You are on page 1of 1

(\ \

ALLELUIA
Ronoldo Rnz
.loy

lirl

lliA

A-le-lu-ia lt| "


t)/A

A-lc-lu-ta
li

r\-lc-lrrI.A

A-le-lu-ril

It-Iu

A-lc-lu-rit

A-lc

- lu

ia

A-le-lu-iir

A-lc

- lu

ia

A -

lc

lu-iit

lu -

- ia

A - lc -

lu

"r
lu - ia .{-lc lu

lc

ltt-lil

/:\
tt

n-lc-lrr-rir

A-lc - lu -

ia

A - le - lu - ia

n - lc -

lu

lu '

- ia A-le -

lu

A-le-lu

lu -

- ia A-lc

lu

A - h-lu

lil

iu -

-.-

ia

A-lc

lu

A-lc-lu

Copvriglrtn :,20011-Ronaldo Raz raz. nl usikcrof(i)gnlai Lc0m