You are on page 1of 6

Nowenna do b. Franciszka Palau OCD 29.X. 6.XI. 2011 (myli o.

. Palau przeplatane kanonami/pieniami) Dzie 1 WIARA Wiara jest fundamentem budowli chrzecijaskiej [EVV s. 390] Nie moemy oczekiwa niczego innego jak tylko tego, w co wierzymy, i moemy otrzyma. Jeli czowiek nie wierzy w Boe miosierdzie, to nie moe pokada w nim nadziei [CV 42 s. 347] Wierzy to widzie dla rozumu () wierzy w Koci, oznacza widzie Go z wyrazistoci odpowiedni wiatu wiary () wierzy w Sowo - Boga, to sysze Je tym wyraniej i pewniej im wiksza jest wiara [MR 4,8-9] Do wiary potrzeba doczy modlitw. Do modlitwy i wiary uczciwo czynw [MR s. 316 stare wydanie] Na Boga mamy patrze nie tak, jak nam Go przedstawia nasza namitno czy pok usa, ale jak nam Go ukazuje wiara [Lucha s. 95] Wiara przedstawia nam Boga jako Odkupiciela ludzi, ktry w swej nieskoczonej dobroci ofiaruje przyja, ask, miosierdzie i przebaczenie () [CV 41 s. 345] Wiara jest cnot nadprzyrodzon, wlana w dusz przez Ducha w., przez ktr rozum, przygotowany umocniony darem o tym samym imieniu, postrzega w sobie prawdy wieczne i kontempluje je, odrnia prawd od faszu, trzyma si mocno Boga i jednoczy si z Nim [MM 6,2] Modlitwa o kanonizacj b. F. Palau Ojcze Nasz, Zdrowa Maryjo..., Chwaa Ojcu B. Franciszku Palau* Mdl si za nami

Dzie 2 ZAUFANIE W chwili, gdy odczuwamy potrzeb, uczymy si zaufania do Boga, powierzenia si Jemu, pokadania nadziei w Jego ojcowskiej opiece bez obawy, e nas opuci i nie wysucha tego, kto Go wzywa i szuka Go z caego serca [Cta 46,3] Kiedy ani w roztropnoci ludzkiej, ani w rodkach, jakie mamy do dyspozycji nie znajdujemy tego, czego pragniemy, trzeba wtedy tylko zwrci si do Ojca nieskoczenie dobrego i zapobiegliwego, proszc i oczekujc ratunku jedynie od Niego samego i czsto wanie Bg jest Tym, ktry dokonuje dziea otwarcia nam drogi [Cta 46,2]

Nie przejmuj si zbytnio tym, co si wydarzy, do ma ju dzie swojej troski. Pozwl, by sprawy toczyy si swym normalnym trybem, a Bg doprowadzi wszystko do waciwego celu [Cta 52,2] Bg nigdy nie opuci tych, ktrzy z serca pragn Jego chway i ofiaruj si dla dobra Jego Kocioa [Cta 52,2] Nie potrzebujemy niczego poza Bogiem, Bg sam nam wystarczy, On zna nasze potrzeby... Jeli zechce i uzna to za stosowne, bdzie umia im zaradzi [Cta 54,2] Gos Boga, ma tak waciwo, e nie pozostawia adnej pustki w duszy, wypenia j sob i sprawia, e przestaje wtpi [Cta 115,II.1] Dzie 3 MIO W tym yciu mio sprawia, e stajemy si jedno z Bogiem, przemieniajc nas w ywy wizerunek Jego Syna [CV s. 273] Bg jest jedynym przedmiotem, ktry moe nasyci i zaspokoi serce czowieka w sposb o wiele wzniolejszy ni moe on tego sam pragn, wierzy i oczekiwa [CV s. 273] Poniewa mio chrzecijaska jest witym wzem, ktry czy czowieka z Bogiem i rwnoczenie sprawia, e panuje on nad sob, dlatego na niej i tylko na niej polega doskonao (Doc. 315). Caa doskonao chrzecijaska opiera si na mioci [Cta 37,1] Mio dziaa na dwa sposoby i wdziera si do duszy poprzez dwa dziaania: pierwsze jednoczy dusz z Bogiem, drugie, w zjednoczeniu z Bogiem, zwraca dusz ku dobru bliniego [Cta 37,1] Nie wystarczy nam dobra wola, nie wystarczy nam serce wspczujce utrapieniom innych; mio domaga si czynw [MM 5, 2] Akt mioci doskonaej to cakowite powicenie siebie Bogu, poniewa wedug prawa mioci, ten kto kocha, oddaje si przedmiotowi swojej mioci (MR 98) Ten, kto speni tylko jeden akt mioci doskonaej, oddaje si w mioci nie tylko Chrystusowi, ale te i Jego czonkom, blinim (MR 99)

Dzie 4 BG I BLINI / MIO BRATERSKA


Po zjednoczeniu duszy z Bogiem poprzez mio, caritas przy pomocy wszystkich cnt, ask i darw Ducha w. wzbudza w duszy mio bliniego () podporzdkowujc wszystkie siy i cnoty dobru innych, i ta mio uporzdkowana wydaje dojrzae, sodkie i zbawienne owoce [Cta 37,3]

Mio bliniego, zanim wyrazi si w czynach, musi najpierw zaistnie, tzn. musi by nabyta i uporzdkowana; jeeli jej nie ma i nie jest uporzdkowana, mamy owoce niedojrzae, a zatem zuchwao, brak dyskrecji, zbytni popiech, i w ten sposb dusza burzy si, martwi, niepokoi, mczy i traci pokj [Cta 37,3] Czy masz prawdziw mio wobec Boga i wobec bliniego? Jeeli masz mio, bdziesz mia take miosierdzie, ktre jest jej dzieckiem, a jeeli jest w tobie miosierdzie, bdziesz cierpia z wszystkich powodw i motyww, dla ktrych cierpia Chrystus i Maryja, Jego Najwitsza Matka. Bdziesz cierpia i wspczu z powodu bardzo wielkiego za moralnego, ktre trapi nasz wit Matk Koci i, biorc na siebie utrapienia i potrzeby duchowe ludzi, powicisz si dla nich [MM 4,4] Co moesz zrobi dla dobra twojego bliniego? Jeeli nie masz mioci - nic albo prawie nic, bo bez mioci dobroczynno nie jest i nie moe by cnot doskona [MM 5,4] Jeeli masz mio, jeeli kochasz to, co Bg kocha, jeeli pragniesz tego, czego On pragnie, moesz uczyni duo, bardzo duo dla dobra innych. Masz czyni dla innych wszystko to, co jest w twojej mocy [MM 5,4]

Dzie 5 KOCI Wiara katolicka, owiecajc nasz dusz, odsania przed naszym rozumem przedmiot naszej mioci. Prawo mwi: bdziesz miowa Boga, bdziesz miowa bliniego. Bg - czowiek tworzy, jako gowa, ciao moralne z blinim, a tym ciaem moralnym jest Koci. Koci jest wic przedmiotem mioci (MRel, s. 114). Pomidzy Bogiem a czowiekiem, pomidzy Chrystusem a Jego Kocioem istniej rzeczywiste relacje kochajcego i kochanego, Oblubieca i oblubienicy, relacje maestwa duchowego nierozerwalnego wiecznego (Doc. 279). Gow twojej umiowanej, Kocioa, jest Chrystus. Ojciec jest pocztkiem, od ktrego wszystko pochodzi. Syn jest Jego gow. Duch wity jest dusz oywiajc. Trjca wita wycisna w Nim swj obraz i jest on pikny tak jak Bg, godny mioci jak Bstwo. Jest jeden w Trjjedynym Bogu (MRel, s. 295). Czyn doskonaej mioci bliniego jest aktem mioci do Kocioa, poniewa caritas zmierza do mioci Boga i bliniego; a blini, w jednoci mioci pod jedyn gow, ktr jest Chrystus, tworzy Koci (MRel, s. 99). Nie mog ju wicej patrze i kontemplowa Syna Boego pod inn postaci, pojciem czy ide jak tylko jako gow, ktra jest zjednoczona w niebie, na ziemi i w czycu ze witym ciaem Kocioa. Podobnie patrzc na gow widz w niej cae ciao, a w ciele widz jedno dziedzictwo i rzeczywisto Koci (MRel, s. 135). Moja umiowana nie jest nikim innym, jak samym Jezusem Chrystusem, jako gow swojego ciaa moralnego, ktrym jest Koci, tzn. Jezus i blini (MRel, s. 252).

Dzie 6 MODLITWA

Bg w swojej opatrznoci postanowi zaradza naszym chorobom i udziela nam swoich ask poprzez modlitw i aby dziki modlitwie jednych byli zbawieni pozostali. Jeli niebiosa spuciy z gry ros i chmury wylay Sprawiedliwego, jeli si otworzya ziemia i wyrs Zbawiciel, Bg chcia, aby Jego przyjcie poprzedzone byo woaniem i baganiami witych ojcw, a zwaszcza modlitw szczeglnej Dziewicy, ktra przyjemn woni swoich cnt nachylia niebo i przycigna do swojego ona Sowo nie stworzone. Przyszed Odkupiciel i za porednictwem swej nieustannej modlitwy pojedna wiat z Ojcem (Lotta, s. 42). Jeli zabraknie pokuty, pozostaje jeszcze inny zbawczy rodek, tzn. modlitwa. Jest ona na pewno jedynym rodkiem, ktry jednak staje si bardziej skuteczny, co wicej - niezawodny, jeli towarzyszy mu ofiara (Lotta, s. 134). Bg, aby udziela swojej aski take tym, ktrzy o ni nie prosz, lub nie mog albo nie chc o ni prosi, tak postanowi i nakaza: Rogate pro invicem ut salvemini - mdlcie si jedni za drugich, abycie byli zbawieni (Lotta, s. 135). Czowiek nie moe i nie umie si modli, poniewa nie rozumie naprawd tego, o co, jak, ani kiedy powinien prosi. Modli si dobrze i w sposb naleyty tylko wtedy, kiedy Duch w., ktry zna nasze potrzeby, modli si w naszych sercach w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami, pobudza nas do modlitwy i poucza, o co mamy prosi (Lotta, s. 184). To wiara dziaa i wyprasza na modlitwie. Modlitwa wyprasza w tej mierze, w jakiej wierzymy i spodziewamy si otrzyma (Lotta, s. 192). Modlitwa jest wzniesieniem naszych myli do Boga. Nasza dusza zostaa stworzona, aby kontemplowa, oglda i wpatrywa si w Boga. Stworzenie, ktre jest widzialne i materialne, zostao postawione nam przed oczy po to, aby wznie nasz rozum do Boga Stworzyciela, do Boga niewidzialnego i bezcielesnego. Bez modlitwy czowiek upadla si, ponia, pogra si w cielesnoci, stajc si gorszym ni zwierzta (MM, s. 80). W modlitwie znajdziesz wszystko (MRel, s. 229). Dzie 7 KONSEKRACJA Nie ma nic bardziej szlachetnego i rozumnego ze strony czowieka, jak powicenie wszystkiego co si posiada i wasnego ciaa Temu, ktry jest pocztkiem wszystkich rzeczy (Doc. 287). Aby tworzy jednego ducha w rnych sprawach, konieczne s trzy cnoty gwne: posuszestwo, ubstwo i wzajemna mio (Lett 12, s.55). Dusza jest tym bardziej czysta, im bardziej jest zjednoczona z Bogiem (MRel, s. 96). Boa Opatrzno, albo Bg jako ogrodnik, zasia was w ogrodach Kocioa i jestecie czym w rodzaju nasienia, ktre ma wydawa, jako owoce i kwiaty, ubstwo i pokut; troszczcie si o ich zachowywanie i podtrzymywanie, wzrastajc cigle w cnotach (Lett 13, s. 61-62). Zbawi si bdc posuszny Bogu, chociaby misja bya nie wiem jak trudna (Lett 63, s. 229). Jeste posuszny Bogu? Suchasz i postpujesz zgodnie z Jego natchnieniami? Jeste posuszny wszystkim tym, ktrych Bg upowani do kierowania tob? Jakie jest twoje

posuszestwo? Chtne, dobrowolne, radosne, niezalenie od tego czy polecenie jest cikie czy lekkie, atwe czy trudne? (MM, s. 90) Dzie 8 MARYJA wiat nie zbawi si bez Maryi, ziemia nie ujrzy odnowy bez Maryi, nie bdzie zbawienia bez Maryi (Lett 73, s. 266). Maryja, trawiona ogniem mioci, postanawia zmieni oblicze wiata moralnego, wyprasza zbawienie, oczekuje go i otrzymuje (MM, s. 62). Cnota, wchodzc w najczystsz dusz Maryi i znajdujc J zjednoczon z Bogiem przez mio, nie zatrzymaa si, ale dziki asce i darom podporzdkowaa wszystkie sw oje akty i praktyk dobru bliniego, tzn. zbawieniu wiata, wykorzystujc do tego rodki, jakie dobro Boga jej objawia (MM, s. 205). O Pani i Matko moja, poniewa jeste dla mnie prawdziwym wizerunkiem mojej Umiowanej, Kocioa, wypro mi t ask, abym by drogi w oczach Jego i Twoich (MRel, s. 269). Maryja jest najdoskonalszym wzorem, ktry moe wyobraa nam Koci w. (MRel, s. 87). Bg w swojej opatrznociowej mdroci chcia przedstawi nam Koci w kobiecie doskonaej - Maryi, aby kontemplowa doskonay wzr, w ktrego ciele objawioby si ciao Jego umiowanej (MRel, s. 330) Dzie 9 MIO DO KOCIOA yj i bd y dla Kocioa; dla Kocioa pragn y i umrze (MRel, s. 62). Umieram z mioci do Kocioa... jestem dla Jego suby... na otarzu krzya skadam w ofierze dla Niego moje ycie, mj odpoczynek i to wszystko, co jest dla mnie najcenniejsze (MRel, s. 26-27). Szukam, o Kociele, w kadej subie okazji do sprawiania Ci przyjemnoci. Ty wiesz, e Ci kocham, bo jake to moliwe, aby poznawszy Ciebie, nie pokocha Ci? (MRel, s. 229). O Kociele wity, czua Matko..., odkryj Twoj niezmierzon pikno, Twoj wspaniao, Twoj wielko... (MRel, s. 142). Koci jest nieogarnion piknoci, poniewa jednoczy w sobie wszystkie doskonaoci i atrybuty, jakie ksztatuj obraz samego Boga i wanie dlatego jest jedynym przedmiotem mioci, ktry moe zaspokoi pragnienia ludzkiego serca oraz intelektualne i materialne denia czowieka (MRel, s. 500). Moja misja sprowadza si do goszenia ludziom, e Ty, o Kociele, jeste nieskoczenie pikny i godny mioci, i do mwienia im, e maj Ci kocha. Mio ku Bogu, mio ku bliniemu: oto przedmiot mojej misji. Ty jeste blinim, ktry w Bogu tworzy jedno (MRel, s. 341). Ciesz si, e ten, ktrego szukam - Koci - istnieje, yje, widzi mnie i syszy, moe mwi i obcowa ze mn (MRel, s. 391).