You are on page 1of 6

Z M ATEMATYKI www.zadania.

info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

P RZYKADOWE ZADANIA
MATURALNE
M ATURA 2010
POZIOM ROZSZERZONY
I NFORMATOR CKE

1. Wykorzystanie i tworzenie informacji


Z ADANIE 1 Oblicz 2

2+

Z ADANIE 2
Miary dwch katw trjkata wynosza e trzeciego kata. Odpowied z podaj 6 i 5 . Oblicz miar w stopniach.

Z ADANIE 3 Dane jest rwnanie sin x = a2 + 1, z niewiadoma x . Wyznacz wszystkie warto sci parametru a, dla ktrych dane rwnanie nie ma rozwiaza n. Z ADANIE 4 dla x < 5 x + 5 Wyznacz miejsca zerowe funkcji f ( x ) = x + 2 dla 5 x < 5 x6 dla x 5.

2. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji


Z ADANIE 5 rwnanie log5 (log4 (log2 x )) = 0. Rozwia z Z ADANIE 6 Funkcja f jest okre slona wzorem f ( x ) = nierwno Rozwia z sc f ( x ) > f (2 x ). Z ADANIE 7 Narysuj wykres funkcji f okre slonej w przedziale 2, 2 wzorem a) f ( x ) = 2x 1, b) f ( x ) = 2x1 . Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 1
1 x +1

1 dla wszystkich liczb rzeczywistych x = 1.

Z M ATEMATYKI www.zadania.info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

Z ADANIE 8 Pole wycinka koa o promieniu 3 cm jest rwne 2 cm2 . Oblicz miar e ukowa kata s rodkowego tego wycinka. Z ADANIE 9 Punkty A = (1, 1), B = (5, 5), C = (3, 5) sa wierzchokami trapezu rwnoramiennego ABCD nieb edacego rwnolegobokiem, w ktrym AB CD. a) Wyznacz rwnanie osi symetrii tego trapezu. b) Oblicz pole tego trapezu. Z ADANIE 10 Na okr egu zaznaczono sze sc rznych punktw. Ile rznych wielokatw wypukych o wszyst kich wierzchokach w tych punktach mozna narysowa c? Z ADANIE 11 Dla jakich warto sci parametru m reszta z dzielenia wielomianu x17 mx15 + (m 2) x10 + 2x + m2 2 przez dwumian x 1 jest rwna 3? Z ADANIE 12 Wyznacz rwnanie okr egu o s rodku A = (2, 3), stycznego do prostej o rwnaniu x 2y + 1 = 0.

3. Modelowanie matematyczne
Z ADANIE 13 Niech A b edzie zbiorem wszystkich liczb x, ktre speniaja rwno sc | x 1| + | x 3| = 2. Niech B b edzie zbiorem wszystkich punktw na osi liczbowej, ktrych suma odlego sci od 4. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B oraz wszystkie punktw 4 i 6 jest niewi eksza niz a punkty, ktre nalez jednocze snie do A i do B. Z ADANIE 14 przedzia ( 3 Wiedzac, ze n nierwno sci 2 ; 0) jest zbiorem wszystkich rozwiaza wiadoma x, oblicz m. Z ADANIE 15 Rozpatrujemy wszystkie prostokaty o polu rwnym 6, ktrych dwa sasiednie boki zawarte sa w osiach Ox i Oy ukadu wsprz ednych. Wyznacz rwnanie krzywej b edacej zbioa rem tych wierzchokw rozpatrywanych prostokatw, ktre nie lez na zadnej z osi ukadu wsprz ednych. Narysuj t e krzywa. Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 2
2 x

< m z nie-

Z M ATEMATYKI www.zadania.info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

Z ADANIE 16 Miary pi eciu katw tworza ciag arytmetyczny. Drugim wyrazem tego ciagu jest 150 , a czwartym 270 . Oblicz sum e sinusw tych pi eciu katw. Z ADANIE 17 Dane jest rwnanie x2 + (3m 2) x = m 2 z niewiadoma x. Sformuuj warunki, jakie powinien spenia c parametr m, by to rwnanie miao dwa rzne pierwiastki, ktrych suma odwrotno sci jest dodatnia. Z ADANIE 18 sa Wyznacz pierwsze trzy wyrazy ciagu geometrycznego wiedzac, ze one dodatnie, ich su7 ma jest rwna 21 oraz suma ich odwrotno sci jest rwna 12 . Z ADANIE 19 Z szuady, w ktrej znajduje si e 10 rznych par r ekawiczek wybieramy losowo cztery r ekawiczki. Opisz zbir wszystkich zdarzen elementarnych, a nast epnie oblicz prawdopodobienstwa zdarzen: A w srd wylosowanych r ekawiczek nie b edzie pary, B w srd wylosowanych r ekawiczek b edzie dokadnie jedna para.

ycie i tworzenie strategii 4. Uz


Z ADANIE 20 Wyznacz wszystkie warto sci parametru p, dla ktrych rwnanie | x 2| + | x + 3| = p ma dokadnie dwa rozwiazania. Z ADANIE 21 ze dla a (2, 3) zachodzi rwno Wykaz, sc Z ADANIE 22 Dane jest rwnanie x2 + bx + c = 0 z niewiadoma x. Wyznacz warto sci b oraz c tak, by byy one rozwiazaniami danego rwnania. Z ADANIE 23 Dane sa funkcje liniowe g i h okre slone wzorami: g( x ) = ax + b i h( x ) = bx + a. Wiadomo, funkcja g jest rosnaca, ze a h malejaca. a) Wyznacz pierwsza wsprz edna punktu przeci ecia wykresw tych funkcji. wykresy funkcji g i h sa b) Oblicz liczby a i b wiedzac, ze prostymi prostopadymi, a punkt na osi Ox. ich przeci ecia lezy

a2 6 a +9 3 a

a2 4 a +4 a 2

= 2.

Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 3

Z M ATEMATYKI www.zadania.info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

Z ADANIE 24 dla kazdej Dany jest ciag ( an ) majacy t e wasno sc , ze liczby naturalnej n suma n poczat 1 2 kowych wyrazw tego ciagu jest rwna 2 (7n n). Oblicz dwudziesty wyraz tego ciagu. Wykaz, ze ( an ) jest ciagiem arytmetycznym. Z ADANIE 25 Proste zawierajace ramiona BC i DA trapezu ABCD si e w punkcie S. Dane sa: przecinaja AB = 6, CD = 2 oraz obwd trjkata SCD rwny 18. Oblicz obwd trjkata SAB. Z ADANIE 26 W pewnym trapezie katy przy dwch przeciwlegych wierzchokach maja miary oraz e dugo 90 + . Jedno z ramion tego trapezu ma dugo sc t. Wyznacz rznic sci podstaw tego trapezu. Z ADANIE 27 Czworokat ABCD jest wpisany w okrag. Dane sa | BC | = a, |CD | = b, | DAB| = . Wyznacz dugo sc przekatnej BD. Z ADANIE 28 Podstawa ostrosupa ABCDS jest kwadrat ABCD o boku dugo sci 4. Odcinek DS jest wysoko scia ostrosupa i ma dugo sc 6. Punkt M jest s rodkiem odcinka DS. Oblicz pole przekroju ostrosupa paszczyzna BCM. Z ADANIE 29 Ze zbioru liczb {1, 2, . . . , 2n + 5} wybieramy jednocze snie dwie liczby. Na ile sposobw mo zemy to zrobi c, tak aby otrzyma c dwie liczby takie, ze: a) ich rznica b edzie liczba parzysta, b) suma ich kwadratw b edzie liczba podzielna przez cztery? Z ADANIE 30 Narysuj przekrj rwnolego scianu paszczyzna PQR.

Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 4

Z M ATEMATYKI www.zadania.info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

Z ADANIE 31 dla sum cz Wiedzac, ze es ciowych pewnego ciagu geometrycznego o wyrazach dodatnich prawdziwa jest rwno sc S14 = 5 S7 , oblicz iloraz tego ciagu.

5. Rozumowanie i argumentacja
Z ADANIE 32 Wielomian f jest okre slony wzorem f ( x ) = ax4 9x3 + 3x2 + 7x + b dla pewnych liczb 3 pierwszych a oraz b. Wiadomo, ze liczba 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Oblicz a i b. Z ADANIE 33 dla dowolnej liczby cakowitej m rozwiazania Uzasadnij, ze rwnania x2 + mx + m 1 = 0 z niewiadoma x sa liczbami cakowitymi. Z ADANIE 34 Funkcja g jest okre slona w zbiorze wszystkich liczb rzeczywistych w nast epujacy sposb: je sli x k, k + 1) dla pewnej liczby cakowitej k, to g( x ) = kx k 1. a) Narysuj wykres funkcji g w przedziale 2, 0). funkcja g nie ma miejsc zerowych. b) Uzasadnij, ze rwnanie g( x ) = 2010. c) Rozwia z Z ADANIE 35 ze jezeli liczby b, c, 2b a sa Wykaz, kolejnymi wyrazami ciagu geometrycznego to liczby ab, b2 , c2 sa kolejnymi wyrazami ciagu arytmetycznego. Z ADANIE 36 ze wyrazenie Wykaz, Z ADANIE 37 okr Dany jest taki czworokat wypuky ABCD, ze egi wpisane w trjkaty ABC i ADC sa styczne. Wykaz, ze w czworokat ABCD mozna wpisa c okrag. Z ADANIE 38 Dane sa punkty A = (2, 3) i B = (5, 4). Na prostej o rwnaniu y = 5 wyznacz punkt C tak, aby amana ACB miaa jak najmniejsza dugo sc . Odpowied z uzasadnij. Z ADANIE 39 Trjkat ABC jest podstawa ostrosupa ABCS. Punkt M jest s rodkiem boku AB i | AM | = | MC |. Odcinek AS jest wysoko scia tego ostrosupa. Wykaz, ze kat SCB jest prosty. Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 5
cos 2x sin x cos x
1 = tg x + tg scia. x nie jest tozsamo

Z M ATEMATYKI www.zadania.info N AJWI EKSZY I NTERNETOWY Z BIR Z ADA N

Podstawa ostrosupa ABCDS jest prostokat ABCD, w ktrym AB = 1, BC = 2. Wszystkie kraw edzie boczne tego ostrosupa maja dugo sc 1. Wyznacz warto sc dowolnej funkcji trygonometrycznej kata mi edzy dwiema sasiednimi s cianami bocznymi tego ostrosupa.
Z ADANIE 41 Tabela zawiera niektre wyniki pisemnego sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej (ocenionego w sze sciostopniowej skali ocen). Dziewcz eta 11 4,0 1,1 Chopcy 14 3,8 1,8

Z ADANIE 40

liczba osb s rednia ocen odchylenie standardowe

Oblicz s rednia ocen z tego sprawdzianu oraz odchylenie standardowe dla caej klasy. Wyniki podaj z zaokragleniem do dwch miejsc po przecinku.

Materia pobrany z serwisu www.zadania.info 6