You are on page 1of 4

Biuletyn informacyjny SLD Warszawa #2

Rada Warszawska SLD o kondycji ochrony zdrowia.


Rada Warszawska Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowaa debat na temat stanu opieki zdrowotnej w stolicy. W spotkaniu uczestniczy midzy innymi byy Minister Zdrowia, czonek warszawskiego SLD - Marek Balicki , bdcy obecnie penomocnikiem naszej partii ds. z drowia. Podczas debaty rozmawiano o sytuacji ochrony zdrowia zwaszcza w Warszawie. Negatywnie oceniono midzy innymi dziaania podejmowane przez Prezydent

m. st. Warszawy w tym zakresie.

Sojusz zaprezentowa kandydatw do Parlamentu Europejskiego oraz Program Europejski.


Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatwierdzia listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Okrgu Nr 4, czyli w Warszawie, stawk otwiera Wojciech Olejniczak. Na licie znaleli si rwnie Katarzyna Piekarska, Marek Balicki, Alicja Tysic, Kr ystian Legierski, Anna Skrzypek, Elbieta Winiewska, Marek Papuga, Grzegorz Gruchalski oraz Piotr Gadzinowski . Warto zauway, e tylko w SLD liderki startuj z realnymi szansami na wygran: Joanna Senyszyn, Lidia Geringer de Oedenberg, Weronika Marczuk, Krystyna ybacka, Anna Kalata. Pene skady list znajdziecie tutaj. Materia programowy SLD na wybory do PE przeczyta moecie tutaj.

www.sld.waw.pl

www.facebook.com/SLDWarszawa

Biuletyn informacyjny SLD Warszawa #2


Nowe wadze na Ursynowie.
8 lutego 2014 w sali Natoliskiego Orodka Kultury odby si Zjazd ursynowskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podczas obrad poruszano midzy innymi kwestie nadchodzcych wyborw do P arlamentu Europejskiego oraz samorzdowych, a take wybrano nowe wadze. W ich skad weszli: Przewodniczca SLD Ursynw Monika Grzdziela , Wiceprzewodniczce SLD Ursynw Anna Jarska i Halina Kosicka , Sekret arz SLD Ursynw Natalia Poczman-Grygiel , Skarbnik SLD Ursynw Daniel Mieniewski . Peny skad wadz znale moecie tutaj.

Midzynarodowy Dzie Pamici o Ofiarach Holokaustu.


Z okazji Midzynarodowego Dnia Pamici o Ofiarach Holokaustu P rzewodniczcy warszawskiego S ojuszu Lewicy Demokratycznej Sebastian Wierzbicki oraz przedstawiciele Federacji Modych Socjaldemokratw Warszawa zoyli kwiaty na pod pomniki em Bohaterw Getta w Warszawie.

www.sld.waw.pl

www.facebook.com/SLDWarszawa

Biuletyn informacyjny SLD Warszawa #2


FMS i SLD przeciwko dotacji dla budowy wityni Opatrznoci Boej.
Przedstawiciele Federacji Modych Socjaldemokrat w Warszawa i Sojusz u Lewicy Demokratycznej wzili udzia w protecie pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nie dla budowy wit yni Opatrz noci Boej z pienidz y podatnik w. Jest to sprzeciw wobec dotacji w wysokoci 6 mln z, ktr Ministerstwo przyznao archidiecezji warszawskiej na muz eum Jana Pawa II i kardynaa Wyszyskiego powstajce w wityni Opatrznoci Boej. SLD zoyo w tej sprawie take wniosek do Prokuratora Generalnego. Tut aj moecie zapozna si z jego treci.

Karty ycia na wiatowy Dzie Transplantologii.


26 stycznia, z okazji wiatowego Dnia Transplantologii czonkowie SLD Warszawa-Bemowo wraz z czonkami FMS przeprowadzili w wielu punktach Stolicy akcj rozdawania Kart ycia. Akcja spotkaa si z bardzo dobrym odbiorem wrd Warszawiakw.

www.sld.waw.pl

www.facebook.com/SLDWarszawa

Biuletyn informacyjny SLD Warszawa #2


Warszawski Sztab Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Uchwa Zarz du stoecznego S LD powoany zosta Warszawski Sztab Wyborczy. Do jego gwnych zada naley opracowanie analiz przedwyborczych oraz celw kampanii i programu wyborczego, przygotowanie sposobw i narzdzi osignicia celw, przeprowadzenie kampanii, a take wprowadzenie zasad i rozliczenie finansowe. W skad Sztabu do weszli Adam Cieciura (Przewodniczcy), Wickiewicz Jerzy Nowak (Szef zespou ds. medialnych) , Jacek Puuk (Sekretarz), ds. wyborw (Wiceprzewodniczcy Sylwia Wrblewska Filip Puchal ski ds. wyborw ds. (Wiceprzewodniczcy Micha samorzdowych), finansowych) ,

Europarlamentu), (Szef zespou

Andrzej Golimont (Szef zespou ds. programowych) , Grzegorz Gruchal ski (Szef zespou organizacyjnego) , Jacek Sochan i Micha Andrzej Michaowski . Dodatkowo, w celu skuteczniejszego przeprowadz enia kampanii do Euro parlamentu i samorzdu, osoby te zostay upowanione do stworzenia zespow w oparciu o czonkw SLD z organizacji dzielnicowych SLD oraz sympatykw naszej partii.

www.sld.waw.pl

www.facebook.com/SLDWarszawa