You are on page 1of 11

KERTAS KERJA MAJLIS PERSARAAN

KOLEJ VOKASIONAL DATOLELA MAHARAJA 71300 REMBAU, N.SEMBILAN

KERTAS KERJA MAJLIS PERSARAAN TN. HJ. MOHAMAD AMINORDIN BIN AMAT TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK

20 FEBRUARI 2014

1.0

PENGENALAN

Lumrah alam, yang datang pasti akan pergi. egitulah !uga yang "erlaku di K#$LM. Satu lagi lakaran se!arah ter"ina pada %& 'e"ruari %&() ,di mana Tn.Hj.Mohamad Aminordin bin Amat selaku Tim"alan pengarah Akademik K#$LM akan menamatkan perkhidmatan "eliau atas dasar persaraan *a!i". Se!a!ar dengan kenaikan tara+ k,le! ini, "egitu !uga sum"angan "eliau yang terlalu "esar dalam mem"angunkan k,le! ini. Se*a!arnya persaraan "eliau diraikan "ersama-sama untuk mengenang !asa-!asa "eliau , *alaupun pada hakikatnya k,le! masih memerlukan perkhidmatan "eliau.

2.0 (. %. 0.

OBJEKTIF Mengadakan ma!lis persaraan "agi menghargai !asa yang diraikan sepan!ang "erkhidmat di K#$LM. Mem"eri kesedaran kepada *arga k,le! khasnya g,l,ngan pela!ar "aha*a mereka amat penting menghargai sum"angan dan !asa pensyarah yang "erkhidmat di sek,lah. Memupuk semangat menghargai dan mengh,rmati di dalam diri dengan pem"erian ikhlas dari sudut s,si, em,si, sahsiah, k,gniti+ dan "ahasa dalam akti1iti yang di!alankan.

Ma!lis persaraan ini "ertu!uan untuk men.apai ,"!ekti+ yang digariskan seperti "erikut/

0.&

TEMPAT Tempat Tarikh Masa

AN TA!IKH "A ANGAN / $e*an K,le! / %& 'e"ruari %&() 2Khamis3 /4.&& pagi

).&

#A#A!AN PEN$E!TAAN

Penyertaan ma!lis meli"atkan semua *arga k,le! iaitu pensyarah , pela!ar dan kakitangan s,k,ngan Jumlah peserta adalah seramai ,rang 2anggaran3 iaitu / Jemputan #IP Pensyarah Pela!ar2(789 %:( 9(78 3 Kakitangan S,k,ngan 5 4 ,rang 5 60 ,rang 5 :4& ,rang 5 (6 ,rang 8&& ,rang

%.0

AHLI JA&ATANK'A#A

JA&ATANK'A#A IN 'K Penasihat Pengerusi Nai" Pengerusi /Tn M,hd J,ned "in Musa 2Pengarah K#$LM3 /Pn ;!h. ;aslina "inti Isahak 2Tim"alan Pengarah S,k,ngan Akademik3 /Pn ;!h <usni "inti A"dul Murad 2Ketua Jaminan Kualiti3 Penyelaras ( Penyelaras % Setiausaha endahari /Pn Sadiah "inti Saalan /=ik N,r ;as"i "inti A" Ma!id /Pn Shari+ah ;a+>an "inti Shahidin /Pn Marsilah Anum "inti Marham

JA&ATANK'A#A PELAK#ANA AJK Sam"utan?Pengiring Nama Tn ;! Shaharuddin "in @thman2K3 En. M,hd $in "in <us,+ En. R,sli "in ShaA"an En. M,hamad ;alim "in Ismail En. Md Nasir "in Md $e*a En. =heh ;eng Th,ng $,kumentasi Pn. Lina @ng -Mengumpul semua "ahan d,kumentasi -Menyediakan d,kumentasi lengkap Juru +,t, $isiplin Pela!ar En. M,hd <amin "in <us,+ En. Anuar "in M,hd Tai" 2K3 Pn. Ri>a "inti Kars,h En. M,hamad "in <ahya uku Pr,gram =ik Nur Er*ani "inti R,>i 2K3 ;amid Jemputan Pn. Nur Sya>*ani "inti aharin -Merakamkan +,t, disepan!ang ma!lis -Menga*al disiplin pela!ar -Menentukan susun atur pela!ar semasa pelaksanaan pr,gram. -Menyediakan "uku pr,gram -Mem"uat edaran "uku pr,gram mengikut senarai !emputan/ T()a* -Mengiringi yang diraikan dalam perarakan masuk dan keluar -Mem"uat sam"utan "agi tetamu #IP

Pn. Lailatul Akhtar "inti Kamaruddin B -Memper"anyakkan "uku pr,gram Pn. Ra!a N,,rainee "inti Ra!a Ay," 2K3 -Mengeluarkan surat !emputan

(. TPA K# C,n Melaka?NS %. AJK PI D 0. Eakil Alumni -Menghu"ungi !emputan untuk pengesahan kehadiran. -Mengeluarkan surat m,h,n sum"angan hadiah Ma!lis Persaraan TPA kepada/ (. K,ntrakt,r Ke"ersihan %. K,ntrakt,r Keselamatan 0. K,ntrakt,r $e*an Makan ). Kantin =enderamata?;adiah Pn Siti Aisyah "inti @thman 2K3 =ik N,,r Aini "inti Khalid =ik Nurulli>>ah "inti. Mahidin Pn. N,,r*arni "inti. M,khtar Pn. N,r Laila "inti. A"d Suk,r ;iasan Pentas. Pn. Aisya+ 'ari>a t. A"dullah2K3 Pn. <u>ni>a "inti A"u akar En. M,hd 'adhil "in M,khtar =ik Shari+ah Amirah t.Syed Ali -Menyediakan lakaran hiasan? susun atur pentas dan "a.kdr,p. -Menyediakan keperluan hiasan pentas. -Menghias ka*asan yang diperlukan. Persiapan $e*an =ik ;erny <usnita "inti Mar*an2K3 =ik Amiratul A>ila "inti Amdan En. N,,r $in "in Maulud -Menyusun atur kerusi untuk pela!ar, pensyarah, #IP dan yang diraikan -Menyusun semula kerusi dan me!a yang digunakan. Persiapan khemah Persem"ahan En. <ahaya "in <aak," 2K3 En. Li, S,* <,ng =ik Nurasmi>a "inti Md Ra>ali2K3 =ik Erlia I>>ati "inti M,hd saat -Mem"ina % "uah khemah untuk pela!ar -Menyediakan persem"ahan daripada pela!ar. -Menyelia ? Memantau pelaksanaan persem"ahan pela!ar. Pasukan k,mpang En. A>>ri "in Kimun 2K3 Pn. Ean R,snaida "inti Ean Musa Pn. N,r A+>an "inti Idris -Menyediakan pasukan k,mpang dalam kalangan pela!ar untuk mengiringi yang diraikan. -Mengumpulkan .enderamata ?hadiah dari setiap Fnit -Mem"uat persiapan "agi penyampaian .enderamata? hadiah

-Menyediakan "unga mangar untuk mengiringi yang diraikan. Jurua.ara En M,hd ;asrul "in Salamat 2K3 Pn. R,shidah "inti M,hd Cain -Menyediakan teks penga.araan. -Melaksanakan penga.araan semasa ma!lis "erlangsung a.aan d,a En. Ahmad Sa+*an "in Raihan -Menyediakan teks dan melaksanakan "a.aan d,a semasa ma!lis. Siaraya En. Caini "in <ahaya 2K3 En. M,hd A>ham "in A"u Manan Pn. R,hani "inti Arshad -Menyediakan kelengkapan PA System "er+ungsi semasa pelaksanaan ma!lis. -Menyediakan kelengkapan "agi tayangan 1ide,. Tayangan #ide, En. A>uhar Ashram "in Ra>ali2K3 En. M,hd. Khairul Anuar "in Cakaria -Mem"uat 1ide, "erkaitan se!arah TPA. -Mengendalikan tayangan 1ide, "erkenaan -Menyediakan back-drop dalam MS power-point Teks u.apan *akil pela!ar dan *akil pensyarah Sam"utan ;ari Lahir Pn. Ma>ita "inti M,hammad 2K3 Pn. ;!h Rusna "inti Culka+li En. Na>ri "in F!ang Pn. Khairul Eahida "inti A" Eaha"2K3 Pn. N,,r Cilani "inti Md N,,r -Memilih *akil pela!ar dan *akil penyarah untuk u.apan. -Menyediakan teks u.apan -Menempah kek untuk sam"utan hari lahir -Menyediakan kelengkapan "agi ma!lis pem,t,ngan kek hari lahir. GLam"aian K#$LMA Pn. Sarmila a?p Tam,h $eram 2K3 En. M,hd A>i>,l "in A>i> En. Suhairi "in Saad Pn. Nur Leenna "inti A"dul Rahman Pn. Nur ;anis Iryani "inti Culki+li -Menyediakan kenderaan perarakan keluar -Mem"uat hiasan pada kenderaan

GSekalung udiA

Pn. $iana Ai>iera "inti Ramli 2K3 =ik Maisarah "inti Shaharuddin Pn. Nur Aidah "inti I"rahim

-Menyusun atur kedudukan guru, sta+ s,k,ngan dan pela!ar di sekitar Eaka+ ke tempat tum" print

Pn. N,rmi Idayu "inti Seman Pn. Ja>illah "inti Jaa+ar Pn. N,rmai>,n "inti Shahdan Pn. R,slina "inti Cainal Jamuan Pensyarah Pn. ;aslinda "inti A"dul ;adi 2K3 Pn. ;anita "inti A"dullah Pn. 'aridah "inti A" Rasad Pn. N,rarmi>a "inti Anuar +.0 TENTATIF MAJLI# 4.&& am 4.(: am 4.%& am 4.0& am 4.): am (&.&& am (&.(: am (&.0& am (&.): am ((.&: am ((.%& am AN TIN AKAN

se"agai laluan perarakan. -Menun!uk arah pergerakan yang diraikan -Menyediakan menu !amuan -Menempah makanan "agi !amuan -Memantau persiapan !amuan

/Semua pela!ar dan pensyarah "erkumpul di de*an k,le!. /Perarakan masuk yang diraikan. / a.aan $,a /F.apan Eakil Pela!ar /F.apan Eakil Pensyarah /Persem"ahan #ide, /F.apan Tuan Pengarah /Persem"ahan Pela!ar /F.apan <ang $iraikan /Ma!lis Pem,t,ngan Kek /Ma!lis penyampaian .enderamata?hadiah. Perarakan ke Ma!lis GSekalung udiA H Perasmian Eaka+ H Tum" print dan GLam"aian K#$LMA2perarakan keluar3

(%.&& am (%.0& pm

/Jamuan / ersurai

10.0 ANGGA!AN PE!BELANJAAN

11.0 PEN'T'P $iharapkan agar ma!lis persaraan ini dapat di!alankan dengan lan.ar dan mendapat ker!asama daripada semua pihak serta men.apai ,"!ekti+ yang telah digariskan.

BIL PERKARA 1

KUANTITI

HARGA SEUNIT (RM)

KOS (RM)

JUMLAH $isediakan ,leh, $isahkan ,leh,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,#HA!IFAH HAF-AN BINTI #HAHI IN. Setiusaha Pr,gram

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,MOH JONE BIN M'#A. Pengarah K,le! #,kasi,nal $at,ALela Mahara!a, Rem"au, NS$K

KOLEJ /OKA#IONAL MAJLI# PE!#A!AAN

ATO0 LELA MAHA!AJA !EMBA'

TN. ;J. M@;AMA$ AMIN@R$IN IN AMAT TIM ALAN PENDARA; AKA$EMIK 1. Tarikh Masa 2. TEMPAT AN TA!IKH "A ANGAN / $e*an K,le! / %& 'e"ruari %&() 2Khamis3 /4.&& pagi AHLI JA&ATANK'A#A /Tn M,hd J,ned "in Musa 2Pengarah K#$LM3 Pengerusi Nai" Pengerusi Penyelaras ( Penyelaras % Setiausaha endahari /Pn ;!h. ;aslina "inti Isahak 2Tim"alan Pengarah S,k,ngan Akademik3 /Pn ;!h <usni "inti A"dul Murad 2Ketua Jaminan Kualiti3 /Pn Sadiah "inti Saalan /=ik N,r ;as"i "inti A" Ma!id /Pn Shari+ah ;a+>an "inti Shahidin /Pn Marsilah Anum "inti Marham

Tempat

JA&ATANK'A#A IN 'K Penasihat

JA&ATANK'A#A PELAK#ANA AJK Sam"utan?Pengiring Nama Tn ;! Shaharuddin "in @thman2K3 En. M,hd $in "in <us,+ En. R,sli "in ShaA"an En. M,hamad ;alim "in Ismail En. Md Nasir "in Md $e*a En. =heh ;eng Th,ng $,kumentasi Pn. Lina @ng -Mengumpul semua "ahan d,kumentasi -Menyediakan d,kumentasi lengkap Juru +,t, $isiplin Pela!ar En. M,hd <amin "in <us,+ En. Anuar "in M,hd Tai" 2K3 Pn. Ri>a "inti Kars,h En. M,hamad "in <ahya -Merakamkan +,t, disepan!ang ma!lis -Menga*al disiplin pela!ar -Menentukan susun atur pela!ar semasa pelaksanaan pr,gram. T()a* -Mengiringi yang diraikan dalam perarakan masuk dan keluar -Mem"uat sam"utan "agi tetamu #IP

uku Pr,gram

=ik Nur Er*ani "inti R,>i 2K3 ;amid

-Menyediakan "uku pr,gram -Mem"uat edaran "uku pr,gram mengikut senarai !emputan/ (. TPA K# C,n Melaka?NS %. AJK PI D 0. Eakil Alumni -Menghu"ungi !emputan untuk pengesahan kehadiran. -Mengeluarkan surat m,h,n sum"angan hadiah Ma!lis Persaraan TPA kepada/ (. K,ntrakt,r Ke"ersihan %. K,ntrakt,r Keselamatan 0. K,ntrakt,r $e*an Makan ). Kantin

Pn. Lailatul Akhtar "inti Kamaruddin B -Memper"anyakkan "uku pr,gram Jemputan Pn. Ra!a N,,rainee "inti Ra!a Ay," 2K3 -Mengeluarkan surat !emputan Pn. Nur Sya>*ani "inti aharin

=enderamata?;adiah

Pn Siti Aisyah "inti @thman 2K3 =ik N,,r Aini "inti Khalid =ik Nurulli>>ah "inti. Mahidin Pn. N,,r*arni "inti. M,khtar Pn. N,r Laila "inti. A"d Suk,r

-Mengumpulkan .enderamata ?hadiah dari setiap Fnit -Mem"uat persiapan "agi penyampaian .enderamata? hadiah -Menyediakan lakaran hiasan? susun atur pentas dan "a.kdr,p. -Menyediakan keperluan hiasan pentas. -Menghias ka*asan yang diperlukan.

;iasan Pentas.

Pn. Aisya+ 'ari>a t. A"dullah2K3 Pn. <u>ni>a "inti A"u akar En. M,hd 'adhil "in M,khtar =ik Shari+ah Amirah t.Syed Ali

Persiapan $e*an

=ik ;erny <usnita "inti Mar*an2K3 =ik Amiratul A>ila "inti Amdan En. N,,r $in "in Maulud

-Menyusun atur kerusi untuk pela!ar, pensyarah, #IP dan yang diraikan -Menyusun semula kerusi dan me!a yang digunakan.

Persiapan khemah Persem"ahan

En. <ahaya "in <aak," 2K3 En. Li, S,* <,ng =ik Nurasmi>a "inti Md Ra>ali2K3 =ik Erlia I>>ati "inti M,hd saat

-Mem"ina % "uah khemah untuk pela!ar -Menyediakan persem"ahan daripada pela!ar.

-Menyelia ? Memantau pelaksanaan persem"ahan pela!ar. Pasukan k,mpang En. A>>ri "in Kimun 2K3 Pn. Ean R,snaida "inti Ean Musa Pn. N,r A+>an "inti Idris -Menyediakan pasukan k,mpang dalam kalangan pela!ar untuk mengiringi yang diraikan. -Menyediakan "unga mangar untuk mengiringi yang diraikan. Jurua.ara En M,hd ;asrul "in Salamat 2K3 Pn. R,shidah "inti M,hd Cain -Menyediakan teks penga.araan. -Melaksanakan penga.araan semasa ma!lis "erlangsung a.aan d,a En. Ahmad Sa+*an "in Raihan -Menyediakan teks dan melaksanakan "a.aan d,a semasa ma!lis. Siaraya En. Caini "in <ahaya 2K3 En. M,hd A>ham "in A"u Manan Pn. R,hani "inti Arshad -Menyediakan kelengkapan PA System "er+ungsi semasa pelaksanaan ma!lis. -Menyediakan kelengkapan "agi tayangan 1ide,. Tayangan #ide, En. A>uhar Ashram "in Ra>ali2K3 En. M,hd. Khairul Anuar "in Cakaria -Mem"uat 1ide, "erkaitan se!arah TPA. -Mengendalikan tayangan 1ide, "erkenaan -Menyediakan back-drop dalam MS power-point Teks u.apan *akil pela!ar dan *akil pensyarah Sam"utan ;ari Lahir Pn. Ma>ita "inti M,hammad 2K3 Pn. ;!h Rusna "inti Culka+li En. Na>ri "in F!ang Pn. Khairul Eahida "inti A" Eaha"2K3 Pn. N,,r Cilani "inti Md N,,r -Memilih *akil pela!ar dan *akil penyarah untuk u.apan. -Menyediakan teks u.apan -Menempah kek untuk sam"utan hari lahir -Menyediakan kelengkapan "agi ma!lis pem,t,ngan kek hari lahir. GLam"aian K#$LMA Pn. Sarmila a?p Tam,h $eram 2K3 En. M,hd A>i>,l "in A>i> En. Suhairi "in Saad Pn. Nur Leenna "inti A"dul Rahman Pn. Nur ;anis Iryani "inti Culki+li -Menyediakan kenderaan perarakan keluar -Mem"uat hiasan pada kenderaan

GSekalung udiA

Pn. $iana Ai>iera "inti Ramli 2K3 =ik Maisarah "inti Shaharuddin Pn. Nur Aidah "inti I"rahim Pn. N,rmi Idayu "inti Seman Pn. Ja>illah "inti Jaa+ar Pn. N,rmai>,n "inti Shahdan Pn. R,slina "inti Cainal

-Menyusun atur kedudukan guru, sta+ s,k,ngan dan pela!ar di sekitar Eaka+ ke tempat tum" print se"agai laluan perarakan. -Menun!uk arah pergerakan yang diraikan -Menyediakan menu !amuan -Menempah makanan "agi !amuan -Memantau persiapan !amuan

Jamuan Pensyarah

Pn. ;aslinda "inti A"dul ;adi 2K3 Pn. ;anita "inti A"dullah Pn. 'aridah "inti A" Rasad Pn. N,rarmi>a "inti Anuar

1.

TENTATIF MAJLI# 4.&& am 4.(: am 4.%& am 4.0& am 4.): am (&.&& am (&.(: am (&.0& am (&.): am ((.&: am ((.%& am

AN TIN AKAN

/Semua pela!ar dan pensyarah "erkumpul di de*an k,le!. /Perarakan masuk yang diraikan. / a.aan $,a /F.apan Eakil Pela!ar /F.apan Eakil Pensyarah /Persem"ahan #ide, /F.apan Tuan Pengarah /Persem"ahan Pela!ar /F.apan <ang $iraikan /Ma!lis Pem,t,ngan Kek /Ma!lis penyampaian .enderamata?hadiah. Perarakan ke Ma!lis GSekalung udiA H Perasmian Eaka+ H Tum" print dan GLam"aian K#$LMA2perarakan keluar3

(%.&& am (%.0& pm

/Jamuan / ersurai