ROMANIA

JUDECATORIA PETRO$ANI JUDETULHUNEDOARA DOSAR NR."

SENTINTA CIVILA NR. 4503/2009 $edjn~a publica din data de 2 octombrie 2009 Completul com pus din:

PRESEDINTE- PETROl ROXANA GREFIER-SURULESCU AURELIA

S-a luat in dlscutie arnanarea pronuntarii privind cauza civila formulata de

contestatoarea SC . " ~ _

SRL in contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritoriala :

Mersul dezbaterilor !if susfinerile partilor au fost consemnate In incheierea de amanare a pronuntarti din data de 30 septembrie 2009, care face parte integranta din prezenta sentlnta.

I NSTANTA

J

Prin contestatla in anulare inregistrata pe rolul dudecatorlei Petrosani sub nr.

-Q , "'8 din data de 21.09.2009, contestatoarea SC ' -. ..

~ ... lizpr- SRl In oontractctortu cu mnmata Unitatea

Adrmmstrauv I ernonaia l 1 II a solicitat anularea incheierii de suspendare provizorie

nr.2230/16.septembrie LuU9 pronuntata de aceasta lnstanta in dosarul

nr. 7 )9.

in motivarea contestatlei, contestatoarea a aratat in esenta ca hotararea sus amintita a fost data cu tncalcarea normelor de cornpetenta rnateriala, care potrivit arL373 al.2 rap la artAOO al.1 c.proc civ., revenea Tribunalului Brasov-Sectla de contencios administrativ l}i fiscal.

in cauza s-a admis cererea de preschimbare a termenului de [udecata care initial a fost stabilit prin sistemul aleatoriu de repartizare In data de 21.10 2009 fara respectarea criteriilor de urgenla ~i precadere, Astfel prln incheierea data in camera de co nsiliul din data de 24.09.2009 a fost preschimbat termenul de judecata pentru data de 30.09.2009, pentru cand pariile au fost citate in conformitate cu disp. art.B6 al.3 c.proc.civ., dovada de transmitere a textului fllnd depusa la f.21-22 din dosar.

Prin intampfnarea depusa la primul termen de judecata, intimata a solicitat respingerea contestatle' in anulare cu motivarea ca a fast introdusa cu rea credinta ~i In intentia de harfuire. Desl s-au facut referiri la titlul executoriu ca fUnd 0 somarie de plata, in final, intimata a precizat ca obiectul eontestatiel la executare iI constituie actele de executare efectuate de BEJ Oancea Petru, respectiv actele de executare prin poprire incepute fara somarea prealabili a debltoarei ~i nu titlul executoriu. A fast lnvocata totodata 0 hotarare a CUrlii de Arbitraj Comercial Brasovnr.4/2009 (dos. nr.36N2008) prin care intimata sustlne ca s-a solutlonat pe fond litigiul dintre parli.

1

Prin registratura lnstantel au fost depuse in data de 1.10.2009 concluzii scrise la care au fost anexate copii dupa minuta incheierii civile nr.2230/16.09.2009, somalia emisa de BEJ Dancea Petru nr.685/3.09.2009 ~i sentlnta civila nr.211CN13.01.2009 a Tribunalului Brasov-Sectia comerciala §i de contencios administrativ.

Veriflcand legalitatea sesizani lnstantel sub aspectul dlspozltiilor art.319 c.proc civ, se constata ca in solutionarea contestatlei in anulare, competenta apartine lnstantei a care: hotarare se ataca, tn speta Judecatoria Petrosani.

Anallzand cererea de fata in raport cu criticile formulate instanta retine urrnatoarele :

Tntre parti a existat un litigiu solutionat 1n procedura prey de aUG nr.119/2007 de Tribuna[u[ Brasov prin sentinta civila nr.21/CN13.01.2009 prin care s-a dispus obligarea intimatei debitoare UAT la plata sumei de 21.098,51 lei cafre contestatoarea SC .

SRL reprezentand contravaloarea servromor prestate ~i neachitate ~i 12.997,51 lei cu titlu de penalitati de tntarzlere calculate pan a la data de 30. 10.2008 §i in continuare pana la achitarea lnteqrala a debitului.

in vederea recuperarii creantei, creditoarea contestatoare a investit BEJ Oancea Petre care a deschis dosarul de executare nr.685/2009.

lmpotriva actelor de executare, debitoarea intimate a formulat contestatie la executare inregistrate. pe rolul acestei instants sub nr.7 8/2009, in care a solicitat ~i suspendarea provizorie a executartt silite pana la data de 16.10.2009 - primul termen de judecata .

Prin Tncheierea civile. nr.2230/16.09.2009 pronuntata de -Judecatoria Petrosanl in dosarul nr )/278/2009, s-a admis cererea intimatei UAT '!}i s-a dispus suspendarea provlzorie a executarii silite tnceputa in dosarul executional nr.685/2009 pana la date de 16.10.2009 cand instanta Investita cu solutlonarsa contestatiei la

executare tn dosarul nr. 278/2009 se va pronunta asupra cererii de executare.

Potrivit art. 373 al.2 c.proc. civ. tnstente de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, tn afara cazurilor in care legea dispune altfe/, iar tn conditiile art.400 al.2 c.proc. civ. contestatia privind lamurirea fnle/esulu;, fntinderii sau aplicarii titlu/ui executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotiirarea ce se executa.

Din verificarea contestatlei la executare formulate de UAT (dos.

nr. (278/2009) ~i preclzarile formulate tn cauza ce formeaza obiectul dosarului de fata rezulta ca, de~i intimata invoca intre altele §i nelegalitatea titlului executoriu, in rea Ii tate soliclta desfilntarea actelor de executare.

In speta, titlul executoriu il reprezinta sentlnta civil a nr.21/CN2009 prcnuntata de Tribunalul Brasov in procedura ordonanlei de plata.

Potrivit dreptului cornun in materie (art.399 al.3 c.proc.clv.), pe ealea contestatiei la exeeutare nu se pot formula aparari de fond impotriva titlului

,

executoriu, iar in conditiile art.14 din OUG nr..119/2007 impotriva exacutarf silite a ordonantei de plata ce constituie titlu executoriu ca urmare a neintroducerii

J

sau respingerii cererf in anulare, debitorul poate face eontestatie la executare

potrlvlt dreptului comun. in cadrul contestatlet la executare nu se pot lnvoca decat aspecte legate de procedura de executare.

Cum din toate Inscrlsurlle aflate [a dosar, rezulta ca debltoarea-Intlrnata nu este in sltuatia prevazuta de art.40D al.Z c.proc.civ, privind larnurlrea Intelesutul, intinderii sau aplicaril titlului executoriu, ln mod just cererea de suspend are provizorie a exscutarli prev, de art.403 al.4 c.proc.civ. a fost solutlonata de lnstanta de executare respectiv Judecatoria Petrosanl.

2

,

Fata de considerentele expuse, instanta urmeaza sa respinga contestatia in anulare §i To consecinta va anula Tncheierea civila nr.2230/16.09.2009 pronun\ata de .Judecatoria Petrosani ln dosarul nr.7725/278/2009 p-entru lncalcarea disp. art.15,9 al.2 c. proc. civ., cererea de suspendare provizorie ce fOri'neaz-a obiectul dosarului . r, r.7.25tZlgtZQQ9 urrnand sa fie trimisa spre solutionare instantei competente, resRectiv ifribunalul Bra~ml-Sectia comerciala §i de contencios administrativ.

Anallzand ~i disp. art. 274 c.pr.civ. in raport cu cererile partilor, instanta rstlne ca intimata a solicitat obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata rsprezentand onorariu de avocat in cuantum de 1000 lei. Constatand ca , fala de valoarea pricini ~i munca tndeptlnlta de avocat Tn cauza de fats care a fost sotutlonata la primul termen de [udecata este nepotrivit de mare onorariul sollcltat, Instants va admite In parte cererea ~i va obliga contestatoare la plata sumei de 200 lei cu acest titlu.

/

I

PENTRU ACESTE MOTIVE

'iN NUMElE LEGit HOTARA~TE

,

..

~ Respinge contestatla In anulare a lncheieril civile nr. 2230/16.09.2009

pronuntata de Judecatorla Petrosani In dosarul nr l7S/2009, privind suspendarea provizorie a executarii sllite, forrnulata de contestatoarea :1

- '.- - . - '"'°l, cu sediul in Brasov,

str .. A' • -- - II1ltc!'II _"'In::t1 Tr!:>de Center Brasov 9' sediul procesual ales la

Dire~\la Juridic si Contenclos, - , .. - - ~3Iben), municipiul in contrarnctonu cu Unitatea Aorrurusue«, Feritoriala

cu sediul In , str.1 Mai, nr.6, jud .Hunedoara.

in temeiul art.274 al.3 c.pr.civ .. admite in parte cererea intimatei ~i obliga contestatoarea la plata cheltuieJiJor de [udecata Tn suma de 200 lei reprezentand onorariu avocat.

I revocabila.

Pronuntata in §iedinta publica, azi 2.10.2009.

PRE~EDINTE PETROl ROXANA

PRISA/4EXMP. DACT.2.10.2009.

3

ROMANIA

1RIBUNALUL B~aV

SEQ1A COMEROALA ~I DE CDNrENGOS ADMINISTRATIV Dosar nr,

iNCHEIERE Sedinp publica din data de Completul campus din:

PRE~EDINIE: ',r-: ., ,

GREFIER (' a

.decator

Ye rol tiind st..~ _ c1"prlit()~rp~ Sl _ .

ormulata de

.. .

12 apelul nominal facut In §edinta publica se prezinta d ~

creditorul • -. -

Procedura tara citarea partilor,

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de §edin~ dupa care:

Reprezemantul creditoarei depune la dosar delegatie de reprezentare §i solicita admiterea

.1

~RL.

.:. pentru

actrunn.

TRIBUNALUL,

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistracl 1a aceasta instanpi la data de 29.072009 sub nr.-:

Biroul Executorului judecatoresc Oancea Petru a solicitat fucuviintarea executarii silite impotriva debiroarei a sentintei civile nr.21/CA/13.01.2009 pronuntata de Tnbunalul

Brasov in favoarea creditoarei :- ,; r

.,

La cerere au fost anexate fuscrisuri.

Analizand actele §i lucrsrile dosarului, instanta retine ca prin sentinja de mai sus debitoarea a fast obligacl la plata in beneficiul creditoarei a sumei de 21.098,51 lei contravaloare servicii pres tate, 12.997.51 lei penalitati pentru perioada paM la 30.10.2008 §i to continuare, penalitati de 1% de zi de ffiUniere calculate la debitul principal pma Ia data achicirii acestuia, pre cum §i a sumei de 39,3 lei cheltuieli de judecata,

Sentinta a fost pronuntata fu temeiul UG. 119/2007, food executorie conform an.n alin, 2 din acest act norrnativ, raportat 1a art. 720 indice 8 Cod procedura civili

Av£nd In vedere dispczitiile an. 374 alin.l partea finala Cod procedura civiIaj raportat Ia art. 720 indice 9 Cod proceducl civila, vazfuld §i prevederile art. 373 indice 1 Cod procedura civila astfe1 cum a fast modificat prin aUG nrA21 6 mai 2009, instanta va admire cere rea.

~-

PEN1RU ACES1E MOTIVE, INNUMELE LEGII DISPUNE:

.... . ~

- ..

1

- sentintei civile

Admire cererea formulata de BIROUL EXECUTORULUI jUDECA.TORESC

n.AN"IFA PE1RU la solicitarea creditoarei ~ J~

( ;~ S.RL. privind dosarul execlI!ional

nr.68S/03 .07.2009.

Incuviin~az.a executarea silita lmpotriva debitoarei I

nr.21/CA/13.01.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov In dosaruI nr Irevocabila.

Pronuntata in §edin~ publica azi, '

PRESJINTE.

~REFIER;

( 't- I

"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful