You are on page 1of 18

UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 - SJKC

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN 1 Arahan Bahagian 1 mengandungi 30 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. Soalan 1 hingga 5. Pilih perkataan yang betul ejaannya. 1. 2. 3. 4. 5. A. tembikei A. bising A. pikul A. manddi A. ekan B. pisang B. baleng C. nangke C. puseng C. gengam C. makan C. sayur

B. jinggin B. maen B. dangin

Soalan 6 hingga 10. Pilih perkataan yang salah ejaannya. 6. 7. 8. 9. 10. A. minum A. malam A. itik A. suke A. bulan B. berlarri B. peteng B. ayam B. duka B. bintang C. lompat C. siang C. ekan C. riang C. mathari
1

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

Soalan 11 hingga 15. Pilih perkataan yang sama maksud. 11. riang A. pilu lawa A. cantik pandai A. bodoh cepat A. lambat menangis A. ketawa

B. derita

C. gembira

12.

B. comel

C. buruk

13.

B. suka

C. pintar

14.

B. pantas

C. lewat

15.

B. gelak

C. meraung

Soalan 16 hingga 20 Pilih perkataan yang berlawan maksudnya. 16. Terang A. panas Tinggi A. rendah Rajin A. kuat Muram A. riang Sejuk A. dingin

B. gelap

C. silau

17.

B. rata

C.

lampai

18.

B. sabar

C. malas

19.

B. sebak

C. girang

20.

B. suam

C. panas
2

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

21.

Pilih pasangan yang paling serupa dengan MALAM - SIANG. A. panas-sejuk B. beku-keras C. tajam-pisau

22.

Perkataan-perkataan yang berkaitan ialah A. ibu, bapa, anak

B. pokok, daun,cawan C. pen, pensil, penyapu

Soalan 23 dan 24. Yang manakah antara perkataan-perkataan ini tidak berkaitan? 23. 24. A. Kuali A. Gunting B. Senduk B. Tangga C. Baldi D. Kain

anak

25.

Berdasarkan rajah di atas, Ali adalah umpama ______________. A. anak didik B. anak angkat C. anak kesayangan

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

26.

Jaya menyertai perlumbaan. Dia mengejar dan mendahului orang yang kedua. Sekarang Jaya di tempat yang ke berapa? A. Pertama B. Kedua C. Ketiga

27.

Borhan dan Khalid berambut kerinting. Ani dan Amy berambut lurus. Borhan dan Amy berambut perang. Siapakah yang berambut hitam? A. Borhan dan Ani B. Ani dan Khalid C. Amy dan Khalid

28.

Arnab berada di hadapan kucing, kucing berada di hadapan penyu. Haiwan manakah yang berada di belakang sekali? A. Arnab B. Kucing C. Penyu

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

Baca petikan berikut dan jawab soalan 29 dan 30. Dalam perjalanan dari Stesen Bas Pudu ke Stesen Bas Bangsar, terdapat empat orang penumpang iaitu Ali, Abu, Ahmad dan Amran. Di pertengahan jalan, Ali telah turun manakala Azam dan Azlan pula telah naik. Sebelum sampai ke Stesen Bas Bangsar, bas tersebut telah menurunkan Ahmad dan Abu. Bas tersebut meneruskan perjalanannya setelah menurunkan semua penumpang di Stesen Bas Bangsar.

29.

Siapakah yang turun di Stesen Bas Bangsar? A. Azlan, Azam dan Amran B. Azam, Azlan dan Ahmad C. Azam, Ali dan Amran

30.

Siapakah yang turun selepas Ali? A. Azlan dan Azam B. Ahmad dan Abu C. Azam dan Ahmad

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

BAHAGIAN 2 Arahan Bahagian 2 mengandungi 30 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. 31. One child, many _____ . A. childrens B. children C. childs

32.

Azrul is hardworking but his sister is _______ . A. intelligent B. lazy C. kind

33. Lina sings sweetly and Rami dances _____ . A. quickly B. gracefully C. carefully

34. My mother bought a loaf of bread, and a _____ of sugar at the market. A. packet B. pinch C. slice

35. Match the word HAPPY with the correct action. A. Sleep B. Shout C. Laugh

36. A teacher teaches, a doctor _______ . A. repairs 37. B. mends C. treats

If stripes are to zebras, then scales are to ______ . A. fish B. tigers C. tortoises

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

38.

What is Y?

cat dog hen A. Joey

Kitten Puppy Y B. Chick C. Kid

39.

Hat : head A. glove : waist B. sock : feet C. belt : neck

40.

Cats meow, snakes _____. A. trumpet B. hiss C. croak

41.

What is P? thirsty hungry A. sleep drink P B. play C. eat

42.

My mothers brother is my uncle, my mothers sister is my ________. A. aunt B. nephew C. niece

43.

The landlord is collecting rent from then ____________. A. tenant B. neighbour C. friend

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

44.

The big elephant is chasing the ___________ lizard. A. fast B. large C. small

45. a pair a dozen two Q

What is Q? A. three B. four C. twelve

46.

A farmer has ten cows. All but six of them die. How many are left? A. three B. four C. five

47.

I am interested in planes. I am going to be a pilot. Sara is interested in music. She is going to be a __________. A. singer B. lawyer C. carpenter

48.

The root word of playing is play. What is the root word of slept? A. sleep B. sleeps C. sleeping

49. father and mother brother and sister nephew and X

What is X? A. aunt
Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

B. niece

C. cousin
8

50. chicken bird spider bee coop nest web Y

What is Y? A. tree B. hive C. pond

51. cold hot snow, ice, ice cream steam, sun, X

What is X? A. chillies B. fire C. bulb

52.

Sharp knife, ________ whale. A. big B. blunt C. hard

53.

It is raining so I need an umbrella. It is cold so I need a ________ . A. pyjamas B. sweater C. dress

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

54. wet cool fat net pool S

What is S? A. fast B. cat C. bad

55.

Match.

A.

B.

C.

B .

C .

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

10

56.

Sams parents have five kids. Four of them are Bill, Bob, Beb and Bib. What is the fifth kids name? A. Sam B. Beb C. Bib

57.

In a kitchen cupboard there are three pots containing different items. The rice is on the right of the flour and the sugar is on the right of the rice. Which item is in the middle? A. Sugar B. Rice C. Flour

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

11

Read the passage below and answer questions 58, 59 and 60. On Saturday, Yazid and his father went shopping. He bought a black shirt. They had lunch. They had chicken rice and orange juice. They had fun shopping.

On Sunday, Fauziah and her mother went shopping. They went there by bus. Fauziah bought a yellow skirt. Her mother bought a hand bag. They had fun shopping.

Choose the correct statement. 58. A. Yazid and his father went shopping on Saturday B. Yazid and his mother went shopping on Saturday C. Yazid and his father went shopping on Sunday

59.

A. Yazid bought black skirt B. Yazid bought black shirt C. Yazid and Fauziah bought black shirt

60.

A. Fauziah and her mother went shopping by car B. Fauziah and her mother bought a hand bag C. Fauziah and her mother had fun shopping

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

12

BAHAGIAN 3 61.

A.

B.

C.

62.

, , _____, , A. B. C.

63.

20, 30, 40, ____ , 60, 70 A. 43 B. 34 C. 50

64. 33, _____, 19, 12, 5 A. 31 B. 26 C. 27

65.

A.

B.

C.

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

13

66.

4 9
A. 4

5 9

3 9
B. 7 C. 8

67. ?

A.

B. 6

C.

68. 49 7 ? A. 7 B. 8 C. 9

69. BOLA = 2 4 6 8 , LOBA = A. 6 4 8 2 B. 6428 C. 6824

70. A. 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000 B. 9 000, 9 500, 8 000, 7 000, 6 000 C. 9 000, 8 000, 6 000, 5 000, 4 000

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

14

71. 100 ml

A. A B B. A B C. A B

72. 10 2 ? A. 2 B. 8 C. 10

73. 35 sen ? A. 7 5 sen B. 7 10 sen C. 7 20 sen

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

15

74.
K

K ? A. B. C.

75. 30 kg 2 kg 3 kg 35 kg ? A. B. C.

76. 21 5 ?

A.

B.

C.

77. 20 50 30 80 40 40 90 S 50

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

16

S A 20 B. 40 C. 60

78.

13 3? A. 6 7 B. 58 C. 4 9

2 cm 4 cm 2 cm 6 cm

79. ? A. 5 B. 6 C. 7

80.

3 4 ? A. 12 B. 18 C. 24

Ujian Aptitud Am Tahun 3 SJKC

17

Related Interests