You are on page 1of 5

, A thut Ky L TX . nho trong , E ` M TU VA ` KY HIU LNH LAM . KY . . .

, `, TRONG MI TRUONG TOAN


, , H Nguyn uu in , Khoa To an - Co - Tin hoc . HKHTN H` a Ni, . HQGHN

Muc . luc .
1 ,i thiu Gio . 1 1 , ,`, ng to an 2 Nh ung lnh am d m . l` . trong mi truo

,i thiu Gio .

, , , A `u k ` vic ` phng, chnh v an ban trong L TEX cho d y thut ay, v du rt nhi ep . co . v . n` . dung , , , ` ` c n hoa dung ac lnh am vic ch ho ai noi sa cho th v l` o . co . c xy du . ng lnh . d . d . p. Loat . b` , A `y nh k y thut trong LTEX ti t` m toi a tr` nh b ung vn d qu a d khi l` am cho ` v` ` nu bit th` , ,. , , , , `u khi nguo ` i dung ` khng d v` p dung v an ban d y thut a do aa y ep. n gian nhi . no. . K . qu

, ,`, Nh ung lnh am d ng to an m . l` . trong mi truo

, , ,`, ` mt Nh ung lnh am d ac k y tu a k y hiu ng to an l` a dung lnh. m . l` . c . v` . trong mi truo . s goi . , , 1. Chua co ac dung ac lnh am d t m . cua c . l` .

7
$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$ \\ $ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$ \\ $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta \theta\vartheta\iota\kappa\varkappa\lambda\mu\nu\xi o\pi 1

, Hu ,u in http://nhdien.wordpress.com - Nguyn \varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi \chi\psi\omega$\\ $\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi \Omega$ abcde f ghi jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHI JKLMNOPQRS T UVWXYZ o , ,i amsmath.sty, amssymb.sty: Lnh ` vo 2. Ch u v` a k y hiu an dung . To . \pmb

$\pmb{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$ \\ $\pmb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ \\ $\pmb{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta \theta\vartheta\iota\kappa\varkappa\lambda\mu\nu\xi o\pi \varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi \chi\psi\omega}$\\ $\pmb{\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi \Omega}$

abcde f ghi jklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHI JKLMNOPQRS T UVWXYZ o , ,i amsmath.sty, amssymb.sty: Lnh ` vo 3. Ch u v` a k y hiu an dung . To . \boldsymbol

$\boldsymbol{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$ \\ $\boldsymbol{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ \\ $\boldsymbol{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta \theta\vartheta\iota\kappa\varkappa\lambda\mu\nu\xi o\pi \varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi \chi\psi\omega}$\\ $\boldsymbol{\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi \Omega}$

abcde f ghi jklmnopqrstuvwxyz ABC DEFGHIJ KLMNOPQRSTUVW XYZ o , ,i amsmath.sty, amssymb.sty: Lnh ` vo 4. Ch u v` a k y hiu an dung . To . \boldmath

, Hu ,u in http://nhdien.wordpress.com - Nguyn

\boldmath $abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$ \unboldmath \\ \boldmath $ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$ \unboldmath\\ \boldmath $ \alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta \theta\vartheta\iota\kappa\varkappa\lambda\mu\nu\xi o\pi \varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi \chi\psi\omega$ \unboldmath\\ \boldmath $\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi \Omega$ \unboldmath abcde f ghi jklmnopqrstuvwxyz ABC DEFGHIJ KLMNOPQRSTUVW XYZ o , ,i bm.sty: Lnh ` vo 5. Ch u v` a k y hiu an dung . To . \bm

$\bm{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$ \\ $\bm{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ \\ $\bm{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta \theta\vartheta\iota\kappa\varkappa\lambda\mu\nu\xi o\pi \varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi \chi\psi\omega}$\\ $\bm{\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi \Omega}$

abcde f ghi jklmnopqrstuvwxyz ABC DEFGHIJ KLMNOPQRSTUVW XYZ o , 6. Lnh . kt ho .p

\begin{align*} ABCdef\sigma \mu \sigma \quad\overbrace{abc}\sqrt{abc} \quad A_n, V_n&\qquad \text{(\bs{}displaystyle)}\\ \boldsymbol{ABCdef\sigma \mu \sigma \quad\overbrace{abc}\sqrt{abc}} \quad \boldsymbol{A}_n, \boldsymbol{V}_n&\qquad \text{(\bs{}boldsymbol)}\\ \bm{ABCdef\sigma \mu \sigma \quad\overbrace{abc}\sqrt{abc}} \quad \bm{A}_n, \bm{V}_n&\qquad \text{(\bs{}bm.sty)}\\ \pmb{ABCdef\sigma \mu \sigma \quad\overbrace{abc}\sqrt{abc}} \quad \bm{A}_n, \bm{V}_n&\qquad \text{(\bs{}pmb)} \end{align*}

, Hu ,u in http://nhdien.wordpress.com - Nguyn

:
ABCde f ABCde f ABCde f ABCde f , , 7. Bang ch u c ai Hy lap . upgreek.sty \bm\upalpha \bm\upbeta \bm\upgamma \bm\updelta \bm\upepsilon \bm\upzeta \bm\upeta \bm\uptheta \bm\upiota \bm\upkappa \bm\uplambda \bm\upmu \bm\upnu K y hiu amsmath.sty . \bm\alpha \bm\beta \bm\gamma \bm\delta \bm\epsilon \bm\zeta \bm\eta \bm\theta \bm\iota \bm\kappa \bm\lambda \bm\mu \bm\nu \bmo \bm\upxi \bm\xi \bm\uppi \bm\pi \bm\uprho \bm\rho \bm\upsigma \bm\sigma \bm\uptau \bm\tau \bm\upupsilon \bm\upsilon \bm\upphi \bm\phi \bm\upchi \bm\chi \bm\uppsi \bm\psi \bm\upomega \bm\omega \bm\upepsilon \bm\varepsilon \bm\upvartheta \bm\vartheta \bm\upvarpi \bm\varpi \bm\upvarrho \bm\varrho \bm\upvarsigma \bm\varsigma \bm\upvarphi \bm\varphi K y hiu . o abc An , Vn abc abc An , Vn abc abc An , Vn abc abc An , Vn abc (\displaystyle) (\boldsymbol) (\bm.sty) (\pmb)

txfonts.sty \bm\alphaup \bm\betaup \bm\gammaup \bm\deltaup \bm\epsilonup \bm\zetaup \bm\etaup \bm\thetaup \bm\iotaup \bm\kappaup \bm\lambdaup \bm\muup \bm\nuup \bm\xiup \bm\piup \bm\rhoup \bm\sigmaup \bm\tauup \bm\upsilonup \bm\phiup \bm\chiup \bm\psiup \bm\omegaup \bm\varepsilonup \bm\varthetaup \bm\varpiup \bm\varrhoup \bm\varsigmaup \bm\varphiup

K y hiu .

, Hu ,u in http://nhdien.wordpress.com - Nguyn ` goi 8. Mt lnh . s lnh . dung . sau dy Goi lnh . none none none amsbsy amsbsy bm xmath V du . $\alpha + b = \Gamma \div D$ \mathbf{$\alpha + b = \Gamma \div D$} \boldmath$\alpha + b = \Gamma \div D$ $\pmb{\alpha + b = \Gamma \div D}$ $\boldsymbol{\alpha + b = \Gamma \div D}$ $\bm{\alpha + b = \Gamma \div D}$ $\mathbold{\alpha + b = \Gamma \div D}$

5 , Kt qua +b=D +b= D +b= D +b=D +b= D +b= D +b=D

, , ` \mathversion 9. Mt ang kt ho a nghing l` a dung m . kha n . p vit d . v`

7
$\mathcal{X}^2+\sqrt{2\pi y}$ v` a {\mathversion{bold} $\mathcal{X}^2+\sqrt{2\pi y}$} X +
2

8 2 8 2

2y v` a X +
2

2 y

7
$\mathbb{X}^2+\sqrt{2\pi y}$ v` a {\mathversion{bold} $\mathbb{X}^2+\sqrt{2\pi y}$} X2 +

2y v` a X2 +

2 y