You are on page 1of 4

Warszawa, 21 lutego 2014 r. IS/2014/PRU/1/BB Borys Bura Redakcja !as"o#$% ul.

Ursy"owska 22/2 02&'0( Warszawa )ac*ej +o,yl*-sk* PR./01.23 )*asta S4u5sk Plac /wyc*6stwa 7 8'&200 S4u5sk

Wniosek
Sza"ow"* Pa"*e Prezyde"c*e, 1z*a4aj9c w *:*e"*u redakcj* !as"o#$%1 z u5owa;"*e"*a Redaktora 2aczel"ego "a 5odstaw*e art. < ust. 2 ustawy Prawo 5rasowe =1z.U. 1<>4 2r (, 5oz. 24 z 5?@". z:.A * art. 241 k.5.a. w zw*9zku z 5u,l*kacj9 z d"*a 20 lutego 2014 roku tytu4e: 2asza akcjaB Rejestr U:?w w S4u5sku od :arca% o5u,l*kowa"9 "a 4a:acC serw*su DryE24.5l2 oraz 5*s:e: Pa-sk*ego Urz6du z d"*a 12 lutego 2014 roku =z"ak F+&RF&G.077.11.2014A 5rzesy4a:y "*"*ejsze sta"ow*sko. )*sj9 "aszej redakcj* jest dz*a4al"o#$ "a rzecz u5owszecC"*a"*a * real*zacj* *de* do,rego rz9dze"*a 5o5rzez do5rowadze"*e do 5rzejrzysto#c* * rozl*czal"o#c* *"stytucj* 5u,l*cz"ycC oraz wz:oc"*e"*e o,ywatelsk*ej #w*ado:o#c* w4as"ycC 5raw * u:*ej6t"o#c* korzysta"*a z "*cC. 1z*a4a"*e to dotyczy tak;e wz:oc"*e"*a 5raw dz*e""*karzy, kt?rzy szeroko wykorzystuj9 5rawo do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej w swojej dz*a4al"o#c*. !ed"y: z 5odstawowycC ele:e"t?w za5ew"*aj9cycC rozl*czal"o#$ dz*a4a"*a w4adz * wz:oc"*e"*e o,ywatel* w 5roces*e rz9dze"*a, jest jaw"o#$ ;yc*a 5u,l*cz"ego. Uz"aje:y, *; 5rawo do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej jest jed"9 z wa;"*ejszycC warto#c* w de:okracj* * jako 5rawo cz4ow*eka w*""o 5odlega$ *de"tycz"ej ocCro"*e jak *""e 5rawa cz4ow*eka. 2aszy: zda"*e: jed"9 z 5odstawowycC warto#c* w de:okracj* jest jaw"o#$ wydatk?w 5u,l*cz"ycC. !aw"o#$ taka :o;e ,y$ 5rzede wszystk*: os*9g"*6ta 5o5rzez 5rzekaza"*e do 5u,l*cz"ej w*ado:o#c* z,*orczej *"Eor:acj* o 5od5*sywa"ycC u:owacC. Uwa;a:y, ;e zasada jaw"o#c* w sEerze E*"a"s?w 5u,l*cz"ycC jest 5odstaw9 oce"y syste:u s5rawowa"*a w4adzy 5u,l*cz"ej.
1 2 W5*sa"a do rejestru dz*e""*k?w * czaso5*s: 5rzez S9d Fkr6gowy w Hz6stocCow*e 5od "u:ere: Ctt5B//gryE24.5l/2014/02/20/rejestr&u:ow&slu5sku&:arca/

Wo,ec czego w ra:acC 5rojektu Pu,l*cz"e Rejestry U:?w% aktyw"*e dz*a4a:y "a rzecz u5owszecC"*e"*a *de* rejestr?w u:?w 5u,l*kowa"ycC w B*ulety"acC I"Eor:acj* Pu,l*cz"ej. 2as* redaktorzy udz*elaj9 ka;de:u "*ez,6d"ego ws5arc*a, relacjo"uj9 strateg*cz"e s5ory s9dowe "5. z +a"celar*9 Prezesa Rady )*"*str?w, De"eral"y: I"s5ektore: FcCro"y 1a"ycC Fso,owycC, :*"*sterstwa:* * w*elo:a *""y:* orga"a:* w4adzy 5u,l*cz"ej oraz orga"*zuj9 Eoru: wy:*a"y do#w*adcze- z ko"takt?w *"stytucja 5u,l*cz"a I o,ywatel. )a:y "adz*eje, ;e jest to wy49cz"*e kwest*9 czasu k*edy o5*"*a 5u,l*cz"a ,6dz*e :*a4a za5ew"*o"y dost65 do wszystk*cC u:?w cyw*l"o5raw"ycC o54aca"ycC ze #rodk?w 5u,l*cz"ycC. Ogromnie cieszymy si z decyzji o publikacji rejestru umw i z niecierpliwoci oczekujemy ostatecznej publikacji tych danych. W*erzy:y, ;e w"*es*e o"a "ow9 jako#$ do Urz6du, 5rzyczy"* s*6 do zw*6ksze"*a zauEa"*a F,ywatel* do Urz6du oraz 5ozwal* F,ywatelo: "a zw*6ksze"*e za*"teresowa"*a ;yc*e: 5u,l*cz"y: * uczest"*ctwa w "*: !ed"ak jeste#:y za"*e5okoje"* wyklucze"*e: z tej 5rocedury s5?4ek :*ejsk*cC. Zwracamy si z prob o przesanie in ormacji o czynnikach wpywajcych na tak decyzje i jej motywach , gdy; o,ec"*e wydaje s*6 "a: o"a ar,*tral"a * "*e z"ajduj9ca ;ad"ycC 5odstaw & a"* 5raw"ycC, a"* Eaktycz"ycC. Prze5*sy ustawy o E*"a"sacC 5u,l*cz"ycC 5rzes9dzaj9 w zasadz*e o jaw"o#c* gos5odark* E*"a"sowej w sEerze 5u,l*cz"ej & tak art. 77 ust. 1 w zw. z art. 7( ust. 1 5kt ( l*t. aA oraz art. !" W doktrynie przyjmuje si, e jawno finansw publicznych oznacza swobodny dostp obywatela do informacji o dziaalnoci pa stwa w wymiarze finansowym !W" #isi$%, &" 'iedzielski, (awno i przejrzysto finansw publicznych w )olsce wietle standardw #idzynarodowe%o *unduszu Walutowe%o, +aport ,nstytutu -ada nad .ospodark$ +ynkow$ /001, 'r /2, s" 34 zob" 5" 6osikowski, 'owa ustawa o finansach publicznych" 6omentarz, Warszawa /010, s" 1337, a take szerzej jako sytuacj, w ktrej informacje dotycz$ce funkcjonowania cae%o sektora finansw publicznych s$ publicznie dostpne i podle%aj$ publicznej ocenie !87 +ozumienie wic jawnoci w kontekcie budetu rozszerzono na cay sektor finansw publicznych w odniesieniu do %ospodarowania rodkami publicznymi" Co wicej postulatywna zasada jawnoci uzyskaa status normatywnej, a wic prawnie wicej" &ktualna *in)ubl9 z /002 r" recypuje w zasadzie !z niewielkimi zmianami7 rozwi$zania poprzednich ustaw o finansach publicznych" =Ustawa o E*"a"sacC 5u,l*cz"ycC. +o:e"tarz red. 5roE. dr Ca,. Pawe4 S:ole-, Rok wyda"*aB 2012, Wydaw"*ctwoB H.J. Beck, Wyda"*eB 1 5o5raw*o"e I ko:e"tarz do art. 77A. !aw"o#$ E*"a"s?w 5u,l*cz"ycC :a szczeg?l"y cCarakter "a co zwraca uwag6 Hezary +os*kowsk*, Praw"e as5ekty zasady jaw"o#c* * 5rzejrzysto#c* E*"a"s?w 5u,l*cz"ycC% :rodki publiczne w wikszoci pochodz$ od obywateli" )a stwo powinno wic ujawni, jaki jest udzia obywateli w tworzeniu dochodw publicznych, a take i to, na finansowanie jakich wydatkw dochody te s$ wystarczaj$ce" ;la obywateli, a zwaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciarw publicznych, nie jest obojtnym to, w jaki sposb jest rozoony ciar danin publicznych oraz w jaki sposb pa stwo %ospodaruje wpywami z te%o tytuu" <bywatele chc$ take wiedzie, ile kosztuje ich utrzymanie pa stwa i je%o aparatu oraz to, w jaki sposb s$ dzielone wydatki publiczne dotycz$ce take celw !konsumpcja zbiorowa i indywidualna7" =poecze stwo pra%nie rwnie wiedzie, czy aparat wadzy publicznej potrafi planowa, or%anizowa, zarz$dza i kontrolowa %ospodarowanie rodkami publicznymi" Jawno i przejrzysto finansw pu licznyc! staje si zatem narzdziem oceny systemu sprawowania wadzy pu licznej " <cena ta jest za potrzebna, poniewa to spoecze stwo dokonuje bezporednie%o lub porednie%o wyboru wadzy publicznej" (awno i przejrzysto finansw publicznych ma take znaczenie wyc!owawcze" Wadzy publicznej nakazuje postpowanie uczciwe i profesjonalne oraz z%odne z interesem spoecznym" 'atomiast spoecze stwu pozwala na zwikszenie zainteresowania yciem publicznym i uczestniczeniem w nim>"
7 ReEerat wyg4oszo"y w d"*u 70 l*sto5ada 200( r. 5odczas se:*"aryj"ego 5os*edze"*a +oleg*u: 2ajwy;szej Iz,y +o"trol*, kt?rego te:ate: ,y4y K!aw"o#$ * 5rzejrzysto#$ E*"a"s?w 5u,l*cz"ycCKL Ctt5B//www."*k.goM.5l/koleg*u:&"*k/5os*edze"*a/jaw"osc&*&5rzejrzystosc&E*"a"sow&5u,l*cz"ycC.Ct:l

Prag"*e:y wskaza$, ;e zasada jaw"o#$ E*"a"s?w 5u,l*cz"ycC w*""a ,y$ od"oszo"a "*e tylko do jed"ostek sektora E*"a"s?w 5u,l*cz"ycC, ale do ka;dego 5od:*otu, kt?rego ty:* E*"a"sa:* gos5odaruje, a w*6c tak;e s5?4ka:* :*ejsk*:* "a co zwraca uwag6 +rzysztoE Izde,sk* Wyko"ywa"*e zada- orga"?w ad:*"*stracj* jako 5rzes4a"ka udost65"*a"*a *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej% 4. Wspczenie mona w )olsce obserwowa tendencj, ktra bywa okrelana jako prywatyzacja usu% publicznych !?" )otempa, )rywatyzacja zada publicznych, @Adukacja )rawniczaB, nr C !10D7, czerwiec /002"7" Eadania administracji centralnej i samorz$dowej coraz czciej s$ zlecane do wykonania podmiotom taktycznie lub pozornie zewntrznym" )odmioty te, niezalenie od te%o czy pozostaj$ pod wpywem wacicielskim jednostek samorz$du terytorialne%o b$dF =karbu )a stwa, %ospodaruj$ mieniem publicznym w zakresie wykonywania zada pa stwa" *ormalnie niezalene spki prawa handlowe%o czy or%anizacje pozarz$dowe, korzystaj$c z mienia komunalne%o lub =karbu )a stwa, podejmuj$ si wykonywania zada tradycyjnie uznawanych za realizowane przez or%any pa stwa !)or" 9chwaa z dnia 1G maja 122Hr", sy%n" akt W HI2C publ" <?6 122HI/I/H7" "akt, e te zadania s realizowane przez inne ni pa#stwowe d$ samorzdowe jednostki, nie powinien prowadzi do przyjcia stanowiska, e odmiennie ksztatuje si w tym o szarze zasada jawnoci finansw pu licznyc!, czy tez o%lnie &zasada przejrzystoci dziaania wadz pu licznyc!' (eden z autorw ustawy o dostpie do informacji publicznej, (" =tefanowicz, stwierdzi w kontekcie %warancji dostpu do informacji o dziaalnoci podmiotw spoza stery administracyjnej, ze @spoecze#stwo, o ywatel ma prawo wiedzie, jak dysponuje si mieniem pu licznym, kto nim zawiaduje, w jakim try ie s nakadane ciary pu liczne, jakie s tu powinnoci i poytkiB!-iuletyn 6omisji 'adzwyczajnej dla rozpatrzenia projektw ustaw dotycz$cych prawa obywateli do uzyskania informacji o dziaalnoci or%anw wadzy publicznej oraz osb peni$cych funkcje publiczne, a take dotycz$cych jawnoci procedur decyzyjnych i %rup interesw J nr D z /H marca /001 r"7 Prawo do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej z"ajduje swoje @r?d4o w art. '1 ust. 1 ustawy o dost65*e do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej sta"ow*9cy:B <bywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci or%anw wadzy publicznej oraz osb peni$cych funkcje publiczne" )rawo to obejmuje rwnie uzyskiwanie informacji o dziaalnoci or%anw samorz$du %ospodarcze%o i zawodowe%o a take innych osb oraz jednostek or%anizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj$ one zadania wadzy publicznej i %ospodaruj$ mieniem komunalnym lub maj$tkiem =karbu )a stwa" Ustawodawca rozw*"94 ko"ce5cj6 5rzedstaw*o"9 w 5owo4a"y: 5rze5*s*e +o"stytucj*, w5rowadzaj9c w art. 4 ustawy z d"*a ' wrze#"*a 2001 r. o dost65*e do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej, 5rzyk4adowy katalog 5od:*ot?w zo,ow*9za"ycC do udost65"*e"*a *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej. W art. 4 ust. 1 5kt ( ustawy ustalo"o, ;e s9 to r?w"*e; 5od:*oty re5reze"tuj9ce *""e oso,y lu, jed"ostk* orga"*zacyj"e, kt?re wyko"uj9 zada"*a 5u,l*cz"e lu, dys5o"uj9 :aj9tk*e: 5u,l*cz"y: oraz oso,y 5raw"e, w kt?rycC Skar, Pa-stwa, jed"ostk* sa:orz9du terytor*al"ego lu, sa:orz9du gos5odarczego al,o zawodowego :aj9 5ozycj6 do:*"uj9c9 w rozu:*e"*u 5rze5*s?w o ocCro"*e ko"kure"cj* * ko"su:e"t?w. !aw"o#$ E*"a"s?w 5od:*ot?w s5?4ek real*zuj9cycC zada"*e 5u,l*cz"e z"alaz4o uz"a"*e judykatury. Wojew?dzk* S9d Nd:*"*stracyj"y w Dl*w*cacC( wskaza4B Eakres dziaalnoci & =pka z o" o" w ." obejmuj$cy przewozy wykonywane na rzecz .miny +" i =" nie ma wic charakteru prywatnoprawne%o, lecz nosi wszelkie cechy dziaalnoci publicznoprawnej, wykonywanej za jednostki samorz$du terytorialne%o" Eadania te cechuje powszechno i uyteczno dla o%u !por" wyrok '=& z 1D sierpnia /010 r", sy%n" akt , <=6 D31I107, a w konsekwencji jawno ic! or%anizacji, czy zasad finansowania" W rozumieniu art" G ust" 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej & =p" z o"o" w ." wezwane do udzielenia odpowiedzi na postawione przez skar$ce%o pytania jest zatem podmiotem zobowi$zanym do udzielenia informacji" ,nformacja ta powinna by udzielona w zakresie, w jakim dotyczy realizacji zada publicznych, %dy wy$cznie wtedy bdzie
4 ( +rzysztoE Izde,sk*, Wyko"ywa"*e zada- orga"?w ad:*"*stracj* jako 5rzes4a"ka udost65"*a"*a *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej, 1*s5utat*o I 2u:er OGI, s. 18 Wyrok Wojew?dzk*ego S9du Nd:*"*stracyj"ego w Dl*w*cacC z d"*a 18 l*5ca 2012 roku =W IG SNB/Dl 87/12A

miaa charakter informacji publicznej" Podo,"*e stw*erdz*4 2aczel"y S9d Nd:*"*stracyj"y'uz"aj9c, ;e z uwag* "a 5recyzyj"e okre#le"*e tej gru5y 5od:*ot?w "*e 5ow*"*e" ,udz*$ w9t5l*wo#c* *cC status jako 5od:*ot?w zo,ow*9za"ycC do udost65"*a"*a *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej 1odatkowo 5rag"6 zwr?c*$ uwag6, ;e tak*e Erag:e"ty u:owy jak dotycz9ce stro" u:owy, daty zawarc*a, jej zakresu 5rzed:*otowego, wysoko#c* o54aty ad:*"*stracyj"ej czy ter:*"u jej uregulowa"*a za taje:"*c6 5rzeds*6,*orcy w rozu:*e"*u art. ( ust. 2 u.d.*.5. uz"a"e ,y$ "*e :og9, ,ow*e: w ;ad"y: sto5"*u "*e od"osz9 s*6 o"e do *"dyw*dual"ycC cecC, u5raw"*e- czy w4a#c*wo#c* stro" u:?w, gdz*e jed"9 jest s5?4ka :*ejska. Posta"ow*e"*a dotycz9ce zakresu 5rzed:*otowego u:owy :aj9 cCarakter og?l"y, a *cC ko"kretyzacja "ast65uje do5*ero w dalszycC cz6#c*acC doku:e"tu. 2*e :a zate: 5odstaw ,y uz"a$, *; z"ajduj9 s*6 ta: jak*ekolw*ek da"e o cCarakterze wra;l*wy: w54ywaj9ce "a sytuacj6 5raw"9, czy eko"o:*cz"9 5ozwa"ego lu, jego ko"traCe"ta8. 1latego nie ma #adnych podstaw dla uznania$ #e dane zawarte w rejestrach umw spek komunalnych podlegaj ograniczeniu jawnoci , za wyj9tk*e: warto#c* 5oszczeg?l"ycC u:?w, w szczeg?l"ycC * uzasad"*o"ycC 5rzy5adkacC z uwzgl6d"*e"*e:, ;e wszelk*e wyj9tk* od 5rawa do *"Eor:acj* 5u,l*cz"ej usta"ow*o"ego w art. '1 +o"stytucj* ze wzgl6du "a ko"stytucyj"y cCarakter u5raw"*e"*a 5ow*""y ,y$ Eor:u4owa"e w s5os?, wyra@"y, a w9t5l*wo#c* 5ow*""y 5rze:aw*a$ "a rzecz dost65u>. +o"*ecz"o#$ ujaw"*e"*a tycC da"ycC jest szczeg?l"*e do"*os4a w #w*etle ostat"*cC do"*es*e- z 5racy HBN z 5rze,*egu ko"trol* s5?4ek 5a-stwowycC 5odczas kt?rycC ustalo"o, ;e zarz9d jed"ej ze 5a-stwowycC s5?4ek za54ac*4 200 tys*6cy z4otycC zaP jed"ostro"*cow9 o5*"*6. Uwa;a:y, ;e w 5rzy5adku 5rzyj6c*a 5raktyk* 5odawa"* do 5u,l*cz"ej w*ado:o#c* Eaktu zawarc*a u:owy "*e dosz4o ,y do tego ska"dal*cz"ego "arusze"*a, gdy; jaw"o#$ dz*a4a wycCowawczo, jaw"o#$ s5rzyja. Podsu:owuj9c, "awet ,rak ,ez5o#red"*ego zaa"ga;owa"*a )ag*stratu "*e w54y"*e "a u"*e:o;l*w*e"*e za5oz"a"*a s*6 z ty:* *"Eor:acja:*, jed"ak ,6dz*e to sta"ow*4o "*e5otrze,"e @r?d4o Erustracj* * "erw?w ze stro"y F,ywatel* w k*eru"ku, gdz*e ,rak jas"o#c*. 2ato:*ast udostpnienie in ormacji tak#e ze strony spek miejskich bdzie najlepszym dowodem penej uczciwoci i otwartoci %rzdu. D46,oko w*erzy:y, ;e "*e 5ozosta"*e to tak;e ,ez z"acze"*a dla wy,orc?w, kt?rzy otwarto#$ * uczc*wo#$ doce"*9 w z,l*;aj9cycC s*6 wy,oracC. !ed"ak o,ec"a 5ro5ozycja dalej :o;e wywo4a$ 5ew*e" "*e5ok?j )*eszka-c?w. / tego wzgl6du w"os*:y o o,j6c*a s5?4ek :*ejsk*cC o,ow*9zk*e: u5u,l*cz"*e"*a rejestru u:?w, kt?re dotycz9 wyko"ywa"*a zada"*a w4adzy 5u,l*cz"ej lu, gos5odarowa"*a :*e"*e: 5u,l*cz"y:.

/ wyraza:* szacu"ku * "adz*e*, z u5. Redaktora 2aczel"ego !as"o#$% -orys -ura Redaktor !as"o#$%

' 8 >

Wyrok 2aczel"ego S9du Nd:*"*stracyj"ego z d"*a 1' l*sto5ada 2011 roku =I FS+ 14'4/11A /o,. wyrok S9du Rejo"owego w So5oc*e z 70 l*sto5ada 2010 roku =I H 778/10A Wyrok 2aczel"ego S9du Nd:*"*stracyj"ego z d"*a 2 s*er5"*a 2007 roku =II SN >78/07A