You are on page 1of 24

Optymalizacja energetyczna budynkw

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Pytania i odpowiedzi z zakresu certyfikacji energetycznej i auditingu energetycznego dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw.
Pytania te s przykadowymi pytaniami z zakresu tematycznego auditingu i certyfikacji oraz efektywnoci energetycznej i energooszczednoci. BuildDesk Polska nie ponosi odpowiedzialnoci za prawidowo zaznaczonych odpowiedzi i ich wykorzystanie oraz wszelkie konsekwencje wykorzystania poniszego materiau.

Owietlenie
1. Norm ujmujc wymagania dotyczce owietlenia miejsc pracy we wntrzach jest norma: a. PN-EN 12464-1 b. PN-EN 15193 c. PN-EN 12100-2 2. Norm ujmujc wymagania dotyczce charakterystyki energetycznej owietlenia we wntrzach jest norma: a. PN-EN 12464-1 b. PN-EN 15193 c. PN-EN 12100-2 3. wiato, to promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu: a. 10 nm 1 mm b. 380 nm 780 nm c. 780 nm 1 mm 4. Gsto powierzchniow strumienia wietlnego charakteryzuje: a. luminancja b. wiato c. natenie owietlenia 5. Jednostk wiatoci jest: a. kandela b. lumen c. luks 6. Skutecznoci wietlne wietlwek zawieraj si w zakresie: a. 10 25 lm/W b. 50 100 lm/W c. 125 175 lm/W 7. Trwaoci arwek halogenowych s: a. zblione do trwaoci lamp sodowych b. wysze od trwaoci lamp sodowych c. nisze od trwaoci lamp sodowych 8. Zestawem charakteryzujcym arwki tradycyjne jest zestaw: a. skuteczno: 10 lm/W; trwao: 10000 h; wskanik oddawania barw:50

b. skuteczno: 100 lm/W; trwao: 1000 h; wskanik oddawania barw:50 c. skuteczno: 10 lm/W; trwao: 1000 h; wskanik oddawania barw:100 9. wietlwka kompaktowa, w stosunku do arwki tradycyjnej, jest: a. piciokrotnie trwalsza i piciokrotnie skuteczniejsza b. piciokrotnie trwalsza i dziesiciokrotnie skuteczniejsza c. dziesiciokrotnie trwalsza i piciokrotnie skuteczniejsza 10. Temperatury barwowe, ktre nie przekraczaj 3300 K, zwizane s ze wiatem: a. ciepym b. chodnym c. porednim, midzy ciepym a chodnym 11. rda wiata stosowane w owietleniu pomieszcze biurowych powinny charakteryzowa si wskanikiem oddawania barw: a. nie wyszym ni 50 b. nie niszym ni 80 c. zblionym do 100 12. Parametrem charakterystycznym dla opraw owietleniowych jest: a. rodzaj owietlenia b. natenie owietlenia c. kt ochrony 13. Poziomy natenia owietlenia charakterystyczne dla owietlenia sal lekcyjnych i laboratoryjnych to: a. 50 100 lx b. 150 200 lx c. 300 500 lx 14. Olnienie wywoujce odczucie niewygody w procesie widzenia to: a. olnienie przeszkadzajce b. olnienie olepiajce c. olnienie przykre 15. Parametrem charakteryzujcym spadek natenia owietlenia w trakcie eksploatacji owietlenia jest: a. wspczynnik utrzymania b. sprawno owietlenia

c. skuteczno wietlna 16. Sprawno oprawy to: a. strumie oprawy odniesiony do strumienia rda(rde) wiata w oprawie b. strumie oprawy odniesiony do jej mocy c. strumie oprawy odniesiony do wytworzonego natenia owietlenia pod opraw

c. 90 kWh/(m2*r) 25. Wspczynnik nakadu dla energii elektrycznej przy produkcji mieszanej wynosi: a. 3 b. 1,1 c. 0,2

Podstawy prawne
17. rdami wiata, ktre nie wymagaj ukadw stabilizacyjno zaponowych s: a. lampy metalohalogenkowe b. arwki c. wietlwki 18. Jednostk mocy jednostkowej skorygowanej jest: a. W b. W/m 2 c. W/m2 |100lx 19. Jednostk energii jednostkowej jest: a. kWh/r b. kWh/(m2*r) c. kWh/(m2*r)|100lx 20. Sprawno owietlenia w pomieszczeniu nie zaley od: a. rozmieszczenia opraw owietleniowych b. strumienia rde wiata c. wspczynnikw odbicia sufitu, cian i podogi 21. Minimalizowanie mocy instalowanej owietlenia nie polega na: a. zastosowaniu skutecznych rde wiata b. zastosowaniu niskosprawnych opraw owietleniowych c. zastosowaniu owietlenia zlokalizowanego 22. Minimalizowanie zuycia energii elektrycznej na potrzeby owietlenia nie polega na: a. ograniczaniu stopnia olnienia przykrego b. wykorzystaniu wiata dziennego w owietleniu c. redukowaniu natenia owietlenia podczas przerw w pracy 23. Moc jednostkowa owietlenia w pomieszczeniu o powierzchni 100 m , w ktrym zastosowano 10 opraw o mocy 150 W kada, wynosi: a. 0,15 W/m2 b. 1,5 W/m2 c. 15 W/m2 24. W pomieszczeniu o powierzchni 100 m zastosowano 10 opraw o mocy 150 W kada. Jeli owietlenie jest eksploatowane przez 2000 h w roku, to roczne jednostkowe zuycie energii elektrycznej na owietlenie wynosi: a. 30 kWh/(m2*r) b. 75 kWh/(m2*r) 26. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza wiadectwa ? a. Dyrektywa w sprawie efektywnoci kocowej b. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw c. Zielona Ksiga 27. Jaki akty prawny wprowadza wiadectwa energetyczne w Polsce? a. Rozporzdzenie w sprawie przeprowadzenia szkole oraz egzaminu dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania charakterystyki energetycznej budynkw b. Rozporzdzenie w sprawie metodologii sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkw c. Prawo budowlane 28. W jakich sytuacjach wymagane jest sporzdzenie wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku ? a. dla kadego istniejcego budynku b. dla kadego budynku poddanego termomodernizacji c. dla kadego budynku nowego oraz sprzedawanego bd wynajmowanego 29. Sporzdzenie wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach przewidzianych w ustawie jest : a. obowizkowe b. dobrowolne c. wykonywane na yczenie jednej ze stron 30. Za niesporzdzenie wymaganego wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku Prawo Budowlane przewiduje: ? a. Kar pienin b. Uniewanienie umowy sprzeday lub najmu c. Nie przewiduje adnych sankcji 31.Jak dugo jest wane wiadectwo? a. 10 lat b. 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniajcej charakterystyk energetyczn budynku c. bezterminowo 32. W jakich budynkach wiadectwo powinno by umieszczone w widocznym miejscu? a. w szkoach

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne b. urzdach pastwowych c. w budynkach powyej 1000 m2 wiadczcych usugi dla znacznej liczby osb 33. Jakie obowizkowe wyksztacenie wymagane jest od osb mogcych sporzdza wiadectwa? a. nie ma adnych ogranicze b. tytu magistra lub tytu inyniera z obszaru budownictwa, inynierii sanitarnej, architektury, energetyki lub pokrewnych c. tytu inyniera 34. Jaki akt prawny wprowadza pojcie biaych certyfikatw? a. Prawo energetyczne b. Prawo budowlane c. Dyrektywa w sprawie efektywnoci kocowej 35. Co to s biae certyfikaty ? a. dokument powiadczajcy wykorzystanie energii wodnej b. dokument powiadczajcy prowadzenie dziaa zwikszajcych efektywno energetyczn c. dokument powiadczajcy wykorzystanie energii produkowanej w skojarzeniu 36. Jaki mechanizm by wymagany aby Protok z Kioto wszed w ycie ? a. 2 x 55 b. 2 x 25 c. 2 x 75 46. Budynki bdce przedmiotem przedsiwzicia remon37. Co to jest zielony certyfikat? a. dokument powiadczajcy pozyskanie energii z biomasy b. dokument powiadczajcy pozyskanie energii ze rde odnawialnych c. dokument powiadczajcy pozyskanie energii ze soca 38. Dyrektywa o efektywnoci kocowej zakada zmniejszenia zuycia energii do roku 2016 o: a. 7% b. 8% c. 9% 39. Jaki organ pastwowy kontroluje wypenienie zobowiza zwizanych z systemem zielonych certyfikatw a. Urzd Regulacji Energetyki - URE b. Ministerstwo Gospodarki c. Ministerstwo Infrastruktury 40. Na mocy Protokou z Kioto Polska ma obowizek redukcji emisji gazw cieplarnianych do roku 2012 o: a. 4% b. 6% c. 10% 49. Za polityk energetyczn kraju odpowiedzialny jest 41. Wskanik charakterystyki energetycznej wyraany jest: a. kWh/rok b. kWh a. Minister Infrastruktury b. Minister Gospodarki c. Urzd Regulacji Energetyki - URE 48. O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decyduje a. Narodowa Bank Polski b. kady bank udzielajcy kredytw termomodernizacyjnych c. Bank Gospodarstwa Krajowego 47. Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsiwzicie musi prowadzi do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepej wody o: a. 10% b. w ogle nie musi c. 5% towego w rozumieniu Ustawy Termomodernizacyjnej i remontowej to: a. budynki wielorodzinne bdce w uytkowaniu przed rokiem 1973 b. wszystkie budynki wielorodzinne c. budynki wielorodzinne bdce w uytkowaniu przed rokiem 1961 44. Wysoko premii termomodernizacyjnej nie moe wynosi wicej ni: a. 16% kosztw poniesionych na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego b. 20% kosztw poniesionych na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego c. 10% kosztw poniesionych na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego 45. Wysoko premii termomodernizacyjnej stanowi: a. 20% przyznanego kredytu b. 25% przyznanego kredytu c. 15% przyznanego kredytu 43. Premia termomodernizacyjne przewidziana w Ustawie o wpieraniu termomodernizacji i remontw moe by przyznana, jeeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowoduje zmniejszenie rocznych strat energii o: a. 5% b. 25% c. 20% 42. Obowizek sporzdzenia wiadectwa energetycznego powstaje z chwil a. zakoczenia projektu technicznego budynku b. oddania budynku do uytkowania c. zasiedlenia budynku c. kWh/m2*rok

50. Przepisy wykonawcze, do ktrej ustawy okrelaj warunki przyczenia budynku do sieci elektrycznej, to: a. Ustawa Prawo Budowlane b. Ustawa Prawo Energetyczne c. Ustawa Kodeks Cywilny

58. Dla przegrd wewntrznych oddzielajcych cz ogrzewan budynku od nieogrzewanej opr przejmowania ciepa od strony zewntrznej Rse jest rwny: a. oporowi przejmowania ciepa od strony wewntrznej Rsi b. zero c. podwojonemu oporowi Rse dla przegrd zewntrznych 59. Wspczynnik przenikania ciepa przegrody U nie jest zaleny od: a. gruboci poszczeglnych warstw konstrukcyjnych b. wspczynnikw przewodzenia ciepa materiaw z ktrych wykonane s warstwy c. Ciepa waciwego materiaw z ktrych wykonane s warstwy 60. W jakich jednostkach oblicza si opr R? a. (m2*K)/W b. kWh/m2 c. kW/m2 61. Niska warto wspczynnika przewodzenia ciepa materiau wiadczy o tym, e: a. ma on dobre waciwoci izolacyjne b. ma on sabe waciwoci izolacyjne c. nie nadaje si do zastosowania jako materia izolacyjny 62. Ktry z materiaw ma najniszy wspczynnik przewodzenia ciepa: a. elbeton b. styropian c. gazobeton 63. Ktry z materiaw ma najwyszy wspczynnik przewodzenia ciepa: a. drewno b. wena mineralna c. mied 64. Wspczynnik przenikania ciepa okna Uw jest niezaleny od: a. wspczynnika U szklenia b. wspczynnika U ramy okiennej c. wspczynnika g szklenia 65. Wymiary przegrd otaczajcych przestrze ogrzewan obliczamy wg: a. wymiarw zewntrznych b. wymiarw w osiach c. wymiarw cakowitych w osiach 66. Wymiary okien i drzwi przyjmuje si jako wymiary: a. ram okiennych i drzwiowych b. otworw okiennych i drzwiowych w przegrodach c. oszklenia

Podstawy z zakresu ochrony cieplnej budynku


51. Jaka jest zaleno pomidzy wspczynnikiem przewodzenia ciepa , gruboci warstwy materiau d i oporem R: a. R=d* b. R=d/ c. d=R/ 52. Maksymalne wartoci wspczynnikw przenikania ciepa U(max) podane w WT 2008: a. uwzgldniaj dodatek na mostki cieplne b. uwzgldniaj dodatek na mostki cieplne tylko od pyt balkonowych c. nie uwzgldniaj dodatku na mostki cieplne 53. Wymagania dotyczce obrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotycz: a. mostkw cieplnych b. izolacyjnoci cieplnej techniki instalacyjnej c. izolacyjnoci cieplnej przegrd zewntrznych 54. Graniczne wartoci wskanika EP podane w WT 2008 s zalene od: a. konstrukcji przegrd zewntrznych b. wspczynnika ksztatu budynku A/Ve c. lokalizacji budynku 55. Budynek nie speni wymaga dotyczcych ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeeli: a. warto EP budynku bdzie wiksza od wartoci granicznej EP i wspczynniki U przegrd zewntrznych wiksze od wspczynnikw U(max) b. warto EP budynku bdzie wiksza od wartoci granicznej EP i wspczynniki U przegrd zewntrznych mniejsze od wspczynnikw U(max) c. warto EP budynku bdzie mniejsza od wartoci granicznej EP i wspczynniki U przegrd zewntrznych wiksze od wspczynnikw U(max) 56. Wymagania zawarte w WT 2008 zwizane z oszczdnoci energii nie dotycz: a. maksymalnej powierzchni okien b. szczelnoci na przenikanie powietrza c. Zapotrzebowania ciepej wody 57. Wspczynnik g szklenia okrela ile energii cakowitej promieniowania sonecznego: a. zostanie przepuszczone przez szklenia b. odbije si od szklenia c. zostanie pochonite przez szklenie

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 67. Mostki cieplne powoduj w sezonie zimowym: a. podwyszenie temperatury powierzchni przegrody od strony wewntrznej b. obnienie temperatury powierzchni przegrody od strony wewntrznej c. nie wpywaj na temperatur powierzchni przegrody od strony wewntrznej 68. Wspczynnik strat ciepa przez przenikanie Htr nie uwzgldnia straty ciepa przez: a. przegrody b. mostki liniowe c. wentylacj 69. Wspczynnika strat ciepa przez przenikanie Htr nie zaley od a. konstrukcji budynku b. wymiarw budynku c. lokalizacji budynku 70. Warto rwnowanego wspczynnika przenikania ciepa podogi na gruncie Uequiv,bf nie zaley od: a. poziomu wd gruntowych b. zagbienia podogi c. wymiaru charakterystycznego podogi B 71. Wymiar charakterystyczny podogi B nie zaley od: a. pola powierzchni podogi b. cakowitego odwodu podogi c. odwodu podogi uwzgldniajcego tylko dugo krawdzi stykajcych si z rodowiskiem zewntrznym lub przestrzeni nieogrzewan 72. Zwikszenie zagbienia podogi poniej poziomu terenu wpynie w nastpujcy sposb na warto Uequiv,bf : a. nie spowoduje zmiany wspczynnika przenikania ciepa Uequiv,bf podogi b. spowoduje zwikszenie rwnowanego wspczynnika przenikania ciepa Uequiv,bf podogi c. spowoduje zmniejszenie rwnowanego wspczynnika przenikania ciepa Uequiv,bf podogi 73. Wspczynnik przenikania ciepa U dla przegrody, ktrej opr cieplny R wynosi 2,5 m2K/W, jest rwny: a. 0,40 W/m2K b. 0,35 W/m2K c. 0,25 W/m2K 74. Opr cieplny R przegrody, ktrej wspczynnik przenikania ciepa U wynosi 0,30 W/m2K, jest rwny: a. 3,00 W/m2K b. 3,33 W/m2K c. 4,25 W/m2K 79. Ktry akt prawny zawiera wymagania dotyczce wartoci wspczynnikw przenikania ciepa dla przegrd budowlanych ? a. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie b. PN-EN ISO 6946 c. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodyki sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw 80. Ktry dokument zawiera metodyk obliczania wartoci wspczynnikw przenikania ciepa dla przegrd budowlanych ? a. Rozporzdzenie Ministerstwo Infrastruktury w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie b. PN-EN ISO 6946 c. Rozporzdzenie Ministerstwo Infrastruktury w sprawie metodyki sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw 81. Jakie pooenie warstwy izolacyjnej w cianie zewntrznej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku? a. od zewntrz b. od wewntrz c. wszystko jedno 82. Jak wpywa zawilgocenie ciany na jej cechu izolacyjnoci cieplnej? a. obnia U 75. Opr przejmowania ciepa od strony zewntrznej Rse dla przegrd zewntrznych jest rwny: a. 0,13 m2K/W b. 0,17 m2K/W b. podwysza U c. nie wpywa na cechy izolacyjnoci cieplnej 78. Jaka jest maksymalna wymagana warto wspczynnika U dla dachw w budynkach mieszkalnych przy ti>16oC: a. 0,30 W/m2*K b. 0,25 W/m2*K c. 0,20 W/m2*K 77. Jaka jest maksymalna wymagana warto wspczynnika U dla okien w cianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej? a. 1,5 W/m2*K b. 1,7 W/m2*K c. 1,8 W/m2*K 76. Jaka jest obecnie wymagana max. warto wspczynnika U dla cian zewntrznych budynku mieszkalnego przy ti>16oC? a. 0,3 W/m2*K b. 0,25 W/m2*K c. 0,5 W/m2*K c. 0,04 m2K/W

83. Na co wpywa wysoka szczelno okna ? a. Obnia warto U b. Zmniejsza przepyw powietrza c. a i b 84. Ktra waciwo okna NIE wpywa na nisk warto wspczynnika U okna? a. potrjna szyba b. szyba z powok niskoemisyjn c. wysoka szczelno 85. Najwiksze wartoci wspczynnika przenikania ciepa maj: a. mostki cieplne w otoczeniu okien b. mostki cieplne od pyty balkonowej c. mostki w narou budynku 86. Kubatura ogrzewana budynku to: a. pena kubatura ogrzewanego budynku b. kubatura pomieszcze ogrzewanych c. kubatura czci ogrzewanej wraz z otaczajcymi i wewntrznymi przegrodami 87. Wysokie zuycie ciepa na ogrzewanie w starych budynkach jest spowodowane gwnie przez: a. oglnie zy stan techniczny budynkw b. niska jako ochrony cieplnej budynku wynikajca z dawnych przepisw, ktre nie stawiay wysokich wymaga tej dziedzinie c. nieszczelno okien 88. Czy Warunki Techniczne zawieraj przepisy ograniczajce wielko powierzchni okien w nowych budynkach: a. zawieraj takie przepisy b. nie c. nie, zobowizuj jedynie do oglnej dbaoci o oszczdzanie energii 89. Przyjmujc wymiary przegrd jako wymiary zewntrzne mona pomin wpyw mostkw liniowych: a. od pyt balkonowych b. w otoczeniu okien c. w narou budynku 90. Czy Warunki Techniczne zawieraj przepisy dotyczce ochrony przed nadmiernym promieniowaniem sonecznym: a. tak b. nie c. dla niektrych rodzajw budynkw 91. Podane w zaczniku nr 2 do Warunkw Technicznych wartoci wspczynnikw przenikania ciepa dla rnych rodzajw budynkw, s to: a. wartoci maxymalne dopuszczalne b. wartoci zalecane c. wartoci przykadowe

92. Wartoci EP podane w Warunkach Technicznych zawieraj dodatki na zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepej wody, chodzenia i owietlenia. Porwnanie charakterystyki energetycznej ocenianego budynku z danymi wg WT dokonuje si: a. przez porwnanie wskanika EP z sumaryczn wartoci wskanika wg WT b. przez oddzielne porwnanie wskanikw wyliczonych dla ogrzewania ,przygotowania ciepej wody, chodzenia i owietlenia z odpowiednimi skadnikami wartoci EP podanymi w WT c. dowolnie 93. W projekcie budowlanym obowizuje dokonanie analizy moliwoci racjonalnego wykorzystania energii ze rde odnawialnych. Obowizek ten dotyczy: a. wszystkich budynkw b. wybranych grup budynkw c. budynkw o powierzchni uytkowej wikszej ni 1000 m2 94. Wraz ze wzrostem wspczynnika ksztatu budynku A/ Ve: a. spada warto graniczna EP podana w WT 2008 b. warto graniczna EP podana w WT 2008 pozostaje bez zmian c. wzrasta warto graniczna EP podana w WT 2008 95. Najwaniejsz cech przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest: a. wspczynnik przenikania ciepa U b. szczelno c. masa

Wentylacja
96. Wentylacj grawitacyjn mona stosowa w budynkach mieszkalnych o wysokoci: a. do 6 kondygnacji naziemnych wcznie b. do 9 kondygnacji naziemnych wcznie c. do 11 kondygnacji naziemnych wcznie 97. W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposb grawitacyjny mona stosowa przewody wentylacyjne zbiorcze gdy: a. do przewodw podcza si pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu b. wysoko budynku nie przekracza 4 kondygnacji naziemnych c. w adnym przypadku nie mona stosowa przewodw zbiorczych 98. W budynkach uytecznoci publicznej minimalny strumie powietrza wentylacyjnego przypadajcy na 1 osob nie zaley od: a. rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna) b. stosowania klimatyzacji c. dopuszczenia palenia tytoniu

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 99 Zuycie energii do napdu wentylatora jest (teoretycznie): a. proporcjonalne do wartoci strumienia przepywajcego powietrza b. proporcjonalne do 2 potgi wartoci strumienia przepywajcego powietrza c. proporcjonalne do 3 potgi wartoci strumienia przepywajcego powietrza 107. Sprawno rednioroczna wymiennikw do odzysku 100. Wentylacja grawitacyjna to rodzaj: a. wentylacji naturalnej b. wentylacji mechanicznej c. wentylacji hybrydowej 101. Obliczeniowa temperatura powietrza zewntrznego dla wymiarowania wentylacji grawitacyjnej to: a. +12 C b. temperatura rednioroczna dla danej lokalizacji c. analogiczna do temperatury obliczeniowej dla ogrzewania 102. Cinienie czynne wywoujce przyjmowane jako sia sprawcza w wentylacji grawitacyjnej zaley od: a. od dugoci przewodu wentylacyjnego odprowadzajcego powietrze z pomieszczenia b. od rnicy rzdnej wylotu przewodu wentylacyjnego odprowadzajcego powietrze i rzdnej wlotu chodnego powietrza do pomieszczenia c. od wysokoci wentylowanej kondygnacji 103. Z jakich pokojw w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza: a. ze wszystkich b. z pokojw oddzielonych wicej ni dwojgiem drzwi od pomieszcze pomocniczych, z ktrych odprowadzane jest powietrze, pokojw znajdujcych si na wyszej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego c. tylko z pokojw sypialnych 104. Najmniejsze opory przepywu powietrza (zakadajc stae pole przekroju poprzecznego) posiadaj przewody wentylacyjne o przekroju: a. kwadratowym b. okrgym c. eliptycznym 113. Termin wentylacja hybrydowa oznacza, e : 105. W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora nie posiadajcego regulacji wydajnoci jest: a. niezmienny b. zmienny i zaleny od chwilowych oporw instalacji c. zmienny i zaleny od chwilowych oporw instalacji oraz zmiennych warunkw pogodowych a. do pomieszczenia doprowadzane s dwa przewody nawiewne jeden z powietrzem ciepym drugi z zimnym. b. wentylacja dziaa czasami jak wentylacja naturalna a czasami jak mechaniczna w zalenoci do potrzeb c. pomieszczenie wentylowana jest przez system wentylacji mechanicznej centralnej, wspomaganej dziaaniem wentylatorw wczanych niezalenie w kadym pomieszczaniu 111. W przypadku pomieszcze klimatyzowanych minimalny strumie powietrza wentylacyjnego przypadajcego 1 osob jest : a. wikszy ni w pomieszczeniach wentylowanych b. mniejszy ni w pomieszczeniach wentylowanych c. taki sam jak w pomieszczeniach wentylowanych 112. Jednostk, w ktrej wyraana jest krotno wymiany powietrza w pomieszczeniu jest : a. jednostka niemianowana b. m3/h c. 1/h 110. Ktry zwizek czy si z hemoglobin i moe by przyczyn miertelnego zatrucia w le wentylowanych mieszkaniach wyposaonych np. w piecyki gazowe: a. CO2 b. CO c. CH4 108. Systemy klimatyzacji indukcyjnej (2, 3 i 4 rurowe) to przykad: a. systemu powietrznego b. systemu powietrzno-wodnego c. systemu wodnego 109. W klimacie polskim powietrze dostarczane do pomieszcze przez systemy klimatyzacji powietrznej w okresie zimowym powinno by: a. filtrowane, ogrzewane i nawilane b. filtrowane, ogrzewane i osuszane c. filtrowane i ogrzewane ciepa w systemach wentylacji a. jest rwna sprawnoci temperaturowej wymiennika b. jest mniejsza od sprawnoci temperaturowej wymiennika c. jest wiksza od sprawnoci temperaturowej 106. Nasady kominowe zabezpieczajce przed odwrceniem cigu naley stosowa na przewodach dymowych i spalinowych w budynkach: a. o wysokoci powyej 9 kondygnacji naziemnych b. w budynkach wyposaonych w gazowe podgrzewacze cieplej wody Uytkowej c. usytuowanych w II i III strefie obcienia wiatrem

114. W pomieszczeniach uytecznoci publicznej pozbawionych klimatyzacji w okresie uytkowania w trakcie lata obserwuje si : a. wzrost temperatury powietrza i wzrost wilgotnoci powietrza b. spadek temperatury powietrza i wzrost wilgotnoci powietrza c. wzrost temperatury powietrza i spadek wilgotnoci powietrza 115. W warunkach rzeczywistych strumie powietrza przepywajcy przez nawiewnik okienny o charakterystyce (V=50 m3 p=10 Pa) jest przy /h: a. stay i wynosi 50 m3/h b. jest zmienny lecz zawsze mniejszy od 50 m3/h c. jest zmienny i zaley od chwilowej rnicy cinienia po obu stronach okna

122. W jakim zakresie zmienia si warto wskanika ODP? a. 0 b. 01 c. 11 123. W instalacji chodniczej najwysz temperatur ma czynnik: a. za skraplaczem b. za parowaczem c. za sprark 124. Jaki wskanik charakteryzuje sezonow efektywno energetyczn wytwornicy wody lodowej eksploatowanej w Europie: a. ESEER b. IPLV c. EER 125. Jakie urzdzenie rozprne zapewnia najmniejsze zuycie energii do napdu sprarki w wytwornicy wody lodowej? a. termostatyczny zawr rozprny b. elektroniczny zawr rozprny c. automatyczny zawr rozprny 126. Jakie s skutki podwyszenia temperatury skraplania pary czynnika chodniczego? a. zmniejszenie mocy chodniczej urzdzenia b. nie powoduje adnych zmian c. zwikszenie mocy chodniczej urzdzenia 127. Zeotropowe czynniki chodnicze charakteryzuje (w warunkach staego cinienia) a. staa temperatura wrzenia b. stae stenie roztworu w procesie wrzenia c. zmienna temperatura wrzenia (polizg temperatury) 128. W jakich sprarkach wystpuje objto szkodliwa? a. sprarki spiralne (scroll) b. sprarki tokowe c. sprarki przepywowe 129. Ktra z zalenoci jest speniona w regeneracyjnym wymienniku ciepa obiegu chodniczego: a. spadek temperatury ciekego czynnika rwny jest przyrostowi temperatury pary czynnika b. temperatura ciekego czynnika pozostaje staa c. spadek entalpii ciekego czynnika rwny jest przyrostowi entalpii pary czynnika 130. Jakie s skutki stosowania ekonomizera w wytwornicach wody lodowej? a. podwyszenie cinienia parowania b. zwikszenie waciwej wydajnoci chodniczej c. obnienie cinienia skraplania

Chodzenie
116. Jaka wielko charakteryzuje jako energetyczn chodziarek? a. Efficiency Energy Ratio - EER b. Coefficient Of Performance - COP c. Halocarbon Global Warming Potencjal - HGWP 117. Jaki wskanik charakteryzuje czny wpyw eksploatacji chodziarki na rodowisko? a. GWP b. ODP c. TEWI 118. Ktry z pierwiastkw wchodzcych w skad syntetycznych czynnikw chodniczych powoduje niszczenie stratosferycznej warstwy ozonowej? a. fluor - F b. chlor C c. wodr - H 119. Jaki sygna regulacyjny wykorzystywany jest w termostatycznych zaworach rozprnych? a. temperatura przegrzania pary b. cinienie pary c. strumie masy czynnika chodniczego 120. Jaka powinna by czsto sprawdzania szczelnoci instalacji chodniczej o napenieniu czynnikami z grupy HCFC wynoszcym >30300 kg: a. raz w roku b. co trzy miesice c. co p roku 121. Ktry ze sposobw regulacji wydajnoci sprarek chodniczych jest najkorzystniejszy pod wzgldem energetycznym? a. regulacja dwustanowa (wcz/wycz- on/off) b. regulacja obejciowa (by-pass) c. regulacja inwerterowa

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej


131. W jakich jednostkach wyraony jest wskanik EP? a. kWh/m2*a b. kW c. jest bezwymiarowy 132. Co to jest wspczynnik wi? a. wspczynnik nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej b. wspczynnik korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym c. wspczynnik wykorzystania zyskw sonecznych 133. Wspczynniki wi maj zastosowanie do obliczania wartoci a. energii pierwotnej b. energii kocowej c. energii uytkowej 134. Do obliczenia ktrego wskanika potrzebna jest warto wi a. EK b. EP c. EK i EP 135. Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porwnaniu do zapotrzebowania energii kocowej : a. wiksze b. mniejsze c. wiksze lub mniejsze 136. wiadectwo charakterystyki energetycznej sporzdza si: a. tylko w formie elektronicznej b. tylko w formie pisemnej c. w formie elektronicznej i pisemnej 137. Ile jest stref klimatycznych w Polsce? a. 5 b. 3 c. 7 138. Zapotrzebowanie na energi pierwotna wedug rozporzdzenia to: a. ilo energii dostarczana przez systemy techniczne przeliczona na energi pierwotn b. energia chemiczna paliw kopalnych c. energia paliwa dostarczonego do granicy budynku przez systemy techniczne 139. azienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to: a. cz budynku o jednej funkcji uytkowej b. skadnik strefy cieplnej budynku c. oddzielna cz uytkowa o regulowanej temperaturze

140. Energia kocowa wedug rozporzdzenia to: a. energia dostarczona do granicy bilansowej budynku b. energia paliwa gazowego c. energia efektywnie wykorzystana w budynku 141. W obliczeniu wskanika EK przyjmuje si : a. pole powierzchni uytkowej caego budynku pole powierzchni podogi wszystkich stref cieplnych budynku lub czci budynku stanowicej samodzieln b. cao techniczno-uytkow c. pole powierzchni pomieszcze o regulowanej temperaturze w budynku albo lokalu mieszkalnym 142. Zapotrzebowanie energii kocowej dla budynku jest w porwnaniu do zapotrzebowania energii uytkowej : a. wiksze b. mniejsze c. wiksze lub mniejsze 143. Instalacja chodzenia w budynku wedug rozporzdzenia to: a. centrala klimatyzacyjna lub urzdzenia chodnicze o mocy chodniczej powyej 12 kW instalacja i urzdzenia obsugujce wicej ni jedno pomieszczenie, dziki ktrym nastpuje kontrolowane b. obnienie temperatury lub wilgotnoci powietrza c. instalacja klimatyzacji lub chodzenia w budynku 144. Wspczynniki nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zale od: a. rodzaju nonika energii kocowej b. rodzaju nonika energii kocowej oraz sposobu jego wytwarzania c. rodzaju nonika energii kocowej oraz sposobu jego transportowania 145. Energia pierwotna w budynkach uytecznoci publicznej wyposaonych w instalacj chodzenia jest sum energii pierwotnej: a. do ogrzewania i przygotowania ciepej wody uytkowej b. do ogrzewania i chodzenia c. do ogrzewania, przygotowania ciepej wody uytkowej, chodzenia i owietlenia 146. W przypadku budynku jednorodzinnego wyposaonego w system centralnego ogrzewania z kotem gazowym opalanym gazem ziemnym i kominkiem z paszczem wodnym do obliczenia wskanika energii pierwotnej EP naley: a. przeprowadzi obliczenia oddzielnie dla kadego nonika energii b. przyj wspczynnik nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla biomasy c. przyj redniowaony wspczynnik nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego i biomasy

10

147. W budynku uytecznoci publicznej przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzgldnia si energi na chodzenie jeeli: a. chodzone s przynajmniej dwa pomieszczenia b. jest instalacja chodzenia obsugujca wicej ni jedno pomieszczenie c. chodzona jest caa przestrze uytkowa 148. W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzgldnia si energi na chodzenie jeeli: a. chodzone s przynajmniej dwa mieszkania b. w budynkach mieszkalnych nie uwzgldnia si energii na chodzenie c. jest instalacja chodzenia obsugujca wicej ni jedno pomieszczenie, a budynek nie spenia kryterium metody uproszczonej 149. Wskanik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) oznacza: a. stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii kocowej b. roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej odniesione do powierzchni pomieszcze o regulowanej temperaturze powietrza c. stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii uytecznej pomieszcze o regulowanej temperaturze 150. Wskanik energii kocowej (EK) oznacza: a. sum wszystkich rodzajw energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku b. sum wszystkich rodzajw energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku odniesiona do powierzchni pomieszcze o regulowanej temperaturze powietrza c. stosunek energii kocowej do zapotrzebowania energii uytecznej na cele ogrzewania i przygotowania ciepej wody 151. Jaki rodzaj strat ciepa uwzgldniamy w obliczeniu zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania budynku mieszkalnego ? a. straty przez przenikanie i wentylacj b. straty przez przenikanie, wentylacj i ciep wod c. straty przez przenikanie, wentylacj i chodzenie 152. Co jest miar wspczynnika strat ciepa? a. W/K b. kWh/m2 c. kwh/(m2/K) 153. Co jest miar strat ciepa budynku? a. W/K b. kWh/m2 c. kWh

154. Orientacja przegrody ma wpyw na: a. zyski ciepa od nasonecznienia b. straty przez przenikanie c. straty przez wentylacj 155. Wedug jakich wymiarw okrelamy powierzchnie przegrd zewntrznych budynku dla obliczenia strat ciepa? a. wg wymiarw zewntrznych b. wg wymiarw wewntrznych c. wg wymiarw do osi 156. Jak w obliczeniach zapotrzebowania energii na ogrzewanie naley uwzgldni stosowane w danym budynku stae przerwy lub obnienia poziomu ogrzewania (np. nocne)? a. obniy o % wynikajcy z oceny b. obniy o wielko podan przez administracj budynku c. pomin 157. Wspczynnik przenikania ciepa przez podog na gruncie zaley od: a. zagbienia Z, wspczynnika U dla podogi i parametru B b. wspczynnika U dla podogi i obwodu P c. wspczynnika U i zagbienia Z 158. Dla liczenia wskanika zwartoci (wspczynnika ksztatu) budynku przyjmujemy powierzchni: a. ogrzewan b. przegrd nieprzeroczystych c. wszystkich przegrd otaczajcych kubatur ogrzewana 159. Do oblicze miesicznych strat ciepa przez przenikanie i wentylacj budynku biurowego, w ktrym instalacja pracuje z przerwami nocnymi naley: a. przyj, e instalacja pracuje bez przerw b. Przyj redni waon temperatur pomieszcze z okresu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu c. zmniejszy liczb godzin w miesicu o okres przerw 160. Obliczenia miesicznego zapotrzebowania ciepa naogrzewanie wykonuje si z uwzgldnieniem: a. obliczeniowej temperatury powietrza zewntrznego b. minimalnej temperatury powietrza zewntrznego c. redniej miesicznej temperatury powietrza zewntrznego 161. Wspczynnik strat ciepa przez przenikanie przez przegrody to: a. iloczyn pola powierzchni brutto przegrody i wspczynnika przenikania ciepa b. skorygowany iloczyn pola powierzchni brutto i wspczynnika przenikania ciepa przegrody suma iloczynu pola powierzchni netto i wspczynnika przenikania ciepa przegrody oraz iloczynu dugoci c. liniowych mostkw cieplnych i ich wspczynnikw przenikania

11

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 162. W jakich jednostkach okrelamy wspczynnik strat przez przenikanie? a. W/m2 b. W/(m2K) c. W/K 163. Warto wspczynnika strat przez przenikanie nie zaley od: a. powierzchni przegrd zewntrznych b. konstrukcji przegrd zewntrznych c. strefy klimatycznej 164. Warto liniowego wspczynnika przenikania ciepa mostka cieplnego okrelamy wg: a. normy PN-EN ISO 14683 b. normy PN-EN ISO 6946 c. Warunkw Technicznych jakim powinny odpowiada budynki 165. W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzcych na pyt balkonu poczonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzgldniamy: a. mostek cieplny zwizany z pyt balkonow b. mostek cieplny zwizany z otworem drzwiowym c. a i b 166. W obliczeniu U dla podogi na gruncie uwzgldniamy: a. wspczynniki przejmowania Rsi i Rse b. wspczynnik przejmowania Rsi c. nie uwzgldnia si wspczynnikw przejmowania 167. Podstawa obliczenia Ugr dla podogi na gruncie jest: a. norma PN-EN ISO 6946 b. norma PN-EN ISO 12831 c. obydwie te normy 168. W obliczeniu Ugr dla podogi na gruncie warto Uequiv
,bf

171. Wspczynnik redukcji temperatur btr uwzgldnia rnic midzy: a. temperatur przestrzeni ogrzewanej i temperatur zewntrzn b. temperatur przestrzeni nieogrzewanej i temperatur zewntrzn c. temperatur przestrzeni nieogrzewanej i temperatur wewntrzn 172. Ile wynosi wspczynnik btr dla okna w cianie zewntrznej budynku? a. 0,9 b. 1 c. 0,6 173. Jeeli wspczynnik redukcji temperatur btr jest rwny 0 to: a. temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest rwna temperaturze zewntrznej b. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest rwna temperaturze zewntrznej c. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest rwna temperaturze wewntrznej 174. Jeeli wspczynnik redukcji temperatur btr jest rwny 1 to: a. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest rwna temperaturze zewntrznej b. temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest rwna temperaturze zewntrznej c. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest rwna temperaturze wewntrznej 175. Jeeli wspczynnik redukcji temperatur btr jest mniejszy od 1 to: a. temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest wiksza od temperatury zewntrznej b. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest wiksza od temperatury zewntrznej c. temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest wiksza od temperatury wewntrznej 176. Jaki przepis okrela warto wymaganego ze wzgl-

w porwnaniu do wartoci U dla konstrukcji podogi

jest: a. mniejsza b. wiksza c. moe by wiksza , lub mniejsza 169. Wspczynniki Rsi i Rse dla poaci dachowej nachylonej pod ktem 75% przyjmujemy jak: a. przegrody pionowej b. przegrody poziomej c. z interpolacji midzy wartociami dla przegrody pionowej i poziomej 170. Wspczynnik redukcyjny obliczeniowej temperatury btr stosuje si do: a. przegrd otaczajcych pomieszczenia o temperaturze niszej ni 20oC b. przegrd oddzielajcych od przestrzeni nieogrzewanej lub o mniejszej temperaturze c. przegrd o wartoci U niszej ni wymagana w Warunkach Technicznych

dw higienicznych strumienia powietrza wentylacyjnego? a. Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie b. norma PN-B-03430 c. Rozporzdzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkw 177. Jak warto strumienia pow. wentylacyjnego przyjmujemy dla kuchni bez okna zewntrznego z kuchenk gazow ? a. 30 m3 b. 50 m3 c. 70 m3

12

178. Strumie powietrza wentylacyjnego dla mieszkania M1 z aneksem kuchennym i azienk naley przyjmowa jako rwny: a. jednej wymianie powietrza na godzin b. 80 m3 c. 120 m3 179. Dla budynku bez prby szczelnoci strumie powietrza infiltrujcego mona wyliczy z zalenoci: a 0,2*kubatura wentylowana*Af/3600 b 0,2*kubatura ogrzewana*Af/3600 c 0,05*kubatura wentylowana*n50/3600 180. W obliczeniu strat przez wentylacj warto V0 to a. pojemno cieplna powietrza b. strumie powietrza wentylacji naturalnej c. kubatura pomieszcze wentylowanych 181. Dla budynku z wentylacj naturaln w obliczeniu strat przez wentylacje uwzgldnia si: a. warto strumienia powietrza wentylacyjnego b. warto strumienia powietrza infiltrujcego c. warto strumienia powietrza wentylacyjnego i strumienia powietrza infiltrujcego 182. Dla budynku z wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn w obliczeniu strat przez wentylacje uwzgldnia si: a. warto strumienia powietrza nawiewanego b. warto strumienia powietrza wywiewanego c. warto wiksz ze strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego 183. Czy do strat ciepa przez wentylacj naley dolicza energi nawilania powietrza wentylacyjnego w centrali klimatyzacyjnej? a. tak b. nie c. tak poprzez wspczynnik korekcyjny dla strumienia powietrza bve 184. Zastosowanie w oknach nawiewnikw powietrza automatycznie sterowanych uwzgldnia si w obliczeniach przez : a. wprowadzenie wspczynnika redukcyjnego do wielkoci strumienia powietrza wentylacyjnego b. wprowadzenie wspczynnika redukcyjnego do obliczenia strat przez wentylacj c. nie uwzgldnia si 185. Strumie powietrza infiltrujcego do obliczania wspczynnika strat ciepa na wentylacj, w przypadku wentylacji naturalnej jest to: a. strumie powietrza napywajcego przez nieszczelnoci spowodowany dziaaniem wiatru i wyporu termicznego b. w przypadku wentylacji naturalnej strumienia tego nie uwzgldnia si w obliczeniach

c. 5%*n50*kubatura wentylowana/3600 lub 20%*kubatura wentylowana/3600 186. jeeli wspczynnik strat ciepa na wentylacj wynosi 400 W/K, to oznacza, e: a. do podgrzania powietrza o 10 K naley uy mocy cieplnej 4 kW b. do podgrzania powietrza o 1 K naley uy mocy cieplnej 400 kW c. budynek nie spenia wymaga warunkw technicznych 187. Wspczynnik n50 okrela: a. krotno wymian powietrza przy nadcinieniu 50 Pa b. ilo pomieszcze o powierzchni co najmniej 50 m2 c. krotno wymian powietrza dla obliczeniowego strumienia 50 m3/h na osob 188. We wzorze na miesiczne straty ciepa na wentylacj (Hve *(int,H e)*tM *10-3 kWh/miesic) czas tM oznacza: a. liczb godzin w miesicu z temperatur poniej 12C b. liczb godzin w miesicu c. liczb godzin w miesicu zalen od stosunku zyskw do strat ciepa 189. We wzorze na miesiczne straty ciepa na wentylacj (Hve *(int,H e) *tM *10-3kWh/miesic) temperatura e oznacza: a. redni temperatur powietrza zewntrznego z okresw pracy instalacji wentylacyjnej b. obliczeniow temperatur powietrza zewntrznego dla wentylacji c. redni temperatur powietrza zewntrznego 190. We wzorze na miesiczne straty ciepa na wentylacj (Hve *(int,H e) *tM *10-3kWh/miesic) temperatura int,H oznacza: a. redni temperatur powietrza wewntrznego z okresw pracy instalacji wentylacyjnej dla danego miesica b. obliczeniow temperatur powietrza wewntrznego dla okresu ogrzewania c. redni temperatur powietrza wewntrznego dla danego miesica 191. Warto wspczynnika przepuszczalnoci energii promieniowania sonecznego przez oszklenie g wykorzystuje si do: a. okrelania zyskw ciepa od nasonecznienia b. okrelania strat ciepa przez przegrody przeroczyste c. okrelania wspczynnika przenikania ciepa przez oszklenie 192. We wzorze na wspczynnik strat ciepa na wentylacj (a*ca *k (bve,k *Vve,k,mn ) W/K) wspczynnik bve,k uwzgldnia: a. odchylenia strumienia powietrza wentylacyjnego od wartoci redniej

13

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne b. korekt pozwalajc uwzgldni wzrost strumienia powietrza wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewntrznego c. skuteczno odzysku ciepa, okresow prac instalacji wentylacyjnej, zmian temperatury powietrza nawiewanego przez wymiennik gruntowy 193. Warto obliczeniowa strumienia powietrza wentylacyjnego w przypadku wentylacji naturalnej wynika: a. z pomiarw wymiany powietrza w budynku b. z obowizujcych przepisw dotyczcych intensywnoci wentylacji c. z charakterystyki szczelnoci obudowy budynku 194. Dodatkowy strumie powietrza (Vx) przy pracy wentylatorw wywoany wpywem wiatru i wyporu termicznego zaley midzy innymi od: a. usytuowania czerpni i wyrzutni powietrza b. rnicy pomidzy temperatur powietrza zewntrznego i wewntrznego c. szczelnoci obudowy, iloci nieosonitych fasad 195. Strumie powietrza wentylacyjnego do obliczania wspczynnika strat ciepa na wentylacj, w przypadku wentylacji nawiewno wywiewnej, jest: a. sum strumienia powietrza nawiewanego i usuwanego wikszym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego minus strumie b. powietrza recyrkulacyjnego c. wikszym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego 196. Zyski soneczne to zyski od promieniowania sonecznego: a. docierajcego do zewntrznej powierzchni przegrd b. przenikajcego przez przegrody przezroczyste do przestrzeni ogrzewanej c. zaabsorbowane przez wntrze budynku 197. W jakich jednostkach podawana jest warto miesiczna energii promieniowania sonecznego w danych klimatycznych: a. KWh/(m, mies) b. KWh/mies c. kWh 207. W jakich jednostkach okrelamy redni jednostkowa 198. Warto wspczynnika przepuszczalnoci energii promieniowania sonecznego przez oszklenie g zaley od: a. zacienienia okna b. nachylenia paszczyzny okna c. rodzaju oszklenia 208. Co we wzorze na wewntrzne zyski ciepa oznacza 199. Co to jest wspczynnik k ? a. wspczynnik uwzgldniajcy nachylenie przegrody b. wspczynnik uwzgldniajcy istnienie okien dachowych c. wspczynnik szczelnoci okien litera tM? a. redni temperatur wewntrzn b. liczb dni w miesicu c. liczb godzin w miesicu moc wewntrznych zyskw ciepa qint: a. W2 b. W/m2 c. kW/m 206. Jak obliczy zyski wewntrzne? a. Q=qint*10-3 *Ac *tM b. Q=5,2*10 *Ac *tM c. Q=38* 204. Warto zyskw sonecznych przez okna dachowe nie zaley od: a. usytuowania budynku b. zacienienia budynku c. nachylenia okien do poziomu 205. Promieniowanie soneczne przepuszczane przez okna dachowe w porwnaniu do promieniowania przepuszczanego przez okna w cianach pionowych o tym samym kierunku stron wiata na warto liczbow: a. tak sam b. wiksz c. wiksz lub mniejsz 203. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najmniejsza cz promieniowania sonecznego? a. oszklenie z podwjna szyb z powok selektywna b. oszklenie potrjn szyb c. okna podwjne 201. Warto promieniowania sonecznego dla liczenia zyskw przyjmowana jest z danych klimatycznych dla: a. paszczyzny pionowej b. paszczyzny poziomej c. paszczyzny o rzeczywistym kcie nachylenia przegrody 202. Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najwiksz cz promieniowania sonecznego? a. oszklenie z podwjna szyb z powok selektywna b. oszklenie potrjn szyb c. oszklenie podwjn szyb 200. Wspczynnik korekcyjny nachylenia paszczyzny okien zaley od: a. orientacji paszczyzny wzgldem stron wiata b. orientacji paszczyzny wzgldem stron wiata oraz nachylenia paszczyzny do poziomu c. orientacji paszczyzny wzgldem stron wiata oraz nachylenia paszczyzny do pionu

14

209. Najwaniejszym, rdem danych dot. wielkoci zyskw wewntrznych jest: a. tabela w rozporzdzeniu b. wartoci wyliczone w oparciu o profil uytkowania c. dokumentacja techniczna budynku i program uytkowania budynku 210. Warto miesicznych wewntrznych zyskw ciepa w budynku lub lokalu mieszkalnym jest sum: a. wewntrznych zyskw ciepa i zyskw ciepa promieniowania sonecznego przenikajcego przez przegrody przezroczyste b. zyskw ciepa od ludzi, urzdze i owietlenia oraz promieniowania sonecznego zyskw ciepa od instalacji transportu nonika ciepa i moduw pojemnociowych oraz zyskw ciepa c. promieniowania sonecznego 211. Do obliczenia wartoci miesicznego zapotrzebowania ciepa do ogrzewania i wentylacji potrzebne s nastpujce dane: a. suma strat i suma zyskw ciepa b. suma strat , suma zyskw i wspczynnik efektywnoci zyskw ciepa c. suma strat , suma zyskw oraz wspczynniki efektywnoci strat i zyskw ciepa 212. Na warto wspczynnika efektywnoci zyskw ciepa w trybie ogrzewania nie ma wpywu: a. wspczynnik strat ciepa b. rednia warto wspczynnika przenikania c. wielko zyskw i strat 213. Na warto wspczynnika efektywnoci zyskw ciepa w trybie ogrzewania nie ma wpywu: a. wewntrzna pojemno cieplna b. strefa klimatyczna c. wspczynniki strat ciepa przez przenikanie i wentylacj 214. Wspczynnika efektywnoci zyskw ciepa w trybie ogrzewania liczony jest w jednostkach: a. KWh/m-c b. jednostka bezwymiarowa c. kWh 215. Znajc oznaczenia wielkoci w obliczeniu wspczynnika efektywnoci zyskw ciepa okrel, ktre niej podane zdanie jest faszywe: a. zaley od b. zaley od c. zaley od C m 216. Wspczynnik efektywnoci zyskw ciepa ma warto: a. nie wysz ni 1 b. nie nisz ni 1 c. moe mie warto nisz lub wysza od 1

217. Wewntrzn pojemno ciepln strefy budynku oblicza si dla: a. wszystkich elementw konstrukcji budynku b. wewntrznych przegrd strefy cieplnej o gruboci nie wikszej ni 0,1 m c. wszystkich przegrd majcych kontakt z powietrzem wewntrznym rozpatrywanej strefy cieplnej 218. Wewntrzna pojemno cieplna budynku liczona jest w jednostkach: a. W b. J/K c. kWh 219. Wspczynnik efektywnoci wykorzystania zyskw ciepa (H,gn ) zaley midzy innymi od: a. liczby godzin trwania sezonu ogrzewczego b. stosunku zyskw ciepa do strat ciepa c. bezwadnoci systemu ogrzewania 220. Jeeli straty ciepa w danym miesicu wynosz 50000 kWh a zyski 30000 kWh to zapotrzebowanie na ciepo dla tego miesica bdzie: a. na pewno wiksze ni 20000 kWh b. rwne 20000 kWh c. rwne 50000 kWh 221. Co si skada na ogln sprawno systemu ogrzewania? a. sprawno regulacji, przesyu, akumulacji i wytwarzania b. sprawno wytwarzania, przesyu, regulacji c. sprawno wytwarzania, przesyu, akumulacji 222. Sprawno wytwarzania ciepa do ogrzewania naley przyj dla kota wglowego wyprodukowanego w 1979r.: a. 0,75-0,85 b. 0,65-0,75 c. 0,50-0,65 223. Jaki rodzaj kotw moe mie sprawno wytwarzania ciepa powyej 1,0: a. Kocio elektryczny b. Kocio gazowy kondensacyjny c. aden nie moe mie sprawnoci powyej 1 224. Dla mieszka podczonych do wsplnej instalacji grzewczej wartoci sprawnoci dla liczenia energii kocowej s: a. mniejsze ni dla caego budynku b. takie same jak dla caego budynku c. mniejsze lub wiksze ni dla caego budynku 225. W jakich jednostkach okrelamy sprawno wytwarzania ciepa w kotle: a. W b. jednostka bezwymiarowa c. kWh/rok

15

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 226. Energia pomocnicza to np.: a. energia elektryczna b. energia elektryczna lub/i energia cieplna c. rne rodzaje energii 227. Energia pomocnicza to np.: a. energia elektryczna na potrzeby owietlenia b. energia elektryczna na potrzeby wentylatorw c. energia elektryczna na potrzeby napdu wind 228. W obliczeniu zapotrzebowania energii pomocniczej uwzgldniamy nastpujce wielkoci: a. moc jednostkow urzdze (odniesiona do powierzchni) i czas ich pracy b. moc jednostkow urzdze (odniesiona do powierzchni), czas ich pracy i powierzchni o regulowanej temperaturze c. moc jednostkow urzdze (odniesiona do powierzchni), czas ich pracy , powierzchni o regulowanej temperaturze i sprawno systemu instalacyjnego 229. Zapotrzebowanie energii pomocniczej uwzgldniamy: a. w obliczeniu wskanika EP b. w obliczeniu wskanika EK c. w obliczeniu EP i EK 230. W jakich jednostkach okrelamy zapotrzebowanie energii pomocniczej? a. W b. jednostka bezwymiarowa c. kWh/rok 231. W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energi do ogrzewania uwzgldniamy: a. miesice, w ktrych zyski ciepa s mniejsze od strat ciepa budynku b. 9 miesicy (od wrzenia do maja) c. cay roku - 12 miesicy 232. Znajc zapotrzebowanie energii uytkowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii kocowej naley: a. doda straty systemu ogrzewania b. pomnoy przez sezonow sprawno cakowit c. podzieli przez sezonow sprawno cakowit 233. Roczne zapotrzebowanie energii uytkowej do ogrzewania i wentylacji oblicza si: a. jako sum miesicznych strat pomniejszon o sum miesicznych zyskw energii b. jako sum miesicznych zapotrzebowa energii c. jako sum miesicznych zapotrzebowa energii pomnoon przez wspczynnik nakadu energii zaleny od rodzaju nonika energii 240. W obliczeniu zapotrzebowania energii metod uproszczon usytuowanie budynku w okrelonym miejscu w kraju ma wpyw: a. na obliczenie strat przez przenikanie b. na obliczenie zyskw sonecznych c. nie ma wpywu na adn z tych wielkoci 239. Ktra z cech budynku nie ma wpywu na obliczenie zapotrzebowania energii metod uproszczon? a. pooenie w przestrzeni otwartej lub w centrum miasta b. stopie zacienienia budynku c. usytuowanie okien od okrelonej strony wiata 238. Stopie wykorzystania zyskw ciepa w metodzie uproszczonej okrela si w sposb nastpujcy: a. oblicza si tak jak w metodzie podstawowej b. pomija si przyjmujc warto 1 c. przyjmuje si jako warto sta podana w rozporzdzeniu 237. Dodatek na mostki cieplne w cianie budynku bez balkonw w metodzie uproszczonej wynosi: a. 0,05 W / (m2*K) b. 0,10 W / (m2*K) c. 0,15 W / (m2*K) 235. Wspczynnik nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej W i wyraa: a. uwzgldnienie strat energii przy wytwarzaniu i przesyle b. preferencje dla energii odnawialnych c. a i b 236. Jakie cechy budynku nie wpywaj na moliwo wykorzystania metody uproszczonej do obliczenia zapotrzebowania ciepa na ogrzewanie wentylacj: a. rodzaj wentylacji b. rodzaj rda ciepa c. rednia warto wspczynnika przenikania ciepa obudowy 234. Znajc zapotrzebowanie energii kocowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej naley: a. pomnoy warto energii kocowej przez wspczynnik nakadu energii zaleny od rodzaju nonika energii b. podzieli warto energii kocowej przez wspczynnik nakadu energii zaleny od rodzaju nonika energii i doda warto energii pomocniczej pomnoon przez wspczynnik nakadu energii elektrycznej c. pomnoy warto energii kocowej przez wspczynnik nakadu energii zaleny od rodzaju nonika energii i doda warto energii pomocniczej pomnoon przez wspczynnik nakadu energii elektrycznej

16

241. Jak zryczatowan ilo ciepej wody przyjmujemy na 1 osob w budynku wielorodzinnym, bez wodomierzy? a. 34 l/os*dzie b. 40 l/os*dzie c. 48 l/os*dzie 242. O ile zmniejszamy dobowe zuycie wody dla instalacji z wodomierzami? a. 25% b. 20% c. 30% 243. O ile naley zmniejszy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepa na przygotowanie ciepej wody ze wzgldu na czasow nieobecno uytkownikw? a. 10% b. 20% c. nie zmniejsza si 244. Zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepej wody w budynku mieszkalnym zaley od: a. wielkoci powierzchni uytkowej budynku b. liczby mieszkacw c. wielkoci powierzchni o regulowanej temperaturze budynku 245. Liczb mieszkacw nowego, oddawanego do uytkowania budynku mieszkalnego dla obliczenia dobowego zuycia ciepej wody przyjmuje si na podstawie: a. prognozy b. projektu budynku c. owiadczenia administracji 246. Obliczeniowe zapotrzebowanie energii kocwek na przygotowanie ciepej wody w budynku mieszkalnym zaley od: a. usytuowania budynku w okrelonym miejscu w Polsce b. rodzaju nonika energii c. sprawnoci instalacji 247. Jakie rodzaje sprawnoci uwzgldnia si przy obliczaniu zapotrzebowania energii do przygotowania ciepej wody? a. wytwarzania, przesyu, akumulacji i wykorzystania b. wytwarzania, regulacji, akumulacji c. przesyu, wykorzystania, wytwarzania 248. Ile wynosi czas uytkowania systemw przygotowania ciepej wody brany pod uwag przy liczeniu zapotrzebowania na energi do jej przygotowania? a. 365 dni b. 328,5 dnia c. 9 miesicy 249. Od czego zaley sprawno akumulacji systemw przygotowania ciepej wody? a. od zapotrzebowania na ciep wod b. od izolacji przewodw

c. od systemu zasobnika 250. Ile wynosi sezonowa sprawno wykorzystania ciepej wody? a. 0,98 b. 1 c. 0,95 251. Wspczynniki korekcyjne temperatury ciepej wody koryguj zapotrzebowanie ciepa uytkowego w stosunku do wody na wypywie o temperaturze: a. 60 oC b. 55 oC c. 50 oC 252. Wprowadzenie obiegw cyrkulacyjnych do instalacji ciepej wody wpywa na wielko zapotrzebowania energii: a. zwiksza zapotrzebowanie energii b. zmniejsza zapotrzebowanie energii c. nie wpywa na zapotrzebowanie energii 253. Jaka jest jednostka odniesienia dla obliczenia dobowego zuycia ciepej wody dla budynku hotelu: a. powierzchnia uytkowa b. pokj c. miejsce noclegowe 254. Roczne zapotrzebowanie na energi kocow przygotowania ciepej wody uytkowej zaley od: a. sprawnoci pompy recyrkulacyjnej ciepej wody uytkowej b. czasu pracy pomp rda ciepa w obiegu przygotowania ciepej wody c. redniej temperatury wody zimnej 255. Czy w obliczeniach rocznego zapotrzebowania na energi przygotowania c.w.u. uwzgldnia si dodatkow ilo energii niezbdn od okresowej dezynfekcji termicznej zapobiegajcej legionelli? a. tak b. nie c. tak dla okresu zimy, za pomoc wspczynnika sprawnoci przygotowania c.w.u w rdle ciepa 256. Wspczynnik korekcyjny temperatury ciepej wody uytkowej kt zaley od: a. temperatury wody na wypywie z zaworu czerpalnego b. temperatury wody na wypywie z zasobnika ciepej wody uytkowej c. temperatury wody na wypywie ze rda ciepa 257. Sprawnoci czstkowe dla wszystkich lokali mieszkalnych podczonych od wsplnej instalacji centralnej ciepej wody uytkowej s: a. okrelanie indywidualnie dla kadego lokalu b. wyznaczane jako rednie dla wszystkich lokali mieszkalnych

17

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne c. takie same jak dla ocenianego budynku 258. Na warto jakiej wielkoci wpywa rodzaj nonika energii wykorzystywany na przygotowanie ciepej wody a. zapotrzebowanie energii uytkowej b. zapotrzebowanie energii kocowej c. zapotrzebowanie energii pierwotnej 259. W obliczeniach zapotrzebowania na ciepa uytkowego na przygotowania ciepej wody uwzgldnia si energi potrzebn do napdu pompy obiegowej instalacji c.w. a. nigdy b. zawsze c. tylko jeeli przygotowanie c.w. odbywa si przy pomocy energii elektrycznej 260. W obliczeniu zapotrzebowania na energi do przygotowania ciepej wody w budynku niemieszkalnym uwzgldnia si: a. zmienno zapotrzebowania w okresie tygodnia b. zmienno zapotrzebowania w okresie doby c. wspczynnik redukcyjny czasu uytkowania 261. Obliczenia zapotrzebowania ciepa na chodzenie wykonuje si: a. dla obliczeniowej temperatury powietrza zewntrznego b. dla redniej miesicznej temperatury powietrza zewntrznego c. dla maksymalnej temperatury powietrza zewntrznego 262. Jeeli straty ciepa w danym miesicu wynosz 7000 kWh a zyski 10000 kWh to zapotrzebowanie na ciepo do chodzenia dla tego miesica bdzie: a. rwne 10000 kWh b. rwne 3000 kWh c. na pewno wiksze ni 3000 kWh 263. Jeeli wspczynnik strat ciepa na wentylacj wynosi 400 W/K, to liczc ilo ciepa na chodzenie mona stwierdzi, e: a. do ochodzenia powietrza o 10 K naley uy mocy chodniczej 4 kW b. do ochodzenia powietrza o 1 K naley uy mocy chodniczej 400 kW c. wspczynnika tego uywa si liczc zapotrzebowanie na ciepo do ogrzewania, a zapotrzebowanie na ciepo do chodzenie wynosi zero 264. We wzorze na miesiczne straty/zyski ciepa na wentylacj (Hve,adj*(int,set,C e)*tM*10-3 kWh/miesic) czas tM oznacza: a. liczb godzin w miesicu z temperatur powyej 26oC b. liczb godzin w miesicu zalen od stosunku strat ciepa do zyskw ciepa c. liczb godzin w miesicu 271. Jaki wspczynnik naley przyj do oblicze energii pierwotnej na potrzeby chodzenia budynku wyposaonego w sprarkow wytwornic wody lodowej? a. wspczynnik nakadu energii pierwotnej dla wgla kamiennego 270. Dugo sezonu chodniczego do oblicze zapotrzebowanie na ciepo do chodzenia okrela si na podstawie: a. miesice od maja do wrzenia przewagi zyskw ciepa nad stratami ciepa zmniejszonymi wspczynnikiem efektywnoci b. wykorzystania strat ciepa c. analizy potrzeb chodniczych budynku (stosunku strat ciepa do zyskw ciepa) 269. W budynku mieszkalnym naley liczy zapotrzebowanie na ciepo do chodzenia w nastpujcym przypadku: a. umoliwienia obnienia temperatury w wicej ni 2 mieszkaniach b. nigdy c. zawsze jeli instalacja chodzenia obsuguje wicej ni jedno mieszkanie, a budynek nie spenia kryterium oblicze uproszczonych 268. W budynku z lokalami uytkowymi oblicza si zapotrzebowanie na ciepo do chodzenia w nastpujcym przypadku: a. zawsze b. zawsze jeli chodzonych jest wicej ni 2 pomieszczenia c. zawsze jeli instalacja chodzenia obsuguje wicej ni jedno pomieszczenie 267. redni europejski sezonowy wspczynnik efektywnoci energetycznej urzdzenia chodniczego ESEER uwzgldnia: a. efektywno energetyczn urzdzenia pracujcego przy czciowym obcieniu b. efektywno energetyczn urzdzenia pracujcego w jednym z krajw Unii Europejskiej c. rodzaj ukadu regulacji i sterowania instalacji chodniczej 265. We wzorze na miesiczne straty/zyski ciepa na wentylacj (Hve,adj*(int,set,C e)*tM*10-3 kWh/miesic) temperatura e oznacza: a. redni temperatur powietrza zewntrznego z okresw pracy instalacji wentylacyjnej b. redni temperatur powietrza zewntrznego c. maksymaln temperatur powietrza zewntrznego 266. We wzorze na miesiczne straty ciepa na wentylacj (Hve,adj*(int,set,C e)*tM*10-3 kWh/miesic) temperatura int,set,C oznacza: a. redni temperatur powietrza wewntrznego z okresw pracy instalacji chodzenia dla danego miesica b. redni temperatur powietrza wewntrznego dla danego miesica c. obliczeniow temperatur powietrza wewntrznego dla okresu chodzenia

18

b. wspczynnik nakadu energii pierwotnej dla energii elektrycznej c. redni europejski wspczynnik efektywnoci energetycznej wytworzenia chodu - ESEER 272. Od czego zaley ilo energii niezbdnej do chodzenia pojedynczej strefy cieplnej budynku w danym miesicu w przypadku systemu chodzenia pracujcego sposb cigy? a. zyskw ciepa, strat ciepa i wspczynnika efektywnoci wykorzystania strat ciepa strefy budynku w danym miesicu okresu chodzenia b. zyskw ciepa i strat ciepa przez przenikanie w danym miesicu i redniego wspczynnika wykorzystania strat ciepa budynku c. strat ciepa przez przenikanie i wentylacj oraz wspczynnika efektywnoci wykorzystania strat ciepa strefy budynku w danym miesicu okresu chodzenia 273. Cakowite straty ciepa strefy budynku przy wyznaczaniu zapotrzebowania chodu uytkowego w kadym miesicu okrelane s na podstawie: a. start ciepa przez przenikanie przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste b. start ciepa przez przegrody zewntrzne i wentylacj c. start ciepa przez przegrody przezroczyste i wentylacj 274. Obliczenia dugoci sezonu chodniczego wykonywane s dla: a. miesicy od maja do wrzenia b. miesicy od kwietnia do padziernika c. wszystkich miesicy w roku 275. W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzgldnia si energi na chodzenie jeeli: a. chodzone s przynajmniej dwa mieszkania b. mieszkacy zgaszaj zapotrzebowanie na chodzenie c. jest instalacja chodzenia obsugujca wicej ni jedno pomieszczenie 276. Jak warto przyjmuje wspczynnik MF utrzymania poziomu owietlenia w systemach bez regulacji ? a. 0,5 b. 0,75 c. inna warto 277. Co to jest wspczynnik FD wykorzystywany do liczenia zapotrzebowania na energi elektryczn ? a. wspczynnik uwzgldniajcy nieobecno pracownikw w pracy b. wspczynnik korekty natenia owietlenia c. wspczynnik wykorzystania wiata dziennego

c. uytecznoci publicznej z systemem chodzenia 279. Roczne zapotrzebowanie na energi kocow do owietlenia budynku zaley od mocy jednostkowej owietlenia: a. podstawowego b. awaryjnego c. podstawowego i awaryjnego 280. Czy wykonywanie oceny owietlenia dla budynku wyposaonego w instalacj chodzenia jest obowizkowe a. tak b. nie c. zaley od rodzaju budynku

Zadanie 1.
Oblicz warto oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiau o wspczynniku przewodzenia ciepa = 0,04 W/m*K i gruboci d = 20 cm (bez wspczynnikw przejmowania). Wspczynnik oporu cieplnego wyznaczamy korzystajc ze wzoru: R=d/ d - grubo warstwy podawana w m; - wspczynnik przewodnoci cieplnej w W/(m*K) d = 0,2 m = 0,04 W/(m*K) R = 0,2 / 0,04 = 5 [m2*K/W]

Zadanie 2.
Obliczy strat ciepa przez przenikanie T przez mostek liniowy, jeeli jego wspczynnik = 0,95 W/m*K a dugoci l = 40 m, projektowana temperatura wewntrzna int = 20 oC, projektowa temperatura zewntrzna e = - 5 oC. Pierwszym krokiem do rozwizania zadania jest obliczenia wsplczynnika strat ciepa przez przenikanie dla danego mostka liniowego ze wzoru: Ht = *l l - dugo w m. - liniowy wspczynnik przenikania ciepa w W/mK = 0,95 W/m*K l = 40 m Ht= 0,95*40=38 [W/K] Strat ciepa przez bezporednie przenikanie, w ustalonych

278. Roczne zapotrzebowanie na energi kocow do owietlenia wyznacza si w budynkach: a. mieszkalnych i uytecznoci publicznej b. uytecznoci publicznej

warunkach rnicy temperatury w budynku i na zewntrz, (int - e) mona obliczy wg wzoru: T=Ht*(int - e) Ht - wspczynnik strat ciepa w W/K

19

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne int - projektowana temperatura wewntrzna e - projektowana temperatura zewntrzna Ht=38 W/K int=20 oC = 293,15 K e = -5 oC = 268,15 K (w przypadku gdy podane w zadaniu wartoci su do wyliczenia rnicy temperatur, nie jest konieczna zamiana jednostek na Kelwiny - wynik bdzie taki sam) T= 38*25=950 [W] =0,95 [kW] Htr = 1*0,7*400=280 [W/K] Miesiczne straty ciepa przez przenikanie mona obliczy ze wzoru: Qtr=Htr* (int,H - e)*tM*10-3 (wzr 1.12 z rozporzdzenia w sprawie metodologii ...) Htr - wspczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie int,H - temperatura wewntrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowJeeli Htr = 600 W/K, projektowana temperatura wewntrzna int=20 oC, a temperatura zewntrzna w danej lokalizacji w listopadzie jest e = +5 oC - to miesiczna strata ciepa przez przenikanie FT jest rwna kWh: Miesiczne straty ciepa przez przenikanie mona obliczy ze wzoru: Qtr=Htr* (int,H - e)*tM*10-3 (wzr 1.12 z rozporzadzenia w sprawie metodologii ...) Htr - wspczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie int,H - temperatura wewntrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych e - rednia temperatura powietrza zewntrznego w analizowanym okresie miesicznym wedug danych dla najbliszej stacji meteorologicznej tM - liczba godzin w miesicu Htr = 600 W/K int=20 oC e =+5 oC Qtr= 600*15*720/1000=6480 [kWh/miesic] Wielkosc parametru B okrela si z zalenoci: B= Ag / 0,5P (wzr 1.15 z metodologii) Ag - powierzchnia rozpatrywanej pyty podogowej acznie ze cianami zewntrznymi i wewntrznymi; P - obwd rozpatrywanej pyty podogowej; w odniesieniu Oblicz miesiczn (30 dni) strat ciepa przez przenikanie przez stropodach budynku (w kWh), jeeli jego powierzchnia = 400m2, wspczynnik U=0,70, temperatura pomieszcze =+20oC, rednia temperatura zewntrzna w cigu miesica = - 2oC. Aby obliczy miesiczn strat ciepa naley w pierwszej kolejnoci wyznaczy wspczynnik strat ciepa przez przenikanie. W tym celu korzystamy ze wzoru: Htr = btr,i * Ai * Ui btr - wspczynnik redukcyjny obliczeniowej rnicy temperatur i-tej przegrody, dla przegrd pomiedzy przestrzenia ogrzewana i srodowiskiem zewnetrznym btr = 1; Ai - pole powierzchni i-tej przegrody otaczajacej przestrzen o regulowanej temperaturze, obliczanej wg wymiarw zewntrznych przegrody; Oblicz miesiczne zyski ciepa promieniowania sonecznego okna w pionowej cianie o wspczynniku zacienienia 0,9, do budynku wolnostojcego P jest cakowitym obwodem budynku, a w odniesieniu do budynku w zabudowie szeregowej P odpowiada jedynie sumie dugoci cian zewntrznych oddzielajcych rozpatrywan przestrze ogrzewan od rodowiska zewntrznego; Ag = 16*20=320 [m2] P=2*20+16=56 [m] B=320/(0,5*56)=11,43 [m] Oblicz parametr B potrzebny do obliczenia wspczynnika przenikania podogi na gruncie dla budynku o poniszych wymiarach w rzucie: lanych e - rednia temperatura powietrza zewntrznego w analizowanym okresie miesicznym wedug danych dla najbliszej stacji meteorologicznej tM - liczba godzin w miesicu Htr = 280 W/K int=20 oC e =-2 oC Qtr=280*22*720/1000=4435,2 [kWh/miesic] Ui - wspczynnik przenikania ciepa i-tej przegrody pomiedzy przestrzeni ogrzewan i stron zewnetrzn, Ui = 0,7 W/m2*K Ai=400m2

Zadanie 3.

Zadanie 5.

Zadanie 4.

Zadanie 6.

20

polu powierzchni 2,35 m2 , udzia powierzchni szklonej 0,7 wspczynnik g=0,75 i jeeli jednostkowa suma energii promieniowania sonecznego w marcu dla przegrody, w ktrej zamontowano okno wynosi 57,75 kWh/m2m-c.

zatem: =820000000/3600/(1450+1150)=87,61 [h]

Zadanie 8
Wartoci miesicznych zyskw ciepa od nasonecznienia przez okna w przegrodach pionowych budynku naley oblicza ze wzoru: Qs1 =i*Ci*Ai*Ii*g*k*Z [kWh/mies] (wzr 1.25 z metodologii) Ci - udzia pola powierzchni paszczyzny szklonej do cakowitego pola powierzchni okna, jest zaleny od wielkoci i konstrukcji okna; (warto rednia wynosi 0,7) Ai - pole powierzchni okna lub drzwi balkonowych w wietle otworu w przegrodzie w m2 Ii - warto energii promieniowania sonecznego w rozpatrywanym miesicu na paszczyn pionow, w ktrej usytuowane jest okno o powierzchni Ai, wedug danych dotyczcych najbliszego punktu pomiarw promieniowania sonecznego w kWh/(m2m-c) g - wspczynnik przepuszczalnoci energii promieniowania sonecznego przez oszklenie, (wedug Tabeli 7 z rozporzdzenia w sprawie metodologii ...) k- wspczynnik korekcyjny wartoci Ii ze wzgldu na nachylenie paszczyzny poaci dachowej do poziomu, (wedug Tabeli 8 zamieszczonej w metodologii sporzdzania wiadectw); dla ciany pionowej k = 1,0 Z - wspczynnik zacienienia budynku ze wzgldu na jego usytuowanie oraz przesony na elewacji budynku, (wedug Tabeli 9) Ci = 0,7 Ai = 2,35 m2 Ii = 57,75 kWh/(m2m-c) g = 0,75 k- dla sciany pionowej k = 1,0 Z = 0,9 Qs1=0,7*2,35*57,75*0,75*1*0,9=64,12 [kWh/m-c] Oblicz wspczynnik wykorzystania zyskw ciepa dla budynku w miesicu, w ktrym zyski ciepa s rwne stratom ciepa, a staa czasowa budynku wynosi 75h. Aby wyliczy wspczynnik naley wyznaczy parametr numeryczny aH korzystajc ze wzoru 1.10.1 z rozporzdzenia ws. metodologii: aH=aH,0+/H,0 aH,0 - bezwymiarowy referencyjny wspczynnik rwny 1,0 - staa czasowa dla strefy budynku lub caego budynku w h H,0 - staa czasowa referencyjna rwna 15 h aH,0 - rwny 1,0 = 75 h H,0 = 15 h aH=1+75/15=6 Wspczynnik wykorzystania zyskw ciepa dla budynku, w ktrym zyski ciepa s rwne stratom ciepa liczymy ze wzoru 1.10 z rozporzdzenia ws. metodologii sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkw: H,gn=aH/aH+1 aH - parametr numeryczny zaleny od staej czasowej aH = 6 H,gn= 6/6+1=0,86

Zadanie 9
Obliczy wspczynnik H przy zaoonych cakowitych stratach ciepa wynoszcych QH,ht=12675 kWh i cakowitych zyskach ciepa wynoszcych QH,gn= 3023 kWh.

Zadanie 7
Wspczynnik H naley obliczy korzystajc ze wzoru: Oblicz sta czasow (w godzinach) strefy cieplnej budynku o wspczynniku strat ciepa przez przenikanie 1450 W/K, wspczynniku strat ciepa przez wentylacj 1150 W/K i pojemnoci cieplnej 820*106 J/K. Sta czasow dla strefy budynku lub caego budynku liczymy ze wzoru 1.10.2 z rozporzdzenia ws. metodologii: =Cm/3600/(Htr+Hve) Cm - wewntrzna pojemno cieplna strefy budynku lub caego budynku w J/K Htr - wspczynnik strat ciepa przez przenikanie w W/K Hve - wspczynnik strat ciepa przez wentylacj w W/K Cm = 820*106J/K Htr = 1450 W/K Hve = 1150 W/K Wyznaczy temperatur wewntrzn strefy budynku z dwoma pomieszczeniami o rnej funkcji uytkowej: pomieszczenie 1: powierzchnia uytkowa A1=342 m2, temperatura H=QH,gn/QH,ht QH,ht - cakowite straty ciepa QH,gn - cakowite zyski ciepa QH,ht = 12675 kWh QH,gn = 3023 kWh H= 3023/12657=0,24

Zadanie 10

21

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 1=25oC, pomieszczenie 2: powierzchnia uytkowa A2=288 m2, temperatura 2=28 oC Obliczenie temperatury dla pojedynczej strefy w budynku o rnych funkcjach uytkowych wymaga zastosowania redniej waonej temperatur poszczeglnych pomieszcze: int= (Af,s*int,s)/ Af,s (wzr 2.16 z metodologii) Af,s - powierzchnia uytkowa pojedynczej strefy s w m2 int,s - temperatura zadana (obliczeniowa) strefy s w oC Af,1 = 342 m2 int,1 = 25 oC Af,2 = 288 m2 int,2 = 28 oC int=[(342*25)+(288*28)]/342+288=26,37oC Oblicz wskanik zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn budynku EP kWh/(m2*rok), jeeli wskanik zapotrzebowania na energi kocow wynosi 150 kWh/ (m2*rok) i zapotrzebowanie jest pokrywane w 80% ciepem z elektrociepowni opalanej wglem, 20% z sieci elektroenergetycznej. Wspczynniki wi dla: - elektrociepownia =0,8; - energia elektryczna = 3,0; Wskanik EP wynika z odpowiedniego przemnoenia energii kocowej EK , przez wspczynniki nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) wynikajce z kadego wykorzystanego nonika energii. W celu rozwizania zadania obliczamy udzia poszczeglnych nonikw energii we wskaniku zapotrzebowania na energi kocow: Oblicz wspczynnik wykorzystania strat ciepa budynku, ktrego staa czasowa wynosi 30 h, zyski ciepa 115500kWh a straty ciepa 70000 kWh. Pierwszym krokiem do rozwizania tego zadania jest obliczenie parametru C, korzystajc ze wzoru: C = QC,gn / QC,ht QC,gn - zyski ciepa w kWh QC,ht - straty ciepa w kWh QC,gn 115500 kWh QC,ht - 70000 kWh C = 115500/70000=1,65 - skoro C jest rzne od 1 i wieksze od 0 to do obliczenia wspczynnika efektywnoci wykorzystania strat ciepa korzystamy ze wzoru: C=1-C-ac/1-C-(ac+1) Wspczynnik ac wyznaczany jest dla budynku lub strefy budynku w funkcji staej czasowej okrelanej wedug wzoru 1.10.1-1.10.3 zacznika nr 5 do rozporzdzenia ws. metodologii, przy czym zamiast indeksu H naley wstawi C. aC=aC,0+/C,0 aC,0 - bezwymiarowy referencyjny wspczynnik rwny 1,0 - staa czasowa dla strefy budynku lub caego budynku w h C,0 - staa czasowa referencyjna rwna 15 h aC,0 - rwny 1,0 = 30 h C,0 = 15 h aC=1+30/15=3 Po wyznaczeniu stosownych parametrw moemy obliczy szukany wspczynnik: C=1-1,65-3/1-1,65-(3+1) =0,9 Oblicz roczne (365dni) zuycie (m3) ciepej wody o temp. 55 stopni w budynku wielorodzinnym z mieszkaniowymi wodomierzami i liczb mieszkacw 64 osoby? Czas uytkowania tUZ naley zmniejszy o przerwy urlopowe i wyjazdy i inne uzasadnione sytuacje, rednio w ciagu roku o 10% - dla budynkw mieszkalnych; tUZ = 365 - (365*0,1)=328,5 [dni] Jednostkowe dobowe zuycie ciepej wody uytkowej (VCW) naley przyjmowa na podstawie dokumentacji projektowej, pomiarw zuycia w obiekcie istniejcym lub w przypadku braku danych na podstawie Tabeli 15 z rozporzdzenia ws. metodologii. W przypadku zastosowania w budynkach wielorodzinnych wodomierzy mieszkaniowych do rozliczania opat za ciep wod, podane wskaniki jednostkowego zuycia ciepej wody uytkowej naley zmniejszyc o 20%; VCW=48-(48*0,2)=38,4 [dm3] tj. 0,0384 [m3] W zwizku z powyszymi wyliczeniami roczne zuycie (m3) ciepej wody wynosi: 328,5*0,0384*64=807,32 [m3/rok] EP=120*0,8+30*3=186 kWh/(m2*rok) - elektrociepownia: 80% ze 150 kWh/(m2*rok) to 120 kWh/(m2*rok) - energia elektryczna: 20% ze 150 kWh/(m2*rok) to 30 kWh/(m2*rok)

Zadanie 12

Zadanie 11

Zadanie 13

22

Zadanie 14
W pomieszczeniu o powierzchni 100 m2 zastosowano 10 opraw o mocy 150 W kada. Jaka jest moc jednostkowa (W/m2) w tym pomieszczeniu? Moc jednostkowa j-tego pomieszczenia obliczamy ze wzoru: Pj =Popraw /Af,j Popraw - moc zainstalowanych opraw w W Af,j - powierzchnia uytkowa j-tego pomieszczenia w m2 Popraw = 10*150=1500 [W] Af,j - 100 m2 Pj = 1500/100=15 [W/m2]

Zadanie 15
W pomieszczeniu o powierzchni 180 m2 zastosowano 14 opraw o mocy 150 W kada. Owietlenie jest eksploatowane przez 2000 h w roku. Jakie jest roczne, jednostkowe zuycie energii elektrycznej (kWh/m2*rok)? Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi uytkow do owietlenia EL,j w poszczeglnych pomieszczeniach lub budynku oblicza sie wedug wzoru: EL,j=Pj/1000*t Pj - moc jednostkowa opraw oswietlenia podstawowego wbudowanego w danym wnetrzu lub budynku [W/m2] t= aczny czas eksploatacji owietlenia w cigu roku [h] (skada si on z czasw uytkowania oswietlenia przemnoonych przez odpowiednie wspczynniki, zgodnie z wzorem 2.44 z rozp. ws. metodologii) Pj= 14*150/180 = 11,66 [W/m2] t= 2000 [h] (rocznie) EL,j=11,66/1000*2000=23,33 kW/m2*rok

23

BuildDesk Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Polska tel.: (+48) 68 385 00 22 fax: (+48) 68 385 00 22 info@builddesk.pl www.builddesk.pl