You are on page 1of 41

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

PHN 1 :
S LIU
I/. S LIU CHUNG :
1. a im xy dng : thnh ph H Ch Minh
2. Qui m cng trnh :
+ Cng trnh c 1 tng 1 nhp 2 cu trc cng hot ng trong nhp vi cng
sc trc Q=15 tn.
+ Khu LCT = 17m
+ Bc ct B = 9m
+ S bc ct : 9
+ Chiu di xng : bc ct B x s bc ct = 9m x 9 = 81m
+ Mi lp tn, khng c ca tri
+ Btng mc M250
3. Tui th cng trnh : khong 50 nm.
4. a hnh B
5. Ct thp
-Thp CT38 :
f = 2100 daN/cm2
fv = 1200 daN/cm2
fu = 3400 daN/cm2
E = 2,1 x 106 daN/cm2
= 0,3
t=78,5kN/m3
-ng hn ,que hn E42(N42) : c
fwt = 1800 daN/cm2
fwc = 2100 daN/cm2
fwf = 1800 daN/cm2
-Bu lng cp bn 5.6 hoc 6.6
II/. HNH V MINH HA :

15T

CAU TRUC

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

PHN II:
XC NH KCH THC KHUNG NGANG

Hm

1700

Ht

3550

I/. XC NH KCH THC THEO PHNG NG:

CAU TRUC

6000

Hd

15T

8500

8500
17000

S khung ngang
Cc thng s kch thc ca khung ngang c th hin trong hnh nh sau :

D
B1
a?

15T

CAU TRUC

NHIP CAU TRUC

T s liu cho v sc trc , tra trong cataloge cu trc ta c cc thng s sau :


2

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Loi ray thch hp : P43 hoc KP70


Chiu cao Hk = 2.3m
B rng cu trc B=6.3m
Nhp cu trc Lk = 16.5m l gi tr nh hn v gn nhp nh L=17m
Khong cch 2 trc bnh xe ca cu trc K=4,4m
B1= 260mm
Chn chiu cao ct mng ngm hm= 1m
Gi s chiu cao ray v m hr = 200mm
T cc s liu trn ta c :
THEO PHNG NG :
a. Chiu cao ct di :
Cao trnh nh ray : Hr = 6m ( bi cho)
Chiu cao s b dm cu chy :
hdcc = = = 900mm = 0,9m
b. Chiu cao ct trn :
Chiu cao hot ng ca cu trc : Hk = 2300 (mm)
vng ca kt cu mi :
f mi = . L = = 0,0425 m = 42,5 mm
Chiu cao an ton : hanton = 100 + fmi = 100 + 42,5mm = 142,5 mm
II/. XC NH KCH THC THEO PHNG NGANG
Nhp nh xng : L = 17m
Nhp cu trc (Lk) :
LCT = 2.B1 + 2.D + Lk
Lk = LCT 2.B1 2.D
D 70 , ta chn D = 150
Lk = 17 2x260 2x150 = 16380 mm = 16,38 m
Vy so vi s liu t Catalogue ca cu trc t Lk = 16,5m, ta yu cu nh sn xut cu
trc thay i Lk = 16,38 m.
Chiu cao tit din ct trn :
ht = ( : ).Ht
Trong :
Ht = hr +hdcc + Hk + 100 + fmi
= 200 + 900 + 2300 + 100 + 42,5
= 3542,5 (mm)
Ta chn Ht = 3550 mm

ht = ( : ) Ht
= = 177,5 mm
Ta chn ht = 250 mm
Chiu cao tit din ct di :
hd = . (Ht + Hd)
Trong :
Hd = Hr + hm hr hdcc
= 6000 + 1000 200 900
= 5900 mm = 5,9 m
hd = . (3550 + 5900) = 475,5 mm
Ta chn hd = 550 mm
Tnh chiu cao Hmi :
Gi s ta ly = 20%
x = Hmi = 20% x = x = 1,7 m
Khong cch t tim ray n trc nh v :
3

AMH: KT CU THP II
=

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA


= 0,31 m

PHN III
XC NH TI TRNG TC DNG LN KHUNG NGANG
I/. TNH TI :
4

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

TRNG LNG BN THN KT MI :


1. Trng lng bn thn tole :
Gi s ta chn dy ca tole l 5 Zem = 0,5 mm = 5.10-4 m, v khong cch gia 2 thanh
x g @xg = 0,9m, ta c:
g1 = n . thp . tole . @xg
= 1,05 x 7850 x 5.10-4m x 0,9m
= 3,71 daN/m

2. Trng lng bn thn x g :


Gi s ta chn s b x g c kch thc l Z 250, tra bng thp hnh ta c trng lng 1m di
ca x g Z 250 l 9,89 . Ta tnh trng lng bn thn ca x g nh sau :
g2 = n . qxg160 = 1,05 x 9,89 = 10,38 daN/m
qtnh ti = g1 + g2 = 3,71 + 10,38 = 14,09 daN/m
II/. HOT TI :
HOT TI SA CHA MI:
5

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Theo tiu chun Vit Nam v ti trng v tc ng TCVN 2737-1995, ti trng sa cha mi b
h hng c ly bng 30daN/m2 mt bng nh, gi thit dc mi nghing l 200.
Gi tr ti sa cha mi a vo tnh ton l :
Ta c : Ptc = 30 daN/m2
Pttht = n . . @xg
= 1,3 . . 0,9m = 37,35 daN/m
III/. P LC CU TRC LN VAI CT NG NH HNG :
p lc cu trc ln vai ct c tnh theo cng thc sau :
Dmax = n . nc . Pmax . yi
Dmin = n . nc . Pmin . yi
Vi :
+ n = 1.1 l h s vt ti
+ nc= 0.9 l h s t hp, xt n xc sut xy ra ng thi ti trng ti a ca 2 cu
trc hot ng cng nhp.
Theo catalogue Cu trc ta c : Pmax= 17,5 Tn = 175kN ; Pmin = 3,2 Tn = 32 kN.
TNH yi ?
T cc kch thc ca cu trc B = 6300, k = 4400 c tra t Catalogue, ta sp xp cc
bnh xe cu trc ln ng nh hng nh sau :

4400

2300

P1

4 400

P2

P3

6300

6300

y1

1900

Ta c:
Y2 = 1 ;

y2

4400

y1 = = 0,3

P4

y3

y4

2 300

y3 = = 0,63

yi = 1 + 0,3 + 0,63 + 0 = 1,93


Do :
Dmax = 1,1 x 0,9 x 175kN x 1,93 = 334,37 kN
Dmin = 1,1 x 0,9 x 32kN x 1,93 = 61,14 kN
IV/. LC X NGANG CA CU TRC:
Tng lc hm ngang tc dng ln ton cu trc l :
To = . fms . nxe
Trong :
- Q : l sc trc
- Gxe= 70kN : trng lng xe con
- nxe= 4 : s bnh xe ca 1 xe con
6

4400

y4 = 0

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

n
'
- nxe = xe = 2 : s bnh xe b hm
2
- fms : lc ma st gia thp v thp ( gi s mc cng , ly fms=0.2 )
=> To = x 0,2 x2 = 22 kN
Lc hm tiu chun ln 1 bnh xe ca cu trc :
T1 = = = 11 kN
Vy lc x ngang ca cu trc l :
T = n . nc . T1 . yi = 1,1 x 0,9 x 11 x 1,93 = 21 kN
Lc x ngang ny t cao trnh mt trn ca dm cu chy, cch vai ct 0,9m, tc l
cao trnh 6,9m.

Hm

1700

V/. P LC GI:
Ti trng gi tc dng ln 1 khung c xc nh theo cng thc :
q = n . c . K . qo . B
Trong : - qo : p lc gi tiu chun vng
Theo trn , cng trnh c xy vng gi II , a hnh B t chu nh hng ca bo, p lc
gi tiu chun qo=83 daN/m2
- n : h s vt ti , ly bng 1.2
- c : h s kh ng (c = +0,8; ch = -0.6)

Ht

ce2 < o

3550

ce1 > o

Hd

ch

6000

cd

LCT

Theo TCVN 2737-1995 ta xc nh cc h s kh ng nh sau :


Xc nh chiu cao chu p lc gi ca cng trnh :
Hct = Hd + Ht = 6m + 3,55m = 9,55m
Xt t s = = 0,56
= = 0,53
Ta c gc nghing = 200(gi thit), t s 0,56 v 0,53 tra TCVN 2737-1995 trang 18 cho
nh xng c mi dc hai pha v ni suy tuyn tnh ta c :
Cao trnh 9,55m theo TCVN 2737 1995 trang 14 Bng h s k k n s thay i p lc gi
theo cao v a hnh. Ni suy ta c
=> k = 0,989
c : H s kh ng
(ce1 = -0,436 ; ce2 = -0,412)

Hm

1700

Ht

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

3550

AMH: KT CU THP II

0,436

- 0,412

Hd

-0.6

6000

+0.8

LCT

S H S KH NG TRN KHUNG
Ti trng gi phn b u trn ct :
Gi y :
q = n . c . k . qo . B = 1,2 x 0,8 x 0,989 x 83 x 9 = 709,23 daN/m = 7,09 kN/m
Gi ht :
qh = n . ch . k . qo . B = 1,2 x 0,6 x 0,989 x 83 x 9 = 531,9 daN/m = 5,32 kN/m
Ti trng gi phn b u trn mi :
Gi y :
qce1 = n . ce1 . k . qo . B = 1,2 x 0,436 x 0,989 x 83 x 9 = 386,5 daN/m = 3,87 kN/m
Gi ht :
qce2 = n . cce2 . k . qo . B = 1,2 x 0,412 x 0,989 x 83 x 9 = 365,25 daN/m = 3,65 kN/m
VI/. XC NH NI LC V T HP TI TRONG :
1. TH1 : TNH TI
qtt = 14,09 daN/m

LCT

2. TH2: HOT TI

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Ptt = 37,35 daN/m

LCT

3. TH3 : Dmax tri


Vi e lch tm (Khong cch t trc nh v ti tim ray)
e = = = 0,31 m
=> Mmax = Dmax . e = 334,37 kN . 0,31m = 103,65 kN.m
Mmin = Dmin . e = 61,14 kN . 0,31 m = 18,95 kN.m

Dmax = 334,37 kN/m

Dmin = 61,14 kN/m

Mmax=103,65 kN/m

Mmax=103,65 kN/m

LCT

4. TH4 : Dmax phi

Dmin = 61,14 kN/m

Dmax = 334,37 kN/m

Mmin=14,65 kN/m

Mmax=103,65 kN/m

LCT

5. TH5 : Lc x ngang tri

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Tt = 21 kN

LCT

6. TH6 : Lc x ngang phi

Tp =21 kN

LCT

7. TH7 : Ti gi tri

qe1 = 3,87 kN/ m

qd= 7,09 kN

qh= 5,32 kN

LCT

8. TH8 : Ti gi phi

10

qe2 = 3,65 kN/m

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

qe2 = 3,65 kN/m

qe1 = 3,87 kN/m

qh= 5,32 kN

qd= 7,09 kN

LCT

11

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

PHN 4 :
THIT K X G MI THIT K X G VCH
I. THIT K X G MI:
1. Tnh ti:
Trng lng bn thn mi tn:
q1 = n. tole . @xg . tole
Gi s chn khong cch 2 x g l 0,9m
tole = 0,5mm = 5.10-4 m (5 Zem)
tole = 7850 daN/m3
q1 = 1,1 . 7850 . 0,9 . 5x10-4 = 3,88 daN/m
Trng lng bn thn x g:
S b thit k x g ch Z 250: c din tch F =1260 mm2,
trng lng trn 1m di : qtc = 10,01 daN/m
q2 = 1,05 . 9,89 = 10,38 daN/m
2. Hot ti:
- Ti trng sa cha mi :
qhttc = 30 daN/m2
=> q3 = 1,3 . 30 . 1 = 39 daN/m
3. Ti trng gi:
q4 = n . qo . c . k . @xg
n : H s vt ti n = 1,2
qo : Ti trng tiu chun vng (= 83 daN/m2)
Khong cch gia 2 x g @xg = 0,9m
Cao trnh 9,55m theo TCVN 2737 1995 trang 14 Bng h s k k n s thay i p lc gi theo
cao v a hnh. Ni suy ta c => k = 0,989
c : H s kh ng
(ce 1 = -0,436 ; ce 2 = -0,412)

q4 = 1,2 . 83 . 0,436 . 0,989 . 0,9 = 38,65 daN/m

q4 = 1,2 . 83 . 0,412 . 0,989 . 0,9 = 36,52 daN/m


S tnh x g mi lm vic nh dm n gin.
Xt hai trng hp nguy him, ri la chn ti trng ln nht :
TH1 : Tnh ti + Hot ti mi
q1tt = q1 + q2 + q3 = 3,88 + 10,38 + 39 = 53,26 daN/m
TH2 : Tnh ti + ti gi
q2tt = q1 + q2 + q4
= 3,88 + 10,38 + 38,65 = 52,9 daN/m
Vy ti trng tnh ton x g :
qxg = max [q1tt, q2tt] = q = 53,26 daN/m
Ti trng x g theo 2 phng :

qx
qxg

qy

Ti trng theo phng trc x-x :


12

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

qx = q. Sin
Ti trng theo phng trc y-y :
qy = q. Cos
Moment un Mx = qy . = q. Cos .
= 53,26 . Cos 200 . = 506,7 daN.m
Moment un My = qx . = q. Sin .
= 53,26 . Sin 200 . = 184,4 daN.m
Tnh tit din theo iu kin bn:
= + c .f
Vi thp CT38, ta c :
fy = 240 Mpa = 2400 (daN/cm2)
f = 230 Mpa = 2300 (daN/cm2)
c = 0,9
Chn Wx = 5. Wy
+ c .f = 0,9 . 2300 = 2070 (daN/cm2) = 20,7 kN/cm2
+ 20,70

Wy 13,96.103 mm3

Wx 69,84 x103 mm3


Tra bng thp hnh x g Z ta chn thp ch Z 250, c cc thng s sau :
- F = 1260 mm2
- Trng lng trn 1m di : P = 9,89 daN/m
- Chiu cao Hxg = 250 mm
- Jx = 1153,326. 104 mm4
- Jy = 120.184.104 mm4
- Wx = 90,982.103 mm3
- Wy = 15,968.103 mm3
3. Kim tra iu kin bn ca x g:
= + = + = 17,12 daN/mm2
= 17,12 daN/mm2 < c .f = 20,7 (daN/mm2)
Vy : Tha iu kin bn
4. Kim tra theo iu kin bin dng ca x g :
vng theo trc x-x:
x = . = . = 1,37x10-3
vng theo trc y-y :
y = . = . = 4,79x10-3
vng tnh ton ca x g mi :
xg =

= 1,39x10-3 < [ ] = (tha)

iu kin m bo vng :
xg [ xg]
V hnh :

13

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

20

250

t=3mm

78

II. THIT K X G VCH :


1. S lm vic :
q (kN/m)

Lxg = 9m

2. Ti trng tc dng vo x g vch:


Ti trng tm tn:
Chn tm tn c tole : 0,5mm = 0,5.10-3 m (5 Zem)
tole = 7850daN/m3
@xg = 0,9m
q1 = n . tole . @xg . tole = 1.1 x 7850 x 0,9 x 0,5.10-3 = 3,88 daN/m
Ti trng x g vch :
Chn s b x g vch C200, tra bng thp hnh x g C, ta c :
qtc = 18,4 daN/m
Ti trng tc dng theo phng ng :
qy = q1 + qtc = 3,88 + 18,4 = 22,28 daN/m
3. Hot ti gi :
W = n . Wo . k . c . B
Wo = 83 daN/m2
(i vi khu vc ngoi TP HCM)
K = 0,989
(Cao trnh 9,55m)
B = 0,9m
(B rng n gi ca x g = @xg = 0,9 m)
H s kh ng:
cy = 0,8
cht = -0.6
n = 1.2
(H s vt ti)
Mt n gi :
Wy = 1,2 . 83 . 0,989 . 0,8 . 0,9 = 70,92 daN/m
Mt khut gi :
Wht = 1,2 . 83 . 0,989 . 0,6 . 0,9 = 53,19 daN/m
Khi tnh ton ta chn ly Wy = qx = 70,92 daN/m
4. Kim tra iu kin bn :
= + c .f
Moment chng un theo phng x-x ;
Mx = qy . = 22,28 . = 225,58 daN.m
14

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Moment chng un theo phng y-y :


My = qx . = 70,92 . = 718 daN.m
Gi thit Wy = 5.Wx
c - H s iu kin lm vic (c = 0,9)
f - Cng tnh ton thp chu un (f = 2300 daN/cm2 i vi thp CT38)

+ c .f = 0,9 x 2300 daN/cm2 = 2070 daN/cm2


Wx (Mx + ) /2070 = (225,58 +)100daN.cm /2070 = 178,3cm3
Tra bng ta chn li C240 c :
Wx = 243 cm3
Wy = 39,5 cm3
Jx = 2910 cm4
Jy = 248 cm4
= + = 1868,2 daN/cm2 2070 daN/cm2
Vy : Tha iu kin bn
5. Kim tra theo iu kin bin dng ca x g vch :
vng theo trc x-x:
x = . = . = 2,24x10-4
vng theo trc y-y :
y = . = . = 3,05x10-3
vng tnh ton ca x g vch :
= 2,33x10-4 < [ ] =

xg =

(tha)

iu kin m bo vng :
xg [ xg]

40

KT LUN : Vy chn x g vch C240 c khong cch gia 2 x g @xg = 1000mm

40

240

t=3mm

90

PHN 6 :
THIT K DM MI
I. THIT K DM MI : Thit k dm t hp
1. XT TI MT CT GN CT MT CT VII-VII:
Chn c cp ni lc nguy him t bng t hp ni lc :
Mmin = -227,87 kNm; Qtu = 60,27 kN
- Moment khng un theo yu cu :
15

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Wyc = = = 990,74 cm3


Chn chiu cao dm s b :
hd = 6

= 60cm

Chn hd = 65 cm
B rng cnh dm : bc = (: )hd
bc = . hd = .65 = 21,66 cm

Chon bc = 22cm
Theo diu kin n nh cc b, ta chn b dy cnh:

c 0,73 cm . Chn c = 1,2 cm


Vi E = 2,1 .104 kN/cm2, f = 23 kN/cm2
Chn b dy bn bng :
b . = . = 0,06 cm
Chn b = 1 cm
Vi fv = 23 kN/cm2 (cng tnh ton chu ct ca thp)
1.1. KIM TRA TIT DIN DM MI:
* THEO TTGH 1:
ng sut php : = c . f
..
Jx = - = 74179 cm4
Wx = = = 2282,43 cm3
Jy = - = 9365 cm4
Wy = = = 851,36 cm3
Sc = 22,12 x 31,9 + 31,3 x 1 x = 1332 cm3
= = 9,98 kN/cm2
<
c . f
ng sut tip :
=
<

c . fv

Sc Moment tnh ca dm
b B dy bng dm
Jx Moment qun tnh ca dm
= = 1,08 kN/cm2 < c . fv
ng sut tng ng ca dm :
t =

t =

1,15 . f

= 10,19 kN/cm2

1,15 . f

Vy tha iu kin bn ca dm
1.2 KIM TRA IU KIN BIN DNG : theo TTGH 2
<[] =
vng ln nht trong dm :
= . = . = 1,03 . 10-3
= 1,03 . 10-3 < [ ] = = 4.10-3

Tha iu kin vng


1.3. KIM TRA THEO N NH TNG TH :
= c . f
d H s xt n s gim kh nng chu un
d = 1 = . . ()2 .
nu 1 0,85
16

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

d = 0,68 + 0,21 . . . ()2 . < 1


nu 1 0,85
- H s ph thuc dng ti trng lin kt gi ta v s
= 8 ()2 (1 + ( )
d = hb = (65 1,2x2) = 31,3 cm
hc Khong cch gia hai trng tm cnh dm . hc = 63,8 cm
lo Khong cch gia hai im c kt cnh trn. lo = 1m
= 8. ()2 x (1 + ) =
0,106
= 2,25 + 0.07 .
= 2,25
(tra bng h s )
d = 0,68 + 0,21 . 2,25742 . ()2 . = 109,9 >0,85
= = = 9,92 kN/cm2
= 9,92
< c . f = 20,7 kN/cm2
Tha mn iu kin n nh tng th
1.4 KIM TRA N NH CC B:i vi cnh dm
( vn ca bn cnh : bo = 10,5 cm)
0,5 .
bo =

( vn ca bn cnh : bo = 10,5 cm)

0,5 .

0,5 .

= 15

Tha iu kin n nh cc b
i vi bng dm :
Trng hp dm khng c ti trng ng (chu ng sut tip)
b < [b] = 3,2
Trng hp dm c ti trng ng :
b [b] = 2,2
Trng hp i vi bng dm gia dm ch yu chu ng sut php :
b [b] = 5,5

Vi b = .

b = 6 . E .

( cnh qui c ca bn bng dm)

= 2,07

(tha b < [b] = 3,2)

Tha iu kin mnh


2. TI TIT DIN VIII-VIII :
Chn Mmax = 57,89 kN.m
Qt = -22,38 kN
Thp CT38 c f = 230 Mpa = 2300 daN/cm2 = 23 kN/cm2
Moment khng un:
Wyc = = = 251,69 cm3
Chiu cao s b dm :
hdsb = 6 .

= 37,8 cm

chn hd = 40 cm
bc = 22 cm, c = 1,2 cm, b = 1 cm
Chn nh tit din ti mt ct VI-VI ch thay i chiu cao dm.
17

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Moment qun tnh ti mt ct chn tit din :


Jx = - = 24307,93 cm4
Jy = - = 6475,53 cm4
Moment khng un :
Wx = = = 1215,4 cm3
Wy = = = 588,68 cm3
Moment tnh :
Sc = 22 x 1,2 x 10,4 + 18,6 x 1 x 18,6/2 = 688,88 cm3
2.1 Kim tra tit din dm mi
* THEO TTGH 1 :
= = = 4,763 kN/cm2 < 20,7 kN/cm2
= = = 0,63 kN/cm2 < 20,7 kN/cm2
t =
=
= 4,886 kN/cm2
t = 4,886 kN/cm2 < 1,15 . f = 26,45 kN/cm2
Tha mn iu kin trng thi gii hn 1
* THEO TTGH 2 :
fd = .
= . = = 3,598 x 10-3
Vi qtc = 1,84 +2,4 = 4,24 kN/m
<[] =
Tha iu kin theo TTGH 2
2.1 KIM TRA N NH TNG TH :
= c . f
d H s xt n s gim kh nng chu un
- H s ph thuc dng ti trng lin kt gi ta v s
= 8 ()2 (1 + ( )
d = hb = (37,6) = 18,8 cm
hc Khong cch gia hai trng tm cnh dm . hc = 38,8 cm
lo Khong cch gia hai im c kt cnh trn. lo = 1m
= 8. ()2 x (1 +) = 0,2977
= 2,25 + 0.07 .
= 2,25 + 0,07 x 0,2977 = 2,27
2
d = 1 = . . () .
= 2,27 . .( )2 . = 92,43 > 0,1
d = 0,68 + 0,21 x 92,43 = 20 > 1
Chn d = 1
= = = 4,763 kN/cm2 < c . f = 20,7 kN/cm2
Tha mn iu kin n nh tng th
iu kin n nh cc b v mnh kim tra TH mt ct tit din VII VII
3. TI TIT DIN MT CT IX IX :
Chn cp ni lc Mmax = 81,68 kN.m
Qt = 15,51 kN
- Moment khng un theo yu cu :
Wyc = = = 355 cm3
Chn chiu cao dm s b :
hd = 6

=6.

= 42,488 cm

Chn hd = 45 cm
B rng cnh dm : bc = (: )hd
bc =. hd = .45 = 22 cm
Chon bc = 22cm
Theo diu kin n nh cc b, ta chn b dy cnh:

18

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

c 0,73 cm . Chn c = 1,2 cm


vi E = 2,1 .104 kN/cm2, f = 23 kN/cm2
Chn b dy bn bng :
b . = . = 0,06 cm
chn b = 1 cm
vi fv = 23 kN/cm2 (cng tnh ton chu ct ca thp)
3.1. KIM TRA TIT DIN DM MI:
* THEO TTGH 1:
ng sut php : = c . f
..
Jx = - = 31772,14 cm4
Jy = - = 7053,45 cm4
Moment khng un :
Wx = = = 1412,1 cm3
Wy = = = 641,22 cm3
Moment tnh :
Sc = 22x1,2 x 21,9 + 91,3 x 1 x = 805 cm3
Kim tra ng sut bn :
= = = 5,78 kN/cm2
<
c . f = 20,7 kN/cm2
ng sut tip :
= = = 0,393
<
c . fv
t =

= 5,82 kN/cm2

< 1.15 . f

TTGH 2 coi nh khng chuyn v


1.3. KIM TRA THEO N NH TNG TH :
= = c . f
d H s xt n s gim kh nng chu un
d = 1 = . . ()2 .
= 2,263 . ( )2 .
1 = 92,88
=> Chn d = 1 vi
d = 0,68 + 0,21 . 1 = 0,68 + 0,21 x 92,88 = 20,18 > 1
- H s ph thuc dng ti trng lin kt gi ta v s
= 8 ()2 (1 + ( )
d = hb = (45 1,2x2) = 21,3 cm
hc Khong cch gia hai trng tm cnh dm . hc = 43,8 cm
lo Khong cch gia hai im c kt cnh trn. lo = 1m
= 8. ()2 x (1 +) = 0,1935
= 2,25 + 0.07 .
= 2,25 + 0.07 . 0,1935 = 2,263
2
= = = = 5,78 kN/cm < c . f = 20,7 kN/cm2
Tha mn iu kin n nh tng th.
iu kin n nh cc b v mnh kim tra TH mt ct tit din VII VII

19

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

PHN 7 :
THIT K CT TRN
Chn cp ni lc gy nguy him tnh ct trn ti tit din mt ct IV-IV
Hnh Excel xut qua

20

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Ti 3 tit din mt ct ca ct trn ta chn tit din VI VI c cc cp ni lc gy nguy him nht :


Mmax = 227,87 kN.m
Nt = -77,62 kN
.. hnh v tit din dm
Chiu cao ct trn l Ht = 3,5 m
Do mi dm ta chn tit din c bc = 22 cm nn ct trn ta cng chn tit din bc = 22 cm va dm.
lch tm ca ct trn do ngoi lc tc dng :
e' = = = 2,93 m
Din tch :
Fsb = [ 1,25 + (2,2 : 2,8)
Chn lc dc ln nht c th c khi t hp trong ct
Fsb = . [1,25 + 2,8 . ] = 74,45 cm2
Chn chiu rng bn cnh :
bc = (: ). Ht
bc = . Ht = . 3500 = 175
chn bc = 22 cm
Chn chiu dy bn bng :
b = (: ).ht = ().40 = 0,8 cm
chn b = 1 cm
chn b dy bn cnh :
c = (: ).bc = . 22 = 1,1 cm
Chn c = 1,2 cm
- Chiu di tnh ton ct :
*TRONG MP UN
Gi thit cng trn v cng di l : =
H s nh hng tit din ct :

=.

vi =

Nd Ni lc ct di Nd = 553,1 kN
Nt Ni lc ct trn Nt = -70,69 kN
Chiu di tnh ton ct trn :
lt = t . Ht
Chiu di tnh ton ct di : ld = d . Hd
H s 1, 2 tra bng ph thuc ,

Vi = .

=.

= 0,373

n = = = 0,357
Tra bng D2 TCVN 338-2005 v ni suy :
1 = 2,074; 2 = = = 5,56 > 3
lt = (2 = 3) x 3,5 = 10,5 m
ld = 2,074 x 10 = 20,74 m
*NGOI MP UN:
Lt = Ht hdc = 3,5 0,8 = 2,7 m
Ld = Hd = 10m
Cc c trng hnh hc ca tit din
hnh v
21

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

F = 22 x 1,2 x 2 +37,6 x 1 = 90,4 cm2


Jx = - = 24308 cm4
Jy = - = 6475,5 cm4

Rx =

= 16,4 cm

Ry =

= 8,5 cm

mnh ca ct :
Trong mp un:
x =
x+ = = 64
Ngoi mp un :
y =
y+ = = 31,76
Moment qun tnh :
Wx = = = 215,4 cm3
Wy = = = 588,7 cm3
mnh qui c :

x = x .

= 64 .

y = y .

= 31,76 .

= 2,1

= 1,05

lch tm tng i :
e1 = e . = 293 . = 21,79 > 21 => nn ta thay i tit din ct trn
Chn ht = 50 cm
Bc = 25 cm
c = 2 cm
b = 1,5 cm
hnh v
Fng = 25 x 2 x 2 +46 x 1,5 = 169 cm2
Jx = - = 69800 cm4
Jy = - = 15259,6 cm4
Wx = = = 2792 cm3
Wy = = = 1228,45 cm3

Rx =

= 20,32 cm

22

AMH: KT CU THP II

Ry =

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

= 9,53 cm

mnh ca ct :
Trong mp un:
x =
x+ = = 64
Ngoi mp un :
y =
y+ = = 31,76
Moment qun tnh :
Wx = = = 215,4 cm3
Wy = = = 588,7 cm3
mnh qui c ca ct trn :
Trong mp un:
x =
x+ = = 51,67
Ngoi mp un :
y =
y+ = = 28,33
mnh qui c:

x = x .

= 51,67 .

= 1,71

y = y .

= 28,33 .

= 0,938

lch tm tng i :
m = e . = 293 . = 17,73
lch tm tnh i :
m1 = n . m
n H s nh hng tit din hnh dng
v hnh.
= =
V m nm trong khong (5 : 20)
Tr s n = 1
m1 = 1 . 17,73 = 17,73
tra bng Ph lc 5 sch Kt cu thp ca o Hi, h s ct ph thuc vo v m1
ni suy : vi = 1,71, m1 = 17,73 => ct = 0,0778
Kim tra iu kin bn :
= + = + = 8,62 kN/cm2
= 8,62 kN/cm2 < c . f = 20,7 kN/cm2
Kim tra n nh tng th :
x = = = 5,9 kN/cm2 < c . f = 20,7 kN/cm2
Tha iu kin n nh tng th
Kim tra n nh tng th nm ngoi mp un :
Moment un on 1/3 L ct
M = M2 +
M1, M2 Moment un ca 2 u ct
M1 Moment un ca nh ct ly ti mt ct VI-VI (M1 = 227,87 kNm (t hp chnh TH1 + TH2)
23

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

M2 Moment un ca chn ct ly ti mt ct IV-IV (M2 = -11,3 11= -22,3 kNm (t hp chnh TH1 +
TH2)
M = -22,3 + = 61,09 kN.m
Moment qui c :
Mtt = max (M; ; ) = max(61,09; 114;-11,15) = 114
+ iu kin n nh tng th :
y = c . f = 20,7 kN/cm2
H s un dc y tra bng vi = 28,33
Ly trong bng cu kin chu nn ng tm :
y = 0,938
mx = e . =
mx ph thuc (5:10)
C = C5 (2 0,2.mx) + C10 (0,2.mx -1)
Vi C5 =
vi mx = 5
ph thuc vo mx
= 0,65 + 0,05 . mx = 0,9
ph thuc vo y, x

x = 3,14 .

= 3,14 .

y = 28,38 < x

= 94,88

=1

C5 = = 0,18182
Vi C10 = 1/(1 + .mx)

vi mx = 10

Vi d = 1

tnh phn trc

y = 0,938

H s un dc nn ng tm tra bng vi y = 28,38

C10 = 1/(1 + . 10) = 0,09634


C = 0,18182 (2 0,2 x 8,89) + 0,09634 (0,2 x 8,89 1)
C = 0,1153
y = = = 4,246 kN/cm2
c . f = 20,7 kN/cm2
tha iu kin n nh tng th ngoi mt phng
Kim tra n nh cc b bn bng :
iu kin m bo n nh bn bng :
tham kho sch Trn Th thn
<[]
Vi m>1 ct nn lch tm, loi tit din ch I c = 1,71 < 2

T s [ ] = (1,3 + 0,15 . 12).

24

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

[ ] = (1,3 + 0,15 . 1,712).


M =

= 52,535

= 30,66 < [ ] = 52,5

Tha mn iu kin n nh bn bng


Kim tra n nh cc b bn cnh :
iu kin m bo n nh cc b bn cnh :
Cnh c tit din ch I, T khng vin mp:

[ ] = (0,36 + 0,1 . )

[]

= (0,36 + 0,1 . 1,712) .

= = 5,875 < [ ] = 19,71


Tha mn iu kin n nh cc b bn cnh

25

=19,71

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

PHN 7 :
THIT K CT DI
V HNH.
Ta nhn thy mt ct II l mt ct c cc cp ni lc gy nhuy him cho ct nht.
Da vo bn t hp ni lc v hnh v ni lc cc trng hp. Ta chn ra cp ni lc gy nguy him cho
ct
- T hp ph : TH1 + 0,9 ((TH3 + TH6 + TH7)
Mmax = 546,6 kN.m; Nt = -463 kN
Gy nguy him cho nhnh ct dm mi tit din thp C.
- T hp ph : TH1 + 0,9 (TH2 + TH3 + TH5)
Nmax = -551,15 kN; Mt = -694,6 kNm
Gy nguy him cho nhnh cu trc
+ Nhnh cu chy : M1 = -694,6 kNm
N1 = -551,15 kN
+ Nhnh dm mi : M2 = 546,6 kNm
N2 = -463 kN
Chn chiu cao h = (: ) lc = x10 = 0,9 m
Ta chn h = 1m
B rng cnh : b = (: ) lc = x10 = 0,5 m
Gi thit : Khong cch trng tm hai nhnh (C = h) => C = 1m.
Xc nh gn ng khong cch trng tm hai nhnh :
y22 - ( + C).y2 + = 0
y22 - () + 1) . y2 + = 0
chn y2 = 0,6 ; y1 = 0,4
Lc dc nhnh ct do M, N gy ra :
Nnh1 = N1 . + = 551,15 . + = 1025,3 kN
Nnh2 = N2 . + = 463 . + = 731,8 kN
Tit din yu cu i vi nhnh 1 :
Fnh1 =
Vi gi thit (0,7 : 0,9)
=> Ta chn = 0,7
2
Fnh1 = = 63,68 cm
Tit din yu cu i vi nhnh 2 :
Fnh2 =
Vi gi thit (0,7 : 0,9)
=> Ta chn = 0,7
2
Fnh1 = = 45,45 cm
Chn kch thc cho tit din nhnh 1 :
h1 = 50 cm; b = (0,3 : 0,5) 50 chn b = 2
b = (: ) h
Chn b = 1,5 cm

c 0,2 .

= 0,2 .

= 6,62 . 10-3 cm

chn c = 2 cm
v hnh
Chn kch thc cho tit din nhnh 2 :
h2 = 50 cm; b = 20cm
b = 1,5 cm ; c = 2 cm
v hnh
26

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Tit din khi chn :


Nhnh 1 : Fnh1 = 2 x 25 x 2 + 46 x 1,5 = 169 cm2
Nhnh 2 : Fnh2 = 2 x 20 x 2 + 46 x 1,5 = 149 cm2
Cc c trng hnh hc ca nhnh :
Nhnh 1 :
1
Jy = - = 69800 cm4
Jx1 = - = 15355,6 cm4

Ry1 =

Rx1 =

= 20,32 cm

= 9,53 cm

V hnh .
Nhnh 2 :
Jy2 = - = 58273,67 cm4
Jx2 = - = 9062 cm4

Ry2 =

Rx2 =

= 19,776 cm

= 7,8 cm

V hnh .
mnh ca nhnh ct :
Trong mp un :
l1y = l2y = o . l = 2,074 x 10 = 20,74 m
Ngoi mp un :
l1x = l2x = 10 m
Vi o = 2,074 tnh ct trn
1x = = = 105
1Y = = = 102
1max= max (1x , 1Y )= 105
2x = = = 128
2Y = = = 104,8
2max= max (2x , 2Y )= 128
Tra bng h s ca thanh chu nn ng tm
1min = 0,523 ; 2min = 0,390
kim tra n nh cc b nhnh ct :
Nhnh 1 :
nh1 = = = 11,6 < c . f = 20,7 kN/cm2
Nhnh 2 :
nh2 = = = 12,39 < c . f = 20,7 kN/cm2
Tha mn iu kin n nh cc b
Kim tra n nh tng th cho ct trong mp khung (mp chu un) :
Ct c kim tra nh ct tit din rng chu nn lch tm i vi trc o.
27

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Nhnh 1 :
lch tm e1 = = = 1,26 m
lch tm tng i : m1 = e1 . . y1
Khong cch t trng tm tit din ti trng tm nhnh :
y1 = . C = . 1 = 0,468 m
y2 = 1 0,468 = 0,532 m
Tnh tnh ging :
tham kho sch o Hi
Thanh ging lm vic vi di hai tc dng : do lc nn dc v do lc ct ngang
Lc nn dc N lm cho nhnh ct bin dng ngn i mt on a
a =
a - ng sut trong nhnh ct do lc dc gy ra.
a khong cch gia hai mt ca thanh ging
E Moun n hi ca thp (= 2,1x104 kN/cm2)
Di tc dng ca lc dc N s sinh ra trong thanh ging ng sut v thanh ging s b bin dng co
li mt on d
d = = a . Cos =
d Chiu di thanh ging
(d = )
= . Cos2
gc gia nhnh ct v thanh ging
Lc dc Nth tc dng vo thanh ging do lc ct ngang Q sinh ra
Nth =
Q Lc ct ngang ly theo bng sau :
S hiu thp
C38/23
C44/20
C40/33
C50/45
C60/70
C85/75
Q
20 F
30 F
40 F
50 F
60 F
70 F
Lc ngang o bng daN
Din tch thanh o bng cm2
n s lng thanh ging trn mt mt ct ngang ca ct (thng l 2 thanh)
Fth Din tch thanh
ng sut trong thanh ging do lc ct sinh ra :
th = =
Khi tnh cn xem thanh ging nh t thanh chu nn ng tm lin kt khp vi nhnh ct c chiu di
tnh ton d . Thanh ging l thp gc nn khi tnh h s phi tnh vi bn knh nh nht ca tit din mt
thp gc chn lm thanh ging.
iu kin lm vic an ton ca thanh ging :
' + . . f
Trong l h s iu kin lm vic do thanh ging l mt thp gc lin kt mt cnh vi m ct theo
qui phm = 0,75.
Ta c ng sut trong nhnh ct => chn ng sut ln nht = 8,024 kN/cm2
Chn gc = 450 ; d = 1/

/2 =

ng sut trong thanh ging : = . Cos = 10,14 . = 5,07 kN/


lc dc Nth t dng vo thanh ging :
Nth =
Vi Q = 20 F (F = 4,8 cm2)
=> Q = 96 daN
Nth = = 67,88 daN
ng sut trong thanh ging do lc ct sinh ra :
' = = = 14,14 daN/cm2
Thanh thp L50x5 c d =

Rx = 1,92 cm
Ry = 0,98 cm
Rmin = 0,98 cm
28

AMH: KT CU THP II
max = =

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

= 144,3

Tra bng ni suy : = 0,312


' + = 8,024 + 0,142 = 8,166 kN/cm2
. . f = 0,312 x 0,75 x 23 = 5,382 kN/cm2
Khng tha iu kin an ton
Ta phi thay i tit din
Chn L80x6 c F = 9,38; Rmin = 1,58
= = = 14,14 daN/cm2
max =

= 89,5

= 0,629

. . f = 0,629 x 0,75 x 23 = 10,85 kN/cm2


' + = 8,166 kN/cm2
< 10,85 kN/cm2
m bo an ton
Chn thp L80x6 lm thanh ging v khong cch hai mt ging bng 1m.
Do thay i tit din thanh ging nn ta phi tnh li
n nh tng th :
td = squa.(1002 + 2,28. ) = 100

= td.

= 100 .

= 3,3

< lc u nn tha iu kin m bo n nh tng th.

PHN 8 :

29

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA


THIT K CHN CT

T bng t hp ni lc ta chn ra cp ni lc gy nguy him cho ct.


- Cp ni lc gy nguy him cho nhnh ct dm mi :
Mmax = 546,6 kNm; Nt = -463 kN
- Cp ni lc gy nguy him cho nhnh ct cu trc :
M t = -694,6 kNm ; Nmax = -551,15 kN
Lc nn gy cho ct ln nht ( tnh phn ct di)
Nnh1 = N1 . + = 551,15 . + = 1025,3 kN
Nnh2 = N2 . + = 463 . + = 731,8 kN
v hnh
B tng B20 c Rb = 11,5 Mpa = 1,15 kN/cm2
1. TNH CHN CT NHNH 2 :
1.1 Tnh bn :
Din tch bn : Fb = = = 6,36 cm2
Chn chiu rng bn : B = a + 2(td +C)
a b rng ct (a = 50 cm tnh trn)
chn dd = 1 cm
C Khong cch t mp dm n mp bn thp (C chn 4 cm)
B = 50 + 2.(1 +4) = 60 cm
Chn chiu di bn ca nhnh 1 : L = = = 10,6 cm
Cha che ht phn ct
Chn L = 40 cm
V hnh
Tnh chiu dy bn :
bn 1 : b1 = 25 cm; a1 = 15 cm. Bn k 4 cnh
M1 = . Rm . a2
= = 1,67 => = 0,089
M1 = 0,089 . 1,15 . 152 = 23 kN
bn 2 : b2 = 5 cm; a2 = 25 cm.
= = 0,2
=> = 0,024
M2 = . Rm . a2 = 0,024 . 1,15 . 252 = 17,25
bn 3 :
C = 4cm
= = 0,2
=> = 0,024
M3 = Rm . = 1,15 x = 9,2 kN
Mmax = max (M1, M2, M3) = 23 kN

Chiu dy bn : b

= 2,45 cm

Chn b = 3 cm
1.2 TNH DM :
Tnh chiu cao dm :
V hnh
hd =
Chn s b chiu cao ng hn 0,8cm
Dng que hn N42, hn tay quang in
= 0,7 ; Rgh = 180 Mpa (TCVN 338-2005)
30

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

hd = = = 18,15 cm
Chn hd = 25 cm
Tnh sn cng B : c hai u hn vi sn cng
Ti trng phn b u vo sn cng :
q1 = Rm . b
vi b Khong cch trung bnh gia sn cng vi thn ct
b = = 13,5 cm
q1 = 1,15 . 13,5 = 15,53 kN/m
moment trong bn sn cng :
M = q1 . (nhp)
M = q1 .
(gi)
l Khong cch 2 dm bng 50 cm
M = 15,53 . = 3235,4 kNm
Tnh chiu cao sn cng :
. f = 23kN/cm2
W = = 140,67 cm2
140,67
=> b . ls2 6 x 140,67
Chn b = 1,5 cm
=> ls = 23,72 cm
(chn ls = 25 cm)
1.3 TNH CHN CT NHNH 1:
Nnh1 = 1025,3 kN
Din tch bn :
Fb = = = 891,56 cm2
Chiu rng bn : B = a + 2.(d +C)
a = 50 cm B rng ct tnh phn ct di
chn s b d = 1 cm, C = 4 cm
B = 50 + 2.(1 + 4) = 60 cm
Chiu di bn : Lb = = = 14,85 cm
Chn Lb = 15 cm
V hnh
Tnh chiu dy bn sn :
bn 1 : b1 = 15 cm; a1 = 25 cm. Bn k 3 cnh
M1 = . Rm . a2
= = 0,6
=> = 0,074
M1 = 0,074 . 1,15 . 252 = 53 kN
bn 2 :
C = 4cm
2
M = Rm . = 1,15 x = 9,2 kN
Mmax = max (M1,M2) = 53 kN
Tnh chiu dy dm :
Md =
q Ti trng phn b u dc theo dm
ld Chiu di t nt dm n ch ngm vo ct (ld = 10 cm)
q=
B B rng bn ( B = 60 cm)
q = = 34,5 kN/cm
Md = = 1725 kN.cm
Chiu dy dm : d = = 6,72 cm
Chiu cao ng hn lin kt dm vo bn :
hh
hh Tng chiu di ng hn
hh = 2 x 40 + 10 x 4 = 120 cm
Rgh = 18 kN/cm2
hh = 0,48 cm
Chn hh = 0,6 cm
31

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Chiu dy bn :

b =

= 3,7 cm

chn b = 4 cm
Tnh dm :
hd =
Chn s b hh = 0,8 cm
Que hn N42, phng php hn tay
= 0,7; Rgh = 18kN/cm2
hd = = = 25,34 cm
chn hd = 30 cm
tnh chiu dy dm :
Md = q .
q = 34,5 kN/cm (tnh trn)
ld Chiu di t nt ngm n ch ngm ct (ld = 2,5 cm)
Md = 34,5 . = 107,8 kNcm
Chiu dy dm : d = = 0,03 cm
Chn d = 0,03 cm
Chiu cao ng hn lin kt dm vo bn :
hh
hh Tng chiu di ng hn
hh = 2 x 30 + 2,5 x 4 = 70 cm
hh = 1,16 cm
Chn hh = 1,2 cm .
ng b chn mng chn hd = 30 cm
v hnh to
F Din tch ca ct
F = Fnh1 +Fnh2 = 149 + 169 = 318 cm2
Moment qun tnh ca tit din ct :
Jx = Jx + Jy2 . Fnh1 = 24417,6 + 0,5.104 x 149 = 769417,6
m1 = 1,26 x 100 . . 46,8 = 2,437
Nhnh 2 :
lch tm e2 = = = 1,18
m2 =1,18 . . 53,2 = 2,59
Chn lin kt thanh ging 3 nhnh :
td = squa (2max + 2.K. )
Fb Din tch thanh bng ging
K H s ly theo gc gia thanh ging xin v trc nhnh. Ly theo bng sau :
0
30
35
40
45
K
45
37
31
28
Chn gc = 450; K: 28
Chn s b dng thp L u cnh L 50x5
C Fb = 4,8 cm2; max = 128
t = squa(1282 + 2,28 . = 132,7
mnh qui c :

32

50-60
26

AMH: KT CU THP II

= t.

= 132,7 .

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

= 4,39

Tra bng h s lt :
1lt
vi = 4,39; m1 = 2,437
=> 1lt = 0,216
2
lt
vi = 4,39; m1 = 2,59
=> 1lt = 0,21
iu kin m bo tng th :
1 = c . f
1 = = 8,024 kN/cm2 c . f =20,7 kN/cm2
2 = c . f
2 = = 6,93 kN/cm2 c . f =20,7 kN/cm2
tha mn iu kin m bo tng th
THIT K CT CHN VO I MNG : (Mng i thp)
Chn b rng i mng Bm = 2m
B rng i mng L = 2m
Chn chiu cao i mng chn theo iu kin chc thng ca ct.
cng tuyt i ca mng : = = 0,5 cm
Chn chiu cao ca i : 0,6 m
Phn i mng t thm thp cu to vo mp trn ca i chn 18 v thp ai 8
v hnh

PHN 9 :
THIT K CC CHI TIT
I. LIN KT CT VI X NGANG :
T bng tm tt ni lc trong khung ta chn ra cp ni lc gy ko nhiu nht ti mt ct VI-VI:
N = -34 43,2 = -77,2 kN
M = 227 kNm
Q = -71 kN
Ly t t hp chnh 1+ 2,
CHN THIT K LIN KT BU LNG :
Chn bu lng c bn 6.8, tra bng TCVN 338 2005, ta c :
fvb = 320 Mpa = 32 kN/cm2
(Cng tnh ton chu ct)
2
ftb = 400 Mpa = 40 kN/cm
(Cng tnh ton chu ko)
feb = 505 Mpa = 50,5 kN/cm2
(Cng tnh ton chu p mt)
Chn bu lng d kin thit k d = 20mm, b tr thnh 2 dy pha ngoi gia cng thm sn cng cho
mt bch c b rng (ph thuc vo u nh ra ca mt bch)
Chn s b ls = 10cm; b dy 1,5 cm
Chiu cao : hs = 1,5 . ls = 1,5 x 10 = 15 cm
Bu lng d = 20mm, tra bng 4 : Din tch tit din bulong tham kho sch hng dn A mn hc KT
CU THP ca Ng Vi Long
Fbl = 3,14 cm2; Fth = 2,45 cm2
33

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

- Kh nng chu ct ca mt bu lng :


[Nblc] = bl . Fbl . nc . fvb
Vi bl H s lm vic ca lin kt (bl = 0,9 bu lng th-chnh xc bnh thng)
nc S lng mt ct qua bu lng nc = 1
Fbl Tit din nguyn bu lng, Fbl = 3,14 cm2
fvb Cng tnh ton chu ct ca bu lng, Fbl = 32 kN/cm2
[Ncbl] = 0,9 x 3,14 x 1 x32 = 90,432 kN
- Kh nng chu ko ca mt bu lng :
[Nkbl] = Fth . ftbbl
Fth din tch thu hp ca bu lng. Fth = 2,45 cm2
ftbbl Cng tnh ton chu ko ca bu lng. ftbbl = 40kN/cm2
[Nkbl] = Fth . ftbbl = 2,45 x 40 = 98 kN
- Kh nng chu p mt ca thnh l ln mt bu lng :
[Nembl] = d . . fcb
d ng knh l khoang. d = 2,1 cm
Tng chiu dy cc bn thp b ko v mt pha. Khi b ko v nhiu pha th ly theo pha no c
tng chiu dy nh nht. Chn s b = 1,2 cm
fcb Cng tnh ton chu p mt. fcb = 50,5 kN/cm2
[Nembl] = d . . fcb = 2,1 x 1,2 x 50,5 = 127.26 kN
[Nbl]min = min ([Ncbl]; [Nkbl]; [Nembl]) = 90,432 kN
S lng bu lng cn thit : n = = = 0,85
Chn 4 bu lng d = 2cm
V tr thit k nh hnh v.

V tr cc bu lng : A(-30,12);
B(20,12);
C(20,-12);
D (-30,-12)
r2i = xi2 + yi2
(xi , yi : hnh chiu bng, hnh chiu ng ca khong cnh ri)
xi2 = -302 + 202 + 202 + (-30)2 = 2600 cm2
yi2 = 122 + 122 + (-122) + (-122) = 576 cm2
Ni lc do moment phn phi cho inh xa nht bn tri : (tham kho sch KT CU THP 2 HQG)
NA = M. = .

= 257 kN

Ni lc do moment phn phi cho inh xa nht bn phi :


NB = M. = .

= 166,7 kN

Lc ko tc dng cho 1 bu lng :


Ntb = = 19,3 kN
Lc ko tc dng bu lng cho nh xa nht bn tri :
N1 = -Ntb + NA = 257 19,3 = 237,7 kN
Lc ko tc dng bu lng cho nh xa nht bn phi :
N2 = -Ntb + NB = 19,3 + 166,7 = 186 kN
Lc ct phn phi cho mi inh :
V = = = 17,75 kN
Ni lc tc dng ln nht trong inh xa nht bn tri :
Ntmax = squa(V2 + N12) = squa(17,752 + 237,72) = 238 kN
Ni lc tc dng ln nht trong inh xa nht bn phi :
Npmax = squa(V2 + N22) = squa(17,752 + 1862) = 186,85 kN
Ta c Nmax = 238 kN > Nmin = 90,432 kN
S lng inh cha tha khi chu lc ct v moment
Chn 18 bu lng b tr nh hnh v
..
xi2 = [(-30)2 + (-21)2 + (-14)2 + (-7)2 + 02 +72 + 142 +212 + 282).2 = 6112 cm2
yi2 = 112 x 9 + (-11)2 x 9 = 2187,0 cm2
34

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Lc ko tc dng bu lng (1,18) v tr xa nht bn tri :


N3 = M . Vi rmax1.18 =

= 31,95 cm

M = 227 kNm (moment gy nguy him)


N = 77,2 kN (lc ko gy nguy him cho bu lng)
n s bu lng (n = 18)
N3 = 227x100 . - = 83,1 kN
Lc ko tc dng bu lng (9,10) ti v tr xa nht bn phi
N4 = M . +
Vi rmax9.10 =

= 30,08 cm

M = 227 kNm (moment gy nguy him)


N = 77,2 kN (lc ko gy nguy him cho bu lng)
n s bu lng (n = 18)
N4 = 227x100 . + = 86,56 kN
Lc ct phn phi cho mi bu lng : V = = = 4 kN
Ni lc tc dng ln nht gy nguy him cho inh xa nht bn tri :
Ntmax = squa(V2 + N32) = squa(42 + 83,12) = 83,2 kN
Ni lc tc dng ln nht trong inh xa nht bn phi :
Npmax = squa(V2 + N42) = squa(42 + 86,562) = 86,65 kN
Ntmax = 83,2 kN
< [N]min = 90,432 kN
- THIT K TM MT BCH (tham kho sch TRN TH THN)
Tm mt bch lm t thp c gii hn chy ln hn 25 kN/cm2
B rng tm mt bch bm 1,15 . bc v bm bc + 2,5 (cm)
bc b rng cnh
khong cch t hng bu lng gn nht n cnh dm :
a = d + 1,3 cm hoc a = 5 cm
d ng knh bu lng
Tm mt bch c thit k chu un v ko: truyn ni lc t cnh dm chu ko n cc bu lng gn
v n cnh ct. Tm mt bch c thit k lm vic trong giai on do gip phn ph li moment un
trong dm v ct.
Chiu dy tm mt bch c tnh :
mb > Squa.()
b = 0,9
H s bn
c gii hn chy ca thp. Chn thp c gii hn chy c = 34,48 kN/cm2
M1 Moment un ln nht trng tm mt bch
M1 = . m . N k . a
m = Co . Cb .()1/3. ( )1/4
Cb = ()1/2
; a = a - d - hh
bpe = min [bm; bc +2,54 (cm)] = 27,54
Chiu rng hu hiu ca tm mt bch :
Fc = 100 cm2 ; Fb = 69 cm2
(Din tch tit din cnh v bng dm)
Bc = 25 cm B rng cnh dm
bm = 28 cm B rng tm mt bch
d ng knh bu lng (d = 2 cm)
a = a - d - hh
chn hh = 1 cm
=> a = 5 - . 2 1 = 3 cm
Co H s ph thuc gii hn chy ca thp. Tra bng (tham kho sch TRN TH THN h s Co)
ta c Co = 1,09
hh Chiu cao ng hn lin kt cnh dm vo tm mt bch
Cb = ()1/2 = ()1/2 = 0,945
m = 1,09 . 0,945 . ()1/3.( )1/4 = 1,29
35

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Nk = 83,1 kN
(Lc ko ca bu lng xa nht)
M1 = . 1,29 x 83,1 x 3 = 80,4 kNc
Chiu dy tm mt bch c tnh :
mb > Squa.() = Squa.() = 0,61 cm
Chn mb = 2 cm
Hoc ta dng cng thc tnh gn ng b dy mt bch :
mb 1,1 . Squa.() = 1,1 . Squa.() = 1,41 cm
Chn mb = 2 cm
b1 Khong cch 2 bu lng i din
bmb b rng mt bch
Tnh ng knh bu lng :
T iu kin chu ct v p mt :
dk = Squa.( ) = Squa.( ) = 0,42 cm
dem = = = 0,07 cm
t iu kin bu lng chu ko :
Fth = = = 2,3 cm2
T 2 iu kin trn ta chn d = 20 mm l hp l nht
Fth = 2,45 cm2
TNH CHIU CAO NG HN LIN KT TIT DIN CT, X NGANG VI MT BCH:
Tng chiu di tnh ton cc ng hn pha cnh ngoi (k c sn cng) :
hh = 10x2 + (25 - 1,5).4 + (25 1,5).2 + 25 x 1 = 186 cm
Lc ko trong bn cnh ngoi do moment v lc dc :
Nk = - = 869,4 kN
Chiu cao cn thit ca ng hn :
hh =
Chn phng php hn tay, que hn N42, c : = 0,7; Rgh = 18 kN/cm2
hh = = 0,41 cm
. V hnh ln
II. THIT K HAI X - NH KHUNG
Ni lc gy nguy him cho lin kt bu lng ti nh khung :
T hp chnh : TH 1 + TH2
N = -67,76 kN
M = 81,68 kNm
Q = 15,51 kN
Bu lng chn cp bn 8.8
Cng chu ct fvb = 32 kN/cm2
Cng chu ko ftb = 40 kN/cm2
Cng chu p mt feb = 50,5 kN/cm2
Chn sn cng gia cng cho mt bch :
ls = 10 cm; sc = 1,5 cm
hs = 1,5 ls = 15 cm;
bu lng chn d = 20 mm
Fbl = 3,15 cm2; Fth = 2,45 cm2
Kh nng chu ct ca 1 bulong :[Ncbl] = 90,432 kN
Kh nng chu ko ca 1 bulong :[Nkbl] = 98 kN
Kh nng chu p mt ca 1 bulong :[Nembl] = 127,26 kN
[Nmin] = 90,432 kN
D tr b tr bu lng thnh 2 nhm :
Nhm 1 : gm 4 bulong gn cnh di dm ko n1 = 4
Nhm 2 : gm 2 bulong gn cnh trn dm n2 = 2
36

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

v hnh
Lc ko tc dng cho 1 bu lng im xa nht bn di :
N = M . - . Cos
Vi ra =

= 28,5 cm
0

N = 81,86x100 . - . Cos12 31 = 64,52 kN


Lc ct phn phi cho mi bu lng :
V = = = 5,1 kN
Ni lc gy nguy him nht :
Nmax =

= 64,72 kN

Nmax < [Nmin] = 90,432 kN


THIT K TM MT BCH :
Tnh theo cng thc gn ng :
mb 1,1 . Squa.() = 1,1 . Squa.() = 1,055 cm
Chn b dy mt bch mb = 2 cm
b1 Khong cch 2 bu lng i din
bmb b rng mt bch
Tnh ng knh bu lng :
T iu kin chu ct v p mt :
dk = Squa.( ) = Squa.( ) = 0,475 cm
dem = = = 0,056 cm
t iu kin bu lng chu ko :
Fth = = = 1,797 cm2
Chn bu lng Fth = 2,45 cm2; d = 20 mm
TNH CHIU CAO NG HN LIN KT DM VO MT BCH:
Tng chiu di tnh ton cc ng hn pha cnh ngoi (k c sn cng) :
hh = (22 - 1,5).6 + 10x2 + 22 = 165 cm
Lc ko trong bn cnh ngoi do moment v lc dc :
Nk = - = - = 147,5 kN
Chiu cao cn thit ca ng hn :
hh =
Chn phng php hn tay, que hn N42, c : = 0,7; Rgh = 18 kN/cm2
hh = = 0,079 cm
chn hh = 0,5 cm
.. v hnh ln
III. ON THAY I TIT DIN :
Ni lc gy nguy him cho on thay i tit din gm :
N = -78,2 kN
Q = -22,36 kN
M = 57,89 kNm
Bu lng chn cp bn 8.8
fvb = 32 kN/cm2
ftb = 40 kN/cm2
fcb = 50,5 kN/cm2
Chn sn gia cng :
ls = 0,9 cm; c = 1,5 cm
hs = 0,9.1,5 = 1,35 cm=> chn hs = 1,4 cm
Bu lng chn d = 20mm
Fbl = 3,14 cm2; Fth = 2,45 cm2
37

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Kh nng chu ct ca 1 bulong :[Ncbl] = 90,432 kN


Kh nng chu ko ca 1 bulong :[Nkbl] = 98 kN
Kh nng chu p mt ca 1 bulong :[Nembl] = 127,26 kN
[Nmin] = 90,432 kN
D tr b tr bu lng thnh 2 nhm :
Nhm 1 : gm 4 bulong gn cnh di dm ko n1 = 4
Nhm 2 : gm 2 bulong gn cnh trn dm n2 = 2
V hnh
Lc ko tc dng cho 1 bu lng khong cch xa nht bn di :
N=M.Vi ra =
2

= 25,14 cm
2

xi = 7,5 x 3 +(-7,5 ).3 = 337,5 cm2


yi2 = 152 x 2 + 242 + (-15)2 x 2 + (-24)2= 2052 cm2
N = 57,89x100 . - . = 47,88 kN
Lc ct phn phi cho mi bu lng :
V = = = 3,73 kN
Ni lc gy nguy him cho bu lng xa nht :
Nmax =

= 48 kN

Nmax < [Nmin] = 90,432 kN


THIT K TM MT BCH :
Tnh theo cng thc gn ng :
mb 1,1 . Squa.() = 1,1 . Squa.() = 0,97 cm
Chn b dy mt bch mb = 2 cm
b1 Khong cch 2 bu lng i din
bmb b rng mt bch
Tnh ng knh bu lng :
T iu kin chu ct v p mt :
dk = Squa.( ) = Squa.( ) = 0,4 cm
dem = = = 0,04 cm
t iu kin bu lng chu ko :
Fth = = = 1,3 cm2
Ta chn bu lng d = 20 mm; Fth = 2,45 cm2
TNH CHIU CAO NG HN LIN KT DM VO MT BCH:
Tng chiu di tnh ton cc ng hn pha cnh ngoi (k c sn cng) :
hh = (22 - 1,5).8 + 9x4 = 200 cm
Lc ko gy ra cho cnh di :
Nk = - = - = 105,629 kN
Chiu cao ca ng hn :
hh =
Chn phng php hn tay, que hn N42, c : = 0,7; Rgh = 18 kN/cm2
hh = = 0,04 cm
chn hh = 0,5 cm
. V hnh ln
IV. CHI TIT VAI CT :
T bng t hp ni lc ta chn ra cp ni lc nguy him nht ti tit din vai ct :
- TH1 + (TH7 + TH5).0.9 :
Mmax = 13,9 kNm
38

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Nt = 14,7 kN
- TH1 + 0,9.(TH2 + TH3 + TH8) :
Mmax = -62,23 kNm
Nt = -39,8 Kn
THIT K VAI CT C CU TO NH SAU :
Vai ct :
Lin k ct trn v ct di ng thi lm gi dm cu chy. Vai ct phi c thit k chu
c cc ni lc truyn qua li gia hai phn ct vi nhau cng nh p lc cc b ca dm cu chy truyn ln.
Mt bn bng ch nht (1) bng thp dng theo phng ng hn hai mp 2 bn vo bn bng nhnh cu
trc v bn lng nhnh mi.
C th x rnh bn bng ca nhnh cu trc bn bng dm vai xuyn qua to thnh 1 cng sn dm
cu chy.
Bn cnh di (2) l mt bn hnh ch nht nm ngang c hn vo bn bng dm vai cng nh cc
bn bng ca nhnh cu trc v bn lng ca nhnh mi.
Bn cnh trn bao gm 2 bn thp: mt bn (3) nm ngang lt gia bn bng ct trn v bn bng dm
vai, mt bn (4) nm ngang khc ph ln trn u nhnh cu trc ng thi to ch lin kt cho dm cu chy.
Hai bn thp (3), (4) nm hai bn mt bn thp (K5) dng ng x rnh, lng vo bn bng dm vai v hn
lin kt vi bn bng.
Bn thp (K5) l bn thp lin kt gia cnh trong ct trn vi dm vai.
Ta s dng lin kt hn i u bn K vi cnh trong ct trn, cc bn cnh v bn bng ct trn dc
ni ti v tr cch mt trn dm vai mt khong 400 500 mm.
TRNH T HN : Ni bn bng trc, tip theo ni hai bn cnh, cui cng l hn bn cnh vo bn
bng.
Bn lng ca nhnh mi s ko di qua dm vai ni vi cnh ngoi ct trn, cn bn bng ct trn s
c ct ti v tr ni.
TNH TON NG HN : ni nhnh ngoi v nhnh trong ca ct trn.
Nnh1 Nhnh bn ngoi
Nnh2 Nhnh bn trong
Nnh1 = + = + = 36,31 kN
Nnh2 = + = + = 149,54 kN
Bn ni (K5) chn = 2 cm
Kim tra lin kt hn ngoi ct trn nh sau :
Chn chiu cao bn (K5) t ct di ln ct trn = 50 cm. Ta chn lin kt hn vi cnh ca ct trn
l lh = 40 cm, chn que hn N42, hn tay : Rgh = 18 kN/cm2
Lin kt bn cnh ngoi ct trn :
h1 = = = 0,45 kN/cm2
< 18 kN/cm2
Lin kt hn cnh trong ct trn :
h2 = = = 1,87 kN/cm2
< 18 kN/cm2
TNH BN BNG DM VAI :
Dm vai c quan nim nh dm n gin hoc c conson gi ln hai nhnh ct di, ti trng tc dng
ln dm vai l lc tp trung Nnh2 t cnh trong dm truyn vo v lc Dmax +Gdcc tc dng trc tip ti v tr
gi ln nhnh cu trc.
B dy bn bng dm vai c xc nh theo iu kin chu p mt do lc Dmax +Gdcc c quan nim
nh mt lc phn b trn b rng sn u dm cu chy b(20-300 mm). Chn b = 30 cm, bn cnh dm vai
chn c = 3 cm, Rem = 32 kN/cm2.
Dmax = 444 kN;
Gdcc = 24 kN
B dy bn bng dm vai c xc nh theo cng thc :
bb = = = 0,4 cm
Chn bb = 2 cm
Chiu cao dm vai phi ly hdv 0,5 hd = 0,5 x 1 = 0,5 m. ng thi hdv phi b tr chiu di cc
ng hn lin kt bn K vi bn bng dm vai, bn bng dm vai vi cc nhnh ct.
39

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

Chiu cao bn bng dm vai s c xc nh theo cng thc : hbb =


Vi M = . Moment trong dm vai khi quan nim dm vai nh mt dm n gin gi ln 2 nhnh ct
di chu ti Nnh2 t cnh trong ca ct trn.
M = = . 1 = 37,385 kNm

hbb =

= 10,6 cm

Chn chiu cao dm hbb = 50 cm theo iu kin cng.


ng hn lin kt bn cnh vo bng :
Chn lh = 100cm, hh = 0,5 cm, h = 1 cm
ng hn lin kt bn bng dm vai vo bn lng nhnh mi cn phi kh nng chu lc t dm vai
truyn vo v bng = 297 kN.
Phn lc ny do 2 ng hn hai bn bn bng tham gia chu lc :
hh = = 0,06 cm
Vi que hn N42 , Rgh = 18 kN/cm2, phng php hn tay.
Chn hh = 0,4 cm theo iu kin chng r.
ng hn lin kt bn K vi bn bng dm vai 4 ng hn s chu lc :
Nnh2 = 149,54 kN truyn xung.
hh = = 0,06 cm. Chn hh = 0,4 cm
ng hn lin kt bn bng dm vai vo bn bng nhnh cu trc gm 4 ng hn s chu Dmax +
Gdcc v phn lc t dm vai do Nnh2 gy ra chiu cao ng hn cn thit :
hh = = 0,21 cm
Chn hh = 0,5 cm
Tnh lin kt hn i u :
ng hn lin kt ct trn v bng dm vai chu moment :
M = 62,23 kNm
Bn thp c hn bng que hn N42
Cng m ng hn chu c theo tnh ton : fw = 0,85 . f = 0,85 x 18 = 15,3 kN/cm2
Lin kt ng hn chu moment phi tha iu kin :
< . fw
. l2 > = = 2711,53
=> . 462 2711,53
=> 1,28 cm
. Chn = 1,5 cm
v hnh ln
V. LIN KT NI X G VCH V CT :
Chn thit k lin kt bu lng thng
Theo bng 58 TCVN 5575-2012, cp bn 4.6 :
Rbe = 15 kN/cm2; Remb = 40 kN/cm2; Rkbl = 17,5 kN/cm2
Chn bu lng c ng knh 12 mm, ng knh l 14 mm
Fbl = 1,13 cm2; Fth = 0,76 cm2
(tham kho sch KCT1 HQG TPHCM)
- Kh nng chu lc ct ca 1 bu lng :
[Ncbl] = bl . . nc . Rcbl = 0,9 x1,13 x1 x15 = 15,255 kN/cm2
bl H s diu kin lm vic ca lin kt (= 0.9)
nc s lng mt ct qua thn bu lng
- Kh nng chu p mt ca mt bu lng :
40

AMH: KT CU THP II

GVHD: ThS.NGUYN NG KHOA

[N]embl = d . bl . Remb .
d ng knh bu lng
Tng chiu dy nh nht chnh l chiu dy ca thp lm x g vch C24a; = 1,07 cm
[N]embl = 1,2 x 0,9 x 40 x 1,07 = 46,224 kN/cm2
- Kh nng chu ko ca 1 bu lng :
[Nkbl] = Fth x Rkbl = 0,76 x 17,5 = 13,3 kN/cm2
- Kh nng chu lc nh nht ca 1 bu lng :
[N]minbl = min([Ncbl]; [N]embl; [Nkbl]) = 13,3 kN/cm2
Lin kt x g vch v ct ch chu lc ct v moment.
Coi lin kt bu lng gia x g vch v ct l lin kt ngm.
Moment : Mx = qy .
Vi qy = 5,18 + 25,8 = 31 daN/m = 0,31 kN/m
Ti trng bn thn x g v tm tole vch : tnh phn tnh ton x g vch
Mx = 0,31 . = 1,65 kNm
Lc ct Q c tnh nh dm n gin :
Q = qy. = 0,31 . = 1,24 kN
Ta b tr s b
v hnh
Ni lc phn phi do moment gy ra cho bu lng v tr xa nht :
N1 = M . = 1,65 . .100 = 6,6 kN
Lc ct phn phi u cho cc bu lng :
V = = = 0,62 kN
Ni lc ln nht gy nguy him cho bu lng :
N=

= 6,63 kN/cm2 < Nmin = 13,3 kN/cm2

41