You are on page 1of 4

Arahan : Sila jawab semua soalan.

Tunjukkan jalan kira dalam ruangan yang


disediakan.

SOALAN

BIL.

Tuliskan 5 406 dalam perkataan.

Tulis tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga dalam angka.

6 100

6 080

6 090

6 030

MARKAH
1

Bulatkan nombor yang terkecil.

8 459 = 8000 +

+ 50 + 9

Nombor apakah yang tertinggal di dalam petak di atas?


Jawapan = ___________

3
+ 4

5 0 8
2 6 1

2 667 + 2 235 = ______________

PAT 2013 | MATEMATIK TAHUN 3 | MRA 2013

Muka Surat 1

5 400 - 2 235 = ______________

5 731 - 1 486 = ______________

11

10

2 3 0
3
2

564 x 100 = ______________

4 844 4 = ____________

PAT 2013 | MATEMATIK TAHUN 3 | MRA 2013

Muka Surat 2

12

13

2 562 7 = ____________

Tuliskan pecahan bagi kawasan berlorek di bawah:

= ___________

14

Cari pecahan setara bagi soalan berikut.

15

2
Tukarkan pecahan perseratus kepada nombor perpuluhan.

20

= __________

100

16

Tuliskan sifar perpuluhan dua lapan dalam angka.

Jawapan = _____________

PAT 2013 | MATEMATIK TAHUN 3 | MRA 2013

Muka Surat 3

17

Tukarkan peratus berikut dalam bentuk simbol.

34 peratus = _____________

18

Tulis peratus yang berikut dalam angka dan simbol.

Lima puluh dua peratus = __________

19

20

21

RM 335.40 + RM 408.20 = ____________

RM 587.85 - RM 35.20 = ____________

RM 122 x 8 = ____________

PAT 2013 | MATEMATIK TAHUN 3 | MRA 2013

Muka Surat 4