Page 1 of 3

+ +4¤rP¬-+
Navagraha Mantraù

~l¬H Hl4 +P-·
çrégaëeçäya namaù |

V¤ B 4 F4 P¬- - |4H+l¤Bl¹l&l¹
atha süryasya mantraù - viçvanäthasäroddhäre
V rœ Bl - ~l— Vl ¤rl|¤¹l=l4 Vl|7t4l4 F4lrl+
om hsauù çrém äà grahädhiräjäya ädityäya svähä ||

V¤ ¬-ãF4 P¬- - TlOl9³O
atha candrasya mantraù - kälépaöale
V ~l— 4l— 8l ¬ ¬-ãl4 +P-+
om çréà kréà hräà caà candräya namaù ||

V¤ ¬l PF4 P¬- - Hl¹7l³lTl4lP
atha bhaumasya mantraù - çäradäöékäyäm
9 rœ Bl - ~l— ãl T ¤rl|¤964 ¬l Pl4 F4lrl+
aià hsauù çréà dräà kaà grahädhipataye bhaumäya svähä ||
Page 2 of 3

V¤ 4 ¤F4 P¬- - F46¬
atha budhasya mantraù - svatantre
V 8l 4l— ³ ¤r+l¤l4 4 ¤l4 F4lrl+
om hräà kréà öaà grahanäthäya budhäya svähä ||

V¤ =l4F4 P¬- - |×9 ¹l|6OT
atha jévasya mantraù - tripurätilake
V 8l— ~l— Ul— 9 ¹Ol ¤rl|¤964
om hréà çréà khrém aià glauà grahädhipataye
4 rF964 ¤l—ó- 9 ó- ~l—ó- F4lrl+
båhaspataye bréëöhaù aiëöhaù çréëöhaù svähä ||

V¤ H4F4 P¬- - Vl¬P|H¹l PHl
atha çukrasya mantraù - ägamaçiromaëau
V 9 = ¬ ¤r H¹l4 H4l4 +P-+
om aià jaà gaà graheçvaräya çukräya namaù ||

V¤ H+ ¾¹F4 P¬- - Vl¬POr4l P
atha çanaiçcarasya mantraù - ägamalaharyäm
V 8l— ~l— ¤r¬44|6 + H+ ¾¹l4 +l— 9 B- F4lrl+
om hréà çréà grahacakravartine çanaiçcaräya klém aiàsaù svähä ||

Page 3 of 3
V¤ ¹lrl P ¬- - Vl¬POr4l P
atha rähormantraù - ägamalaharyäm
V 4l— 4l— r r ³ ³T¤l|¹H
om kréà kréà hüð hüð öaà öaìkadhäriëe
¹lr4 ¹ 8l— ~l— ¬ F4lrl+
rähave raà hréà çréà bhaià svähä ||

V¤ T 6 P¬- - P¬P±l4~4lP
atha ketu mantraù - mantramuktävalyäm
V 8l— 4 4 ¹-|9H T 64 9 Bl - F4lrl+
om hréà krüà krürarüpiëe ketave aià sauù svähä||

+ ²|6 +4¤rP¬- B¹9 H P +
|| iti navagrahamantraù sampürëam ||