You are on page 1of 10

Republika e Kosovs

Republika Kosovo - Republic of Kosovo


Kuvendi - Skuptina - Assembly ___________________________________________________________________________ Ligji Nr. 04/L-141

PR PROVIMIN E JURISPRUDENCS
Kuvendi i Republiks s Kosovs; N baz t nenit 65 (1) t Kushtetuts s Republiks s Kosovs, Miraton

LIGJ PR PROVIMIN E JURISPRUDENCS

KREU I
DISPOZITAT E PRGJITHSHME

Neni 1 Fushveprimi dhe Qllimi 1. Me kt ligj rregullohen kushtet, kriteret, procedura dhe programi pr dhnien e provimit t jurisprudencs. 2. Qllimi i ktij ligji sht t rregulloj organizimin e provimit, prbrjen dhe funksionimin e Komisionit pr dhnien e provimit, si dhe verifikimin dhe vlersimin e aftsive teorike dhe praktike t juristve t diplomuar pr ushtrimin e pavarur t detyrave, zbatimin e ligjeve, njohjen e etiks profesionale dhe t drejtave dhe lirit themelore t njeriut.

Neni 2 Prkufizimet 1. Shprehjet e prdorura n kt ligj kan kt kuptim:

1.1. Komisioni - Komisioni pr dhnien e provimit t jurisprudencs, sht organ i pavarur profesional i cili organizon provime pr kualifikimin e gjyqtarve, prokurorve, avokatve juristve t diplomuar t tjer pr t cilt pr ushtrimin e profesionit krkohet t ket dhn provimin e jurisprudencs; 1.2. Antari i komisionit - personi i cili sht emruar nga Kuvendi Kosovs n Komisionin e jurisprudencs; 1.3. Kandidati - personi i cili mund ti nnshtrohet provimit t jurisprudencs; 1.4. Sekretari i Komisionit - personi i cili merret me punt profesionale dhe administrative pr nevojat e Komisionit pr organizimin e provimit; 1.5. Sistemi gjyqsor nnkupton gjykatat, prokurorin shtetrore, organet rregullative gjyqsore dhe prokuroriale dhe institucionet e tjera gjyqsore.

KREU II
ORGANIZIMI I PROVIMIT T JURISPRUDENCS DHE PRBRJA E KOMISIONIT PR DHNIEN E PROVIMIT

Neni 3 Organizimi i provimit t jurisprudencs 1. Organizimi i provimit t jurisprudencs sht kompetenc e Ministris s Drejtsis. 2. Provimi i jurisprudencs mbahet nga komisioni pr dhnien e provimit t jurisprudences.

Neni 4 Prbrja e komisionit 1. Komisioni pr provimin e jurisprudencs prbhet nga kryetari i komisionit, antart e komisionit dhe zvendsit e tyre. 2. Kryetarin, antart e komisionit dhe zvendsit e tyre i propozon ministri i drejtsis dhe i emron Kuvendi i Kosovs, me mandat dy (2) vjet, me mundsi riemrimi. 3. Komisioni emrohet nga radht e jurist t diplomuar, t cilt e kan dhn provimin e jurisprudencs, q jan ekspert t drejtsis dhe q kan s paku dymbdhjet (12) vjet prvoj pun n sistemin e drejtsis. 4. Komisioni pr punn e vet i raporton Kuvendit s paku nj her n vit. 5. Sekretari i komisionit pr provimin e jurisprudencs caktohet nga ministri i drejtsis. Kandidati q caktohet sekretar i ktij komisioni, duhet ta ket t dhn provimin e jurisprudencs.

Neni 5 Shpenzimet e dhnies s provimit 1. Shpenzimet e dhnies s provimit i paguan kandidati, prkatsisht organi gjyqsor, prokurorial, administrativ dhe institucioni tjetr i pavarur publik apo personi juridik tjetr n t cilin sht i punsuar kandidati. 2. Kryetarit, antarve prkatsisht zvendsve dhe sekretarit t Komisionit u takon shprblimi pr punn n Komision. 3. Ministri nxjerr udhzim administrativ pr shprblimin e puns s Komisionit.

KREU III
KUSHTET PR PARAQITJEN E PROVIMIT T JURISPRUDENCS

Neni 6 Kushtet pr dhnien e provimit 1. Kandidatt t cilt i nnshtrohen dhnies s provimit duhet ti plotsojn kto kushte: 1.1. t jen shtetas t Republiks s Kosovs. 1.2. t jen jurist t diplomuar sipas programit katr vjear ose ti ken prfunduar studimet master. 1.3. t ken punuar s paku nj (1) vit n punt juridike n gjykata, n prokurori t shtetit apo n zyrn e avokatis, ose t ken punuar s paku dy (2) vite n punt profesionale juridike brenda ose jasht vendit, n institucione publike, agjenci shtetrore dhe n administratn e institucioneve ndrkombtare n Kosov. 2. Provimin e jurisprudencs mund ta japin edhe personat t cilt nuk jan n marrdhnie pune n organet e administrats, n shoqrit tregtare apo n personat e tjer juridik nga paragrafi 1. i ktij neni, t cilt si jurist t diplomuar kan kryer praktikn e nevojshme n gjykat, prokurori t shtetit apo n zyrn e avokatis me qllim t aftsimit profesional dhe fitimin e kushteve pr dhnjen t provimit t jurisprudencs (volontert), ndrsa sipas kushteve n nnparagrafin 1.2. t ktij neni. 3. Kandidati i cili ka kryer Fakultetin Juridik n ndonj universitet jasht Kosovs, duhet t ket nostrifikuar diplomn e Fakultetit Juridik, n Ministrin e Arsimit, Shkencs dhe Teknologjis. 4. Juristt e diplomuar t cilt kan dhn provimin profesional pr pun n organet e administrats si dhe ata q kan dhn provimin profesional t gjyqtarit pr kundrvajtje, provimin e jurisprudencs e japin si provim plotsues, sipas programit t shkurtuar, konform dispozitave paraprake, duke iu pranuar provimet e dhna.

Neni 7 Lndt e provimit t jurisprudencs 1. Provimi i jurisprudencs prbhet nga pjesa e provimit me shkrim dhe pjesa e provimit me goj. 2. N pjesn e provimit me shkrim zgjidhen detyra praktike nga e Drejta penale materiale e procedurale, dhe nga e Drejta civile (materiale dhe procedurale), familjare, trashgimore, e detyrimeve. 3. Pjesa e provimit me goj prbhet nga kto lnd: 3.1. E drejta civile (materiale dhe procedurale), familjare, trashgimore dhe e detyrimeve ; 3.2. E drejta tregtare; 3.3. E drejta penale (materiale dhe procedurale); 3.4. E drejta e puns dhe e drejta administrative; 3.5. E drejta kushtetuese, organizimi i sistemit gjyqsor t Kosovs, bazat e sistemit t Bashkimit Evropian dhe t drejtat e njeriut.

Neni 8 Vlersimi i njohurive pr dispozitat ligjore Pr suksesin e kandidatit, komisioni vlerson njohurit pr dispozitat pozitive ligjore dhe praktikn gjyqsore, njohurit pr institucionet juridike, shkathtsit, t shprehurit dhe t gjykuarit t drejt.

Neni 9 Programi pr provimin e jurisprudencs Provimi jepet n kuadr t Programit pr provimin e jurisprudencs i cili prmban lndt, burimet juridike dhe literaturn pr do lnd nga neni 15 paragrafi 2. i ktij ligji.

KREU IV
PROCEDURA E PROVIMIT T JURISPRUDENCES

Neni 10 Krkesa pr provim 1. Krkesa pr provimin e jurisprudencs paraqitet n Ministrin e Drejtsis.

2. Kandidatt n krkes deklarohen se n ciln gjuh zyrtare dshirojn ti nnshtrohen provimit dhe se a i jan nnshtruar provimit m par. 3. Kandidati, krkess pr provim ia bashkangjet dshmit se i plotson kushtet nga neni 6 i ktij ligji pr kryerjen e fakultetit juridik dhe prvojn e puns n punt juridike. 4. Personave nga neni 6 paragrafi 2. i ktij ligji, certifikatn pr praktikn e kryer ia lshon Kryetari i Gjykats, Prokurori i Shtetit, Oda e Avokatve te e cila personi sht regjistruar n regjistrin si avokat praktikant. 5. Pr dhnien e provimit sipas programit t shkurtuar kandidati sht i obliguar q prve dshmive nga paragrafi paraprak t bashkngjis dhe dshmin pr provimin e dhn professional pr pun n organe t administrats, prkatsisht dshmin mbi dhnien e provimit t gjyqtarit pr kundrvajtje. 6. Komisioni prkats i Ministris me vendim prcakton se kandidati i plotson kushtet pr dhnien e provimit t jurisprudencs. Kundr vendimit t komisionit mund ti paraqitet ankes ministrit t drejtsis, n afat prej tet (8) ditsh. Ministri brenda pes (5) ditve vendos lidhur me ankesn e kandidatit. Vendimi i ministrit sht prfundimtar.

Neni 11 Caktimi i kohs pr dhnien e provimit Ne baz t vendimit m t cilin kandidatit i sht lejuar dhnia e provimit, kryetari i komisionit e cakton kohn kur kandidati do ta jep provimin.

Neni 12 Dhnia e provimit 1. Provimi fillon me dhnien e pjess s provimit me shkrim. Pjesn e provimit me shkrim kandidati e jep me zgjidhjen e rastit praktik nga fusha penalo-juridike dhe civilo-juridike. 2. N ditn kur kandidati i nnshtrohet pjess s provimit me shkrim, konsiderohet se ka filluar dhnien e provimit. 3. Dhnia e provimit organizohet n do tre (3) muaj, gjegjsisht katr (4) her brenda nj (1) viti kalendarik. 4. Lartsin e pagess pr paraqitjen e provimit t jurisprudencs e cakton Ministri. 5. N pjesn e provimit me shkrim merr pjes antari i komisionit q pyet lndn e cila jepet me shkrim dhe sekretari i komisionit. 6. Gjat hartimit t detyrave me shkrim, kandidati mund t shrbehet vetm me tekstet e dispozitave ligjore (pa komentar). 7. Pas kumtimit t detyrs, koha pr punimin e detyrs me shkrim zgjat pes (5) or.

8. Vendimin pr suksesin e arritur n provim me shkrim e miraton Komisioni me shumic votash, pas marrjes s mendimit nga antari i Komisionit i cili e ka kontrolluar punimin me shkrim. 9. Rezultati i punimit me shkrim vlersohet para provimit me goj. Kandidati duhet nga provimi me shkrim n lmin civile dhe penale t arrij pikt konform nenit 13 paragrafi 3. t ktij ligji, pr t vazhduar pjesn e provimit me goj.

Neni 13 Maksimumi i pikve t dhnies s provimit 1. Kandidati n provim mund t arrij maksimumin tetdhjet (80) pik. 2. Pr detyrat me shkrim nga e drejta penale si dhe nga e drejta civile, kandidati mund t vlersohet pr secilin punim ve e ve, m s shumti me nga pesmbdhjet (15) pik. 3. Kandidati do t konsiderohet s e ka kaluar provimin me shkrim nse arrin t grumbulloj, nga secila detyr me shkrim, s paku nga nnt (9) pik. 4. Kandidati do t konsiderohet se e ka kaluar provimin nse grumbullon dyzet e tet (48) pik. 5. Kandidati do t konsiderohet se e ka kaluar provimin me goj nse arrin t grumbulloj nga secila lnd s paku nga gjasht (6) pik.

Neni 14 Dhnia e provimit me goj 1. Kandidati i cili kalon pjesn me shkrim t provimit nga fusha penale dhe fusha civile, i lejohet ti nnshtrohet pjess s provimit me goj. 2. Provimin me goj kandidatt e japin publikisht para Komisionit n prbrje t plot. 3. Provimi mbahet n pranin e t gjith antarve t Komisionit. 4. Kryetari i Komisionit menaxhon provimin me goj, duke u kujdesur pr mbarvajtjen e procedurs s provimit. 5. N provimin me goj nuk mund t ftohen m shum se nj (1) kandidat n t njjtn koh 6. Komisioni merr vendim me shumic votash pr suksesin e kandidatit, dhe asnj antar i Komisionit nuk mund t abstenoj nga votimi. 7. Pas prfundimit t provimit me goj, Komisioni vlerson njohurit e kandidatit n prputhje me dispozitat e nenit 15 t ktij ligji. 8. Me prfundimin e t gjitha provimeve do t prcaktohet numri i prgjithshm i pikave t provimit dhe do t merret nj vendim mbi rezultatin e provimit i cili i komunikohet 6

kandidatit. Nse kandidati nuk dshiron ti publikohet rezultati n prani t kandidatve t tjer, rezultati i komunikohet vetm n prani t Komisionit. 9. Komisioni vlerson rezultatin e kandidatit, n mnyr kumulative me pik t arritura (grumbulluara) n pjesn me shkrim dhe me goj t provimit. 10. Procesverbali mbi provimin nnshkruhet nga t gjith antart e Komisionit dhe sekretari. 11. Kandidati i cili konsideron se suksesi i prgjithshm ose suksesi nga njra lnd nuk i sht vlersuar n mnyr t drejt, mund ti paraqes ankes Komisionit, brenda tri (3) ditsh, nga komunikimi i rezultatit t provimit. 12. Komisioni sht i detyruar q brenda pes (5) ditsh ta shqyrtoj ankesn dhe lidhur me kt ta njoftoj kandidatin. 13. Nse ankesa e kandidatit aprovohet, Komisioni duhet ta prsris provimin.

Neni 15 Pikt e nevojshm pr dhnien e provimit 1. Kandidati do t konsiderohet se e ka kaluar provimin, nse arrin me i grumbulluar dyzet e tet (48) pik nga t gjitha lndt. 2. Pjest me goj t provimit vlersohen me pik sipas grupeve t lndve dhe ate: 2.1. E drejta civile (materiale dhe procedurale), familjare, trashgimore dhe e detyrimeve; 2.2. E drejta tregtare; 2.3. E drejta penale ( materiale dhe procedurale); 2.4. E drejta e puns dhe e drejta administrative; 2.5. E drejta kushtetuese, organizimi i sistemit gjyqsor t Kosovs, bazat e sistemit t Bashkimit Evropian dhe t drejtat e njeriut. . 3. Suksesi i kandidatit vlersohet me fjalt: kalon dhe nuk kalon

Neni 16 Kur konsiderohet se kandidati nuk e ka kaluar provimin 1. Komisioni konstaton se kandidati nuk e ka kaluar provimin nse: 1.1. nuk i ka plotsuar kushtet e parapara me nenin 13 paragrafi 5. t ktij ligji. 1.2. nuk e dorzon punimin me shkrim.

1.3. lshon pa arsye t justifikueshme, pjesn e provimit me goj ose sht larguar nga provimi me shkrim pr shkak t mos respektimit t rregullave. 1.4. sht vlersuar m pak se gjasht (6) pik nga cila do lnd gjat provimit me goj; dhe 1.5. nuk ka grumbulluar dyzet e tet (48) pik.

Neni 17 Shtyrja e provimit t filluar 1. Provimi i filluar mund t shtyhet me krkes me shkrim n qoft se kandidati sht smuar, ose pr ndonj rast t arsyeshme sht penguar q t vazhdoj provimin. 2. Vendimin pr shtyrjen dhe vazhdimin e provimit e merr Komisioni n afat prej pes (5) ditsh. 3. Krkesa pr vazhdim duhet t dorzohet brenda tet (8) ditve pas pushimit t shkaqeve t arsyeshme pr shtyrjen e provimit, por jo m von se dy (2) muaj nga data kur kandidati duhet t hyn n provim. 4. Nse kandidati nuk paraqet krkes pr shtyerjen e provimit me afate t prcaktuara n paragrafin 2. t ktij neni, ose n qoft se krkesa sht refuzuar, konsiderohet se nuk ka kaluar provimin. 5. Kundr vendimit t Komisionit, nga paragrafi 2. t ktij neni, mund t parashtrohet ankes n afat prej tre (3) ditsh Ministrit, i cili do t vendos n afat prej tet (8) ditsh. Vendimi i Ministrit sht prfundimtar.

Neni 18 Riprovimi 1. Kandidati i cili nuk tregon sukses t knaqshm n nj ose dy lnd mbetet n riprovim. 2. Kandidati mbetet n riprovim nse nga dy lnd t pjess s provimit me goj, nuk ka treguar rezultate t prcaktuara me dispozitn e nenit 15 paragrafi 2. t ktij ligj. 3. Kandidati i cili ka mbet n riprovim, pjesn e provimit t mbetur duhet ta paraqes pr afatin e par t radhs. 4. Nse kandidati nuk i nnshtrohet riprovimit n afatin prej dy (2) deri n gjasht (6) muaj ose gjat riprovimit nuk tregon sukses t knaqshm do t konsiderohet se nuk ka dhn provimin. 5. Kandidati q mbetet n riprovim n pjesn me goj nga e drejta penale dhe procedurs penale ose e drejta civile, e i cili m par ka kaluar pjesn me shkrim t provimit, me rastin e riprovimit nuk do ti nnshtrohen srish pjess me shkrim t provimit.

6. Kandidati i cili vlersohet nga Komisioni provues se nuk e ka dhn provimin mund ta prsris dhnien e provimit brenda afatit i cili nuk mund t jet m shkurtr se gjasht (6) muaj nga data kur i sht komunikuar nga Komisioni se nuk e ka dhn provimin. 7. Kandidati i cili nuk e jep provimin pr t dytn her, mund ta prsris dhnien e provimit brenda afatit i cili nuk mund t jet m i shkurtr se dymbdhjet (12) muaj.

KREU V
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PRFUNDIMTARE

Neni 19 Barazimi i provimit t dhn sipas dispozitave t vlefshme deri n hyrjen n fuqi t ktij ligji 1. Me provimin e jurisprudencs, n kuptim t ktij ligji, barazohet provimi i dhn i jurisprudencs sipas dispozitave, t cilat kan qen t vlefshme deri me hyrjen n fuqi t ktij ligji. 2. Pr njohjen e provimit t jurisprudencs t dhn sipas dispozitave t vendeve tjera vendos Ministria e Drejtsis, duke u udhhequr sipas parimit t reciprocitetit. 3. Kandidati i cili dhnien e provimit t jurisprudencs e ka filluar sipas dispozitave t cilat kan vlejt para zbatimit t ktij ligji, ka t drejt q dhnien e provimit t filluar t jurisprudencs ta prfundoj sipas dispozitave t cilat kan vlejt n kohn kur dhnien e ka filluar pas fillimit t zbatimit t ktij ligji. 4. Mandati i antarve aktual t Komisionit pr provimin e jurisprudencs t emruar n pajtim me ligjin do t vazhdoj sipas kushteve t caktuara me vendimin pr emrimin e tyre. 5. Pr lndt q jan bashkuar sipas ktij ligji, provimin e mbajn s bashku antaret e Komisionit aktual, sipas fushave pr t cilat jan emruar

Neni 20 Aktet nnligjore Ministri nxjerr aktin nnligjor pr dhnien e provimit t jurisprudencs me t cilin m pr s afrmi rregullohet mnyra e paraqitjes s provimit, puna e Komisionit, prmbajtja e Programit t provimit, prmbajtja e procesverbalit, formulari i Certifikats pr dhnien e provimit, prmbajtja e Evidencs pr provimin e dhn t jurisprudencs, shumn t ciln kandidati paguan pr provim si dhe shprblimi pr punn e Komisionit.

Neni 21 9

Shfuqizimi Me hyrjen n fuqi t ktij ligji shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut 2006/30 dhe Ligji mbi provimin e jurisprudencs Ligji Nr. 02/L-40, 20 janar 2006.

Neni 22 Hyrja n fuqi Ky ligj hyn n fuqi pesmbdhjet (15) dit pas publikimit n Gazetn zyrtare t Republiks s Kosovs.

Ligji Nr. 04/L-141 25 prill 2013 Kryetari i Kuvendit t Republiks s Kosovs, ________________________ Jakup KRASNIQI

10