, U d
U, ,
Q, , , U S , c ,
r ,
, , U S , ,
S S, , U ,
, , , , -Q , Z h , LU M U

, , --k , S,
, ,
, , ,
L M
L, , - ,
M, ,
, , , k, S
Q
, , c , , ,
S, , -D , R S,
, , Q,
S, C M
, , , ,
77

U-

S, , S, , S,
S, M
, , ,
, m S, S, , S
, M
, , m S,
S, , k , -S
, , , S,
U S , M
, , m S, , --, --- C , U
S, U S, , Q, ,
C C () , S,
, , , U
Q, , Q,
A , Q,
, h A M U Q
, , , U, U ,
---- S , ,
, C, S,
M
k, , , , U,
, --k , ,
, S, Q
, , Q-------
, c, cS, -, U ,
U, R C, , ,
h , A M Q
, c , , U , --- , U S U, ,
, , D , UU
78

, h , M, c

, , , U, ,
U , ----- , c,
, , M ,
, , C, M
Q
c , , S, ,
U , c, S, c, ,
S, , U, --
, , ,
M
c , , , ,
, , U, , U
Q , LU , k, ,
, , , C
, M Q
, , k, , ,
U, , c ,
h l , S, - C C
, QQ, ,
M
, U , U, , ,
----- - , C ,
, , S, S, ,
, M
, d , , D , M
S , , , , - Q , , , , ,
, M, , , h ,
79

M Q
, , , ,
, C, ,
, Q, -L
, S M, ,
A , S, k, A M
Q
, - #, M,
, Q, , A
AM, , , , Z
, , , , , Q,
M Q
, , Q, ASM
, , , Q, S
, l ,
, , A M Q
, -- , S, S
, m S, ,
, M, ,
, M Q
, , S , , k, , Z , L M
Q
Q, d , U , , S,
, U , , -- k
, C, U , , ,
, -- C Z ,
, l , M Q

, , ,
C, , U, ^ , , ,
80

, C , , S ,
M
- , , -- ,
, S, - , ,
Q, S , Z , ,
, , C, , M
Q
- , , , , Q
S, Z , , ,
, S Q Q, ,

, c
M Q
- , , m , m
, , , ---- , , ,
, , , S M
, , ,
, , , L A
Q

- ,
, S, S, , , l, S,
, , ,
-
Z
- ,
C

S- -
S Z
81

S- S
- - -

-
Z h, S, ,
Z
l- ,
l , m
-
S , , , S,
S
- -

- Z

-
C
- - M

Z Z
- ,


S , , , M,
S c
- , ,

, , c
82

, , , , , , - Z

c h
, C,
Z


;
S, Z
U C

Sc


C
S
Z h

S, ,

, c,
S
h


83.
v.
, , U
w.
, Ul U
x.
C, Q U
y. Z

z.
, U,
{.

|.
,
}.

, U, U
~.
m, U
v.
U
vv.
, U
vw.
L
vx.

vy.
, S Q
vz.
S , , U
v{.
,
v|.
, S , CU, U
v}.
S, UU
v~.
, U
w
S, UU, U, U, U,
UQ
wv.
, CU, CUSU
ww.

wx. U
, U,
f U
wy.
r , ,
84

S
S
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.wz.
w{.
w|.
w}.
w~.
x. U

xv.
xw.
xx.
xy.
xz.
x{.
x|.
x}.

x~.
y.
yv.

yw.

-, ---
,
.
, UUSU, U
, SU
.
, U, S, U,
f U
LU , , U, S, U,
SU
,
h - h, k
, CUU, LQ, U h
UU
.
C , - h .
, , , -C
.
, , UU, UCU , S UU, UCU ,
.
c , - h, , ,
CUU , U
.
r , ---c
CU
, --
U
A L , S, , m
--l C -h,

, , U ,

.
85

U
c
c

yx.

A , , UlU,
S U
.
yy.
- , S, UU
yz.
L, - , ,
U

y{.
, , ,
, , , CU y|.
, - , S, U .

y}.
- U
# U U, ,
y~.
, h,
, U
.
z. .
, ,
U, ,
.

- h - O
Z M S
h
- Q
C Q U , C h
h ,
U # c
S - , ,

c C U

c U

C
SC S
- O Q
# O O O O
86

#
, ,

-
QS-


S

-

m m
S
SC


Z
c
87Z
S, , S O O O, O O O U
O O , O,-

Z
S

m
S

S


M
,,
, , Q, , , , -

, , , , U

, U
, A, , A, , , mm
-


88

SS-


S


CU U {
- q vv
q vv x c
x S , S
vv , vv


,

v. v-}-~
S, , , , c,
, , D
w. w-~
, , , , S,
, , c
x. x,{,},vx
, , , , ,
., , , c,
y. w, |, vw
, , D, c, S, , ,
U, ..
z. L z,v,vv,vz
c, , , ., U, ..,
, , , , S., ., .
{. v,{,vv,vx
, , U, U, ., ,
, D, ..,
89|.

y,},~,vy

.,., D, , S, c, ,
,

, S (U)
S S, ,
S , c , , , , zw S
S ,
,
(A) S

-S
O
#
O
Z -


,S, m, ,

C

S Z M M
U A

U

S ,
U Q S -S, -
- 90

Z
CZ -

.
v.
w.
x.
y.
z.
{.
|.
}.
~.

v.
vv.
vw.
vx.
vy.
vz.
.
v{.
v|.
v}.
v~.
w.
wv.
ww.
wx.
wy.

wz.
w{.
w|.
-

S
c

S
m

U
R
l

S
G

D D
D

S
m

vz
vz
v}

,
R,

C,
},~,v,vv
S

c,
.-DG
,
A

k
S

U
,

v}
,

c
y,},~,vy

91

k
S

U
S

U
v}
, L

w,x,z,|

U
S
l

U
G

vz

c
},vy

SS

Q
c

S
l

A
S

v}
vz
L, , ,

c
y,{,~,vx
c,

hU ()
C U, h (S h) , , ,
, S, S, S, , ,
, ,
D L
- S UU

(1) C
h h,
,
h ,
@ D , XHvH
- - - , l - ,
S S
-h--S ,
S @, XHwH
-- , ,
Q - - Q
Q , K,
Q , XHxH
S-, Z,
- , m
c-c X, # ,
SC-L, XHyH
C m l ,
Z
m S C
XHzH
-h , h ,
C - , C
92

S , hh,
# , XH{H
- , S,
--- , M
c- - , m ,
, XH|H
S , S ,
,
, S ,
h, XH}H
-, c ,
l ,
, ,
, XH~H
, ,
c ,
--, S,
, XHvH
-XC , - ,
, Z
o , -,
-, HvvH
(2) h
- X h L L
S U U
(3)
v. O O -
S ( )
93

w.

O h O -
S ( )
x. O O -
S ( )
y. O O - -
S ( )
z. O O , A, , , ,
- -
S ( )

O O A O
O O O
O O O
O h S S

Z O S c |


(4) U - O - - - SS d L-L U-U -
O S ( U c
) (DU UU v|)
m - , h, ,

U O S
- O O - O S
h O - O S
O - O S
OU - O
S
94

O S C -
O S
U(5) OU O S

(6) SM
, Z S (DU U v{)

(7) S
S :- O O O O O k-kU------S h
M Q Q -h
- --c L
L S
- O SS S . . }y
S m :- l LS r S
....... . ....... . ....
...........S ......S c
S S
(8) S - O SS S
(9) S :- O S
(10) - SS
S
(11) , ( . . 264)
(12) / ( . . 269)
(13) - OU Z O
95

(14) .......S # Z S

.
(15) - OU Z s SU (..vvv)
(16) U -U U U U
U U
UDU U U U- OU OU OU - U SU
- OU OU OU U U U SU
mU - - L L SU
- OU U ZU U c
, U , U U U U , ,
, U , U U U L SU
U U U (vv U) U U (vv U)
U U (vv U) U U (vv U) (vv U)
(vv U) (vv U)
OU U U U L L SU
OU S L L
SU

(17) DU
DU :- OU U c
Z UZ U U U U UU Z
& U OU f Z & U
U U U NU U Z & OU
U UZ & OU
U UZ & U , U , UU
UZ & U S , , M
U # M S & U U
LU U DU SU
U- (&) U UU U
----&---&---96

eqfu izkFkZ97uk lkxj


Visit our website:- www
.jainmuniprarthnasagar
.com
www.jainmuniprarthnasagar
.jainmuniprarthnasagar.com
Email:- muniprarthnasagar@gmail.com