LAZA LAZAREVIĆ Uticaj: Uticaj ruskih realista je veliki (Laza Lazarević prevodi Čer i!

evsko"# $isareva %o&rolju&ova# 'itao (olstoja) Uveo psiholo!ki tip# iako "a s*atraju tradicio alisto* i realisto* ali tu je i kritika savre*e o" sveta# polo+aj i telektualca sputa o" *oralo*: ,-kolska iko a./01123# ,U do&ri 'as ajduci.# a prva pripovetka *u je &ila ,$rvi put s oce* a jutre ju./0145 iza!la u 'asopisu ,6rpska zora.3 koja se prvo&it o zvala ,Zvo a a crkvi u 7.# koji je za as da as &olji jer se li&i*o doslov osti3 -va&ica. / ostala u rukopisi*a i posthu* o izdata i da je ro*a &io &i do&ar psiholo!ki# a ta -va&ica daje deo je"ove auto&io"ra8ije3 ,Vetar.# ,9 a z a sve. :leda likove i spolja (lik je odre;e sredi o* u kojoj je) i iz utra (karaktero*) likovi su sputa i i*ajući zahteve u sredi i koje e *o"u da zadovolje pa su 8rustrira i (,$rvi put s oce* a jutre ju.<8rustracija iz*e;u oca i si a)3 Laza je aj*oder iji srpski realista a u svi* pripovetka*a i*a dosta li' o" i lirsko"# e+ ost i srda' ost !to su i crte je"ove prirode o je se ti*e talac iako je pisao ,Vertera. a prirod ja'ke studije isu uticale a je"ov duh pa je ostao idealisti'ki realist# *oder izova ro*a ti'ar3 U svoje pripovetke u osio je du!u3 A aj'e!ća te*a u pripovetka*a je &or&a iz*e;u jedi ke koja hoće da +ivi svoji* +ivoto*# po svojoj "lavi i po svo*e srcu i porodice koja hoće sve da pot'i i se&i i utera u jeda kalup3 9 je u suko&u stare patrijarhal e porodice i ove i dividualisti'ke kulture &io za tradiciju# staro# za praos ove !to su &ile je"ove i peda"o!ke prete zije3 9pti*isti'ki i idealisti'ki "leda a +ivot i a ljude3 6a topli o* opisuje *a'va sko selo o ako kako "a je video u svo* deti jstvu3 9 'i i isto !to i V3Ilić3 u*eo da vidi o o !to je va+ o u +ivotu ali i karakteristi' o kod likova3 Rad ja je +iva# prirod a i za i*ljiva# ve!ti zapleti i raspleti# *ira i si"ura to # lak# +ivaha dijalo"3 Zvali su "a 6rpski (ur"e jev3 =IV9(: Ro;e u -apcu3 9tac *u je &io tr"ovac# a sa*rti *u je ostavio u a*a et da &ri e o porodici3 >ajku (?elku) je iz ad sve"a po!tovao i voleo i sa*o joj se jed o* suprotstavio/ da &ude lekar u @eo"radu# a e u -apcu3 %arovit i a*&icioza postao je jeda od pokreta'a stude tsko" udru+e ja Pobratimstvo a velikoj !koli# ali ova je"ova pripad ost apred o* pokretu je sa*o za os &ez du&oko" uvere ja3 Zavr!io je prav i u @eo"radu# i *edici ski u @erli u o&a iz u+de jer u 6r&iji ije &ilo *edici ske !kole3 6avesta # vreda # e ostavlja svoj posao radi pisa ja suprot o Z*aju ili I" jatoviću3 $o*a+e &roj u rod&i u !to "a iscrpljuje pa *u prijatelji izdejstvovali vi!i voj i 'i i slu+&u a dvoru# ali kas o3 @io je do*aći dvorski lekar kralja >ila a i sa*i* ti* i !tiće ik re+i*a3 9d&ijao je u'e!će u prljavi* deli*a svojih za!titi ika3 >oral o 'ist# apustiv!i destruktiv e ideje iz *ladosti# u delo u osi se&e i svoja oseća ja i postaje idealist# se ti*e talac# ko zervativ i tradicio alista i u*et ik3

U Prvi put s ocem na jutrenju i Školskoj ikoni se pokazuje kao &ra ilac patrijahal e porodice i seoske idile i slo"e kojoj kocka preti kao i apred e socijalisti'ke ideje pa postaje lju&i*ac kako kritike tako i 'italaca3 7edostaje *u kritika &irokratsko" poretka i zele a!tva karakteristi' a za tvorca seoske pripovetke pa je otud idealista za patrijarhal i svet i vred osti3 U porodici vidi izlaz za sve te!koće iz poroka ili i dividual o" shvata ja koje se razlikuje od episa ih or*i kolektiv o" *orala3 $ojedi ci e s*eju propasti već ih a kraju stra putice eka spaso os a ruka vraća u krilo zajed ice od koje su se otu.e u li' ost3 Lazarević je a prvo* *estu moralist (u zavr!eci*a li'i a aravou'e ija)# ali je ipak va red i stilista a!e proze3 7arator: $isac &i' o predaje re' aratoru3 (Vetar .aji*a o koji*a kazuje3 .e u U dobri čas ajduci je to o o !to je uveze o iz Evrope i eprihvatljivo za patrijarhal u 6r&iju3 U zavr! ici Vertera se ti*e tal ost koja je pak suprotstavlje a acio al o* herojsko*3 Rat je 'esta pozadi ska te*a3 9 je izrazio *oder u i dividualisti'ku psiholo"iju# i prvi dao sud&i u i telektualaca u a!e* dru!tvu "de se za&ludeli si uvek vraća u krilo zajed ice# a +rtvova je li' e slo&ode e do osi sreću e"o espokojstvo ( Verter) ili pusto! i o'aja je (Švabica / apisa a u 8or*i :eteovo" Vertera u pis*i*a "de je lju&av stude ta i 7e*ice u @erli u B i o +rtvuje lju&av porodi' i* o&ziri*a ali "a to dovodi do *oral o" slo*a# i kući se vraća pora+e &ez volje za +ivot i s a"e da o&avlja posao za koji se !kolovao) Sve će to narod pozlatiti je dru"a'ija jer je &u tov a# i ljudi isu do&ri i saosećaj i kao u ostali* pripovetka*a3 $orodica je ta koja vodi ra'u a o pojedi cu ali *oder a &irokratska dr+ava aprotiv# e 'ak i o o i*a koji su je zadu+ili3 9 a je &ezli'a i &ezdu! a pre*a pojedi cu ko" prepu!ta se&i i od je"a pravi otu.ili zato je je"ova patrijarhal a idila i svojevrs a utopija i slika ideal o" dru!tva "de o *o+e ostvariti li' u sreću3 7e raz*atra kao :li!ić dru!tve o/eko o*ske aspekte već *oral e i i idvidual e aspekte krize3 >ali su izlo+e i eprijateljsko* svetu# tako je kuća porodi' e zadru"e Ae adić iz Na bunaru alik a za*ak pa i to e *o+e spre'iti potrese spolja3 U Prvi put s ocem na jutrenju zaraza kreće iz kr'*e koja je suprotstavlje a porodici3 U Vetru je suprot ost do*u/ &ol ica# a u Verteru je &a ja "de se okuplja doko i &esposle svet# "de su i tri"e i o"ovara ja3 -va&a je si o i* za sve !to dolazi spolja# !to je stra o i tu.Bio je red na njega na !anka3 Prvi put s ocem na jutrenje / Bilo mi je veli onda tek devet godina)# U Školskoj ikoni# U dobri čas "ajduci i Na bunaru pisac uop!te i e ajavljuje aratora3 6tvara iluziju da se pla!i autorske od"ovor osti i da se klo i stvarala'ke su&jektiv osti3 7a taj a'i poja'ava dra+ +ivot e eposred osti i aute ti' osti3 7arator je u ulozi svedoka i o'evica# a 'esto i u'es ik u do"a.

>i!a u Prvi put s ocem na jutrenje# %e'ak se alazio u ulozi uhode kad je virio kroz klju'ao icu i kad se oću iskrao iz kreveta i sakrio iza &u ara da &i pos*atrao dra*ati' u sce u iz*e.u u'iteljevih li' ih i dru!tve ih stavova3 Sve će to narod pozlatiti B duhov e vred osti e*aju ekvivale t u za*e u u *aterijal o* svetu3 7e*o"uće je do&iti o&e!teće je za o&o"alje o telo3 $ose&a du!ev i &ol izaziva iz&e"ava je po"leda a o&o"alje o telo (kad se i valid pridr+ao za "ospu s ku'eto*# o a je vris ula# a @la"oje je "ledao si a pravo u o'i# e s*ejući da spusti po"led ta*o "de je ekad &ila o"a)3 $at ja o&o"alje o" 'oveka je e*i ov a3 U Verteru B se arator pojavljuje kao ko kret a li' ost tek a kraju u o o* dodat o* delu si+ea3 9 posle raspleta rad je svedo'i o ?a ku kao o epopravljivo* za ese jaku (lju&i ze*lju pred krsto* koji je podi" ut a >i!aru iz"i uli* 6r&i*a)3 Apotekar Data ić se alazi u ulozi svedoka# ali o ije arator# zato !to se pred 'itaoci*a ko*pro*itovao kao i tri"a t koji se slu+i i kra.i3 $o!to ije *o"ao svuda da prisusutvuje# arator se osla ja a dru"o" svedoka ( pr3 kad tre&a da a* prika+e kako je vladika do'ekao popa o se poziva a ?a ka Radulovića kod ko"a se kupovala so i ko*e je kuća do vladi'i e# ku* 7i ko# po!to je odvezao >aru u @eo"rad pri'a * o"a 'uda# Ilija pri'a o po"i&iji $avlovoj za koju je saz ao iz ovi a i sud&i i u'iteljevoj B o+e io se eko* koja pravi !e!ire i sad se razvode# jer ju je zlostavljao / o kojoj *u je pri'ao eki &o"oslov)3 Doristi se ekad i pis*i*a B >ari a dva pis*a zahvaljujući koji*a prikazuje je +ivot u @eo"radu i je u 'e+ ju za selo* i roditeljski* do*o*3 U'iteljevo pis*o eko* dru"u poslu+ilo je kao i ti* i doku*e t o ko 8liktu iz*e.u oca i *ajke3 >e.u ?a ka i >arije# &la"ovre*e o je pozvao >lade a i pripre*io "a za ulo"u &esed ika3 .o* i o&*a o*3 (Ukrao je ?a ku k ji"u# a kad *u je vraća ka+e da ju je kupio)3 9 je o sve*u do&ro o&ave!te i z a skoro svaku situaciju# radoz ao# pripoveda' "a poredi sa *a'ko* koja se uvek do'eka a o"e3 $a+ljivo je pratio od os iz*e.uti*# o ije *o"ao da sa"leda sve !to je u so&i sa*o kroz klju'ao icu3 Zapa+a i postupa kao de'ak# raz*i!lja po ekad sve!ću odraslo"# a pripoveda sa iskustvo* pisca3 >itar 'etiri puta u pose& oj "radaciji isti'e da je sve prokockao i epokret u i pokret u i*ovi u# i 'ast i u"led# i li' u i porodi' u sreću i &uduć ost# 'ak i pravo a +ivot3 @ezli' i* Ako ćeC >arica je iz&e"la da u ajkriti' ije* tre utku ve+e krivicu za >itra# i pokazala je da se svako*e to *o+e desiti3 9*alova+ava i *otive z&o" kojih je >itar hteo da se u&ije (ko j/kljusi a# livada/pustoli a# sa*o za kuću e s*e da izrek e potce jiva'ku re'# jer je o a eti'ka vred ost# pa zato ka+e da je &it iji je"ov opsta ak kao do*aći a i oca porodice)3 >itar je ajveća vred ost koja *ora da opsta e z&o" svih jih3 $ostskriptu* a pojava $ere Zele*&aća kao ro&ija!a shvata a je kao a*etljivo *oralisa je3 Školska ikona B arator sa *e taliteto* seljaka i i telektualca3 9 pripoveda sa sta ovi!ta prvo" lica * o+i e# u i*e seosko" kolektiva3 6tvara utisak o ljudskoj jed akosti i solidar osti u selu3 >ari a"li povratak ocu ako &ekstva s u'itelje* ije *otivisa zato !to arator ije *o"ao da prisustvuje jihovoj sva.

e pored jih3 $o&rati* je sa*o 8or*a koju pisac koristi za ispoljava je u utra! je" dijalo"a3 9 je dru"i pol iste svesti3 >otiv z&o" ko" je apisa a: tra+e je opro!taja za "reh3 $rikaziva je* A i e ljupkosti# 'ed osti i po osa pisac se u ekoliko iskupio# ali ije do&io opro!taj3 (Vi ste slobodni) Dad je direkt o tra+io opro!taj od je o a ije povuka ruku# ali to se *o+e razu*eti dvos*isle o3 Preobražavanje stvarnosti pod dejstvom jakih emocija dostiglo je najveći stepen u pripoveci Vetar.e # sa*o pro. Iluzija us*e o" kaziva ja3 $ripoveda je u prvo* licu pro+eto pripoveda je* u treće*# jer arator u"lav o* "ovori o dru"i*a osi* u Švabici i Vetru3 $siholo!ki oslo ac >itar pro alazi u >arici i porodici# >ara u preda o* prosvet o* radu# a kao pat ici astavljaju da +ive i valid i je"ov otac# >i!a >ari'ić iz Švabice i ?a ko iz Vertera# Eajzeova teorija o sokolu# oso&e i *otiv koji do osi preokret B sre&r jak koji postaje zloko& o sredstvo sa*ou i!te ja u Prvi put s ocem na jutrenju# ruka i o"a koje @la"oje kaza d+ija po*i je a po'etku (si i*a de&lju ruku od je"ove o"e)# kao i slika ka8a ske stolice sa slo*lje o* o"o*# pa zati* dijalo" o onome s nogom u Sve će to narod pozlatiti3 U $na zna sve je to dorat3 Iko a 6veto" 6ave u Školska ikona# $reokret os ov a odlika ovele3 Lazarevićevi likovi su slo+e i# slojeviti i 'esto protivure' i3 U jihovo* slika ju pripoveda' se kreće od spolja! je" ka u utra! je*# od delova odeće# 8izi'ko" iz"leda i a'i a po a!a ja ka karakter i* oso&i a*a i psiholo!ki* sta ji*a3 .Švabica B *otiv s a kao i U dobri čas "ajduci3 U o&a s a ih razdvaja od +e a po*a* i to'ak3 (ako je erotsko* a"o u# s o&ziro* a patrijarhal ost su&jekta i okoli e i u s u spre'e o da se raz*ah e3 6irota A a je ostavlje a prvo u s u# pa o da a javi3 $o&rati*# u ko"a >i!a i*a eo"ra i'e o povere je# postepe o postaje pravi a*etljivac3 9 tra+i da *u >i!a pi!e ata ko o sve*u !to se do"a.a iz*e.u je"a i A e3 >i!a je tako dovede u ez"oda polo+aj3($o'i je * o"a pis*a# pa ih cepa3 %u"o iz&e"ava da pi!e3) U s u *u se javlja a*r"o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful