You are on page 1of 126

B ra n i sl a v N u i Pokojnik K om ed ija sa p red igrom u tri in a LICA

P A V L E M A R I M IL A N N O V A K O V I S P A S O JE B L A G O JE V I . G O S P O D IN U R I . L jU B O M IR P R O T I ANTA M L A D E N A K O V I MILE A L jO A A D O L F V A R C RINA VUKICA AGNIJA PRVI policijski agent DRUGI policijski agent MARIJA ANA i SOFIJA sobarice T ri in a se d eav aju tri g o d in e p o sle p red ig re.

PREDIGRA (U k u sn o n am eten a so b a k o d M aria.) I PAVLE, MARIJA MARIJA (sobarica, starica, dolazi spolja.): Gospodine, jed an g o sp od in , k ae p o zv an je. PAVLE (za sto iem zariven u jednu knjigu):A da, neka

u e! MARIJA (ode na vrata i p ro p u ta agenta). PAVLE (Mariji): Id ite, jav ite g o sp o i! MARIJA (ode levo). II PAVLE, I AGENT PAVLE: Ako se ne varam, vi ste iz Uprave grada? P R V I A G E N T : D a, n a v a p o ziv ... PAVLE (nemarno): S tv ar, d o d u e, n ije tak o trag in a, ali m o ja en a, u p rv o m e u zb u en ju , o d m ah je p o zv ala policiju. (spazi Rinu na vratima) Uostalom, evo moje en e, o n a e v am o b jasn iti. III RINA, PAVLE, I AGENT RINA (u elegantnoj jutarnjoj haljini): Gospodin je od policije? P R V I A G E N T : D a, g o sp o o ! R IN A : N e b ih im ala ta d a v am o b jasnim : k o d n as se n o as d esila k ra a. P R V I A G E N T : M o ete li m i rei to b lie? P A V L E : R ei u v am ja. M o ja en a i ja b ili sm o sin o u p o zo ritu . K ad a sm o se p o sle jed an aest v ratili, p ro li smo kroz ovu sobu ov d e je o d m ah n aa so b a za sp av an je i, k o lik o sam ja v id eo , sv e je b ilo u red u . Ju tro s, m e u tim , zatek ao sam o v aj sto i, k o ji je in ae zak lju an , o tv o ren i u n jem u sv e isp rem etan o , k ao to v id ite. PRVI AGENT (p rila zi en sko m sto iu za p isa n je, na

kome je jedna fio ka izvu en a i p red m eti u n jo j ispreturani): In ae, n ita d ru g o sam o to? RINA: Da, samo to! PRVI AGENT: Dozvolite, ko je prvi opazio? P A V L E : Ja se n ajran ije b u d im u k u i, p o sao m i je tak av , izlazim ran o n a g ra ev in u dakle, p ro ao sam o v u d a i slu ajn o m i je p alo u o i. P ro b u d io sam o d m ah en u i o n a je telefonirala policiji. PRVI AGENT (ra zg led a sto i): F io k a je o ig led n o n asiln o o tv o ren a. Z n ate li m i rei ta je u k rad en o? P A V L E : T o je sto i m o je en e, o n a e to zn ati. RIN A : Ja o v d e d rim m o j m ali n ak it i sk itn ice, o b in e toaletne sitnice. Imam uvek tu i po dve-tri stotine dinara m o jeg a ru n o g n o v ca, i sv e je tu , ak i n o v ac je tu . R azb ijen a je sam o o v a m ala k aseta, k o ja je in ae zak lju an a i u k o jo j d rim sv o ja p ism a. Iz nje je, vidi se, ukraden jedan deo pisma. P R V I A G E N T : Z n ai, d ak le, d a n ije k o risto lju b lje p o sred i. U to lik o p re n e b ih m o g ao rei d a je p ro v aln ik d o ao sp o lja. Im ate li m la e u k u i? RINA: Imamo devojku, ali u nju ne sumnjam, to je jedna estita starica v e to lik o g od in a k o d nas. PRVI AGENT (d o m ilja se): M o ete li m i rei jesu li sam o izv esn a i n aro ita p ism a u k rad en a, ili je... ? RINA (zbunjena): B o e m o j... ja n e zn am ... za m en e su sv a p o d jed n ako v an a im a m e u n jim a d ev o jak ih , intimnih... PRVI AGENT (po to je m a lo ra zm islio p o sm a tra ju i i jedno i drugo): A k o je p o v o lji, ja m o g u p o v esti zv an inu

istragu, ali, ako dozvolite, mislim da je bolje ne davati stv ari iri zn aaj n o to je im a. PAVLE i RINA (u te). P R V I A G E N T : S v e to se m o e k o n stato v ati to je da ovo o b ijan je n ije iz k o risto lju b lja i d a p ro v aln ik n ije d o ao sp o lja o n je u k u i. Ja m islim d a u d alje k o n statacije n e treb a n i u laziti. Ja v as m o lim d a m e o slo b o d ite. G o sp oo , gospodine! (ode) IV PAVLE, RINA PAVLE (zadubljen ponovo u knjigu). RINA (poto je b a cila jed a n p rezriv p o g led n a P a vla , polazi u svo ju sobu n a vra tim a se za d ra va , o kree, n a g la a va ju i): Policijski agent je konstatovao da je k rad ljiv ac u k u i. P A V L E : D a, u o sam ! RINA (ode u svoju sobu). V PAVLE, MARIJA PAVLE (digne glavu i pogleda za njom kad vidi da je ona zatvorila vrata, odlazi telefonu, uzima telefonsku knjigu i tra i izvesta n b ro j). MARIJA (dolazi): N ad zo rn ik g ra ev in e. P A V L E : A ljo a? N ek a u e. MARIJA (p ro p u ta A ljo u , a sa m a o d e) VI A L jO A , P A V L E

P A V L E : ta je A ljo a? Je li tam o sv e u red u? A L jO A : D a, g o sp o d in in en jer! P A V L E : Je li p o v ean b ro j n a zem ljan im rad o v im a? A L jO A : D a. U zeo sam est rad n ik a v ie. PAVLE: Cement se prevozi? A L jO A : D a, g o sp o d in in en jer. P A V L E : A to si n ap u stio p o sao? ALjO A : Ja ek ao v as tam o , m islim d o i ete k ao o b in o , k ao sv ak o ju tro , p a k ad n iste d o li... PAVLE: A jesam li vam potreban? A L jO A (zbunjeno): Ja m islio v i d o ete, p a k ad n iste d o li... P A V L E : G o v o rite d ak le ta je zato ste m e ek ali? A L jO A : G o sp o d in in en jer! Ja v am a m n o g o b lag o d aran , b esk o n jen o b lag od aran . V i b ili m o j o tac, d o b ri, v elik o d u an o tac. P re tri g o d in e v i m en e p rim ili u slu b u ... P A V L E : A li n ato to lik o b lag od arn o sti! V i ste d o b ar rad en ik zad o v o ljan sam sa v am a p a svren a stv ar. A L jO A : I zato m en e al, n eizm ern o je ti i ja se b o jim d a vas ne uvredim. To ne bih hteo, ne bih hteo da vas uvredim. P A V L E : u d n o m i izg led ate, A ljo a. V i k ao d a b i h teli n eto d a m i k aete, p a n e sm ete? D a p iste n ezad o v o ljn i platom? A L jO A : A h , n e, g o sp od in e!

PAVLE: D a n am n ije teak p o sao? A L jO A : N e, n e, n e! P A V L E : D ak le, ta je? A L jO A : D o ao sam d a v am b lag o d arim za sv e to ste za m en e u in ili i d a v as zam o lim d a p rim ite m o j o tk az. P A V L E : O tk az? N ali ste b o lje m esto ? A L jO A : N e to . N i za b o lje m esto , n ju za b o lju p latu n e ostavim, ali, ali... PAVLE: Onda ste bolesni? A L jO A (vrti g la vo m n e p o d iu i o i): Njet! P A V L E : N o , p a recite ta je? A L jO A : Ja m o ram , ja m o ram d a v am k aem , ja n e m o g u da od vas krijem. (pauza, lomi se i n a jza d d ie g la vu ) Vi zn ate m o ju L id o k u? P A V L E : V au g o sp o u? A L jO A : D a! P A V L E : in i m i se d a sam je v id eo jed an p u t k ad je d o lazila k v am a n a g ra ev in u . K o lik o se seam , lep a i p rijatn a en ica. A L jO A : O n a m en e o stav ila. PAVLE: Napustila vas? ALjO A : D a. B io je tu p ev a, o p ersk i p ev a, P iserk o v sk i. PAVLE: Rus? A L jO A : N e R u s, P o ljak . O n je g o sto v ao o v d e...

P A V L E : O n v am je o d v eo en u? A L jO A : O n a m en i k azala m n o g o v o li n jeg a, n e m o e b ez n jeg a. K azala m i zb o g o m , ja p lak ao , o n a o tila. PAVLE: To je skoro bilo? A L jO A : P re tri m eseca! P A V L E : Jo p re tri m eseca? N o p a to je d o v o ljn o vremena vi ste se izvesno dosad izmirili sa takvim stanjem? A L jO A : N e, g o sp o d in in en jer, ja lju b im L id o k u , ja m n o g o lju b im L id o k u . PAVLE: Ali kad ona vas ne voli? A L jO A (u zd ie). P A V L E : N e razu m em zato to g a rad i o tk azu jete h o ete li da otputujete za njom? A L jO A : N e to . Ja n e h o u d a jo j k v arim sreu o n a tak o sren a tam o sa n jim . Z ato d a jo j k v arim sreu ? P A V L E : A m islite d a je sren a? A L jO A : D a, o n a m en i p ie, p ie d a je sren a, al'o p et ja moram da pomognem. P A V L E : N o v an o . A L jO A : A n e im a, im a o n a. A li, jel' d o zv o lite d a v am p ro itam p ism o k o je sam ju e o d n je d o b io? P A V L E : A o d ak le p ie? A L jO A : Iz B erlin a. O n tam im a an g am an P A V L E : A ta v am p ie?

A L jO A (razvije pismo): P ie ru sk i. P A V L E : R azu m eu to lik o . A L jO A (eta ): M iljen k i m o j... (zastidi se) Oprostite, to n en o st... P A V L E : itajte sam o ! A L jO A (ita ): M n je zd jes o en j h arao , ja sav sem sastljiv a. (govori) S astljiv a, to je sren a. (ita ) D o ro g o j m o j A n d rju a, k ad im d n jem b o lje m en ja lju b it. (govori) O n je sv ak i d an sv e v ie v o li. (ita ) O n o en j lask o v ij k o m n e sm o trit n a m en ja k ak n a o b raz. (govori) u v a je k ao ik o n u . (ita ) Ja sastljiv a, ja sastljiv ejaja en in a n a sv jetje. (govori) Ona n ajsren ija en a n a sv etu . (ita ) M o jo sastije o d n o o b sto jateljstv o trevo it. PAVLE: To ne mogu da razumem. A L jO A : K ae, n jen o j srei sam o jed n o sm eta. (ita ) Ja zn aju to ti sv jo v rem ja d u m aje o k o m n e. (govori) Zna da ja stalno mislim na nju.(ita ) Jesli b i i ti n e d u m al o b o m n je, m o jo sastije b ilo b i v d v o jn e b o lje. PAVLE: Kad vi ne bi mislili na nju, ona bi bila dvaput sren ija. A L jO A : D a! (ita ) 3 d elaj o d o len ije, p restan j d u m at o b o m n je, etim zd elaje m en ja sastljiv ejej en in o j na sv jete. P A V L E : A k o p restan ete m isliti n a n ju , u in iete d a b u d e n ajsren ija en a n a sv etu . A L jO A (ita ): D o g ro b a lju b aaja teb ja L id o k a. P A V L E : D ak le, ta u stv ari h o e ta en a k o ja v as d o

groba voli? A L jO A : H o e d a ja n e m islim n a n ju . PAVLE: No , p a to jo j m o ete u in iti. P iite jo j d a v ie n eete m isliti n a n ju . A L jO A : N e m o g u , n e m o g u ! Ja n e m o g u d a n e m islim n a n ju ja h o u d a je n ain im n ajsren ijo m en o m n a sv etu . Z ato d a n e b u d e sren a? N e m o em o n i ja n i o n a d a b u d em o sren i, p a n ek a b ar ona bude, neka ona bude. P A V L E : P a k ak o v i to m islite u in iti je sren o m ? A L jO A : Ja tek m o ram m isliti n a n ju . Ja n ju lju b lju . Ja m o ram m isliti n a n ju ... m rtav n eu m isliti. PAVLE: Kako mrtav? A L jO A : Ja n ap isal n jo j. P A V L E : ta ste jo j n ap isali? A L jO A : Ja n ap isal k ad o v o p ism o p rim i, m en e e p o k riv at talasi D u n av a i tad a n eu v ie m isliti n a teb e. P A V L E ta g o v o rite, o v ee k ak v i talasi, k ak av D u n av? A L jO A : Ja tak n ap isal. PAVLE: Jeste li vi takvo pismo napisali? A L jO A : D a, i zato sam d o ao d a se v am a izvinim, da se oprostim, da vam blagodarim. P A V L E : ta v i to g o v o rite, A ljo a? A L jO A (va d i iz d ep a p a p ire): O v o su n ap laen i rau n i za pesak sa prevozom, ovo je nov ugovor sa cigljarem, p o tp m ean je, o v o su p rizn an ice za p laen e u red sk e tak se, o v o je v aa g ra ev in sk a leg itim acija !Ja k o ju ste m i d ali

zbog licitacije... PAVLE (prekida ga): Z ad rite si, A ljo a, sv e te p ap ire, k o d v as, n e id e se tak o u sm rt k ak o v i to zam iljate. Z ar se za lju b av en e k o ja v as je izn ev erila id e u sm rt? N ap ro tiv , b a u to m slu aju v alja iv eti, v alja p o sto jati. A k o jo j u sp av ate sav est, sm ejae se v ao j sm rti n e m o j A ljo la, n e id e se u sm rt za lju b av n ev ern e en e. A L jO A : N e m o g u ! PAVLE: Ne smete biti tako slabi. A L jO A (hteo bi da oponira). PAVLE (prekida ga): N ee b iti to sam o to p ism o . A ljo a, k o d v as se sab ralo i m n o g o d ru g ih m u tn ih o sean ja, a etiri m eseca n ap o rn o g rad a n a g ra ev in i izm o rili u v am iv ce. Im a tu i m alo n o stalg ije za zav iajem . D o k je b ila k raj n as L id o k a, isp u n jav ali ste d u u o seajim a p rem a n jo j o stali ste sad a u sam ljen i, p razn e d u e i n aila je o p et nostalgija i ispunila je. Sve je to vrlo razumljivo i, verujte, sve se to da preboleti. A L jO A (vrti g la vo m p o riu i): Njet! P A V L E : S lu ajte v i m en e, A ljo a, o v ek se p o d aje en sk im u d im a b iv a to i b ie. S v i sm o m i slab i, ali n e d o tle d a tim lju d im a rtv u jem o i sv o ju su d b inu . T o sam o m alo d u n ici in e, a m i to n e sm em o b iti. Z ar se u slu aju bure brodolomnik mirno predaje talasima? Ne, on grabi pojas za spasavanje i hita obali da stane nogom na v rsto tle! V eru jte, to je k o d v as, k ao to v am rek o h , u m o r iv aca, razo aran je i n o stalg ija. S lu ajte, A ljo a, o slo b a am v as d an as rad a, p a i su tra o d m o rite se! A L jO A (o d b ija ju i): Ah! P A V L E : S lu ajte v i m en e p ro v ed ite se m alo , razv ed rite se i sv e e to p ro i. Z n am , n em ate izlin ih p ara. (vadi iz

b u ela ra ) Evo vam 500 dinara. A L jO A (buni se):Ali, g o sp o d in in en jer. PAVLE: Smatrajte to kao honorar za prekovremeni rad morate to primiti! (trp a m u u d ep ) Pa idite, idite u R u sk u liru , u K azb ek ili... ta ja znam kako se sve zo v u ti v ai lo k ali. Id ite tam o , n ai ete sv o je d ru g o v e, slu aete b alalajk e i u ete p esm u v aeg zav iaja i... zap lak aete m o d a, ali te su ze lee d u u , v eru jte, lee je. T ak o u in ite i v id eete k ak o e sv e to p ro i. A L jO A : N jet, g o spodine. PAVLE: Vi otuda sa severa, iako vas ne greje dovoljno su n ce, n ek ak o ste m ek an i, to p lije ste d u e, san jalice ste. M i n ism o , m i sm o trezv en iji i, ak o h o ete, o tp o rn iji sm o . Z ato p o slu ajte m o j sav et v id eete k asn ije d a je b io u m ean . A L jO A : (b ra n e i se sam od sebe): Ne mogu, ne mogu! P A V L E : P o slu ajte m e ip ak , A ljo a! A L jO A : Ja n jo j p isal. PAVLE: No, pa? Budite mrtvi za nju. A L jO A (o d riu i): Ah! P A V L E : B ar m e d an as p o slu ajte, p a ak o v as n e p ro e to rasp o lo en je, ak o i su tra o stan ete p ri to j o d lu ci, o n d a v aa su d b in a b ie jaa o d v as, ja v as n e m o g u zau stav iti. H o ete li d a m e p o slu ate b ar d an as? (p ru i m u ru ku ) A L jO A (p o g led a g a u o i i b ezvo ljn o m u d a je ru ku ). P A V L E : T ak o , tak o ! Id ite m alo u d ru tv o , razv ed rite se! (pogleda ga) ek ajte, n e m o ete takav. Vi nemate malo b o lji k ap u t? T aj je iscep an i p rljav , n e m o ete tak av ii.

(h o e d a p o e u so b u ) A L jO A : N e, g o sp o d in in en jer, n e, n e, n e! V e ad e sram o ta sv e n a m en i je o d v as, i k ap u t, i k o u lja, i cip ele, n e, v ie n e! PAVLE: Ta ostavite molim vas! (o d e u so b u i vra a se n o sei jed a n b o lji ka p u t) Tako, skinite to! A L jO A : N e tak , b o g a rad i! P A V L E : T a sk in ite to , k ad v am k aem ! A L jO A (skine). PAVLE (p o m a e m u d a o b u e n o vi): Tako! Tako! P reb acite te p ap ire, p reb acite ih ! A sv o j k ap u t? P a, m o e m o d a jo p o slu iti tam o n a g ra ev in i. N o , sad v e izg led ate k ao o v ek k o ji m o e p ristati u sv ak o d ru tv o . 'Ajde sad, tako kako sam vam rekao. Sutra kad se sretn em o , v id eete k ak o ete v e d ru g aije g led ati n a iv o t. A L jO A (u vija ju i svo j sta ri kaput, iz kojega je preneo papire umotane u novine): Samo znate, ja sam pisal... (odlazi) VII PAVLE, RINA PAVLE (vra a se i za viru je n a jp re na vrata gde je Rina, pa kao da je o p a zio n eto ili u o p o kret, o d la zi b rzo m estu g d e je u p o etku ita o kn jig u , sed a i prividno se zadubljuje u knjigu). RINA (d o la zi iz svo je so b e o b u en a za izlaz, u p u u je se izla zn im vra tim a , i n e o svre se n i jed n im p o g led o m n a Pavla). PAVLE (ka d o n a iezn e, d ig n e g la vu , p o sle izvesn e

p a u ze d ie se i zvo n i). VIII MARIJA, PAVLE PAVLE: G o sp o a je o tila? MARIJA: Da! P A V L E : S lu ajte, m a k o d a m e trai, n isam k o d k u e. Razumete li? MARIJA: Razumem! IX LjUBOMIR, ISTI LjUBOMIR (u tom trenutku pojavljuje se na vratima n o sei jed n u veliku kn jig u ): Je li slobodno? PAVLE (m a lo zb u n jen o i o teu i): D a, d a, izv o lite! U ite! LjUBOMIR (o sea ju i n ela g o dn o st ko ju je iza zva o posetom): Ja nisam imao nameru da vas uznemiravam; hteo sam samo da predam ovu pozajmljenu knjigu d ev o jci, ali je n isam n aao . Izv in ite m o lim v as, izg led a d a n isam u p o d esan as d o ao . (ostavi knjigu na sto) P A V L E : N e k aem d a ste u n ajsren iji as d o li, ali to n e m en ja n ita za sv o g a m lad o g p rijatelja ja im am u v ek v rem en a i rasp o lo en ja. (Mariji) Idite! MARIJA (ode). H LjUBOMIR, PAVLE LjUBOMIR: Tako mi je neprijatno. (h o e d a p o e ) Ako dozvoljavate. PAVLE: T a o stan ite k ad v am k aem . Z atek li ste m e u

jed n o m tren u tk u u zb u en ja... U o stalo m , m o d a je to b a d o b ro to ste d o li ja... m en i je p o treb an u o v o m tren u tk u prijatelj ja imam potrebe u ovome trenutku da s kim progovorim. Sedite, molim vas! LjUBOMIR (sed a ju i): Radovao bih se kad bih vam mogao biti od koristi. P A V L E : Z a o n o g a k o ji p ati i isk ren o sau ee je o d koristi. LjUBOMIR (izn en a en o ): Kako... Vi patite? PAVLE (trgne se): N e, n e p atim ... P a ip ak , zato se zavaravati, ipak patnja je to! (potreseno) M lad iu , m o ja en a m e v ara! (trg n e se, jer m u se u in i n ep ro m iljen o to je p o verio to jed n o m m la d o m o veku , u u ti i h o d a u zb u en o .) LjUBOMIR (sa izn en a en jem p ra ti ga pogledom). PAVLE (najzad oseti potrebu da se opravda i stane pred Ljubomirom): Ja n e zn am zato sam v am a to m alo as p o v erio , ali... tak o , n aili ste, p rek ste n aili, a ja sam im ao p o treb u d a g lasn o k aem o n o to m e g u i o d ju tro s. L jU B O M IR : N e alite to ste m i se p o v erili, p rijatelju ste poverili. Moje obaveze prema v am a n isu tak o o b in e v i zn ate k o lik o v as cen im i p o tu jem . B io b ih srean k ad a b ih v as m o g ao u teiti b ar. P A V L E : U sv ak o m slu aju sv ak a je u teh a ilu zo rn a lii n a izjav u sau ea k o je se p o ro d ici u m rlo g u k azu je. L jU B O M IR : P a... ip ak . M o d a sv e to n ije tak o , m o d a su v am sam o zli lju d i d o ap nu li ru n e stv ari! P A V L E : D a, d o ap n u li su , to je istin a, i ja sam p rek o tih ap u tan ja p relazio , ali... (va d i iz d ep a h rp u p isa m a ) Ovo su p ism a n jen o g lju b av n ik a izv rio sam razb o jn ik u

p ro v alu i p o k rao sam ih . ap u tan ja su sam o n ag o v etav ala neverstvo, ali mi nisu kazala i ime zavodnika, a ono je tu, tu je u mojim rukama, tu je njegovo ime! (g revito g u va u pesnici pisma) Tu je! LjUBOMIR (o sea ju i se n ela g o d no, slee ramenima). PAVLE (u vek u zb u en ): Tu je, ali ja ne smem, nemam h rab ro sti d a zav irim ! B o jim se, p o tv rd ie se m o je slu tn je, a to b i b ilo u asn o . T o b i b ilo p o razn o . B o jim se, b o jim se istin e n ije li zar b o lje p o b ei o d istin e? D o v o ljno je v e teak u d arac to zn am d a m e v ara? (bori se) Pa ipak , m u i m e, m u ie m e, m u ilo b i m e k ro z iv o t. Z ato n e b ih isp io d o d n a au go rin e k o ja m i je n am en jen a? (otvara pismo i zagleda potpis nov n a stup u zb u en ja ) Jeste, on Je! Slutio sam, slutio sam... LjUBOMIR (prilazi mu): U m irite se! S tiajte se! S v e te stv ari u p rv o m e tren u tk u izg led aju stran ije. P A V L E : M o j d ru g o iz d etin jstv a, m o j k o lsk i d ru g , m o j o rtak u p red u zeu , m o j n erazd v o jn i p rijatelj.... L jU B O M IR : G o sp o d in M o zak o v i! PAVLE: Da, on, on! Ah, kako je to podlo, kako je to odvratno! LjUBOMIR (pauza, n eo d va n o ): I ta m islite sad in iti? P A V L E : ta? T o se i sam p itam . P itam se, a n e u m em d a se o d lu im . LjUBOMIR: Svakako ne mislite... ? P A V L E : O terati en u o sv etiti se zav o d n ik u? A h , to n e! A li ta? D a b ih d on eo o d lu ku , v alja m i n ajp re p reb o leti, jer, ip ak , ja sam v o leo tu en u , v alja m i p reb o leti to ! LjUBOMIR: Ja vas potpuno razumem, ali nisam kadar i

ne pripada mi savetovati vas. P A V L E : B o jim se d a u o v o m tren u tk u u zb u en ja n e donesem prenagljenu odluku. Da mi je da se osamim, da se p o v u em , d a razm islim. LjUBOMIR: Kad biste otputovali gde na dan-dva? P A V L E : K ad b ih o tp u tov ao? T o b i m o d a n ajb o lje b ilo . (kra tko ra zm ilja n je) T ak o u u in iti, o tp u tov au . LjUBOMIR: Na dva-tri dana. PAVLE: Ne znam na koliko, ne znam ni kuda u nepoznatom pravcu, na neodre en o v rem e. N em am zasad jasn e n am ere, ali o seam p o treb u d a se u k lo n im , d a se udaljim, da se osamim, da prebolim. Da ne bih doneo prenagljenu odluku, jedini je n ain d a p o b eg n em sam o d sebe. Hvala vam, prijatelju, vi ste mi dali dobar savet. LjUBOMIR: Ako vam je potrebna kakva moja usluga? PAVLE (seti se): Da, dobro pomenuste, mogli biste mi u in iti jed n u u slu gu . LjUBOMIR: Molim! PAVLE (va d i iz p o rtfelja p a so ): D a p o ete iz o v ih sto p a i d a m i v izirate p aso za in o stran stv o . (p relista va ju i p a so ) G le, k ak v a sren a o k o ln o st! P aso je v iziran p re est n ed elja, k ad a sam p o m iljao ii n a sajam . T a v iza jo v ai. T o je d o b ro , to je v rlo d o b ro ! (vra a p a so u portfe.) LjUBOMIR (h o e da p o e): Ja u v as o stav iti. PAVLE (p ru a ju i m u ru ku ): R au n am n a v au diskreciju. (seti se i trgne ruku) ek ajte, setio sam se o v o g a asa jed n e v elik e u slu g e, k o ju b iste m i m o g li u in iti.

LjUBOMIR: Molim! PAVLE (ode u drugu sobu pa se otud vra a sa jed n im vo lu m in o zn im sven jem ru ko p isa vezanih izm e u kartona, po obliku fascikula). Ovo je, mladi prijatelju, moja n ajv ea d rag o cen o st. S ed am p u n ih g od in a ja rad im o v o n au n o d elo iz o b lasti h id ro g rafije, rad im g a sa v ero m d a e u in iti n aro iti u tisak u n au n o m sv etu . LjUBOMIR: Zar se i tom granom tehnike bavite? PAVLE: Da, arhitek ta, g ra ev in sk i in en jer... ali, m en e je o d u v ek v rlo zan im ala h id ro g rafija i u slo b o dn im aso v im a bavio sam se njome. Hidrografski problem to je o p teo v ean sk i p ro b lem tri etv rtin e g lo b u sa n ajizrazitijeg zem ljita p o k riv en o je m o v aram a, p litk im vodama i v o d en im talo zim a, a p ren aseljen o st izaziv a teke k rize i p o rem eaje u iv o tu n aro d a! Ja sam p o k u ao ak da postavim u hidrografiji i nove metode. Ja vam sve to k azu jem d a v am u k aem n a zn aaj o v o g a d ela i ta o n o za mene predstavlja. Taj rukopis mirno po iv a u fio ci m o g a sto la, p o d k lju em ali... o v o g a asa m e o b u ze jed n a slu tn ja n ee li se m o ja en a, u m o m e o d su stv u , p o slu iti istim m eto d o m k o jim sam se ja p o slu io p rem a n jo j p ro v aliti fio ku n a m o m e sto lu i p retraiv ati g a. O n a n ee n ai n ita to b i elela, ali m o d a b a zb o g to g a n eu sp eh a, u b esu , u srd b i, u p ak o sti, a zn aju i k o lik o ja cen im o v aj ru k o p is, m o e d o i n a p ak len u m isao d a iz o svete izv u e Jed an , dva, tri lista. LjUBOMIR: Ah! P A V L E : O , u p ak o sn o m e b esu en e su k ad re d a u in e n ajn erazm ren ija dela. Ja bih hteo da obezbedim ovaj rukopis poveravam ga vama. LjUBOMIR (izn en a en p o veren jem ): O, gospodine! PAVLE (daje mu ga): Poveravam ga vama znate mu

v red n o st p a ete g a u m eti u v ati. L jU B O M IR : B u d ite u v eren i, u v au g a k ao o i u g lav i. PAVLE: Tako, a sad zbogom! LjUBOMIR: Zbogom! (ode) XI PAVLE (sam, zove telefonom): A lo ... A lo ! R ad i i T o d o ro v i? K o je n a telefo n u? T o ste v i, g o sp o d in e P etre? O v d e in en jer M ari. H teo sam d a v as o b av estim d a izv esn o v rem e n eu b iti o v d e m e u tim , k ro z d v a dana je ro k v aem p o traiv an ju . O b ratite se d ak le m o m e o rtak u g o sp od in u N o v ak ov iu o n o v laen o p o tp isu je firm u k ao i ja, a tek u i je rau n n a firm i... d a, d a, o b ratite se n jem u . XII MARIJA, PAVLE MARIJA (dolazi): G o sp o d in N o v ak ov i. PAVLE (trgne se i uzruja): On? MARIJA: Ja sam rekla da vi... P A V L E : N e, n e, n ek a u e, p u stite g a! MARIJA (p o vla i se). XIII N O V A K O V I . P A V L E N O V A K O V I (nailazi vrlo ljubazno): Dobar dan, bio sam n a g ra ev in i, p a v id im n em a te. R ek o h d a n isi to slab , te d o o h ... PAVLE (jedva se sa vla u je): N isi ti b io n a g ra ev in i n iti si p o m islio d a sam ja slab , v e te je m o ja en a p o slala o v am o . D o la ti je m alo as h itn o i sao p tila ti d a sam ja

izv rio p ro v alu i d a je v aa zajed n ik a tajn a o tk riv en a. P o slala te, izv esn o , d a isp ita situ aciju. N O V A K O V I : O k ak v im ti to tajn am a g o v o ri! Ja to n e razumem. PAVLE (p rib lii m u se i u n ese u lice): N ev aljale! N O V A K O V I (u vre en o ): ta to zn ai? P A V L E : Z n ai d a si ti n ev aljalac i n itk o v ! N O V A K O V I : Ja n e d o zv o ljav am d a tak o sa m n o m g o v o ri! PAVLE: Im a p rav o , i ja u v i am d a b i s to b o m treb alo d ru g ae g o v o riti, ali... u zd rav am se i p ro g o v o riem o v e! D ajem ti re d a em o p ro g o v o riti! N O V A K O V I (p o to se m a lo p rib liio ): Pa dobro, Pavle, govorimo otvoreno o stvari. P A V L E : A k o ti m isli d a je to o tv o ren razg o v o r to e m i u in iti p rizn an je, o n d a se v ara. M en i tv o je p rizn an je n ije potrebno. N O V A K O V I : N e p rizn an je, ali m o d a o p rav d an je. PAVLE: Zar nevaljalstvo ima opravdanja? N O V A K O V I : T i si n esu m n jiv o u p rav u , u v re en si, u g ro en o ti je sam o lju b lje. P A V L E : ast! N O V A K O V I : S am o lju b lje! PAVLE: Neka je dakle i samoljublje, ali otkud ti, otkud teb i p rav o d a m i g a razara? N O V A K O V I : B o e m o j, P av le, zar ti n isi k ad ar

trezv en ije d a g led a n a iv o t? T o je iv o t, tak av je iv o t! Tako je to otkako je sveta i veka. Ti si zauzet poslovima, o d lazi u ran u zo ru n a g ra ev in u , ru a s n o g u , v raa se s v eeri u m o ran , p a i tak av sav se p o sv eu je k n jizi i n ek ak v im p au n im rad o v im a. N isi k ad ar d a p o sv eti en i n i n ek o lik o ljub azn ih rei. en a m e u tim m lad a, k o li iv o t, zah tev a p an ju , u srd n o st. P A V L E : I to e sv e p o stii razaraju i b rak , i to e sv e p o stii sram n o m sarad n jo m m o g a d ru g a, prijatelja u poslu. N O V A K O V I : Ja ili k o d ru g i, to n e m en ja stv ar. Ja sam slu ajn o im ao d o v o ljn o v rem en a; im ao sam m o d a i n ain a d a jo j u k aem p an ju ... P A V L E : I d o v o ljno p o d lo sti d a zab o rav i n a sv e o b zire. N O V A K O V I : N e v id im zato teb e to sv e to lik o uzb u u je? Im a slu ajev a sa k o jim a se o v ek m o ra m iriti u iv o tu . U p o rstv o u o v ak v o m slu aju je p rav o d iv ljatv o ... PAVLE (plane gnevom na ovaj cinizam, odjuri i otvara vrata, dohvati stolicu i zamahne njome): Napolje! Napolje! N O V A K O V I (p o la zei): D iv ljatvo, zar ne? PAVLE: Napolje! N O V A K O V I (udaljava se). XIV PAVLE, MARIJA PAVLE (p o to se stia o d u zbu en ja, zvo n i). MARIJA (ulazi). PAVLE: Marija, spremite rublje, odvojite ono plavo odelo

i sv e d ru g o to je p o treb n o . M A R IJA : H o e g o sp o d in n a pu t? PAVLE: Da! M A R IJA : N a d u i p u t? PAVLE (nervozno): Otkuda ja to znam? M A R IJA : P itam zb o g k ofera, ' o u li o n aj v ei ili... ? P A V L E : N em o jte n ijed an , n e treb a li! N eu n ijed n u m aram icu d a izn esem iz o v e k u e... N e treb a m i! M A R IJA : K ak o g o sp o d in eli. PAVLE: Ne treba m i n ita. Id ite, zv au v as! MARIJA (odlazi). XV PAVLE, RINA PAVLE (jed a n tren u ta k ra zm ilja , zatim izva d i iz d ep a sva pokradena pisma, zg u va ih i b a ci sa o d vra tn o u na pod). R IN A (d o lazi i u p u u je se p rav o n jem u staje p red n jim , ali bez hrabrosti i onoga ponosa koji je ranije imala): Ja bih htela, Pavle, da se objasnim s tobom. P A V L E : alim , ali ja n em am za to d o v o ljn o v rem en a ja o v o g a asa p u tu jem ., RINA: Kuda? PAVLE: U neodre en o m p rav cu . R IN A : N a d u e v rem e? P A V L E : T o n e zn am , ali b o lje rau n ati n a d u e, n a v rlo

dugo vreme. R IN A (p restrav ljen o ): Z n ai li to ...? P A V L E (p o lazei): T o zn ai d a ja p u tu jem . {o d e n ag lo , zalu p n u v i v rata za so b o m i n e o sv ru i se) RINA (sagledav sad tek svu istinu cikne za njim): Pavle! (klone u stolicu kraj izlaznih vrata i zajeca..) Zavesa P rvi in (U k u sn o n am eten a sob a M ilan a N ovak ovia) I N O V A K O V I , R IN A N O V A K O V I (p o svren o m ju ta rn jem a su sed i za sto lo m m a lo sm u en o , d rei jednu srebrnu ka iicu u ru ci i p o sm a tra ju i je). RINA (sed i p rem a n jem u u ra sko n o j ju ta rn jo j h a ljin i): O p et si n eto su m o ran , o p et n ek i o b laak . (u sta je, za e mu za le a i za g rli g a ) N ik ak av o b laak , h o u d a m i je sve vedro. N O V A K O V I : U sren o m b rak u u v ek je vedro. R IN A : N o , a zar n a b rak n ije srean ? Im a li d a m i p reb aci to? N O V A K O V I (b ra n i se o d lu n o ): Ali ne! RINA (ljubi ga): No, pa onda razvedri se. N O V A K O V I : T o n ije n ita, sitn ica, n e v red i n i g o v o ra. R IN A : D ak le, ip ak n eto?

N O V A K O V I : D a, ali b ezn aajn a sitn ica. R IN A : D a u jem , h o u d a u jem ta je? N O V A K O V I (p o ka zu je n a ka iicu ): V id i o v aj m o n o g ram . T v o je p rezim e iz p rv o g b rak a. V e d v e i p o g o d in e k ako sm o se u zeli, i ti se trag o v i jo v u k u . RINA:Ali zaboga, Milane! N O V A K O V I : P a d a, p riznajem i sam da je to sitnica, ali ipak, neprijatno je to svakoga jutra podmetati mi pod nos o v aj m o n o g ram , svak o g ju tra p o d seati m e n a p rv o g m u a. RINA (g rlei g a , sla tko se smeje): B o e m o j! B o e m o j! N ik ad m i n ije n i n a k raj p am eti p alo , a n ita lak e.... (zvoni) Zbilja, nikad mi nije ni na pamet palo. II A N A , P R E A N JI ANA (mlada lep u ka sta d evo jka , u e). RINA (pokazuje na sto): S k u p ite o v o . S lu ajte, A n a, u b u du e n eete stav ljati v ie o v e sreb rn e k aiice. D aete posrebrene iz malog kredenca. ANA: Da, znam. RINA (u zm e jed n u ka iicu ): A posle, kad ode gospodin u k an celariju , u zeete o v u k aiicu i o tii ete... v i zn ate onu malu juvelirsku radnju preko puta Kasine, taj je ju v elir rad io za m en e. O tii ete d ak le i zap itaete g a m o e li o v ih d v an aest k aiica p reto p iti i izrad iti m i n o v e. ANA: Molim! (dotle bi sve skupila n a slu a vn ik i ode) III P R E A N JI, B E Z A N E

RINA: Eto, je l' tako? N O V A K O V I (ljubi je): K ak o si ti p aljiv a i o d lu n a! RINA: Nego! Zar da dozvolim jedna sitnica da mi muti sreu ? N O V A K O V I (u sta ju i g rli je): Hvala ti, ta me prosto p retrp av a d o k azim a o tv o jo j lju b av i. R IN A : Ja to n e in im to h o u d a te u b ed im u sv o ju lju b av , v e tak o o seam , o seam d a tak o m o ram d a in im . N O V A K O V I (ljubi joj ruku): Zbogom, zlato moje! R IN A : B o e m o j, k ak o sam d etin jasta! O v o g a asa p ad e mi na pamet kako bi to divno bilo da se nisi primio d rav n e slu b e p a p o ceo d an d a sed i k o d k u e, p rip ad a samo meni i ja samo tebi (smeje se) Detinjasto, zar ne? N O V A K O V I : P a ip ak , g o d i m i ta tv o ja d etin jarija. Z b o g o m , d u ice! RINA (g rlei g a p ra ti d o vrata): Jo n eto . O d av d e id i u k an celariju k ak o h o e, p u tu j ak o h oe p o sata d o n d e, ali n a p o d n e, d aj m i re d a e n a p o d n e b rzo , d o i k u i. N O V A K O V I : R azu m e se! R azu m e se! (na vratima se poljube i on ode) RINA (jo u vek n a vra tim a govori napolje):Ana, ispratite gospodina! IV RINA, ANA RINA (o sta je n a vra tim a jo n eko vrem e p o zd ra vlja ju i rukom, zatim ulazi). ANA (dolazi).

R IN A : O tiao g o sp o d in? R IN A : O tiao . R IN A : A n a, ja o d o h d a se o b u em , a v i se sp rem ite za izlaz. D a, d o b ro se setih ! K ad p o ete d o juvelira, svratite i u P o en k areo v u u licu d o g o spo e S lu ck i, p itajte je: d o k le u ek ati taj n eg lie. N ed elju d an a o b eav a, recite jo j, ljutim se! ANA: Molim! RINA (ode u levu sobu). V ANTA, ANA ANTA (sred o vea n , m ra v, ela v o n upada usplahiren, o svru i se za sobom kao da ga neko goni seda na stolicu i n ep o n u en ): A n a, au v o u v o d e! ANA: Molim! (ode i malo zatim se vrati sa a o m vo d e) ANTA (ispija naiskap): H v ala! G d e je g o sp o a? A N A : O n a se o b lai. A N T A : O b lai? Z ar je n jo j u o v ak v im tren u cim a d o o b laen ja? A N A : B ie b rzo g o to v a! A N T A : B rzo ! B rzo ! en sk e se n ik ad n e o b lae b rzo . (seti se) U o stalo m recite m i, A n a, je li g o sp o a o d ju tro s u zb u en a? A N A : K ak o u zb u en a? A N T A : P a zn ate v aljd a ta zn ai to u zb u en a en a, b ili ste v aljd a i v i k o ji p u t u iv o tu u zb u en i?

A N A : G o sp o a je sasv im k ao o b in o rasp o lo en a. A N T A : N ije o n ak o n ita u la to b i je u zn em irilo ? A N A : N e, k o lik o ja zn am , n ita. ANTA: Idite, zovite je, recite jo j stv ar je v rlo v an a, n e m o ra b aci sv a d u g m eta zak o p ati. Id ite? ANA (ode). VI ANTA, ZATIM EVINA I ANA ANTA (n ervo zn o se kree u sto lici i veliko m d ep n o m maramom b rie zn o j sa ela i o ko vra ta ). R IN A (o b u en a, izn en a en a, u zn em iren a): ta je zab o ga, d a se n ije d esilo u r? A N T A (A n i, k o ja je d o p ratila R in u ): A n a jo jed n u au vode! A N A (iza e). A N T A : N ije, n ije n ita! R IN A : A li v i ste tak o u zb u en i? A N T A : R azu m e se d a sam u zb u en , b iete i v i u zb u en i k ad u jete. R IN A : D ak le, ip ak se d esilo n eto , govorite, zaboga! A N A (d o n o si au v o d e). RINA (Ani): Udaljite se! R IN A : G o v o rite, g o v o rite, d a n ije k o tek o b o lestan? ANTA: Ta idite, molim vas, kome je u ovakvim prilikama

do toga da bude bolestan. R IN A (p restrav ljen a): Ili... n e d aj b o e, m rtav m o d a? ANTA: Mrtav? Hm, mrtav! Dobro bi bilo, ali u tome i jeste stv ar to n ije m rtav . RINA: Ali ko, zaboga, o kome govorite vi? Nemojte me m u iti? ANTA: Patite li vi od srca? RINA: Da! ANTA: E, pa eto vidite, zato i moram stvar da vam sao p tim p aljiv o i izd ale ka. R IN A : D o b ro ! S am o g o v o rite v e jed n o m . A N T A : H o u , ali k aem v am , sam o p aljiv o . S ed ite, molim vas. RINA {sedne). A N T A (k ad o n a sed n e): aa v o d e sv e je o v d e RINA (nestrpljivo, uznemireno): Govorite, govorite! A N T A : R ecite m i, d ak le, seate li se v i sv o g a d ev o jatva? RINA: Kakvo je to pitanje? A N T A : R ek ao sam v am , m o ram o izd alek a p o i, d ak le, seate li se v i sv o g a d ev o jatv a? RINA: Pa da, zaboga! A N T A : V i ste, razu m e se, p re n o to ste p o stali en a, b ili devojka? RINA: Ali, gospodine.

A N T A : Z n am , h o ete d a k aete d a se to sam o p o seb i razu m e, ali ja h o u sam o d a k o n statu jem . D ak le, v i ste udajom prestali biti devojka? R IN A (u v re en o ): A li, g o sp o d in e, ak o je ala, v rlo je neukusna. I ja... ANTA: Budite strpljivi, v e p relazim o n a sam u stv ar. V i ste se u d ali, lep o , a ta je zatim b ilo ? RINA: Ostala sam udovica. A N T A : E , tu sam v as, v id ite, ek ao . T aj v a p o d atak n ije taan . R IN A : K ak o n ije taan? A N T A : u jte, sam o d o zv o lite, ja m o ram b iti o b azriv . R IN A : A li ta je vama, gospodine Anto, od jutros kakve su sve to zagonetke, kakvi su to razgovori? A N T A : S trp ite se m alo , m o lim v as. O d m ah em o celu stv ar izv esti n a isto . D a v id im o n ajp re n a o sn o v u eg a v i tv rd ite d a ste u d o v ica? V a m u jed n o g d an a n alju tio se na vas, nap u stio je k u u , rek ao d a id e n e zn a g d e i n e zn a k ad e se v ratiti. T ak av ste isk az d ali p red istran im organom. RINA: Da, tako je! A N T A : I o n je o tiao , u p rav o n estao je. S u trad an n a en o je k raj D u n av a n jeg o v o od elo , u k ap utu su n a en i n jeg ov i dokumenti, ak i lin a leg itim acija i stv ar je b ila jasn a. L e je tek p o sle est n ed elja n a en d alek o n iz D u n av , razu m e se d efo rm isan , ali je u tv r en o d a je est n ed elja u v o d i, tan o to lik o k o lik o je p ro lo o d n estan k a v aeg m u a, zatim in icijali n a k o u lji b ili su in icijali v aeg m u a i m i sm o g a sv ean o sah ran ili. V i ste ili za san d u k o m , a i

ja sam bio na pogrebu. R IN A (n estrp ljiv a): A li, zab o g a, to m i p riate te stv ari v e h iljad u p u ta p rian e i p rep riav an e? D o v d e m i je d o lo n e elim n i d a m islim n a sv e to . AN T A : D o b ro , p re im o d ak le p rek o to g a! A li im a jed n a stv ar p rek o k o je n e m o em o p rei, a to je ta ste v i u rad ili kada ste ostali udovica? RINA: Udala sam se. A N T A : E h , to je o n o , v id ite, to ste p o g reili, n iste se trebali udavati. RINA: To je moja stvar, gospodine, i ne dozvoljavam nikome da ulazi u ocenu... A N T A : P a ip ak , p o g reili ste. E to b a zn am jed an slu aj sa n ek o m S av eto m T o m i. T o je jed n a estita, ali siro ta en a. R ad i tak o p o k u am a i izd rav a se. RINA: Ali, gospodine, ostavite se vi Savete Tomi; k ak v a v am je S av eta p ala n a p am et? U p ad nete u k u u k ao sm u en , g o v o rite tajan stv en o i u zag o n etk am a, n erv irate me, uzbudite i sad nekakva Saveta. A N T A : N ije to zab o g a n ik akv a S av eta, v e je to au ten tin o S av eta i, k ad b u d ete saslu ali, v i ete se u to uveriti. RINA (sedne rezignirana): Dakle, govorite! A N T A : T a S av eta T o m i izg u b ila je m u a u ratu . P o g in u o je i sahranili ga tamo na frontu. Ona je dob ila i zv an in o izv ee d a je p o g in u o i p rem a to m e b ila je u d o v ica. K ao tak v a, d ak le k ao au ten tin a u d o v ica, o n a se p reu d a za n ek o g k on d uk tera. D o k je b ila sam a, m u ila se p a h tela en a d a zb rin e seb e. I lep o je iv ela i sa o v im d ru g im m u em i iv ela b i v ero v atn o jo i d alje, ali jed n o g d an a,

p o sle tri g o d in e, v rati se n jen m u iz ro p stv a. R IN A (p retrn e, sk o i i g led a g a p rav o u o i). ANTA: I razume se, drugi brak je odmah pao, jer Saveta n ije b ila u d o v ica k ad a se u d ala za d ru g o g m u a. I o n a morala da se vrati p rv o m m u u . R IN A (u zb u en a, g led a): G o sp o d in e, d a li v as ja razumem? ANTA: Uzmite malo vode, uzmite, uzmite! R IN A (p o k o rav aju i se n esv esn o srk n e v o d u ). ANTA: Sedite! R IN A (b acaju i se u fo telju , o ajn o k ri ru k e): G o v o rite, tako vam jedinoga boga, govorite? ANTA: Video sam ga! R IN A (cik n e p restraen o ): K o g a? ANTA: Njega! R IN A (o ajn o ): K o g a, zab o g a? A N T A : V aeg p rv o g m u a. R IN A : O v o je u asn o , o v o je m u en je n a k o je m e stav ljate! Z ato , zato ste d o li d a m e m u ite, k o v as je p o slao? ta je to to v i g ovorite, ko vam je takvu ludost u lio u g lav u , ta h o ete v i, g o v o rite, ta h o ete? ANTA: Ja sam ga video. RINA: Poznajete li vi njega? A N T A : K ak o d a g a n e p o zn ajem ; o stao sam m u d u an 10000 dinara, bog da ga prosti!

R IN A (u n ajv eem u zb u en ju ): T o je... to je n em o g u e... to v a b o lestan m o zak ... to je... G o sp o d e b o e, ja u d a poludim! A N T A : N em o jte! to n e sm ete o v o g a asa. RINA: Ne, to nije istina, recite da nije istina, recite, recite! Il' ako bi bilo istina, ja ne znam, ne umem da mislim. A N T A : A ta b i tek b ilo d a v am n isam o v ak o p aljiv o i izd alek a sao p tio? R IN A (d o ep a n erv o zn o telefon ): A lo , alo? G o sp o d in N o v ak o v i? K ako , jo n ije d o ao u k an celariju ? V id ite, m o lim v as, to je n em o g u e. N ije! (o stav i slu alicu ) O h , b o e! A N T A : to n jeg a u zn em irav ate? R IN A : D a s k im u se sav eto v ati ak o n e s m u em ? ; ANTA: Pa jeste, pravo imate! R IN A (o p et p rilazi telefo n u , ali n e m ark ira jo b ro jev e): S lu ajte, n em o jte m i d o zv o liti d a p rav im u zb u n u , ak o je to ala ili ak o ste p rev id eli... A N T A : A li k o b i se tim e alio ! Mislite valjda meni je p rijatn o to sam g a v id eo . A v id eo sam g a, n isam g a p rev id eo . R isti trg o v ac stajao b a p red sv o jo m rad n jo m i u asn o se izn en ad io k ad g a je v id eo . o v ek je p ro sto p reb led eo . P o k o jn ik m u je p riao , ru k o v ali se i d u g o su razgovarali na vratima radnje. Kad su se rastali, ja sam p riao g azd a -R istiu i p itao sam g a: Jel'te, m o lim v as, k o ji je to g o sp o d in k o ji je sad a sa v am a razg o v arao ? T o je o v ek , v eli m i g azd a R isti, k o m e sam b io n a p o g reb u , to je in en jer M ari* i sad m i o b jan ja va kako se sv e to m o g lo d esiti. E to , tak o m i je k azao g azd a R isti k o ji je lin o s n jim razg o v arao .

R IN A : A lo ! A lo ! G o sp o d in N o v ak ov i? K ak o , jo n ije d o ao u k an celariju? (n erv o zn o o stavlja slu alicu ) T o je u asn o ! T o je n em o g u e! Ja u v as lep o m o liti, ro ae, d a o d ete lin o , to n ije d alek o , M in istarstv o g ra ev in a, d a o d ete, zn ate o n v e m o ra b iti tam o , zad rao se m o d a u k o jo j d ru g o j k an celariji, ali je b ez su m n je tam o . N a ite g a p o to -p o to i recite m u n ek a sv e o stav i, sv e, i n ek a u ri k u i. A N T A : T a d o i e o n u k an celariju , d o i e za k o ji as... Budite strpljivi. RINA: Ne, ne, ne mogu biti strpljiva, ja ne mogu da izd rim o v o , n e m o g u d a izd rim , id ite, id ite, m o lim v as! A N T A (u staje): D o b ro ! D a p o em ! R IN A : D o ite v i sa n jim . ANTA: Da, da, to se razume. (ode) VII ANA, RINA RINA (zvoni). ANA: Molim! RINA (rasejano): O v aj... ta sam o n o h tela, n e zn am ... zab o rav ila sam ... K ad se setim , zv au v as. ANA: Molim! (ode) VIII MILE, RINA MILE (dendi, napudrovan i nalickan, prilazi joj, grli je i ljubi): ta m i rad i m o ja B u b ik a? RINA (padne mu glavom na rame): Ah, Mile, ja sam tako

n esren a, tak o n esren a. MILE: A li zato , g rlice m o ja? R IN A : N ee v ero v ati k ad ti k aem ... I ja jo n e v eru jem , n eu d a v eru jem , n e m o g u d a v eru jem ! T o b i b ilo u asn o !... M IL E : A li ta je, zab o g a? T i si tak o u zb u en a. R IN A : S tv ar je tak o n eo b in a, tak o fan tastin a, d a ja n e umem da se sn a em , n e u m em d a se p rib erem , n e u m em da mislim. MILE (miluje joj ruku): D ak le, reci m i, ta je? R IN A : Z am isli, m o j p rv i m u , k o ji je izv rio sam o u b istv o d av ljen jem , p o jav io se, iv je. MILE (izn en a en o): K ak o , k ak o? iv ? K o jeta, to je n em o g u e ti, d rag a m o ja, im a m alu g ro zn icu eto , im a i tem p eratu ru , to se teb i p riin jav a u m ati, u g ro zn ici. R IN A : Z n ala sam d a n ee v ero v ati. D a, d a, n ije za v ero v an je, p a ip ak ... m o e zam isliti k o lik o je to m en e uzbudilo. M IL E : U m iri se, B u b i to n e m o e b iti istin a. R IN A : Istin a je, o istin a je n eto m i k azu je d a je istin a, n e zn am ta, ali n eto m i k azu je. M IL E : A li zab o g a, n jeg o v je le n a en , u tv r en je identitet... R IN A : B ilo ih je tad a k o ji su su m n jali i tv rd ili d a sv e to je n a en o n ije jo d o v o ljan do k az, a li tri godine nije se jav ljao , to je b io n ajv ei d o k az. M IL E : T i b i o d ista b ila u tek o m p o lo aju , k ad a b i sv e to

bilo istina. RINA: Morala bih mu se vratiti zamisli, morala bih mu se v ratiti. Ja sam sad tek u o v o m e n o v om iv o tu p o zn ala ta zn ai to srea u b rak i sad zar d a se v ratim u b ran o ropstvo? Izgubila bih i tebe, Mile! (padne mu u zagrljaj i jeca) M IL E : B u d i h rab ra, B u b i. N ai e se v aljd a izlaz iz sv eg a toga, treba se posavetovati s kim! R IN A : P o sav eto v ati? S k im u se v rag a p o sav eto v ati k ad ev o p o la sata zv o n im i traim sv o g a m u a, a n jeg a n em a u k an celariji o tiao je b o g te p ita k ad a, a jo n ije stig ao . MILE (gleda u sat na ruci): P re d eset n ee n i stii u kancelariju. R IN A : T v rd i, k ao d a p o u zd an o zn a? M IL E : Z n am k ao i ti to zn a. O n u o v o d o b a, p red o d lazak u k an celariju , u v ek sv rati k o d L id o k e n a k afu . T o tak o b iv a sv ak og a d an a sv e o tk ak o se L id o k a v ratala iz Berlina. RINA (ra vn o d u no ): Bavi li se tamo dugo? M IL E : D o k n e p o sre k afu, do deset otprilike. R IN A : K o e to d a saek a, ja m o ram to p re s n jim govoriti. M IL E : M ad am S alev , su setk a L id o k in a, n a isto m je sp ratu , im a telefo n ak o eli? R IN A : A h , to n e, n e b ih elela u zn em irav ati g a. N e sm e on ni slutiti da ja znam. U tome i lei h arm o n ija n aeg a b rak a, to jed n o d ru g o n e u zn em irav am o . M IL E : O n d a ti n e o staje n ita d ru g o d o strp ljen je.

RINA: Strpljenje! Kao da je to tako lako biti strpljiv. M IL E : N ajb o lje n em o j m isliti n a to . E v o ja u ti sk ren u ti misli na druge stvari. Draga moja golubice, ostao sam sasv im b ez tro k a, m rav sam k ao zim sk i k o m arac. K ro z dva-tri dana imam neka primanja, ali dotle bi li mi mogla pozajmiti tako oko 200 dinara. RINA (vadi iz kesice i daje mu): T i si tak o esto u n o v an im n ep rilik am a. M IL E : ta u , ta m o g u , o tim am se k o lik o m o g u , ali iv o t je tako komplikovan! IX A N T A , P R E A N JI ANTA (ulazi): Nema ga, eto ti, nema ga! RINA (Milu): D ak le, k ao to v am rek o h , g o sp od in e, m o j m u , i ak o b i d o ao , n e b i v as m o g ao p rim iti im a izv esn ih briga. Uostalom, najbolje e b iti d a g a p o v aem p o slu p o traite u k an celariji, o n n erad o p rim a k o d k u e. MILE (ljubi joj ruku): T ak o u u in iti, g o sp o o . Izv in ite! Zbogom! (ode) H RINA, ANTA RINA (p o to m u je krio m d o b a cila . p o lju ba c, o b ra a se Anti, kada Mile ode): Ja ne znam zato p o sto je k an celarije k ad m o lio ci i k o d k u e u zn em irav aju in o v n ik e. D ak le, nema ga? ANTA: Nije tamo. RINA: Pa ipak on je tamo! ANTA: Sad idem otud.

RINA (u zim a slu a licu i tra i b ro j): Alo, alo! Ti si, Milane, je li, ti si? (Anti) Eto! ANTA (iu a va se). R IN A : Jesi li u o to? N isi n ita u o? P o h itaj o d m ah k u i! M o lim te! N isi jo n i seo? N em o j n i sed ati, m o lim te. P o h itaj, stv ar je v rlo h itn a i v rlo o zb iljn a; ja u izlu d eti o ek u ju i te... P o u ri, m o lim te! {o sta vlja slu a licu ) Evo ga ide! XI SPASOJE, ISTI SPASOJE (n o vo p een i b o g a ta ): D o b ar d an elim ! (ljubi ruku Rini) Izv in ite, k u cao sam d v a p u ta. N e elim d a v as uznemiravam, svratio sam samo da vas umolim moja bi erk a h tela d a p o g led a p o rad n jam a to fov e za v en an u h aljin u , jer, zn ate v e, v en an i d an se p rib liav a. A o n a to n e b i h tela b ez v as, o n a tak o v eru je u v a ukus da ne bi htela bez vas. RINA (nestrpljivo): Da, samo sada ne, danas ne; imam p reih b rig a, zajed n ik ih b rig a k o je se tiu i v as. SPASOJE: Mene? R IN A : V i n iste n ita u li?
1

S P A S O JE : N e zn am ta b ih im ao u ti? RINA (Anti): Kako to, gospodin-Anto, niko sem vas nije u o? A N T A : Ja n isam u o , ja sam v id eo . S P A S O JE : ta si k o g av o la v id eo? A N T A : R ei u ti. P ati li o d srca?

S P A S O JE : D a, n eto m alo . ANTA (zvoni): Razume se, to ti i pripada u tim godinama. XII A N A , P R E A N JI ANA (dolazi): Molim. ANTA: Ana, d o n esite au sv ee v o d e. ANA: Molim.(ode) HIII ANTA (Spasoju): Sedi, molim te, jer stvar moram da ti sao p tim p aljiv o i izd alek a. , , R IN A : T a o stav ite se, m o lim v as, te v ae p aljiv o sti. (Spasoju) G o sp o d in je b esk rajan . R ei u v am ja o v ek o kome svi zn am o d a je u m ro , d a je p o k o jn ik , o v ek k o jeg sm o sah ran ili, iv je. SPASOJE (posrne i drekne): Ko to, ako boga znate? A N T A : O n aj iju si k u u n a T erazijam a i sv e o stalo imanje ti nasledio. SPASOJE: Ta idite, molim vas ludost, kao da smo deca... k o jeta... o tk u d to m o e b iti? RINA: I ja ne mogu da verujem. S P A S O JE : K o b i jo tak o to v ero v ao i k o je, m o lim v as, takvu glupost mogao izmisliti? R IN A : M en i je n a ro ak , g o sp o d in A n ta, d o n eo v est. SPASOJE: Ti? ANTA: Ja.

S P A S O JE : ta ti p ije o v ak o izju tra? A N T A : N e p ijem n ita, ali b ih m o g ao sad isp iti ceo m o to r b en zin a, i n e b i m i n ita b ilo . SPASOJE: Reci mi, molim te, kako si mogao na takvu g lu p u m isao d o i? A N T A : V id eo sam g a, v id eo sam g a svo jim ro en im o im a. SPASOJE: Koga? A N T A : P o k o jn o g P av la M aria. S P A S O JE : A m a, k o jeg P av la M aria? A N T A : O n o g iji si ti n asled n ik . S P A S O JE : A m a, o stav i se ti to g a n asled stv a, v e reci ti m en i... U o stalo m , n em a ta d a m i k ae, n em am ta d a te p itam . R ei e m i g lu p o st k o ja je n em o g u a. R azu m em i jo k ad b i rek ao : u o sam , p rem d a b ih te ja i za to k azn io za p ro n o en je lan ih g laso v a, ali rei: v id eo sam , rei v id eo sam , to je p ro sto zlo in . ANTA (uporno): Video sam ga! SPASOJE (nervozno): Opet on! R IN A : M o ete m isliti k ak o je tek m en i b ilo k ad m i je g o sp od in sao p tio . SPASOJE: U, 'ajde da si kazao na primer ugasilo se su n ce, lep o , p rim am to sv etli m o ra se jed n o g d an a ugasiti. Primam! Da si kazao na primer tutor te i te crkve progutao je toranj crkveni lepo, i to primam. Ima tutora k o ji g u taju crk v ene p rih o d e, a k ad im se p ro iri sto m ak , oni su kadri, razume se, da progutaju i toranj i svih pet zvona. Lepo, primam i to! Primam da je Dunav promenio

to k i sad tee u zv o d n o p rim am d a je v lad a reila d a izv ri slo b o dn e izb o re, sva u d a n a sv etu p rim am , razu m e li, sv a u d a, ali d a si v id eo o v ek a k o g a sm o m i p re tri godine sahranili, e to ne mogu da primim! I date pita o v ek zato si p o trao to g o sp o i d a sao p ti? (Rini) Mog u v e m isliti k ak o v am je b ilo k ad ste u li. A N T A : A m o e m isliti k ak o je tek m en i; b ilo k ad sam g a video. S P A S O JE : u jete li g a, o n to , p a to . A N T A : V eru jte, k ad sam g a v id eo , a m en i se p resek o e n o g e p a n e u m em sk o ro d a k o raam . I o d jed an p u t m e svega obli znoj, pa onda, kao da mi je neko tako o zn o jen o m sp u stio k rik u led a u k o ulju , p o d u hv ati m e jeza u le im a i p o n em d a d rem . S P A S O JE : N e zn am ta im a ti k o g av o la? d a d re? A N T A : K ak o ta, a o n ih 1 0 0 00 d in ara? SPASOJE: Pa ti si se na sudu zakleo da si mu vratio tu sumu. A N T A : Z ak leo sam se, n e k aem d a se n isam zak leo , ali o n tad a n ije b io iv , a sad je iv . S P A S O JE : D ak le, to teb e u lji? ANTA: Pa to, dabome! S P A S O JE : ek aj, m o lim te, sad u ti rei. (va d i iz d ep a jed n u kn jiicu i p relista va je) Ov o je k riv in i zak o n ik , ja tu k n jig u u v ek n o sim sa so b o m k ao ru n u k n jigu . V rlo je k o risn a, o v ek se m n o g o em u n au i iz n je. T o su tak o rei u p u tstv a za iv o t. (n a a o je stranu) A evo 144 krivokletstvo. (ita u seb i) Dakle, godina dana robije i godina dana g ub itka g ra an sk e asti. M o e i v ie, ali n a

jed n u g o d in u m o e o n ak o sig u rno d a rau n a. ANTA: Ko to? SPASOJE: Pati! A N T A : Z ato ja? SPASOJE: Pa za krivokletstvo. A N T A : A m a, k ak o ti to m en i ro b ija? I to o d m erav a k ao k ilu ljiv a ili lu k a. R o b ija, tam an posla! S P A S O JE : I g u b itak g ra an sk e asti. A N T A : T o v e i n e m arim , m o e se lep o iv eti i b ez g ra an sk e asti. A li ro b ija, g o sp o d in e, to je v e n eto d ru g o . I o n o to m e b u n i to je o tk u d ti, zato ti to m en i o d m erav a? S P A S O JE : U o stalo m , ja b ih ak i treb a o da budem taj koji te tu i, jer ti si u stv ari m en i zajeo tih 1 0 0 0 0 d in ara. ANTA: Gle sad! S P A S O JE : M en i, d a! K ad je k red ito r izv rio sam o u b istv o , obrazovana je masa i ti si dugovao masi, a ta masa pripala je m en i u n asled stv o k ao n ajb liem sro d n ik u . A N T A : A , sad razu m em to si se ti tak o o b rad o v ao k ad si u o m alo p re d a je P av le M ari iv . P a d a, k o b i se o b rad o v ao ak o n e b i ti k ao n ajb lii ro ak? RINA (nervira. se njihovim razgovorom): Ali, :zaboga, vi g o v o rite o sv em u , sam o n e o o n o m e to je u o v o m tren u tk u n ajv an ije. ANTA: Pa da, gospodin meni robija. Tako tek robija, kao d a d ru g o g zan im an ja u iv o tu n em a, n eg o ro b ija. I zato n e b i g o sp od in zav irio m alo u ta sv o ja u p u tstv a za iv o t d a

i sebi odmeri koju godinu? SPASOJE: Ja nisam nikome zajeo 10000 dinara. A N T A : P a n isi, d ab o m e! T o je sitn ica za teb e, n ee v aljd a d a se p rlja za tak v e triarije. A li tro sp ratn a k u a n a T erazijam a, v elik i p lac k o d elezn ik e stan ice i d v a d u an a u K ralja P etra u lici, to je v e n eto , S P A S O JE : P a ta h o e tim d a k ae? A N T A : T ri k riv o k letstv a, sed am lan ih u v eren ja, etiri advokata i nasledstvo. Pogledaj ti u ta tvoja uputstva, pa v id i ta tam o p ie za tak v e slu ajev e? SPASOJE (cep ti o d u zb u en ja i sune na njega sa stegnutim pesnicama kao da bi toga a sa d a ga smrvi, u zd ri se i p rila zi m u ): T o si sad rek ao i n ik ad v ie! XIV N O V A K O V I , IS T I N O V A K O V I (ulazi u zb u en ): Zaboga, zaboga, je li to m o g u e? RINA (pohita mu u susret): T i zn a? N O V A K O V I : S ad n a p u tu , sreo sam se sa g o sp o d in om T ad iem i o n m i k ae v id eo g a je, razgovarao je s njim. N isam d o tle n i san jao zato m e zo v e. ANTA: I ja sam ga video! N O V A K O V I : B a v id eo? A N T A : O v ak o k ao to v as g led am . S P A S O JE : P a to zn ai, g o sp o d o , n e m o e o v ek n i u sm rt verovati? I smrt se prolagala. (vadi iz d ep a ) Molim vas, je li ovo posmrtna lista ili nije?

ANTA (izviruje): Jesi li i ti potpisan na njoj? SPASOJE: Nije, nego ti! Je li ovo posmrtna lista, pitam ja v as jesm o li o v ek a sah ran ili . ANTA: Parcela 17, grob 39. S P A S O JE : Je l' lep o i p o ten o sed eo tam o tri g o d in e, je li? P a o tk u d sad n ajed an p u t iv? I zar to m o e tak o d a b u d e? Z ar to m o e k ak o k o h o e? Ja m islim d a u u re en im zap ad n im d rav am a m o ra p o sto jati o to m e k ak av zak o n i po tom zakonu ko je mrtav taj je mrtav. Kod nas, m e u tim ... A N T A : N e m o e d rav a n ik o g a n atera ti da bude mrtav. S P A S O JE : P a to zn ai, ja n isam sig u ran d a se jed n o g a d an a n e p o jav i i m o ja p o k o jn a en a, k o ja je u m rla p re jed an aest g o d in a. I d o e lep o , je l' , p a: D o b ar d an , a ja n jo j: D o b ar d an , izv o lite! N O V A K O V I : N ije o v d e p itan je ta m o e d a b u d e a ta n e m o e, n eg o o n je tu ! SPASOJE: Ali kako? Odakle? Je li ustao iz groba! Je li v ask rsao? Je li p o beg ao s eg a je p ao , s d rv eta, s m eseca ili sa Marsa? N O V A K O V I : K au d a je d o p u to v ao . S P A S O JE : ta im a d a d o p u tu je o d g ro b lja d o v d e i k o jim to vozom? G o sp ode b o e, ja n e u m em d a m islim ; to m i se p rv i p u t u iv o tu deav a d a n e u m em d a m islim . (sedne) RINA (Milanu): Z ar n ita b lie n isi sazn ao? N O V A K O V I : D a, sazn ao sam , v ele n ije b io m rtav . S P A S O JE : P a d a, o n e sad to d a p o rie.

N O V A K O V I : O d seo je u E k scelzio ru . SPASOJE: Koja to parcela? N O V A K O V I : U h o telu E k scelzio ru . E to , to je sv e to sam saznao. (seti se) A h , d a, jo n eto . R asp itiv ao se k o d R ad ia i o to m e g d e ja stan u jem , v eli p o setie m e. ANTA: Vas? N O V A K O V I : M en e, ili... m o ju en u , m o d a. RINA (p restra en a ): M en e? Z ato m en e? A N T A : P a v i ste m u p o n ajp rei. RINA: Ja? A N T A : P a d a, jer v i ste u stv ari sad n jeg o v a en a. RINA (p ritri i zg ra b i vrsto m u a ): Milane, je l' to istina to taj g o sp o d in gov o ri? N O V A K O V I (zbuni se): Ja ne znam! (Anti) Na osnovu eg a v i to tak o g o v o rite? A N T A : N a o sn o v u S av ete T o m i. S P A S O JE : E to ti g a sad , k ak v a ti je sad ta S av eta T o m i? A N T A : T o je o n a to se u d ala m islei d a je u d o v ica. a k ad se v ratio p rv i m u , n ju su d , p o p o trebi slu b e, b e z putnih i selid b en ih tro k ova p rem esti iz d ru g o g a u p rv i b rak . RINA (uznemirena, Milanu): Je li to m o g u e? A N T A : K au , tak o je p o zak o n u . N O V A K O V I (hteo bi da u tei R in u ): Ja ne verujem da b i jed an zak o n m o g ao slu iti n asilju , jer to b i b ilo n asilje.

RINA (g rd ei M ila n a ): Ja n eu d a se rastan em o ! N O V A K O V I : B u d i m irn a, R in a! N e p o sto ji zak o n k o ji ru i sren e b rak o v e. SPASOJE (ra zm ilja o je i slu a ju i n jih o v ra zg o vor): Sve to v i g o v o rite, sv e je to sp o red n o , sasv im sp o red n o . O v d e je glavno i osnovno pitan je k ak o m o e jed an o v ek k o ga sm o m i p re tri g o d in e p o ten o i srd an o sah ran ili, k ak o m o e taj i n a o sn o v u eg a... XV L jU B O M IR P R O T I , P R E A N JI LjUBOMIR (donosi nekoliko brojeva raznih novina on je bled i vrlo zbunjen): ta je o v o ta je o v o , zab o g a?! (seti se) P ard o n , g o sp o o? (prilazi Rini i lju b i jo j ru ku o b ra a se ostalima) ta je o v o? R IN A : V am a je r av o? ANTA (zvoni): Patite li od srca? ANA (ulazi). ANTA (Ani): au v o d e! ANA (odlazi). LjUBOMIR (umoran i klonuo seda u fotelju): N ita, n ita, b o lje m i je, n ita. ta je o v o , ta je o v o , zab o g a? N O V A K O V I : K o v am je rek ao ? LjUBOMIR: Ko? (p ru a m u listo ve)Eto pune su novine. SVI (dreknu): Novine? (razgrabe da u i svako otvara po jedan broj) ANTA: Au, ala su krupni naslovi.

SPASOJE (ita jed a n n a slo v); u jte sam o m o lim v as: M rtv i se d iu . ANTA (ita ): A k ad d o e su en i d ata sm rti, m rtv i e se d ii iz g ro b o v a. N O V A K O V I (ita ): U p arceli 1 7 , g ro b n ica 3 9 o tv o rila se i m rtv ac se d ig ao . LjUBOMIR (ita ): M rtv i u staju , m rtv i g o :v o re. . ANA (donela je a u vode). LjUBOMIR (ispio je vodu). SPASOJE: Ne nalazim da je stvar tako interesantna da bi jo j n o v in e m o rale to lik u p an ju u k azati. L jU B O M IR : M o ete m isliti k ak o m i je b ilo k ad sam n a u lici sazn ao p o raav aju u v est. D o to g asa nisam ni p o jm a im ao . itaju i n a tram v ajsk o j stan ici, o tv o rio sam n o v in e i p riv u k ao m i je p an ju u p ad ljiv i n aslo v : M rtv i u staju , m rtv i g o v o re! P ro itah p rv e red o v e i n a jed an mah me obli znoj! RINA: Isto tako i mene. L jU B O M IR : O b li m e zn o j p o elu , a ru k e p o ee d a se h lad e, zam ag li m i se p red o im a i ja se n aslo n ih n a zid . SPASOJE (uzima ga pod ruku i odvodi na stranu poverljivo): N e razu m em ja, zete, to teb e ta stv ar to lik o u zb u u je? R azu m em sv e o stale, ali teb e...? ta si ti m o g ao imati sa pokojnim M ariem ? LjUBOMIR (n ervo za n , u zbu en jo uvek).: N e m o em o sada o tome govoriti. S P A S O JE : T o m o ra d a je n ek a p o zam an a su m a?

L jU B O M IR : D a, tak o n eto ! N O V A K O V I (uvek zadubljen u novine): E, pa evo i tan o g sp isa k ak o se sv e to d esilo . itav in terv ju . SVI (p rib ira ju se o ko N o va ko via ): itajte, itajte .... LjUBOMIR (odvojio se, sada p o titen o , a li ip a k p ra ti to k ita n ja ). N O V A K O V I (ita ) N a p itan je n aeg sarad n ik a, je l' to sv e b ilo p reth o d n o sm iljen o i d o izv esn o m p lan u izv ed en o , g o sp od in M ari je o d lu n o o d b io d a je tu b ilo m a k ak v e n am ere. O n o v ak o o b jan jav a d o g a aj: D esio m i se su d b o no sn i d o g a aj, en a m i je u in ila g ru b u n ep rav d u i to m i je n an elo teak b o l. Jer, m a i razo aran , ja sam tu en u i u tren u tk u k ad a sam zb o g n je p atio ... RINA: Molim te, p re i p rek o tih b an aln o sti. N O V A K O V I : B io sam n eo b in o u zb u en , n isam zn ao ta u d a rad im to g a tren u tk a. ANTA(\Rini): Pati li on od srca? S P A S O JE : A m a, n e p rek id ajte! itajte, m o lim v as N O V A K O V I (ita ): K ad a sam h teo d a d o n esem o d lu ku , u p laio sam se o d seb e. U v id eo sam d a b ih m o g ao doneti prenagljenu odluku, zbog koje bih se docnije kajao. Tada mi pade na pamet da se udaljim da pobegnem, da se uklonim iz sredine koja mi je sva izgledala odvratni sau esn ik da se usamim i priberem i tad tek donesem o d lu ku ta u i k ak o u . R eio sam se d a o tp u tu jem n e k azu ju i n ik o m e k u d a. U o stalo m , ja i, sam tad a n isam zn ao , p o ao sam n a p u t m a g d e, K ad a m i je k o n d u k ter traio k artu , ja je n isam im ao k ad m e je p itao , ja n isam zn ao d o k le u p u tov ati. N ajzad se o d lu im za B e, tam o e m i b iti n ajp rijatn ije, jer p o zn ajem B e.

ANTA: Sasvim. I. da se posle dva-tri dana vratio, sve bi bilo. u redu. SPASOJE:. Ali, ne prekidajte, zaboga!... (N o va ko viu ):M o lim v as, itajte d alje! N O V A K O V I (ita ): U B eu sam o d seo u jed n o m hotelu u blizini univerziteta i dva-tri dana sam sedeo u sam ljen , o b u zet svo jo m b rig o m . etv rto g d an a siao sam u K ertn er n e b ih li u o n im k afan am a g d e u v raaju n ai m o g ao d a se v id im s k im . N isam n ik o g a n aao , ali su o zidu visili beogradski dnevni listovi. Uzmem najnoviji broj jednog lista, otvorim i iznenadim se kad opazim sv o ju slik u . V e iz sam ih n aslo v a sazn am d a sam izv rio sam o u b istv o d av ljen jem u D u n av u i p ro itam p u n o d etalja o svome samoubistvu. Najpre sam se smejao, a zatim mi p ad e n a p am et g le, p a o v o b i m o g ao b iti n ajsren iji izlaz iz situ acije. V aiti k ao m rtav , a b iti iv . S P A S O JE : O n to sm atra k ao n ajsren iji izlaz iz situ acije. Hvala mu lepo! A N T A : P a o n to sa sv o g a g led ita. SPASOJE: Sa svoga, dabome! ali imamo i mi svoje g led ite. (N o va ko viu ) itajte, m o lim v as, d alje! N O V A K O V I (ita d a lje): O d lu ih se d ak le n a to , i k ak o je B e n ezg o d n o m esto , jer sv ak o g a tren u tk a m o e o v ek sresti p o zn an ik a, p rv im v o zo m k ren em u N em ak u , u Hamburg i u okolin i H am b u rg a, u jed n o j fab rici, sren o n a em zap o slen je, g d e p ro v ed em p u n e tri g o d in e n eo p aen , jer se n ig d e v an to g a p red gra a n isam k retao . S P A S O JE : I d a g a p ita o v ek to je n ap u tao tak o sren o zap o slen je, to n ije o stao tam o p a m ir b o g . A N T A : M o d a je o v ek h teo d a o b ie sv o je im an je ? S P A S O JE : M o d a! A m o d a i d a n ap lati sv o ja

p o traiv an ja k o ja n isu n ap laen a. RINA (nervozno): Ja ne mogu, ja ne mogu nikako da se priberem ni da se umirim. SPASOJE: Pa dobro, koga smo mi sahranili? N O V A K O V I : O d g o v ara o n i na to pitanje. S P A S O JE : ta k ae, b o g a v am ? N O V A K O V I (ita ): N a p itan je n aeg sarad n ik a k o je onda mogao biti davljenik na kome je bilo njegovo odelo, p ri k o m e su b ili n jeg o v i d o ku m en ti, g o sp od in M ari v eli: M islim d a e to b iti m o j b iv i n ad zo rn ik n a g ra ev in i, ru sk i em ig ran t A ljo a S P A S O JE : A ljo a!? N O V A K O V I (n a sta vlja ita n je); T o g a d an a k ad u ja p o i n a p u t, A ljo a m i je izjav io d a im a sam o u b ilak e n am ere, rek ao m i je ak izrek o m d a e se u D u n av b aciti. O n je n a seb i im ao m o je izn o en o o delo , on je pri sebi imao moja dokumenta. Samo je on mogao biti taj sam o u b ica. S P A S O JE : A ljo a!? A N T A : I ti si A ljo i p o lo io v en ac na g ro b? LjUBOMIR (o a ja n ): S ad d ak le zn am o sv e K ao to v id ite, situ acija je o ajn a. S P A S O JE : D ab o m e d a je o ajn a! LjUBOMIR: Mi o v o g a tren u tk a, u o v o j u zb u en o sti, nismo ni kadri dogledati sve posledice. ANTA: Nismo, dabome! (N o va ko viu ) Eto, na primer, vi bi ostali bez braka.

RINA (za g rli vrsto Milana): Ah, to ne, samo to ne! ANTA(Spasoju): Pa zatim, ti bi ostao bez imanja. SPASOJE : A zatim ti b i o tiao n a g o d in u d an a ro b ije. A N T A : O p et! K azao sam ti d a sam n a tu re o setljiv . S P A S O JE : H teo sam , zn a, sam o d a izlo im sv e p o sled ice. A li im a jed n a k o ja je tea o d sv ih . T o je g o sp od in u ri. ta e tek rei n a sv e to g o sp o d in u ri? N O V A K O V I : N o ! S P A S O JE : o v ek k o ji je u lo io sv e sv o je isk u stvo , sav sv o j u g led i v eze u o g ro m n o p red u zee u k o je sm o m i u lo ili k ap ital i zn an je, ta e tek rei? Jer, ak o b i se p rim ilo tak v o stan je, celo b i se n ae p red u zee iz tem elja sru ilo . ANTA: To je jo n ajm an je! S P A S O JE : N ajm an je? K ak o n ajm an je? Jesi li ti u o k o ji put za veliku finansijsko-teh n ik u g ru p u Ilirija ad ? A N T A : D a, u o sam , zn am ! S P A S O JE : T o je, g o sp od in e, g ru p a ko ja trai o d d rav e k o n cesiju za isu ivan je sv ih m o v ara, p o d v od n ih terena, jezera i u o p te sv ih v o d en ih talo g a u n ao j k raljev in i. T o je jed an o g ro m an d v an aesto g od in ji p o sao k o ji p red v ia i o g ro m n e teh n ik e o b jek te n ajm an je d eset v elik ih gvozdenih mostova, oko stotinu betonskih mostova i veliki broj tunela i propusta. Ogromn o n eto , razu m e li! ANTA: Ne vidim samo kakve to veze ima? S P A S O JE : K ak v e v eze? S v i sm o tu u n eli to sm o im ali. G o sp o d in N o v ak ov i je, n a razn e tak se i p reth o d n e tro k o v e, n a izrad u p lan o v a i d ru g e stv ari, u n eo o k o p o la

miliona dinara gotovog novca. Gospo d in P ro ti, o d n o sn o m o j b u d u i zet i sad a v eren ik m o je k eri, izab ran je za teh n ik o g a d irek tora celo g a p red u zea. D a, g o sp o d in e, a to n ije izab ran zato to je m o j zet, v e k ao stru n jak . M o j zet je p re d v e g o d in e tam p ao sv o je v elik o n au n o d elo M elio racija tarizacije. T o je d elo n ap rav ilo o g ro m n u senzaciju. Na osnovu toga dela izabran je i za vanrednog profesora univerziteta, jer, gospodine, to nije delo samo o b in e n au n e v red n o sti, v e je to jed n a n au n a rev o lucija u oblasti hidrotehnike po novim metodama rada koje su u njemu iznesene. ANTA (zadivljen): K ak o ti to n au n o g o v o ri? S P A S O JE , U io sam , g o sp o d in e, sv e sam ja to n au io napamet da bih mogao o toj stvari govoriti. P R O T I (Spasoju): Ja v as, m o lim , o e, n e g o v o rite v ie o to m e g o v o rite o em d rugom. SPASOJE: Hteo sam da mu objasnim. ANTA: A kakve veze sve to ima sa tobom? S P A S O JE : P re sv eg a, ta v elik a teh n ik o -finansijska konzorcija nema osnovnog kapitala. Sav kapital na kome je zasn o v an a k o n zo rcija, to je to jo j je g en eraln i d irek to r gospodin u ri, b rat m in istro v . A N T A : A v arc i R o zen d o lf? S P A S O JE : v arc i R o zen d o lf, to su ob in i trg o v ak i agenti jedan je agent neke fabrike automobilskih guma, a d ru g i fab rik e eljev a i d ru g ih celu lo id n ih p ro izv od a. R ei e: zato sm o i n jih u v u k li u ko n zo rciju k ad su o b in i ag en ti? Z ato , g o spo d in e, to n ao j d rav i, n aim . n o v an im zav o d im a i n ao j ariji, n e im p o n u je p red u zee u k o m e n ije p o jed an v arc ili R o zen d o lf. I n ajzad , m i n jih i n e sm atram o k ao o b in e ag en te. M i sm o ih p ro g lasili za

predstavnike velik ih in o stran ih k ap itala. v arc v ai k ao predstavnik belgijskih, a Rozendolf kao predstavnik anglosaksonskih kapitala. Uostalom, nama i ne treba k ap ital, jer m i em o k o n cesiju , k ad je d o b ijem o , v ero v atn o i p ro d ati, ali o n o to n am treb a to su p reth o d n i tro k o v i i k au cija. P reth o d n e tro k o ve p o d n eo je g o sp od in N o v ak o v i, a kao kauciju ja sam dao moju trospratnu k u u n a, T erazijam a. A N T A : P a tu k u u d ao si k ao m iraz u z k er. S P A S O JE : D a, ali p riv rem en o je zalaem za, k au ciju . E to , razu m e li sad a situ aciju? I zamisli sad, na sve to, pojavi se jedan mrtvac, proguta tu kauciju i proguta celo p red u zee Iliriju . M o e li se to d o zv o liti, recite, m o e li se to dozvoliti? N O V A K O V I (nervozno): Pa zato, zaboga, govorimo o to m e, a n e o Iliriji. S P A S O JE : O em u? RIN A : O n jem u , o p o k o jn ik u . O n m o e sv ak o g a asa n aii sv ak o g a tren u tk a k ad se o tv o re v rata, ja zastrep im . SPASOJE (zbunjen, ali kao pribira se): P a... n ek a d o e... N O V A K O V I ? D a, ali p itan je je k ak o em o se p o n aati prema njemu? SPASOJE: Kako? To je tako pro sta stv ar. M i n e m o em o p rizn ati d a je o n iv to b i b ilo p ro tiv n aih in teresa, k ad a b i m u p rizn ali d a je o n iv . P o n aaem o se, d ak le, k ao prema pokojniku. A N T A : K ak o to m isli: je l'd a se p rek rstim o k ad g a vidimo? S P A S O JE : T i m o e i d a se p rek rsti, ali to se m en e tie, ja u sm atrati d a o n n e p o sto ji. A k o d o e, sm atrau k ao d a

n ije d o ao ak o m e p o zd rav i, n eu g a n i o tp o zd rav iti n e mogu se ja zdraviti sa mrtvacima. No, hvala lepo! ANTA: A ako progovori? S P A S O JE : N eu m u o d g o v o riti. R IN A : Ja u o k ren u ti g lav u , ja n e elim d a ta v id im . S P A S O JE : A m islite v aljd a d a ja elim . N O V A K O V I : V i m islite, d ak le, d a je n ajb o lje ig n o risati ga, potpuno ignorisati. SPASOJE: Kao da ne postoji. SVI (odobravaju). XVI A N A , P R E A N JI ANA (d o n o si vizitka rtu i p red a je N ova ko vi;u ). SVI (prestravljeni): On? N O V A K O V I : O n ! SVI (u zn em iren i su i g led a ju se tu p o m e u so b o m ). N O V A K O V I (p revre kartu u ru ci i ra zm ilja n a jza d o d lu i): N ek a u e. ANA (ode). SPASOJE (jed va se o d va i): Za mene ne postoji. SVI: Ni za nas. (zauzimaju raznolike stavove Spasoje prekrsti ruke na trbuh i zagleda se u tavanicu; Rina se sakrije iza le a N o va ko vievih ; P ro ti seo u jed n u d u b oku fotelju, utonuo u njoj i zaklonio o i; Anta uzeo maramu korsem da obrie n o s, p a kako g a za bo u m a ra m u , n e d ie

ga.) XVII P A V L E , P R E A N JI PAVLE (ulazi i pogleda po svima): Dobar dan! SVI (n iko m u n e o d g o va ra , n iko n e o kree g la vu o sta ju u stavu u kome su bili). PAVLE (d u a p a u za , o n ih posmatra i najzad ponavlja): Dobar dan , elim ! SPASOJE (n e o svru i se, g led a ju i i dalje u tavanicu, sa vla d an p rg a vou ): u li sm o ! P A V L E : M islio sam ... o ek iv ao sam ... SPASOJE (zaboravlja se). ta ste k o g av o la o ek iv ali, n iste v aljd a m islili d a em o p asti u n esv est k ad se pojavite? PAVLE: T o n e, d rag i n asled n ie, ali sam m islio p red u sreete m e rad o u k o jo m se u p o ro d ici p red u sree u tak v im izu zetn im i n eo b in im slu ajev im a. V ratio sam se, zaboga, iz mrtvih. S P A S O JE : T o je v aa stv ar! P A V L E : N e sam o m o ja v e i m o je p o ro d ice. Z ar se en a, su p ru g a, n ee o b rad o v ati p o v ratk u m u a za k o jeg a je mislila da je mrtav? RINA (buni se i krije iza Milana). PAVLE (Spasoju): Ili v i, n a p rim er, k ao n ajb lii ro ak? K au , v i ste n a su d u d o k azali d a ste m o j n ajb lii ro ak , a vidim (va d i iz d ep a svo ju p o sm rtnu listu) i na posmrtnoj listi prilikom moga pogreba potpisali ste se kao ucveljeni ro ak . T ak o b lizak ro ak k ao v i m o rao b i se o b rad o v ati.

SPASOJE (zbunjeno): M o rao b i, n e k aem d a n e b i morao, ali ne mogu ja dozvoliti da se vi igrate sa mojim o sean jim a. as v am p ad n e n a p am et d a u m rete i ja treb a d a p laem , zatim v am p ad n e n a p am et d a o iv ite i ja treb a d a se rad u jem . P a v i to tak o m o ete terati d o v ek a i o n d a n e treb a, je l'te, ja n ita d ru g o d a rad im n eg o as d a p laem a as d a se sm ejem ! PAVLE (pogleda oko sebe): Pa onda, i ova druga gospoda. Moj drug i ortak, na primer...? N O V A K O V I : M i sm o se, g o sp o d ine, rastali jo za v aeg a iv o ta! P A V L E : D a, d a, ali g o sp o d in A n ta, ro ak m o je en e! N ajzad , p resk o im o n jeg a. A N T A : S asv im , p resk o im o m en e! P A V L E : A li m o j m lad i p rijatelj, g o spo d in P ro ti, p rem a kome sam ja imao toliko ljubavi i poverenja i kome sam ja... P R O T I (slomljen, prilazi mu): Ja vas molim, gospodine, dozvolite mi da o tome nasamo govorimo. PAVLE: Molim! Velite li i vi, gospodine Anto, da nasamo govorimo? A N T A : R ek li sm o , m en e ete p resk o iti. P A V L E : A m o ja sup ru g a m o d a? RINA (trgne se kao pod u bo d o m , p reivlja va tea k m o m en a t, i n a jza d p ro m u klo a p e): Izvolite se obratiti mome suprugu! N O V A K O V I : G o sp o d in e, v aa b iv a en a p reu d ala se leg aln o za m en e i m i d an as iv im o u jed n o m sren o m b rak u . N e v id im n a o sn o v u eg a v i to lik o ap o strofirate

m o ju en u i n a o sn o v u eg a jo j se o b raate? P A V L E : N a o sn o vu to g a to sam iv . S P A S O JE : T o treb a, g o sp o d in e, d o k azati! N e m o e to tak o d o e m a k o i k ae ja sam iv ! Istrag o m je u tv r en o d a ste v i izv rili sam o u b istv o i p rem a to m e v i ste m rtv i v i ste pred zakonom mrtvi i vi ste za sve nas mrtvi. Sahranili sm o v as, i to sv ean o . Ja sam sa g o sp o o m iao za san d u ko m , m o j zet je d rao g o v o r, m o ja erk a je est n ed elja n o sila crn in u , a ja sam v am p o lo io v en ac n a g ro b u , p a ta h o ete v ie i ta b i v i m o g li traiti v ie? .P A V L E : Ja sam v am v rlo b lag o d aran n a to lik o j p an ji! S P A S O JE : D av ali sm o v am etrd eseto d n ev n i i g od in ji pomen. PAVLE: Vrlo sam vam zahvalan. S P A S O JE : E , p a ta b i d ak le jo ? M i sm o sa sv o je stran e u in ili sv e to sm o sam o m o g li. ta h o ete jo ? P A V L E : N ita ja n eu , d o ao sam d a v am b lag o d arim za sv e p an je k o je ste m i u k azali. SPASOJE: Toga radi niste morali dolaziti. PAVLE: Mislite, dakle, d a m i n em am o o em u v ie d a razgovaramo? S P A S O JE : Ja n e v id im o em u b i m o g li razg o v arati? PAVLE: Zar vi ne vidite da se mojim dolaskom menja situacija? Da se upravo menja iz osnova ceo red stvari? O to m e b i im ali ta d a p ro g o v o rim o . SPASOJE: Ja ne vidim da se menja situacija, a, najzad, ak o v i n alazite d a je izm en jen a, ja u v am d ati p rijateljski sav et k ak o d a se iz te izm en jen e situ acije izv u ete.

P A V L E : M o lim , rad o u v as u ti. S P A S O JE : A k o v a d o lazak im a d a zn ai p retn ju sv im a nama, onda vam moram rei d a ste u zab lu d i. M islite li v i d a je to lak o p o ru iti sv e to je izg ra en o p o sle v ae smrti? Varate se! Za vas bi jedini izlaz iz situacije bio k ad a b i se v ratili tam o o d ak le ste i d o li i p o m irili se s tim da ste mrtvi. PAVLE: Da, to bi bio jedan izlaz iz situ acije, ali im a jo jed an , i ja sam se za o v aj d ru g i o d lu io . SPASOJE: Ataj je? P A V L E : D a o stan em o v d e, m e u v am a! (o p ti p o kret n eg o d o va n ja ) N O V A K O V I : T o n ije m e u n am a, n eg o p ro tiv n as! P A V L E : A k o v i tak o h o ete. S P A S O JE : T o zn ai, g o sp o d in e... razm islite, razm islite jo jed an p u t. P A V L E : T ri g o d in e sam ja razm iljao . SPASOJE: O takvim stvarima nije dosta ni trideset godina razm iljati. P A V L E : O p ro stite, g o sp o d o , to sam v as u zn em irio . M en i je potreban bio ovaj susret p re n o to p o em d alje. M islio sam d a sv ak o m e p o seb n o n ain im p o setu . A N T A : M en e p resko ite! P A V L E : A li u to lik o b o lje k ad a sam v as n aao n a o k u p u . P ratam se, g o sp od o . (h o e d a p o e) S P A S O JE : ek ajte! Je li to v aa p o sled n ja re?

PAVLE (zastane): Moja po sled n ja re; ja sam iv i ja h o u d a iv im ! (ode) SPASOJE I SVI (za p a n jen i po g led a ju se m e u so b o m ). SPASOJE (prvi se pribere i vikne za n jim , ia ko je ve o tia o P a vle): A li i m i h o em o d a iv im o ! A n to , p o tri za n jim i d o v ik n i m u i m i h o em o d a iv im o i m i h o em o d a iv im o ! Zavesa D ru gi in (L ep o n am eten a sob a u S p asojevoj k u i.) I VUKICA, SPASOJE VUKICA (ukusno o b u en a , svetlih manikiranih noktiju, p o u p an ih o b rva i ra sko n o ob o jen ih u sa n a , sed i za va ljen a n a ka nab etu , ra ska la n o preb a en e n o g e p reko n o g e i p u ei cig a retu ): N e razu m em zato se o d m en e krije razlog? S P A S O JE : N e k rije se, d u o , ali je taj razlo g tak v e prirode... V U K IC A : M o ra d a je to v rlo u d an razlo g . Z ak azati dan v en an ja, o b jav iti to tak o rei celo m svetu , tam p ati i p o ziv n ice, p a u jed an p u t o b ustav iti sve to ... P a to je itav sk an d al! I, zato , zato? S P A S O JE : N aile su izn en ad n o v elike b rig e. VUKICA: Brige, brige, pa ti ih im a u v ek . SPASOJE: Da, imam ih , al'o v o su , k ak o d a k aem , izu zetn e b rig e. T iu se o v e n ae k o n zo rcije. N aili sm o n a jednu vrlo veliku smetnju, kojoj se nismo nadali, i svi smo

zabrinuti, i tvoj verenik tako isto. VUKICA: Da, i taj gospodin verenik. Do pre neki dan je po dva i tri puta d n ev n o d o lazio p iljio m i u o i k ao m ae g o v o rio m i lju b av n e rei i o p isiv ao m i n ajlep im b o jam a n a b u d u i b ran i iv o t. A o d p rek ju e, jed v a sv rati p o k o ji p u t i to n eto zb u n jen , rasejan , n e u m e n i d a g o v o ri. S P A S O JE : P a, p aem ti, sv e n as je p ritisla briga, zato nam i n ije d o v en an ja sad . Ja h o u d a m i v en an je m o je jed in ice b u d e n aj v eseliji d an u iv o tu ... (miluje je po kosi) S trp i se sam o , v id ee, sv e e d o b ro , sv e e b iti lep o . V U K IC A : Jo n a sve to ti m i d o v o d i tetk a -Agniju. SPASOJE: Ali ne dovod im je ja, zab o g a! S rela m e je ju e p a v eli: D o i u sutra d a o b i em V u k icu ! N isam jo j m o g ao rei n em o j d o laziti, n e trp i te V u k ica. VUKICA: Ne trpim je, pa to ti je! S P A S O JE : A li, d u o m o ja, m o ram o je trp eti. T o je n ajp re m o ja sestra, o d tetk e d o d u e, ali tek sestra, a zatim je to jedna vrlo bogata usedelica. V U K IC A : P a? Jesam li jo j ja k riv a. to se n ije u d ala k ad je trebala? S P A S O JE : N e zn am , ali o n a je b o g ata. D o d u e, o n a se n o si m ilju d a sv e sv o je im an je o stav i n ek o j h u m an o j u stan o v i sv e m ato re d ev o jk e, zn a, b o lu ju o d h u m an izm a, ali ja m islim d a e o n a v o d iti rau n a i o teb i. VUKICA (o d lu n o i kapriciozno): Ne trpim je! SPA S O JE : N e razu m em , zato je b a to lik o n e trp i? ta ti je n aao u in ila? V U K IC A : N esn o sna m i je. H o e li m i v ero v ati, tata, d a n i o em u d ru g o m n e razg o v ara, k ad jo j o d em , d o o p rv o j

b ran o j n o i. S am o o to m e, sam o o to m e, a u z to se jo p ren em ae i u zd ie. S P A S O JE : N e treb a jo j zam eriti sv ak o u zd ie za sv o jim idealima. V U K IC A : P a zar b ran a n o id eal? S P A S O JE : Id eal je, sin e, sv e o n o to o v ek n e m o e d a postigne. V U K IC A : I sad ja d a isp atam zato to o n a n ije p o stig la svoj ideal! II A N T A , P R E A N JI ANTA: D o b ar d an ! D o b ar d an , g o sp o ice V u k ice! VUKICA: Dobar dan! SPASOJE (Vukici): O stav i n as za asak , im am o razg o v o r b a p o v od o m te n ae b rig e. VUKICA: Molim! (ode) III ANTA, SPASOJE S P A S O JE : Jesi li g a p ro n aao? A N T A : Jed v a! N ije o n , zn a, sarad n ik k o g a lista ili da ima sv o j list, p a d a g a m o e lak o n ai. SPASOJE: Nego? A N T A : O n je o n ak o , d o e m u k ao n ek i letei n o v in ar o n v eli d a je p u b licista. P ie, zn a, o n ak o , isp o d ru k e. S P A S O JE : P a tak av n am i treb a. Z n a li m u b ar im e?

A N T A : D a, zn am ! M lad en ak o v i. K au n ik o k ao o n n e zn a n ap isati tak o o tro i stran o d a se o n o m e k o g a n ap ad n e p rev ru i d ed in e k o sti u g rob u . N ik o k ao o n , k au ne ume tako od crnoga da napravi belo, a od beloga crno. S P A S O JE : H o e li d o i? A N T A : D o i e jo d an as p re p o d n e. SPASOJE: Ali m u n isi g o v o rio rad i eg a g a zo v em ? A N T A : B o e, sau v aj. U in io sam to lik o d a g a p ro n a em , ali p rav o d a ti k aem , n e elim d a se ja p letem u stv ar. T i zn a d o b ro d a sam ja p resk o en , p a zato o n d a d a se sam poturam pod sekiru? S P A S O JE : T o to si p resk o en n em o j d a rau n a m n o g o ak o se sru im o , sru iem o se sv i, a i teb i tv o ja g o d in a ne gine. ANTA (trgne se): O p et ti! P a, m ajk u m u , zar n e m o e jed an p u t d a se o tkai o d te g o d in e! S P A S O JE : Ja to o n ak o u z re. A N T A : N em o j n i u z re, b rate! IV AGNIJA, ISTI AGNIJA (m la d a laki o b u en a i n a m in ka n a , m a to ra devojka, ona d o nosi lep b u ket cvea ): D o b ar d an elim ! (rukuje se sa Antom pa sa Spasojem) Kako, zar ti sam kod k u e? SPASOJE: A, ne, tu je Vukica. (Na njenim vratima.) V u k ice, ' o d i, ' o d i, ' o d i o v am o , d o la je tetka Agnija! ANTA (d ig a o se ve ra n ije): Pa 'ajde ja da idem.

S P A S O JE : D an as e d o i, je li? A N T A : Jo p re p o d n e. SPASOJE: Dobro, pa uvrati. A N T A : H o u , zb o g o m g o sp o ice A g n ija! AGNIJA: Zbogom! ANTA (ode). V SPASOJE, AGNIJA S P A S O JE : A m a, ta rad i to d ete? Vukice! AGNIJA: Nemoj je zvati, htela bih da progovorim s tobom. S P A S O JE : ta im a k o g av o la d a razg o v ara sa m n o m , eto ti Vukice pa razgovaraj sa mnom. A G N IJA : H tela sam d a te p itam , zn a, za to o d lag an je v en an ja. Z n a li d a ti se to n ap o lje v rlo r av o tu m ai? S P A S O JE : ta se m en e tie k ak o se n ap o lju tu m ai! O stav i taj razg o v o r, m o lim te, razg o v araem o d ru g i p u t o tome. Vukice, Vukice! VI V U K IC A , P R E A N JI SPASOJE (ka d V u kica n a i e): Gde si, dete, zaboga? V U K IC A : D o b ar d an elim , tetk a! AGNIJA: Dobar dan! Slatko moje! (ljubi je) Ovo je za tebe. (daje joj buket) VUKICA: Hvala, tetka!

A G N IJA : P a k ak o je, k ak o je, jesi li v e sita rad o sti? VUKICA: Oh! Da! (razgleda buket) Gle, kako je to lepo cv ee! A G N IJA : S am a sam g a b irala k o d cv eara. H tela sam d a lii n a jed an b u k et k o ji je m en i tak o d rag a u sp o m en a. VUKICA: Iz mladosti svakojako? AGNIJA: Da... da... iz ranijih dana. Dobila sam, tada, tak av isti b u k et sa v izitk arto m n a k o jo j je p isalo : C v eu cv ee. V U K IC A : T o je tak o lep o ! A ta je p isalo s d ru g e strane vizitkarte? A G N IJA : N ita! S am o im e S im a T ei, artiljerijsk i kapetan. VUKICA: O, mogu misliti kako vam je to draga uspomena. A G N IJA : K ak o d a n e! D rk e o d cv ea iz to g a b u k eta jo u v am ... V U K IC A : A im e ste v i, tetk ice, n ag rad ili d aro d av ca b u k eta za tu p an ju? AGNIJA (kobajagi zbunjeno): im e? N iim , im e b ih g a mogla nagraditi? . VUKICA: Priznajte, priznajte ipak, morali ste ga tek n eim n ag rad iti. AGNIJA (zbunjeno): P a, m o e m o j... n ag ra dila sam ga jed n im lju p k im o sm eh o m , im d ru g im m o e d ev o jk a nagraditi kavaljera? Ali ostavimo taj razgovor o prijatnoj p ro lo sti, razg o v arajm o b o lje o sad anjo sti, o b u d u no sti, o teb i. Jesi li se v e o d lu ila k ak v u e v en an u h aljin u

praviti? VUKICA: Nisam , ali n a to n eu n i d a m islim , p o to je sv ad b a o d lo en a. A G N IJA : P a ak o je o d lo en a, o d lo en a je m o m en taln o , ali e je b iti. Je li, S p aso je? SPASOJE (koji se zario bio u neko pismo, trgne se): Pa da, razume se! A G N IJA : A n a v en an u h aljin u treb a za v rem e na misliti. D an as im a tak o m n o g o tih m o d n ih u rn ala d a je v rlo tek o o d lu iti se. P a o n d a m aterijal! D o i k o d m en e, to lik o p u ta sam ti rek la, d o i k o d m en e, ja im am p rek o trid eset m u stara m aterijala za v en an e h aljin e. D o i d a razg led a. S P A S O JE : A to e ti, boga ti, tolike mustre? AGNIJA: Tako, birala sam, volela sam da pravim zbirku. P a zato n e? Jed an p rav i zb irk u p o tan sk ih m arak a, d ru g i zbirku starog novca, lula, starih satova, jelenskih rogova, to n e b ih i ja im ala sv o ju p asiju? P rav im zb irk u m u stara m aterija za v en an u h aljin u ; to je m o ja p asija. V U K IC A : P a to zam erate, tata, tetk i? B o lje to n o d a zb ira m ak e k o strin a Jo v an k a, SPASOJE: Ne zameram samo ne razumem kako je ne m rzi d a id e p o rad n jam a i trai d a jo j se sek u o n i k o m ad ii krpa. AGNIJA: N em o j d a k ae, S p aso je, im a i to sv o je d rai. U em u rad n ju i u p u tim se n ajstarijem p o m o n ik u G o sp o d in e, ja b ih elela d a m i p o k aete m aterije za v en an u h aljin u ! P o m o n ik o d m ah n ap rav i lju b azn o lice i slu i m e sa zad o v o ljstv o m , m islei d a sam ja sren a v eren ica. I to traje itav ih p o la sata. M en i d o sta i tih p o la sata.

SPASOJE: Pa dosta! AGNIJA (Vukici): Slatko dete moje, kako bih volela da m i p o k ae tv o je ru b lje i p reo b u k e ko je si sp rem ila. V U K IC A : P a p o k azala sam v am v e. AGNIJA: Ako, volim opet da vidim. (a p u i jo j) Pravo d a ti k aem , ja se n e slaem s tim d a o b u e o n u b elu sv ilen u p iam u p rv e b ran e n o i ja sam za lih t p lav u k o u lju . VUKICA (ocu o a jn o ): E to , k aem ja! S P A S O JE : ta to? VUKICA (zbunjeno): K aem ja d a m o j v eren ik n ee d o i. (pogleda sat na ruci) K o je je v e d o b a, a n jeg a n em a. S P A S O JE : D o i e! N em o j b iti n estrp ljiv a. AGNIJA (zagrli Vukicu i vodi je u sobu): Slatko nestrpljenje! 'Ajdemo! VUKICA (p ro la zei kra j o ca ): K aem ja! AGNIJA I VUKICA (odu u sobu). VII A K O V I , S P A S O JE A K O V I (robustan tip, aljkavo o bu en ): Dobar dan elim ! M islim d a n isam p o g reio ad resu? S P A S O JE : A s k im im am ast? A K O V I : Ja sam M lad en ak o v i. SPASOJE: Ah, viste taj novinar? A K O V I : N e n o v in ar, p u b licista!

SPASOJE (ponudi ga rukom da sedne): Mislio sam da je to svejedno. A K O V I : N e, g o sp o d in e. N o v in ar je v ezan za list, za u red n ik a, za izd av aa, ja sam slo b o d an , p iem k ad h o u i ta h o u b ro u re, d etk e, p am flete i u o p te tak v e stv ari. S P A S O JE : D a, to je o n o to b i u o v om slu aju i treb alo , i rad i eg a sam h teo sa v am a d a razg o v aram . A K O V I : M o lim ! S P A S O JE : K au d a ste v i u p o lem ici k ad ri d o k azati d a je crno u stvari belo, a belo da je crno. A K O V I : S v e se m o e o sp o riti i p o tv rd iti, zav isi o d m o i lo g ik e. I u em u je u o stalo m filo zo fija starih g rk ih filo zofa P ro tag o re, S o k rata i E sh ila? S u tin a je n jen a u to m e d a sv ak o d a sad ri u seb i sv o je n e, a sv ak o n e n o si u seb i sv o je d a. S v e zav isi o d m o i lo g ik e. S P A S O JE : P a v i to im ate, k au . A K O V I : D a, lo g ik a, to je m o ja m o ! B o g , v id ite, sv ak o m o v ek u d aru je p o n eto v am a je, n a p rim er, d ao pare, meni je dao logiku. On ne daje jednome sve, a d ru g o m e n ita. N e m o e o n v am a d ati lo g ik u i p are, je l' te to dvoje ne idu zajedno. On je meni dao ovo, a vama ono i rekao evo vam, pa vi sad se razmenjujte. Ti stavi gazdaS p aso ju u slu b u tv o ju lo g iku , a o n e teb i stav iti u slu b u svoje pare. S P A S O JE : K ak o stav iti u slu b u sv o je p are. A K O V I : P a tak o , ja u to to v i elite lep o n ap isati, a v i ete to to ja n ap iem lep o p latiti je l'tak o ? SPASOJE (u steu i se): Pa, da! A K O V I : D ak le, p o to sm o se n aeln o sp o razu m eli,

izv o lite sad p rei n a d etalje i izlo ite m i stv ar. (vadi papir i pisaljku i sprema se d a p ie) S P A S O JE : S tv ar je u o v o m e jed an je o v ek u m ro p re tri g o d in e i sah ran ili sm o g a. Ja sam lin o b io na pogrebu. A K O V I : B o g n ek a m u d u u p ro sti SPASOJE: E, ali sad je potrebno i dokazati da je on mrtav. A K O V I : N ita lak e, izv o lite m i sam o rei u k o m stilu elite d a se to n ap ie? SPASOJE: Kako u kom stilu? A K O V I : P a, m islite li v iso k im stilo m , n a primer: Iezn u e in d iv idu u m a iz iv o tn e zajed n ice p ro izlazi iz neminovnosti procesa kome se sve pojave u prirodi p o tin jav aju , ili elite d a ja n jem u p ro sto k aem : T i si, b rate, u m ro ! SPASOJE: Pa ovo je mnogo jasnije. A K O V I : R ei u m u , d ak le: T i si, brate, umro, a da si u m ro , ev o ti d o k aza, p rv o i p rv o , ti n isi iv ... SPASOJE (prekine ga): A li o n je iv . A K O V I : K o je iv? S P A S O JE : P a taj to je u m ro . A K O V I : Ja v as n e razu m em ? S P A S O JE : D ak le, o n je u stv ari u m ro , k ao to sam v am kazao, i sahranili smo ga pre tri godine, ali sad se n ajed an p u t jav lja d a je iv . A K O V I (zavrti glavom): H m ! H m ! H m ! T o je v e m alo n eo b in iji slu aj! Im ao sam p rilik e d a d o k azu jem d a

je iv o v ek k o ji lei v e g o d in u d an a u g ro b u . B ilo je potrebno da i mrtvi glasaju za izbore narodnih poslanika, al'to je d ru g o . D ru g o je to d o k aziv ati d a je m rtav o v ek iv , a d ru g o d a je iv m rtav . SPASOJE: Znam, al' kad ima dokaza. A K O V I : K o jih d o k aza? SPASOJE: Pa posmrtna lista, pogreb, grob. A K O V I : G ro b? G ro b n ije d o k az k ad o v ek p o sto ji. Je l' postoji on? .S P A S O JE : P a o n k ae d a p o sto ji. A K O V I : E , to je o n o , v id ite, a njemu se u ovakvom slu aju m o ra v ero v ati. S P A S O JE : P a, d o b ro , zar v aa m o lo g ik e n e m o e n ek ak o d a d o k ae d a o n n e p o sto ji? A K O V I (ra zm ilja ): H m , zaista teak p ro b lem , sem k ad b i se n eto p o slu ili A jn tajn o v om teo rijo m . SPASOJE: A kakva je to teorija? A K O V I : P o A jn tajn o v o j teo riji sv e su p o jav e u iv o tu relativ n e. M o g lo b i se, d ak le, u zeti d a je taj o v ek sam o relativ n o iv . SPASOJE: Kad bi to moglo nekako na osnovu koje druge teorije? A K O V I : D o b ro , ' ajd e d a p re em o n a d ru g u teo riju . K aite v i m en i o tv o ren o o v o , taj o v ek v am a sm eta ak o je iv ! K v ari v am rau n e, n e? SPASOJE (snebiva se): P a, k ak o d a k aem ! A K O V I : K azali ste v e, d o sta m i je d a v as razu m em .

D ab o m e, tek o je to v raati o n o to je o v ek v e n asled io . SPASOJE (teko u zd a h n e): T ek o! A K O V I : E , lep o ! S ad sm o n aisto i sad ja v id im jasn o celu situ aciju . I ak o se o sv em u o zb iljn o razm isli, b ie p reran o k an d a d a se o to m e p ie. P ard o n , to je sam o m o je m iljen je, ali ak o v i elite, ja u p isati sam o , zn ate, p isan je e izazv ati i o d g o vo r, pa onda ako iznesete stvar na sva zv o n a, to e v as v rlo b rzo o d v esti p red su d , a m en i izg led a u o v o m e slu aju d a v i im ate sv e razlo g e d a izb eg n ete su d . S P A S O JE : P a d a, ta e m i su d ? A K O V I : E , p a zato , v id ite, b o lje je d a v i tu stv ar uredite nekako izb eg av aju i jav n o st. Ja, v eru jte, n em am rau n a d a v am d ajem o v ak av sav et, jer, k ad b ih n ap isao , ja b ih v am m n o g o v ie n ap latio o v ako za sav et m o ram se zadovoljiti i sa 1000 dinara. SPASOJE (zgrane se): Kako? 1000 dinara za nepisanje? A K O V I : I tu jo n ije u rau n at h o n o rar za u tan je. S P A S O JE : K ak ao u tan je? A K O V I : P a, g o sp o d in e, recite v i m en i, ta m en i sm eta sad , k ad sam v e u ao u sam u tajn u , d a b acim jed an letak : M rtv i su u stali, iv i se sp rem aju d a ih p o n ov o sah ran e. SPASOJE (p ren era en o ): N eete v a ljda?!... A K O V I : D ak le, v id ite li ta v red i m o je u tan je, a ja v am n e traim v ie o d h iljad u d in ara za sv e to . S P A S O JE : D o b ro , d o b ro , d au ! A K O V I : L ep o , sp o razu m eli sm o se. S av eto v ao sam v am d a n e ak ate i n e stav ljate n a v elik a zv o n a. D o b ro !... Ali vi n e m o ete sed eti sk rten ih ru k u , v i m o rate n eto

in iti... SPASOJE: Pada! A K O V I : E , i u to m p o g led u d au v am jed ak sav et. SPASOJE: Opet 1000 dinara? A K O V I : I d v e i tri i etiri... ali ja n eu d a v as u cen ju jem , zad o v o ljiu se sam o sa 1 0 0 0 d in ara, to sa o n o m p rv o m h iljad o m in i d v e h iljad e. SPASOJE (uzdahne): Dve hiljade dinara?! A K O V I : D v e, d ab o m e, ali slu ajte m e n ajp re p a ete videti da vredi. Vi, porodica... ja mislim da ste vi porodica sa d o tin im iv im m rtv acem ? SPASOJE: Da! A K O V I : S k u p ite se d ak le sv i i o g lasite za lu d ak a tu o so b u , k o ja b lago darei slin o sti sa p o k o jn ik o m ... je li slian? SPASOJE: Kao pljunut. A K O V I : D ak le, o g lasite g a za luda i uputite ga na p o sm atran je. U d esite zatim ta treb a tome ne treba da v as u im i o n e b iti p ro g laen za lu d ak a. V eru jte, k o d n as je lak e p ro g lasiti o v ek a lu d im n o p am etn im . D o k az v am je, g o sp o d in e, to sam i ja b io tri m eseca u lu d n ici. SPASOJE: Vi? A K O V I : D a, p red izb o re n aro d n ih p o slan ik a n alo se d a sam lu d , p o sle zav ren ih izb o ra n alo se d a sam pametan. SPASOJE (zabrinut): O to m e se v aem p red lo g u d a razm iljati.

A K O V I : R azu m e se d a se d a razm iljati i sad u v i ate valjda da nisam precenio? SPASOJE: (seti se): Ah, da! (teka srca vadi iz portfelja dve hiljadarke i daje mu ih) A K O V I (ustaje): Hvala, gospodine, i kad god vam zatreb am , ja v am sto jim n a rasp o lo en ju , b ilo d a to n ap iem , b ilo d a v am k ak av k o ristan sav et d am . SPASOJE: Hvala! A K O V I : N e elim v ie d a v as u zn em irav am . Z b o g o m , gospodine! SPASOJE:Zbogom! A K O V I (ode). VIII AGNIJA, VUKICA, SPASOJE AGNIJA (izla zi iz V u kiin e so b e): Ukus, ukus, ukus! Ukus u svakoj sitnici, to ti se mora priznati. V U K IC A : S ad n e m o ete rei d a v am nisam sve pokazala? A G N IJA : A h , d a, sv e, sv e, sv e! B o g a m i, d ete, ti e b iti retka mladica tako lepo opremljena. I to sve sama; nisi h tela n i m en e d a zo v e d a ti p o m o g n em . VUKICA: Nisam htela da vam uznemiravam. A G N IJA : A li zato , zato , k ad zn a d a je spremanje svadbene opreme moja najmilija zabava? S P A S O JE : P a zv aem o te v e, im a jo d a se sp rem a, a ima i vremena.

A G N IJA : P a im a, d ab o m e, k ad je v e o d lo en o v en anje. S P A S O JE : A m a, to si o k u p ila to p a to ! VUKICA: Nemojte mi, tetka, molim vas ni pominjati to v en an je. (o d e levo m sto iu i n a e ta m o seb i n eku zabavu) SPASOJE: Pa, dabome, najbolje je ne pominjati ga. AGNIJA (prilazi Spasoju poverljivo): Spasoje, ne mogu, zn a, p red d eteto m d a ti k aem , a n ap o lju se n ek e u d n e stv ari ap u u . S P A S O JE : Z n a li ti, b o g a ti, ta se o teb i ap u e? AGNIJA: Iju! S P A S O JE : A k o ti n e zn a, ja zn am i ja n ik ad n isam d o ao d a ti k aem to to se ap u e o teb i, p a n em o j n i ti m en i k aziv ati ta se ap u e o m en i. AGNIJA: Ja to u najboljoj nameri. SPASOJE: Nemoj ni u najboljoj nameri. A G N IJA : D o b ro , d o b ro , n ik ad v ie! (prilazi Vukici) Pa n em o j, d u o , zab o rav iti k ad ti b u d e g o to v a o n a d rap haljina; htela bih da vidim kako izgleda. V U K IC A : N e, n eu zab o rav iti. AGNIJA (p o lju b i je, za tim p ru a ru ku Spasoju): Pa ne zameri, Spasoje! Zbogom! (ode) IX VUKICA, SPASOJE VUKICA (p o to je isp ra tila A g n iju , klo n e u fotelju umorna): Uh!

S P A S O JE : P rav o k ae; u h ! V U K IC A : N e m o g u d a izd rim , p a to ti je. S P A S O JE : N i m en i n ije lak o , ali ta e V U K IC A : I d a zn a ta o n a sv e rasp itu je, ta to je u asn o . S P A S O JE : Ja, d u o , o ek u jem p o setu b rata g o sp o d in ministrovog. Imamo poverljive razgovore, pa bih te m o lio , k ad n ai e, d a n as o stav i sam e. V U K IC A : R azu m e se, ti zn a d a ti ja n ik ad n e d o sa u jem u tak v im p rilik am a. U o stalo m , ja i in a e imam da n astav im jed n o p ism o , k o je sam jo ju e p o ela d a p iem . (polazi, ali u tom trenutku otvaraju se zadnja vrata i nailazi Ljubomir, Vukica se zaustavlja) H LjUBOMIR, ISTI V U K IC A : O , k ak v o izn en a en je! K ak v o izn en a en je! S P A S O JE : B a d o b ro te si n aiao ; ja v e n em am m o i d a te branim pred tvojom verenicom. LjUBOMIR (p o to je p o lju b io V u kicu u ru ku i sa Spasojem se rukovao): Zar sam toliko kriv? VUKICA (Spasoju): u je li g a, tata, o n to n aziv a krivicom? (Ljubomiru) T o n ije k riv ica, to je zlo in . Z an em ariv ati v eren icu k ao to v i to in ite, n av ii v eren icu n a d v e i tri p o sete d n ev n o p a u jed anpu t to razred iti, n av ii v eren icu n a to p le i n en e razg o v o re p a u jed an p u t p rei u p ro feso rsk u rasejan o st, d o zv o liete d a je to teak zlo in . L jU B O M IR : P a zab o g a, o e, to se v i alite d a m e n e m o ete o d b ran iti k ad zn ate zato to sve tak o b iv a? S P A S O JE : K aem jo j, to su izv esn e b rig e k o je su n ae

zajed n ik e ali k o je e p ro i, p ro i e. Ja n jo j n ik ad o tim stv arim a n e g o v o rim . ta e joj? L jU B O M IR : N e b ih h teo d a o stan em k riv ac u o im a sv o je verenice. S P A S O JE : Z n a ta, id i ti tam o s n jo m u so b u p a se b ran i v eren ici se u v ek lak e o d b ran e u etiri o k a. LjUBOMIR: Da, tako je! (uzme Vukicu za ruku i odlaze u njenu sobu.) XI SPASOJE, SOFIJA SPASOJE (zvoni). SOFIJA (ulazi): Molim! S P A S O JE : S o fija, ja o ek u jem p o setu jed n o g g osp o d ina. K ad o n b u d e d o ao , b rin u ete se d a n as n ik o n e u zn em irav a. M a k o b io , recite d a n isam k o d k u e. SOFIJA: Razumem, gospodine! (o d la zi i vra a se) Gosp o a i g o spo d in N o v ak o v i. SPASOJE: A, oni? Neka izvole! SOFIJA (p ro p u ta N o va ko vieve pa ode). XII N O V A K O V I , R IN A . S P A S O JE N O V A K O V I : D o b ar d an elim . SPASOJE: Dobar dan! (rukuje se) Otkud vi tako iznenada? R IN A : N im alo izn en ad n o . O b eala sam g o sp o ici Vukici d a u o v ih d an a d oi d a zajed n o o b i em o izv esn e rad n je.

S P A S O JE : A h , d a, o n a m n o g o p o lae n a v a u k u s, sam o ... N O V A K O V I : I zam islite, sad i ja m o ram d a id em p o radnjama. S P A S O JE : to v i? N O V A K O V I : M o ja en a n e sm e n i k o rak a o d k u e sama. RINA: Zam islite d a g a sretn em , ja n e zn am ta b ih rad ila. S P A S O JE : D ak le, b iete i jed n o i d ru g o p o te en i. P o to sam o d lo io v en an je, to sam o b u stav io i sv e k u p o v in e... Im a za to u v ek v rem en a. A li ste v i i in ae u v ek d o b ro d o li, V u k ica e v am se rad o v ati. RINA: E onda hajdemo k njoj malo. (h tela b i d a p o e) S P A S O JE : S am o za asak . H teo b i n eto d a v as u p itam . V i rek o ste, ii ete ad v o k atu d a se k on su ltu jete? N O V A K O V I : B io sam ! SPASOJE: Pa? N O V A K O V I : A d v o k at p o tv r u je da je m o j b rak p o jav o m p rv o g a m u a o d ista an u liran i d a se m o ja en a m o ra v ratiti sv o m e p rv o m m u u . R IN A : T o b i b ilo u asn o , to b i b ila n ajsv irep ija k azn a! N O V A K O V I : A d v o k at v eli d a b i jed in i izlaz b io k ad a b i p rv i m u p o v eo b rak o razv o d n u p arn icu , razv eo se sa en o m , p a se ja p o sle p o n o vo v en ao sa njom. I ja, pravo d a v am k aem m islim tak v u p o n u d u d a u in im n jem u . SPASOJE: Kome njemu? N O V A K O V I : P o k o jn iku .

SPASOJE: Da ga umolite da povede brakorazvodnu parnicu! N O V A K O V I : P a d a, ta e m u en a k o ja g a n e v o li? R IN A : Ja n e b ih m o g la p reiv eti to d a m u se v ratim . S P A S O JE : ek ajte, m o lim v as! N ije to tak o p ro sta stv ar k ao to v am izg led a. D a b i m o g ao v o d iti b rak o razv o d n u p arn icu , o n treb a d a je iv . R IN A : P a iv je! S P A S O JE : iv je, zn am ja d a je iv , al' m i to n e smemo p rizn ati. Z n ate li ta zn ai to p rizn ati m u zak o n sk i d a je iv? T o zn ai d a se sv i m i sru im o n a o su en iku k lu pu , to zn ai d a sv i m i, n i k riv i n i d u n i, n a p rav d i b o g a stradamo. RINA: Znate kako je, gospodin-B lago jev iu , k ad la a tone, svako sebe najpre spasava. SPASOJE: A, tako vi smatrate stvar? Svako sebe? Pa dobro, onda neka svako sebe i gleda. Samo, nemojte p o aliti ak o ja p re d o p liv am d o o b ale n eg o v i. N O V A K O V I : T o v i k ao d a n eto p retite, g azd a Spasoje? S P A S O JE : N e p retim , ali eto , v i k aete k ad la a to n e, a zab o rav ljate d a e sa to m la o m p o to n u ti i v aih p o la miliona gotovog novca. N O V A K O V I (trgne se): Ne mislite valjda... ? SPASOJE: Mislim, mislim. Vi zaboravljate da u ovoj celo j stv ari v a b rak n ije n ajv an ija p o jav a. N O V A K O V I : N e zab o ravljam, samo... SPASOJE: E, kad ne zaboravljate, a vi budite strpljivi. Ja

d an as, n a p rim er, im am v aan razg o v o r sa jed n im v rlo m ero d av n im g o sp o d in o m . U n jeg o v u se p o m o ja v rlo mnogo nadam. N O V A K O V I : P a razu m e se d a em o b iti strp ljiv i. SPASOJE: Idite lepo kod Vukice u sobu, tamo je i njen verenik, pa se zabavljajte, a meni ostavite da brinem i v au b rig u . Izv o lite, izv o lite. (R in i, p ra tei je) Boga vam, g o sp o a R in a,. u tiite i v i n a V u k icu d a se u m iri, v rlo je n erv o zn a to je o d lo en o v en an je. RINA: Oh, da, da! R IN A i N O V A K O V I (o d u u V u kiin u so b u ). XIII SOFIJA, SPASOJE SOFIJA (dolazi spolja): Jedan gospodin. SPASOJE: Nije ti rekao ko je? S O F IJA : Ja m islim d a je taj g o sp o d in to g a o ek u jete. SPASOJE: Ah, pa da! Pusti ga odmah! SOFIJA (ode). XIV PAVLE M A R I , S P A S O JE SPASOJE (ka d sp a zi M a ria n a vratima, neprijatno se iznenadi): Ah, vi? Otkud vi? P A V L E : Z ar m o ja p o jav a jo u v ek tak o izn en a u je? SPASOJE (malo zbunjeno): N isam o ek iv ao . P A V L E : O setio sam p o treb u , p re n o to p ristu p im

izvesnim merama, da jo jed an p u t p rog o v o rim sa v am a, i to u etiri o k a. S P A S O JE : N e v id im o em u b i im ali d a razg o v aram o . P A V L E : A k o v i n alazite d a n em am o o em u d a razg o v aram o , ja jo m an je im am p o treb u n a taj razg o v o r. Ja sam sam o eleo d a izb eg n em jav n i sk an d al. S P A S O JE : P a k ad ste h teli d a izb eg n ete jav n i sk an d al, to ste o n d a u o p te i d o lazili, to n iste o stali tam o g d e ste bili? PAVLE: To mi je bila namera. Mislio sam ,da uredim stv ar sa ru k o v an jem m o jim im an jem , d a u red im jo n ek e odnose pa da se vratim. SPASOJE : ta im ate d a u red ite stv ar sa ru k o v an jem v aeg a im an ja; ta je stv ar u re en a. PAVLE: Da, vi ste stvar uredili, to vam priznajem, ali je potrebno da je i ja sa svoje strane uredim. S P A S O JE : K aite v i m en i, k ad sm o v e o v ak o u etiri oka, bi li vi pristali da mi iskreno i prijateljski razgovaramo, onako otvoreno, licem u lice? P A V L E : Z ato n e? SPASOJE: Onda izvolite sesti. (nudi ga cigaretama) PAVLE (seda u fotelju i zagleda je): To je ona fotelja iz moje radne sobe. S P A S O JE : N eete v aljd a rei d a su i cig arete v ae? (p o to je i sam pripalio i svoj) H o ete li h teti isk ren o d a m i o tk rijete sv o je n am ere? M islim , h o ete li m i rei: ta m islite p red u zeti i ta m islite in iti? P A V L E : R ei u v am , zato n e? N em a u m o jim

n am eram a n ieg a to b i se m o ralo p rik riti. Tako, na p rim er, to se tie g o sp od in a M ilan a N o v ak o v ia, k o ji m i je p reo teo en u , i to se tie m o je en e, k o ja m e je d u b ok o uvredila... S P A S O JE : T raiete razv o d b rak a, to v e zn am . P A V L E : N e, n eu traiti razv o d b rak a; o stav iu to p itan je uvek otvoreno ostav iu ih d a iv e u b rak u k o ji n em a zakonske osnove. S P A S O JE : O stav iete ih d a v eito strep e za sv o j sren i brak. P A V L E : A sren i su zaista? S P A S O JE : T ak o o n i k au . P A V L E : N o , p a zato b ih ja to k v ario ? S P A S O JE : A to se tie o n o g a sa d eset h iljad a d in ara? P A V L E : T o je n ajm an je, o to m e u n a k raju m isliti. S P A S O JE : P a jest, p rav o k aete, jer o n u stv ari n ije v as n i o tetio , n eg o m en e. PAVLE: Kako vas? S P A S O JE : P a k ad se p o sle v ae sm rti o b razo v ala m asa k o d su d a, p o zv an i su sv i d u n ici d a p o lo e m asi sv o je d u g ov an je. D a je o n tad a p o lo im o , ta b i su m a m en i pripala kao nasledniku mase. P A V L E : D ak le, o stav iu v am g a, p a g a v i p ro g o n ite. N ije p rav o d a v as to lik o o teti. SPASOJE: Dobro, a... (ne ume da n a e zg o d nu fo rm u pitanju)... o v aj... ta sam o n o h teo d a k aem ? A , k ak o mislite da se odnosite prema meni?

P A V L E : T o je stv ar n ajistija i n ajjasn ija. N asled ili ste m e, jer je su d b io u zab lu d i d a sam m rtav , a p o to sam ja iv , p ad a sam o so b o m to n asle e i v i ete se iseliti iz o v e k u e i p red ati m i je k ao i sv a ostala imanja. SPASOJE: Gle, molim te! P A V L E : T ak o e, razu m e se, b iti ak o k o d v as sretn em p o treb n o razu m ev an je, ak o n e, o n d a u p o i d ru g im p u tem . O p tu iu v as d a ste lan i n asled n ik , m o j ad v o k at v e p rib ira p o d atk e o lan im u v eren jim a i lan im svedocima k o je ste v i p riv eli su d u d ok azu ju i d a ste m i b lisk i ro ak , i ak o sm o m i, to v i n ajb o lje zn ate, ro d sam o p o to m e to je v aa m ajk a b ila en a n ek ak v o g ro ak a m o je m ajk e. I tad a e, razu m e se, p arn ica d o b iti sasv im drugi oblik. SPASOJE (za b rin u to ra zm ilja .): H m ! H m H m ! T o dakle mislite? PAVLE: Da, to! SPASOJE: Al' to bi, gospodine, bio u najmanju ruku zlo in , to to v i m islite d a rad ite. Z n ate li v i d a sam ja u g led an i u v aen lan d ru tv a d a sam ja... PAVLE (prekida ga): Pardon, ja ne mislim da vam u zim am u g led , v e sam o im an je u g led v am o stav ljam . SPASOJE: Boga vam, jesu li svi pokojnici tako naivni k ao v i, ili ste v i to izu zetn o ! A ta je u g led n eg o im an je? Oduzimate li mi imanje, oduzeli ste mi i ugled. P A V L E : D a, seam se, jer p re n o to ste p risv o jili o v o im an je, v i ste b ili n ik o i n ita. S P A S O JE : R azu m e se d a sam b io n ik o i n ita. P A V L E : D a, d a, seam se.

S P A S O JE : I sad razu m ete v aljd a zato se ja b u n im p ro tiv v ae izjav e i zato n e m o g u p rizn ati d a ste iv i. PAVLE: Razu m em , d a, razu m em , ali ta ete, tek o je n ai m a k ak av izlaz k o ji b i za v as b io p o d esan . S P A S O JE : Im a g a, i v i d a ste k o jo m sreo m d o li p rav o m en i, stv ar b i v e o d m ah , p rv o g a tren u tk a b ila reen a. PAVLE: Radoznao sam kakav? SPASOJE: Mi smo kazali razgov araem o isk ren o . D ak le, rei u v am . Ja im am jed an v rlo d o b ar p lan p o k o m e n i ja n i v i n e b i b ili o teen i. P A V L E : D a g a u jem ! SPASOJE: Pre svega ostalog, vi pristupate razvodu braka sa v ao m b iv o m en o m . P o m o i em o v am sv i, ja u vam dati materijal koji je dovoljan za tri brakorazvodne parnice. PAVLE: Pa onda? S P A S O JE : O n d a, k ad ste o slo b o en i sv o g a p rav o g b raka, v i ete zap ro siti m o ju erk u i ja u v am je d ati. to m e g led ate tak o u d n ov ato? Z ap ro siete m o ju erk u i ja u vam je dati, a kao miraz dajem vam celokupno imanje k o je je n ek ad b ilo v ae. P A V L E : In teresan tan p red lo g , n a taj n ain ja b ih b io sv o j sopstveni zet. S P A S O JE : N a taj n ain b ilo b i sau v an o im an je i u g led m o j i v a. P A V L E : I u to m slu aju v i b i p rizn ali d a sam ja iv ? SPASOJE: Da, u ovak o izu zetn o m slu aju . P A V L E : N e razu m em n eto sam o , v i n u d ite k er k o ja je

verena? S P A S O JE : U to m e b a i m o ete v id eti k o lik a je rtv a k o ju ja in im . Z am islite im ati za zeta jed n o g p ro feso ra u n iv erziteta, p ro slav ljen o g n au n ik a, v elik o g n au no g pisca, i sv e to rtv o v ati, d o zv o liete d a n ije m ala stv ar. P A V L E : Ja m islim d a je rtv a i v ea, jer to d v o je m lad ih izvesno vezuje ljubav, a vi bi i to razorili. SPASOJE: Pa da, i to! PAVLE: Jer kad bi vi i izgubili imanje koje ste zetu o b eali k ao m iraz, o n b i, izv esno, ostao veran veridbi sa v ao m k erk o m ? SPASOJE (malo zbunjeno): Pa da... izvesno jer to je jedan v rlo estit o v ek , v eru jte, to je jed an red ak k arak ter. P A V L E : V eru jem v am ! A k ad a b i taj red ak k arak ter izgubio katedru profesora univerziteta i izgubio ime n au n ik a, v aa b i erk a, izv esn o , o stala v ern a sv o jo j veridbi? S P A S O JE : E , to je v e u p itan ju . P A V L E : O n d a ste v i o d ista u tek o m p o lo aju , jer to v am se m o e d esiti. S P A S O JE : ta m i se m o e d esiti? P A V L E : P a to d a izg u b ite zeta, n e zato to b i v as o n n ap u stio , v e zato to b i v aa g o sp o ica erk a n ap u stila njega. SPASOJE: Ja vas ne razumem. P A V L E : Z ar v am v a zet n ije n ik ad n ita g o v o rio o zlo in u k o ji je u in io p rem a m en i? S P A S O JE : N ik ad n i rei! A k ak av zlo in , o k ak v o m

zlo in u v i to g o v o rite? PAVLE: Ja njegovom postupku ne umem drugo ime da izaberem. SPASOJE: Je li to velika suma koju vam duguje? P A V L E : V ea n o to b i se m o g la zam isliti. S P A S O JE : P o b o g u , ta je taj o v ek s to lik im n o v cem u in io? PAV L E : N ije re o n o v cu , re je o d elu k o je se n e d a novcem odmeriti. SPASOJE: Ne razumem. P A V L E : T reb alo je d a v as v a zet u p o zn a s tim , jer v i u o v o m e tren u tk u treb a d a zn ate sv u tein u sv o g po lo aja. S P A S O JE : M o g a p o lo aja? Z ato m o g a? P A V L E : V id eete zato . V a zet je b io n ek ad a m o j m lad i p rijatelj ja sam g a iz k o lsk e sk am ije u v eo u iv o t u m eo je d a stee i m o ju n ak lo n o st i m o je p o v eren je. K ad a sam p o ao n a p u t, ja sam to m e m lad o m g o sp o d in u p ov erio n a u v an je v elik i ru k o p is m o g a n au n o g a rad a n a k o m e sam p u n ih sed am g o d in a k ap ao . O n se, im se u v erio d a sam u m ro , i p o to m e je ev en tu aln o isp ratio d o g ro b a, v ratio zad o v o ljan sa p o g reb a i tam p ao je m o je d elo p o d sv o jim imenom. SPASOJE (za tetu ra se o d izn en a en ja ): Kako ... zar ono delo?! PAVLE: Da, ono delo na osnovu kojeg je on dobio k ated ru n a u n iv erzitetu , n a o sn o v u k ojeg je o n p ro g laen n au n ik o m , n a o sn o v u k o jeg je o n p ostao d irek to r te v ae Ilirije, n a o sn o v u k o jeg je p o stao zet i n a o sn o v u k o jeg a

ste mu vi dali toliki miraz. SPASOJE (o a jn o h u kn e i klo n e u fo telju za rivi g la vu u ruke posle izvesne pauze on d ie g la vu i pita tiho i nepouzdano): M o ete li v ito d o k azati d a je tak o ? PAVLE: Razume se! SPASOJE (p rib ira se i d ie): T o zn ai, v i'ste reen i? P A V L E : R een sam , id em p rav im p u tem . SPASOJE: (pro m isli se a sa k, pa se hrabri i d ie se): Z n ate li v i d a se i n a p rav o m p u tu m o e n aii n a p rep o n e? P A V L E : N a su d u e se i te p rep o n e sav lad ati. SPASOJE: Mislite? (eta u zb u en o , h teo b i ka o d a ka e n eto , p a n e zn a ta e) Ja n e zn am u p rav o ta d a v am k aem . P A V L E : Ja m islim , n ita v ie o b av eten i sm o d o v o ljn o i ja i vi! S P A S O JE : T a o n o , o b av eten sam , n e m o g u rei d a n isam o b av eten ... PAVLE: E, onda prestaje potreba za svaki dalji razgovor. In ae sam v as i su v ie zad rao , zbogom, gospodine ro ae! SPASOJE (jed va u jn o ): Zbogom! PAVLE (ode). XV LjUBOMIR, SPASOJE SPASOJE (g led a za n jim ka o o vek ko ji n e zn a ta e i o d a kle e p o i, n a jza d p rila zi vra tim a V u kiin e so b e i

dovikuje): Ljubomire! Ljubomire! LjUBOMIR (dolazi). S P A S O JE : B io je o v d e M ari, sad je izaao . L jU B O M IR : ta h o e? S P A S O JE : u d n e m i je stv ari k azao , v rlo u d n e stv ari. L jU B O M IR : Izv esno , n eto in teresan tn o sa o n o g a sv eta? S P A S O JE : N e, v e sa o v o g a sv eta. O n tv rd i d a si ti sv o j n au n i g las i u g led u k rao . LjU B O M IR : N e razu m em k ak o se g las i u g led m o e u k rasti to n ije tab ak era ili k io b ran . SPASOJE: Nije, ali on tvrdi i veli da ima za to dokaza, da ti je d ao n a u v an je sv o j ru k o p is, a ti p o to si g a o tp ratio d o g ro b lja, v ratio se i tam p ao d elo p o d sv o jim im en om. LjUBOMIR (cin iki): A ta sam treb ao d a rad im , d a li d a i rukopis strpam u grobnicu i s njim sahranim? S P A S O JE : D ak le, zn ai ti n e sp o ri, ti u stv ari p rizn aje... L jU B O M IR : A v i m o d a n alazite d a je to zlo in ? V eru jte d a n ije, jer tak o to b iv a u iv o tu od mrtvoga se otima ono to se m o e. N ek o m u o tm e en u , n ek o d elo , a n ek o k u u i celo k u p n o im an je. ta k o stig n e! SPASOJE (ujede se za usne): Pa... ipak, ima neke razlike. N a o sn o v u tak v e otim ain e ti si p o stao p ro feso r u n iv erziteta; n a o sn o v u tog a to si profesor univerziteta ja sam ti d ao k er i o g ro m an m iraz... LjUBOMIR: Sve je to isto, nema nikakve razlike. Na o sn o vu to g a to ste v i o teli im an je p o stali ste b o g at o v ek n a o sn o vu to g a to ste b o g at o v ek v i ste traili i n ali zeta

profesora univerziteta. Verujte, sve je to jedno isto. S P A S O JE : T i g o v o ri tak o b ezo b razn o , zab o rav ljaju i sasv im n a d u n o p o to v an je p rem a o cu sv o je v eren ice. L jU B O M IR : A , n e, o e, n ik ad ja n e zab o rav ljam to d u n o p o to v an je, ali ja m islim , o v o je isto p o slo v an razg o v o r. SPASOJE: Pa poslovan, jeste poslovan. (seti se) A Ilirija? L jU B O M IR : ta Ilirija? S P A S O JE : P a ti si d irek to r... T o p red u zee je sv etsk o g a zn aaja... A k o ti o d u zm u k ated ru , ak o izg u b i g las n au n ik a...? L jU B O M IR : T o e b iti m an je teta p o to p red u zee n o ako vi izgubite imanje koje v ai k ao k au cija k o d d rav e. SPASOJE (klonuo): Jeste, tako je! (uzdahne) Tako je! (u u ti oborene glave) LjUBOMIR (posle izvesne pauze): Im ate li jo to sa mnom da razgovarate? S P A S O JE : N ita v ie! LjUBOMIR: Ako me ipak zatrebate, ja u b iti o v d e k o d svoje verenice. (ode) XVI SPASOJE, SOFIJA SPASOJE (klonuo u fotelju, duboko se zamisli). SOFIJA (dolazi): Jedan gospodin. SPASOJE (trgne se i obasja mu se lice nadom): Ah, to je on. (u u rb a n o ) N ek a u e, u v ed i g a o d m ah , n ek a u e.

SOFIJA (o d la zi i p ro p u ta d in a u ria ). XVII U R I , S P A S O JE U R I : D o b ar d an elim ! SPASOJE (sa v b la en ): D o b ar d an , g o sp o d in e u riu ! B a u d o b ar as ste d o li, u d o b ar as! Izv o lite, m o lim vas, sedite! U R I (sed a ju i): Dakle, radoznao sam, jeste li postigli to? S P A S O JE : N ita. S tim o v ek o m n e m o e se n ita lep im p o stii. U R I : A razg o v arali ste? S P A S O JE : D a, b io je o v d e, d o ao m i je k ao n aru en , razg o v arali sm o o p irn o i sasv im o tv o ren o . U R I : ta v eli? S P A S O JE : O n n e sam o to n e p ristaje n i n a k ak av sp o razu m n eg o jo i p ro iru je sv o je n ap ad ak e n am ere. U R I : P reti? S P A S O JE : T o v e, d a m en i p reti o teti im an je, to v e je poznato, ali sad preti i mome zetu. U R I : A im e n jem u ? S P A S O JE : N eete p ro sto v ero v ati v eli sru iu g a, o d u zeu m u k ated ru n a u n iv erzitetu . P rik azae g a k ao lan o g n au n ik a. M o lim v as, taj o v ek tv rd i d a je o n n ap isao o v o n au no d elo , a d a g a je m o j zet p o d sv o jim p o tp iso m tam p ao . U R I : O h , to je tek a o p tu b a, i to u n ajg o rem tren u tk u .

S tv ar Ilirije se o v o g a asa n alazi p red sed nicom m in istarsk o g sav eta sv ak i tren u tak m o e n am d o n eti koncesiju, a koncesija predstavlja milione... milione! SPASOJE (zanosno): Milione! U R I : I u tak v o m jed n o m asu k ad v e d o g led am te milione... SPASOJE (nastavlja):... d a d o e jed an n asiln ik , d a o tm e m o ju im o v in u k o ja slu i k ao k au cija, d a sru i jed n o g a zeta, o d n o sn o n e zeta, n eg o jed n o g a d irek to ra p red u zea. U R I : V alja o to j stv ari o zb iljn o razm isliti. SPASOJE: Ja vas molim, razmislite i za mene, verujte, ja n isam v ie k ad ar razm iljati. U R I : V idite, celu stvar ne treba posmatrati sa jednoga u sk o g a lin og a g led ita, k ao to v i in ite. S tv ar zah tev a d a se p o sm atra sa jed n o g ireg a, tak o rei d rav o tv o rn o g a g led ita. Z ar n e v id ite v i u celo j o v o j p o jav i izv estan sistem , sistem sa ru ilak im ten d en cijam a? T aj se o v ek zavukao tamo negde, u neki tajanstveni kut Evrope, u neku fabriku veli, a ja bih rekao u neku internacionalnu razarak u eliju . K o zn a em u se o n tam o n au io k o zn a kakve su mu sve ideje zamaglile zdrav razum? Zar ne v id ite n a ta o n u d ara? N a sv e to je sv etin ja. Z ar n e v id ite d a o n p reti d a p o ru i u p rav o o n o n a em u d ru tv o p o iv a? P o ite, m o lim v as, red o m , p a g led ajte n a ta o n u d ara? H o e d a p o ru i o n o m o v ek u b rak ... S P A S O JE : I to jed an srean b rak ! U R I : A b rak je, g o sp o d in e, jed a n od prvih osnova d ru tv a. I ta d alje, h o e d a p reo tm e im o v in u , p riv atn u imovinu! SPASOJE: I to je moju imovinu.

U R I : I n ajzad h o e d a u n izi, d a o b o ri, d a zg azi au to ritet. U sv o m e ru ilak o m b esu o n h o e d a sv u e s v isin e jed n o g n au n ik a. SPASOJE: Gospod e b o e, m en i je sad tek p rasn u lo p red o im a; sad tek ja jasn o d o g led am p rav e n am ere to g a o v ek a! U R I : D a, d a, g o sp o d in e, tak o treb a p o sm atrati o v u stvar. A kada se tako posmatra, onda se da jasno sagledati d a o v a p o jav a sad ri u seb i jed n u o p asn o st ire g obima. SPASOJE: Opasnost, razume se da je to opasnost! U R I : I b rig a k o ja u o v o m asu titi n e m o e i n e sm e o stati sam o v aa b rig a; to je b rig a celo g a d ru tv a, to je b rig a i sam e d rav e, ak o h o ete. S P A S O JE : P a h o u , d ab o m e! N ek d rav a p rim i n a seb e tu brigu. U R I (pauza, ra zm ilja ): A sad, recite vi meni, treba li u tak v im slu ajev im a d ati zak o n u re? Je li zak o n k ad ar d a d o g led a o n u iru o p asn o st ko ja se k rije iza ru ilak ih n am era o b u en ih u fo rm e zakonske? SPASOJE: Ne! U R I : Jer ta e u rad iti zak o n? E v o ta o v o je m o ja greda i ja molim zakon da mi se vrati. Zakon kao zakon, n em a g d e p a v eli tv o ja je g red a, u zm i je! A li ta e b iti ak o je n a to j g red i n azid an a k u a, zar zato d a b i ti d o b io jednu g red u treb a d a se p o ru i cela k u a? ta je v ee, ta je v an ije, p itam ja v as: k u a ili g red a? S P A S O JE : K u a! U R I : T ak o je! I sad zam islite Iliriju < k ao k u u , jer to je jed n a o rg an izacija, zasn o v an a n a iro k im o sn o v am a, i sad d o e n ek o i k ae d ajte m i m oju gredu. Da, gredu, ali

ak o m i g red u izv u em o , sru ie n am se cela Ilirija n a glavu. S P A S O JE : U asn o ! U R I : Jo ak o je...im ate li v i slu ajn o telefo n? SPASOJE: Eto vam ga pri ruci. U R I (odlazi telefonu i tra i broj): Alo, alo... To je g o sp od in ef k ab ineta? Jeste li v i g o sp o d in e M ark o v iu? O v d e je u ri. D ak le? (p o sle sa o p ten ja ko je u je, lice m u se o b a sja ra do u ) Hvala! Velika hvala! (n a p u ta slu a licu i id e S p aso ju ra iren ih ru ku u zviku ju i.) Ilirija! Ilirija! (za g rli g a vrsto .) SPASOJE: Ilirija? U R I : D a! S P A S O JE : S v ren o? U R I : D a! SPASOJE (poleti mu u zagrljaj): Ilirija M ilio n i! (na jedan mah se trgne) A greda? U R I : K ak v a g red a? S P A S O JE : O n a to m o e d a se izv u e p a d a p ad n e k u a? U R I : N e b rin ite sad sm o n a k o n ju . S v riem o i to d o ite jo d an as k m en i! Ja m o ram sam o d o M in istarstv a h o u o im a d a v id im m in istarsk e p o tp ise. D o ite jo d an as, sm isliu v e ja d o tle, ili b o lje rei, ja v e im am izvestan plan ne brinite! Zbogom! (ode). SPASOJE: Zbogom! (prati ga do vrata) XVIII S P A S O JE , R IN A , N O V A K O V I , L jU B O M IR ,

VUKICA SPASOJE (vra a ju i se o d vrata, trlja zadovoljno ruke, a p u i): Ilirija! Ilirija! (odlazi V u kiin im vra tim a ): Deco, gospodo, ovamo, ovamo! SVI (dolaze): ta je? SPASOJE (razdragano): Ilirija! Ilirija! Ilirija! XIX A N T A . P R E A N JI ANTA (ulete zadihan): D o b ar d an ! G o sp o e, g o spo d o, v an o sao p ten je. P ati li k o o d v as o d srca? (odleti zadnjim vratima, Sofiji) P et aa v o d e! S tv ar je, g o sp o d o, prijatna, prijatna, ali m o ram iz o b azriv o sti p o eti izdaleka... S P A S O JE : H o ete v aljd a d a n am sao p tite d a je d o b ijen a k o n cesija za Iliriju ! ANTA (ra zo a ra n): Dakle, znate? (ode zadnjim vratima) Sofija, nije potrebna voda! S P A S O JE : D a, g o sp o e i g o spo d o , m ilio n i su d o b ijen i, to jest, koncesija je dobijena. 'Odite, 'odite svi na moje grudi... ANTA (p o tri m u u za g rlja j). SPASOJE (gurne Antu): Ama, ne vi akcionari, ovamo na m o je g ru d i, b rao i sestre, ak cio n ari. (zagrli sve koliko m o e i klie) Ilirija! Ilirija! Zavesa IN T R E I (Radna soba kod Spasoja)

I SPASOJE, SOFIJA SPASOJE (sto ji kra j sto la i o tva ra p otu ). SOFIJA (donosi jedno pismo). SPASOJE (u zim a ju i g a ): Od koga? S O F IJA : N e zn am , d o n eo jed an d eko . SPASOJE (otvara p ism o , ita u seb i i m rti se, ita p o n o vo i g un a ): Dabome! Znao sam ja to! Dabome da sam znao! (Sofiji) Je li tu taj d ek o? S O F IJA : Jeste, ek a o d g o v o r. S P A S O JE : P a d a, ek a o d g o v o r razu m e se d a ek a o d g ov o r, a to zn ai d a ja treb a d a o d g o v o rim , je li? SOFIJA: Ja ne znam, gospodine. S P A S O JE : P a k o e d ru g i n eg o ja? M o ram o d g o v o riti m o g u se ja b u n iti k o lik o h o u , al' m o ram o d g o v o riti. (vadi iz portmonea i odbrojava pet stotinarki, pa ih stavlja u jedan koverat koji lepi) N a, d aj m u o d g o vo r k ad v e moram odgovoriti. SOFIJA (primi pismo i odlazi, ali na vratima zastaje): Jedan gospodin! SPASOJE: Koji je to? SOFIJA: Ne znam, ne poznajem ga. S P A S O JE : N ek a u e! SOFIJA (p o vla i se i p ro p u ta M ila ). II

SPASOJE, MILE MILE (sa ko n o m to rb o m p o d pazuhom, klanja se i p ru a pismo). SPASOJE (o tva ra ju i p ism o ): O p et p ism o . O , b rate, ta su okupila ta pismo od jutros? (ita p o tp is) A, ovo je od g o sp o e R in e! M IL E : D a, g o sp o a m e je u p u tila k v am a. SPASOJE (p ro ita p ism o ): A, tako? E, milo mi je, izvolte, izvolte, sedite, m lad iu . MILE (sedne). S P A S O JE : A v i ste, k ak o m i g o sp o a p ie, p isar k o d ad v o k ata P etro v ia. MILE: Da! SPASOJE: Tom se advokatu obratio takozvani Pavle M ari, d a g a zastu p a? M IL E : D a, d a p o v ed e k riv in i p o stu pak p ro tiv u v as. SPASOJE (trgne se): Protivu mene? Kako protivu mene? Z ato p ro tiv m en e! A v am a je stv ar, izg led a, b lie poznata? MILE: Da, ja radim po tom predmetu. SPASOJE (uznemiren): ta rad ite? K ak o rad ite? R ecite m i, m o lim v as, u em u je stv ar. H o e d a d ig n e tu b u , velite? Pa dobro, neka d ig n e, ali zato p ro tiv u m en e? T o m i recite, zato b a p ro tiv u m en e? M IL E : N e sam o p ro tiv u v as, etiri tu b e. SPASOJE (nudi mu cigaretu): K ak v e etiri tu b e ?

M IL E : V as trai to ste lan im d o k azim a k o d su d a p rig rab ili im an je. T rai p o v raaj im an ja i p o d ie k riv in u o p tu b u p ro tiv u v as. S P A S O JE : G le, m o lim te! K riv in u !? A on e o stale tri? M IL E : Jed n u p ro tiv u g o spo d in a M ilan a N o v ak o v ia za p relju b u i n aru av an je b rak a. S P A S O JE : T o sam v e m islio , a treu ? M IL E : T reu p ro tiv p ro feso ra u n iv erziteta, g o sp o d in a L ju b o m ira P ro tia, za k ra u ru k o p isa i o b jav ljiv an je istoga pod svojim imenom! S P A S O JE : A la je taj zap eo ! A etv rtu tu b u? M IL E : P ro tiv u n ek o g a A n te M ilo sav ljev ia za krivokletstvo. S P A S O JE : P a zar n i n jeg a n ije p resk o io? A v i, o v aj, ta sam ono hteo da k aem , p a je l'to o n ak o sasv im o zb iljn o , tu b e? M IL E : B o g a m i, m o j ef, k ad je razg led ao m aterijal, u zv ik n uo je: P o k lau ih k ao p ilie! S P A S O JE : K o g a e p o k lati k ao p ilie! MILE: Pa vas! S P A S O JE : ta o n im a m en e d a k o lje i zato , m o lim v as, b a m en e d a kolje? MILE: On to misli onako figuralno. SPASOJE: Ne volim ja te stvari ni figuralno. Uostalom, k aite v i m en i, je l' o n v e p o d n eo te tu b e? M IL E : N e, n ije, sad ih rad i, p a u ih o n d a ja p rep isati.

S P A S O JE : V rlo d o b ro ! V rlo d o b ro ! V i ete ih d ak le prepisiv ati! A i v i m o ete d a o teg n ete p rep isiv an je, zar ne? Nama je potrebno da se ta stvar malo otegne. M IL E : D a, ja sam v e d ao re g o sp o i R in i d a u o tezati. S P A S O JE : V rlo d o b ro ! V rlo d o b ro ! V eru jte, m lad iu , b iem o v am v rlo b lag o d arn i i g led aem o n a n ek ak av n ain d a v am se o d u im o . M IL E : T o b i n ajb o lje u in ili, ja sam to v e g o v o rio g o sp o i R in i, k ad a b i m e, recim o , u zeli u slu b u u v ae d ru tv o Ilirija. V i ete, izv esn o , im ati p o treb e za v ie in o v n ik a? SPASOJE: Razume se! A vi imate od kvalifikacija? M IL E : D a... k ak o d a v am k aem ... im am n ed o v ren u g im n aziju ,im am n ed o v ren u trg o v ak u ak ad em iju , im am n ed o v ren u sred n ju teh n ik u k o lu , im am n ed o v ren i p rav n i fak u ltet.. S P A S O JE : U o p te, n iste d o v ren i. U o stalo m , i ta e v am , za vas je najbolja kvalifikacija to to v as p o zn aje g o sp o a Rina. M IL E : T o je, zn ate, jed n o slu ajn o p ozn an stv o . S P A S O JE : P a d a, slu ajn o , tak o sam i m islio . D ak le, ja v am rad o o b eav am slu b u sam o , razu m e se, k ad d ru tv o p o n e rad . T o n ee b iti tak o b rzo , ali im p o n e rad . MILE: A dotle? SPASOJE: Dotle? Dotle strpljenje! MILE: Da, svakojako samo, znate, ja imam tako skromnu p latu g o d g o sp o d ina ad v o k ata, a iv o t je tak o sk u p . S P A S O JE : A h , d a!... S ad razu m em . V i b i, izv esn o , eleli

d a b u d ete n ag ra en i za u slu g u k o ju ete n am u in iti? M IL E : B o e, sau v aj; to n ik ak o . Ja to in im isto iz p an je i p o to v an ja p rem a g o sp o i R in i. D ru g a je stv ar kad bi mi ponudili kakav mali zajam, to da, to bih primio bez pogovora, ali nagrada, to bi bila uvreda. SPASOJE: A koju sumu predstavlja ta uvreda? MILE: Odnosno taj zajam? SPASOJE: Pa da, to mislim. M IL E : Ja n ik ad n em am o b iaj d a traim v ie n o to m i odista treba. Meni bi momentalno trebalo, recimo, pet stotina dinara. SPASOJE (va d i n evo ljn o n o va c iz d ep a ): T o lik o n ajv ie, ne bih vam zasad ni mogao d ati v ie. (daje mu) MILE (p rim a ju i): Samo, molim vas lepo, to ne treba da zn a g o sp o a R in a. S P A S O JE : R azu m e se. O n o to zn ate v i i g o sp o a R in a n e treb a d a zn am ja, o n o to zn am o ja i v i n e treb a d a zn a g o sp o a R in a. T o se u rau n ici, in i m i se, zo v e pravilo trojno. MILE (smeje se): D a, d a! D ak le, ja u v as staln o izv etav ati o to m e k ak o se stv ar razv ija k o d ad v o k ata. (polazi) SPASOJE (p ra tei g a ): I otezati stvar, otezati koliko god m o ete. MILE: Sluga sam ponizan! (ode) III ANTE, SPASOJE

SPASOJE (ita p o n o vo R in in o p ism o i sm eka se). ANTA (dolazi, s praga): Evo me! S P A S O JE : E , n a e li? A N T A : P a n a o 'd ab o m e! S P A S O JE : Je l' o n ak o k o to sam ti rek ao? ANTA (d ije m u ku verti): Evo! SPASOJE (vadi iz ku vertia n eku fo to g ra fiju ): Jeste, sasvim dobro! Gd e n a e, b o g a ti! A N T A : N e p itaj, m u k e sam v id eo . O b iao sam sv e fo tog rafe, o n e to slik aju za p aso e, p p retu rao , p retu rao p o n ek im k u tijam a p u n im slik a i n ap o sletk u , eto , n aao sam. SPASOJE: Vrlo dobro! ANTA (sed a ju i): A li m islim se n eto ... zar, zab o g a, u o v o liko j k u i n em a n jeg o v ih fo to g rafija? S P A S O JE : B ilo je, ali m en i treb a o v aj fo rm at za p aso . ANTA: A gledao sam uz put i lokale za kancelarije Ilirije. N aao sam d v a -tri, ali dve sobe. SPASOJE: Malo je to. Nama sam o za in o v n itv o treb a tri-etiri so b e. A N T A : A im aete v elik o in o v n itv o? S P A S O JE : O p a, p o sao e b iti o g ro m an . ANTA: Pa dobro, zar za mene nema tu posla? S P A S O JE : N em a, b rate, p are, a tu su p o treb n e p are. E to , da nisi zajeo onih 10 000 dinara, mogao bi za taj novac da

k u p i ak cije... ANTA: Ne moram ja biti akcionar. SPASOJE: Nego? A N T A : O n ak o , n ek o n am eten je. Ja sam u o v o j d rav i jedini nezaposleni penzioner, a ne m o e se rei d a n isam sposoban. S P A S O JE : S p o so b an si, n e k aem d a n isi, i h o e d a p o tri, ali p rav o d a ti k aem , m alo je n ezg o d n o d a ti b u d e n am eten ik tak v o g jed no g p redu zea. A N T A : Z ato ? SPASOJE: Pa... zbog onog. ANTA: Koga onog? SPASOJE: Pa zbog onog tvog krivokletstva. ANTA: E, to jest, to ti priznajem, ja i ti nismo za takva p red u ze a. SPASOJE: Ti, brate, ti, a ne ja. A N T A : P a m islim , zn a, zb o g o n ih lan ih sv ed o k a i falsifikovanih uverenja. SPASOJE (plane): Rekao sam ti jedanput za svagda, da to v ie n e p o m in je. A N T A : A to ti m en i p o m in je? SPASOJE: Drugo sam ja, a drugo ti. Zakleo si se krivo, pa ta? K o si i ta si sad ! N ik o i n ita, im a u d ep u k o lik o ti treba za tramvaj, i to ta je sav kapital. Drugo je to da si ti o d o n ih d eset h iljad a to si m i ih zajeo n ap rav io sto h iljad a, p a o d sto d v esta i o d d v esta etiri sto tin e i tak o dalje! Drugo je to, imam da ti skinem kapu i nikad da ne

p o m en em k riv o k letstv o . ta je to k riv o k letstv o k ad ti sto ji n a o sam sto tin a h iljad a k ap itala? C eo sv et im a d a ti skine kapu, a nikom ni na pamet da ne padne krivokletstvo. ANTA: To jest, evo tebi svi skidaju kapu. SPASOJE: Skidaju, dabome, i u tome i jeste razlika izm e u teb e i m en e. A N T A : P a jest, tak o je, sam o , v id i, ja m islim treb ae v am a u p red u zeu i tak v i lju d i k ao to sam ja. S P A S O JE : M o d a e i treb ati, ali n ek ak o , b rate, n isi o v ek sren e ru k e, p rav o d a ti k aem , n isi sren e ru k e. A N T A : P o em u o p et n isam ? S P A S O JE : E to , n aao si m i o n o g p u b licistu ! A N T A : P a ta? S P A S O JE : P a to , u zeo m i d v e h iljad e d in ara p rek ju e, a v id i d an as ta m i p ie. (va d i p ism o iz d ep a ) S lu aj ta m i p ie o d ju tro s. (ita ) P o to v an i g o spo d in e, sazn ao sam p o u zd ano d a e o v ih d an a sv e n o v in e p isati n ad u g ak o i n airo k o p o o no j stv ari. M aterijal im d aje sam o n aj k o ji p o v aem u v eren ju n ije iv . A k o b i n o v in e to o b jav ile, o n e b i m i o tele k ap ital k o ji ja v e im am u ru ci ili, b o lje rei, o tele b i m i zalo g aj iz u sta. D a ih p reteem , n e o staje m i n ita d ru g o d o d a jo n o as isp iem b ro u ru i su tra p o p o d n e d a je p u stim u p ro d aju . Ili to ili d a se u zd rim , ali u zd rav an je b i b ilo v elik o p o rtv o v anje s m o je stran e, a p o rtv o v an je se d an as v rlo sk u p o p laa. Ja b ih , u sv o jo j sk ro m n o sti, m o g ao b iti zad o v o ljan i sa h iljad u d in ara. Evo! A N T A : P a ta si rad io?

SPASOJE: Podvalio sam mu. Poslao sam mu pet stotina. A N T A : H o e li b iti d o sta to za u zd rav an je? SPASOJE: Dosta je, nego! Ti b i se u zd rav ao i za d v ad eset d in ara, p a n ee o n za p et sto tin a. A N T A : A to to k ae za n o v in e i ja sam u o . S P A S O JE : ta si u o? A N T A : u o sam d a je M ari zv ao sv e n o v in are k o d sebe i u o sam ... S P A S O JE : A n isi u o i d a je zv ao ad v o k ate? A N T A : ta e m u a dvokat? S P A S O JE : P o d n eo je tu b u , tu io je teb e. A N T A : Z ato m en e? SPASOJE: Za krivokletstvo. A N T A : A to sam o m en e, zar n ik o g d ru g o g? S P A S O JE : T u io je i n as o stale, ali to n ije k riv in o . T u io je o n o g a d a m u je o teo en u , tu io je m en e d a sam m u oteo iman je, a to b rate, n isu k riv in a d ela. T eb e tu i za krivokletstvo, a to je najmanje godinu dana robije. ANTA (nervira se): Znam, kazao si mi, koliko puta si mi v e k azao . (zabrinuo se) S P A S O JE : K ao to v id i, n ije te p resko io . A N T A : N ije, a b a je m o g ao . SPA S O JE : M o g ao je, n e k aem d a n ije m o g ao je i m en e d a p resk o i, ali eto n ije h teo !

ANTA (ee se): O , m ajk u m u , b a m i se n e id e u ap su . S P A S O JE : N e id e se n i m en i, p rijatelju ! M isli ti to je tako ove godine idem u Karlsbad, ove godine idem na Bled, a ove godine idem u aps. Ne ide se ni meni! A N T A : P a d o b ro , ta em o sad? S P A S O JE : Im am o , b o g a m i, d a zap n em o . Ja u d a p rim im n a seb e su d , a ti p rim i n a seb e n o v in e. Iz o v ih sto p a p o tri, p ro i sv e red ak cije, id i o d u red n ik a p a d o o n o g a to sav ija novine, reci im n ek a se strp e, sam o d v ad eset i etiri asa n ek a se strp e, p a e su tra v e d o b iti m aterijal za jed n u o g ro m n u sen zaciju . T ak o im reci, i im to u sp e, d o i d a m e izv esti. ANTA (d ie se i kao hteo bi da p o e): A ovaj... ono kod suda? ... Ne volim nekako s tim sudom da imam posla. S P A S O JE : R ek ao sam ti, o n o u ja d a g u ram i v e sam preduzeo potrebne korake. IV A G N IJA , P R E A N JI A G N IJA : D o b ar d an elim . G le, i v i ste tu p rijatelj A n to , b a d o b ro . H tela sam i in ae d a v as p o traim , d a v am k aem ja sam o n u stv ar sasv im d ru k ije u la n o to ste m i v i p riali. A N T A : M o e b iti, m o e b iti, ali to n e m ek a stv ar. A G N IJA : D ak le, n ije tan o d a je p o k o jn i M ari im ao m lad e v ie lev e u sn e. ANTA: Dobro, pristajem nije imao, samo molim vas, mene izvinite, nemam kad da razgovaramo, imam vrlo hitna posla. Je li Spasoje... da imam hitna posla?

SPASOJE: Da, da! Idi odmah! ANTA (Agniji): Izvinite, molim vas! (ode) V AGNIJA I SPASOJE AGNIJA: A i s tobom imam da razgovaram, Spasoje. S P A S O JE : O em u? A G N IJA : O to m e to se n ap o lju g o vo ri. M o ram ti rei, brine me, brat si mi. S P A S O JE : ta ti im a, m o lim te, m o ju b rig u d a b rin e? A G N IJA : K ak o d a n e? E to , srela m e je ju e g o sp o a D rag a M itro v i p a m e p ita: A m a zato je to g o sp o d in S p aso je n ajed an p ut o d lo io v en an je sv o je k eri, k ad su sv e, sv e p o ziv n ice za sv ad b u tam p an e? Im a tu n eto ! S P A S O JE : M o ja e se erk a v en ati k ad je m en i v o lja, a ne kad je gospa-Drage volja, a pozivnice je lako i po drugi put tam p ati. A G N IJA : I n ije to sam o g o sp o a D rag a. Jao j, k ad a b i ti zn ao ta se sv e g o v o ri i zb o g te sv ad b e i zb o g m n o g o eg a drugog. S P A S O JE : R ek ao sam ti jed an p u t zasv ag d a, n e tie m e se ta sv et g o v o ri. A G N IJA : Ja sam ila, b o g a m i, i k o d g o sp a -Naste, gledala m i u o lju . S P A S O JE : U k ak v u o lju , p o b og u , en o?!.., A G N IJA : U o lju o d k afe! S lu aj ti to ti ja k aem ta gospa Nasta gledala je i samim ministrima, i kazala im, k au , tan o k ad e d a p o stan u b iv i. K aem jo j v elik a n ev o lja, v elik a b rig a. I zn a li ta m i k ae k ad je p o g led ala

u o lju? S P A S O JE : N eu d a zn am , razu m e li, n eu d a zn am , sad u jo i u n ek ak v e o lje d a v eru jem . A G N IJA : K ak o ? N e v eru je u o lju ? SPASOJE: Ne verujem. A G N IJA : P a ti o n d a n e v eru je u b o g a. S P A S O JE : A m a, ta ti m ea b o g a sa o ljo m o d k afe. A G N IJA : P a su d b in a, b o g d eli su d b inu , a o lja ti sam o u n ap red k ae tu su d b in u . S P A S O JE : O stav i m o lim te lu d o rije, n eg o k ad si v e d o la, u in i m i jed n u u slu gu , za k o ju u ti rei h v ala. M en i je, v id i, v rlo p o treb n o d a V u k icu o d stran im o d k u e bar na jedan sat. Ja imam ovde izvesne susrete koji mogu biti prijatni a mogu biti i neprijatni, pa ne bih hteo da je ona tu. A G N IJA : N o , p a to n ije tek o , p o v eu je d a b iram o m ateriju za v en an u h aljin u . S am o d a si m i b ar jav io p a d a sam ponela moju zbirku mustara, ali svejedno, znam ja i n ap am et ta u k o jo j rad n ji im a. S P A S O JE : N ee to b iti tak o zg o d n o . Z n a d a sam k o lik o ju e o d lo io sv ad bu i k azao V u k ici d a n e k u p u je jo v en an u h aljin u , pa n e m o g u sad tek ... N eg o ak o b i m o g li to d ru g o . AGNIJA: Zna ta? M og la b ih jo j p on u d iti d a p o e sa mnom i da sama izabere srebrni servis. Gledala sam u dve-tri rad n je serv is za d v ad eset etiri o so b e to b i elela da joj dam kao svadbeni poklon, al' bolje bi bilo da sama u in i izb o r. SPASOJE: E, eto, to je vrlo dob ra id eja. N a to e izv esn o

pristati. (odlazi levim vratima) V u k ice, V u k ice, d u o , ' odi o v am o , d o la je tetk a A g n ija. (vra a ju i se) I, molim te zad rav aj je k o lik o m o e v ie. VI V U K IC A , P R E A N JI VUKICA: Gle, vi, tetka, otkud vi tako iznenada? AGNIJA (lju b ei se s n jo m ): P o slo m , d u o , i to v rlo v an im p o slo m . D o la sam d a p o em o zajed n o . V U K IC A : D a p o em o ? A k u d? A G N IJA : D a m i p o m o g n e, d u o , d a ta izab erem svadbeni dar. SPASOJE: (Vukici): P a treb alo b i d a p o m o g n e tetk i u izboru. A G N IJA : R ei u ti u em u je stv ar! Ja sam , v id i, elela d a ti k u p im sp av au so b u , ali S p aso je je to m e b io p ro tiv an . V eli o n je n aru io k o m p letn i n am etaj. SPASOJE: Razume se! A G N IJA : A ja sam elela d a ti d aru jem sp av au so b u p o mome ukusu. V U K IC A : T o b i, izv esn o , b ilo n eto n eo b in o . A G N IJA : Ja sam u v ek seb i zam iljala b ran u so b u o tv o ren o p lav e b o je. T o m b o jo m b i se ak m o rali o b o jiti i zid o v i, n aro ito p lafo n . I zam isli sad u tak v o j so b i b ranu p o stelju o tv o ren o p lav e b o je, p lav p o k riv a i n eb esn o plave lopte na lusteru. Oh , b o e, k ak o b i to b ilo lep o b ran i p ar b i im ao u tisak d a se n alazi n a n eb u . Ja sam seb i u v ek tak av n am etaj zam iljala. V U K IC A : teta, o d ista, to n iste im ali p rilik e.

AGNIJA (iskreno uzdahne): D ab o m e d a je teta! D ak le, p o to je S p aso je b io p ro tiv an , to sam se ja reila za sreb ro za 2 4 o so b a. isto , tek o sreb ro ! S P A S O JE : T o m o e d a b u d e lep a stv ar. V U K IC A : P a zato sam ja p o treb n a? A G N IJA : N ala sam tri g arn itu re u tri razn e ju v elirsk e rad n je, p a n e zn am za k o ju d a se reim . V o lela b ih ti to sama da odlu i. S P A S O JE : O d ista, V u k ice, k ad e to v e teb i p rip asti, bolje je neka je po tvome ukusu. A G N IJA : Z a m en e n e ig ra u lo g u m an ja ili v ea razlik a u cen i za m en e je g lav n o d a se teb i d o pad a o n o to u ti dati. S P A S O JE : P a p o i, V u k ice. AGNIJA: Svakojako! Ja n e b ih elela d a b ez teb e u zm em . VUKICA: Kad bi to moglo drugi put, danas me tako boli glava. S P A S O JE : A k o ti g aran tu je d a te i d ru g i p u t n ee b o leti glava? A G N IJA : I v eru j, k ad iza e n a v azd u h , p ro i e te. VUKICA (jed va se rei): Dobro najzad. Samo da se spremim. (ode u svoju sobu) A G N IJA : E v o , i ja u ti p o m o i. (ode za Vukicom) VII SPASOJE (sam, ide telefonu i zvoni): Alo, alo! Vi ste, g o sp od in e u riu . Izv in ite to v as u zn em irav am , ali stv ar izg led a v rlo o zb iljn a. u li ste, je l'te, i v i ste u li? K au ,

n jeg o v ad vo k at v e sp rem a tu b u za su d . T o sam p o u zd ano u o , a sp rem a i k am p an ju p rek o n o v in a. T ak o ste i v i u li, je l' te? P a d ob ro , zar se o to m e n e m o e stati na put; zar ne bi moglo cenzura da zabrani pisanje o tome, jer, n ajzad , n ato je o n d a cen zu ra ak o n ee d a titi asn e i u g led n e g ra an e? N ajzad , ak o n ee d a titi n as k ao p o jed in ce, o n d a n ek a titi p red u zee Ilirija, to p red u zee in i ast d rav i, a sk rh ati n as zn ai sk rh ati p red u zee. K ak o ? K ak o? P a d a, u in io sam sv e, d o stav a je v e p red policijom, imenovani su i svedoci, sve, sve, sve je u in jen o . V ie n eg o to , o n o m p o licijsk o m ag en tu kojega ste mi uputili kazao sam u deset i trideset da bude o v d e, jer sam u to d o b a p o zv ao M aria! D o i e, jer sam m u rek ao d a d o e rad i d efin itiv n og sp o ra zuma. Sa v arco m ? P a d a, sve sam p rip rem io i p o zv ao sam v arca. VIII V A R C , P R E A N JI V A R C (u to m a su n a ila zi; o n je eleg a n tn o ob u en gospodin). SPASOJE (kad ga spazi, mahne mu rukom da eka , a o n nastavi dalje na telefonu): E v o g a, o v o g a tren u tk a n aiao je g o sp o d in v arc. D a, d a, g o sp o d in e u riu , tak o u p o stu p iti, sv riu ov o g a asa sa g o sp od in o m v arco m . Da, ne smemo dalje odlagati, ili-ili, i to jo d an as, p a ta n am d a b o g ! Izv estiu v as, o d a, izv estiu v as! (ostavlja slu a licu ) Gde ste, zaboga, gospodin- v arc, tri p u ta sam slao po vas? V A R C : Izv in ite, n isam zn ao d a je stv ar h itn a. SPASOJE: Ta kako da nije hitna. Izvolite, sedite! V A R C : B lag o d arim . (sedne) S P A S O JE : V i im ate v iziran p aso za in o stran stv o?

V A R C : D a, v i ste m i n ared ili d a g a v iziram k ak o b ih b io sp rem an d a o d m ah k ren em n a p u t im se k o n cesija d o b ije. SPASOJE: Je li vam pri ruci? V A R C (va d i g a iz d ep a ): Ja se n ik ad o d p aso a n e odvajam. SPASOJE: (uzima p a so ): T aj ete m i p aso u stu p iti. V ARC (izn en a en ): Kako? S P A S O JE : T aj ete m i p aso u stu p iti, a su tra ete ii u p o liciju i p rijav iti d a ste p aso izg u b ili ili v am je m o d a ukraden. V A R C (buni se): Ali, gospodine! S P A S O JE : T ie se jed n o g k ru p no g p itan ja, i v a je v elik i interes da se to pitan je rei o n ak o k ak o m i elim o . V A R C : A li k ak o ja m o g u o stati b ez p aso a? S P A S O JE : K azao sam v e, su tra se o b ratite za n o v p aso. V A R C : H o e li m i g a d ati? S P A S O JE : u li ste m alo as razg o v or sa g o sp o d in o m ministrovim bratom? Vi vidite valjda da ja sve radim po n jeg o v im u p u tstv im a, p a ta o n d a lu p ate g lav u b rig o m k ad ima ko za vas da brine. V A R C (snebiva se): Pa ipak... Kako d a k aem , stv ar n ije zg o d n a. Ja n e zn am n a ta e se u p o treb iti m o j p aso i moje ime. S P A S O JE : N ik ak av zlo in . T o g a se n e m o rate b ojati. N ap ro tiv , v a p aso p o slu ie d a se u in i jed n o d o b ro delo, razumete li, dobro delo. V A R C : V eru jem , g o sp o d in e, ali je stv ar ip ak v rlo

nezgodna. S P A S O JE : H o ete li d a v am telefo n sk u v ezu d am sa g o sp od in o m u riem , n ek v am o n lin o o b jasn i. V A R C : H v ala, v eru jem ... sam o ... je l'sig u rn o d a u ja su tra d o b iti n o v p aso ? SPASOJE: Sutra ili, recimo, prekosutra. V A R C : A k aete, m o g u b iti b ezb rian? SPASOJE: Sasvim! V A R C : I m o g u ii? S P A S O JE : ek ajte! (o tva ra p a so i n o iem za h a rtiju odlepljuje njegovu fotografiju i daje mu je) M o e v am trebati. V A R C (jo vie u zn em iren ): Ali, gospodine, ovo je... S P A S O JE : T o je to to sam v am k azao , b u d ite d ak le b ez brige! IX VUKICA, AGNIJA, ISTI AGNIJA (izla zi iz V u kiin e so b e): Mi smo gotove. S P A S O JE : to ste se to lik o zad rale? A G N IJA : P a zn a, za k o g a d ev o jak im razg o v o rim a n ik ad kraja nema. SPASOJE (p red sta vlja ju i ih ): G o sp o d in v arc, lan u p rav n o g od b o ra Ilirije, m o ja erk a, m o ja sestra. V A R C (klanja se). VUKICA: Tatice, ako bi se mi neto d u e zad rale?

S P A S O JE : N ita, n ita, ja i in ae im am p o sla! ( va rcu ko ji n estrp ljivo eka .) D ak le, tak o , g o sp o d in e v arc. V A R C : H v ala. D o zv o lite! (klanja se duboko damama i odlazi) H SPASOJE, AGNIJA, VUKICA AGNIJA (isp ra a ju i p o g led o m va rca ): Otmen neki o v ek ! S P A S O JE : N ije o tm en ! en jen je! AGNIJA: A, tako? S P A S O JE : ta sam o n o h teo rei? (Vukici) Da, nemoj ti zb o g m en e d a u ri. R azg led aj d o b ro te serv ise, jer, zn a, to su stv ari k o je se jed an p u t za ceo iv o t k u pu ju . A G N IJA : I ja jo j to k aem ! ' A jdemo, Vukice. VUKICA (poljubi oca u obraz i ode sa Agnijom). XI SPASOJE (o svre se d esn o ka o d a vid i g led a li g a ko , va d i iz d ep a fo to gra fiju iz ko vertia ko ju m u je d o n eo Anta zatim va d i iz fio ke b o icu g u m ira b ike i m a e p o le in u slike, a za tim je lep i n a va rco v p a so i presuje a ko m .) XII SOFIJA, SPASOJE SOFIJA (dolazi): Jedan gospodin od policije. S P A S O JE : N ek a u e, n ek a o d m ah u e. SOFIJA (p o vla i se i propusti agenta).

XIII DRUGI AGENT, SPASOJE SPASOJE: Vi dolazite? DRUGI AGENT: Da vam se stavim na rasp o lo en je. SPASOJE: Stvar vam je poznata? DRUGI AGENT: Da. SPASOJE: Imate li uputstva? D R U G I A G E N T : R ek li su m i d a ete m i ih v i d ati. SPASOJE: Dobro, vrlo dobro. Prati li vas ko? D R U G I A G E N T : D v a an d arm a, en o ih n a u lici. S P A S O JE : N em o jte ih o stav ljati tam o , p alo b i u o i. N ek a u u u m o je d v o rite, a v i ete o tii u so b u d o ov e i ek ati dok vas ne pozovem. Onoga za koga vam ja garantujem n em o jte u zn em irav ati. In ae... v e zn ate. DRUGI AGENT: Molim! SPASOJE: Izvolte, dakle, u prvu sobu desno. (prati ga do spoljnih vrata) Sofija, odvedite gospodina u moju malu sobu. (vra a se) XIV L jU B O M IR P R O T I , A N T A , P R E A N JI A N T A : S reo sam g o sp od in a zeta, o n je v e iao p o redakcijama. SPASOJE (P ro tiu ): Iao si? L jU B O M IR : D a, ali tek o se m o e u sp eti. T o je sen zacija p rv e v rste, to se n e isp u ta lak o iz ru k e.

S P A S O JE : I p isae? L jU B O M IR : U sp eo sam d a o d lo im za d v a d an a, o b eao sam im d a e d o tle im ati jo sen zacio n aln ije o tk rie. SPASOJE: Vrlo dobro, vrlo dobro dan, dva, toliko nama i treba, dan-dva. L jU B O M IR : A g o sp o d in A n ta m i v eli d a je sv o j v e predao stvar advokatu. S P A S O JE : D a, tu i g o sp o d in a A n tu . A N T A : S v e n as tu i. L jU B O M IR : K riv in o? S P A S O JE : Ja n e zn am , ali m islim d a n as tu i ad m in istrativ n o , a g o sp od in a A n tu k riv in o . ANTA: Tui n as sve p o d jed n ako , n em a tu razlik e. L jU B O M IR : A zato tu i? S P A S O JE : G o sp o d in a N o v ak o v ia tu i to m u je o teo en u , m en e tu i d a sam m u k o b ajag i o teo im an je, teb e tu i... LjUBOMIR (p rekin e m u zn a ko m re da izgovori pred Antom). SPASOJE (seti se): Ah, da... teb e tu i za o n o . LjUBOMIR: A gospodina Antu? A N T A : I m en e tu i za o n o . L jU B O M IR : T o zn ai i m i b i m o rali u zeti ad v o k ata? S P A S O JE : M en i je n ajb o lji ad v o k at m o ja ista sav est.

ANTA: I meni! L jU B O M IR : P a ip ak ... ista sav est n e zn a p arag rafe, a paragrafi su vrlo opasna stvar. ANTA (vie za sebe): Vrlo opasna! SPASOJE: Pitanje bi bilo samo, je l' da uzmemo zajed n ik o g ad v okata ili sv ak o p o seb n o ! U sv ak o m slu aju n e treb a d a p red u h itrim o . S av eto v au se o to m e jo i sa g o sp o d inom u riem . LjUBOMIR (hteo bi da p o e u so bu ): Vukica je tamo? S P A S O JE : N e, o n a je izila sa tetka-A g n ijo m , zab av ie se m o d a m alo v ie. XV N O V A K O V I , R IN A , P R E A N JI SPASOJE (kada ih opazi na vratima): No, hvala bogu! RINA: Tako me je bolela glava... S P A S O JE : S v e n as, g o sp o o , d an as b o li g lav a, ali n em a se kud, stvar je vrlo ozbiljna, moramo se zajed n ik i p o sav eto v ati i zajed n ik i se b rin u ti, jer sv im a n am g o ri krov nad glavom. Zato sam vas i uznemirio i zvao vas da sv ak ak o d o ete. M ari je p red ao stv ar ad v o k atu , i za d an d v a b iem o o p tu en i. N O V A K O V I : P a n ita, u zeem o i m i ad v o k ata i braniem o se. S P A S O JE : B ran iem o se? L ak o je v am a k azati b ran iem o se, jer, n ajzad , ta v i im ate d a izg u b ite, n ita? N O V A K O V I : K ak o n ita? S P A S O JE : P a tak o , o n v as tu i d a ste m u p reo teli en u . I ak o izg u b ite p arn icu , ta ste izg u b ili, en u i n ita v ie. A

to bar nije nikakav gubitak. RINA (u vre en a ): Kako vi to mislite, gospodine? S P A S O JE : T o jest, p ard o n , ja m islim g u b itak en e n ije n ik ak av m aterijaln i g u b itak , a o v d e je re o m aterijaln o m g u b itku . P a p o sle, p re an je tu e en e n ije k riv in o d elo , to je danas sam o jed an sp o rt i n ita v ie. P rem a to m e, tu b a p ro tiv v as d ab o m e d a n ije o p asn a, al'u zm ite o v o g a g ren ik a A n tu , n a p rim er. ANTA (buni se): A to ti o p et m en e? RINA: Uzmi, brate, sebe kao primer. SPASOJE: I sebe i sve nas, jer vi se najzad varate, gospod in e N o v ak ov iu , d a ete jev tin o p ro i tim e to e v am u zeti en u . P red sto ji v am a i teak m aterijaln i g u b itak . V i ste u zeli g o sp o u R in u u u v eren ju d a M ari n ije iv ak o se, m e u tim , n jem u d o su d i en a, to zn ai d a je o n iv , o n d a o d e cela Ilirija d o av o la. S v e e se sk rh ati, sv e razu m e se, p ro p ae i v aih p o la m ilio n a d in ara, k o lik o ste d o sad u lo ili u o v o p red u zee. N O V A K O V I (prestravljen): Mojih pola miliona? Zar mogu, zaboga, propasti?! Kada bi se to desilo, verujte, m en i n e b i n ita d ru g o p reo stalo d o da izv rim samoubistvo. S P A S O JE : E to , v id ite! Z ar treb a d o zv o liti d a d o e d o to g a? Izv rite v i sam o u b istv o , izv ri m o j zet sam o u b istv o i izv ri A n ta sam o u b istv o , n ap osletku n ek a i n e izv ri A n ta sam o u b istv o , al'ta m i je v ajd e o d n jeg a. N e m o g u se ja sam boriti, moramo svi zajedno. ANTA: Pa dabome! SVI (odobravaju). S P A S O JE : M o ram o se b o riti, i to n a iv o t ili sm rt. M i n e

sm em o b irati sred stv a, jer o v d e je u p itan ju n a o p stan ak. Morate biti na sve gotovi, razumete li, na sve! N O V A K O V I : K ak o v i to zam iljate to n a sv e. S P A S O JE : R ei u v am ceo p lan . C eo d an i celu n o sam g a sm iljao . N e v elim d a sam g a sam sm islio , u o sn o v i, to je p lan g o sp o d in a u ria, i ja sam g a sam o razrad io . G o sp o d in u ri se sav zalo io d a se o v aj p lan i o stv ari, p a je u in io sv e p o treb n e k o rak e k o d v lasti. V lasti e n am biti potpuno pri ruci. N O V A K O V I : S u d sk e v lasti? S P A S O JE : N e, stv ar b a i jeste u to m e d a se n e d o e d o su d sk ih v lasti. M ari je p rijav ljen p o liciji k ao o p asan elemenat, kao predstavnik razornih organizacija iz in o stran stv a, to u p o sv edo iti ja, v i g o sp o d in e N o v ak o v iu , g o spo a R in a, m o j zet i A n ta. N a tu sv ed o d bu m o rate b iti sp rem n i ak o ev en tu aln o d o n je d o e. N O V A K O V I : ta d a p o sv ed o im o ? S P A S O JE : S v e, sv e to g a m o e o crtati, sv e to g a m o e p red stav iti k ao ru ilak i elem en at, k ao tu in sko g ag en ta, k ao an arh istu , sv e to g a m o e u p ro p astiti, razu m e te li? A N T A : I o n o to n ism o n i v id eli n i u li? S P A S O JE : N e i o n o to n ism o n i v id eli n i u li, n eg o u p rav o to to n iste n i v id eli n i u li, to im ate d a p o sv edo ite. N O V A K O V I (u stru a va se): To bi ipak bilo, kako da k aem ... SPASOJE: Recite!

RINA: Bilo b i m o d a n ev aljalstv o . S P A S O JE : P a n ev aljalstv o , d ab o m e, n eg o ta v i m islite! M islite v aljalstv o e v am p o m o i. U io sam i ja u h rian sk o j n au ci v aljalstv o , al'd ru g o je h rian sk a n au k a a d ru g o je iv o t. A jd e, izv o lte m i rei v i, g o sp o o R in a, ta v am je milije valjalstvo ili samoubistvo gospodinM ilan o v o? Ili izv olite m i v i, g o sp o d in e N o v ak o v iu , o d g ov o riti: v o lite li v aljalstv o ili v aih p et sto tin a h iljad a, ili recim o ti, zete, v o li li v aljalstv o ili... (u zd ri se) Ili ti, A n to , ' ajd reci ti, v o li li valjalstvo ili godinu dana robije? 'Ajd reci? L jU B O M IR : O d ista, teah , v rlo teak p o lo aj. S P A S O JE : T eak , d ab o m e. N ev aljalstv o je sila, sila, g o sp od in e, i to sila starija i jaa i o d sam o g a zak o n a. C eo se svet danas klanja nevaljalstvu, samo Anta kobajagi... ANTA (brani se): ta ja? S P A S O JE : N eto m i se m rti, h teo b i v aljd a ti d a p red stav lja v rlin u u n aem d ru tv u? XVI SOFIJA, ISTI SOFIJA (donosi kartu): Gospodin. SPASOJE (ita ka rtu ): G o sp o d in M ari. N ek a u e. SOFIJA (odlazi). SPASOJE: Gospodo, opominjem vas, budite spremni na sve! XVII M A R I , P R E A N JI M A R I (u la zi i kla n ja se n iko g a n e o tp o zd ra vlja o b ra a

se Spasoju): Ja sam d o ao p o v aem n aro ito m p o ziv u . SPASOJE: D a, ja sam v as u m o lio d a d o ete. M A R I : P o ru ili ste m i d a b i to im alo d a b u d e d efinitivan razg o v o r izm e u n as. SPASOJE: Da, definitivan. M A R I : P o to sam ja p o celo j stv ari d o n eo d efin itiv n u o d lu ku , n e o seam p o treb u jo i za n ek i d efin itiv an razg o v o r, p a ip ak , d o ao sam d a u jem . S P A S O JE : D o b ro ste u rad ili, u v aem je v elik o m in teresu to ste tak o u rad ili. M A R I : M islite? SPASOJE: N e m islim , n eg o zn am . K ak o i in ae, n em am o d o v o ljn o v rem en a za razg o v o r, p rei em o o d m ah n a stvar. M A R I : A razg o v araem o o v ak o , jav n o? SPASOJE: Da, pred svima prisutnima. Ja sam ih n aro ito i p o zv ao rad i to g a, jer to v am b u d em g o v o rio b ie i u moje i u njihovo ime. M A R I : M o lim ! SPASOJE: Vi znate da vas u stopu prati policija? M A R I (izn en a en ): Policija? SPASOJE: Da, i mene ne bi iznenadilo ako se njeni agenti v e o v o g a tren u tk a n alaze p red m o jo m k u o m , ili m o d a u d v o ritu , ili m o d a ak i tu , p red v ratim a. M A R I : T ak o sam o p asan ? S P A S O JE : O p asn iji n o to v i m islite, jer sv e v ae rad n je,

sv i v ai p o k reti, sv e v ae m ah in acije, o tk riv en e su . M A R I : T o je v rlo in teresan tn o . SPASOJE: I za policiju je vrlo interesantno. M A R I : M islite li v i k azati to b lie o tim m o jim radnjama i mahinacijama? S P A S O JE : U p o zn au v as sa celim m aterijalo m k o ji je prikupljen protiv vas kako bi mogli sami da ocenite opasnost u kojoj ste. M A R I : B iu v am zah v a lan. SPASOJE: Vi ste, gospodine, agent i eksponent jedne an arh istik e o rg an izacije k o jo j je cilj ru en je d rav e, ru en je d ru tv a i d ru tv en o g p o retk a. M A R I (smeje se): To je sve? S P A S O JE : T o n ije sv e u v eriete se d a n ije sv e k ad v am izn esem m aterijal. P o etak istrag e v o d i o d n ek ak v e k rae p isam a u v ao j k u i... M A R I : L ju b av n ih p isam a? S P A S O JE : T ak o v i k aete, ali istrag a d ru k ije k ae... T o je b ila k ra a p isam a k o ja v as tek o k o m p ro m itu ju i k o ja o tk riv aju sv u v au razo rn u ak ciju . im su ta p ism a u h v aen a, v a in tim n i sarad n ik u to j ak ciji, n ek ak av ru sk i em ig ran t A ljo a, izv rio je sam o u b istv o , a v i ste p reb eg li p rek o g ran ice i sk riv en o ste iv eli u em ig raciji tri g o d ine. M A R I : T o sad p rv i p u t u jem . T o su b ila, d ak le, p o litik a p ism a? S P A S O JE : N e p o litik a, v e rev o lu cio n arn a, an arh istik a. M A R I : M o g lo b i se i tak o rei ak o se n ev erstv o en in o

shvati kao anarhija u braku. S P A S O JE : P o liciji je p o zn ata sad rin a tih p isam a. M A R I : T ak o , p o licija ih je itala? S P A S O JE : N ije ih itala, jer je g o sp o a u n itila sva pisma elei d a v as sp ase. M A R I : V rlo sam b lag o d aran ! A li p o em u o n d a p o licija zn a d a su p ism a rev o lu cio n arn a, sem ak o to g o spo a n e tvrdi? SPASOJE: Razume se da ona to tvrdi. M A R I : T ak o ?! T o zn ai d a e g o spo a to i p o sv ed o iti ako ustreba. SPASOJE: D ab o m e d a e p o sv ed o iti. M A R I (o b ra a jui se R in i): Voleo bih da mi to i sama g o sp o a k ae. RINA (zb u n jen a , u zb u ena , isto g rca ): Ja... ja... M A R I : D a, d a, d a, g o sp o a e sv ed o iti, jer to p o tp u no odgovara njenom shvatanju morala. N O V A K O V I : G o sp o d in e, ja v am n e d o zv o ljav am d a v re ate m o ju en u . M A R I : Ja v re am sv o ju en u , g o sp o a je sam o v aa n alo n ica. N O V A K O V I : D o k n o si m o je im e... M A R I : Im e? N e zn am d a li za v as to zn ai to , ali za g o sp o u n e! N o sila je o n a i m o je im e, p a ip ak je imala sv o je n aro ite p o g led e n a m o ral n o si sad a v ae im e im aju i u v ek sv o je n aro ite p o g led e n a m o ral.

RINA (g u ei se o d u zb u en ja n m rn je ko ja jo j u to m tren u tku p la m ti iz o iju , plane odjednom i drekne): Dosta! (prkosno) S v ed o iu , sv ed o iu ! (ona o d u zb u en ja klon e u fotelju) M A R I (m irn o i ra vn o d un o ): Verujem vam! (N o va ko viu ) P a i v i ete izv esn o sv o jo m sv ed o d b o m to p o tv rd iti; i v am a je p o zn ata sad rin a tih p isam a? S P A S O JE : D a, i g o sp o d in e to p o tvrd iti. I n e sam o to , v e e g o sp o d in sved o iti i o an arh istik o j p ro p ag an d i k o ju ste v i v o d ili m e u rad n icim a n a g ra ev in i, o sumnjivim tipovima, agentima raznih internacionalnih o rg an izacija, k o je ste d o v o d ili sa stran e i zap o ljav ali ih n a g ra ev in i, d a b i im p rik rili trag . M A R I : G o sp o d in e to p o sv ed o iti? S P A S O JE : I m n o g o to ta v ie. M A R I (p o g led a N o va ko via pravo u o i, p a ka d o va obori pogled, on mu sa dubokim p rezren jem o kren e le a o b ra a ju i se S p a so ju ): Razume se da iz reda tih b esp rek o rn ih sv edo k a n ee izo stati n i v a p o to v an i gospodin zet? S P A S O JE : N i o n , g o sp od in e. I n jeg o v a e sv ed o d b a b iti o d n ajteih p ro tiv v as. M A R I : T ak o ? S P A S O JE : V i ste p o lazei u em ig raciju , a d a b i u k lo n ili trag o v e k o ji v as terete, p o v erili o v o m e m lad o m o v ek u izv esn e v ae ru k o p ise, za v as d rag o cen e, k ak o ste vi rekli. M A R I : T ak o je! S P A S O JE : E to , v id ite, v i n e p o riete o sn o v n i fak at. P a d a, istin a se n e m o e p o ricati. P o sle v aeg a p o g reb a, m o j zet, n e zn aju i ta d a rad i sa o stav ljen im ru k o p isim a, u zeo ih

je razg led ati i, n a svo je v elik o izn en a en je, o n je tu n aao najpoverljiviju revolucionarnu prepisku sa raznim organizacijama u inostranstvu. Prepisku koja ne vodi u tam n icu , v e p rav o n a v eala. M lad i o v ek se n aao u zab u n i n ije sv ak o jak o eleo d a zad ri tak v e sp ise k o d seb e a d a ih p red a p o liciji, n ato , d a v as teretiti k ad ste v i v e bili mrtvi? Moj zet se posavetovao sa gospodinom Antom, k ao o v ek o m o d isku stv a, i o n i su zajed n o d o n eli zak lju ak d a sv u tu k o resp o d en ciju sp ale u in teresu v aeg a m ira i sp o k o ja n a o n o m e sv etu . M A R I (sa u a sn o m o d vra tn o u ): V a zet e to p o sv edo iti? SPASOJE: Da! M A R I : A to e p o tv rd iti i g o sp o d in A n ta? S P A S O JE : G o sp o d in A n ta? O n e se zak leti n a su d u ak o to treba. M A R I : B ed n ik ! ANTA (N o va ko viu vie p o verljivo ): E to ti sad , p o em u sam ja bednik? M A R I : G o sp o d in e P ro tiu , ja b ih eleo d a o d v as u jem h o ete li v i zb ilja sm eti tak o to d a tv rd ite? LjUBOMIR (u ti). SPASOJE: Reci mu, reci, slobodno mu reci! LjUBOMIR (m u en sa veu jed va a p e): Da ... sv ed o iu tak o ! M A R I (p la e): Nitkove! (o p ti p o kret) M A R I : Ja sam m islio v i ste o b ian lo p o v , a v i ste v ie

nego to, vi ste drumski razbojnik ANTA: Oho! S P A S O JE : N em o jte se u zb u iv ati g o sp o d o , g o sp o d in se n em a im d ru g im b ran iti d o u v red am a. M A R I (jo u vek u zb u en ): A v i ste o ek iv ali d a u se ja b ran iti? O d eg a? O d k o g a? O d v as, m o raln ih b ed n ik a! ANTA (N o va ko viu ): Eto sad opet, sad smo svi bednici! M A R I (trgne se i pribere): Nisam smeo dozvoliti sebi da se uzbudim. Ovakve pojave i u ovoj sredini nisu d o v o ljan razlo g za u zb u en je. (Spasoju) Vratimo se dakle m alo an jem ask an ju? R ecite m i, n a p rim er, m o j d rag i i n ajb lii ro ae, recite m i, h o ete li i v i to sv ed o iti? SPASOJE: K ak v o je to p itan je? R azum e se d a u rei sv e to zn am . N e m o e se o d m en e traiti d a b u d em n esav estan , i d a p rik rijem o n o to zn am . M A R I : A ta je to to v i zn ate i to b i ev en tu aln o o p teretilo v au sav est? S P A S O JE : Z n am tan o o v elik im su m am a u stran o j valuti, koje su vam poverljivo stizale iz inostranstva, znam... M A R I : I taj ete isk az p o tv rd iti u v eren jim a slin im o n im a k o ja ste su d u p o d no sili o n aem sro d stv u? S P A S O JE : Ja zn am k ak o u to p o tv rd iti, to je m o ja stv ar. M A R I (p o n o vo se u zb u u je): B o e m o j, d a li je m o g u e sv e to to u jem d a li ste zb ilja v i rek li sv e to to sam u o? N em o g u e je zam isliti to lik a n ev aljalstv a sab ran a k o d ovoliko malog broja ljudi. Ljudi da, dobro sam kazao, jer n ajzad , sv ak o je o d v as o v ek , sv ak o o d v as im a i jed n u

trunk u o v ean stva. S P A S O JE : Im a je, u v eriu v as d a je im a;u v eriu v as k o lik o sm o m i o v ean sk i i k o lik o sam ja, u o v ak v o m tren u tk u , v o d io rau n a o sv o jim ro ak im o b av ezam a. (va d i iz d ep a va rco v p a so ) Ja sam, gospodine, p rip rem io v e v iziran p aso za N em a ku i druge zemlje. V i se to to m e p aso u zo v ete A d o lf varc, jer p o d sv o jim im en o m v i n e b i m o g li p rei g ran icu . N a p aso u je v aa slika. (daje mu ga) M A R I (zgranut): P aso ?... Z ato p aso ? S P A S O JE : D a se m o ete b ez sm etn je i za v rem en a ukloniti iz zemlje. M A R I : U k lo n iti? (ep a p a so ) Dajte ga, dajte ga, dajte mi taj dragoceni dokumenat. (trp a h itn o u d ep ) Ovo je n ajv ei p ism en i d o k az v aeg n ev aljalstv a. N e d am v am natrag ovaj dokumenat, po cenu glave vam ga ne dam! S P A S O JE : N e traim g a, u v ajte g a, treb ae v am . K ad b u d ete o d lu ili h o ete li d eset ili p etn aest g o d in a p ro v esti u sam ljen i, n ev i en i, n eu v en i i p o d tu im im en o m u k ak v o j p rijatn o j n em ak o j ili h o lan d sk o j, ili ak o h o ete v ed sk o j v aro i, ili ete d eset ili p etn aest g o d in a p ro v esti usamljeni, neu v en i i n ev i en i u k akv o j tam n ik o j eliji, v i ete tad a sh v atiti v red n o st o v o g a M A R I : U tam n ici... U eliji? ta u ja tam o , zato ? Z ato zar to traim d a m i razb o jn ici v rate o p ljak an u ast, tru d i imanje? I zato, je l' te, zato sam ja agent anarhistik ih elija, to h o u d a izo b liim v as, o tim ae i razb o jn ik e. Z ar za v as to zn ai ru en je d ru tv a i d ru tv en o g p o retk a? Z ar jed n a p erv erzn a en a, jed an laan p rijatelj, jed an razb o jn ik n a k ated ri u n iv erziteta, jed an o tim a tu e imovine i jedan krivokletnik zar su to stubovi na kojima p o iv a taj v a d ru tv en i p o red ak? I zar je o n aj k o ji trai d a mu se oteta moralna i materijalna imovina vrati, zar je to

razo ran elem en t? O b ed n i n itk o v i, ko ji n e zaslu u jete ak n i d a estit o v ek p lju n e n a v as! SPASOJE: Dozvolili sm o v am d a k aete sv e to ste h teli rei, a i u li ste v e sv e to v am je treb alo u ti; sad treb a jo i d a se u v erite d a sv e to n ije sam o p razan razg o v o r. (zvoni, p a u za , n em a tiin a ) XVIII S O F IJA , P R E A N JI SOFIJA (pojavi se). S P A S O JE : S o fija, ek a li ko napolju? SOFIJA: Da, ovde je pred vratima jedan gospodin od p o licije, a u d v o ritu su d v a an d arm a. S P A S O JE : R ecite to m g o sp o d inu n eka u e. SOFIJA (ode). XIX M A R I (g led a za p rep a en o sve red o m ): To je dakle istina, je l' te? To je istina? SVI (u te). M A R I : G o v o rite, zab o g a, je li to istin a? G o sp od in e S p aso je, g o sp o d ine P ro tiu , g o sp o d in e N o v ak o v iu , gospodine Anto, govorite, govorite je li to istina? SVI (u te). M A R I : Ja m o ram u tam n icu , je l'te? U tam n icu ili u izg n an stv o , d a b i vi n a m o jo j tek o v in i m o g li iv eti? Je l' te... je l' te? (p o g led a ih , a li o n i n e d iu pogled sa g o rin o m i b o lo m ) O, koliko mnogo nevaljalstva, a koliko malo hrabrosti zar niko, niko zar n e sm e d a k ae je li to

istina, je li sve to istina? XX D R U G I A G E N T , P R E A N JI DRUGI AGENT (Spasoju): Izvinite, ja dolazim slu b en im p o slo m . SPASOJE: K meni? DRUGI AGENT: Po saznanju, ovoga trenutka nalazi se u v ao j k u i jed n a o so b a, za k o jo m se n a sv e strane prestonice traga. Sem vas i gospodina (pokazuje na N o va ko via ), k o je lin o p o zn ajem , ja m o lim d a se o stala g o sp od a leg itim iu . (Anti) V aa leg itim acija, g o sp o d in e? ANTA (zb u n jen o ep rka p o d ep o vim a ): Ja ovaj ... nemam pri sebi... SPASOJE: To je moj ro ak , ja g aran tu jem za n jeg a. DRUGI AGENT (L ju b o m iru P ro tiu): Gospodin? LjUBOMIR (ve je p rip rem io kn jiicu i d a je m u je). DRUGI AGENT (vra a ju i P ro tiu kn jiicu ): Blagodarim! (o b ra a se M a riu ) V aa leg itim acija? (o p ti tajac sa izv esn im u zb u en jem ) MA R I (jed a n tren u ta k m u n e b o rb e i sa vla iva n ja ): K o g a v i u stv ari traite ? D R U G I A G E N T : Ja traim b iv eg in en jera P av la M aria. M A R I (u zb u en ): V i traite P av la M aria?... D R U G I A G E N T : M o lim v au leg itim aciju ! M A R I (o p h rva n i slo m ljen , m a lo d u n o i rezignirano

va d i iz d ep a va rco v p a so i p red a je):Ja se zovem Adolf v arc! (o p ti d iskretn i pogled i izmena pogleda) SPASOJE (brzo prihvati situaciju): G o sp o d in v arc je lan u p rav e p red u zea Ilirija i p o p o slo v im a to g a d ru tv a o n p u tu je d an as... a sad v e (gleda u sat) prvim v o zo m u 1 1 i 1 0 , u N em ak u , i d alje m o d a. K ao to v id ite, p aso m u je i v iziran . M A R I (p rim a ju i o d a g en ta p a so ): Da, ja putujem, prvim vozom u 11 i deset. SPASOJE (M a riu ): Potrebne instrukcije dobili ste, m o rali b i p o u riti d a n e bi propustili voz. M A R I (s prezrenjem): P o u riu , n e b rin ite, n eu propustiti voz. (p o g led a ih jo jed n om sve red o m ) Da, p o u riu , id em , ja id em ! (ode) XXI P R E A N JI B E Z M A R I A D R U G I A G E N T : Jesam li zav rio p o v eren i m i p o sao? S P A S O JE : N e, jo n e. M o lio b ih v as jo za jed n u u slu gu . Moja su kola dole, sedite u njih i idite hitno na stanicu, jer nema ni pet-est m in u ta d o v o za. U v erite se lin o je li ovaj gospodin otputovao. DRUGI AGENT: Molim! (odlazi) SPASOJE (p ra tei g a ): I izvestite me! XXII P R E A N JI B E Z A G E N T A SPASOJE (vra a ju i se o d vra ta d o kle je isp ra tio agenta): G o sp o d o , p rib erite se i d a n iste d u o m .

ANTA (duboko dahne). N O V A K O V I : Ne umem da se priberem, verujte, ne umem da se priberem. L jU B O M IR : O d ista, sv em u se d ru g o m o v ek p re m o g ao nadati. S P A S O JE : Ja sam v ero v ao u n au p ob ed u , jer sam u v ek cenio onu narodnu mudrost, da pravda mora na kraju krajeva pobediti. R IN A : P a d o b ro , k u d a e o n sad a? S P A S O JE : O n se v raa u p o k o jn ik e. N O V A K O V I : M islite li, o d ista, d a je tim e o n siao s pozornice? S P A S O JE : O , sad v ie n o ran ije. P re je em ig rirao p o d sv o jim so p stv en im im en o m , sad a p o d tu im . T im e je sam sebe oglasio za pokojnika. ANTA: Pa jeste... Ali ovaj... Ako se on opet tamo kroz tri godine javi? S P A S O JE : U to m slu aju tv o ja g o d ina n e g in e. to se n as o stalih tie, m i em o d o tle razv iti p o sao , b lo k iraem o se m ilio n im a i tad a n ik o n am n ita n ee m o i. N O V A K O V I : S am o ... Jeste li v i u v eren i d a e o n o tii? SPASOJE (gleda na sat): Ovog trenutka on je v e u vagonu. (duga pauza) SVI (u te). SPASOJE (i dalje gleda u sat): Ovoga trenutka voz je krenuo. (telefon on mu prilazi) Alo, alo... da, ovde Spasoje B lag o jev i... D a, d a, d ak le seo u v o z i k ren u o?... H v ala... h v ala n a o b av etenju ! (o sta vlja slu a licu, pobedonosno)

u li ste izv etaj ag en to v . A sad , p o k o jn ik u n ek a b o g d a rajsk o n aselje, a m i n astav im o n a red o v an iv o t! XXIII VUKICA, AGNIJA, ISTI VUKICA (ocu): Jesam li se m n o g o zad rala? S P A S O JE : N e, n e, tan o si n a v rem e d o la. R ek ao sam vam, gospod o , m i n astav ljam o red o v an iv o t. I p o eem o g a sa jed n im v eseljem . S in e, zete, v en an je to p re, su tra, prekosutra, najdalje u nedelju. (zagrli Vukicu) Da, mi n astav ljam o iv o t m i n astav ljam o iv o t! (o p ti p o kret za d o vo ljstva ) Zavesa Kraj R eija m o e, p rem a sv o m e n ah o en ju , o v u p o sled n ju (XXIII) pojavu i izostaviti.