You are on page 1of 1

14 DE ONDERNEMER

_i
.d3

^ . f-'

s"u^

Rene
!tlansen

.Michiel
van Meer I Smits

Eline Tillman
Koers

Ed I Hanno

k'r

Velthuis I Littink

Blokland I Mirjam Sent I Migo I Lemmen

Esther- | Ronald

Grote zorg over ontslaggolf


Zorg over de
viteiten met 13 procent gestegen

ontslaggolfenover
de grotere kloof tussen arm en rijk.

tot 4,68 miljard dollar. Maar er is nog meer positief nieuws. Ook in
2013 bleek NXP in staat om strucmarkt.

tureel sneller te blijven groeien dan de algehele halfgeleiderHenk Berg: kredietunies Europa, en ook ons land, blijft lang hangen in de traditionele manier van financieren, namelijk

Het panel laat zijn


sociale gezicht zien.
^

1^ *^
j. .' . A.<
\ .1^-TZ^ ''
.-*,-,.- ;,

Hein van der Pasch: goud Goud voor ICT-stad Nijmegen. Nijmegen heeft minstens vier ICT-bedrijven die met zo'n vierduizend goed opgeleide specialisten tot de wereldtop behoren: NXP Semiconductors loopt met krachtige chips al lang voorop in
techniek en innovarie. Minder be-

ips<- ^
^v^^^^/''

door de bank. En die bank, die wil ofkan dat niet meer, omdat

de bank veel eigen bufFervermogen moet aanhouden ofgeen risico meer durft te nemen. In Neder-

land wordt nog ruim 80 procent van de bedrijven door de bank ge-

financierd, in Amerika is dat slechts een kwart. Naar verwach-

kend zijn drie middelgrote soft<-ware-bedrijven: Planon, GX en het Magische Quadrant van het ben zij internationaal de hoogste
Amerikaanse bureau Gartner heb-

ting zal het Nederlandse percentage in een paar ]'aar tijd snel dalen tot onder de 50 procent. Jan Blokland: varkenspest De verwachting was dat, gezien
de wereldeconomie, onze afzet van varkensvlees verder zou kun-

Aia Software. Met hun plaats in

erkenning verworven. De Radzojuist uitgeroepen tot de beste


van Nederland.

baud Universiteit werkt hieraan mee met haar informaticastudie,

nen groeien. Recentelijk is echter varkenspest in Litouwen geconstateerd en dat is voor Russische auneert, waardoor de vrieshuizen

/ ondernemers voldoende anticipe-

I Henk Berg: ..Financiering door de bank zal snel afnemen." foto Jacques Kok Bart van Meer: verkiezingen Op 19 maart warden gemeente- wachten dat de werkloosheid nog stituten of branches. Het vraagt raadsverkiezingen gehouden. De zal toenemen in 2014, heeft deze overigens wel om een geheel nieulokale economie is sterk gebaat stabilisatie wel bijgedragen aan we kijk op de vraag hoe we gezabij consistent beleid van gemeen- het verbeterde sentiment van de menlijk de arbeidsmarkt gaan herten. Alleen op die manier kunnen afgelopen maanden. Het vertrou- inrichten. ren op de door hen te volgen koers. De ervaringen bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem zijn niet

toriteiten aanleiding geweest alle import te verbieden. De afzet stag-

best te noemen. Politici moeten

weten dat een goed ondernemersSte belang is voor de ontwikkeling van de stad en de werkgelegenheid. Ik blijfhoop koesteren. Michiel Smits: vastgoed Om aan te sluiten bij het thema

klimaat uiteindelijk van het groot-

van deze editie zou ik stil willen

. blijven staan bij het nut en de noodzaak om bij bedrijfsovernames ook voldoende aandacht te

besteden aan het vastgoed. Zeker als het vastgoed ook deels de pensioenvoorziening voor de ondernemer is.

Derhalve dient altijd goed gekeken te warden naar de optimale


route voor nu en de toekomst.

Een goed uitgevoerde taxatie kan . daarbij een leidraad zijn en inzicht geven in de waarde, de kansen en de risico's, en tevens als bainzake de overname.

sis dienen bij de onderhandeling


Rene Jansen: groei

2014. De werkloosheid steeg in december van 6,9 naar 7 procent (Eurostat/ILO-definitie) maar was vrijwel stabiel in de tweede helft van 2013. Hoewel wij ver-

De stemmingsindicatoren van januari wijzen op aanhoudende economische groei aan het begin van

dan snel vollopen. Goed voor onDaarom wil Barack Obama de gro- ze sector? Jazeker, er zal tijdelijk te en groeiende inkomensongelijk- meer warden opgeslagen, maar heid in zijn land aanpakken. En dat zal van korte duur zijn gezien daarom meent het World Econo- de moeilijke positie waarin de Nemic Forum, onlangs bijeen in Da- derlandse vleessector verkeert. wen werd verder versterkt door vos, dat het immer groeiende gat de positieve ontwikkelingen op Esther-Mirjam Sent: ongelijkheid tussen de inkomens van de rijk- Ed Veldhuis: laatste keer de woningmarkt. In de tijd van Tinbergen en Pen ste en de armste burgers de we- Na drie jaar is dit mijn laatste bijwas inkomensongelijkheid een reldeconomie bedreigt. drage. Marcel Hielkema zal de pen Ronald Migo: ontslaggolf hot item, maar in de loop van de ja- 'Rechtvaardigheid. Als schoonma- overnemen als nieuwe voorzitter De ontslaggolfin de diverse secto- ren tachtig en negentig is de onge- kers beter verdienen dan vervui- van VNO-NCW. We hebben de ren baart zorgen en lijkt voorlo- lijkheid in het leven uit hetzicht lers/ aldus het Arnhemse meisje economische bodem gezien en pig niet te stuiten. Wat mij opvalt van economen verdwenen. Er zijn Loesje. Maar liefst niet heel veel zijn weer in opgaande lijn. Als we is dat in de analyses wel erg 'kli- echter zowel economische als beter. bij de les blijven, was dit gewoon nisch' wordt gesproken in termen niet-economische goede redenen de zoveelste golf in de economic. van saneren. Het gaat toch om de om zorgen te hebben over de inko- Henk Dekker: politiek Ik heb wel zorg over de toegenomensen lijkt me en niet om de inmens- en vermogensongelijkheid. Bij deze roep ik de heren en da- men bureaucratic, ook binnen bemes politici, die na de verkiezin- drijven. De enige basis voor voorgen aan. het gemeentelijk roer uitgang is respect en vertrouwen, staan, op om voortvarend met de lefen ondernemersgeest. diverse dossiers aan de gang te Omdat verandering de grote congaan. Dan weet de burger weer stante is, hebben we altijd de diawaar hi] aan toe is, en moet het loog met elkaar nodig om keer op Naam Bedrijf volgens mij zeker in onze provin- keer die goede balans te yinden. cie economisch een stuk beter De Ondernemer draagt daaraan Roy Tillman Chemische Bouwstoffen 7,2-7,2 kunnen gaan. Hierbij denk ik bij door ruimte te bieden aan een HenkBer^ OSG 7,3-7,4 voornameli^k aan de maakindus- grote variatie aan bedrijvigheid. Ronald Migo oud-directeur KvK 7,1-7,1 trie, recreatie en toerisme, logisRene Jansen Rabobank 6,2-6,4 Theo Lemmen: ovemames tiek en zorg (cure en care). Theo Lemmen Ondernemerscafe 7,3-7,3 Door de stijgende economic worJan Blokland Btokland Cold Stores 7,0-7,0 Guido Dierick: goed kwartaal den bedrijfsovernames weer actuMichiel Smits DTZ Zadelhof 8,0-8,0 NXP heeft een goed jaar achter de eler. Nu is het de tijd om te kijken Hein van der Pasch Mercator Incubator 6,5-6,5 rug. Onze resukaten in het vierde welke bedrijven rijp zijn voor Janjonker Health Valley 7,0-7,0 kwartaal van 2013 zijn zelfs iets overnames. Of om zelf te kijken Ed Velthuis VNO-NCW' 7,0-7,0 aan de bovenkant van onze eer- welk bedrijf overgenomen zou Hanno Littink Bax Advocaten 6,4-6,4 der uitgesproken verwachting uit- kunnen warden. Hoewel de finanEsther-Mirjam Sent Radboud Universiteit 6,0-6,0 gekomen: NXP realiseerde een ciering nog steeds een issue blijft, Henk Dekker omzet uit kernactiviteiten van onLindus 6,4-6,4 nemen de kansen op succes weer Etine Koers Weeghel Doppenberg 6,5-6,5 geveer 1,25 miljard dollar. Dit is toe. Er zijn vele varianten voor Kamps een succesvolle bedrijfsovername, een staging van 3 procent ten opBart van Meer OKA 7,0-6,5 zichte van het voorgaande kwar- zeker met het toenemende verGuido Dierick NXP 7,0-7,5 taal, en een stijging van 17 pro- trouwen in de economie. cent ten opzichte van hetzelfde Het is dus nu tijd om de horizon kwartaal vorig jaar. Over heel 2013 te verbreden. Veel succes daarbij

Barometer 6,8-6,9

is de omzet van NXP uit kernacti-

gewenst.