+ ~l ¹lP BrU+lP F6l ×P

+
Srï Rama Sahasranama Stntram
¹l=l4Ol¬+- ~lPl+ ~l¹lPl ¹¤9ñ4-·
rajïvaIncanah srïman srïramn raghuµungavah 1
¹lP¬ã- B7l¬l¹l ¹l=-ãl =l+Tl9|6-+ °+
ramabhadrah sadacarn rajendrn janakïµatih 11 111
V¤¬"4l 4¹"4¾ 4¹7- 9¹PH¹-·
agraganvn varenvasca varadah µaramesvarah 1
=+l7+l |=6l|P×- 9¹l¤T94l=+-+ -+
janardann jitamitrah µararthaikaµravnjanah 11 211
|4Hl|P×|94l 7l-6- H× |=¬8×6l9+-·
visvamitraµrivn dantah satrujicchatrutaµanah 1
B47- B474l|7- H¹"4l 4l|OP7+-+ °+
sarvajñah sarvadevadih saranvn vaIimardanah 11 311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 2 of 25
7l+¬l-4l 59|¹¬8Hl 4l¹Pl Bt4¤6- H|¬-·
jñanabhavvn'µaricchedvn vagmï satvavratah sucih 1
7l+¬¹4l c797- G¹\4Bl 96l94l++ v+
jñanagamvn drdhaµrajñah kharadhvamsï µrataµavan 11 411
H|6Pl+ltP4l+ 4l¹l |=64l ¤l5|¹P7 +-·
dvutimanatmavan vïrn jitakrndhn'rimardanah 1
|4H-9l |4HlOlH- 9¬ - 9|¹47l c7-+ -+
visvarüµn visaIaksah µrabhuh µarivrdhn drdhah 11 511
²H- G7¬¤¹- ~lPl+ TlBO4l5+B4T-·
ïsah khadgadharah srïman kausaIevn'nasüvakah1
|49Ol Bl Prl ¹FT- 9¹P Ul 9¹l4H-+ °+
viµuIamsn mahnraskah µaramesthï µaravanah 11 611
Bt4¤6- Bt4B-¤l ¬6- 9¹P¤l|PT-·
satvavratah satvasandhn guruh µaramadharmikah 1
Ol T7l Ol T4-H¾ Ol TltPl Ol TT t9¹-+ ÷+
Inkajñn Inkavandvasca Inkatma Inkakrtµarah 11 711
V+l|7¬¬4l+ B-4l |=6Pl4l ¹¤ãr-·
anadirbhagavan sevvn jitamavn raghüdvahah 1
¹lPl 74lT¹l 7H- B47- B49l4+-+ <+
ramn davakarn daksah sarvajñah sarvaµavanah 11 811
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 3 of 25
¤O"4l +l|6Pl+ ¬l 8l B4 74P4l r|¹-·
brahmanvn nïtiman gnµta sarvadevamavn harih 1
B-7¹- 9l64lBl¾ B×Tl¹- 9¹l6+-+ °+
sundarah µïtavasasca sütrakarah µuratanah 11 911
Bl¹4l Pr|9- Tl7"7l B47- B4Tl|47-·
saumvn maharsih kndandï sarvajñah sarvaknvidah 1
T|4- B¤l44¹7- B49"4l|¤T97-+ °¤+
kavih sugrïvavaradah sarvaµunvadhikaµradah 11 1011
¬-4l |=6l|¹974¬l Prl7¹l5¤+lH+-·
bhavvn jitarisadvargn mahndarn'ghanasanah 1
BTl|6¹l|7969- Tl-6- 9"4T6l¬P-+ °°+
sukïrtiradiµurusah kantah µunvakrtagamah 11 1111
VT~P9¾6 4l c- B4l4lBl T¹lB7-·
akaImasascaturbahuh sarvavasn durasadah 1
|FP6¬l9l |+4¬ltPl FP|6Pl+ 4l4 4l+ 9¬ -+ °-+
smitabhasï nivrttatma smrtiman vïrvavan µrabhuh 11 1211
¤l¹l 7l-6l ¤+74lP- B4l 4 ¤|4Hl¹7-·
dhïrn dantn ghanasvamah sarvavudhavisaradah 1
V\4ltP4l¬|+O4- BP+l OtPHl¤=-+ °°+
adhvatmavnganiIavah sumana Iaksmanagrajah 11 1311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 4 of 25
B46l¤P4- H¹- B447TO97-·
sarvatïrthamavah sürah sarvavajñaµhaIaµradah 1
47F4-9l 47 Hl =¹lP¹H4|= 6-+ °v+
vajñasvarüµï vajñesn jaramaranavarjitah 11 14 11
4Hl~PT¹l 4Hl H×|=6 969l¬P-·
varnasramakarn varnï satrujit µurusnttamah 1
|4¬l9H9|6Ul6l 9¹PltPl 9¹lt9¹-+ °-+
vibhïsanaµratisthata µaramatma µaratµarah 11 1511
9PlH¬6l T74- 9H- 9¹9¹=4-·
µramanabhütn durjñevah µürnah µaraµurañjavah 1
V+-6c|7¹l+-7l ¤+47l ¤+¤¹-+ °°+
anantadrstiranandn dhanurvedn dhanurdharah 11 1611
¬HlT¹l ¬H~U- B|¬7l+-7|4¤r-·
gunakarn gunasresthah saccidanandavigrahah 1
V|¬4-Hl PrlTl4l |4HTPl |4Hl¹7-+ °÷+
abhivandvn mahakavn visvakarma visaradah 11 1711
|4+l6ltPl 4l6¹l¬F69F4lHl =+H¹-·
vinïtatma vïtaragastaµasvïsn janesvarah 1
T~4lH9T|6- T~9- B4H- B4TlP7-+ °<+
kaIvanaµrakrtih kaIµah sarvesah sarvakamadah 11 18 11
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 5 of 25
VH4- 969- BlHl TH4- 9 69l¬P-·
aksavah µurusah saksï kesavah µurusnttamah 1
OlTl\4Hl PrlPl4l |4¬l9H4¹97-+ °°+
Inkadhvaksn mahamavn vibhïsanavaraµradah 11 1911
Vl+-7|4¤rl 74l|6r+Pt9¬¹-44-·
anandavigrahn jvntirhanumatµrabhuravvavah 1
Hl|=!H - Br+l ¬l ±l Bt44l7l 4c~ 6-+ -¤+
bhrajisnuh sahann bhnkta satvavadï bahusrutah 11 2011
BG7- Tl¹H T6l ¬44-¤|4Pl ¬+-·
sukhadah karanam karta bhavabandhavimncanah 1
74¬7lP|H+6l ¤O"4l ¤O4¤+-+ -°+
devacüdamanirneta brahmanvn brahmavardhanah 11 2111
B Bl¹l ¬l¹Tl ¹lP- B4 T-G|4Pl HT 6 ·
samsarnttarakn ramah sarvaduhkhavimnksakrt 1
|4ã¬Pl |4HT6l |4Hr6l ¬ |4HT 6 + --+
vidvattamn visvakarta visvaharta ca visvakrt 11 2211
|+t4l |+46T~4lH- Bl6lHlT|4+lHT6 ·
nitvn nivatakaIvanah sïtasnkavinasakrt 1
TlT tF¤- 9 "7¹lTlHl |4Hl|P׬4l9r-+ -°+
kakutsthah µundarïkaksn visvamitrabhavaµahah 11 2311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 6 of 25
Pl¹l¬P¤+l ¹lPl |4¹l¤4¤9|"76-·
marïcamathann ramn viradhavadhaµanditah 1
T-F4U+lH+l ¹¹4- |T¹l³l |×7Hl|¤9-+ -v+
duhsvaµnanasann ramvah kirïtï tridasadhiµah 11 2411
Prl¤+PrlTl4l ¬lPl ¬lP9¹l4P-·
mahadhanurmahakavn bhïmn bhïmaµarakramah 1
6x4F4-9l 6x47F6x44l7l B|44P-+ --+
tattvasvarüµï tattvajñastattvavadï suvikramah 11 2511
¬6ltPl ¬6T tF4lPl TlO7l+l Prl9³ -·
bhütatma bhütakrtsvamï kaIajñanï mahaµatuh 1
V|+|4"Hl ¬H¤lrl |+!TOT- TOTrl+ -°+
anirvinnn gunagrahï niskaIankah kaIankaha 11 2611
F4¬l4¬ã- H×Þ- T H4- F¤lH ¹lH¹-·
svabhavabhadrah satrughnah kesavah sthanurïsvarah 1
¬6l|7- H¹¬ ¹l|7t4- F¤|4U- HlH6l ¤4-+ -÷+
bhütadih sambhuraditvah sthavisthah sasvatn dhruvah 11 2711
T4¬l T"7Ol ¬4l G7¬l ¬±=+|94-·
kavacï kundaIï cakrï khadgï bhaktajanaµrivah 1
VPt4=-P¹|r6- B4|=tB4¬l¬¹-+ -<+
amrtvurjanmarahitah sarvajitsarvagncarah 11 28 11
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 7 of 25
V+¬Pl59P4ltPl B4l|7¬HBl¬¹-·
anuttamn'µramevatma sarvadirgunasagarah 1
BP- BPltPl BP¬l =³lPT³P|"76-+ -°+
samah samatma samagn jatamukutamanditah 11 2911
V=4- B4¬6ltPl |4!41B+l Prl69l-·
ajevah sarvabhütatma visvaksenn mahataµah 1
OlTl\4Hl Prl4lc¹P6l 47|4¬P-+ °¤+
Inkadhvaksn mahabahuramrtn vedavittamah 11 3011
B|r!H- Bã|6- HlF6l |4H4l|+PrlH|6-·
sahisnuh sadgatih sasta visvavnnirmahadvutih 1
V6l-ã 7|= 6- 9lH 69-ãl 4lP+l 4Ol+ °°+
atïndra ürjitah µramsuruµendrn vamann baIï 11 3111
¤+4 7l |4¤l6l ¬ ¤Ol |4!H ¾ H T¹-·
dhanurvedn vidhata ca brahma visnusca sankarah 1
rBl P¹l|¬¬l|4-7l ¹¬¬¬l PrlP|6-+ °-+
hamsn marïcirgnvindn ratnagarbhn mahamatih 11 3211
-4lBl 4l¬F9|6- B4 7|9 6lB ¹P7+-·
vvasn vacasµatih sarvadarµitasuramardanah 1
=l+Tl4m¬- 974- 9T³- 9l|64¤+-+ °°+
janakïvaIIabhah µüjvah µrakatah µrïtivardhanah 11 3311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 8 of 25
B¹¬4l56l|-ã4l 4Hl5|+7Hl =l¹44t9¬-·
sambhavn'tïndrivn vedvn'nirdesn jambavatµrabhuh 1
P7+l P¤+l -4l9l |4H-9l |+¹V+-+ °v+
madann mathann vvaµï visvarüµn nirañjanah 11 3411
+l¹l4Hl5¤Hl- Bl¤=³l49l|64¤+-·
naravann'granïh sadhurjatavuµrïtivardhanah 1
+T-9l =¬¬l¤- B¹Tl4|r6- F4¬-+ °-+
naikarüµn jagannathah surakarvahitah svabhüh 11 3511
|=64l¤l |=6l¹l|6- -O4¬l|¤9¹l747-·
jitakrndhn jitaratih µIavagadhiµarajvadah 1
4B7- B¬=l +TPl4l ¬-49Pl7+-+ °°+
vasudah subhujn naikamavn bhavvaµramndanah 11 3611
¬"7lH- |B|&7- T~9- H¹Hl¬64tBO-·
candamsuh siddhidah kaIµah saranagatavatsaIah 1
V¬7l ¹l¬r6l ¬ P¬7l P¬¬l4+-+ °÷+
agadn rngaharta ca mantrajñn mantrabhavanah 11 3711
Bl|P|×4tBOl ¤4l -4±l-4±F4-9¤T·
saumitrivatsaIn dhurvn vvaktavvaktasvarüµadhrk 1
4|BUl ¤lPHl- ~lPl++TO- |9447-+ °<+
vasisthn gramanïh srïmananuküIah µrivamvadah 11 3811
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 9 of 25
V6O- Bl|x4Tl ¤l¹- H¹lB+|4Hl¹7-·
atuIah sattvikn dhïrah sarasanavisaradah 1
74U- B4¬Hl96- H|±PlF6l³Tl-6T-+ °°+
jvesthah sarvagunnµetah saktimamstatakantakah 11 3911
4T "ó- 9l|H+l 9lH- TPó- TPOl9|6-·
vaikunthah µraninam µranah kamathah kamaIaµatih 1
¬l4¤+¤¹l PtF4-9- Tl6"4Bl¬¹-+ v¤+
gnvardhanadharn matsvarüµah karunvasagarah 11 4011
T¹¬TH9¬¬l ¬ ¬l|9¬l9lOB46-·
kumbhakarnaµrabhetta ca gnµignµaIasamvrtah 1
Pl4l4l -4l9Tl -4l9l ¹HT 44Ol9r-+ v°+
mavavï vvaµakn vvaµï rainukevabaIaµahah 11 4111
|9+lTP¤+l 4-H- BP¤l ¬67\4=-·
µinakamathann vandvah samarthn garudadhvajah 1
OlT×4l~4l OlT¬|¹6l ¬¹6l¤=-+ v-+
Inkatravasravn Inkacaritn bharatagrajah 11 4211
~l¤¹- Bã|6Ol TBlHl +l¹l4Hl 4 ¤-·
srïdharah sadgatirInkasaksï naravann budhah 1
P+l4¬l P+l-9l 9H- 9699ñ4-+ v°+
mannvegï mannrüµï µürnah µurusaµungavah 11 4311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 10 of 25
4T~ Ul 4T9|6¬ 6l4lB- B |44P-·
vadusresthn vaduµatirbhütavasah suvikramah 1
6=l¤¹l ¤¹l¤l¹¾6 P|6Prl|+|¤-+ vv+
tejndharn dharadharascaturmürtirmahanidhih 11 4411
¬lH¹P7+l |7-4- Hl-6l ¬¹64|-76-·
canüramardann divvah santn bharatavanditah 1
H-7l|6¬l ¬¬l¹ltPl TlPOlñ- 9=l¬¹-+ v-+
sabdatign gabhïratma knmaIangah µrajagarah 11 4511
OlT¬¬- H9Hl4l Hl¹l|-¤|+O4l5PO-·
Inkagarbhah sesasavï ksïrabdhiniIavn'maIah 1
VltP4l|+¹7l+ltPl BrUlH- BrU9l6+ v°+
atmavnniradïnatma sahasraksah sahasraµat 11 4611
VP 6l H P rl¬¬l |+4 ¬|494F9 r-·
amrtamsurmahagarbhn nivrttavisavasµrhah 1
|×TlO7l P|+- BlHl |4rl4B¬|6- T6l+ v÷+
trikaIajñn munih saksï vihavasagatih krtï 11 4711
9=-4- TP7l ¬6l4lB- TPOOl¬+-·
µarjanvah kumudn bhütavasah kamaIaIncanah 1
~l4tB4Hl- ~l4lBl 4l¹rl OtPHl¤=-+ v<+
srïvatsavaksah srïvasn vïraha Iaksmanagrajah 11 4811
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 11 of 25
OlTl|¬¹lPl OlTl|¹P7+- B4T|94-·
Inkabhiramn Inkarimardanah sevakaµrivah 1
B+l6+6Pl P¤74lPOl ¹lHBl-6T6+ v°+
sanatanatamn meghasvamaIn raksasantakrt 11 4911
|7-4l4¤¤¹- ~lPl+9P4l |=6|-ã4-·
divvavudhadharah srïmanaµramevn jitendrivah 1
¬ 7 44-Hl =+T|94T t9|96lPr-+ -¤+
bhüdevavandvn janakaµrivakrtµraµitamahah 11 5011
7¬P- Bl|x4T- Bt4- Bt4B-¤|N|44P-·
uttamah sattvikah satvah satvasandhastrivikramah1
B ¤6- B O¬- B tP- B ¤l 9- B G7- B ¤l-+ -°+
suvratah suIabhah süksmah sughnsah sukhadah sudhïh 11 5111
7lPl7¹l5¬46- Hlñl 4lP+l P¤¹l|¤9-·
damndarn'cvutah sarngï vamann madhuradhiµah1
7 4Tl+-7+- Hl |¹- H ¹- T ³¬P7 +-+ --+
devakïnandanah saurih sürah kaitabhamardanah 11 5211
B86lO9¬¬l ¬ |P×4H94¤+-·
saµtataIaµrabhetta ca mitravamsaµravardhanah1
TlOF4-9l TlOltPl TlO- T~4lH7- T|4-+ -°+
kaIasvarüµï kaIatma kaIah kaIvanadah kavih 11 5311
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 12 of 25
B 4tB¹ +6 - 9Hl G4+ |74Bl 4 ¬-·
samvatsara rtuh µaksn hvavanam divasn vugah1
F6-4l |4|4±l |+O 9- B4 -4l9l |+¹lT O-·
stavvn viviktn nirIeµah sarvavvaµï nirakuIah1
V+l|7|+¤+- B4OlT974l |+¹lP4-+ -v+
anadinidhanah sarvaInkaµüjvn niramavah 11 5411
¹Bl ¹B7- Bl¹7l Ol TBl¹l ¹BltPT-·
rasn rasajñah sarajñn Inkasarn rasatmakah1
B4T-Gl|6¬l |4Hl¹l|H- 9¹P¬l¬¹-+ --+
sarvaduhkhatign vidvarasih µaramagncarah 11 5511
H 9l |4H9l |4¬6T~P9l ¹¤ +l4T-·
sesn visesn vigatakaImasn raghunavakah1
4H~Ul 4H4lGl 4"4l 4"4¬Hl774O-+ -°+
varnasresthn varnavahvn varnvn varnvagunnjjvaIah 11 5611
TP Blt4P¹~ Ul 7474- B G97-·
karmasaksvamarasresthn devadevah sukhaµradah1
74l|¤74l 74|974lB¹+PFT6-+ -÷+
devadhidevn devarsirdevasuranamaskrtah 11 5711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 13 of 25
B474P4¾4l Hlñ9lHl ¹¤¬P-·
sarvadevamavascakrï sarngaµanï raghüttamah1
P+l 4|&¹rTl¹- 9T|6- 969l5-44-+ -<+
mann buddhirahankarah µrakrtih µurusn'vvavah 11 5811
Vr~4l9l4+- F4lPl |96¬±l 4¹97-·
ahaIvaµavanah svamï µitrbhaktn varaµradah1
-4l4l -4l4l +4l ~lPl¬4l +¬¤¹l ¤4-+ -°+
nvavn nvavï navï srïmannavn nagadharn dhruvah 11 5911
OtPl|4H¹¬¹l¬6l 74-ãl 4|OP7+-·
Iaksmïvisvambharabharta devendrn baIimardanah1
4lHl|¹P7+l 474l+¬Pl P|+B|46-+ °¤+
vanarimardann vajvanuttamn munisevitah 11 6011
74l¤Hl- |H4\4l+6t9¹- 9¹P- 9¹-·
devagranïh sivadhvanatatµarah µaramah µarah1
BlP¬4- |94l54¹- 9"4Tl|6- BOl¬+-+ °°+
samagevah µrivn'krürah µunvakïrtih suIncanah 11 6111
9"4- 9"4l|¤T- 94- 9H- 9 ¹|46l ¹|4-·
µunvah µunvadhikah µürvah µürnah µüravita ravih1
=|³O- T~P9\4l-69¬V+|4¬l4B-+ °-+
jatiIah kaImasadhvantaµrabhañjanavibhavasuh 11 6211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 14 of 25
V-4±OHHl5-4±l 7HlF4|ã9TB¹l·
avvaktaIaksann'vvaktn dasasvadviµakesarï1
TOl|+|¤- TOl+l¤l TPOl+-74¤ +-+ °°+
kaIanidhih kaIanathn kamaIanandavardhanah 11 6311
=4l |=6l|¹- B4l |7- HP+l ¬4¬V+-·
javï jitarih sarvadih samann bhavabhañjanah1
VO T|¹!H¹¬Ol ¹l |¬!H |44Pl ¬P-+ °v+
aIankarisnuracaIn rncisnurvikramnttamah 11 6411
VlH- H-79|6- H-7l¬l¬¹l ¹V+l ¹¤-·
asuh sabdaµatih sabdagncarn rañjann raghuh1
|+-H-7- 9H4l PlOl F¤O- BtPl |4OHH-+ °-+
nihsabdah µranavn maIï sthüIah süksmn viIaksanah 11 6511
VltP4l|+¹4l|+¾ B8|=ñ- BrU9l6·
atmavnniravnnisca saµtajihvah sahasraµat1
B+l6+6P- U¹4l 9HOl =|4+l 4¹-+ °°+
sanatanatamah sragvï µesaIn javinam varah 11 6611
H|±Pl-Hn¬¬l¤- ¬7l9T¹¤lñ¬6·
saktimañsankhabhrnnathah gadaµadmarathangabhrt1
|+¹lrl |+|4T~9¾ |¬ã9l 4l6Bl\4B-+ °÷+
nirnhn nirvikaIµasca cidrüµn vïtasadhvasah 11 6711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 15 of 25
H6l++- BrUlH- H6P |6 ¤ +9¬-·
satananah sahasraksah satamürtirghanaµrabhah1
8t9"7¹lTH4+- T|ó+l ã4 94 ¬+ °<+
hrtµundarïkasavanah kathinn drava eva ca 11 6811
7¤l ¤r9|6- ~lPl+ BP¤l5+¤+lH+-·
ugrn grahaµatih srïman samarthn'narthanasanah1
V¤P H× ¹Hl Þ- 9 6r6- 9 67 6-+ °°+
adharmasatrü raksnghnah µuruhütah µurustutah 11 6911
¤O¬¬l 4rã¬l ¤P¤+¤+l¬P-·
brahmagarbhn brhadgarbhn dharmadhenurdhanagamah1
|r¹"4¬¬l 74l|6!Pl+ BOOl³- B|44P-+ ÷¤+
hiranvagarbhn jvntisman suIaIatah suvikramah 11 7011
|H49=l¹6- ~lPl+ ¬4l+l|94T ãHl·
sivaµüjaratah srïman bhavanïµrivakrdvasï1
+¹l +l¹l4H- 74lP- T97l +lOOl|r6-+ ÷°+
narn naravanah svamah kaµardïnïIaInhitah 11 7111
6ã- 9H9|6- F¤lH|4Hl|P×l |ã=H¹-·
rudrah µasuµatih sthanurvisvamitrn dvijesvarah1
Pl6lPrl Pl6|¹Hl |4|¹¾l |47¹~4l-+ ÷-+
matamahn matarisva viriñcnvistarasravah 11 7211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 16 of 25
VHl-4- B4¬6l+l ¬"7- Bt49¹l4P-·
aksnbhvah sarvabhütanam candah satvaµarakramah1
4lO|G~4l PrlT~9- T~94 H- TOl¤¹-+ ÷°+
vaIakhiIvn mahakaIµah kaIµavrksah kaIadharah 11 7311
|+7l¤F69+l 5Pl ¤- UtH- 9¹4Ol986 ·
nidaghastaµann'mnghah sIaksnah µarabaIaµahrt1
T4-¤P¤+l |7-4- T¹4¤l4|H4|94-+ ÷v+
kabandhamathann divvah kambugrïvasivaµrivah 11 7411
Hnl 5|+O- B |+!9¬- B O¬- |H|H¹ltPT-·
sankhn'niIah sunisµannah suIabhah sisiratmakah1
VBB7l5|6|¤- H¹- 9Pl¤l 9l9+lHT6+ ÷-+
asamsrstn'tithih sürah µramathï µaµanasakrt 11 7511
4B~4l- T-44lr- 968l |4H¬l=+-·
vasusravah kavvavahah µrataµtn visvabhnjanah1
¹lPl +lOlt9O74lPl 7l+FT-¤l PrlH|6-+ ÷°+
ramn nïIntµaIasvamn jñanaskandhn mahadvutih 11 7611
9|4×9l7- 9l9l|¹P|H9¹l +¬l¬|6-·
µavitraµadah µaµarirmaniµürn nabhngatih1
7¬l¹Hl T!T|6rl T¤9l T-Brl5¬4-+ ÷÷+
uttarann duskrtiha durdharsn duhsahn'bhavah 11 7711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 17 of 25
VP 6 Hl 5P 649 ¤ Pl ¤P - T 9lT¹-·
amrtesn'mrtavaµurdharmï dharmah krµakarah1
¬¬l |44F4l+l|7t4l 4l ¬l¬l4l |74F9|6-+ ÷<+
bhargn vivasvanaditvn vngacarvn divasµatih 11 7811
77l¹Tl|66Hl¬l 4l=P4- B7B-P4-·
udarakïrtirudvngï vanmavah sadasanmavah1
+H×PlOl +lTH- F4l|¤Ul+- 97l~4-+ ÷°+
naksatramaIï nakesah svadhisthanah sadasravah 11 7911
¬64¬TOl 4Hl H|±×4TO |+|¤-·
caturvargaµhaIn varnï saktitravaµhaIam nidhih1
|+¤l+¬¬l |+-4l=l |¬¹lHl -4lOP7+-+ <¤+
nidhanagarbhn nirvvajn girïsn vvaIamardanah 11 8011
~l4m¬- |H4l¹¹¬- Hl|-6¬ã- BPVB-·
srïvaIIabhah sivarambhah santirbhadrah samañjasah1
¬ H4l ¬ |6T T |6¬ 9Hl ¬ 64lr+-+ <°+
bhüsavn bhütikrdbhütirbhüsann bhütavahanah 11 8111
VTl4l ¬±Tl4F¤- TlO7l+l Prl4³-·
akavn bhaktakavasthah kaIajñanï mahavatuh1
9¹l¤ 4 |¬¹¬Ol |4|4±- ~ |6Bl¬¹-+ <-+
µararthavrttiracaIn viviktah srutisagarah 11 8211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 18 of 25
F4¬l4¬ãl P\4F¤- B Bl¹¬4+lH+-·
svabhavabhadrn madhvasthah samsarabhavanasanah1
4 Hl 4Hl |44ãl 8l B4l P¹P+lH¹-+ <°+
vedvn vaidvn vivadgnµta sarvamaramunïsvarah 11 8311
B ¹ -ã- T¹H TP TP T tT¹4 ¤l H=-·
surendrah karanam karma karmakrtkarmvadhnksajah1
\44l ¤4l ¤¹l¤lH- BT~9- H4¹l9|6-+ <v+
dhvevn dhurvn dharadhïsah sankaIµah sarvarïµatih 11 8411
9¹Pl¤¬64&- H |¬¹l|~64tBO-·
µaramarthagururvrddhah sucirasritavatsaIah1
|4!H |= !H|4¬ 4-Hl 47 Hl 479lOT-+ <-+
visnurjisnurvibhurvandvn vajñesn vajñaµaIakah 11 8511
9¬|4!H¤|B!H¾ OlTltPl OlT¬l4+-·
µrabhavisnurgrasisnusca Inkatma Inkabhavanah1
T H4- T |Hrl Tl-4- T|4- Tl¹HTl¹HP + <°+
kesavah kesiha kavvah kavih karanakaranam 11 8611
TlOT6l TlOH 9l 4lB 7 4- 9 67 6-·
kaIakarta kaIasesn vasudevah µurustutah1
Vl|7T6l 4¹lr¾ Pl¤4l P¤B7+-+ <÷+
adikarta varahasca madhavn madhusüdanah 11 8711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 19 of 25
+l¹l4Hl +¹l rBl |4!41B+l =+l7+-·
naravann narn hamsn visvaksenn janardanah1
|4HT6l Prl47l 74l|6!Pl+ 969l¬P-+ <<+
visvakarta mahavajñn jvntisman µurusnttamah 11 8811
4 T "ó- 9 "7¹lTlH- T !H- B 4 - B ¹l|¬ 6-·
vaikunthah µundarïkaksah krsnah sürvah surarcitah1
+l¹|Brl Prl¬lPl 4477l +Gl4¤-+ <°+
narasimhn mahabhïmn vakradamstrn nakhavudhah 11 8911
Vl|77 4l =¬tT6l 4l ¬lHl ¬67\4=-·
adidevn jagatkarta vngïsn garudadhvajah1
¬l|4-7l ¬l9|6¬l8l ¬9|6¬4+H¹-+ °¤+
gnvindn gnµatirgnµta bhüµatirbhuvanesvarah 11 9011
9T+l¬l 89lT Hl ¤l6l 7lPl 7¹- 9¬ -·
µadmanabhn hrsïkesn dhata damndarah µrabhuh1
|×|44P|NOlTHl ¤OH- 9l|64¤+-+ °°+
trivikramastriInkesn brahmesah µrïtivardhanah 11 9111
4lP+l T77P+l ¬l|4-7l ¬l94m¬-·
vamann dustadamann gnvindn gnµavaIIabhah1
¬±|94l 5¬4 6- Bt4- Bt4Tl|6 ¤ |6- FP |6-+ °-+
bhaktaµrivn'cvutah satvah satvakïrtirdhrtih smrtih 11 9211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 20 of 25
Tl6"4 T6Hl -4lB- 9l9rl Hl|-64¤+-·
karunvam karunn vvasah µaµaha santivardhanah1
B-4lBl HlN6x47l P-7¹l|ã|+T6+-+ °°+
sannvasï sastratattvajñn mandaradriniketanah 11 9311
47¹l|+O4- Hl-6F69F4l 4H69¬-·
badarïniIavah santastaµasvï vaidvutaµrabhah1
¬6l4lBl ¬rl4lB- ~l|+4lB- |~4- 9|6-+ °v+
bhütavasn guhavasah srïnivasah srivah µatih 11 9411
69l4lBl P 7l4lB- Bt44lB- B+l6+-·
taµnvasn mudavasah satvavasah sanatanah1
969- 9 !T¹- 9"4- 9!T¹lHl PrH¹-+ °-+
µurusah µuskarah µunvah µuskaraksn mahesvarah 11 9511
9HP|6- 9¹lH7- 9"47- 9l|64¤+-·
µürnamürtih µuranajñah µunvadah µrïtivardhanah1
Hnl ¬4l ¬7l Hlñl OlñOl PBOl rOl+ °°+
sankhï cakrï gadï sarngï IangaIï musaIï haIï 11 9611
|T¹l³l T"7Ol rl¹l PGOl T4¬l \4=l·
kirïtï kundaIï harï mekhaIï kavacï dhvajï1
4l&l =6l Prl4l4- H×|=¬8×6l9+-+ °÷+
vnddha jeta mahavïrvah satrujicchatrutaµanah 11 9711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 21 of 25
HlF6l HlNT¹- HlN HT¹- H T¹F6 6-·
sasta sastrakarah sastram sankarah sankarastutah1
Bl¹|¤- Bl|x4T- F4lPl BlP47|94- BP-+ °<+
sarathih sattvikah svamï samavedaµrivah samah 11 9811
94+- B r6- H|±- B¹9 Hl ñ- BP |&Pl+ ·
µavanah samhatah saktih samµürnangah samrddhiman1
F4¬7- TlP7- ~l7- Tl|67l5Tl|6+lH+-+ °°+
svargadah kamadah srïdah kïrtidn'kïrtinasanah 11 9911
Pl H7- 9 "7¹lTlH- Hl¹l|-¤T 6T 6+-·
mnksadah µundarïkaksah ksïrabdhikrtaketanah1
B4ltPl B4OlTH- 9¹T- 9l9+lH+-+ °¤¤+
sarvatma sarvaInkesah µrerakah µaµanasanah 11 10011
B4-4l9l =¬¬l¤- B4OlTPr H¹-·
sarvavvaµï jagannathah sarvaInkamahesvarah1
B¬|F¤t4-6T²4- B4OlTB Gl4r-+ °¤°+
sargasthitvantakrddevah sarvaInkasukhavahah 11 10111
VH¹4- HlH6l5+-6- H44|&|44|=6-·
aksavvah sasvatn'nantah ksavavrddhivivarjitah1
|+O9l |+¬H- BtPl |+|4Tl¹l |+¹V+-+ °¤-+
nirIeµn nirgunah süksmn nirvikarn nirañjanah 11 10211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 22 of 25
B4l 9l|¤|4|+P±- B¬lPl×-44|F¤6-·
sarvnµadhivinirmuktah sattamatravvavasthitah1
V|¤Tl¹l |4¬|+ t4- 9¹PltPl B+l6+-+ °¤°+
adhikarï vibhurnitvah µaramatma sanatanah 11 10311
V¬Ol |+POl -4l9l |+t468l |+¹l~4-·
acaIn nirmaIn vvaµï nitvatrµtn nirasravah1
74lPl 44l Ol |r6lHl 7l8lF4l |P6¬l9H-+ °¤v+
svamn vuva Inhitaksn dïµtasvn mitabhasanah 11 10411
Vl=l+4lc- BPG- |BrFT-¤l Prl¬=-·
ajanubahuh sumukhah simhaskandhn mahabhujah1
Bt44l+ ¬HB¹9¬- F446=l- B7l|8Pl++ °¤-+
satvavan gunasamµannah svavantejah sudïµtiman 11 10511
TlOltPl ¬¬4l+ TlO- TlO¬4946T-·
kaIatma bhagavan kaIah kaIacakraµravartakah1
+l¹l4H- 9¹74l|6- 9¹PltPl B+l6+-+ °¤°+
naravanah µarañjvntih µaramatma sanatanah 11 10611
|4HB |7 4H¬l 8l ¬ |4H¬l ±l ¬ HlH6-·
visvasrdvisvagnµta ca visvabhnkta ca sasvatah1
|4HH¹l |4HP|6 |4HltPl |4H¬l4+-+ °¤÷+
visvesvarn visvamürtirvisvatma visvabhavanah 11 10711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 23 of 25
B4¬6B8¬8l-6- B4¬6l+T¹9+-·
sarvabhütasuhrcchantah sarvabhütanukamµanah1
B4H¹H¹- B4- ~lPl+l|~64tBO-+ °¤<+
sarvesvaresvarah sarvah srïmanasritavatsaIah 11 10811
B4¬- B4¬6H- B4¬6lH4|F¤6-·
sarvagah sarvabhütesah sarvabhütasavasthitah1
V-4-6¹F¤F6PB78¬l +l¹l4H- 9¹-+ °¤°+
abhvantarasthastamasaschetta naravanah µarah 11 10911
V+l|7|+¤+- U7l 9=l9|69|6r |¹-·
anadinidhanah srasta µrajaµatiµatirharih1
+¹|Brl 89lT H- B4ltPl B4c¹4Hl+ °°¤+
narasimhn hrsïkesah sarvatma sarvadrgvasï 11 11011
=¬6F6F¤9¾4 9¬+6l B+l6+-·
jagatastasthusascaiva µrabhurneta sanatanah1
T6l ¤l6l |4¤l6l ¬ B49l 9¬¹lH¹-+ °°°+
karta dhata vidhata ca sarvesam µrabhurïsvarah 11 11111
BrUP|6 |4HltPl |4!H|4Hc¬-44-·
sahasramürtirvisvatma visnurvisvadrgavvavah1
9¹lH969- U7l BrUlH- BrU9l6+ °°-+
µuranaµurusah srasta sahasraksah sahasraµat 11 11211
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 24 of 25
6x4 +l¹l4Hl |4!H4l B 74- B+l6+-·
tattvam naravann visnurvasudevah sanatanah1
9¹PltPl 9¹ ¤O B|¬7l+-7|4¤r-+ °°°+
µaramatma µaram brahma saccidanandavigrahah 11 11311
9¹74l|6- 9¹¤lP- 9¹lTlH- 9¹lt9¹-·
µarañjvntih µarandhamah µarakasah µaratµarah1
V¬4 6- 9 69- T !H- HlH6- |H4 ²H¹-+ °°v+
acvutah µurusah krsnah sasvatah siva ïsvarah 11 11411
|+t4- B4¬6- F¤lH 6¤- BlHl 9=l9|6-·
nitvah sarvagatah sthanurugrah saksï µrajaµatih1
|r¹"4¬¬- B|46l OlTT mlT¬|ã¬-+ °°-+
hiranvagarbhah savita InkakrIInkabhrdvibhuh 11 11511
¹lP- ~lPl+ Prl|4!H|=!H74|r6l4r-·
ramah srïman mahavisnurjisnurdevahitavahah1
6x4ltPl 6l¹T ¤O HlH6- B4 |B|&7-+ °°°+
tattvatma tarakam brahma sasvatah sarvasiddhidah 11 11611
VTl¹4l¬4l ¬¬4l+ ~l¬OlOl9|6- 9Pl+·
akaravacvn bhagavan srïrbhüIïIaµatih µuman1
B4OlTH¹- ~lPl+ B47- B46lPG-+ °°÷+
sarvaInkesvarah srïman sarvajñah sarvatnmukhah 11 11711
”S²3­NB4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 25 of 25
F4lPl B HlO- B O¬- B4 7- B4 H|±Pl+ ·
svamï susïIah suIabhah sarvajñah sarvasaktiman1
|+t4- B¹9HTlP¾ +B|¬TB8tBGl+ °°<+
nitvah samµürnakamasca naisargikasuhrtsukhï 11 11811
T9l9l49=O|¤- H¹"4- B47|r+lP·
krµaµïvüsajaIadhih saranvah sarvadehinam1
~lPl¬l¹l4H- F4lPl =¬6l 9|6¹lH¹-+ °°°+
srïmannaravanah svamï jagatam µatirïsvarah 11 11911
~lH- H¹"4l ¬ 6l+l B |~6l¬l77l4T-·
srïsah saranvn bhütanam samsritabhïstadavakah1
V+-6- ~l96l ¹lPl ¬H¬|¬¬Hl Prl++ °-¤+
anantah srïµatï ramn gunabhrnnirgunn mahan 11 12011
+ ²|6 ~l¹lPBrU+lPF6l× B¹9HP+
11 iti srïramasahasranamastntram samµürnam 11