+ ¬¬4ãl6l

+
Bhagavad-Gïta
+ V ~l 9¹PltP+ +P-+
11 om srï µaramatmane namah 11
+ H¤ ~lPT¬4ãl6l+
11 atha srïmadbhagavadgïta 11
H¤ 9¤Pl 5\4l4-
atha µrathamo'dhvavah
¤ 6¹l7 54l¬·
dhrtarastra uvaca 1
¤P ¬ × T ¹¬ × BP4 6l 4 4 tB4-·
dharmaksetre kuruksetre samaveta vuvutsavah 1
PlPTl- 9l'74l¾ 4 |TPT 4 6 BV4 + °-°+
mamakah µandavascaiva kimakurvata sañjava 11 1-111
#IBHBWBE(²U­Page 2 of 179
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
c!³ 4l 6 9l'74l+lT -4 7 T4l ¤+F67l·
drstva tu µandavanïkam vvüdham durvodhanastada 1
Hl¬l4 P 9B ¬¹4 ¹l=l 4¬+P¤4l6 + °-³+
acarvamuµasangamva raja vacanamabravït 11 1-211
9-4 6l 9l'7 9 ×lTlPl¬l4 Pr6l ¬P P ·
µasvaitam µanduµutranamacarva mahatïm camüm 1
-4 7l > 979 × T 64 |H!4 T ¤lP6l+ °-°+
vvüdham druµadaµutrena tava sisvena dhïmata 11 1-311
H× H ¹l Pr !4lBl ¬lPl= +BPl 4 |¤·
atra süra mahesvasa bhïmarjunasama vudhi 1
4 4 ¤l+l |4¹l³¾ > 97¾ Prl¹¤-+ °-?+
vuvudhano viratasca druµadasca maharathah 11 1-411
¤ 7T 6 ¾ |T6l+- Tl|H¹l=¾ 4l4 4l+ ·
dhrstaketuscekitanah kasirajasca vïrvavan 1
9 ¹|=tT |-6¬l =¾ H -4¾ +¹9 ¬4-+ °--+
µurujitkuntibhojasca saibvasca naraµungavah 11 1-511
#IBHBWBE(²U­Page 3 of 179
4 ¤lP-4 ¾ |44l-6 5HPl =l¾ 4l4 4l+ ·
vudhamanvusca vikranta uttamaujasca vïrvavan 1
Bl ¬>l >l 97 4l¾ B4 94 Prl¹¤l-+ °-°+
saubhadro drauµadevasca sarva eva maharathah 11 1-611
HFPlT 6 |4|H7l 4 6l|¬4l ¤ |ã=l HP·
asmakam tu visista ve tannibodha dvijottama 1
+l4Tl PP B -4F4 B ¬l¤ 6l-¤4l|P 6 + °-÷+
navaka mama sainvasva sañjñartham tanbravïmi te 11 1-711
¬4l-¬l!P¾ TT ¾ T 9¾ B|P|6V4-·
bhavanbhïsmasca karnasca krµasca samitiñjavah 1
HHt¤lPl |4TT ¾ Bl P7|HF6¤ 4 ¬+ °-<+
asvatthama vikarnasca saumadattistathaiva ca 11 1-811
H-4 ¬ 4r4- H ¹l P7¤ t4±=l|46l-·
anve ca bahavah süra madarthe tvaktajïvitah 1
+l+lHN9r¹Tl- B4 4 &|4Hl¹7l-+ °-°+
nanasastraµraharanah sarve vuddhavisaradah 11 1-911
H94l 8 67FPlT 4¬ ¬l!Pl|¬¹|¬6P ·
aµarvaµtam tadasmakam baIam bhïsmabhiraksitam 1
94l 8 |t47P 6 9l 4¬ ¬lPl|¬¹|¬6P + °-°¤+
µarvaµtam tvidametesam baIam bhïmabhiraksitam 11 1-1011
#IBHBWBE(²U­Page 4 of 179
H4+ 9 ¬ B4 9 4¤l¬l¬P4|F¤6l-·
avanesu ca sarvesu vathabhagamavasthitah 1
¬l!PP 4l|¬¹¬-6 ¬4-6- B4 94 |r+ °-°°+
bhïsmamevabhiraksantu bhavantah sarva eva hi 11 1-1111
6F4 BV+4-r9 T ¹4 &- |96lPr-·
tasva sañjanavanharsam kuruvrddhah µitamahah 1
|B r+l7 |4+Hl ¬ - Hn 7\Pl 96l94l+ + °-°³+
simhanadam vinadvoccaih sankham dadhmau µrataµavan 11 1-1211
66- Hnl¾ ¬ 4 ¾ 9T4l+T¬l P Gl-·
tatah sankhasca bhervasca µanavanakagomukhah 1
BrB 4l-4r-4-6 B H-7F6 P ¬l 5¬46 + °-°°+
sahasaivabhvahanvanta sa sabdastumuIo'bhavat 11 1-1311
66- H 6 r 4 4 ± Pr|6 F4-7+ |F¤6l ·
tatah svetairhavairvukte mahati svandane sthitau 1
Pl¤4- 9l'74¾ 4 |7-4l Hnl 97\P6 -+ °-°?+
madhavah µandavascaiva divvau sankhau µradadhmatuh 11 1-1411
9l¾=-4 89lT Hl 7 47H ¤+V4-·
µañcajanvam hrsïkeso devadattam dhanañjavah 1
9l '7 7\Pl PrlHn ¬lPTPl 4 Tl 7¹-+ °-°-+
µaundram dadhmau mahasankham bhïmakarma vrkodarah 11 1-1511
#IBHBWBE(²U­Page 5 of 179
H+-6|4=4 ¹l=l T -6l9 ×l 4 |¤|U¹-·
anantavijavam raja kuntïµutro vudhisthirah 1
+T ¬- Br7 4¾ B ¤l 9P|T9 !9Tl + °-°°+
nakuIah sahadevasca sughosamaniµusµakau 11 1-1611
Tl-4¾ 9¹P !4lB- |HG'7l ¬ Prl¹¤-·
kasvasca µaramesvasah sikhandï ca maharathah 1
¤ 7H Vl |4¹l³¾ Blt4|T¾l9¹l|=6-+ °-°÷+
dhrstadvumno viratasca satvakiscaµarajitah 11 1-1711
> 97l >l 97 4l¾ B4 H- 9 |¤4l96 ·
druµado drauµadevasca sarvasah µrthivïµate 1
Bl ¬>¾ Prl4lc- Hnl-7\P - 9 ¤19 ¤T + °-°<+
saubhadrasca mahabahuh sankhandadhmuh µrthakµrthak 11 1-1811
B ¤l 9l ¤l6 ¹l7 lTl 874l|+ -47l¹46 ·
sa ghoso dhartarastranam hrdavani vvadaravat 1
+¬¾ 9 |¤4l ¬ 4 6 P ¬l 5-4+ +l74+ + °-°°+ or ¬l -4+
nabhasca µrthivïm caiva tumuIo'bhvanunadavan 11 1-1911 or Io vvanu
H¤ -44|F¤6l-c!³ 4l ¤l6 ¹l7 l+ T|9\4=-·
atha vvavasthitandrstva dhartarastran kaµidhvajah 1
94 H HNB¹9l6 ¤+ ¹H¹4 9l'74-+ °-³¤+
µravrtte sastrasamµate dhanurudvamva µandavah 11 1-2011
#IBHBWBE(²U­Page 6 of 179
89lT H 67l 4l14|P7Plr Prl96 ·
hrsïkesam tada vakvamidamaha mahïµate 1
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
B +4l ¹¬4l P \4 ¹¤ F¤l94 P 5¬4 6+ °-³°+
senavorubhavormadhve ratham sthaµava me'cvuta 11 1-2111
4l47 6l|¬|¹¬ 5r 4l & TlPl+4|F¤6l+ ·
vavadetannirikse'ham voddhukamanavasthitan 1
T P 4l Br 4l &-4P|FP+ ¹TBP HP + °-³³+
kairmava saha voddhavvamasmin ranasamudvame 11 1-2211
4l tF4Pl+l+4 ¬ 5r 4 96 5× BPl¬6l-·
votsvamananavekse'ham va ete'tra samagatah 1
¤l6 ¹l7 F4 T4 & 4 & |94|¬Tl9 4-+ °-³°+
dhartarastrasva durbuddhervuddhe µrivacikïrsavah 11 1-2311
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
94P ±l 89lT Hl ¬ 7lT H + ¬l¹6·
evamukto hrsïkeso gudakesena bharata 1
B +4l ¹¬4l P \4 F¤l9|4t4l ¹¤l HPP + °-³?+
senavorubhavormadhve sthaµavitva rathottamam 11 1-2411
#IBHBWBE(²U­Page 7 of 179
¬l!P>l T9P G6- B4 9l ¬ Prl|¬6lP ·
bhïsmadronaµramukhatah sarvesam ca mahïksitam 1
54l¬ 9l¤ 9-4 6l-BP4 6l-T -|+|6+ °-³-+
uvaca µartha µasvaitansamavetankurüniti 11 1-2511
6×l9-4|tF¤6l-9l¤ - |96 +¤ |96lPrl+ ·
tatraµasvatsthitanµarthah µitrnatha µitamahan 1
Hl¬l4l -Pl6 ¬l-Hl6 -9 ×l-9l ×l-BGl F6¤l+ °-³°+
acarvanmatuIanbhratrnµutranµautransakhïmstatha 11 1-2611
HH ¹l-B 87¾ 4 B +4l ¹¬4l ¹|9·
svasuransuhrdascaiva senavorubhavoraµi 1
6l-BPl÷4 B Tl -6 4- B4l -4-¤ +4|F¤6l+ + °-³÷+
tansamïksva sa kauntevah sarvanbandhünavasthitan 11 1-2711
T 94l 9¹4l|47l |49l7|¬7P¤4l6 ·
krµava µaravavisto visïdannidamabravït 1
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
c!³ 4 P F4=+ T !T 4 4 tB BP 9|F¤6P + °-³<+
drstvemam svajanam krsna vuvutsum samuµasthitam 11 1-2811
#IBHBWBE(²U­Page 8 of 179
Bl7|-6 PP ¬l×l|T P G ¬ 9|¹H !4|6·
sïdanti mama gatrani mukham ca µarisusvati 1
4 9¤ ¾ H¹l¹ P ¹l Pr9 ¾ =l46 + °-³°+
veµathusca sarïre me romaharsasca javate 11 1-2911
¬l'7l4 G B6 rF6lv4¤ 4 9|¹7G6 ·
gandïvam sramsate hastattvakcaiva µaridahvate 1
+ ¬ HTl ¹44F¤l6 HP6l4 ¬ P P+-+ °-°¤+
na ca saknomvavasthatum bhramatïva ca me manah 11 1-3011
|+|PHl|+ ¬ 9-4l|P |49¹l6l|+ T H4·
nimittani ca µasvami viµarïtani kesava 1
+ ¬ ~ 4l 5+ 9-4l|P rt4l F4=+Plr4 + °-°°+
na ca srevo'nuµasvami hatva svajanamahave 11 1-3111
+ Tl= ¬ |4=4 T !T + ¬ ¹l74 B Gl|+ ¬·
na kankse vijavam krsna na ca rajvam sukhani ca 1
|T +l ¹l74 + ¬l |4-7 |T ¬l ¬ =l |46 + 4l+ °-°³+
kim no rajvena govinda kim bhogairjïvitena va 11 1-3211
4 9lP¤ Tl|= ¬6 +l ¹l74 ¬l ¬l- B Gl|+ ¬·
vesamarthe kanksitam no rajvam bhogah sukhani ca 1
6 ²P 54|F¤6l 4 & 9lTl Ft4¤4l ¤+l|+ ¬+ °-°°+
ta ime'vasthita vuddhe µranamstvaktva dhanani ca 11 1-3311
#IBHBWBE(²U­Page 9 of 179
Hl¬l4l - |96¹- 9 ×lF6¤ 4 ¬ |96lPrl-·
acarvah µitarah µutrastathaiva ca µitamahah 1
Pl6 ¬l- HH ¹l- 9l ×l- -4l¬l- B¹4|-¤+F6¤l+ °-°?+
matuIah svasurah µautrah svaIah sambandhinastatha 11 1-3411
96l¬ r-6 |P¬7l|P Þ6l 5|9 P¤ B 7+·
etanna hantumicchami ghnato'µi madhusüdana 1
H|9 × ¬l 14¹l74F4 r 6l - |T + PrlT 6 + °-°-+
aµi traiIokvarajvasva hetoh kim nu mahïkrte 11 1-3511
|+rt4 ¤l6 ¹l7 l¬- Tl 9l|6- F4l=+l7 +·
nihatva dhartarastrannah ka µrïtih svajjanardana 1
9l9P 4l~4 7FPl-rt4 6l+l66l|4+-+ °-°°+
µaµamevasravedasmanhatvaitanatatavinah 11 1-3611
6FPl¬lrl 44 r-6 ¤l6 ¹l7 l-F44l-¤4l+ ·
tasmannarha vavam hantum dhartarastransvabandhavan 1
F4=+ |r T¤ rt4l B |G+- F4lP Pl¤4+ °-°÷+
svajanam hi katham hatva sukhinah svama madhava 11 1-3711
4H-4 6 + 9-4|-6 ¬l ¬l 9r6¬ 6B-·
vadvaµvete na µasvanti Iobhoµahatacetasah 1
T ¬¬4T 6 7l 9 |P×>l r ¬ 9l6TP + °-°<+
kuIaksavakrtam dosam mitradrohe ca µatakam 11 1-3811
#IBHBWBE(²U­Page 10 of 179
T¤ + ¬ 4PFPl|¬- 9l9l7FPl|¬4|6 6 P ·
katham na jñevamasmabhih µaµadasmannivartitum 1
T ¬¬4T 6 7l 9 99-4|T= +l7 ++ °-°°+
kuIaksavakrtam dosam µraµasvadbhirjanardana 11 1-3911
T ¬¬4 9T-4|-6 T ¬¤Pl - B+l6+l-·
kuIaksave µranasvanti kuIadharmah sanatanah 1
¤P +7 T ¬ T tHP¤Pl 5|¬¬4t4 6+ °-?¤+
dharme naste kuIam krtsnamadharmo'bhibhavatvuta 11 1-4011
H¤Pl |¬¬4ltT !T 9T!4|-6 T ¬|N4-·
adharmabhibhavatkrsna µradusvanti kuIastrivah 1
Nl9 T7lB 4l!T 4 =l46 4T BT¹-+ °-?°+
strïsu dustasu varsneva javate varnasankarah 11 1-4111
BT¹l +¹Tl4 4 T ¬Þl+l T¬F4 ¬·
sankaro narakavaiva kuIaghnanam kuIasva ca 1
96|-6 |96¹l G 9l ¬ 8|9'7l 7T|44l-+ °-?³+
µatanti µitaro hvesam Iuµtaµindodakakrivah 11 1-4211
7l 9 ¹ 6 - T ¬Þl+l 4T BT¹Tl¹T -·
dosairetaih kuIaghnanam varnasankarakarakaih 1
5tBlH-6 =l|6¤Pl - T ¬¤Pl ¾ HlH6l-+ °-?°+
utsadvante jatidharmah kuIadharmasca sasvatah 11 1-4311
#IBHBWBE(²U­Page 11 of 179
5tB¬T ¬¤Pl Tl P+ !4lTl =+l7 +·
utsannakuIadharmanam manusvanam janardana 1
+¹T |+46 4lBl ¬46lt4+ H ~ P+ °-??+ or +¹T 5|+46
narake nivatam vaso bhavatïtvanususruma 11 1-4411 or narake'nivatam
Hrl 46 Prt9l9 T6 -44|B6l 44P ·
aho bata mahatµaµam kartum vvavasita vavam 1
4>l74B G¬l ¬ + r-6 F4=+P H6l-+ °-?-+
vadrajvasukhaIobhena hantum svajanamudvatah 11 1-4511
4|7 PlP96lTl¹PHN HN9lT4-·
vadi mamaµratïkaramasastram sastraµanavah 1
¤l6 ¹l7 l ¹T r-4 F6-P ¬ P6¹ ¬4 6 + °-?°+
dhartarastra rane hanvustanme ksemataram bhavet 11 1-4611
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
94P ¤4l= +- B= ¹4 ¹¤l 9F¤ 59l|4H6 ·
evamuktvarjunah sankhve rathoµastha uµavisat 1
|4B 74 BH¹ ¬l9 Hl TB |4PPl+B-+ °-?÷+
visrjva sasaram caµam sokasamvignamanasah 11 1-4711
#IBHBWBE(²U­Page 12 of 179
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
H= +|49l74l ¬l +lP 9¤Pl 5\4l4-+ °+
arjunavisadavogo nama µrathamo'dhvavah 11 111
#IBHBWBE(²U­Page 13 of 179
H¤ |ã6l4l 5\4l4-
atha dvitïvo'dhvavah
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
6 6¤l T 94l|47P~ 9 Tl T ¬ ¬TP ·
tam tatha krµavavistamasruµürnakuIeksanam 1
|49l7-6|P7 4l14P 4l¬ P¤ B 7+-+ ³-°+
visïdantamidam vakvamuvaca madhusüdanah 11 2-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
T 6Ft4l T-P¬|P7 |49P BP 9|F¤6P ·
kutastva kasmaIamidam visame samuµasthitam 1
H+l4 = 7PF4¹4 PTl|6 T¹P= ++ ³-³+
anarvajustamasvargvamakïrtikaramarjuna 11 2-211
T -4 Pl FP ¬P- 9l¤ + 6v4¹4 99H6 ·
kIaibvam ma sma gamah µartha naitattvavvuµaµadvate 1
¬ > 8747l 4 -4 t4¤4l |HU 9¹-69+ ³-°+
ksudram hrdavadaurbaIvam tvaktvottistha µarantaµa 11 2-311
#IBHBWBE(²U­Page 14 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
T¤ ¬l!PPr B= ¹4 >l T ¬ P¤ B 7+·
katham bhïsmamaham sankhve dronam ca madhusüdana 1
²9 |¬- 9|64l tF4l|P 9 =lrl 4|¹B 7++ ³-?+
isubhih µrativotsvami µüjarhavarisüdana 11 2-411
¬ -+rt4l |r Prl+ ¬l4l+
gurünahatva hi mahanubhavan
~ 4l ¬l ± ¬ ÷4P9lr ¬l T ·
srevo bhoktum bhaiksvamaµïha Ioke 1
rt4l¤ TlPl F6 ¬ -|+r 4
hatvarthakamamstu gurünihaiva
¬ Vl4 ¬l ¬l+ ¹|¤¹9|7¹¤l+ + ³--+
bhuñjïva bhogan rudhiraµradigdhan 11 2-511
+ ¬ 6|ãT- T6¹¬l ¬¹l4l
na caitadvidmah kataranno garïvo
4ãl =4 P 4|7 4l +l =4 4 -·
vadva javema vadi va no javevuh 1
#IBHBWBE(²U­Page 15 of 179
4l+ 4 rt4l + |==l|49lP-
vaneva hatva na jijïvisamah
6 54|F¤6l- 9P G ¤l6 ¹l7 l-+ ³-°+
te'vasthitah µramukhe dhartarastrah 11 2-611
Tl9 '47l 9l 9r6F4¬l4-
karµanvadosoµahatasvabhavah
9 ¬7l|P t4l ¤P B¹P 7¬ 6l-·
µrcchami tvam dharmasammüdhacetah 1
4¬B 4- F4l|¬|¾6 ¤ |r 6-P
vacchrevah svanniscitam brühi tanme
|H!4F6 5r Hl|¤ Pl t4l 99¬P + ³-÷+
sisvaste'ham sadhi mam tvam µraµannam 11 2-711
+ |r 99-4l|P PPl9+ Hl7
na hi µraµasvami mamaµanudvad
4¬7l TP ¬7l 9T|P|->4lTlP ·
vacchokamucchosanamindrivanam 1
H4l-4 ¬ Pl4B9¬P &
avaµva bhümavasaµatnamrddham
¹l74 B ¹lTlP|9 ¬l|¤9t4P + ³-<+
rajvam suranamaµi cadhiµatvam 11 2-811
#IBHBWBE(²U­Page 16 of 179
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
94P ¤4l 89lT H ¬ 7lT H- 9¹-69-·
evamuktva hrsïkesam gudakesah µarantaµah 1
+ 4l tF4 ²|6 ¬l |4-7P ¤4l 6 !Tl 4¬ 4 r+ ³-°+
na votsva iti govindamuktva tüsnïm babhüva ha 11 2-911
6P 4l¬ 89lT H- 9rB|¬4 ¬l¹6·
tamuvaca hrsïkesah µrahasanniva bharata 1
B +4l ¹¬4l P \4 |49l7-6|P7 4¬-+ ³-°¤+
senavorubhavormadhve visïdantamidam vacah 11 2-1011
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
HHl ¬4l+-4Hl ¬Ft4 9¬l4l7l ¾ ¬l9B ·
asocvananvasocastvam µrajñavadamsca bhasase 1
¬6lB +¬6lB ¾ +l+ Hl ¬|-6 9|'76l-+ ³-°°+
gatasünagatasümsca nanusocanti µanditah 11 2-1111
+ t4 4lr =l6 +lB + t4 + P =+l|¤9l-·
na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhiµah 1
+ ¬ 4 + ¬|4!4lP- B4 44P6- 9¹P + ³-°³+
na caiva na bhavisvamah sarve vavamatah µaram 11 2-1211
#IBHBWBE(²U­Page 17 of 179
7 |r+l 5|FP-4¤l 7 r Tl Pl¹ 4l 4+ =¹l·
dehino'sminvatha dehe kaumaram vauvanam jara 1
6¤l 7 rl-6¹9l|8¤l ¹F6× + P G|6+ ³-°°+
tatha dehantaraµraµtirdhïrastatra na muhvati 11 2-1311
Pl×lF9Hl F6 Tl -6 4 Hl6l !TB GT-G7l-·
matrasµarsastu kaunteva sïtosnasukhaduhkhadah 1
Hl¬Pl9l|4+l 5|+t4lF6l |F6|6¬F4 ¬l¹6+ ³-°?+
agamaµavino'nitvastamstitiksasva bharata 11 2-1411
4 |r + -4¤4-t4 6 9 ¹9 9 ¹99 ¬·
vam hi na vvathavantvete µurusam µurusarsabha 1
BPT-GB G ¤l¹ Bl 5P 6t4l4 T-96 + ³-°-+
samaduhkhasukham dhïram so'mrtatvava kaIµate 11 2-1511
+lB6l |4H6 ¬l4l +l¬l4l |4H6 B6-·
nasato vidvate bhavo nabhavo vidvate satah 1
5¬4l ¹|9 c7l 5-6Ft4+4l F6v47|H |¬-+ ³-°°+
ubhavoraµi drsto'ntastvanavostattvadarsibhih 11 2-1611
H|4+l|H 6 6|ã|& 4 + B4 |P7 66P ·
avinasi tu tadviddhi vena sarvamidam tatam 1
|4+lHP-44F4lF4 + T|¾tT6 Pr |6+ ³-°÷+
vinasamavvavasvasva na kascitkartumarhati 11 2-1711
#IBHBWBE(²U­Page 18 of 179
H-64-6 ²P 7 rl |+t4F4l ±l- H¹l|¹T-·
antavanta ime deha nitvasvoktah sarïrinah 1
H+l|H+l 59P 4F4 6FPlH \4F4 ¬l¹6+ ³-°<+
anasino'µramevasva tasmadvudhvasva bharata 11 2-1811
4 9+ 4 |H r-6l¹ 4¾ + P-46 r6P
va enam vetti hantaram vascainam manvate hatam
5¬l 6l + |4=l+l6l +l4 r|-6 + r-46 + ³-°°+
ubhau tau na vijanïto navam hanti na hanvate 11 2-1911
+ =l46 |B46 4l T7l|¬+
na javate mrivate va kadacin
+l4 ¬ t4l ¬|46l 4l + ¬ 4-·
navam bhütva bhavita va na bhüvah 1
H=l |+t4- HlH6l 54 9 ¹lTl
ajo nitvah sasvato'vam µurano
+ r-46 r-4Pl+ H¹l¹ + ³-³¤+
na hanvate hanvamane sarïre 11 2-2011
4 7l|4+l|H+ |+t4 4 9+P=P-44P ·
vedavinasinam nitvam va enamajamavvavam 1
T¤ B 9 ¹9- 9l¤ T ¤l64|6 r|-6 TP + ³-³°+
katham sa µurusah µartha kam ghatavati hanti kam 11 2-2111
#IBHBWBE(²U­Page 19 of 179
4lBl |B =lTl |+ 4¤l |4rl4
vasamsi jïrnani vatha vihava
+4l|+ ¬ dl|6 +¹l 59¹l|T·
navani grhnati naro'µarani 1
6¤l H¹l¹l|T |4rl4 =lTl -
tatha sarïrani vihava jïrna-
-4-4l|+ B 4l|6 +4l|+ 7 rl+ ³-³³+
nvanvani samvati navani dehï 11 2-2211
+ + |7-7|-6 HNl|T + + 7r|6 9l4T-·
nainam chindanti sastrani nainam dahati µavakah 1
+ ¬ + T 74-t4l9l + Hl 94|6 Pl¹6-+ ³-³°+
na cainam kIedavantvaµo na sosavati marutah 11 2-2311
H¬7 Hl 54P7lGl 54PT Hl 5Hl !4 94 ¬·
acchedvo'vamadahvo'vamakIedvo'sosva eva ca 1
|+t4- B4 ¬6- F¤lT ¹¬¬l 54 B+l6+-+ ³-³?+
nitvah sarvagatah sthanuracaIo'vam sanatanah 11 2-2411
H-4±l 54P|¬-t4l 54P|4Tl4l 54P ¬46 ·
avvakto'vamacintvo'vamavikarvo'vamucvate 1
6FPl7 4 |4|7t4 + +l+ Hl |¬6 Pr |B+ ³-³-+
tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi 11 2-2511
#IBHBWBE(²U­Page 20 of 179
H¤ ¬ + |+t4=l6 |+t4 4l P-4B P 6P ·
atha cainam nitvajatam nitvam va manvase mrtam 1
6¤l|9 t4 Prl4lrl + 4 Hl |¬6 Pr |B+ ³-³°+
tathaµi tvam mahabaho naivam socitumarhasi 11 2-2611
=l6F4 |r ¤ 4l P t4 ¤ 4 =-P P 6F4 ¬·
jatasva hi dhruvo mrtvurdhruvam janma mrtasva ca 1
6FPl79|¹rl4 5¤ + t4 Hl |¬6 Pr |B+ ³-³÷+
tasmadaµariharve'rthe na tvam socitumarhasi 11 2-2711
H-4±l7l|+ ¬ 6l|+ -4±P\4l|+ ¬l¹6·
avvaktadïni bhütani vvaktamadhvani bharata 1
H-4±|+¤+l-4 4 6× Tl 9|¹7 4+l+ ³-³<+
avvaktanidhananveva tatra ka µaridevana 11 2-2811
Hl¾4 4t9-4|6 T|¾7 +P
ascarvavatµasvati kascidenam
Hl¾4 4ã7|6 6¤ 4 ¬l-4-·
ascarvavadvadati tathaiva canvah 1
Hl¾4 4¬ +P-4- H Tl |6
ascarvavaccainamanvah srnoti
~ t4l-4 + 4 7 + ¬ 4 T|¾6 + ³-³°+
srutvaµvenam veda na caiva kascit 11 2-2911
#IBHBWBE(²U­Page 21 of 179
7 rl |+t4P4\4l 54 7 r B4 F4 ¬l¹6·
dehï nitvamavadhvo'vam dehe sarvasva bharata 1
6FPltB4l |T ¬ 6l|+ + t4 Hl |¬6 Pr |B+ ³-°¤+
tasmatsarvani bhütani na tvam socitumarhasi 11 2-3011
F4¤P P|9 ¬l4 ÷4 + |4T|¹96 Pr |B·
svadharmamaµi caveksva na vikamµitumarhasi 1
¤¹4l |& 4 &l¬B 4l 5-4t¬|×4F4 + |4H6 + ³-°°+
dharmvaddhi vuddhacchrevo'nvatksatrivasva na vidvate 11 2-3111
4c¬74l ¬l 99¬ F4¬ ãl¹P9l4 6P ·
vadrcchava coµaµannam svargadvaramaµavrtam 1
B |G+- ¬|×4l- 9l¤ ¬¬-6 4 &PlcHP + ³-°³+
sukhinah ksatrivah µartha Iabhante vuddhamïdrsam 11 2-3211
H¤ ¬ v4|PP ¤¹4 B ¤lP + T|¹!4|B·
atha cettvamimam dharmvam sangramam na karisvasi 1
66- F4¤P Tl|6 ¬ |rt4l 9l9P4l-F4|B+ ³-°°+
tatah svadharmam kïrtim ca hitva µaµamavaµsvasi 11 2-3311
HTl|6 ¬l|9 ¬ 6l|+ T¤|4!4|-6 6 5-44lP ·
akïrtim caµi bhütani kathavisvanti te'vvavam 1
B¹¬l|46F4 ¬lTl|6 P ¹Tl7|6|¹¬46 + ³-°?+
sambhavitasva cakïrtirmaranadatiricvate 11 2-3411
#IBHBWBE(²U­Page 22 of 179
¬4l>TlT9¹6 P F4-6 t4l Prl¹¤l-·
bhavadranaduµaratam mamsvante tvam maharathah 1
4 9l ¬ t4 4cP6l ¬ t4l 4lF4|B ¬l¤4P + ³-°-+
vesam ca tvam bahumato bhütva vasvasi Iaghavam 11 2-3511
H4l¬44l7l ¾ 4r-4|7!4|-6 64l|r6l-·
avacvavadamsca bahünvadisvanti tavahitah 1
|+-7-6F64 BlP°4 66l T-G6¹ + |TP + ³-°°+
nindantastava samarthvam tato duhkhataram nu kim 11 2-3611
r6l 4l 9l-F4|B F4¬ |=t4l 4l ¬l ÷4B PrlP ·
hato va µraµsvasi svargam jitva va bhoksvase mahïm 1
6FPlT|HU Tl -6 4 4 &l4 T 6|+¾4-+ ³-°÷+
tasmaduttistha kaunteva vuddhava krtaniscavah 11 2-3711
B GT-G BP T t4l ¬l¬l¬l¬l =4l=4l ·
sukhaduhkhe same krtva IabhaIabhau javajavau 1
66l 4 &l4 4 74F4 + 4 9l9P4l-F4|B+ ³-°<+
tato vuddhava vujvasva naivam µaµamavaµsvasi 11 2-3811
99l 6 5|¬|r6l Bl= ¹4 4 |&4l ¬ |t4Pl H T ·
esa te'bhihita sankhve buddhirvoge tvimam srnu 1
4 &4l 4 ±l 44l 9l¤ TP 4-¤ 9rlF4|B+ ³-°°+
buddhva vukto vava µartha karmabandham µrahasvasi 11 2-3911
#IBHBWBE(²U­Page 23 of 179
+ rl|¬4P+lHl 5|F6 9t44l4l + |4H6 ·
nehabhikramanaso'sti µratvavavo na vidvate 1
F4-9P-4F4 ¤P F4 ×l46 Pr6l ¬4l6 + ³-?¤+
svaIµamaµvasva dharmasva travate mahato bhavat 11 2-4011
-44Bl4l|tPTl 4 |&¹ T r T ¹+-7+·
vvavasavatmika buddhirekeha kurunandana 1
4cHlGl G+-6l¾ 4 &4l 5-44Bl|4+lP + ³-?°+
bahusakha hvanantasca buddhavo'vvavasavinam 11 2-4111
4l|PPl 9 |!96l 4l¬ 947-t4|49|¾6-·
vamimam µusµitam vacam µravadantvaviµascitah 1
4 74l7¹6l- 9l¤ +l-47F6l|6 4l|7+-+ ³-?³+
vedavadaratah µartha nanvadastïti vadinah 11 2-4211
TlPltPl+- F4¬ 9¹l =-PTP T¬97lP ·
kamatmanah svargaµara janmakarmaµhaIaµradam 1
|44l|4H 94c¬l ¬l ¬ H4 ¬|6 9|6+ ³-?°+
krivavisesabahuIam bhogaisvarvagatim µrati 11 2-4311
¬l ¬ H4 9B±l+l 64l986¬ 6BlP ·
bhogaisvarvaµrasaktanam tavaµahrtacetasam 1
-44Bl4l|tPTl 4 |&- BPl¤l + |4¤l46 + ³-??+
vvavasavatmika buddhih samadhau na vidhïvate 11 2-4411
#IBHBWBE(²U­Page 24 of 179
× ¬ '4|494l 4 7l |+N ¬ '4l ¬4l= +·
traigunvavisava veda nistraigunvo bhavarjuna 1
|+ã -ãl |+t4Bv4F¤l |+4l ¬¬ P HltP4l+ + ³-?-+
nirdvandvo nitvasattvastho nirvogaksema atmavan 11 2-4511
4l4l+¤ 579l+ B4 6- B¹-¬ 6l 7T ·
vavanartha udaµane sarvatah samµIutodake 1
6l4l-B4 9 4 7 9 ¤lGTF4 |4=l+6-+ ³-?°+
tavansarvesu vedesu brahmanasva vijanatah 11 2-4611
TP '4 4l|¤Tl¹F6 Pl T¬ 9 T7l¬+·
karmanvevadhikaraste ma µhaIesu kadacana 1
Pl TP T¬r 6 ¬ Pl 6 Bñl 5Ft4TP |T+ ³-?÷+
ma karmaµhaIaheturbhürma te sango'stvakarmani 11 2-4711
4l ¬F¤- T ¹ TPl |T Bñ t4¤4l ¤+V4·
vogasthah kuru karmani sangam tvaktva dhanañjava 1
|B&4|B&4l - BPl ¬ t4l BPt4 4l ¬ 5¬46 + ³-?<+
siddhvasiddhvoh samo bhütva samatvam voga ucvate 11 2-4811
T¹ T G4¹ TP 4 |&4l ¬l&+V4·
dürena hvavaram karma buddhivogaddhanañjava 1
4 &l H¹TP|-4¬7 T 9Tl- T¬r 64-+ ³-?°+
buddhau saranamanviccha krµanah µhaIahetavah 11 2-4911
#IBHBWBE(²U­Page 25 of 179
4 |&4 ±l =rl6lr 5¬ B T 6T!T 6 ·
buddhivukto jahatïha ubhe sukrtaduskrte 1
6FPlHl ¬l4 4 74F4 4l ¬- TP B Tl H¬P + ³--¤+
tasmadvogava vujvasva vogah karmasu kausaIam 11 2-5011
TP = 4 |&4 ±l |r T¬ t4¤4l P+l|9T-·
karmajam buddhivukta hi µhaIam tvaktva manïsinah 1
=-P4-¤|4|+P ±l- 97 ¬¬7-t4+lP4P + ³--°+
janmabandhavinirmuktah µadam gacchantvanamavam 11 2-5111
47l 6 Pl rT|¬¬ 4 |&-4 |66|¹!4|6·
vada te mohakaIiIam buddhirvvatitarisvati 1
67l ¬-6l|B |+4 7 ~l 6-4F4 ~ 6F4 ¬+ ³--³+
tada gantasi nirvedam srotavvasva srutasva ca 11 2-5211
~ |6|49|69¬l 6 47l F¤lF4|6 |+¾¬l·
srutiviµratiµanna te vada sthasvati niscaIa 1
BPl¤l4¬¬l 4 |&F67l 4l ¬P4l-F4|B+ ³--°+
samadhavacaIa buddhistada vogamavaµsvasi 11 2-5311
#IBHBWBE(²U­Page 26 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
|F¤69¬F4 Tl ¬l9l BPl|¤F¤F4 T H4·
sthitaµrajñasva ka bhasa samadhisthasva kesava 1
|F¤6¤l- |T 9¬l9 6 |TPlBl6 ¤= 6 |TP + ³--?+
sthitadhïh kim µrabhaseta kimasïta vrajeta kim 11 2-5411
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
9=rl|6 47l TlPl-B4l -9l¤ P+l ¬6l+ ·
µrajahati vada kamansarvanµartha manogatan 1
HltP-4 4ltP+l 6 7- |F¤69¬F67l ¬46 + ³---+
atmanvevatmana tustah sthitaµrajñastadocvate 11 2-5511
T-G !4+ |ãPP+l- B G 9 |4¬6F9 r-·
duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasµrhah 1
4l6¹l¬¬44l ¤- |F¤6¤lP |+¹¬46 + ³--°+
vïtaragabhavakrodhah sthitadhïrmunirucvate 11 2-5611
4- B4 ×l+|¬H rF6Ht9l-4 H ¬lH ¬P ·
vah sarvatranabhisnehastattatµraµva subhasubham 1
+l|¬+-7|6 + ã |7 6F4 9¬l 9|6|U6l+ ³--÷+
nabhinandati na dvesti tasva µrajña µratisthita 11 2-5711
#IBHBWBE(²U­Page 27 of 179
47l B r¹6 ¬l4 T Pl 5ñl+l4 B4 H-·
vada samharate cavam kürmo'nganïva sarvasah 1
²|->4lTl|->4l¤ -4F6F4 9¬l 9|6|U6l+ ³--<+
indrivanïndrivarthebhvastasva µrajña µratisthita 11 2-5811
|494l |4|+46 -6 |+¹lrl¹F4 7 |r+-·
visava vinivartante niraharasva dehinah 1
¹B4= ¹Bl 5-4F4 9¹ c!³ 4l |+46 6 + ³--°+
rasavarjam raso'µvasva µaram drstva nivartate 11 2-5911
466l G|9 Tl -6 4 9 ¹9F4 |49|¾6-·
vatato hvaµi kaunteva µurusasva viµascitah 1
²|->4l|T 9Pl¤l|+ r¹|-6 9B¬ P+-+ ³-°¤+
indrivani µramathïni haranti µrasabham manah 11 2-6011
6l|+ B4l |T B 4¹4 4 ± HlBl6 Pt9¹-·
tani sarvani samvamva vukta asïta matµarah 1
4H |r 4F4 |->4l|T 6F4 9¬l 9|6|U6l+ ³-°°+
vase hi vasvendrivani tasva µrajña µratisthita 11 2-6111
\4l46l |494l-9 B- BñF6 9 9=l46 ·
dhvavato visavanµumsah sangastesüµajavate 1
BñltBVl46 TlP- TlPlt4l ¤l 5|¬=l46 + ³-°³+
sangatsañjavate kamah kamatkrodho'bhijavate 11 2-6211
#IBHBWBE(²U­Page 28 of 179
4l ¤lT4|6 B¹Pl r- B¹Pl rltFP |6|4HP-·
krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah 1
FP |6H Hl7 4 |&+lHl 4 |&+lHlt9T-4|6+ ³-°°+
smrtibhramsad buddhinaso buddhinasatµranasvati 11 2-6311
¹l¬ã 9|4P ± F6 |494l|+|->4 ¾¹+ · or |44 ± F6
ragadvesavimuktaistu visavanindrivaiscaran 1 or vivuktaistu
HltP4-4 |4 ¤ 4ltPl 9Bl7P|¤¬¬7|6+ ³-°?+
atmavasvairvidhevatma µrasadamadhigacchati 11 2-6411
9Bl7 B4 T-Gl+l rl|+¹F4l 9=l46 ·
µrasade sarvaduhkhanam hanirasvoµajavate 1
9B¬¬ 6Bl GlH 4 |&- 94 4|6U6 + ³-°-+
µrasannacetaso hvasu buddhih µarvavatisthate 11 2-6511
+l|F6 4 |&¹4 ±F4 + ¬l4 ±F4 ¬l4+l·
nasti buddhiravuktasva na cavuktasva bhavana 1
+ ¬l¬l446- Hl|-6¹Hl-6F4 T 6- B GP + ³-°°+
na cabhavavatah santirasantasva kutah sukham 11 2-6611
²|->4lTl |r ¬¹6l 4-P+l 5+ |4¤l46 ·
indrivanam hi caratam vanmano'nuvidhïvate 1
67F4 r¹|6 9¬l 4l4 +l 4|P4l¹¬|B+ ³-°÷+
tadasva harati µrajñam vavurnavamivambhasi 11 2-6711
#IBHBWBE(²U­Page 29 of 179
6FPlHF4 Prl4lrl |+¬ rl6l|+ B4 H-·
tasmadvasva mahabaho nigrhïtani sarvasah 1
²|->4lTl|->4l¤ -4F6F4 9¬l 9|6|U6l+ ³-°<+
indrivanïndrivarthebhvastasva µrajña µratisthita 11 2-6811
4l |+Hl B4 ¬ 6l+l 6F4l =l¬|6 B 4Pl·
va nisa sarvabhütanam tasvam jagarti samvamï 1
4F4l =l¤|6 ¬ 6l|+ Bl |+Hl 9-46l P + -+ ³-°°+
vasvam jagrati bhütani sa nisa µasvato muneh 11 2-6911
Hl9 4 PlTP¬¬9|6U
aµürvamanamacaIaµratistham
BP >Pl9- 9|4H|-6 4ã6 ·
samudramaµah µravisanti vadvat 1
6ãtTlPl 4 9|4H|-6 B4
tadvatkama vam µravisanti sarve
B Hl|-6PlHl |6 + TlPTlPl+ ³-÷¤+
sa santimaµnoti na kamakamï 11 2-7011
|4rl4 TlPl-4- B4l -9 Pl ¾¹|6 |+-F9 r-·
vihava kamanvah sarvanµumamscarati nihsµrhah 1
|+P Pl |+¹rTl¹- B Hl|-6P|¤¬¬7|6+ ³-÷°+
nirmamo nirahankarah sa santimadhigacchati 11 2-7111
#IBHBWBE(²U­Page 30 of 179
99l ¤lGl |F¤|6- 9l¤ + +l 9l-4 |4P G|6·
esa brahmï sthitih µartha nainam µraµva vimuhvati 1
|F¤t4lF4lP-6Tl¬ 5|9 ¤G|+4l TP ¬7|6+ ³-÷³+
sthitvasvamantakaIe'µi brahmanirvanamrcchati 11 2-7211
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
Bl= ¹44l ¬l +lP |ã6l4l 5\4l4-+ ³+
sankhvavogo nama dvitïvo'dhvavah 11 211
#IBHBWBE(²U­Page 31 of 179
H¤ 6 6l4l 5\4l4-
atha trtïvo'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
74l4Bl ¬ tTP TF6 P6l 4 |&= +l7 +·
jvavasï cetkarmanaste mata buddhirjanardana 1
6|tT TP |T ¤l ¹ Pl |+4l =4|B T H4+ °-°+
tatkim karmani ghore mam nivojavasi kesava 11 3-111
-4l|P~ T 4 4l14 + 4 |& Pl r4Bl4 P ·
vvamisreneva vakvena buddhim mohavasïva me 1
67 T 47 |+|¾t4 4 + ~ 4l 5rPlH 4lP + °-³+
tadekam vada niscitva vena srevo'hamaµnuvam 11 3-211
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
¬l T 5|FP+ |ã|4¤l |+Ul 9 ¹l 9l ±l P4l+¤·
Ioke'smin dvividha nistha µura µrokta mavanagha 1
¬l+4l ¬ + Bl= ¹4l+l TP 4l ¬ + 4l |¬+lP + °-°+
jñanavogena sankhvanam karmavogena voginam 11 3-311
#IBHBWBE(²U­Page 32 of 179
+ TP TlP+l¹¹¬l¬ !T¹4 9 ¹9l 5+ 6 ·
na karmanamanarambhannaiskarmvam µuruso'snute 1
+ ¬ B -4B+l7 4 |B|& BP|¤¬¬7|6+ °-?+
na ca sannvasanadeva siddhim samadhigacchati 11 3-411
+ |r T|¾t¬TP|9 =l6 |6Ut4TP T 6 ·
na hi kascitksanamaµi jatu tisthatvakarmakrt 1
Tl4 6 G4H- TP B4 - 9T |6= ¬ T -+ °--+
karvate hvavasah karma sarvah µrakrtijairgunaih 11 3-511
TP |->4l|T B 4¹4 4 HlF6 P+Bl FP¹+ ·
karmendrivani samvamva va aste manasa smaran 1
²|->4l¤l |-4P 7ltPl |P°4l¬l¹- B 5¬46 + °-°+
indrivarthanvimüdhatma mithvacarah sa ucvate 11 3-611
4|Ft4|->4l|T P+Bl |+4¹4l¹¬6 5= +·
vastvindrivani manasa nivamvarabhate'rjuna 1
TP |->4 - TP 4l ¬PB±- B |4|H!46 + °-÷+
karmendrivaih karmavogamasaktah sa visisvate 11 3-711
|+46 T ¹ TP t4 TP 74l4l GTP T-·
nivatam kuru karma tvam karma jvavo hvakarmanah 1
H¹l¹4l×l|9 ¬ 6 + 9|B&4 7TP T-+ °-<+
sarïravatraµi ca te na µrasiddhvedakarmanah 11 3-811
#IBHBWBE(²U­Page 33 of 179
4¬l¤l tTP Tl 5-4× ¬l Tl 54 TP 4-¤+-·
vajñarthatkarmano'nvatra Ioko'vam karmabandhanah 1
67¤ TP Tl -6 4 P ±Bñ- BPl¬¹+ °-°+
tadartham karma kaunteva muktasangah samacara 11 3-911
Br4¬l- 9=l- B !³ 4l 9 ¹l 4l¬ 9=l9|6-·
sahavajñah µrajah srstva µurovaca µrajaµatih 1
H+ + 9B|4!4\4P 9 4l 5|Ft47TlP¤ T + °-°¤+
anena µrasavisvadhvamesa vo'stvistakamadhuk 11 3-1011
7 4l-¬l446l+ + 6 7 4l ¬l44-6 4-·
devanbhavavatanena te deva bhavavantu vah 1
9¹F9¹ ¬l44-6- ~ 4- 9¹P4l-F4¤+ °-°°+
µarasµaram bhavavantah srevah µaramavaµsvatha 11 3-1111
²7l-¬l ¬l|-r 4l 7 4l 7lF4-6 4¬¬l|46l-·
istanbhoganhi vo deva dasvante vajñabhavitah 1
6 7 Hl+97l4 -4l 4l ¬ í F6 + 94 B-+ °-°³+
tairdattanaµradavaibhvo vo bhunkte stena eva sah 11 3-1211
4¬|H7l|H+- B-6l P ¬4-6 B4 |T|-49 -·
vajñasistasinah santo mucvante sarvakiIbisaih 1
¬ V6 6 t4¤ 9l9l 4 9¬-t4ltPTl¹Tl6 + °-°°+
bhuñjate te tvagham µaµa ve µacantvatmakaranat 11 3-1311
#IBHBWBE(²U­Page 34 of 179
H¬lT4|-6 ¬ 6l|+ 9= -4l7¬B¹¬4-·
annadbhavanti bhütani µarjanvadannasambhavah 1
4¬lT4|6 9= -4l 4¬- TP BP T4-+ °-°?+
vajñadbhavati µarjanvo vajñah karmasamudbhavah 11 3-1411
TP ¤Gl T4 |4|& ¤Gl¬¹BP T4P ·
karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam 1
6FPltB4 ¬6 ¤G |+t4 4¬ 9|6|U6P + °-°-+
tasmatsarvagatam brahma nitvam vajñe µratisthitam 11 3-1511
94 94|6 6 ¬4 +l+ 46 46lr 4-·
evam µravartitam cakram nanuvartavatïha vah 1
H¤l4 |¹|->4l¹lPl Pl ¤ 9l¤ B =l4|6+ °-°°+
aghavurindrivaramo mogham µartha sa jïvati 11 3-1611
4Ft4ltP¹|6¹ 4 F4l7ltP6 8¾ Pl+4-·
vastvatmaratireva svadatmatrµtasca manavah 1
HltP-4 4 ¬ B-6 7F6F4 Tl4 + |4H6 + °-°÷+
atmanveva ca santustastasva karvam na vidvate 11 3-1711
+ 4 6F4 T 6 +l¤l +lT 6 + r T¾+·
naiva tasva krtenartho nakrteneha kascana 1
+ ¬lF4 B4 ¬ 6 9 T|¾7¤ -49l~4-+ °-°<+
na casva sarvabhütesu kascidarthavvaµasravah 11 3-1811
#IBHBWBE(²U­Page 35 of 179
6FPl7B±- B66 Tl4 TP BPl¬¹·
tasmadasaktah satatam karvam karma samacara 1
HB±l Gl¬¹-TP 9¹PlHl |6 9 ¹9-+ °-°°+
asakto hvacarankarma µaramaµnoti µürusah 11 3-1911
TP T 4 |r B |B|&Pl|F¤6l =+Tl74-·
karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadavah 1
¬l TB ¤rP 4l|9 B¹9-4-T6 Pr |B+ °-³¤+
Iokasangrahamevaµi samµasvankartumarhasi 11 3-2011
4H7l¬¹|6 ~ UF6H7 4 6¹l =+-·
vadvadacarati sresthastattadevetaro janah 1
B 4t9PlT T ¹6 ¬l TF67+ 46 6 + °-³°+
sa vatµramanam kurute Iokastadanuvartate 11 3-2111
+ P 9l¤l |F6 T6 -4 |×9 ¬l T 9 |T¾+·
na me µarthasti kartavvam trisu Iokesu kiñcana 1
+l+4l8P4l8-4 46 94 ¬ TP |T+ °-³³+
nanavaµtamavaµtavvam varta eva ca karmani 11 3-2211
4|7 Gr + 46 4 =l6 TP '46|->6-·
vadi hvaham na vartevam jatu karmanvatandritah 1
PP 4tPl + 46 -6 P+ !4l- 9l¤ B4 H-+ °-³°+
mama vartmanuvartante manusvah µartha sarvasah 11 3-2311
#IBHBWBE(²U­Page 36 of 179
5tBl7 4 |¹P ¬l Tl + T 4l TP ¬ 7rP ·
utsïdevurime Ioka na kurvam karma cedaham 1
BT¹F4 ¬ T6l F4lP 9r-4l|PPl- 9=l-+ °-³?+
sankarasva ca karta svamuµahanvamimah µrajah 11 3-2411
B±l- TP '4|4ãl Bl 4¤l T 4 |-6 ¬l¹6·
saktah karmanvavidvamso vatha kurvanti bharata 1
T 4l |ããl F6¤lB±|¾Tl9 ¬l TB ¤rP + °-³-+
kurvadvidvamstathasaktascikïrsurIokasangraham 11 3-2511
+ 4 |&¬ 7 =+4 7¬l+l TP B|ñ+lP ·
na buddhibhedam janavedajñanam karmasanginam 1
=l 94 tB4 TPl |T |4ãl-4 ±- BPl¬¹+ + °-³°+
josavetsarvakarmani vidvanvuktah samacaran 11 3-2611
9T 6 - |44PlTl|+ ¬ T - TPl |T B4 H-·
µrakrteh krivamanani gunaih karmani sarvasah 1
HrTl¹|4P 7ltPl T6l r|P|6 P-46 + °-³÷+
ahankaravimüdhatma kartahamiti manvate 11 3-2711
6v4|4H Prl4lrl ¬ TTP |4¬l¬4l -·
tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagavoh 1
¬ Tl ¬ T 9 46 -6 ²|6 Pt4l + B=6 + °-³<+
guna gunesu vartanta iti matva na sajjate 11 3-2811
#IBHBWBE(²U­Page 37 of 179
9T 6 ¬ TB¹P 7l- B=-6 ¬ TTP B ·
µrakrtergunasammüdhah sajjante gunakarmasu 1
6l+T tH|47l P-7l-T tH|4¬ |4¬l¬4 6 + °-³°+
tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicaIavet 11 3-2911
P|4 B4l |T TPl |T B -4F4l\4ltP¬ 6Bl·
mavi sarvani karmani sannvasvadhvatmacetasa 1
|+¹lHl|+ P Pl ¬ t4l 4 \4F4 |4¬674¹-+ °-°¤+
nirasïrnirmamo bhütva vudhvasva vigatajvarah 11 3-3011
4 P P6|P7 |+t4P+ |6U|-6 Pl+4l-·
ve me matamidam nitvamanutisthanti manavah 1
~&l4-6l 5+B 4-6l P ¬4-6 6 5|9 TP |¬-+ °-°°+
sraddhavanto'nasüvanto mucvante te'µi karmabhih 11 3-3111
4 t4 67-4B 4-6l +l+ |6U|-6 P P6P ·
ve tvetadabhvasüvanto nanutisthanti me matam 1
B4 ¬l+|4P 7l F6l|-4|& +7l+¬ 6B-+ °-°³+
sarvajñanavimüdhamstanviddhi nastanacetasah 11 3-3211
BcH ¬ 76 F4F4l- 9T 6 ¬l +4l+|9·
sadrsam cestate svasvah µrakrterjñanavanaµi 1
9T |6 4l|-6 ¬ 6l|+ |+¤r- |T T|¹!4|6+ °-°°+
µrakrtim vanti bhütani nigrahah kim karisvati 11 3-3311
#IBHBWBE(²U­Page 38 of 179
²|->4F4 |->4F4l¤ ¹l¬ã 9l -44|F¤6l ·
indrivasvendrivasvarthe ragadvesau vvavasthitau 1
64l + 4HPl¬¬7 Hl GF4 9|¹9|-¤+l + °-°?+
tavorna vasamagacchettau hvasva µariµanthinau 11 3-3411
~ 4l-F4¤Pl |4¬ T- 9¹¤Pl tF4+ |U6l6 ·
srevansvadharmo vigunah µaradharmatsvanusthitat 1
F4¤P |+¤+ ~ 4- 9¹¤Pl ¬4l4r-+ °-°-+
svadharme nidhanam srevah µaradharmo bhavavahah 11 3-3511
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
H¤ T + 94 ±l 54 9l9 ¬¹|6 9 ¹9-·
atha kena µravukto'vam µaµam carati µürusah 1
H|+¬7¬|9 4l!T 4 4¬l|74 |+4l |=6-+ °-°°+
anicchannaµi varsneva baIadiva nivojitah 11 3-3611
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
TlP 99 4l ¤ 99 ¹=l ¬ TBP T4-·
kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah 1
PrlH+l Prl9l-Pl |4&4 +|Pr 4 |¹TP + °-°÷+
mahasano mahaµaµma viddhvenamiha vairinam 11 3-3711
#IBHBWBE(²U­Page 39 of 179
¤ P +l|¤46 4|ñ4 ¤l7Hl P¬ + ¬·
dhümenavrivate vahnirvathadarso maIena ca 1
4¤l -4 +l4 6l ¬¬ F6¤l 6 + 7Pl4 6P + °-°<+
vathoIbenavrto garbhastatha tenedamavrtam 11 3-3811
Hl4 6 ¬l+P 6 + ¬l|++l |+t44 |¹Tl·
avrtam jñanametena jñanino nitvavairina 1
TlP-9 T Tl -6 4 T!9 ¹ Tl+¬ + ¬+ °-°°+
kamarüµena kaunteva dusµürenanaIena ca 11 3-3911
²|->4l|T P+l 4 |&¹F4l|¤Ul+P ¬46 ·
indrivani mano buddhirasvadhisthanamucvate 1
96 |4 Pl r4t4 9 ¬l+Pl4 t4 7 |r+P + °-?¤+
etairvimohavatvesa jñanamavrtva dehinam 11 3-4011
6FPlv4|P|->4l'4l7l |+4¹4 ¬¹69 ¬·
tasmattvamindrivanvadau nivamva bharatarsabha 1
9l-Pl+ 9=|r G + ¬l+|4¬l++lH+P + °-?°+
µaµmanam µrajahi hvenam jñanavijñananasanam 11 3-4111
²|->4l|T 9¹l'4lc|¹|->4 -4- 9¹ P+-·
indrivani µaranvahurindrivebhvah µaram manah 1
P+BF6 9¹l 4 |&4l 4 & - 9¹6F6 B-+ °-?³+
manasastu µara buddhirvo buddheh µaratastu sah 11 3-4211
#IBHBWBE(²U­Page 40 of 179
94 4 & - 9¹ 4 7 \4l B F6-4ltPl+PltP+l·
evam buddheh µaram buddhva samstabhvatmanamatmana 1
=|r H× Prl4lrl TlP-9 T¹lB7P + °-?°+
jahi satrum mahabaho kamarüµam durasadam 11 3-4311
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
TP 4l ¬l +lP 6 6l4l 5\4l4-+ °+
karmavogo nama trtïvo'dhvavah 11 311
#IBHBWBE(²U­Page 41 of 179
H¤ ¬6 ¤l 5\4l4-
atha caturtho'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
²P |44F46 4l ¬ 9l ±4l+rP-44P ·
imam vivasvate vogam µroktavanahamavvavam 1
|44F4l-P+4 9lr P+ |¹÷4lT4 5¤4l6 + ?-°+
vivasvanmanave µraha manuriksvakave'bravït 11 4-111
94 9¹¹9¹l9l8|PP ¹l=9 4l |4T-·
evam µaramµaraµraµtamimam rajarsavo viduh 1
B Tl¬ + r Pr6l 4l ¬l +7- 9¹-69+ ?-³+
sa kaIeneha mahata vogo nastah µarantaµa 11 4-211
B 94l4 P4l 6 5H 4l ¬- 9l ±- 9 ¹l6+-·
sa evavam mava te'dva vogah µroktah µuratanah 1
¬±l 5|B P BGl ¬ |6 ¹rF4 G 6THPP + ?-°+
bhakto'si me sakha ceti rahasvam hvetaduttamam 11 4-311
#IBHBWBE(²U­Page 42 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
H9¹ ¬46l =-P 9¹ =-P |44F46-·
aµaram bhavato janma µaram janma vivasvatah 1
T¤P 6|ã=l+l4l t4Pl7l 9l ±4l|+|6+ ?-?+
kathametadvijanïvam tvamadau µroktavaniti 11 4-411
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
4r|+ P -46l6l|+ =-Pl|+ 64 ¬l= +·
bahüni me vvatïtani janmani tava carjuna 1
6l-4r 4 7 B4l |T + t4 4 t¤ 9¹-69+ ?--+
tanvaham veda sarvani na tvam vettha µarantaµa 11 4-511
H=l 5|9 B¬-44ltPl ¬ 6l+lPlH¹l 5|9 B+ ·
ajo'µi sannavvavatma bhütanamïsvaro'µi san 1
9T |6 F4lP|¤Ul4 B¹¬4l¹4ltPPl44l+ ?-°+
µrakrtim svamadhisthava sambhavamvatmamavava 11 4-611
47l 47l |r ¤P F4 ¹¬l|+¬ 4|6 ¬l¹6·
vada vada hi dharmasva gIanirbhavati bharata 1
H-4 t¤l+P¤P F4 67ltPl+ B =l¹4rP + ?-÷+
abhvutthanamadharmasva tadatmanam srjamvaham 11 4-711
#IBHBWBE(²U­Page 43 of 179
9|¹×lTl4 Bl¤ +l |4+lHl4 ¬ T!T 6lP ·
µaritranava sadhünam vinasava ca duskrtam 1
¤P B F¤l9+l¤l 4 B¹¬4l|P 4 ¬ 4 ¬ + ?-<+
dharmasamsthaµanarthava sambhavami vuge vuge 11 4-811
=-P TP ¬ P |7-4P 4 4l 4 |H 6v46-·
janma karma ca me divvamevam vo vetti tattvatah 1
t4¤4l 7 r 9 += -P + |6 PlP |6 Bl 5= ++ ?-°+
tvaktva deham µunarjanma naiti mameti so'rjuna 11 4-911
4l6¹l¬¬44l ¤l P-P4l PlP 9l|~6l-·
vïtaragabhavakrodha manmava mamuµasritah 1
4r4l ¬l+69Bl 9 6l PTl4Pl¬6l-+ ?-°¤+
bahavo jñanataµasa µüta madbhavamagatah 11 4-1011
4 4¤l Pl 99H-6 6l F6¤ 4 ¬=l¹4rP ·
ve vatha mam µraµadvante tamstathaiva bhajamvaham 1
PP 4tPl + 46 -6 P+ !4l- 9l¤ B4 H-+ ?-°°+
mama vartmanuvartante manusvah µartha sarvasah 11 4-1111
Tl= ¬-6- TP Tl |B|& 4=-6 ²r 7 46l-·
kanksantah karmanam siddhim vajanta iha devatah 1
|¬9 |r Pl+ 9 ¬l T |B|&¬ 4|6 TP =l+ ?-°³+
ksiµram hi manuse Ioke siddhirbhavati karmaja 11 4-1211
#IBHBWBE(²U­Page 44 of 179
¬l6 4 '4 P4l B 7 ¬ TTP |4¬l¬H-·
caturvarnvam mava srstam gunakarmavibhagasah 1
6F4 T6l ¹P|9 Pl |4&4T6l ¹P-44P + ?-°°+
tasva kartaramaµi mam viddhvakartaramavvavam 11 4-1311
+ Pl TPl |T |¬¹9|-6 + P TP T¬ F9 rl·
na mam karmani Iimµanti na me karmaµhaIe sµrha 1
²|6 Pl 4l 5|¬=l+l|6 TP |¬+ B 4\46 + ?-°?+
iti mam vo'bhijanati karmabhirna sa badhvate 11 4-1411
94 ¬lt4l T 6 TP 9 4 ¹|9 P P ¬ |¬-·
evam jñatva krtam karma µürvairaµi mumuksubhih 1
T ¹ TP 4 6FPlv4 9 4 - 9 4 6¹ T 6P + ?-°-+
kuru karmaiva tasmattvam µürvaih µürvataram krtam 11 4-1511
|T TP |TPTP |6 T44l 5-4× Pl |r6l-·
kim karma kimakarmeti kavavo'µvatra mohitah 1
6H TP 94÷4l|P 47¬lt4l Pl ÷4B 5H ¬l6 + ?-°°+
tatte karma µravaksvami vajjñatva moksvase'subhat 11 4-1611
TP Tl G|9 4l &-4 4l &-4 ¬ |4TP T-·
karmano hvaµi boddhavvam boddhavvam ca vikarmanah 1
HTP T¾ 4l &-4 ¬r+l TP Tl ¬|6-+ ?-°÷+
akarmanasca boddhavvam gahana karmano gatih 11 4-1711
#IBHBWBE(²U­Page 45 of 179
TP '4TP 4- 9-4 7TP |T ¬ TP 4-·
karmanvakarma vah µasvedakarmani ca karma vah 1
B 4 |&Pl-P+ !4 9 B 4 ±- T tHTP T 6 + ?-°<+
sa buddhimanmanusvesu sa vuktah krtsnakarmakrt 11 4-1811
4F4 B4 BPl¹¹¬l- TlPBT-94|= 6l-·
vasva sarve samarambhah kamasankaIµavarjitah 1
¬l+l|P7¹¤TPl T 6Plc- 9|'76 4 ¤l-+ ?-°°+
jñanagnidagdhakarmanam tamahuh µanditam budhah 11 4-1911
t4¤4l TP T¬lBñ |+t46 8l |+¹l~4-·
tvaktva karmaµhaIasangam nitvatrµto nirasravah 1
TP '4|¬94 Hl 5|9 + 4 |T|¾tT¹l |6 B-+ ?-³¤+
karmanvabhiµravrtto'µi naiva kiñcitkaroti sah 11 4-2011
|+¹lHl4 6|¬HltPl t4±B4 9|¹¤r-·
nirasïrvatacittatma tvaktasarvaµarigrahah 1
Hl¹l¹ T 4¬ TP T 4 ¬lHl |6 |T|-49P + ?-³°+
sarïram kevaIam karma kurvannaµnoti kiIbisam 11 4-2111
4c¬7l¬l¬B-6 7l ã-ãl6l6l |4PtB¹-·
vadrcchaIabhasantusto dvandvatïto vimatsarah 1
BP- |B&l4|B&l ¬ T t4l|9 + |+4\46 + ?-³³+
samah siddhavasiddhau ca krtvaµi na nibadhvate 11 4-2211
#IBHBWBE(²U­Page 46 of 179
¬6BñF4 P ±F4 ¬l+l4|F¤6¬ 6B-·
gatasangasva muktasva jñanavasthitacetasah 1
4¬l4l¬¹6- TP BP¤ 9|4¬l46 + ?-³°+
vajñavacaratah karma samagram µraviIïvate 11 4-2311
¤Gl9 T ¤G r|4¤ GlPl ¤GTl c6P ·
brahmarµanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam 1
¤G 4 6 + ¬-6-4 ¤GTP BPl|¤+l+ ?-³?+
brahmaiva tena gantavvam brahmakarmasamadhina 11 4-2411
7 4P 4l9¹ 4¬ 4l |¬+- 94 9lB6 ·
daivamevaµare vajñam voginah µarvuµasate 1
¤GlPl49¹ 4¬ 4¬ + 4l 9= ñ|6+ ?-³-+
brahmagnavaµare vajñam vajñenaivoµajuhvati 11 4-2511
~l ×l7l+l|->4l'4-4 B 4Pl|P9 = ñ|6·
srotradïnïndrivanvanve samvamagnisu juhvati 1
H-7l7l|-494l+-4 ²|->4l|P9 = ñ|6+ ?-³°+
sabdadïnvisavananva indrivagnisu juhvati 11 4-2611
B4l Tl|->4TPl |T 9lTTPl |T ¬l9¹ ·
sarvanïndrivakarmani µranakarmani caµare 1
HltPB 4P4l ¬lPl = ñ|6 ¬l+7l|96 + ?-³÷+
atmasamvamavogagnau juhvati jñanadïµite 11 4-2711
#IBHBWBE(²U­Page 47 of 179
>-44¬lF69l 4¬l 4l ¬4¬lF6¤l9¹ ·
dravvavajñastaµovajña vogavajñastathaµare 1
F4l\4l4¬l+4¬l¾ 464- B |H6¤6l-+ ?-³<+
svadhvavajñanavajñasca vatavah samsitavratah 11 4-2811
H9l+ = ñ|6 9lT 9lT 59l+ 6¤l9¹ ·
aµane juhvati µranam µrane'µanam tathaµare 1
9lTl9l+¬6l ¹7 \4l 9lTl4lP9¹l4Tl-+ ?-³°+
µranaµanagatï ruddhva µranavamaµaravanah 11 4-2911
H9¹ |+46lrl¹l- 9lTl-9lT 9 = ñ|6·
aµare nivataharah µrananµranesu juhvati 1
B4 5-4 6 4¬|47l 4¬¬|96T-P9l-+ ?-°¤+
sarve'µvete vajñavido vajñaksaµitakaImasah 11 4-3011
4¬|H7lP 6¬ =l 4l|-6 ¤G B+l6+P ·
vajñasistamrtabhujo vanti brahma sanatanam 1
+l4 ¬l Tl 5Ft44¬F4 T 6l 5-4- T ¹BHP+ ?-°°+
navam Ioko'stvavajñasva kuto'nvah kurusattama 11 4-3111
94 4c|4¤l 4¬l |466l ¤GTl P G ·
evam bahuvidha vajña vitata brahmano mukhe 1
TP =l|-4|& 6l-B4l + 4 ¬lt4l |4Pl ÷4B + ?-°³+
karmajanviddhi tansarvanevam jñatva vimoksvase 11 4-3211
#IBHBWBE(²U­Page 48 of 179
~ 4l->-4P4lH¬l7¬l+4¬- 9¹-69·
srevandravvamavadvajñajjñanavajñah µarantaµa 1
B4 TPl |G¬ 9l¤ ¬l+ 9|¹BPl-46 + ?-°°+
sarvam karmakhiIam µartha jñane µarisamaµvate 11 4-3311
6|ã|& 9|T9l6 + 9|¹9+ + B 44l·
tadviddhi µraniµatena µariµrasnena sevava 1
597 ÷4|-6 6 ¬l+ ¬l|++F6v47|H +-+ ?-°?+
uµadeksvanti te jñanam jñaninastattvadarsinah 11 4-3411
47¬lt4l + 9 +Pl rP 4 4lF4|B 9l'74·
vajjñatva na µunarmohamevam vasvasi µandava 1
4 + ¬ 6l-4H 9l|T >÷4F4ltP-4¤l P|4+ ?-°-+
vena bhütanvasesani draksvasvatmanvatho mavi 11 4-3511
H|9 ¬ 7|B 9l9 -4- B4 -4- 9l9T HP-·
aµi cedasi µaµebhvah sarvebhvah µaµakrttamah 1
B4 ¬l+-¬4 + 4 4 |=+ B-6|¹!4|B+ ?-°°+
sarvam jñanaµIavenaiva vrjinam santarisvasi 11 4-3611
4¤ ¤l |B B|P&l 5|P¬ FPBltT ¹6 5= +·
vathaidhamsi samiddho'gnirbhasmasatkurute'rjuna 1
¬l+l|P- B4 TPl |T ¬FPBltT ¹6 6¤l+ ?-°÷+
jñanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha 11 4-3711
#IBHBWBE(²U­Page 49 of 179
+ |r ¬l+ + BcH 9|4×|Pr |4H6 ·
na hi jñanena sadrsam µavitramiha vidvate 1
6tF44 4l ¬B |B&- Tl¬ +ltP|+ |4-7|6+ ?-°<+
tatsvavam vogasamsiddhah kaIenatmani vindati 11 4-3811
~&l4l 0¬6 ¬l+ 6t9¹- B 46 |->4-·
sraddhavamIIabhate jñanam tatµarah samvatendrivah 1
¬l+ ¬-\4l 9¹l Hl|-6P|¬¹ Tl|¤¬¬7|6+ ?-°°+
jñanam Iabdhva µaram santimacirenadhigacchati 11 4-3911
H¬¾l~²¤l+¾ B H4ltPl |4+-4|6·
ajñascasraddadhanasca samsavatma vinasvati 1
+l4 ¬l Tl 5|F6 + 9¹l + B G B H4ltP+-+ ?-?¤+
navam Ioko'sti na µaro na sukham samsavatmanah 11 4-4011
4l ¬B -4F6TPl T ¬l+B|-7¬B H4P ·
vogasannvastakarmanam jñanasañchinnasamsavam 1
HltP4-6 + TPl |T |+4Þ|-6 ¤+V4+ ?-?°+
atmavantam na karmani nibadhnanti dhanañjava 11 4-4111
6FPl7¬l+B¹¬ 6 8tF¤ ¬l+l|B+ltP+-·
tasmadajñanasambhütam hrtstham jñanasinatmanah 1
|7v4 + B H4 4l ¬Pl|6Ul |HU ¬l¹6+ ?-?³+
chittvainam samsavam vogamatisthottistha bharata 11 4-4211
#IBHBWBE(²U­Page 50 of 179
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¬l+TP B -4lB4l ¬l +lP ¬6 ¤l 5\4l4-+ ?+
jñanakarmasannvasavogo nama caturtho'dhvavah 11 411
#IBHBWBE(²U­Page 51 of 179
H¤ 9¾Pl 5\4l4-
atha µañcamo'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
B -4lB TP Tl T !T 9 +4l ¬ ¬ H B|B·
sannvasam karmanam krsna µunarvogam ca samsasi 1
4¬B 4 964l ¹ T 6-P ¤ |r B |+|¾6P + --°+
vacchreva etavorekam tanme brühi suniscitam 11 5-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
B -4lB- TP 4l ¬¾ |+-~ 4BT¹l4 ¬l ·
sannvasah karmavogasca nihsrevasakaravubhau 1
64l F6 TP B -4lBltTP 4l ¬l |4|H!46 + --³+
tavostu karmasannvasatkarmavogo visisvate 11 5-211
¬ 4- B |+t4B -4lBl 4l + ã |7 + Tl= ¬|6·
jñevah sa nitvasannvasï vo na dvesti na kanksati 1
|+ã -ãl |r Prl4lrl B G 4-¤lt9P ¬46 + --°+
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatµramucvate 11 5-311
#IBHBWBE(²U­Page 52 of 179
Bl= ¹44l ¬l 9 ¤¹4l¬l- 947|-6 + 9|'76l-·
sankhvavogau µrthagbaIah µravadanti na µanditah 1
9TP-4l|F¤6- B¹4¬ ¬4l |4 -76 T¬P + --?+
ekamaµvasthitah samvagubhavorvindate µhaIam 11 5-411
4tBl= ¹4 - 9l-46 F¤l+ 6Hl ¬ ¹|9 ¬¹46 ·
vatsankhvaih µraµvate sthanam tadvogairaµi gamvate 1
9T Bl= ¹4 ¬ 4l ¬ ¬ 4- 9-4|6 B 9-4|6+ ---+
ekam sankhvam ca vogam ca vah µasvati sa µasvati 11 5-511
B -4lBF6 Prl4lrl T-GPl8 P4l ¬6-·
sannvasastu mahabaho duhkhamaµtumavogatah 1
4l ¬4 ±l P |+¤ G +|¬¹ Tl|¤¬¬7|6+ --°+
vogavukto munirbrahma nacirenadhigacchati 11 5-611
4l ¬4 ±l |4H &ltPl |4|=6ltPl |=6 |->4-·
vogavukto visuddhatma vijitatma jitendrivah 1
B4 ¬ 6ltP¬ 6ltPl T 4 ¬|9 + |¬-46 + --÷+
sarvabhütatmabhütatma kurvannaµi na Iiµvate 11 5-711
+ 4 |T|¾tT¹l Pl|6 4 ±l P-4 6 6v4|46 ·
naiva kiñcitkaromïti vukto manveta tattvavit 1
9-4-~ '4-F9 H|V¤¬+-¬¬7-F49-HB+ + --<+
µasvañsrunvansµrsañjighrannasnangacchansvaµañsvasan 11 5-811
#IBHBWBE(²U­Page 53 of 179
9¬9|-4B =-¬ d¬ |-P9|¬|P9¬|9·
µraIaµanvisrjangrhnannunmisannimisannaµi 1
²|->4lTl|->4l¤ 9 46 -6 ²|6 ¤l¹4+ + --°+
indrivanïndrivarthesu vartanta iti dharavan 11 5-911
¤G'4l¤l4 TPl |T Bñ t4¤4l T¹l |6 4-·
brahmanvadhava karmani sangam tvaktva karoti vah 1
|¬-46 + B 9l9 + 9T9×|P4l¹¬Bl+ --°¤+
Iiµvate na sa µaµena µadmaµatramivambhasa 11 5-1011
Tl4 + P+Bl 4 &4l T 4¬ |¹|->4 ¹|9·
kavena manasa buddhva kevaIairindrivairaµi 1
4l |¬+- TP T 4 |-6 Bñ t4¤4ltPH &4 + --°°+
voginah karma kurvanti sangam tvaktvatmasuddhave 11 5-1111
4 ±- TP T¬ t4¤4l Hl|-6PlHl |6 + |UTlP ·
vuktah karmaµhaIam tvaktva santimaµnoti naisthikïm 1
H4 ±- TlPTl¹ T T¬ B±l |+4\46 + --°³+
avuktah kamakarena µhaIe sakto nibadhvate 11 5-1211
B4 TPl |T P+Bl B -4F4lF6 B G 4Hl·
sarvakarmani manasa sannvasvaste sukham vasï 1
+4ãl¹ 9 ¹ 7 rl + 4 T 4 ¬ Tl¹4+ + --°°+
navadvare µure dehï naiva kurvanna karavan 11 5-1311
#IBHBWBE(²U­Page 54 of 179
+ T6 t4 + TPl |T ¬l TF4 B =|6 9¬ -·
na kartrtvam na karmani Iokasva srjati µrabhuh 1
+ TP T¬B 4l ¬ F4¬l4F6 946 6 + --°?+
na karmaµhaIasamvogam svabhavastu µravartate 11 5-1411
+l7H TF4|¬t9l9 + ¬ 4 B T 6 |4¬ -·
nadatte kasvacitµaµam na caiva sukrtam vibhuh 1
H¬l+ +l4 6 ¬l+ 6 + P G|-6 =-64-+ --°-+
ajñanenavrtam jñanam tena muhvanti jantavah 11 5-1511
¬l+ + 6 67¬l+ 4 9l +l|H6PltP+-·
jñanena tu tadajñanam vesam nasitamatmanah 1
6 9lPl|7t447¬l+ 9TlH4|6 6t9¹P + --°°+
tesamaditvavajjñanam µrakasavati tatµaram 11 5-1611
6ã &4F67ltPl+F6|¬UlF6t9¹l4Tl-·
tadbuddhavastadatmanastannisthastatµaravanah 1
¬¬7-t49 +¹l4 |H ¬l+|+¤ 6T-P9l-+ --°÷+
gacchantvaµunaravrttim jñananirdhütakaImasah 11 5-1711
|4Hl|4+4B¹9¬ ¤lGT ¬|4 r|F6|+·
vidvavinavasamµanne brahmane gavi hastini 1
H |+ ¬ 4 H9lT ¬ 9|'76l- BP7|H +-+ --°<+
suni caiva svaµake ca µanditah samadarsinah 11 5-1811
#IBHBWBE(²U­Page 55 of 179
²r 4 6 |= 6- B¬l 4 9l Bl¹4 |F¤6 P+-·
ihaiva tairjitah sargo vesam samve sthitam manah 1
|+7l 9 |r BP ¤G 6FPl7 ¤G|T 6 |F¤6l-+ --°°+
nirdosam hi samam brahma tasmad brahmani te sthitah 11 5-1911
+ 98!4 |t94 9l-4 +l |ã= t9l-4 ¬l|94P ·
na µrahrsvetµrivam µraµva nodvijetµraµva caµrivam 1
|F¤¹4 |&¹B¹P 7l ¤G|47 ¤G|T |F¤6-+ --³¤+
sthirabuddhirasammüdho brahmavid brahmani sthitah 11 5-2011
4lGF9H !4B±ltPl |4-7t4ltP|+ 4tB GP ·
bahvasµarsesvasaktatma vindatvatmani vatsukham 1
B ¤G4l ¬4 ±ltPl B GP¬4P+ 6 + --³°+
sa brahmavogavuktatma sukhamaksavamasnute 11 5-2111
4 |r B F9H =l ¬l ¬l T-G4l +4 94 6 ·
ve hi samsµarsaja bhoga duhkhavonava eva te 1
HlH-64-6- Tl -6 4 + 6 9 ¹P6 4 ¤-+ --³³+
advantavantah kaunteva na tesu ramate budhah 11 5-2211
HTl 6lr 4 4- Bl 7 9l1H¹l¹|4Pl ¬Tl6 ·
saknotïhaiva vah sodhum µraksarïravimoksanat 1
TlP4l ¤l T4 4 ¬ B 4 ±- B B Gl +¹-+ --³°+
kamakrodhodbhavam vegam sa vuktah sa sukhï narah 11 5-2311
#IBHBWBE(²U­Page 56 of 179
4l 5-6-B Gl 5-6¹l¹lPF6¤l-674l |6¹ 4 4-·
vo'ntahsukho'ntararamastathantarjvotireva vah 1
B 4l ¬l ¤G|+4l T ¤G¬ 6l 5|¤¬¬7|6+ --³?+
sa vogï brahmanirvanam brahmabhüto'dhigacchati 11 5-2411
¬¬-6 ¤G|+4l TP 94- ¬lTT-P9l-·
Iabhante brahmanirvanamrsavah ksïnakaImasah 1
|7¬ã ¤l 46ltPl+- B4 ¬ 6|r6 ¹6l-+ --³-+
chinnadvaidha vatatmanah sarvabhütahite ratah 11 5-2511
TlP4l ¤|44 ±l+l 46l+l 46¬ 6BlP ·
kamakrodhavivuktanam vatïnam vatacetasam 1
H|¬6l ¤G|+4l T 46 6 |4|76ltP+lP + --³°+
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam 11 5-2611
F9Hl -T t4l 4|r4l Gl ¾¬ ¾ 4l-6¹ H 4l -·
sµarsankrtva bahirbahvamscaksuscaivantare bhruvoh 1
9lTl9l+l BPl T t4l +lBl-4-6¹¬l|¹Tl + --³÷+
µranaµanau samau krtva nasabhvantaracarinau 11 5-2711
46 |->4P+l 4 |&P |+Pl ¬9¹l4T-·
vatendrivamanobuddhirmunirmoksaµaravanah 1
|4¬6 ¬7l¬44l ¤l 4- B7l P ± 94 B-+ --³<+
vigatecchabhavakrodho vah sada mukta eva sah 11 5-2811
#IBHBWBE(²U­Page 57 of 179
¬l ±l¹ 4¬69Bl B4 ¬l TPr H¹P ·
bhoktaram vajñataµasam sarvaIokamahesvaram 1
B 87 B4 ¬ 6l+l ¬lt4l Pl Hl|-6P ¬7|6+ --³°+
suhrdam sarvabhütanam jñatva mam santimrcchati 11 5-2911
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
B -4lB4l ¬l +lP 9¾Pl 5\4l4-+ -+
sannvasavogo nama µañcamo'dhvavah 11 511
#IBHBWBE(²U­Page 58 of 179
H¤ 9Ul 5\4l4-
atha sastho'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
H+l|~6- TP T¬ Tl4 TP T¹l |6 4-·
anasritah karmaµhaIam karvam karma karoti vah 1
B B -4lBl ¬ 4l ¬l ¬ + |+¹|P+ ¬l|44-+ °-°+
sa sannvasï ca vogï ca na niragnirna cakrivah 11 6-111
4 B -4lB|P|6 9lc4l ¬ 6 |4|& 9l'74·
vam sannvasamiti µrahurvogam tam viddhi µandava 1
+ GB -4F6BT-9l 4l ¬l ¬4|6 T¾++ °-³+
na hvasannvastasankaIµo vogï bhavati kascana 11 6-211
Hl¹¹¬l P + 4l ¬ TP Tl¹TP ¬46 ·
aruruksormunervogam karma karanamucvate 1
4l ¬l-7F4 6F4 4 HP- Tl¹TP ¬46 + °-°+
vogarüdhasva tasvaiva samah karanamucvate 11 6-311
#IBHBWBE(²U­Page 59 of 179
47l |r + |->4l¤ 9 + TP F4+ 9=6 ·
vada hi nendrivarthesu na karmasvanusajjate 1
B4 BT-9B -4lBl 4l ¬l-7F67l ¬46 + °-?+
sarvasankaIµasannvasï vogarüdhastadocvate 11 6-411
5&¹ 7ltP+ltPl+ +ltPl+P4Bl74 6 ·
uddharedatmanatmanam natmanamavasadavet 1
HltP 4 GltP+l 4-¤ ¹ltP 4 |¹9 ¹ltP+-+ °--+
atmaiva hvatmano bandhuratmaiva riµuratmanah 11 6-511
4-¤ ¹ltPltP+F6F4 4 +ltP 4ltP+l |=6-·
bandhuratmatmanastasva venatmaivatmana jitah 1
H+ltP+F6 H× t4 46 6ltP 4 H× 46 + °-°+
anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat 11 6-611
|=6ltP+- 9Hl-6F4 9¹PltPl BPl|r6-·
jitatmanah µrasantasva µaramatma samahitah 1
Hl6l !TB GT-G 9 6¤l Pl+l9Pl+4l -+ °-÷+
sïtosnasukhaduhkhesu tatha manaµamanavoh 11 6-711
¬l+|4¬l+6 8ltPl T ³F¤l |4|=6 |->4-·
jñanavijñanatrµtatma kütastho vijitendrivah 1
4 ± ²t4 ¬46 4l ¬l BP¬l 7l-PTl¾+-+ °-<+
vukta itvucvate vogï samaIostasmakañcanah 11 6-811
#IBHBWBE(²U­Page 60 of 179
B 8|-P×l4 7lBl+P\4F¤ã !44-¤ 9 ·
suhrnmitrarvudasïnamadhvasthadvesvabandhusu 1
Bl¤ !4|9 ¬ 9l9 9 BP4 |&|4 |H!46 + °-°+
sadhusvaµi ca µaµesu samabuddhirvisisvate 11 6-911
4l ¬l 4 Vl6 B66PltPl+ ¹r|B |F¤6-·
vogï vuñjïta satatamatmanam rahasi sthitah 1
9TlTl 46|¬HltPl |+¹lHl¹9|¹¤r-+ °-°¤+
ekakï vatacittatma nirasïraµarigrahah 11 6-1011
H ¬l 7 H 9|6Ul-4 |F¤¹PlB+PltP+-·
sucau dese µratisthaµva sthiramasanamatmanah 1
+lt4 |¬B6 +l|6+l¬ ¬ ¬l|=+T Hl H¹P + °-°°+
natvucchritam natinïcam caiIajinakusottaram 11 6-1111
6× Tl¤ P+- T t4l 46|¬H |->4|44-·
tatraikagram manah krtva vatacittendrivakrivah 1
59|4-4lB+ 4 -74lHl ¬PltP|4H &4 + °-°³+
uµavisvasane vuñjvadvogamatmavisuddhave 11 6-1211
BP Tl4|H¹l ¤l4 ¤l¹4¬¬¬ |F¤¹-·
samam kavasirogrïvam dharavannacaIam sthirah 1
B¹9 ÷4 +l|BTl¤ F4 |7H¾l+4¬l T4+ + °-°°+
samµreksva nasikagram svam disascanavaIokavan 11 6-1311
#IBHBWBE(²U­Page 61 of 179
9Hl-6ltPl |4¬6¬l¤ G¬l|¹¤6 |F¤6-·
µrasantatma vigatabhïrbrahmacarivrate sthitah 1
P+- B 4¹4 P|¬Hl 4 ± HlBl6 Pt9¹-+ °-°?+
manah samvamva maccitto vukta asïta matµarah 11 6-1411
4 V¬ 4 B7ltPl+ 4l ¬l |+46Pl+B-·
vuñjannevam sadatmanam vogï nivatamanasah 1
Hl|-6 |+4l T9¹Pl PtB F¤lP|¤¬¬7|6+ °-°-+
santim nirvanaµaramam matsamsthamadhigacchati 11 6-1511
+lt4+6F6 4l ¬l 5|F6 + ¬ Tl-6P++6-·
natvasnatastu vogo'sti na caikantamanasnatah 1
+ ¬l|6F4HHl¬F4 =l¤6l + 4 ¬l= ++ °-°°+
na catisvaµnasïIasva jagrato naiva carjuna 11 6-1611
4 ±lrl¹|4rl¹F4 4 ±¬ 7F4 TP B ·
vuktaharaviharasva vuktacestasva karmasu 1
4 ±F4Hl44l ¤F4 4l ¬l ¬4|6 T-Grl+ °-°÷+
vuktasvaµnavabodhasva vogo bhavati duhkhaha 11 6-1711
47l |4|+46 |¬HPltP-4 4l4|6U6 ·
vada vinivatam cittamatmanvevavatisthate 1
|+-F9 r- B4 TlP -4l 4 ± ²t4 ¬46 67l+ °-°<+
nihsµrhah sarvakamebhvo vukta itvucvate tada 11 6-1811
#IBHBWBE(²U­Page 62 of 179
4¤l 7l9l |+4l6F¤l + ñ6 Bl 9Pl FP 6l·
vatha dïµo nivatastho nengate soµama smrta 1
4l |¬+l 46|¬HF4 4 V6l 4l ¬PltP+-+ °-°°+
vogino vatacittasva vuñjato vogamatmanah 11 6-1911
4×l 9¹P6 |¬H |+¹& 4l ¬B 44l·
vatroµaramate cittam niruddham vogasevava 1
4× ¬ 4ltP+ltPl+ 9-4¬ltP|+ 6 !4|6+ °-³¤+
vatra caivatmanatmanam µasvannatmani tusvati 11 6-2011
B GPlt4|-6T 4H7 4 |&¤lGP6l|->4P ·
sukhamatvantikam vattad buddhigrahvamatïndrivam 1
4 |H 4× + ¬ 4l4 |F¤6¾¬|6 6v46-+ °-³°+
vetti vatra na caivavam sthitascaIati tattvatah 11 6-2111
4 ¬-\4l ¬l9¹ ¬l¬ P-46 +l|¤T 66-·
vam Iabdhva caµaram Iabham manvate nadhikam tatah 1
4|FP|-F¤6l + T-G + ¬ ¹Tl|9 |4¬l-46 + °-³³+
vasminsthito na duhkhena gurunaµi vicaIvate 11 6-2211
6 |4Hl7 T-GB 4l ¬|44l ¬ 4l ¬B |¬6P ·
tam vidvad duhkhasamvogavivogam vogasañjñitam 1
B |+¾4 + 4l ±-4l 4l ¬l 5|+|4 'T¬ 6Bl+ °-³°+
sa niscavena voktavvo vogo'nirvinnacetasa 11 6-2311
#IBHBWBE(²U­Page 63 of 179
BT-99¬4l-TlPl Ft4¤4l B4l +H 96-·
sankaIµaµrabhavankamamstvaktva sarvanasesatah 1
P+B 4 |->4¤lP |4|+4¹4 BP-66-+ °-³?+
manasaivendrivagramam vinivamva samantatah 11 6-2411
H+ - H+ ¹9¹P 7 4 &4l ¤ |6¬ rl64l·
sanaih sanairuµaramed buddhva dhrtigrhïtava 1
HltPB F¤ P+- T t4l + |T|¾7|9 |¬-64 6 + °-³-+
atmasamstham manah krtva na kiñcidaµi cintavet 11 6-2511
46l 46l |+¾¹|6 P+¾¾¬P|F¤¹P ·
vato vato niscarati manascañcaIamasthiram 1
66F66l |+4¹4 67ltP-4 4 4H +4 6 + °-³°+
tatastato nivamvaitadatmanveva vasam navet 11 6-2611
9Hl-6P+B G + 4l |¬+ B GP HPP ·
µrasantamanasam hvenam voginam sukhamuttamam 1
59 |6 Hl-6¹=B ¤G¬ 6PT-P9P + °-³÷+
uµaiti santarajasam brahmabhütamakaImasam 11 6-2711
4 V¬ 4 B7ltPl+ 4l ¬l |4¬6T-P9-·
vuñjannevam sadatmanam vogï vigatakaImasah 1
B G + ¤GB F9H Pt4-6 B GP+ 6 + °-³<+
sukhena brahmasamsµarsamatvantam sukhamasnute 11 6-2811
#IBHBWBE(²U­Page 64 of 179
B4 ¬ 6F¤PltPl+ B4 ¬ 6l|+ ¬ltP|+·
sarvabhütasthamatmanam sarvabhütani catmani 1
²¬6 4l ¬4 ±ltPl B4 × BP7H +-+ °-³°+
ïksate vogavuktatma sarvatra samadarsanah 11 6-2911
4l Pl 9-4|6 B4 × B4 ¬ P|4 9-4|6·
vo mam µasvati sarvatra sarvam ca mavi µasvati 1
6F4lr + 9T-4l|P B ¬ P + 9T-4|6+ °-°¤+
tasvaham na µranasvami sa ca me na µranasvati 11 6-3011
B4 ¬ 6|F¤6 4l Pl ¬=t4 Tt4Pl|F¤6-·
sarvabhütasthitam vo mam bhajatvekatvamasthitah 1
B4 ¤l 46 Pl+l 5|9 B 4l ¬l P|4 46 6 + °-°°+
sarvatha vartamano'µi sa vogï mavi vartate 11 6-3111
HltPl 9¹4 + B4 × BP 9-4|6 4l 5= +·
atmauµamvena sarvatra samam µasvati vo'rjuna 1
B G 4l 4|7 4l T-G B 4l ¬l 9¹Pl P6-+ °-°³+
sukham va vadi va duhkham sa vogï µaramo matah 11 6-3211
#IBHBWBE(²U­Page 65 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
4l 54 4l ¬Ft44l 9l ±- Bl¹4 + P¤ B 7+·
vo'vam vogastvava µroktah samvena madhusüdana 1
96F4lr + 9-4l|P ¬¾¬t4l|tF¤|6 |F¤¹lP + °-°°+
etasvaham na µasvami cañcaIatvatsthitim sthiram 11 6-3311
¬¾¬ |r P+- T !T 9Pl|¤ 4¬47 c7P ·
cañcaIam hi manah krsna µramathi baIavad drdham 1
6F4lr |+¤r P-4 4l4l |¹4 B T!T¹P + °-°?+
tasvaham nigraham manve vavoriva suduskaram 11 6-3411
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
HB H4 Prl4lrl P+l T|+ ¤r ¬¬P ·
asamsavam mahabaho mano durnigraham caIam 1
H-4lB + 6 Tl -6 4 4 ¹l¹4 T ¬ ¬ G6 + °-°-+
abhvasena tu kaunteva vairagvena ca grhvate 11 6-3511
HB 46ltP+l 4l ¬l T!9l9 ²|6 P P|6-·
asamvatatmana vogo dusµraµa iti me matih 1
4-4ltP+l 6 466l H14l 54l8 P 9l46-+ °-°°+
vasvatmana tu vatata sakvo'vaµtumuµavatah 11 6-3611
#IBHBWBE(²U­Page 66 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
H4|6- ~&4l 9 6l 4l ¬l¬|¬6Pl+B-·
avatih sraddhavoµeto vogaccaIitamanasah 1
H9l-4 4l ¬B |B|& Tl ¬|6 T !T ¬¬7|6+ °-°÷+
aµraµva vogasamsiddhim kam gatim krsna gacchati 11 6-3711
T|¬¬l ¬4|4H7|-7¬lH|P4 +-4|6·
kaccinnobhavavibhrastaschinnabhramiva nasvati 1
H9|6Ul Prl4lrl |4P 7l ¤GT- 9|¤+ °-°<+
aµratistho mahabaho vimüdho brahmanah µathi 11 6-3811
96-P B H4 T !T 7 H Pr F4H 96-·
etanme samsavam krsna chettumarhasvasesatah 1
t47-4- B H4F4lF4 7 Hl + G 99H6 + °-°°+
tvadanvah samsavasvasva chetta na hvuµaµadvate 11 6-3911
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
9l¤ + 4 r +lP × |4+lHF6F4 |4H6 ·
µartha naiveha namutra vinasastasva vidvate 1
+ |r T-4lTT tT|¾7 T¬ |6 6l6 ¬¬7|6+ °-?¤+
na hi kaIvanakrtkascid durgatim tata gacchati 11 6-4011
#IBHBWBE(²U­Page 67 of 179
9l-4 9 '4T 6l ¬l Tl+ |9t4l HlH6l- BPl-·
µraµva µunvakrtam Iokanusitva sasvatïh samah 1
H ¬l+l ~lP6l ¬ r 4l ¬H7l 5|¬=l46 + °-?°+
sucïnam srïmatam gehe vogabhrasto'bhijavate 11 6-4111
H¤4l 4l |¬+lP 4 T ¬ ¬4|6 ¤lP6lP ·
athava voginameva kuIe bhavati dhïmatam 1
96|& T¬ ¬6¹ ¬l T =-P 47lcHP + °-?³+
etaddhi durIabhataram Ioke janma vadïdrsam 11 6-4211
6× 6 4 |&B 4l ¬ ¬¬6 9l 4 7 |rTP ·
tatra tam buddhisamvogam Iabhate µaurvadehikam 1
466 ¬ 66l ¬ 4- B |B&l T ¹+-7++ °-?°+
vatate ca tato bhüvah samsiddhau kurunandana 11 6-4311
9 4l -4lB + 6 + 4 |846 G4Hl 5|9 B-·
µürvabhvasena tenaiva hrivate hvavaso'µi sah 1
|=¬lB ¹|9 4l ¬F4 H-7¤Gl|646 6 + °-??+
jijñasuraµi vogasva sabdabrahmativartate 11 6-4411
94¬lH6Pl+F6 4l ¬l B H &|T|-49-·
µravatnadvatamanastu vogï samsuddhakiIbisah 1
H+ T=-PB |B&F66l 4l|6 9¹l ¬|6P + °-?-+
anekajanmasamsiddhastato vati µaram gatim 11 6-4511
#IBHBWBE(²U­Page 68 of 179
69|F4-4l 5|¤Tl 4l ¬l ¬l|+-4l 5|9 P6l 5|¤T-·
taµasvibhvo'dhiko vogï jñanibhvo'µi mato'dhikah 1
T|P -4¾l|¤Tl 4l ¬l 6FPlHl ¬l ¬4l= ++ °-?°+
karmibhvascadhiko vogï tasmadvogï bhavarjuna 11 6-4611
4l |¬+lP|9 B4 9l Pã6 +l-6¹ltP+l·
voginamaµi sarvesam madgatenantaratmana 1
~&l4l-¬=6 4l Pl B P 4 ±6Pl P6-+ °-?÷+
sraddhavanbhajate vo mam sa me vuktatamo matah 11 6-4711
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
HltPB 4P4l ¬l +lP 9Ul 5\4l4-+ °+
atmasamvamavogo nama sastho'dhvavah 11 611
#IBHBWBE(²U­Page 69 of 179
H¤ B8Pl 5\4l4-
atha saµtamo'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
P¹4lB±P+l- 9l¤ 4l ¬ 4 V-P7l~4-·
mavvasaktamanah µartha vogam vuñjanmadasravah 1
HB H4 BP¤ Pl 4¤l ¬lF4|B 6¬7 T + ÷-°+
asamsavam samagram mam vatha jñasvasi tacchrnu 11 7-111
¬l+ 6 5r B|4¬l+|P7 4÷4l¹4H 96-·
jñanam te'ham savijñanamidam vaksvamvasesatah 1
47¬lt4l + r ¬ 4l 5-47¬l6-4P4|H!46 + ÷-³+
vajjñatva neha bhüvo'nvajjñatavvamavasisvate 11 7-211
P+ !4lTl BrG 9 T|¾H6|6 |B&4 ·
manusvanam sahasresu kascidvatati siddhave 1
466lP|9 |B&l+l T|¾-Pl 4 |H 6v46-+ ÷-°+
vatatamaµi siddhanam kascinmam vetti tattvatah 11 7-311
#IBHBWBE(²U­Page 70 of 179
¬ |P¹l9l 5+¬l 4l4 - G P+l 4 |&¹ 4 ¬·
bhümiraµo'naIo vavuh kham mano buddhireva ca 1
Hr Tl¹ ²6l4 P |¬¬l 9T |6¹7¤l+ ÷-?+
ahankara itïvam me bhinna µrakrtirastadha 11 7-411
H9¹ 4|P6Ft4-4l 9T |6 |4|& P 9¹lP ·
aµarevamitastvanvam µrakrtim viddhi me µaram 1
=l4¬ 6l Prl4lrl 44 7 ¤l4 6 =¬6 + ÷--+
jïvabhütam mahabaho vavedam dharvate jagat 11 7-511
96Hl +l|+ ¬ 6l|+ B4l Tlt4 9¤l¹4·
etadvonïni bhütani sarvanïtvuµadharava 1
Hr T tHF4 =¬6- 9¬4- 9¬4F6¤l+ ÷-°+
aham krtsnasva jagatah µrabhavah µraIavastatha 11 7-611
PH- 9¹6¹ +l-4|tT|¾7|F6 ¤+V4·
mattah µarataram nanvatkiñcidasti dhanañjava 1
P|4 B4 |P7 9l 6 B × P|T¬Tl ²4+ ÷-÷+
mavi sarvamidam µrotam sütre manigana iva 11 7-711
¹Bl 5rP-B Tl -6 4 9¬l|FP H|HB 4 4l -·
raso'hamaµsu kaunteva µrabhasmi sasisürvavoh 1
9T4- B4 4 7 9 H-7- G 9l ¹9 + 9 + ÷-<+
µranavah sarvavedesu sabdah khe µaurusam nrsu 11 7-811
#IBHBWBE(²U­Page 71 of 179
9 '4l ¬-¤- 9 |¤-4l ¬ 6 =¾l|FP |4¬l4Bl ·
µunvo gandhah µrthivvam ca tejascasmi vibhavasau 1
=l4+ B4 ¬ 6 9 69¾l|FP 69|F49 + ÷-°+
jïvanam sarvabhütesu taµascasmi taµasvisu 11 7-911
4l= Pl B4 ¬ 6l+l |4|& 9l¤ B+l6+P ·
bïjam mam sarvabhütanam viddhi µartha sanatanam 1
4 |&4 |&P6lP|FP 6 =F6 =|F4+lPrP + ÷-°¤+
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham 11 7-1011
4¬ 4¬46l ¬lr TlP¹l¬|44|= 6P ·
baIam baIavatam caham kamaragavivarjitam 1
¤Pl |4¹&l ¬ 6 9 TlPl 5|FP ¬¹69 ¬+ ÷-°°+
dharmaviruddho bhütesu kamo'smi bharatarsabha 11 7-1111
4 ¬ 4 Bl|v4Tl ¬l4l ¹l=BlF6lPBl¾ 4 ·
ve caiva sattvika bhava rajasastamasasca ve 1
PH 94 |6 6l|-4|& + t4r 6 9 6 P|4+ ÷-°³+
matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mavi 11 7-1211
|×|¬¬ TP4 ¬l 4 ¹ |¬- B4 |P7 =¬6 ·
tribhirgunamavairbhavairebhih sarvamidam jagat 1
Pl |r6 +l|¬=l+l|6 PlP -4- 9¹P-44P + ÷-°°+
mohitam nabhijanati mamebhvah µaramavvavam 11 7-1311
#IBHBWBE(²U­Page 72 of 179
7 4l G 9l ¬ TP4l PP Pl4l T¹t44l·
daivï hvesa gunamavï mama mava duratvava 1
PlP 4 4 99H-6 Pl4lP 6l 6¹|-6 6 + ÷-°?+
mameva ve µraµadvante mavametam taranti te 11 7-1411
+ Pl T!T |6+l P 7l- 99H-6 +¹l¤Pl-·
na mam duskrtino müdhah µraµadvante naradhamah 1
Pl44l986¬l+l HlB ¹ ¬l4Pl|~6l-+ ÷-°-+
mavavaµahrtajñana asuram bhavamasritah 11 7-1511
¬6 |4 ¤l ¬=-6 Pl =+l- B T |6+l 5= +·
caturvidha bhajante mam janah sukrtino'rjuna 1
Hl6l |=¬lB ¹¤l ¤l ¬l+l ¬ ¬¹69 ¬+ ÷-°°+
arto jijñasurartharthï jñanï ca bharatarsabha 11 7-1611
6 9l ¬l+l |+t44 ± 9T¬|±|4 |H!46 ·
tesam jñanï nitvavukta ekabhaktirvisisvate 1
|94l |r ¬l|++l 5t4¤ Pr B ¬ PP |94-+ ÷-°÷+
µrivo hi jñanino'tvarthamaham sa ca mama µrivah 11 7-1711
57l¹l- B4 94 6 ¬l+l t4ltP 4 P P6P ·
udarah sarva evaite jñanï tvatmaiva me matam 1
Hl|F¤6- B |r 4 ±ltPl PlP 4l+ HPl ¬|6P + ÷-°<+
asthitah sa hi vuktatma mamevanuttamam gatim 11 7-1811
#IBHBWBE(²U­Page 73 of 179
4r+l =-P+lP-6 ¬l+4l-Pl 99H6 ·
bahünam janmanamante jñanavanmam µraµadvate 1
4lB 7 4- B4 |P|6 B PrltPl B T¬ ¬-+ ÷-°°+
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurIabhah 11 7-1911
TlP F6 F6 8 6¬l+l- 99H-6 5-47 46l-·
kamaistaistairhrtajñanah µraµadvante'nvadevatah 1
6 6 |+4PPlF¤l4 9T t4l |+46l- F44l+ ÷-³¤+
tam tam nivamamasthava µrakrtva nivatah svava 11 7-2011
4l 4l 4l 4l 6+ ¬±- ~&4l|¬ 6 |P¬7|6·
vo vo vam vam tanum bhaktah sraddhavarcitumicchati 1
6F4 6F4l¬¬l ~&l 6lP 4 |47¤l¹4rP + ÷-³°+
tasva tasvacaIam sraddham tameva vidadhamvaham 11 7-2111
B 64l ~&4l 4 ±F6F4l¹l¤+Plr6 ·
sa tava sraddhava vuktastasvaradhanamïhate 1
¬¬6 ¬ 66- TlPl-P4 4|4|r6l|-r 6l+ + ÷-³³+
Iabhate ca tatah kamanmavaivavihitanhi tan 11 7-2211
H-64H T¬ 6 9l 6T4t4-9P ¤BlP ·
antavattu µhaIam tesam tadbhavatvaIµamedhasam 1
7 4l-7 44=l 4l|-6 PT±l 4l|-6 PlP|9+ ÷-³°+
devandevavajo vanti madbhakta vanti mamaµi 11 7-2311
#IBHBWBE(²U­Page 74 of 179
H-4± -4|±Pl9¬ P-4-6 PlP4 &4-·
avvaktam vvaktimaµannam manvante mamabuddhavah 1
9¹ ¬l4P=l+-6l PPl-44P+ HPP + ÷-³?+
µaram bhavamajananto mamavvavamanuttamam 11 7-2411
+lr 9TlH- B4 F4 4l ¬Pl4lBPl4 6-·
naham µrakasah sarvasva vogamavasamavrtah 1
P 7l 54 +l|¬=l+l|6 ¬l Tl PlP=P-44P + ÷-³-+
müdho'vam nabhijanati Ioko mamajamavvavam 11 7-2511
4 7lr BP6l6l|+ 46 Pl+l|+ ¬l= +·
vedaham samatïtani vartamanani carjuna 1
¬|4!4l|T ¬ ¬ 6l|+ Pl 6 4 7 + T¾++ ÷-³°+
bhavisvani ca bhütani mam tu veda na kascana 11 7-2611
²¬7lã 9BP t¤ + ã-ãPl r + ¬l¹6·
icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata 1
B4 ¬ 6l|+ B¹Pl r B¬ 4l|-6 9¹-69+ ÷-³÷+
sarvabhütani sammoham sarge vanti µarantaµa 11 7-2711
4 9l t4-6¬6 9l9 =+l+l 9 '4TP TlP ·
vesam tvantagatam µaµam jananam µunvakarmanam 1
6 ã-ãPl r|+P ±l ¬=-6 Pl c7¤6l-+ ÷-³<+
te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah 11 7-2811
#IBHBWBE(²U­Page 75 of 179
=¹lP¹TPl ¬l4 PlPl|~t4 46|-6 4 ·
jaramaranamoksava mamasritva vatanti ve 1
6 ¤G 6|ãT- T tHP\4ltP TP ¬l|G¬P + ÷-³°+
te brahma tadviduh krtsnamadhvatmam karma cakhiIam 11 7-2911
Bl|¤¬ 6l|¤7 4 Pl Bl|¤4¬ ¬ 4 |4T-·
sadhibhütadhidaivam mam sadhivajñam ca ve viduh 1
94lTTl¬ 5|9 ¬ Pl 6 |4T4 ±¬ 6B-+ ÷-°¤+
µravanakaIe'µi ca mam te vidurvuktacetasah 11 7-3011
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¬l+|4¬l+4l ¬l +lP B8Pl 5\4l4-+ ÷+
jñanavijñanavogo nama saµtamo'dhvavah 11 711
#IBHBWBE(²U­Page 76 of 179
H¤ H7Pl 5\4l4-
atha astamo'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
|T 67 ¤G |TP\4ltP |T TP 9 ¹9l HP·
kim tad brahma kimadhvatmam kim karma µurusottama 1
H|¤¬ 6 ¬ |T 9l ±P|¤7 4 |TP ¬46 + <-°+
adhibhütam ca kim µroktamadhidaivam kimucvate 11 8-111
H|¤4¬- T¤ Tl 5× 7 r 5|FP-P¤ B 7+·
adhivajñah katham ko'tra dehe'sminmadhusüdana 1
94lTTl¬ ¬ T¤ ¬ 4l 5|B |+46ltP|¬-+ <-³+
µravanakaIe ca katham jñevo'si nivatatmabhih 11 8-211
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
H¬¹ ¤G 9¹P F4¬l4l 5\4ltPP ¬46 ·
aksaram brahma µaramam svabhavo'dhvatmamucvate 1
¬ 6¬l4l T4T¹l |4B¬ - TP B |¬6-+ <-°+
bhütabhavodbhavakaro visargah karmasañjñitah 11 8-311
#IBHBWBE(²U­Page 77 of 179
H|¤¬ 6 ¬¹l ¬l4- 9 ¹9¾l|¤7 46P ·
adhibhütam ksaro bhavah µurusascadhidaivatam 1
H|¤4¬l 5rP 4l× 7 r 7 r¬ 6l 4¹+ <-?+
adhivajño'hamevatra dehe dehabhrtam vara 11 8-411
H-6Tl¬ ¬ PlP 4 FP¹-P ¤4l T¬ 4¹P ·
antakaIe ca mameva smaranmuktva kaIevaram 1
4- 94l|6 B PTl4 4l|6 +lFt4× B H4-+ <--+
vah µravati sa madbhavam vati nastvatra samsavah 11 8-511
4 4 4l|9 FP¹-¬l4 t4=t4-6 T¬ 4¹P ·
vam vam vaµi smaranbhavam tvajatvante kaIevaram 1
6 6P 4 |6 Tl -6 4 B7l 6Tl4¬l|46-+ <-°+
tam tamevaiti kaunteva sada tadbhavabhavitah 11 8-611
6FPltB4 9 Tl¬ 9 PlP+ FP¹ 4 \4 ¬·
tasmatsarvesu kaIesu mamanusmara vudhva ca 1
P¹4|9 6P+l 4 |&Pl P 4 !4F4B H4-+ <-÷+ or BH4P
mavvarµitamanobuddhirmamevaisvasvasamsavah 11 8-711 or samsavam
H-4lB4l ¬4 ± + ¬ 6Bl +l-4¬l|P+l·
abhvasavogavuktena cetasa nanvagamina 1
9¹P 9 ¹9 |7-4 4l|6 9l¤l + |¬-64+ + <-<+
µaramam µurusam divvam vati µarthanucintavan 11 8-811
#IBHBWBE(²U­Page 78 of 179
T|4 9 ¹lTP+ Hl|B6l¹
kavim µuranamanusasitaram
HTl ¹Tl4 BP+ FP¹ H-·
anoranïvamsamanusmaredvah 1
B4 F4 ¤l6l¹P|¬-t4-9
sarvasva dhataramacintvarüµam
Hl|7t44T 6PB- 9¹F6l6 + <-°+
aditvavarnam tamasah µarastat 11 8-911
94lTTl¬ P+Bl5¬¬ +
µravanakaIe manasa'caIena
¬¤4l 4 ±l 4l ¬4¬ + ¬ 4·
bhaktva vukto vogabaIena caiva 1
H 4l P \4 9lTPl4 -4 B¹4T
bhruvormadhve µranamavesva samvak
B 6 9¹ 9 ¹9P 9 |6 |7-4P + <-°¤+
sa tam µaram µurusamuµaiti divvam 11 8-1011
47¬¹ 4 7|47l 47|-6
vadaksaram vedavido vadanti
|4H|-6 4H64l 4l6¹l¬l-·
visanti vadvatavo vïtaragah 1
#IBHBWBE(²U­Page 79 of 179
4|7¬7-6l ¤G¬4 ¬¹|-6
vadicchanto brahmacarvam caranti
6H 97 B ¤r T 94÷4 + <-°°+
tatte µadam sangrahena µravaksve 11 8-1111
B4 ãl¹l|T B 4¹4 P+l 8|7 |+¹\4 ¬·
sarvadvarani samvamva mano hrdi nirudhva ca 1
P \-4l ¤l4ltP+- 9lTPl|F¤6l 4l ¬¤l¹TlP + <-°³+
müdhnvardhavatmanah µranamasthito vogadharanam 11 8-1211
Hl |Pt4 Tl¬¹ ¤G -4lr¹-PlP+ FP¹+ ·
omitvekaksaram brahma vvaharanmamanusmaran 1
4- 94l|6 t4=-7 r B 4l|6 9¹Pl ¬|6P + <-°°+
vah µravati tvajandeham sa vati µaramam gatim 11 8-1311
H+-4¬ 6l- B66 4l Pl FP¹|6 |+t4H-·
ananvacetah satatam vo mam smarati nitvasah 1
6F4lr B ¬¬- 9l¤ |+t44 ±F4 4l |¬+-+ <-°?+
tasvaham suIabhah µartha nitvavuktasva voginah 11 8-1411
PlP 9 t4 9 += -P T-Gl¬4PHlH6P ·
mamuµetva µunarjanma duhkhaIavamasasvatam 1
+lH 4|-6 PrltPl+- B |B|& 9¹Pl ¬6l-+ <-°-+
naµnuvanti mahatmanah samsiddhim µaramam gatah 11 8-1511
#IBHBWBE(²U­Page 80 of 179
Hl¤G¬ 4+l0l Tl- 9 +¹l4|6 +l 5= +·
abrahmabhuvanaIIokah µunaravartino'rjuna 1
PlP 9 t4 6 Tl -6 4 9 += -P + |4H6 + <-°°+
mamuµetva tu kaunteva µunarjanma na vidvate 11 8-1611
BrG4 ¬94 -6Pr4 7 ¤GTl |4T-·
sahasravugaµarvantamaharvad brahmano viduh 1
¹l|× 4 ¬BrGl-6l 6 5rl ¹l×|47l =+l-+ <-°÷+
ratrim vugasahasrantam te'horatravido janah 11 8-1711
H-4±l7 -4±4- B4l - 9¬4-t4r¹l¬P ·
avvaktad vvaktavah sarvah µrabhavantvaharagame 1
¹l-4l¬P 9¬l4-6 6× 4l-4±B ¬T + <-°<+
ratrvagame µraIïvante tatraivavvaktasañjñake 11 8-1811
¬ 6¤lP- B 94l4 ¬ t4l ¬ t4l 9¬l46 ·
bhütagramah sa evavam bhütva bhütva µraIïvate 1
¹l-4l¬P 54H- 9l¤ 9¬4t4r¹l¬P + <-°°+
ratrvagame'vasah µartha µrabhavatvaharagame 11 8-1911
9¹F6FPlH ¬l4l 5-4l 5-4±l 5-4±ltB+l6+-·
µarastasmattu bhavo'nvo'vvakto'vvaktatsanatanah 1
4- B B4 9 ¬ 6 9 +-4tB + |4+-4|6+ <-³¤+
vah sa sarvesu bhütesu nasvatsu na vinasvati 11 8-2011
#IBHBWBE(²U­Page 81 of 179
H-4±l 5¬¹ ²t4 ±F6Plc- 9¹Pl ¬|6P ·
avvakto'ksara itvuktastamahuh µaramam gatim 1
4 9l-4 + |+46 -6 6&lP 9¹P PP+ <-³°+
vam µraµva na nivartante taddhama µaramam mama 11 8-2111
9 ¹9- B 9¹- 9l¤ ¬¤4l ¬-4Ft4+-44l·
µurusah sa µarah µartha bhaktva Iabhvastvananvava 1
4F4l-6-F¤l|+ ¬ 6l|+ 4 + B4 |P7 66P + <-³³+
vasvantahsthani bhütani vena sarvamidam tatam 11 8-2211
4× Tl¬ t4+l4 |HPl4 |H ¬ 4 4l |¬+-·
vatra kaIe tvanavrttimavrttim caiva voginah 1
94l6l 4l|-6 6 Tl¬ 4÷4l|P ¬¹69 ¬+ <-³°+
µravata vanti tam kaIam vaksvami bharatarsabha 11 8-2311
H|P=l |6¹r- H T- 9'PlBl 5H¹l4TP ·
agnirjotirahah sukIah sanmasa uttaravanam 1
6× 94l6l ¬¬7|-6 ¤G ¤G|47l =+l-+ <-³?+
tatra µravata gacchanti brahma brahmavido janah 11 8-2411
¤ Pl ¹l|×F6¤l T !T- 9'PlBl 7|¬Tl4+P ·
dhümo ratristatha krsnah sanmasa daksinavanam 1
6× ¬l->PB 74l |64l ¬l 9l-4 |+46 6 + <-³-+
tatra candramasam jvotirvogï µraµva nivartate 11 8-2511
#IBHBWBE(²U­Page 82 of 179
H TT !T ¬6l G 6 =¬6- HlH6 P6 ·
sukIakrsne gatï hvete jagatah sasvate mate 1
9T4l 4lt4+l4 |HP-44l46 6 9 +-+ <-³°+
ekava vatvanavrttimanvavavartate µunah 11 8-2611
+ 6 B 6l 9l¤ =l+-4l ¬l P G|6 T¾+·
naite srtï µartha jananvogï muhvati kascana 1
6FPltB4 9 Tl¬ 9 4l ¬4 ±l ¬4l= ++ <-³÷+
tasmatsarvesu kaIesu vogavukto bhavarjuna 11 8-2711
4 7 9 4¬ 9 69-B ¬ 4
vedesu vajñesu taµahsu caiva
7l+ 9 4t9 '4T¬ 9|77P ·
danesu vatµunvaµhaIam µradistam 1
Ht4 |6 6tB4 |P7 |4|7t4l
atveti tatsarvamidam viditva
4l ¬l 9¹ F¤l+P 9 |6 ¬lHP + <-³<+
vogï µaram sthanamuµaiti cadvam 11 8-2811
#IBHBWBE(²U­Page 83 of 179
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
H¬¹¤G4l ¬l +lPl7Pl 5\4l4-+ <+
aksarabrahmavogo namastamo'dhvavah 11 811
#IBHBWBE(²U­Page 84 of 179
H¤ +4Pl 5\4l4-
atha navamo'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
²7 6 6 ¬ G6P 94÷4l¹4+B 44 ·
idam tu te guhvatamam µravaksvamvanasüvave 1
¬l+ |4¬l+B|r6 47¬lt4l Pl ÷4B 5H ¬l6 + °-°+
jñanam vijñanasahitam vajjñatva moksvase'subhat 11 9-111
¹l=|4Hl ¹l=¬ G 9|4×|P7P HPP ·
rajavidva rajaguhvam µavitramidamuttamam 1
9t4¬l4¬P ¤¹4 B B G T6 P-44P + °-³+
µratvaksavagamam dharmvam susukham kartumavvavam 11 9-211
H~²¤l+l- 9 ¹9l ¤P F4lF4 9¹-69·
asraddadhanah µurusa dharmasvasva µarantaµa 1
H9l-4 Pl |+46 -6 P t4 B Bl¹4tP |++ °-°+
aµraµva mam nivartante mrtvusamsaravartmani 11 9-311
#IBHBWBE(²U­Page 85 of 179
P4l 66|P7 B4 =¬7-4±P |6 +l·
mava tatamidam sarvam jagadavvaktamürtina 1
PtF¤l|+ B4 ¬ 6l|+ + ¬lr 6 !44|F¤6-+ °-?+
matsthani sarvabhütani na caham tesvavasthitah 11 9-411
+ ¬ PtF¤l|+ ¬ 6l|+ 9-4 P 4l ¬P H¹P ·
na ca matsthani bhütani µasva me vogamaisvaram 1
¬ 6¬ ¬ ¬ ¬ 6F¤l PPltPl ¬ 6¬l4+-+ °--+
bhütabhrnna ca bhütastho mamatma bhütabhavanah 11 9-511
4¤lTlH|F¤6l |+t4 4l4 - B4 ׬l Prl+ ·
vathakasasthito nitvam vavuh sarvatrago mahan 1
6¤l B4l |T ¬ 6l|+ PtF¤l+lt4 9¤l¹4+ °-°+
tatha sarvani bhütani matsthanïtvuµadharava 11 9-611
B4 ¬ 6l|+ Tl -6 4 9T |6 4l|-6 Pl|PTlP ·
sarvabhütani kaunteva µrakrtim vanti mamikam 1
T-9¬4 9 +F6l|+ T-9l7l |4B =l¹4rP + °-÷+
kaIµaksave µunastani kaIµadau visrjamvaham 11 9-711
9T |6 F4lP47-4 |4B =l|P 9 +- 9 +-·
µrakrtim svamavastabhva visrjami µunah µunah 1
¬ 6¤lP|PP T tHP4H 9T 6 4 Hl6 + °-<+
bhütagramamimam krtsnamavasam µrakrtervasat 11 9-811
#IBHBWBE(²U­Page 86 of 179
+ ¬ Pl 6l|+ TPl |T |+4Þ|-6 ¤+V4·
na ca mam tani karmani nibadhnanti dhanañjava 1
57lBl+47lBl+PB± 6 9 TP B + °-°+
udasïnavadasïnamasaktam tesu karmasu 11 9-911
P4l\4¬ T 9T |6- B 46 B¬¹l¬¹P ·
mavadhvaksena µrakrtih süvate sacaracaram 1
r 6 +l+ + Tl -6 4 =¬|ã9|¹46 6 + °-°¤+
hetunanena kaunteva jagadviµarivartate 11 9-1011
H4=l+|-6 Pl P 7l Pl+ 9l 6+ Pl|~6P ·
avajananti mam müdha manusïm tanumasritam 1
9¹ ¬l4P=l+-6l PP ¬ 6Pr H¹P + °-°°+
µaram bhavamajananto mama bhütamahesvaram 11 9-1111
Pl ¤lHl Pl ¤TPl Tl Pl ¤¬l+l |4¬ 6B-·
moghasa moghakarmano moghajñana vicetasah 1
¹l¬BlPlB ¹l ¬ 4 9T |6 Pl |r+l |~6l-+ °-°³+
raksasïmasurïm caiva µrakrtim mohinïm sritah 11 9-1211
PrltPl+F6 Pl 9l¤ 7 4l 9T |6Pl|~6l-·
mahatmanastu mam µartha daivïm µrakrtimasritah 1
¬=-t4+-4P+Bl ¬lt4l ¬ 6l|7P-44P + °-°°+
bhajantvananvamanaso jñatva bhütadimavvavam 11 9-1311
#IBHBWBE(²U­Page 87 of 179
B66 Tl6 4-6l Pl 46-6¾ c7¤6l-·
satatam kïrtavanto mam vatantasca drdhavratah 1
+PF4-6¾ Pl ¬¤4l |+t44 ±l 59lB6 + °-°?+
namasvantasca mam bhaktva nitvavukta uµasate 11 9-1411
¬l+4¬ + ¬l-4-4 4=-6l PlP 9lB6 ·
jñanavajñena caµvanve vajanto mamuµasate 1
9Tt4 + 9 ¤¤4 + 4c¤l |4H6l P GP + °-°-+
ekatvena µrthaktvena bahudha visvatomukham 11 9-1511
Hr 46 ¹r 4¬- F4¤lrPrPl 9¤P ·
aham kraturaham vajñah svadhahamahamausadham 1
P¬l 5rPrP 4l74PrP|P¹r c6P + °-°°+
mantro'hamahamevajvamahamagniraham hutam 11 9-1611
|96lrPF4 =¬6l Pl6l ¤l6l |96lPr-·
µitahamasva jagato mata dhata µitamahah 1
4 H 9|4×Pl Tl¹ +1BlP 4= ¹ 4 ¬+ °-°÷+
vedvam µavitramonkara rksama vajureva ca 11 9-1711
¬|6¬ 6l 9¬ - Bl¬l |+4lB- H¹T B 86 ·
gatirbharta µrabhuh saksï nivasah saranam suhrt 1
9¬4- 9¬4- F¤l+ |+¤l+ 4l=P-44P + °-°<+
µrabhavah µraIavah sthanam nidhanam bïjamavvavam 11 9-1811
#IBHBWBE(²U­Page 88 of 179
69l¹4rPr 49 |+¬ dl¹4 tB =l|P ¬·
taµamvahamaham varsam nigrhnamvutsrjami ca 1
HP 6 ¬ 4 P t4 ¾ B7B¬lrP= ++ °-°°+
amrtam caiva mrtvusca sadasaccahamarjuna 11 9-1911
× |4Hl Pl Bl P9l- 9 69l9l
traividva mam somaµah µütaµaµa
4¬ |¹!³ 4l F4¬ |6 9l¤ 4-6 ·
vajñairistva svargatim µrarthavante 1
6 9 '4PlBlH B ¹ ->¬l T
te µunvamasadva surendraIokam
H+|-6 |7-4l|-7|4 7 4¬l ¬l+ + °-³¤+
asnanti divvandivi devabhogan 11 9-2011
6 6 ¬ ¤4l F4¬ ¬l T |4Hl¬
te tam bhuktva svargaIokam visaIam
¬lT 9 '4 Pt4 ¬l T |4H|-6·
ksïne µunve martvaIokam visanti 1
94 ×4l¤P P+ 99¬l
evam travïdharmamanuµraµanna
¬6l¬6 TlPTlPl ¬¬-6 + °-³°+
gatagatam kamakama Iabhante 11 9-2111
#IBHBWBE(²U­Page 89 of 179
H+-4l|¾-64-6l Pl 4 =+l- 94 9lB6 ·
ananvascintavanto mam ve janah µarvuµasate 1
6 9l |+t4l|¬4 ±l+l 4l ¬¬ P 4rl¹4rP + °-³³+
tesam nitvabhivuktanam vogaksemam vahamvaham 11 9-2211
4 5-4-47 46l¬±l 4=-6 ~&4l|-46l-·
ve'µvanvadevatabhakta vajante sraddhavanvitah 1
6 5|9 PlP 4 Tl -6 4 4=-t4|4|¤9 4 TP + °-³°+
te'µi mameva kaunteva vajantvavidhiµürvakam 11 9-2311
Hr |r B4 4¬l+l ¬l ±l ¬ 9¬ ¹ 4 ¬·
aham hi sarvavajñanam bhokta ca µrabhureva ca 1
+ 6 PlP|¬=l+|-6 6v4 +l6-¬44|-6 6 + °-³?+
na tu mamabhijananti tattvenatascvavanti te 11 9-2411
4l|-6 7 4¤6l 7 4l|-96 -4l|-6 |96 ¤6l-·
vanti devavrata devanµitrnvanti µitrvratah 1
¬ 6l|+ 4l|-6 ¬ 6 74l 4l|-6 PHl|=+l 5|9 PlP + °-³-+
bhütani vanti bhütejva vanti madvajino'µi mam 11 9-2511
9× 9 !9 T¬ 6l 4 4l P ¬¤4l 94¬7|6·
µatram µusµam µhaIam tovam vo me bhaktva µravacchati 1
67r ¬¤4 986P+l|P 946ltP+-+ °-³°+
tadaham bhaktvuµahrtamasnami µravatatmanah 11 9-2611
#IBHBWBE(²U­Page 90 of 179
4tT¹l |9 47+l|B 4= rl |9 77l|B 46 ·
vatkarosi vadasnasi vajjuhosi dadasi vat 1
4H9F4|B Tl -6 4 6tT ¹!4 P79 TP + °-³÷+
vattaµasvasi kaunteva tatkurusva madarµanam 11 9-2711
H ¬lH ¬T¬ ¹ 4 Pl ÷4B TP 4-¤+ -·
subhasubhaµhaIairevam moksvase karmabandhanaih 1
B -4lB4l ¬4 ±ltPl |4P ±l PlP 9 !4|B+ °-³<+
sannvasavogavuktatma vimukto mamuµaisvasi 11 9-2811
BPl 5r B4 ¬ 6 9 + P ã !4l 5|F6 + |94-·
samo'ham sarvabhütesu na me dvesvo'sti na µrivah 1
4 ¬=|-6 6 Pl ¬¤4l P|4 6 6 9 ¬l-4rP + °-³°+
ve bhajanti tu mam bhaktva mavi te tesu caµvaham 11 9-2911
H|9 ¬ tB T¹l¬l¹l ¬=6 PlP+-4¬lT ·
aµi cetsuduracaro bhajate mamananvabhak 1
Bl¤ ¹ 4 B P-6-4- B¹4¹-44|B6l |r B-+ °-°¤+
sadhureva sa mantavvah samvagvvavasito hi sah 11 9-3011
|¬9 ¬4|6 ¤Pl tPl HH¬7l|-6 |+¬¬7|6·
ksiµram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati 1
Tl -6 4 9|6=l+l|r + P ¬±- 9T-4|6+ °-°°+
kaunteva µratijanïhi na me bhaktah µranasvati 11 9-3111
#IBHBWBE(²U­Page 91 of 179
Pl |r 9l¤ -49l|~t4 4 5|9 F4 - 9l94l +4-·
mam hi µartha vvaµasritva ve'µi svuh µaµavonavah 1
|N4l 4 -4lF6¤l H >lF6 5|9 4l|-6 9¹l ¬|6P + °-°³+
strivo vaisvastatha südraste'µi vanti µaram gatim 11 9-3211
|T 9 +¤l GTl- 9 '4l ¬±l ¹l=9 4F6¤l·
kim µunarbrahmanah µunva bhakta rajarsavastatha 1
H|+t4PB G ¬l T|PP 9l-4 ¬=F4 PlP + °-°°+
anitvamasukham Iokamimam µraµva bhajasva mam 11 9-3311
P-P+l ¬4 PT±l PHl=l Pl +PFT ¹·
manmana bhava madbhakto madvajï mam namaskuru 1
PlP 4 !4|B 4 ¤4 4PltPl+ Pt9¹l4T-+ °-°?+
mamevaisvasi vuktvaivamatmanam matµaravanah 11 9-3411
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¹l=|4Hl¹l=¬ G4l ¬l +lP +4Pl 5\4l4-+ °+
rajavidvarajaguhvavogo nama navamo'dhvavah 11 911
#IBHBWBE(²U­Page 92 of 179
H¤ 7HPl 5\4l4-
atha dasamo'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
¬ 4 94 Prl4lrl H T P 9¹P 4¬-·
bhüva eva mahabaho srnu me µaramam vacah 1
4H 5r 9l4PlTl4 4÷4l|P |r6Tl¹44l+ °¤-°+
vatte'ham µrïvamanava vaksvami hitakamvava 11 10-111
+ P |4T- B ¹¬Tl- 9¬4 + Pr9 4-·
na me viduh suraganah µrabhavam na maharsavah 1
HrPl|7|r 7 4l+l Pr9l Tl ¬ B4 H-+ °¤-³+
ahamadirhi devanam maharsïnam ca sarvasah 11 10-211
4l PlP=P+l|7 ¬ 4 |H ¬l TPr H¹P ·
vo mamajamanadim ca vetti Iokamahesvaram 1
HB¹P 7- B Pt4 9 B4 9l9 - 9P ¬46 + °¤-°+
asammüdhah sa martvesu sarvaµaµaih µramucvate 11 10-311
#IBHBWBE(²U­Page 93 of 179
4 |&¬l +PB¹Pl r- ¬Pl Bt4 7P- HP-·
buddhirjñanamasammohah ksama satvam damah samah 1
B G T-G ¬4l 5¬l4l ¬4 ¬l¬4P 4 ¬+ °¤-?+
sukham duhkham bhavo'bhavo bhavam cabhavameva ca 11 10-411
H|r Bl BP6l 6 |7F69l 7l+ 4Hl 54H-·
ahimsa samata tustistaµo danam vaso'vasah 1
¬4|-6 ¬l4l ¬ 6l+l PH 94 9 ¤|¹4¤l-+ °¤--+
bhavanti bhava bhütanam matta eva µrthagvidhah 11 10-511
Pr9 4- B8 9 4 ¬t4l¹l P+4F6¤l·
maharsavah saµta µürve catvaro manavastatha 1
PTl4l Pl+Bl =l6l 4 9l ¬l T ²Pl- 9=l-+ °¤-°+
madbhava manasa jata vesam Ioka imah µrajah 11 10-611
96l |4¬ |6 4l ¬ ¬ PP 4l 4 |H 6v46-·
etam vibhütim vogam ca mama vo vetti tattvatah 1
Bl 5|4T¹9 + 4l ¬ + 4 746 +l× B H4-+ °¤-÷+
so'vikamµena vogena vujvate natra samsavah 11 10-711
Hr B4 F4 9¬4l PH- B4 946 6 ·
aham sarvasva µrabhavo mattah sarvam µravartate 1
²|6 Pt4l ¬=-6 Pl 4 ¤l ¬l4BP|-46l-+ °¤-<+
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah 11 10-811
#IBHBWBE(²U­Page 94 of 179
P|¬Hl Pã69lTl 4l ¤4-6- 9¹F9¹P ·
maccitta madgataµrana bodhavantah µarasµaram 1
T¤4-6¾ Pl |+t4 6 !4|-6 ¬ ¹P|-6 ¬+ °¤-°+
kathavantasca mam nitvam tusvanti ca ramanti ca 11 10-911
6 9l B664 ±l+l ¬=6l 9l|69 4 TP ·
tesam satatavuktanam bhajatam µrïtiµürvakam 1
77l|P 4 |&4l ¬ 6 4 + PlP 94l|-6 6 + °¤-°¤+
dadami buddhivogam tam vena mamuµavanti te 11 10-1011
6 9lP 4l+ T¹9l¤ PrP¬l+= 6P-·
tesamevanukamµarthamahamajñanajam tamah 1
+lH4l¹4ltP¬l4F¤l ¬l+7l9 + ¬lF46l+ °¤-°°+
nasavamvatmabhavastho jñanadïµena bhasvata 11 10-1111
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
9¹ ¤G 9¹ ¤lP 9|4× 9¹P ¬4l+ ·
µaram brahma µaram dhama µavitram µaramam bhavan 1
9 ¹9 HlH6 |7-4Pl|77 4P= |4¬ P + °¤-°³+
µurusam sasvatam divvamadidevamajam vibhum 11 10-1211
#IBHBWBE(²U­Page 95 of 179
HlcFt4lP 94- B4 7 4|9 +l ¹7F6¤l·
ahustvamrsavah sarve devarsirnaradastatha 1
H|B6l 7 4¬l -4lB- F44 ¬ 4 ¤4l|9 P + °¤-°°+
asito devaIo vvasah svavam caiva bravïsi me 11 10-1311
B4 P 6c6 P-4 4-Pl 47|B T H4·
sarvametadrtam manve vanmam vadasi kesava 1
+ |r 6 ¬¬4--4|± |4T7 4l + 7l+4l-+ °¤-°?+
na hi te bhagavanvvaktim vidurdeva na danavah 11 10-1411
F44P 4ltP+ltPl+ 4 t¤ t4 9 ¹9l HP·
svavamevatmanatmanam vettha tvam µurusottama 1
¬ 6¬l4+ ¬ 6 H 7 47 4 =¬t96 + °¤-°-+
bhütabhavana bhütesa devadeva jagatµate 11 10-1511
4± Pr F4H 9 T |7-4l GltP|4¬ 64-·
vaktumarhasvasesena divva hvatmavibhütavah 1
4l|¬|4 ¬ |6|¬¬l Tl|+Pl Ft4 -4l-4 |6U|B+ °¤-°°+
vabhirvibhütibhirIokanimamstvam vvaµva tisthasi 11 10-1611
T¤ |4HlPr 4l |¬ Ft4l B7l 9|¹|¬-64+ ·
katham vidvamaham vogimstvam sada µaricintavan 1
T 9 T 9 ¬ ¬l4 9 |¬-t4l 5|B ¬¬4-P4l+ °¤-°÷+
kesu kesu ca bhavesu cintvo'si bhagavanmava 11 10-1711
#IBHBWBE(²U­Page 96 of 179
|4F6¹ TltP+l 4l ¬ |4¬ |6 ¬ =+l7 +·
vistarenatmano vogam vibhütim ca janardana 1
¬ 4- T¤4 6 |8|r H '46l +l|F6 P 5P 6P + °¤-°<+
bhüvah kathava trµtirhi srnvato nasti me'mrtam 11 10-1811
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
r-6 6 T¤|4!4l|P |7-4l GltP|4¬ 64-·
hanta te kathavisvami divva hvatmavibhütavah 1
9l¤l-46- T ¹~ U +lFt4-6l |4F6¹F4 P + °¤-°°+
µradhanvatah kurusrestha nastvanto vistarasva me 11 10-1911
HrPltPl ¬ 7lT H B4 ¬ 6lH4|F¤6-·
ahamatma gudakesa sarvabhütasavasthitah 1
HrPl|7¾ P\4 ¬ ¬ 6l+lP-6 94 ¬+ °¤-³¤+
ahamadisca madhvam ca bhütanamanta eva ca 11 10-2011
Hl|7t4l+lPr |4!T 74l |69l ¹|4¹ H Pl+ ·
aditvanamaham visnurjvotisam raviramsuman 1
P¹l|¬P ¹6lP|FP +¬×lTlPr HHl+ °¤-³°+
marïcirmarutamasmi naksatranamaham sasï 11 10-2111
#IBHBWBE(²U­Page 97 of 179
4 7l+l BlP4 7l 5|FP 7 4l+lP|FP 4lB4-·
vedanam samavedo'smi devanamasmi vasavah 1
²|->4lTl P+¾l|FP ¬ 6l+lP|FP ¬ 6+l+ °¤-³³+
indrivanam manascasmi bhütanamasmi cetana 11 10-2211
¹>lTl HT¹¾l|FP |4H Hl 4¬¹¬BlP ·
rudranam sankarascasmi vitteso vaksaraksasam 1
4B +l 9l4T¾l|FP P ¹- |HG|¹TlPrP + °¤-³°+
vasünam µavakascasmi meruh sikharinamaham 11 10-2311
9 ¹l ¤Bl ¬ P ¹4 Pl |4|& 9l¤ 4 rF9|6P ·
µurodhasam ca mukhvam mam viddhi µartha brhasµatim 1
B +l+l+lPr FT-7- B¹BlP|FP Bl¬¹-+ °¤-³?+
senanïnamaham skandah sarasamasmi sagarah 11 10-2411
Pr9l Tl ¬ ¬ ¹r |¬¹lPF¹4 TP¬¹P ·
maharsïnam bhrguraham giramasmvekamaksaram 1
4¬l+l =94¬l 5|FP F¤l4¹lTl |rPl¬4-+ °¤-³-+
vajñanam jaµavajño'smi sthavaranam himaIavah 11 10-2511
HHt¤- B4 4 ¬lTl 7 49l Tl ¬ +l¹7-·
asvatthah sarvavrksanam devarsïnam ca naradah 1
¬-¤4l Tl |¬×¹¤- |B&l+l T|9¬l P |+-+ °¤-³°+
gandharvanam citrarathah siddhanam kaµiIo munih 11 10-2611
#IBHBWBE(²U­Page 98 of 179
5¬ -~4BPHl+l |4|& PlPP 6l T4P ·
uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam 1
9 ¹l46 ¬= ->lTl +¹lTl ¬ +¹l|¤9P + °¤-³÷+
airavatam gajendranam naranam ca naradhiµam 11 10-2711
Hl4 ¤l+lPr 4¤ ¤ + +lP|FP TlP¤ T ·
avudhanamaham vajram dhenünamasmi kamadhuk 1
9=+¾l|FP T-79 - B9l TlP|FP 4lB |T-+ °¤-³<+
µrajanascasmi kandarµah sarµanamasmi vasukih 11 10-2811
H+-6¾l|FP +l¬l+l 4¹Tl 4l7BlPrP ·
anantascasmi naganam varuno vadasamaham 1
|96 TlP4 Pl ¬l|FP 4P- B 4P6lPrP + °¤-³°+
µitrnamarvama casmi vamah samvamatamaham 11 10-2911
9Fl7¾l|FP 7 t4l+l Tl¬- T¬46lPrP ·
µrahIadascasmi daitvanam kaIah kaIavatamaham 1
P ¬lTl ¬ P ¬ ->l 5r 4 +6 4¾ 9|¬TlP + °¤-°¤+
mrganam ca mrgendro'ham vainatevasca µaksinam 11 10-3011
94+- 946lP|FP ¹lP- HN¬ 6lPrP ·
µavanah µavatamasmi ramah sastrabhrtamaham 1
H9lTl PT¹¾l|FP Gl 6BlP|FP =lñ4l+ °¤-°°+
jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavï 11 10-3111
#IBHBWBE(²U­Page 99 of 179
B¬l TlPl|7¹-6¾ P\4 ¬ 4lrP= +·
sarganamadirantasca madhvam caivahamarjuna 1
H\4ltP|4Hl |4Hl+l 4l7- 9476lPrP + °¤-°³+
adhvatmavidva vidvanam vadah µravadatamaham 11 10-3211
H¬¹lTlPTl¹l 5|FP ã-ã- BlPl|BTF4 ¬·
aksaranamakaro'smi dvandvah samasikasva ca 1
HrP 4l¬4- Tl¬l ¤l6lr |4H6l P G-+ °¤-°°+
ahamevaksavah kaIo dhataham visvatomukhah 11 10-3311
P t4 - B4 r¹¾lrP T4¾ ¬|4!46lP ·
mrtvuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisvatam 1
Tl|6 - ~l4l ¤ +l¹lTl FP |6P ¤l ¤ |6- ¬Pl+ °¤-°?+
kïrtih srïrvakca narïnam smrtirmedha dhrtih ksama 11 10-3411
4 rtBlP 6¤l BlVl ¬l4×l 7-7BlPrP ·
brhatsama tatha samnam gavatrï chandasamaham 1
PlBl+l Pl¬ Hl9l 5rP 6 +l T B PlT¹-+ °¤-°-+
masanam margasïrso'hamrtünam kusumakarah 11 10-3511
H 6 7¬46lP|FP 6 =F6 =|F4+lPrP ·
dvütam chaIavatamasmi tejastejasvinamaham 1
=4l 5|FP -44Bl4l 5|FP Bv4 Bv446lPrP + °¤-°°+
javo'smi vvavasavo'smi sattvam sattvavatamaham 11 10-3611
#IBHBWBE(²U­Page 100 of 179
4 !Tl+l 4lB 7 4l 5|FP 9l'74l+l ¤+V4-·
vrsnïnam vasudevo'smi µandavanam dhanañjavah 1
P +l+lP-4r -4lB- T4l+lP H+l T|4-+ °¤-°÷+
munïnamaµvaham vvasah kavïnamusana kavih 11 10-3711
7'7l 7P46lP|FP +l|6¹|FP |=¬l96lP ·
dando damavatamasmi nïtirasmi jigïsatam 1
Pl + ¬ 4l|FP ¬ Gl+l ¬l+ ¬l+46lPrP + °¤-°<+
maunam caivasmi guhvanam jñanam jñanavatamaham 11 10-3811
4¬l|9 B4 ¬ 6l+l 4l= 67rP= +·
vaccaµi sarvabhütanam bïjam tadahamarjuna 1
+ 67|F6 |4+l 4tF4l-P4l ¬ 6 ¬¹l¬¹P + °¤-°°+
na tadasti vina vatsvanmava bhütam caracaram 11 10-3911
+l-6l 5|F6 PP |7-4l+l |4¬ 6l+l 9¹-69·
nanto'sti mama divvanam vibhütïnam µarantaµa 1
99 6 ² H6- 9l ±l |4¬ 6 |4 F6¹l P4l+ °¤-?¤+
esa tüddesatah µrokto vibhütervistaro mava 11 10-4011
4H|㬠|6PtBv4 ~lPT|= 6P 4 4l·
vadvadvibhütimatsattvam srïmadürjitameva va 1
6H7 4l4¬¬7 t4 PP 6 =l HB¹¬4P + °¤-?°+
tattadevavagaccha tvam mama tejomsasambhavam 11 10-4111
#IBHBWBE(²U­Page 101 of 179
H¤4l 4c+ 6 + |T ¬l6 + 64l= +·
athava bahunaitena kim jñatena tavarjuna 1
|47-4lr|P7 T tHP Tl H + |F¤6l =¬6 + °¤-?³+
vistabhvahamidam krtsnamekamsena sthito jagat 11 10-4211
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
|4¬ |64l ¬l +lP 7HPl 5\4l4-+ °¤+
vibhütivogo nama dasamo'dhvavah 11 1011
#IBHBWBE(²U­Page 102 of 179
H¤ Tl7Hl 5\4l4-
athaikadaso'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
P7+ ¤rl4 9¹P ¬ GP\4ltPB |¬6P ·
madanugrahava µaramam guhvamadhvatmasañjñitam 1
4v44l ± 4¬F6 + Pl rl 54 |4¬6l PP+ °°-°+
vattvavoktam vacastena moho'vam vigato mama 11 11-111
¬4l-44l |r ¬ 6l+l ~ 6l |4F6¹Hl P4l·
bhavaµvavau hi bhütanam srutau vistaraso mava 1
t4H- TP¬9×l¬ Plrlt¹4P|9 ¬l-44P + °°-³+
tvattah kamaIaµatraksa mahatmvamaµi cavvavam 11 11-211
94P 6H¤lt¤ t4PltPl+ 9¹P H¹·
evametadvathattha tvamatmanam µaramesvara 1
>7 |P¬7l|P 6 -9P H¹ 9 ¹9l HP+ °°-°+
drastumicchami te rüµamaisvaram µurusottama 11 11-311
#IBHBWBE(²U­Page 103 of 179
P-4B 4|7 6¬714 P4l >7 |P|6 9¬l ·
manvase vadi tacchakvam mava drastumiti µrabho 1
4l ¬ H¹ 66l P t4 7H 4ltPl+P-44P + °°-?+
vogesvara tato me tvam darsavatmanamavvavam 11 11-411
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
9-4 P 9l¤ -9l|T H6Hl 5¤ BrGH-·
µasva me µartha rüµani sataso'tha sahasrasah 1
+l+l|4¤l|+ |7-4l|+ +l+l4Tl T 6l|+ ¬+ °°--+
nanavidhani divvani nanavarnakrtïni ca 11 11-511
9-4l|7t4l-4B + ¹>l+|H+l P¹6F6¤l·
µasvaditvanvasünrudranasvinau marutastatha 1
4r-4c79 4l |T 9-4l¾4l |T ¬l¹6+ °°-°+
bahünvadrstaµürvani µasvascarvani bharata 11 11-611
²r TF¤ =¬tT tH 9-4lH B¬¹l¬¹P ·
ihaikastham jagatkrtsnam µasvadva sacaracaram 1
PP 7 r ¬ 7lT H 4¬l-47 >7 |P¬7|B+ °°-÷+
mama dehe gudakesa vaccanvad drastumicchasi 11 11-711
#IBHBWBE(²U­Page 104 of 179
+ 6 Pl H14B >7 P+ + 4 F4¬¬ 9l·
na tu mam sakvase drastumanenaiva svacaksusa 1
|7-4 77l|P 6 ¬¬ - 9-4 P 4l ¬P H¹P + °°-<+
divvam dadami te caksuh µasva me vogamaisvaram 11 11-811
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
94P ¤4l 66l ¹l=-Prl4l ¬ H¹l r|¹-·
evamuktva tato rajanmahavogesvaro harih 1
7H 4lPlB 9l¤l 4 9¹P -9P H¹P + °°-°+
darsavamasa µarthava µaramam rüµamaisvaram 11 11-911
H+ T4T+4+P+ TlT 67H +P ·
anekavaktranavanamanekadbhutadarsanam 1
H+ T|7-4l¬¹T |7-4l+ Tl H6l4 ¤P + °°-°¤+
anekadivvabharanam divvanekodvatavudham 11 11-1011
|7-4Pl-4l¹4¹¤¹ |7-4¬-¤l+ ¬ 9+P ·
divvamaIvambaradharam divvagandhanuIeµanam 1
B4l ¾4 P4 7 4P+-6 |4H6l P GP + °°-°°+
sarvascarvamavam devamanantam visvatomukham 11 11-1111
#IBHBWBE(²U­Page 105 of 179
|7|4 B 4 BrGF4 ¬4 H ¬9T|t¤6l·
divi sürvasahasrasva bhavedvugaµadutthita 1
4|7 ¬l- BcHl Bl F4lTlBF6F4 PrltP+-+ °°-°³+
vadi bhah sadrsï sa svadbhasastasva mahatmanah 11 11-1211
6× TF¤ =¬tT tH 9|4¬±P+ T¤l·
tatraikastham jagatkrtsnam µravibhaktamanekadha 1
H9-4² 47 4F4 H¹l¹ 9l'74F67l+ °°-°°+
aµasvaddevadevasva sarïre µandavastada 11 11-1311
66- B |4FP4l|47l 87¹l Pl ¤+V4-·
tatah sa vismavavisto hrstaroma dhanañjavah 1
9T¹4 |H¹Bl 7 4 T 6lV|¬¹¬l96+ °°-°?+
µranamva sirasa devam krtañjaIirabhasata 11 11-1411
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
9-4l|P 7 4l F64 7 4 7 r
µasvami devamstava deva dehe
B4l F6¤l ¬ 6|4H 9B= ¤l+ ·
sarvamstatha bhütavisesasanghan 1
#IBHBWBE(²U­Page 106 of 179
¤GlTPlH TP¬lB+F¤
brahmanamïsam kamaIasanastham
+9l ¾ B4l + ¹¬l ¾ |7-4l+ + °°-°-+
rsïmsca sarvanuragamsca divvan 11 11-1511
H+ T4lr7¹4T+ ×
anekabahüdaravaktranetram
9-4l|P t4l B4 6l 5+-6-9P ·
µasvami tvam sarvato'nantarüµam 1
+l-6 + P\4 + 9 +F64l|7
nantam na madhvam na µunastavadim
9-4l|P |4H H¹ |4H-9+ °°-°°+
µasvami visvesvara visvarüµa 11 11-1611
|T¹l|³+ ¬|7+ ¬|4T ¬
kirïtinam gadinam cakrinam ca
6 =l ¹l|H B4 6l 7l|8P-6P ·
tejorasim sarvato dïµtimantam 1
9-4l|P t4l T|+ ¹l÷4 BP-6l7
µasvami tvam durnirïksvam samantad
7l8l+¬lT H |6P9P 4P + °°-°÷+
dïµtanaIarkadvutimaµramevam 11 11-1711
#IBHBWBE(²U­Page 107 of 179
t4P¬¹ 9¹P 4 |76-4
tvamaksaram µaramam veditavvam
t4PF4 |4HF4 9¹ |+¤l+P ·
tvamasva visvasva µaram nidhanam 1
t4P-44- HlH6¤P ¬l 8l
tvamavvavah sasvatadharmagoµta
B+l6+Ft4 9 ¹9l P6l P + °°-°<+
sanatanastvam µuruso mato me 11 11-1811
H+l|7P\4l-6P+-64l4 P
anadimadhvantamanantavïrvam
H+-64lc H|HB 4 + ×P ·
anantabahum sasisürvanetram 1
9-4l|P t4l 7l8c6lH4T
µasvami tvam dïµtahutasavaktram
F46 =Bl |4H|P7 69-6P + °°-°°+
svatejasa visvamidam taµantam 11 11-1911
Hl4l9 |¤-4l |¹7P-6¹ |r
dvavaµrthivvoridamantaram hi
-4l8 t44 T + |7H¾ B4l -·
vvaµtam tvavaikena disasca sarvah 1
#IBHBWBE(²U­Page 108 of 179
c!³ 4lT 6 -9P ¤ 64 7
drstvadbhutam rüµamugram tavedam
¬l T×4 9-4|¤6 PrltP+ + °°-³¤+
Iokatravam µravvathitam mahatman 11 11-2011
HPl |r t4l B ¹B= ¤l |4H|-6
amï hi tvam surasangha visanti
T |¬Tl6l- 9lV¬4l ¬ T|-6·
kecidbhïtah µrañjaIavo grnanti 1
F4F6lt4 ¤4l Pr|9 |B&B= ¤l-
svastïtvuktva maharsisiddhasanghah
F6 4|-6 t4l F6 |6|¬- 9 !T¬l|¬-+ °°-³°+
stuvanti tvam stutibhih µuskaIabhih 11 11-2111
¹>l|7t4l 4B4l 4 ¬ Bl\4l
rudraditva vasavo ve ca sadhva
|4H 5|H+l P¹6¾l !P9l¾·
visve'svinau marutascosmaµasca 1
¬-¤4 4¬lB ¹|B&B= ¤l
gandharvavaksasurasiddhasangha
4l¬-6 t4l |4|FP6l¾ 4 B4 + °°-³³+
vïksante tvam vismitascaiva sarve 11 11-2211
#IBHBWBE(²U­Page 109 of 179
-9 PrH 4c4T+ ×
rüµam mahatte bahuvaktranetram
Prl4lrl 4c4lr¹9l7P ·
mahabaho bahubahüruµadam 1
4r7¹ 4c7 7 lT¹l¬
bahüdaram bahudamstrakaraIam
c!³ 4l ¬l Tl- 9-4|¤6lF6¤lrP + °°-³°+
drstva Iokah µravvathitastathaham 11 11-2311
+¬-F9 H 7l8P+ T4T
nabhahsµrsam dïµtamanekavarnam
-4lHl++ 7l8|4Hl¬+ ×P ·
vvattananam dïµtavisaIanetram 1
c!³ 4l |r t4l 9-4|¤6l-6¹ltPl
drstva hi tvam µravvathitantaratma
¤ |6 + |4-7l|P HP ¬ |4!Tl + °°-³?+
dhrtim na vindami samam ca visno 11 11-2411
7 7 lT¹l¬l|+ ¬ 6 P Gl|+
damstrakaraIani ca te mukhani
c!³ 4 4 Tl¬l+¬B|¬¬l|+·
drstvaiva kaIanaIasannibhani 1
#IBHBWBE(²U­Page 110 of 179
|7Hl + =l+ + ¬¬ ¬ HP
diso na jane na Iabhe ca sarma
9Bl7 7 4 H =¬|¬4lB+ °°-³-+
µrasïda devesa jagannivasa 11 11-2511
HPl ¬ t4l ¤ 6¹l7 F4 9 ×l-
amï ca tvam dhrtarastrasva µutrah
B4 Br 4l4|+9l¬B= ¤ -·
sarve sahaivavaniµaIasanghaih 1
¬l!Pl >l T- B 69 ×F6¤lBl
bhïsmo dronah sütaµutrastathasau
BrlFP7l4 ¹|9 4l ¤P ¹4 -+ °°-³°+
sahasmadïvairaµi vodhamukhvaih 11 11-2611
4Tl|T 6 t4¹PlTl |4H|-6
vaktrani te tvaramana visanti
7 7 lT¹l¬l|+ ¬4l+Tl|+·
damstrakaraIani bhavanakani 1
T |¬|ã¬Pl 7H+l-6¹ 9
kecidviIagna dasanantaresu
B-c-4-6 ¬ |T 6 ¹HPlñ -+ °°-³÷+
sandrsvante cürnitairuttamangaih 11 11-2711
#IBHBWBE(²U­Page 111 of 179
4¤l +7l+l 4r4l 5¹4 4 ¬l-
vatha nadïnam bahavo'mbuvegah
BP >P 4l|¬P Gl >4|-6·
samudramevabhimukha dravanti 1
6¤l 64lPl +¹¬l T4l¹l
tatha tavamï naraIokavïra
|4H|-6 4Tl'4|¬|474¬|-6+ °°-³<+
visanti vaktranvabhivijvaIanti 11 11-2811
4¤l 97l8 74¬+ 96ñl
vatha µradïµtam jvaIanam µatanga
|4H|-6 +lHl4 BP &4 ¬l-·
visanti nasava samrddhavegah 1
6¤ 4 +lHl4 |4H|-6 ¬l TlB -
tathaiva nasava visanti Iokas-
64l|9 4Tl|T BP &4 ¬l-+ °°-³°+
tavaµi vaktrani samrddhavegah 11 11-2911
¬ |¬GB ¤BPl+- BP-6l¬ -
IeIihvase grasamanah samantaI-
¬l Tl-BP¤l-47+ 74 ¬|T-·
IokansamagranvadanairjvaIadbhih 1
#IBHBWBE(²U­Page 112 of 179
6 =l |¬¹l9 4 =¬tBP¤
tejobhiraµürva jagatsamagram
¬lBF64l ¤l- 969|-6 |4!Tl + °°-°¤+
bhasastavograh µrataµanti visno 11 11-3011
Hl¹4l|r P Tl ¬4l+ ¤-9l
akhvahi me ko bhavanugrarüµo
+Pl 5F6 6 7 44¹ 9Bl7·
namo'stu te devavara µrasïda 1
|4¬l6 |P¬7l|P ¬4-6PlH
vijñatumicchami bhavantamadvam
+ |r 9=l+l|P 64 94 |HP + °°-°°+
na hi µrajanami tava µravrttim 11 11-3111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
Tl¬l 5|FP ¬l T¬4T t94 &l
kaIo'smi Iokaksavakrtµravrddho
¬l Tl-BPlr6 |Pr 94 H-·
Iokansamahartumiha µravrttah 1
#IBHBWBE(²U­Page 113 of 179
+6 5|9 t4l + ¬|4!4|-6 B4
rte'µi tvam na bhavisvanti sarve
4 54|F¤6l- 9t4+lT 9 4l ¤l-+ °°-°³+
ve'vasthitah µratvanïkesu vodhah 11 11-3211
6FPlv4P |HU 4Hl ¬¬F4
tasmattvamuttistha vaso Iabhasva
|=t4l H× + ¬ = ÷4 ¹l74 BP &P ·
jitva satrün bhunksva rajvam samrddham 1
P4 4 6 |+r6l- 9 4 P 4
mavaivaite nihatah µürvameva
|+|PHPl× ¬4 B-4Bl|¬+ + °°-°°+
nimittamatram bhava savvasacin 11 11-3311
>l T ¬ ¬l!P ¬ =4>¤ ¬
dronam ca bhïsmam ca javadratham ca
TT 6¤l-4l+|9 4l ¤4l¹l+ ·
karnam tathanvanaµi vodhavïran 1
P4l r6l Ft4 =|r P-4|¤Ul
mava hatamstvam jahi mavvathistha
4 \4F4 = 6l|B ¹T B9¬l+ + °°-°?+
vudhvasva jetasi rane saµatnan 11 11-3411
#IBHBWBE(²U­Page 114 of 179
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
96¬B t4l 4¬+ T H4F4
etacchrutva vacanam kesavasva
T 6lV|¬4 9Pl+- |T¹l³l·
krtañjaIirveµamanah kirïtï 1
+PFT t4l ¬ 4 94lr T !T
namaskrtva bhüva evaha krsnam
B¬ã7 ¬l6¬l6- 9T¹4+ °°-°-+
sagadgadam bhïtabhïtah µranamva 11 11-3511
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
F¤l+ 89lT H 64 9Tlt4l
sthane hrsïkesa tava µrakïrtva
=¬t98!4t4+ ¹746 ¬·
jagatµrahrsvatvanurajvate ca 1
¹¬l |B ¬l6l|+ |7Hl >4|-6
raksamsi bhïtani diso dravanti
B4 +PF4|-6 ¬ |B&B= ¤l-+ °°-°°+
sarve namasvanti ca siddhasanghah 11 11-3611
#IBHBWBE(²U­Page 115 of 179
TFPl¬ 6 + +P ¹-PrltP+
kasmacca te na nameranmahatman
¬¹l4B ¤GTl 5-4l|7T× ·
garïvase brahmano'µvadikartre 1
H+-6 7 4 H =¬|¬4lB
ananta devesa jagannivasa
t4P¬¹ B7BHt9¹ 46 + °°-°÷+
tvamaksaram sadasattatµaram vat 11 11-3711
t4Pl|77 4- 9 ¹9- 9 ¹lTB -
tvamadidevah µurusah µuranas-
t4PF4 |4HF4 9¹ |+¤l+P ·
tvamasva visvasva µaram nidhanam 1
4 Hl|B 4 H ¬ 9¹ ¬ ¤lP
vettasi vedvam ca µaram ca dhama
t44l 66 |4HP+-6-9+ °°-°<+
tvava tatam visvamanantarüµa 11 11-3811
4l4 4 Pl 5|P4 ¹T- HHlT-
vavurvamo'gnirvarunah sasankah
9=l9|6Ft4 9|96lPr¾·
µrajaµatistvam µraµitamahasca 1
#IBHBWBE(²U­Page 116 of 179
+Pl +PF6 5F6 BrGT t4-
namo namaste'stu sahasrakrtvah
9 +¾ ¬ 4l 5|9 +Pl +PF6 + °°-°°+
µunasca bhüvo'µi namo namaste 11 11-3911
+P- 9 ¹F6l7¤ 9 U6F6
namah µurastadatha µrsthataste
+Pl 5F6 6 B4 6 94 B4 ·
namo'stu te sarvata eva sarva 1
H+-64l4l |P6|44PFt4
anantavïrvamitavikramastvam
B4 BPlHl |9 66l 5|B B4 -+ °°-?¤+
sarvam samaµnosi tato'si sarvah 11 11-4011
BG |6 Pt4l 9B¬ 4T±
sakheti matva µrasabham vaduktam
r T !T r 4l74 r BG |6·
he krsna he vadava he sakheti 1
H=l+6l P|rPl+ 64 7
ajanata mahimanam tavedam
P4l 9Pl7lt9T4 + 4l|9+ °°-?°+
mava µramadatµranavena vaµi 11 11-4111
#IBHBWBE(²U­Page 117 of 179
4¬l4rlBl¤ PBtT 6l 5|B
vaccavahasarthamasatkrto'si
|4rl¹H¹4lB+¬l =+ 9 ·
viharasavvasanabhojanesu 1
9Tl 5¤4l-4¬4 6 6tBP¬
eko'thavaµvacvuta tatsamaksam
6t¬lP4 t4lPrP9P 4P + °°-?³+
tatksamave tvamahamaµramevam 11 11-4211
|96l|B ¬l TF4 ¬¹l¬¹F4
µitasi Iokasva caracarasva
t4PF4 9 74¾ ¬ ¹¬ ¹l4l+ ·
tvamasva µüjvasca gururgarïvan 1
+ t4tBPl 5Ft4-4|¤T- T 6l 5-4l
na tvatsamo'stvabhvadhikah kuto'nvo
¬l T×4 5-49|6P9¬l4+ °°-?°+
Iokatrave'µvaµratimaµrabhava 11 11-4311
6FPlt9T¹4 9|T¤l4 Tl4
tasmatµranamva µranidhava kavam
9Bl74 t4lPrPlHPl74P ·
µrasadave tvamahamïsamïdvam 1
#IBHBWBE(²U­Page 118 of 179
|96 4 9 ×F4 BG 4 B¹4 -
µiteva µutrasva sakheva sakhvuh
|94- |94l4lr |B 7 4 Bl 7 P + °°-??+
µrivah µrivavarhasi deva sodhum 11 11-4411
Hc79 4 8|96l 5|FP c!³ 4l
adrstaµürvam hrsito'smi drstva
¬4 + ¬ 9-4|¤6 P+l P ·
bhavena ca µravvathitam mano me 1
67 4 P 7H 4 7 4 -9
tadeva me darsava deva rüµam
9Bl7 7 4 H =¬|¬4lB+ °°-?-+
µrasïda devesa jagannivasa 11 11-4511
|T¹l|³+ ¬|7+ ¬4rF6
kirïtinam gadinam cakrahastam
²¬7l|P t4l >7 Pr 6¤ 4·
icchami tvam drastumaham tathaiva 1
6 + 4 -9 T ¬6 ¬ = +
tenaiva rüµena caturbhujena
BrG4lrl ¬4 |4HP 6 + °°-?°+
sahasrabaho bhava visvamürte 11 11-4611
#IBHBWBE(²U­Page 119 of 179
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
P4l 9B¬ + 64l= + 7
mava µrasannena tavarjunedam
-9 9¹ 7|H 6PltP4l ¬l6 ·
rüµam µaram darsitamatmavogat 1
6 =l P4 |4HP+-6PlH
tejomavam visvamanantamadvam
4-P t47-4 + + c79 4 P + °°-?÷+
vanme tvadanvena na drstaµürvam 11 11-4711
+ 4 74¬l\44+ + 7l+ ¹ -
na vedavajñadhvavanairna danair-
+ ¬ |44l|¬+ 69l |¬¹¤ -·
na ca krivabhirna taµobhirugraih 1
94 -9- H14 Hr + ¬l T
evamrüµah sakva aham nrIoke
>7 t47-4 + T ¹94l¹+ °°-?<+
drastum tvadanvena kuruµravïra 11 11-4811
#IBHBWBE(²U­Page 120 of 179
Pl 6 -4¤l Pl ¬ |4P 7¬l4l
ma te vvatha ma ca vimüdhabhavo
c!³ 4l -9 ¤l ¹Plc= PP 7P ·
drstva rüµam ghoramïdrnmamedam 1
-49 6¬l- 9l6P+l- 9 +Ft4
vvaµetabhïh µrïtamanah µunastvam
67 4 P -9|P7 99-4+ °°-?°+
tadeva me rüµamidam µraµasva 11 11-4911
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
²t4= + 4lB 7 4F6¤l ¤4l
itvarjunam vasudevastathoktva
F4T -9 7H 4lPlB ¬ 4-·
svakam rüµam darsavamasa bhüvah 1
HlHlB4lPlB ¬ ¬l6P +
asvasavamasa ca bhïtamenam
¬ t4l 9 +- Bl ¹449 P rltPl+ °°--¤+
bhütva µunah saumvavaµurmahatma 11 11-5011
#IBHBWBE(²U­Page 121 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
c!³ 4 7 Pl+ 9 -9 64 Bl ¹4 =+l7 +·
drstvedam manusam rüµam tava saumvam janardana 1
²7l+lP|FP B 4 H- B¬ 6l- 9T |6 ¬6-+ °°--°+
idanïmasmi samvrttah sacetah µrakrtim gatah 11 11-5111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
B T7 H |P7 -9 c74l+|B 4-PP·
sudurdarsamidam rüµam drstavanasi vanmama 1
7 4l H-4F4 -9F4 |+t4 7H +Tl|= ¬T-+ °°--³+
deva aµvasva rüµasva nitvam darsanakanksinah 11 11-5211
+lr 4 7 + 69Bl + 7l+ + + ¬ 744l·
naham vedairna taµasa na danena na cejvava 1
H14 94 |4¤l >7 c74l+|B Pl 4¤l+ °°--°+
sakva evamvidho drastum drstavanasi mam vatha 11 11-5311
¬¤4l t4+-44l H14 HrP 4 |4¤l 5= +·
bhaktva tvananvava sakva ahamevamvidho'rjuna 1
¬l6 >7 ¬ 6v4 + 94 7 ¬ 9¹-69+ °°--?+
jñatum drastum ca tattvena µravestum ca µarantaµa 11 11-5411
#IBHBWBE(²U­Page 122 of 179
PtTP T -Pt9¹Pl PT±- Bñ4|= 6-·
matkarmakrnmatµaramo madbhaktah sangavarjitah 1
|+4 ¹- B4 ¬ 6 9 4- B PlP |6 9l'74+ °°---+
nirvairah sarvabhütesu vah sa mameti µandava 11 11-5511
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
|4H-97H +4l ¬l +lP Tl7Hl 5\4l4-+ °°+
visvarüµadarsanavogo namaikadaso'dhvavah 11 1111
#IBHBWBE(²U­Page 123 of 179
H¤ ãl7Hl 5\4l4-
atha dvadaso'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
94 B664 ±l 4 ¬±lFt4l 94 9lB6 ·
evam satatavukta ve bhaktastvam µarvuµasate 1
4 ¬l-4¬¹P-4± 6 9l T 4l ¬|4HPl-+ °³-°+
ve caµvaksaramavvaktam tesam ke vogavittamah 11 12-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
P¹4l4 -4 P+l 4 Pl |+t44 ±l 59lB6 ·
mavvavesva mano ve mam nitvavukta uµasate 1
~&4l 9¹4l 9 6l- 6 P 4 ±6Pl P6l-+ °³-³+
sraddhava µaravoµetah te me vuktatama matah 11 12-211
4 t4¬¹P|+7 -4P-4± 94 9lB6 ·
ve tvaksaramanirdesvamavvaktam µarvuµasate 1
B4 ׬P|¬-t4¾ T ³F¤P¬¬-¤ 4P + °³-°+
sarvatragamacintvañca kütasthamacaIandhruvam 11 12-311
#IBHBWBE(²U­Page 124 of 179
B|¬4¹4 |->4¤lP B4 × BP4 &4-·
sannivamvendrivagramam sarvatra samabuddhavah 1
6 9lH 4|-6 PlP 4 B4 ¬ 6|r6 ¹6l-+ °³-?+
te µraµnuvanti mameva sarvabhütahite ratah 11 12-411
THl 5|¤T6¹F6 9lP-4±lB±¬ 6BlP +
kIeso'dhikatarastesamavvaktasaktacetasam 11
H-4±l |r ¬|6T -G 7 r4|T¹4l-46 + °³--+
avvakta hi gatirduhkham dehavadbhiravaµvate 11 12-511
4 6 B4l |T TPl |T P|4 B -4F4 Pt9¹-·
ve tu sarvani karmani mavi sannvasva matµarah 1
H+-4 + 4 4l ¬ + Pl \4l4-6 59lB6 + °³-°+
ananvenaiva vogena mam dhvavanta uµasate 11 12-611
6 9lPr BP &6l P t4 B Bl¹Bl¬¹l6 ·
tesamaham samuddharta mrtvusamsarasagarat 1
¬4l|P +|¬¹lt9l¤ P¹4l4 |H6¬ 6BlP + °³-÷+
bhavami naciratµartha mavvavesitacetasam 11 12-711
P¹4 4 P+ Hl¤tF4 P|4 4 |& |+4 H4·
mavveva mana adhatsva mavi buddhim nivesava 1
|+4|B!4|B P¹4 4 H6 7\4 + B H4-+ °³-<+
nivasisvasi mavveva ata ürdhvam na samsavah 11 12-811
#IBHBWBE(²U­Page 125 of 179
H¤ |¬H BPl¤l6 + HTl |9 P|4 |F¤¹P ·
atha cittam samadhatum na saknosi mavi sthiram 1
H-4lB4l ¬ + 66l Pl|P¬7l8 ¤+V4+ °³-°+
abhvasavogena tato mamicchaµtum dhanañjava 11 12-911
H-4lB 5-4BP¤l 5|B PtTP 9¹Pl ¬4·
abhvase'µvasamartho'si matkarmaµaramo bhava 1
P7¤ P|9 TPl |T T 4 |-B|&P4l-F4|B+ °³-°¤+
madarthamaµi karmani kurvansiddhimavaµsvasi 11 12-1011
H¤ 67-4H±l 5|B T6 PHl ¬Pl|~6-·
athaitadaµvasakto'si kartum madvogamasritah 1
B4 TP T¬t4l¬ 66- T ¹ 46ltP4l+ + °³-°°+
sarvakarmaµhaIatvagam tatah kuru vatatmavan 11 12-1111
~ 4l |r ¬l+P-4lBl7¬l+l&4l+ |4|H!46 ·
srevo hi jñanamabhvasajjñanaddhvanam visisvate 1
\4l+ltTP T¬t4l¬Ft4l¬l¬7l|-6¹+-6¹P + °³-°³+
dhvanatkarmaµhaIatvagastvagacchantiranantaram 11 12-1211
Hã 7l B4 ¬ 6l+l P ×- T¹T 94 ¬·
advesta sarvabhütanam maitrah karuna eva ca 1
|+P Pl |+¹rTl¹- BPT-GB G- ¬Pl+ °³-°°+
nirmamo nirahankarah samaduhkhasukhah ksamï 11 12-1311
#IBHBWBE(²U­Page 126 of 179
B-6 7- B66 4l ¬l 46ltPl c7|+¾4-·
santustah satatam vogï vatatma drdhaniscavah 1
P¹4|9 6P+l 4 |&4l PT±- B P |94-+ °³-°?+
mavvarµitamanobuddhirvo madbhaktah sa me µrivah 11 12-1411
4FPl¬l |ã=6 ¬l Tl ¬l Tl¬l |ã=6 ¬ 4-·
vasmannodvijate Ioko Iokannodvijate ca vah 1
r9l P9 ¬4l ã ¬ P ±l 4- B ¬ P |94-+ °³-°-+
harsamarsabhavodvegairmukto vah sa ca me µrivah 11 12-1511
H+9 ¬- H |¬7 ¬ 57lBl+l ¬6-4¤-·
anaµeksah sucirdaksa udasïno gatavvathah 1
B4l ¹¹¬9|¹t4l¬l 4l PT±- B P |94-+ °³-°°+
sarvarambhaµaritvagï vo madbhaktah sa me µrivah 11 12-1611
4l + 8!4|6 + ã |7 + Hl ¬|6 + Tl= ¬|6·
vo na hrsvati na dvesti na socati na kanksati 1
H ¬lH ¬9|¹t4l¬l ¬|±Pl-4- B P |94-+ °³-°÷+
subhasubhaµaritvagï bhaktimanvah sa me µrivah 11 12-1711
BP- H×l ¬ |P× ¬ 6¤l Pl+l9Pl+4l -·
samah satrau ca mitre ca tatha manaµamanavoh 1
Hl6l !TB GT-G 9 BP- Bñ|44|= 6-+ °³-°<+
sïtosnasukhaduhkhesu samah sangavivarjitah 11 12-1811
#IBHBWBE(²U­Page 127 of 179
6 -4|+-7lF6 |6Pl +l B-6 7l 4 + T +|¬6 ·
tuIvanindastutirmaunï santusto vena kenacit 1
H|+T 6- |F¤¹P|6¬ |±Pl-P |94l +¹-+ °³-°°+
aniketah sthiramatirbhaktimanme µrivo narah 11 12-1911
4 6 ¤¹4l P 6|P7 4¤l ± 94 9lB6 ·
ve tu dharmvamrtamidam vathoktam µarvuµasate 1
~²¤l+l Pt9¹Pl ¬±lF6 56l4 P |94l-+ °³-³¤+
sraddadhana matµarama bhaktaste'tïva me µrivah 11 12-2011
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¬|±4l ¬l +lP ãl7Hl 5\4l4-+ °³+
bhaktivogo nama dvadaso'dhvavah 11 1211
#IBHBWBE(²U­Page 128 of 179
H¤ ×4l 7Hl 5\4l4-
atha travodaso'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
9T |6 9 ¹9 ¬ 4 ¬ × ¬ ׬P 4 ¬·
µrakrtim µurusam caiva ksetram ksetrajñameva ca 1
96ã |76 |P¬7l|P ¬l+ ¬ 4 ¬ T H4+ °°-°+
etadveditumicchami jñanam jñevam ca kesava 11 13-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
²7 H¹l¹ Tl -6 4 ¬ ×|Pt4|¬¤l46 ·
idam sarïram kaunteva ksetramitvabhidhïvate 1
96Hl 4 |H 6 9lc- ¬ ׬ ²|6 6|ã7-+ °°-³+
etadvo vetti tam µrahuh ksetrajña iti tadvidah 11 13-211
¬ ׬ ¬l|9 Pl |4|& B4 ¬ × 9 ¬l¹6·
ksetrajñam caµi mam viddhi sarvaksetresu bharata 1
¬ ׬ ׬4l ¬l + 4H7¬l+ P6 PP+ °°-°+
ksetraksetrajñavorjñanam vattajjñanam matam mama 11 13-311
#IBHBWBE(²U­Page 129 of 179
6t¬ × 4¬ 4lc¤ 4|ãTl|¹ 46¾ 46 ·
tatksetram vacca vadrkca vadvikari vatasca vat 1
B ¬ 4l 4t9¬l4¾ 6tBPlB + P H T + °°-?+
sa ca vo vatµrabhavasca tatsamasena me srnu 11 13-411
+|9|¬4 c¤l ¬l6 7-7l |¬|4 |4¤ - 9 ¤T ·
rsibhirbahudha gïtam chandobhirvividhaih µrthak 1
¤GB ×97 ¾ 4 r 6 P|T|4 |+|¾6 -+ °°--+
brahmasütraµadaiscaiva hetumadbhirviniscitaih 11 13-511
Prl¬ 6l-4r Tl¹l 4 |&¹-4±P 4 ¬·
mahabhütanvahankaro buddhiravvaktameva ca 1
²|->4l|T 7H T ¬ 9¾ ¬ |->4¬l ¬¹l-+ °°-°+
indrivani dasaikam ca µañca cendrivagocarah 11 13-611
²¬7l ã 9- B G T-G B ¤l6¾ 6+l ¤ |6-·
iccha dvesah sukham duhkham sanghatascetana dhrtih 1
96t¬ × BPlB + B|4Tl¹P 7l86P + °°-÷+
etatksetram samasena savikaramudahrtam 11 13-711
HPl|+t4P7|¹¬t4P|r Bl ¬l|-6¹l= 4P ·
amanitvamadambhitvamahimsa ksantirarjavam 1
Hl¬l4l 9lB+ Hl ¬ F¤ 4 PltP|4|+¤r-+ °°-<+
acarvoµasanam saucam sthairvamatmavinigrahah 11 13-811
#IBHBWBE(²U­Page 130 of 179
²|->4l¤ 9 4 ¹l¹4P+r Tl¹ 94 ¬·
indrivarthesu vairagvamanahankara eva ca 1
=-PP t4 =¹l-4l|¤T-G7l 9l+ 7H +P + °°-°+
janmamrtvujaravvadhiduhkhadosanudarsanam 11 13-911
HB|±¹+|¬!4ñ- 9 ×7l¹¬ rl|79 ·
asaktiranabhisvangah µutradaragrhadisu 1
|+t4 ¬ BP|¬Ht4|P7l|+7l 99|H9 + °°-°¤+
nitvam ca samacittatvamistanistoµaµattisu 11 13-1011
P|4 ¬l+-44l ¬ + ¬|±¹-4|¬¬l|¹Tl·
mavi cananvavogena bhaktiravvabhicarinï 1
|4|4±7 HB |4t4P¹|6= +B B|7+ °°-°°+
viviktadesasevitvamaratirjanasamsadi 11 13-1111
H\4ltP¬l+|+t4t4 6v4¬l+l¤ 7H +P ·
adhvatmajñananitvatvam tattvajñanarthadarsanam 1
967¬l+|P|6 9l ±P¬l+ 476l 5-4¤l+ °°-°³+
etajjñanamiti µroktamajñanam vadato'nvatha 11 13-1211
¬ 4 4Ht94÷4l|P 47¬lt4lP 6P+ 6 ·
jñevam vattatµravaksvami vajjñatvamrtamasnute 1
H+l|7 Pt9¹ ¤G + BH¬lBT¬46 + °°-°°+
anadi matµaram brahma na sattannasaducvate 11 13-1311
#IBHBWBE(²U­Page 131 of 179
B4 6- 9l|T9l7 6tB4 6l 5|¬|H¹l P GP ·
sarvatah µaniµadam tatsarvato'ksisiromukham 1
B4 6- ~ |6P0l T B4 Pl4 t4 |6U|6+ °°-°?+
sarvatah srutimaIIoke sarvamavrtva tisthati 11 13-1411
B4 |->4¬ Tl¬lB B4 |->4|44|= 6P ·
sarvendrivagunabhasam sarvendrivavivarjitam 1
HB± B4 ¬ ¬ 4 |+¬ T ¬ T¬l ± ¬+ °°-°-+
asaktam sarvabhrccaiva nirgunam gunabhoktr ca 11 13-1511
4|r¹-6¾ ¬ 6l+lP¬¹ ¬¹P 4 ¬·
bahirantasca bhütanamacaram carameva ca 1
B ÷Pt4lH7|4¬ 4 T¹F¤ ¬l|-6T ¬ 66 + °°-°°+
süksmatvattadavijñevam dürastham cantike ca tat 11 13-1611
H|4¬± ¬ ¬ 6 9 |4¬±|P4 ¬ |F¤6P ·
avibhaktam ca bhütesu vibhaktamiva ca sthitam 1
¬ 6¬6 ¬ 67¬ 4 ¤|B!T 9¬|4!T ¬+ °°-°÷+
bhütabhartr ca tajjñevam grasisnu µrabhavisnu ca 11 13-1711
74l |69lP|9 6774l |6F6PB- 9¹P ¬46 ·
jvotisamaµi tajjvotistamasah µaramucvate 1
¬l+ ¬ 4 ¬l+¬¹4 8|7 B4 F4 |4|U6P + °°-°<+
jñanam jñevam jñanagamvam hrdi sarvasva visthitam 11 13-1811
#IBHBWBE(²U­Page 132 of 179
²|6 ¬ × 6¤l ¬l+ ¬ 4 ¬l ± BPlB6-·
iti ksetram tatha jñanam jñevam coktam samasatah 1
PT± 96|ã¬l4 PTl4l4l 99H6 + °°-°°+
madbhakta etadvijñava madbhavavoµaµadvate 11 13-1911
9T |6 9 ¹9 ¬ 4 |4&4+l|7 5¬l4|9·
µrakrtim µurusam caiva viddhvanadi ubhavaµi 1
|4Tl¹l ¾ ¬ Tl ¾ 4 |4|& 9T |6B¹¬4l+ + °°-³¤+
vikaramsca gunamscaiva viddhi µrakrtisambhavan 11 13-2011
Tl4 Tl¹TT6 t4 r 6 - 9T |6¹¬46 ·
karvakaranakartrtve hetuh µrakrtirucvate 1
9 ¹9- B GT-Gl+l ¬l ± t4 r 6 ¹¬46 + °°-³°+
µurusah sukhaduhkhanam bhoktrtve heturucvate 11 13-2111
9 ¹9- 9T |6F¤l |r ¬ í 9T |6=l-¬ Tl+ ·
µurusah µrakrtistho hi bhunkte µrakrtijangunan 1
Tl¹T ¬ TBñl 5F4 B7BHl |+=-PB + °°-³³+
karanam gunasango'sva sadasadvonijanmasu 11 13-2211
59>7l+ P-6l ¬ ¬6l ¬l ±l Pr H¹-·
uµadrastanumanta ca bharta bhokta mahesvarah 1
9¹PltP |6 ¬l-4 ±l 7 r 5|FP-9 ¹9- 9¹-+ °°-³°+
µaramatmeti caµvukto dehe'sminµurusah µarah 11 13-2311
#IBHBWBE(²U­Page 133 of 179
4 94 4 |H 9 ¹9 9T |6 ¬ ¬ T - Br·
va evam vetti µurusam µrakrtim ca gunaih saha 1
B4 ¤l 46 Pl+l 5|9 + B ¬ 4l 5|¬=l46 + °°-³?+
sarvatha vartamano'µi na sa bhüvo'bhijavate 11 13-2411
\4l+ +ltP|+ 9-4|-6 T |¬7ltPl+PltP+l·
dhvanenatmani µasvanti kecidatmanamatmana 1
H-4 Bl= ¹4 + 4l ¬ + TP 4l ¬ + ¬l9¹ + °°-³-+
anve sankhvena vogena karmavogena caµare 11 13-2511
H-4 t4 4P=l+-6- ~ t4l-4 -4 59lB6 ·
anve tvevamajanantah srutvanvebhva uµasate 1
6 5|9 ¬l|66¹-t4 4 P t4 ~ |69¹l4Tl-+ °°-³°+
te'µi catitarantveva mrtvum srutiµaravanah 11 13-2611
4l4tBVl46 |T|¾tBv4 F¤l4¹=ñPP ·
vavatsañjavate kiñcitsattvam sthavarajangamam 1
¬ ׬ ׬B 4l ¬lH|ã|& ¬¹69 ¬+ °°-³÷+
ksetraksetrajñasamvogattadviddhi bharatarsabha 11 13-2711
BP B4 9 ¬ 6 9 |6U-6 9¹P H¹P ·
samam sarvesu bhütesu tisthantam µaramesvaram 1
|4+-4tF4|4+-4-6 4- 9-4|6 B 9-4|6+ °°-³<+
vinasvatsvavinasvantam vah µasvati sa µasvati 11 13-2811
#IBHBWBE(²U­Page 134 of 179
BP 9-4|-r B4 × BP4|F¤6PlH¹P ·
samam µasvanhi sarvatra samavasthitamïsvaram 1
+ |r+Ft4ltP+ltPl+ 66l 4l|6 9¹l ¬|6P + °°-³°+
na hinastvatmanatmanam tato vati µaram gatim 11 13-2911
9T t4 4 ¬ TPl |T |44PlTl|+ B4 H-·
µrakrtvaiva ca karmani krivamanani sarvasah 1
4- 9-4|6 6¤ltPl+PT6l ¹ B 9-4|6+ °°-°¤+
vah µasvati tathatmanamakartaram sa µasvati 11 13-3011
47l ¬ 69 ¤¹¬l4P TF¤P+ 9-4|6·
vada bhütaµrthagbhavamekasthamanuµasvati 1
66 94 ¬ |4F6l¹ ¤G B¹9H6 67l+ °°-°°+
tata eva ca vistaram brahma samµadvate tada 11 13-3111
H+l|7t4l|¬¬ Tt4lt9¹PltPl4P-44-·
anaditvannirgunatvatµaramatmavamavvavah 1
H¹l¹F¤l 5|9 Tl -6 4 + T¹l |6 + |¬-46 + °°-°³+
sarïrastho'µi kaunteva na karoti na Iiµvate 11 13-3211
4¤l B4 ¬6 Bl ÷¹4l7lTlH +l 9|¬-46 ·
vatha sarvagatam sauksmvadakasam noµaIiµvate 1
B4 ×l4|F¤6l 7 r 6¤ltPl +l 9|¬-46 + °°-°°+
sarvatravasthito dehe tathatma noµaIiµvate 11 13-3311
#IBHBWBE(²U­Page 135 of 179
4¤l 9TlH4t4 T- T tH ¬l T|PP ¹|4-·
vatha µrakasavatvekah krtsnam Iokamimam ravih 1
¬ × ¬ ×l 6¤l T tH 9TlH4|6 ¬l¹6+ °°-°?+
ksetram ksetrï tatha krtsnam µrakasavati bharata 11 13-3411
¬ ׬ ׬4l ¹ 4P-6¹ ¬l+¬¬ 9l·
ksetraksetrajñavorevamantaram jñanacaksusa 1
¬ 69T |6Pl ¬ ¬ 4 |4T4l |-6 6 9¹P + °°-°-+
bhütaµrakrtimoksam ca ve vidurvanti te µaram 11 13-3511
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¬ ׬ ׬|4¬l¬4l ¬l +lP ×4l 7Hl 5\4l4-+ °°+
ksetraksetrajñavibhagavogo nama travodaso'dhvavah 11 1311
#IBHBWBE(²U­Page 136 of 179
H¤ ¬6 7 Hl 5\4l4-
atha caturdaso'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
9¹ ¬ 4- 94÷4l|P ¬l+l+l ¬l+P HPP ·
µaram bhüvah µravaksvami jñananam jñanamuttamam 1
47¬lt4l P +4- B4 9¹l |B|&|P6l ¬6l-+ °?-°+
vajjñatva munavah sarve µaram siddhimito gatah 11 14-111
²7 ¬l+P 9l|~t4 PP Bl¤¹4 Pl¬6l-·
idam jñanamuµasritva mama sadharmvamagatah 1
B¬ 5|9 +l 9=l4-6 9¬4 + -4¤|-6 ¬+ °?-³+
sarge'µi noµajavante µraIave na vvathanti ca 11 14-211
PP 4l |+P r7 ¤G 6|FP-¬¬ 7¤l¹4rP ·
mama vonirmahad brahma tasmingarbham dadhamvaham 1
B¹¬4- B4 ¬ 6l+l 66l ¬4|6 ¬l¹6+ °?-°+
sambhavah sarvabhütanam tato bhavati bharata 11 14-311
#IBHBWBE(²U­Page 137 of 179
B4 4l |+9 Tl -6 4 P 6 4- B¹¬4|-6 4l-·
sarvavonisu kaunteva mürtavah sambhavanti vah 1
6lBl ¤G PrHl |+¹r 4l=97- |96l+ °?-?+
tasam brahma mahadvoniraham bïjaµradah µita 11 14-411
Bv4 ¹=F6P ²|6 ¬ Tl- 9T |6B¹¬4l-·
sattvam rajastama iti gunah µrakrtisambhavah 1
|+4Þ|-6 Prl4lrl 7 r 7 |r+P-44P + °?--+
nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavvavam 11 14-511
6× Bv4 |+P ¬t4lt9TlHTP+lP4P ·
tatra sattvam nirmaIatvatµrakasakamanamavam 1
B GBñ + 4Þl|6 ¬l+Bñ + ¬l+¤+ °?-°+
sukhasangena badhnati jñanasangena canagha 11 14-611
¹=l ¹l¬ltPT |4|& 6 !TlBñBP T4P ·
rajo ragatmakam viddhi trsnasangasamudbhavam 1
6|¬4Þl|6 Tl -6 4 TP Bñ + 7 |r+P + °?-÷+
tannibadhnati kaunteva karmasangena dehinam 11 14-711
6PFt4¬l+= |4|& Pl r+ B4 7 |r+lP ·
tamastvajñanajam viddhi mohanam sarvadehinam 1
9Pl7l¬F4|+>l|¬F6|¬4Þl|6 ¬l¹6+ °?-<+
µramadaIasvanidrabhistannibadhnati bharata 11 14-811
#IBHBWBE(²U­Page 138 of 179
Bv4 B G BV4|6 ¹=- TP |T ¬l¹6·
sattvam sukhe sañjavati rajah karmani bharata 1
¬l+Pl4 t4 6 6P- 9Pl7 BV4t4 6+ °?-°+
jñanamavrtva tu tamah µramade sañjavatvuta 11 14-911
¹=F6P¾l|¬¬ 4 Bv4 ¬4|6 ¬l¹6·
rajastamascabhibhüva sattvam bhavati bharata 1
¹=- Bv4 6P¾ 4 6P- Bv4 ¹=F6¤l+ °?-°¤+
rajah sattvam tamascaiva tamah sattvam rajastatha 11 14-1011
B4 ãl¹ 9 7 r 5|FP-9TlH 59=l46 ·
sarvadvaresu dehe'sminµrakasa uµajavate 1
¬l+ 47l 67l |4Hl|ã4 & Bv4|Pt4 6+ °?-°°+
jñanam vada tada vidvadvivrddham sattvamitvuta 11 14-1111
¬l ¬- 94 |H¹l¹¹¬- TP TlPHP- F9 rl·
Iobhah µravrttirarambhah karmanamasamah sµrha 1
¹=F4 6l|+ =l4-6 |44 & ¬¹69 ¬+ °?-°³+
rajasvetani javante vivrddhe bharatarsabha 11 14-1211
H9TlHl 594 |H¾ 9Pl7l Pl r 94 ¬·
aµrakaso'µravrttisca µramado moha eva ca 1
6PF4 6l|+ =l4-6 |44 & T ¹+-7++ °?-°°+
tamasvetani javante vivrddhe kurunandana 11 14-1311
#IBHBWBE(²U­Page 139 of 179
47l Bv4 94 & 6 9¬4 4l|6 7 r¬ 6 ·
vada sattve µravrddhe tu µraIavam vati dehabhrt 1
67l HP|47l ¬l Tl+P¬l-9|69H6 + °?-°?+
tadottamavidam IokanamaIanµratiµadvate 11 14-1411
¹=|B 9¬4 ¬t4l TP B|ñ9 =l46 ·
rajasi µraIavam gatva karmasangisu javate 1
6¤l 9¬l+F6P|B P 74l |+9 =l46 + °?-°-+
tatha µraIïnastamasi müdhavonisu javate 11 14-1511
TP T- B T 6F4lc- Bl|v4T |+P ¬ T¬P ·
karmanah sukrtasvahuh sattvikam nirmaIam µhaIam 1
¹=BF6 T¬ T-GP¬l+ 6PB- T¬P + °?-°°+
rajasastu µhaIam duhkhamajñanam tamasah µhaIam 11 14-1611
Bv4ltBVl46 ¬l+ ¹=Bl ¬l ¬ 94 ¬·
sattvatsañjavate jñanam rajaso Iobha eva ca 1
9Pl7Pl rl 6PBl ¬46l 5¬l+P 4 ¬+ °?-°÷+
µramadamohau tamaso bhavato'jñanameva ca 11 14-1711
7\4 ¬¬7|-6 Bv4F¤l P\4 |6U|-6 ¹l=Bl-·
ürdhvam gacchanti sattvastha madhve tisthanti rajasah 1
=¤-4¬ T4 |HF¤l H¤l ¬¬7|-6 6lPBl-+ °?-°<+
jaghanvagunavrttistha adho gacchanti tamasah 11 14-1811
#IBHBWBE(²U­Page 140 of 179
+l-4 ¬ T -4- T6l ¹ 47l >7l+ 9-4|6·
nanvam gunebhvah kartaram vada drastanuµasvati 1
¬ T -4¾ 9¹ 4 |H PTl4 Bl 5|¤¬¬7|6+ °?-°°+
gunebhvasca µaram vetti madbhavam so'dhigacchati 11 14-1911
¬ Tl+ 6l+6lt4 ×l-7 rl 7 rBP T4l+ ·
gunanetanatïtva trïndehï dehasamudbhavan 1
=-PP t4 =¹lT-G |4 P ±l 5P 6P+ 6 + °?-³¤+
janmamrtvujaraduhkhairvimukto'mrtamasnute 11 14-2011
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
T |¬ ñ Nl-¬ Tl+ 6l+6l6l ¬4|6 9¬l ·
kairIingaistrïngunanetanatïto bhavati µrabho 1
|TPl¬l¹- T¤ ¬ 6l Nl-¬ Tl+|646 6 + °?-³°+
kimacarah katham caitamstrïngunanativartate 11 14-2111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
9TlH ¬ 94 |H ¬ Pl rP 4 ¬ 9l'74·
µrakasam ca µravrttim ca mohameva ca µandava 1
+ ã |7 B¹94 Hl|+ + |+4 Hl|+ Tl= ¬|6+ °?-³³+
na dvesti samµravrttani na nivrttani kanksati 11 14-2211
#IBHBWBE(²U­Page 141 of 179
57lBl+47lBl+l ¬ T 4l + |4¬l-46 ·
udasïnavadasïno gunairvo na vicaIvate 1
¬ Tl 46 -6 ²t4 4 4l 54|6U|6 + ñ6 + °?-³°+
guna vartanta itvevam vo'vatisthati nengate 11 14-2311
BPT-GB G- F4F¤- BP¬l 7l-PTl¾+-·
samaduhkhasukhah svasthah samaIostasmakañcanah 1
6 -4|94l|94l ¤l¹F6 -4|+-7ltPB F6 |6-+ °?-³?+
tuIvaµrivaµrivo dhïrastuIvanindatmasamstutih 11 14-2411
Pl+l9Pl+4l F6 -4F6 -4l |P×l|¹9¬4l -·
manaµamanavostuIvastuIvo mitrariµaksavoh 1
B4l ¹¹¬9|¹t4l¬l ¬ Tl6l6- B 5¬46 + °?-³-+
sarvarambhaµaritvagï gunatïtah sa ucvate 11 14-2511
Pl ¬ 4l 5-4|¬¬l¹ T ¬|±4l ¬ + B 46 ·
mam ca vo'vvabhicarena bhaktivogena sevate 1
B ¬ Tl-BP6lt4 6l-¤G¬ 4l4 T-96 + °?-³°+
sa gunansamatïtvaitanbrahmabhüvava kaIµate 11 14-2611
¤GTl |r 9|6UlrPP 6F4l-44F4 ¬·
brahmano hi µratisthahamamrtasvavvavasva ca 1
HlH6F4 ¬ ¤P F4 B GF4 Tl|-6TF4 ¬+ °?-³÷+
sasvatasva ca dharmasva sukhasvaikantikasva ca 11 14-2711
#IBHBWBE(²U­Page 142 of 179
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
¬ T×4|4¬l¬4l ¬l +lP ¬6 7 Hl 5\4l4-+ °?+
gunatravavibhagavogo nama caturdaso'dhvavah 11 1411
#IBHBWBE(²U­Page 143 of 179
H¤ 9¾7Hl 5\4l4-
atha µañcadaso'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
7\4 P ¬P¤-HlGPHt¤ 9lc¹-44P ·
ürdhvamüIamadhahsakhamasvattham µrahuravvavam 1
7-7l |B 4F4 9Tl |+ 4F6 4 7 B 4 7|46 + °--°+
chandamsi vasva µarnani vastam veda sa vedavit 11 15-111
H¤¾l \4 9B 6lF6F4 HlGl
adhascordhvam µrasrtastasva sakha
¬ T94 &l |49494l¬l-·
gunaµravrddha visavaµravaIah 1
H¤¾ P ¬l-4+ B-66l|+
adhasca müIanvanusantatani
TPl + 4-¤l|+ P+ !4¬l T + °--³+
karmanubandhïni manusvaIoke 11 15-211
#IBHBWBE(²U­Page 144 of 179
+ -9PF4 r 6¤l 9¬-46
na rüµamasveha tathoµaIabhvate
+l-6l + ¬l|7+ ¬ B¹9|6Ul·
nanto na cadirna ca samµratistha 1
HHt¤P + B |4-7P ¬
asvatthamenam suvirüdhamüIam
HBñHN T c7 + |7v4l+ °--°+
asangasastrena drdhena chittva 11 15-311
66- 97 6t9|¹Pl|¬ 6-4
tatah µadam tatµarimargitavvam
4|FP-¬6l + |+46 |-6 ¬ 4-·
vasmingata na nivartanti bhüvah 1
6P 4 ¬lH 9 ¹9 99H·
tameva cadvam µurusam µraµadve 1
46- 94 |H- 9B 6l 9 ¹lTl+ °--?+
vatah µravrttih µrasrta µuranï 11 15-411
|+Pl +Pl rl |=6Bñ7l 9l
nirmanamoha jitasangadosa
H\4ltP|+t4l |4|+4 HTlPl-·
adhvatmanitva vinivrttakamah 1
#IBHBWBE(²U­Page 145 of 179
ã-ã |4 P ±l- B GT-GB ¬ ¹ -
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasañjñair-
¬¬7-t4P 7l- 97P-44 66 + °---+
gacchantvamüdhah µadamavvavam tat 11 15-511
+ 6TlB46 B 4l + HHlTl + 9l4T-·
na tadbhasavate sürvo na sasanko na µavakah 1
4ãt4l + |+46 -6 6&lP 9¹P PP+ °--°+
vadgatva na nivartante taddhama µaramam mama 11 15-611
PP 4l Hl =l4¬l T =l4¬ 6- B+l6+-·
mamaivamso jïvaIoke jïvabhütah sanatanah 1
P+-9Ul+l|->4l|T 9T |6F¤l|+ T9 |6+ °--÷+
manahsasthanïndrivani µrakrtisthani karsati 11 15-711
H¹l¹ 474lHl |6 4¬l-4 t4lP6lH¹-·
sarïram vadavaµnoti vaccaµvutkramatïsvarah 1
¬ |rt4 6l|+ B 4l|6 4l4 ¬ -¤l|+4lH4l6 + °--<+
grhitvaitani samvati vavurgandhanivasavat 11 15-811
~l × ¬¬ - F9H + ¬ ¹B+ ¤lTP 4 ¬·
srotram caksuh sµarsanam ca rasanam ghranameva ca 1
H|¤Ul4 P+¾l4 |494l+ 9B 46 + °--°+
adhisthava manascavam visavanuµasevate 11 15-911
#IBHBWBE(²U­Page 146 of 179
5t4lP-6 |F¤6 4l|9 ¬ Vl+ 4l ¬ Tl|-46P ·
utkramantam sthitam vaµi bhuñjanam va gunanvitam 1
|4P 7l +l+ 9-4|-6 9-4|-6 ¬l+¬¬ 9-+ °--°¤+
vimüdha nanuµasvanti µasvanti jñanacaksusah 11 15-1011
46-6l 4l |¬+¾ + 9-4-t4ltP-44|F¤6P ·
vatanto voginascainam µasvantvatmanvavasthitam 1
46-6l 5-4T 6ltPl+l + + 9-4-t4¬ 6B-+ °--°°+
vatanto'µvakrtatmano nainam µasvantvacetasah 11 15-1111
47l|7t4¬6 6 =l =¬TlB46 5|G¬P ·
vadaditvagatam tejo jagadbhasavate'khiIam 1
4¬->P|B 4¬lPl 6H =l |4|& PlPTP + °--°³+
vaccandramasi vaccagnau tattejo viddhi mamakam 11 15-1211
¬lPl|4-4 ¬ ¬ 6l|+ ¤l¹4l¹4rPl =Bl·
gamavisva ca bhütani dharavamvahamojasa 1
9 !Tl|P ¬l 9¤l- B4l - Bl Pl ¬ t4l ¹BltPT-+ °--°°+
µusnami causadhïh sarvah somo bhütva rasatmakah 11 15-1311
Hr 4 Hl+¹l ¬ t4l 9l|T+l 7 rPl|~6-·
aham vaisvanaro bhütva µraninam dehamasritah 1
9lTl9l+BPl4 ±- 9¬l¹4¬ ¬6 |4 ¤P + °--°?+
µranaµanasamavuktah µacamvannam caturvidham 11 15-1411
#IBHBWBE(²U­Page 147 of 179
B4 F4 ¬lr 8|7 B|¬|47l
sarvasva caham hrdi sannivisto
PH- FP |6¬l +P9l r+¾·
mattah smrtirjñanamaµohanañca 1
4 7 ¾ B4 ¹rP 4 4 Hl
vedaisca sarvairahameva vedvo
4 7l-6T ã 7|47 4 ¬lrP + °--°-+
vedantakrdvedavideva caham 11 15-1511
ãl|4Pl 9 ¹9l ¬l T ¬¹¾l¬¹ 94 ¬·
dvavimau µurusau Ioke ksarascaksara eva ca 1
¬¹- B4l |T ¬ 6l|+ T ³F¤l 5¬¹ 5¬46 + °--°°+
ksarah sarvani bhütani kütastho'ksara ucvate 11 15-1611
5HP- 9 ¹9Ft4-4- 9¹PltP t4 ¤l86-·
uttamah µurusastvanvah µaramatmetvudhahrtah 1
4l ¬l T×4Pl|4-4 |4¬t4 -44 ²H¹-+ °--°÷+
vo Iokatravamavisva bibhartvavvava ïsvarah 11 15-1711
4FPlt¬¹P6l6l 5rP¬¹l7|9 ¬l HP-·
vasmatksaramatïto'hamaksaradaµi cottamah 1
H6l 5|FP ¬l T 4 7 ¬ 9|¤6- 9 ¹9l HP-+ °--°<+
ato'smi Ioke vedeca µrathitah µurusottamah 11 15-1811
#IBHBWBE(²U­Page 148 of 179
4l PlP 4PB¹P 7l =l+l|6 9 ¹9l HPP ·
vo mamevamasammüdho janati µurusottamam 1
B B4 |4T=|6 Pl B4 ¬l4 + ¬l¹6+ °--°°+
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata 11 15-1911
²|6 ¬ G6P HlN|P7P ± P4l+¤·
iti guhvatamam sastramidamuktam mavanagha 1
96ã 7 \4l 4 |&Pl-F4ltT 6T t4¾ ¬l¹6+ °--³¤+
etadbuddhva buddhimansvatkrtakrtvasca bharata 11 15-2011
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= + B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjuna samvade
9 ¹9l HP4l ¬l +lP 9¾7Hl 5\4l4-+ °-+
µurusottamavogo nama µañcadaso'dhvavah 11 1511
#IBHBWBE(²U­Page 149 of 179
H¤ 9l 7Hl 5\4l4-
atha sodaso'dhvavah
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
H¬4 Bv4B H |&¬l +4l ¬-44|F¤|6-·
abhavam sattvasamsuddhirjñanavogavvavasthitih 1
7l+ 7P¾ 4¬¾ F4l\4l4F69 Hl= 4P + °°-°+
danam damasca vajñasca svadhvavastaµa arjavam 11 16-111
H|r Bl Bt4P4l ¤Ft4l¬- Hl|-6¹9 H +P ·
ahimsa satvamakrodhastvagah santiraµaisunam 1
74l ¬ 6 !4¬l ¬ |4 Pl7 4 8l¹¬l9¬P + °°-³+
dava bhütesvaIoIuµtvam mardavam hrïracaµaIam 11 16-211
6 =- ¬Pl ¤ |6- Hl ¬P>l rl +l|6Pl|+6l·
tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita 1
¬4|-6 B¹97 7 4lP|¬=l6F4 ¬l¹6+ °°-°+
bhavanti samµadam daivïmabhijatasva bharata 11 16-311
#IBHBWBE(²U­Page 150 of 179
7¹¬l 79l 5|¬Pl+¾ 4l ¤- 9l¹!4P 4 ¬·
dambho darµo'bhimanasca krodhah µarusvameva ca 1
H¬l+ ¬l|¬=l6F4 9l¤ B¹97PlB ¹lP + °°-?+
ajñanam cabhijatasva µartha samµadamasurïm 11 16-411
7 4l B¹9|ãPl ¬l4 |+4-¤l4lB ¹l P6l·
daivï samµadvimoksava nibandhavasurï mata 1
Pl H ¬- B¹97 7 4lP|¬=l6l 5|B 9l'74+ °°--+
ma sucah samµadam daivïmabhijato'si µandava 11 16-511
ãl ¬ 6B¬l ¬l T 5|FP-7 4 HlB ¹ 94 ¬·
dvau bhütasargau Ioke'smindaiva asura eva ca 1
7 4l |4F6¹H- 9l ± HlB ¹ 9l¤ P H T + °°-°+
daivo vistarasah µrokta asuram µartha me srnu 11 16-611
94 |H ¬ |+4 |H ¬ =+l + |4T¹lB ¹l-·
µravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah 1
+ Hl ¬ +l|9 ¬l¬l¹l + Bt4 6 9 |4H6 + °°-÷+
na saucam naµi cacaro na satvam tesu vidvate 11 16-711
HBt4P9|6U 6 =¬7lc¹+lH¹P ·
asatvamaµratistham te jagadahuranïsvaram 1
H9¹F9¹B¹¬ 6 |TP-4tTlPr 6 TP + °°-<+
aµarasµarasambhütam kimanvatkamahaitukam 11 16-811
#IBHBWBE(²U­Page 151 of 179
96l c|7P47-4 +7ltPl+l 5-94 &4-·
etam drstimavastabhva nastatmano'Iµabuddhavah 1
9¬4-t4 ¤TPl T- ¬4l4 =¬6l 5|r6l-+ °°-°+
µrabhavantvugrakarmanah ksavava jagato'hitah 11 16-911
TlPPl|~t4 T!9 ¹ 7¹¬Pl+P7l|-46l-·
kamamasritva dusµüram dambhamanamadanvitah 1
Pl rlã rlt4lBëlrl-946 -6 5H |¬¤6l-+ °°-°¤+
mohadgrhïtvasadgrahanµravartante'sucivratah 11 16-1011
|¬-6lP9|¹P 4l ¬ 9¬4l-6lP 9l|~6l-·
cintamaµarimevam ca µraIavantamuµasritah 1
TlPl 9¬l ¬9¹Pl 96l4|7|6 |+|¾6l-+ °°-°°+
kamoµabhogaµarama etavaditi niscitah 11 16-1111
HlHl9lHH6 4 &l- TlP4l ¤9¹l4Tl-·
asaµasasatairbaddhah kamakrodhaµaravanah 1
²r-6 TlP¬l ¬l¤ P-4l4 +l¤ B¾4l+ + °°-°³+
ïhante kamabhogarthamanvavenarthasañcavan 11 16-1211
²7PH P4l ¬-¤|PP 9l-F4 P+l ¹¤P ·
idamadva mava Iabdhamimam µraµsve manoratham 1
²7PF6l7P|9 P ¬|4!4|6 9 +¤ +P + °°-°°+
idamastïdamaµi me bhavisvati µunardhanam 11 16-1311
#IBHBWBE(²U­Page 152 of 179
HBl P4l r6- H× r |+!4 ¬l9¹l+|9·
asau mava hatah satrurhanisve caµaranaµi 1
²H¹l 5rPr ¬l ¬l |B&l 5r 4¬4l-B Gl+ °°-°?+
ïsvaro'hamaham bhogï siddho'ham baIavansukhï 11 16-1411
Hl74l 5|¬=+4l+|FP Tl 5-4l 5|F6 BcHl P4l·
adhvo'bhijanavanasmi ko'nvo'sti sadrso mava 1
4÷4 7lF4l|P Pl |7!4 ²t4¬l+|4Pl |r6l-+ °°-°-+
vaksve dasvami modisva itvajñanavimohitah 11 16-1511
H+ T|¬H|4Hl-6l Pl r=l¬BPl4 6l-·
anekacittavibhranta mohajaIasamavrtah 1
9B±l- TlP¬l ¬ 9 96|-6 +¹T 5H ¬l + °°-°°+
µrasaktah kamabhogesu µatanti narake'sucau 11 16-1611
HltPB¹¬l|46l- F6-¤l ¤+Pl+P7l|-46l-·
atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah 1
4=-6 +lP4¬ F6 7¹¬ +l|4|¤9 4 TP + °°-°÷+
vajante namavajñaiste dambhenavidhiµürvakam 11 16-1711
Hr Tl¹ 4¬ 79 TlP 4l ¤ ¬ B |~6l-·
ahankaram baIam darµam kamam krodham ca samsritah 1
PlPltP9¹7 r 9 9|ã9-6l 5-4B 4Tl-+ °°-°<+
mamatmaµaradehesu µradvisanto'bhvasüvakah 11 16-1811
#IBHBWBE(²U­Page 153 of 179
6l+r |ã96- 4 ¹l-B Bl¹ 9 +¹l¤Pl+ ·
tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman 1
|¬9l¹4=GPH ¬l+lB ¹l!4 4 4l |+9 + °°-°°+
ksiµamvajasramasubhanasurïsveva vonisu 11 16-1911
HlB ¹l 4l |+Pl9¬l P 7l =-P|+ =-P|+·
asurïm vonimaµanna müdha janmani janmani 1
PlP9l-4 4 Tl -6 4 66l 4l-t4¤Pl ¬|6P + °°-³¤+
mamaµraµvaiva kaunteva tato vantvadhamam gatim 11 16-2011
|×|4¤ +¹TF4 7 ãl¹ +lH+PltP+-·
trividham narakasvedam dvaram nasanamatmanah 1
TlP- 4l ¤F6¤l ¬l ¬F6FPl7 6t×4 t4= 6 + °°-³°+
kamah krodhastatha Iobhastasmadetattravam tvajet 11 16-2111
96 |4 P ±- Tl -6 4 6Pl ãl¹ |N|¬+ ¹-·
etairvimuktah kaunteva tamodvaraistribhirnarah 1
Hl¬¹t4ltP+- ~ 4F66l 4l|6 9¹l ¬|6P + °°-³³+
acaratvatmanah srevastato vati µaram gatim 11 16-2211
4- HlN|4|¤P tB 74 46 6 TlPTl¹6-·
vah sastravidhimutsrjva vartate kamakaratah 1
+ B |B|&P4lHl |6 + B G + 9¹l ¬|6P + °°-³°+
na sa siddhimavaµnoti na sukham na µaram gatim 11 16-2311
#IBHBWBE(²U­Page 154 of 179
6FPl¬7lN 9PlT 6 Tl4l Tl4 -44|F¤6l ·
tasmacchastram µramanam te karvakarvavvavasthitau 1
¬lt4l HlN|4¤l+l ± TP T6 |Prlr |B+ °°-³?+
jñatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi 11 16-2411
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
7 4lB ¹B¹9|ã¬l¬4l ¬l +lP 9l 7Hl 5\4l4-+ °°+
daivasurasamµadvibhagavogo nama sodaso'dhvavah 11 1611
#IBHBWBE(²U­Page 155 of 179
H¤ B87Hl 5\4l4-
atha saµtadaso'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
4 HlN|4|¤P tB 74 4=-6 ~&4l|-46l-·
ve sastravidhimutsrjva vajante sraddhavanvitah 1
6 9l |+Ul 6 Tl T !T Bv4Plrl ¹=F6P-+ °÷-°+
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah 11 17-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
|×|4¤l ¬4|6 ~&l 7 |r+l Bl F4¬l4=l·
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja 1
Bl|v4Tl ¹l=Bl ¬ 4 6lPBl ¬ |6 6l H T + °÷-³+
sattvikï rajasï caiva tamasï ceti tam srnu 11 17-211
Bv4l+ -9l B4 F4 ~&l ¬4|6 ¬l¹6·
sattvanurüµa sarvasva sraddha bhavati bharata 1
~&lP4l 54 9 ¹9l 4l 4¬B&- B 94 B-+ °÷-°+
sraddhamavo'vam µuruso vo vacchraddhah sa eva sah 11 17-311
#IBHBWBE(²U­Page 156 of 179
4=-6 Bl|v4Tl 7 4l-4¬¹¬l |B ¹l=Bl-·
vajante sattvika devanvaksaraksamsi rajasah 1
9 6l-¬ 6¬Tl ¾l-4 4=-6 6lPBl =+l-+ °÷-?+
µretanbhütaganamscanve vajante tamasa janah 11 17-411
HHlN|4|r6 ¤l ¹ 6-4-6 4 69l =+l-·
asastravihitam ghoram taµvante ve taµo janah 1
7¹¬lr Tl¹B 4 ±l- TlP¹l¬4¬l|-46l-+ °÷--+
dambhahankarasamvuktah kamaragabaIanvitah 11 17-511
T9 4-6- H¹l¹F¤ ¬ 6¤lPP¬ 6B-·
karsavantah sarïrastham bhütagramamacetasah 1
Pl ¬ 4l-6-H¹l¹F¤ 6l|-4&4lB ¹|+¾4l+ + °÷-°+
mam caivantahsarïrastham tanviddhvasuraniscavan 11 17-611
Hlrl¹Ft4|9 B4 F4 |×|4¤l ¬4|6 |94-·
aharastvaµi sarvasva trividho bhavati µrivah 1
4¬F69F6¤l 7l+ 6 9l ¬ 7|PP H T + °÷-÷+
vajñastaµastatha danam tesam bhedamimam srnu 11 17-711
Hl4 -Bv44¬l¹l ¹4B G9l|6|44¤ +l-·
avuhsattvabaIarogvasukhaµrïtivivardhanah 1
¹F4l- |H¹¤l- |F¤¹l 8Hl Hlrl¹l- Bl|v4T|94l-+ °÷-<+
rasvah snigdhah sthira hrdva aharah sattvikaµrivah 11 17-811
#IBHBWBE(²U­Page 157 of 179
T³ 4¹¬¬4Tlt4 !T6l÷T-¬|47l|r+-·
katvamIaIavanatvusnatïksnarüksavidahinah 1
Hlrl¹l ¹l=BF4 7l T-GHl TlP497l-+ °÷-°+
ahara rajasasvesta duhkhasokamavaµradah 11 17-911
4l64lP ¬6¹B 9 |6 94 |96 ¬ 46 ·
vatavamam gatarasam µüti µarvusitam ca vat 1
5|¬77P|9 ¬lP \4 ¬l =+ 6lPB|94P + °÷-°¤+
ucchistamaµi camedhvam bhojanam tamasaµrivam 11 17-1011
HT¬l|= ¬|¬4 ¬l |4|¤c7l 4 ²746 ·
aµhaIanksibhirvajño vidhidrsto va ijvate 1
47-4P 4 |6 P+- BPl¤l4 B Bl|v4T-+ °÷-°°+
vastavvameveti manah samadhava sa sattvikah 11 17-1111
H|¬B-¤l4 6 T¬ 7¹¬l¤ P|9 ¬ 4 46 ·
abhisandhava tu µhaIam dambharthamaµi caiva vat 1
²746 ¬¹6~ U 6 4¬ |4|& ¹l=BP + °÷-°³+
ijvate bharatasrestha tam vajñam viddhi rajasam 11 17-1211
|4|¤rl+PB 7l¬ P¬rl+P7|¬TP ·
vidhihïnamasrstannam mantrahïnamadaksinam 1
~&l|4¹|r6 4¬ 6lPB 9|¹¬¬6 + °÷-°°+
sraddhavirahitam vajñam tamasam µaricaksate 11 17-1311
#IBHBWBE(²U­Page 158 of 179
7 4|ã=¬ ¹9l¬9 =+ Hl ¬Pl= 4P ·
devadvijaguruµrajñaµüjanam saucamarjavam 1
¤G¬4 P|r Bl ¬ Hl¹l¹ 69 5¬46 + °÷-°?+
brahmacarvamahimsa ca sarïram taµa ucvate 11 17-1411
H+ ã ¬T¹ 4l14 Bt4 |94|r6 ¬ 46 ·
anudvegakaram vakvam satvam µrivahitam ca vat 1
F4l\4l4l-4B+ ¬ 4 4l= P4 69 5¬46 + °÷-°-+
svadhvavabhvasanam caiva vanmavam taµa ucvate 11 17-1511
P+- 9Bl7- Bl ¹4t4 Pl +PltP|4|+¤r-·
manah µrasadah saumvatvam maunamatmavinigrahah 1
¬l4B H |&|¹t4 6H9l Pl+BP ¬46 + °÷-°°+
bhavasamsuddhiritvetattaµo manasamucvate 11 17-1611
~&4l 9¹4l 68 69F6|t×|4¤ +¹ -·
sraddhava µarava taµtam taµastattrividham naraih 1
HT¬lTl|= ¬|¬4 ± - Bl|v4T 9|¹¬¬6 + °÷-°÷+
aµhaIakanksibhirvuktaih sattvikam µaricaksate 11 17-1711
BtTl¹Pl+9 =l¤ 69l 7¹¬ + ¬ 4 46 ·
satkaramanaµüjartham taµo dambhena caiva vat 1
|446 6|7r 9l ± ¹l=B ¬¬P¤ 4P + °÷-°<+
krivate tadiha µroktam rajasam caIamadhruvam 11 17-1811
#IBHBWBE(²U­Page 159 of 179
P 7¤lr TltP+l 4t9l74l |446 69-·
müdhagrahenatmano vatµïdava krivate taµah 1
9¹F4l tBl7+l¤ 4l 6HlPBP 7l86P + °÷-°°+
µarasvotsadanartham va tattamasamudahrtam 11 17-1911
7l6-4|P|6 4²l+ 7l46 5+ 9Tl|¹T ·
datavvamiti vaddanam dïvate'nuµakarine 1
7 H Tl¬ ¬ 9l× ¬ 6²l+ Bl|v4T FP 6P + °÷-³¤+
dese kaIe ca µatre ca taddanam sattvikam smrtam 11 17-2011
4H 9t4 9Tl¹l¤ T¬P |²-4 4l 9 +-·
vattu µratvuµakarartham µhaIamuddisva va µunah 1
7l46 ¬ 9|¹|T7 6²l+ ¹l=B FP 6P + °÷-³°+
dïvate ca µarikIistam taddanam rajasam smrtam 11 17-2111
H7 HTl¬ 4²l+P9l× -4¾ 7l46 ·
adesakaIe vaddanamaµatrebhvasca dïvate 1
HBtT 6P4¬l6 6HlPBP 7l86P + °÷-³³+
asatkrtamavajñatam tattamasamudahrtam 11 17-2211
V6tB|7|6 |+7 Hl ¤GT|N|4¤- FP 6-·
omtatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah 1
¤lGTlF6 + 4 7l¾ 4¬l¾ |4|r6l- 9 ¹l+ °÷-³°+
brahmanastena vedasca vajñasca vihitah µura 11 17-2311
#IBHBWBE(²U­Page 160 of 179
6FPl7l |Pt4 7l8t4 4¬7l+69-|44l-·
tasmadomitvudahrtva vajñadanataµahkrivah 1
946 -6 |4¤l+l ±l- B66 ¤G4l|7+lP + °÷-³?+
µravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam 11 17-2411
6|7t4+|¬B-¤l4 T¬ 4¬69-|44l-·
taditvanabhisandhava µhaIam vajñataµahkrivah 1
7l+|44l¾ |4|4¤l- |44-6 Pl ¬Tl|= ¬|¬-+ °÷-³-+
danakrivasca vividhah krivante moksakanksibhih 11 17-2511
BTl4 Bl¤ ¬l4 ¬ B|7t4 6t94 746 ·
sadbhave sadhubhave ca saditvetatµravujvate 1
9HF6 TP |T 6¤l B¬7-7- 9l¤ 4 746 + °÷-³°+
µrasaste karmani tatha sacchabdah µartha vujvate 11 17-2611
4¬ 69|B 7l+ ¬ |F¤|6- B|7|6 ¬l ¬46 ·
vajñe taµasi dane ca sthitih saditi cocvate 1
TP ¬ 4 67¤l 4 B|7t4 4l|¬¤l46 + °÷-³÷+
karma caiva tadarthïvam saditvevabhidhïvate 11 17-2711
H~&4l c6 7H 69F68 T 6 ¬ 46 ·
asraddhava hutam dattam taµastaµtam krtam ca vat 1
HB|7t4 ¬46 9l¤ + ¬ 6t9 -4 +l ²r+ °÷-³<+
asaditvucvate µartha na ca tatµreµva no iha 11 17-2811
#IBHBWBE(²U­Page 161 of 179
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
~&l×4|4¬l¬4l ¬l +lP B87Hl 5\4l4-+ °÷+
sraddhatravavibhagavogo nama saµtadaso'dhvavah 11 1711
#IBHBWBE(²U­Page 162 of 179
H¤l7l7Hl 5\4l4-
athastadaso'dhvavah
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
B -4lBF4 Prl4lrl 6v4|P¬7l|P 4 |76 P ·
sannvasasva mahabaho tattvamicchami veditum 1
t4l¬F4 ¬ 89lT H 9 ¤T |H|+9 7++ °<-°+
tvagasva ca hrsïkesa µrthakkesinisüdana 11 18-111
~l¬¬4l+ 4l¬·
srïbhagavanuvaca 1
Tl¹4l+l TP Tl -4lB B -4lB T44l |4T-·
kamvanam karmanam nvasam sannvasam kavavo viduh 1
B4 TP T¬t4l¬ 9lcFt4l¬ |4¬¬Tl-+ °<-³+
sarvakarmaµhaIatvagam µrahustvagam vicaksanah 11 18-211
t4l74 7l 94|7t4 T TP 9lcP +l|9T-·
tvajvam dosavaditveke karma µrahurmanïsinah 1
4¬7l+69-TP + t4l74|P|6 ¬l9¹ + °<-°+
vajñadanataµahkarma na tvajvamiti caµare 11 18-311
#IBHBWBE(²U­Page 163 of 179
|+¾4 H T P 6× t4l¬ ¬¹6BHP·
niscavam srnu me tatra tvage bharatasattama 1
t4l¬l |r 9 ¹9-4l¤ |×|4¤- B¹9Tl|6 6-+ °<-?+
tvago hi µurusavvaghra trividhah samµrakïrtitah 11 18-411
4¬7l+69-TP + t4l74 Tl4 P 4 66 ·
vajñadanataµahkarma na tvajvam karvameva tat 1
4¬l 7l+ 69¾ 4 9l4+l|+ P+l|9TlP + °<--+
vajño danam taµascaiva µavanani manïsinam 11 18-511
96l-4|9 6 TPl |T Bñ t4¤4l T¬l|+ ¬·
etanvaµi tu karmani sangam tvaktva µhaIani ca 1
T6 -4l+l|6 P 9l¤ |+|¾6 P6P HPP + °<-°+
kartavvanïti me µartha niscitam matamuttamam 11 18-611
|+46F4 6 B -4lB- TP Tl +l 99H6 ·
nivatasva tu sannvasah karmano noµaµadvate 1
Pl rlHF4 9|¹t4l¬F6lPB- 9|¹Tl|6 6-+ °<-÷+
mohattasva µaritvagastamasah µarikïrtitah 11 18-711
T-G|Pt4 4 4tTP Tl4T H¬4lv4= 6 ·
duhkhamitveva vatkarma kavakIesabhavattvajet 1
B T t4l ¹l=B t4l¬ + 4 t4l¬T¬ ¬¬ 6 + °<-<+
sa krtva rajasam tvagam naiva tvagaµhaIam Iabhet 11 18-811
#IBHBWBE(²U­Page 164 of 179
Tl4 |Pt4 4 4tTP |+46 |446 5= +·
karvamitveva vatkarma nivatam krivate'rjuna 1
Bñ t4¤4l T¬ ¬ 4 B t4l¬- Bl|v4Tl P6-+ °<-°+
sangam tvaktva µhaIam caiva sa tvagah sattviko matah 11 18-911
+ ã 74T H¬ TP T H¬ +l+ 9=6 ·
na dvestvakusaIam karma kusaIe nanusajjate 1
t4l¬l Bv4BPl|47l P ¤l4l |7¬B H4-+ °<-°¤+
tvagï sattvasamavisto medhavï chinnasamsavah 11 18-1011
+ |r 7 r¬ 6l H14 t4± TPl '4H 96-·
na hi dehabhrta sakvam tvaktum karmanvasesatah 1
4F6 TP T¬t4l¬l B t4l¬lt4|¬¤l46 + °<-°°+
vastu karmaµhaIatvagï sa tvagïtvabhidhïvate 11 18-1111
H|+7|P7 |P~ ¬ |×|4¤ TP T- T¬P ·
anistamistam misram ca trividham karmanah µhaIam 1
¬4t4t4l|¬+l 9 t4 + 6 B -4l|B+l 14|¬6 + °<-°³+
bhavatvatvaginam µretva na tu sannvasinam kvacit 11 18-1211
9¾ 6l|+ Prl4lrl Tl¹Tl|+ |+4l ¤ P ·
µañcaitani mahabaho karanani nibodha me 1
Bl= ¹4 T 6l-6 9l ±l|+ |B&4 B4 TP TlP + °<-°°+
sankhve krtante µroktani siddhave sarvakarmanam 11 18-1311
#IBHBWBE(²U­Page 165 of 179
H|¤Ul+ 6¤l T6l T¹T ¬ 9 ¤|¹4¤P ·
adhisthanam tatha karta karanam ca µrthagvidham 1
|4|4¤l¾ 9 ¤¤ 7l 7 4 ¬ 4l× 9¾PP + °<-°?+
vividhasca µrthakcesta daivam caivatra µañcamam 11 18-1411
H¹l¹4l= P+l |¬4 tTP 9l¹¬6 +¹-·
sarïravanmanobhirvatkarma µrarabhate narah 1
-4l¹4 4l |49¹l6 4l 9¾ 6 6F4 r 64-+ °<-°-+
nvavvam va viµarïtam va µañcaite tasva hetavah 11 18-1511
6× 4 B|6 T6l ¹PltPl+ T 4¬ 6 4-·
tatraivam sati kartaramatmanam kevaIam tu vah 1
9-4t4T 64 |&t4l¬ B 9-4|6 TP |6-+ °<-°°+
µasvatvakrtabuddhitvanna sa µasvati durmatih 11 18-1611
4F4 +lr T 6l ¬l4l 4 |&4 F4 + |¬-46 ·
vasva nahankrto bhavo buddhirvasva na Iiµvate 1
rt4l5|9 B ²Pl 0l Tl¬ r|-6 + |+4\46 + °<-°÷+
hatva'µi sa imamIIokanna hanti na nibadhvate 11 18-1711
¬l+ ¬ 4 9|¹¬l6l |×|4¤l TP ¬l 7+l·
jñanam jñevam µarijñata trividha karmacodana 1
T¹T TP T6 |6 |×|4¤- TP B ¤r-+ °<-°<+
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah 11 18-1811
#IBHBWBE(²U­Page 166 of 179
¬l+ TP ¬ T6l ¬ |פ 4 ¬ T¬ 76-·
jñanam karma ca kartaca tridhaiva gunabhedatah 1
9l ¬46 ¬ TB= ¹4l+ 4¤l4¬7 T 6l-4|9+ °<-°°+
µrocvate gunasankhvane vathavacchrnu tanvaµi 11 18-1911
B4 ¬ 6 9 4 + T ¬l4P-44Pl¬6 ·
sarvabhütesu venaikam bhavamavvavamïksate 1
H|4¬± |4¬± 9 67¬l+ |4|& Bl|v4TP + °<-³¤+
avibhaktam vibhaktesu tajjñanam viddhi sattvikam 11 18-2011
9 ¤¤4 + 6 47¬l+ +l+l¬l4l-9 ¤|¹4¤l+ ·
µrthaktvena tu vajjñanam nanabhavanµrthagvidhan 1
4 |H B4 9 ¬ 6 9 67¬l+ |4|& ¹l=BP + °<-³°+
vetti sarvesu bhütesu tajjñanam viddhi rajasam 11 18-2111
4H T tH47 T|FP-Tl4 B±Pr 6 TP ·
vattu krtsnavadekasminkarve saktamahaitukam 1
H6v4l¤ 47-9 ¬ 6HlPBP 7l86P + °<-³³+
atattvarthavadaIµam ca tattamasamudahrtam 11 18-2211
|+46 Bñ¹|r6P¹l¬ã 96- T 6P ·
nivatam sangarahitamaragadvesatah krtam 1
HT¬9 -B +l TP 4HtBl|v4TP ¬46 + °<-³°+
aµhaIaµreµsuna karma vattatsattvikamucvate 11 18-2311
#IBHBWBE(²U­Page 167 of 179
4H TlP -B +l TP Blr Tl¹ T 4l 9 +-·
vattu kameµsuna karma sahankarena va µunah 1
|446 4c¬l4lB 6>l=BP 7l86P + °<-³?+
krivate bahuIavasam tadrajasamudahrtam 11 18-2411
H+ 4-¤ ¬4 |r BlP+9 ÷4 ¬ 9l ¹9P ·
anubandham ksavam himsamanaµeksva ca µaurusam 1
Pl rl7l¹-46 TP 4HHlPBP ¬46 + °<-³-+
mohadarabhvate karma vattattamasamucvate 11 18-2511
P ±Bñl 5+r 4l7l ¤ t4 tBlrBP|-46-·
muktasango'nahamvadï dhrtvutsahasamanvitah 1
|B&4|B&4l |+ |4 Tl¹- T6l Bl|v4T 5¬46 + °<-³°+
siddhvasiddhvornirvikarah karta sattvika ucvate 11 18-2611
¹l¬l TP T¬9 -B ¬ -¤l |r BltPTl 5H |¬-·
ragï karmaµhaIaµreµsurIubdho himsatmako'sucih 1
r9 Hl Tl|-46- T6l ¹l=B- 9|¹Tl|6 6-+ °<-³÷+
harsasokanvitah karta rajasah µarikïrtitah 11 18-2711
H4 ±- 9lT 6- F6-¤- Hól + !T |6Tl 5¬B-·
avuktah µrakrtah stabdhah satho naiskrtiko'Iasah 1
|49l7l 7l¤ B ×l ¬ T6l 6lPB 5¬46 + °<-³<+
visadï dïrghasütrï ca karta tamasa ucvate 11 18-2811
#IBHBWBE(²U­Page 168 of 179
4 & ¬ 7 ¤ 6 ¾ 4 ¬ T6|N|4¤ H T ·
buddherbhedam dhrtescaiva gunatastrividham srnu 1
9l ¬4Pl+PH 9 T 9 ¤¤4 + ¤+V4+ °<-³°+
µrocvamanamasesena µrthaktvena dhanañjava 11 18-2911
94 |H ¬ |+4 |H ¬ Tl4l Tl4 ¬4l¬4 ·
µravrttim ca nivrttim ca karvakarve bhavabhave 1
4-¤ Pl ¬ ¬ 4l 4 |H 4 |&- Bl 9l¤ Bl|v4Tl+ °<-°¤+
bandham moksam ca va vetti buddhih sa µartha sattvikï 11 18-3011
44l ¤P P¤P ¬ Tl4 ¬lTl4 P 4 ¬·
vava dharmamadharmam ca karvam cakarvameva ca 1
H4¤l4t9=l+l|6 4 |&- Bl 9l¤ ¹l=Bl+ °<-°°+
avathavatµrajanati buddhih sa µartha rajasï 11 18-3111
H¤P ¤P |P|6 4l P-46 6PBl4 6l·
adharmam dharmamiti va manvate tamasavrta 1
B4l ¤l |-49¹l6l ¾ 4 |&- Bl 9l¤ 6lPBl+ °<-°³+
sarvarthanviµarïtamsca buddhih sa µartha tamasï 11 18-3211
¤ t4l 44l ¤l¹46 P+-9lT |->4|44l-·
dhrtva vava dharavate manahµranendrivakrivah 1
4l ¬ +l-4|¬¬l|¹'4l ¤ |6- Bl 9l¤ Bl|v4Tl+ °<-°°+
vogenavvabhicarinva dhrtih sa µartha sattvikï 11 18-3311
#IBHBWBE(²U­Page 169 of 179
44l 6 ¤P TlPl¤l -¤ t4l ¤l¹46 5= +·
vava tu dharmakamarthandhrtva dharavate'rjuna 1
9Bñ + T¬lTl= ¬l ¤ |6- Bl 9l¤ ¹l=Bl+ °<-°?+
µrasangena µhaIakanksï dhrtih sa µartha rajasï 11 18-3411
44l F4H ¬4 Hl T |49l7 P7P 4 ¬·
vava svaµnam bhavam sokam visadam madameva ca 1
+ |4P ¾|6 TP ¤l ¤ |6- Bl 9l¤ 6lPBl+ °<-°-+
na vimuñcati durmedha dhrtih sa µartha tamasï 11 18-3511
B G |t47l+l |×|4¤ H T P ¬¹69 ¬·
sukham tvidanïm trividham srnu me bharatarsabha 1
H-4lBl>P6 4× T-Gl-6 ¬ |+¬¬7|6+ °<-°°+
abhvasadramate vatra duhkhantam ca nigacchati 11 18-3611
4H7¤ |49|P4 9|¹TlP 5P 6l 9PP ·
vattadagre visamiva µariname'mrtoµamam 1
6tB G Bl|v4T 9l ±PltP4 |&9Bl7=P + °<-°÷+
tatsukham sattvikam µroktamatmabuddhiµrasadajam 11 18-3711
|494 |->4B 4l ¬lHH7¤ 5P 6l 9PP ·
visavendrivasamvogadvattadagre'mrtoµamam 1
9|¹TlP |49|P4 6tB G ¹l=B FP 6P + °<-°<+
µariname visamiva tatsukham rajasam smrtam 11 18-3811
#IBHBWBE(²U­Page 170 of 179
47¤ ¬l+ 4-¤ ¬ B G Pl r+PltP+-·
vadagre canubandhe ca sukham mohanamatmanah 1
|+>l¬F49Pl7l t¤ 6HlPBP 7l86P + °<-°°+
nidraIasvaµramadottham tattamasamudahrtam 11 18-3911
+ 67|F6 9 |¤-4l 4l |7|4 7 4 9 4l 9 +-·
na tadasti µrthivvam va divi devesu va µunah 1
Bv4 9T |6= P ± 47 |¬- F4l|t×|¬¬ T -+ °<-?¤+
sattvam µrakrtijairmuktam vadebhih svattribhirgunaih 11 18-4011
¤lGT¬|×4|4Hl H >lTl ¬ 9¹-69·
brahmanaksatrivavisam südranam ca µarantaµa 1
TPl |T 9|4¬±l|+ F4¬l49¬4 ¬ T -+ °<-?°+
karmani µravibhaktani svabhavaµrabhavairgunaih 11 18-4111
HPl 7PF69- Hl ¬ ¬l|-6¹l= 4P 4 ¬·
samo damastaµah saucam ksantirarjavameva ca 1
¬l+ |4¬l+Pl|F614 ¤GTP F4¬l4=P + °<-?³+
jñanam vijñanamastikvam brahmakarma svabhavajam 11 18-4211
Hl 4 6 =l ¤ |67l ÷4 4 & ¬l-49¬l4+P ·
saurvam tejo dhrtirdaksvam vuddhe caµvaµaIavanam 1
7l+PlH¹¬l4¾ ¬l× TP F4¬l4=P + °<-?°+
danamïsvarabhavasca ksatram karma svabhavajam 11 18-4311
#IBHBWBE(²U­Page 171 of 179
T |9¬l ¹÷44l|T74 4 -4TP F4¬l4=P ·
krsigauraksvavanijvam vaisvakarma svabhavajam 1
9|¹¬4l tPT TP H >F4l|9 F4¬l4=P + °<-??+
µaricarvatmakam karma südrasvaµi svabhavajam 11 18-4411
F4 F4 TP '4|¬¹6- B |B|& ¬¬6 +¹-·
sve sve karmanvabhiratah samsiddhim Iabhate narah 1
F4TP |+¹6- |B|& 4¤l |4-7|6 6¬7 T + °<-?-+
svakarmaniratah siddhim vatha vindati tacchrnu 11 18-4511
46- 94 |H¬ 6l+l 4 + B4 |P7 66P ·
vatah µravrttirbhütanam vena sarvamidam tatam 1
F4TP Tl 6P-4¬4 |B|& |4-7|6 Pl+4-+ °<-?°+
svakarmana tamabhvarcva siddhim vindati manavah 11 18-4611
~ 4l-F4¤Pl |4¬ T- 9¹¤Pl tF4+ |U6l6 ·
srevansvadharmo vigunah µaradharmatsvanusthitat 1
F4¬l4|+46 TP T 4 ¬lHl |6 |T|-49P + °<-?÷+
svabhavanivatam karma kurvannaµnoti kiIbisam 11 18-4711
Br= TP Tl -6 4 B7l 9P|9 + t4= 6 ·
sahajam karma kaunteva sadosamaµi na tvajet 1
B4l ¹¹¬l |r 7l 9 T ¤ P +l|P|¹4l4 6l-+ °<-?<+
sarvarambha hi dosena dhümenagnirivavrtah 11 18-4811
#IBHBWBE(²U­Page 172 of 179
HB±4 |&- B4 × |=6ltPl |4¬6F9 r-·
asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasµrhah 1
+ !T¹4 |B|& 9¹Pl B -4lB +l|¤¬¬7|6+ °<-?°+
naiskarmvasiddhim µaramam sannvasenadhigacchati 11 18-4911
|B|& 9l8l 4¤l ¤G 6¤lHl |6 |+4l ¤ P ·
siddhim µraµto vatha brahma tathaµnoti nibodha me 1
BPlB + 4 Tl -6 4 |+Ul ¬l+F4 4l 9¹l+ °<--¤+
samasenaiva kaunteva nistha jñanasva va µara 11 18-5011
4 &4l |4H &4l 4 ±l ¤ t4ltPl+ |+4¹4 ¬·
buddhva visuddhava vukto dhrtvatmanam nivamva ca 1
H-7l7l|-494l Ft4¤4l ¹l¬ã 9l -4 7F4 ¬+ °<--°+
sabdadïnvisavamstvaktva ragadvesau vvudasva ca 11 18-5111
|4|4±B 4l ¬°4lHl 464lTl4Pl+B-·
viviktasevï Iaghvasï vatavakkavamanasah 1
\4l+4l ¬9¹l |+t4 4 ¹l¹4 BP 9l|~6-+ °<--³+
dhvanavogaµaro nitvam vairagvam samuµasritah 11 18-5211
Hr Tl¹ 4¬ 79 TlP 4l ¤ 9|¹¤rP ·
ahankaram baIam darµam kamam krodham µarigraham 1
|4P ¬4 |+P P- Hl-6l ¤G¬ 4l4 T-96 + °<--°+
vimucva nirmamah santo brahmabhüvava kaIµate 11 18-5311
#IBHBWBE(²U­Page 173 of 179
¤G¬ 6- 9B¬ltPl + Hl ¬|6 + Tl= ¬|6·
brahmabhütah µrasannatma na socati na kanksati 1
BP- B4 9 ¬ 6 9 PT|± ¬¬6 9¹lP + °<--?+
samah sarvesu bhütesu madbhaktim Iabhate µaram 11 18-5411
¬¤4l PlP|¬=l+l|6 4l4l-4¾l|FP 6v46-·
bhaktva mamabhijanati vavanvascasmi tattvatah 1
66l Pl 6v46l ¬lt4l |4H6 67+-6¹P + °<---+
tato mam tattvato jñatva visate tadanantaram 11 18-5511
B4 TPl '4|9 B7l T 4l Tl P¾9l~4-·
sarvakarmanvaµi sada kurvano madvvaµasravah 1
Pt9Bl7l74lHl |6 HlH6 97P-44P + °<--°+
matµrasadadavaµnoti sasvatam µadamavvavam 11 18-5611
¬ 6Bl B4 TPl |T P|4 B -4F4 Pt9¹-·
cetasa sarvakarmani mavi sannvasva matµarah 1
4 |&4l ¬P 9l|~t4 P|¬H- B66 ¬4+ °<--÷+
buddhivogamuµasritva maccittah satatam bhava 11 18-5711
P|¬H- B4 T¬l |T Pt9Bl7lH|¹!4|B·
maccittah sarvadurgani matµrasadattarisvasi 1
H¤ ¬ v4Pr Tl¹l¬ ~l !4|B |4+= ÷4|B+ °<--<+
atha cettvamahankaranna srosvasi vinanksvasi 11 18-5811
#IBHBWBE(²U­Page 174 of 179
47r Tl¹Pl|~t4 + 4l tF4 ²|6 P-4B ·
vadahankaramasritva na votsva iti manvase 1
|P°4 9 -44Bl4F6 9T |6Ft4l |+4l ÷4|6+ °<--°+
mithvaisa vvavasavaste µrakrtistvam nivoksvati 11 18-5911
F4¬l4= + Tl -6 4 |+4&- F4 + TP Tl·
svabhavajena kaunteva nibaddhah svena karmana 1
T6 + ¬7|B 4-Pl rltT|¹!4F44Hl |9 66 + °<-°¤+
kartum necchasi vanmohatkarisvasvavasoµi tat 11 18-6011
²H¹- B4 ¬ 6l+l 8² H 5= + |6U|6·
ïsvarah sarvabhütanam hrddese'rjuna tisthati 1
HlP4-B4 ¬ 6l|+ 4¬l-7l|+ Pl44l+ °<-°°+
bhramavansarvabhütani vantrarüdhani mavava 11 18-6111
6P 4 H¹T ¬¬7 B4 ¬l4 + ¬l¹6·
tameva saranam gaccha sarvabhavena bharata 1
6t9Bl7lt9¹l Hl|-6 F¤l+ 9l-F4|B HlH6P + °<-°³+
tatµrasadatµaram santim sthanam µraµsvasi sasvatam 11 18-6211
²|6 6 ¬l+Pl¹4l6 ¬ Glã G6¹ P4l·
iti te jñanamakhvatam guhvadguhvataram mava 1
|4P -4 67H 9 T 4¤ ¬7|B 6¤l T ¹+ °<-°°+
vimrsvaitadasesena vathecchasi tatha kuru 11 18-6311
#IBHBWBE(²U­Page 175 of 179
B4 ¬ G6P ¬ 4- H T P 9¹P 4¬-·
sarvaguhvatamam bhüvah srnu me µaramam vacah 1
²7l 5|B P c7|P|6 66l 4÷4l|P 6 |r6P + °<-°?+
isto'si me drdhamiti tato vaksvami te hitam 11 18-6411
P-P+l ¬4 PT±l PHl=l Pl +PFT ¹·
manmana bhava madbhakto madvajï mam namaskuru 1
PlP 4 !4|B Bt4 6 9|6=l+ |94l 5|B P + °<-°-+
mamevaisvasi satvam te µratijane µrivo'si me 11 18-6511
B4 ¤Pl -9|¹t474 PlP T H¹T ¤=·
sarvadharmanµaritvajva mamekam saranam vraja 1
Hr t4l B4 9l9 -4l Pl ÷4|4!4l|P Pl H ¬-+ °<-°°+
aham tvam sarvaµaµebhvo moksvavisvami ma sucah 11 18-6611
²7 6 +l69FTl4 +l¬±l4 T7l¬+·
idam te nataµaskava nabhaktava kadacana 1
+ ¬lH ~ 94 4l¬4 + ¬ Pl 4l 5-4B 4|6+ °<-°÷+
na casusrüsave vacvam na ca mam vo'bhvasüvati 11 18-6711
4 ²7 9¹P ¬ G PT± !4|¬¤lF4|6·
va idam µaramam guhvam madbhaktesvabhidhasvati 1
¬|± P|4 9¹l T t4l PlP 4 !4t4B H4-+ °<-°<+
bhaktim mavi µaram krtva mamevaisvatvasamsavah 11 18-6811
#IBHBWBE(²U­Page 176 of 179
+ ¬ 6FPl-P+ !4 9 T|¾-P |94T HP-·
na ca tasmanmanusvesu kascinme µrivakrttamah 1
¬|46l + ¬ P 6FPl7-4- |946¹l ¬ |4+ °<-°°+
bhavita na ca me tasmadanvah µrivataro bhuvi 11 18-6911
H\4 !46 ¬ 4 ²P ¤¹4 B 4l7Pl44l -·
adhvesvate ca va imam dharmvam samvadamavavoh 1
¬l+4¬ + 6 +lr|P7- F4l|P|6 P P|6-+ °<-÷¤+
jñanavajñena tenahamistah svamiti me matih 11 18-7011
~&l4l++B 4¾ H T 4l7|9 4l +¹-·
sraddhavananasüvasca srnuvadaµi vo narah 1
Bl 5|9 P ±- H ¬l 0l Tl-9lH 4lt9 '4TP TlP + °<-÷°+
so'µi muktah subhamIIokanµraµnuvatµunvakarmanam 11 18-7111
T|¬7 6¬B 6 9l¤ t44 Tl¤ T ¬ 6Bl·
kaccidetacchrutam µartha tvavaikagrena cetasa 1
T|¬7¬l+B¹Pl r- 9+7F6 ¤+V4+ °<-÷³+
kaccidajñanasammohah µranastaste dhanañjava 11 18-7211
#IBHBWBE(²U­Page 177 of 179
H= + 54l¬·
arjuna uvaca 1
+7l Pl r- FP |6¬ -¤l t4t9Bl7l-P4l¬4 6·
nasto mohah smrtirIabdha tvatµrasadanmavacvuta 1
|F¤6l 5|FP ¬6B-7 r- T|¹!4 4¬+ 64+ °<-÷°+
sthito'smi gatasandehah karisve vacanam tava 11 18-7311
BV4 54l¬·
sañjava uvaca 1
²t4r 4lB 7 4F4 9l¤ F4 ¬ PrltP+-·
itvaham vasudevasva µarthasva ca mahatmanah 1
B 4l7|PPP~l 9PT 6 ¹l Pr9 TP + °<-÷?+
samvadamimamasrausamadbhutam romaharsanam 11 18-7411
-4lB9Bl7l¬B 64l+ 6ã GPr 9¹P ·
vvasaµrasadacchrutavanetadguhvamaham µaram 1
4l ¬ 4l ¬ H¹ltT !TltBl¬ltT¤46- F44P + °<-÷-+
vogam vogesvaratkrsnatsaksatkathavatah svavam 11 18-7511
¹l=-B FP t4 B FP t4 B 4l7|PPPT 6P ·
rajansamsmrtva samsmrtva samvadamimamadbhutam 1
TH4l= +4l - 9 '4 8!4l|P ¬ P cP c-+ °<-÷°+
kesavarjunavoh µunvam hrsvami ca muhurmuhuh 11 18-7611
#IBHBWBE(²U­Page 178 of 179
6¬ B FP t4 B FP t4 -9Pt4T 6 r¹ -·
tacca samsmrtva samsmrtva rüµamatvadbhutam hareh 1
|4FP4l P Prl+ ¹l=-8!4l|P ¬ 9 +- 9 +-+ °<-÷÷+
vismavo me mahan rajanhrsvami ca µunah µunah 11 18-7711
4× 4l ¬ H¹- T !Tl 4× 9l¤l ¤+ ¤ ¹-·
vatra vogesvarah krsno vatra µartho dhanurdharah 1
6× ~l|4 =4l ¬ |6¤ 4l +l|6P |6P P+ °<-÷<+
tatra srïrvijavo bhütirdhruva nïtirmatirmama 11 18-7811
V 6tB|7|6 ~lPT¬4ãl6lB 9|+9tB
om tatsaditi srïmadbhagavadgïtasüµanisatsu
¤G|4Hl4l 4l ¬HlN ~lT !Tl= +B 4l7
brahmavidvavam vogasastre srïkrsnarjunasamvade
Pl ¬B -4lB4l ¬l +lP H7l7Hl 5\4l4-+ °<+
moksasannvasavogo nama astadaso'dhvavah 11 1811
V
om
#IBHBWBE(²U­Page 179 of 179
Hl-6lTl¹ ¬ =¬H4+ 9T+l¬ B ¹ HP ·
santakaram bhujagasavanam µadmanabham suresam 1
|4Hl¤l¹ ¬¬+BcH P ¤4T H ¬l ¬P ·
visvadharam gaganasadrsam meghavarnam subhangam 1
¬÷PlTl-6 TP¬+4+ 4l ¬l|¬\4l +¬¹4P ·
Iaksmïkantam kamaIanavanam vogïbhirdhvanagamvam 1
4-7 |4!T ¬4¬4r¹ B4 ¬l T T+l¤P +
vande visnum bhavabhavaharam sarvaIokaikanatham 11