You are on page 1of 5

TRNG I HC BCH KHOA

Phng o to
DANH SCH SINH VIN NP CHNG CH NGOI NG HK_132
(cp nht 30/10/2013)
Ghi ch: - Ct "NG K XT"
A1(2,3,4): l SV np c/c xt min anh vn 1(2,3,4)
LV: l SV np c/c xt lun vn
TN: l SV np c/c xt tt nghip
Ring i vi chng ch IELTS v TOEFL ITP: sinh vin s phi lin h trc
tip vi trung tm kho th v ngh trung tm kho th gi 1 bn sao kt qu v cho
nh trng.
TOEIC IELTS
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MSSV H
K1001811
K1000271
60900593
80904100
K1102292
61002635
81003847
30901743
30903417
G0901907
80903073
81001419
71001447
60801577
40902249
71002940
G1301660
80904016
80902580
80904180
80901217
51004104
80901713
50902358
71000021
71002696
31201650
20902087
20904440
80900846
20901936
40900033
71001424
21101542
80904770
40902417

Phan An
Dng Thai Minh
Vo nh
ao Phng
Huynh Trung
Vu Th Hong
Nguyen Thanh
Lam Bao
o Th Hoang
Nguyen Minh
o Anh
To Le
Ly Viet
Pham Nguyen Minh
Huynh Cong
Nguyen Th
Nguyn Hoang Vit
Le Tuan
Nguyen Th
Le Th My
Pham Van
Tran Kim
Vo Quang
Tran Linh
Pham Trng
Pham Th
Pham Minh
Cao Nhat
Nguyen Thanh
Nguyen The
Le c
Tran Hu
Tang Minh
Trng Hong
ang Thanh
Tran Tan

Ten
Loc
Chau
o
Duy
Nguyen
Quan
Tu
Nguyen
Yen
Phat
Tuan
Hng
Khang
Phu
Sieng
Thanh
Hung
Anh
Thiet
Hanh
Khieu
Vu
Ngh
Tam
An
Quynh
Khanh
Quang
Nhan
Hien
Phong
An
Hng
Kha
Tung
Thanh

(IM) (IM) Khac


455
575
515
505
755
620
520
485
500
505
480
750
715
515
530
915
885
500
430
595
440
960
450
800
710
570
5.5
455
670
595
415
445
580
5.5
435
510

K xet
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4
A4+TN
A1+2
A1+2
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

80901267
80904081
30902819
80904140
30900614
21002093
20704350
61001266
50900803
81003401
41203386
91003069
41001122
31101601
60901628
80901819
51000896
80902211
51004203
70901657
20904428
80901003
40801796
30903259
41202918
20901028
80902746
80902258
81000424
81002359
20900014
41200733
90903075
90904086
V1003968
80904266
V1002586
31002361
61000766
90904755
81000426
80902536
91002322
91002275
91002197
20900445
91004157
90900148
80904246
20904601
81003610
K1002498
80904817

Vu ang
Nguyen Manh
Le Van
Vo Hoang
ang Minh
Nguyen Minh
Nguyen Th Ngoc
Pham Thai
Le Trung
o Van
ao c
Trng Anh
Nguyen Vu Nhat
Tran nh Ba
Nguyen Van
Phan Nguyen Thanh
Le Duy
Quach Thanh
Luc Minh
Pham Th
Phan nh Hong
Huynh Pham Le
ao Trng
Pham Nguyen Tng
ao Vu
Nguyen Van
Le Hoang
Nguyen Tien
Nguyen Quang
Tran Hong
Nguyen Ba
Phan Thanh
Ha Hoang
Trng Tuan
ang Ngo Anh
Phan Thanh
Nguyen ang
Tran Quang
Tran Quang
Phan Minh
Vo Hoang
Chu Van
Nguyen Thanh
Nguyen Minh
Nguyen Minh
Nguyen Hoang
Dng Th Thu
Tran Van
Nguyen Quoc Minh
Nguyen Minh
Nguyen Van Khanh
Pham Ngoc
Le Hu

Khoa
Cng
Toan
at
c
Nghi
Nhi
Huy
Hieu
Tn
Thanh
Tham
Hoang
Khanh
Nam
Nhan
Hanh
Quynh
Tuan
Nga
Ngoc
Huy
Sn
Vi
Quang
Huy
Tien
S
Dieu
Phat
An
at
Tuan
Cng
Viet
Hng
Quang
Phat
c
Tuyen
Dieu
Thang
Ninh
Nhat
Nhan
Dung
Yen
Bao
Huy
Thao
Trnh
Phung
Vng

485
455
460
420
670
845
430
620
805
640
580
575
655
870
430
420
580
465
510
585
585
645
555
825
940
435
500
550
775
860

480
525
600
735
795
745
595
485
500
460
660
610
520
430
690
500
470
570
910
580
365

A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3
A1+2
A1+2+3+4
A1+2+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A3+4+LVTN+TN
A1+2
LVTN
A1+2+3+4
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4
LVTN+TN
A1+2+4
A1+2
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A3+4+LVTN+TN
BULAT 50 A1+2+3+4
6
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+LVTN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

40902020
40901733
51000686
20904684
80904028
K0704341
41200119
20901909
V1003540
V1003049
60900617
31004177
60902264
30901842
K0901968
30902844
51100360
41202489
30901087
30901111
30903268
80901173
30903026
G0904806
20900769
30900341
30903106
80904132
81000742
71000284
71002079
90904203
21102845
20900788
40900169
70902875
50900836
G0904040
41200615
K0904772
81300475
70901852
V0904648
30900992
41001182
80904633
50901054
80901327
21003177
20901486
60901398
90901934
40903439

Pham Van
Pham Xuan
ao Trong
Nguyen c
Trng Tuan
inh Cong
Trnh Quoc
Nguyen Tan
Le Tran Minh
Le Vu
oan Ngoc Anh
Huynh Van
oan Hoai
Phan ac Minh
o Ch
Tran Quoc
Tran Th Thuy
ao Hoang
Bui Trong
Nguyen Thanh
Lam Hoang Quoc
Ha Duy
Le Van
Le Tuan
Le Th Le
Trnh Cong
Nguyen Hong
Nguyen Trong
Nguyen Ho Cong
Trng Th Ngoc
Le Th Hong
Nguyen Ngoc
Nguyen Tien
Vo Thanh
Bui Minh
Vo Minh
Vo Quoc
Nguyen S
Nguyen nh
Nguyen Thanh
Nguyen Tuan
Mai Quang Van
Pham Th
Chu c
Tran Ngoc
Nguyen
o Cao
Pham Van
Phan Phc
Nguyen Thanh
Nguyen Van
Le Ba
Bui Xuan

Phuc
Ngoc
iep
Trang
Anh
Nguyen
Anh
Phat
Triet
Thach
c
Thon
Sn
Nhat
Phu
Toan
Chau
Nha
Hng
Hng
Viet
Khanh
Truc
Vu
Hang
Danh
Tuan
ai
c
Chau
Ngan
Hien
Quy
Hau
Bch
Trang
Hieu
Bang
Dung
Tung
Cng
Nhi
Thuy
Huy
Hoi
Thong
Huynh
Ky
Thien
Luan
Linh
Phong
Hung

495
400
725
435
405
350
820
530
495
530
565
620
610
445
450
660
755
740
565
445
450
440
455
470
470
460
505
515
640
665
520
450
555
445
585
590
465
480
6
430
800
525
370
460
A2
325
425
435
565
380
415
425
405

A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
LVTN
A2
A1+2+4+LVTN+TN
A1+2+3+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
TN (KSTN)
A1+2+3+4+LVTN+TN
A3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4
A3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3
A1+2
A1+2
A1+2+3
A1+2+3+TN
A1+2+3
A1+2+3+4
A1+2+3+4+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+LVTN
TN
A1+2+3+4
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+4
A1+2
A3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2+3
P1+2
A1+2
A1+2
A1+2+3+LVTN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2
A1+2
A1+2

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

80902098
81000394
20904192
60902064
80904716
81001433
50901600
21301620
50902155
40700326
60902310
20904762
20904217
60900560
40901931
90904212
60901306
61003182
80901734
91001045
20904207
40902457
40800699
40701671
50900939
20903000
81204775
50900286
91002504
G0902601
20904452
80904277
20900292
20902052
V0902220
21303409
20800047

Le nh
Le Cong ai S
Nguyen Th
Ngo Ba
Bui Minh
Nguyen The
Ngo The
o Tran Phuc
Trnh Bao
Vo Thanh
Le Kim
Le Th Thanh
ang Ngoc Thu
Nguyen Tr
o Thanh
Vu Th Thanh
Vng Trung
Tran c
Ta Lam
Ha ang
Nguyen Hoang
ang Duy
inh Gia
Ly Trong
Tran Minh
Pham Minh
Lam Phu
Pham Cong
inh Th Thanh
Bui Quang
Le Th Yen
Nguyen Minh
oan Manh
Nguyen Thanh
o Ngoc
Le Ngoc
Nguyen c

Quang
Danh
Hau
Phc
Trung
Hy
My
Hng
Quan
Danh
Tai
Tuyen
Hoai
ang
Phong
Hoa
Kien
Thien
Ngoc
Hiep
Hiep
Thanh
Hoang
Nhan
Hoang
Trung
Quy
Cng
Phng
Thnh
Nhi
Khang
Cng
Phng
Sang
Sn
Anh

425
455
435
615
400
555
450
725
755
755
685
430
420
565
830
515
460
700
450
790
410
620
630
590
830
495
775
525
705
440
435
455
425
500
585
510
6

A1+2
LVTN+TN
A1+2+3
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3
A3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2
A1+2
A1+2+3+4
A1+2+3+4
TN
A1+2+3+LVTN+TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
TN
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2
A1+2+3+4+LVTN+TN
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
LVTN
A1+2
A1+2
A1+2
A1+2+3+4
A1+2+3+4
A1+2+3+4+LVTN+TN
TN