You are on page 1of 1

contoh surat rayuan pertukaran guru ikut suami

Nama KP Tarikh Melalui, dan salinan Guru Besar / Pengetua Kepada Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Alamat penuh rujuk we kem Pelajaran ! "ujuk ahagian anda guru agama, guru teknik dll# Tuan, "A$%AN P&"T%KA"AN S&K'(AH M&NG)K%T S%AM) *+ Merujuk perkara di atas, sa,a seperti nama terse ut ingin mem uat ra,uan pertukaran sekolah dengan segera+Permohonan melalui egtukar telah di uat pada++++++++++++++++++++++ Sa,a ingin memohon ertukar ke sekolah didaerah ----+, negeri-------++ .+ .+1+ .+* .+. .+2 "a,uan ni uat kerana e erapa se a se agaimana erikut/0+ Mengikut suami ,ang ertugas se agai-----Masalah kesalamatan0n,atakan Masalah keluarga0 n,atakan dan lain0lain masalah ! ,ang logik0n,atakan#

2+ Bersama0sama dengan ini sa,a lampirkan surat arahan pertukaran suami ke ---- dan salinan permohonan e0GTukar untuk rujukan pihak tuan+ 3+ Kerjasama dan jasa aik pihak tuan amat diperlukan dan dihargai+

Sekian terima kasih+ $ang Benar,-----------+