You are on page 1of 16

210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 1

Udazkena/Otoño•2009
nº 53 zbk.

Erreportaia
Munduko protagonistak gara
Entrevista
SOS Sri Lanka
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 2

Aurkibidea ALBOAN es una ONG promovida por la Compañía


de Jesús, que trabaja por la solidaridad entre los pueblos.
Herrien arteko elkartasunaren alde lan egiten duen Fundazioa
da ALBOAN. Jesulagundiak sortu eta bultzatzen du.

editorial

3 no hay crisis que por


solidaridad no venga

4 erreportaia
munduko protagonistak gara

7 entrevista
SOS Sri Lanka

11 reflexión

13 voluntariado

14 berriak

Dirección José Ignacio Eguizabal


Coordinador de Publicaciones Zigor Uribe-etxebarria
Fotografías Archivo ALBOAN
Diseño y Maquetación Marra
Depósito Legal BI-1386-96
Revista impresa en papel reciclado 100% libre de cloro
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 3

Editorial

No hay crisis que


por solidaridad no venga
La primavera y el verano de 2009 han sido duros. En plena crisis
económica, nuestro exclusivo e insaciable modelo de consumo
se ve seriamente amenazado. Sin embargo, compartimos plane-
ta con otras muchas realidades…

A través de www.alboan.org habéis tenido la oportunidad de


seguir con detalle dos crisis que nos han tocado muy de cerca.
Antes del verano nos sobrecogieron los enfrentamientos entre
policías e indígenas peruanos. Lloramos por las víctimas del con-
flicto y nuestro espíritu se vio ensombrecido por la nueva nega-
ción del diálogo.Ya en pleno estío, la polarización política y social
de Honduras y, sobre todo, la patrimonialización del estado por
parte de los poderes económicos del país, dieron como resulta-
do un nuevo golpe de estado. Temimos por la integridad y la vida
de los hermanos y hermanas del ERIC y Radio Progreso y de
nuevo lloramos por las víctimas de la represión.

En ambos casos asistimos a un retroceso, quizá de décadas, en


los frágiles procesos de conquista de cotas de desarrollo huma-
no. En el caso peruano, se ha pospuesto a balazo limpio el urgen-
te proceso de reflexión interna de los pueblos indígenas sobre su
propio desarrollo, y se ha enfrentando artificialmente, en el ima-
ginario de la opinión pública, la cultura indígena con el desarro-
llo del Perú. En Honduras han socavando la ya precaria institucio-
nalidad, eliminando las posibilidad de participar e incluso de
expresarse, y negando la evidente necesidad de reforma de un
sistema democrático completamente incapaz de aportar seguri-
dad y desarrollo a las mayorías empobrecidas.

Hace años que ALBOAN sirve como plataforma de cooperación


entre nuestra sociedad y las personas directamente afectadas por
estos acontecimientos. Casi quince en el caso de Perú y cerca de
diez en el caso hondureño. Hemos sido, una vez más, conscientes
de la humildad de nuestro aporte y de la enormidad de la tarea.
Sin embargo, no hemos podido desanimarnos. Nos alientan el
testimonio sereno, constructivo y conciliador de Santiago Manuin,
amigo y líder aguaruna, después de recibir ocho impactos de
bala el pasado 5 de junio, o el de “Tavito”, periodista de Radio
Progreso detenido y golpeado el 14 de agosto por cubrir la infor-
mación de una manifestación, renovando su compromiso con la
reconciliación en su país.

Es momento de renovar nuestro compromiso con la solidaridad y


la justicia. Diremos como los compañeros de Radio Progreso: “No
hay golpe que por solidaridad no venga”.•
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 4

Erreportaia

Munduko protagonistak gara


Gure mundu globalizatuan geroz resgarriak burutu dituzten hez-
Educadores eta konektatuagoak bizi gara. Toki kuntza esperientziak. Esperientzia
urrunetako pertsona eta kulturen horien berri emateko eta espe-
y educadoras de arteko harremanak geroz eta rientzien arteko harremana bide-
Euskadi, Navarra y estuagoak dira, elkarmenekoago- ratzeko, ALBOAN eta Fe y Alegria
Venezuela comparten ak. Migrazioek hainbat aukera Venezuela-ko Padre Joaquín zen-
berri zabaldu dituzte, baina baita troak Euskaditik Venezuelaraino,
experiencias zenbait beharrizan berri ere. munduko protagonistak gara ize-
educativas sobre Kultur desberdinen arteko erla- neko proiektua abian jarri ge-
ciudadanía, zioak aberastasun iturri parega- nuen. Proiektuak Eusko Jaurlaritza
bea suposatzen du, baina, era eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
interculturalidad berean, tentsio, gatazka eta krisi babesa jaso zuen.
y convivencia. iturburu ere bada. Hezkuntza arlo-
ak modu zuzenean bizi du dikoto-
mia hau, eta kultur aniztasunak Hezkuntza esperientziak
planteatzen dituen erronka berriei Bai ALBOAN eta baita Fe y
egokitu beharrean dago. Alegria Venezuela-ko Padre Joa-
quín zentroak hainbat urte eman
Munduko hainbat tokitan, eta baita ditugu kultur artekotasuna, elkar-
gure inguruan ere, badira kultur bizitza eta hiritartasunaren ingu-
Disponible una versión en castellano en: artekotasuna, elkarbizitza eta hiri- ruan topaketak, hausnarketak eta
www.alboan.org tartasunaren arloan oso lan inte- ikerketa egiten. Ibilbide horretan
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 5

erreportaia 5

lagun berriak egiteko eta hezkun-


tza esperientzia berriztatzaileak
ezagutzeko aukera izan dugu. Eza-
gututako esperientzia horien arte-
an 19 aukeratu genituen proiek-
tua abiarazteko.

Behin esperientziak identifikatuta,


barne lanari ekin genion. Alegia,
Euskadi eta Nafarroan batetik, eta
Venezuelan bestetik, ikastetxe
desberdinetako partaideekin bile-
rak eta mintegiak antolatu geni-
tuen. Mintegi horietan kultur arte-
kotasuna eta hiritartasuna izan
genituen hizpide, Herrialde berdi-
netan bizi arren, ikuspuntu eta
ekarpenak era askotakoak izan
ziren, eta, nola ez, aberasgarriak.
Ondoren, ikastetxe bakoitzeko es-
perientziak jasotzeari ekin genion.
Horretarako, partaideak elkarriz-
ketatu genituen, eta esperientzia
bakoitzari buruzko bideo bat gra-
batu genuen. Helburua, kultur ar-
tekotasuna eta hiritartasunaren in-
guruan ikastetxe batzuk egiten ari
zirena jasotzea, ondoren beste
pertsona batzuentzat erabilgarria
izan dadin. Venezuelan bide ber-
dina jarraitu zuten. Ekainean Venezuelako irakasleak Ezkerrean: Euskadi eta Nafarroako irakasleak
Venezuelan.
izan ziren Euskadi eta Nafarroa
Goian: Venezuelako irakasleak Bilboko Arrupe Etxean.
bisitatu zituztenak. Zenbait hezkun-
Esperientzien trukaketa tza esperientzia bisitatzeaz gain,
hemengo irakasleekin topaketa-
Kultur artekotasuna, hiritartasuna mintegi batean parte hartu zuten.
eta elkarbizitzaz ari garenez, ezin- Topaketa-mintegiaren bukaeran
bestekoa ikusi genuen ozeanoa- proiektuko emaitzak ezagutzera
ren alde bietan egindako hausnar- eman ziren.
keta eta ekarpenak trukatzea.
Horretarako, bidai bi egin geni-
tuen irakasleekin. Kultur artekotasun eta
hiritartasun hezkuntzarako
Aste Santuan Venezuelara egin ge-
motxila
nuen bidaia, proiektuan parte har-
tu zuten Euskadi eta Nafarroako Proiektuan zehar egindako lan
irakasleekin. Bertan, Venezuelako guztiaren berri emateko Kultur
irakasleekin kultur artekotasunari, artekotasun eta hiritartasun hez- Helburua, kultur
hiritartasunari edota elkarbizitzari kuntzarako motxila izeneko DVD
buruzko hausnarketak partekatze- bat plazaratu berri dugu. DVDa
artekotasuna eta
ko aukera paregabea izan genuen. hezitzaileen arteko ikerketa, haus- hiritartasunaren
Azkenean, lotzen gintuen elemen- narketa eta ekintza kolektiboa inguruan ikastetxe
tua elkarbizitza zela ulertu ge- uztartuz sortu da.
nuen. Izan ere, kultura, erlijio, hiz-
batzuk egiten ari zirena
kuntza edo identitate desberdinak DVDan Euskadin, Nafarroan eta jasotzea, ondoren
izan arren, elkarren artean elkar- Venezuelan garatutako hogei beste pertsona
bizitzen ikastea, elkar entzutea eta esperientzien bost minutuko aur-
errespetatzea edozein herri eta hi- kezpen bideoak aurkitu daitezke.
batzuentzat erabilgarria
ritarren oinarria izan behar baita. Era berean, DVDan hiritartasun izan dadin.
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 6

6 erreportaia

Goian: Proiektuko kideak Venezuelan. eta kultur artekotasun gaien ingu- • Artea eta bere irudikapena
ruko esperientziak, baliabideak, hezkuntza prozesuan.
kontsultarako web orrialdeak, do-
kumentuak eta erreferentziak bil- • Hizkuntza eta kultur arteko ko-
tzen dira, beste hainbat hezitzaile- munikazioa.
ri gai horiek lantzeko erabilga-
rriak izan zaizkienak. Gaiak lan- Esparru horiek esperientzietatik
tzeko orduan, lau esparru zehatzei eratorri dira; hau da, hiritartasuna
buruzko materialak bildu ditugu: eta kultur artekotasuna lantzen
dituzten esperientziek, nola edo
• Bakea eta gatazken maneiua hala, elementu edo gai horiek ere
jorratzen dituzte. Izan ere, nola ez
• Eskola eta komunitatearen ar- du pertsonen elkarbizitza bultzatu
teko erlazioa. nahi duen edonork gatazken
maneiua landuko? Ez ote da beha-
rrezkoa eskola eta komunitatearen
arteko harremana sendotzea, hiri-
tar aktibo eta arduratsuak sortze-
ko? Eta beste hezkuntza estrate-
giei dagokienez, artea eta hez-
kuntza ez arautua ez al dira ba
baloreetan hezteko esparru ezin
Kultur artekotasun eta hiritartasun hobeak? Edota hizkuntza ugari
hezkuntzarako motxila eskuratzeko hitz egiten diren tokietan, elkar
interesa izanez gero, ALBOANeko ulertzea eta komunikatzea ez ote
edozein egoitzarekin kontaktuan da ezinbestezkoa?•
jarri eta dohan jasoko duzu
(bidalketa gastuak salbu).
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 7

Entrevista

SOS Sri Lanka


La catástrofe humanitaria continúa tras el fin de la guerra
Aurtengo maiatzean, nazioarteko komunikabide gehienek Sri Lankako egoera izan dute hizpide.
Izan ere, Gobernuak, Tamil Tigreen aurka bultzatutako militar ofentsibak 26 urteko guda zibila-
ri bukaera eman zion. Gobernuak bere garaipena ospatzen zuen bitartean, biztanleriak jasanda-
ko sarraskien aurka hainbat ahots altxatu ziren. Era berean, zenbait GKE eta nazioarteko erakun-
dek borroken ostean bizirik gelditutako biztanleriaren egoera salatu zuten. Sri Lankako gudua
bertatik bizi izan duen kooperante baten testigantza dakarkigu gaur gurera. Segurtasunagatik,
bere izena sekretupean mantenduko dugu.

¿Cuál es el origen de toda la con los ingleses como fuerza de


violencia desatada en Sri Lanka? trabajo, y en 1956 contra la pobla-
ción tamil indígena. Este último
En la época del colonialismo grupo decidió oponer resistencia
inglés, la opresión sobre la pobla-
ante esta nueva forma de opre-
ción nativa hizo que en el sur del
sión. En un principió enfrentaron la
país se desarrollara una ideología
violencia del Gobierno por medio
cingalesa-budista. Originalmente,
de la no-violencia. Esta forma de Un trabajador humanitario que ha
esta ideología se enfrentaba a la vivido de cerca el conflicto armado
dominación de los colonizadores resistencia pacífica se desarrolló
de Sri Lanka nos cuenta de primera
ingleses, pero con la independen- durante 25 años, sin que se diera mano los horrores de esta guerra
cia de la isla, o incluso antes, ningún signo de justicia formal y sus posteriores consecuencias.
empezó a ser utilizada contra hacia esta comunidad. A media- Para prevenir posibles represalias,
dos de los setenta surgió el fenó- mantendremos su identidad en el
otros subgrupos del país: en 1883 anonimato.
contra la población cristiana, en meno de la resistencia armada, los
1915 contra la musulmana, en conocidos Tigres Tamiles, que dio
1948 y 1949 contra la población lugar a un cruento conflicto que ha
tamil no originaria, llegada a la isla durado hasta comienzos de 2009. Euskarazko bertsioa: www.alboan.org
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 8

8 entrevista

El Gobierno ha proclamado tenían. Pero a pesar de todo, debí-


su victoria frente a los Tigres an continuar moviéndose. Se
Tamiles, pero ¿qué encontraban atrapadas entre los
avances de las tropas del Go-
consecuencias ha tenido bierno y la retirada de los Tigres
esta ofensiva militar sobre Tamiles. Aunque quisieran, no po-
la población civil? dían huir de la zona. Aquellas per-
En los medios de comunicación se sonas que lo intentaban corrían un
nos ha mostrado la victoria del gran riesgo, puesto que en mu-
Gobierno sobre los Tigres Ta- chas ocasiones se encontraban
miles, pero no nos han enseñado atrapadas en un fuego cruzado.
el sufrimiento que ha venido Además, si los cogían los militares
padeciendo la población civil. los mataban por ser infiltrados de
Con el inicio de la última campaña los Tigres, y si los cogían los
militar, en marzo de 2007, la gente Tigres también los mataban, por
se vio forzada a desplazarse. Un ser enemigos. Esta situación se
día te ves obligado a salir de casa fue agravando a medida que el
y a empezar a moverte, sin saber conflicto avanzaba, puesto que no
muy bien hacia donde vas. Te ves había comida, ni medicinas, ni
obligado a vivir en la calle, sin agua potable, ni siquiera un lugar
comida y sin poder obtener ingre- donde estar.
Sri Lanka sos, los niños y niñas tienen que
interrumpir su educación… Es ¿Qué hizo el Gobierno
una situación de crisis total en la para proteger las vidas
vida de las personas y afecta a
de estas personas?
grupos de familias enteras, que
van de población en población. En enero de este año el Go-
bierno anunció por primera vez la
Cuando comenzaron los despla- existencia de una zona segura.
zamientos las familias permanecí- Esta zona contaba con una exten-
an unidas y todo el pueblo estaba sión de unos 35 kilómetros cua-
cerca. Pero a medida que se veían drados dentro de la zona de con-
obligadas a moverse comenzaron flicto, donde se pretendía albergar
a tener que abandonar sus perte- a más de 330.000 personas. El
nencias y a perder o ver morir a Gobierno insistía en que si la
sus parientes y conocidos. Con población civil no se trasladaba a
cada desplazamiento, poco a po- esta zona segura no podría garan-
co fueron perdiendo todo lo que tizar sus vidas. Pero, como se
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 9

entrevista 9

pudo comprobar, acudir a esta co, ni con medicinas. El personal De izquierda a derecha: La población civil ha sufrido
las peores consecuencias de la guerra.
“zona segura” no garantizaba médico que atendía a esta pobla-
conservar la vida, puesto que el ción desplazada fue detenido por
número de bajas civiles se incre- los militares y en su mayoría se
mentó sobremanera. En febrero, el encuentra ahora en prisión.
Gobierno estableció una segunda
“zona segura” a lo largo de la
costa este de Sri Lanka, esta vez ¿Cual es la situación actual
reducida a 25 kilómetros, que de toda esta gente?
debían albergar nuevamente a Al finalizar los combates, los milita-
más de 330.000 personas. res llevaron a cabo un censo de las
personas supervivientes. Una vez
En su ofensiva el Gobierno utilizó
identificada, la población civil fue
en todo momento armamento
enviada a diferentes “centros de
pesado, como artillería, sistemas
bienestar”. Estos “centros de bien-
de cohetes multicañón, cazas su-
estar” están vigilados por el ejerci-
persónicos, morteros de todo tipo,
to, que no permite a nadie abando-
bombas de racimo, armas quími-
nar la zona. Por el momento nadie
cas... Los efectos de toda esta
sabe hasta cuando deberán per-
potencia bélica en una zona tan
manecer estas personas recluidas.
pequeña fueron devastadores, y
afectaron tanto a la guerrilla que
Las condiciones de vida en estos
se quería combatir como a la
centros de internamiento son muy
población civil. Hacia el final de la
difíciles. Las personas viven haci-
ofensiva, la “zona segura” se redu-
nadas en tiendas de 10 metros
jo de 25 a 3 kilómetros cuadrados,
donde se refugiaron alrededor de
cuadrados, que albergan a entre Las condiciones
tres y cuatro familias, la comida de vida en estos
120.000 personas. Al finalizar las
que reciben es mala e insuficiente
hostilidades abandonaron la zona
y aunque miles de personas centros de
cerca de 90.000 personas, pero no
se sabe nada acerca de las 30.000
padecen de heridas sufridas en la internamiento son muy
guerra, apenas se cuentan con difíciles. Las personas
restantes. Probablemente, muchas
recursos médicos. Además, las
de ellas murieron victimas de los
condiciones higiénicas en los viven hacinadas en
combates y otras muchas a causa
de las heridas sufridas, puesto
campos son deplorables, puesto tiendas de 10 metros
que no se cuenta con las infraes- cuadrados, que
que durante la última ofensiva la
tructuras necesarias para dar ser-
“zona segura” no contaba ni con
vicio a tantos miles de personas. albergan a entre tres
hospitales, ni con personal médi-
Respecto a la seguridad, se tiene y cuatro familias.
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 10

10 entrevista

Arriba: La población solamente desea que sus hijas e constancia de que en los “centros persona acceder a estas zonas,
hijos puedan crecer en paz.
de bienestar” se han perpetrado bajo el pretexto de que aún existen
diversas violaciones, asesinatos y minas terrestres activas. Sin embar-
secuestros con total impunidad. go, todo indica que en realidad se
están destruyendo las evidencias
¿Qué medidas se deberían de la descomunal tragedia humani-
taria que ha provocado la guerra.
tomar de forma más urgente?
Además, también se intenta ocultar
En primer lugar, es necesario tener las elevadas bajas militares que ha
acceso a los campos. Resulta im- ocasionado la acción militar. Por
prescindible llevar a cabo una labor otro lado, la determinación de man-
de presión internacional para que el tener estas zonas aisladas durante
Gobierno permita el libre acceso al menos tres años nos hace sospe-
de todas las agencias humanitarias char que puede haber un intento
a estos “centros de bienestar”. Sin por cambiar la demografía de la
embargo, la ayuda que podamos zona, cediendo terrenos a grupos
ofrecer no debe servir para facilitar de interés en nombre del progreso
que el Gobierno mantenga a toda y facilitando la llegada de pobla-
esta gente encerrada. Debemos ción cingalesa.
presionar para que se les permita
volver a sus hogares y ayudarles en Otro factor importante son las
su retorno, para que poco a poco posibles represalias que puedan
comiencen a reconstruir sus vidas. tomar los grupos pro-gubena-
Otro tema preocupante es la situa- mentales que controlen la región.
ción de los excombatientes. Estas Posiblemente, estos grupos bus-
Resulta personas deberían de estar prote- carán venganza sobre aquellas
gidas al amparo del Derecho
imprescindible llevar Internacional Humanitario y ne-
personas que en algún momento
hayan apoyado a los guerrilleros,
a cabo una labor de cesitan ser rehabilitadas para que por lo que la población civil volve-
presión internacional puedan convertirse en ciudadanos rá a encontrarse en el punto de
y ciudadanas del país.
para que el Gobierno mira. Pero la gente está cansada
ya de tanta sangre, no quiere más
permita el libre acceso Así mismo, a pesar de que la guerra
violencia, provenga de quien pro-
ha terminado, las zonas de comba-
de todas las agencias te permanecen completamente
venga. Solamente desean que sus
humanitarias a los cerradas. No se permite a ninguna
hijos e hijas puedan crecer en un
clima de paz.•
“centros de bienestar”.
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 11

Reflexión

Ignacio Ellacuría
“Una universidad de inspiración cristiana es
aquella que enfoca toda su actividad universita-
ria (…) desde el horizonte iluminador de lo que
significa una opción preferencial cristiana por los
pobres (…) La universidad debe encarnarse
entre los pobres intelectualmente para ser cien-
cia de los que no tienen voz, el respaldo intelec-
tual de los que en su realidad misma tienen la
verdad y la razón, aunque sea a veces a modo de
despojo, pero que no cuentan con las razones
académicas que justifiquen y legitimen su verdad
y su razón”.

Este año se cumple el 20 aniversario del asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros mártires de El Salvador. Consulta el programa
de actividades en www.alboan.org
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 12

Agenda
Octubre
Mobilizazioa
África imprescindible. Consultar actividades en www.alboan.org Pobreziaren
15 al 25 de octubre en Pamplona aurkako
27 octubre al 6 de noviembre en Bilbao
mobilizazioa
Día Internacional contra la pobreza
Bilbao Viernes 16 en el Arenal Urriaren 13tik 17ra mobilizazio
17:30 Participación popular, mesas informativas y animación callejera erraldoi batean parte hartzera
19:30 Manifestación deituta gaude. Pasadan urtean,
20:30 Concierto: Gorache (fusión pop-folk-rock) Milurtekoko Garapen Helburuak
Pamplona Sábado 17 bete daitezen exijitzeko antolatu
11:00 Actividades infantiles en la Plaza del Castillo ziren manifestaldietan 116 milioi
12:00 Movilización desde el Callejón de la Plaza de Toros pertsona inguru hartu genuen
Donostia Sábado 17 parte. Aurten, hainbat ekimen eta
12:00 Bici-marcha desde el Peine de los Vientos hasta el Boulevard mobilizazio ospatuko dira Eus-
Gasteiz Sábado 17 en la Plaza de Los Fueros kadin urriaren 13tik 17ra, eta Na-
11:00 Mesas informativas, talleres y exposiciones farroan, berriz, 17an ospatuko
12:00 Tour dirigido por banqueros dute ekitaldi nagusia. Mobilizazio
hauen guztien informazio zeha-
Presentación del libro “Crisis global y financiación del Desarrollo”
tzagoa www.alboan.org webgu-
Lunes 19, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
nean aurkituko duzu. Mobiliza
Munduko Txokoa zaitez pobreziaren aurka! •
Charla, concierto y exposición: “Honduras frente al golpe de estado”
Lunes 19, 19:00 Sala Arrupe (Garibai 19, Donostia)
Martes 27, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao) Jornadas
Miércoles 28, 19:00 Casa de la juventud (Sangüesa 30, Pamplona)
Jueves 29, 19:00 Centro Loyola (Monseñor Estenaga 1, Vitoria)
Jornadas África
Munduko Txokoa
Imprescindible
Cineforum: “El viaje de Teo” Al igual que en años anteriores,
Viernes 23, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao). en octubre se celebran las Jor-
nadas África Imprescindible. Es-
Noviembre tas jornadas reivindican la impor-
Munduko Txokoa tancia del continente africano, su
cultura, su arte, su vitalidad, su ri-
Taller de creación artística en torno a la Inmigración
queza cultural y diversidad. A tra-
Viernes 13, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao) vés de cuentacuentos, exposicio-
Munduko Txokoa nes, charlas, conciertos, teatro,
Charla: Voluntariado en campamentos saharauis en Tindouf (Argelia) cine y cursos, un consorcio de
Miércoles 18, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao) ONG de Euskadi y de Navarra
pretendemos fijar una mirada
Munduko Txokoa nueva, diferente, a los problemas
Charla: Festival gentes del mundo y esperanzas del continente afri-
Sábado 28, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao) cano. En Pamplona, las Jornadas
África Imprescindible se celebra-
Eventos aniversario Ellacuría. Consultar actividades en www.alboan.org rán del 15 al 25 de octubre y en
Del 3 al 27 de noviembre Bilbao del 26 de octubre al 6 de
noviembre. ¡Animaos! Más infor-
Diciembre mación: www.alboan.org •
Munduko Txokoa
Presentación: Agenda Intercultural 2010
Viernes 18, 19:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)

Munduko Txokoa
Marionetas: Cuentos con valores. Bilingüe (4 a 8 años)
Miércoles 30, 18:00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 13

Voluntariado

Voluntariado ALBOAN
¿Has pensado alguna vez en tener una experiencia de voluntariado? ¿Sabes cuáles son los
pasos a seguir? Si tienes interés en ser voluntario o voluntaria de ALBOAN, sigue leyendo
y descubre cómo.

El equipo de trabajo de ALBOAN otras organizaciones en las que cos a evaluar la marcha de tu
está formado tanto por personas poder participar. experiencia de voluntariado.
contratadas como por personas
voluntarias. Las voluntarias y Diversas tareas Si tienes inquietud por vivir una
voluntarios que colaboran en experiencia de voluntariado y
ALBOAN son una parte esencial Si existe alguna área de trabajo o quieres conocer más en detalle
de la organización, no solo por las tarea en concreto que te guste, y todo lo que podemos ofrecerte, no
tareas que desempeñan sino por desde la que podamos ofrecerte te lo pienses dos veces y acercar-
que su compromiso nos sigue rea- una posibilidad de colaboración, te a cualquiera de nuestras sedes.
firmando en nuestra misión de tendremos un segundo encuentro. ¡Te estaremos esperando!•
sumar voluntades de personas Tras perfilar tu ámbito de colabo-
cuyo único interés es lograr que la ración te pondremos en contacto
vida digna y la justicia esté al con la persona coordinadora del
alcance de todas las personas. área de trabajo en la que realiza-
rás tu voluntariado, para que te
Itinerario de voluntariado explique más en detalle las labo-
res que realizamos, los objetivos
Si estás pensando en hacer volunta- por los que trabajamos y en qué
riado, y te apetece hacerlo en se concretaría tu labor.
ALBOAN, puedes ponerte en con-
tacto con nuestra sede más cercana Acta de compromiso
y concertar una primera reunión.
En esta reunión podrás expresar- Comenzarás con un período de
nos todas tus inquietudes y expec- prueba de dos meses, tras el que
tativas, y desde ALBOAN te pre- valoraremos conjuntamente tu
sentaremos las distintas opciones satisfacción con la tarea asignada
de colaboración existentes. y con la organización en general.
Si decides seguir adelante, firma-
Tras esta primera toma de contac- remos un acta de compromiso
to aconsejamos darse un tiempo que recoge los derechos y debe- Las tareas que desarrollan las
para pensar, reflexionar y decidir res que asumen tanto la persona personas voluntarias en las distintas
si realmente somos la organiza- voluntaria como ALBOAN durante áreas de trabajo de ALBOAN son
ción que encaja con tus intereses. un año escolar. muy diversas: gestión del archivo
Por nuestra parte, analizaremos si fotográfico, actualización de recursos
existe en la organización alguna Además, y como una parte impor- en la web, redacción de noticias,
tarea o actividad que encaje con tante de este itinerario de acom- traducciones, envío de materiales,
participación en ferias de Comercio
tu perfil y expectativas. En el caso pañamiento, durante el curso te Justo y campañas de sensibilización,
de que no se produzca el encaje invitaremos a participar en dife- apoyo en investigaciones, apoyo en
entre tus expectativas y nuestras rentes actividades formativas y actividades formativas…
posibilidades, te derivaremos a dedicaremos momentos específi-
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 14

Berriak

Honduras
Frente al golpe de Estado
En los días previos al golpe militar además de un acto de fuerza, es un gobierno, “la sociedad tiene dere-
en Honduras, Radio Progreso y el reflejo del desgaste y la crisis acu- cho a salir a la calle y hacer sentir
Equipo de Reflexión Investigación mulada del modelo bipartidista su voz, no porque el gobierno del
y Comunicación (ERIC), obras del que rige el país, cuyo principal Presidente Manuel Zelaya Rosales
Apostolado Social de la Compañía saldo es la falta de oportunidades haya sido un buen gobierno, sino
de Jesús con las que ALBOAN para la mayoría de la población y la porque el remedio de un golpe de
colabora habitualmente, entrega- concentración del poder en unas Estado nos trae una enfermedad
ron un comunicado a los líderes pocas manos. Así, a una democra- política y social mucho peor que
políticos del país invitándoles al cia socialmente injusta, con alta la que se tenía con la improvisada
diálogo y a la negociación para concentración de la riqueza en administración del presidente
buscar una salida racional a la cri- pocas manos, le corresponde una Zelaya y su grupo”.
sis política que se estaba viviendo institucionalidad frágil y la ausencia
esas últimas semanas de junio. de un enfoque de derechos en la Cabe esperar que, con las bre-
Lamentablemente, esta iniciativa gestión del Estado. chas institucionales y sociales
no surtió efecto. El 28 de junio, derivadas de este golpe de
militares golpistas expulsaron del Protestas contra el golpe Estado, la precaria gobernabili-
país al presidente constitucional Sin embargo, gran parte de la dad actual se mantenga incluso
Manuel Zelaya y cedieron las rien- sociedad civil se ha lanzado a la después de las elecciones gene-
das del país a Roberto Micheletti, calle para protestar contra el rales del próximo noviembre. Es
compañero de partido del de- golpe de estado y reclamar que por tanto clave en estos momentos
puesto presidente. su voz sea escuchada, De esta que la comunidad internacional, si
manera se ha logrado romper con de verdad está interesada y com-
El temor de que Zelaya acumulara la pasividad, resignación y com- prometida con los procesos
más poder que el bipartidismo y plicidad política que el propio sis- democratizadores, presione para
que convocara una Asamblea tema bipartidista ha propiciado que, además de no reconocer nin-
Constituyente para aprobar una durante años y que hasta ahora gún gobierno de facto (aunque
nueva Constitución llevó al esta- sólo había sido cuestionada por sea después de elecciones “lim-
blisment económico, político y mili- una pequeña parte de la pobla- pias”), respalde la construcción
tar, con la cobertura de los poderes ción. Tal y como señalan nuestras de una institucionalidad democrá-
judiciales y legislativos, a romper el compañeras y compañeros de tica que incluya y garantice la par-
orden constitucional establecido Radio Progreso, más allá de las ticipación activa y organizada de
en 1982. Este golpe de Estado, disputas entre dos facciones del la sociedad civil.•
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 15

noticias 15

Perú
Situación tras las
protestas indígenas
Cuatro meses después de los vio-
lentos enfrentamientos ocurridos
en Bagua entre la policía y la pobla-
ción indígena, y siguiendo las reco-
mendaciones de Naciones Unidas,
se han instalado en Lima cuatro
mesas de diálogo: una Comisión
investigadora de la verdad, que
ofrecerá recomendaciones al Es-
ALBOAN tado y a la sociedad civil para que
Urteko Boluntariotza Topaketa estos sucesos no se repitan; una
segunda Comisión para analizar los
decretos legislativos que motivaron
Urriaren 31an (larunbata) ALBOAN-eko boluntarioen urteko to- el conflicto; una tercera sobre el
paketa ospatuko dugu gure Gasteizko egoitzan. Bertan, bolunta- derecho a la consulta de los pue-
rioek zein kontratatutako kideek beraien esperientziak, kezkak eta ilu- blos indígenas y una última para
sioak partekatzeko aukera izango dute. Topaketaren xehetasunak analizar propuestas para el des-
aurretik helaraziko zaizkie boluntario guztiei.• arrollo de los pueblos amazónicos.

Hasta el momento, cerca de un


centenar de personas han sido
procesadas por los enfrentamien-
Bolivia R. D. Congo tos, varios dirigentes indígenas
están detenidos y cerca de 20
Encuentro del Viaje de prensa siguen en búsqueda y captura.
Apostolado Social a República Mientras se esclarecen los hechos
y se determinan responsabilida-
Del 7 al 11 de julio se celebró en Democrática des, líderes y comunidades debe-
Cochabamba, Bolivia, el 18º En- del Congo rán reconducir sus demandas
cuentro del Apostolado Social de para seguir buscando soluciones
la Compañía de Jesús en América A comienzos de octubre Marcos positivas para sus pueblos.•
Latina. En representación de Ibáñez, responsable de coopera-
ALBOAN asistieron Pilar Díez, res- ción con África en ALBOAN, y
ponsable de cooperación con María Guijarro, encargada de
Sudamérica, y Mª Mar Magallón, relaciones con los medios, han
adjunta a dirección. realizado un viaje con cinco perio-
distas a la región de los Grandes
El objetivo de estas reuniones anua- Lagos.
les es compartir la situación y las
Este viaje de prensa ha tenido
problemáticas del sector social en
como objetivo mostrar a los y las
los distintos países latinoamerica-
periodistas la situación que se
nos, aunar posicionamientos y po-
está viviendo al este de la
ner en marcha acciones conjuntas
República Democrática del Con-
que les permitan fortalecerse.
go y que sean testigos del trabajo
que realiza el Servicio Jesuita a
Uno de los hechos más destaca-
Refugiados en la zona. Información web
dos en la reunión de este año fue
la puesta en marcha de la red de De esta forma, a su vuelta podrán
Centros Sociales de América Lati- transmitir en toda su intensidad la En www.alboan.org encontrarás
na. Esta red surge con el apoyo de más información sobre estos temas,
realidad de una zona muy castiga-
ALBOAN junto con otras entida- además de fotos, vídeos, archivos
da por la guerra y la pobreza y de audio... También podrás acceder a
des de cooperación vinculadas a que sólo aparece en los medios la información en diferentes idiomas
la Compañía de Jesús en Europa en situaciones de emergencia (euskera, castellano e inglés).
(Red Xavier).• humanitaria.•
210 x 297 otoño 2009 6/10/09 11:52 Página 16

IMPRESCINDIBLE
BEHAR BEHARREZKOA

Bilbao, del 26 de octubre al 6 de noviembre Pamplona, del 15 al 25 de octubre


de 2009 de 2009

AL SUR DEL SAHARA SAHARAZ HEGOALDERA


Exposición África nombre de mujer. Exposición
Lugar: Comercios del Casco Viejo. Del 15 de octubre al 15 de noviembre
BAMAKO 07 Encuentros Africanos de Fotografía.
Charla divulgativa 26 de octubre 19:00
Lugar: Sala de Armas de la Ciudadela. 1ª planta.
Políticas migratorias y migración calificada:
la pérdida de talento para África. Charla-Coloquio 19 de octubre 20:00
Lugar: Sala de Juntas Generales (Hurtado de Amézaga, 6). Conflictos en África, ¿intervención internacional?
Lugar: Salón Conferencias. Avenida Ejército, 2.
Cine Fórum 27 de octubre 19:45 Precio: 3 €
L´Absence (La ausencia). Senegal/Francia. 2009. Cine
Lugar: Cineclub FAS. Lugar: Golem Baiona.
Precio: 5,50 €
Concierto 31 de octubre 21:30 Precio: 5 €
Kuami Mensah & Afro-Latin-Reggae Band. 20 de octubre 19:45
Lugar: Kafe Antzokia (San Vicente 2). Drum. Sudáfrica, 2004.
Cuentacuentos familiar 31 de octubre 11:30 21 de octubre 19:45
Precio: 3 € familia Une affaire de nègres. Camerún-Francia, 2006.
Cuentos y leyendas de África.
Lugar: Salón de Actos Arrupe Etxea (Padre Lojendio, 2). 22 de octubre 19:45
Juju factory. R. D. Congo-Bélgica, 2005.
Curso Perspectivas en migraciones y desarrollo.
Lugar: Universidad de Deusto. Concierto 23 de octubre 20:00
3 de noviembre 10:00-13:30 Eneida Marta.
Introducción, planteamientos y debates Lugar: Casa Cultura de Burlada.
en torno al codesarrollo. Precio: 13 €
4 de noviembre, 10:00-13:30
Teatro 25 de octubre 20:00
Dí que el paraíso no existe.
La valla.
Precio: 10 € Lugar: Escuela Navarra de Teatro.
Inscripción al curso: Precio: 12 €
africaimprescindible@yahoo.es • Tel: 94 446 59 92
Charla divulgativa 5 de noviembre 19:30
Letras negras: escritores en la diáspora.
Lugar: Sala de Juntas Generales (Hurtado de Amézaga, 6).

www.africaimprescindible.org
Direcciones • Helbideak • Direcciones • Helbideak • Direcciones • Helbideak • Direcciones • Helbideak
www.alboan.org
Pamplona • Iruñea Bilbao Donostia • San Sebastián Vitoria-Gasteiz
Avenida Barañain 2 • 31011 Pamplona Padre Lojendio 2, 2º • 48008 Bilbao Ronda 7, 4º I • 20001 San Sebastián Monseñor Estenaga 1 • 01002 Gasteiz
Tel.: 948 231 302 • Fax: 948 264 308 Tel.: 944 151 135 • Fax: 944 161 938 Tel.: 943 275 173 • Fax: 943 320 267 Tel.: 945 202 676 • Fax: 945 202 676
alboanna@alboan.org alboanbi@alboan.org alboangi@alboan.org alboanar@alboan.org