You are on page 1of 4

Eindvermogen

-/- Beginvermogen

699.300 (HIR KER FV)


720.000
- 20.700
+ intrekking kapitaal 128.000
-/- aandelenkap en agioreserve com1-com31
N.A.B + (ten laste vermogen)
+ VPB
40.700 R.R.
+ Dividend
30.000 -com1+com 31+uitk
+ N.a.k.
2.650 (gegeven)
+ Gift ANBI
8.000 (gegeven gift berek)
+ Comm. Beloning 3000 (n.a.) 50%
Vermogensvergelijking
-/- Deelnemingsvrijstelling 12.000
+ KER Onttrekking
20.000 (gebruikt)
+ Dotatie KER
15.000
-/- toevoeging KER/HIR
+ HIR
14.000
+ Desinvesteringsbijtelling 2.600
= Fiscale winst
-/- Giften
8.000
= Belastbare winst
203.250

Commercile winst
213.800
-/- resultaat deelneming
40.000 (R.R. > rechts)
+ VPB
40.700 (R.R > links) 10-1-e
-/- boekwinst machine HIR
-/- Kostprijs verkopen
10.000(voorad com-fisc)
-/- Afschrijving machines
0 (com fisc)
+ Afschrijving gebouwen
1.000 (Com fisc)
+ Gift ANBI
8.000 (gegeven) art. 8 j. 3.8
+ N.A.K
2.650 (gegeven)
+ Commissaris beloning
3.000 art. 11
+ Boekverlies machines
3.000
+ Vrijval HIR
14.000 3:53 j. 3:54
+ Desinvesteringsbijtelling 2.600
+ Onderhoudskosten > gegeven
+ algemene kosten
> gegeven
- Toevoeging KER
> gegeven 8 j. 3:53 ib
- bonussen
> gegeven 9-1-b
-/- Tantimes
27.500 art. 9-1-a
= Fiscale winst
-/- Giften
8.000 (gegeven)
+ niet aftrekbaar deel commissaris beloning
= Belastbare winst
203.250
-/- verliesverrekening
art. 20

Belastingplicht
Ned recht opgericht > gevestigd Maastricht > 2-1-a + 2-5 gehele vermogen
Franse SA leiding vanuit Parijs maar Fabriek Ned > 4 + 3-a bui bp
Duits recht opgericht keten in Eindhoven> 4 lid 1 > 2-1-a 2-5
Ned recht opgericht > activiteiten en leiding Berlijn> beide 2-4 verdrag
Ned recht opgericht stichting> bin voorzover onderneming 2-1 e duurzame organisatie
kap en ar deelname ec verwachten winst te beogen onderlinge concurrentie art. 4 >
vrijstelling 6 > mogelijk art.1 vrijstellingenbesluit max 7500 winst. Hoger dan n.v.t.
wel rekening houden fictieve beloning 9-1-i > pensioenfondsen 4-a+4-b+5-1-b lid 2
Ned recht opgericht Vof twee beherend vennoten ieder 50% n vennoot bv andere
particulier > niet genoemd 2 of 3 art 1 particulier vrijgesteld 2-1-a bv niet
Geen vestiging ned en geen activiteiten > niet belastingplichtig voor VPB
Geen vestiging ned maar wel activiteiten > buitenlands belastingplichtig op grond van
art. 3 voor deel ned inkomen.
Vervoersbedrijf binnen de gemeente > niet belastingplichtig 2 lid 3 sub 5
Deelnemingsvrijstelling art. 13 > 5% belang
Verkoop aandelen verwerken: uitrekenen Verkoopprijs verkrijgingsprijs = winst >
hier is deelnemingsvrijstelling van toepassing, want op moment van verkoop 100%
deelneming verkoop aandelen > verbreking fiscale eenheid boekwinst valt onder
deelnemingsvrijstelling.
Verlies en vervreemdingskosten niet t.l.v. resultaat.
Kosten als dividenduitkering van deelneming vrijgesteld dus niet belast.
Indien geen deelnemingsvrijstelling niet aftrekbaar 10-1-a dus belast dan is het
Verkoopprijs WEV = belast (compartimenten)
Art 13 lid 16 wanneer jij een deelneming hebt en je aandelen hebt verkocht en niet
meer daar aan voldoet aan de deelnemersvrijstellingen heb je nog 3 jaar recht op de
deelnemingsvrijstelling. Van tevoren is het gewoon art. 13 lid 1.
20 + 20a Verliesverrekening
Carry forward of back mogelijk dan > 20 VPB oudste eerst.
Belangenwijziging meer dan 30 % niet meer verrekenen 20-1-a vanaf moment!
Uitzondering 2 a wijziging krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht
Uitzondering 2-b uitbreiding van AB 1/3
Uitzondering 3 belastingplichtige niet bekend met belangwijziging
Lid 4 activiteiten worden voortgezet > voorwaarden
Bezittingen niet meer dan 8 maanden uit > 50% beleggingen
Werkzaamheden niet meer dan 30% gedaald of gewijzigd
Niet het voornemen voor afnemen 30% omvang.
Belastbaar bedrag/winst:
2012: 9 jaar vooruit en 1 jaar terug.
- 15 > - 10 > -5 > + 10 > + 10
= 0 > -5 > -5 + 0 + 0
- 5 > -5 > 0 > 0 > + 14
= 0 > 0 > 0> 0 + 4
10a RENTE

Lening Besmet?
Niet besmet bij geen verbonden lichaam lid 4 dan mag het.
Besmet (rechtshandeling): schuld aan verbonden persoon> kapitaalstorting VP
> winstuitdeling gestort kapitaal > verwerving of uitbereiding belang in lichaam>
lening aan verbonden persoon.
Rente onzakelijk 9% dan 5% besmette rente
En 4 % verkapt dividend> niet aftrekbaar.
Lid 3 > tegenbewijsregeling
A: zakelijke overwegingen: aannemelijk maken zakelijke overweging is.
B: compenserende heffing: IB van winst 10% > mag geen sprake zijn van verlies
verrekening
Voldaan? Dan rente nog aftrekbaar.
Commissaris beloning > AB houder art. 11
Hoofdregel volledig aftrekbaar tenzij AB houder
<1815 alles aftrekbaar >tussen 1815 en 3630= 1815 aftrekbaar
> tussen 3630 en 18.152 = 50% > hoger dan 18.152 = 9076
Giften/Schenking art. 16
In principe niet aftrekbaar
7 lid 3 > aftrekbare giften in mindering brengen moet wel ANBI zijn.
Drempel 227 en max aftrek 10% van de winst.
9 > aftrekbare bedragen 1. Tantimes 2. Winstuitdeling derde
en 3. Oprichtingskosten/kosten wijziging kapitaal
10> niet aftrekbare bedragen> 1. Dividend 2. VPB
en 3. Dividendbelasting en 4. Fictief loon> wel aftrekbaar.
De rest in artikel zelf > uitdeling niet aftrekbaar behalve art. 9.
22 > tarief verschuldigde VPB berekenen.
Art. 15 fiscale eenheid > samenvoegen balans en v&w
Voordelen> n aangifte IB > onderlinge verliezen/winsten wegstrepen verrekenen >
interne levering onzichtbaar dus onbelast
Nadelen> elke vennootschap aansprakelijk voor complete VPB-schuld > 1 x tarief
opstap en lageren investeringsaftrek.
Voorwaarden lid 3: tenminste 95% aandelen moeder in dochter > zowel juridisch als
economisch eigendom (middellijk ook) > op verzoek van beide belastingplichtige >
niet eerder dan 3 maanden voor verzoek > boekjaren gelijk > winstbepalingen gelijk >
beide in NL > nv bv etc. > aandelen dochter niet houden als voorraad.
Einde: niet langer voldaan aan voorwaarde > verzoek belastingplichtige > 1 dochter
uittreden is mogelijk.
Verkoop pand >niks aan de hand je ziet transactie niet door fiscale eenheid 15 ai niet
van toepassing.
Informeel kapitaal huur niet zakelijk (dubbele bewustheid): Journaalpost>
Verhuurder: Deelneming a huuropbrengsten
Huurder: Huurkosten a informeel kapitaal
Verkapt dividend corrigeren naar zakelijkheid journaalpost>

Bank en dividend aan huuropbrengst


Verkoop pand onzakelijke transactie:
Verkoper: bank aan infokab en pand
Koper: pand en deelneming a bank