You are on page 1of 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBAL1103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB SEMESTER /SEMESTER : SEPTEMBER 2012 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Arab. / Answer in Malay or Arabic. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. % Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and su mission of your assignment. !our assignment should e typed using "# point Times $ew %oman font and ".& line spacing. &. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. 'ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. angan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. ! !our assignment should e etween 2500 to 000 wor!s e"cl#!ing references. The num er of words should e shown at the end of your assignment. $o not copy the assignment question and instructions to your answer. $. (nda dikehendaki menghantar tugasan S"#A$A %&'()&" melalui MyV !. )ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on*line . (nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. ! !ou must su mit your assignment ON%&'NE via the MyVLE. %efer to the portal for instructions on the procedures to su mit your assignment on'line. !ou are advised to (eep a copy of your su mitted assignment for personal reference. +. (nda hanya boleh menghantar tugasan S"*A() sahaja dalam SATU #ail. % !ou can su mit your assignment ON(E only in a )'N*&E file. ,. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara +hb hingga 1,hb &-.ember 2012 -ON&'NE. )erahan selepas 1,hb &-.ember 2012 T)/A* akan diterima. % !our assignment must e su mitted etween +t, to 1-t, No.ember 2012. )u mission after 1-t, No.ember 2012 will NOT e accepted. /. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / !our assignment should e prepared individually. !ou should not copy another person*s assignment. !ou should also not plagiarise another person*s wor( as your own.

SOALAN TUGASAN

Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab mutakhir ini. Dalam tugasan ini, anda diminta menyediakan perkara-perkara seperti di bawah:

Menjelaskan objektif dan kelebihan menggunakan unsur permainan bahasa dalam pengajaran bahasa Arab merangkumi objektif dan kelebihan permainan bahasa.

Menghuraikan bentuk pengelolaan akti iti permainan bahasa agar ia menjadi lebih berkesan. Membina satu permainan bahasa mengikut kreati iti anda !yang dihasilkan sendiri" yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa Arab kepada murid tahun dua di sekolah kebangsaan di Malaysia. #uraikan kaedah dan langkah dalam permainan bahasa tersebut serta manfaat yang diperolehi daripadanya.

[Jumlah: 40 markah]

Kriteria Markah/ Wajaran

Mene#ati Se aha$ian !ia"ai 4 & ' !en$enalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan disertakan dengan dengan dengan maklumat maklumat yang maklumat ( yang padat dan tepat dan kurang yang kurang tepat. padat. tepat. O jekti) Isi menjawab Isi menjawab Isi yang boleh *an persoalan tugasan persoalan diterima tetapi Kele ihan dengan huraian tugasan dengan tidak !ermainan yang lengkap huraian yang menjawab +aha,a disertai $ontoh sederhana persoalan ' yang sesuai dan beserta $ontoh tugasan menarik. yang sesuai. dengan baik. +entuk Membuktikan Membuktikan Menghuraikan !en$el.laa keberkesanan keberkesanan teori-teori n Akti/iti akti iti se$ara akti iti keberkesanan !ermainan spesifik mengikut permainan akti iti 0an$ keadaan yang bahasa permainan +erke,an spesifik dan berdasarkan bahasa di ' dikaitkan se$ara teori-teori yang mana rele an rele an. sebahagian berdasarkan teori teori tidak dan eksperimen. rele an. 1.nt.h Permainan Permainan Permainan !ermainan bahasa yang bahasa yang bahasa yang +aha,a kreatif dihasilkan kreatif sebahagiannya sendiri dan sangat dihasilkan tidak sesuai sesuai digunakan sendiri dan untuk murid dalam pengajaran sesuai tahun dua atau 4 bahasa Arab digunakan tidak untuk murid dalam dihuraikan dan tahun dua. pengajaran langkah serta Menghuraikan bahasa Arab manfaat kaedah dan untuk murid daripadanya. manfaat se$ara sekolah rendah. terperin$i.

Mele ihi !ia"ai

Mene#ati !ia"ai

Ti%ak Mene#ati !ia"ai ( Pengenalan dengan maklumat yang tidak jelas dan tidak difahami. Isi tidak menjawab persoalan tugasan dan tersasar dari pokok persoalan. %iada huraian tentang keberkesanan pengelolaan akti iti permainan bahasa.

Markah !enuh 4

Permainan bahaasa yang tidak rele an dan tidak sesuai untuk murid tahun dua. %iada huraian dan perin$ian.

(2

!enutu# (

&esimpulan yang kukuh dan disertai $adangan yang baik dan menarik.

&esimpulan yang boleh diterima dan disertai $adangan yang sederhana.

&esimpulan yang boleh diterima tetapi tidak disertai dengan apaapa $adangan.

&esimpulan yang tidak jelas dan tiada halatuju.

Jumlah Markah

340

Anda dinasihatkan: '. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber ber$etak lain atau sumber dalam internet yang boleh diper$ayai !$ontohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik" diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi $ontoh yang tepat dan sesuai. (. Merujuk kepada buku-buku yang membin$angkan aspek permainan bahasa dalam pengajaran bahasa. ). *. +. Memba$a pelbagai buku berkaitan tugasan. Menggunakan lampiran sekiranya perlu. Menggunakan kaedah penulisan ilmiah iaitu dengan memuatkan nota kaki dan rujukan.

Lampiran V: PANDUAN TUTOR 1. 2. 3. 4. !. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman eb untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman dengan betul. "una gaya #$#. eb

4UJUKAN Abd. ,atah Abd Malek !'-.+". Pengukuran Pendidikan: Satu Pengenalan. &uala /umpur: 0urin 1nterprise. Abd. 2hafar Md. Din !(33)". Prinsip dan Amalan Pengajaran. &uala /umpur: 4tusan Publi$ations. ,ur5anul A6i6 !'--7". Pengajaran Bahasa Komunikatif Teori dan Praktek. 8andung:Penerbit P% 9emaja 9osdakarya. Ibrahim Ahmad Musallam !'--*". Al-jadid fi asalib al-tadris. Amman: Dar al-8asyir. &amarudin #j. #usin !'--+". Permainan Bahasa untuk Sekolah Rendah dan Menengah. &uala /umpur: &umpulan 8udiman :dn. 8hd. &amarudin #j. #ussin !'-.7". Panduan Latihan Mengajar. Petaling ;aya: #einemann !Malaysia" :dn. 8hd. &ajang: 8intang ;aya. &eith Morrison < &en 9idley !'-..". Paul =hapman Publishing /td# Mahmud Muhammad Ali ! (33(". Maharat al-tadris al-fa$al. :udan: Dar al-Mujtama>. Muhammad Abd. 2hani al-Misri !'--3". Asaalib al-Tadris al-Lughah al-Arabi""ah li alTakhassus al-Ta$hil al-Tarba%i. Amman: Maktabah al-9isalah al-#adithah. Muhammad Abdul &hali5 Muhammad !'-.-". &khtibar al-Lughah. 9iyadh: ;ami>ah al-Malik :u>ud. Muhammad ?aki, Mohd :hukri < &hairil !(33(". al-Lughah al-Arabi""ah al0asif Mustafa Abd. A6i6 !'-.)". al-Al$ab al-Lugha%i""ah fi Ta$lim al-Lughaat al- Ajnabi""ah . al-9iyadh: Dar al-Marikh. @alid ;abir !'--'". Asaalib Tadriis al-Lughah al-Arabi""ah. Amman: Dar al-,ikr. urri!ulum Planning and the Primar" S!hool# /ondon:

?awawi Ismail, Mohd :ukki Athman < Abd. 9auf #assan A6hari !(33+". Masalah Pengajaran dan Pembelajaran 8ahasa Arab di Malaysia. Pendidikan Bahasa Arab di Mala"sia: dan &no'asi, 8angi: Minda Imtiya6 Publi$ations. abaran