You are on page 1of 58

Caroline Anderson

Fekete lyuk

Szvhang 155
Eredeti cm: A Familiar Stranger 1995 Megjelent: 2000 05 11 Amik!r "anna #$ Finn el%$z&r lettek egym'$#i( a )#r)i c$*k!kkal #$ g#retekkel halm!zta el $zerelme$#t +$zinte #rz#$ek vezett#k( $ nem i$ tulajd!nt!tt nagy jelent%$#get annak az aut*,ale$etnek( amely nem $!kkal k#$%,, #rte( #$ amelynek k&vetkezt#,en elve$ztette r&vid t'v- eml#kez%k#.e$$#g#t /$akh!gy #.. emiatt $zinte j*v'tehetetlen0l elr!nt!tta az #let#t1

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

1 FE"E4E5 6 7't hazaj&tt v#gre8 "anna ujjai megremegtek( egy .illanatra a,,ahagyta a k&t&z#$t 9em merte elhinni( amit hall!tt 7!gy val*,an % az( aki hazaj&tt( aki megint itt van k&zt0k A hr( h!gy Finn vi$$zat#rt( )ut*t:zk#nt terjedt el a ki$ k&z$#g,en A )#r)it j*l i$mert#k itt( #$ -gy t:nt( hazat#r#$e mindenkit &r&mmel t&lt&tt el Mindenkit( kiv#ve "ann't Az % $z'm'ra ez a v'ratlan )!rdulat $zerenc$#tlen$#ggel #rt )&l M#g mindig remeg% k#zzel lev'g!tt egy $z#le$ c$k!t a ta.a$z,*l( #$ leraga$zt!tta a k&t#$t 6 9agy!n ,!ld!g lehet( h!gy annyi id% ut'n vi$$zaka.ta a )i't( Mr$ Mc;reg!r 6 m!ndta Finn #de$anyj'nak 6 <iz!ny az vagy!k 6 $*hajt!tt )el el#gedetten az a$$z!ny( majd r&vid $z0net ut'n h!zz'tette: 6 =$ tal'n nem c$ak #n egyed0l "anna riadtan ka.ta )el a )ej#t( az a$$z!ny tekintet#,en az!n,an meg#rt#$ #$ r!k!n$zenv t0kr&z%d&tt =$ m#g valami >alami( ami legink',, a k#r#$hez ha$!nlt!tt Felh-zta "e$$ie?re a hari$ny't( #$ a n% )el0lt 6 Az m'r a m-lt#( "e$$ie 6 m!ndta tart*zk!d*an 6 =.. c$ak elkezd%d&tt Azt'n teltek az #vek( #$ minden elm-lt( )eled#$,e mer0lt 6 5al'n elm-lt( de h!gy )eled#$,e mer0lt v!lna@ 9em hi$zem #n azt8 Finlay ,izt!$an nem )elejtette el( #$ te $em( l'ny!m( erre m#rget ve$zek "e$$ie egy m:anyag z$'k,a tette a r#gi k&t#$t 6 5#ved( "e$$ie Finn c$ak j* ,ar't v!lt( $emmi t&,, 6 7a te m!nd!d( l'ny!m 6 v'la$z!lta "e$$ie higgadtan( #$ ,ele,-jt a .a.uc$',a 6 Mit $z*ln'l egy j* )!rr* te'h!z@ "anna mindig megiv!tt egy c$#$ze te't Finn #de$anyj'val( m!$t vi$z!nt -gy #rezte( val*$zn:leg meg)ulladna t%le Finn ,'rmelyik .illanat,an ,e$#t'lhat az ajt*n1 6 9em( k&$z&n&m( m#g meg kell l't!gatn!m n#h'ny ,eteget A'ad'$ul ma van MacBhirter d!kt!r ,-c$-ztat'$a( #$ $emmik#..en $em $zeretn#k elk#$ni "anna meg.u$zilta "e$$ie?t( &$$ze$zedte a h!lmij't( majd elhagyta a h'zat A leg$zve$e,,en az!nnal k!c$i,a v'gta v!lna mag't( $ a lehet% leggy!r$a,,an elhajt!tt v!lna a na.lemente ir'ny',a Ehelyett vi$z!nt g!nd!$an a h't$* 0l#$re tette a t'$k'j't( ,e0lt a k!rm'ny m&g#( #$ ,eindt!tta <et$yt( ah!gyan j* &reg dzel#t hvta >i$$zaindult a n#h'ny m#r)&ldnyire )ekv% C!rt Mackie?,e A kanyarg*$ -t lank'$ t'jak!n vezetett kere$zt0l "anna r#gi v'gya v!lt( h!gy $zert tegyen egy n#gyker#k? meghajt'$- aut*ra Egy val*di tere.j'r* itt( a $k*t )el)&ld&n( l#nyege$en megk&nnytette v!lna k&rzeti '.!l*i munk'j't 5erm#$zete$en vehetett v!lna mag'nak egy j!,, k!c$it( de a nagyanyj't*l &r&k&lt .#nzt ,e)ektette( mert m'$ tervei v!ltak Dak'$ra gy:jt&tt( $ elhat'r!zta( h!gy amg nem j&n &$$ze annyi( amennyi,%l megveheti 'lmai h'z't( addig nem ny-l a .#nzhez( <et$y teh't marad M'r ki i$ n#zett mag'nak egy )el-jt'$ra $z!rul* #.0letet /ama$ /iuicharan,an( ah!l $zve$en lakna( c$akh!gy a h'z tulajd!n!$a( az &reg MacChee m#g nem $z'nta r' mag't( h!gy eladja Aengeteg id%,e telt( mg az -ttalan utak!n kanyar!gva ,ej'rta a k&rzet#t A t'j gy&ny&r: v!lt( #$ "anna nem #rezte mag't mag'ny!$nak Szve$en v!lt egyed0l Az egyed0ll#t megadta neki azt( amire $z0k$#ge v!lt: lehet%v# tette $z'm'ra( h!gy elt'v!l!dj!n a h#tk&zna.!kt*l( #$ h!gy meg%rizze lelki egyen$-ly't 2

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

M!$t vi$z!nt #.. ezt a lelki egyen$-lyt )enyegeti ve$z#ly8 Ma m#g egy ,eteg#t kellett megl't!gatnia( $ miut'n ezzel i$ v#gzett( haza)el# indult Etk&z,en ki$ kit#r%t tett /ama$ /iuicharan,a az &,&lh&z( amely a $zirtek k&r0l jaj!ng* $z#lr%l ka.ta a nev#t A hely kiv'l*an illett "anna hangulat'h!z( a m!nda $zerint egy l'ny $iratta itt hal!tt $zerelme$#t Ftt le$z majd az % !tth!na i$( a ki$ h'z,an( ah!nnan c$!d'lat!$ kil't'$ nylik a tengerre Seh!l $enki( c$u.'n m#g egy aut* 'llt itt )ent( val*$zn:leg egy $#t'lgat* turi$t'# "anna i$ le.ark!lt( majd a d:n#n elindult le)el# a .artra A kri$t'lyti$zta vzt0k&r #$ a )eh#r h!m!k $zinte $zikr'z!tt a na.$0t#$,en Ez a t'j mindig i$ ilyen c$al!gat* v!lt( a l'ny gyermekk!r',an #$ k#$%,, i$ gyakran -$z!tt itt Finn?nel #$ a t&,,iekkel Akk!r i$( az!n a ,iz!ny!$ ny'r!n1 ;y!r$an k&r0ln#zett( #$ mivel $enkit $em l't!tt( ki,-jt a ci.%j#,%l meg a hari$ny'j',*l( )elemelte a $z!kny'j't( #$ ,eg'z!lt a vz,e Egy .illanatra az i$ meg)!rdult a )ej#,en( mi lenne( ha telje$en levetk%zne( #$ -$zna egyet( annyira )ri$$t%en h:v&$ v!lt az Atlanti? *ce'n 9em el%$z&r )!rdult v!lna el%( az illend%$#g m!$t m#gi$ vi$$zatart!tta 5i$zt',an v!lt vele( milyen $!kat 'rthatna ezzel a j* hr#nek a ki$ k&z$#g,en( elv#gre kin%tt m'r a kama$zk!r,*l Az egyik c$*nak,*l ,e$z#lget#$ #$ nevetg#l#$ hallat$z!tt S*hajtva elindult vi$$za a .artra 7irtelen nyilall* )'jdal!mmal t&rt r' a mag'ny =$ a )#lelem Fel kell k#$z0lnie a tal'lk!z'$ra Finn?nel A )#r)i m#g m!$t i$ $!kat jelent neki Mindig i$ $!kat jelentett 5i$zt',an v!lt vele egy'ltal'n( mennyire m#lyen meg,'nt!tta %t( amik!r !ly k&nnyed#n vi$$zauta$t!tta a $zerelm#t@ Mindez h#t #vvel ezel%tt t&rt#nt( az*ta mindketten id%$e,,ek #$ #rette,,ek lettek M#g$em )'j kev#$,# "e$$ie?nek igaza v!lt: ami t&rt#nt( azt nem lehet egy$zer:en el)elejteni "anna legal',,i$ nem v!lt k#.e$ r' Finn vi$z!nt az #vek $!r'n $z#.en t-ltette mag't az eg#$zen Mint ah!gy v#g0l la$$an?la$$an % i$ )elejtett( de a )'jdal!m na. mint na. -jj'#ledt a $zv#,en Minden az &v#k lehetett v!lna( #$ minden elve$zett A $zerelm0k hirtelen z't!nyra )ut!tt( $ %k megint a r#gi j* ,ar't!k lettek /$ak ,ar't!k 7#t #vvel ezel%tt( "anna $z0let#$na.j'n lettek el%$z&r egym'$#i( #$ Finn akk!r g#retekkel halm!zta el a l'nyt Azt'n elment( #$ amik!r h*na.!kkal k#$%,,( a kar'c$!nyi vak'ci*ra vi$$zaj&tt( telje$en megv'lt!z!tt Egy vi$elkedett( mintha k!r',,an $emmi $em t&rt#nt v!lna k&zt0k A l'ny m#lyen meg,'nt*d!tt( #$ eg#$z $z0nid%,en ker0lte %t =$ egy'ltal'n( az*ta mindig ker0lte %t Ez az!n,an m!$t m'r lehetetlen Egy0tt d!lg!znak majd( gy *hatatlanul tal'lk!zni )!gnak na. mint na. "ann'nak minden erej#t &$$ze kell $zednie( h!gy t-l#lje ezt a meg.r*,'ltat'$t ;!nd!latai,a mer0lve l#.kedett a nedve$ h!m!k!n( amik!r hirtelen mintha ,iz$erg#$t #rzett v!lna a tark*j'n Meg)!rdult( tekintet#vel v#gig.'$zt'zta a .art!t( de $enkit $em l't!tt 5al'n ez i$ amiatt van( mert i$m#t %r' g!nd!lt1 Ekk!r -jra el)!gta a )urc$a ,iz$erg% #rz#$ Megint k&r0ln#zett( de c$ak a MacChee .ajt'ja k&r0l legel% ,irk'kat l'tta Ez az a .ajta( ah!l h#t #vvel ezel%tt Finn?nel $zeretkeztek( #$ ah!l &r&k h:$#get e$k0dtek egym'$nak Azt'n hirtelen m#gi$ meg.illant!tta %t A maga$( ki$.!rt!lt )#r)i a ka.u,an 'llt( $&t#t haj'n megc$illantak a na.$ugarak( h!$$z-( izm!$ l','n )elt:n%en r&vid )armernadr'g!t vi$elt( mintha egy r#gi( kin%tt dara,!t h-z!tt v!lna mag'ra( $z#le$ v'll'n c$ak -gy )e$z0lt a r#gi( ki)akult .*l* A l'ny -gy 'llt !tt( mintha gy&keret ere$ztett v!lna a l',a A )#r)i i$ megl'tta %t A&gt&n elindult )el#je( #$ n#h'ny l#.#$nyire meg'llt el%tte "anna $zve vadul kala.'lni kezdett G

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 "anna Finn ezt az egyetlen $z*t m!ndta c$ak ki( de a l'nynak el'llt t%le a l#legzete( h'ta li,a,%r&$ lett A )#r)i hangja ugyan!lyan v!lt( mint r#gen( m#ly( l'gy #$ m#gi$ egy kic$it #rde$ "anna m#ly leveg%t vett( #$ ,elen#zett Finn k#ke$z&ld $zem#,e H!r',,an mindig azt hitte( h!gy a )#r)i eg#$zen a $zve m#ly#ig l't M!$t k&z&m,&$ v!lt a .illant'$a( #$ m#g azt $em vette #$zre( h!gy a l'nyt mennyire ,'ntja valami 6 Szervu$z( Finn A )#r)i egyetlen .illant'$$al v#gigm#rte 6 De)!gyt'l 6 m!ndta lehajt!tt )ejjel A l'ny me$terk#lten nevetett 6 =.. ideje v!lt 6 5e j* v!lt'l -gy( ah!gy v!lt'l 6 r'zta a )ej#t Finn 6 Ir0l&k( h!gy -jra l'tlak( "anna8 A )#r)i v'ratlanul egy l#.#$t tett el%re( #$ a karj',a z'rta a l'nyt Jlyan er%vel $z!rt!tta mag'h!z( h!gy a m'$iknak ,ele$ajdultak a ,!rd'i Finn te$te meleget( ,izt!n$'g!t #$ er%t 'ra$zt!tt( a l'ny arra v'gy!tt( h!gy !da,-jha$$!n h!zz'( #lvezze karj'nak v#delm#t Egy .illanatra -gy t:nt( mintha m#g mindig $zerelme$.'r lenn#nek Azt'n la$$an ki,!ntak!z!tt az &lel#$,%l( #$ elt!lta mag't*l a )#r)it Az nem ellenkezett( kez#t "anna v'll'ra ejtette( #$ eg#$zen k&zelr%l tanulm'ny!zni kezdte az arc't 6 F'radtnak t:n$z 6 r'nc!lta a h!ml!k't 6 Az i$ vagy!k M!$t van a ny'ri )%$zez!n( az eg#$z k&rny#k tele van turi$t'val Akad k&zt0k !lyan i$( aki val*$'g!$ $zak#rt%je ennek a vid#knek 6 Azt nem c$!d'l!m8 A vil'g leg$ze,, hely#re j&ttek vak'ci*zni Finn a tenger )el# )!rdult( $zem#,en vi$$zat0kr&z%dtek az a.r*( )eh#r tajt#k!k #$ az #g,!lt!n -$z* )elh%k 6 Annyira hi'nyz!tt ez nekem( "anna8 A vz( a $ir'ly!k( az em,erek =$ te 6 )!rdult i$m#t a l'ny )el# 6 =n@ 6 k#rdezte % k#ny$zeredett m!$!llyal El)!rdult( nem akarta( h!gy a )#r)i hangj'nak k!m!ly$'ga a hatalm',a kert$e 6 Mi#rt annyira megle.% ez@ Megle.%@ /$u.'n megle.%( h!gy a )#r)i az elm-lt h#t( v#gtelennek t:n%( ke$erve$ e$ztend%n kere$zt0l meg)eledkezett r*la( h!gy egyk!r &r&k $zerelmet e$k0d&tt neki@ M!$t .edig egy$zer:en c$ak ,er!,,an az #let#,e( #$ elv'rja( h!gy )elh%tlen0l &r0lj&n( h!gy -jra l'thatja@ Azt k#.zeli( h!gy mindent !tt )!lytathatnak( ah!l h#t #ve a,,ahagyt'k@ 6 Az*ta nagy!n $!k id% telt el( Finn 6 Fgen( m'r tizenk#t #ve annak( h!gy elmentem =$ #..en h#t #vvel ezel%tt( ny'r!n lettek egym'$#i 6 Az*ta megv'lt!ztam 6 m!ndta a l'ny 6 Mindketten megv'lt!ztunk Ke az#rt m#g nem kell el)elejteni( ami valamik!r )!nt!$ v!lt nek0nk /$ak nem arra g!nd!l( ami k&zt0k t&rt#nt@ "anna $zve hirtelen megtelt rem#nnyel( de a j*zan #$z meg'lljt .aranc$!lt ezeknek a hi',aval* rem#nyeknek Mag't*l #rtet%dik( h!gy a )#r)i c$ak a helyzetet .r*,'lja kiha$zn'lni Ezen a gy&ny&r:( de )#lree$% vid#ken tal'lk!z!tt egy mag'ny!$ #$ v!nz* n%vel( aki r'ad'$ul r#gen a $zeret%je v!lt A l'ny nagy!n i$ j*l tudta( milyen egy$zer: v!lna i$m#t a )#r)i karj',a vetni mag't( #$ hagyni( h!gy Finn mag'val h-zza %t a d!m,!ldal!n l#v% .ajt',a1 9em8 9em )!gja megengedni( h!gy kiha$zn'lja8 ;y!r$an )elh-zta a hari$ny'j't( #$ ,ele,-jt a ci.%j#,e L

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 M#g meg kell l't!gatn!m valakit 6 )0llentette 6 5al'lk!zunk e$te <ill MacBhirter ,-c$-ztat*j'n@ Finn vette 't a r#gi !rv!$ hely#t( "anna teh't tudta( h!gy m!$tant*l )!gva mindig a k&zel#,en le$z 9em vehet -gy leveg%t( nem igazthatja meg -gy a haj't( nem nyithatja -gy $z*ra a $z'j't( h!gy a )#r)i ne l'tn'( ne hallan' minden m!zdulat't( minden $zav't Hi lehet ezt ,rni egy'ltal'n@ Mindegy Hi kell ,rni Er%$nek kell lennie( h!gy t'v!l tudja tartani mag't*l Finnt 6 Fgen( !tt le$zek 6 v'la$z!lta nyug!dtan( majd h'tat )!rdt!tt( #$ elindult az aut*ja )el# A tark*j'n #rezte a )#r)i .illant'$'t Aemeg% k#zzel indt!tta el a j'rm:vet Egy dara,ig az -t!n haladt( majd amik!r l't*t'v!l$'g!n kv0l #rt( az -t $z#l#re k!rm'ny!zta az aut*t Meg'llt( #$ hang!$ $*hajjal r',!rult a k!rm'nyra 7!gyan )!gja megem#$zteni a t&rt#nteket@ 7i',a telt el h#t h!$$ze$ztend%( ez a )#r)i m#g mindig az %r0let,e kergeti v!nzerej#vel #$ ig#z% m!$!ly'val 6 Az &rd&g,e veled( Finlay Mc;reg!r8 6 $utt!gta ? Az &rd&g,e veled( ami#rt vi$$zaj&tt#l( #$ elve$zed a j*zan e$zemet8 9agy lend0lettel el$% $e,e$$#g,e tette az aut*t( #$ kihajt!tt az -tra an#lk0l( h!gy ,elen#zett v!lna a vi$$za.illant* t0k&r,e F#kc$ik!rg'$ #$ 0vegc$&r&m.&l#$ hallat$z!tt Meg'llt( #$ kiugr!tt a k!c$i,*l( k&z,en -gy #rezte( el'll a $zvver#$e Finn k'$z'l*d!tt ki a m'$ik aut*,*l( a,,*l( amelyet a l'ny az im#nt l't!tt )ent a d!m,!n 6 El akar$z 0ld&zni a )el$#gter0letedr%l@ 6 k#rdezte a )#r)i g-ny!$an 6 Minden rend,en@ 6 $zedte &$$ze mag't a l'ny 6 H#$z c$!da8 9a( az#rt nem eg#$zen( mert egy#,k#nt i$ la$$t!ttam( mik!r #$zrevettelek itt az -t $z#l#n >alami ,aj van( az#rt 'llt'l meg@ A l'ny eg#$z te$t#,en remegni kezdett Mi#rt i$ nem )igyelt j!,,an@ 7a a )#r)i nem j&tt v!lna vi$$za( minden m'$k#nt lenne1 6 Az eg#$z a te hi,'d8 6 t'madt r' Finnre 6 5e tant!tt'l meg vezetni 6 5elje$en igazad van( az eg#$z az #n hi,'m 6 )elelte a )#r)i 6 Ke m!$t j!,, le$z( ha )!lytat!d az utat( hi$zen m#g meg kell l't!gatn!d valakit =n majd ,izt!$ t'v!l$'g,*l k&vetlek 6 Fel%lem 6 v!nta meg a v'll't a l'ny 6 Ke adj egy )#l*ra el%nyt8 6 =n i$ gy g!nd!ltam1 6 egyezett ,ele Finn rezzen#$telen arccal( #$ kinyit!tta a k!c$ija ajtaj't 6 Majd k0ldd el a $z'ml't a javt'$r*l8 6 kia,'lta !da neki a l'ny 6 9agy!n $zve$en Ke tal'n j!,, lenne( ha v#gre elinduln'nk( h!gy "!hn?Alec i$ el)#rjen az -t!n "anna )el.illant!tt A )armer t0relme$en v'rak!z!tt m&g&tt0k a tere.j'r*j'val A l'ny indt!tt( #$ gy!r$an elhajt!tt a hely$znr%l Majd Finn magyar'zk!dik "!hnnak( ha akar 6 9!$( "anna( mit $z*l$z h!zz'( h!gy a mi j*madarunk )elc$e.eredett( #$ 'tve$zi a helyemet a k*rh'z,an@ Az &reg <ill MacBhirter d!kt!r 'tkar!lta "ann't #$ Finnt( aki teli $z'jjal vigy!rg!tt 6 "*mad'r v!ln#k@ 6 k#rdezte 6 A jav',*l8 5e vagy a leg0gye$e,, lazac)!g*( akit c$ak i$mertem( meg,!ld!gult a.'dat i$ ,ele#rtve8 Finn m#g $z#le$e,,en m!$!lyg!tt 6 >!lt itt lazac ,%ven8 6 M#g n#zni i$ j* v!lt( ah!gy kic$ikland!ztad %ket a vz,%l Mindenki nevetett( "anna i$ k#ny$zeredetten elh-zta a $z'j't E$z#,e jut!tt az el$% c$*kjuk Ez #..en akk!r e$ett meg( amik!r Finn %t i$ megtant!tta lazac!t )!gni A )#r)i h-$z#ve$ v!lt akk!r( % tizen&t Jk!$ ki$l'ny( m!ndta neki( amik!r az 5

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

el$% lazac!t $ikere$en kic$al!gatta a vz,%l Finn eli$mer%en m!$!lyg!tt( majd hirtelen elk!m!ly!d!tt + #rezte( h!gy m!$t valami rendkv0li d!l!g )!g t&rt#nni Finn nedve$( hideg ujjaival meg#rintette az 'll't( #$ h:v&$ $z'j't a $z'j'ra ta.a$zt!tta Ez az egyetlen c$*k l'ngra l!,,ant!tta a l'ny,an a $zerelmet 6 5e mit $z*l$z h!zz'( "anna@ 6 k#rdezte az id%$ !rv!$ 6 9eked tal'n nem i$ !lyan nagy megle.et#$ ez 6 Finn mindig i$ azt g#rte( h!gy egy$zer vi$$zaj&n 6 v!nta meg a v'll't a l'ny 6 Az a hr j'rja r*la( h!gy j* !rv!$ A ,etegek j* kezek,en le$znek n'la 6 9! #$ te@ "anna el,iz!nytalan!d!tt Finn !tt k$#rtett #lete minden .erc#,en( #,ren #$ 'lmai,an M!$t mit m!ndj!n@ 6 =n i$ mindent meg )!g!k tenni( h!gy j*l menjenek a d!lg!k 6 t#rt ki a v'la$z el%l( #$ l'tta( h!gy Finn arca egy .illanatra )'jdalma$an megr'ndul( azt'n -jra elm!$!ly!dik "anna gy!r$an eln#z#$t k#rt( #$ kimenek0lt a $za,ad,a I$$ze kellett $zednie mag't( h!gy )!lytatni tudja a munk'j't A l'ny megle.%d&tt rajta( h!gy az im#nt )'jdalmat !k!z!tt a )#r)inak a megjegyz#$#vel 7irtelen meg$z'nta( ugyanakk!r j*l tudta( h!gy nem ,!c$'that meg neki Elv#gre Finn v!lt az( aki h'tat )!rdt!tt az % $zerelm#nek8 9em )elejtheti el egy c$a.'$ra a maga )'jdalm't( melyet Finn !k!z!tt neki( c$ak az#rt( mert a )#r)i egy m'$!d.ercre n#mi $z!m!r-$'g!t $znlelt <ehunyta a $zem#t( #$ nekid%lt a hideg h'z)alnak A mai na.ig nyugalma$an #$ ,#k#$en )!lyt az #lete( #$ ,'r a $zerelem hi'nyz!tt ,el%le( minden m'$ $zem.!nt,*l telje$ v!lt Mi#rt i$ kellett a )#r)inak vi$$zaj&nnie@ A tark*j'n )el,!rz!l*dtak a haj.ih#k( ah!gy kinyit!tta a $zem#t( #$ meg.illant!tta a )#r)it( amint n#h'ny l#.#$ t'v!l$'g,*l elg!nd!lk!zva )igyelte %t A l'ny az!n $em c$!d'lk!z!tt( h!gy nem vette #$zre a k&zeledt#t( #$ m#g c$ak a l#.#$eit $em hall!tta Mint !dakint a .ajt'n'l( m!$t i$ meg#rezte Finn jelenl#t#t Mintha a hat!dik #rz#ke i$ m:k&d#$,e l#.ett v!lna a )#r)i k&zel#,en 6 "*l vagy@ 6 k#rdezne Finn halkan 6 Cer$ze( mi ,aj!m lenne@ Finn megv!nta a v'll't( majd k&zele,, l#.ett 6 Hi$$# kimer0ltnek t:nt#l( azt hittem( ,eteg vagy 5e$t#nek illata telje$en el,!rt!tta a l'nyt( #$ k0l&n&$ #rz#$eket #,re$ztett ,enne >'gyat( amelyet c$ak a )#r)i v!lt k#.e$ )el#,re$zteni #$ c$illa.tani Finn ekk!r *vat!$an meg$im!gatta az arc't "anna dermedten 'llt( #rezte( h!gy ki$z'rad a $z'ja A )#r)i gyeng#den v#gig$imt!tt rajta az ujj'val( majd )&l#haj!lt( #$ c$*kj'val ,ele)!jt!tta a )elt&rni k#$z0l% tiltak!z'$t A l'ny i$ kv'nta a )#r)it A leg$zve$e,,en ,eleka.a$zk!d!tt v!lna( #$ mag'val r'ntja a ):,e( h!gy megtudja( m#g mindig !lyan gyeng#d #$ $zenved#lye$?e( mint az!n a h#t #vvel ezel%tti ny'r!n Egyed0l a j*zan #$z tart!tta vi$$za 9#m'n #$ m!zdulatlanul 'llt( #$ t:rte( h!gy Finn az ajk'val ,ec#zze( $im!ga$$a Majd egy hat'r!z!tt m!zdulattal ki$za,adt!tta mag't az &lel% kar!k,*l A )#r)i h'tral#.ett( #$ halkan )el$*hajt!tt A l'ny a )#lh!m'ly,an i$ j*l l'tta( mennyi ,'nat 0l a $zem#,en Egy dara,ig hallgattak( v#g0l "anna t&rte meg a c$endet: 6 Mi#rt c$in'ltad ezt@ 6 <!c$'$$ meg8 9em az#rt j&ttem ki( h!gy megc$*k!ljalak( ,!c$'$$ meg nekem8 6 i$m#telte( majd kiny-jt!tta a kez#t( h!gy meg$im!ga$$a az arc't A l'ny riadtan h'tral#.ett( 'm !lyan heve$ m!zdulattal( h!gy ,e0t&tte a )ej#t a )al,a Felki'lt!tt a )'jdal!mt*l( mire Finn mag'h!z h-zta a )ej#t( ,elet-rt a haj',a( #$ c$*k!kat ny!m!tt az 0t#$t%l k#.z%d&tt ki$ .-.ra "anna halkan .ityeregni kezdett( #$ )ej#t megad*an r'hajt!tta a )#r)i $z#le$ v'll'ra M

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 5e( te ,utu$ka ki$l'ny8 6 $utt!gta Finn a )0l#,e( #$ ett%l m#g heve$e,, z!k!g'$,an t&rt ki 6 Mi#rt c$in'l!d ezt@ 6 h0..&gte( amik!r v#gre al',,hagy!tt a nagy $r'$ 6 Mi#rt nem vagy k#.e$ ,#k#n hagyni@ Mi#rt i$ kellett vi$$zaj&nn&d@ 6 5e i$ tudtad( h!gy egy$zer vi$$zat#rek 6 m!ndta Finn halkan ? S!$em v!lt tit!k 6 9em( val*,an nem 6 )elelte a l'ny #le$en( #$ ki$za,adt!tta mag't az &lel#$,%l 6 =$ term#$zete$en te mindig ,etart!d az g#reteidet 6 Ftt vagy!k( nem@ Az i$ten $zerelm#re( "anna( mit r!nt!ttam el@ ? ki'lt!tt )el a )#r)i k#t$#g,ee$ett #rtetlen$#ggel 6 7!gy mit r!nt!tt'l el@ 6 i$m#telte a l'ny( #$ &kl#vel ,ele.0)&lt a )#r)i mellka$',a 6 =vekre elt:n$z( majd egy$zer c$ak vi$$zat#r$z( #$ azt k#rdezed( mit r!nt!tt'l el@8 A'ad'$ul elv'r!d( h!gy a nyakad,a ,!ruljak@ 6 Akk!r h't azt m!ndd meg( te mit v'r$z t%lem( "anna@ A l'ny &$$ze$z!rt!tta az ajk't( neh!gy ki$zaladj!n rajta valami megg!nd!latlan v'la$z 6 Semmit Az #gvil'g!n $emmit Ngyan mit i$ kv'nhatn#k t%led@ Finn a tengert ,'multa( a t'v!li vzt0kr&n megc$illantak a lemen% na. ut!l$* $ugarai 6 Azt hittem( k&zt0nk valamik!r t&,, i$ v!lt 6 >alamik!r 7#t #vvel ezel%tt Az*ta el#g $!k'ig nem hall!ttunk egym'$r*l A )#r)i a l'nyra .illant!tt( majd gy!r$an lehajt!tta a )ej#t( h!gy az ne l'$$a az arcki)ejez#$#t 6 9em v!lt munk'm( azt $em tudtam( h!l )!g!k #lni( te .edig m#g tanult'l 6 Azt g#rted( vi$$zaj&$$z 6 $utt!gta "anna 6 7't vi$$zaj&ttem( nem@ 6 El#g $!k'ig tart!tt 6 7'tr#,, l#.ett( #$ ki,!ntak!z!tt a )#r)i karj',*l 6 5elje$en elt:nt#l az #letem,%l( #$ m!$t nem v'rhat!d el t%lem( h!gy -gy tegyek( mintha mi $em t&rt#nt v!lna 6 Egy'ltal'n nem t:ntem el 5e v!lt'l az( aki elker0lt engem( ah'ny$z!r c$ak hazaj&ttem Elutazt'l( t-l $!k el)!glalt$'g!d akadt( vagy m'$ ki)!g'$t kere$t#l M!$t .edig $zemreh'ny'$t te$zel( ami#rt tud!m'$ul vettem( h!gy nem akar$z l'tni( #$ ,#k#n hagytalak "*l hall!tta@ + lenne az( aki eluta$t!tta a )#r)it@ Dehet$#ge$ v!lna( h!gy mindent )#lre#rtett@ 5al'n Finn m#g akk!r kar'c$!nyk!r i$ telje$en a r#gi v!lt@ Dehetetlen( hi$zen miel%tt elment( a l'ny $z0let#$na.ja el%tt eg#$zen m'$k#.. vi$elkedett >al*$zn:leg -gy #rezte( h!gy t-l me$$zire mentek( #$ meg,'nta az eg#$zet 6 5al'n mindent t-l egy$zer:nek hitt0nk8 6 $*hajt!tta "anna 6 M!$t mit tegy0nk@ 6 n#zett r' tan'c$talanul a )#r)i Ejra 't akarta &lelni a l'nyt( de azt'n m#gi$ lehanyatl!tt a karja 6 ;yere( hazavi$zlek( #$ -tk&z,en meg,e$z#lj0k S!k mindent meg kell ,e$z#ln0nk 6 9em tart!m j* &tletnek 6 h'rt!tta el a l'ny 6 A!$$z )#nyt vetne r'd( ha r&gt&n az el$% na. hazak$#rn#l 6 Egy #rted( a $z0leid ellen%riznek@ 6 nevetett Finn 6 A $z0leimnek m'r nem kell ,e$z'm!ln!m r*la( h!gy h!l #$ kivel j'r!k 5&,, mint egy #ve nem lak!m vel0k A )#r)i c$!d'lk!zva n#zett r' 6 7't akk!r h!l lak$z@ 6 A ,etegell't* mellett( $z!lg'lati lak'$,an 6 <!c$'$$ meg( azt hittem1 6 Finn( neked m'r nem kell tudn!d a d!lgaimr*l =$ m!$t ,!c$'$$ meg( nekem m#g vi$$za kell mennem( v'rnak r'm O

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Hih-zta mag't( h'tra)e$ztette a v'll't( )&lemelte az 'll't( #$ amik!r el#g er%$nek #rezte mag't( )elemelt )ejjel( ,izt!$ l#.tekkel elindult vi$$za a h'z,a C#ntek d#lut'n "anna az ut!l$* rem#ny#t i$ elve$ztette( h!gy egy0tt tud d!lg!zni Finn? nel 9yilv'nval* v!lt( h!gy a )#r)i t&,,et akar t%le munkat'r$i ka.c$!latn'l( a l'ny .edig azt $em tudta( h!gyan vi$elkedjen vele >#g0l a r#gi( j*l ,ev'lt m*d$zer#hez )!lyam!d!tt( #$ ker0lte %t 7#t)% reggel a kil,archani ,etegell't*,an tart!tt'k a $z!k'$!$ rendel#$t <'r Finn ez-ttal $emmilyen megjegyz#$t $em tett( a l'ny ki!lva$ta a $zem#,%l( h!gy ,e$z#lni akar vele( #$ nem nyug$zik( amg el nem #ri a c#lj't "anna nem ,z!tt mag',an( a,,an( h!gy ellen tud majd 'llni neki Cedig ti$zt',an v!lt vele( h!gy akk!r -jra 't kellene #lnie a r#gi $z!r!ng'$t #$ c$al*d'$t A legj!,,an m#gi$ att*l )#lt( h!gy c$er,enhagyja a ,0$zke$#ge( #$ megint el$rja mag't el%tte Ennyire azt'n v#gk#.. nem $z!lg'ltathatja ki mag't a )#r)inak Ndvaria$an( ,ar't$'g!$an vi$elkedett vele( 'm mihelyt a m'$ik ,el#.ett a helyi$#g,e( % az!n ny!m,an ki$ietett A m*d$zer egy ideig j*l ,ev'lt( )#l tizenkett%k!r az!n,an( miut'n a l'ny az ut!l$* ,eteget i$ ell'tta( a )#r)i ut'nament a $z!,'j',a 6 >#gezt#l@ 6 k#rdezte "anna 6 9em( m#g &$$ze kell varrn!m egy $e,et Egy turi$t't h!ztak ,e az im#nt El,!tl!tt egy r!z$d'$ kert#$,en( #$ $-ly!$an meg$#r0lt a l',a Segten#l@ A l'ny ,*lint!tt( e,,en a helyzet,en nem l't!tt $emmi ve$z#lyt A ,eteg jelenl#t#,en -gy$em ,e$z#lhetnek $zem#lye$ d!lg!kr*l Azzal vi$z!nt nem $z'm!lt( h!gy Finn .u$zta k&zel$#ge i$ elemi er%vel hat r' Alig tud!tt a munk'j'ra )igyelni( a keze remegett( #$ a legegy$zer:,, )eladat!k meg!ld'$a k&z,en i$ &$$zezavar!d!tt 9agy nehezen $iker0lt v#gre ell'tni a $#r0ltet A .*rul j'rt turi$t't( Mr ;i,,$t $zerd'ra vi$$zarendelt#k ellen%rz#$re #$ k&t&z#$re A rendel#$i id% v#gezt#vel "anna &$$ze.ak!lt( #$ a lehet% leggy!r$a,,an t'v!zni $zeretett v!lna Finn az!n,an a $z* $z!r!$ #rtelm#,en el'llta az -tj't 6 Mit akar$z@ 6 k#rdezte a l'ny nyer$en 6 Feltartalak@ 6 h-zta )el az !rv!$ a $zem&ld&k#t 6 <e$z#lni akartam veled <etty <uchanr*l Egy ve$zem #$zre( egyre j!,,an #$ j!,,an elve$zti a t'j#k!z*d*k#.e$$#g#t 6 A $z!m$z#dai !da)igyelnek r'( #$ az!nnal $z*lnak( ha ,aj van <etty mindenna. ,e$z#l vel0k tele)!n!n 6 7a #..en tudja( #jjel van?e( vagy na..al 6 ):zte h!zz' a )#r)i kim#rten 6 A m-ltk!r i$ az #j$zaka kell%$ k&ze.#n hvta )el az #lelmi$zer,!lt!t( h!gy leadja a rendel#$#t Err%l "anna i$ hall!tt m'r( ez#rt az ut*,,i id%,en gyakra,,an kere$te )el az id%$ h&lgyet 6 Ftt az ideje( h!gy ,ek&lt&zz&n egy !tth!n,a Megint )&lvetem neki ezt a lehet%$#get( #$ meg.r*,'l!m r',e$z#lni( h!gy )!gadja el 6 Mit $z*l h!zz' a c$al'dja( h!gy ,eleavatk!z!l <etty #let#,e@ 6 Milyen c$al'd az@ 6 c$attant )el m#rge$en "anna 6 A' $e hedertenek arra az a$$z!nyra8 >alakinek v#gre v'llalnia kell a )elel%$$#get( nem maradhat egyed0l 6 5al'n nem tudj'k meg!ldani( h!gy t&r%djenek vele 6 9em i$ akarj'k 6 )elelte hat'r!z!ttan a l'ny 6 >an m#g valami@ 6 Fgen M!ndd c$ak( lehet( h!gy #n )ert%z% ,eteg vagy!k@ A l'ny elk!m!ly!d!tt 6 Fert%z% ,eteg@ 6 k#rdezte 'rtatlanul 6 Ezt j!,,an ki kellene )ejtened 6 "anna( !kvetlen0l ,e$z#ln0nk kell

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9em( Finn 6 helye$,tett a l'ny 6( kett%nk k&z0l c$ak neked van m!ndanival*d 9ekem vi$z!nt meg kell l't!gatn!m a ,etegeimet 4'rd ,e az ajt*t( ha elm#$z8 Ezzel teh't harmad$z!r i$ vi$$zauta$t!tta a )#r)it( ,'r maga $em tudta( h'ny$z!r ,rja m#g ezt megtenni

2 FE"E4E5 "anna $!rra l't!gatta a ,etegeit( ell'tta %ket j* tan'c$!kkal( gy*gy$zert ad!tt a turi$t'knak Ezut'n a $z'll!d',a $ietett az egyik vak'ci*z* c$al'dh!z( ah!l a ki$l'ny ha$)'j'$ra .ana$zk!d!tt Az a.a a m'$ik k#t gyereket elvitte a tenger.artra( a h!tel$z!,',an c$ak az anya maradt a verejt#k,en -$z*( $'.adt ki$ "ulie?val "anna el%$z&r vak,#lgyullad'$ra gyanak!d!tt( de miut'n megviz$g'lta a gyereket( $emmi arra utal* jelet nem tal'lt Mr$ 7arvey elm!ndta( h!gy "ulie e$et#,en minden izgal!m r&gt&n a gy!mr'ra h-z*dik 6 9ehezen alkalmazk!dik a v'lt!z'$!kh!z #$ az -j k&r0lm#nyekhez M!$t #..en az a ,'nata( h!gy nem h!ztuk el a nyu$zij't( #$ agg*dik #rte Cedig 'tvitt0k a nyu$zit a ,ar'tainkh!z( h!gy vigy'zzanak r' 6 A ki$nyuladra g!nd!l$z( ugye( "ulie@ 6 k#rdezte "anna a gyereket( aki n#m'n ,*lint!tt 6 Akk!r mi#rt nem hvj'k )el a ,ar'taikat@ 6 )!rdult a l'ny az any'h!z 6 5al'n "ulie r&gt&n j!,,an le$z( ha meghallja( h!gy a nyu$zija j*l van 6 Mi#rt i$ nem jut!tt ez el%,, az e$zem,e@ 6 ki'lt!tta Mr$ 7arvey ? H&$z&n&m( n%v#r( $ajn'l!m( h!gy ide)'ra$zt!ttuk( de "ulie annyira $'.adt1 6 Semmi ,aj( mindig $zve$en j&v&k( ha $egthetek =rte$t$en az!nnal( ha valami g!nd van a nyu$zival8 6 k&$z&nt el "anna( #$ az id%$ Mr$ <uchan h'z'h!z hajt!tt Az a$$z!ny h'l*ing,en )!gadta( #$ ki$$# megle.ettnek t:nt 6 5e vagy az( l'ny!m8 /$!d'lk!ztam( ki lehet az az #j$zaka kell%$ k&ze.#n ;yere c$ak ,e nyug!dtan( ha k#$% van i$( egy c$#$ze tea m#g ilyenk!r $em 'rthat8 6 M!$t #..en d#l van( Mr$ <uchan 6 m!ndta gyeng#den "anna ? 9#zze c$ak( a na. #..en !tt 'll az #g,!lt kell%$ k&ze.#n8 A )ej0nk )elett .!nt!$an Az id%$ a$$z!ny a h!ml!k't r'nc!lva )&ln#zett a maga$,a 6 5#nyleg( de az#rt c$ak gyere ,e( l'ny!m8 "anna k&vette az id%$ h&lgyet a h'z,a Szeg#ny a$$z!ny8 6 $*hajt!tt mag',an Cedig milyen j* 'lla.!t,an van k0l&n,en8 9yug!dtan el tudn' l'tni mag't egyed0l( ha nem c$&kkenn#nek ilyen r!ham!$an a $zellemi k#.e$$#gei A ki$ lak'$ egy$zer:en v!lt ,erendezve( #$ minden ragy!g!tt a ti$zta$'gt*l "anna Mr$ <uchan ut'n ment a k!nyh',a( #$ egy c$e..et $em le.%d&tt meg( amik!r )ri$$en $0t&tt kenyeret .illant!tt meg a k!nyhaa$ztal!n 6 A ,!lt,an el)!gy!tt a keny#r( $0tn&m kellett egyet H#.zeld c$ak el 6 )!lytatta az id%$ a$$z!ny 6( M!ira m#g meg i$ haragud!tt r'm( ami#rt )el#,re$ztettem Hi l't!tt ilyet( na.k&z,en elal$zik a ,!lt,an8 6 9em lehet( h!gy az #j$zaka kell%$ k&ze.#n t&rt#nt mindez@ 6 M!ira i$ ezt m!ndta 6 r'nc!lta a h!ml!k't az id%$ h&lgy 6 Egyre t&,,$z&r t#ve$zt &$$ze d!lg!kat( igaz( <etty@ 6 #rdekl%d&tt ta.intat!$an "anna Mr$ <uchan )el$*hajt!tt 6 S!$em tud!m( h'ny *ra van 9y'r!n mindig !lyan r&videk az #j$zak'k( h!gy na.k&z,en i$ el?el,*,i$k!l!k Qgy minden annyira &$$zekeveredik( h!gy telje$en ,!l!nd!t c$in'l!k magam,*l( #$ az em,erek megharag$zanak r'm "anna 't&lelte az a$$z!nyt( #$ gyeng#den mag'h!z $z!rt!tta

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9e m!ndj!n ilyet( <etty( egy'ltal'n nem c$in'l ,!l!nd!t mag',*l8 <e$z#lek Mc;reg!r d!kt!rral( h!gy rj!n )el egy gy*gy$zert( amit%l az eg#$z #j$zak't 'talu$$za Megl'tja( vi$$za )!g tal'lni a r#gi ker#kv'g'$,a8 "anna m#g egy kic$it elc$evegett az id%$ h&lggyel( majd elindult haza)el#( h!gy v#gre mege,#deljen Az 0zenetr&gzt%j#n Finn ki$$# #rde$ hangja $z*lalt meg: 6 >ac$!ra h#tk!r a $z'll!d',an 7#t *ra el%tt tz .erccel #rted megyek( k#rlek( gyere8 Finn A k#rlek $z* k0l&n ny!mat#k!t ka.!tt( #$ ett%l "anna elkedvetlenedett A )#r)i val*,an ,e$z#lni akart vele Az egyik ,etege( Mac McK!ugall i$ hagy!tt 0zenetet( #$ ,'r "anna reggel m'r j'rt n'la( az!nnal vi$$zaindult h!zz' Fnver,eg,e Az id%$( 'gyh!z k&t&tt )#r)ival t&,, '.!l* i$ )!glalk!z!tt( de mivel t-l$'g!$an nyugtalan v!lt( v#letlen0l megint kic$-$z!tt a kat#tere A l'ny el%k#$ztette a )el$zerel#$eket( h!gy ,ehelyezzen egy -jat 6 Mi v!lt ma !lyan )!nt!$@ 6 k#rdezte ,ar't$'g!$an a )#r)it 6 7arag$zik r'm( n%v#r@ 6 kr'k!gta az tele agg!dal!mmal 6 9em( Mac( de t-l *vatlan v!lt 9em $za,ad kih-znia a kat#tert( k0l&n,en minden nedve$ le$z "anna( amint )elhajt!tta az 'gytakar*t( l'tta( h!gy az id%$ )#r)i 'gynem:je #$ .iz$am'ja m'ri$ telje$en 'tnedve$edett 7!zz'l't!tt( h!gy megm!$da$$a .'cien$#t( #$ c$ak azut'n helyezte )el a kat#tert Mac egy .illanatra $em maradt nyugt!n( gy "ann'nak c$ak h'r!m$z!ri .r*,'lk!z'$ra $iker0lt )eltennie a c$&vet( #$ ragta.a$$zal !daer%$tenie a )#r)i c!m,j'h!z 6 Mac( nagy!n k#rem( vigy'zz!n( neh!gy megint kic$-$$z!n8 6 m!ndta( mik&z,en )elh-z!tt egy ti$zta huzat!t( #$ ,et'm!gatta az 'gy',a az id%$ )#r)it M'r c$ak egy terhe$g!nd!z'$ van h'tra( ? g!nd!lta( azt'n v#ge a mai m:$zaknak 7azamegy( #$ rend,e $zedi mag't Finn vac$!rameghv'$'ra A )iatala$$z!ny( akit #..en megl't!gat!tt( a ,ar'tn%je v!lt( #$ a ny!lcadik h*na.,an j'rt A harmadik gyermek#t v'rta( #$ makac$ul raga$zk!d!tt az !tth!ni $z0l#$hez Az el$% k#t e$et,en t-l h!$$z-ra ny-ltak a )'j'$!k( #$ c$ak az az!nnali $egt$#gnek k&$z&nhette( h!gy nem t&rt#nt ,aj "anna m#gi$ hi',a .r*,'lta meggy%zni r*la( h!gy menjen ,e a k*rh'z,a M#g MacBhirter #rvei $em $egtettek( amit az id%$ !rv!$ a $zv#re i$ vett 6 9a( m!$t m'r legal',, nem #n )elelek <aird#k gyerek##rt 6 jegyezte meg a ,-c$-ztat*j'n i$ "anna vi$z!nt( mint '.!l*n% #$ $z0l#$zn%( )elel%$nek #rezte mag't Dind$ay $!r$'#rt Az a$$z!ny ugyan nem )!gadta meg a tan'c$'t( gy hivatal!$an nem i$ kellett v!lna )!glalk!znia vele( m#gi$ ti$zt',an v!lt vele( h!gy $!$em ,!c$'tan' meg mag'nak( ha ,aja e$ne Amik!r "anna meg#rkezett( Dind$ay #.. a kert,en na.!z!tt( a k#t kic$i .edig a h!m!k,an j't$z!tt 6 Szia( helyezd k#nyelem,e magad8 6 integetett az a$$z!ny 6 >igyek !da neked valami innival*t@ 6 k#rdezte t%le "anna 6 Egy tea ,iz!ny j*le$ne8 Szerintem a vz m'r )el)!rrt "anna megt&lt&tte a te'$kann't( majd a c$#$z#kkel egy0tt kivitte a kert,e =..en egyid%$ v!lt Dind$ayvel( gy k&nnye,,en r't#rhetett a k#nye$ t#m'ra 6 M#g mindig nem $iker0lt j!,, ,el't'$ra t#rned@ 6 k#rdezte 6 5erm#$zete$ m*d!n $zeretn#k $z0lni 6 r'zta a )ej#t az a$$z!ny ? A m'$ik kett%n#l #.. az#rt ment !lyan nehezen( mert nem maradtam itth!n 7a rende$en ellazulhattam v!lna( minden m'$k#nt alakul Ke a k*rh'z,an ezt k#.telen$#g el#rni

10

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 "*l tud!d( h!gy ez a k#.telen$#g8 >al*,an $!kat $egt( ha valaki el tud lazulni( ett%l vi$z!nt m#g nem t'gul gy!r$a,,an a m#h$z'j Fnk',, az v!lt a ,aj( h!gy gyenge vagy( #$ t-l ke$keny a medenc#d Mik!r v!lt'l ultrahang!n@ Dind$ay )el$*hajt!tt 6 7'r!m hete Azt m!ndt'k( a ,a,a m'r telje$en #rett( #$ el#g nagy "anna( m#gi$ annyira $zeretn#m( ha itth!n $z0lhetn#k8 6 Akk!r i$( ha az #letedet k!ck'ztat!d@ 6 Az#rt nem kell t-ldramatiz'lni a d!lg!t8 5ud!m( h!gy k#.e$ le$zek r' 6 M!ndt'k m'r neked( h!gy nagy!n makac$ vagy@ 6 k#rdezte m!$!ly!gva "anna 6 M#g $!ha 6 kac$int!tt r' .ajk!$an Dind$ay 6 Ke m!$t me$#lj ink',, Finnr%l8 M#g mindig !lyan j*k#.:@ 9em tudtunk elmenni MacBhirter d!kt!r ,-c$-ztat*j'ra( gy m#g c$ak nem i$ l'ttam %t "anna el.irult 6 9em az#rt vagy!k itt( h!gy r*lam ,e$z#lj0nk Egy$em engedem( h!gy megker0ld azt a t#m't( amely miatt j&ttem 6 m!ndta( mik&z,en meg.r*,'lta .al'$t!lni zavar't 6 7agyjuk m!$t egy kic$it az #n $z0l#$emet8 Azt m!ndd meg ink',, 6 az a$$z!ny kv'nc$ian viz$latta ,ar'tn%je arc't 6( m#g mindig $zerelme$ vagy ,el#@ "anna idege$en kavargatta a te'j't 6 7!nnan ve$zed ezt@ 6 Egy i$merlek( mint a tenyeremet F'radtnak l't$z!l 6 Finn i$ ezt m!ndta 6 Fgaza van 6 Aend,en van( Dind$ay( legyen nektek igazat!k( )'radt vagy!k Ke te akk!r $em $z0lheted meg itth!n a gyermekedet8 6 Ke meg$z0lhetem "anna )el$*hajt!tt Mi#rt van az( h!gy ma mindenki megnehezti az % d!lg't@ Elk&$z&nt Dind$ayt%l( #$ c$al*d!ttan indult haza 9em $!k'ig v'l!gat!tt a ruh'i k&z&tt( amik!r az e$ti vac$!r'h!z kezdett k#$z0l%dni Farmernadr'g!t h-z!tt( h!zz' vil'g!$ $elyem,l-zt vett( #$ nem i$ )e$tette ki mag't Elv#gre nem 'll $z'nd#k',an tet$zeni $enkinek( legkev#$,# Finn?nek8 =..h!gy elk#$z0lt( amik!r c$&ngettek A lehet% leg,ar't$'gtalana,, arcki)ejez#$$el nyit!tt ajt*t Megle.et#$#re az!n,an nem Finn #rkezett meg( hanem a $z'll!datulajd!n!$ l'nya( Sue 'llt a k0$z&,&n 6 "&jj&n gy!r$an( "anna8 6 hadarta izgat!ttan 6 "ulie 7arvey el'jult a vac$!r'n'l( #$ nagy!n ije$zt%en n#z ki A l'ny az!nnal )elka.ta a t'$k'j't( Finn?nek egy cetlire )irkant!tt .'r $z*t( a .a.rt kit:zte az ajt*)#l)'ra( majd Sue?val egy0tt m'r r!hant i$ a l'ny k!c$ij'h!z Mire meg#rkeztek az #tterem,e( ah!l a 7arvey c$al'd vac$!r'z!tt( "ulie m'r az egyik mell#k$z!,',an )ek0dt( #$ t&,,$z&r h'nyt 6 9%v#r( h'la i$tennek( h!gy meg#rkezett8 6 t&rdelte a kez#t k#t$#g,ee$etten Mr$ 7arvey 6 9em i$ #rtem( hi$zen m'r $!kkal j!,,an #rezte mag't "anna megm#rte a gyerek l'z't 6 El#g maga$ 6 m!ndta az any'nak 6 Szerintem vak,#lgyullad'$a van( de nem$!k'ra itt le$z Mc;reg!r d!kt!r i$ Semmi ,aj 6 $-gta a kic$inek 6( megl't!d( nem$!k'ra meggy*gyul$z8 E,,en a .illanat,an meghall!tta Finn m#ly #$ nyug!dt hangj't az ajt*n'l( #$ megk&nnye,,0lt A )#r)i egyetlen l#.#$$el !tt termett a gyerek mellett( #$ k#rd% .illant'$t vetett "ann'ra 6 Azt hi$zem( vak,#lgyullad'$ 6 m!ndta a l'ny Finn ,*lint!tt( #$ ala.!$an megviz$g'lta a gyereket 11

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Fgen( a vak,#lgyullad'$ kla$$ziku$ e$ete H*rh'z,a kell vinni( val*$zn:leg !.er'lni kell A&gt&n int#zkedem Hir!hant a $z!,',*l( #$ nem$!k'ra egy vize$t'llal t#rt vi$$za 6 F#l*r'n ,el0l itt le$z a helik!.ter 6 m!ndta( majd let#rdelt a ki$l'ny mell#( #$ nedve$ $zivacc$al megt&r&lgette a h!ml!k't #$ a nyak't 6 Egy $zem#ly elk$#rheti "ulie?t Fnverne$$,e 6 Fnverne$$,e8 6 ki'lt!tt )el Mr$ 7arvey k#t$#g,ee$etten 6 A k&zel,en egyetlen k*rh'z $inc$@ 6 >an( de ment%aut*val t!v',, tart az -t( #$ m!$t minden .erc $z'mt A l'nya 'lla.!ta $-ly!$( Mr$ 7arvey8 Az a$$z!ny h!lt$'.adtan r!$kadt le egy $z#kre 6 Mu$z'j k*rh'z,a vinni@ 6 k#rdezte Mr 7arvey 6 Ftt $emmit $em lehet tenni #rte@ 6 =n i$ meg!.er'lhatn'm( de itt ninc$ altat*!rv!$ 6 v!nta meg a v'll't Finn 6 Fgaz( a vak,#lm:t#t ma m'r egy$zer: ,eavatk!z'$nak $z'mt( m#gi$ ve$z#lye$ lehet Megl'tj'k( "ulie rend,e )!g j&nni( mihelyt kivett#k a vak,el#t8 6 nyugtatta meg a $z0l%ket 6 9!$( eld&nt&tt#k m'r( ki megy vele@ "* lenne( ha &$$zek#$zten#nek n#h'ny h!lmit( a helik!.ter ,'rmik!r itt lehet 6 =n )!g!m elk$#rni 6 n#zett a )#rj#re Mr$ 7arvey 6 I$$ze.ak!ln'd a leg$z0k$#ge$e,,eket@ Mr 7arvey a helik!.ter meg#rkez#$#vel egy id%,en t#rt vi$$za "ulie?t h!rd'gyra )ektett#k( #de$anyja vele egy0tt ,e$z'llt a g#.,e 6 Aend,e )!g j&nni@ 6 k#rdezte az #de$a.ja agg*dva 6 5elje$en nyug!dt lehet 6 m!ndta Finn 6 /$ak a r!$$z -tvi$z!ny!k #$ a nagy t'v!l$'g!k miatt ha$zn'lunk helik!.tert 6 ):zte h!zz' ? el#g ije$zt%( de az itt lak*k m'r meg$z!kt'k 6 M#g egy$zer k&$z&n&m( d!kt!r -r8 M!$t .edig indul'$( gyerekek( ideje 'gy,a ,-jni8 Mr 7arvey az aut*h!z terelte a c$&..$#geket( Finn .edig "ann'h!z )!rdult 6 Akk!r m!$t m'r mi i$ megvac$!r'zhatn'nk =he$ vagy@ 6 k#rdezte m!$!ly!gva 6 Mint a )arka$8 6 ;yere( elvi$zlek valah!va 6 El%,, $zeretn#k megm!$ak!dni #$ 't&lt&zni "ulie?val t&rt#nt egy ki$ ,ale$et1 Finn ,ele$zag!lt a leveg%,e( #$ el)int!r!d!tt 6 9em 'rtana( ha #n i$ megm!$dan#k 9em v!lna ellenedre( ha elmenn#k h!zz'd( #$ !tt $zedn#m rend,e magam@ >agyi$ $zve$en hazak$#rn#lek 6 Mic$!da -riem,er8 6 /$ak el ne kia,'ld8 Et,an "anna lak'$a )el#( a ,etegell't*h!z k&zeledve( egyre?m'$ra meg$z*lt!tt'k a )#r)it 6 Mc;reg!r8 Ke &r0l&k( h!gy l't!m8 6 Finlay( te meghzt'l8 6 F!gt'l m'r lazac!t e,,en a $zez!n,an@ Mintha mindenki %ket v'rta v!lna a ,etegell't* )el# vezet% -t!n 6 Majd #n el%remegyek 6 $z*lt h'tra a v'lla )&l&tt "anna( amik!r Finn meg'llt ,e$z#lgetni #de$a.ja egyik r#gi ,ar'tj'val 7aza#rve gy!r$an lezuhany!z!tt( #$ ruh't v'lt!tt M'$ik )armert h-z!tt( #$ a $elyem,l-zt h!$$z- ujj- .*l*ra c$er#lte M!$t m'r v#gk#.. nem igyekezett( h!gy j* ,eny!m'$t tegyen Finnre Ke vaj!n val*,an nem akarta@ Fd%k&z,en a )#r)i i$ meg#rkezett A l'ny ti$zta t&r0lk&z%t ny!m!tt a kez#,e( #$ a )0rd%$z!,a )el# mutat!tt C'r .erc m-lva Finn kedve$en m!$!ly!gva l#.ett ,e a $z!,',a

12

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Meg'llt a l'nnyal $zem,en( #$ gyeng#d m!zdulattal a tenyer#,e )!gta "anna arc't A keze h:v&$ v!lt m#g a vzt%l( #$ a l'ny h't'n ,!rz!ng'$ )ut!tt v#gig 6 Minden rend,en@ 6 k#rdezte Finn halkan( $zinte duruz$!lva 6 Cer$ze 6 )elelte "anna( #$ d0h&$ v!lt mag'ra( ami#rt elakadt a hangja <!l!nd8 6 $zidta mag't n#m'n( #$ igyekezett nem n#zni a )#r)ira 6 Akk!r induljunk8 Hil#.tek a h'z,*l( #$ Finn k&nnyed#n( *v* m!zdulattal "anna v'll'ra tette a kez#t( h!gy 'tveze$$e %t az -t!n A l'ny m#g .ercek m-lva i$ a v'll'n( a h't'n #rezte Finn kez#nek meleg#t Fgen( ,e kellett vallania mag'nak( h!gy m#g mindig hi'nyzik neki a )#r)i &lel#$e ;!nd!lat,an el'tk!zta Finnt #$ azt a .illanat!t( amik!r el%$z&r meg&lelte %t Mi#rt i$ nem ,rja v#gleg el)elejteni ezt a )#r)it@ 6 Sie$$0nk 6 ki'lt!tt )el er%ltetett vid'm$'ggal 6( k0l&n,en r&gt&n #hen hal!k8 A vac$!ra ,#k#$en zajl!tt( mintha $!ha nem i$ lett v!lna k&zt0k n#zetelt#r#$( #$ "anna m'r?m'r azt hitte( h!gy c$ak k#.zelte az eg#$zet Ke t#vedett Miut'n ,e)ejezt#k az ev#$t( Finn k#rt egy t'lc't( #$ a k'v#jukkal egy0tt kiv!nultak az udvarra De0ltek egy .adra az &reg ge$ztenye)a al'( #$ a l'ny #lvezettel kezdte kavargatni a )!rr* italt A )#r)i az!n,an mintha c$ak erre v'rt v!lna( hirtelen kit&rt: 6 Szerintem itt az ideje( h!gy v#gre meg,e$z#lj0k a d!lgainkat( "anna 6 v'g!tt ,ele minden k&nt&r)alaz'$ n#lk0l 6 Azt hittem( j*l tudunk majd egy0tt d!lg!zni( de azt ta.a$ztal!m( h!gy te m#g a l'tv'ny!mat $em ,r!d elvi$elni F!galmam $inc$( mi#rt ta$zt t#ged ennyire a $zem#lyem( de ,izt!$an megvan r' az !k!d Azt jelenti ez a vi$elked#$( h!gy nem kv'n$z egy0tt d!lg!zni velem@ A l'ny a ki$ )eh#r karik'kat ,'multa( amelyek a tej ny!m'n keletkeztek a $&t#t k'v#,an Szinte meg,#nult att*l( amit hall!tt 7irtelen )el0lkerekedett ,enne a )#lelem( h!gy i$m#t elve$ztheti a )#r)it( nem mindegy teh't( mit v'la$z!l erre az indulat!$ k#rd#$re 6 5erm#$zete$en egy0tt tudunk majd d!lg!zni( Finn 6 v'gta r' gy!r$an 6 Elv#gre nem vagyunk m'r gyerekek A k'v#$c$#$ze 'rulk!d*an c$&r&m.&lt( amik!r "anna vi$$zatette a t'lc'ra A l'ny gy!r$an az &l#,e rejtette remeg% kez#t( Finn az!n,an ut'nany-lt( #$ a k#t tenyer#,e )!gta 6 Sajn'l!m( "anna( h!gy annyira &$$zezavart a vi$$zat#r#$em 9em akar!m )elt#.ni a r#gi $e,eket( $em ,e)!ly'$!lni t#ged egy -j ka.c$!lat kialakt'$',an Azt hittem( m#g mindig ,ar't!k vagyunk "anna nem ,rta levenni $zem#t a )#r)ir*l( akinek a tekintete $zinte )!gva tart!tta 9em tudta t!v',, vi$$za)!jtani a k&nnyeit 6 5erm#$zete$en ,ar't!k vagyunk 6 $utt!gta El)!rdt!tta a )ej#t( h!gy Finn ne l'$$a az arc't( $ lehunyta a $zem#t 6 "anna( "anna8 6 i$m#telgette halkan a )#r)i( majd gyeng#den a karj',a vette a l'nyt( #$ $im!gatni kezdte a haj't 6 7i'ny!zt'l 6 $utt!gta ,ele "anna a )#r)i zak*j',a 6 5e i$ hi'ny!zt'l nekem 6 )elelte l'gyan Finn "anna az!n t&.rengett( vaj!n val*,an $z!m!r- v!lt?e a )#r)i hangja( vagy tal'n c$ak az % meg$e,zett $zve #rezte annak A d!lg!k ett%l kezdve $!kkal egy$zer:,,# v'ltak Finn nem .r*,'lk!z!tt t&,,#( h!gy megc$*k!lja( $%t m#g arra i$ 0gyelt( neh!gy t-l$'g!$an a terh#re legyen "ann'nak m#gi$ hi'nyz!tt a )#r)i k&zel$#ge( #$ ink',, azt kv'nta( ,'rc$ak ne lenne annyira ta.intat!$ 9agy!n ritk'n( c$ak a rendel#$ek idej#n tal'lk!ztak( #$ mindig c$!d'lat!$ v!lt egy0tt lenni vele S!kat ,e$z#ltek tele)!n!n i$ 7a egy?egy ,eteg#nek( akit 1G

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

megl't!gat!tt( valamilyen k#rd#$e v!lt( "anna mindig )elhvta az !rv!$t( #$ ezeket elm!ndta neki S!kat d!lg!z!tt( rengeteget v!lt -t!n( l't!gatta a .'cien$eit Etk&z,en mindig tart!tt egy ki$ .ihen%t( $ enged#lyezett mag'nak n#h'ny .ercet( amik!r elmerenghetett Flyenk!r a )#r)ira g!nd!lt( r*la 'lm!d!z!tt A munk'j't term#$zete$en nem hanyag!lta el 9agy!n agg*d!tt Dind$ay <aird miatt A k&vetkez% l't!gat'$a ut'n )elhvta Finnt( h!gy t'j#k!zta$$a %t az a$$z!ny 'lla.!t'r*l Meg,e$z#lt#k( milyen el%k#$z0leteket kellene tenni0k arra az e$etre( ha megkezd%dn#nek a )'j'$!k A )iatala$$z!ny ugyani$ m#g mindig makac$ul raga$zk!d!tt h!zz'( h!gy !tth!n $z0lje meg gyermek#t 6 7!lna. elmegyek h!zz'( #$ #n i$ meg.r*,'l!m j!,, ,el't'$ra ,rni 7'tha r'm hallgatni )!g 6 m!ndta Finn a tele)!n,an 6 MacBhirter d!kt!rra $em hallgat!tt 6 )elelte "anna lem!nd*an 6 + t-l$'g!$an enged#keny v!lt =n nem )!g!k !lyan ,ar'ti hangnem,en ,e$z#lni vele 6 g#rte az !rv!$ 6 H#rlek( Finn 6 $*hajt!tt )el "anna 6( ne izga$d )el )&l&$lege$en8 6 >alakinek #$zre kell t#rtenie8 Jtth!n nem )!gja tudni vil'gra h!zni a gyermek#t Dind$ay )'j'$ai kedd d#lut'n kezd%dtek meg Finn #..en azna. kere$te )el rendel#$ ut'n az a$$z!nyt( #$ az!nnal vi$$za$ietett a ,etegell't*,a( h!gy "ann'val meg,e$z#lje( mit tegyenek 6 Milyen gyak!riak a )'j'$!k@ 6 k#rdezte a l'ny 6 A m#h$z'j egyre $z#le$e,,( amik!r !tt v!ltam( k&r0l,el0l n#gy centi$ v!lt Din$day hallani $em akar r*la( h!gy k*rh'z,a vigy0k M#g azzal i$ meg)enyegetett( h!gy ,e.erel( ha ki merem hvni a ment%t 6 =$ te e,,e ,elenyug!dt'l@ 6 H#nytelen v!ltam 6 m!ndta Finn( #$ v'g!tt egy grima$zt 6 7a valaki engem a ,r*$'ggal )enyeget( annak engedek 9em tud!m( "anna A ,a,a )eje nem t:nik t-l nagynak 5al'n meg.r*,'lhatn'nk 6 Finn( ezt nem m!ndhat!d k!m!lyan8 6 5al'n m#gi$ igaza van( !tth!n $!kkal k#nyelme$e,, neki( #$ ha megka.ja a meg)elel% ell't'$t( val*$zn:leg minden a legnagy!,, rend,en le$z 6 =$ ha nem@ A )#r)i v'llat v!nt 6 Ez a kem#ny )ej: n%$zem#ly am-gy $em hajland* ,emenni a klinik'ra 9eki kell d&ntenie( mi c$ak tan'c$!t adhatunk "anna m#lyet $*hajt!tt 6 Mit $z*l h!zz' a )#rje@ 6 Fergu$@ M'r m!$t az!n t&ri a )ej#t( mire k&lt$e az #let,izt!$t'$t ? nevetett Finn 6 7!gy tudt!k ilyen zl#$telen vicceket kital'lni@ Dind$ay t#nyleg #letve$z#ly,en van( #$ a ,a,a i$ 6 5al'n igen( de nem tart!m val*$zn:nek A,,an vi$z!nt ,izt!$ vagy!k( h!gy ha k!m.lik'ci* ad*dik( megengedi( h!gy ,evigy0k a klinik'ra "anna m#reg,e gurult 6 /$!d'lat!$8 6 ki'lt!tta( #$ az arca v&r&$ v!lt a d0ht%l A )#r)i i$m#t v'g!tt egy grima$zt 6 5ekint$d kihv'$nak8 6 m!ndta der:l't*an 6 7!gy 'll$z a $z0l#$zn%i tud!m'nnyal@ 6 Eg#$z j*l( de nem vagy!k mindenhat* Az #n tud!m'ny!mnak i$ megvannak a k!rl'tai

1L

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9e agg*dj( "anna8 6 m!ndta a )#r)i( #$ kez#t nyugtat*lag r'tette a l'ny#ra 6 Megl't!d( minden rend,en le$z8 7at *r'val k#$%,, "anna m#g kev#$,# v!lt ,izt!$ a d!lg',an( $%t agg!dalma nem i$mert hat'r!kat Finn vi$z!nt m#g mindig der:l't* v!lt 6 Meg tud!m c$in'lni( #rzem( h!gy k#.e$ le$zek r'8 6 m!rm!gta Dind$ay elhal* hang!n k#t )'j'$ k&z&tt "anna a gyereket )igyelte( a ,a,a )eje ,el0lr%l t-l er%$en )e$ztett( #$ )#l% v!lt( h!gy meg$#rti az any't A l'ny kihvta Finnt a $z!,',*l 6 F!g* n#lk0l nem $iker0lhet8 6 m!ndta neki agg!dalma$an 6 Keh!gynem8 6 nyugtatgatta a )#r)i 6 Meg )!gjuk $#t'ltatni egy kic$it Megg#rem neked( h!gy nem tart m'r $!k'ig( #$ )#l*r'n ,el0l megle$z a gyerek8 A tekintet0k egym'$,a ka.a$zk!d!tt "anna #rezte( h!gy la$$an( nagy!n la$$an !ld*dni kezd ,enne a )e$z0lt$#g <z!tt a )#r)i,an Enn#l .er$ze )!nt!$a,,( h!gy Dind$ay i$ ,zz!n ,enne 6 Egyet#rtek 6 ,*lint!tt a l'ny Egy0tt mentek vi$$za a h'l*$z!,',a Az a$$z!ny kimer0lten )ek0dt az 'gy!n( meredten ,'mult maga el# A )#rje az 'gy $z#l#n 0lt( #$ )!gta a kez#t 6 Meg kellene $#t'ltatnunk egy kic$it( Fergu$8 6 m!ndta Finn 6 H0l&n,en nem t'gul 6 9em )!g menni M'r telje$en kimer0lt 6 Mu$z'j Dind$ay( )igyelj r'm8 6 $z*lt az a$$z!nyh!z Dind$ay az !rv!$ra emelte elc$ig'z!tt tekintet#t 6 ;yertek ink',, h!lna.( ma t-l$'g!$an )'radt vagy!k 6 9em lehet( Dind$ay M!$t kell j'rk'ln!d8 6 Finn leh-zta r*la a takar*t( #$ meg.r*,'lta )el0ltetni 6 H#t lehet%$#ged van m#g 6 )enyegette meg 6 A )!g* vagy a helik!.ter Az a$$z!ny az ajk',a hara.!tt( #$ )elt'.'$zk!d!tt 9agy!n nehezen ment( de v#g0l egy ki$ $egt$#ggel t&,,$z&r k&r,ej'rta a $z!,'t( majd legugg!lt >#g0l $em )!g*ra( $em g'tmet$z#$re nem v!lt $z0k$#g( Finn gyak!rl!tt m!zdulat!kkal vil'gra $egtette a ,a,'t Az el$% $r'$ jelezte( h!gy a ki$l'nynak kutya ,aja "anna a megk&nnye,,0l#$ k&nnyeivel k0$zk&d&tt( mik&z,en megm!$datta a ,a,'t( #$ a mam'ja kez#,e adta Dind$ay a )#rje l','nak t'ma$zk!dva )ek0dt a )&ld&n( a kic$it az!nnal a mell#re tette( gy az !rdt'$t hamar!$an a $z!.'$ hangja v'lt!tta )el 6 M!ndtam #n( h!gy $iker0lni )!g8 6 $*hajt!tt )el ,!ld!gan az a$$z!ny 6 S!ha t&,,et ne tegy#l ilyet( meg#rtetted@ 6 m!ndta Finn( #$ a mutat*ujj't Fergu$ra $zegezte 6 Majdnem elve$ztetted %t8 6 Dind$ay a legmakac$a,, n%$zem#ly( akivel #letem,en tal'lk!ztam 6 i$merte el a )#rj 6 =n $em tud!m meggy%zni %t $!ha $emmir%l 6 S!kkal ink',, az a te ,aj!d( h!gy nem ka.!d meg az #let,izt!$t'$t 6 #v%d&tt vele az a$$z!ny( mik&z,en meghat!ttan n#zt#k egym'$t Finn megc$*v'lta a )ej#t 6 "avthatatlan!k vagyt!k( de m!$t( Dind$ay( mar$ az 'gy,a8 =j)#l van( #$ nekem m#g vezetnem i$ kell 7ajnali k#t *ra i$ elm-lt( mire $iker0lt ell'tni az any't #$ a gyermeket( #$ v#gre hazaindulhattak "anna )elaj'nl!tta a )#r)inak( h!gy t&lt$e n'la az #j$zaka h'tral#v% r#$z#t( ,'r %$zint#n $z*lva egy'ltal'n nem v!lt ny#re a d!l!g 6 7!lna. k!r'n kezd%dik a rendel#$( j*$zerivel m#g haza $em #rn#l( m'ri$ indulhatn'l vi$$za 6 m!ndta magyar'zatk#..en( ,'r ink',, $aj't mag't kellett v!lna meggy%znie 6 <izt!$ vagy ,enne( h!gy ezt akar!d@ 6 k#rdezte a )#r)i k!m!lyan Egy'ltal'n nem akar!m( ? g!nd!lta a l'ny( de m'r k#$% lett v!lna vi$$zak!zni 15

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 5erm#$zete$en Fd%.!c$#k!l'$ lenne !da?vi$$za utazgatn!d 6 #rvelt h%$ie$en t!v',, 6 A meghv'$ra g!nd!ltam 6 m!ndta halkan Finn 6 Ngyan( ,uta$'g Munkat'r$ak vagyunk( #$ #n )elaj'nl!m neked a $egt$#gemet Mi r!$$z van e,,en@ A )#r)i elh-zta a $z'j't 6 Cer$ze h!gy $emmi( "anna Ke az a $!k .letyka)#$zek a )alu,an m'$k#nt g!nd!lk!zik 6 Hi t&r%dik vel0k@ Flyenk!r am-gy i$ az igazak 'lm't alu$$z'k A )#r)i hallgat!tt( $ c$ak akk!r $z*lalt meg -jra( amik!r ,ent a h'z,an a l'ny 'gynem:t k#$ztett el% 6 Eg#$z ,izt!$( h!gy akar!d@ 6 k#rdezte m#g egy$zer a )#r)i 6 9em $zeretn#lek kellemetlen helyzet,e h!zni 6 Az #n j* hrem m'r r#g !davan8 6 nevetett "anna Finn &$$zev!nta a $zem&ld&k#t( #$ k#rd%n n#zett r'( azt'n k&vette %t a vend#g$z!,',a 6 Mire c#lz!l@ S!ha $emmi !lyat nem tett0nk( ami a r!$$z hredet keltette v!lna 6 >al*,an@ 6 A l'ny i$m#t )elkacag!tt( #$ h!zz'l't!tt( h!gy megve$$e a )#r)i 'gy't 6 7!gy i$ v!lt( amik!r elc$ent0k MacBhirter halait@ >agy amik!r ,icikliz#$ k&z,en elr!ml!tt a )#k( #$ Mr$ /ammer!n kertj#,en k&t&tt0nk ki@ >agy amik!r MacChee rajtaka.!tt minket( h!gy meztelen0l )0rd0nk /ama$ /iuicharann'l@ 6 Ez mind a te &tleted v!lt8 6 Ke ,enne v!lt'l minden,en8 A'ad'$ul( mivel te v!lt'l a nagy!,,( mindenki azt hitte( h!gy te c$',t!tt'l engem a r!$$zra Finn hami$k'$ m!$!llyal m#regette a l'nyt 6 "*( rend,en( el)!gad!m a meghv'$t 6 m!ndta( #$ $eg#dkezni kezdett az 'gyaz'$n'l 6 H#r$z m#g egy te't@ 6 k#rdezte "anna( #$ g!nd!$an ki$imt!tta a .'rn't 6 9em( k&$z&n&m 7ulla)'radt vagy!k( m!$t m'r minden .!rcik'm c$ak az 'gyat kv'nja 6 v'la$z!lta a )#r)i A l'ny a leg$zve$e,,en mag'h!z &lelte v!lna( ami#rt !lyan h%$ie$ er%)e$zt#$$el #$ maga,izt!$an vezette le Dind$ay $z0l#$#t( #$ megmentette az a$$z!ny ki$,a,'j't Szerenc$#re $iker0lt -rr' lennie )elindult$'g'n( gy h't t&r&lk&z%t #$ )!gke)#t h!z!tt Finn? nek( a )#r)i .edig udvaria$an megk&$z&nte( majd ,ev!nult a )0rd%$z!,',a "anna ,ement a $z!,'j',a( #$ m#rge$en $zedegette ki a haj',*l a c$at!kat #$ a hajt:ket Az #g $zerelm#re8 6 intette mag't( m#gi$ mit v'rt a )#r)it*l@ 5al'n azt( h!gy majd egy$zer:en 'gy,a d&nti@ Minden d0h#t ,eleadva )#$0lte v'llig #r%( $&t#t haj't( #$ k&z,en !lyk!r?!lyk!r a t0k&r,e $andt!tt 5ekintet#,en m#rhetetlen $z!m!r-$'g t0kr&z%d&tt( gy azt'n nem i$ c$!da( h!gy a )#r)i m#g c$ak meg $em .r*,'lt k&zeledni h!zz' Hil#.ett a $z!,',*l( #$ a )0rd%$z!,aajt*,an majdnem &$$ze0tk&z&tt Finn?nel Alig ,rta levenni a $zem#t a )#r)i $z#le$ mellka$'r*l( az ing al*l 't$ejl% ,%r#r%l( a .uha $z%r$z'lakr*l1 Egyik0k $em $z*lt( c$ak ,'multak egym'$ra >#g0l Finn t&rte meg a c$endet( halkan ,!c$'nat!t k#rt( majd utat engedett a l'nynak "anna vi$$zamenek0lt a $z!,'j',a A $zve vadul kala.'lt( eg#$z te$t#,en re$zketett a v'gyt*l M#g mag'nak $em merte ,evallani( mi az( amit #rez a )#r)i ir'nt

G FE"E4E5 M'$na. reggel "anna k#$%n #,redt Felkelt( gy!r$an megm!$ak!d!tt( )el&lt&z&tt( majd kiment a k!nyh',a A )#r)i az!n,an m'r nem v!lt !tt =$zrevette( h!gy Finn( miel%tt elment( leh-zta( $ a $zennye$,e d!,ta az 'gynem:t( #$ az 0zen%t',l'n ki$ c#dul't hagy!tt 1M

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

J reggelt! Fl kilenc krl visszajvk. Csods lenne, ha egytt reggelizhetnnk. Finn A l'ny el)int!r!d!tt A h:t%$zekr#nye k!ng az 0re$$#gt%l( #$ m'r elm-lt negyed kilenc E,,%l ugyan nem le$z c$!d'$ reggeli8 Fgaz( a ,!lt m'r kinyit!tt( gy azt'n gy!r$an vette a k!$ar't( #$ elindult( h!gy vegyen valami ennival*t 6 "* reggelt( "anna8 6 0dv&z&lte %t M!ira( a ki$ ):$zer0zlet alkalmaz!ttja( aki #.. a $zal'mi$ .ult m&g&tt 'llt 6 Sejtettem( h!gy ,en#zel ma reggel( elv#gre )'ra$zt* #j$zak'd v!lt Mi j*t adhat!k( ki$l'ny@ "anna elkedvetlenedett ;!nd!lhatta v!lna( h!gy M!ira m'ri$ #rte$0lt a t&rt#ntekr%l Aem#lhet%leg azt m#g nem tudja( h!gy Finn n'la t&lt&tte az #j$zak't 6 "* reggelt( M!ira8 6 k&$z&nt % i$ udvaria$an( #$ a n% megjegyz#$#t elengedte a )0le mellett 6 >'gj'l le nekem( l#gy $zve$( egy dara, $zal!nn't8 Azut'n k#rek m#g n#h'ny $z#.( #rett .aradic$!m!t( egy d!,!z )ri$$ t!j'$t #$ kenyeret i$ 6 Meg#hezett $zeg#ny az 'tvirra$zt!tt #j$zaka ut'n@ 6 k#rdezte M!ira 'rtatlanul( de m#gi$ -gy( mint a z$'km'ny'ra le$elked% tigri$ H&z,en lem#rte a $zal!nn't "anna $zerenc$#re meg-$zta a v'la$zt 7'ta m&g&tt v'ratlanul meg$z*lalt Finn j*l i$mert #rde$ hangja 6 Ke m#g mennyire meg#heztem( M!ira8 M#g arra i$ r'vettem "ann't( h!gy c$in'lj!n nekem reggelit H#.zelje c$ak( Dind$ay <airdnek az #jjel meg$z0letett a ki$,a,'ja 6 7all!ttam m'r r*la 6 n#zett az elad*n% kutat*an a )#r)ira 6 =$ arr*l i$( h!gy a )#l$ziget innen$% c$0c$k#n t&lt&tted az #j$zak't 6 ):zte h!zz' 6 <'r ameddig c$ak egy ki$ reggelit akar$z ett%l a l'nyt*l1 Finn elm!$!ly!d!tt 6 9em ,zik ,ennem( M!ira@ 6 A $zemed $e 'll j*l8 6 v'gta r' a n%( #$ megt&lt&tte "anna t!j'$!$ d!,!z't 6 Ke h!gy van a mi ki$ c$&..$#g0nk@ 6 A lehet% legj!,,an 6 m!ndta Finn( #$ )elka.ta az id%k&z,en tele.ak!lt ,ev'$'rl*t'$k't Meg#rintette "anna k&ny&k#t 6 Menj0nk( "anna( k0l&n,en t#nyleg #hen hal!k8 A l'ny halv'nyan elm!$!ly!d!tt( #$ hagyta( h!gy a )#r)i !daveze$$e az aut*j'h!z Ezen a r&vid -t!n i$ $iker0lt m#g &$$ze)utniuk Mr$ McAli$terrel( aki a legnagy!,, .letyka)#$zek v!lt a k&z$#g,en "anna m#lyet $*hajt!tt ? Dehet$#ge$( h!gy m-lt #jjel az eg#$z )alu #,ren v!lt@ 7all!tta( h!gy Finn halkan kunc!g mag',an Cer$ze( k&nnyen nevetg#l( elv#gre "anna aj'nl!tta )el neki( h!gy aludj!n n'la M!$t .edig m'r k#$% ,el'tni( h!gy ez egy'ltal'n nem v!lt j* &tlet 6 S!ha t&,,et8 6 m!rm!gta maga el#( de Finn meghall!tta( #$ j*t $z*rak!z!tt rajta 6 9e i$ t&r%dj vel0k 6 m!ndta 6( az &rega$$z!ny!k mindig majd meghalnak a kv'nc$i$'gt*l Flyen a term#$zet0k A )#r)i kinyit!tta a k!c$i ajtaj't( #$ a ,ev'$'rl*$zatyr!t a h't$* 0l#$re tette Elindultak( #$ "anna h'trad%lt az 0l#$en F$m#t nagy!t $*hajt!tt 6 F'radt vagy@ 6 A )#r)i hangj',an agg!dal!m c$engett A l'ny &$$zerezzent 6 Egy kic$it 6 )elelte Hi,'mult az a,lak!n Akarja % egy'ltal'n( h!gy ,ar't!k legyenek@ Erre a k#rd#$re maga $em tudta egy#rtelm:en a v'la$zt >al*j',an $!kkal t&,,et $zeretett v!lna ann'l >alamit( amit a )#r)i egy$zer m'r megg#rt neki( c$ak azt'n el)elejtette ,etartani1 Az v!lt a ,aj( h!gy m!$t m'r nem e$ett $z* k&zt0k $zerelemr%l

1O

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Amit Finn elv'rt t%le( nem v!lt t&,,( mint meg,zhat* munkaka.c$!lat #$ egy0ttm:k&d#$i k#$z$#g 5eh't -gy kezelte %t( mint a munkat'r$'t =$ %( ha c$ak egy c$&.. e$ze van( nem i$ ad alkalmat r'( h!gy enn#l t&,, kialakulj!n k&z&tt0k Ez a g!nd!lat( ,'r )'jdalma$an #rintette( kij*zant*an hat!tt r' 9em $za,ad el)elejtenie( h!gy a )#r)i egy$zer m'r meg$e,ezte Hi $zavat!lja( h!gy nem tenn# meg -jra@ Jtth!n nekil't!tt( h!gy elk#$zt$e a reggelit Finn ezalatt lezuhany!z!tt( meg,!r!tv'lk!z!tt( #$ 't&lt&z&tt Amik!r megjelent a k!nyh',an( !lyan 0de( )#r)ia$ #$ c$',t* jelen$#g v!lt( h!gy a l'nyt el)!gta a ke$er:$#g J$t!,a8 6 $zidta mag't( ami#rt megint ve$z#lye$ ir'ny,a kaland!ztak a g!nd!latai >al*,an( nemigen )igyelt a $er.eny%,en $i$terg% $zal!nn'ra( amely m'r v#$ze$en )0$t&lg&tt A )#r)i !daugr!tt a t:zhelyhez( #$ m#g idej#,en leka.ta az ed#nyt Finn ezzel 'tvette az ir'nyt'$t( "ann'nak c$ak a teavizet v!lt $za,ad )el)!rralnia( #$ a kenyeret meg.irtania Finn ezalatt )el$zelte a .aradic$!m!t( majd vi$$zatette a $er.eny%t a t:zre( #$ a meg.irult $zal!nn'ra r'0t&tt hat t!j'$t A l'ny nem ,rta levenni tekintet#t a k&r0l&tte t0$t#nked% )#r)i $z#le$ v'll'r*l( h!$$z-( izm!$ l','r*l( ke$keny c$.%j#r%l( #$ $emmit $em tud!tt tenni a ,en$ej#,%l )elt&r% $*v'r v'gyak!z'$ ellen A te$te l'ngra gy-lt( $ azt #rezte( elve$zett( ett%l a )#r)it*l nem tud $za,adulni t&,,# 6 7!va kellett menned m'r hajnal!k hajnal'n@ 6 k#rdezte( c$ak h!gy elterelje )igyelm#t )ell!,,an* $zenved#ly#r%l( mely hatalm',a kertette #rz#keit 6 Mac McK!ugalln'l v!ltam Megint kic$-$z!tt a kat#tere( nem 'rtana( ha d#lut'n m#g egy$zer r'n#zn#l "!,, helye lenne egy !tth!n,an( legal',,i$ amg megnyug$zik egy kic$it 6 H&tve hi$zem( h!gy ,eleegyezne 5al'n !tt m#g r!$$za,,ul #rezn# mag't M#g az i$ lehet( h!gy ,elehalna 6 <e$z#lt#l m'r vele err%l@ Meg.r*,'ltad meggy%zni r*la( milyen nagy $z0k$#ge lenne r'( h!gy eg#$z na. mellette legyen valaki@ 6 k#rdezte a )#r)i( mik&z,en kit'lalta a r'nt!tt't A l'ny ke$er:en )elkacag!tt 6 Degal',, ezer$zer8 Szerintem $emmi e$#ly ninc$ r'( h!gy kir!,,ant$uk a h'z',*l Cedig eg#$z na. egyed0l van( #$ rajtam meg a t&,,i k&rzeti '.!l*n kv0l $enki $em nyitja r' az ajt*t 6 >#n ,!l!nd8 6 d&rm&gte Finn( #$ ,elehara.!tt a kenyer#,e 6 9em tehet r*la 6 vette v#delm#,e a l'ny az &regem,ert 6( #relme$ze$ed#$e van( nem tudja m'r helye$en megt#lni a d!lg!kat 6 5i$zt',an vagy!k vele 6 v'la$z!lta a )#r)i ki$$# inger0lten 6 gy vi$z!nt azt l't!m( h!gy minden g!ndja a te v'lladra nehezedik 6 Ez a d!lg!m 6 )elelte "anna egy$zer:en 6 7a nem lenne Mac( #$ nem lenn#nek a t&,,iek( m'r r#ge$?r#gen ,ek&lt&ztem v!lna a v'r!$,a Finn v'g!tt egy grima$zt 6 Ezen nem )!gunk &$$zeve$zni( "anna A $zal!nna vi$z!nt t#nyleg j*l $iker0lt Egy l't$zik( nem 'rt neki( ha egy kic$it meg.irtjuk A l'ny nem )elelt( m#lyen a t'ny#rja )&l# haj!lt( #$ j*z:en ette a reggelij#t Finn?nek igaza v!lt( a $zal!nna val*,an )in!m lett Amik!r v#gzett( i$m#t a )#r)ih!z )!rdult 6 Ir0l&k( h!gy -jra itth!n vagy( Finn Agg*dtam az #de$any'd miatt 6 5e magad i$ &r0l$z( vagy c$ak annak &r0l$z( h!gy az any'm &r0l@ 6 k#rdezte k&r0lm#nye$kedve a )#r)i D't$z!tt az arc'n( h!gy c$ak ugratni akarja a l'nyt "anna $zve megint heve$e,,en kezdett verni 6 9agy!n vicce$ 6 h-zta el a $z'j't 6 5erm#$zete$en a k#t &r&m &$$ze)0gg egym'$$al 1P

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Sz*val meg.r*,'l!d 't.a$$z!lni nekem any'm kezel#$#t@ A l'ny nem ,rta ki( h!gy el ne m!$!ly!dj!n 6 9em tal'lt8 =n c$ak ,e$z#lni akartam veled r*la A m!$!ly a )#r)ira i$ 'tragadt 7'trad%lt a $z#k#n( #$ az a$ztal t-l$* !ldal'r*l ,'mulni kezdte a l'nyt 6 7alljuk( mit akar$z m!ndani any'mr*l@ 6 9agy!n mag'ny!$ #de$a.'d hal'la *ta 6 kezdte "anna 6 Mintha telje$en elment v!lna az #letkedve( .edig rengeteg d!lga van a Dunch Hlu,,an Agg*d!m miatta 6 )!lytatta 6( t#len az id%j'r'$ miatt gyakran ki $em tud j&nni a h'z,*l Flyenk!r m#g az a ve$z#ly i$ )enyegeti( h!gy ,-$k!m!r$'g,a e$ik Finn nehezen tudta elk#.zelni( h!gy ezen a vid#ken ,'rki i$ egyed0l #rezheti mag't( mi t&,,( ,-$k!m!r legyen Hiv'ltk#.. az #de$anyja 6 Ke hi$zen itt minden !lyan gy&ny&r:8 6 ki'lt!tt )el &nk#ntelen0l ? A d!m,!k( a z&ld legel%k( a kri$t'lyti$zta tenger Az em,er azt hinn#( ez megnyugtatja az!kat( akik itt #lnek 6 7a )iatal #$ #leter%$ lenne( akk!r tal'n gy lenne( vagy ha legal',, lenne valami #letc#lja 6 Azt akar!d ezzel m!ndani( h!gy az any'mnak m'r ninc$ mi#rt #lnie@ "anna ,*lint!tt 6 C!nt!$an err%l van $z*( Finn 7a nem lenne a Dunch Hlu,( #de$any'd tal'n m'r nem? i$ lenne k&zt0nk Finn !lyan er%$en $z!rt!tta a c$#$ze )0l#t( h!gy telje$en el)eh#redtek az ujjai 6 =reztem( h!gy ,!ld!gtalan 6 m!ndta 6( de m#g c$ak nem i$ $ejtettem( h!gy ennyire r!$$z lehet neki =$zre kellett v!lna vennem1 "anna a )#r)i keze ut'n ny-lt 6 5al'n m!$t( h!gy -jra hazaj&tt#l( vi$$zat#r egy kic$it az #letkedve 9agy!n hi'ny!zt'l neki1 Finn )elka.ta a )ej#t 6 =$ neked( "anna@ 9eked i$ hi'ny!ztam@ 7a tudn'd( mennyire( ? g!nd!lta a l'ny( hang!$an az!n,an c$ak annyit m!nd!tt: 6 Mindenkinek hi'ny!zt'l 6 Majd hirtelen elh-zta a kez#t 6 "!,, le$z( ha m!$t elindul!k <aird#khez megn#zni az -j$z0l&ttet( k0l&n,en nem #rek vi$$za a rendel#$re A )#r)i z$e,re dug!tt k#zzel k&vette az ajt*ig 6 5e menek0l$z el%lem@ 6 k#rdezte( amik!r a l'ny m'r a k0$z&,&n 'llt "anna &$$zerezzent( #$ hirtelen )#lelem )!gta el 6 9em( deh!gy Mi !k!m lenne r'@ /$ak meg akartam takartani neked egy utat Finn nevet#$e c$ak -gy vi$$zhangz!tt a )!ly!$*n 6 =n addig el%k#$ztem a rendel#$t Add 't j*kv'n$'gaimat a ,#,inek8 "anna j*$zerivel r!hanva tette meg az utat az aut*j'ig 9evet$#ge$( ? g!nd!lta( mik&z,en ,eindt!tta a k!c$it 7a )#ken akarja tartani a )#r)it( eg#$z m'$k#.. kell vi$elkednie vele Ez az!n,an k!r'nt$em !lyan k&nny:( hi$zen m'r a .u$zta k&zel$#g#t%l &$$zezavar!dnak a g!nd!latai( meg,!lydulnak az #rz#kei Mint ah!gyan m!$t i$: $zinte az i$ kiment a )ej#,%l( mi#rt indult el <aird#khez Amik!r .edig v#gre !da#rt( nagy!n &$$ze kellett $zednie mag't( h!gy meg tudja viz$g'lni Dind$ayt #$ a ki$,a,'j't 7a ez gy megy t!v',,( !da juthat( h!gy Finn jelenl#t#,en m#g a $aj't nev#t i$ el)elejti A h#t $zinte elre.0lt "anna ,elevetette mag't a munk',a( c$ak gy ,rta elterelni a g!nd!latait Finnr%l A )#r)i altat*t rt )el Mr$ <uchannak( ett%l vi$z!nt az a$$z!ny m#g j!,,an &$$zezavar!d!tt Az !rv!$ att*l i$ )#lt( mi le$z( ha az id%$ n% t-ladag!lja a gy*gy$zert( hi$zen m#g azt i$ el)elejti( ,evette?e m'r az azna.i adag!t 19

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

C#ntek reggel "anna -jra )elkere$te az a$$z!nyt( #$ *vat!$an $z*,a h!zta( mi lenne( ha az &regek !tth!n',a k&lt&zne Falra h'nyt ,!r$* v!lt( Mr$ <uchan hallani $em akart r*la( h!gy elhagyja az !tth!n't A l'ny ,el'tta( h!gy nem ,!ld!gul vele egyed0l( $egt$#get kell k#rnie Finnt%l >i$$za)el# &$$ze)ut!tt Billy MacChee?vel 6 "* na.!t( Billy8 7!gy vannak@ 6 A lehet% legj!,,an8 >ettem egy vad!nat-j aut*t8 Aengeteget )!gunk utazni( ,'r a nejem eddig nem $zve$en dugta ki az !rr't a h'z,*l 9em i$ tudtam( h!gy ennyi .#nz0k van( ? g!nd!lta "anna 6 H#.zelje c$ak 6 )!lytatta a m'$ik 6( $iker0lt eladn!m a .ajt't 9agy!n j* 'rat ka.tam #rte A l'ny el$'.adt 6 Mi)#le .ajt't@ 6 k#rdezte remeg% hang!n( ,'r nagy!n i$ j*l tudta( mir%l ,e$z#l az &reg 6 Amazt !tt lent( /ama$ /iuicharan,an 6 Ke hi$zen maga nagy!n j*l tudta( h!gy azt #n $zeretn#m megvenni8 6 "anna telje$en k#t$#g,ee$ett MacChee h'trat!lta a kala.j't( #$ megvakarta a h!ml!k't 6 Mihez kezdett v!lna vele@ Qgy legal',, ha$zn'lja valaki1 6 =n i$ ha$zn'ltam v!lna8 Billy( maga megg#rte nekem1 6 C#nz ,e$z#l( kutya ugat( l'ny!m8 A'ad'$ul m!$t a lehet% legj!,,k!r j&tt 6 M#g lak'$takar#k?$z'ml't i$ nyit!ttam( az!n v!lt a .#nz8 6 jajve$z#kelt a l'ny 6 Mi#rt nem hv!tt )el legal',,@ 6 E$zem,e $em jut!tt( h!gy ennyire k!m!lyan g!nd!lja 6 c$*v'lta a )ej#t a )#r)i A l'ny meg.r*,'lt )el0lkerekedni c$al*d!tt$'g'n 6 M'r a $zerz%d#$t i$ megk&t&tt#k@ 6 k#rdezte c$0ggedten 6 7*na.!kkal ezel%tt Az #.t#$i v'llalk!z* m'r meg i$ kezdte a munk'lat!kat A k&rny#ken Angu$ Krumm!nd #.tette az -j h#tv#gi h'zakat "anna k#.zelet#,en m'ri$ megjelent( h!gy a kedve$ ki$ .ajt',*l hamar!$an egy Krumm!nd?)#le nyaral* le$z( amely,%l tizenkett% egy tucat 6 9yaral*t c$in'lnak ,el%le@ R( Billy( #n eg#$z #v,en !tt laktam v!lna8 6 9em nyaral* le$z( hanem lak*h'z Finn vette meg( !tt )!g lakni 6 Finn@ 6 "anna -gy #rezte( mintha )ej,e v'gt'k v!lna Az &reg teh't k#.e$ v!lt Finn Mc;reg!rnak eladni a .ajt't@ 6 7't nem m!ndta mag'nak@ 6 Egy 'rva $z*t $em $z*lt 6 v'la$z!lt a l'ny( majd $ark!n )!rdult( #$ vi$$zament az aut*j'h!z 6 Adja 't 0dv&zletemet a )ele$#g#nek8 ? ki'lt!tta m#g vi$$za 7aza)el# nem 'llta meg( h!gy ne tegyen kit#r%t /ama$ /iuicharan,a A .ajt'n'l val*,an !tt 'llt a v'llalk!z* teheraut*ja( ,entr%l m!t!rz-g'$ #$ kala.'c$0t#$ek zaja hallat$z!tt F'j* $zvvel k&zeledett 'lmai h'z'h!z( amely m!$t m'r Finn tulajd!na v!lt 6 "* na.!t8 Segthetek valami,en@ 6 Angu$ m!$!ly!gva k&$z&nt&tte A l'ny nemet intett 6 9em tartalak )el( c$ak l'tni akartam( h!gy haladt!k 6 Eg#$z j*l M'r c$ak az ajt*? #$ az a,lakkereteket kell ,etenni( ut'na ,e)edj0k a tet%t( #$ -j .adl*,urk!lat!t te$z0nk le A )al nagy!n j* 'lla.!t,an van( helyenk#nt kell c$ak kijavtgatni 9em l'ttad valah!l Finnt@ 6 9em 6 "anna !lyan er%$en $z!rt!tta &$$ze a )!g't( h!gy ,ele$ajdultak az arcizmai 6 Ke ma d#lut'n ,izt!$an tal'lk!z!m vele

20

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Akk!r m!ndd meg neki( h!gy ideje kiv'la$ztani a )al,urk!lat!t a k!nyh',a( h!gy elkezdhe$$0k az a$ztal!$munk't8 A l'ny ,*lint!tt( majd vi$$za$ietett az aut*j'h!z Hi$ hja( h!gy el nem $rta mag't Angu$ el%tt8 Mire vi$$za#rt( Finn #..en ,e)ejezte a rendel#$t 6 Angu$ Krumm!nd ,e$z#lni akar veled 6 v'gta !da neki "anna inger0lten 6 >alami k!nyhai )al,urk!latr*l ha,laty!lt 6 H&$z&n&m Majd elmegyek h!zz' A l'ny megker0lte a )#r)it( a k!nyh',a ment( h!gy kenjen mag'nak egy lekv'r!$ kenyeret 6 "anna 6 $z*lt halkan Finn 6( valami ,aj van@ 6 Mi ,aj lenne@ 6 m!rm!lta a l'ny teli $z'jjal 6 Minden a lehet% leg nagy!,, rend,en van 6 Azt'n v'ratlanul r',!rult az 0zen%t',l'ra( #$ r'v'g!tt egyet az &kl#vel Finn !dal#.ett h!zz'( #$ a v'll'ra tette a kez#t 6 9em m!ndan'd meg v#gre( mi ,aj!d@ 6 Ke megm!nd!m >eled van ,aj!m( Finn 6 v'gta a $zem#,e d0h&$en 6( ami*ta c$ak vi$$zaj&tt#l( minden r!$$zul $0l el 6 Mi t&rt#nt m'r megint@ 6 7!gy mer#$zelted az !rr!m el%l megvenni a .ajt't@ Az az eny#m v!lt( mindig i$ #n akartam megvenni8 Degal',, ezer$zer megk#rdeztem MacChee?t( mindig nemet m!nd!tt( azt'n egy$zer c$ak megjelen$z te( #$ .er$ze neked( egy )#r)inak( !daadja8 M!$t m'r $!ha$em lehet az eny#m8 5e tudtad a legj!,,an( mennyire $zeretn#m( ez#rt nem merted el'rulni( h!gy m'r r#gen megvetted8 6 9em mertem@ 6 k#rdezte Finn halkan 6 Err%l $z* $inc$( "anna Sz'nd#k!$an nem 'rultam el neked( h!gy megle.et#$ legyen 6 Sz#. ki$ megle.et#$8 6 "anna $zeme vill'm!kat $z*rt 6 Mi#rt kellett $z#tr!m,!lni az 'lmaimat@ 9em ,rta t!v',, vi$$zatartani a k&nnyeit( a t',l'ra ,!rulva hang!$an )elz!k!g!tt A )#r)i nyugtat*lag m!rm!g!tt valamit( majd a karj',a vette A l'ny k#t$#g,ee$etten ka.a$zk!d!tt az ing#,e( mintha ez lenne az ut!l$* $zalma$z'l( amely m#g az #lethez k&ti 6 9#zz c$ak r'm8 6 k#rte Finn 6 9em akartam )'jdalmat !k!zni "anna a )ej#t r'zta 6 MacChee a hi,'$( azt hi$zi( nem tudn#k mit kezdeni vele <enned ,ezzeg mindenki meg,zik8 6 tette h!zz' ke$er:en 6 Degal',,i$ rajtad kv0l <'r tudn'm( mivel ,'nt!ttalak meg annyira8 A l'ny hirtelen ell&kte mag't*l /$ak ekk!r vette #$zre( h!gy a lekv'r!$ kenyeret ,elet&r&lte a )#r)i h*)eh#r ing#,e Ett%l hirtelen ki.ukkant ,el%le a nevet#$( majd nekil't!tt let&r&lgetni a lekv'rt <'rmit $zve$en megc$in'lt v!lna( c$ak h!gy ki:zze )ej#,%l a )'jdalma$ g!nd!lat!t( h!gy i$m#t meg,'nt!tt'k A leg$zve$e,,en j* ala.!$an ,e!lva$!tt v!lna a )#r)inak Finn egy dara,ig ,#k#$en t:rte a ti$zt!gat'$t( majd kivette a l'ny kez#,%l a k!nyharuh't 6 El#g v!lt 6 m!ndta( mik&z,en le nem vette a $zem#t "ann'r*l ? M#g mindig nem akar$z ,e$z#lni velem@ 6 Semmi #rtelme( Finn 9agy!n h!$$z- id% telt el( #$ az #let0nk megv'lt!z!tt 6 )elelte "anna( #$ h'tat )!rdt!tt a )#r)inak <ement a $z!,'j',a( h!gy kic$it rend,e $zedje mag't( miel%tt elindul a ,etegeihez

21

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

"anna azna. Finn #de$anyj't( "e$$ie Mc;reg!rt kere$te )el ut!lj'ra Az ajt* nyitva v!lt( az a$$z!ny a na..ali,an 0ld&g#lt 7al!tt )#rje )#nyk#.#t n#zegette( #$ a $zem#,%l .atakz!ttak a k&nnyek 6 9em i$ hall!ttam( h!gy j&$$z8 6 m!ndta zavartan( #$ gy!r$an $z#tm'z!lta arc'n a k&nnyeket "anna elvette t%le a k#.et( #$ h!$$zan eln#zte Finn #de$a.ja( K!ugal &nk#nte$k#nt d!lg!z!tt a .arti %r$#gn#l( a k#.en #.. a ment%c$*nak,an 'llt Egy#,k#nt gazd'lk!d* v!lt( im'dta a )&ldj#t( ,irk't #$ tehenet teny#$ztett a ,irt!k'n 9em v!lt k&nny: #lete( m#g$em .ana$zk!d!tt $!ha A )ia $zinte mindig rajta l*g!tt( %t #$ ki$ ,ar'tn%j#t( a nagy $zem:( kv'nc$i ki$l'nyt meg i$ tant!tta mindenre K!ugal Mc;reg!r #.. !lyan v!lt( mint Finn: maga$( izm!$( er%$( ugyanakk!r gyeng#d( halk $zav- #$ adak!z* Mindenki $zerette 7at #vvel ezel%tt v#gzete$ ,ale$et #rte: a .arti %r$#g egyik ment%akci*ja $!r'n h'r!m t'r$'val egy0tt ,ele)ulladt a tenger,e S!$em ker0lt el% a h!ltte$te( #$ a ki$ k&z$#g,en mind a mai na.ig d&,,ent #rtetlen$#ggel 'lltak a tragiku$ e$et el%tt "anna letele.edett "e$$ie mell#( #$ meg)!gta a kez#t 6 M#g mindig annyira hi'nyzik8 6 $utt!gta az a$$z!ny elhal* hang!n A l'ny egy0tt#rz#$$el hallgatta "e$$ie?t 9eki i$ hi'nyz!tt K!ugal( akit%l t#nyleg nagy!n $!kat tanult( hi$zen az az #g% $zem:( kv'nc$i ki$l'ny % v!lt Feltette a teavizet( $ k&z,en az!n t&.rengett( h!gy az a$$z!nynak j*t tenne egy ki$ m!zg'$( a l','n l#v% $e, az!n,an $eh!gy $em akart ,ehegedni "anna )ert%tlentette( majd ,ekr#mezte a $#r0lt )el0letet M#g j*$zerint ,e $em )ejezte( amik!r az el%$z!,',*l ,ehallat$z!ttak Finn l#.#$ei 6 7agyd c$ak( majd #n8 6 $z*lalt meg a h'ta m&g&tt a )#r)i 6 9em nagy )'rad$'g 6 m!ndta a l'ny 6( k0l&n,en i$( #n $!kkal j!,,an #rtek h!zz' H#r$z te't@ 6 H#rek( ,iz!ny 6 )elelte Finn( #$ kiment a l'ny ut'n a k!nyh',a 6 El#gg# levert 6 $-gta !da neki "anna 6 =..en az #de$a.'d )#nyk#.#t n#zegette( amik!r meg#rkeztem Szeg#ny( m#g el i$ $rta mag't 6 Mindig ezt c$in'lja <egu,*zik #$ $z!m!rk!dik H#.telen vagy!k ,'rmivel i$ )elvidtani A h#tv#g#n az#rt meg.r*,'l!m r'venni( h!gy kim!zdulj!n egy kic$it Meg akar!m mutatni neki a .ajt't Szerintem )!g neki tet$zeni 6 5udja m'r( h!gy megvetted@ A )#r)i ,*lint!tt 6 9agy$zer: &tletnek tartja Azt m!ndja( annak a h'znak az a,lak',*l mindig l'thatja majd a tengert( #$ ez neki !lyan( mintha #de$a.'m k&zel#,en lenne "anna )igyelm#t nem ker0lte el( h!gy a )#r)i arcv!n'$ai hirtelen megv'lt!ztak( hangja #rde$e,, lett 6 9eked i$ nagy!n hi'nyzik( ugye@ 6 k#rdezte t%le 6 + v!lt az egyik legj!,, ,ar't!m( #$ &r&kre elve$ztettem 6 m!rm!lta maga el# Finn A l'ny c$ak m!$t d&,,ent r' igaz'n( h!gy % i$ egyike v!lt ezeknek a ,ar't!knak 7#t #vvel ezel%tt( az!n a ,iz!ny!$ ny'r!n nemc$ak a $zeret%j#t ve$ztette el( hanem $!kkal t&,,et ann'l A )#r)i v#gig$imt!tta a l'ny arc't 6 5#ged i$ elve$ztettelek 6 m!ndta( mintha !lva$na "anna g!nd!latai,an A l'ny el)!rdt!tta a )ej#t( nem akarta( h!gy a m'$ik #$zrevegye )elindult$'g't 6 Mindketten megv'lt!ztunk( Finn 6 )elelte t'rgyilag!$ hang!n( ,'r a $zve heve$en vert 6( m!$t m'r $emmi $em !lyan egy$zer:

22

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Ke h't mi lehet annyira ,!ny!lult e,,en@ 6 ki'lt!tt )el #rtetlen0l a )#r)i 6 Mi mindig ,ar't!k v!ltunk( nem@ Mi#rt ne lehetn#nk az!k megint@ Mi v'lt!z!tt meg az*ta( h!gy nem tal'lk!ztunk@ "anna )el$*hajt!tt Finn $zeretn#( ha ,ar't!k lenn#nek( de h!gyan i$ )!lytathatn'k !tt( ah!l a,,ahagyt'k@ 7i$zen annyira elt'v!l!dtak egym'$t*l8 A r#gi Finn .!nt!$an tudta v!lna( mennyire )!nt!$ neki az a .ajta( #$ $!ha nem vette v!lna meg a megk#rdez#$e n#lk0l A m!$tani Finn m'r nem v!lt ugyanaz Megv'lt!z!tt( $zinte idegenn# v'lt A $zerelm0ket( az g#ret#t .edig telje$en el)elejtette 6 5&,, akad'ly i$ van1 6 .r*,'lt magyar'zk!dni 6 9em $z'mt 6 $z*lt k&z,e a )#r)i 6( nem lehetne m#gi$ -jrakezdeni@ Felejt$0k el a r#gi $#relmeket( #$ .r*,'ljunk meg i$m#t k&zel ker0lni egym'$h!z8 Fgazad van( $!k id% telt el( megv'lt!zhattunk az*ta S!k minden t&rt#nt a m'$ikkal( amir%l nem tudunk Azt az!n,an nem akar!m elhinni( h!gy az a l'ny( akit r#gen !lyan j*l i$mertem( m!$tanra telje$en megv'lt!z!tt v!lna8 "ann'nak nem v!lt ereje( h!gy vitatk!zz!n vele H&nnyen lehet( h!gy eg#$z #let#n 't )izetni )!g ez#rt( egy ,el$% hang m#gi$ azt $-gta neki( h!gy m!$t kiv#tele$en ne az e$z#re hallga$$!n 6 Aend,en van( Finn 6 )elelte 6( kezdj0k -jra az eg#$zet8 Degy0nk megint a r#gi ,ar't!k8

L FE"E4E5 "anna k#t h#ten kere$zt0l el$z'ntan tart!tta mag't k!r',,i elhat'r!z'$'h!z( vagyi$ h!gy nem engedi t-l k&zel mag'h!z a )#r)it( ennek ellen#re m#g gy i$ hat!tt r' Finn $zem#lyi$#g#nek var'z$a Ma vi$z!nt -gy #rezte( eg#$z ,izt!$an nem tud majd ellen'llni neki( hi$zen k&z&$en indulnak t-r'zni ;y&ny&r:( ver%)#nye$ ny'ri na. v!lt( #$ a meleg na.$0t#$,en megm'$$zak majd a /ama$ /iuicharan m&g&tt h-z*d* d!m,!kat( lemennek eg#$zen C!rt Mackie?,e #$ vi$$za Annak idej#n( gyerekk!ruk,an $z'mtalan$z!r megtett#k ezt az utat "anna )el)!k!z!tt izgal!mmal v'rta( h!gy )elhang!zz!n a )#r)i t-ra,akanc$'nak j*l i$mert k!..an'$a 7elyette az!n,an Finn aut*j'nak hangj't hall!tta( #$ m'ri$ r!hant ajt*t nyitni A )#r)i #..en emelte a kez#t( h!gy k!.!gta$$!n A m!zdulat meg'llt a leveg%,en( #$ Finn !lyan 'that* .illant'$$al m#rte v#gig a l'nyt( h!gy annak r&gt&n li,a,%r&$ lett a h'ta 6 "* er%$ a t-ra,akanc$!d 6 jegyezte meg v#g0l( de a $zeme eg#$zen m'$t m!nd!tt A l'ny zavartan n#zegette a ci.%j#t 6 Fgen( term#$zete$en Mindig ezt ve$zem )el( ha nagy!,, t-r'ra indul!k Akk!r mehet0nk@ A )#r)i m#g mindig nem vette le r*la a $zem#t 6 Ir0l&k( h!gy ilyen j*kedv:nek l'tlak 6 Ezer #ve nem v!ltam t-r'zni( #$ m!$t nagy!n izgat!tt vagy!k 6 )elelte zavartan a l'ny Finn v'g!tt egy grima$zt 6 Sz*val a j*kedvednek $emmi k&ze az #n t'r$a$'g!mh!z@ Cedig m#g a )ilm)elvev% g#.emet i$ elh!ztam a kedved#rt 6 Fgaz'n )igyelme$ vagy8 6 v'la$z!lta a l'ny( #$ ,e0lt az aut*,a A )#r)i ,e.ak!lt a c$!magtart*,a( majd elhelyezkedett a k!rm'ny m&g&tt Hla$$ziku$ zen#t kere$ett a r'di*,an( a g'z.ed'lra ta.!$!tt( #$ elindultak /ama$ /iuicharan )el# A l'ny k#nyelme$en h'trad%lt( #$ a t'jat n#zte

2G

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

;y&ny&r: vid#ken haladtak kere$zt0l A z&ld $zn tucatnyi 'rnyalata hull'mz!tt a d!m,!k!n Ftt?!tt ,irkany'jak t:ntek )&l( a l!mha 'llat!k egym'$t l&kd&$ve( ta$zig'lva hara.d'lt'k a harag!$z&ld )0vet A $zelden emelked% d!m,!k m&g0l n#h!l el%,ukkant a tenger( a na. $zikr'z*an $0t&tt a )elh%tlen k#k #g,!ltr*l Egy t* t0kr#n ezernyi vzilili!m .!m.'z!tt 6 /$!d'lat!$( ugye@ 6 k#rdezte Finn 6 El tud!d k#.zelni( mennyire hi'nyz!tt nekem ez a l'tv'ny@ 9inc$ ehhez ha$!nl* t'j $eh!l a vil'g!n8 6 7!gyne tudn'm elk#.zelni8 6 $*hajt!tt a l'ny 6 7i$zen #n i$ hat #ven 't tanultam egy idegen v'r!$,an( hat #vig kellett t'v!l lennem innen( a leg$ze,, vid#kt%l( amelyet valaha l'ttam 5e .edig r'ad'$ul k#t$zer annyi id%re ment#l el 6 =$ minden egye$ na. egy &r&kk#val*$'gnak t:nt 6 A )#r)i lekanyar!d!tt az -tr*l a tenger )el#( 'thajt!tt egy ki$ )&ld-t!n( #$ le)#kezett a .ajta el%tt 6 ;yere 6 )!gta meg a l'ny kez#t 6( $zeretn#m elme$#lni neked a terveimet Ez m'r Finn h'za le$z( ? g!nd!lta $z!m!r-an a l'ny M#g mindig )'jdal!mmal t&lt&tte el a tudat( h!gy $zerte)!$zl!ttak 'lmai a .ajt't illet%en( de m!$t nem $zerette v!lna )el,!$$zantani mag't Egy$em tehet m'r $emmit a t#nyek ellen Hi$z'llt a k!c$i,*l( #$ engedelme$en k&vette a )#r)it az #.0let,e A helyi$#g al$* r#$ze( vagyi$ az eredeti .ajta( nem v!lt t-l$'g!$an nagy( mind&$$ze ny!lc$z!r tzm#tere$( t'ga$ ,ej'rat',*l az!n,an hihetetlen0l $z#. kil't'$ nylt a tengerre A l'ny eredetileg ide 'lm!dta a t'ga$ na..alit( a m'$ik $ar!k,an .edig a h'l*t #$ a )0rd%$z!,'t alakt!tta v!lna ki Finn vi$z!nt elme$#lte( h!gy emeletet i$ tervezett a .ajt'ra( h'r!m h'l*? #$ egy nagy )0rd%$z!,'val Dent .edig 6 ugyan-gy( ah!gy a l'ny elk#.zelte 6 nyit!tt na..alit akart kialakttatni( amelynek $zinte minden $zeglet#,%l l'tni lehet majd a tengert Ftt le$z a k!nyha #$ a d!lg!z*$z!,a i$ A )#r)i arr*l i$ ,e$z'm!lt( h!gy a )el-jt'$h!z c$ak term#$zete$ anyag!kat )!g ha$zn'lni( #$ meleg( v&r&$e$?$'rg'$ 'rnyalat- ,-t!r!kat v'$'r!l majd A )alat egy$zer: )eh#rre vagy vil'g!$$z0rk#re )e$teti( melyen j*l #rv#nye$0lnek a m!dern )e$tm#nyek A l'nynak &$$ze$z!rult a t!rka( amint ezeket a terveket hallgatta M!$t m#g heve$e,, )'jdal!m t&rt r'( ami#rt nem $iker0lt meg$zereznie a .ajt't A'ad'$ul #..en Finn c$a.ta le a kez#r%l( akivel m!$t -jra &$$ze akarj'k k&tni a r#gi ,ar't$'g el$zakadt $z'lait >aj!n $iker0lhet?e@ 6 tette )el mag'nak( ki tudja( h'nyad$z!r( a k#rd#$t El tudja?e valaha i$ )elejteni( h!gy a )#r)i elhagyta %t@ =$ meg tudja?e ,!c$'tani neki az 'rul'$'t@ M!$t -gy #rezte( $!ha$em le$z r' k#.e$ Finn m#lyen meg$e,ezte %t( #$ a heg mindig megmarad( ? g!nd!lta Ezen az $em v'lt!ztat( ha a j&v%,en val*,an j* ,ar't$'g alakul ki k&zt0k 9#m'n hallgatta a )#r)i lelke$ tervezget#$#t( #$ a $zv#t )'jdal!m $z!rt!tta &$$ze 6 9e haragudj( "anna8 6 $zakt!tta )#l,e mag't Finn 6 5ud!m( h!gy te akartad megvenni a .ajt't 9em $zeretn#k m#g nagy!,, )'jdalmat !k!zni azzal( h!gy m!$t ideh!ztalak 6 Sz*val nem $zeretn#l )'jdalmat !k!zni8 6 c$attant )el inger0lten a l'ny 6 Akk!r teh't &r0ln&m kellene( h!gy elhal'$ztad el%lem( #$ te #.te$z kac$al',!n )!rg* .al!t't itt a tenger mellett@ 6 A'n#zett az *r'j'ra 6 7a m#g t-r'zni i$ akarunk( nem 'rtana elindulni Egy $z:k &$v#nyen ka.a$zk!dtak )&l)el#( el%l a )#r)i( m&g&tte j*c$k'n lemaradva "anna Amint az -t ki$z#le$edett( Finn ,ev'rta a l'nyt Sajn'lta( h!gy meg,'nt!tta( az!n t&.rengett( h!gyan tudn' kienge$ztelni 6 "*l vagy@ 6 k#rdezte( amik!r "anna lihegve( ki.irult arccal !da#rt h!zz' 6 Alig ka.!k leveg%t8 6 zih'lta a l'ny 6 Ezer #ve nem m'$ztam hegyet

2L

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Finn ti$zt',an v!lt vele( h!gy "anna $z'nd#k!$an ker0li a t#m't( h!gy magukr*l ,e$z#ljenek Egy d&nt&tt( h!gy % $em )!gja er%ltetni 9em akarta elr!ntani ezt a $z#. na.!t Meg)!gta h't "anna kez#t( #$ gy( k#z a k#z,en #rtek )el a c$-c$ra Fnnen a maga$,*l ell'ttak eg#$zen a d!m, l','n'l )ekv% .ajt'ig( #$ a tenger.artr*l id'ig hallat$z!tt a gyermekek nevet#$e 6 Az eg#$z vil'g!n ninc$ enn#l c$!d'lat!$a,, hely8 6 m!ndta a )#r)i 6 Mindenki itt van( akit c$ak $zeretek( az any'm( Fergu$( Dind$ay1 #$ aki a leg)!nt!$a,, nekem( te( "anna 6 Finn hangja ell'gyult 6 9agy!n $!kat jelente$z nekem( ez#rt i$ vettem meg a .ajt't Annyi k&z&$ eml#k ):z ,enn0nket h!zz'8 Azt $zeretn#m( ha ez a h'z neked i$ tet$zene( ha !lyan lenne majd( amilyennek te i$ meg'lm!dtad "anna .!nt!$an tudta( mire g!nd!l a m'$ik >ele i$ gyakran el%)!rdult( h!gy nem v!lt eg#$zen ,izt!$ a d!lg',an( #$ ilyenk!r mindig Finn?nek &nt&tte ki a $zv#t( t%le k#rt tan'c$!t( h!zz' )!rdult viga$z#rt Flyenk!r $enki m'$ra nem $z'mthat!tt( $em a $z0leire( $em a munkat'r$aira( $em .edig a t&,,i j* ,ar'tra 6 9agy!n tet$zenek a terveid 6 m!$!ly!d!tt el a l'ny 6( kv'n!m( h!gy )el#.0lj&n a h'zad( #$ legy#l ,enne ,!ld!g8 Finn i$ elm!$!ly!d!tt( #$ 't&lelte "anna v'll't 6 9agy!n kedve$ vagy 6 $-gta a )0l#,e 6( #$ nagy!n $z#. A l'ny #rezte( h!gy el.irul( #$ menten el'll a l#legzete A )#r)i a tenyer#,e vette az arc't( #$ lehaj!lt( h!gy megc$*k!lja Az eg#$z #..en !lyan v!lt( mint r#gen Ejra 't#lte azt a .illanat!t( melyr%l az*ta i$ 'lm!d!tt Szenved#lye$en vi$z!n!zta a c$*k!t( #$ v#gig$imt!tt a )#r)i mellka$'n Finn egyre heve$e,,en &lelte( egyik kez#vel a tark*j'n'l( a m'$ikkal a c$.%j#n#l )!gva $z!rt!tta mag'h!z "anna #rezte( h!gy a )#r)i mennyire kv'nja %t + i$ egyre k#je$e,, $*hajjal $imult h!zz'( melle $z!r!$an h!zz'ta.adt Finn kem#ny mellka$'h!z =rezte a )#r)i erej#t( v'gy't( azt kv'nta( h!gy h!zz' #rhe$$en( ,%re a ,%r#hez $imulj!n Elemi erej:( mindent el$&.r%( %$i $zenved#ly kertette hatalm',a( melyen m'r nem tud!tt uralk!dni t&,,# Heze Finn ing#re t#vedt( #$ remeg% izgal!mmal ,a,r'lt a g!m,!k!n 6 9em8 6 m!rm!lta a )#r)i( #$ hat'r!z!ttan megragadta a l'ny re$zket% ujjait Ez a m!zdulat kij*zant!tta "ann't Finn vi$$zauta$t!tta8 A $z#gyen .rja el&nt&tte az arc't( nyak't( nem mert a )#r)i $zem#,e n#zni Hi$za,adt!tta mag't az &lel#$,%l( de eg#$z te$te re$zketett m#g a v'gyt*l 5ekintet#t makac$ul a )&ldre $zegezte( #$ meg.r*,'lt -rr' lenni $z#gyen#n #$ c$al*d!tt$'g'n 6 "anna1 6 9inc$ $emmi ,aj "*l vagy!k( ha erre vagy kv'nc$i 6 $zi$zegte a l'ny 6 =n vi$z!nt nem A l'ny )&lemelte a )ej#t( #$ amik!r .illant'$uk tal'lk!z!tt( $aj't #rz#$eiket l'tt'k vi$$zat0kr&z%dni egym'$ $zem#,en A )#r)i kiny-jt!tta a karj't( a l'ny .edig g!nd!lk!d'$ n#lk0l -jra h!zz'$imult Fej#t r')ektette Finn mellka$'ra( #$ hallgatta $zv#nek d!,!g'$'t Majd la$$an )elemelte a )ej#t( #$ tekintet0k i$m#t egym'$,a ka.c$!l*d!tt 6 /$!d'lat!$ v!lt 6 $utt!gta a )#r)i A l'ny le)ejtette mag'r*l Finn karj't( #$ zavartan )elnevetett F!galma $em v!lt r*la( mi le$z m!$t A )#r)i i$ zavar,an v!lt( #$ tr#)'val .r*,'lta !ldani a )e$z0lt$#get 6 Ak'r itt i$ maradhatn'nk 6 m!ndta 6( ,'r m#g a v#g#n l'ng!k,a ,!rtan'nk a mez%t A'ad'$ul a turi$t'kat i$ meg,!tr'nk!ztatn'nk >agy menj0nk ink',, C!rt Mackie?,e( h!gy meg%rizhe$$0k a j* hr0nket@ =n az ut*,,ira $zavaz!k 6 9e ,!l!nd!zz8 Finn?nek m#g a $zeme i$ nevetett 25

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9!$( te mit java$!l$z@ Menj0nk vi$$za( vagy itt rendezz0nk egy ki$ m:$!rt a turi$t'knak@ 6 9ekem mindegy =n c$ak azt tud!m( h!gy rettenete$en #he$ vagy!k A )#r)i t!v',, #lcel%d&tt 6 "aj( jaj( $zeg#ny ki$l'ny( mindj'rt #hen hal8 =$ mindez az #n lelkemen )!g $z'radni8 A l'ny ,arack!t ny!m!tt Finn )ej#re A )#r)i el akarta ka.ni a karj't( 'm "anna m#g idej#,en elugr!tt el%le Fut'$nak eredt le)el# a d!m,!ldal!n( a m'$ik .edig 0ld&z%,e vette A#gen( gyerekk!ruk,an gyakran )ut!ttak ver$enyt a d!m,r*l le)el#( a l'ny m#g mindig j*l eml#kezett r'( h!gyan kell c$in'lni( h!gy el ne e$$en Jldalazva rakta egyik l','t a m'$ik ut'n( m#gi$ meg,!tl!tt egy k%,en Finn e,,en a .illanat,an #rte ut!l( #$ m#g idej#,en elka.ta 6 Sz#. ki$ ,!$z!rk'ny8 Szerenc$e( h!gy nem t&rted ki a nyakadat8 "anna meg$im!gatta az arc't 6 F$ten h!z!tt itth!n8 6 $utt!gta 6 H&$z&n&m8 6 A )#r)i hangja ell'gyult H#zen )!gva tett#k meg az -t h'tral#v% r#$z#t C!rt Mackie?,e Egy utcai 'ru$n'l a.r*halat #$ $0lt krum.lit vettek( majd letele.edtek egy k%re( $zem,en az &,&llel( #$ j*z:en e$zegetni kezdtek Ev#$ ut'n a )#r)i hanyatt )ek0dt a .arti h!m!k,an( a l'ny mell#heveredett( #$ a mellka$'ra hajt!tta a )ej#t 6 9em kellene elindulni@ 6 riadt )el Finn v'ratlanul 6 <'rmik!r itt lehet a dag'ly "anna egy .illanatra $em vette le $zem#t a )#r)ir*l( eln#zte( ah!gy a hirtelen m!zdulatt*l izmai meg)e$z0lnek a $z:k .*l*,an( #$ m#g mindig $z'j'n #rezte a c$*kj't H#z a k#z,en indultak vi$$za /ama$ /iuicharan,a( ah!l az aut*t hagyt'k Egy$zer c$ak gyerek$r'$ 0t&tte meg a )0l0ket 6 >alakin#l ala.!$an elt&rt a m#c$e$ 6 d&rm&gte Finn 6 5al'n ele$ett $zeg#ny( az#rt $r Megn#zz0k( vagy hagyjuk a $z0l%kre@ 6 k#rdezte a l'ny A )#r)i v'llat v!nt 6 5ud!d( milyenek a gyerekek 5al'n c$ak az#rt $r( mert valaki elvette t%le a kedvenc j't#k't 6 Szerintem ink',, ijedtnek t:nik a hangja 7allgat*zni kezdtek 6 Fgazad van 9#zz0k meg8 6 m!ndta Finn( #$ elindultak a hang ir'ny',a A k#t$#g,ee$etten !rdt* gyerek( egy ki$l'ny( a tenger,en 'llt( #$ m'r )#lig elle.te a vz Egy nagy!,,ac$ka )i- 6 val*$zn:leg a ,'tyja meg.r*,'lta kih-zni( egy m'$ik gyerek .edig ijedten n#zte %ket a .artr*l 6 Siker0lnie kell8 6 kia,'lt a )i6 9em akar kij&nni8 6 jajve$z#kelt a ki$l'ny 6 Meg $e tud!m m!zdtani 6 Jdan#zz8 6 ki'lt!tta Finn 6 <e$z!rult a l',a a $zikl'k k&z# Sie$$0nk( m#g a v#g#n meg)ullad $zeg#ny8 El%$z&r Finn #rt !da a ki$ c$!.!rth!z( #$ ,ar't$'g!$an megveregette a )i- v'll't 6 Mi t&rt#nt@ 6 S!.hie( ez a ,uta li,a ,elee$ett a vz,e( m!$t meg nem tud kij&nni( mert ,e$z!rult a l',a 6 9em vagy!k ,uta li,a8 6 tiltak!z!tt a ki$l'ny 6 9yugal!m8 6 intette %ket Finn 6 Mindj'rt ki$za,adtunk8 Jrv!$ vagy!k( ez a n#ni .edig '.!l*n% A ki$l'ny az!nnal a,,ahagyta a $r'$t( #$ id%$e,,ik ,'tyja( aki az im#nt m#g hal'lra r#m0lten n#zte( mi t&rt#nik( $zint#n megnyug!d!tt egy kic$it 6 Any'm meg&l( ha megtudja8 6 $utt!gta 6 9ekem kellett v!lna vigy'zn!m r'juk 2M

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 7!l vannak a $z0l#itek@ 6 "anna )igyelme$en m#regette a kilenc?tz#ve$ )!rma )i-t( a ki$e,,( aki m!$t &n)eledten j't$z!tt egy .!c$!ly',an( nem lehetett t&,, n#gyn#l 6 A kunyh*,an 6 Mr$ /ammer!nn'l@ 6 Fgen Ma d#l,en #rkezt0nk Finn r'ha$alt a $zikl'ra( #$ egyik karj'val leny-lt a vz al'( h!gy kita.!ga$$a S!.hie l',)ej#t 6 7a $iker0l ki,!g!zni a ci.%):z%j#t 6 m!ndta 6( tal'n ki tudja h-zni a ci.%,%l a l','t Finn -jra meg -jra megk$#relte a m:veletet( de a ki$l'ny l',)eje !lyan $z!r!$an ,e#kel%d&tt a $zikl'k k&z#( h!gy $zinte alig ,rt h!zz')#rni 6 H#.telen$#g ki,!ntani a vz alatt 6 lihegett 6 9inc$ m'$ h'tra( $z#t kell v'gni a ci.%t "anna( $z*lj a $z0l%knek #$ a .arti %rnek( azt'n .edig $zerezz valah!nnan egy er%$ k#$t vagy !ll*t8 >idd magaddal a gyerekeket i$8 A $zerenc$#tlen0l j'rt ki$l'ny i$m#t k#t$#g,ee$ett !rdt'$,a kezdett 6 Segt$#g( le akarj'k v'gni a l',amat8 6 Senki $em )!g ,'ntani8 6 nyugtatta meg Finn 6 Az !ll*val c$ak a ci.%det v'gjuk $z#t( #$ akk!r ki tud!d h-zni a l',adat "ann't az nyugtalant!tta legink',,( h!gy Finn a .arti %r $egt$#g#t k#rte H#zen )!gta a nagy!,,ik gyereket( a ki$e,,et a karj'ra vette( #$ elindult )&l)el# a $zikl'$ -t!n A $z0l%k m'r az ajt*,an v'rtak r'juk( a nagy )i- el%re$zaladt( h!gy ,e$z'm!lj!n nekik a t&rt#ntekr%l Az a.a egy c$e..et $em v!lt nyugtalan( l't$z!tt rajta( h!gy ninc$ ti$zt',an a ve$z#llyel "anna nem akarta )&l&$lege$en )&lizgatni( ink',, k#rt egy k#$t meg egy !ll*t( #$ m'r r!hant i$ ,e Mr$ /ammer!nh!z 6 5ele)!n'lhat!k innen K!ugie?nak@ A ki$l'nynak ,e$z!rult a l',a a k&vek k&z#( #$ mindj'rt itt le$z a dag'ly8 6 5e j* #g8 6 Az a$$z!ny k#t$#g,ee$etten c$a.ta &$$ze a kez#t ? Majd #n )elhv!m #$ -t,a igazt!m 5e c$ak r!hanj vi$$za( l'ny!m8 "anna gy!r$an elmagyar'zta( h!l t&rt#nt a ,ale$et( #$ m'r $z'guld!tt i$ vi$$za A $z0l%k addigra el%k#$ztett#k a $zer$z'm!kat( #$ egy0tt mentek a ,ale$et hely$zn#re A l'ny m'r c$ak a,,an ,z!tt( h!gy id%k&z,en $iker0lt ki$za,adtani a gyereket( legnagy!,, ijed$#g#re az!n,an a )#r)i m#g mindig a c$!m* ki!ld!z'$'val k$#rletezett A tenger$zint az*ta t&,, centim#terrel n%tt( Finn?nek 6 ha lehaj!lt a gyerek l','h!z 6 m!$t m'r az 'll't i$ el,!rt!tta a vz =de$anyja a $zikl'n 'llva 't&lelte S!.hie?t( mire a ki$l'ny -j,*l el$rta mag't 6 9inc$ valakin#l egy ,-v'rl'm.a@ 6 k#rdezte Finn "anna m'r r!hant i$( h!gy $zerezzen egyet( #$ -jra )elka.a$zk!d!tt a $zikl'$ -t!n Mr$ /ammer!n #..en Mr$ ;raingerrel ,e$z#lgetett 6 5udn'nak adni gy!r$an egy ,-v'rl'm.'t@ 6 kia,'lta m'r me$$zir%l a l'ny 6 Michaelnak van egy a c$*nakj',an( r&gt&n ideh!z!m 6 Mr$ ;rainger .erceken ,el0l vi$$za i$ #rt( kez#,en a )el$zerel#$$el 6 <-v'rruh't i$ h!ztam Finn?nek meg a gyereknek( h!gy ne )'zzanak annyira "anna m'r !tt $em v!lt( $zinte r&.0lt vi$$za)el# a $zikl'k!n Finn al$*nadr'g,an 'llt a vz,en 6 Add a l'm.'t8 6 ki'lt!tta "ann'nak 6 5al'n m#gi$ ki tud!m h-zni a l','t A )#r)i nem ,!ld!gult egyed0l( ez#rt "anna i$ ha$ra )ek0dt a $zikl'n( #$ tart!tta neki a l'm.'t A ci.% v#gre mintha engedett v!lna egy kic$it( Finn meg.r*,'lta kih-zni ,el%le a gyerek l','t 6 9agy!n )'j8 6 $ikt!tt )el a kic$i Finn hamar!$an i$m#t )el,ukkant( #$ c$0ggedten r'zta a )ej#t 2O

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9em el#g t'g a nyl'$( att*l )#lek( ,edagad a l',a 9inc$ m'$ h'tra( K!ugie majd meg.r*,'lja $z#tv'gni a $zikl't 6 M'ri$ itt a dag'ly8 6 S!.hie #de$anyja hirtelen )eli$merte a ve$z#lyt( #$ el)!gta a vakr#m0let 6 A vz$zint c$ak la$$an n&vek$zik 6 )0llentette Finn 6 <%ven van m#g id%nk( addig )elve$$z0k a ,-v'rruh't( h!gy ne )agyjunk &$$ze telje$en 9agy nehezen a )ej#n kere$zt0l r'adt'k a gyerekre az &lt&z#ket( Finn ruh'j'n nem lehetett &$$zeh-zni a ci.z'rt( de nem t&r%d&tt vele Ejra al'mer0lt( 'm a vz egyre maga$a,, lett( #$ S!.hie ki$ te$te c$ak -gy ringat*z!tt a hull'm!k!n Szinte az &r&kk#val*$'gig tart!tt( mire K!ugie v#gre meg#rkezett 6 >an egy g%zkala.'c$!m 6 m!ndta 6( Michael ;rainger c$*nakj'val !da tudjuk vinni S!.hie?h!z Eja,, &r&kk#val*$'gig tart!tt( mire elk&t&tt#k a c$*nak!t A ki$l'ny m'r hang!$an didergett( #$ a $z'ja elk#k0lt a hidegt%l 6 Megl't!d( nem$!k'ra kint le$zel8 6 ,iztatgatta "anna( akinek $zint#n vac!g!tt m'r a )!ga A dag'ly az!n,an egyre v#$ze$e,,en k&zeledett( #$ a l'ny rettegve g!nd!lt arra( h!gy minden $egt$#g hi',aval* le$z

5 FE"E4E5 S!.hie )al)eh#r lett( a .u.ill'i kit'gultak a r#m0lett%l( #$ egy)!lyt',an k#t$#g,ee$etten jajgat!tt "ann'nak az v!lt a legh%,, v'gya( h!gy v#gre a karj',a vehe$$e( #$ elvihe$$e innen( ehelyett ,e kellett #rnie azzal( h!gy elterelje a vizet a ki$l'ny arc',*l 6 D't!d !tt azt a c$*nak!t@ 6 ,'t!rt!tta a gyereket 6 7!znak nek0nk egy g#.et( #$ azzal $z#t tudj'k majd r!,,antani a k&vet( amely ,ec$.te a l',adat M!$t elmegyek $egteni nekik( de nem$!k'ra megint itt le$zek S!.hie ,*lint!tt( #$ ,eleka.a$zk!d!tt az #de$anyj',a "ann'nak annyira elg#m,eredett a l',a( h!gy alig ,rt )el'llni 6 Egyre r!$$za,, a helyzet 6 $-gta !da Finn?nek( h!gy a gyerek ne hallja 6 5ud!m 6 ,*lint!tt a )#r)i 6( !Sig#n.alack!t i$ h!ztunk( de azt c$ak a v#g$% e$et,en1 6 Mag'nkv0l le$z a )#lelemt%l8 6 tiltak!z!tt "anna 6 9inc$ m'$ v'la$zt'$unk M#g mindig j!,,( mintha meg)ulladna Att*l i$ )#lek( h!gy t-l$'g!$an leh:l a te$te( de amg van rem#ny( nem adjuk )el8 6 =$ mi le$z ut'na@ 6 A j* #g tudja( de majdc$ak kital'lunk valamit8 =rte$tett0k a l#gi ment%ket( tal'n van valami c$!da$zer$z'muk E$k0$z&m( kive$zem azt a l',at( m#g miel%tt az eg#$z gyerek meg)ulladna vagy meg)agyna Finn #$ K!ugie h!zz'l'ttak( h!gy &$$zerakj'k a g#.et Az !rv!$ a h't'ra c$at!lt ,-v'rk#$z0l#kkel #$ egy ,-v'rl'm.'val al'mer0lt( "anna )eladata v!lt( h!gy j* er%$en meg)!gja a gyerek $za,ad!n l#v% l','t S!.hie )eje )&l&tt id%k&z,en &$$zec$a.tak a hull'm!k( "anna r&gt&n jelezte a )#r)inak( aki i$m#t )elj&tt a )el$znre 6 Az!nnal $z0k$#ge van a l#legeztet%re 6 rendelkezett Finn $e,t#,en elmagyar'zta a gyereknek( h!gyan kell ha$zn'lni a k#$z0l#ket( #$ m'r al' i$ mer0lt( h!gy ,eindt$a a )-r*t Mindenkinek .attan'$ig )e$z0ltek az idegei( a .r*,'lk!z'$ az!n,an rem#nytelennek t:nt( a $zikla nem engedett S!.hie hirtelen &$$zer'zk*d!tt A )#r)i val*$zn:leg meg$#rtette a l','t( 'm a k&vetkez% .illanat,an m'r

2P

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

ki i$ emelte a vz,%l a hal!tt$'.adt gyereket( #$ 'tny-jt!tta a $z0leinek A kic$i l',a mer% v#r v!lt( a )eln%ttek m#gi$ el$rt'k magukat a megk&nnye,,0l#$t%l Fd%k&z,en meg#rkezett a helik!.ter( a l#gi ment%k nem me$$ze a .art$zeg#lyt%l land!ltak 6 Maga v!lt az( aki ki$za,adt!tta@ 6 k#rdezte a ment%!rv!$ 6 Az ut!l$* .illanat,an M'r mindent ,e kellett vetni( a )-r*g#.et i$ Dehet( h!gy meg$#rtettem a l','t( vagy ki)icamt!ttam( amik!r kir'nt!ttam M#g az $em kiz'rt( h!gy elt&rt a l',)eje 6 Az a )%( h!gy #let,en van 6 ,*lint!tt a )#r)i 6 <evi$$z0k meg)igyel#$re a klinik'ra Mennyi ideig v!lt a vz,en@ "anna r'n#zett az *r'j'ra: k#t telje$ *r't t&lt&ttek el a ment#$$el( teh't k&r0l,el0l majdnem ugyanennyi ideig v!ltak a vz,en M!$t vette c$ak #$zre( h!gy re$zket a hidegt%l Finn i$ 't)agy!tt a $z:k ,-v'rruh',an 6 "*l vagy@ 6 k#rdezte t%le 6 Egy )!rr* kaka* #$ egy j* meleg $z!,a majd rend,e h!z 6 v'la$z!lta a )#r)i 6 5#ged majd megviz$g'llak( ha !tt le$z0nk n'lad S!.hie?t meleg .!kr*c!k,a ,ugy!l'lt'k( #$ az #de$anyj'val egy0tt a helik!.terhez vitt#k A ki$ c$a.at .edig elindult Mr$ /ammer!n h'za )el# Jda,ent az a$$z!ny j* meleg leve$$el kn'lta %ket 6 Megn#ztem S!.hie?t 6 m!ndta Finn 6 9em !k!ztam neki t-l nagy $#r0l#$eket( tal'n m#g #j$zak'ra $em kell ,ent maradnia Rri'$i $zerenc$#je v!lt8 Mr$ /ammer!n vigy'z majd a k#t )i-ra( amg az #de$a.juk F!rt Billiam$,e megy a t&,,iek#rt 6 9agy!n kedve$ a$$z!ny 6 m!ndta a l'ny Finn?nek 6 5al'n az*ta meg,!c$'t!tta( h!gy annak idej#n t&nkretett0k a vir'gait "anna hirtelen vac!gni kezdett 6 M#g a c$!nt!d i$ 't)agy!tt8 6 m!ndta a )#r)i( majd 't&lelte( #$ d&rz$&lgetni kezdte a l'ny h't't 6 5-l me$$ze van az aut*nk( K!ugie( hazavinn#l minket@ 6 /$ak k#t 0l#$ van ,enne( de arra a r&vid id%re majd az &led,e ve$zed "ann't Finn m#g mindig ,-v'r)el$zerel#$,en v!lt( a l'ny .edig az 't'z!tt ruh'k,an <e.r#$elt#k magukat K!ugie k!c$ij',a "anna a )#r)i &l#,en 0lt( a v'll'ra hajt!tta a )ej#t( #$ k&z,en arra g!nd!lt( milyen $z#. i$ lenne az eg#$z( ha legal',, nem vac!gn'nak a )!gai Jtth!n r&gt&n a )0rd%$z!,',a mentek( m!$t nem v!lt #rtelme $z#gyenl%$k&dni Finn ki,-jt a ,-v'rruh',*l( #$ $egtett "ann'nak( h!gy meg$za,adulj!n a vize$ h!lmikt*l A l'ny ujjai annyira elg#m,eredtek( h!gy m#g a )armerja ci.z'rj't $em tudta leh-zni 6 5e azt'n t#nyleg j*l &$$ze)agyt'l8 6 m!r!gta a )#r)i 6 <etakarlak egy t&r&lk&z%,e( h!gy )elmelegedj egy kic$it A )#r)ira m!$t m#g a l'ny meztelen$#ge $em v!lt hat'$$al F!g!tt egy nagy( ,!lyh!$ t&r0lk&z%t( #$ $egtett neki( h!gy ,e,ugy!l'lja mag't 6 >an gya.j-z!knid@ 6 Azt hi$zem( a h'l*$z!,',an A h'l* az el%$z!,',*l nylt "anna 0vege$ tekintettel meredt a )i*k,a A )eje !lyan v!lt( mintha vatt'val t&mt#k v!lna ki( )'radtan ler!$kadt az 'gy $z#l#re Mintha )#l'l!m,an hall!tta v!lna Finn m#rgel%d#$#t #$ a )i*kh-z!gat'$ zaj't >alaki egy$zer c$ak meleg z!knit h-z!tt a l','ra( majd )elemelte Devitte a na..ali,a( le)ektette a kana.#ra( majd ,etakargatta( #$ ,eka.c$!lta a h%$ug'rz*t A l'ny m#g mindig nem ka.!tt er%re Mintha ed#nyc$&r&m.&l#$t hall!tt v!lna a k!nyha )el%l >aj!n mit c$in'lhat Finn@ Mi#rt nem j&n ide h!zz'@ Hi'ltani akart neki( de ahh!z $em v!lt ereje( h!gy megm!ccanj!n 29

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 "anna( #,redj )el8 6 keltegette a )#r)i 6 Fdd meg $z#.en ezt8 6 Fel0ltette a l'nyt( #$ a kez#,e ny!mta a kaka*val teli ,&gr#t "anna ,eleiv!tt( #$ a te$t#t j*le$% meleg j'rta 't 6 Az eg#$zet idd meg8 Finn ezut'n megm#rte a l'ny l'z't 6 Sejtettem( h!gy t#ged i$ ,e kellett v!lna vinni0k a klinik'ra ? c$attant )el inger0lten 6 9e ve$zekedj velem8 6 m!ty!gta "anna elhal* hang!n A )#r)i m#g j!,,an ,etakargatta( majd !da,-jt mell#( #$ eg#$zen addig )#$zkel%d&tt( amg egym'$h!z nem #rt a te$t0k 6 9agy k*.# vagy 6 $-gta !da neki a l'ny 6 Aludj $z#.en8 "anna m#g k&zele,, h-z*d!tt a )#r)ih!z( #$ m#ly 'l!m,a mer0lt Arra #,redt( h!gy $z!r!$an h!zz'$imul Finn ruh'tlan te$t#hez( #$ a )#r)i karja az % meztelen mell#n nyug$zik A l'nyt el&nt&tte a h%$#g( !dahaj!lt( h!gy kika.c$!lja a h%$ug'rz*t 6 Mit c$in'l$z@ 6 m!ty!gta 'lm',an Finn 6 Hika.c$!l!m a h%$ug'rz*t( miel%tt meg)ulladn'nk A )#r)i )#lig )el0lt az 'gy,an( egyik kez#vel vi$$zah-zta a l'nyt( a m'$ikkal kika.c$!lta a g#.et "ann't gy&ny&r:$#ggel t&lt&tte el( ah!gy te$te h!zz'#rt a m'$ik izm!$( )!rr* te$t#hez Amik!r a .illant'$uk tal'lk!z!tt( a l'ny nem tud!tt t!v',, uralk!dni #rz#$ein 6 /$*k!lj meg( Finn8 Ir&kk#val*$'gnak t:nt( mire a )#r)i lehaj!lt( #$ ,ec#zgetni kezdte a $z'j't A l'ny $emmit $em tagad!tt meg t%le D'za$an $im!gatta a h't't( a v'll't Finn te$t#t el&nt&tte a vert#k( c$.%je la$$-( 0teme$ m!zg'$,a kezdett "ann'nak m'r $zinte )'jt( annyira kv'nta %t A )#r)i c$*k!lgatni kezdte az arc't( a nyak't( v#g0l $z'ja a l'ny mell#re #rt( $ nyelv#vel k&r0l$im!gatta a mell,im,*j't "anna halkan )el$ik!lt!tt( minden g'tl'$a egy c$a.'$ra $zerte)!$zl!tt Egyre $z!r!$a,,an $imult a )#r)ih!z( $zinte eggy# akart !lvadni vele Finn keze m!$t le)el# v'nd!r!lt( #$ a l'ny &l#hez #rt "anna te$te megremegett( #$ a )#r)i az ajk'ra ta.a$zt!tta az ajk't( h!gy el)!jt$a a l'ny t!rk',*l )elt&r% k#je$( vad( i$meretlen hang!kat A v'rva v'rt ,etelje$0l#$ az!n,an nem k&vetkezett ,e Finn( ,'r c$aknem $z#t)e$ztette te$t#t a v'gyak!z'$( v#g0l elt!lta mag't*l a l'nyt "anna m#g $zinte mag'nkv0l v!lt a $zenved#ly m'm!r't*l 9em tudta( mi t&rt#nik vele( c$ak azt #rezte( h!gy a )#r)i elt'v!l!dik t%le Aiadtan .i$l!g!tt( mint aki m!$t t#rt mag'h!z a m#ly k',ulat,*l 6 Sz#gyentelen n%$zem#ly vagy!k 6 A hangja rekedte$ v!lt 6 9em8 ;y&ny&r: vagy 6 m!ndta a )#r)i( #$ az % hangja i$ )'ty!l!$ v!lt Eg#$zen az 'll'ig ,etakarta a l'nyt( % .edig 'thu..ant a kana.# ellenkez% !ldal'ra 6 Nt!l$* gazem,er lenn#k( ha kiha$zn'ln'm a helyzetet 5e .edig ann'l j!,,at #rdemel$z 6 H#rlek( Finn 6 $utt!gta a l'ny 6( m!$t nem hagyhatjuk a,,a8 Sz0k$#gem van r'd A )#r)in i$ l't$z!tt( h!gy kv'nja %t( mellka$a c$ak -gy zih'lt( $zeme v'gyt*l c$ill!g!tt( m#gi$ uralk!d!tt mag'n 6 Az #g $zerelm#re( "anna( ne n#zz gy r'm8 6 Fnger0lten )el.attant( #$ a derek'ra tekert egy t&r&lk&z%t 6 Megyek zuhany!zni 6 $z*lt vi$$za a v'lla )&l&tt( #$ ,er!nt!tt a )0rd%$z!,',a Az ajt*t j*l ,ev'gta maga m&g&tt A l'ny,an ellent#te$ #rz#$ek kavar!gtak Deg)%k#..en $z#gyellte mag't Dehet$#ge$ v!lna( h!gy a )#r)i !lc$* n%nek tartja@ 9em( a tekintete eg#$zen m'$t )ejezett ki8 A legegy#rtelm:,, jel#t adta annak( h!gy % i$ akarja a d!lg!t Mi#rt nem hagyta m#g$em( h!gy ,etelje$edj#k a ka.c$!latuk@ >agy tal'n j!,, i$ gy@ 7i$zen lehet( h!gy a )#r)i c$ak te$ti v'gyat #rzett( % .edig az el$% $z*ra a nyak',a ,!rult( mint egy ,uta ki$ ,ak)i$@

G0

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

"anna megal'z*nak #rezte a helyzetet 9eki kellett v!lna !k!$a,,nak lennie( #$zre kellett v!lna vennie( h!gy a )#r)i nem %$zinte 5al'n m'r h#t #vvel ezel%tt( a $z0let#$na.j'n $em akarta %t igaz'n@ Finn akk!ri,an megg!nd!latlan )iatalem,er v!lt( #$ k&nnyen lehet( h!gy egy$zer:en c$ak nem ,rt uralk!dni az &$zt&nein M!$tanra .edig megv'lt!z!tt( )eln%tt( #rett )#r)i lett ,el%le( #$ m'r m'$ n% az e$ete Ennyi t&rt#nt( $emmi t&,, A l'ny m!$t m'r eg#$zen ,izt!$ v!lt ,enne( h!gy Finn $!ha nem akart t&,,et ,ar't$'gn'l( #$ m#g azt i$ meg,'nta( ami valaha t&rt#nt k&zt0k Meg,'nta( #$ a ,izt!n$'g kedv##rt el i$ )elejtette "anna a leg$zve$e,,en el$0llyedt v!lna $z#gyen#,en 7!gy lehetett ennyire vak( ennyire !$t!,a@ Hiugr!tt az 'gy,*l( meztelen te$t#re c$avarta a takar*t( #$ ,ement a h'l*$z!,'j',a Az egyik )i*k,*l el%h-z!tt egy r#gi( k!.!tt( kiny-lt $za,adid%nadr'g!t( #$ )elvette Egy'ltal'n nem #rdekelte( h!gy n#z ki( mi,en mutatk!zik a )#r)i el%tt Ha.k!dva meg)#$0lk&d&tt( nem i$ n#zett a t0k&r,e Amik!r elk#$z0lt( kiment a k!nyh',a Finn m'r !tt v!lt( a t:zhelyn#l 'llt( #$ #..en )eltette a vizet A l'nyt zavarta( h!gy !lyan !tth!n!$an m!z!g a lak'$',an 6 5e't $zeretn#l inni( vagy k'v#t@ 6 k#rdezte a )#r)i Egyiket $em( ? g!nd!lta a l'ny =$ az lenne a legj!,,( ha v#gre ,#k#n hagyn'l( #$ elt:nn#l innen 6 Fdeje lenne elh!zni a k!c$idat 6 m!ndta hang!$an 6 Aem#lem( nem akar$z $&t#ted#$ig v'rni A )#r)i egy .illanatig n#m'n n#zte %t( !lyan 'that* tekintettel( h!gy a l'nynak le kellett $0tnie a $zem#t "anna $!k mindent !daad!tt v!lna az#rt( ha m!$t !lva$hat!tt v!lna Finn g!nd!latai,an >'ratlanul c$engettek( #$ a l'ny megk&nnye,,0lten r!hant ajt*t nyitni Majdnem )&ld,e gy&kerezett az!n,an a l',a: a k0$z&,&n a $z0lei 'lltak( $z#.en ki&lt&zve Mi le$z( ha megtudj'k( h!gy mik&z,en % egy $z'l *c$ka melegt%,en r!hang'l itth!n( Finn azalatt meztl', $z&$zm&t&l a k!nyh',an@ 6 7all!ttuk( mi t&rt#nt 6 &lelte 't az #de$anyja( majd j!,,an $zem0gyre vette a l'ny't 6 5e l'za$ vagy8 9em kellene ink',, 'gy,an )ek0dn&d@ "anna #rezte( h!gy el.irul 6 Semmi ,aj!m( anya 6 v'la$z!lta 6( Finn '.!lt engem 6 4avar',an c$ak m!$t c$*k!lta meg az #de$a.j't 6 Finn van itt a k!nyh',an( gyertek ,e nyug!dtan8 6 9em maradhatunk $!k' 6 tiltak!z!tt Mr$ Murray 6 "amie$!n#kh!z vagyunk hivatal!$ak( #$ m'r gy i$ elk#$t0nk 6 Degal',, egy te't igyat!k8 6 mara$ztalta %ket "anna Annak &r0lt a legj!,,an( h!gy addig $em kell kette$,en lennie Finn?nel A k!nyh',a vezette a $z0leit( ah!l a )#r)i m'r elk#$ztette a te't( #$ #..en n#gy c$#$z#t tett az a$ztalra 6 Qme( az #letment%8 Finn( a na. h%$e8 6 ki'lt!tta "anna #de$a.ja 6 Ftt azt'n gy!r$an terjed a .letyka8 6 nevette el mag't Finn Milyen k&nnyed( milyen maga,izt!$( milyen ,ar't$'g!$( ? g!nd!lta "anna ke$er:en D'tta( h!gy az #de$anyja i$ telje$en a hat'$a al' ker0lt A l'ny vi$z!nt -gy #rezte( menten a )&ld al' $0llyed $z#gyen#,en( #$ $emmi m'$ra nem v'gy!tt( mint arra( h!gy a )#r)i min#l hamara,, elt:nj&n innen v#gre 6 Mi#rt nem megy0nk ,e a na..ali,a@ 6 k#rdezte "anna #de$anyja A l'nynak a l#legzete i$ el'llt ijedt#,en A na..ali,an minden a )eje tetej#n 'llt( a t&r&lk&z%k $zana$z#t a .adl*n( az &$$ze$ .'rna egy ku.ac,an a kana.#n 5iltak!zni akart( de az #de$anyja addigra m'r el%rement( ny!m',an a k#t )#r)ival "anna m&g&tt0k kull!g!tt( #$ v'rta a j*l i$mert anyai d&rgedelmet Degnagy!,, megle.et#$#re az!n,an a G1

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

$z!,',an t&k#lete$ rend uralk!d!tt Seh!l egy k*$za t&r&lk&z%( a takar*k &$$zehajtva( a .'rn'k gl#d',an $!rak!ztak a kana.#n( #$ a nyit!tt a,lak!n 't )ri$$ leveg% 'raml!tt a $z!,',a E,,en a .illanat,an a legnagy!,, hidegv#rrel meg tudta v!lna )!jtani Finnt8 A $z0l%k le0ltek a )!tel,a 6 H#nyelme$ neked !tt a kana.#n@ 6 )!rdult Mr$ Murray a )iatal )#r)ih!z 6 Majdnem meg)eledkeztem r*la( milyen nagy em,er lett ,el%led8 Finn v'g!tt egy grima$zt 6 H&$z&n&m( Mr$ Murray( t&k#lete$en meg)elel nekem itt El#g nagy ez a kana.#( m#g ketten i$ k#nyelme$en el)#r0nk rajta A l'ny i$m#t #rezte( h!gy az arc',a $z&kik a v#r( #$ h!gy elker0lje #de$anyja viz$lat* tekintet#t( elm#ly0lten kavargatni kezdte a te'j't Finn r#$zlete$en ,e$z'm!lt a t&rt#ntekr%l A ,e)ejez% r#$zt( amelyre az im#nt c#lz!tt( $ ami "ann't ala.!$an kih!zta a $!dr',*l( g!nd!$an kihagyta Sz#. i$ lett v!lna( amint a )#r)i #..en a $z0leinek ec$eteli( milyen c$',t'$nak v!lt kit#ve( $ h!gy minden &nuralm'ra $z0k$#g v!lt( h!gy ellen'llj!n a k$#rt#$nek8 "ann'nak $em ereje( $em kedve nem v!lt( h!gy ,eka.c$!l*dj!n a ,e$z#lget#$,e 9agy!kat hallgat!tt( )ej#t a kana.# t'ml'j'ra hajt!tta( #$ megd&,,enve ta.a$ztalta( h!gy egy c$e..et $em tud haragudni a )#r)ira 6 M!$t m'r igaz'n menn0nk kell8 6 'llt )el az #de$anyja "anna kik$#rte a $z0leit( k&z,en egy)!lyt',an az!n t&.rengett( h!gyan $za,adulhatna meg m'$ik vend#g#t%l i$ A helyzet v#g0l mag't*l meg!ld*d!tt 6 Mr Murray( elvinne engem /ama$ /iuicharan,a@ 6 k#rdezte Finn az el%$z!,',an 6 Jtthagytam a k!c$imat( tulajd!nk#..en "ann'val akartunk #rte menni( de -gy l't!m( leragad a $zeme a )'radt$'gt*l Szve$e,,en menn#k n#lk0le( hadd .ihenjen 6 5erm#$zete$en( Finn 6 )elelte a l'ny a.ja 6 "&jj&n vel0nk( -gyi$ arra)el# vi$z az utunk8 A )#r)i t-ra,akanc$a m#g mindig nedve$ v!lt ;y!r$an ,ele,-jt( majd )elka.ta a h'tiz$'kj't( #$ egy )ut* c$*k!t lehelt a l'ny arc'ra 6 Fek0dj le( kedve$8 5elje$en kimer0lt#l 6 Finn( mi#rt nem h!z!d el egy$zer h!zz'nk az #de$any'dat@ 7!lna. %z.ec$eny#t $0t0nk( ,:n lenne kihagyni 6 m!ndta $zv#lye$en Mr$ Murray A l'ny ett%l m#g inger0lte,, lett( Finn az!n,an $zemmel l'that*an &r0lt a meghv'$nak 6 H&$z&n&m( Mr$ Murray az #de$any'm nev#,en i$ 6 F#l egyk!r meg)elel@ "anna i$ !tt le$z 6 m!ndta az a$$z!ny( majd a l'ny'h!z )!rdult 6 Degal',,i$ egy hete m#g azt m!ndtad( h!gy elj&$$z 6 9em eml#k$zem1 6 Akk!r vi$z!nt mar$ az 'gy,a8 6 .aranc$!lt r' Finn 6 7!lna. #rted j&v&k "ann'nak nem v!lt ereje vitatk!zni <ec$ukta m&g&tt0k az ajt*t( azt'n ler!$kadt az el%$z!,a$z%nyegre 7al'l!$an )'radt v!lt( #$ kim!ndhatatlanul &r0lt( h!gy v#gre egyed0l lehet1

M FE"E4E5 5z *ra i$ elm-lt( mire Finn hazavitte a k!c$ij't( #$ v#gre levehette mag'r*l a m#g mindig nedve$ h!lmikat Miel%tt 'gy,a ,-jt v!lna( m#g egy$zer ,e akart n#zni "ann'h!z A l'ny annyira 't)agy!tt( h!gy k*rh'z,an lett v!lna a helye( de % hallani $em akart r*la Qgy a )#r)i c$u.'n egyetlen d!lg!t tehetett: meg.r*,'lta )elmelegteni1 Finnt m'r a .u$zta g!nd!latra i$ el&nt&tte a v'gy( #$ maga $em tudta( v#g0l h!gyan $iker0lt -rr' lenni &$zt&nein <izt!$ra vette( h!gy a l'ny &r&kre meggy:l&lte v!lna( ha G2

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

akk!r kiha$zn'lja a helyzetet H0l&n&$ m*d!n az!n,an "anna gy $em t:nt t-l ,!ld!gnak( #$ a )#r)i v#gk#.. nem #rtette( mit r!nthat!tt el( mivel enge$ztelhetn# ki a l'nyt A#ge,,en ez $!kkal egy$zer:,,en ment Akk!r mindig egy hull'mh!$$z!n v!ltak( minden,en meg#rtett#k egym'$t M!$t vi$z!nt Finn( ,'rmennyire t&rte i$ a )ej#t( $eh!gy $em ,rt r'j&nni( mivel ,'nthatta meg ,ar'tn%j#t >il'g!$an eml#kezett arra a kar'c$!nyra( amik!r az #de$a.ja meghalt "anna akk!r m-lt tizenny!lc #ve$ 9agy!n h:v&$en vi$elkedett( .edig Finn #..en akk!r hat'r!zta el( h!gy $zerelmet vall neki E$z#,e jut!tt #vek *ta vi$$zat#r% 'lma: /ama$ /iuicharan,an( a .ajt',an a karj',a ve$zi a l'nyt( )&l&tt0k a c$illag!$( ny'ri #g,!lt( "anna meztelen te$te $zinte vil'gt a $&t#t,en1 Seh!gy $em tudta el:zni a )ej#,%l az 'lm!t Ma e$te i$ a karj',an tart!tta "ann't( $%t telje$en a mag'#v' tehette v!lna A hely#,en $enki $em hagyta v!lna ki a lehet%$#get( % az!n,an le tudta gy%zni az &$zt&neit( #$ -riem,er m*dj'ra vi$elkedett Cedig mennyire v'gy!tt r'( h!gy "anna telje$en az &v# legyen8 Ke nem akarta $iettetni a d!lg!t Egy v#lte( meg kell v'rnia( amg a l'ny egy#rtelm:en vi$z!n!zza az #rzelmeit M!$tan',an el#g $z#l$%$#ge$en vi$elkedik vele: az egyik .erc,en hideg #$ eluta$t*( a m'$ik,an vi$z!nt alig ,rja )#ken tartani a $zenved#ly#t Finn val*$zn:leg m'r akk!r ,ele$zeretett "ann',a( amik!r ki$)i-k#nt el%$z&r a kez#,e vette a n#gyhete$ .*ly'$t Hivitte a kert,e( a t#rd#re )ektette( #$ altat*t d-d!lt neki( mik&z,en a c$&..$#g egy .illanatra $em vette le r*la a $zem#t Finn j*l eml#kezett a ver#$re( amelyet a h'zvezet%n%t%l ka.!tt( ami#rt )el merte venni a ki$,a,'t Att*l )!gva % v!lt "anna te$t%re Ah!gy a ki$l'ny c$e.eredett( Finn mindig mellette v!lt( *vta( vigy'zta( mindent%l megv#dte + v!lt az( aki a k#t#ve$ ki$l'nyt kimentette a hala$t*,*l( n#gy#ve$ k!r',an $egtett neki lem'$zni a )'r*l( egy #vvel k#$%,, .edig le$zedte az i$t'll* tetej#r%l + ,e$z#lte le r*la( h!gy vil'gg' menjen( mint 7uckle,erry Finn "anna #..en akk!r !lva$ta a reg#nyt( #$ eg#$zen a hat'$a al' ker0lt Ngratta i$ vele eleget Finnt( hi$zen nem tud!tt ,etelni vele( h!gy ugyan-gy hvj'k %ket A k#t gyerek elv'la$zthatatlan v!lt( #$ ah!gy c$e.eredtek( egym'$ ir'nti #rzelmeik egyre j!,,an elm#ly0ltek "anna $z0lei $!kkal tehet%$e,,ek v!ltak( ez#rt a )i- nem v!lt ,izt!$ ,enne( j* $zemmel n#zik?e ezt a ka.c$!lat!t 7-$z#ve$ v!lt( amik!r el%$z&r l#.te 't Murray#k h'z'nak k0$z&,#t( akk!r i$ c$ak az#rt( mert a l'ny meg akarta mutatni neki 0vegl'dik',an %rz&tt kit&m&tt .i$ztr'ngj't Finn nem $!kkal azel%tt tant!tta meg h!rg'$zni( #$ ez &r&kk# eml#kezete$ e$em#ny lett $z'mukra Ngyani$ akk!r( !tt a )!ly*.art!n e$ett meg k&zt0k az el$% c$*k( melyet azt'n $z'mtalan k&vetett M#g a Murray?h'z,an i$ Ci$ztr'ngn#z#$ ut'n "anna )elc$alta Finnt a l#.c$%n( $ !da)enn a .adl'$!n v'ratlanul a nyak',a vetette mag't( #$ megc$*k!lta A )i- vadul vi$z!n!zta a c$*k!t( alig ,rt uralk!dni mag'n A h'zvezet%n% .er$ze #$zrevette %ket( #$ nagy d#rrel?d-rral ment )el ut'nuk a l#.c$%n ;y!r$an $z#tre,,entek( #$ 'rtatlanul .i$l!gtak Mr$ Smithre Az a$$z!ny$'g!t az!n,an nem lehetett ,ec$a.ni( harcia$an k&vetelte( h!gy m!ndj'k meg az!nnal( mit kere$nek itt "anna nyerte vi$$za hamara,, a l#lekjelenl#t#t 6 Az &reg .i$ztr'ng!t kere$$0k 6 v'la$z!lta 6 9#zd c$ak( Finn( h't nem arany!$@ Az a$$z!ny k#telkedve n#zett egyikr%l a m'$ikra 6 9#zz#tek c$ak( egy r#gi .iknikk!$'r8 6 ki'lt!tt )el a l'ny 6 Mr$ Smith( ugye kiti$zttja nekem@ Finn &r0lt( h!gy meg-$zt'k a d!lg!t( #$ att*l )!gva mindig r#$en v!lt /$ak akk!r c$*k!lta meg a l'nyt( amik!r ,izt!$ v!lt ,enne( h!gy nem lehet ,aj ,el%le Az!n a ,iz!ny!$ kar'c$!nye$t#n vi$z!nt minden megv'lt!z!tt "anna( #let#,en el%$z&r( az #rdekl%d#$ legki$e,, jel#t $em mutatta ir'nta Amik!r a )ik&zeledni .r*,'lt( egy$zer:en kere$zt0ln#zett rajta( #$ eg#$z e$te egy craigm!re?i )ick*val GG

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

t'nc!lt Finn k#$%,, $zemreh'ny'$t tett mag'nak( ami#rt nem v!lt hat'r!z!tta,, Har'c$!ny ut'n vi$$za kellett utaznia Edin,urgh?,a Elhat'r!zta( h!gy legk&zele,,( ha hazaj&n( ,'tra,,an vi$elkedik "ann'val Ezt k&vet%en az!n,an c$ak elv#tve )ut!ttak &$$ze( #$ hi',a .r*,'lt k&zeledni( a l'ny mindig h:v&$en #$ eluta$t*an vi$elkedett M!$t vi$z!nt elj&tt az ideje( h!gy ti$zta vizet &nt$enek a .!h'r,a Finn elhat'r!zta( h!gy elmegy a l'nyh!z( #$ ,e$z#l vele Ftt az ideje( h!gy megvallja neki az #rz#$eit( #$ megtudja( $z'mthat?e vi$z!nz'$ra "anna lak'$',*l nem $z:r%d&tt ki $em )#ny( $em zaj A k!.!gtat'$ra $em #rkezett v'la$z A )#r)i *vat!$an leny!mta a kilinc$et( #$ legnagy!,, megle.et#$#re az ajt* nyitva v!lt Finnt hirtelen ,al$ejtelem )!gta el <el#.ett a lak'$,a( #$ r#m0lten .illant!tta meg az el%$z!,a$z%nyegen 'jultan hever% "ann't A )#r)i $-ly!$ $zemreh'ny'$!kkal illette mag't( ami#rt nem vigy'z!tt r' el#gg#( #$ mag'ra hagyta Det#rdelt mell#( megm#rte a .ulzu$'t( ellen%rizte( m:k&dnek?e a re)leSei 6 Mit c$in'l$z te itt@ 6 huny!rg!tt a l'ny( amik!r mag'h!z t#rt Finn?nek hatalma$ k% e$ett le a $zv#r%l 6 7!gy #rzed magad@ 6 "*l( de te h!gy ker0l$z ide@ A )#r)i m#g mindig agg*d!tt 6 M'r t&,, mint egy *r'ja elmentem Az*ta itt )ek$zel az el%$z!,',an a $z%nyegen@ 6 F'radt v!ltam 6 )elelte er%tlen0l a l'ny Finn a karj',a vette( #$ ,evitte a h'l*$z!,',a 7'l*inget ad!tt r'( majd g!nd!$an ,etakarta( 'm "anna addigra -jra elaludt 9inc$ k!m!ly ,aja( 'lla.t!tta meg a )#r)i( m#g$em lehet mag'ra hagyni Egy?ah!gy meg'gyaz!tt mag'nak a na..ali,an a kana.#n( #$ v#gre % i$ le)ek0dt Arra g!nd!lt( h!gy amg k0l&n $z!,',an al$zanak( addig igaz'n nem lehet ,aj Finn?nek( ah!gy hajnal!d!tt( megjelent 'lm',an a l'ny A .illant'$a ig#z% v!lt( ujjai gyeng#dek( $im!gat'$'val val*$'ggal az %r0let,e kergette Elgy&t&rten #,redt( eg#$z te$t#,en re$zketett 9em( ez gy nem mehet t!v',,( hat'r!zta el -jra 9agy nehezen )elkelt( kiment a k!nyh',a( )eltette a teavizet( majd elm!$ta az el%z% e$ti c$#$z#ket 4ajt hall!tt Az &rd&g,e i$( ? g!nd!lta( ,izt!$an )el#,re$ztettem "ann't8 Hinyit!tta az ajt*t( de c$ak azt l'tta( h!gy re.0l )el# valami( #$ r&gt&n ut'na #le$ )'jdal!m ha$t!tt a k!.!ny'j',a "anna( kez#,en egy va$k!$ k&nyvvel( riadtan nekid%lt az ajt*)#l)'nak( #$ agg!dalma$ tekintettel n#zett r' 6 "*l vagy@ 6 k#rdezte a )#r)it 6 5al'n t-l#lem Mi#rt c$in'ltad ezt@ "anna !dal#.ett h!zz'( #$ *vat!$an megta.!gatta a h!ml!k't 6 Hic$it megdagadt 6 'lla.t!tta meg 6 7!z!k egy ki$ jeget Azzal m'r nyit!tta i$ a m#lyh:t% ajtaj't 6 Ez hideg8 6 9agy!n $ajn'l!m( Finn( de azt hittem( ,et&r% van n'lam Mit kere$el itt #jnek #vadj'n@ 6 Egyr#$zt nem vagy!k ,et&r%( m'$r#$zt .edig reggel van 6 Finn #$zrevette( h!gy a l'ny alig ,rja vi$$zatartani a nevet#$t( m#g$em tud!tt haragudni r' Qgy 'lm!$an #$ k*c!$an m#g ,'j!$a,,nak l'tta ? 5!v',,' kegye$kedek meg,!c$'tani( ha c$in'l$z nekem reggelit aj'nl!tta a )#r)i "anna ,eleegyezett 7amar!$an c$#$z#ket #$ t'ny#r!kat vett el%( kenyeret .irt!tt( vajat( lekv'rt k#$ztett az a$ztalra S0rg&tt?)!rg!tt a k!nyh',an( Finn .edig $zinte itta a l'tv'ny't 9em ,rta levenni a $zem#t a l'ny )enek#r%l( majd a mell#n 'llt meg a tekintete GL

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 "anna( azt hi$zem( ,e$z#ln0nk kellene a t&rt#ntekr%l 6 El%,, megn#zem( mit c$in'ltam a )ejeddel A jege$ ,!r!gat'$ ellen#re a $e, id%k&z,en m#g j!,,an megdagadt "anna a h!ml!k't r'nc!lva meg,!rz!lta a )#r)i haj't 6 "#( itt van egy m'$ik $#r0l#$ ny!ma8 6 ki'lt!tt )el a l'ny megle.etten 6 Ezt m#g nem i$ l'ttam Mik!r $zerezted@ 6 >agy h#t #ve t&rt#nt( #..en a $z0let#$na.!d ut'n Hic$it &$$zek!ccantam egy m'$ik k!c$ival A#$zeg v!lt a vezet%je Ala.!$an ,e0t&ttem a )ejem a $z#lv#d%,e 6 S!ha nem ,e$z#lt#l err%l1 A )#r)i v'llat v!nt 6 9em v!lt k!m!ly 6 Azt vi$z!nt elhallgatta( h!gy egy hetet az#rt k*rh'z,an kellett t&ltenie 6 Akk!ri,an kezdtem el d!lg!zni az -j munkahelyemen( nagy!n el)!glalt v!ltam Egy#,k#nt m#g ha$zn!m i$ v!lt a d!l!g,*l Az &reg tragac$!mat v#gre -j k!c$ira c$er#lhettem H0l&n,en .edig nem i$ ez v!lt az el$% $e,e$0l#$em S!kkal t&,, $e,et $zereztem( amik!r a ,iciklivel 'tre.0lt0nk Mr$ /ammer!n $&v#ny#n( #$ a kertj#,en land!ltunk "anna halkan kunc!g!tt( ,'r ez az eml#k t%r v!lt a $zv#,e R( ha minden !lyan lenne m#g( mint akk!r18 9#m'n l'ttak h!zz' a reggelihez( hihetetlen mennyi$#g: .irt*$t #$ te't )!gya$zt!ttak el 6 5#nyleg minden rend,en@ 6 k#rdezte Finn "anna ,*lint!tt( de nem n#zett a )#r)ira 6 "*l kialudtam magam Finn a h0velykujj'val meg$im!gatta a l'ny k#z)ej#t 6 Sajn'l!m( h!gy -gy meg)agya$zt!ttalak tegna. >igy'zn!m kellett v!lna r'd1 "anna inger0lten ka.ta )el a )ej#t 6 Finn( te nem vagy az *v*n#nim8 T.!l*n% vagy!k( #$ ti$zt',an vagy!k a leh:l#$ k&vetkezm#nyeivel Egy$zer:en !$t!,a v!ltam 6 9em !$t!,a v!lt'l( hanem meg akart'l menteni egy gyereket 6 Ak'rc$ak te 7idd m'r el( t#nyleg j*l vagy!k8 6 A l'ny enyh#n el.irult 6 H&$z&n&m( h!gy g!nd!$k!dt'l r*lam 6 Az le$z a legj!,,( ha m!$t hazamegyek <-jj vi$$za m#g az 'gy,a( #$ .ihenj8 E,#d el%tt #rted j&v&k 6 Fgaz'n ninc$ r' $z0k$#g1 A )#r)i a $zav',a v'g!tt 6 9em t:r&k ellentm!nd'$t8 M!$t .edig mar$ az 'gy,a8 Cihend ki a nagy kaland!t( kedve$8 K#l,en vi$$zaj&v&k Mag'h!z h-zta a l'nyt( #$ gyeng#den megc$*k!lta K#l,en az!n,an Finn m#g$em tud!tt elmenni "ann'#rt Felhvta a l'nyt( #$ elm!ndta neki( h!gy az &reg Mac McK!ugallt a g!nd!z*n%je reggel 'jultan tal'lta a .adl*n E$#$ k&z,en megint ki$zakadt a kat#tere( #$ !lyan $-ly!$an meg$#rtette( h!gy nem i$ ka.hat m'$ikat A l'ny nem v!lt $z!lg'lat,an( m#g$em hagyhatta mag'ra Finnt 5ele)!n'lt az #de$anyj'nak( h!gy val*$zn:leg k#$ni )!gnak az e,#dr%l( azut'n k!c$i,a 0lt( #$ McK!ugall h'z'h!z hajt!tt Mire !da#rt( az &reg m'r az 'gy',an )ek0dt( Finn !tt 'llt mellette( #$ t0relme$en ,e$z#lt h!zz': 6 Mac( legal',, c$ak addig menjen ,e az !tth!n,a( amg j!,,an le$z8 6 Ezt nem tehetik velem8 9%v#r( k#rem( ne18 6 )!rdult a ,el#.% "ann'h!z( #$ a $zeme megtelt k&nnyel 6 Mc;reg!r d!kt!r majd megviz$g'lja 6 nyugtatgatta a l'ny G5

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Ez gy nem mehet t!v',,( !tth!n,an lenne a helye8 6 $-gta !da "ann'nak a )#r)i 6 Cr*,'ld megmagyar'zni neki8 =n m'r hetek *ta gy%zk&d&m( de r'm nem hallgat 6 $-gta vi$$za a l'ny Finn meg)!gta az id%$ em,er r'nc!$ kez#t Az )eln#zett r'( #$ gyanak!dva k#rdezte: 6 MacBhirter d!kt!r ma nem d!lg!zik@ 6 9yugdj,a ment( #n vettem 't a hely#t 6 )elelte Finn t0relme$en 6 5#ged i$ i$merlek 6 r'nc!lta a h!ml!k't az &reg 6( K!ugal )ia vagy( ugye@ Finn ,*lint!tt 6 <0$zke lenne r'd( )iam8 6 =$ m#g ,0$zk#,, lenne( ha m!$t megengedn# nekem( h!gy $egt$ek mag'n 6 7agyj't!k( h!gy ,#k#,en meghaljak8 6 k&ny&rg&tt az &reg 6 Az em,ernek j!ga van h!zz'( h!gy eld&nt$e( h!l $zeretne meghalni 6 Hi ,e$z#l itt hal'lr*l( Mac@ 5&,, g!nd!$k!d'$ra van $z0k$#ge Szerintem maga $em )ek$zik $zve$en *r'kig a .adl*n( amg meg#rkezik a n%v#r( h!gy )el$egt$e Az !tth!n,an 'lland*an t&r%dn#nek mag'val( #$ m#g t'r$a$'ga i$ lenne 6 5'r$a$'g8 Egy $ereg v#n varj-( aki eg#$z na. c$ak k'r!g Mit c$in'ljak #n k&zt0k@ 9em( )iam( j!,, nekem itt a $aj't h'zam,an1 6 Mi lehet az !ka annak( h!gy erre)el# mindenki !lyan makac$@ ? k#rdezte Finn( amik!r m'r "anna $z0lein#l v!ltak E,#dhez k#$z0l%dtek( "anna #..en tertett 6 >an g!nd ,%ven( mi@ 6 nevetett a l'ny #de$a.ja 6 >#ge?h!$$za nem lenne( ha mindet )el$!r!ln'm 6 v'la$z!lta Finn 6 Mr$ <uchan na.r*l na.ra zavar!d!tta,,( m#g$em akar ,emenni az !tth!n,a Mac $zint#n makac$( mint az &$zv#r( Dind$ay <aird meg .u$zta &n)ej:$#g,%l majdnem meg&lte mag't #$ a gyerek#t 6 9em kell t%l0k r!$$z n#ven venni( Finn8 6 $z*lt k&z,e Mr$ Murray ? Meg$z!kt'k( h!gy $aj't maguknak kell meg!ldaniuk a g!ndjaikat A'ad'$ul nem $zve$en $zakadn'nak ki a meg$z!k!tt k&rnyezet0k,%l 5e tal'n $zeretn#l !tth!n,a menni@ 6 9em( de m#g kev#$,# $zeretn#k *r'kig a .adl*n )ek0dni nyakig .i$i,en( amg !da#r a l't!gat* n%v#r #$ &$$ze$zed 6 v'la$z!lta a )#r)i( majd r'kac$int!tt a t&,,iekre 6 5al'n a leveg%,en van erre)el# valami1 6 A turi$t'kkal ,ezzeg tele van a k*rh'z8 6 kacag!tt )el a l'ny 6 Cedig m#g c$ak m!$t kezd%dik az arat'$ Akk!r azt'n j&nnek a l#g$z!mjukkal 6 Sz#. ki$ kil't'$!k8 "anna( l#gy $zve$( keverd meg a $z*$zt( Finn( t&lt$ m#g egy ki$ $herryt( ;e!rge( te .edig ,!nt$ )el egy 0veg v&r&$,!rt a .ec$eny#hez8 6 M'r megt&rt#nt@ 6jelentette a h'zigazda( majd Finn #de$anyj'h!z )!rdult 6 Milyen #rz#$( h!gy vi$$zaka.ta a )i't@ "e$$ie?nek ell'gyultak a v!n'$ai 6 El $em tudj'k k#.zelni( mennyire hi'nyz!tt8 6 M!$t vi$z!nt egy #letre k'r.*t!llak( mert &r&kre itt marad!k a nyakad!n 6 $z*lt k&z,e Finn Az a$$z!ny meg$im!gatta a )ia arc't 6 M'r c$ak n#h'ny un!ka kellene8 "anna k%v# dermedten v'rta( mit m!nd erre a )#r)i 6 "&nnek( majd( mama( egyik a m'$ik ut'n@ 6 jegyezte meg )#lv'llr*l 6 Ke nem g!nd!l!d( h!gy el%,, meg kellene h'za$!dn!m@ "anna #rezte( h!gy minden $zem r'$zegez%dik ;#.ie$en keverte t!v',, a m'rt'$t( az #de$anyja az!n,an elvette t%le a t'lat 6 7!l j'r$z( l'ny!m@ 6 d!rg'lta 6 Ez telje$en el)%tt( m!$t kezdhetem el&lr%l8 6 Sajn'l!m 6 menteget%z&tt "anna 6( nem )igyeltem

GM

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

;!nd!lat,an Fnverne$$,en j'rt Jkt*,er eleje v!lt( tz h#t telt el a tizenny!lcadik $z0let#$na.ja *ta Finn nem jelentkezett( #$ a l'ny akk!r d&,,ent r' val*j',an( h!gy ,ec$a.t'k Annyira megr!hant'k m!$t az eml#kek( h!gy -gy #rezte( meg)ullad Fri$$ leveg%re v'gy!tt Eln#z#$t k#rt a t&,,iekt%l( #$ kiment a kert,e A nagy alma)a elegend% 'rny#k!t ad!tt( az al' h-z*d!tt De0lt a ):,e( l','t )elh-zta( 'll't a t#rd#re )ektette( #$ v'rta( h!gy elc$itulj!n ,enne a )'jdal!m Egy$zer c$ak meg#rezte( h!gy Finn !tt 'll mellette( .edig a .uha ):,en nem i$ hallat$z!ttak a l#.tei Mennyi mindent $zeretett v!lna m!ndani a )#r)inak8 7i$zen egy0tt aludtak tegna.( #$ azt'n Finn megint mag'ra hagyta( megint meg$e,ezte Mi#rt $zeretem m#gi$ m#g mindig@ 6 k!rh!lta mag't 6 "*l vagy@ 6 $z*lalt meg Finn a h'ta m&g&tt A l'ny ,*lint!tt 6 5-l meleg van !da,ent Az i$ lehet( h!gy h%emelked#$em van H#$z az e,#d@ 6 =de$any'd hv "anna )el$*hajt!tt Eml#kezett r'( h!gy r#ge,,en #.. az #de$anyja ellenezte legheve$e,,en a ka.c$!latukat M!$t vi$z!nt telje$en !davan Finn#rt( #$ a,,an rem#nykedik( h!gy % le$z a veje Ngyan( ugyan( $*hajt!tt mag',an a l'ny( hi$zen Finn #..en m!$t uta$t!tta vi$$za megint 7a )ele$#g0l akarn' venni( nem -gy vi$elkedett v!lna tegna. Hiny-jt!tta a kez#t( #$ Finn )elh-zta a ):,%l "ann'nak $iker0lt egy ki$ m!$!lyt var'z$!lnia az arc'ra( #$ egy0tt mentek vi$$za a h'z,a Az &reg Mac McK!ugall helyzete v#g0l el#g $z!m!r-an !ld*d!tt meg =j$zaka $zvr!ham!t ka.!tt( #$ miel%tt a ment% !da#rt v!lna( meghalt Degal',, nem $zenvedett $!kat( viga$ztalta mag't Finn 6 Elaludt( #$ nem #,redt )el t&,,et 6 m!ndta m'$na. "ann'nak rendel#$ el%tt A l'ny $z* n#lk0l ,e)!rdult a $z!,'j',a( Finn ut'nament( 't&lelte( #$ hagyta( h!gy ki$rja mag't Azt'n "anna let&r&lte a k&nnyeit( #$ nagy!t $*hajt!tt 6 Megyek( #$ leve$zem a nev#t a ,etegli$t'r*l Finn megtart!tta a rendel#$t( majd 't$ietett az ir!d',a( h!gy a ,etegek kart!njaira r'veze$$e a leg-ja,, adat!kat "anna la.j't i$ el%kere$te( h!gy ,erja az enyhe leh:l#$t( amelyen a l'ny nemr#g 'te$ett Tt)ut!tta a ,ejegyz#$eket( #$ m#g a m!$!ly i$ le)agy!tt az arc'r*l etls, !". ht, okt#er 6 !lva$ta( $ mellette !tt v!lt az #v$z'm ;y!r$an ut'na$z'm!lt( h#t #vvel ezel%tt t&rt#nt <izt!$an a tizenny!lcadik $z0let#$na.j'n e$ett teher,e 5eh't igaz( vi$z!nya v!lt azzal a craigm!re?i $uhanccal8 A gazem,er8 Az % im'd!tt( #de$ ki$ "ann'ja ,aj,a ker0lt( mihelyt % nem v!lt itt( h!gy vigy'zz!n r' Finn t!m,!lt El%$z&r c$ak harag!t #rzett( azut'n )#lt#keny$#get #$ )'jdalmat 7!gyan tehette ezt meg@ 7a m'r "anna valakivel kikezdett( mi#rt nem vele@ 5&nkretehette v!lna az eg#$z #let#t =$ m#g gy i$ min mehetett kere$zt0l8 7i$zen m#gi$c$ak elve$ztette a gyerek#t Finn g#.ie$en rakta vi$$za a ,!rt#k,a a kart!nt( #$ -jra a $z'mt*g#. )el# )!rdult Ure$ tekintettel meredt a k#.erny%re( #$ mag',an el'tk!zta "ann't Elhat'r!zta( h!gy ker0lni )!gja a l'nyt Sz0k$#ge van .'r na.ra( h!gy )el!c$-dj!n e,,%l a )'jdal!m,*l( h!gy a $e, ,ehegedjen egy kic$it Mert ha nem( akk!r e$etleg k#.e$ le$z( #$ kitekeri a nyak't "e$$ie $e,e $!kat javult( -gy t:nt( tal'n m!$t m'r v#gre elkezd gy*gyulni GO

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9agy!n kelleme$ v!lt az e,#d n'lat!k 6 m!ndta az a$$z!ny "ann'nak( aki a k&t#$#t c$er#lte 6 Fgen rende$ em,erek a $z0leid A )#rjem mindig nagyra tart!tta #de$a.'dat 6 H&lc$&n&$ v!lt a r!k!n$zenv 6 m!$!ly!d!tt el a l'ny 6 A.'m j* ,ar'tjak#nt emlegeti K!ugalt Az a$$z!ny erre megint el$rta mag't 6 /$ak legal',, megtal'lt'k v!lna( #$ ti$zte$$#ggel eltemettethettem v!lna8 6 A leg$ze,, $r,a ker0lt( "e$$ie 6 jegyezte meg halkan a l'ny 6 Dehet( h!gy igazad van 6 $*hajt!tt az a$$z!ny( #$ megt&r&lte a $zem#t 6 Ngye $z#. le$z a .ajta@ 6 k#rdezte vid'ma,, hang!n "anna ,*lint!tt 6 Fgen( Finn nekem i$ megmutatta 9agy$zer: le$z 6 Hic$it me$$ze van a munkahely#t%l A legt&,, !rv!$ a rendel%je k&rny#k#n kere$ett lak'$t mag'nak A .ajta tz m#r)&ldnyire v!lt( de itt a $k*t )el)&ld&n ez nem jelentett nagy t'v!l$'g!t 6 /$ak h-$z .erc aut*val 6 m!ndta "anna >i$$zarakta a t'$k'j',a a k&t&z#$hez ha$zn'lt e$zk&z&ket( azut'n kiment a k!nyh',a( #$ )%z&tt egy te't De0ltek a na..ali,an( #$ a tea mellett ,e$z#lgettek t!v',, "e$$ie term#$zete$en a )#rj#r%l #$ Finnr%l me$#lt( majd <etty <uchan i$ $z*,a ker0lt 6 9em akadna neki valamilyen munka a Dunch Hlu,,an@ 6 vetette )el "anna 6 A.r*$'g!kat el tudna int#zni( #$ tal'n ez $egtene rajta 6 Majd megk#rdezem 6 m!ndta az a$$z!ny 6 Egy hall!m( megj&tt Finn8 Maradt m#g egy ki$ tea@ "anna kiment a k!nyh',a( h!gy h!zz!n m#g egy c$#$z#t Az el%$z!,',an &$$ze)ut!tt a )#r)ival 6 ;yere( te'zz vel0nk8 7!z!k neked c$#$z#t8 6 m!ndta kedve$en Finn?nek az!n,an !lyan r!$$z kedve v!lt( !lyan )agy!$an m#rte v#gig a l'nyt( h!gy annak a l#legzete i$ el'llt( #$ megremegett kez#,en a te'$c$#$ze 6 H#$% van( elv'rtam v!lna( h!gy hamara,, v#gezz8 6 $z*lalt meg a )#r)i 6 =..en menni akartam 6 menteget%z&tt a l'ny "e$$ie i$ kij&tt az el%$z!,',a( #$ t0relmetlen0l n#zett r'juk 6 7't nem i$zunk meg m#g egy te't@ 6 Sajn!$( mennem kell 6 )elelte a l'ny Azzal )elka.ta a t'$k'j't( $ietve meg.u$zilta "e$$ie?t( #$ az ajt*h!z r!hant Finn kik$#rte 6 F&l&$lege$( h!gy ide m'$zk'lj 6 m!r!gta ,ar't$'gtalanul 6 =n i$ el tud!k l'tni egy $e,et 6 9ekem t#nyleg nem nagy )'rad$'g1 6 Akk!r $inc$ r' $z0k$#g( h!gy ide gyere M!$tant*l #n )!g!m c$in'lni 6 Aend,en 6 hagyta r' a l'ny 6 "* #j$zak't8 A )#r)i nem v'la$z!lt "anna haza)el# az!n t&.rengett( mi t&rt#nhetett Aeggel m#g a karj',a vette( -gy viga$ztalta( m!$t .edig ilyen g!r!m,'n ,'nik vele Alig v'rta( h!gy haza#rjen Jtth!n azut'n r&gt&n a )0rd%$z!,',a ment( teleengedte a k'dat( #$ j*le$%en elny-lt a j* meleg vz,en ;!nd!latai egyre Finn k&r0l j'rtak( meg.r*,'lt magyar'zat!t kere$ni a )#r)i k0l&n&$ vi$elked#$#re 5al'n nem i$ kellene neheztelnie r' ez#rt( hi$zen lehet( h!gy c$ak az egyik ,etege miatt agg*dik1 A lelke m#ly#n az!n,an tudta( h!gy nem err%l van $z* Finn m#g $!$em n#zett r' ilyen $zig!r-an S!ha8 F&l'llt a k'd,an( #$ egy #rde$ m!$d*ke$zty:vel d&rz$&lni kezdte a te$t#t( !lyan er%vel( h!gy a ,%re eg#$zen ki.ir!$!d!tt El kell vi$elnie( ,'rmit te$z i$ a )#r)i( hat'r!zta el mag',an 9em )!g $rni ut'na( az ,izt!$8 GP

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

>i$$zaere$zkedett a vz,e( #$ #rezte( h!gy $zem#t marni kezdik a )elt&r% $*$ k&nnyek

O FE"E4E5 Mik!r legk&zele,, tal'lk!ztak( Finn m'r nem v!lt annyira eluta$t*an rideg( de m#g mindig h:v&$en vi$elkedett "anna arra g!nd!lt( tal'n meg,'nta( ami $z!m,at d#lut'n t&rt#nt 7#t #vvel ezel%tt i$ ugyanezt c$in'lta( c$ak akk!r egy$zer:en elutaz!tt( m!$t vi$z!nt itt van( #$ r'ad'$ul egy0tt d!lg!znak A l'ny az*ta ta.a$ztalta,, lett( m!$t m'r ti$zt',an v!lt vele( h!gy mire $z'mthat S!kkal ink',, az!n le.%d&tt meg( h!gy ez m#g mindig )'jdalmat !k!z neki Elhat'r!zta h't( h!gy ink',, meg.r*,'l kit#rni Finn -tj',*l 9#h'ny na. m-lva ,ale$ethez hvt'k %ket Mr$ <uchan )&l'llt egy $z#kre( h!gy kic$er#ljen egy villanyk&rt#t Elve$ztette az egyen$-ly't( a $z#k )el,!rult( #$ % !lyan $zerenc$#tlen0l e$ett( h!gy a t0k&r( amelyre zuhant( $zil'nk!kra t&rt( #$ &$$zevi$$za ka$za,!lta a te$t#t El$%k#nt "anna #rt a hely$znre A&gt&n #$zrevette( h!gy j!,, !ldal!n a nyaki #r $-ly!$an meg$#r0lt( #$ a $e,,%l )!lyamat!$an $ziv'r!g a v#r A l'ny ell'tta a $e,et( #$ mindent el%k#$ztett a v#r't&mle$zt#$hez Finn .illanat!k!n ,el0l meg#rkezett( #$ m'r vette i$ el% a v#rrel teli .alack!t a t'$k'j',*l 5an'c$talanul n#zett k&r0l a $z!,',an "anna meg#rtette a .illant'$'t ;y!r$an leka.ta az 'll*l'm.'r*l a ,ur't( #$ a )#mv'zra )&laka$zt!tta az 0veget 6 Amilyen gy!r$an c$ak lehet( ,e kell vinn0nk a k*rh'z,a 6 k&z&lte a )#r)i( miut'n ,ek&t&tte a tran$z)-zi*t( #$ ellen%rizte a $e,eken a k&t#$eket 6 7vt'l ment%t@ A l'ny nemet intett 6 9em v!lt r' id%( nagy!n er%$en v#rzett A )#r)i ,etele)!n'lt a klinik'ra 6 A ment% ninc$ ,ent8 6 m!ndta inger0lten 6 H#t *ra m-lva tudn'nak c$ak ide#rni( mi .edig nem v'rhatunk addig 7ughie?nak van helik!.tere( )elhv!m( -gyi$ tart!zik nekem egy $zve$$#ggel C'r .erc m-lva megk&nnye,,0lten jelentette: 6 7ughie -t,an van )el#nk( kere$n0nk kell egy helyet( ah!l le tud $z'llni 6 =n majd mindent el%k#$ztek 6 m!ndta a l'ny 6 Maradj itt <ettyn#l( a j!,, karj'n i$ van egy m#ly v'g'$ 5ettem r' egy g#zla.!t( de nem k&t&ttem ,e( meg kellene n#zned 6 5z .erced van( h!gy kijel&ld a kert,en a le$z'll*helyet Az le$z a legj!,,( ha le.ed%ket terte$z ki 7 alak,an Ke $z!rt$d le %ket valamivel( neh!gy a l#g&rv#ny )&lka.ja8 "anna az &$$ze$ le.ed%t &$$ze$zedte( amelyet c$ak tal'lt( #$ munk'h!z l't!tt Aem#lem( 7ughie j* .il*ta( g!nd!lta( 'm a,,an a .illanat,an m'r hall!tta i$ a helik!.ter z-g'$'t 6 Meg#rkezett8 6 r!hant ,e a h'z,a 6 7!gy van <etty@ 6 Azt hi$zem( meg$#r0lt a )%0t%#r 7a )el$zakad( elve$ztj0k %t Fel kell .!lc!lnunk a karj't #$ a l','t( h!gy vi$$za'ram!lj!n a v#r a te$t#,e( k0l&n,en elve$zti az e$zm#let#t "anna $egtett 7ughie?nak a le$z'll'$,an( majd vi$$zar!hant vele a h'z,a( Finn #..en ,ek&t&tte az -ja,, v#r.alack!t 6 H#$z v#r)0rd%8 6 ki'lt!tt )el k#t$#g,ee$etten a .il*ta 6 Ngye te i$ vel0nk j&$$z@ 6 /#l$zer: lenne Meddig tart az -t@ 6 Egy )#l*ra 6 ;yere( vigy0k ki <ettyt a helik!.ter,e8 "anna( te h!zd a .alack!t8 Sietn0nk kell8 Finn #$ 7ughie )elemelt#k Mr$ <uchant( #$ g!nd!$an helyet c$in'ltak neki a helik!.ter,en egy .ad!n "anna ek&z,en maga$ra tart!tta a v#rrel teli .alack!t Mik!r az a$$z!nyt elhelyezt#k( a l'ny 'tadta a )#r)inak a .alack!t( #$ leugr!tt a g#.r%l G9

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 5ele)!n'lj a klinik'ra8 6 kia,'lta a )#r)i 6 M!ndd meg( h!gy )#l*ra m-lva !tt vagyunk8 6 7azavi$zem a k!c$idat8 6 ki'lt!tt vi$$za a l'ny 6 7a 7ughie vi$$zah!z( a $.!rt.'ly'n tud land!lni "anna h!$$zan n#zett ut'nuk( ameddig a g#.,%l m'r c$ak egy ki$ .!nt l't$z!tt( azut'n r'di*tele)!n!n )elhvta a klinik't >#g0l nekil't!tt( h!gy rendet tegyen a lak'$,an Eltart!tt egy ideig( mire a .adl*r*l )el$&.&rte a t0k&r$zil'nk!kat( #$ )elm!$ta a rengeteg v#rt A $z%nyeg,%l az!n,an k#.telen v!lt elt'v!ltani a )!lt!kat A k&vetkez% 'll!m'$ Dind$ay <aird v!lt( a l'ny m#g mindig na.!nta megl't!gatta a ki$mam't Ma az!n,an annyira kellett $ietnie( h!gy m#g arra $em v!lt ideje( h!gy megigyanak egy c$#$ze te't( #$ j't$$z!n a kic$ivel Fgaz( a gyerek n#ha )'jdalma$ eml#keket #,re$ztett ,enne( Dind$ay .edig m'$r*l $em tud!tt ,e$z#lni( c$ak Finnr%l "anna m!$t hat'r!z!ttan megk&nnye,,0lt( amik!r meg$za,adult t%l0k 7aza)el# menet ,ev'$'r!lt Finn #$ 7ughie ,izt!$an #he$ek le$znek( mire vi$$za#rnek Jtth!n aligh!gy nekil't!tt( h!gy el%k#$zt$e a vac$!r't( v'ratlanul c$&ngettek Az ajt*,an a ki$ S!.hie 'llt( kez#,en hatalma$ vir'gc$!k!rral( m&g&tte az #de$a.ja egy 0veg Vhi$kyvel 6 Szeretn#m megk&$z&nni( h!gy $egtett nekem 6 m!ndta $z#gyenl%$en a ki$l'ny( #$ !dany-jt!tta a c$!kr!t "anna lehaj!lt h!zz'( #$ egy nagy .u$zit ny!m!tt az arc'ra 6 H&$z&n&m( kic$im8 F'j m#g a l',ad@ S!.hie )elemelte a l',ac$k'j't 6 9em t&rt el( c$ak )elh!rz$!lta a )-r* 6 Aem#lem( nem r!nt!tta el a $za,ad$'gukat 6 )!rdult a l'ny S!.hie #de$a.j'h!z 6 S!kkal j!,,an elr!nthatta v!lna( ha maguk nem $egtenek 6 )elelte a )#r)i 6 El $e tudja k#.zelni( mennyire h'l'$ak vagyunk8 Jdaadn' ezt Mc;reg!r d!kt!rnak@ 6 ny-jt!tta !da a Vhi$kyt "anna megk&$z&nte az aj'nd#k!t 6 Fgaz'n nem kellett v!lna1Mi c$ak a k&tele$$#g0nket telje$tett0k Ez#rt nem j'r aj'nd#k 6 /$ak egy ki$ )igyelme$$#g ;yere( S!.hie( m!$t .edig $z#.en hazamegy0nk8 A l'ny vi$$zament a k!nyh',a( #$ v'z',a tette a vir'g!t 9em $!kkal k#$%,, .edig m'r hall!tta i$ a k&zeled% helik!.ter z-g'$'t A zaj i$z!nyat!$an )eler%$&d&tt( amik!r a g#. le$z'llt a $.!rt.'ly'n( majd r&gt&n i$m#t a leveg%,e emelkedett Az a,lak,*l l'tta( h!gy Finn egyed0l j&n Annyira elc$ig'z!tt v!lt( h!gy "anna azt hitte( az a$$z!ny nem #lte t-l a $z'llt'$t 6 7!gy van <etty@ 6 k#rdezte 6 Aend,e )!g j&nni( de m!$t m#g nagy!n gyenge( $!k v#rt ve$ztett 6 5e i$ el#g levertnek l't$z!l 6 >al*,an@ ;!nd!lk!dtam a d!lg!n( "anna <emehetek@ A l'nynak )!galma $em v!lt r*la( vaj!n min g!nd!lk!dhat!tt a )#r)i( #$ mit%l annyira $'.adt 6 H#$ztettem nektek vac$!r't( azt hittem( 7ughie i$ ,ej&n veled 6 >i$$za kellett mennie a )armra( #n vi$z!nt mindj'rt #hen hal!k8 <ementek "anna lak'$',a( #$ a l'ny megmutatta neki a vir'gc$!kr!t( amelyet S!.hie? t*l ka.!tt 6 Ezt .edig neked k0ldt#k 6 emelte )&l a Vhi$kyt A )#r)i az!nnal kinyit!tta az 0veget( #$ ,ele$zag!lt 6 Mit g!nd!l$z( el#g $&t#t van m'r ahh!z( h!gy iha$$unk egy ki$ alk!h!lt@ A l'ny nevetve ,eny-lt a $zekr#ny,e( #$ el%vett egy .!harat L0

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 5e nem i$z!l velem@ 6 k#rdezte a )#r)i "anna r&vid ha,!z'$ ut'n kivett m#g egy .!harat Finn mindkettej0knek t&lt&tt( #$ egy hajt'$ra kiitta a maga .!har't A l'ny c$ak ,elek*$t!lt az ital,a( #$ eln#zte( h!gy a )#r)inak mennyire g!ndterhelt az arca 6 7!gy van a ki$ S!.hie@ 6 k#rdezte Finn 6 Elt&rt a l',a@ 6 9em t&rt#nt k!m!lya,, ,aja 9em -gy( mint nek0nk( ? g!nd!lta a l'ny A ,ale$et na.ja *ta c$ak -gy $zikr'zik k&r0l&tt0k a leveg% M#g mindig nem $ejtette( mi#rt haragud!tt meg r' annyira a )#r)i =$zrevette( h!gy Finn m'r a m'$!dik .!h'r Vhi$kyn#l tart( #$ *vat!$an )#lretette az 0veget 6 Att*l )#l$z( h!gy az eg#$zet megi$z!m@ A l'ny nem v'la$z!lt( )!galma $em v!lt r*la( mi j'rhat a m'$ik )ej#,en <iz!ny'ra elm!ndja majd( ha itt le$z az ideje "anna mindene$etre elhat'r!zta( h!gy nem k#rdez $emmit >ac$!ra ut'n Finn( kez#,en a harmadik .!h'r Vhi$kyvel( k#nyelme$en elhelyezkedett a na..ali )!telj',an Egy dara,ig a .!har'val j't$z!tt( ide?!da l&ty&gtette ,enne az italt( majd gy!r$an )elhajt!tta az eg#$zet( #$ v'ratlanul meg$z*lalt Szavai !$t!rc$a.'$k#nt #rt#k a l'nyt 6 Mi#rt nem ,e$z#lt#l nekem $!ha a gyerekr%l@ "ann'nak el'llt a $zvver#$e 6 Milyen gyerekr%l@ M#g az #de$anyj'nak $em m!ndta el $!ha( lehetetlen( h!gy a )#r)i tud!m'$t $zerzett v!lna r*la( ? g!nd!lta 6 7#t #vvel ezel%tt v!lt egy vet#l#$ed Aajta van a ,etegkart!n!d!n "anna hi$zt#riku$ nevet#$,en t&rt ki 6 9y!m!z!l ut'nam@ 6 /$ak ,e akartam rni a leh:l#$edet 6 Finn v'rak!z*an n#zte a l'nyt 6 Sz*val( mi#rt nem m!ndtad el $!ha@ 6 Felhvtalak( de nem v!lt'l !tth!n Uzenetet hagytam a $z!,at'r$adn'l( de nem hvt'l vi$$za 9#h'ny na..al k#$%,, -jra meg.r*,'ltam( megint hi',a 6 5&,,$z&r i$ .r*,'lk!zhatt'l v!lna8 "anna ke$er:en )elkacag!tt 6 Mindig egy ,iz!ny!$ MaS vette )el a tele)!nt( v#g0l m'r g!r!m,a v!lt( #$ azt m!ndta( ha nem vagy!k k#.e$ )el)!gni egy ilyen egy#rtelm: helyzetet1 7i',a v'rtam( nem jelentkezt#l 9em akartam a terhedre lenni( azt'n nem i$ lett v!lna #rtelme( hi$zen a ,a,'t elve$ztettem 6 "anna( te $!$em v!lt'l a terhemre8 6 A $z!,at'r$ad eg#$zen m'$t m!nd!tt >'rtam( h!gy majd jelentkezel( de egy$zer $em hvt'l )el A )#r)i m#lyet $*hajt!tt 6 9agy!n $!k d!lg!m v!lt Az v!lt #letem el$% munkahelye( #$ c$ak kar'c$!nyra tudtam el%$z&r hazaj&nni Arra $em v!lt id%m( h!gy rjak neked( r'ad'$ul m#g a )ejemmel i$ $!kat ,ajl*dtam 6 9ehezen tud!m elhinni( h!gy augu$ztu$t*l kar'c$!nyig nem v!lt &t .erced( h!gy vi$$zahvj8 Sz0k$#gem lett v!lna r'd( Finn8 6 A l'nynak re$zketett a hangja 6 El tud!d k#.zelni( h!gy #rzi mag't egy n%( amik!r megtudja( h!gy 'lla.!t!$( #$ a gyerek a.ja nem t&r%dik vele@ "anna a $z'j'ra ta.a$zt!tta a kez#t( h!gy ne t&rj&n ki ,el%le a z!k!g'$ 6 Mic$!da k#.telen helyzet8 6 ki'lt!tt )el k#t$#g,ee$etten a )#r)i ? Hedve$em( annyira $ajn'l!m8 L1

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 A vet#l#$ $z&rny: v!lt 6 )!lytatta a l'ny( #$ elc$ukl!tt a hangja ? Aeggel1 reggel )el#,redtem( #$ akk!r1 akk!r1 6 Hit&rt ,el%le a $r'$ 6 Cedig annyira $zerettem v!lna8 Finn meg)!gta a l'ny kez#t 6 H#rlek( ne $rj8 De$z m'$ik gyereked 9em i$ egy( majd megl't!d "anna ,am,'n meredt r' El)elejted( h!gy egy gyereknek a.'ra i$ $z0k$#ge van@ 6 g!nd!lta $zemreh'ny*an Cer$ze nem !lyanra( aki m'r akk!r )anyal!g( amik!r m#g nem i$ tud a l#tez#$#r%l( hanem aki $zereti #$ g!nd!$k!dik r*la 6 Sajn'l!m( h!gy nem v!ltam veled( amik!r $z0k$#ged v!lt r'm ? m!ndta Finn 6( de k&nnyen lehet( h!gy amik!r )elhvt'l( m#g k*rh'z,an v!ltam Az akk!ri d!lg!k el#gg# zavar!$ak1 A l'ny ijedten n#zett r' 6 5e k*rh'z,an v!lt'l@ 9em tudtam r*la 6 Semmi k!m!ly 6 m!ndta Finn 6( c$ak agyr'zk*d'$ #$ n#h'ny m#ly $e,1 Meg$#r0lt a r&vid t'v- eml#kez%k&z.!nt!m( id% kellett h!zz'( h!gy kiheverjem S!k'ig m#g a munkahelyemen i$ mindent )el kellett rn!m( k0l&n,en el)elejtettem v!lna a d!lg!kat Dehet( h!gy amint megka.tam az 0zenetedet( meg i$ )eledkeztem r*la "anna h!$$z- ideig nem ,rt meg$z*lalni Sz&rny: gyan- #,redt ,enne 6 Finn( azt m!ndtad( meg$#r0lt a r&vid t'v- eml#kez%k&z.!nt!d Arra eml#k$zel?e( h!gy akk!r j-liu$,an itth!n v!lt'l@ A )#r)i nemet intett 6 F!$zl'ny!k maradtak /$ak azt tud!m( h!gy $z0let#$na.i 0nne.$#gen v!ltam H#t h#ttel k#$%,, t&rt#nt a ,ale$et( #$ ez az id%$zak telje$en kie$ett A l'ny gyan-ja teh't ,eigaz!l*d!tt8 Finn nem eml#k$zik az egy0tt elt&lt&tt c$!d'lat!$ *r'kra( #$ arra $em( h!gy a $z0let#$na.i .arti ut'n /ama$ /iuicharan,a mentek( #$ a c$illag!$ #g alatt $zeretkeztek Egy'ltal'n nem tudja( h!gy egy$zer m'r egym'$#i v!ltak( #$ azt $em( mit g#rt neki1 6 "!,,( ha m!$t elmegyek 6 m!ndta Finn 6 F'radtnak l't$z!l( nekem .edig m#g van egy ki$ d!lg!m Maradj c$ak( egyed0l i$ kital'l!k8 A l'ny !tt 0lt a na..ali,an( mint aki meg,#nult( #$ egyre c$ak az!n t&.rengett( mit kellene tennie 9em tudta elk#.zelni( h!gyan m!ndja el a )#r)inak( h!gy h#t #vvel ezel%tt le)ek0dt vele( #$ annak az elvet#lt magzatnak % v!lt az a.ja

P FE"E4E5 Dind$ay <aird elk#.edve meredt "ann'ra 6 7a j*l #rtettem( egy'ltal'n $emmit nem tud arr*l( ami akk!r ny'r!n k&ztetek t&rt#nt@ A l'ny v'llat v!nt 6 >alah!gy gy Ke h!gyan k#rdezzem meg t%le@ Mit m!ndjak neki@ C#ld'ul ezt: eml#k$zel( amik!r .iknikezni ment0nk( #$ a t&,,iek #jjeli zen#t adtak nek0nk@ >agy: eml#k$zel arra( amik!r $#ta k&z,en addig le$t0k az %zet #$ a gid'j't( mg v#g0l $zimat!t )!gtak@ 9em@ 9a j*( #$ mi a helyzet azzal az e$t#vel( amik!r le)ek0dt0nk egym'$$al@ Arra az#rt c$ak eml#k$zel( nem igaz@ Dind$ay m#lyet $*hajt!tt 6 Ez gy t#nyleg nem megy Ke valah!gy m#gi$c$ak meg kell neki m!ndani8 6 Az #g $zerelm#re( h!gyan@ A )iatala$$z!ny c$*v'lta a )ej#t 6 M#g egy ki$ te't@ 6 H#rek( de majd #n )el)!rral!m a vizet Cihenned kell( nem akarlak )elizgatni a g!ndjaimmal( amik!r #..en h!gy t-l vagy egy neh#z $z0l#$en1

L2

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Egy'ltal'n nem izgat$z )el 6 tiltak!z!tt Dind$ay 6( $%t ink',, g!nd!$k!d$z r*lam( egy ilyen k&nny: itth!ni $z0l#$ ut'n1 6 A $z0l#$ a legkev#$,# $em v!lt k&nny: 6 $zakt!tta )#l,e ki$$# $zig!r-an "anna 6 H#rt m'r Fergu$ id%.!nt!t a $teriliz'l'$ra@ Dind$ay )elkacag!tt 6 ;y'va ny-l8 Egy#,k#nt azt $em ,'nn'm( ha n#gy gyerek0nk lenne 6 /$ak addig v'rjat!k( amg #n nyugdj,a megyek8 6 Addig neked i$ le$z egy.'r gyereked "anna hirtelen )elt:n%en $z*tlan lett( Dind$ay meg#rezte( h!gy ,aj van( k&zele,, h-z*d!tt a l'nyh!z( #$ meg$z!rt!tta a karj't 6 >an valami( amit nem m!ndt'l el nekem@ 5al'n v!lt m'r egy$zer gyereked( #$1 elvetetted@ "anna r'zta a )ej#t 6 9em( nem v!lt a,!rtu$z!m 6 Akk!r vet#l#$ 6 "anna nem v'la$z!lt 6 Hital'ltam@ <izt!$an $z&rny: v!lt 6 9agy!n nagy $z0k$#gem lett v!lna r'( #$ % m#g c$ak nem i$ tud!tt r*la 6 A l'ny hangja eg#$zen )ak* lett 6 =$ arr*l $em( h!gy az gyerek#t ve$ztettem el Ezt le$z a legneheze,, megm!ndani neki( )!galmam $inc$( h!gyan #rinti majd 5al'n azt )!gja )elelni( mi#rt nem rtam meg neki /$akh!gy #n $zem#lye$en akartam k&z&lni vele8 M!$t .edig m'r ninc$ i$ mir%l ,e$z#ln0nk1 Dind$ay kit&lt&tte a te't( majd mag'val h-zta "ann't a kert,e 9#ma c$&nd v!lt( a gyerekek aludtak( c$ak Fergu$ trakt!r'nak z-g'$a hallat$z!tt a t'v!l,*l 6 Hi kell d!lg!zn!d egy tervet8 6 java$!lta az a$$z!ny 6 Ke h!gyan@ 6 Mi lenne( ha -jra elj't$zan'd vele( ami akk!r t&rt#nt@ 5ud!d( ah!gy a t#v#,en( a )!lytat'$!$ krimik,en8 "'rd v#gig vele ugyanaz!kat a helyeket( c$in'lj't!k ugyanazt( mint akk!r8 5al'n )el#,re$zti az eml#kezet#t 6 M!ndjam el neki( mit tervezek@ Dind$ay elg!nd!lk!d!tt 6 7agyd ink',,( h!gy maguk az e$em#nyek ha$$anak r'8 6 =$ ha nem $iker0l@ 6 Siker0lnie kell( "anna8 M!$t i$ ugyana,,an az #v$zak,an vagyunk( #$ j&v% .#nteken le$z a $z0let#$na.!d =..en egy,ee$ik a kil,archani ,-c$-val Fergu$ t&,, ver$enyen i$ indul +t i$ ,eavatjuk( majd megk#rj0k( h!gy j't$$za v#gig Finn?nel a r#gi d!lg!kat Eml#k$zel mindenre( ami akk!r t&rt#nt@ 6 M#g a m!zdulataira i$ 6 Akk!r meg,e$z#lt0k M!$tant*l .edig el nem m!zdul$z Finn mell%l8 Meg$zervezed az eg#$z #let#t( egy .illanatra $em engeded $zem el%l8 "anna elv&r&$&d&tt 6 Azt i$ nekem kell majd megm!ndan!m( h!gy a t&,,iek mit c$in'ljanak@ Dind$ay )elvih!g!tt 6 Keh!gyi$8 Mindent el%re meg,e$z#l0nk( #$ att*l kezdve megy minden( mint a karikac$a.'$8 "anna zavartan nevetett 6 Dehetetlen$#g megint ugyan-gy v#gigc$in'lni a .artit8 6 A $z0leid majd meg$zervezik neked( .!nt!$an -gy( mint akk!r Meg kell hvni Finnt az #de$anyj'val Mi i$ !tt le$z0nk n#h'nyan( a r#gi ,ar't!k1 Majd mi c$in'lunk egy ki$ hangulat!t( neked c$ak az le$z a d!lg!d( h!gy a v#g#n elc$',t$d Mi van m!$t a .ajt'val@ "anna v'llat v!nt LG

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 F!galmam $inc$ A#g*ta nem j'rtam !tt Mi#rt@ 6 "aj( h't nem #rted az eg#$zet8 7i$zen #..en !da kell c$',tan!d8 A tet%t addig nem $za,ad ,e)edni( $z*lni kell Angu$nek( h!gy 'llj!n le egy kic$it a munk'val Ezt ,zd r'nk( Fergu$ majd elint#zi8 9'lunk i$ van egy ki$ javtanival*( addig azt megc$in'lhatja Dind$ay el#gedetten m!$!lyg!tt 6 Ah!gy gy elm!nd!d( minden !lyan egy$zer:nek t:nik 6 $*hajt!tt )el a l'ny 6 Mert az i$ Az m'$ k#rd#$( h!gy $iker0l?e E,,en a .illanat,an meg$z:nt a trakt!rzaj( #$ n#h'ny .erccel k#$%,, megjelent Fergu$ 6 Sz#. j* na.!t a h&lgyeknek8 7agytat!k nekem te't@ 6 Aem#lem( nem lett#l nagy!n ,0d&$ 6 Dind$ay el)int!rt!tta az !rr't A )#r)i nevetett 6 Majd j* me$$zire 0l&k t%led 6 Az#rt ne t-l me$$zire( meg kell ,e$z#ln0nk valamit8 Fergu$ h!z!tt mag'nak egy c$#$ze te't( #$ le0lt a verand'ra A k#t n% .edig t&vir%l hegyire elme$#lte neki "anna t&rt#net#t( c$ak a terhe$$#get hagyt'k ki ,el%le Aligh!gy a v#g#re #rtek( a )#r)i nagy!t )0ttyentett 6 9em ki$ )eladat vi$$zaadni valakinek az eml#kezet#t8 Ke ne i$ haragudj( "anna( mi van akk!r( ha $z'nd#k!$an c$in'lta az eg#$zet( mert c$ak gy tudta meg-$zni a h'za$$'g!t@ 6 M!$t m'r azt'n el#g8 6 uta$t!tta rendre a )#rj#t Dind$ay 6 9em #rted( h!gy $zereti@ 6 =n vi$z!nt nem vagy!k e,,en !lyan ,izt!$ 6 $z*lt k&z,e "anna 6 Meghvhatn'd egy italra 6 )!rdult Dind$ay a )#rj#hez 6 5al'n ki tudn'l $zedni ,el%le valamit Fergu$ )elh!rkant 6 Egy )#r)i nem $z!k!tt a $zv0gyeir%l )ec$egni >annak ann'l )!nt!$a,, d!lg!k i$ Dind$ay h!zz'v'gta a $zalv#t'j't F#rje nagy!t nevetett( #$ ,ement a h'z,a A&vide$en megm!$ak!dva( 't&lt&zve j&tt vi$$za 6 7&lgyeim( az akci* indul 5al'lk!z*m van Finn?nel a k!c$m',an 6 Azt'n neh!gy t-l $!kat igy'l nekem( Fergu$ <aird8 6 )igyelmeztette Dind$ay 6 7a el'rul!d magad( dug',a d%l a terv0nk Finn?nek $emmit $em $za,ad #$zre vennie A )#r)i gyeng#den megc$*k!lta a )ele$#g#t 6 <zz'l ,ennem( majd hagy!m( hadd ,e$z#ljen 6 H&$z&n&m( Fergu$8 6 "anna 't&lelte a )#r)it 6 7a vi$$zaj&tt#l( az!nnal hvj )el( ak'rmilyen k#$% van8 6 9e )#lj( ki$l'ny( megl't!d( a v#g#n minden elrendez%dik8 "anna h!$$zan n#zett ut'na( #$ $emmit $em kv'nt j!,,an( mint h!gy a )#r)inak igaza legyen Finn meredten ,'mult a $&r&$.!har',a 6 Mire g!nd!l$z@ 6 k#rdezte Fergu$ 6 9em tud!m #n azt neked elm!ndani Fergu$ h'trad%lt a $z#k#n( kere$zt,e vetette a l','t( #$ eln#z% m!$!llyal m#regette a ,ar'tj't 6 "anna@ Finn kit#rt a .illant'$a el%l Ez a nyug!dt term#$zet: )armer( aki gyerekk!ri ,ar'tja v!lt( t-l j*l i$merte %t 6 Mindig i$ g!nd!ltam 6 )!lytatta Fergu$ 6( h!gy tal'n &$$zej&$$z vele M#g az !rr!mat i$ elt&rted( amik!r egy$zer elvittem t'nc!lni 6 5izenkilenc #ve$ v!lt'l( #n .edig c$ak tizenn#gy( r'ad'$ul j*l tudtam( h!gy ,enned nem lehet meg,zni LL

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 <enned tal'n meg lehet@ 6 k#rdezte Fergu$ g-ny!$an Finn v#gre )eln#zett a .!h'r,*l 6 Fgen Amilyen idi*ta v!ltam( ,ennem meg lehetett ,zni 5al'n el%,, kellett v!lna l#.nem( miel%tt az a craigm!re?i $uhanc elc$avarta a )ej#t1 Fergu$ !dament a .ulth!z( #$ k#t .!h'r Vhi$kyvel t#rt vi$$za 6 Ez j*t )!g tenni M!$t .edig me$#lj nekem arr*l a )ick*r*l8 6 Azt $em tud!m( h!gy hvt'k M'r akk!r ny'r!n( miel%tt #n elmentem( k!$lat!tt "anna ut'n Azt'n elk&lt&ztek( de m#g gy i$ t&,,et el#rt( mint #n Fergu$ &$$zer'nc!lta a h!ml!k't 6 <izt!$ vagy ,enne@ S!ha nem l'ttam "ann't m'$$al 6 Mert te Dind$ayvel v!lt'l el)!glalva 6 Ez igaz 6 i$merte el vgan Fergu$ 6 Ke meg#rte( nem@ 9#zz c$ak r'nk8 5e vi$z!nt mire vitted@ Finn lec$a.ta a .!har't az a$ztalra 6 Semmim $inc$( c$ak az eml#keim( de tal'n m#g az!k $em >!lt egy aut*,ale$etem( #$ meg$#r0lt a )ejem >alami ,aj t&rt#nt az eml#kezetemmel Fergu$( m#g azt $em tud!m( mi az( amire eml#keznem kellene8 Az a ny'r i$ kie$ett a )ejem,%l telje$en( egy )ekete lyuk van a hely#n Cedig azt hi$zem( akk!r valami nagy!n )!nt!$ d!l!g t&rt#nt "ann'val lehet ka.c$!lat!$( !lya$mi( ami miatt elve$ztettem %t 6 Mi#rt nem k#rdezed meg t%le@ Finn k#t$#g,ee$ett m!zdulat!t tett 6 5al'n nem i$ akar!m tudni Fergu$ hallgat!tt( #$ elg!nd!lk!zva n#zte a ,ar'tj't 6 "&v% .#nteken le$z a ,-c$6 Akk!r van "anna $z0let#$na.ja 6 Elj&$$z@ 6 =..en rendel#$i id% le$z Fergu$ )elnevetett 6 Mindenki !tt le$z a ,-c$-,an8 Senki nem megy akk!r !rv!$h!z8 Finn elg!nd!lk!z!tt 6 >#g0l i$ meg tud!m !ldani A rendel#$t 'tte$zem c$0t&rt&kre 6 Megl't!d( #n )!g!m nyerni a kala.'c$vet#$t( a )ut*ver$enyt( de m#g a $zalmala,dad!,'$t i$8 A )alu,an $z!k'$ v!lt( h!gy $zalm',*l ki$( la,da$zer: ku.ac!kat )!rm'ltak( #$ az nyert( aki ezt a )urc$a la,d't va$vill'val 't tudta d!,ni a legmaga$a,, akad'ly!n i$ 6 /$ak la$$an a te$ttel8 6 v'g!tt k&z,e Finn 6 Fut'$,an m#g $!$em tudt'l megverni Fergu$ kihv*an n#zett a ,ar'tj'ra 6 A v'r!$,an kij&tt#l a gyak!rlat,*l( #n vi$z!nt 'lland*an edz#$,en vagy!k 6 9ekem .edig nagy!,, az akarater%m #$ a kitart'$!m 6 Akk!r h!gyan lehet$#ge$( h!gy #n megka.tam Dind$ayt( te .edig nem tudtad meg$zerezni "ann't@ 6 $zegezte neki v'ratlanul a k#rd#$t Fergu$ 6 Ez &v&n aluli 0t#$ v!lt 6 jegyezte meg Finn k!m!ran 6 Azt hi$zed( nem ez a c#l!m@ 6 Akk!r gyer0nk8 Ami azzal a craigm!re?i )ick*val t&rt#nhetett( az m'r #vekkel ezel%tt v!lt 7vd )el "ann't h!lna. reggel( #$ k#rdezd meg( h!gy mit c$in'l a h#tv#g#n8 Finn )el$*hajt!tt Az &tlet c$',t*nak t:nt 6 5al'n m'r eltervezett valamit1 6 E,,en a )alu,an@ Em,er( c$ak nem )#l$z@ 9inc$ $emmi ve$ztenival*d8 /$ak a j*zan e$zem( ? g!nd!lta Finn n#mi &ng-nnyal( de az &tlet t#nyleg v!nz!tta

L5

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

H#$% e$te v!lt( amik!r "ann'n'l megc$&rrent a tele)!n A l'ny m'r 'gy,an v!lt( de nem aludt( izgat!ttan v'rta a hv'$t 6 5edd magad $za,add' h!lna.8 6 hallat$z!tt a v!nal m'$ik v#g#r%l Fergu$ hangja 6 A',e$z#ltem Finnt( h!gy $zerezzen valakit( aki h!lna. ell'tja helyettetek az 0gyeletet Aeggel )el )!g hvni( h!gy c$in'ljat!k valami .r!gram!t Tllj r' a d!l!gra( #$ c$ald el valah!va( ah!l annak a )ekete lyuknak az idej#n egy0tt v!ltat!k8 6 Mi az a )ekete lyuk@ 6 k#rdezte zavartan "anna 6 Qgy hvja az eml#kezetkie$#$#t Sejti( h!gy valami t&rt#nhetett k&ztetek( amire % nem eml#k$zik( #$ )elt#telezi( h!gy emiatt v'lt!z!tt meg a ka.c$!lat!t!k F#l t%le( h!gy megtudja az igaz$'g!t( de $zeretn# i$( ha ti$zt'z*dna k&ztetek minden Ez a )i- $zeret t#ged( "anna 9e hagyd( h!gy kic$-$$z!n a kezed,%l8 Fergu$ letette a kagyl*t "anna .edig vi$$za,-jt a takar*ja al' Finn teh't m#g mindig $zereti %t8 Akk!r van rem#ny8 Meg kell tal'lnia a m*dj't( h!gy vi$$zanyerje az eml#kezet#t( #$ minden j*ra )!rdul A d!lg!k n#ha eg#$zen m'$k#.. alakulnak( mint ah!gy azt az em,er eltervezi Aeggel hat *rak!r megc$&rrent a tele)!n( "ann't ,eteghez hvt'k El%z% na. turi$t'k #rkeztek az egyik vkendh'z,a( #$ egyik0knek $-ly!$ l#g$z!mja t'madt Az illet%vel m#g $!$em )!rdult el% ilye$mi( #$ nagy!n r!$$zul v!lt A l'ny m'r a tele)!n,an ad!tt n#h'ny uta$t'$t 6 >igy#k ,e a )0rd%$z!,',a( nyi$$'k ki a zuhanyt( $ j* maga$r*l .ermetezz#k a vizet a )0rd%k'd,a8 Minden'r!n n&velni kell a helyi$#g .'ratartalm't8 Az!nnal j&v&k =rte$tette Finnt( ,ek#$ztett a t'$k'j',a n#h'ny a$ztma elleni gy*gy$zert( #$ m'r r!hant i$ a vkendh'zh!z Az #.0let a tenger.artt*l t'v!l )ek0dt( a $z'raz)&ld ,el$ej#,en "anna leka$z'lt )&ldek #$ nagy $z#narak'$!k mellett haladt el 9em v!lt ritka e$et( h!gy a v'r!$i turi$t'k a$ztm'$ r!ham!t ka.tak a .!rt*l( mellyel ilyenk!r( arat'$ idej#n telt%d&tt a leveg% A )#r)i( akihez hvt'k( a .'rag%z&$ )0rd%$z!,',an hevert a .adl*n( h't't a )alnak t'ma$ztva Sz'ja telje$en elk#k0lt( #$ k#t$#g,ee$etten ka.k!d!tt leveg% ut'n 6 "ack( hallga$$!n r'm8 6 t#rdelt le mell# a l'ny 6 F-jja ki a leveg%t( ut'na a $z'j'h!z te$zem az inhal'l*.um.'t8 A g'zt( amennyire c$ak tudja( .r*,'lja meg a $z'j',an tartani8 "!,,an le$z t%le( megl'tja A )#r)i minden erej#t &$$ze$zedte( de n#h'ny m'$!d.erc m-lva i$m#t leveg% ut'n ka.k!d!tt 6 A&gt&n ad!k m#g egy adag!t( #$ megl'tja( az m'r ha$zn'lni )!g8 A )#r)i 'lla.!ta az!n,an $zemmel l'that*an r!ml!tt "anna !Sig#nma$zk!t tett )el neki( #$ alig v'rta( h!gy Finn meg#rkezzen az Amin!.hyllin?injekci*val Megk&nnye,,0lten $*hajt!tt )el( amik!r n#h'ny m'$!d.erc m-lva meghall!tta a k&zeled% !rv!$ $za.!ra l#.teit 6 Amin!.hyllin 6 'lla.t!tta meg( ah!gy a ,etegre n#zett( #$ m'r )el i$ $zvta a )ec$kend%t "ack az injekci* ut'n m'ri$ j!,,an lett( l#gz#$e nyug!dtt' v'lt( #$ arc'ra vi$$zat#rt a $zn 6 7!gy #rzi mag't@ 6 k#rdezte Finn 6 "!,,an( de m#g mindig !lyan( mintha $z!rtan' valami a mellka$!mat Mintha $-ly!kat raktak v!lna r' Az el%,, azt hittem( ,elehal!k 6 9em le$z $emmi ,aj 6 nyugtatta meg Finn 6 Mivel el%$z&r )!rdult el%( nem 'rtana ,emenni a k*rh'z,a( legal',, amg a t0deje rend,e j&n =$ j!,,an tenn#( ha elmenne err%l a vid#kr%l( m!$t )!lyik az arat'$

LM

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Az#rt lettem r!$$zul@ 6 "ack kinyit!tta a $zem#t 6 5egna. e$te m#g $#t'ltunk egyet( #$ megn#zt0k a ,etakart'$t 6 9em mindenki ,rja itt ilyenk!r a leveg%t 6 v'la$z!lta Finn 6 Jk!$a,, lenne( ha a tenger.art!n ,#reln#nek h'zat 6 >an !tt i$ kiad*@ 6 k#rdezte "ack )ele$#ge 6 Mindene$etre meg kell .r*,'lniuk 6 m!ndta Finn 6 =rte$tem a ment%ket 6 H#rdezze meg Hil,archan,an az utaz'$i ir!d',an8 6 java$!lta "anna az a$$z!nynak 6 Mr$ ;raingernek( aki# ez a h'z( C!rt Mackie,en i$ van k#t ki$e,, nyaral*ja 6 "* &tlet( tal'n $za,ad i$ az egyik 6 F#l*r'n ,el0l itt le$z a ment% 6 $z*lt k&z,e Finn 6 "!,, lenne( ha maga aut*val menne F!rt Billiam$,e 6 )!rdult az a$$z!nyh!z 6 Egy k&nnye,,en tud majd m!z!gni 9em hinn#m( h!gy egy na.n'l t!v',, ,enn tartj'k a )#rj#t 6 5udtuk( h!gy mindent%l me$$ze vagyunk( de azt az#rt nem g!nd!ltuk( h!gy ennyire elhagyat!tt ez a vid#k 6 m!ndta "ack )ele$#ge ? <iz!ny'ra nem k&nny: itt #lni "anna halkan kunc!g!tt 6 Fgen( n#ha t-l nagy a nyugal!m( de gy&ny&r: a t'j Ez#rt i$ maradnak itt az em,erek 6 Maga mi#rt j&tt vi$$za ide@ 6 k#rdezte az a$$z!ny 6 <izt!$an m'$h!l $zerzett k#.e$t#$t "anna ,*lint!tt 6 Fgen( Fnverne$$,en Sz#. ki$ v'r!$ 6 v!nta meg a v'll't 6( de nem az !tth!n!m 6 =$ maga@ 6 )!rdult az a$$z!ny Finnhez 6 Mag't mi tartja itt@ Egy v'r!$i k*rh'z,an i$ el tudn'm k#.zelni( rende$ munk'val1 Az !rv!$ a .adl*n )ekv% ,eteg#re n#zett 6 Azt hi$zem( a )#rj#t meggy%ztem arr*l( h!gy itt i$ rende$ munk't v#gzek 6 Eln#z#$t8 6 A n% a $z'j'ra ta.a$zt!tta a kez#t 6 9em azt akartam m!ndani( h!gy maga nem v#gez rende$ munk't 9agy!n h'l'$ vagy!k az#rt( amit #rt0nk tettek /$ak azt $zeretn#m tudni( mi az( ami itt tartja@ Finn arc'n k0l&n&$ ki)ejez#$ jelent meg 6 S!k minden 6 v'la$z!lta halkan 6 =$ $!k mindennek kellene t&rt#nnie( h!gy -jra elmenjek innen 6 "ann'ra n#zett( #$ a l'ny $zve -jra megtelt rem#nnyel 5al'n igaza van Fergu$nek( #$ Finn m#g mindig $zereti %t Meg#rkezett a ment%( #$ miut'n "acket elvitt#k( Finn a k!c$ij'h!z k$#rte a l'nyt A )#r)i( 'll't d&rz$&lgetve( nekid%lt az aut*nak( "anna h't'n .edig kelleme$ ,iz$erg#$ )ut!tt v#gig A leg$zve$e,,en meg#rintette v!lna a m'$ik arc't( #$ elm!ndta v!lna neki( mit #rez ir'nta 5udta az!n,an( h!gy v'rnia kell( amg Finn vi$$zanyeri az eml#kezet#t( #$ -jra )el tudja eleventeni azt a r#gi nyarat( a $zerelm0ket1 6 Finn1 6 "anna1 6 M!ndd te el%$z&r8 6 nevetett a )#r)i A l'ny megr'zta a )ej#t 6 9em )!nt!$ Hezdd el te8 6 /$ak arra g!nd!ltam1 Sz!lg'lat,an vagy( de1 Ma !lyan $z#. na. van( h!gy arra g!nd!ltam( elmehetn#nk valah!va A l'nynak m#g a l#legzete i$ el'llt 6 =n i$ ugyanezt akartam java$!lni Megk#rem Amyt( h!gy helyette$t$en 6 "* &tlet( #n i$ megk#rek valakit 6 A )#r)i elm!$!ly!d!tt 6 7!va menj0nk@ 6 7!rg'$zni 6 v'gta r' a l'ny 6 MacBhirter halaira )'j a )!gam 6 Ke h't til!$8 6 nevetett Finn 6 =$@ M'$k!r i$ c$in'ltuk m'r LO

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Fgen( #$ m#g mindig !tt a ny!ma a )enekemen M!$t m'r nem k&vethetek el ilyen c$nyeket Feln%tt )#r)i vagy!k( a k&z$#g meg,ec$0lt .!lg'ra1 6 Finn Mc;reg!r 6 v'g!tt k&z,e t0relmetlen0l a l'ny 6( ne l#gy m'r ennyire va$kala.!$8 9em kell !lyan mereven ,etartani minden $za,'lyt8 6 9a j* 6 egyezett ,ele a )#r)i 6( gy!r$an 't&lt&z&m( #$ )#l*ra m-lva #rted megyek 9agy c$i,#$z vagy( tud!d@ A l'ny kunc!g!tt 6 Fgyek$zem8 Finn az aut*j'h!z $ietett 6 F#l*ra m-lva l#gy k#$zen8 6 >'rni )!glak8 6 ki'lt!tt vi$$za "anna( #$ % i$ ,e0lt a k!c$ij',a 9a( Finn Mc;reg!r( rem#lem( )elk#$z0lt#l8 Mert #n m!$t mindenre k#.e$ vagy!k( h!gy vi$$za$zerezzelek t#ged( ? g!nd!lta harcia$an( #$ ,eleta.!$!tt a g'z,a

9 FE"E4E5 Jtth!nr*l "anna )elhvta MacBhirter d!kt!rt 6 <ill( $zeretn#k k#rni egy $zve$$#get >enn#k mag't*l egy lazac!t( c$ak engedje meg( h!gy tilt!tt m*d$zerrel h!zzam el8 6 Sz*val h!rg'$zni m#$z Finn?nel@ 6 nevetett az id%$ !rv!$ 6 Fgen( de neki nagy!n r!$$z a lelkii$merete 9ekem i$ nagy k&nnye,,$#g lenne( ha gy elint#zhetn#nk a d!lg!t 5al'n % i$ )elhvja majd mag't( de el ne m!ndja neki( h!gy velem i$ ,e$z#lt8 6 "anna( minden rend,en van k&ztetek@ 6 k#rdezte MacBhirter ? Egy #rtem( v!lt id%( amik!r mindenki azt hitte( h!gy te #$ Finn1 6 <z!m ,enne( h!gy -jra egym'$ra tal'lunk( <ill M!$t m#g van egy ki$ g!nd( de hamar!$an meg )!g !ld*dni 6 7a $z0k$#ged van valamire( tud!d( h!gy r'm mindig $z'mthat$z 6 H&$z&n&m( lehet( h!gy egy$zer #lni i$ )!g!k vele 6 S!kat $egthetne egy !rv!$i $zakv#lem#ny( g!nd!lta a l'ny 6 Elj&nn#nek h!zz'nk .#nteken vac$!r'ra@ H#rdezze meg a )ele$#g#t( #$ ha 7elennek i$ kedve van( hvj'k )el az #de$any'mat8 "a igen( #$ mennyivel tart!z!m a lazac#rt@ 6 Semmivel =rezz#tek j*l magat!kat( .#nteken majd tal'lk!zunk8 "anna gy!r$an ,ele,-jt az &reg )armerj',a meg egy .*l*,a( majd ,ec$!mag!lt egy ki$ kek$zet( #$ megt&lt&tte k'v#val a term!$zt 6 H#$zen vagy!k8 6 ki'lt!tt ki az a,lak!n( amik!r meghall!tta Finn aut*j't A )#r)i #.. !lyan k#.et v'g!tt( mint gyerekk!r',an( amik!r c$nytev#$re k#$z0ltek "anna c$ak m!$t j&tt r'( h!gy ez azt jelentette( #$ jelenti m!$t i$( h!gy ninc$ ny#re a d!l!g Delkii$meret?)urdal'$t #rzett( ami#rt mindig r!$$zra c$',t!tta Finnt( de azzal viga$ztalta mag't( h!gy n#lk0le a )#r)inak $!kkal keve$e,, kaland,an lett v!lna r#$ze 6 Minden megvan@ 6 k#rdezte $z'raz!n Finn 6 Aem#lem 6 A l'ny nem hagyta( h!gy elr!nt$'k a kedv#t( #$ nem $#rt%d&tt meg 6 Akk!r indulhatunk@ 6 7a nagy!n mu$z'j 6 m!rg!tt Finn MacBhirter ,irt!k'n le.ark!ltak az 'rny#k,an( #$ a ,!z*t!$ )el# vett#k -tjukat 6 7a rajtaka.( meg&l8 6 m!ndta Finn 6 Mic$!da $z#gyen8 6 Hi van z'rva8 6 nyugtatgatta a l'ny 6 Egy#,k#nt $em hi$zem( h!gy )!gunk valamit M'r azt i$ el)elejtett0k( h!gyan kell1 Finn )elh!rkant Ez a m*d$zer mindig ,ev'lt n'la 7a a l'ny egy kic$it meg.i$zk'lta a hi-$'g't( r&gt&n engedelme$kedett LP

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Finn el%rement( #$ )0lelt( "anna *vat!$an l#.kedett ut'na A )#r)i mag',an m!$!lyg!tt( % tant!tta meg a $zak$zer: m!zdulat!kra( #$ a l'ny ,izt!$an arra i$ eml#k$zik( h!gyan kell lazac!t )!gni Miel%tt elindultak( Finn )elhvta MacBhirtert Felt:nt neki( h!gy az id%$ d!kt!r meg $em le.%d&tt Tltal',an mindenki j*t mulat!tt "anna c$nytev#$ein( a legut!l$* kiv#tel#vel Azzal a craigm!re?i )ick*val t-l me$$ze ment( ? g!nd!lta Finn $z!m!r-an Szeg#ny( teher,e i$ e$ett( #$ !tthagyt'k Sz0k$#ge lett v!lna egy j* ,ar'tra( #$ % #..en akk!r nem tud!tt vele lenni8 Finnt m'r a .u$zta g!nd!latra i$ el)!gta a m#reg( #$ el $em tudta k#.zelni( h!gyan vi$elkedett v!lna akk!r a l'nnyal Fergu$ $zerint "ann'nak az*ta nem v!lt m'$ az #let#,en 5al'n m!$t elj&tt az id%( h!gy v#gre err%l i$ ,e$z#ljenek egym'$$al Egy$zer c$ak azt #rezte( h!gy "anna megr'ntja az inget a karj'n A )#r)i meg)!rdult( #$ $zve megd!,,ant a gy&ny&r: l'tv'nyt*l Egy %z$uta 'llt t%l0k n#h'ny m#terre a gid'j'val( #$ "anna ragy!g* $zemmel( n#m'n mutat!tt )el#j0k /$end,en 'lltak( #$ meghat!ttan )igyelt#k( ah!gyan az 'llat!k legelnek Azt'n hirtelen meg)!rdult a $z#l( a $uta $zag!t )!g!tt( #$ )ut'$nak eredt A gida ,ukd'c$!lva $zaladt a ny!m',an 6 Milyen $z#.ek v!ltak8 6 $utt!gta a )#r)i A l'ny nevetett 6 Sz#.ek ,iz!ny( de m!$t m'r menj0nk( mert ,iz$eregnek az ujjaim8 Finn?nek i$ vi$zketett a tenyere( c$akh!gy % nem halat akart )!gni( hanem a l'ny haj't $im!gatta v!lna meg 6 ;yere m'r8 6 "anna a t* ir'ny',a terelte a )#r)it( arra a helyre( ah!l el%$z&r megc$*k!lt'k egym'$t 9em le$z k&nny: d!lga8 Finn meg)!gadta( h!gy nem k&zeledik a l'nyh!z /$ak akk!r hagyja ,etelje$0lni a ka.c$!latukat( ha meggy%z%dik r*la( h!gy "anna vi$z!nt$zereti %t( #$ nem c$u.'n a )iatalk!ri c$nytev#$eiket akarja vele megi$m#telni Meg#rkeztek a t*h!z( #$ le0ltek a .artra A vz,en $zemmel l'that*an ny0z$&gtek a halak Finn #$ a l'ny kek$zet r'gc$'ltak( h!gy er%t gy:jt$enek ahh!z( ami r'juk v'r A )#r)i ki,-jt az ing#,%l( ha$ra )ek0dt( #$ karj't *vat!$an ,elel*gatta a vz,e 6 >er$enyezz0nk8 6 m!ndta halkan 6 Aend,en8 6 $utt!gta a l'ny( #$ % i$ ha$ra )ek0dt 6 A gy%zte$ ka. egy c$*k!t A )#r)i te$te az!nnal reag'lt a c$',t* aj'nlatra( #$ gy!r$an &$$z.!nt!$tani kezdett a )eladatra A k&vetkez% .illanat,an m'r #rezte i$( h!gy a vz,en( k&zvetlen0l az ujja mellett megm!zdul valami Megv'rta( amg a hal ,elec$-$zik a tenyer#,e( majd hirtelen m!zdulattal kid!,ta a .artra 6 ;y%ztem8 "anna )el0lt( h!gy megn#zze a halat 6 5-l $z#. ahh!z( h!gy meg&lj0k Finn meg)!gta az 'llat!t( #$ *vat!$an vi$$zac$-$ztatta a vz,e 6 Az#rt megka.!m a c$*k!mat@ 6 Cer$ze( hi$zen meg'lla.!dtunk A )#r)i $zve egyre heve$e,,en d!,!g!tt( amik!r lehu..ant a l'ny mell# a z&ld m!h'ra "anna gyeng#den h'trad&nt&tte( majd )&l#haj!lt( #$ meg$im!gatta a haj't 6 7unyd ,e a $zemed8 Azzal megc$*k!lta A )#r)it el&nt&tte a )!rr*$'g =lvezte( ugyanakk!r gy&trelemmel t&lt&tte el( amik!r a l'ny $z'ja az &v#hez #rt Egy dara,ig vi$$za)!jt!tta a l#legzet#t( $ m!zdulatlanul t:rte a c$*k!t( de azt'n nem ,rta t!v',,( mindk#t karj'val mag'h!z $z!rt!tta "ann't( #$ vadul( L9

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

$zenved#lye$en vi$z!n!zta a c$*k!t( mg a l'ny k#je$en )elny&g&tt Akk!r hirtelen elengedte( )elk&ny&k&lt( #$ a $zem#,e n#zett 6 Ird&gien c$*k!l$z8 6 m!ndta A l'ny elm!$!ly!d!tt 6 5e tant!tt'l meg r'1 6 9em 'rt!tt v!lna( ha a vezet#$t i$ ilyen j*l megtanul!d "anna ,:n,'n* k#.et v'g!tt 6 S!k,a ker0lt a javt'$@ 6 Felejt$d el( az #n hi,'m v!lt 9em tart!ttam ,e a k&vet#$i t'v!l$'g!t A l'ny meg.a$k!lta a )#r)i arc't 6 Ugyetlen0l hazud$z( Finlay Mc;reg!r( de kedve$en c$in'l!d 7irtelen )elugr!tt( #$ &$$zeka.k!dta a h!lmij't 6 5e m#g marad$z@ 6 Azt hittem( h!rg'$zni akar$z 6 5e vi$z!nt( -gy l't!m( nem 6 Ellenkez%leg Hezdek ,elej&nni "anna egy .illanatra elg!nd!lk!z!tt 6 Aend,en8 Tll m#g a )!gad'$@ 6 Ded!,ta a c$!magj't( #$ -jra leha$alt a vz mell# Finn i$ ha$ra )ek0dt( m!$t vi$z!nt nem v!lt akk!ra $zerenc$#je ;!nd!latai nem a halak k&r0l )!r!gtak( hanem m#g mindig a l'ny c$*kj'n j'rt az e$ze1 6 M!$t #n nyertem8 6 "anna ,!ld!gan )elki'lt!tt( majd )!g!tt egy k&vet( #$ )ej,e v'gta a .art!n verg%d% $z#. lazac!t 6 5e vi$z!nt nem ka.$z c$*k!t( $z#gyentelen n%$zem#ly8 6 h!rkant )el Finn 6 M!$t .edig j!,, le$z( ha elt:n0nk innen8 A!hantak vi$$za az aut*h!z( mint k#t v'$!tt k&ly&k A halat ,edugt'k az 0l#$ al'( #$ cink!$an &$$zekac$int!ttak 6 H#r$z k'v#t@ 6 k#rdezte "anna 6 9em r!$$z &tlet( de h!l@ 6 7!ztam a term!$z,an 6 Egek8 7't l#tezik !lya$mi( amit te nem h!zt'l magaddal@ A l'ny kunc!g!tt 6 Fdd meg a k'v#dat 6 v'la$z!lta 6( ut'na .edig vigy#l $z#.en haza8 "anna !tth!n a m!$!gat*,a tette a halat >aj!n Finn eml#k$zik r'( h!gy mindez egy$zer m'r megt&rt#nt vel0k@ Akk!ri,an /ama$ /iuicharan,an eg#$zen addig !tt maradtak a .art!n( amg meg nem #rkezett a dag'ly Akk!r a hal )en$#ge$ v!lt >aj!n ma e$te i$ #..en -gy )!g zleni nekik@ A#gen gyakran el%)!rdult( h!gy a .art!n $0t&tt#k meg a halat( m#gi$ az az e$te v!lt a legeml#kezete$e,, Fergu$ #$ Dind$ay i$ !tt v!lt( #$ Fergu$ akk!r m'r heve$en udvar!lt a ,ar'tn%j#nek Qgy "anna #$ Finn i$ egym'$nak $zentelhette )igyelm#t Ahh!z teh't( h!gy minden $im'n menjen( ma i$ n#gye$,en kell lemenni0k a .artra "anna )elhvta az a$$z!nyt 6 5udt!k $zerezni ,#,i$zittert ma e$t#re@ Demenn#nk a .artra halat $0tni 6 Aagy!g* &tlet 6 lelke$edett Dind$ay 6 7'nyra menj0nk@ 6 9y!lcra 7!zzat!k egy 0veg v&r&$,!rt8 M#g a term#$zet i$ a kez0kre j't$z!tt( #..en a.'ly v!lt A )#r)iak a t0zet #le$ztgett#k( "anna el%k#$ztette a halat( Dind$ay .edig meg$z!.tatta a ki$,a,'t 6 >alami az#rt m#g$em $timmel 6 m!ndta az a$$z!ny 6 9#gy helyett m!$t &ten vagyunk( vagy ink',, heten( ha az !tth!niakat i$ ,ele$z'm!l!m A l'ny $zve &$$ze$z!rult ;y!r$an elka.ta a tekintet#t( Dind$ay az!n,an #$zrevette( h!gy meg,'nt*d!tt 50

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Megl't!d( neked i$ le$z nem$!k'ra8 6 Aem#lem 6 m!ndta a l'ny minden meggy%z%d#$ n#lk0l 6 7!gy haladt!k@ 6 k#rdezte $utt!gva Dind$ay 6 Eml#k$zik m'r valamire@ 6 S!k mindenre( c$ak #..en arra nem( amire a legj!,,an kellene1 6 5al'n $egthetn#l neki egy kic$it8 /#l!zga$$ r'( h!gy az!n a ,iz!ny!$ ny'r!n ezt vagy azt c$in'lt't!k egy0tt 6 9em i$ tud!m 6 ,iz!nytalank!d!tt "anna 6 A .ajta m#g ninc$ ,e)edve 6 jegyezte meg Dind$ay egy ki$ $z0net ut'n 6 =$ egy dara,ig nem i$ le$z 6 Ezek $zerint Angu$ n'lat!k )!g d!lg!zni@ Dind$ay ,*lint!tt( #$ a k#t n% &$$zekac$int!tt 6 Finn mag'nkv0l le$z a m#regt%l8 6 m!ndta "anna A na.lemente l#legzetel'llt*an gy&ny&r: v!lt A hal kit:n%en $iker0lt( $ vac$!ra ut'n Dind$ay lehevert a .!kr*cra( )ej#t a )#rje &l#,e hajt!tta( #$ Fergu$ $zerelme$en n#zte A ki$,a,a m#lyen aludt a k!$ar',an Finn "ann'h!z )!rdult 6 Semmi kedvem ezt n#zni eg#$z e$te8 ;yere( hagyjuk itt ezt a gerle.'rt( $#t'ljunk egyet8 >#gigmentek a .art!n( 't a $zikl'k!n( eg#$zen addig( amg el nem #rtek arra a helyre( ah!l a ki$ S!.hie?nak ,e$z!rult a l',a 6 Ma mentek haza 6 m!ndta a )#r)i 6 9agy $zerenc$#j0k v!lt 6 9e i$ ,e$z#lj0nk r*la8 6 r'zk*d!tt &$$ze a l'ny a r!$$z eml#k hat'$'ra 6 Finn 'tkar!lta a v'll't( gy )!lytatt'k -tjukat a .art ment#n A t'v!l,*l id'ig hallat$z!tt( ah!gy a )*k'k ,elevetik magukat a vz,e( #$ nagy!kat ki'ltanak A )#r)i 6 mintha att*l )#lt v!lna( h!gy megt&ri a .illanat var'z$'t 6 v#gtelen0l la$$an haj!lt le a l'nyh!z( h!gy megc$*k!lja Majd !lyan $z!r!$an &lelte mag'h!z( h!gy "anna m#g a $zvver#$#t i$ hall!tta 6 Annyira hi'ny!zt'l8 Jlyan r#g*ta nem v!ltunk gy egy0tt( nyug!dtan( ,#ke$$#g,en Mintha mindig k&z#nk 'llt v!lna valami <'rc$ak tudn'm( h!gy mic$!da8 A l'nynak egyre heve$e,,en vert a $zve 6 Az#rt nem #rtheted( mert $!k mindent el)elejtett#l 6 m!ndta gyeng#den 6 5al'n egy $z#. na.!n e$zed,e )!g jutni 6 M!ndd( "anna( az!n a ,iz!ny!$ ny'r!n1 6 kezdte *vat!$an a )#r)i 6( t&rt#nt akk!r valami( amivel meg,'nt!ttalak( #$ amir%l nem tud!k@ 6 9em ,'nt!tt'l meg $emmivel 6 v'la$z!lta a l'ny 6 Ke val*,an t&rt#nt valami( amire $zeretn#m( ha vi$$zaeml#kezn#l Finn a tengert ,'multa 6 Egy #rzem( m#gi$ )'jdalmat !k!ztam neked 6 <iz!ny!$ $zem.!nt,*l igen( de m!$t m'r tud!m( h!gy nem tehett#l r*la8 6 9agy ,aj lenne( ha $!ha t&,,et nem jutna az e$zem,e@ A l'ny megr'zta a )ej#t 6 Akk!r #n majd elme$#lem neked Ke rem#lem( e$zed,e jut 6 Ngye( egy$zer m'r v!ltunk itt gy@ Mintha r#mlene valami1 Fergu$ #$ Dind$ay( a )*k'k ki'lt!z'$a( #$ akk!r i$ MacBhirtert%l c$*rtuk a halat1 6 Szem,e)!rdult a l'nnyal 6 5eh't erre megy ki a j't#k@ Eml#keznem kellene@ "anna ,*lint!tt( #$ mag',an im'dk!z!tt( h!gy $iker0lj&n 6 Eml#k$zel valamire@ 6 H#k ruha v!lt rajtad 6 Dind$ay #$ Fergu$ akk!r i$ egym'$$al v!ltak el)!glalva 6 $egtett neki a l'ny 6( ez#rt akk!r i$ $#t'lni ment0nk 51

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 =n .edig megc$*k!ltalak >agy m#g m'$ i$ t&rt#nt@ 6 Akk!r e$te nem 6 5al'n a $z0let#$na.!d!n@ Arra egy'ltal'n nem eml#k$zem 6 >ide!)elv#tel i$ k#$z0lt( majd k&lc$&nad!m neked 6 "anna )el'ga$k!d!tt( #$ megc$*k!lta a )#r)i 'll't 6 M!$t vi$z!nt ideje vi$$zamenni( Fergu$ #$ Dind$ay m'r ,izt!$an agg*dik miattunk A h'za$.'r m'r -tra k#$zen 'llt A l'ny elk&$z&nt t%l0k( Finn az!n,an egyre c$ak a kihuny*,an l#v% t0zet ,'multa 9em$!k'ra %k i$ $zedel%zk&dtek 7aza)el# nem $!kat ,e$z#ltek a )#r)i a g!nd!latai,a m#lyedt( #$ "anna egyre j!,,an ,z!tt ,enne( h!gy )el$zakad a h!m'ly( $ az a )ekete lyuk eml#kkel telik meg Ah!gy haza#rt( )elhvta az #de$anyj't 6 A .#ntek miatt kere$lek 5ele)!n'lt m'r 7elen@ >alamit )elt#tlen0l el kell neked m!ndan!m1 "anna eg#$z h#ten izgat!ttan v'rta a .#nteket Mindent g!nd!$an el%k#$ztett M!$t i$ a $z0lein#l le$z a $z0let#$na.i .arti( #$ m!$t i$ mindenki elj&n majd( <ill #$ 7elen( Fergu$ #$ Dind$ay meg m#g n#h'nyan A l'nynak r'ad'$ul a munkahely#n i$ $!k tennival*ja akadt <etty <uchant kedden hazaengedt#k a k*rh'z,*l( #$ az id%$ a$$z!ny m#g zavarta,, v!lt( mint valaha "anna hi',a k#rt $egt$#get a klinik't*l #$ a $z!ci'li$ munk'$!kt*l( v#g0l nem l't!tt m'$ meg!ld'$t( #rte$tette Finnt 6 <etty <uchant kedden hazaengedt#k a k*rh'z,*l 9inc$ $enki( aki 'lland*an mellette lenne <etty nem #rti( itt mi#rt ninc$ c$eng%( amellyel a n%v#rt hvhatja 9em hagyhatjuk mag'ra( Finn( m#g $aj't mag',an i$ k'rt tehet8 Az !rv!$ nem$!k'ra meg i$ #rkezett( #$ megviz$g'lta az a$$z!nyt 6 Felel%tlen$#g8 7!gy engedhett#k ki ilyen 'lla.!t,an@ <etty &$$zet&rten gu,,a$zt!tt a hinta$z#k,en Finn k&zele,, h-z!tt egy $z#ket( #$ le0lt mell# 6 "* na.!t( <etty8 7!gy #rzi mag't@ 6 Maga kic$!da@ 6 Az id%$ a$$z!ny hal'lra r#m0lt 6 9em tud!m( h!l vagy!k Az!nnal m!ndj'k meg( h!l vagy!k8 6 Jtth!n van( <etty( a $aj't h'z',an 6 )elelte gyeng#den Finn ? 9em eml#k$zik@ Az a$$z!ny k&r,en#zett 6 M#g $!ha nem j'rtam itt 7!l van az a kedve$ )iatal l'ny( aki mindig ,ej&tt h!zz'm@ Ftt )#lek1 6 7!gyan engedhett#k ki ilyen 'lla.!t,an@ 6 k#rdezte i$m#t )elh',!r!d!ttan a )#r)i 6 >al*$zn:leg a c$al'dja akarta Azt 'llt!tt'k( %k majd g!nd!$k!dnak r*la1 6 m!ndta "anna 6 M!$t azt'n el#g v!lt8 6 Finnt el)!gta a m#reg 6 Elegem van e,,%l az eg#$z,%l8 <ettynek az #let#,e ker0lhet( ha mag'ra hagyjuk1 Felhvta /raigm!re?,an az &regek !tth!n't( #rte$tette %ket Mr$ <uchan #rkez#$#r%l( majd ment%t hv!tt 6 Ftt marad$z( amg a ment% meg#rkezik@ 6 )!rdult azt'n "ann'h!z A l'ny elm!$!ly!d!tt 6 >an m'$ v'la$zt'$!m@ 6 9inc$ 6 )elelte a )#r)i egy kic$it nyug!dta,,an 6 Sajn'l!m( de az ilye$mi kih!z a $!dr!m,*l8 6 Engem i$( de itt marad!k( #$ mindent elrendezek 6 7a v#gezt#l( tal'lk!zunk a rendel%,en A l'ny ,*lint!tt 52

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Ngye nem )elejtetted el a .#ntek e$t#t@ 5ud!d( a .artit a $z0leimn#l 6 Eja,, utaz'$ a m-lt,a@ 6 k#rdezte a )#r)i 6 9e agg*dj( "anna( a te $z0let#$na.!dat a vil'g minden kinc$##rt $em mula$ztan'm el8 10 FE"E4E5 "anna $z0let#$na.j'n ugyan!lyan kelleme$ meleg g#rkezett( mint h#t #vvel ezel%tt Fgaz( a ,-c$- m!$t egy na..al k!r',,ra e$ett "anna eg#$z na. j*kedv: v!lt Sietett( h!gy a d#lel%tt )!lyam'n v#gigl't!ga$$a a ,etegeit Nt!lj'ra hagyta Finn #de$anyj't( "e$$ie?t 6 Szervu$z( kedve$8 <!ld!g $z0let#$na.!t8 6 "e$$ie( k&$z&n&m( h!gy g!nd!lt r'm8 Az id%$ a$$z!ny elnevette mag't 6 9em v!lt neh#z( Finn na.!k *ta m'$r*l $em ,e$z#l 7i'nyz!l( az*ta nem l'ttalak( ami*ta a )iam maga l'tja el a $e,emet 6 9ekem i$ hi'nyz!tt8 6 "anna 't&lelte az a$$z!nyt 6 Aem#lem( m!$t majd megint t&,,$z&r tal'lk!zunk "e$$ie v#gigm#rte a l'nyt( majd meg)!gta a karj't( mag'h!z h-zta( #$ ,izalma$an a )0l#,e $-gta: 6 A )iam m#g mindig $zeret t#ged 6 =n i$ azt hi$zem 6 v'la$z!lta halkan( de meggy%z%d#$$el "anna( #$ )elegyene$edett 6 5&,,$z&r nem )!g!m hagyni( h!gy meg$z&kj&n el%lem Ke m!$t t&r%dj0nk ink',, a l','val8 Finn rende$en ell'tta@ 6 Fgen( v#gre elkezdett gy*gyulni "anna megn#zte a $e,et( amely m'r $z#.en hege$edett( ,'r m#g nem lehetett r*la levenni a k&t#$t 6 7#t)%n kic$er#lj0k 6 m!ndta a l'ny 6 Megengedi Finn( h!gy te c$in'ld@ 6 Megl'tja( "e$$ie( h#t)%n m'r a tenyerem,%l )!g enni Az a$$z!ny )elkacag!tt 6 Mindig i$ azt tette( "anna8 <'r -gy lett v!lna8 6 $*hajt!tt mag',an a l'ny( de a rem#ny !tt #lt a $zv#,en 6 Mic$!da( a te ,ak!d nyert@ 5&rt#nnek m#g c$!d'k8 Fergu$ nem t&r%d&tt ,ar'tja #lcel%d#$#vel( t-l$'g!$an i$ el#gedett v!lt mag'val ahh!z( h!gy a.r*$'g!k miatt )&l,!$$zant$a mag't 6 Felk#$z0lt#l a )ut'$ra@ 6 k#rdezte 6 Fgen =$ te@ 6 9an'8 =$ a $zalmala,dad!,'$ra i$ Egy$zer )!rdult el%( h!gy nem #n nyertem( h#t #vvel ezel%tt Finn k#telkedve n#zett a ,ar'tj'ra 6 5al'n #n v!ltam a gy%zte$@ 6 Fgen( akk!r ver$enyezt#l ut!lj'ra 6 Fergu$ Finn v'll'ra tette a kez#t 6 9e agg*dj( majd $z#. la$$an minden megvil'g!$!dik1 Finn a )ej#t r'zta 6 Ennyi #v ut'n aligha 6 Majd megl'tjuk8 Ke neh!gy azt hidd( h!gy mer% $ajn'lat,*l nyerni hagylak8 Finn elnevette mag't 6 9em i$ v'rtam v!lna el t%led E,,en a .illanat,an meg)-jt'k a k0rt&ket( #$ kezdet#t vette a ver$eny "anna a k0zd%t#r $z#l#r%l n#zte a ver$enyt 9#h'ny turi$ta i$ ,enevezett( #$ egyre j!,,an el$za,adultak az indulat!k A k&z&n$#g $!rai,*l t&,,en ,ekia,'ltak( h!gy ,uzdt$'k a ver$enyz%ket Az itteniek $z'm'ra az v!lt a t#t( h!gy megv#dj#k a mund#r ,ec$0let#t 5G

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

Semmi e$#ly0k a turi$t'knak( g!nd!lta a l'ny A ver$eny r#gi hagy!m'ny v!lt( $zalmala,dad!,'$,*l( kala.'c$vet#$,%l( k&t#lh-z'$,*l #$ )ut'$,*l 'llt "anna nem v!lt egyed0l( Dind$ay i$ elj&tt a gyerekeivel A l'nynak &$$ze$z!rult a $zve( amik!r e$z#,e jut!tt( h!gy h#t #ve Finn nyerte meg a $zalmala,dad!,'$t "anna m!$t i$ c$*k!t g#rt a gy%zte$nek 6 M!$t az eny#m le$z a ,a,#r8 6 m!ndta Finn Fergu$nek 6 /$ak a te$temen kere$zt0l8 6 nevetett Fergu$ 6 Fergu$ <aird( ha j*l tud!m( h'za$em,er vagy8 6 )igyelmeztette Dind$ay A $z*.'r,aj 'ltal'n!$ der0lt$#get v'lt!tt ki( majd kezdet#t vette a k0zdelem A $zalmala,d't mindig maga$a,, akad'ly!n kellett 'td!,ni a va$vill'val( mindenki h'r!m$z!r .r*,'lk!zhat!tt( #$ ha harmadikra $em $iker0lt( kie$ett >#g0l m'r c$ak Finn #$ Fergu$ maradt ver$eny,en Amik!r az ut!l$*( mindent eld&nt% d!,'$ k&vetkezett( "ann'nak nyirk!$ lett a tenyere izgalm',an Finn la,d'ja hatalma$ v,en re.0lt 't az akad'ly )elett( mg Fergu$nek egyetlen 0t#$e $em $iker0lt A t&meg ujj!ng!tt A l'ny !da$zaladt a )#r)ih!z( #$ $zenved#lye$en megc$*k!lta 6 Mindenki ,enneteket n#z 6 ? $-gta !da Fergu$ 6 Akk!r i$ #n nyertem8 6 ki'lt!tta Finn( #$ diadalitta$an n#zett k&r0l Fergu$ v'g!tt egy grima$zt 6 9ekem i$ )elt:nt( engedd meg( h!gy gratul'ljak8 6 Majd kihv*an h!zz'tette: 6 A )ut'$ m#g h'travan8 Finn az!n,an meg $em hall!tta( annyira el v!lt telve a gy%zelm#t%l 6 A gy%zte$ ka.hatna m#g egy c$*k!t@ 6 k#rdezte #v%dve "ann't*l 6 /$ak ha -jra el$% le$z8 6 )elelte $zig!r-an a l'ny A )#r)i v'gyak!zva n#zett r' 6 Akk!r megint nyerni )!g!k "* lenne egy ki$ c$!k!l'd#( att*l -j er%re ka.n#k 6 5e$$#k8 6 m!ndta m!$!ly!gva a l'ny( #$ a z$e,#,%l el%h-z!tt egy t',la c$!k!l'd#t 6 "*( h!gy g!nd!lt'l r' 6 )!rdult "ann'h!z eli$mer%en a )#r)i 6 Akar!d( h!gy mindent ,eleadjak@ A l'ny nem v'la$z!lt( de a tekintete el'rulta( h!gy ezt $zeretn# Hezdet#t vette a ver$eny "anna idegei .attan'$ig )e$z0ltek Az e$em#nyek eddig .!nt!$an -gy zajl!ttak( mint h#t #vvel ezel%tt 7a minden j*l megy( ma e$te $iker0l elc$alnia Finnt a .ajt',a( #$ a )#r)i $#r0lt eml#kezet#,en az ut!l$* hi'nyz* l'nc$zem i$ a hely#re ker0lhet A l'ny c$aknem ,ele,etegedett az izgal!m,a Jlyan )#lelem lett -rr' rajta( h!gy ha Dind$ay nem c$ittja le( a j*zan e$z#t i$ elve$ztette v!lna Mi le$z( ha nem $iker0l@ Mi le$z( ha Finn $emmire $em )!g eml#kezni a,,*l( ami az!n a ny'r!n k&zt0k t&rt#nt@ 6 9e g!nd!lj m!$t erre8 6 nyugtatgatta az a$$z!ny 6 Megl't!d( $iker0lni )!g8 6 <'r igazad lenne8 9#ha val*,an -gy #rzem( rem#nytelen az eg#$z8 A ver$enyz%k la$$an elt:ntek a t'v!l,an( majd tettek egy k&rt( #$ hamar!$an i$m#t )el,ukkantak A t&meg a c#l$zalagh!z ny!mult M'r me$$zir%l lehetett l'tni( h!gy Finn #$ Fergu$ )ut az #len( a t&,,iek me$$ze lemaradtak m&g&tt0k Az ut!l$* m#terekn#l Finn minden marad#k erej#t &$$ze$zedte( #$ valamivel Fergu$ el%tt #rkezett a c#l,a A k#t )#r)i ala.!$an el)'radt( leveg% ut'n ka.k!dtak Fergu$ elny-lt a )&ld&n( #$ !nnan nevetett )&l vet#lyt'r$'ra 6 Majdnem elka.talak8 6 /$ak majdnem 6 lihegte Finn 6 Egy#,k#nt igazad van( el#gg# kij&ttem a gyak!rlat,*l8 6 Majd a mellette 'll* "ann'h!z )!rdult 6 =$ mik!r ka.!m meg a c$*k!mat@ 5L

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 Meg i$ )ulladn'l t%le8 6 #v%d&tt vele a l'ny 6 F-jd ki magad( azt'n zuhany!zz le8 A $z0leimn#l majd tal'lk!zunk Akk!r megka.!d a c$*k!dat A )#r)i elk!m!ly!d!tt + i$ idege$( g!nd!lta a l'ny( #$ ett%l a .erct%l )!gva valah!gy $!kkal j!,,an #rezte mag't Finn a k!nyhaa,lak,*l )igyelte( ah!gy alk!ny!dik 5udta( h!gy ma e$te t&rt#nni )!g valami Megn#zte a "anna $z0let#$na.j'n k#$z0lt vide*t( #$ az eg#$z !lyan idegennek t:nt Ma e$te vi$z!nt r' )!g j&nni( mi i$ t&rt#nt akk!r <ec$ukta a $zem#t( e$z#,e jut!ttak az #de$a.ja $zavai: S!ha ne dugd a h!m!k,a a )ejedet( )iam8 9#zz mindig $zem,e a d!lg!kkal8 6 7a tudn'd( mennyit kere$telek8 6 $z*lalt meg "anna a h'ta m&g&tt 6 5'nc!lni $zeretn#k veled A )#r)i meg)!rdult( l'tta( h!gy a l'ny i$ ,iz!nytalan a d!lg',an H#zen )!gta( #$ mag'val h-zta az #tkez%,e A ,-t!r!kat kivitt#k( #$ nyitva hagyt'k a tera$zra vezet% ajt*t Dind$ay #$ Fergu$ la$$-t t'nc!ltak a )#lh!m'ly,an Finn 'tkar!lta a l'nyt( #$ mag',an meg'lla.t!tta( mennyire &$$zeillenek "anna a c$.%j#n#l &lelte 't a )#r)it( melle h!zz'#rt a m'$ik mellka$'h!z Finn -gy #rezte( a l'ny minden m!zdulat'ra gy!r$a,,an l0ktet erei,en a v#r "anna m#lyet $*hajt!tt( egyre $z!r!$a,,an $imult h!zz' =rezte( h!gy a )#r)i majd $z#t.attan a )e$z0lt$#gt%l Meg'llt( gyeng#den k#zen )!gta Finnt( #$ a terem,%l kivezette a kert,e 6 5art!z!m neked egy c$*kkal 6 $-gta a )0l#,e Meg$im!gatta a )#r)i arc't( #$ $z'j't a $z'j'ra ta.a$zt!tta Finnt el&nt&tte a v'gy( telje$ erej#,%l mag'h!z $z!rt!tta a l'nyt( #$ $zenved#lye$en vi$z!n!zta a c$*k!t 6 ;yere8 6 c$',t!tta "anna 6 Ftt $emmi $z0k$#g r'nk A )#r)i t#t!v'n k&vette 6 7!v' akar$z menni@ 6 Az &,&lh&z A l'ny meg'llt #de$a.ja aut*ja mellett 6 9e menj0nk ink',, az eny#mmel@ 6 k#rdezte Finn "anna a )ej#t r'zta A )#r)i nem akad#k!$k!d!tt t!v',, 5al'n ennek i$ jelent%$#ge van a,,an( ami h#t #vvel ezel%tt t&rt#nt@ A l'ny( mint mindig( m!$t i$ gy!r$an hajt!tt Finn tant!tta meg vezetni( a gy!r$hajt'$r*l m#g$em tudta le$z!ktatni "anna ,ekanyar!d!tt a .ajt'h!z vezet% -tra( az #.0let el# #rve meg'llt!tta a k!c$it( #$ ki$z'llt A c$!magtart*,*l el%vett egy takar*t( #$ elindult a .ajta )el# A )#r)i $z* n#lk0l k&vette A .ajta ,ej'rat'n'l a l'ny letertette a .!kr*c!t( innen c$!d'lat!$ kil't'$ nylt a c$illag!$ #g,!lt alatt dereng% &,&lre A )#r)i 'lmai,an i$ #..en gy ragy!gtak a c$illag!k( #$ az 'l!mk#.eken a l'ny i$ ugyanazt a ruh't vi$elte( mint m!$t Egy dara,ig1 "anna helyet c$in'lt maga mellett a takar*n( a )#r)i le0lt( a l'ny .edig az!nnal t'mad'$,a lend0lt Szenved#lye$en megc$*k!lta Finnt( l'za$an g!m,!lgatni kezdte az ing#t( majd kez#vel v#gig$imt!tt meztelen ,%r#n Finn kv'nta a l'nyt( #vek *ta mindig c$ak %t akarta( #$ m!$t m'r nem tud!tt uralk!dni mag'n Aemeg% k#zzel )!lytatta a vetk%z#$t( #$ c$!d'lattal n#zte( ah!gy "anna ki,-jik a ruh'j',*l A ruha alatt 6 #..en -gy( mint az 'lmai,an 6 nem vi$elt $emmit 6 Szere$$ engem( Finn8 6 $utt!gta izgal!mt*l el)-l* hang!n "anna A )#r)i nem i$ akart m'$t( mint h!gy a karj',a z'rha$$a( c$*k!lha$$a( #$ elmer0lj&n a $zenved#ly,en Dehet( h!gy egy #leten kere$zt0l ,'nni )!gja( m!$t m#g$em tud!tt ellen'llni neki( #$ $im!gatni kezdte "anna te$t#nek vir'gillata v!lt( mintha egyene$en az 55

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

#denkert,%l j&tt v!lna ide h!zz' Finn,en i$ )elt'madt valami %$i )#r)ier%( $ amik!r a l'ny c!m,ja a c$.%je k&r# )!n*d!tt( alig tud!tt m'r uralk!dni mag'n 6 /$ak la$$an8 6 $utt!gta "anna az!n,an m'r nem hall!tta Finn #rezte a l'ny te$t#nek k#je$ v!nagl'$'t( izz* $zenved#lye $!d!rta %ket a ,etelje$0l#$ )el# 6 Da$$a,,an( "anna8 <%ven van id%nk1 6 9em8 6 A l'ny k#je$ $ik!ly!kat hallat!tt 6 Finn( k#rlek1 A )#r)i megremegett( #$ m'r nem tudta t0rt%ztetni mag't t&,,# Tt&lelte a l'nyt( ,elehat!lt( majd la$$-( 0teme$ m!zg'$,a kezdett Egy id% m-lva Finn t!rk',*l vad ki'lt'$ t&rt el%( $z'rny'ra ka.ta a $z#l( #$ m'r vitte i$ az &,&l )el#( h!gy c$ak -gy vi$$zhangz!tt a ki$ $ziget )elett E,,en a .illanat,an ,el#ha$t!tt a )eli$mer#$: mindez nemc$ak 'l!m v!lt( egy$zer r#gen a val*$'g,an i$ megt&rt#nt vel0k8 Egym'$ mellett )ek0dtek a takar*n( a l'ny gyeng#den $im!gatta Finn meztelen ,%r#t 6 "anna@ 6 7m@ 6 Szeretlek A l'nynak a ,!ld!g$'gt*l k&nny $z&k&tt a $zem#,e 6 =n i$ $zeretlek t#ged8 6 Azt hittem( h!gy c$ak 'lm!dtam az eg#$zet8 M!$t -jra elj't$z!ttuk a jelenetet@ A l'ny ,*lint!tt 6 A.ait?anyait ,eleadtam 6 Mindene$etre j*l $iker0lt 6 nevetett a )#r)i 6 R( m!$t m'r tud!m( mit ve$ztettem el8 Ezut'n t&rt#nt az a ,ale$et( #$ mindenr%l meg)eledkeztem8 5e .edig ,!$$z-,*l kikezdt#l azzal a Michaellal@ "anna nagy!t n#zett 6 Hi az a Michael@ 6 Az a craigm!re?i )ick* 6 MattheV?ra g!nd!l$z@ Ngyan8 H&zt0nk $!$em t&rt#nt $emmi 6 Ke h't a terhe$$#ged1 6 Finn hirtelen el$'.adt 6 >agyi$ ez azt jelenti1 9em lehet igaz8 6 $utt!gta 6 A gyerek t%lem v!lt1 6 Mag'h!z $z!rt!tta a l'nyt( #$ lec$*k!lta az arc'r*l a k&nnyeket 6 7a ,eleg!nd!l!k( h!gy min ment#l kere$zt0l1 Azt kellett hinned( h!gy $emmit $em jelentett#l nekem1 6 Jlyan nagy $z0k$#gem v!lt r'd 6 $utt!gta a l'ny 6 El%$z&r mindent megg#rt#l( ut'na .edig m#g c$ak )el $em hvt'l Arra i$ gyanak!dtam( h!gy a.'m keze lehet a d!l!g,an 6 Azt hi$zed( le tud!tt v!lna ,e$z#lni r*lad@ 6 5ele v!ltunk tervekkel( meg,e$z#lt0k( h!gy &$$zeh'za$!dunk Nt'na elment0nk a $z0leimhez( #$ te $!k'ig ,ent v!lt'l a.'mn'l Amik!r kij&tt#l( c$ak annyit m!ndt'l( h!gy a.'m ki!ktat!tt1 Azt m!ndta( v'rnunk kell( amg ,e)ejezz0k az i$k!l't 6 Azt akar!d ezzel m!ndani( h!gy megk#rtem a kezedet@ "anna ijedten n#zett a )#r)ira H&nnyen lehet( h!gy err%l i$ meg)eledkezett 6 I$$ze akartunk h'za$!dni@ 6 Finn hangja idegen0l c$engett 6 5erm#$zete$en meg#rtem 6 m!ndta a l'ny 6( ha megv'lt!ztak az #rzelmeid ir'ntam 5al'n #n v!ltam t-l er%$zak!$ Fgen( m'$!k i$ m!ndj'k( h!gy nagy!n ,e)!ly'$!ltalak( de hidd el( $!$em akartam( h!gy !lya$mit t#gy( ami1 A )#r)i gyeng#d .illant'$t vetett a l'nyra 6 =n mindig t#ged akartalak 6 Finn elm!$!ly!d!tt 6 9e neve$$ ki( k#rlek8 Szeretn#k v#gre ti$zta vizet &nteni a .!h'r,a

5M

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 9em akartalak kinevetni 6 k!m!ly!d!tt el a )#r)i 6 /$ak $zeretn#lek megnyugtatni Semmi $em t&rt#nt az akarat!m ellen#re( #$ ami az #rzelmeimet illeti( az!k nem v'lt!ztak egy $zemernyit $em M'r vagy negyed $z'zada egy)!lyt',an c$ak t#ged $zeretlek8 A l'ny c$ak la$$an )!gta )el a )#r)i $zavainak #rtelm#t 6 Mit $z*ln'l h!zz'( ha kere$n#nk magunknak egy k#nyelme$ zug!t( #$ megi$m#teln#nk a jelenetet@ Finn elnevette mag't 6 Ftt $em lett v!lna r!$$z( ha ,e)edt#k v!lna a tet%t( c$akh!gy valaki elc$alta a munk'$aimat "ann't ,:ntudat )!gta el 6 9em r!$$zindulat,*l c$in'lta1 7#t #vvel ezel%tt $em v!lt )&l&tt0nk m'$( c$ak a c$illag!$ #g1 6 Aem#lem 6 nevetett a )#r)i 6( nem 'rult't!k el Angu$nek( mi#rt kellett hirtelen )#l,ehagynia a munk't 6 /$ak Dind$ay #$ Fergu$ van ,eavatva Finn )elka.ta a )&ldr%l a l'ny ruh'j't 6 Ilt&zz )el $z#.en( vi$$zamegy0nk Ftt az ideje( h!gy m#g egy$zer ,e$z#ljek az #de$a.'ddal Magukra ka.k!dt'k a ruh'ikat( #$ miut'n elk#$z0ltek( a )#r)i el%h-z!tt a zak*ja z$e,#,%l egy ,!rt#k!t 6 Majdnem el)elejtettem( a $z0let#$na.i aj'nd#k!d1 6 Mi ez@ 9em tud!m el!lva$ni a $&t#t,en8 6 Ad'$v#teli $zerz%d#$ a .ajt'r*l1 Hett%nk nev#re rattam1 6 A )#r)i i$m#t )elnevetett 6 Ma akartam megk#rni a kezedet 5udtam( h!gy h'travan m#g az ut!l$* )elv!n'$( de )!galmam $em v!lt r*la( mi )!g t&rt#nni 6 Felemelte a kez#t( h!gy $egt$en megigaztani a l'ny ruh'j't 6 Magamt*l i$ r'j&hettem v!lna8 5-l val*$zer: v!lt az az 'l!m( #$ h#t #ve mindig c$ak ugyanaz1 A l'ny )el'ga$k!d!tt( h!gy megc$*k!lja a )#r)it 6 =n i$ mindig r*lad 'lm!dtam Ke m!$t m'r vi$$zat#rhet0nk a val*$'g,a( -gyh!gy $z#.en elmegy0nk h!zz'm( #$1 6 9em lehet( "anna( amg nem vagyunk h'za$!k1 6 7'za$!k8 6 ki'lt!tt )el a l'ny 6 Finn( az m#g nagy!n me$$ze van8 6 9em( $zerelmem8 9ek0nk v!lt a vil'g!n a legh!$$za,, jegye$$#g0nk( m!$t m'r egy .ercet $em v'rhatunk t!v',,8 Fele$#g0l ve$zlek( amilyen gy!r$an c$ak lehet8 6 Mit $z*l majd az a.'m@ Finn nevetett 6 =..en % m!ndta nekem hetekkel ezel%tt( h!gy )aragjak v#gre ti$zte$$#ge$ a$$z!nyt ,el%led Akk!r m#g azt hittem( tr#)'l( de m!$t m'r ,izt!$ vagy!k ,enne( h!gy nem lenne ellen#re( ha k!m!lyra )!rdulna a d!l!g A ki$ tem.l!m,an egy g!m,!$t:t $em lehetett v!lna leejteni A )#l$ziget $zinte valamennyi lak*ja elj&tt az e$k0v%re <etty <uchan i$ !tt 0lt "e$$ie Mc;reg!r mellett "*l #rezte mag't az int#zet,en( #$ mi*ta ,ent v!lt( $!kat javult az 'lla.!ta 6 9agy!n $z#. .'r8 6 m!ndta( #$ el#rz#keny0lten t&r&lgette a $zem#t a z$e,kend%j#vel 6 Szerintem i$1 6 )elelte "e$$ie( #$ % i$ $zi.!g!tt 6 M!$t v#gre le$znek majd un!k'id1 6 Uh0m 6 K!ugal ,0$zke lenne a )i'ra 9agy!n ha$!nlt r' "e$$ie ,*lint!tt 6 Fgen( Finn telje$en az a.ja )ia1 5O

/ar!line Ander$!n

Fekete lyuk

2Szvhang 155 3

6 /$ak egyvalamit nem #rtek 6 <etty $utt!gva ejtette ki a $zavakat 6 Mi#rt az #j$zaka kell%$ k&ze.#n tartj'k az e$k0v%t@

5P