You are on page 1of 15

Uppgifter till sektion A, Introduktion

A:1
Inkomstslag är den teoretiska uppdelningen av skattepliktig verksamhet. De är i svensk rätt tre: näringsverksamhet, tjänst och kapital. Den anställde som arbetar f r vanlig m!nadsl n uppbär inkomst av tjänst. Avg rande här är graden av självständighet hos den anställde. "u mer självständighet att planera arbetet och ju st rre egen risk desto troligare är det att l nearbete och skattepliktig inkomst av tjänst f religger. #tt tecken p! detta är att hon arbetar hos flera kunder, st!r f r arbetsredskapen. 1$:1 % I&. #ndast f'siska personer kan uppbära inkomst av tjänst. (ill inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter p! grund av näringsverksamhet, med detta f rst!s f rvärvsverksamhet som bedrivs 'rkesmässigt och självständigt. 1):1 % I&. "uridiska personer kan enbart uppbära inkomst av näringsverksamhet, 1):* %. Inkomst av kapital är s!dan inkomst som beror p! att kapital satsats och f rräntat sig utan n!gon normal arbetsinsats mer än f rvaltningen av tillg!ngen. Det definieras formellt som s!dan inkomst som inte är att betrakta som inkomst av näringsverksamhet, +1:1 % * st.

A:*
& nen fr!n arbetsgivaren ska redovisas som inkomst av tjänst, 1$:1 % I&. ,on redovisar inkomst av tjänst eftersom hon uttr'ckligen har en arbetsgivare -istället f r uppdragsgivare.. Utdelningen p! aktierna ska redovisas som inkomst av kapital, +1:* % I&. /äntan p! banksparandet ska redovisas som inkomst av kapital, +1:* % I&. 0 peskillingen f r den s!lda villan ska redovisas som inkomst av kapital, +1:* % I&.

A:)
Avdrag f r kostnader innebär att kostnaden f r att f! avkastning eller bibeh!lla denna f!r dras av. Avg rande f r dessa är att det krävs att n!gon inträffat f r att avdrag ska ske. Dessutom är avdragsgilla utgifter normalt skattepliktiga f r motparten -dvs. den som har haft en utgift f r att f! vinst kan dra av denna kostnad, medan den som haft motsvarande inkomst är skattepliktig f r den., se t.e1. 1*:1 %. Allmänna avdrag regleras i 2* kapitlet I&, där avdrag f r n!gra där angivna kostnader är till!tna. 3rundavdrag är ett avdrag som alla som haft f rvärvsinkomst f!r g ra gällande, 2):1 %.

A:+
4ilutgifterna har direkt samband med hans tjänst. #ftersom han haft utgifter f r att f rvärva sin inkomst har han rätt till avdrag f r dessa, 1*:5 %.

Det är även m jligt att g ra avdrag i detta inkomstslag. 26:1$%. <kattereduktionen dras sedan av fr!n detta belopp.. . och skattereduktionen g rs i ett senare skede. <ara jobbar och tjänar 1$$ $$$ f re skatt. +1:1* %. dvs.. )$ :.6?6$ $$$ @ed avdrag: 85 $$$>$. 25:) % -kommunal inkomstskatt. Dessutom tas arbetsgivaravgifter ut hos arbetsgivaren. 25:6 %. 25:6 % oberoende av allt. A:6 #tt avdrag g rs f re det att skatten beräknas. Dessa kan hon dra av. #ftersom 4ertil inte har n!gra kapitalinkomster att dra av räntorna emot är han berättigad till skattereduktion. hon har ränteutgifter p! 5 $$$. jfr: Inkomst: 1$$$$$ Avdrag 5$$$ <katt )$: <kattereduktion 1$ $$$ Utan avdrag: 1$$$$$>$. <katten beräknas allts! p! 85 $$$. Denna skall beskattas med )$:. rvärvsinkomster beskattas b!de hos den anställde -inkomst av tjänst. 26:1$ %./äntor är alltid avdragsgilla -oberoende av s'ftet med l!net.6?22 5$$ @ed reduktion: 1$$$$$>$. =ärdet av det avdragets nominella belopp blir allts! )$:. 8 $$$ kronor. +*:5% samt 2*:9 %.on ska betala *95$$ i skatt -)$:. A:2 7atrik har gjort )$ $$$ i kapitalvinst. . samt i f rekommande fall 25:5 % -statlig inkomstskatt. Inkomstskatten blir: 0apitalintäkter )$ $$$ . #ftersom ränteutgifterna är st rre än intäkterna är hon dessutom berättigad till skattereduktion.6?6$ $$$A1$ $$$?9$ $$$ )5$$B5$$$?$. +*:1 % * st. 7ensionsf rsäkringspremien f!r dras av i den omfattning som anges i 58 kap..6 A:9 3unilla kan dra av räntef rlusten mot räntevinsten. . A:5 Den stora skillnaden är att kapitalinkomster beskattas med en rak skattesats.ans sammanlagda inkomstskatt blir allts! 88 $$$ kronor. #1.

A:1$ 4erit har drivit sin enskilda firma i 1$ !r och kan därf r inte g ra gällande de avdragsm jligheter som finns f r n'startade f retag i 2*:* %. 1+:1$ %%. ) %. Dessa tv! delar läggs samman och skatt beräknas.? 91 $$$ A:8 De b!da inkomsterna skall beräknas tillsammans. rlusten kan inte heller kvittas mot den skattepliktiga inkomsten av tjänst.0apitalutgifter C2$ $$$ Underskott av kapital )$ $$$ Inkomstskatt 8$ $$$C-)$ $$$>$.ans beskattningsbara inkomst är )$$ $$$.*2)?*)2 6$$ 4olagets inkomstskatt är *)2 6$$. lagen om allmän pensionsavgift.). A:1* . dvs. 2*:* %. Inte heller kan det g ra . Den beskattningsbara inkomsten är: )$$$$$C1*5$$?*965$$ Dm verksamheten hade startats i !r hade hon f!tt g ra avdrag f r f rlusten i näringsverksamheten. +$:* %. 1):*. A:11 3 rans arbetsgivare betalar arbetsgivaravgift p! den l n som utbetalats till 3 ran. 3unnar har rätt till skattereduktion enl. däremot användas f r att utn'ttjas mot verskott i samma näringsverksamhet kommande !r.1) #ftersom *+:11 inte är tillämplig kan bolaget inte g ra avdrag f r utdelningen. 3 ran skall dessutom betala egenavgifter p! inkomsten av näringsverksamheten.avgiftslag ):) % och pensionsavgift enl. Inkomsten av anställningen räknas som inkomst av tjänst och inkomsten fr!n den enskilda firman till inkomst av näringsverksamhet.) :. 1$$$$$$C1$$$$$?8$$$$$>$. 1:5 % I&. A. /äntekostnaden är allts! en post bland andra i f retagets resultat. soc. *2. . hennes beskattningsbara inkomst hade d! blivit: )$$$$$C1*5$$C 5$$$$?*)65$$. 25:1$ %. 26:+ %. *5$ $$$A5$ $$$?)$$ $$$ . r ett aktiebolag räknas kapitalvinster till inkomstslaget näringsverksamhet. <katten beräknas enl.

4j rn betalar skatt p! sin skattepliktiga tjänsteinkomst p! )$$ $$$A1$$ $$$. 21:+ %.1*C16 %% eftersom bolaget är marknadsnoterat. retaget f!r g ra avdrag f r 4j rns l nekostnad eftersom den är en utgift f r att f rvärva inkomster. *+. *+:1+ %. värdering enl. )$ : skatt enl.12 Uppgifter till sektion 4.r!gan är om =ilgot ska f rm!nsbeskattas f r den billiga maten han äter p! arbetsplatsen. 12:1 %. 56:* %. Detta medf r att bolaget skattar f r vinsten p! 1 miljon. Denna summa skall beskattas som inkomst av tjänst. A:1+ . *2. =arken f retaget eller den anställde skall i detta fall komma undan beskattning. reglerna om kapitalvinst. 21:) %. och beräkningen om den anställde betalat del av f rm!nen. De skall dessutom betala arbetsgivaravgifter p! l nen. Er utdelningen f rtäckt l nF Avg rande f r denna bed mning är om 4j rn är aktiv i bolaget. 11:1 %.1$ %: 1 $$$ $$$>$. +1>*$1?9*+1. personbeskattningen 4:1 .*2)?1*+6+2.)1+*?1*529$ +6+)*$ +6+)*$>$.) : enl 25. =ad är d! ordinarie pris p! en lunchF #nligt <katteverkets beräkning är kostf rm!nen f r en m!ltid 62 kronor. skall utdelningen betraktas som f rtäckt l n och beskattas som denna av 4j rn. #ftersom han i e1emplet är det. 62C)5?+1 kronor multiplicerat med !rets *$1 m!ltider. =ilgot ska allts! f rm!nsbeskattas f r skillnaden mellan det pris han betalat och kostf rm!nens värde. . Den skatterättsliga s'npunkten är att s!dana f rm!ner kan betraktas som f rh jd l n och allts! vara skattepliktiga som annan l n. 25:6 %: *$$ $$$>$. och ägarna skattar p! det utdelade beloppet enl. 4olagets skatt: Inkomst & n Arbetsgivaravgift <kpl inkomst <katt 1 $$$ $$$ )$$ $$$A1$$$$$ +$$$$$>$.en skattefri utdelning enl. (anken är att den anställde kunde erh!llig h gre kontant betalning och sedan själv k pt maten f r ordinarie pris.*2)?*2) $$$. 4olaget betalar ocks! arbetsgivaravgifter i vanlig ordning.)?2$ $$$. dvs.

4'ter han till bilf rm!n f!r han enbart ersättning f r drivmedlet enl. i ersättning. David har ju betalat med skatte pengar till arbetsgivaren.11+$. (j. dvs. **5$ skall hon skatta f r som inkomst av tjänst.25?. dvs.5>15$$.?1)++1A161$$?)$5+1 11.11+$. *1$ kronor. #ftersom bilf rm!nen är det samma som f rh jd bruttol n skall även skatten tillgodoräknas David vid beräkningen.9*+1 skall tas upp som skpl. *. #nligt regeln har man rätt till .+ : är summan av 65: av statsl!neräntan -21:5 % p. 1*:*6 % ec. f ljande modell. 1*:*6 % finns f rutsättningar att dra av bilresorna om man sammanlagt klart kan visas att man sparar minst tv! timmar p! att ta bilen. hälften av bilkostnaderna. *628* f re skatt. 4:+ #ftersom #rika använder bilen b!de privat och i arbetet är bilkostnaden avdragsgill f r den del hon använt den i tjänsten. 1*:11 %. 19$$$ efter skatt är -19$$$B$. 1*:*8 %.?+18+1 David har betalt 15$$ efter skatt Bm!nad. 11:1 %. 11. 4:2 @a1imibeloppet är $. 4ilf rm!nen är allts! +18+1C*628*?1+*+8. ).. Av dessa är *665$ -19.5 : av prisbasbeloppet dvs. De kostnader hon haft är **5$$. 4:5 #nl. I detta fall är kriteriet uppf'llt eftersom tidsbesparingen är tre timmar per dag regelmässigt. 4:* 4ilf rm!n skall f rm!nsbeskattas enl.+ :: 1)++1A-15$ $$$>$. 1*:1. avdragsgilla. Dm han endast tjänar 8$ minuter kan han inte g ra avdrag f r arbetsresorna. hennes arbetsgivare har betalt )$$$$ -*$>15$$. värdering 21:5C11 %%. däremot mellanskillnaden mellan bilkostnaden och de allmänna kommunikationsmedlen. dvs. $. 19$$$B!r.)16 prisbasbeloppAbilens n'värde multiplicerat med ett p!slag av 8: p! och 65: av statsl!neräntan. Avdragsrätten f r kilometerkostnaden anges i 1*:5 %. 4:) 4ilf rm!n: 1)++1A-*5$ $$$>$. och 8: -p.

avdrag med helt ma1imibelopp f r hel dag och halvt belopp f r halv dag. 0ap. 4:6 &unchf rm!nen är skattepliktig enl. "ag bed mer att *5: av värdet.on har f!tt 1$5$ i dagtraktamente av sin arbetsgivare. 11:1 och värderingen enl. 2$:* %. 58:5 %. .929>prisbasbelopp. Inkomst Avdrag grundavdrag <kattepliktig inkomst <katt *885$$>$. därf r skall en del av denna tas upp till beskattning. 3'mkortet till det e1klusiva badet är inte en s!dan enklare slag av motion som anges i 11:1* %. *C) %%. Dm Algot kan st'rka att han aldrig ätit av lunchen beh ver han enligt min bed mning skatta f r detta. *. dock f!r avdrag om ma1 1*$$$ kronor endast g ras. C*$$1$ 289+$ pensionsavgiftsavdrag 4:9 0affe är en skattefri f rm!n. 11:1* % och skall inte tas upp till beskattning. De resterande *1$ skall därf r tas upp som skattepliktig intäkt.)? pensionsavgift "obbskatteavdrag <katt: )*$$$$$ 1* $$$ 1$$$$$ 2$$$ ))$ $$$ 19 $$$ 1* 5$$ *885$$ C9895$ C))$$$$>$.Cgrundavdrag. /esan till 3 teborg berättigar till helt avdrag f r f'ra dagar G *1$ kronor. &unchen är i princip skattepliktig f rm!n. Dock har i pra1is godkänts att en vegetarian inte kunde ansetts ha ätit maten p! arbetsplatsen trots att den var gratis. .an kan allts! g ra avdrag p! 9$$$. 2*:9 %. . 1*:)6. /esan till <trängnäs berättigar inte till avdrag. dock är endast 9+$:C avdragsgilla. ca +$$Bm!nad är skäligt. enl.obb'verksamheten berättigar till avdrag som är lika stora som intäkterna. 2*:6 % p. Underh!llet till dotterns pappa är till!tet.on f!r g ra avdrag f r pensionspremien enl. . bestämmelserna i 58. 9+$:C. 26:+ %. C*)1$$ skattereduktion enl. .ennes inkomster beräknas allts! till )*$ $$$A1$$$$?))$$$$. men inte till dottern.$6?*)1$$ lagen om allmän pensionsavgift. tas upp till beskattning. skatt--1. allts! 2$$$B!r. Allts! ska 15*$$ -*$$$$C+$$>1*. dvs. .

allts! motsvarande det som anges i 8:1 %. #ndast 1B1* av detta f!r dras av i 4H. I &indemans fall bet'der det att !rets verskott p! +$$$ kronor f!r kvittas mot underskotten under !ren *$$8C*$$6. hon f!r allts! reducera sin inkomst av kapital till $. dvs. 5$ $$$>$. 2$ $$$. =idare f!r hon minska sin skatten p! intäkt av tjänst med )$ : av 5$ $$$. 0apitalinkomsterna under beräknas till 1$$$$A5$$$$. Dessa är avdragsgilla upp till 1$$$ kronor enl. De hr visst samband med arbetet men kan inte sägas vara väsentliga f r att han ska kunna utf ra sina arbetsuppgifter. dvs. 4:11 .ans skattepliktiga inkomst ska allts! minskas med 1$$$$$>$. <katteberäkningen ger: .*1?1$ 5$$. 26:1$ % och 26:* %. +*:2 %.arald har rätt till skattereduktion p! sina räntekostnader och liksom 3 rel f! sänkt skatt p! sin tjänsteinkomst. 4:1$ #ftersom 3 rel har haft st rre ränteutgifter än inkomster har hon rätt att i f rsta hand kvitta inkomsterna mot utgifterna.)?)$$$$. /äntorna detta !r f!r han dra av.an har haft kostnader p! ) $$$ f r att f rvärva dessa inkomster. Det belopp som verstiger 1$$$$$ f!r användas f r en reduceringsberäkning om *1 :. 4:1* . dvs. <amma gäller datorn. .(idningsprenumerationerna är enligt min bed mning av personlig natur. ma1 fem !r tillbaka i tiden om det inte hade kunnat g ras tidigare. 4:8 #nligt 1*:)6 % f!r avdrag g ras även f r underskott fr!n tidigare !r.. rskottsbetalning av räntor f!r endast dras av som kostnad om de avser tid intill utg!ngen av januari m!nad efter beskattnings!ret. (otala avdrag i inkomstslaget är allts! 19$$$$A1+126 kronor. 19$ $$$. I detta fall har ränta betalats f r hela !ret. dessutom har han säkerligen dator p! jobbet och han m!ste g ra sannolikt att han inte kunnat l sa sina arbetsuppgifter med datorn p! jobbet. ca 1+126 kronor -16$$$$B1*. . rlusten !r *$$+ ligger f r l!ngt bak i tiden f r att kunna användas f r täckning. . Detta innebär att den beskattningsbara inkomsten är 5$$ kronor. 15$$$. #ftersom Algot är anställd p! ett bolag är det arbetsgivaren som ska f rse honom med de verkt'g han beh ver f r sina uppgifter. med sammanlagda f rluster om )5$$ kronor.

++:1+ % som utgiften f r anskaffning kade med utgifter f r f rbättring. ++:1) % beräkna den som skillnaden mellan ersättningen f r den av'ttrade tillg!ngen minskat med kostnader f r f rsäljning och omkostnadsbeloppet.Inkomst Avdrag 2$ $$$ C18+126 . I detta fall blir avdragen 1*$$$A1*$$$?*+$$$. Detta f rst!s enl. =id uth'rning av privatbostadsfastighet skall ett avdrag med 1* $$$ -+*:)$ % * st. . #nligt detta skall s!dana best!ende f rbättringsutgifter som f r varje !r uppg!tt till minst 5$$$ kronor inräknas. r att beräkna den skattepliktiga kapitalvinsten skall man enl. De !tgärder hon gjort p! huset utf rdes f r nästan *$ !r sedan. . 26:1$ %. Den skattepliktiga tjänsteinkomsten minskas därmed med: 1$$$$$>$. +5:1* % * st.ennes . +*:)1 % 1 st.'ra <chablonavdrag Avdrag 2$ $$$ C1* $$$ C1* $$$ C)$ $$$ C5$$$ Inkomst av kapital Att skatta 1$$$ )$$ 4:19 . .)?)$ $$$ och )2126>$. =ad som menas med f rbättringsutgifter deifnieras i +5:11 %. (omträttsavgälden räknas som ränteutgift.astigheten är ink pt f r )$$ $$$. +*:1 % * st. och även f rbättrande reparationer de senaste fem !ren. samt *$: av intäkten dras av. 4:1) /änteutgifterna p! )$ $$$ f!r dras av.*1?6585. +*:*6 %. rvaltningskostnad C*$$$ Underskott av kapital 1)2126 Detta underskott kan användas till skattereduktion enl. och kan inte vara av s!dan best!ende art -i vilket fall inte tapetseringen och omm!lningen. att hon f!r g ra avdrag f r dessa kostnader vid beräkningen.

som beskattas till **B)$ till )$:. Detta medf r att eftersom ersättningen fr!n sonen understiger fastighetens ta1erade värde ska transaktionen i sin helhet betrakats som en g!va. allts! 5$$ $$$>$. b. . )96 5$$ )26 2$$ 18 8$$ K *$ : -25:5%. C1* 5$$ -2):1 % I&.. dock skall stämpelskatt tas ut eftersom k peskillingen verskrider 95: av ta1eringsvärdet.. *$ $1$ <lutlig skatt 7reliminär skatt (illbaka 1$$ **$ 1$* $$$ 1698 :C .C)$$ $$$?*2$ $$$. Av detta belopp skall hon skatta f r **B)$. Detta innebär att I skall betraktas som en g!va och J som k p. 4:*1 Inkomst av tjänst 3rundavdrag 4eskattningsbar inkomst <kiktgräns I +$$ $$$ -1$:1 %. som innebär att man delar upp transaktionen i tv! delar med utg!ngspunkt fr!n marknadsvärdet. <tämpelskatt tillkommer enligt samma princip som ovan. <amma som i a. 4:18 a. ++:) %.1$5?65$$ i detta fall. 5 %. 7ensionsavgift 6: C)89$ C*9 $$$ K )$: kskatt C112 *5$ <kattereduktion pavg. ca 18$ 226 kronor tas upp till beskattning. 5: av det h gsta av k peskillingen och ta1eringsvärdet -9C8 %%. +5:)) %. dvs.*9 $$$ <kattereduktion arb. skall inte #llen beskattas f r n!gon kapitalvinst och sonen vertar hennes anskaffningsvärde. Denna uppg!r till 1.uvudsaklighetsprincipen tillämpas f r att dra en gräns mellan g!va och k p. 1 $$$ $$$.omkostnadsbelopp bestäms till )$$ $$$. 4:*$ =id g!va av l s egendom tillämpas delningsprincipen. I detta fall har #llen gjort en kapitalvinst p! *5$ $$$. Detta innebär att eftersom inte n!gon av'ttring har ägt rum -jfr. c. Den skattepliktiga kapitalvinsten är allts!: -5$$ $$$C+$ $$$. 3!vodelen är skattefri. och k pdelen skattas i vanlig ordning: *5$ $$$C2* 5$$?196 5$$.

*$C1*5$$?226$) 226$)>$."obbskatteavdragets beräkning: 1.*$ 68*$).)$?*$ $1$ .929>+*+$$?68*$).

)96 5$$ )26 2$$ 18 8$$ K *$ : -25:5%. *$ $1$ <lutlig skatt 7reliminär skatt (illbaka 1$$ **$ 1$* $$$ 1698 :C . 7ensionsavgift 6: C)89$ C*9 $$$ K )$: kskatt C112 *5$ <kattereduktion pavg.*9 $$$ <kattereduktion arb.4:** Inkomst av tjänst *)+ $$$ 3rundavdrag 4eskattningsbar inkomst <kiktgräns I C1* 5$$ -2):1 % I&.

. =ärde !r 1 !r * !r ) !r + +$$ $$$ +$$ $$$>$.6$ ? *9$ $$$ *9$ $$$>$. Detta bet'der att den bokf rda kostnaden sprids ut under flera !r. Detta bet'der att man g r en !rlig avskrivning med )$: av avskrivningsunderlaget. 19:1) %. med 9$ $$$B!r: =ärde !r 1 !r * !r ) !r + !r 5 !r 2 +$$ $$$ )*$ $$$ *+$ $$$ 12$ $$$ 9$ $$$ $ c:* Det finns tv! metoder f r att bestämma värdet efter avskrivning. De resterande +$$ $$$ kronorna som inventariumet är värt skrivs av. @omsen redovisas f r sig f r att sedan dras av eller begäras !terbetald av <katteverket. Detta f r att inte de olika !ren skall drabbas olika av ink pet. retaget tillämpar räkenskapsenlig avskrivning. =ärde 4H 5$$ $$$>$. allts! 1$$ $$$. och kompletteringsregeln -19:16 %. beskattning i näringsverksamhet L:1 Av ink pet p! 5$$ $$$ best!r *$: av moms. #nligt huvudregeln ska inventarierna skrivas av med )$:B!r. Det har ingen bet'delse när inventarierna anskaffades f r denna beräkning.6$ ? 182 $$$ 182 $$$>$.. den räkenskapsenliga metoden -19:1) %.6$ ? 1)6 *$$ Davsett resultatet av detta kan man enligt kompletteringsreglen i 16 % skriva av med en *$:Cig !rlig avskrivning.6?)5$ $$$ c:) Ing!ende balans Ink p 5$$ $$$ )$$ $$$ . dvs.Uppfigter till sektion c.

65$ $$$>$.)$?**5 $$$. utan resultatet av denna affär f rs direkt in i resultaträkningen. allts! ger huvudregeln det bättre resultatet. 19:5 %. 19:16 % Hr +: *$ $$$ > $. rsäljning 5$ $$$ avskrivningsunderlaget 5$$ $$$A)$$ $$$ M 5$ $$$?65$ $$$ Hrlig avskrivning.2 ? *+ $$$ Hr *: 15 $$$ > $. Inventariet som hade k pts och s!lts samma !r blir inte f rem!l f r avskrivning. h gre avskrivning. L:+ I4 Ink p 9$$ $$$ +$$ $$$ Avskrivningsunderlag 1 *$$ $$$. restvärde 6$: ? +8 $$$ 0ompletteringsregeln.9 ? 12 $$$ Hr ): +$ $$$ > $.* ? *$$$ +9 $$$ 0ompletteringsregeln ger lägre värde p! inventarierna. . L:2 L:8 #nl 16:) f!r lagertillg!ngar tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettof rsäljningsvärdet. )$:. 19:1) %. )2$ $$$. 19:1) %. 19:1) %: I4 ink p 5$ $$$ *$ $$$ Avskrivningsunderlag 6$ $$$.. alternativt till 86: av deras sammanlagda anskaffningsvärde enl + %. L:5 .uvudregeln. avskrivning )$: av detta. dvs.+ ? 2$$$ Hr 1: 1$ $$$ > $. Detta bet'der att A4 kan ta upp till =ara 1 anskaffningsvärdet =ara * nettof rsäljningsvärde =ara ) anskaffningsvärde 2$$$$$ )$$$$$ *$$$$$ 1 1$$ $$$ 86 : av anskaffningsvärdet blir 112+$$$.

*5: av 8$$$$$ kat med avsättningen !r 1 som enl. L:15 #nl. Lönen är inte avdragsgill enl. )):) * st genom att f rra !rets resultat -dvs. och 5: av detta 1$$$$.B+ -5 : *$:5O ) m!nader. I detta fall blir det.$15. Expansionsfond beräknas enl. och f!r dras av enl. vilket f ljer av +*:8. allts! 5 :. 16%.r'ssk!p Asfaltering 1 9$$ $$$ *5$$$ -2 m!nader. 6 % skillnaden mellan tillg!ngarna och värdet p! skulderna i N= vid 4H:s utg!ng kat och minskat med vissa poster som inte blir aktuella här. L:12 Medlemsavgiften är inte avdragsgill enl. )$:6 m!ste !terf ras senaste 2 !r efter det ta1erings!r avdraget hänf r sig till.28 : av kapitalunderlaget f r e1pansionsfond. 0apitalunderlaget är enl.'ra /änta Inteckn =atten mm & n Avgift <ammansl. 8:* * st.. 15$$ -1*$$$$>$. 4H:s ing!ende värden. 6%. Kampanjbidraget är avdragsgillt enl. multipliceras med statsl!neräntan kad med 1 procentenhet. *5$$$$ och inkomsten av N= blir allts! 65$$$$. och tas upp som intäkt i näringsverksamheten samtidigt som det dras av i inkomstslaget kapital. huvudregeln i )+:+ man f!r g ra en avsättning till e1pansionsfond med ett r e1pansionsfond justerad positivt resultat -vilket definieras i 2C1) %%.5 : avskrivningO ) m!nader. Detta bet'der att man kan sätta av *5 : av 1 miljon. Negativ räntef rdelning skall allts! g ras med detta belopp. 12:1.L:1) Räntefördelning g rs enl. #nl. #n avsättning p! 1$$$$$ ligger allts! klart inom den till!tna gränsen. är avdragsgill enl.$5.B+ -1. L:16 Ink . )22 $$$ 1$$$$ *8$$$$ **$$$$ $ 2$$$$ )65 -1$$$$$>$. Skadeståndet är även det en kostnad f r att f rvärva eller bibeh!lla inkomst. )$:5 f!r juridiska personer g ra avdrag med *5 : av verskottet. 2$:* % st. 8:* Dmputsning 1+$$$$ . 2 % gäller f r enskilda näringsidkare att deras e1pansionsfond beräknas till 1)5.grundregeln i 12:1 eftersom skatten i fr!ga är en kostnad i verksamheten som ju tom. /eslutatet var C*$$$$$$. .

är en privatbostad enl. och b. 12:)$. reglerna i *:9 .B* Intäkt 1 9*5 $$$ Utgift C1 1)* 965 Netto 28*1*5 Avdrag1)9+*5 -l neskatt *$: av underlaget. 55)6$$ L:19 =illan i a.Avskrivning +5$$$ --5B2>6*$$$$$$.$15.>$.