1

M ỤC L ỤC
Chương 1: Khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị
1.1. Điểm dân cư đô thị
1
1.2. Quy hoạch đô thị (QHĐT)
1.2.1. Quá trình thiết kế QH một đô thị
1.2.2. Mối liên quan giữa Quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị

1
2

1.3. Phân loại và phân cấp quản lí đô thị
1.3.1. Phân loại đô thị
1.3.2. Phân cấp quản lí đô thị

4
5

1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác quy hoạch xây dựng đô thị
1.4.1.Tổ chức sản xuất
1.4.2. Tổ chức đời sống
1.4.3. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị

5
5
5

1.5. Các đồ án quy họạch xây dựng đô thị
1.5.1. Quy hoạch xây dựng vùng
1.5.2. Quy hoạch chung xây dựng đô thị (quy hoạch định hướng phát triển đô thị)
1.5.3. Quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu)
1.5.4. Thiết kế đô thị (urban design)
1.5.5. Quy hoạch hành động

6
6
6
7
7

Chương 2: Đô thị hoá và quá trình phát triển đô thị
2.1. Công nghiệp hoá và đô thị hoá
2.1.1. Công nghiệp hoá
2.1.2. Đô thị hóa

8
8

2.2. Quá trình phát triển đô thị trên thế giới và các loại hình đô thị hiện nay
2.2.1. Thời kỳ cổ đại (từ 30.000 đến 1000 năm trước công nguyên)
2.2.2. Đô thị thời trung đại
2.2.3. Đô thị thời cận đại

8
11
11

2.3 Khái quát quá trình phát triển Đô thị Việt nam
2.3.1. Tình hình phát triển các điểm dân cư đô thị cho đến thế kỷ 18
2.3.2. Các đô thị dưới thời nhà Nguyễn
2.3.3. Thời Pháp thuộc

12
13
16

2.4. Những xu thế và quan điểm về quy hoạch đô thị hiện đại
2.4.1. Lí luận về thành phố không tưởng
2.4.2. Lí luận thành phố vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard
(1850 – 1928)
2.4.3. Lí luận thành phố chuỗi và chuỗi liên tục

16
17
18

2
2.4.4. Lí luận quy hoạch đô thị hiện đại của Le Corbusier (1887- 1965)
2.4.5. Lí luận phát triển thành phố theo đơn vị (unite d’habitation)

21
21

Chương 3: Thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị
3.1. Qui mô, tính chất trong thiết kế quy hoạch đô thị
3.1.1. Qui mô dân số và qui mô đô thị
3.1.2. Tính chất của đô thị

25
26

3.2. Đánh giá hiện trạng đất đai
3.2.1. Tình hình sử dụng đất đô thị ở Việt Nam
3.2.2. Đánh giá tổng hợp đất đai xây dựng đô thị
3.2.3. Chọn đất đai xây dựng

26
27
27

3.3. Các thành phần đất đai trong quy hoạch xây dựng đô thị
3.3.1. Khu đất dân dụng đô thị
3.3.2. Khu đất công nghiệp và kho tàng
3.3.3. Đất giao thông đối ngoại
3.3.4. Khu đất đặc biệt

28
28
28
29

3.4. Định hướng phát triển đô thị
3.4.1. Những nguyên tắc cơ bản của sơ đồ định hướng phát triển đô thị
3.4.2. Cơ cấu chức năng đất đai phát tiển đô thị

29
30

3.5. Quy hoạch sử dụng đất đai đô thị
3.5.1. Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp
3.5.2. Quy hoạch sử dụng đất khu kho tàng
3.5.3. Quy hoạch sử dụng đất khu dân dụng đô thị
3.5.4. Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị
3.5.5. Quy hoạch khu cây xanh đô thị
Chương 4: Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị
4.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng quy hoạch khu đất
4.1.1. Vị trí và giới hạn quy hoạch khu đất
4.1.2. Điều tra hiện trạng khu đất quy hoạch
4.1.3. Tổng hợp các số liệu hiện trạng
4.2. Phân tích, đánh giá về khu đất và xác định nhiệm vụ quy hoạch
4.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc
4.3.1. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch
4.3.2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất
4.3.3 Quy hoạch kiến trúc và cảnh quan đô thị
4.3.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật đô thị
4.4. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của quy hoạch chi tiết
4.4.1 Cơ sở xác định các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật
4.4.2. Xác định các chức năng sử dụng đất và công trình kiến trúc

32
35
36
55
60

65
66
68
68
69
70
71
71
74
74

3
4.4.3 Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật
4.4.4. Chỉ tiêu về kiến trúc và cảnh quan đô thị
4.4.5. Chỉ tiêu về hạ tầng kĩ thuật và vệ sinh môi trường
Chương 5: Quy hoạch cải tạo Đô thị (thành phố)
5.1 Ý nghĩa và mục đích
5.2. Nội dung của quy hoạch cải tạo đô thị
5.2.1. Cải tạo các khu công nghiệp và tổ chức sản xuất của thành phố
5.2.2 Cải tạo khu nhà ở
5.2.3 Cải tạo hệ thống giao thông
5.2.4. Cải tạo mạng lưới công trình công cộng
5.2.5 Cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật đô thị và các thiết bị kĩ thuật ở đô thị
5.3 Vấn đề phân đợt trong quy hoạch cải tạo thành phố
5.3.1 Cải tạo theo mảng từ nhỏ đến lớn
5.3.2 Cải tạo theo từng điểm rải rác
5.3.3 Cải tạo theo tuyến
5.3.4 Cải tạo theo dải
Chương 6: Quản lí qui hoạch và xây dựng Đô thị
6.1. Khái niệm cơ bản
6.1.1. Quản lí đô thị
6.1.2. Quản lí Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị
6.2. Định hướng công tác quản lí quy hoạch và xây dựng đô thị
6.3. Quản lí nhà nước về quy hoạch và xây dựng đô thị
6.3.1. Lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị
6.3.2. Nội dung kiểm soát sự phát triển đô thị theo quy hoạch và pháp luật
6.3.3 Thành lập mới đô thị
6.3.4. Phân loại đô thị
6.3.5 Cấp quản lý đô thị
Tài liệu tham khảo

75
75
76

77
78
78
79
80
80
80
80
81

81
81
82
85
90
95
98
100
102

4