SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA POLITIKE

Ispitna pitanja
I GRUPA PITANJA 1. Predmet socijalne psihologije (definicija i problemi izučavanja) 2. Psihološka socijalna psihologija i societalna socijalna psihologija 3. Problemi određenja predmeta političke psihologije 4. Razvoj socijalne psihologije kao naučne discipline (tri perioda u razvoju i njihove osnovne karakteristike) 5. Klasična shvatanja o suštini socijalnog ponašanja (shvatanja koja naglašavaju princip evolucije, kolektivne svesti, imitacije i sugestije, i instikata) 6. Bihejvioristički pristup u socijalnoj psihologiji 7. Geštaltistički pristup u socijalnoj psihologiji 8. Psihoanalitički pristup u socijalnoj psihologiji 9. Teorija uloga 10. Metoda eksperimentalnog istraživanja u socijalnoj i političkoj psihologiji 11. Metode sistematskog neeksperimentalnog istraživanja u socijalnoj i političkoj psihologiji (posmatranje i anketa) 12. Tehnika analize sadržaja 13. Psihobiografska metoda u političkoj psihologiji 14. Procesi socijalizacije (pojam, shvatanja i problemi) 15. Teorijska shvatanja i pristupi u proučavanju procesa socijalizacije 16. Socijalno učenje uslovljavanjem (klasično, instrumentalno i opservaciono uslovljavanje) 17. Učenje po modelu (imitacija, identifikacija, učenje učenjem uloga) 18. Učenje uviđanjem 19. Politička socijalizacija: pojam i osnovni pristupi istraživanju 20. Problem »kritičnog perioda« u političkom razvoju pojedinca (uloga rane političke socijalizacije) 21. Razvoj odnosa prema političkom sistemu (personalizacija politike) 22. Rana partijska identifikacija 23. Razvoj političkog mišljenja 24. Osnovne vrste i modeli političkog učenja 25. Porodica kao agens političke socijalizacije 26. Škola kao agens političke socijalizacije II GRUPA PITANJA 27. Pojam i određenje stava; pojmovi srodni pojmu stava 28. Teorijski pristupi izučavanju stavova (strukturalni i funkcionalni pristup) 29. Vrste i dimenzije stavova 30. Strukture stavova (Ferguson, Gilford, Pantić, Ajzenk) 31. Hajderova teorija ravnoteže 32. Festingerova teorija kognitivne disonance 33. Osgud-Tanenbaumova teorija podudarnosti (stvaranje otpornosti prema promeni stava) 34. Pojam i definicija vrednosti 35. Istraživanja vrednosti u našem društvu 36. Antidemokratska orijentacija i autoritarna ličnost (Adornova istraživanja) 1

37. Ajzenkovo shvatanje o povezanosti političkih opredeljenja i ličnosti 38. Rokičevo shvatanje autoritarnosti 39. Istraživanja autoritarnosti u našem društvu 40. Socijalni uticaj: poslušnost 41. Socijalni uticaj: konformizam (eksperimentalna istraživanja konformizma) 42. Konformizam u širem socijalnom kontekstu 43. Socijalni uticaj: pokoravanje autoritetu 44. Socijalni uticaj: Uticaj preuzetih uloga 45. “Zločini poslušnosti” 46. Definicije grupe i razlikovanje vrsta grupa Publika 47. Pojam gomile ili mase (osnovne karakteristike masovnog ponašanja) 48. Vrste i karakteristike gomila 49. Socijalni pokreti (Socijalno-psihološki aspekti) 50. Struktuirane grupe (opšte karakteristike i klasifikacija) 51. Pojam i karakteristike male grupe 52. Osnovne vrste malih grupa 53. Pojam grupne strukture i vrste grupnih struktura 54. Struktura moći: pojava moći i tipovi moći u psihologiji grupe 55. Uslovi održanja i funkcionisanja grupe (usvajanje grupnih ciljeva i zadataka) 56. Kohezivnost grupe (pojam, izvori, efekti) 57. Vođe i vođstvo: Pojam i vrste vođstva 58. Ličnost i situacija kao determinante vođstva III GRUPA PITANJA 59. Načini rukovođenja: demokratsko i autokratsko rukovođenje 60. Psihologija vođe i vođstva u politici 61. Odnos pojedinca i grupe: individualistička i grupna perspektiva 62. Teorija socijalnog identiteta (osnovni pojmovi i postavke) 63. Manjinski identitet: spoljašnji i unutrašnji kriterijumi manjinske pripadnosti 64. Psihološki efekti manjinske pripadnosti 65. Međugrupni konflikti: psihoanalitički pristup 66. Međugrupni konflikti: hipoteza “frustracija-agresija” 67. Međugrupni konflikti: Šerifov pristup (postavka o konfliktu realnih interesa) 68. Socijalni identitet i promene socijalne strukture (Tajfelov model) 69. Socijalni stereotipi: pojam i definicije 70. Socijalni stereotipi: individualne i socijalne funkcije stereotipa 71. Ispitivanje etničkih stereotipa 72. Pojam i karakteristike predrasuda 73. Uslovi javljanja i širenja predrasuda 74. Teorije o poreklu predrasuda 75. Psihološki sadržaj nacionalizma 76. Oblici nacionalne vezanosti 77. Istraživanja nacionalne identifikacije i nacionalizma u nas 78. Pojam i merenje etničke distance 79. Glasine i širenje glasina

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful