LAPORAN AMALI 6 Tujuan Bahan Alat "adas Teori : Untuk mengukur nilai pemalar Avogadro dengan menggunakan prosedur

elektrolisis. : 1 mol dm-3 larutan kupum(II) sul at! larutan propanon dan dua kepingan kurpum. : Bateri! #ikar $%& 'm3 ! pen(am#ung klip #ua(a! ammeter!rheostat!suis dan jam randik. : )roses *lektrolisis *lektrolisis adalah satu proses penguraian elektrolit kepada kompenenn(a dengan menggunakan tenaga elektrik.

+ukum ,arada( +ukum ,arada( )ertama men(atakan #aha-a amaun #ahan (ang terhasil semasa elektrolisis adalah #erkasar langsung dengandengan 'as amaun elektrik (ang mengalir melalui elktrolit. ,ormula : . / I 0 t 1i mana : . / amaun 'as dalam 2oulom# ( 2 ) I / arus (ang mengalir dalam ampere ( A ) t / masa (ang diam#il dalam saat ( s ) +ukum ,arada( 3e-$ men(atakan #aha-a amaun #ahan (ang #erlainan (ang terhasil ( terenap! ter#e#as atau terlarut ) oleh 'as amaun elektrik (ang sama adalah #erkadar songsang dengan 'as (ang ada pada ion terse#ut.

-

4ilai )emalar Avogadro 5erupakan satu hukum dimana gas-gas (ang mempun(ai isipadu (ang sama ! pada suhu dan tekanan (ang sama! mempun(ai #ilangan 6arah atau molekul (ang sama. Bilangan molekul (ang ada pada isi padu gas tertentu adalah #e#as daripada sai6 ataupun jisim molekul gas terse#ut.4ilai teori #agoi pemalar Avogadro ialah 7.&$ 0 1&$3 )emalar ,arada( di#eri ormula : , / 4Ae 1imana , / )emalar ,arada( 4A / )emalar Avogadro e / 2as *lektron / 87%&& 2 mol-1 / ( 7.&$ 0 1&$3 mol-1 ) / ( 1.7 0 1&-18 2 )

:. Bikar diisi dengan larutan 1 mol dm-3 kuprum(II) sul at sehingga separuh penuh. %. . 3epingan kuprum di'elup dengan propanon dan dikeringkan kemudian ditim#ang sekali lagi. Alat radas disediakan seperti dalam rajah 9! suis dihidupkan dan mulakan jam randik. .. 3epingan kuprum di#ersihkan dengan menggunakan kertas pasir kemudian ditim#ang jisimn(a. $. #ateri )lat kuprum <arutan kuprum (II) sul at Rajah 4 9. 3. Ba'aan ammeter direkodkan. "eostat diselaraskan untuk mem#enarkan arus ke'il melaluin(a. 7. )eru#ahan (ang #erlaku di anod dan di katod di'atatkan.Prosedur: 1. Arus elektrik ditutup selepas 3& minit.

+al ini mengaki#atkan le#ih #an(ak 6arah 2u dipindahkan melalui elektrolit dari anod ke katod. Berhati-hati ketika mem#ersihkan kepingan 6ink dan kuprum kerana #u'u kepingan terse#ut tajam dan #oleh men'ederakan jari. Keputusan : Kepingan Kuprum am!ungan pada termina" #isim kepingan kuprum $ g % Ba&aan pada Ammeter $A % Pemerhatian A $ anod % B $ katod % Positi+ $ . 9. $.Langkah Berjaga-jaga 1. )ropanon perlu dikendalikan dengan #erhati-hati kerana ia mudah ter#akar dan ia harus dielakkan #erhampiran dengan api. )ropanon hendaklah dijauhkan dari muka atau hidung kerana propanon mudah menge-ap dan men(e#a#kan kerengsaan. ()*( 0erhakis 0erdapat mendakan perang . 3. 4ilai )emalar Avogadro akan #ertam#ah sekiran(a #ekalan kuasa di#ekalkan mele#ihi 3& minit. %. 7. % Negati+ $ . *)-1 #isim Akhir *)-/ *)66 Peru!ahan . =e#elum menim#ang kepingan kuprum! ian(a harus di#ersihkan dengan menggunakan kertas pasir untuk mengelakkan lapisan oksida pada kepingan kuprum terse#ut mengganggu hasil tindak#alas (ang #erlaku. =elain itu! ian(a juga #agi mengelakkan kesilapan ketika mem#a'a nilai jisim kuprum terse#ut.% #isim a'a" *)-. Ian(a juga men(e#a#kan ralat pada nilai Avogrado.()(. =ekiran(a elektrod tidak di#iarkan kering sepenuhn(a! ian(a #akal men(e#a#kan kesalahan ketika #a'aan jisim direkodkan kali kedua. ()(.

% ∴ . Mol = ?isim / 1.Pengiraan ni"ai pema"ar A2agadro !erdasarkan eksperimen: Langkah * )ersamaan setengah di elektrod kuprum anod dan katod.%:g @ 1.%$ g / &.) (ang mengalir melalui elektrolit @ +ukum .1& A t / 3& min / 3& A 7& saat / 1.→ 2u Langkah / ?umlah #ahan (ang dihasilkan (5) #erkadar terus dengan kuantiti da(a elektron (. / It / (&.&%g ?A" 2u / 73.& 2 Langkah 3 Bilangan mol #agi kuprum Bil.&&) / 1.1&) (1.&& saat ∴ .arada( )ertama . 1i anod : 2u → 2u$> > $e1i katod: 2u$> > $e. / It I / &.

9$9 0 1&$9) / .1&13 / < (1.1&13 Langkah )emalar Avagadro! n . / $$: ...7& A 1&-18) </ 4 1./ :.9.8 A 1&-9 mol Langkah 4 ?umlah #ahan-#ahan #er#e6a (ang dihasilkan oleh jumlah da(a elektrik (ang sama adalah #erkadar sonsang dengan 'as pada ion @ +ukum ..9.9$9 0 1&$9 1mol 2u$> / (1.1&13 e / 1./ 'as pada satu elektron / 1. / <e .arada( 3edua 2as pada 1 mol elektron / pemalar .&$ A 1&$3 mol-1 e.9.7& A 1&-18 2 ∴$$: .7& A 1&-18 2 )enghasilan 1 mol 2u / / / $$: .arada( .)*/ 5 *(/3 mo"-* . /4A 0 e4A / pemalar Avogadro / 7.

N7atakan dan je"askan dua &ara untuk memper!aiki ketepatan keputusan 7ang dipero"ehi) (9 m) ($ . 0u"iskan persamaan tindak !a"as 7ang seim!ang untuk tindak !a"as 7ang !er"aku di anod dan katod) m) 1i anod : 2u → 2u $> > $e1i katod: 2u $> > $e. jarak (ang tidak konsisten diatara dua elektrod ketika eksperimen dijalankan juga men(e#a#kan terdapat sedikit per#e6aan antara kedua-dua nilai semasa menjalankan eksperimen ini.Kesimpu"an 4ilai pemalar Avogadro melalui proses elektrolisis elektrod kuprum dengan larutan kuprum (II) sul at 1.& mol dm-3 adalah :.&% g manakala kepingan kuprum katod telah #ertam#ah sen(ak &.1$ A 1&$3 mol-1. =oalan: *) e&ara teori6 pertam!ahan jisim da"am satu e"ektrod kuprum sepatutn7a sama dengan pengurangan jisim di e"ektrod 7ang satu "agi) #e"askan mengapa terdapat sedikit peru!ahan ke&i" !agi kedua-dua ni"ai ini da"am eksperimen 7ang te"ah dija"ankan) ($ m) 3epingan kuprum Anod telah #erkurang se#an(ak &.&$ g. =elain itu! hal ini mungkin dise#a#kan kehadiran #endasing pada permukaan kuprum (ang jatuh ke dasar #ikar.&: g. )er#e6aaan ketara terhadap peru#ahan nilai #agi kedua-dua keping kuprum ini #erlaku mungkin dise#a#kan ralat ketika tim#angan di#uat untuk kali kedua #erkemungkinan #esar kepingan kuprum tidak dikeringkan se'ara sempurna sehingga men(e#a#kan le#ihan jisim &. $.→ 2u )ersamaan tindak #alas : 2u > 2u $> → 2u $> > 2u 3.

+al ini #agi memastikan #e6a keupa(aan dalam sel elektrolisis itu adalah tetap iaitu tidak menurun dan #erkurang daripada 3 sepanjang eksperimen dijalankan. 5em#ersihkan lapisan oksida pada permukaan kepingan kuprum hingga ha#is menggunakan kertas pasir. <apisan oksida (ang di#ersihkan akan meningkatkan nilai tim#angan jisim elektrod itu. +al ini #agi memastikan jisim se#enar elektrod kuprum dapat ditim#ang dan diperolehi. 2ontohn(a : Aluminium diekstrak dari #ijih #auksit ( aluminium oksida ) 3atod ( kar#on ) Al3> > 3e Al /) Pem!uatan Bahan Kimia Bahan kimia seperti klorin! natrium hidroksida! natrium klorat(I) atau natrium klorat (v) #oleh dihasilkan dari elektrolisis larutan garam pekat . $. 9. Ban(ak tenaga telah digunakan dalam proses elektrolisis pengekstrakan logam (ang mengaki#atkan proses ini menjadi mahal. 2ontohn(a : +idrolisis larutan garam pekat dengan katod merkuri #oleh menghasilkan hidrogen! klorin dan natrium hidroksida.dan 2l. 1$m) *) Pengekstrakan Logam <ogam-logam seperti natrium! kalium! magnesium dan aluminium diekstrak dari #ijihn(a menerusi proses elektrolisis. =elain daripada mengukur nilai pemalar Avogadro! n7atakan dan je"askan empat kegunaan proses elektrolisis dalam industri. 3atod ( merkuri ) Terdapat ion-ion 4a> dan +> dan 'uma ion 4a> akan din(ah'as 4a> > e 4a > +g 4a 4a+g $2l2l$ > $e Anod ( titanium ) Terdapat ion-ion B+.dan 'uma ion 2l.1. 4ilai rintangan harus dika-al dengan melaraskan reostat sepanjang eksperimen dijalankan.akan din(ah'as Anod ( kar#on ) $&$B$ > 9e (9 0 3 / .

Bendasing (ang kurang reakti daripada kuprum akan termendap didasar #ikar manakala #endasing (nag le#ih reakti akan larut dalam larutan se#agai ion akues.kepingan nipis logam tulen #ertindak se#agai elektrod katod.→ 2u )eru#ahan keseluruhan adalah pemindahan kuprum (ang tulen dari anod ke katod. )ersamaan =etengah: 2u → 2u$> > $e8i katod : Ion kuprum! 2u$> (daripada elektrolit) akan ditarik ke elektrod ini dan didis'as menjadi ion kuprum (ang terenap pada elektrod ini. . Ke!aikan: -1apat menulenkan logam dari #endasing (tekstur logam le#ih #aik).logam tidak tulen #ertindak se#agai elektrod anod (eg: kuprum) .$4a+g > $+$B $4aB+ >+$ > $+g Apa#ila larutan natrium klorida tepu ( air garam ) dielektrolisiskan! h(drogen! klorin dan natrium hidroksida akan dihasilkan : $4a2l (ak) > $+$B(2) 3) Penu"enan Logam 3aedah :. $4aB+(ak) > +$(g) > 2l$(g) . )ersamaan =etengah 2u$> > $e.elektrolit adalah larutan akues (ang mengandungi se#atian ion logam #erkenaan (eg: 2u=B9) Mekanisme tindak balas: 8i anod: Atom kuprum!2u daripada logam kuprum (ang tidak tulen larut dalam elektrolit.

elektrolit adalah larutan akues (ang mengandungi garam logam pen(adur e. .kepingan logam pen(adur (eg:4i!2r atau Ag) #ertindak se#agai elektrod anod .g ( 4i=B9! 2r=B9 dan Ag4B3) Mekanisme tindak balas: 8i anod: <ogam pen(adur akan mengkakis untuk emnghasilkan ion-ion #er'as positi (kation) kedalam lauratan elektrolit.4) Pen7aduran Logam 3aedah :.→ 4i Ke!aikan: -1apat melindungi logamC#ahan daripada kakisan atau pengaratan . )ersamaan =etengah: 4i → 4i> > e8i katod : 3ation akan tertarik keelektrod ini dan didis'as menjadi logam (ang terenap se#agai satu lapisan nipis atas permukaan logamC#ahan (ang hendak disadur terse#ut.logamC#ahan (ang hendak disadurkan #ertindak se#agai elektrod katod . )ersamaan =etengah : 4i> > e.5en'antikkan rupa logam dan meningkatkan penampilan i6ikal logam.

orgC-ikiC)emalarE i6ik $. ($&&3 ). SUKSES KIMIA SPM. 5B1U< =2*31&8 T*4AGA 1A<A5 3I5IA ))G . (188.A?A" BA3TI =14.ajar Bakti. B+1. ($&13! 5a' 8).F. ). 3. Pemalar Fizik . =hah Alam : 3ursus =ains . 9. "etrieved rom Dkipedia: http:CCms.Rujukan : 1.-ikipedia. )etaling ?a(a : )*4*"BITA4 . Kimia Fizik STPM. Toon! T.F. Toon! T.