"ந இன்றி நான் இல்ைல" - நிேவதா ேமாகன்

1
"ஹுேரேரேரேரேரேரேரேரேர..." இரயில் கிளம்பிருச்சி என்று கல்லூr
பட்டாளம் கூச்சலிட... "பாய் ப்பா, பாய் ம்மா... அங்க ேபாய் ேசந்தவுடேன
உங்களுக்கு ேபான் பண்ணுேறன்", என வதினி தனது ெபற்ேறாருக்கு டாட்டா
காண்பித்து, தனது இருக்ைகயில் வந்து அமந்தாள்.
"ஹாய் வதினி, ஹவ் ஆ யு? வட்ைட
<
ெராம்ப மிஸ் பண்ணுறியா???" என ராகுல்
ேகட்க, வதினி, "ஹ்... ம்ம்ம்... இல்ைல... ஆமாம்... மிஸ் பண்ணுேறன். பட், இது
நம்ப காேலஜ்ல லாஸ்ட் இய, பிெரன்ஸ் கூட ேசந்து என்ஜாய் பண்ணுற
சான்ஸ் அடுத்து எப்ேபா கிைடக்குேமா??? அதனால்தான் இந்த 'ஆல் இந்திய ட்rப்'கு வேரன்..." என்றாள். இவ்வளவு ேபசியேத அதிகம் என்று எண்ணி இரயிலில்
ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து இயற்ைகைய ேவடிக்ைக பாக்க ெதாடங்கிவிட்டாள்.
அதன் பிறகு ராகுல் ேகட்ட எந்த ேகள்விகளுக்கும் பதில் வராததால், மனதுக்குள்
வதினிைய குைமந்தான். "இருடி... ஒன்னும் ெதrயாத பாப்பா மாதிr
இருந்துகிட்டு என்ைன அவாய்ட் பண்ணுறியா??? உன்ைன இந்த ட்rப்
முடியறதுக்குள்ள, ஒருவழி பண்ணேலன்னா, என் ெபய ராகுல் வமா இல்ைல"
என மனதுக்குள் வதினிைய வறுத்ெதடுத்துக்ெகாண்டு அவ்விடத்ைத விட்டு
நகந்தான்.
இவகளின் உைரயாடைல சற்று ெதாைலவிலிருந்து ேகட்டுெகாண்டு இருந்த
ேராஷினிக்கு இவகள் என்ன ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறாகள் என்று
ேகட்காவிட்டாலும், ராகுல் இவைள விட்டு வதினியிடம் ெசன்று ேபசியது ஏேனா
பிடிக்கவில்ைல... “ச்ேச, எவன பாத்தாலும் வதினி... வதினி...-னு ராகம்
பாடிகிட்டு ேபாய் அவ ேமேலேய விழறாணுங்க. ஏன் இவனுங்களுக்கு எங்கள
எல்லாம் பாத்தால் நல்ல ெபாண்ணுங்க மாதிr ெதrயவில்ைலேயா ...." என்று
தன் சக நண்பகைள மனதினுள் அச்சைன (திட்டி த<த்து)
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தாள் ேராஷினி. "எதுக்கு எடுத்தாலும் வதினி, ச்ேச, ேஹ
வதினி, இந்த ட்rப்-ல உன்ைன ஒரு வழி பண்ணுேறன் பாரு" என்று தனக்கு
தாேன சவால் விட்டுக்ெகாண்டாள்.
(“என்னதான் நடக்குது இங்க... ஆளாளுக்கு உன்ைன ஒரு வழி பண்ணேலன்னா-னு
ெசால்லிக்கிறாங்க.... வதினி உங்கள என்னதான் பண்ணினா???"... வாங்க
பிெரன்ஸ், இப்படி ஒரு சதி நடக்குது என்று கூட ெதrயாம அந்த அழகு ேதவைத,
இயற்ைகயின் அழைக ரசித்து ெகாண்டு இருந்தாள்...)
வதினி, காத்திேகயன் - சுமித்ரா தம்பதினrன் ெசல்வ புதல்வி. காத்திேகயன்,
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ெபrய மனித. இவrன் ெபயrல் கிட்ட தட்ட,
20-30-கு ேமல் வியாபாரங்கள் நடத்திக்ெகாண்டு இருக்கின்றா. அவ்வூrல் நடக்கும்
எல்ல விேசஷங்களும் இவrன் தைலைமயில் தான் நடக்கும்...

ெபரும் புகழும் ெபற்ற அப்ெபrயவrன் ஒேர ெசல்ல மகள் தான் மிஸ் வதினி...
வயது 23, ேசட் அம்மாள் இன்ஜினியrங் காேலஜ்-ல b.e. Cs ைபனல் இய.
மாசுவற்ற சருமம், யாைரயும் சற்று திரும்பிப் பாக்க ைவக்கும் முக அழகு,
இன்னும் குழந்ைத தனம் மாறாத முகவாய், யாrடமும் பாராபட்சம் பாக்காமல்
பழகும் ஒரு அன்பான ெபண் என்றாள் அது நம்ப வதினி தான்...
தற்ேபாது எங்க ேபாறான்னு ேகட்டிங்கன, காேலஜ் ைபனல் இய என்பதால்
அவளின் கல்லூrயில் "ஆல் இந்திய ட்rப்"-கு ேபாறாங்க பா... இந்த டூ அவ
வாழ்க்ைகய மாற்றுமா??? ராகுல் & ேராஹினி மூலம் அவளுக்கு என்ன
ேநரப்ேபாகுது??? விைட ெதrய, ெதாடந்து பயணியுங்கள் என்னுடன்...
"ஸ்ஸ்ஸ் அப்பா என்ன டிராபிக், வர வர ஊரும் ெசன்ைன மாதிr வருது,
மனுசுசன் ஒழுங்கா வண்டி ஓட்ட முடியல என ெகாண்ேட வட்டிற்குள்
<
வந்து
அமந்தா காத்திேகயன் , அவரது மைனவியிடம் இருந்து பதில் வராம ேபாகேவ
அேபாது தான் அவ தன துைணவியின் முகத்ைத கவனித்தா .சுமித்ராவின்
முகம் கலங்கி சிவந்து ெபாய் இருந்தது .....
காத்திேகயன் , " என்ன ஆச்சு ..சுமிமா , ஏன் இப்பிடி உன் முகம் கலங்கி
ேபாயிருக்கு அவ எங்க ேபாயிருக்கா , டூ தாேன! பயந்த சுவாபம் உள்ள அவேள
அவ்வேளா ெதாைலவிற்கு ேபாக ெரடி ஆய்டா , ந< தான்

பயந்து சாகுற, ஒன்னும்

ஆகாது ..என, சுமித்ராவிற்கு சமாதனம் ெசால்ல , என்னால முடியைலங்க , உங்க
தங்கசிக்கு நம்ம வருவ அவங்க பிள்ைளக்கு தருவதாக வாக்கு ெகாடுத்துருக்கீ ங்க
, இந்த ேநரத்துல்ல ேபாய் அவைள அவேளா தூரம் அனுப்பியிருக்கீ ங்க , அதான்
எனக்கு பயமா இருக்கு ...(" ஏேனா சுமித்ராவிற்கு , தனது நாத்தனாrன் வட்டிற்கு
<
வதினி , மருமகளாய் ேபாவது பிடிக்கவில்ைல , இைத தனது கணவrடம்
ெசால்லுவதற்கு ைதrயம் வரவில்ைல , ")
காத்திேகயன் , " இேதா பாரு சுமித்ரா ,என் ெபாண்ண , அவளுக்கு தருவது
ெசாந்தம் விட்டு ேபாக கூடாதுன்னு மட்டும் இல்ைல, ெபாண்ண நம்ம
பக்கத்துேலேய வச்சு பாத்துகணும்னு எனக்கு ஆைச , அவளுக்கு எதாவுதுன்னா ,
எவன் தைலையயும் எடுக்க தயங்க மாட்டான் இந்த காத்திேகயன் .புrஞ்சதா,
ேபா ேபாய் குடிக்க தண்ண < ெகாண்டு வா என ெசால்லவும் சுமித்ரா அவ மீ து
ெகாண்ட நம்பிக்ைகயில் அவ்விடத்ைத விட்டு ேபானா ........
ட்ைரன் உள்ேள “ ேமம் நாம இப்ேபா எந்த ஊருக்கு ேபாேறாம் ேமம் , " என
வதினி தனது தைலைம ஆசிrய இடம் வினவ ..திருமதி .ரங்கலக்ஷ்மி, “ நாம
இப்ேபா சிரபுஞ்சிக்கு ேபாேறாம் வதினி எப்படி நம்ம தமிழ்நாடுக்கு ஊட்டி ,
ந<லகிrேயா அது மாதிr நம்ம இந்தியாக்கு இந்த சிரபுஞ்சி இன்னும் உனக்கு
தகவல் ேவணும்னா ..என்று ெதாடைகயில் ..

நான் ெசால்லுேறன் ேமம் , இது என் ஊரு , நாேன விrவாக ெசால்லுேறன் ேமம்
என இரு ெபாருள் பட ராகுல் கூற ...
ேநா ..ெராம்ப நன்றி , ராகுல் , நான் கூகுள் பண்ணி ெதrந்து ெகாள்கிேறன் , ந<ங்க
உங்க இடத்துக்கு ேபாங்க ..என ராகுைல அவ்விடத்ைத விட்டு துரத்தினாள்.
2
சா , சீனிய

உங்ககிட்ட இந்த பிேள ைபல் ெகாடுத்துட்டு வர ெசான்னங்க என

சிவம் ேஷயன் இடம் ஒரு ைபல் சிடி வந்து குடுக்க
ேஷயன்,

நன்றி சிவம் உட்காருங்க என்றான். பின் சிடி, புைகப்படம் மற்றும்

தனது ைகயில் ைவத்திருந்த தகவல்கைள ஆராய்ந்து பாத்து விட்டு , அந்த
ட்ைரன் இப்ேபா வந்து ெகாண்டு இருக்கிறது. எனக்கு எல்லா விவரங்களும்
ேவணும், ந<ங்க முன்னாடி ேபாய் எனக்கு நடப்பைதெயல்லாம் அப்பப்ேபா
ெசால்லிகிட்ேட இருங்க, நான் ட்ைரன்ல ஏறினபிறகு ந<ங்க அடுத்த ஸ்ேடஷன்ல
ஏறினா ேபாதும். ஓேக, ெலட்ஸ் மூவ் ....
அட இருங்க பா ேஷயன் ந< யாரு ெசால்லேவ இல்ைல ெசால்லிட்டு ேபா man , சr
நாேன ெசால்லிகிேறன்
ந< கிளம்பு ராசா கிளம்பு வாடாத ேராசா வாடிப்பட்டி சாr டாஜலிங் ராசா கிளம்பு
"சா ேபரு ஸ்rேஷயன் , பாவதி - கருணாகரன் தம்பதினrன் தவ மற்றும்
ெசல்ல

புதல்வன்.

டாட் ெசாந்தமாக பிசினஸ் பண்ணினாலும் நாட்டுக்கு ேசைவ

ெசய்ய ேவண்டும் எண்ணத்தில் அதிக மதிப்ெபண்கள் வாங்கி ஸ்ெபஷல்
டிெபன்ஸ் அகடமியில் ேசந்து , ட்ைரனிங் முடித்துவிட்டு வந்து டாஜலிங் டு
சட்டீஷ்க வைர காக்கும் ெபாறுப்பான பதவியில் இருக்கிறான் ......
சிவம், சா ெஹட்குவாட்டஸ்ல அவன உயிராட ஒப்பைடக்கணுமா?
ேஷயன், அது அவன் நடந்துக்கிற விதத்துல தான் இருக்கு , இப்ேபா ேபாகலாமா ,
இவ்வேளா ேபசியேத அதிகம் என்று ேஷயன் முன்னால் ெசல்ல ..." சிவா, " என்ன
அவன் முடிவு அவன் ைகயல தான் இருக்கா , அப்ேபா அவ்வேளா ேநரம் சீனிய
முன்னாள் ெசான்னது எல்லாம் சும்மாவா .....சா என கத்தி ெகாண்ேட அவன்
பின்னால் ஓட ....
ேஷயன், "எனி கமிட்ெமண்ட்ஸ் ேபா யு ெநாவ் "
"சா, என்ன சா இப்பிடி ேகட்டுடீங்க உங்க கூட ேசந்து ெவாக் பண்ண
ெகாடுத்து வச்சுருக்கனும் சா, நா ெராம்ப லக்கி சா..ஹி..ஹி..ஹி.."
"அப்படியா சிவம், அப்புறம் ஏன்டா இவன் கூட ேபாேனாம்னு ெசால்லகூடாது,
அதற்குபின் தனது ேவைலக்கான தகவல் வர அைத எடுத்து ெகாண்டு
அந்த ரயிைல பிடிக்க சிவம் உடன் கிளம்பினான்...

ேவகமாக

. எல்லாரும் அவ....என்ன தான் ேதைவன்ேன ெதrயல. . இப்ேபா நா என்ன ெசய்யணும்..“ இந்த மாபியா ெதால்ைல எப்ேபாதான் த<ருேமா . 3 இரவு ேநரம் ரயில் சட்டீஸ்க மாநிலத்ைத ெநருங்கி ெகாண்டு இருக்க .வதினி உணவு அருந்தி ெகாண்டு இருந்தாள்.. அப்புறம் ந< தான் முடி சூடா மன்னி.. எனக்கும் அவள பிடிக்காது..என்ன பண்ணலாம்னு அவன் மனதுகுல் திட்டம் த<ட்ட." ேஹ டாலிங்.. ேராகினி அவளுக்கு வைளந்து ெகாடுத்த படி . " ராகுல். அவளும் அவனது திட்டத்திற்கு உடன் பணிய. ேராகினி.. ஓேஹா அப்பிடியா ராகுல் நா உங்கள தப்பா ெநனச்சுட்ேடன் .... உன்ைன சிரபுஞ்சி வைரக்கும் விட்டுைவக்க. ேராஹினிக்கு அவனது திடம் ெதளிவாக புrய . ெராம்ப திமிரு அவளுக்கு ....அவ உணவில் கவனமாக இருக்க ேராகினி மற்றும் ராகுல் ஒருவைர ஒருவ அத்தமான பாைவ பாத்து ெகாண்டு இருந்தன . ரயிலின் உள்ேள. ந< ெகாஞ்சம் ேநரம் கழிச்சு அவள அங்க வர ெசால்லு ேவைல முடிஞ்ச உடேன அவள த<த்து கட்டிட்டு வந்துேறன் . பாம் எதுவும் இருக்ககூடாது... எனக்கு எண்ணம் இல்ைல..விதி வதினிைய பாத்து சிrத்தது. ( அவனுக்கு அப்பிடி ஒரு ேவண்டுதல் அம்மா ந< கண்டுக்காத ந<யும் அப்பிடித்தாேன.. ஏன் எப்ேபா பாத்தாலும் ... அப்படி எல்லாம் ஏதும் நடக்காது சா.. என்று சிவம் வாய் ெசான்னாலும் அவன் மனதும் பாம்ப் ஏதும் இருக்க ெகாடாது என்று தான் இைறவனிடம் ேவண்டிெகாண்டது .. எப்படி அப்பாவி மக்கைள துன் புறுத்தலாம்? யாேராட உயிருக்கும் எந்த விதமான ஆபத்தும் வரக்கூடாது .. ராகுல்.. ேஹ என்னயா அவாய்ட் பண்ணுற. அவ பின்னாலேய சுத்துற ராகுல் எனக்கு ந< பண்ணுறது ெகாஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்ைல...இவங்களுக்கு …. ந< அவேளாட திங்க்ஸ் எல்லாம் ட்ைரன் லாஸ்ட் கம்பாட்ெமண்டல ேபாய் வச்சுடு.. நா அங்க முன்னாடிேய ேபாய்டுேறன்..) ராகுல். " ராகுல்.. ந< அவ பின்னாடி ேபாறது எனக்கு பிடிக்கல. " ேவற ஒன்னும் ெசய்ய ேவண்டாம். நா உண்ணும் அவ அழகுல மயங்கி அவ பின்னால ேபாேறன்னு ெநனச்சியா தப்பு டா இந்த ராகுல தவித்தா என்ன ஆகும்னு அவளுக்கு காட்டனும் அதான் என ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேராஹினிைய ஆற தழுவி ெகாண்டான் ..

" ஜங்ஷனுக்குள் ேவகமாக வந்த ேஷயன் “ சிவம் ந< முன்னால ேபாய் ஏறு நா பின்னால ஏறுேறன் .. ேஷயன் .... ஹேலா.எங்க இருக்ேக …. " ஓேக . "கண்ணாமூச்சி ஏனடா! என் கண்ணா. .. வரு.ஓேக. சந்ேதக படுற மாதிr யாரு இருந்தாலும் விசாrங்க . கன்(gun) மட்டும் யூஸ் பண்ணிடாேத . ந<ங்க பாத்து சா.என ேகட்ட படி .. ஓேக சிவா.. என்ன காப்பாதுடா ... ரயிலின் கைடசி ெபட்டிைய பிடித்து ஏறிய தருணத்தில். என்று அவைள பின்னாலிருந்து அைணத்தான்.ேபச ேநரம் இல்ல வரு . அவள் பின்னால் இருந்து ஒரு ைக அவள் ேதாளில் விழ திடுக்கிட்டு திரும்பி பாத்த ேநரத்தில். என தனக்குள் புலம்பிய படி முன்ேனற . .... ேஷயன் . " வரு.. சீக்கிரம்.வதினி ......ரயிலின் கைடசி ெபட்டிைய ெநருங்கி விட்டாள் …ஆள் யாரும் அங்கு இல்லாதைத கண்டு சற்று குழம்பி உள்ேள …ேராகினி . ேராஹிணிைய காப்பாற்றும் பதட்டத்தில் வரு கைடசி ெபட்டிைய ேநாக்கி விைரந்தாள்.மாணவ மாணவிகள் அைனவரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க ேநரம் . "ஓேக சா. ந<ங்க ஸ்ேடஷன நல்ல வாட்ச் பண்ணுங்க. ‘சிவா …ட்ைரன் இன்னும் அந்த ஜங்ஷன் வர எவ்வேளா ேநரம் இருக்கு? சிவம்.. ட்ைரன்ல இருகிறவன்களுக்கு எந்த ப்ேராப்ேலம் இல்ைல சா. ராகுல் ஹாய் ஸ்வட்டி! < நா உன்ைன ேதடி இங்க வந்தா ந< யாைர ேதடிக்கிட்டு இருக்க? .....சீக்கிரம் ட்ைரன் லாஸ்ட் கம்பாட்ெமன்ட்டுக்கு வா... உள்ேள ." சிவம். நா பாத்துகிேறன் .ப்ள <ஸ் .சா. நாம அவன உயிராட பிடிச்சுடலாம் சா...என ெசால்லிவிட்டு சிவம் ரயிலின் முன்னாள் ேபாய் ஏற . ஓேக சீக்கிரம். என வதினியின் ெசல்ேபான் அைழப்பு இைச பாட . என்ன இவ அவசரமா என்ன இங்க வர ெசால்லிடு இவ எங்க ேபானா ..நள்ளிரைவ ெநருங்கி ெகாண்டு இருந்தாதால் ... “ேராகினி . ந<ங்க அதுக்குள்ள ரயில்குள்ள ேபாய்விடலாம் சா .. " சா இன்னும் அைர மணி ேநரம் இருக்கு சா.எங்க இருக்ேக என ேகட்ட படி." ேஷயன் இங்கு புயல் ேவகத்தில் .. ப்ள <ஸ் என்ைன காப்பாத்து என ேராஹினியின் பதட்டமான குரல் பாதியில் கட் ஆனது. சட்டீஸ்க ஜங்ஷன் ேராடு ….

..அது வந்து ...... தனது சக்தி முழுவதும் இழந்து விட்டது ேபால் மயங்கி சrந்தால் .மயங்கி சrய அவள் அருகில் வந்து பாத்த ேஷயன் ....") "என்ன இந்த மாற்றேமா என் மனசு வழுக்குேத " என பாடைல சிவம் வாய்க்குள் பாடிேய படி நகந்தான் . என்ன திமிறி ெகாண்டு இருந்தவள். "சா . பதில் ெசால்லுங்க ெரண்டு ெபரும் .ராகுல் பிணமாக கிைடப்பைத .. ஆனாலும் ந< இவ்ேளா அழகா இருந்து ெதாைலக்க கூடாது டி. "யாரு ேமல ைகய ைவச்சது ெசால்லு. உன்ன சும்மா விட்டா நான் ஆம்பள இல்ைலடி..... ம்ம். அவன உயிேராட பிடிச்சுட்டு வாங்க தாேன ெசான்ேனன் . என்ன விடு . யாருடா இது தைலவலி . .. என சிவம் எச்சில் விழுங்க. எங்ைகேயா புைகயுேத ... இப்படி பிணமாவா அள்ளி ேபாட்டு ெகாண்டு வர ெசான்ேனன் . என்ன பண்ற ராகுல் விடுடா என்ைன . எதுக்கு எடுத்தாலும் மயங்கி விழுறா .. 4 ெஹட்குவாட்டஸ்க்கு வந்த ேஷயன் ேநராக ஆபீச ரூமிற்கு ெசல்ல அங்கு அவ சிவாைவ காய்ச்சி ெகாண்டு இருந்தா. " ச்சி.. அவங்க உன்கிட்ட வந்து அவன் ேமல கம்ப்ைளன்ட் ெகாடுத்தாங்களா? ெசால்லுயா ேகட்குேறன்ல .. “ ேஹ என்னடி ெராம்ப துள்ளுற . பாத்த வதினி . இந்த ராகுல என்னனு ெநனச்ச .. “ “ ச்சி .ம்ம்ம் ச்ேச ேவைலய (mission ) பாப்ேபனா இல்ைல இந்த ெமண்டல பாப்ேபனா என மனதுக்குள் ெபாலம்பிேய படி அவைள தன் ேதாழில் துக்கி ேபாட்டு ெகாண்டு ரயிைல விட்டு இறங்கினான்.அவ்வேளா தூரம் ெசால்லியும் ... வந்து .....நானும் பாத்தாலும் பாத்ேதன் உன்ைன ேபால் ஒருத்திய பாத்தது இல்ைலடி. ..வதினி. அதற்கு பின் நடக்க ேவண்டியைத ேஷயன் சிவம் இடம் விளக்க . " என்ைனயா உங்கேளாட . என்று திமிறிய படி வதினி ேகட்க .பாக்கலாம் .".". ேஷயன். என்ன அலட்சிய படுத்திேனல்ல . சற்று ேநரத்தில் கண் விழித்து பாத்த ேபாது ..சும்மா ெசால்ல கூடாது பாக்கேவ இப்பிடினா..உன்ைன..."அஹாஆ என்று அலறி மீ ண்டும் .என முடிக்கும்முன் . அவன் பப்ளிக் ேமல ைக வச்சுட்டான் சா . அழகான ெபண்ைண சுமக்குேத ..கண்ணும் கருத்தாக ேகட்டு ெகாண்டு இருந்தாலும் அவன் மனதுக்குள் ( " யாரு இந்த ெபாண்ணு Ak 47 தூக்கின ேதாழ் .

இவளால தான் ராகுல் ெசத்தான்னு அவ நம்புற வைரக்கும் நமக்கு தான் சாதகம்.தனது ஜ<ப்பில் அமந்த ஸ்ரீ வண்டிய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய் விட்டான்... என ேபசிய படி கா பாகிங் வந்துவிட்டன இருவரும் ... ஆமா சிவா... "சா எப்பிடி சா." "மம்ஹ்ம்ம் . .. ைகல ெவண்ைணேய வச்சு கிட்டு நாம எதுக்கு ெநய் அைலயணும் என்று ெசால்ல " "யாரு சா அது. கண்டு பிடிக்க ேபாற<ங்க எதாவுது பிளான் வச்சுrக்கீ ங்களா என வினவ " அவைன திரும்பி பாத்த ஸ்ரீ.... ஓேக ." "அஹ் அது வந்து அவர பின்னால ேபாேறன் ெசான்ேன சா ஹிஹிஹி..பாய்..ஓேக சிவா அவ கண் விழிச்சுடாளான்னு ேபாய் பா.." "எல்லாம் நா காப்பாத்தி விசாரைனக்கு என் கஸ்டடில இருக்குற ெபாண்ணு தான் .... உங்கைளயா மதிக்க ேபாறாரு . ெவளிேய வந்த அங்கு ெவராண்டாவில் ேயாசைனேயாடு நின்று ெகாண்டு இருந்த ஸ்rேஷயைன பாத்து அவன் அருகில் ேபானான் . "ஏன் சிவா இங்க நான் ஆபிசரா இல்ைல அவன் ஆபீசரா . இவள வச்சு தான் நா அவனுங்கள பிடிக்க ேபாேறன்..ெசத்து ேபான அவைனேய மதிக்கல .என ெசால்லிடுவிட்டு ஜகத<ஷ் சிவாவிற்கு விைட ெகாடுக்க "தப்பிச்ேசன் டா சாமி .. நான் ேபாய் சீக்ெரட் மிஷன ஸ்டாட் பண்ணுேறன்.ேபா என்ன பண்ணுறான் எனக்கு ெசால்லு ".விடுங்க சா நானும் அவைர பா பண்ணுேறன் …" "என்ன ெசான்ன .")சீனிய ஆபிசrன் நிைலைமேயா பrதாபம். இது நமக்குள்ேளேய இருக்கட்டும். " ம்ம். என்ன இப்பிடி பதில் ெசால்லிட்டு ேபாறான் மனுஷன்தானா இவன் இல்ைல ேராேபாவா என சிவாவிடம் புலம்ப .என்று சிவா அந்த இடத்ைத விட்டு ெவளிேய வந்தான்... எப்பிடியும் ேராகினி இவள பத்தி அவங்க ஆளுகக்கிட்ட ெசால்லுவா ." "அது .ேஷயன் ..... " சா அவன் ஒரு ெபாண்ணு கழுத்துல துப்பாக்கி வச்சுட்டதுனால ேவற வழி இல்லாம ேபாட ேவண்டியதா ேபாச்சு சா என ேஷயன் அவருக்கு விளக்கம் ெகாடுத்து விட்டு ("உங்களுக்கு இந்த விளக்கம் ேபாதும் ேமல ந<ங்க ேகட்க கூடாது ேகட்டாலும் நா ெசால்லவும் மாட்ேடன் என்ற ேதாரைணயில் பதில் அளித்து விட்டு ெவளிேய ெசன்று விட்டான் ..

ெராம்ப ேபசின ேபாட்டு தள்ளிருேவன்.. என்ைன விட்டுறுங்க .என்று எந்திrக்க முயலும் ேபாது மறுபடியும் ெதாப் என்று விழுந்தாள்.இப்ேபா நான் எங்க இருக்ேகன் ....ம்ம்ம் .இைவ அைனத்தும் ேகட்ட சிவாவிற்கு இதயேம நின்று விட்டது ேபால் ஆகி விட்டது .. நா ஊருக்கு ேபாயிட்டு எங்க அப்பாட்ட ெசால்லி உங்களுக்கு நிைறய பணம் தர ெசால்ேறன் ..அய்யேயா ெநஜமாலுேம நா ெசத்து தான் ேபாய்ட்ேடேனா எனக்கு ெதrயாத இடமா இருக்ேக... இதுக்கு எதுக்கு அந்த ெபாண்ணு.....") என்ைன என்ன பண்ணின எதுக்கு என்ன கட்டி ேவற ேபாட்டுருக்க அவிழ்த்து விடு.. "என்ேனாட ெபட்ரூம் "... ...அம்மா .... ேமடம்.. அதிச்சியில் ேபச்சு நின்று பூம் பூம் மாடு மாதிr தைலய ஆட்டிவிட்டு சற்று ேநரத்தில் வதினி ..இதனால அந்த ெபாண்ணுக்கு பிரச்சைன வந்து அவ எதிகாலம் என்ன ஆகுறது.என்ன ந<யும் ராகுல் மாதிr எதாச்சும் பண்ணினியாடா..என அவள் அருகில் வந்த ஸ்rேஷயன் ெசால்ல. இந்த என்குயrய ேராஹினிகிட்ட வச்சு நாலு சாத்து சாத்தி ேகட்டா ெசால்லிட ேபாறா....... ந< என்ன ேகள்விக்கு பிறந்தவளா . "...... எனக்கு அதிகமா ேபசுறவங்கள கண்டாேல பிடிக்காது.. "என்னது அந்த ெபாண்ண வச்சு அவனுங்கள பிடிக்க ேபாறாரா ....நா உயிேராடு தான் இருக்ேகனா .அஹ. ஆனா அதுக்கு .. வந்து இல்ைல காத்திேகயனுக்கு ெபாறந்த பிள்ைள .." .. ேஷயனின் வடு < . அப்புறம் என்ன ஏன் இப்படி கட்டி வச்சிருக்க? நா என்ன ெசஞ்ேசன் அந்த கடன்காரனால என்ைன கடத்திட்டு வந்துட்டிங்களா? நா பவம் . புrயுதா என்றான்.. 5 என்னது உன்ேனாட ெபட்ரூமா என அதிந்த வரு அப்ேபாது தான் தன்னால் அைசய முடியவில்ைல என்பைதேய உணத்தாள்( " ைக கால் எல்லாம் கட்டி ேபாட்டு இருந்தால் எப்படி அைசய முடியும் .. ஆனா அம்மாட்ட ேபசணும் ..என்ன . ேஷயன் ... பி ேகபுல் . என ேஷயன் அவைள அரட்ட ." முற்றிலும் அதிந்து அவைன பாத்தாள் வதினி....... என்ன நடக்க ேபாகுேதா ஒண்ணுேம புrயைலேய .. "என்னது உன்ேனாட ெபட்ரூமா ... அவள் அருகில் வந்து ந< ெராம்ப ேபசுற ....ப்ள <ஸ் ..... " ஸ்ஸ்ஸ்ஸூ . அப்புறம் நா ெசாலுற வைரக்கும் என் கூடதான் இருக்க ேபாற. இது என்ன இடம். என் ைக கட்ட அவிழ்த்து விடு நான் ேபாகனும் . " ம்ம்.என கண் விழித்த வதினி சுற்றிலும் பாக்க. இதுல ந< என்ன ேகள்வி ேமல் ேகள்வி ேகட்குற..

சிப் என்று அடங்கி ேபானாள். இன்னும் சற்று ேநரம் அங்கு நின்றால் ஏதும் தவறு ேநந்து விடுேமா என்று அவளுக்கு எந்த ஓ பதிலும் ெசால்லாமல் அவளது ைக . ந<ங்க ெசால்ல வருவது புrயுது. ந<ங்க அவ அப்பாட்ட ஒரு வாத்த ேபசிடுங்க. வட்டுக்கு < திரும்பி வந்த ஸ்rேஷயன் அங்கு தூங்கி ெகாண்டு இருந்த வதினிைய பாத்தான். இவகளின் உைரயாடைல கவனிக்காமல் கவனித்து ெகாண்டு இருந்த ரங்கா . இங்க விசாரைண நடக்குது. "என்னடி இது அநியாயமா இருக்கு வந்து இறங்குேனாேன கிளம்ப ெசால்லுறாங்க . அப்ேபாது அவrன் ெசல் சிணுங்க "ஹேலா ெசால்லுங்க சா . நாங்க இப்ேபாேவ அடுத்த ட்ைரன்ல கிளம்புேறாம் சா. வதினி ேபரன்ட்ஸ்கு பதில் ேவற ெசால்லணும்..பாவம் தான் அவ ெபத்தவங்களுக்கு ஒேர ெபாண்ணு என அனிதா நக்கலாக ெசால்ல "ேஹ அனிதா சும்மா இருடி.. உனக்கு வதினிய ராகுல் கடத்தேபாறான்னு முன்னாடிேய ெதrயும்னு உன்ைனயும் விசாரைனக்கு தள்ளிக்கிட்டு ேபாய்ர ேபாறாங்க.கால் கட்டி இருந்த கயிறு நன்றாக கட்டி உள்ளதா என்று பாத்து விட்டு அவ்விடத்ைத விட்டு ேவகமாக ெவளிேய ெசன்று விட்டான். "ஒரு த<விரவாதிய பத்தி இவளுக்கு ெதrஞ்ச அளவு கூட நாம புrஞ்சிக்காம ேபாய்ட்ேடாேம. நன்றி என ேபாைன ைவத்து விட்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ் நாம ைநட் ட்ைரன்ேக ஊருக்கு திரும்ப ேபாேறாம். அவளது எண்ணம் பூராவும் அவளது வட்ைட < சுற்றிேய இருந்ததால் ேஷயன் பற்றி அறியும் வாய்ப்ைப தவறிவிட்டாள்.. ஆமா ராகுல் ெசான்ன மாதிr அவள கடத்திட்டானா? என்ன . 6 சிரபுஞ்சி வந்து இறங்கிய மாணவகள் அைனவகளும் தனக்குள் ேபசி ெகாண்டன.. ஒரு நாளில் கைலத்து ."என்ன என்ன ெசான்ன என மீ ண் டும் ேகட்க " "ஆமா எங்க அப்பா ேபரு காத்திேகயன் உங்களுக்கு அவைர ெதrயுமா என தனது கண்கள் விrேய அவள் ெசான்ன ேபாது ஏேனா ேஷயனின் மனதில் முதல் முைற சாரல் அடித்தது ேபால் ஒரு உணவு. ெலட்ஸ் ப்ேர ேபா ேஹ என ெசால்லி அடுத்த ட்ைரன்கு காத்து இருக்க .. அப்புறம் திகா ெஜயில் தான் உனக்கு பாத்துக்ேகா என ெசால்ல . அனிதா ெஜயில் என்ற வாத்ைதயில் எதுக்கு வண் < வம்பு என்று கப் . இதுக்கா இம்புட்டு தூரம் வந்ேதாம் . அவன் ஏன் அவ்வாறு ெசன்றான் என்று வதினிக்கு புrயவில்ைல. அவ உங்கள் ெபாறுப்பிேல இருக்கட்டும். அவைள தன் இதயத்தில் சிைற பிடிக்க தவித்தது அவன் மனது.. இதுக்குேன நாம ஆமி ஆபீசஸ்கு உதவனும்...

என்ன பண்ணி ெதாலச்சா என அவைள திருப்பி பாத்தவன் அவள் ைகயில் இருந்து ரத்தம் வர அப்படிேய உைறந்து விட்டான் . என்ன இது இவளுக்காக நான் ஏன் இவேளா ேயாசிக்கிேறன் என்று சற்று அதிந்து நின்றான்.. என்ைன இவன் கட்டி ேபாட்டு வச்சுருக்கான்பா.. அவளுக்கு வலு கட்டயமா மருந்து ெகாடுத்து விட்டு உறங்க ெசய்தான்.. அப்பா ெசல்லா இங்க இருக்ேகன்.. அம்மாட்ட ேபாகனும் என அவன் குடுக்கும் மருந்ைத சாப்பிடாமல் தைலைய உலுக்கி ெகாண்டு இருந்தாள்... அதற்கு பின் அந்த அைறயின் ஓரமாக கிடந்த ேசாபாவில் அவனும் உறங்கி விட.. அவள் ைகயில் கட்டி இருந்த கயிைற அவிழ்த்து விட்டு ைக காயத்திற்கு மருந்து இட்டு . ந< இந்த மருந்த அடம் பிடிக்காமல் சாப்பிட்ேடனா மட்டும் தான் அம்மாகிட்ட ேபாக முடியும். இல்ல அவனுங்கேள அவைள என்ன பண்ண . ெசல்லா பாவம்ல ைகய அவிழ்த்து விட ெசால்லுங்க என கண் திறக்காமல் சுருண்டு ேபாய் படுத்து இருந்தவளின் முணுமுணுப்பு அதிகrக்க அப்ேபாது தான் அவைள உண்ணிப்பாக கவனித்த ஸ்rேஷயன் அவள் அருேக ேவகமாக ெசன்றான். அண்ணா ... எனக்கு இது ேவணாம் அம்மா தான் ேவணும் . அவைள தூக்கி கட்டிலில் கிடத்தினான் அருகில் இருந்த கம்பளிைய எடுத்து ேபாத்தி விட்டு அவளுக்கு ேதைவயான மருந்ைத ெகாடுக்க ....அண்ணா நான் என் காதால ேகட்டது எல்லாம் உண்ைமயா அண்ணா . 7 காைலயில் இருந்து நடந்த சம்பவத்தினால் ஓய்ந்து ேபாய் உறங்கி ெகாண்டு இருந்த வருைவ பாத்து அவைனயும் அறியாமல் அவன் வாய் ெசல்லா என்று அைழக்க ம்ம் .இனி அவ எப்பிடி வடு < திரும்ப ேபாறாேளா . நம்ம வதினி ெபாண்ண எந்த பாவிேயா கடத்திட்டானாம்ல .விசயத்ைத சுமித்ரா இடம் கூற அப்ெபாழுது மயங்கி விழுந்தவ தான் இன்னும் எழுந்தபாடு இல்ைல.. அங்கு காத்திேகயனிற்கு ெசல்லில் அைழத்த ரங்கலஷ்மி பாதி உண்ைமேய மட்டும் ெசால்ல வதினி தந்ைதக்ேகா உலகேம இருண்டது ேபால் சrந்து அமந்து விட்டா .ேபானாலும் சற்று கள்ளம் கபடம் இல்லாத பிள்ைள முகம் ெதrய இவள வச்சுதான் இந்த ஆபேரஷன் முடிக்கணுமா என்ன என்று முதல் முைறயாக தன்ைன தாேன ேகள்வி ேகட்க.. இவளின் ெதாணெதாணப்பில் ராமநாதபுரத்திற்கு அைழக்க மறந்து விட்டான்... உடலும் அனலாக ெகாதிக்க . "ஓஹ் . விடியல் ெபாழுது இருவருக்கும் எப்படி விடிய ேபாறது என்று ெபாருத்து இருந்து தான் பாக்க ேவண்டும்.

(" பின்ன ெராம்ப ேபசினா ெசாத்ேதாட உயிரும் ேசந்துல ேபாகும்") 8 சங்கrய அவள் வட்டிற்கு < நன்றாக திட்டி அனுப்பி ைவத்து விட்டு சுமித்ரா அருகில் ெசன்று பாத்த காத்திேகயன் ேவதைனயில் துடித்து ேபானா.ந< எனக்கு வருேவாட விவரம் எல்லாம் ேபாட்ேடாேவாட அனுப்பு.ேபாறாங்கேளா என காத்திேகயனின் தங்ைக சங்கr ஒப்பாr ைவத்து ெகாண்டு உள்ேள வர அவ்வளவு ேநரம் அைமதியா இருந்த காத்தி ... டாஜலிங் நகரம் . யாருடா அது இவ்வேளா காத்தால ேபான் பண்ணுறது என ெசல் திைரயில் எண்கைள பாத்த அவ முகம் மலந்தது... அவ்வளவு ேநரம் உைடந்து ேபாய் இருந்த காத்தி இப்ேபாது புது ெதம்பு கிட்டியது ேபால் உற்சாகமாக ெசயல்பட ஆரம்பித்தா.. காத்திேகயன் ேதம்பி ெகாண்ேட நடந்த அைனத்ைதயும் கூறி முடித்தா..... அதிகாைல மணி 6 அடிக்க .. நான் ஸ்ரீகிட்ட இப்ேபாேவ ேபசுேறன். இல்ைல வரு குட்டிக்கு ஏதாச்சும்? என அவரும் பதட்டமாக . என்னடா ஆச்சு தங்கசிக்கு ஏதும் உடம்பு சr இல்ைலயா. அவrன் அழும் சத்தத்ைத ேகட்ட கருணாகரன் பதட்டமாக படுக்ைகய விட்டு எழுந்து.. தனது அைலேபசியில் அவைர அைழத்தா. அது வைரயில் அவருக்கு என்ன எப்படி பதில் ெசால்வது என்று ேயாசித்து ெகாண்டு இருந்த காத்திேகயன் தனது மகள் ேபைர ேகட்டவுடன் சிறு பிள்ைள ேபால் அழ ெதாடங்கி விட்டா. " ந< ெகாஞ்சம் உன் வாய வச்சுக்கிட்டு இங்கு இருந்து ேபாறியா இல்ைலயா என ேகாபமாய் கத்த " சங்கr வாேய மூடி ெகாண்டு ஒரு ஓரத்தில் ேபாய் அமந்தால் .கருவின் ெசல்லும் ேசந்து அடிக்க ேசாம்பல் முறித்து ெகாண்டு எழுந்த கரு. ந< பயப்படாம இரு. அவன் எல்லாத்ைதயும் பாத்துப்பான்டா. . விவரம் அைனத்ைதயும் ேகட்டு ெகாண்டு இருந்த கருணாகரன் ஒண்ணும் பயப்பட ேதைவ இல்ைலடா.... ம்ம்ம் சிக்கிரம் என கரு அவசர படுத்தினா.. சுமித்ரா தங்கச்சி எப்படி இருக்கு? அப்புறம் நம்ம வரு குட்டி எப்படிடா இருக்கா? பத்து வயசுல பாத்தது இப்ப ெபrய ெபாண்ணா வளந்திருப்பாள்ல என கருணாகரன் ேபசி ெகாண்ேட ெசல்ல . ஆதரவு இன்றி தவித்து ேபாக அப்ேபாதுதான் அவருக்கு தனது சிறு வயது ேதாழன் கருவின் நிைனவு வர ..அவன்ட ெசால்லி உன் ெபாண்ண கண்டுபிடுச்சுடலாம். ெபாண்ணுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது .. இங்க என் ைபயன் defence ல தான் இருக்கான் ..... ேபான் அட்ெடன்ட் ெசய்து "ஹேலா காத்தி எப்படிடா இருக்க? உன்ேனாட ேபசி எத்தன வருஷம் ஆச்சு.

யார ேகட்டு என்ேனாட குதா எடுத்து ேபாட்டுகிட்ட? ஒழுங்கு மrயாைதயா என்கிட்ட திருப்பி ெகாடுத்துடு இல்ைல நடக்கறேத ேவற என அவைள ேநாக்கி ஒரு அடி எடுத்து ைவத்தான் ேஷயன். குழந்ைதன்னா ெசான்ேனன்.. அப்ேபாதான் உன்ேனாட ட்ெரஸ நான் ெதாட மாட்ேடன் என ெசால்லி ெகாண்ேட அருகில் இருந்த ைடனிங் ேடபிள் ேமல் ஏறி அமந்தாள். வதினி. இல்ைல என்ேனாட ட்ெரஸ் எல்லாம் ஒரு வழி பண்ணிடுவா. இவைள ேபாய் சின்ன பிள்ைளன்னு நம்பிேனன் என்ைன ெசால்லணும். ந< பாட்டுக்கு என்ைன கடத்திகிட்டு வந்துட்ட. அவன்கிட்ட இன்னும் என்ன பாடுபட ேபாறாேளா வரு ெபாண்ணு .. ேமலும் அதிகமாக சத்தம் ேகட்க தூக்கம் ெமாத்தமாக கைளய எழுந்த ேஷயன் அைறயில் வரு இல்லாதைத கண்டு சத்தம் வந்த திைசேய ேநாக்கி ேபானான். இல்ைல அவ்வேளா தான் ெசால்லிட்ேடன் என ெசால்லி விட்டு அந்த இடத்ைத விட்டு நகந்தான். ேபா ேபாய் ெவட்டி ேபச்சு ேபசாம அவளுக்கு ட்ெரஸ் வாங்கி குடு ) ஓேக நான் உனக்கு புது ட்ெரஸ் வாங்கி தருகிேறன். ெபாண்ண துக்கினேத உங்க தவ புதல்வன் தான் " . என்ேனாட திங்க்ஸ் எல்லாம் ட்ைரன்ல ேபாயிடுச்சு. ( அேடய் அறிவு ெகாழுந்து நா என்னடா ெசான்ேனன்? குழந்ைத மாறாத முகம்னு தான் ெசான்ேனன். அய்யேயா. இப்படியா திடீன்னு பின்னாடியிருந்து ேபசறது? ஆமா எப்படிடா இந்த ட்ெரஸ் ேபாடுற? பாரு ெதாளெதாளெவன்று மூணு ஆளு ேபாடுற மாதிr இருக்கு. அவள் கூறியது அப்ேபாது தான் அவன் மண்ைடயில் உைறக்க. முதல் முைறயா தனிைமயில் ெரண்டு நாள் ெதrயாத ெபண் உடன் இருப்பேதாடு தன்ைன அதிகாரமாய் உrைமயாய் ெவகு நாட்கள் பழகியது ேபால் ேவைல வாங்க அவேனா எந்த ஒரு எதிப்பு ெதrவிக்காமல் நிைறேவற்றி ெகாண்டு அவைன அறியாமல் வருவிடம் தன்ைன ெதாைலக்க ஆரம்பித்து விட்டான் . எவ்வேளா நாைளக்கு தான் ஒேர டிரஸ் ேபாடுறது? ந< ேபாய் எனக்கு புதுசா ேவற டிரஸ் வாங்கி தா.காலத்தின் கட்டைள "] சத்திஸ்க ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த ேஷயன் ஏேதா உருடுற சத்தத்தில் ெமதுவாக புரண்டு படுத்தான். ந<யா? நான் பயந்ேத ேபாய்ட்ேடன். என்ேனாட ட்ெரஸ் திருப்பி நல்லா வாஷ் பண்ணி ெகாடு ..[ " கருணாகரன் சா என்ன இது சின்ன புள்ள தனமா இருக்கு . ேஹ என்ன பண்ணுற இங்க? இது என்ன ேகாலம்?என சற்று ேகாபமாக ேகட்க திடுக்கிட்டு திரும்பி பாத்த வதினி. ஒஹ் இைத எப்படி மறந்ேதன்? முதல்ல ேபாய் ெரண்டு ெசட் ட்ெரஸ் வாங்கி ெகாடுத்துருேவாம். ேடய் பண மரம் ப்ள <ஸ் கிட்ட வராத. அங்கு ெசன்று பாத்த ேஷயனுக்கு தனது சிrப்ைப அடக்கமுடியவில்ைல.

" ........ கூடேவ அைழச்சுட்டு வந்ேதன் பாரு என்ைன ெசால்லணும் என முனகிவிட்டு ஸ்ரீ குளியலைறக்குள் ெசல்ல முயலும்ேபாது "அஹ்ஹ்ஹ்ஹாஆஆ .... உள்ேள வந்து உட்காந்து ெகாண்டு அழுது ெகாண்ேட அப்பா கூட என்ன இப்படி திட்ட மாட்டாரு எப்படி திட்டுறான்.காப்பாத்துங்க என்ைன.எதாவது ப்ேராப்ேலம் பா ..என பதட்டமாக ேகட்க .... எனக்கு ஒரு ெஹல்ப் ேவணும்டா கண்ணா appointment வாங்கிட்டு வரவா இல்ைல . ஹ்ம்ம் என்ன விசும்பி ெகாண்டு இருந்தாள்...." "என்ன அப்பா ந<ங்க ெசால்லுங்க . "நிறுத்து நியாயமா பாத்தா இத நான் தாேன ெசால்லணும் . எத்தைன கிேலாடா ந< இந்த கணம்கணக்குற என்ற வருவின் குரலில் தான் அவள் ேமல் விழுந்து இருப்பது உைறத்தது. வருவின் இதயம் ேவகமா அடிக்க.. ேஷயனின் நிைலேயா இன்னும் ேமாசம். ேடய் எங்கடா ேபாேன? என்ைன காப்பாத்து . ஸ்ரீ ேமல் ேமாத பாலன்ஸ் தவறி இருவரும் ேசந்து கீ ேழ விழுந்தன. " அப்பா " "இப்ேபாதான் நான் உனக்கு அப்பா ெதrயுதா... ஆபீஸில் ைபல் பாத்துெகாண்டு இருக்கும் ேபாது அவனின் ெசல் அைழத்தது... ஏற்கனேவ ைகல அடி ேவற இப்ேபா இப்படி என கத்தினான். அவளின் அைற நுைழவாயில் நின்று ேகட்டு ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீ. நா பாவம் . ந< இப்ேபா எதுக்கு திட்டுற .என ேகட்க . ெதrயாம தாேன வந்து ேமாதிட்ேடன் சாr ெசால்லலாம்னா ந< என்ன திட்டிட்டல ேபா நா சாr ெசால்ல மாட்ேடன் . "அப்பா என்ன பா ஆச்சு அம்மாக்கு எதாவுது உடம்பு சr இல்ைலயா . ேபா உன் ேபச்சு காய் .." சற்று ேநரம் அைமதி காத்த பின் ...என திரும்பி தான் அைறக்குள் ேபாய் தாழ் ேபாட்டு ெகாண்டாள்.என்பைத உணர கூட அவனுக்கு ேநரம் இல்ைல என்று தான் ெசால்ல ேவண்டும்.. இவைள விழுங்க பாத்து ெகாண்டு இருந்தவன் ேடய்... அப்பா என்ைன வந்து இங்க இருந்து அைழச்சுட்டு ேபாங்கப்பா. அவன் தன்ைன உணரும் ேபாது அவள் அவனிடம் தஞ்சம் அைடவாளா இல்ைல விதி இங்கும் விைளயாடுமா என்பைத ெபாறுத்து இருந்துதான் பாக்க ேவண்டும். சாrடா உன் ேமல் உள்ள அக்கைறல தான் அப்பிடி ெசஞ்ேசன் என்று தனது ஆபீஸ் ெசன்று விட்டான்... இங்க உன்ேனாட அம்மா என்ன பிச்சு எடுக்குறா..என அலறியபடி ஸ்ரீயின் அைறேய ேநாக்கி ஓடிய வரு . 9 எல்லாம் என் ேநரம் இவைள அங்ேகேய விட்டுட்டு வந்துருக்கனும். ம்ம்ம் சr அத விடு .என்ன பண்ணனும் . ேகாபமாக ேஹ லூசாடி ந< பாத்து வரது இல்ைல..

.. இருங்கப்பா ெசால்லி முடுச்சிடுேறன் . அவன் ெபாண்ணு இங்க தான் டூக்கு வந்த இடத்துல யாேரா கடத்திட்டு ேபாயிட்டானாம் . எைத பத்தி கருணாகரன் தன் மகனிடம் ேபச வந்தாேரா அைத அவேன ேபசி விட... அவ அம்மா மூச்சு ேபச்சு இல்லாம கிடக்கா. இப்ேபா ேபாைன ைவ எனக்கு நிைறய ேவைல இருக்கு. அப்பா அந்த ெபாண்ணு ேபாட்ேடா ேவற தகவல் இது மாதிr எதாவது உங்க கிட்ட இருக்கா? ஏன் ேகட்குேறனா கெரக்ட் நியூஸ் இருந்தா அவள சிரமம் இல்லாம கண்டு பிடிச்சுடலாம்... இப்ேபாேவ ேபாய் வருவிடம் தன் காதைல ெசால்ல துடித்தது அவன் மனது. சீக்கிரமாக ெசன்று அவளுக்கு புது உைடகைள வாங்கி ெகாண்டு ேவகமாக வட்ைட < அைடந்த ேபாது வட்டின் < பூட்டு உைடந்து இருக்க உள்ேள ெசன்று பாத்தவனுக்கு தைல சுற்றியது... "ேடய் நிறுத்து என்ன விசயம்னு சீக்கிரம் ெசால்லு எனக்கு சுத்தி வைளச்சு ேபசறவங்கள கண்டாேல எனக்கு பிடிக்காதுனு ெதrயும்ல ேநர விசயத்துக்கு வா .. 10 .. வட்டில் < எல்லா ெபாருட்களும் சிதறி கிைடத்தன.ேசயன்... சீ க்கிரம் என்ேனாட மருமகைள கூட்டிட்டு வடு < வந்து ேசரு என ேபான் ைவத்து விட.. வந்து எப்படி ெசால்லுறதுன்னு ெதrயல இல்ல ந<ங்க எப்படி எடுதுபிங்கனு. எனக்கு அவள ெராம்ப பிடிச்சு ேபாச்சு..... ேஷயன் தந்ைதயின் சம்மதம் கிைடத்தப் பின் ஆகாயத்தில் பறக்காத குைற தான். உங்க பிரன்ட் சம்மதிச்சா நம்ம ஊருல கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் இல்ைலன்னா என் இஷ்டபடி இங்க சட்டீஸ்க ெரஜிஸ்ட்ட ஆபீஸ்ல கல்யாணம் நடக்கும். டூ என்ற வாத்ைதயில் சந்ேதகம் வர . ெகாஞ்சம் சீக்கிரம் அவள ந< தான்டா கண்டு பிடிக்கணும். அவ்வேளா தான் அப்பா என ஒேர மூச்சில் தன் மனதில் உள்ளத்ைத ெசான்னான். "மகன் தன் ேதாழனுக்கு உதவ வந்து விட்டான் மகிழ்ச்சி ஒரு புறம் தனது ஆைச நிைறேவறும் என்ற எண்ணத்தில் அவள பத்தி முழுவதும் ெசால்லி முடிக்க ேஷயன் . ந<ங்க. ஸ் ஸ் அப்பா என்ேனாட ேவைல மிச்சம் பண்ணிேட டா ைபயா.?? " ம்ம்.." " இல்ைலப்பா இந்த ெபாண்ணு இப்ேபா என்ேனாட தான் இருக்கா ."அது இல்ைலடா என்ேனாட பிரன்ட் ஒருத்தனக்கு தான் என நிறுத்த . அப்பா வந்து .. நான் அவளதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க ேபாேறன்." "என்னப்பா ஆச்சு .. அங்கு வதினிைய காணவில்ைல.. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ெசால்லணும்பா.

) "என்னாச்சு சிவம் ெராம்ப ேநரமா ேபசி கிட்டு இருக்கிற மாதிr என ெமதுவா சிrத்து விட்டு ேகட்க " "ந<ங்க ேவற சா ெராம்ப ேநரமா ஒரு ெபாண்ணு ேபாைன அவன்ட ெகாடு அவன்ட ெகாடுனு ெசால்றாேள தவிர எவன்டனு ெசால்ல மாட்ேடன்குரா சா எனக்கு இப்ேபா ேகாபம் வருது சா ....... அங்கு ேஷயன் ேகாபத்தில் இறுகி ேபாய் அமந்து இருந்தான்... அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது சிவா. சிவம் ெஹ " "லூசு உன்ைன யாருடா ேபான் எடுக்க ெசான்னா .." உங்க ேபான்ல ஒரு ெபாண்ணு சா அப்பிடியா எங்க குடு நா ேபசுேறன் .என ெமதுவாக ரகசிேய குரலில் ேபச ... சிவானால் அது யாரு என்று கண்டு பிடிக்க முடியவில்ைல ..இங்க ஒருத்தன் மண்ைடய பிச்சுக்கலாம் ேபால இருக்கு ...அங்கு சிதறி கிடந்த ெபாருட்கைள பாத்த ேஷயனுக்கு சற்று ேநரம் ஒன்னும் புrயவில்ைல. ஓேக சா இேதா " ஹேலா. " சிவம் ேநா ெவாr அவைள நமக்கு வழி காட்டுவா .. திடீெரன்று விழுந்து விழுந்து சிrத்தான் ேஷயன். அவங்க வட்டுக்கு < என்ன சா பதில் ெசால்ல ேபாறிங்க . என்ன சா சிrக்கிற<ங்க... இப்ேபா என்ன சா பண்ண ேபாேறாம்.... சா என்ன சா ஆச்சு .. விஷயம் அறிந்து விழுந்து அடித்துக்ெகாண்டு சிவா ஓடி வர. ேஷயன் ..என கூறி ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத சிவா ெசல்லிற்கு அைழப்பு வர .என பதட்டமாக ேகட்க. அவைள வச்சு நம்ம டாெகட் எப்படி rச் ஆக ேபாேறாம் .. என சுற்றும் பாத்த அவனுக்கு அங்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்று யூகிக்க முடிந்தது..எடுத்து பாத்த ேஷயைன திரும்பி பாக்க ..ேடய் இவேன ேபானா ஒழுங்கா ேபாேன அவன்ட ெகாடுத்துரு ராசா ... இவரு என்னன்னா அவளுக்கு அவைள காபாதிக்க ெதrயும்னா எப்பிடி . ஆகவும் நான் விட மாட்ேடன் அவள பாத்துக்க அவளுக்கு ெதrயும்.. எங்கடா அவைன நா அவன்ட தான் ேபசுேவன் ேவற யா கிட்ைடயும் ேபச மாட்ேடன் ேபா ேபான் அவன்ட ெகாடு . சா.." என மீ ண்டும் புதி ேபாட .( ெகாடுக்க ேவண்டியவங்கட ெகாடுத்த தான் ெதrயும் யாரு எவரு என்று .. பிறகு அவன் முகத்தில் ேயாசைன ேதான்ற சட்ெடன சிவாைவ அைழத்தான். அவங்க அந்த ெபாண்ண என்ன பண்ணினாங்கேளா ஒன்னும் ெதrயைலேய என புலம்பினான். என ேபாைன வாங்கி அவன் ஹேலா என்று ெசான்னது தான் தாமதம் ... அந்த ெபாண்ண எப்படி காப்பாத்த ேபாேறாம் சா .. சிவம் ேநா ந<ட் ெவாr அெபௗட் இட். என்ன ஆச்சு சிவம் எதுக்கு என்ைனயும் ேபாைனயும் மாற்றி மாற்றி பாத்து கிட்டு அட்ெடண்ட் பண்ணுங்க.

சrயா ...என . கருணாகரன் ெபத்த புள்ைளேயா இப்படி தனியா சிrக்குது ..நான் வந்துட்டு இருக்ேகன் ... " ஐேயா .அம்மா .கைடசில சீனிய என்ன ேபாட்டு காய்ச்சி எடுக்க . என்ேனாட நிைலைமய பாத்தா உங்களுக்கு சிrப்பா இருக்கா ... "ேஹ எடி ேபான வச்சுறாேத ... 10 "என்ன சா ஆச்சு ஏன் இப்பிடி சிrக்கிற<ங்க .......சிக்கிரம் என்ன... "சிவம் முவ் பாஸ்ட் ..... .. ..சிவா சின்ன பிள்ைள தனாத விட்டுேபாட்டு இப்ேபா வரேபாrயா இல்ைலயா ...... ந<ங்க ேபாவிங்க அவனுங்க .on ல வச்சுரு .என ஸ்ரீ சிrக்க " சிவம் ....என ேபாைன ைவக்க ேபாக ." ேஹ ெசல்லா ேபாைன வச்சுறாேத ...சா........... என்ேனாட ேநரம் அப்படி சா. வரு.எனக்கு ெராம்ப பயமா இருக்கு ந< என்னடா என் குரைல ேகட்டு சிrக்கிற நான் ேபான் கட் பண்ணுேறன் . " என்ன மறுபடியுமா ....... "ம்ம் வந்துேவள எனக்கு ....என மனதுக்குள் ெநாந்து ேபாய் இருந்தான் ........ேபாங்க சா நான் வரமாட்ேடன் என்று அடம்பிடிக்க .ேடய் யாேரா வர மாதிr இருக்கு டா .. நா வரு வதினி ேபசுேறன்டா இங்க இவனுங்க என்ன கட்டி வச்சுகாங்க எேதா ேபசுறாங்க என்னக்கு ஏதும் புrயல ." "ேடய் சிrக்காத .எதாவுது ெசய்ய ேபாக ந<ங்க ஷூட்டிங் ஸ்டாட் பண்ண .என புலம்பி ெகாண்ேட ெசன்றான்...அய்ேயா .ேஷயன் ெசால்ல .ஐேயா இனி என்ன நடக்க ேபாகுேதா .ேபாைன ஒலித்து ைவத்து விட்டு ேஷயன்காக காத்து இருக்க இங்க.. சிவா. என மீ ன்டும் புலம்ப ... " அச்ேசா வந்துட்டான் யாேரா .ஓேக .என்று ேகட்க "விதி ெராம்ப வலியது சிவா விசயத்தில் .என நகர .. நாம சீக்கிரம் ேபாகணும் .சா நா மாட்ேடன் .நான் ேபாைன. அய்ேயா இந்த வாட்டியும் ந<ங்க விெதௗட் permission எதாச்சும் பண்ண ேபாக அந்த சீனிய என்ன சினியாவைரக்காயயா மாத்திருவான் சா. அவன் புலம்பைல ேகட்ட ேசயன் சிrத்து ெகாண்டிருந்தான்.அப்படிேய .... "ஹஹா ..."குரல் இன்னும் உள்ைள ேபாக ...ெபாறுைம இழந்த ேஷயன் .ேஹ ெகௗன் ைஹ உத ."ேசயா ..

.....அதான் . அப்புறம் அவ ேநத்து என்று நிறுத்த.அது தான் என்னக்கு ஒேர ெகாழப்பமா இருக்கு .. ஒஹ் ..... ேஷயன் .. எப்படி என்ேனாட ேபான் எடுத்தான்னு ெதrயல. நான் உன்ைன நிைனச்சு சிrக்கல இங்க ேபான்ல ெசல்லா ஓட சாகசம் ெநைனச்சு சிrப்பு வந்துrச்சு .." terrorists ..அவள் ேபசினால் மட்டும் அல்ல ேஷயன் ேபசினாலும் அவளுக்கு ேகட்கும் என்பைத மறந்து சிவம் இடம் முதல் முைறயாய் மனம் விட்டு ேபசினான் ..கடவுேள ....என ேஷயன் ெசால்ல ....." "இங்க வரு கிட்ட யாேரா வர மாதிr ெதrறது ... தைலயும் புrயல வாலும் புrயல ...." "அந்த அளவுக்கு மாறிடிங்க சா ... " ம்ம் ஆமா சிவா அவள ட்ைரன்ல பாத்த அப்பேவ எேதா ஒரு மாற்றம் பட் சrயாய் ெசால்ல ெதrயல..ேகம்ப் : ேஹ கிட்ேட வரேத என்று வரு பின்னால் ேபாக . அவன் அந்த ெநடியவன் இடம் எேதா ெசால்ல..." ... "ேடய் என்னடா ேபசுறிங்க புrயற மாதிr தான் ேபசுங்கேளன் .. அவைள ைலன் ல வச்சு கிட்ேட .... "எனக்கும் தான் சிவா . என்ைனயேவ அந்த பாடு படுத்தினா இப்ேபா அவனுங்கள!! அைத ெநனச்ேசன் சிrச்ேசன் ... என்ன நாேன உணந்ேதன்னு ெசால்ல வந்ேதன் . ஆம் என்று தைல மட்டும் அைசக்க ... " அந்த ேகங்கில் இருந்த இருவ அவைள இழுத்து ெகாண்டு ேபாய் அங்கு இருந்தவன் அருகில் விட .. ஆனா அதுக்கு அப்புறம் அவேளாட ைகல காயம் + காய்ச்சல் ல துடிச்சேபா எனக்கு என் உயிேர ேபாய்டுச்சு... ைநஸ் ேகள் .." "என்ன ஆச்சு சா ... சா ...சிவா ........ "ேஹ ந< ெநைனக்கிற மாதிr எல்லாம் ஒன்னும் இல்ைல ...... எந்த ேகப்ல சுட்டானு ெதrயல சிவா .. தனது இரு விழிகைளயும் விrத்து பாத்த சிவம் ... ஆனா கெரக்டா உன்ேனாட நம்பருக்கு ேபான் பண்ணியிருக்கா.. சா ந<ங்க அவங்கள என்ற ெசால் ஓட நிறுத்தி ேஷயைன பாக்க . ம்ம் கிேரட் தான் . இவ்வேளா ேபசிட்ேடனா .." "சிவா ஒன் minute ..........." "எப்பிடி சா உங்க ெமாைபல் அவங்கட எப்பிடி சா ேபாச்சு ...

என சற்று ேநரத்தில் அந்த இடம் ரத்த ஆறாய் காட்சி அளிக்க இைவ அைனத்தும் பாத்து ெகாண்டு இருந்த வதியின் நிைனவு அப்ேபாது தான் ேதான்ற . அவள் அருகில் வந்த அவளிடம் எந்த வித அைசவும் இல்லாமல் இருக்கேவ .வரு . ருத்ர மூத்தியாய் ேஷயன் நின்று ெகாண்டு இருந்தான் "யாைர யாரு ெகால்றது . நானும் அவைர லவ் பண்ணல.. ெசல்லா என்று ெசான்ன உடன் அவைன "ஷ<யா . என அவைன நன்றாக இறுக்கி பிடித்து அவன் ெநஞ்சில் முகம் புைதத்து அழ . அவேள ேதடி ெகாண்டு ேபானான் அவள் அப் பிணகளுக்கு இைடேய அைசயாமல் நின்று ெகாண்டு இருக்க .... ேஷயன் உங்களுக்கு உண்ணும் ஆகல தாேன . என்ைன ெகால்ல ேபாற ம்ம் குட் ேஜாக் . வரு வட்டுக்கு < ேபாலாமா என்று குரல் தணிந்து ேபச. உன்னால தான் எங்க டீம்ல ஒருத்தன் இறந்து ேபாய்ட்டான் . அங்கு . எதுக்குடா என்ன என்ன கடத்திட்டு வந்ேத .. ம்ம் ேபாலாம் என முனங்கி விட்டு நகந்தாள். ராகுல் தப்பு பண்ணினான் அதுக்கு ேஷயன் அவனுக்கு punishment ெகாடுத்தாங்க. அவைன ஒன்னும் பண்ண முடியாதா . " " ம்ம் உன்ன ெகால்ல தான் .. தான் ேநசித்த ெபண் தன்னிடம் இருப்பைத கண்டு எல்ைல இல்லா பரவசம் அைடந்தான்." "என்னடி ெசான்ன ." "இல்ைல .. இங்கு ேஷயனின் நிைலைம ெராம்ப ேமாசம். அவனும் ந<யும் உயிேராடு இருக்க மாட்டிங்க என ெசால்லி ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத அந்த ெநடியவனின் மூைளைய சீறிக்ெகாண்டு துப்பாக்கியின் ேதாட்டா பாய்ய அங்கு இருந்தவகள் அைனவரும் அதிந்து திரும்ப அங்கு .. அதுக்கு ந< என்ன வச்சு ேஷயைன பிடிக்க முடியாது . ஆனால் அவனுக்கு என்று ஒரு கடைம காத்து ெகாண்டு இருப்பது மனதில் ேதான்ற காதல் இரண்டாம் இடத்திற்கு ேபாய்விட்டது. என கத்த " "மாட்ேடன் சும்மா இருக்க மாட்ேடன் . ."ச்சு சும்மா இருக்க மாட்ேட .. ெசால்லு . தன் நிைல ெபற சிறிது அவகாசம் எடுத்துெகாண்டு வதினிைய பாக்க அவள் இன்னும் ேதம்பி ெகாண்டு தான் இருந்தாள். ஹஹஹ என சிrக்க .சற்று ெநருங்கி அவளிடம் ெசன்று ேஹ வரு . அவைன ெகாண்டது உன்ேனாட ஸ்rேஷயன் தான் அதுனால உன்ைன ெகான்னா அவன எங்க வழிக்கு ெகாண்டு வர முடியும். நா ெராம்ப பயந்துட்ேடன் ெதrயுமா . என்ன விட்டுறு.. இப்பிடி ேபசி தான் ஒருத்தன் உயிேர விட்டுட்டான் இப்ேபா ந< .ேஷயன் என்ைன காதலிக்கைல.

பின் எேதா ேயாசித்து திரும்பி வந்து ேகட்கணும் ெநனச்ேசன் என்ேனாட ேபான் உன்கிட்ட எப்படி வந்தது என்று ேகட்க வரு சற்று ேநரம் ேயாசித்து விட்டு அது வந்து வந்து ..ேநத்து வந்து ேநத்து." வரு . ஆனா ந<யா ெசால்லாத வைரக்கும் நானும் ெசால்ல மாட்ேடன் அது மட்டு இல்லாம உன்ைன தவிர ேவற யாைரயும் திருமணம் ெசய்ய மாட்ேடன். அவன் தனக்காக இவ்வளவு ெசய்தைத எண்ணி வியந்து மனத்துக்குள் யாருடா ந< எனக்கு... ந< திரும்பி என் இடத்தில வந்து ேசரும் வைர காத்து இருப்ேபன் என தனது மனத்துக்குள் நிைனத்த படி அவன் குடுத்த ெபாருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ெகாண்டாள்.அ . அண்ட் இன்ேபாம் டு தி ெஹட்குவாட்ட இம்மீ டியட்லி பாஸ்ட் அண்ட் ஒன் ேமா திங் ."சிவா டிஸ்ேபாஸ் த<ஸ் திங்க்ஸ் ...அவன் ெசால்லிைவத்து ேபால் எல்லாம் ெரடி ஆக இருக்க சிவா கிளம்புவதற்கான எல்லா ஏற்பாடும் ெசய்து முடித்தான். . இந்த ெபாண்ணு கடத்தபடுறதுக்கு முன்னாடி ெரண்டு ேபரும் கால் தடுக்கி ஒருத்த மீ து ஒருத்த விழுந்தேபாது வரு தனது தந்ைதயிடம் ேபசுவதற்காக சுட்டது) அவள் எப்ேபாது எடுத்தாள் என்று அவள் திணறும்ேபாது யூகித்து விட்டான் ஸ்rேஷயன் . என்ேனாட பாதுகாப்பிற்கு இவ்வளவு பண்ணுற நான் என்ன தவம் ெசய்ேதன் உன்ைன என் ேநசமாய் ெபற. . ":அப்பாடா தப்பிச்ேசன் "என ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவன் பின்னால் நடக்க இல்ைல இல்ைல ஓடினாள். ேஷயன் ெசால்லுவைத ெசய் என்று கண்ைண காட்ட "எஸ் சா.. அதற்கு ேமல் திணற அடிக்க விரும்பாமல் "சr வா ேபாகலாம் என்று முன்னால் ெசன்று விட்டான் . " ந< வா வரு ேபாகலாம் என்று நகர. இதுல உனக்கு ேதைவயான திங்க்ஸ் இருக்கு என்று ஒரு ட்ராவல் பாக் ெகாடுத்தான்.. சிவாவும் அவள் கூட ெசன்ைன ேபாக ேஷயன் முன்னாடிேய ெசால்லியிருந்ததால் . பின்ன எப்படி ெசால்லுவாள் அவள் அைத எடுத்த விதத்ைத ( ேபாங்கப்பா எனக்ேக ெவட்க ெவட்கமா வருது இருந்தாலும் நாேன ெசால்லுேறன். " ேசயன் ...என்று தைலேய தாழ்த்தி பதில் ெசால்லுவதற்குள் திணறி ேபாய் விட்டாள். என்ன என்று வதினி அவைன பாக்க.... "ந< ஊருக்கு ேபாறதுக்கான டிக்ெகட் ... ெரண்டு மணி ேநரம் பயணத்திற்கு பிறகு வடு < வந்து ேசந்த ேஷயன் வதினி புறம் திரும்பி ஒரு கவைர அவள் ைகயில் ெகாடுத்தான். புக் எ ட்ைரன் டிக்ெகட் டு ெசன்ைன என்று ெசால்ல சிவா ேஷயைன குழப்பமாக ஏறிட்டு பாக்க.

ேஷயன் தான் ேவணும் எனக்கு கிைடக்குமா.... இவ்வேளா நாள் என்ைன ந<ங்க பத்திரமா பாதுகாத்ததுக்கு ேதங்க்ஸ் . 11 ஸ்ேடஷன்க்கு வந்து ேசந்த சிவம் .. இங்கு ஸ்rேஷயன்க்கு அவனது உயிேர அவைன விட்டு ேபாவது ேபால் இருக்க....... .நா ேபாேறன் சாr ேபாய்ட்டு வேரன் சா ."நா கிளம்புேறன் ேசயன் சா . அச்ேசா என்னமா என்ன ஆச்சு ஏன் அழுகுற என்று பதட்டமாக ேகட்க " ஹான் இல்... நா ஏதும் தப்பா உங்க மனசு ேநாவுற மாதிr ேபசிேயா இல்ைல ெசய்து இருந்ேதனா என்ைன மன்னிச்சுடுங்க .. "ம்ம் அண்ணா .. இைவ அைனத்ைதயும் ஸ்ரீ ெதாைலவில் இருந்த தூண் பின் இருந்து பாத்து ெகாண்டு இருந்தான். நிரப்பி விடு என்ைன ....என்று ெசால்லிவிட்டு சிவம் இடம் திரும்பி...வதினி ெசன்ற திைசேய பாத்து ெகாண்டு இருந்தான்..... இந்த ஐந்து நாட்கள் நடந்தைத எண்ணி பாத்து அவளின் வாழ்க்ைக திைசேய மாறி விட்டது ேபால் உணந்தாள். ெநருங்கி விடு என்ைன ந< ஒரு வாத்ைதயால் .... சிவா அதிந்து அவைள பாக்க . ேவறு எதுவும் வாங்கணுமா? இல்ைல ேபாகலாமா என ெசால்லி விட்டு எழுந்தான். சிவா அண்ணா கிளம்பலாம் வாங்க என முன்னால் நடக்க சிவம் அவைள ெதாடந்தான். ந< ஒரு பாைவயால் .. " சr மா ட்ைரன் வர ேபாகுது... என் நிைனவு ேதான்றினால் துளி ந<rல் சிந்திடு என்ற வrகள் ேதான்ற அவைள அறியாமல் அவள் கண்ணில் இருந்து ந< வழிந்து ெகாண்டு இருக்க சிவா . ேநசத்தினால் என்ைன ெகான்று விடு .. ெநஞ்சுக்குள் என்ைன புைதத்துவிடு .. ெவறுமன தைலேய ஆட்டி ெமௗனமாய் அமந்து இருந்தாள்.இல்ைல அண்ணா வட்டு < ஞாபகம் வந்துவிட்டது அதான் என்று அவசரமாக தன் கண்ண <ைர துைடத்தாள்..வதினி அங்கு இருந்த ெபஞ்சில் அமர "ந< இங்க உட்காருமா நான் ேபாய்ட்டு வாட்ட பாட்டில் வாங்கிட்டு வேரன் என்று சிவா நகர.

...." சிவா " ேஹ தங்கச்சி உனக்கு ைமண்ட் rடிங் எதாவது ெதrயுமா என்ன எப்படி கெரக்டா கண்டுபிடிச்ேச எப்படி.ந< " வதினி .. " ஏன் அவங்ககிட்ட ெசால்லேலன்னு ேகட்கறிங்களா .ஹஹா .ஹ.வதினி எங்ேகா பாத்து ெகாண்டு நான் ந<ங்க ேபசினது எல்லாம் நானும் ேகட்ேடன் அண்ணா ...என மறுபடியும் ஹாஹாஹா . வரு. வாங்க அண்ணா ட்ைரன் வந்துவிட்டது ேபாகலாம் என ைபைய எடுக்கும் ேபாது எேதா ஒன்று ேதான்ற ஒருநிமிஷம் பின்னால் திரும்பி பாத்த வரு அங்கு தூணின் பின்னால் ேஷயன் மைறவைத கண்டுெகாண்டாள்.. அவங்க இப்ேபா ெபrய mission ஆ ேநாக்கி ேபாய்ட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் ேபாது நான் அவங்களுக்கு குறுக்ேக நான் எப்படி நிற்ேபன் அண்ணா.. இங்கு ேஷயேனா ஸ்ஸ்ஸ் அப்பா நல்ல ேவைல அவ நம்மள பாக்க வில்ைல என்று அந்த இடத்ைத விட்டு ரயில் நகந்த பின் ஆபீசிற்கு கிளம்பினான்..ஸ்rேஷயன் தான் ேவற யாரு என்று வரு ெசால்ல . அப்புறம் எதுக்கு இப்படி சிrக்கிற " "ஆ .... ரயிலில் . தன் வயிற்ைற பிடித்து சிrத்து ெகாண்டு இருந்தாள். என்னடா இது அப்ேபா என்னடானா அழுதுச்சு இப்ேபா என்னடானா இப்படி சிrக்கிது ஒரு ேவைல ைபத்தியம் ஏதும் பிடிச்சுேபாச்சா ம்ம் யாரு ெபத்த புள்ைளேயா என்று நிைனக்க "ம்ம் அண்ணா காத்திேகயன் ெபத்த புள்ள . "திருட்டு ராஸ்கல் மைறந்து இருந்தா பாக்குற உன்ைன இரு இரு இன்னும் ெகாஞ்சம் நாள் அப்புறம் ேபசிக்கிேறன் உன்ைன என்று ரயிலில் அவளுக்கு என்று ெகாடுக்கபட்ட சீட்டில் வந்து அமந்தாள்.ஹஹஹா அய்ேயா . அவங்களுக்கு அவங்க காதல் ேமல நம்பிக்ைக இருந்தால் அவங்க கடைமைய சrயாய் ெசய்துட்டு என்ைன ேதடி வருவாரு. சிவா . " அப்ேபா.என சிrக்க "அப்படி என்ன எனக்கு ெதrயாம" "அதுவா அவன் இங்க வந்து இருந்தான் அண்ணா" "அவனா யாரு?? மா அது "உங்க சீனிய மிஸ்ட.. சிவா.. ேலசாக புன்னைக சிந்தி விட்டு..என்று ெசான்னாள்....அண்ணா அதுவா இங்க இப்ேபா ஒரு ெசம்ம காெமடி நடந்தது அது தான் சிrச்ேசன் .

சிவம் அதிச்சியில் கத்திேய விட்டான். என்ன அவனா ....ேஹ அவரு எவ்வேளா
ெபrய ஆபீச ெதrயுமா .....அவங்க அப்பா கூட அவர டா ேபாட்டு ேபச
மாட்டாங்க ந< என்னடானா ..சவ சாதாரணமா டா ேபாட்டு ேபசுற என விளக்க
" ஏன் அண்ணா இவ்வேளா ஷாக் .....என்னவன தாேன அவனு ெசான்ேனன்
......என்று நிறுத்த
"உனக்கு ...எல்லாம்...??"
"எனக்கு எல்லாம் ெதrயும் அண்ணா அவன் கண்ணுல எனக்கான ேநசம்
பாத்ேதன் அண்ணா , பட் அைத ஏத்துகிற நிைலைமல அவங்க இல்ைல , நானும்
ெகாண்டாடுற நிைலைமல இல்ைல. உங்களுக்கும் அவனுக்கும் இருக்கும் சிக்ெரட்
ேபால இப்ேபாைதக்கு இதுவும் நமக்குள்ேளேய இருக்கட்டும். எப்படி??
" சrதான், ெமாத்தத்துல நான் தான் கிைடச்ேசனா உங்க ெரண்டு ேபருக்கும்
ெபருமாேள என்ன காப்பது என்று தைலயில் ைகைவத்து உட்காந்து விட்டான்.
வரு , ெராம்ப நாள் பிறகு மனம் விட்டு சிrத்தாள் , அந்த சிrப்பு நிைலக்குமா ......

மனெசல்லாம் மைழேய நைனகிேறன் உயிேர
என் ெநஞ்சில் தங்கி சாரல் அடித்தாய் என்னாகும் உயிேர உயிேர
என் கண்ணில் வந்து நின்று என்ைன பறித்தாய் என்னாகும் உயிேர உயிேர
இரவில் வந்தது சந்திரனா என் அழேக வந்தது உன் முகம் தான்
வாழ்த்தும் ேதயிந்திடுேம உன் அழேகா ெதய்திடது ெவண்ணிலா
பகலில் இருபது சூrயனா என் அழேக உன்னிரு பாைவகள்தான்
உண்ைமகள் ேபாrடும் ஆயுதம்தான் என்னிேல என்ைன என்ன ெசய்கிறாய்
வடு
< வந்து இறங்கிேய வrதினி ,
" அம்மா ...அப்பா .என்று அைழக்க ெவளிேய வந்து பாத்த காத்திேகயன் ஆனந்த
அதிச்சியில் அப்படிேய நின்று விட
தனது மகளின் குரல் தாேன அது என்று அவளின் அம்மா தட்டு தடுமாறி எழுந்து
வர, வரு அவகைள ஓடி ெசன்று கட்டி ெகாண்டாள்.
சுமி, " கண்ணு இருக்கியாடா ....அம்மா எவ்ேளா பயந்து ேபாய்ட்ேடன் ெதrயுமா
........"
நானும் தான், என்ைன மட்டும் கணக்குல ேசத்துக்க மாட்டாேள ....நானும் என்
ெபாண்ணுக்கு அப்பா தான் தள்ளு ேபாதும் ெகாஞ்சினது , ேபாய் அவளுக்கு
எதாவது சாப்பிட்ட குடு ேபா என்று ெசால்ல
"ஆமா இருடா கண்ணு ந< ேபாய் குளிச்சுட்டு வா அதுக்குள்ள உனக்கு டிபன்
பண்ணிடுேறன் என்று ெசால்ல

அம்மா எனக்கு மட்டும் இல்ைல சிவா அண்ணாவுக்கும் ேசத்து பண்ணிடுங்க
என்ன என்று ெசால்லி ெசால்லி விட்டு தனது அைறக்குள் புகுந்து விட்டாள்.
யாரு என்று வாசைல பாத்த காத்தி அப்ேபாது தான் அங்கு சிவம் நின்றைத
கவனித்தா.
"அடடா தம்பி உள்ேள வாங்க, ெபாண்ைண பாத்த சந்ேதாசத்துல உங்கள பாக்க
மறந்துட்ேடன் வாங்க என்று சிவாைவ அைழத்து விட்டு ெசன்று விட
அப்படா இப்ேபாவாவது உள்ள கூப்பிட ேதாணுச்ேச என்று நிைனத்து திங்க்ஸ்
எடுத்துட்டு உள்ேள ேபான சிவாைவ, ஹேலா யாரு ேமன் ந<? எங்க மாமா வட்டுல
<
என்ன பண்ணுேற?? என்ற குரல் தடுத்தது.
" எவா அவ இம்புட்டு அதிகாரமா நம்மள கூப்பிடுறது என்று நிைனத்த சிவா
திரும்ப .....அங்ேக
5.2 அடி மல்ேகாவா மாம்பழம் கலல சிம்ரன் மாதிr ஸ்லிம்ஆ ஒரு figure நின்னா
(" சும்மாேவ மணி அடிக்கும் இதுல ெசம்மா கட்ைடயா இருந்தா எப்படி மணி
என்ன .......எல்லாம் அடிக்கும் ....")
"ேயாவ் ...யாருயான்னு ேகட்டு ஒன்னைர மணி ேநரம் ஆகுறது இப்படி என்ேனாட
முகத்த பாத்தா சrயாய் ேபாச்சா என்று அதட்டலாக ேகட்டாள் அவள்.
" ம்ம் சூப்ப அ இருக்கிற பக்கி சீ பட்சி எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ேபால ...(
சிவா ேபான ேவைல மட்டும் பாரு என்று ேஷயனின் குரல் சிவா மனதுக்குள்
ேகட்க ..." ஓேக பாஸ் என்று பதில் ெகாடுத்தான். )
"ம்ம் ெசால்லவில்ைல என்றால் தாங்கள் என்ன ெசய்வதாக உத்ேதசம் ..என்று
அறிந்து ெகாள்ளலாமா என நக்கலாக ேகட்க
"என்ன ேமன் ெராம்ப திமிரா ேபசுற இந்த ....."
குளித்து முடித்துவிட்டு வந்த வரு சிவாைவ ேதடி ேபாக அவன் இன்னும் உள்ேள
வராமல் ெவளிேய நின்று யாருடேனா ேபசி ெகாண்டு இருப்பைத பாத்து
ெவளிேய வந்து பாத்தவளுக்கு இன்ப அதிச்சி.
" ேஹ சிந்து எப்ேபாடா ெபங்களூல இருந்து வந்ேத? அம்மா ெசால்லேவ
இல்ைல, என்று ேகள்விகைள அடிக்கி ெகாண்ேட ேபாக
சிந்து, ேஹ ேஹ நிறுத்து, இன்னும் ந< இந்த ேகள்வி ேகட்குறத நிறுத்தைலயா?
உன்ைன வச்சு ஒருத்தன் எப்படி தான் சமாளிக்க ேபாறாேனா என்று தைலயில்
அடித்து ெகாண்டாள்.
அவள் மண்ைடயில் ெசல்லமாக ெகாட்டு ஒன்ைற ைவத்து விட்டு அவள்
ஒருத்தன் எப்படி தான் உன்ைன சமாளிக்க ேபாறாேனா என்று ெசால்லும்ேபாேத

வருவிற்கு ேஷயனின் ஞாபகம் வராமல் இல்ைல. இருந்தும் இவள் முன்னாடி
காட்டி விட்டால் அவ்வேளா தான் என்று அைமதியாக இருந்து விட்டாள்.
என்ன ேமடம் அைமதியாயிட்டிங்க என்று சிந்து வதினிைய உலுக்க ...
"ம்ம் ஒண்ணும் இல்ைல சும்மா தான் நான் ேகட்டதுக்கு இன்னும் பதில்
ெசால்லாம இருக்க பாத்தியா, ஒரு நிமிஷம் என்று சிவாவிடம் திரும்பி ஏன்
அண்ணா இன்னும் உள்ேள வர ேதானைலயா உங்களுக்கு?
"அது ஒண்ணும் இல்ைலமா, நான் உள்ேள வரத்தான் இருந்ேதன், அதுக்குள்ள
இந்த ேமடம் வந்து அவங்க என்குயr ஸ்டாட் பண்ணிட்டாங்க என்று
வதினிக்கு ெதrயாமல் சிந்துைவ பாத்து கண் அடித்தான்.
சிந்து அவைன முைறத்து விட்டு, நா ேபாய் அத்ைதைய பாக்க ேபாேறன் ந< வா
என்று உள்ேள ெசன்று விட்டாள். அவள் உள்ேள ெசல்லும் ேபாதும் சிவம்
அவைள பாத்து மீ ண்டும் கண் அடிக்க, சிந்து, ேடய் உன்ைன! தனியா
சிக்குேவல்ல அப்ேபா ேபசிக்கிேறன் உன்ைன என்று முணுமுணுத்துக் ெகாண்ேட
ெசன்றாள்.
சிவா புறம் திரும்பிய வரு அவ எப்பவுேம இப்படி தான் அண்ணா கண்டுக்காதிங்க.
அப்புறம் இந்த திங்க்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு ேபாேறன் அண்ணா ந<ங்க
வாங்க என்று ெபாருட்கைள எடுக்க அப்ேபாது தான் சிவாவின் ெசல் ெசல்லமாக
சிணுங்க, எடுத்து பாத்த சிவம் கடவுேள! சா தான் ேபான் பண்றா. வந்து
இறங்கின உடேன ேபான் பண்ண ெசான்னாமா. நான் மறந்துட்ேடன், இப்ேபா
வாங்கி கட்டிக்க ேபாேறன் என்று பதறினான்.
அவன் பதறுவைத பாத்த வரு, அண்ணா இங்க குடுங்க ந<ங்க உள்ேள ேபாங்க.
உங்க பாஸ்தாேன நான் ேபசுேறன் என்று அவன் ைகயில் இருந்த ெசல்ைல
வாங்கினாள்.
சிவா , " இல்ைல நா .."
வரு " ஸ்ஸ் , என்று அவைன அடக்கி விட்டு ேபான் ஆன் ெசய்தாள்.
ேடய் சிவா எங்க இருக்கீ ங்க? ஒரு ேபான் பண்ண மாட்டியா, ம் ெகாஞ்சம்
ெபாறுப்பா நடக்க கத்துக்ேகா சிவா. இங்க அவன் அவன் பாடு ெதrயமா, சr எங்க
அவ? ( என்னேமா கட்டின ெபாண்டடிெய ேகட்குற மாதிr தான் ..உrைம எல்லாம்
பறக்குது ..ம்ம்ம் ந< நடத்து ராசா நடத்து ..")
" ஹ்ம்ஹ்ஹ்ம்ம் , என்ன சவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிr இருக்கு? என்ன
ேமன் விஷயம் அண்ணா உள்ேள இருக்காங்க .....என்ன விஷயம் என்கிட்ட
ெசால்லு. ஆமா யாரு எந்த அவைள பற்றி விசாrக்கிற? என்ைன பற்றியா?
அப்புறம் ேஷயன் ஒரு விஷயம், நான் திருட்டுத்தனமா வந்து வழி அனுப்பி
ைவக்கிறவங்ககிட்ட எல்லாம் ேபச மாட்ேடனாக்கும். சும்மா என்ேனாட அண்ணாவ
திட்டுற வழக்கம் எல்லா ேவண்டாம் ெசால்லிபுட்ேடன்.

சிந்து சற்று ேநரம் ேயாசிப்பது ேபால் பாவைன ெசய்து.. சr சr என்று தைலேய ஆட்டி ெகாண்டு இருந்தவன் .. ேபாதும் டா ெராம்ப ேயாசிக்காத .. ெகாஞ்சம் புrயற மாதிr ேகேளன் ... "வரு .. என்ன பண்ணுற ... என்ன யாரு ேகட்கற ந< எனக்கு ஒண்ணும் புrயலபா . பட் ந< ைகைய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கனும். சr . என்று ேகட்க. " ம்ம்ம். சr வச்சுட்டு . ேஹ விடுடி . சr பாக்கலாம் . சr நாங்க பத்திரமாக வந்து இறங்கிட்ேடாம்... என்று மனதுக்குள் நிைனத்து விட்டு வட்டுற்குள் சிவாவிடம் ேபாைன தந்து விட்டு அண்ணா அவங்க உங்ககிட்ட ெகாஞ்சம் ேநரம் கழிச்சு ேபசுவாங்கலாம் என்று ெசால்லிவிட்டு தனது அைறக்குள் நுைழயும்ேபாது அவைள மற்ெறாரு ைக பிடித்து ேவற அைறக்குள் இழுத்தது...எைத . இப்ேபா பதில் ெசால்லு ... பாவம் ெகாஞ்ச ேநரம் ெரஸ்ட் எடுக்கட்டும். இதுக்கு எல்லாம் சr ெசால்லு அப்புறம் பாக்கலாம் என்று இவள் நிறுத்த . இப்ேபா எங்க வட்டுல < இருந்து தான் ேபசுேறன் ேபாதுமா. இரு ெகாஞ்சம் நாள் அப்புறம் < ெசன்று ேபசிக்கிேறன் உன்ைன.அவள் ேபாைன ைவக்க ேபாேறன் என்று ெசால்லவும் தான் தன உணவு ெபற்றான். "விடுேறன் ஆனா நான் ேகட்குற ேகள்விக்கு பதில் ெசால்லு அதுக்கு அப்புறம் தான் " என்று ெசால்ல "சr ெசால்லுேறன் . " ம் சrயான கல்லுளி மங்கன்டா ந<.. வரு. அப்புறம் இடுப்புல ைக ேபாகேவ கூடாது... அப்ேபா யாேராைடேயா ேபான்ல ேபசிேனல யாரு அது ெசால்லு . ெகாஞ்சம் ேநரம் கழிச்சு அண்ணாகிட்ட ேபசு.அப்புறம் சிவாகிட்ட ேபசிக்கிேறன் என்று ேபாைன ைவத்து விட்டான் . வச்சுடவா என்று ைவக்க மனசு இல்லாமல் ேகட்க . ேஹ ந< ேகட்டியா ந< . ந< ஸ்ேடஷன்ல நான் என்று தடுமாற ( ராட்சசி பாத்துட்டாேளா எப்படி ) வரு . 12 ைகைய பிடித்து இழுத்தது சிந்துதான் என்று கண்டு ெகாண்ட வரு. அது அது வந்து ( " வரு மாட்னியா சிந்து கிட்ட பதில் ெசால்லு ராசாத்தி ") . ேசயன்.அங்கு ேஷயனின் நிைலைமேயா ெராம்ப ேமாசம் .. " ேஹ உன்கிட்ட எப்படி சிவாேவாட ேபான் . " யாரு அது " "என்ன யாரு அது. அப்புறம் உன்ைன ெகாஞ்சம் நல்லா பாத்துக்ேகா.ேஷயன் .என்று ெதrயாமல் ேகட்க "புrயற மாதிr. ேவளா ேவைளக்கு சாப்பிடு. என்ன ேகளு . விடு என்று திமிறினாள்..

" ஏய் ச்சி இப்ேபா ந< என்கிட்ட அடி தான் வாங்க ேபாற . என்ன காப்பாத்துறதுேலேய கவனமா இருந்த அவ சிவா அண்ணாகிட்ட தனக்கு இருக்குற முக்கியமான கடைம முடுச்சுட்டு தான் தன்ைன பத்தி என்ைன பத்தி நிைனக்க முடியும்னு ெசான்னா. ேநரா விஷயத்துக்கு வா இல்ைல ந< ேபசினத ெரகாட் பண்ணி வச்சுருக்ேகன்.." என்று சிவம் ெசால்ல " என்ன அண்ணா இப்படி ெசால்ற<ங்க எதாச்சும் பிரச்சைனயா அண்ணா ... அப்ேபா எல்லாம் எனக்கு அவங்க ேமல காதல் வரல.. "அஹ ஆஆஆ . ஊருக்கு கிளம்பனும்மா ஸ்ரீ சா ேபான் பண்ணிட்டாரு .. என்ைன அந்த ராகுல்ட இருந்து காப்பாத்தினது. வலிக்குது டி . நான் ெசால்லுேறன் . ெவட்கப்படுறியா...ச்சி சீ ேபாதும் ந< என்ன ெசல்லம் ெகாஞ்சினது வா சாப்பிட ேபாகலாம்.... " டி கத்தாேத ... இப்படி ெசால்லுறவகிட்ட ேபாய் நான் என்ேனாட காதல எப்படி ெசால்ல . ேபா நா ெசால்ல மாட்ேடன் . என்று ெசால்லிவிட்டு முகம் சிவக்க குனிந்து ெகாண்டாள். நாேன அவன் கிட்ட ெசால்லிருேவன் என்று ெசால்லி முடித்தாள்." என்று சிந்து கத்த "அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் . அங்கு அவசரமாக வந்து நின்றான் சிவம். என்று முகம் திருப்பி ெகாள்ள . ேஹ எல்லாம் நல்ல படியாதான் நடக்கும் .என்று திணற "எவங்க எவங்க .." ம்ம் என்ன அது வந்து ேபாய் . "சr டி நான் கிண்டல் பண்ணல ந< ேமல ெசால்லு .. அவங்க ேமல எனக்கு காதல்னு ெதrய வந்தது அன்ைனக்கு அவங்க அவங்க.." "அவங்க என்ன அந்த த<விரவாதிங்க கிட்ட இருந்து காப்பாதினப்ேபா தான் நாேன உணந்ேதன் ... அவங்க மட்டும் இல்ேலன்னா அன்ைனக்கு என்ைன உயிேராேடேவ பாத்திருக்க முடியாது.டி .. defence ஆபீச . ெராம்ப பசிக்குது என்று கிளம்ப... என்ேனாட ெசல்லா என்று அவள் ஒரு முத்தம் ைவத்து ெசால்ல . என்ன பண்ணிங்க. ேபாதும் கைதக்கு வா ந< ெமாதல்ல என சிந்து ெசால்ல " என்னது கைதயா என்ேனாட நிைலைம உன்னக்கு காெமடியா ெதrயுதா என்று அவைள கிள்ளினாள். "சிந்து அவைள அைணத்து ..மாம .. எதாச்சும் " வரு.ஆனா ெசால்ல ைதrயம் வரல ... அப்படிேய மாமாட்ட ேபாய் ேபாடு காட்டிருேவன் ெசால்லு ெசால்ல ேபாறியா இல்ைலயா ..... அவங்க கடைமைய முடிக்கட்டும். "வதினி . நா இப்ேபாேவ . அது அவன் ேபரு ஸ்rேஷயன் . அவங்க என்ன அண்ணா ெசான்னாங்க " என்று பதட்டமாக ேகட்க .

சிந்து. ஆனா உனக்கு ஒரு டான் ல ெபாண்டாட்டியா வரேபாறா உன்ேனாட பாடு என்ன ஆக ேபாகுேதா ெசால்ல . " அப்பா . என்ன இன்னும் சாப்பிட்டா வராம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீ ங்க என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட காத்திேகயன் வந்தா.. மவேன ெகான்ேன ேபாடுேவன் ஜாக்கிரைத. அப்ேபா வரு பக்கத்துல இருக்கும் ேபாது ஏன்டா என்ைன பாத்து கண் அடிச்ச.. ஆனா ேவைல முக்கியம் அது நாளா சாப்பிட்டுவிட்டு கிளம்புங்க தம்பி.என்று நிறுத்த . வரு சிந்து. சிவா . அப்ேபா தாேன சிக்கிரம் உங்கள இங்க இருந்து அவரு கடத்திட்டு ேபாக முடியும் . ேடய் சிவா ந< ெகாடுத்து வச்சது அவ்ேளா தான் எல்லாருக்கும் வரு தங்கச்சி மாதிr ெபாண்ணு அைமஞ்சா நல்லா இருக்கும்.. வரு... ந< அண்ணாைவ ந< அைழச்சுட்டு ேபா நா இப்ேபா வந்துேறன் என்று திரும்பி அவள் அைறக்கு ெசன்றாள். இங்கு சிந்து ..என்று ெசான்னான். தம்பிய அைழத்துக்ெகாண்டு வாங்க என்று ெசால்லி விட்டு முன்னால் ெசன்றா. எலும்பா . என்ன ைடம் பாஸ் பண்ணலாம்னு நிைனச்சியா. என்று சற்று ெநருங்கி நின்று ேகட்க ... அண்ணா . என்கிட்ட கூட ெசால்லாமல் கிளம்புற அப்பிடி என்ன அவசரம். சுற்றும் முற்றும் பாத்து விட்டு . அது தான் . என்ன ேமன் வந்த உடேன கிளம்புற. என்னங்க ெகாஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க யாரவது பாத்தாஎன்ேனாட எலும்பு என்ன ஆகுறது என்று ெசால்ல சிந்து ேகாபத்தில் " என்ன .. என்று அவைன எச்சrத்தாள்." ) ஹ்ம்ம் ஆமா சா . " என்ன தம்பி இது . ேவளா ேவைளக்கு ெரண்டு ெபரும் சாப்பிடுங்க அண்ணா . வந்த உடேனேய கிளம்புறிங்க . உன்ைன இங்க விட்டுட்டு நான் திரும்பின உடேன எங்க mission ஆரம்பிக்கணும்னு பிளான் பண்ணிேனாம். ( " ந<யுமா .. இப்ேபா கிளம்பனும் சா .சிவம் சிrத்து விட்டு . என்று . ெஹட்குவாட்டஸ்ல இருந்து ேபான் வந்தது . பதட்டமாக ேவண்டாம் வரு . சிவா. அது தான் ேபசிகிட்டு இருந்ேதாம் ... இப்ேபா கிளம்பனும் . ந<ங்க எனக்கு பிள்ைள மாதிr பா . என்று ெசால்லி ெகாண்டு இருக்கும் ேபாது . அது அது எங்ேக தனது தந்ைத தான் ெசான்னைத ேகட்டுயிருப்பாேரா என்ற பயத்தில் என்று வரு ைகைய பிைசய அவருக்கு பதில் ெசால்ல சிந்து .அது தான் வரு விவரம் ேகட்டுட்டு இருக்கா. ந<ங்க கிளம்புங்க அவங்கைளயும் பத்திரமா பாத்துக்க ெசால்லுங்க .. சா எல்லாம் ெசால்லிக்கிட்டு வரு எனக்கு ெபாண்ணு மாதிr . அடி பாவி . என்ன சிவா சா என்று சிவாைவ ேகட்க சிவா. " அது வந்துங்க மாமா சிவா சா ஊருக்கு கிளம்பனுமாம் . காத்திேகயன் . வண்டி எடுக்க ெசால்லுேறன் ேபாய் இறங்கிேனான ேபான் பண்ணி ெசால்லுங்க.

. நா உன்ைன பத்திரமா பாத்துகிேறன் இப்ேபா வந்த ேவைலக்கு கிளம்புங்க . சிந்து. சட்ெடன்ன இருவரும் விலகினாகள். " சிவா அவைள தன் அருகில் இழுத்து ெகாண்டு . முழித்துவிட்டு " ஹான். rப்ேபாட்டிங் டு தி ெஹட்குவாட்ட . சிக்கிரம் வந்துேறன் . "சிந்து மனதுக்குள் சிrத்து விட்டு ஆமா வாடி ேபாகலாம். என்று வருைவ அைழத்து ெகாண்டு ேபாய் ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடித்து .. உனக்கு நம்பிக்ைக இருந்தால் காத்து இரு. என்று ஸ்ரீ ெசால்ல "ஸூ சா. ேதங்க்ஸ் டா . அதுக்கு முன்னாடி சா ந<ங்க சிஸ்ட பத்தி ஒண்ணும் ேகட்க வில்ைல என ெசால்ல ேஷயன் . என்று மிரட்டி ெகாண்டு இருந்தாள். இல்ைலன்னா எனக்கு ெகாடுத்து வச்சது அவேளாதான் வந்து அக்ஷைத ேபாட்டு ேபாேறன் என்று ெசால்ல சிந்து அவன் முதுகில் நான்கு ேபாட்டால் . சிவா எல்ேலாrடமும் விைட ெபற்று ெகாண்டு தனது ேகம்ப்க்கு திரும்பினான். யார டி மிரட்டிகிட்டு இருக்க என்று வரு குரல் குடுத்து ெகாண்ேட வர.. ெதன் ெலட்ஸ் மூவ் டு தி மிசன் ஆபேரஷன் விஜய் ". சா . நாடு எனக்காக காத்துகிட்டு இருக்குடா அைத காக்க ேவண்டிய கடைம எனக்கு இருக்கு. அங்க ஏகப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க.என்று உறுதியாக ெசால்ல அதற்கு ேமல் ேகள்வி ேகட்க சிவாவிற்கு என்ன ைபத்தியமா என்ன! "ஓேக சா . நான் சீ க்கிரம் வருேவன். "குட் ேமானிங் சிவம் சுகுமாறன் . ஒண்ணும் ஆகாதுடா என்ேனாட கணவா... ஏன்டா இப்பிடி ேபசுற . உன்ேனாட ேசயன் சீ க்கிரம் வர ெசால்லுறதுக்கு தான் ெசால்லிக்கிட்டு இருந்ேதன் என்ன சிவா சா? சிவா.. என்று அவைன ேபாலேவ தனது விருப்பைத ெசால்லி முடிக்க .சிந்து. எங்கைள ஏமாத்தணும் ெநனச்சிங்க ெதாலஞ்சிங்க ெரண்டு ெபரும் பீ ேக புல் . நா கத்துகிட்டு இருப்ேபன். என்ன ெசால்லுவது என்று ெதrயாமல் . ஆ . அது மட்டும் இல்லாம இப்ேபா நமக்கு நம்ம ேவைல தான் முக்கியம். ஓேக வாங்க சாப்பிட ேபாகலாம் என்று அவ்விடத்ைத விட்டு ேவகமாக நகந்தான். யார நம்ம சிவா சா தான் ." இருவரும் அவகளது டீேமாடு அந்த அடந்த காட்டுக்குள் ேபாக காட்டு மிருகங்களுக்கு பயம் இருந்தாலும் உடும்பு மாதிr ஏறி ேபாக. " சிவா இப்ேபா அவ பாதுகாப்பா இருக்கா. ேபாகலாம். அங்கு பதுங்கி .ஆமா ." " ெவr குட் ேமானிங் சிவா .. ேசா நாம கிளம்பலாமா.

ெபற்ற வரு .. ேதாட்டாக்கு ெசாந்தகாரைனயும் சாய்த்து விட்டு. அவகளின் ஒருவைன பின் ெதாடந்து ேபாகும்ேபாது சிவாைவ ேநாக்கி வந்த துப்பாக்கி குண்ைட கவனித்த ேசயன் சிவாைவ தள்ளி விட. அங்கு ேஷயனின் நிைலைம சற்று கவைலக்கிடமாக இருப்பதாக அங்கு இருந்த டாக்ட ெசால்லிவிட . அந்த குண்டு ேஷயனின் இதயத்ைத கிழித்துவிட்டு ெசன்றது.. கிட்ட தட்ட மூன்றுமணி ேநரம் நடந்தஅவ் ேபாrன் முடிவு என்ன என்று ெதrயாமல் நடந்து ெகாண்டு இருக்க.ேஷயன் .. எனக்கு இப்ேபாேவ ேஷயன பாக்கணும் ேபசணும் ேபால் இருக்கு.. என்னேமா.. ேஹ எல்ேலாரும் சீக்கிரம் கிளம்புங்க. ச்சி ....... அப்ேபாது தான் தன்னுணவு ." என்று சிவா அலறினான். பயமா இருக்குடா ேஷயன்க்கு ஏதும் ஆகாதுல ... என்னேமா மனச ேபாட்டு பிைசயுதுடா ..... ட்ைரன் டிக்ெகட் கிைடக்குமானு பாரு சிந்து . அைத .இருந்த நக்ஸல்கள் இவகைள கவனிக்க தவறி விட்டாகள்... எழுந்து எங்க கிளம்புற . "ேஹ என்னடி ஆச்சு லூசா ந< நடுசாமத்துல ...கத்தி ெகாண்ேட விழ. பாத்த சிவம் கத்தி ெகாண்ேட அவன் அருகில் ஓடினான்..... சிவாவிற்கு வதினியின் நிைனவு வந்தது.” . ேமலும் முன்ேனறி த<விரவாதிகளின் இடத்ைத ெநருங்கிய ேவைளயில்...என்று அலறி ெகாண்டு வரு எழுந்திrக்க அருகில் உறங்கி ெகாண்டு இருந்த சிந்து என்ன எது என்று எந்திrச்சு பாத்து . அங்கு இருந்தவன் இவகைள கவனித்து விட்டான். என்று வதினிேய பிடித்து உலுக்க.. நான் இப்ேபாேவ கிளம்புேறன் சத்த<ஸ்கக்கு .. அப்ேபா சிவா . இன்ைனக்கு எவனும் அவங்க டீம்ல இருந்து தப்பிக கூடாது என்று மாலிக் கஜிக்க . அதற்குள் ேசயன் முற்றிலும் மயக்கம் நிைலக்கு ேபாய்விட சிவா அவைன ேதாளில் தூக்கி ெகாண்டு தங்களின் ெமடிக்கல் காம்பில் அவைன அட்மிட் ெசய்தான்.... ேஹ என்ன என்னடி ஆச்சு இப்படி ேபய் மாதிr கத்துற? "சிந்து. கிழித்துவிட்டு ேபாக ேஷயன் மயங்கி சrந்தான். அவனுக்கு எேதா தப்பா நடந்த மாதிr இருக்கு.. ேஷயன் . அங்கு ஒரு சிறிய ேபா துவங்கியது... "அம்மா.... 13 ேஷயன் இதயத்ைத துப்பாக்கி ேதாட்டா .சா. கம்மாண்ேடாஸ் எல்லாம் வராங்க சீக்கிரம் எல்ேலாரும் அவங்க அவங்க ஆயுதம் எடுத்து கிட்டு தயாரா இருங்க.. சிந்து . ராமநாதபுரம் . நான் உடேனேய கிளம்பனும் என்று கட்டிைல விட்டு இறங்கினாள்...என்று ேஷயன் ..சி . என்று புலம்ப ..... " சிந்து எனக்கு .

ஆச்சு. இங்க சா .. அதற்கு பின் நடந்தது யாவும் அறிய அவள் சுயநிைனவில் இல்ைல (என்னன்னு ெசால்லாமல் மறுபடியும் மயங்கி விழுந்துடாளா . எந்த ஒரு அதிச்சியும் அவளால தாங்கிக்க முடியாது. சுத்தம் இப்ேபா மட்டும் பக்கத்துல ஸ்rேஷயன் இருந்தா ஒரு வழி பண்ணியிருப்பான்) ெதாப் ... அப்ேபாது . assignment முடிஞ்ச உடேன வருகிட்ட தன்ேனாட காதல ெசால்லுறதா ெசால்லி சா.. அவகிட்ட ஏன் ெசான்ேன? அறிவு இருக்கடா உனக்கு என்ன காrயம் பண்ணி வச்சுருக்க ....... ஆனா இப்ேபா ...என்று சத்தம் ேகட்டு திரும்பி பாத்த சிந்து.என்று காத்திேகயைன அைழத்துவர ேபாக "ஹேலா ஹேலா.. பாரு .... அதுக்கு ந< என்ன இப்பிடியா திட்டுவ .வரு வரு .கண்ைண திறந்து .... அவ ெராம்ப ெசன்சிடிவ் ைடப் ெதrயுமா..... கஷ்டம் தான் ..சிந்து. ெசல்ைல எடுத்த சிந்து.வருவின் ெசல்ேபான் அைழக்க ஒரு அதிச்சி காத்து இருப்பது அறியாமல் அத எடுத்த வதினிக்கு ..ம. " ஹேலா யாருங்க ந<ங்க என்ன ெசான்னிங்க .. இருப்பினும் ெசய்ய ேவண்டிய விஷயம் நிைறயேவ என்பதால் ெகாஞ்சம் அடங்கிய சிவா.என்று மட்டும் தான் அவள் நிைனவில் இருந்தது.. அவங்க தன்ேனாட கைடைமைய முதல்ல முடிக்கட்டும் அப்படின்னு இப்ேபா என்ன ஆச்சு? அது எல்லாம் ெவறும் வாத்ைத தானா ” " எல்லாம் ெசான்ேனன்தான் ஆனா அவனுக்கு எதாச்சும் ஆச்சுனா நானும் உயிேராடு இருக்க மாட்ேடன் ....ம்மா மாமா . அவ கிட்ட ேபாய் .... “ ெபrய இவளாட்டம் என்னேமா ெசான்ன .சாக்கு குண்டடி பட்ருச்சு . அத ெசால்ல தான் நான் ேபான் பண்ணிேனன்.. "வரு ேஹ வரு .... அவ நிைலைம ெராம்பா ேமாசமா இருக்குனு டாக்டஸ் ெசால்லிட்டாங்க.. சிவா குரல் சற்று கரகரப்பாக ேகட்க . எனக்கு ெடன்ஷன் தாங்கமுடியல சிந்துமா இப்பிடி ..இவ்ேளா ெபrய விஷயம் ெசால்லிருக்ேக .. அவ்வேளா திட்டி ெகாண்டு இருந்தவள் இப்ேபா ெமன்ைமயாக ேகட்க என்னவள் என்று உணேவ உள்ளுக்குள் ெபாங்கி எழுந்து ெகாண்டு இருந்தது....என்று ெசால்லு ேபாேத . என்று வருவின் ெசல்லில் அந்த பக்கம் சிவா கத்த ... எதாவது ஒன்னு ஆச்சுனா என்ன பண்ணுறது இப்ேபா?? அண்ணாக்கு உயிருக்கு ஏதும் ஆபத்து இல்ைலேய என்று ெமதுவாக ேகட்டாள்... "ஹேலா .... யாரு ந<ங்க என்று பதட்டமாக ேகட்க " " சிந்து நான் தான் சிவம் ேபசுேறன் . டாக்டஸ் ேவற மாதிr ெசால்லுறாங்க ..... வதினி மயங்கி விழுந்து கிடக்க அதிந்து ேபாய் நின்றாள்." " என்னது குண்டடி பட்ருக்கா ..

நடந்த ேசசிங் வால ேஷயன் அண்ணாக்கு குண்டு பட்டுருசாம் . அவளுக்கு அதிச்சி தர மாதிr . " அது எல்லாம் ஒண்ணும் . அங்கு வதினி.என்று நிறுத்த . என்று ெமௗனமாக நின்றாள்.. எனக்கு அங்க நடந்தது எல்லாம் ேபான்ல ெசான்னான் .எப்பா சிதம்பரம் ரகசியம் மாதிr இருக்கு .. இப்ேபா ெசால்லு மாப்பிள்ைளக்கு என்ன ஆச்சு.. இப்ேபா டாக்டஸ் எல்லாம் ெகாஞ்சம் சீ rயஸ் ன்னு ெசால்லுறாங்க .. நடக்காது டா.. என்று தைல சுத்த .. சிந்து.. இங்க என்ன நடந்துச்சு நான் ெதrஞ்சுக்கலாமா .. " ம்ம் என்ன ஆச்சு சிந்து .என்று ேகட்க..சா கண்ணா திறந்து பிறகு உனக்கு ேபான் பண்ணுேறன் வதினி பத்திரம் . என்று ......வந்து . அதற்குள் என்ன சத்தம் என்று காத்திேகயன் மற்றும் சுமித்ரா வந்து பாக்க ... எதுக்கு இவளுக்கு இவ்வேளா அதிச்சி . . ெகாஞ்சம் அதிச்சி தான் ேவற ஒண்ணும் இல்ைல.. என்று ெசால்லி விட்டு ைவத்து விட்டான். ஏற்கனேவ ெதrயுமா மாமா .. இங்கு சிந்து ." " ம்ம் மாப்பிள்ைள ஓட அப்பா என்னக்கு சின்ன வயசு பிrன்ட் மா .சிந்து. " மாமா அதுவந்து அது .. நான் இங்க வதினிைய பாத்துக்கிேறன்." "மாப்பிள்ைளக்கு எதாச்சும் . " இல்ல மாமா .." "என்னது மாப்பிள்ைளயா . ஆச்சு என் ெபாண்ணுக்கு என்று ஓடி வர ...... ேகட்க ... என்னமா என்ன .... ந< அங்க அண்ணாவ பாத்துக்ேகா... "ம்ம் பாப்ேபாம் என்ன நடக்குதுன்னு . மயக்க நிைலயில் இருந்தாள் . மாப்பிள்ைளக்கு எேதா முக்கியமான ேவைல இருக்காம் அத முடிச்சிட்டு வந்ேதாேன ெரண்டு ேபருக்கும் கல்யாணம் பண்ணலாம் இருந்ேதாம் .." அது வந்து அத்ைத ... "சிந்து.... ..அப்ேபா உங்களுக்கு ..... இவ காணாம ேபாய் இருந்த அப்ேபா . வதினிைய பாத்து ஒரு டாக்ட என்ற கடைமக்கு அவளுக்கு முதல் உதவி ெசய்ய ஆரம்பித்தாள்.. எம்மடி சிந்து என்ன நடந்தது இப்ேபாவது ெசால்லுமா என்று சுமித்ரா . அவள் அருகில் வந்த காத்திேகயன் .. அைத ேகட்ட பின்னால தான் இவளுக்கு இந்த நிைலைம. ைவக்கிேறன் . ேகட்க ..என்று ேகட்க சிந்து மனதுக்குள் இவ்வேளா நடந்துருக்கா ..... எல்லாம் நல்லதாதான் நடக்கும் என்று ஆறுதல் ெசான்னாள்...

கருணா வந்து உன்ன அைழச்சுட்டு ேபாவான். உள்ளம் சந்ேதாஷத்தில் கும்மாளம் ேபாட எழுந்து ேபாய் சிந்துைவ கட்டி ெகாண்டு அவள் கன்னத்தில் மாறி மாறி முத்தம் இட சிந்து...... ெமல்ல கண்ைண திறந்து பாத்த ெபாழுது .. திரும்பி பாக்க அங்கு சுமித்ரா அவைர பாசமாக பாத்து ெகாண்டு நின்று ெகாண்டு இருக்க . அங்ேக இருந்து ேநேர ந< டாஜிலிங் ேபாறதுக்கான ட்ைரன் டிக்ெகட்.." வரு."" ச்சி ேபாடி ". நான் இப்ேபா கருணா கிட்ட ேபசிடுேறன் . உங்க ெரண்டு ேபருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி ைவக்கிறதுக்கு ஏற்கனேவ நாங்க ேபசி முடிசுட்ேடாம்மா.. விைரவில்.ஹ்ம்ம் . " சுமித்ரா . ..ேபா இவ்வேளா தான் விஷயமா நான் என்னேமா ஏேதானு பயந்துட்ேடன் . " ஸ்ஸ் . அதற்குள் . சுமி ந< வா நா உன்கிட்ட ேபசணும் .. எல்லா ஏற்பாடும் முடிந்து. ந< டாஜிலிங் ேபாய் இறங்கிேனான . அட டா . " மாமா கலக்குற<ங்க ேபாங்க .. ந< காைலல கிளம்புற சrயா இப்ேபா நிம்மதியா துங்கு மா.அப்ேபாது தான் காத்திேகயன் .என்று அவைள விரட்ட . ந< உடேன அங்க ேபாறதுக்கு ேதைவயான எல்லா ஏற்பாட்ைடயும் அப்பா பண்ணேறன். அவைர மனதுக்குள் அச்சைன ெசய்து ெகாண்ேட மகள் அருேக ெசல்ல ...என்று முகம் சிவக்க ெசால்ல . காத்திேகயன் . இங்கு வதினிேகா எைதேயா ..... காத்திேகயன் .. என்று அவைள சீண்ட . என்று முனகல் வர .. சிந்து பாத்துேகாமா. இப்ேபா அவருக்கு எப்பிடி இருக்காம் சிந்து. சாதித்தது ேபால்.அப்பா நான் . என்று ேகட்டபின்பு தான் காத்திேகயன் சுமித்ராைவ .ேசயன் கிட்ட ேபாகணும் . விடியல் காைல 5.. டா .... ம்ம்ம் ேசயன் .. அவ பிரச்சைனேய முடிப்ேபாம் என்ன என்று ெசால்லி விட்டு முன்னால் ெசன்று இல்ைல ஓடி விட்டா..என்று முழிக்க ... வதினி . எங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் ெதrயும். அண்ணா நிைலைம .00 . இவ ஆட ேபாறா ... ந< கவைலபடாமல் இரும்மா என்றா. " ந< ஏதும் ெசால்ல ேவண்டாம்டா கண்ணம்மா. “ சr தான் நாேன இந்த பாடு படுேறன் ...காத்திேகயன் . இந்தா பிடி ெடல்லிக்கு பிேளன் டிக்ெகட்.. "சr சr இப்படிேய ெவக்கப்பட்டு நின்னனு ைவ அப்புறம் நான் உன்ன ேஷயன்க்கு அண்ணாக்கு தர மாட்ேடன் ெசால்லிட்ேடன் கிளம்பு ..என்று சுமிைய அைழத்து ெகாண்டு தனது அைறக்கு ெசன்றா..... இது அத்ைதக்கு ெதrயுமா .. " சுமி என்ன அப்புறம் நல்லா கவனிசுக்ேகா வா இப்ேபா நம்ம ெபாண்ணு கிட்ட ேபாய் . அவள் ேபாய் தனக்கு ேவண்டியைத எடுத்து ைவக்க ஆரம்பித்தாள்…..

என எல்லா ெபாருைளயும் எடுத்து ெகாடுத்துக்ெகாண்டு இருந்தாள் வதினி .. ஆனா எதுக்கு இந்த சா. ேசயன் ஓட அப்பா உனக்கு மாமா தாேன ேவணும் சும்மா ந< என்ன மாமாேன கூப்பிடுமா . என்று அவளுக்கு பதில் ெசால்ல " யாருடா அது நம்ம ேகள்விக்கு பதில் ெசால்லுறது என்று திரும்பி பாத்த வரு அப்படிேய கண் இைமக்க மறந்து ேபானாள் . உங்கள தான் " "ேகட்குது . ந<ங்க தான் ேசயன் ஓட அப்பாவா . சrங்களா மாமா .என்று வதினி ெசால்ல " ம்ம் எல்லாம் ஓேக . அப்பிடிேய ேசயன் மாதிrேய இருக்கீ ங்க ..." "ந<ங்க ெசான்னது சrதாங்க . வா ைடம் ஆச்சு அவ கிளம்பனும். நம்ம ெபாண்ணு சந்ேதாஷம் தான் எனக்கு முக்கியம்.சா . "ஏங்க . அனுப்பி ைவத்தா . புrஞ்சா சr ... அங்கு சிந்து உடன் ேபசிய படிேய . ெசால்லு .. ( “ என்ன அப்புறம் பாக்கலாம்ங்க .... அங்கு ஸ்rேஷயனின் அச்சில் அப்பிடிேய ஒரு வயதானவ நின்று ெகாண்டு இருந்தா . அந்த ஊrன் அழகில் குளுைமயில் ெமய் மறந்து நிற்க "வாவ் எவ்வேளா அழகான ஊரு இது . ெபாருட்கள் .. இரவில் தனது கணவ ஓதிய மந்திரம் சrயாக ேவைல ெசய்ய மகைள ஆசிவதித்து . நா ேகாவிச்சுக்க மாட்ேடன் என " மாமா ந<ங்க ேகாவிச்சாலும் நான் மாமா மாமான்னுதான் கூப்பிடுேவன். ேஷயன் இவ்வேளா அழகான ஊருல ெபாறந்துட்டு எப்படி ஒண்ணால உனு இருக்க முடியுது சுத்த ேவஸ்ட் ந< என்று தனக்குள் ேபசுவது ேபால் ேபச " "ஆமா ஆமா சுத்த ேவஸ்ட் ெபல்ேலா அவன் இந்த ஊைர விட்டுேபாட்டு தாேன அங்க ேபானான் ...ராமு அண்ணா இந்த திங்க்ஸ் எல்லாம் கால வச்சுருங்க . இப்ேபா வாங்க வதினி குட்டிய நல்லபடியா வழி அனுப்பி ைவப்ேபாம் " ) 14 ஒரு வழியாக டாஜலிங் வந்து இறங்கிய வதினி .. இைத பாத்து ெகாண்டு இருந்த சுமித்ரா . எல்லாம் சrயாக எடுத்துைவத்ேதாமா என்று சr பாத்து ெகாண்டு இருந்தாள் வரு அைத பாத்த காத்திேகயன் .

. கஷ்டமா இருக்கு ... மனதுக்குள் ( நல்லாேவ . சும்மா ந< அவன அவன் ெசால்லு நா ேகாவிச்சுக்க மாட்ேடன் இவ்வாறு இருவரும் ேபசிேய படிேய . என்று அசடு வழிேய பாவதி . ஏன் ஆன்டி ந<ங்க காெமடி பண்ணுrங்க . அ . . என்ஜாய் பண்ணுனியா " ட்rப்பு.. வரு இடம் ேபசிய படி உள்ேள வந்தா . வட்டுக்கு < வந்து ேசர .வட்ைட < தன் பாைவயால் அலச. கருணாகரன் அவருக்கு கண்ைண விட்டு வதினி இடம் விைட ெபற்று எஸ்ேடட் க்கு ெசன்று விட . யாைரேயா ேதடுற மாதிr ெதrறது "...சமாளிக்கேற ம்ம் ந< நடத்து மருமகேள சிவா எல்லாத்ைதயும் எங்க கிட்ட ெசால்லிட்டான் .. ..... உன்ேனாட ஆல் இந்திய ட்rப் எப்படி ேபாச்சு..அழகா இருக்கு ஆன்ட்டி அதான் பாத்துட்ேட வேரன் " ...கூட ந<ங்க யாரச்சும் அவன் எப்படி இருக்கான் என்று ெசால்லுறிங்களா ...அது மாதிr எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருமகள் பாத்துடா நிம்மதியா இருப்ேபாம். அத விட்டுேபாட்டு . அைத கவனித்த கருணாகரன் . அய்ேயா ேடய் ேசயா எங்கடா இருக்ேக என்று மனதுக்குள் நிைனத்த படி ..... இல்ல வடு < அழகா ெராம்ப . இது எல்லாம் டிைசன் selection எல்லாம் ஸ்ரீ ஓடது .... "என்ன எதுவும் ேபசாம வர ....? மாமா இப்ேபா அவன்.. அைத கவனித்த பாவதி . அவன் எப்ேபாவுேம எல்லாம் நல்லாதான் மா ெசலக்ட் பண்ணுவான் .. ெரண்டு எவ்வேளா தூரம் ேபாறிங்கனு பாப்ேபாம் ம்ம் ) .பாவதி . எங்க அத என்ஜாய் பண்ண தான் உங்க ைபயன் விடைலேய .... என்ன விசாrக்கிrங்கேள . வட்டுக்கு < ேபாகலாமா என்று ேகட்ட உடன் முகம் வாடினாள் . "ஹாஹஹஹா .." "இல்ைல மாமா நான் வந்ததுல இருந்து ேஷயன் பத்தி ேகட்கவில்ைலேய .ஓஹ அப்பிடியா அம்மா வதினி . " என்ன மா என்ன ஆச்சு ஏன் இந்த வாட்டம் . இப்பிடி என்ன அலறைவக்கிறேத அவனுக்கு ேவைலயா ேபாச்சு இப்ப .. "அப்புறம் வட்டுல < அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க வரு.இல்ைல அவங்களுக்கு எப்பிடி இருக்கு ... எங்ககிட்ட நான் ஒரு ெபாண்ண லவ் பண்ணுேறன்னு ெசான்னான். இப்ேபா என்னடா நா இப்படி குண்டு பட்டு . என பாவதி ேகட்டதும் "ஹான் ....."ஹாஹஹா அவன் ெசான்னது சr தான் ந< அவனுக்கு ஏத்த சrயான ஆளுதான்...... சr மா வட்டுக்கு < ேபாகலாமா? என்று ேகட்க அவ்வேளா ேநரம் கருணாகரன் உடன் உற்சாகமாக ேபசி ெகாண்டு வந்து இருந்த வதினி . அது ெநனச்சா தான் எனக்கு . அப்ேபா ட்rப் இப்ேபா காதல் ெரண்ைடயும் எங்க என்ஜாய் பண்ண விடுறான் . அங்கு வந்த பாவதி அவைள அன்புடன் அைழத்து உள்ேள ெசல்ல .

அப்புறம் ந< இங்க என்ன பண்ணுற? .. ேபான் எடுக்கேவ மாட்ேடங்குறாங்க. பாரு இப்ேபா பாரு அந்த ெபாண்ணுக்கு சந்ேதகம் வந்துச்சுனா என்ன பண்ணுறது? ேபா ேபாய் உன்ேனாட பிள்ைள எங்க இருக்கான்னு ேகளு நாங்க அடுத்த கட்டதுக்கு ெரடி ஆகுேறாம் ... இது மட்டும் ெதrஞ்சா நான் காலிப்பா என்ைன காப்பாத்துங்க .. அதற்குள் பாவதி ." என்றபடி ேஷயன் வந்து ேசர . " என்னடா இது இவங்க இப்படி ேபசுறாங்க ேஷயனுக்கு என்ன ஆச்சு . அவள் தைல மைறயும் வைர காத்து இருந்த சிவா மற்றும் கருணாகரன் . என்ன நடக்குது இங்க? இந்த சிவா அண்ணா எங்க ேபானாங்க . வரு ேசயைன மனதுக்குள் பாராட்டிேய படி நிற்க ..... இங்கு …... கருணாகரன் ... எங்கடா இருக்க ேசயா? ஐய்ேயா எனக்கு தைலைய பிச்சுக்கலாம் ேபால இருக்குது என்று ேசாந்து ேபாய் யாrடமும் ேபச பிடிக்காமல் அைமதியாக படுத்து ெகாண்டாள். நா என்ன ெசான்ேன ந< என்ன ெசஞ்சுட்டு இருந்ேத. 15 ேமேல ஏறி வந்த வதினி தனக்கான அைறயில் ேபாய் புகுந்து ெகாண்டு ேஷயைன பத்தி சிந்தித்து ெகாண்டு இருந்தாள். இவன எல்லாம் இந்த ேவைலக்கு ேபாகைலன்னு யாரு அழுதா .அருகில் இருந்த தூண் பின்னால் இருந்து ெவளிேய வந்து.. ஆத்தாடி நான் இல்ைலப்பா ந<ங்களாச்சு சா ஆச்சு .. பயண கைளப்பு . என்று அவrடம் ேபசி ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத யார காப்பாத்தனும் சிவம் .அம்மா எங்க இருக்கிங்க .கிடக்குறான் ... ஏன்மா அவைள ேசயன் ரூம்க்கு அனுப்ப ேவண்டியது தாேன இவ்வேளா ேநரமா ேதைவயில்லாம உங்க பிள்ைளேயாட அருைம ெபருைமகைள ேபசிகிட்ேட இருக்கீ ங்கேள அம்மா என்று சிவா வினவினான்.... ஆமாண்டா சிவா ந< ெசால்லுறது கெரக்ட் தான் இவளுக்கு அவ ைபயேனாட புராணத்த பாடேலன்னா உறக்கேம வராது ...... " சrமா உனக்கான ரூம் ெரடியா இருக்கு...என்று ெபருமூச்சுடன் நிறுத்த .. என்று ெசால்லி ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத .. ந< முன்னால ேபாம்மா என்று அவைள அனுப்பி ைவத்தா ... இந்த திங்க்ஸ் எல்லாம் நான் ராமு கிட்ட ெகாடுத்து விடுேறன் . ஆனா இவங்க என்னடானா அவன பத்தி ெகாஞ்சம் கூட கவைலப்படமா இருக்காங்க . அடி பட்டுருக்குன்னு ெசான்னாங்க. சிவா . ேசயன் பற்றிய கவைல எல்லாம் ேசந்து அவைள வாட்ட ஏேதேதா ேயாசித்துக்ெகாண்ேட உறங்கி விட்டாள். இப்ேபா நம்மைள அழ ைவக்கிறான் .... " அம்மா ..

“ அப்பா . அது வந்து சா ..இல்ைல சா. பிறகு ேசயன் இடம் திரும்பி ெகாண்டு. அவன் நல்லதுக்கு தான் நான் இப்பிடி ேபசிேனன் அந்த ெபாண்ணுகிட்ட இவன் மனசு விட்டு ேபசி இருந்தா தாேன அவ மனசுல என்ன இருக்குனு ெதrயும் அைத விட்டுேபாட்டு இவன் பாட்டுக்கு எனக்கு கடைம இருக்கு. அப்புறம் ந<ங்க இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நான் இந்த வட்டுல < இருக்க மாட்ேடன் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் என்று ேகாபமாக ேபசிவிட்டு மாடி படி ஏறி தனது அைறக்கு (அங்கு அவனுக்கு இன்பமான அதிச்சி காத்து இருபது ெதrயாமல்) ெசன்றான். புள்ைள டூயட் பாடுேதா இல்ைலேயா ந<ங்க பாடிருவிங்க ேபால என்று கிண்டல் ெசய்ய பாவதி... ஏங்க ந<ங்க இப்படி பண்ணலாமா..எங்க அவன் ேதாள் மீ து ேபாட்டு இருந்த ைதயல்பிrந்து விடுேமா என்று நிைனத்து ெகாண்டு கணவனிடம் ஜைடயில் எடுத்து ெசால்ல. கீ ேழ பாவதி .. ேபாடா என்று அவன் தைலயில் ெசல்லமாக தட்டி விட்டு சைமயலைறக்குள் ெசன்று விட்டா. " அப்பா எனக்கு உடம்புல குண்டடி பட்டைதவிட ந<ங்க ெசால்லுறது தான் அப்பா தாங்கிக்க முடியல . .. " அவன என்னடா ேகட்குற என்ைன ேகளு நான் தான் அவன வர ெசான்ேனன்.. கருணா பலமாக சிrத்து விட்டு சr ேபா இனி குைற ெசால்லாத படி நடந்துக்ேகா. கருணாகரன். உனக்கும் உன் ைபயனுக்கும் புrய வச்ேச எனக்கு ெதாண்ட தண்ணி வத்தி ேபாச்சு என்று பாவதிய விரட்ட.. உனக்கு மட்டும் தான் அவன் பிள்ைளயா எனக்கு என்ன . அது இருக்கு ெவங்காயம் இருக்குனு ெசால்லிக்கிட்டு திrஞ்சான்னா என்ன ஆகுறது அதுக்கு தான் இப்படி ேபசிேனன் ேபாதுமா சும்மா சன் டிவி சீ rயல் ல வர அழுகுனி மாதிr கண்ண கசக்காம ேபாய் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பில்ட்ட காபி ேபாட்டு எடுத்துட்டு வா . பாவதிக்ேகா .என்று உளறி ெகாண்டு இருக்க ... நா பாத்து ெகாள்ளுகிேறன் என்று சமாதானம் படுத்தினா... என அவைர சமாதனம் படுத்த அவகளின் உைரயாடைல கவனித்து ெகாண்டிருந்த சிவா. அவன் நமக்கு ஒேர பிள்ைள. கருணாகரன் . அைத கவனித்த கருணாகரன் . அவ அலுத்தபடிேய.நான் ஏற்கனேவ ெசான்ன மாதிr வதினிேய தவிர நான் யாைரயும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்ேடன். " என்னடா ெராம்ப சவுண்ட் விடுற நாங்க பாத்தாச்சு அடுத்து வர ேததிைலேய உன்னகும் அந்த ெபாண்ணுக்கும் கல்யாணம் என்று திட்டவட்டமாக ெசான்னா. “ என்று கத்த . உனக்கு மாப்பிள்ைள ேதாழனாக என்று ேசயன்.. சr தான்.. அடி பட்டிருக்கிற இந்த சமயத்துல ேபாய் அவன கஷ்ட படுத்துrங்கேள உங்களுக்ேக இது நியாயமா படுதா என்றா. ேஷயன் .. எதிrயா . எப்ப பாத்தாலும் என்ைன குைற ெசால்லுங்க என்றா..

ஹ்ம்ம் குளுருது என்று முனங்கிெகாண்ேட கம்பளிைய இழுத்தாள்.16 ேமேல வந்த ேஷயன். அைத பாத்த வதினி அவனது அருகில் ெசன்று அச்சச்ேசா. ந< என் அருகில் இருப்பது நிஜேம என்று அவைள தன் அருகில் இழுத்து அவளது கன்னத்தில் முத்திைர ஒன்ைற பதித்தான்.. அப்ேபாது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த வதினி . ெராம்ப வலிக்குதா? எப்படி அடி பட்டுச்சு? டாக்ட என்ன ெசான்னாங்க? எங்க அடி பட்டது? எனக்கு காட்டு என்று அவைன ெநருங்கிய ெபாழுது ேசயன் அவைள தன்னுடன் இழுத்து அவளது இதழ்களில் முத்தம் இட அங்கு ெசால்லாத காதல் யுத்தம் ெதாடங்கியது. அவனது முத்தத்தின் ஈரத்தில் தன்ைன உணந்த வதினி அவைன படபடெவன அடித்துக் ெகாண்ேட. அவன் அைறயில் அவனுக்கு மிக அருகில் அவன் உயி உறங்கி ெகாண்டு இருப்பைத இன்னும் நம்ப முடியாமல் அவைள ெநருங்கி பாத்து அவள் முகத்தில் விழுந்து இருந்த முடிைய ஒதுக்கி விட்டு ெவகு ேநரம் அவளது முகத்ைதேய ஆவலுடன் பாத்து ெகாண்டு இருந்தான். ஏேதா உள்ளுணவு ேதான்ற ெமதுவாக கண் விழித்த வதினி ெவகு அருகில் ேஷயனின் முகம் பாத்து ஒரு நிமிடம் ேஷயைன ேபால் கனவா நிஜமா என்று குழம்ப. அருகில் யாேரா படுத்து இருப்பது ெதrய திடுக்கிட்டு எழுந்த ேசயன் அைற விளக்ைக ேபாட்டான். நான் தான் வதினி கிட்ட கூட ெசால்லாம என்ேனாட காதைல முதல்ல அப்பாகிட்ட தாேன ெசான்ேனன். என்ன கனவா நிஜமான்னு பாக்கிறாயா. படுக்ைகைய பாத்தவனின் கண்கள் இைமக்க மறந்துேபாக. நானும் வந்ததுல இருந்து உன்ன பாத்துர மாட்ேடாமா என்று துடிச்சுகிட்டு இருக்ேகன். திருட்டு ராஸ்கல் என்னடா ஆச்சு உனக்கு. "சா ெரண்டு ேபரும் கீ ேழ வாங்க அப்பா கூப்பிடுறாரு என்று அைறக்கதைவ தட்டிய சிவாவின் குரலில் சுயநிைனவுக்கு வந்த ேஷயன் வதினிைய பாத்து. ராஸ்கல் . அவளது கன்னத்ைத தட்டி ேசயன்.ஆ. இன்னும் ெகாஞ்சநாள் ெபாறுத்துக்க கூடாதா . வா நம்ம ெரண்டு ேபருக்கும் விசாரைண இருக்கு என்று அவைள அைழக்க . ஐயா என்னடான்னா சாவகாசமா வந்து முத்தம் குடுக்குறாரு.. யாருக்கு ேவணும் உன்ேனாட முத்தம் என்று தைலயைண எடுத்து மீ ண் டும் அடிக்க அைத தடுக்க ேசயன் திரும்பிய ெபாழுது அவனது ேதாள்வைளவில் ேலசாக அடிபட்டுவிட வலியால் ஆ. என்ற முனங்கலுடன் தனது முகம் சுருக்கினான். தான் காண்பது கனவா அல்லது நிஜமா என்று நம்பத்தான் முடியவில்ைல... அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் அவருக்கு . என்று தனது அைறவாசலில் நின்று ெகாண்டு புலம்பிய படி கதைவ திறந்து உள்ேள வந்து இருட்டு அைறயில் விளக்ைக கூட ேபாடாமல் தன் படுக்ைகயில் ேபாய் விழுந்து கம்பளிைய இழுத்து ேபாத்த அருகில் படுத்திருந்த வதினிைய கவனிக்கவில்ைல.

.ம்ம் ஆமா சr வச்சுடேறன் என்றா..நான் என்று ேஷயன் ஏேதா ெசால்ல வர . ேபாதும் நிறுத்துடா ெராம்ப ெபrய மனுஷன் ஆய்ட்டியா ந< . 17 அன்ேப ஓ நிமிடம் உன்ைன மறந்திருக்க என்னாேல முடியவில்ைல இன்று எந்தன் நாள் முழுக்க உன்ைன நிைனத்திருக்க ஒரு ேபாதும் அலுக்கவில்ைல சின்ன சின்ன கூத்து ந< ெசய்யுறத பாத்து உள்ளுக்குள்ேள நான் சிrத்ேதன் வண்ண வண்ண பாதம் ந< ேபாகும் அந்த தைரயாக நான் இருப்ேபன் கவைலகள் மறக்குேத கவிைதகள் பிறக்குேத உன்னருேக நான் இருந்தால்! தினம் உன்னருேக நான் இருந்தால்!! இருவரும் ஒன்றாக இறங்கி வருவைத பாத்த கருணாகரன் மனதில் நிம்மதி பரவ .. நான் ேகட்ட ேகள்விக்கு ந< இன்னும் பதிேல ெசால்லல என்ன ேகட்ட நான் எதுக்கு பதில் ெசால்லல. என்று பாதியில் நிறுத்த . ..... ம்ம் ேபாகலாம் என்று வரு ெசால்ல இருவரும் கீ ேழ ெசன்றன. அதுக்கு பதில் ெசால்லாம ந< ேவற எைதேயா . என்ைனேய எதித்து ேபசுற அளவுக்கு என்று சற்று காட்டமாேவ ேபசி வதினி மற்றும் ேஷயைன ேகள்விகள் ேகட்டு ஒரு வழி பண்ணி ெகாண்டு இருந்தா. வரு அவைன பிடித்து தள்ளி விட அவன் சிrத்து விட்டு.. " " ேஹ ஏண்டி . இப்ேபா ேபாகலாமா? என்றான். சr நான் வந்து ஒவ்ெவாரு ேகள்விக்கா பதில் ெசால்லுேறன். அப்ேபாது ராமநாதபுரத்தில் ேபான் வர ."நான் வர மாட்ேடன் ேபா . கிேழ . அப்பா கூப்பிடுறாரு பாரு " " நா எதுக்கு வரணும். நான் ெசான்னது என்ன ஆச்சு . ந< அங்க எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிடு .. என்னது ேததி குறிச்சாச்சா. அைத எடுத்த கருணாகரன் ம்ம் ெசால்லுடா காத்தி ... ஒன்னும் பிரச்சைன இல்ைலடா . வந்த -ேசயன் வதினி கருணாகரன் அருகில் ெசன்று . நான் ந< ேகட்டதுக்கு எப்ேபா பதில் ெசால்லாமல் இருந்ேதன் என்று ேஷயன் ேகட்க அடி எப்படி பட்டது ேகட்ேடன். ேஷயன் கண்ணில் மின்னல் ெவட்ட மீ ண் டும் வருைவ ெநருங்க. அப்பா அது வந்து . என்று வரு முகத்ைத திருப்பிக்ெகாள்ள . அப்ேபா சr ெபாண்ைணயும் ைபயைனயும் ைகேயாட அைழச்சுகிட்டு அங்க வந்துேறன்.

என்று ேகட்க அைத ேகட்ட ேஷயன் திரும்பி அவள் அருகில் வந்து அவைள நன்றாக உற்று பாத்து விட்டு ேமல வா ெசால்லுேறன் என்று ெசன்று விட்டான். என்ன அண்ணா . ேஹ என்னடி ெசால்லுற .நான் உங்கள் நாலு ேபருக்கும் டிக்ெகட் rசவ் பண்ணிட்டு வேரன் என்று சிவா ெசால்ல வரு. என மனதுக்குள் எண்ணிய படி. இவருக்கு ெதrஞ்சுச்சு அவ்வேளா தான் என்று நிைனத்து என்ன வருமா ெசால்லுற எனக்கு ஒன்னும் புrயல என்றான். சிவா. ெபrயவகள் இருவரும் அவகளின் அைறக்கு ெசன்று விட்டன. இல்ல என்ேனாட வாய கிளறுறாளா? என்ன ஆனாலும் சr சிந்து கிட்ட ேபசாம வாய திறக்கேவ கூடாது. அ . அந்த ெபrய ஹாலில் ேசயன் மற்றும் வதினி மட்டும் தனித்து விட பட வதினிக்ேகா மூச்சு முட்ட ஆரம்பிக்க அவைள சற்று ெநருங்கி வந்த ேஷயன் சுற்று முற்றும் பாத்து விட்டு. . இப்ேபா ேபாயி ெரஸ்ட் எடு. ந<ங்களும் வந்தா எனக்கு ெகாஞ்சம் ெதம்பா இருக்கும். நா அண்ணா கிட்டதான் ேபசிக்கிட்டு இருக்ேகன் . இப்ேபா புrயாது. ஹ்ம்ம் அண்ணா ேபாய் ஐந்து டிக்ெகட்டா புக் பண்ணிடுங்க என்ன என்றாள். வரு . என்று சற்று குரல் கம்ம ெசான்னாள். ந<ங்க அங்க வாங்க ெரண்டு ேபருக்கும் இருக்கு கச்ேசr. எனக்குத்தான் கூட பிறந்தவங்க யாருேம இல்ைலேய ந<ங்க தாேன அதுக்கும் ேசத்து ெசய்யணும்.. வேரன் அப்பா அம்மா சா என்று ெசன்று விட . சிவா சற்று பதறி என்ன வரு இது. வரு . நான் ேபாய் டிக்ெகட் புக் பண்ணிட்டு வேரன் . அதுவா அண்ணா. யாரு வந்தாலும் வராட்டியும் நான் கண்டிப்பா வருேவன்மா. இவன் என்ன இப்பிடி ெசால்லுறான் என்று திைகத்து நின்றுவிட்டாள். ஐய்ேயா அண்ணா நாலு ேபரு இல்ைல அஞ்சு ேபருக்கு rசவ் பண்ணுங்க. இல்லன்னா அங்ேக ஒருத்தங்க ஏங்கி தவிச்சு ேபாய்டுவாங்க என்றாள். அப்படியா. புrயற மாதிr ேபசேவ மாட்டியா என்று ேகட்க ேடய் ந< சும்மா இரு நான் உன்கிட்ட ேபசேவ இல்ைல. அது அது வந்து என்ன மா ெசால்லுற எனக்கு ஒன்னும் புrயைலேய என ேஷயன் . சிவா மனதுக்குள் இவ ெதrஞ்சு ேபசுறாளா . " நம்ம ரூமா அது எங்க இருக்கு . சீக்கிரம் ேமல நம்ம ரூம்க்கு வந்து ேசரு என்று ெசால்லிவிட்டு திரும்பினான். இங்க நின்னு ஏதும் ேபச முடியாது.

ெமல்ல அவள் புறம் திரும்பிய ேசயன். ஏன்டா இப்படி ேகட்குற . என்னடா ஆச்சு ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க? ஏதாச்சும் பிரச்சைனயா . இன்னும் உன்ேனாட மிஷன் முடியைலயா? என வழக்கமான தனது ேகள்வி ேகட்கும் ேவைலைய வதினி ஆரம்பிக்க . ஏண்டி என் வாழ்க்ைகல வந்ேத.சற்று ேநரம் கழித்து ெமல்ல படிகைள ஏறி ேமேல வந்த வதினி ேசயன் அைறக்குள் ெசன்று பாக்க அங்கு ேஷயன் த<விரமாக ஏேதா ேயாசைனயில் இருப்பைத பாத்து அவன் அருகில் ெசன்றாள். என்ன ஆச்சு ேசஷு. சற்று சத்தமாக சிrத்து விட வதினி அவைன முைறத்து . பின் சிறிது இைடெவளி விட்டு. அப்புறம் அன்ைனக்கு உன்ேனாட உயிைர பற்றி கூட கவைலப்படாம எனக்கு அவனுங்கைளப் பிடிக்க உதவும்ேபாதும் சr. ந< இன்னும் வளரேவ இல்ைலயா தினு என்று ேகட்க அவைன விசித்திரமாக பாத்த வதினி. இல்ைல ந< இப்ேபா எதுக்கு சிrச்ச ெசால்லு. 18 நதியில் விழும் இைல இந்த காதலா கைரையத் ெதாட இத்தைன ேமாதலா விழுந்தது நானா எழுந்திடுேவனா ? எழுந்திடும்ேபாதும் விழுந்திடுேவனா ? உன்ைனப் பாப்பைத நான் அறிேயன் உன்ைன பாக்கிேறன் ேவறு அறிேயன் என்னுடன் ந<யா ? உன்னுடன் நானா ? நாேன ந<யா ? ந<ேய நானா ? இது என்ன ஆனந்தேமா தினம் தினம் சுகம் சுகம்!!! ேஷசு . சrதான் என்று மனதுக்குள் நிைனத்து. எப்ேபா உன்ைன பாத்ேதேனா அப்ேபாேவ நான் நானாக இல்ைல. நான் உண்டு என் ேவைல உண்டுன்னு இருந்ேதன். எனக்கு எப்படி இருந்தது ெதrயுமா. என ெசால்ல அைத ேகட்ட ேசயன் . இல்ல ஒன்னும் இல்ைல என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட மறுபடியும் எேதா ேயாசைனயில் முழ்க வதினி. அதன்பின் இரயில்ேவ ஸ்ேடஷன்ல என்ைனக் கண்டுெகாண்டும் என் காதைல என்ேனாட நிைலைமைய புrந்துெகாண்டு எனக்ேக எனக்காக என் கடைமைய சrவர ெசய்வதற்காக என்ைன விட்டு ேபான பாரு அப்ேபாேவ ந< இன்றி நான் இல்ைல மாதிr ஆகிப்ேபாச்சுடி. என சிணுங்க அைத ரசித்து விட்டு. ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க? ஹ்ம்ம் ஒன்னும் இல்லடா என்று அவைள ஏறிட்டுப் பாத்தான். ஒரு பக்கம் ந< ேபானது வருத்தமா இருந்தாலும் இன்ெனாரு பக்கம் உன்ேமல என்ேனாட காதல் மதிப்பு கூடிக்கிட்ேட தான் இருந்தது ெதrயுமா என்று அவளது பட்டுக் கன்னத்தில் . என்ேனாட ைஹட் என்னனு உனக்கு ெதrயுமா 160 cm .

நடந்துக்க மாட்ேடன் என்று உறுதி அளித்த பின்தான் அவள் அைமதியாக தனது ேகள்விகைள ெதாடுக்க ஆரம்பித்தாள். நான் உன்ைன ஒண்ணுேம பண்ணைலேய என்று ெசால்லியபடிேய தனது விஷம ேவைலகைள அவளது இைடயில் ெதாடர வத்தினி இன்ப அவஸ்த்ைதக்கு ஆளானாள்.முத்தம் ைவக்க வத்தினியின் முகம் ெவட்கத்தால் ரத்த நிறத்தில் சிவந்து ேபானது. எங்க ஆமி ெமன் வாழ்க்ைக எல்லாம் ெநருப்பு ேமல நடக்கறதுக்கு சமம். உன்ைன அப்படிேய நாலு ேபாடலாமான்னு இருந்துச்சு” என்று ேகாபத்தில் அவள் படபடெவன ேபச ேஷயன் அவளின் அைசவுகைள ஊன்றி கவனித்துக்ெகாண்டு இருந்தான். அவனின் அருகாைமயில் தன்ைன மறந்த வதினிக்கு வழக்கமான சந்ேதகங்கள் தைலத்தூக்க அவள் ேஷயைன தள்ளிவிட்டு.. ெவயில் மைழ குளி என்று கூட பாக்காம நாங்க நாட்டுக்குப் ேபாராடும்ேபாது எங்களுக்கு வட்டு < ஞாபகம் இருந்தால் எங்க உணச்சிைய டக்குனு காட்டமாட்ேடாம். ந< வந்த. . “ஹ்ம்ம் ேநா ெசல்லா இங்க இருந்ேத ேபசு இனி உன்ைன விட்டு பிrயற மாதிr நான் ைவக்கமாட்ேடன். என்ேமல லவ் இருக்குனு ெசால்லுற. அப்படி இருக்கும்ேபாது ஒரு ெபண்ைணக் காதலிப்பது என்பது என்னால நிைனச்சுக்கூட பாக்க முடியைலடா. என்ேனாட எல்லா விரதமும் ேபாச்சு. அப்புறம் ஏன்டா என்ைன வழியனுப்ப ஸ்ேடஷனுக்கு வரல. என்னடா அப்படி பாக்கிற ந< சமத்து ைபயனா இருக்ேகன்னுதான ெசான்ன? இப்படி எல்லாம் பாத்தால் நான் ேபாயிருேவன் என அவைன மிரட்ட அைத சட்ைட ெசய்யாமல் ேமலும் அவைள விழுங்குவது ேபால் பாக்க வத்தினி நிைலைமேயா பrதாபமாக ேபாய்விட்டது. அது எங்களுக்கு ஆமில முதல் பாடம். ேடய் ேஷஷு. என்னடா பண்ணுற விடு என்ைன. எனக்கு எவ்ேளா ேகாபம் வந்ததுன்னு ெதrயுமா. இப்படி ேகள்வி ேகட்ேட என்ைன கவுத்துப்புட்ட என்று அவைள தன் மடியில் அமத்தி இறுக்கி அைணத்து அவளது கழுத்தில் முகம் புைதத்தான். எப்ேபா என்ன நடக்கும்னு ெதrயாதுடா. உன்ைன எவ்ேளா ேதடிேனன் ெதrயுமா திடீன்னு பாத்தா திருட்டுத்தனமா ஒழிஞ்சுருந்து பாக்குற. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ெபாண்டாட்டி ஆகறது ெபருைமயா இருந்தாலும் சண்ைடயில் இறந்து ேபாகும்ேபாது அவங்க வாழ்க்ைக ேகள்விக்குறி ஆகிடும்... அவனது பாைவ அவைள ஏேதா ெசய்ய சட்ெடன தனது ேபச்ைச நிறுத்தி. அைத ரசித்த ேஷயன் ேமலும். என்ன ேஷஷு இது விடு என்ைன நான் ேபாேறன் என்று மீ ண்டும் எழ முயல ேஷயன் அவைள விடாமல் மடியில் உட்கார ைவத்து. இதுக்குத்தான் என்ைன உன்ேனாட மடியில உட்காரவச்சியா ந< என்று திமிறியபடி ேபச அவன் சத்தமாக நைகத்துவிட்டு. வாழ்க்ைக முழுதும் இப்படிேய நாட்டுக்கு ேசைவ ெசஞ்சுட்டு இருக்கலாம்னு இருந்ேதன்.

. “என்னடா இன்னும் ேகள்வி பாக்கி இருக்குதா ம்ம்ம் இங்க வா என்ன ெசால்லு “ என்று இதுதான் சாக்ெகன்று தன்புறம் மீ ண்டும் இழுத்து அைணத்துக்ெகாண்ேட வினவ அவனின் ேதாளில் சாய்ந்துெகாண்டு. இந்த மாதிr பீல்டுல இருக்கிறவங்க கல்யாணேம பண்ணிக்கறது . எத்தைன கிேலாடா ந< இந்த கனம் கனக்குற.. “என்ைன என்ன ெபாறுப்பு இல்லாதவள்னு நிைனச்சியா ேஷஷு... “ேஹய் இல்லடி. பாரு என் ைகைய என காட்ட “ேபாடா நான் நிறுத்தமாட்ேடன் ேபச்சு ேபச்சா இருக்கும்ேபாேத ந< என்ன பண்ணுற . எனக்கு எப்படி இருக்குனு ெதrயுமா உனக்கு. ேஷயன் அவளின் இதழ்கைள மீ ண்டும் தனது இதழ்களால் சிைறபிடித்தான். எங்ேக அது எல்லாம் ேஷயனின் காதுகளில் ஏறினால் தாேன! அவன் முன்ேனறி அவள் முகம் எங்கும் முத்தங்கள் இட்டபிறகு அவளது இதழ்கைள சிைறப்பிடித்தான்.. “இன்னும் ஒரு வாரத்துல தாலிையக் கட்டி ெமாத்தமா வசூலிக்கிேறன்டி என் மாமன் மகேள .“ேஷஷு சீ அப்படி பாக்காேதன்னு ெசான்ேனன் ந< என்னடானா இப்படி. என்னால உன்ேனாட கடைம ெகட்டுப்ேபாகும்னு யாருடா ெசான்னா.. ேபா ந< என்கிட்ட ேபசாேத” என்று அவைன மாறி மாறி தைலயைண ெகாண்டு அடிக்க ேஹய் நிறுத்துடி வலிக்குது. ராஸ்கல் “ என அவைன மீ ண் டும் அடிக்க ெதாடங்க. ெபrய இவனாட்டம் ேபசுற.. பின்ன ந< ெசால்லுறதுக்கு இதுதானடா அத்தம். என் ேமல இருந்து முதல்ல எழுந்திr என்று அவளது ெபண்ைம விழித்துக்ெகாண்டு எச்சrக்ைக உணேவாடு ெசால்ல. பிறகு சற்று ேநரத்தில் அவைள விடுவித்த ேஷயன். உன்ைன. சீ ந< ெராம்ப ேமாசம்டா .” “ந< ேபசாத. ேஷஷு என்ற வாத்ைத காற்ேறாடு கலந்து ேபாக முதலில் அவேனாடு ஒன்றிய வத்தினி பிறகு தன் உணவு ெபற்ற ேஷயைன பிடித்து தள்ளிவிட்டு “u u uu shameless fellow. ஓேக இப்ேபா ேபாய் தூங்கு நாைளக்கு ஊருக்கு ேபாகணும்ல” என்று அவைள அனுப்பி ைவத்தான். அவேளா ேபாகாமல் இவனது முகத்ைதப் பாத்துக்ெகாண்டு நிற்க அைத பாத்த ேஷயன். வத்தினி நிைலதடுமாறி அவன் ேமல் விழ ேஷயனுக்ேகா அன்று ஒரு நாள் இப்படி அவன்ேமல் விழுந்தது ஞாபகத்தில் வர அப்படிேய திருப்பி அவள் ேமல் வந்த ேஷயன் அவளது விழிகைள உற்று ேநாக்க வத்தினியும் அேத நிைனவில் “ேடய் ேஷயா” என திணறிக்ெகாண்ேட..ேபா நான் ேபாேறன்” என்று அவைன தள்ளிவிட்டு எழுந்திrக்க அவன் அவளது ைகையப் பற்றி இழுத்தான்.. என்ன நான் அப்படி ெசால்லவரல . உன்ேனாட எந்த கடைமக்கும் நான் துைண வரமாட்ேடன்னு நிைனச்சியா ந<. உன்னால எப்படி இப்படி நிைனக்க முடிஞ்சது” என்று அழும் குரலில் ேகட்க ேஷயன் அவளது ேகள்வியில் சற்று ஆடித்தான் ேபாய்விட்டான். நான் அப்படி ெசால்ல வரல. ேபாச்சு ேபா என்ேனாட எலும்பு எல்லாம் ெநாறுங்குது.

. ேபா நான் இப்ேபாேவ ேபாய் மாமா கிட்ட இந்த கல்யாணம் ேவணாம்னு ெசால்லுேறன்” என்று அவைன விட்டு விலகி நகர. ந< என்ன ெபrய அப்பாடக்கரா ராஸ்கல் என்ன ைதrயம். எங்க என்ேனாட கண்ண பாத்து ெசால்லு இத” என்று அவளிடம் ேகட்க.? எப்படி ெசால்ேவன் புrயும்படி ஆைள விடுடா மன்னிச்சுக்கடி காதல் ெசய்ேவன் கட்டைளப்படி .. விடியல் இருவருக்கும் அதிக உற்சாகத்துடன் விடிந்தது. ேஷயன் அவளது கரத்ைத இறுக்கமாகப் பற்றி. வத்தினியிடமிருந்து பதில் வராதைதக்கண்டு அவனது முகத்தில் புன்னைக அரும்ப “தினு ெசல்லா . இங்க பாரு. எங்ேக அவனது ைகயில் மீ ண்டும் அகப்பட்டு விடுேவாேமா என்று அவள் ஓடிப்ேபாவைதப் பாத்து சிrத்துவிட்டு ேபாய் தனது படுக்ைகயில் விழுந்தவன் அவளது நிைனவில் அப்படிேய உறங்கிவிட்டான். அது மட்டும் எப்படி உன்ேனாட மரமண்ைடக்கு ஏறாம ேபாச்சு” என நிறுத்தி அவள் முகம் பாக்க அவள் இன்னும் சமாதானம் ஆகாமல் சிணுங்கிக்ெகாண்டு இருப்பது ெதrய “நான் என்ைனேய மறந்து பாத்த முதல் – கைடசி ெபாண்ணு ந< தான்டி. இல்ைலனா இங்ேகேய என்கூடேவ படுத்துக்ேகா. இது உன்ைன பாக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் என்ேனாட கணிப்பு அப்படி இருந்தது. என்ன பாத்தா உனக்கு இப்படி ஒரு நிைனப்பு வரும். 19 அடடா இன்னும் என் ெநஞ்சம் புrயைலயா? காதல் மைடயா? இது என்னடி இதயம் ெவளிேயறி அைலகின்றேத காதல் இதுவா. சும்மா கவைலப்படாம ேபாய் தூங்கு. அைனவரும் ஒருவழியாக ராமநாதபுரம் வந்து ேசந்தன. நான் தான் ெசான்ேனேன உன்ைன பாத்த பின்பு நான் நானாக இல்ைலன்னு . “ உன்ைன சீ ேபாடா நான் தூங்க ேபாேறன்“ என்று அவனது ைகயில் அகப்படாமல் ஓடிவிட்டாள். காைலேல எழுந்து ேபாய்கலாம்” என்று கண் சிமிட்டி ெசால்ல அதுவைர ம்ம்ம் என்று தைலைய ஆட்டிக்ெகாண்டு இருந்தவள் இவனது கைடசி வாத்ைதயில் திடுக்கிட்டு நிமிந்து பாக்க அவனது கண்ணில் விஷமம் கூடுவது நன்றாக ெதrய அவைன நன்றாக முைறத்து..இல்ைலயா.. இனிேமலும் ேவற யாைரயும் ஏெறடுத்துப் பாக்க மாட்ேடன் ேபாதுமா. காத்திேகயன் – சுமித்ரா தம்பதிய அைனவைரயும் மலந்த முகத்துடன் வரேவற்க. அங்ேக ஒரு ஜ<வன் தூண் பின்னாடி ஒளிந்துெகாண்டு வாசைலப் பாத்து யாைரேயா எதிபாத்துக்ெகாண்டு இருந்தது. “ என்ைன விட்டு ந< ேபாயிருவியாடி..

உன்ன நம்புேனன் பாரு என்ைன ெசால்லணும் என்று அவள் தன் ேபாக்கில் அவைன திட்டி ெகாண்டு ேபாக ேஹ நிறுத்துடி ேபாதும் ந< ெராம்ப ேபசுற. . ேமல வாடா மவேன உனக்கு இருக்கு என்று மனதுக்குள் சிவாைவ வறுத்து எடுத்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். இன்னும் ேபாற வர ெபாண்ணுங்கள ைஸட் தான் அடிக்குது. அைத கவனித்த வத்தினி ேஷயன் கவனம் சிவா பக்கம் திரும்பாமல் பாத்துக்ெகாண்டாள்.ந< என்னடான்னா உன்ேனாட சீனிய பின்னாடி ெதாத்திக்கிட்டு திrயற. ேமல வந்த சிவா ஆைசயுடன் சிந்து. முத்தம் தந்ெதன்ைன திருத்திக்கணும் தண்டைன சrயா? ேஷயன்-வதினிக்கு ஆரத்தி எடுத்தபின் உள்ேள அைழத்து ெசன்றன.சி.படபடக்கும் எனது விழி பாத்து நடந்துக்கணும் ெசால்வது சrயா? தவறு ெசய்தால். உனக்கு ெகாஞ்சமாவது அறிவு இருந்தா இப்படி ேபசுவியா? நான் ேபாேறன் என்று ேகாபமா ெசால்லிவிட்டு அந்த இடத்ைத விட்டு நகர. மில்டrகாரன நம்ப கூடாதுனு எனக்கு நல்லா புrஞ்சுருச்சு.. சிந்துவின் தந்ைத. எவ்வேளா ேநரம் உன்ன ேதடிக்கிட்டு இருந்ேதன் ெதrயுமா. இவன. சிந்து ஸாr சிவா ஏேதா ேகாபத்துல ேபசிட்ேடன் என்றாள்.ந< ேபசாத என்ன மறந்துட்ேட. ேபா அப்படிேய ேபா..கீ ழ ேஷயன் சீ இருக்கா.. எேதச்ைசயாக ேமேல நிமிந்து பாத்த சிவா ேகாபத்ேதாட நின்று ெகாண்டு இருந்த சிந்துைவ பாக்க ேசயனுக்கு ெதrயாமல் ேமேல ெசன்றான். இங்க யாரு கூட ேபசிக்கிட்டு இருக்கா என்று எண்ணியபடிேய அைறக்கு உள்ேள ெசன்று பாக்க அங்ேக சிவாவின் ைகைய பிடித்து ெகாண்டிருந்த சிந்துைவ பாத்தா. ெகாஞ்சம் கூட முகத்துல கவைல ெதrயுதான்னு பாரு.என " ேபசாத. ஏன் என்றால் இதுவைர தனது தந்ைதேய அவள் அப்படி ஒரு ேகாபத்தில் பாத்தேத கிைடயாது.... அப்படி இருக்கிறப்ேபா ைம டாலிங்னா ஓடி வர முடியும். அைனத்து விருந்தினருக்கும் என்ன ேவண்டும் எல்லாம் சrயாக இருக்கிறதா என்று பாத்து ெகாண்ேட வந்த கணபதிைய சிந்துவின் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது. அவருக்கு நம்ம விசயம் ெதrயாது அப்புறம் வருவுக்கும் நம்ம விசயம் ெதrயாது. என்ன இங்க விட்டுப்ேபானாேன. இது சிந்து குரல் மாதிr இருக்ேக.. சிந்து என்று ேகாபமாக கூப்பிட அவரது குரைல ேகட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பாத்த சிந்து அரண்டு ேபாய் விட்டாள். கண்டுகிறாதமாதிr இருக்க.. இங்ேக சிவா சிந்துைவ ேதட அவள் ேமேல மாடியில் இருந்து அவைன பாத்து.. அப்பா என்று சிவா பின்னால் ெசன்று ஒளிந்து ெகாண்டாள்.

கடவுேள இப்படியா வந்து மாட்டுேவாம்..." என்னது இவதான் உன் அப்பாவா அதாவது என் மாமனா.. " சிவா என்ன இது என்ன ெசால்லுறாரு இவரு ' அது நான் ெசால்லுேறன் ேஷயன்... இத ஏன் என்கிட்ட முன்னாடிேய ெசால்லல.. ேபான தடைவ ேவைல விசயமா வந்ததனால இத பத்தி ேபச முடியல.ஹி மாமா நல்லா இருக்கீ ங்களா? அப்புறம் பாருங்க உங்க ெபாண்ண நான் விரும்புேறன். இங்க உன்ன விட்டுட்டு வர ெசான்னா லவ் பண்ணியிருக்கான். இன்ைனக்கு என் எலும்பு அேராகராதான்.என்று நக்கலாக ேகட்க. நாம நல்லா வசமா வாங்கி கட்டிக்க ேபாேறாம் என்று சிவா சிந்துவின் காதுக்குள் ெமதுவாக ேபச அங்க இருந்த கணபதிக்கு ேமலும் சிவா ேமல் ேகாபம் கூடியது.. அதுவும் ட்யூடீ ைடம்ல என்று ேஷயன் ேகாபமாக ெசால்ல ேஷஷு ேபாதும் நிறுத்து எல்லாைரயும் உன்ைன மாதிr பாறாங்கல்லா இருக்க ெசால்லுறியா. ெமதுவா ேபசுடி ேபசுடின்னு.. அவகளின் ேபச்சு சத்தம் ேகட்டு அங்ேக வந்த ஷிrேஷயன் என்ன நடக்குது இங்க சிவா என ' ஸா அது வந்து . அப்பிடி தாேன அண்ணா என்று அங்ேக வந்த வத்தினி ேஷயன் மீ து சாய்ந்து ெகாண்ேட ெசால்லி முடித்தாள். உனக்கு ஜூனியனா உன்ன மாதிrேய இருக்கனுமா? எங்க அண்ணாவ பத்தி ஏதும் குைற ெசான்ன பிச்சு புடுேவன் உன்ன என்றாள் வரு.. இவன..." கணபதி என்னப்பா தம்பி என் கிட்ட ேபசின ேவகம் இப்ேபா எங்க ேபாச்சி. சாக்கும் வத்தினிக்கும் அப்புறம் எல்ேலாருக்கும் இப்ேபா ெதrய ேபாகுது... இங்க ஒருத்தன் ெபாண்ண ெபத்தவன் பக்கத்துல இருக்ேகன் இவன் என்னடான்னா என்ைன பக்கத்துல வச்சுகிட்ேட இன்னும் ேபசுறான்.. . அப்ேபாேவ ெசான்ேனன். அய்ேயா ஹி .நான் அது . அப்பா என்று சிந்து மீ ண்டும் அவைர ஞாபகப்படுத்த. நல்லாேவ ெதrயுது அவ பாைவயிேலேய ெதrயுது. இப்ேபா ேகட்குேறன் உங்க ெபாண்ண எனக்கு கட்டி ெகாடுப்பீங்களா மாமா? என்று ேநரடியாக விசயதுக்கு வர ஏேனா கணபதிக்கு அவனின் இந்த ேநரடி தாக்குதல் பிடித்து விட்டது. என்னது லவ் பண்ணாறா. ந< ேகட்டியா? இப்ேபா பாரு மாமனாரு ெராம்ப பாசமா பாக்குறா. நம்ம சிவா அண்ணா என்ைன இங்க விட்டு ெசல்ல வந்தப்ேபா எங்க சிந்துைவ முதல் பாைவைலேய சிைறபிடித்து தன் மன ெபட்டகத்தில் அைடத்து ைவத்து தன்னுடன் எடுத்து ெசன்று விட்டா..

ேசா சும்மா ேகாபப்படுற மாதிr நடிக்கிறத விட்டுட்டு இங்க இன்னும் ஒரு கலயானத்துக்கு ெரடீ பண்ணுங்க.. நாேன ெசால்லுேறன். நாைளக்கு இங்க ெரண்டு ேபருக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் என்று திட்டவட்டமாக வத்தினி ெசால்ல. ந< சrன்னு ெசான்னா இந்த முகூதத்திேலேய ெரண்டு பிள்ைளங்களுக்கும் கல்யாணத்த முடிச்சலாம்...ஹ்ம் இனி என்ன நடக்குேமா. எல்லாம் நல்ல படியாக முடித்து விட்டாச்சு என்ற எண்ணத்தில் ேஷயன் ஒரு சின்ன தவைற ெசய்துவிட்டு வந்துவிட்டைத மறந்து ேபாக.. வேட < திருவிழா ேகாலமாய் காட்சி அளிக்க இரண்டு ேஜாடியும் அந்த சந்ேதாச ெவள்ளத்தில் மூழ்கி ெகாண்டு இருந்தன. ந< கவனிக்கல. என்ன ைபயன் ெகாஞ்சம் விைளயாட்டு புள்ள.. பதட்டத்துடன் வந்த சுமித்ரா காத்திேகயன் அருகில் வந்து யாருக்கும் ேகட்காத குரலில் விசயத்ைத கூற அவருக்கு உலகேம தட்டாமாைலயாய் சுற்ற ஆரம்பித்தது... அைனவரும் இைதேய ஆேமாதிக்க கணபதி ேவற வழி இல்லாமல் சr என்று ெசால்லிவிட்டா.. எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கட்டும் என்று ெசால்ல எனக்கும் ஆைச தான் ஆனால் விதி மறுபடியும் இவகளின் வாழ்க்ைகயில் விைளயாடியது . ஆனா ேவைலனு வந்தா அவன மாதிr ெபாறுப்பு யாருக்கும் கிைடயாது. . ஒரு கணம் அைமதி காத்த கணபதி என்ன ெசய்வது என்று குழம்பி ேபாய் இருந்தா.இங்க அதுேவ அவனது வாழ்க்ைகைய நிைலகுைலய ைவக்க ேபாவது ெதrயாமல் இருந்து விட்டான். நாங்க ெசால்லுேறாம் ேகப்டன்... அவrன் முக மாற்றத்ைத கவனித்து ெகாண்ேட இருந்த ேஷயன் அவரது அருகில் வந்து .. அங்ேக ெமாத்த குடும்பம் கூடி விட இனி என்ன ெசய்வது என்று குழப்பத்தில் இருந்த கணபதி அருேக வந்த கருணாகரன் ேடய் கணா சம்மதம் ெசால்லுடா. உடம்புக்கு ஏதும் இல்ைலேய என்று ேகட்டவனுக்கு பதில் காத்திேகயன் ெசால்லுமுன். ஒரு கல்யாணத்திற்கு ேவைல பாத்த அைனவரும் ெரண்டு கல்யாணத்திற்க்கு ேசத்து பாக்க அங்ேக மகிழ்ச்சிக்கு எல்ைல இல்லாமல் ேபானது. அத விட்டுட்டு என்ன குைற ெசால்லுற. " என்ன ஆச்சு மாமா ஏன் முகம் ஒரு மாதிr இருக்கு.. என்று ராகுல் கூட்டத்தின் தைலவன் வந்து நிற்க ேஹ ந< எப்படி இங்க உன்ன நான் என்று ேகாபமா அவைன ேஷயன் ெநருங்க . இரண்டு ேஜாடிகளும் திருமணத்திற்குகாக எல்லா சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கும் தயாராகி ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது .என்னது உனக்கும் இது எல்லாம் ெதrயுமா? இத ஏன் எனக்கு முன்னாடிேய ெசால்லல என்று இப்ேபாது ேகள்விய வரு பக்கம் திருப்பிய ேஷயைன பாத்து வத்தினி 'நான் தான் அன்ைனக்கு ட்ைரன் டிக்ெகட் எடுக்கும் ேபாது ெசான்ேனேன.

என்ன ஒரு திருப்பம்.. இதுக்கு ேபருதான் கூண்ேடாட ைகலாசத்துக்கு பாஸல் பண்ணுறதுனு ெபrயவங்க ெசால்லியிருக்காங்கேளா என்று ேகலி சிrப்பு சிrத்தான் சிவா. விதிேயாட விைளயாட்ட பாத்தியா. பரவாயில்ல இப்ேபா ஒேர கல்லுல மூன்று மாங்காய் என கருணாகரைனயும் ேசத்து ெசால்ல ேஷயன் சிவாைவ பாத்த பாைவயியில் நிச்சயமாய் ஒரு துளி கூட ேநசம் இல்ைல. அந்த விசுவாசமான ஆள ந< பாக்க ேவண்டாமா என்று அவன் ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத . ஆனா பணத்துக்காக உனக்கு விசுவாசமா இருந்த உன்ேனாட ஆள நான் விைலக்கு வாங்கிட்ேடன். என்ன .. ஏன்டா பாவிங்களா அவ வாழ்க்ைகல இப்படி விைளயாடுற<ங்க.. இப்ேபா உன் வாழ்க்ைகல ெராம்ப நல்லா விைளயாடுதுல்ல என ெசால்லி ேமலும் உரக்க .. எப்படி என்று நான் ெசால்லுேறன் . இப்படி பண்ணிட்டிேயடா. இப்ேபா நான் உயிேராட இருக்கிறது கூட அவனால தான். அந்த புள்ைள உனக்கு என்னடா பாவம் ெசஞ்சுச்சு. இப்ேபா உன்ன அழிக்க நான் இங்க வந்துேகன். கணபதி . ந< நாட்டுக்காக என்ன அழிக்க வந்த. என்ன ஷிrேஷயன் சா என்ன அப்பிடி பாக்குற<ங்க இப்ேபா இங்க என்ன நடக்க ேபாகுது ெதrயுமா..என்று . அதுக்கு தான். அவைன விட்டா அேத ெநாடியில் சிவாைவ துவம்சம் ெசய்திருப்பான்...எவ்வேளா நாைளக்கு தான் நான் நல்லவனா இருக்கிறது . ஏது.என்று ேஷயன் தனது துப்பாக்கிைய ைவத்து ெசால்லி ெகாண்டு திரும்பும் ேபாது அவன் கண்ட காட்சி ேஷயைன மட்டும் அல்ல அங்கு இருந்த எல்ேலாைரயும் அதிர ைவக்க . " அங்ேக சிவா வத்தினி ெநற்றி ெபாட்டில் துப்பாக்கிைய ைவத்து நின்று ெகாண்டு இருந்தான் . முதல்ல இவ அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாரும்.. பாத்தியா ேஷயன் இது தான் நான் ெசான்ன விதி. ' சிவா ஷூட் ஹிம் .. ந<ங்க வருைவ ேதடி வரும்ேபாேத அவள கடத்தின இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு ெநனச்ேசன். ஆனா உங்க வத்தினி ெசம்ம ஷாப் உங்க்ளுக்கு இடத்த சாமத்தியமா காட்டி ெகாடுத்துட்டா..... " ஹாஹாஹாஹா . இவள அங்ேகேய த<த்து கட்டனும் இருந்ேதாம்.. உங்கள எல்லாம் சும்மாேவ விட கூடாது என்று கத்த. அவன் ைகப்பிடியில் மயக்க நிைலயில் வத்தினி இருந்ததால் அவனால் ெவறும் ேவடிக்ைக மட்டுேம பாக்க முடிந்தது.. உன்ன ேபாய்யா நல்லவன்னு நம்பிேனாம். இவள ேமல அனுப்பிட்டு உங்ள அனுப்பலாம்னு இருக்ேகாம்... எதுக்கு இவ்வேளா ேகாபப்படுற<ங்க நான் ெசால்லுறத ேகட்டுகிட்டு அப்புறம் ேகாபப்படுங்க ேஷயன் சா .நில்லுங்க ஷிrேஷயன்.." நாேன தான் பாஸ் ." " சிவா ந<யா . இப்படி ஒரு திருப்பத்த ந< எதி பாத்துருக்கா மாட்ேடன்னு உன் முகேம காட்டி குடுக்குது ேஷயன்..... இப்ேபா இங்க வர ேவண்டியதா ேபாச்சு.

ஏன் உனக்கு உன் உயி மட்டும் சக்கைர. பின்னால் ேஷயன் நழுவி வந்தது யாரும் கவனிக்கவில்ைல. அத இன்ெனாருநாள் சாவகாசமா ெசால்ேறன். இப்ேபா வந்த ேவைலேய நாம பாக்கலாமா. சிந்து டாலிங் .... துப்பாக்கிக்கு பயந்து அவன் நிற்கவில்ைல. " யாரு இவன்.. ேவணாம் விக்கிரம் அங்ேகேய நில்லு. மத்தவங்க உயி எல்லாம் உப்பா.. சிவா உன் உயி ேமல உனக்கு அவ்வேளா ஆைசயா? உன்னால எவ்வேளா உயி ேபாயிருக்கு ெதrயுமா? இப்ேபா நாட்ைட காட்டி குடுக்கிறிேய. 20 ெவல் .. இல்ல.. என்ற புதியவன் ேமஜ விக்ரம் பிளாக் ேகட்ஸ்.... அது ஒரு ெபrய கைத சிவா.. என்று ேயாசித்து ெகாண்ேட சிவா வத்தினி ேமல் கவனம் ெசல்ல அவன் மீ ண்டும் ேயய் கிட்ட வராத.. என்னடா ேநத்து வைரக்கும் நம்ம கூட காதல் பாட்டு எல்லாம் பாடிட்டு இன்ைனக்கு நமக்ேக ஆப்பு ைவக்கிறாேளன்னு பாக்கிறியா... இல்ல இவள சுட்ருேவன்.. என்னடா நடக்குது இங்க.பின்னால் அவன் நகர. என்று மிரட்டினான். இனி ெபாறுக்க முடியாது என்று இவகள் அசரும் ேநரத்திற்காக காத்து இருந்த ேஷயன்.... எப்படி தப்பித்தான் இவன் .. என் வத்தினி என அவன் மனம் முழுவதும் அவைளேய சுற்றி ெகாண்டு இருக்க. மாமன ைஸட் அடிக்கிறத விட்டுபுட்டு ெகாஞ்சம் கடைமையயும் கவனி ஆத்தா. ந< எல்லாம் இருந்தா என்ன ெசத்தா என்ன என்று ேபசிேய படிேய முன்ேனற ...... அந்த புதியவனின் வரவால் ெமாத்த ஆட்களின் கவனம் வந்தவன் ேமேல இருக்க ேஷயன் ெசால்லாமல் பின்னால் நகந்து அந்த தைலவன் கிட்ட ெநருங்க எண்ணும் ெபாழுது சிவாவின் ெநற்றி ெபாட்டில் துப்பாக்கிைய ைவத்து ேஹ அைசஞ்சா அவ்வேளாதான் என்று சிந்து எச்சrக்க சிவா அதிந்துதான் ேபானான்.. வந்த அந்த புதியவன் " என்ன மாப்பிள்ைள குழப்பம்மா இருக்ேகா.சிவா என்று ெசால்லிய படிேய முன்ேனற. வரு அவகள் ைகயில் இருந்ததால் அவன் ேயாசிக்க. அவனின் சினம் கண்டு தான் இவ்வேளா சீக்கிரம் சிக்கிவிடுேவாம் என்று எண்ண வில்ைல... சிந்துவின் உதவியால் அவள் ைகயில் ைவத்து இருந்த துப்பாக்கிைய வாங்கியவன் சிந்து .. அதுவும் இன்னும் எவ்வேளா ேநரம் என்று பாத்து விடுேவாம் என்று பின்னால் இருந்து வந்த குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பிய அைனவரும் அங்ேக நின்றவைன சற்றும் எதிபாக்கவில்ைல. உன் உயிேர அங்ேக ேபாவதற்காக நிற்குேத ஸ்ரீ என்ன பண்ண முடியும் உன்னால என்று அவைன கத்தி முைனயில் நிற்க ைவத்து சிவாவுடன் ேசந்து அந்த தைலவன் ெஜயித்து விட்ட மிதப்பில் சிrக்க பின்னால் இருந்து என்ன ஒரு சிrப்பு பூrப்பு ெவற்றி கிைடத்து விட்டது என்று வந்த மிதப்ேபா.சிrக்க ... என்று ெசால்லி. ேஷயன் முகத்தில் குழப்பம்.

. அவள் ேமல் ரத்தம் படிந்திருந்தைத கண்ட ேஷயன் குண்டு இவள் ேமல் தான் பட்டுவிட்டது என பைதக்க. அவள காப்பாத்துறதுக்கு பதில நாேன ெகான்னுட்ேடேன. இப்ேபா என்ன விட ேபாறியா இல்ல நான் சுடவா என்று மிரட்ட விக்ரம் தப்பி வந்ததில் தடுமாறி தான் ேபாட்ட திட்டம் எல்லாம் தவிடுெபாடி ஆனதில் அதிச்சி அைடந்த சிவா வதினிைய ைவத்து தப்பிக்கலாம் என்று எண்ணி இருக்கும் ேபாது அவள் விழித்து அவைனேய மிரட்ட.வத்தினி சrத்து கீ ேழ விழுந்த ெபாழுது இைத அவன் முற்றிலும் எதிபாக்கவில்ைல என்று அவன் முகம் காட்டி ெகாடுக்க அங்ேக ஒரு மயான அைமதி நிலவியது. இவள் முழிசுட்டாேள. மற்றவகைளயும் விக்ரம் கூட வந்தவகள் பிடித்து விட்டன. அவன் உணராத வண்ணம் அவனின் பாக்ெகட்டிலில் இருந்த சிறிய ரக துப்பாக்கிைய ெமதுவாக எடுத்த வத்தினி அவனின் இதய பகுதியில் ைவத்து சிவா என்ைன விடு இல்ல உன்ன சுட்டிருேவன். இப்ேபா என்ன ெசய்வது? அவைன மீ றி எல்லாம் நடக்க அவன் இனி தான் ெசய்வதற்கு ஒன்னும் இல்ைல என்று சிவா ெநாந்து விட்டான். கடவுேள என்று அழ அேடய் . ெபrய இவனாட்டம் ேபசின. சிறு வயதில் NCC மற்றும் கராத்ேத பயின்றதால் இவனிடம் எப்படி தப்பிக்கலாம் என்று அவள் மூைள ேவைல ெசய்ய ஆரம்பித்தது. வத்தினி என அைனவரும் கத்த ேஷயன் மட்டும் சிைலயாய் நின்று விட்டான். விடு என்று கத்த அப்ேபாது அவைள எப்படியும் காப்பாத்தி விடலாம் என்று எண்ணி இருந்த ேஷயன். இது வரு என்று திடுக்கிட்டு நிமிந்த ேஷயன் அங்ேக சிவம் பிடியில் இருந்து ெமல்ல நகர முயன்ற வருைவ கண்டான். இங்க ஒருத்தி கஷ்டப்படுேறேன தூக்கி விடுற<யா . இப்ேபா இப்படி அழுவுற. வத்தினி . என அவள் அருகில் ெசன்று கண்ண < மல்க அவள் கன்னத்தில் ைக ைவத்து என்ன பண்ணிட்ேடன் நான். அப்ேபாது ெகாஞ்சம் மயக்கம் ெதளிந்த வதினி அவள் கழுத்ைத சுற்றி சிவாவின் ைகயும் ெநற்றிெபாட்டில் துப்பாக்கியும் இருப்பைத கவனித்தாள்.இருந்த இடத்திற்கு வர. அங்ேக சிவம். உன்ன நம்பி எப்படி டா நான் வாழ்க்ைக பூரா வறது என்று மீ ண்டும் ேகள்வி ெதாடுக்க ஆரம்பிக்கும் முன் அவைள ைக ெகாடுத்து தூக்கி விட்டான்.. என்னடா இது. அந்த துப்பாக்கி ெவடித்த சத்தத்ைத ேகட்டு வரு. . வரு ெசல்லா . அறிவு ெகட்டவேன. " ேஹ என்ன விடுடா. ெவக்கமா இல்ல உனக்கு நான் உன்ைன ேபாய்யா காதலிச்ேசன் என்று ஒரு குரல்.

ெராம்ப நன்றி தம்பி எங்கள சrயான ேநரத்துல வந்து காப்பாத்தினத்துக்கு ஆமா. .. ஹ்ம் விடுங்க விக்ரம் ந<ங்க வருத்தப்படுற அளவுக்கு இவன் ஒன்னும் உத்தம புத்திரன் இல்ல.ேஷயன் கல்யாணத்த முடிங்க . என்ன அப்படிேய ைக தாங்கலா ரூமுக்கு கூட்டிட்டு ேபாடா. வருேவாட. "" ஷுஊஉ . ந<ங்க . கிளம்புங்க என்று அவைன விரட்ட அவைள தன் ைகவைளயத்துக்குள் ெகாண்டு வந்த விக்ரம். அப்புறம் ெமதுவா ேபசலாம். சில ேப பாத்து திருந்துவாங்க. சிந்து.. என்னடி மிரட்டல் எல்லாம் ெராம்ப பலமா இருக்கு என " ஹ்ம் அது அப்பிடி தான் ந<ங்க தான் . விக்ரம் அருகில் வந்த சிந்து.ேபாதும் ேஷய்ன் நான் இன்னும் உசுேராட தான் இருக்ேகன். அப்புறம் ேமஜ சா. அதற்குள் விக்ரம் பிடிபட்ட எல்லாைரயும் தன்னுடன் அைழத்து வந்த ஆமி ஃேபாஸ் இடம் ஒப்பைடத்துவிட்டு. இப்ேபா ெசால்லாதடி என் ெபாண்டாட்டி. ேபாங்க ேபாய் ட்ெரஸ் மாத்திட்டு வந்து ெபாண்ணுக்கு அண்ணனா வந்து நில்லுங்க. உள்ேள வர சிவாவின் சடலத்ைத எடுத்து ெகாண்டு இருந்தன. அப்புறம் ெசால்லலாம். ஆனா இந்த மாதிr திருந்தாத ெஜன்மங்களுக்ெகல்லாம் எல்லாம் இதுதான் முடிவு என்று கருணாகரன் ெசால்ல. ைக தைல எல்லாம் வலிக்குது என்று ெசால்ல சற்று நிதானித்து அவைள பிடித்து அைழத்து ெசன்றான் ேசயன். இப்ேபா வா ந<யும் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணு என்று அவைள வம்பு இழுத்து ெகாண்ேட அவகளது அைறக்குள் ெசன்றான். இவன மாதிr ெநைறய திறைமசாலிகள் எல்லாம் இந்த மாதிr தப்பான பாைதல ேபாறதுக்கான காரணம் என்ன? சrயான வழிகாட்டி இல்லாம ேபானது தாேன.. ெபாறுைமயா ேபசலாம் என்று அவருக்கு சமாதானம் ெசால்லி அனுப்பி ைவத்தாள். உன்ன மாதிr ேதச துேராகிகளுக்கு இது தான் நிைலைம என்று நிைனத்தான். அப்படியும் ெசால்ல முடியாது தம்பி.. இன்னும் சில ேப பட்டு திருந்துவாங்க. ஐய்ேயா மாமா அது எல்லாம் அப்புறம் ேபசிக்கலாம் முதல்ல முகூத்த ேநரம் ேபாறதுக்குள்ள வரு . அப்பிடி இல்ல சிந்து. இப்படி பண்ணிட்டிேய உன் முடிவ ந<ேய ேதடிக்கிட்ட. உங்களுக்கு தனியா ெசால்லனுமா.. ெராம்ப அசதியா இருக்கு.என்று அவ ேகள்வி ேகட்கும் முன்ேன சிந்து இைடயில் புகுந்து. என்ன விக்ரம் என்ன ஆச்சு என்று ேகட்க இவன ெநனச்ேசன் ேவதைனயா இருக்கு என்றான் விக்ரம். இவரு இங்க தாேன இருக்க ேபாறாரு.. அதுேவ சrயான ஆளு அவனுக்கு வழி காட்டி இருந்தா இந் ேநரம் என்ன விட ெபrய ஆளா வந்திருப்பான் இவன். சில ேப ெசால்லி திருந்துவாங்க. ஒரு நிமிடம் அவன பாத்த விக்ரம் ந< நல்லவனாேவ இருந்திருக்கலாம்.

வழக்கமா எனக்கு தாேன சந்ேதகம் எல்லாம் வரும் இப்ேபா என்ன புதுசா உனக்கு வந்துருக்கு என்று ேகள்வி ேகட்டவைள பாத்து அவனும் சிrத்து விட்டான் .சிந்து நின்று ெகாண்டு இருந்தன . என்ன ேஷஷு என்ன ேயாசைன இப்ேபா என "ஹ்ம் இல்ல இந்த விக்ரம பத்திதான் நிைனகிேறன்.. நான் என்ன ேஜாக் ஆ ெசான்ேனன் சிrக்கிறதுக்கு என்று அவைள முைறக்க " " ஹாஹ்ஹா இல்ல ேஷஷு... வத்தினி கழுத்தில் தாலி கட்டினாலும் அவனுக்கு சிவா ேமல் உள்ள ேகாபம் தணியவில்ைல. ட்யூடீ விட்டா வடு < இருந்ேதன் இப்ேபா என்ேனாட வழிேய மாறி ேபாச்ேச என்று அவைள ெநருங்க அந்த ேநரம் . எல்லாrடமும் ஆசீ வாதம் வாங்கி முடிப்பதற்குள் வதினி ேமலும் ேசாந்து விட இதற்கு ேமல் எந்த ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயமும் ேவண்டாம் என்று ேஷயன் ெசால்லிவிட்டான்.. அவசரமாக . " ேஹ எதுக்கு டி இப்ேபா சிrக்கிற .. எனக்கு சில ெடௗட் இருக்கு. ேமலும் விக்ரம் யா என்ற குழப்பம் ேவறு அவன் மனதில்.ேஷயன் கல்யாணம் முக்கியம் என்பதால் அைத கவனித்து ெகாண்டு இருந்தன அைனவரும்.. ...... விக்கிரம் ப்lஸ் . வதினியும் அவனுடன் ேசந்து இருவைரயும் வரேவற்க விக்ரமிற்கு என்ன ெசால்லுவது என்ேற ெதrேயவில்ைல. ""அதுவா எல்லாம் உன்ன பாத்ததுல இருந்து நானும் உன்ன மாதிr மாறி ேபாய்ட்ேடன் என்ன பண்ணறது ெசால்லு...இங்ேக யாரு இந்த விக்ரம் இவனுக்கும் சிந்துவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று குழம்பி ேபாய் இருந்தாலும் இப்ேபாைதக்கு வத்தினி .." ெகாஞ்சம் நாங்க உள்ள வரலாமா என்று அைற வாசலில் விக்கிரம் . வாம்மா சிந்து உங்கள தான் பாக்க வரணும் இருந்ேதன் அதுக்குள்ள ந<ங்கேள வந்துட்டீங்க . அத ேகட்கனும் என்று ெசால்லியவைன பாத்து சிrத்து விட்டாள் நம்ம வத்தினி. " வாங்க மிஸ்ட. அைறக்குள் வந்த பின்னும் ேயாசைனேயாடு இருந்த ேஷயைன பாத்த வரு. முகூத்த ேநரம் ெநருங்கி விட்டதால் ெபாண்ைணயும் மாப்பிள்ைளயும் வரவைழத்து மணேமைடயில் அமர ைவத்து மங்கள இைச முழங்க ஷிrேஷயன் வத்தினி கழுத்தில் திருமங்கல்யம் பூட்டினான். நல்ல புள்ைளயா வடு < விட்டா ட்யூடீ.

நான் ெசால்லுேறன் என விக்ரம் ெசால்ல என்னது அப்பாவா என்று காத்திேகயன் அதிந்து பாக்க .. அேட விக்ரமா என்று அலறி மயங்கி சrந்தா. அவள் ைகயில் ஒரு கல ேபப்ப சுற்றி இருந்த நைகப்ெபட்டிைய ைவத்தான். இது உனக்கு தான் வரும்மா. இந்த அண்ணேனாட சீ தனம் என்று ெசால்ல வதினிக்கு என்ன ெசால்லுவது என்ேற ெதrய வில்ைல..என அவனின் ேதாள் சாய்ந்து அழுது விட்டாள் வதினி. இன்று அந்த தவம் பலித்துவிட்டைத எண்ணி அவன் மனம் எல்ைலயில்லா மகிழ்ச்சியில் இருக்க. அதிச்சி எதுக்கும்மா? இப்ேபா என்ன நடந்தது? என்று அவ விவரம் ேகட்க ..." என்ன விக்கிரம் இது. ஆனா விக்கிரம் கண்ண < மாலாக்க ெசான்ன இந்த வாத்ைத அவளுக்கு ஏேதா உறந்த அவனின் முகத்ைத நன்றாக உற்று பாக்க அவன் அவள் தந்ைதயின் சாயலில் இருப்பது அப்ேபாதான் அவளுக்கு ெதrந்தது .. இது தான் ெதாைலந்து ேபான அண்ணன் தாேனா அவேன தான் . அம்மா என்று சுமித்ரா அருகில் விக்ரம் ெசன்று பாக்க அதற்குள் என்ன சத்தம் என்று காத்திேகயன் மற்றும் அைனவரும் வந்தன. ேபசனும்னு வந்துட்டு இப்படி தயங்கி நிற்கிற<ங்க என என்ன சிந்து உங்களுகுள்ள ேபசிக்கிற<ங்க என்னனு எனக்கும் ெசால்லு ... என்ேனாட கல்யாண பrசு. என்று அவள் ஆரம்பிக்கும் முன்ேப. அண்ணா ந<ங்க ெசால்லுங்க என்ன விசயம் என்ன ந<ங்க உங்க தங்கச்சி மாதிr நினசுக்கலாம் நான் ேகாவிச்சுக்க எல்லாம் மாட்ேடன் என வரு ெசான்னாள்.சிந்து அவனுக்கு உதவ. அவன் இைடயில் ஏேதா விபத்தின் ேபாது ெதாைலந்து விட்டான் என்று ெதrயும். அங்ேக வருைவ பாக்க வந்த சுமித்ரா.. மாமா அது. அப்பா. அவளுக்கு ஒரு அண்ணா இருந்தான். இந்த வாத்ைதய ேகட்கத்தாேன இத்தைன வருடம் அவன் தவம் கிடந்தது. அவரது நாடி ெதாடிப்ைப பாத்து ெவறும் அதிச்சி தான் மாமா ஒன்னும் பயப்பட ேவணாம் என்றாள்.. தான் ெசால்லாமேல தனது தங்ைக தன்ைன அைடயாளம் கண்டு விட்ட ஆனந்தத்தில் அவைள அைணத்து வரும்மா... காத்திேகயன் ேவகமாக சுமீ ஈஈஈஈ என்று அவ அருகில் ெசன்று பாக்க சிந்து . அவள் சிறு வயதில் இருந்ேத ஒேர ெபண்ணா வளந்தவள். வந்து விட்டானா என்று அண்ணா ஆஆ . நாேன தான்டா வந்துட்ேடன்.

அந்த ேநரத்தில்தான் நம்ம ெஹட் குவாட்டஸ்ல நடக்குறத நான் ெதrஞ்சுகிட்ேடன்.. இங்க ெதாழில் பண்ணுேறாம்கிற இவங்க துப்பாக்கி. அவேளாட ஒரு உயி ேதாழி தான் தன்ேனாட உயிர பத்தி கூட கவைலப்படமா எனக்கு நிைறய உதவி பண்ணினாள். இப்ேபா ேஷயன் கூட ேசந்து ேவைலப்பாக்க ேபாற டீம்ல நானும் இருக்கிேறன் என்று விக்ரம் ெசால்ல எல்லாத்ைதயும் ெசால்லிட்டியா அண்ணா ஏதும் மறந்த மாதிr உனக்கு ேதாணல என வரு அவனுக்கு எடுத்து ெகாடுத்தாள். இப்ேபா தான் ெகாஞ்சம் புrயுது. அதுக்கு அப்புறம் நடந்தெதல்லாேம உங்களுக்கு ெதrயும்.. அப்பாவ அப்பானு கூப்பிடாம ேவற எப்படிப்பா கூப்பிடுவது உங்கள என்று வரு விக்ரம்க்காக ேபச காத்திேகயன்.. ந< இவ்வேளா நாள் எங்ேகப்பா எப்படி இருந்ேத? என காத்திேகயன் வினவ இவ்வேளா நாளா நான் படிச்சது வளந்தது எல்லாேம மிலிட்டr ஸ்கூல் அன்ட் காேலஜ்ல தான்.. உங்களுக்கு ைட அடிச்சு ஜ<ன்ஸ் டீ ஷட் ேபாட்டா இல்ல அவனுக்கு மண்ைடல ெவள்ைள அடிச்சு ேவஷ்டி ேபாட்டு விட்டாலும் அப்படிேய உங்க ட்வின் ப்ேரா மாதிr இருப்பிங்க அப்பா ெரண்டு ேபரும் என்று அவள் சிrக்க அப்ேபாது தான் விக்ரைம காத்திேகயன் நன்றாக உற்று பாத்தா. அப்படிேய உங்கள மாதிrேய இருக்கான் பாருங்க..... . என்ைன கடத்தி வச்சுட்டு என் ேபல இவன் உங்ககிட்ட வந்து ேசந்தான். "வரு தன் தந்ைதயின் ேதாளில் சாய்ந்து ெகாண்ேட. ஆமா வரு ெசால்வது ேபால அப்படிேய நான் இளம் வயதுல எப்படி இருந்ேதேனா அப்படிேய இருக்கான்.வதினி.. வரு இப்ேபா என்ன இங்க நடக்குதுனு ந<ங்க ெதளிவா ெசான்னதாேன அப்பாகும் புrயும். ந<ங்க ெநைனக்கிறது சr தான் மாப்பிள்ள . வடநாட்டுக்காரன் அவன்.ஓ. இவன் ெபரு சிவா.. சிந்துைவ அவனுக்கு காதலியா திருப்பி நடிக்க ைவத்து அவைன ெகாஞ்சம் திைச கேணசன் மாமாைவ அவன் சமாதானம் படுத்த எடுத்துக்கிட்ட ேநரத்தில் நாங்க உள்ள வந்து ெரௗன்ட் அப் பண்ணிட்ேடாம்.விக்ரைம ேநாக்கி ைக காட்டி இவன்தான் என் அண்ணா. என்று மகள் இடம் ெகஞ்ச...என ேசயன் கூற விக்ரம். அப்ேபா இவன் தான் நான் ெதாைலத்த என் ெசல்வமா சிவசுப்ரமணியா.... இவன் தம்பிய தான் ந<ங்க ெகான்றது... வருைவ கடத்தினதில இருந்து இவன் ெசய்த எல்லா ேவைலகைளயும் ரகசியமா கண்காணித்ேதாம். நல்லா தமிழ் ேபச பழகி தமிழ் மக்கேளாட கலந்துட்டான். என்னது சிவசுப்ரமணியா. என்றான்.இங்க சிவான்கிற ேபல வந்தது ரான்வ< யாதவ். நான் தப்பிச்சு இவன் கூட்டத்ைத ஒழித்து ெவளிேய வந்தப்ேபா சிந்துவ ஒரு ெமடிக்கல் ேகம்ப்ல சந்திச்ேசன். கஞ்சா ேபருல கிட்டதட்ட ெபாண்ணுங்கள கூட கடத்தி விற்கிற ஒரு பயங்கர கூட்டத்ைத ேசந்தவன்.

. என்ன இது. " வரு ந<.. ேயய் சிந்து. அப்பா. அதுவைரக்கும் எனக்கும் ெதrயாது இவதான் என்ேனாட தங்ைகனு... ந< இெதல்லாம் ேகட்க மாட்டியா என ேகட்டாள்...... விக்ரமிடம்..அது ேவற யாருமில்ைல நம்ம வரு தான் எனக்கு ெஹல்ப் பண்ணினது. என்று சுமித்ரா ெசால்ல.. இன்னும் சடங்கு எல்லாம் இருக்கு சீக்கிரம்.....ஆமா வரும்மா எல்லாம் ெசால்லிட்ேடேன ேவற என்ன.. எம்மாடி என்ன ேவைல என்ைன பாக்க ெசால்லுற சிந்து . ஸ்ரீ அண்ணா இவ வாய்ய ெகாஞ்சம் ந<ங்களாச்சும் மூடுங்கேளன் என்று ேஷயனிடம் ெசால்ல ேஷயன்.உனக்கு உதவி பண்ணின... " ேஹேஹேஹேஹ.. உன் ேபச்ைசேய ேகட்க மாட்டா அவ. அவைள நல்லாதாேன ைசட் அடிக்கிற. நான் அவளுக்கு எம்மாத்திரம் .. அண்ணா பாரு உன் ெபாண்டாட்டிய என்ன ெராம்ப மிரட்டுறா...... இப்ேபாேவ டன் டன்னா வழியுது.. உன் மனத்தில் உள்ள எண்ணங்கள் எல்லாத்ைதயும் அப்படிேய ெகாட்டிடுண்ணா என ேமலும் வரு ெசால்ல சிந்து.. அப்புறமா என்ன பாக்குறது ந< . ேமல ெசால்லு சிந்து பத்தி. எதுக்கு இப்ேபா ெசல்லவ திட்டுற . வரும்மா இருந்தாலும் அண்ணைன ந< இப்படி அப்பா கிட்டேபாட்டு குடுக்கக்கூடாது. என்று சந்ேதாசத்தில் கூறினான்.. " ஆமா.. சr சr எல்லாரும் வள வளன்னு ேபசாம ஆக ேவண்டிய ேவைலய பாருங்க. . இரு உன்ைன அப்புறம் நல்லா பாத்துக்கிேறன் என அேட அண்ணா இப்பவும் ந< அதத்தான் பண்ணுற. என்று வருவ அவனும் வம்பு இழுக்க ெசல்லமாய் சிணுங்கிய வதினி... ஹ்ம் அப்படி ெசால்லு.ஈஈஏ ெகாஞ்ச திருவாய்ய மூடுறியா? இல்ல நான் வந்து ெரண்டு ேபாடவா..விக்ரம் என்ற சிவா ேகட்க. உனக்காக உயிைரேய கூட ெகாடுக்க தயாரா இருந்த ெபாண்ணு யாருன்னு ெசால்ல ேவண்டாமா? அந்த ெபாண்ணு உனக்கு என்ன ேவணும்னு ெசால்லேவ இல்ைல என மீ ண் டும் வரு ேகட்க விக்ரம். அேட மக்கு அண்ணா .. விக்கிரம். விக்ரம் ெபாய் ேகாபத்துடன். வரு பத்தி விசாrக்க ேபாதுதான் எனக்ேக ெதrஞ்சது ெசல்லா நம்ம வட்டுக்கு < இளவரசினு .

.என்று ஒரு ேகள்விைய ேகட்க. < ஒரு வழியாக ெகஞ்சல்.. அங்ேக ஒேர சிrப்பு ஒளி வசியது. தனது மடி கணினி வழியாக உய அதிகாrக்கு நடந்தவற்ைறெயல்லாம் பற்றி தகவல் அனுப்பி ெகாண்டு இருந்தவன் வருவின் ெகாலுசு ஓைசயில் ெசய்து ெகாண்டிருந்த ேவைலைய நிறுத்திவிட்டு நிமிந்தவன் வரு என்ன ெசய்கிறாள் என்று கண் காணிக்க . இல்ல ெபருசுங்க ரவ்சு தாங்காது என்று அைறவாசலில் வரு நின்று விக்ரம்க்கு எடுத்து ெகாடுக்க . ேபாதும் அண்ணா பட்டுனு கால்ல விழுந்துரு.எல்லாரும் அவைள பாசமாய் பாக்க. இப்ேபா என்ன மறுபடியும் சடங்கு. கிண்டல் என எல்லாரும் சமாதானம் ஆகி விக்ரம் தன் குடும்பத்துடன் ஒன்றி விட மற்ெறாரு பக்கம் ேஷயன் .என்ன சடங்கு அம்மா..... அப்புறம் வட்டுக்கு < வந்து உங்கள் எல்லாைரயும் சமாதானம் ெசஞ்சுடலாம்ன்னு நிைனத்ேதாம்.... இங்கயும் கண்காணிப்பா.. சr ெசால்ல இஷ்டம் இல்ைலனா விடுங்கப்பா. சrங்க மாமா. வரு.. .. ஏன் எல்லாரும் இப்ேபா என்ைன இப்படி பாக்குற<ங்க என வரு பாவமாய் ேகட்க ....... அைறக்குள்ேள இருந்த ேஷயன். அங்ேக ேஷயன் அவளுக்காக காத்து இருந்தான்.. காத்திேகயன் மகைள பாத்து. விக்ரம் சிந்து ைகைய பிடித்து ெகாண்டு ெபrயவகளின் முன்னால் வந்து . ேகலியும் கிண்டலும் ேபசி வருைவ அவளது அைறயில் விட்டு ெசல்ல.என ேசந்து கத்த. ஒரு புள்ள வளறது உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்காேத என்று ெசால்லி விட்டு அவைள அைனவரும் அடிக்க வருமுன் அந்த இடத்ைத விட்டு ஒட்டி விட்டாள். எங்க கல்யாணம் இவளுக்கு எதுவும் ஆகி விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் பா நடந்தது.. ) . எங்கைள மன்னிச்சிடுங்க என்றான். அைனவரும். .. ந< எல்லாம் ..( அட பக்கி. ஏேனா அவ்வேளா நாள் விைளயாட்டுப் பிள்ைளயாய் இருந்த வதினிக்கு தன்ைனயும் அறியாமல் ஒரு வித பதட்டத்துடன் அவளது ெநஞ்சம் ேவகமாக துடிக்க அைற வாசலிேலேய சிைல ேபால் நின்று விட்டாள். என்று வருவ பாத்து ெசால்லி விட்டு ேபாக...வதினிக்கு முதல் இரவு ஏற்பாடு நடந்தது. மற்ற படி யாைரயும் ஏமாத்த நிைனக்கைல அப்பா.. ஆமி புத்தி ேபாகுதா பாரு.. " அடி கழுைத ஒைத படுவ ந<. ேபாய் ெகாஞ்சம் ேநரம் ெரஸ்ட் எடுங்க என்றா.. இப்ேபா உள்ேள ேபாய் ெரஸ்ட் எடு... ெகாஞ்சல் .. ந<ங்களும் ேபாங்க மாப்பிள்ைள... ேஷயன்..

" வரு " " ம்ம் " " என்ன ஆச்சு ஏன் அங்ேகேய . ேசா நான் அவைள ட்ைரன் ஏத்தி விட்டுட்டு வந்துடேறன் என்று பின்னால் ெபட்டியுடன் நின்றிருந்த சிந்துைவ பாத்துெகாண்ேட கூறினான். இல்ைல ஒரு மாதிr ெடன்சனா இருக்கு. இப்ேபா என்னடான்னா அைமதியா சிைல ேபால நின்னுட்டு நம்ம உயிரா வாங்குறா என நிைனத்து அவனுக்கு சிrப்பு வந்து விட்ட்து. நான். என்று ேஷயன் அைழக்க... நின்னுட்ேட இங்க வா . நான் என என்ன ேபசுவது எப்படி ேபசுவது என்று ெதrயாமல் அவள் உளற " ஹஹஹாஅ . " இல்ல ேஷசு. விக்ரம் சிந்துவுடன் காத்திேகயனிடம் வந்து அப்பா என என்னப்பா ந<ங்க ெரண்டு ெபரும் இன்னும் தூங்கைலயா? இல்ல அப்பா அது வந்து என இழுக்க ெசால்லுப்பா என்ன தயக்கம் ேபச தாேன வந்த<ங்க ெசால்லுங்க என்ன பிரச்ைன இல்ல அப்பா. " ஹ்ம் அ அது ... நான் என்ன பண்ண ேபாேறன் உன்ைன ஹ்ம் என்று ெமன்ைமயாக ேபசி அவைள தன் ைகவைளவுக்குள் ெகாண்டு வந்து எதுக்கு ெடன்சன் வரும்மா ெசால்லு என்றான்.. நான் தூங்கட்டா என அவள் ேகட்க . . எனக்கு ெராம்ப பயமா . வதினி என்ன இது இங்க வா என்ன ஆச்சு உனக்கு ேபான நிமிசம் வைர நல்லா தாேன ேபசிட்டு இருந்ேத.. ஹ்ம் தூங்கு..இல்ல வந்து . "எனக்கு ெதrயல ேஷசு என சிறு பிள்ைள ேபால் ெசான்னவைள அரவைணத்து ெகாண்டு உறங்கி விட்டான் ேஷயன்.அவள் வந்து நின்ற அந்த இடத்ைத விட்டு நகரேவ இல்ைல என்பைத கவனித்து ெகாண்ேட இருந்த ேஷய்ன் அவள் அந்த இடத்தில் ஆணி அடித்தது ேபால் நிற்பைத பாத்து.. இப்ேபா என்ன வந்தது என்று அவன் ேகட்க. அது சிந்து நாைளக்கு ெமடிகல் காேலஜ்ல ேசரனும். காைலல எப்படி ேபசினா.

உள்ேள இருந்து. ெரண்டு ெபரும் தனி தனியா இருக்க ேவண்டாம்.. இப்ேபா நாம ேசந்து. என்ன நான் ெசால்லுறது புrயுதா . விட முடியாது ... விடுங்க விக்ரம். "சிந்து ேவகமாக அவன் அருகில் வந்து என்ன விக்கி மாமா இப்படி ெசால்லிட்டு ேபாறாங்க . இப்ேபா ெரண்டு ெபரும் ேபாய் படுத்து காைலல எழுந்து கிளம்புங்க என்று ெசால்லிவிட்டு அவ அந்த இடத்ைத விட்டு நகந்தா. காைலயில் எப்ேபாதும்ேபாலேவ விடியல் யாருக்கும் காத்து இருக்காமல் அழகாக விடிய ெபண்கள் நால்வரும் சைமயல் அைறயில் மும்முரமாக சைமயல் ேவைல ெசய்ய.. விக்ரம் அங்ேக என்ன சத்தம்? இன்னும் தூங்க ேபாகைலயா என்று காத்திேகயன் அதட்ட ேவகமா விலகி . என்று ேமலும் அவைள இறுக்க.காத்திேகயன் திரும்பி பாத்து. என்ன இது புது பழக்கம். ஆண்கள் அைனவரும் ஹாலில் அமந்து நாட்டு நடப்ைப ேபச.என இழுக்க என்ன இழுவ. அப்புறம் அங்ேக உனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃப கிைடக்கும்னா ந<யும் அவ கூடேவ ேசந்து இரு. விக்ரம் ேஷயன் அவகளின் ேவைலைய பற்றி ேபசி ெகாண்டு இருந்தன. இேதா ேபாய் படுத்துட்ேடாம் அப்பா என்று சிந்துைவ இழுத்துக்ெகாண்டு ேவகமாக அைறக்குள் ெசன்றான் விக்ரம். காைலல ேபாகலாம். காைலல சீ க்கிரமா கிளம்லாம். என்று அவள் திமிர "ேநா டி ெபாண்டாட்டி . வரு கல்யாணம் முடிஞ்ச உடேன கிளம்புறதா முன்னாடி ெசான்னது தான் அதுனால தான் என சrப்பா உன் இஷ்டம். அைத எங்களுக்கு ஒரு ேபரப்பிள்ைளேயாட வந்து ெசால்லு அப்புறம் பாக்கலாம். . ஓ எல்லாம் ேபசி முடிவு பண்ணியாச்சா? என இல்ல அப்பா. இல்லப்பா. நடு சாமத்துல கிளம்ப ேவண்டாம். ஐய்ேயா விக்ரம் விடுங்க என்ைன. யாராச்சும் வந்துர ேபாறாங்க. என்று அவள் ெமல்ல விலக நிைனக்க அவன் பிடி இரும்பி பிடியாக. இப்ேபா lவ் தாேன ந<யும் அவ கூடேவ காைலல கிளம்பு என்றா. இப்ேபா என்ன பண்ணுறது என அவன் அப்படிேய அவைள தன் அருகில் இழுத்து ெகாண்டு ஹ்ம். நான் ெகாஞ்சம் நாள் உங்கக்கூடேவ இருக்ேகேன என்று ெசான்ன விக்ரமிடம் காத்திேகயன்.

ேநற்று இரவு எனக்கும் கால் வந்தது. வரு அவன் அருகில் வந்து ஏன் இைத ேநத்ேத ெசால்லல என ேகட்க அவன் ெமல்ல அவள் அருகில் குனிந்து. என்று நிறுத்த. நானும் கிளம்பனும்.ேமடம் .. இன்ைனக்கு மதியம் ட்ைரன்ல நாங்க கிளம்புேறாம் என்று ெசால்ல என்னது கிளம்புறியா? இத்தன வருசம் கழிச்சு வந்துட்டு இப்ேபாேவ கிளம்பனும் ெசான்னா என்ன அத்தம்? ஆமா அண்ணா என்ன இது . எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ேடன் பதில் ெசான்னாள் சிந்து. விக்ரம் சிந்து ஊருக்கு கிளம்பி விட. என்ன மாப்பிள்ைள இது என அைனவரும் திடுக்கிட்டு ேகட்டன.. அப்படிேய நான் ஆஃபீஸ்க்கு ேபாய் rப்ேபாட் பண்ணனும். ஆன் ட்யூடீல வந்ேதன்.. "சிந்துவ ஹாஸ்டல்ல விட்டுட்டு. நானும் இப்ேபாேவ கிளம்புேறன் என்று ெசால்ல... அத்ைத மாமா. வரு. சrப்பா பாத்து ேபாய்டு வா என்று அவன் கிளம்ப அனுமதித்துவிட்டு சிந்துவிடம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டியாம்மா என்று சுமித்ரா ேகட்க ஆமா அத்ைத. வந்தேத இந்த சிவா கூட்டத்த பிடிக்கத்தான். இல்ல அம்மா.. ேசா கிளம்பி ஆகணும் என்று விளக்கம் ெசான்னான். lவ்ல நான் வரல. அப்ப ந<ங்க வருைவ அைழத்துக்ெகாண்டு பிறகு வாங்க.. ந< அப்ப அம்மா கூட வா என்ன என்று ெசால்ல படி நகர .. ேஷயன் . ெகாஞ்சம் நாள் எங்கேளாட இருக்காம இப்ேபாேவ கிளம்புrேய. சr ேமடம் நான் முன்னாடி கிளம்புேறன். ேநத்து ேகட்குற மூடிேலயா இருந்த<ங்க ந<ங்க என ேசஷி என்ன ேபசுற<ங்க ந<ங்க ேபாங்க.எல்ேலாரும் ேசந்து சாப்பிட அமந்த ேபாது விக்ரம்.என்று அவள் அவன் ேதாளில் தட்ட ஹஹா ...

. விக்கிரம் ேஷயனுடன் இைணத்து ெசயல் பட. ந< ஆச்சு உன் ெபாண்டாட்டி ஆச்சு கிளம்புங்க ெரண்டு ேபருமா என்றா... ேடய் அவள கூட அைழச்சுட்டு கிளம்பு.... கருணாகரன்... சிந்து தன் மருத்துவ ேமல்படிப்ைப ெதாடர. அது எல்லாம் என்னால முடியாது... மாமா அத்ைத ேவணும்னா இங்க இருந்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் என்று அவைன ேபாக விடாமல் சிறு பிள்ைள ேபால் அடம் பிடித்தாள் வதினி.அய்ேயா.. நானும் உங்கள் கூடேவ வருேவன். ேபசாமா சஜr பண்ணிரலாம் ப்பா என்று அவன் படுத்த. நாங்க ெமதுவா வேராம். இனி எங்களுக்கு அங்க என்ன ேவைல... ஒரு வருடத்திற்க்கு பிறகு .. இனி என் ேபச்சு எடுபடுமா கிளம்புங்க ேமடம். ெகாஞ்சம் ெடன்சன் ஆகாமல் இருங்க. என்னால முடியல. நல்லா இருக்கிற புள்ைளைய ந<ேய ஒரு வழி பண்ண <ருவ ேபால ெதrயுது என்று அவன் அம்மா அதட்ட " " இல்ல அம்மா அவ. வாங்க கிளம்பலாம் என்றால் வரு. விக்ரைம பாக்கும் ேபாது தன் தந்ைதேய தன்னுடன் இருப்பது ேபான்ற உற்சாகத்தில் வருவும் தன் ேவளாண்ைம படிப்ைப ெதாடந்தாள். ந<ங்க திருட்டு தனமா உங்களுக்கு எல்லாம் ேபக் பண்ணுண <ங்கள்ல.. " ேட சும்மா இருக்க மாட்ேட. ேஷய்ன் ேஹ என்னடி இத எல்லாம் எப்ேபா எடுத்து வச்ச என்று ேகட்க. அப்பா.என்று வத்தினி கத்தியதில் . அங்ேக ெசன்றதும் ேஷயன் மறுபடியும் த<விரவாதிகைள ேவட்ைட ஆடும் புலியாய் மாறிவிட. ேஷயன்... என அவன் ெசான்ன உடன் தயாராய் ைவத்து இருந்த தன் பாக் எல்லாம் அவள் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தாள். ந<ங்கேள இப்படினா உள்ேள வதினி எப்படி ைதrயமா இருப்பா. ெதளிவுடி என்று அந்த ேஜாடியும் கிளம்பி டாஜிலிங் ெசன்று விட்டாகள். அம்மா ஆ ஆ ஆஆ.." என்ன ேஷயன் இது சின்ன புள்ள மாதிr.ஹாஸ்பிடல் மட்டும் இன்றி ெவளிேய நின்று ெகாண்டு இருந்த ேஷயன் உள்ளமும் ேசந்து அதிர அவனால் அவளின் வலிைய தாங்கி ெகாள்ள முடியவில்ைல. அப்ேபாேவ எனக்கும் ேசத்து எடுத்து வச்சுட்ேடன்.. இன்னும் ..

இருந்தும் வதினிய பாக்கும் வைர அவன் மனது கிடந்து துடிக்க . எப்படி இருந்தவன் இப்படி ஒரு மணி ேநரத்தில் ஓய்ந்து ேபாய் விட்டாேன ..அைத கவனிக்கும் மனநிைலயில் இல்ைல ேஷயன்.. சிந்து ெமல்ல நடந்து விக்ரம் அருகில் அமர... இன்று தன் மைனவி இன்று தன் வாrைச ெபற்று எடுக்க படும் பாடு அவைன வைதக்க. கண் விழிச்சதும் அவ உங்கள தான் ேதடுவா. அது எல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல அண்ணா.. ந<ங்க ேபாய் பாருங்க. என்ன ஆச்சு விக்ரம் அப்படி என்ன ேயாசைன. அந்த ஆனந்தம் கூடேவ இப்ேபா தன் தங்ைக நல்லபடியாக பிள்ைள ெபற்று வந்து விட ேவண்டும் என்று அவன் மனம் துடிக்க இைறவனிடம் ேவண்டினான். அவளுக்கு உடம்பு முன்னாடிேய ெராம்ப பலவனம் < இப்ேபா. ' சிந்து வரு எப்படி இருக்கா? நான் அவைள பாக்கணும். என்ைன இப்படி தவிக்க விட்டுறாதடி. ேபரன் ெபாறந்திருக்கான் மாமா என்று ெசால்லிய படி சிந்து குழந்ைதய ெபrயவகள் இடம் குடுக்க .அவைன ேமலும் காத்திருக்க ைவக்காமல் சிந்து மற்ெறாரு டாக்டருடன் குழந்ைதேயாடு ெவளிேய வந்தாள். அவேளாட ேசந்து இவனும் பிரசவ ேவதைனைய அனுபவிப்பது ேபால் உணகிறாேன என்பதுதான். என ேகட்டவைன பாத்து சிrத்த சிந்து.. இல்ல விக்ரம் எனக்கு பயமா இருக்கு. அவளுக்கு ஏதும் பிரச்ைன இல்ைலேய . சிந்துவும் அவனுக்கு ஒரு பிள்ைளைய பrசளிக்க ேபாகிறாேள. நம்ம புள்ைள கிட்ட இப்ேபாேவ ெசால்லிடு என்றான். எங்ேக ேபாய்விட்டது இவனது துணிச்சல்? எதிrகைள சூைறயாடும் இவனது ைதrயம் எங்ேக ேபானது. குழந்ைதயின் குரல் ேகட்க அப்ேபா தான் ேஷயனிற்க்கு மூச்ேச வந்தது. நல்லா இருக்கா. மூன்று மணி ேநரம ேபாராட்டத்திற்க்கு பிறகு வருவின் சத்தம் நின்று.. இப்படி வலில துடிக்கிறத என்னால எப்படி தாங்கிக்க முடியும் என்று ெசான்னவைன ஆச்சrயமாக பாத்த விக்ரமின் மனத்தில் ஓடிய விசயம். . என்று விக்ரம் ைதrயம் ெசால்ல. ேபாங்க அப்புறம் இந்த உங்க ைபயன் என்று ந<ட்ட அவன் தன் மகைன பாத்த சந்ேதாசத்தில் அவைன யா இடமும் தராமல் வதினிேய பாக்க எடுத்து ெசன்று விட்டான். அவனுக்கு எண்ணம் எல்லாம் வதினிைய சுற்றி இருக்க ேவகமாக சிந்து அருகில் ெசன்று. அவன் ஏேதா ேயாசைனயில் இருப்பைத பாத்து. விைரவில் விக்ரமும் இைத உணர இருகிறான்.ெகாஞ்சம் ேநரம் தாேன அப்புறம் ஒரு குட்டி வருேவா இல்ல ேஷயேனா வந்துருவாங்க அப்புறம் என்ன.. இந்த குட்டி தான் ெவளிேய வரமாட்ேடன்னு ஒேர அடம் பண்ணினதில அவ மயக்கத்துல இருக்கா.. என ேகட்க ேசாகமாய் அவைள பாத்து சிந்து..

"ேஷயன்" . அவளுக்கு அவன் எங்ேக ெசன்றாலும் கைடசியில் அவள் இடேம வந்துவிட ேவண்டும்.. அவன் குழந்ைத உடன் அவள் அருகில் அமந்து...என்று நிைனக்க நிைனக்க அவனுள் அவள் ேமல் உள்ள காதல் கூடியேத தவிர ஒரு துளியும் குைறயவில்ைல... பின்ன வரு ேபாட்ட சத்தத்தில் இவனும் தான் அரண்டு ேபாய் இருந்தான் . ..என .. எழுந்து ேவகமாக அவள் அருகில் ெசன்று . குழந்ைத உடன் விைளயாடி ெகாண்டு இருந்த ேஷயன் வதினிய சந்தித்த ெபாழுதில் இருந்து இப்ேபா வைர நிைனத்து ெகாண்டு இருக்க வதினியும் அைதேய தான் சிந்தித்து ெகாண்டு இருந்தாள்...விக்ரம் க்கு ஜூனிய வர இருக்க விக்கிரம் சற்று பதட்டமாகேவ தான் இருந்தான் . அப்ேபாதும் சr இப்ேபாதும் சr வதினி ேஷயன் ேவைலக்கு எப்ேபாதும் தைட ெசான்னது கிைடயாது... குழந்ைதக்கு பால் ஊட்டும் ேபாதும் மட்டும் அவள் இடம் தந்த அவன் மற்ற ேநரங்களில் அவன் இடம் ைவத்துக்ெகாண்டு சீ ராட்டினான்... எப்படி இவன் உறவு ஆகி ேபாேனன் என அவள் நிைனக்க ேஷயாேனா... இங்ேக இன்னும் சில மாதத்திற்கு பிறகு சிந்து . ேட ெசல்லா என்று ெசான்னது தான் தாமதம் வத்தினி கண் விழித்து விட்டாள். எந்த சூழலில் இவைன சந்தித்ேதன்.. இது மட்டுேம ேபாதுமானதாக இருந்தது வதினிக்கு. யா இவன் எப்பிடி என்னவன் ஆகிப்ேபானான் . ஒரு வாரத்துக்கு பின் வரு வட்டுக்கு < வந்து விட அவன் தன் ேவைலய மறந்து அவளுக்கு ேசவகனாகேவ மாறிவிட்டான்...என்று அவைள திரும்பி பாக்க அவளும் ேஷயைன ைவத்த கண் எடுக்காமல் பாத்து ெகாண்டு இருக்க.. வரு சற்று உடம்பு ேதறிேய பின்தான் ேவைலக்ேக ேபாகலானான்... பிள்ைள ெபருவது அவ்வேளா கஷ்டமா என்று. அதனால் சிந்துைவ அவன் எந்த ேவைலயும் ெசய்ய விடாமல் ஊrல் இருந்து அவன் அம்மா அப்பாைவ வரவைழத்து விட்டான். எது என்ைன உன் வசம் இழுத்தது .அங்க வத்தினி மயக்கத்தில் இருக்க ேஷயன் அவளது நிைலைய பாத்து சற்று பயந்து ேபாய் விட்டான்.. " ந< இன்றி நான் இல்ைலயடி ெபண்ேண '. தனக்காக தனக்ேக ெதrயாமல் என்னெவல்லாம் ெசய்திருக்கிறாள் என்னவள் . வரு என்று அவைள அைணத்து ெகாண்டு... ெபrயவகள் ேசந்து ேஷயனின் மகனுக்கு ஸ்ரீவசந்த் என்று ெபய ைவத்தாகள். என்று அவளும் அவன் அைணப்பில் அடங்கி விட்டாள்.. துப்பாக்கி ேதாட்டா என்று இருந்த என்ைன என்ன ெசய்தாய் ெபண்ேண .

. இப்படி தான் எங்கேயா இருந்த ேஷயன் ேமல வதினிக்கு காதல் வந்தது. அவன் இன்றி அவள் இல்ைல! அவள் இன்றி அவனும் இல்ைல! ஆக ெமாத்தத்துல ந< இன்றி நான் இல்ைல முடிவுப்ெபறுகிறது!!!!! இனி இவகள் வாழ்க்ைகயில் எல்லாம் சுகேம என்று ெசால்லி உங்கள் இடமிருந்து அன்புடன் விைட ெபரும் நான் உங்கள் நிேவதா பாலமுருகன் .ேஷயன் ெவளியில் புலியாக இருந்தாலும் அவகள் வட்டில் < ெபற்ேறா. ெமடிக்கல் ேகம்ப் ேபான சிந்துவுக்கும் விக்ரம் ேமல காதல் வந்தது.விக்ரம் . **************** . என்னதான் விக்ரம் .. ேவைல பளுவிலும் கூட சிந்துைவ நன்றாக பாத்துக்ெகாள்ள அவளும் ஆண் ஒன்று ெபண் ஒன்றாக இரட்ைடயைர ெபற்று எடுத்தாள்.. இது தாங்க காதல். எப்ேபா வரும் எப்படி வரும் யாருக்கு யாேராடு வரும் என்பெதல்லாம் ெதrயாது. மைனவிகளின் அன்புக்கு அடிைமகள்தான். ஆனா வரேவண்டியவங்களுக்குள்ள வர ேவண்டிய ேநரத்துக்கு கெரக்டா வந்துரும்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful