You are on page 1of 81

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.

FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN


PEN ETU! "!N U#U $E%!# &!N $E#'E%!N %E'()!* &!N $E#'E%!N U#U &!N P#(+E%,(N!) 'U#,'U)UM &!N #E)E-!N %,%TEM PEN,)!,!N "!N PEPE#,'%!!N PEM$,N!!N ,N+#!N%T#U'TU# %('(N !N PEN !.!#!N "!N PEM$E)!.!#!N PEM$,N!!N ,N%T,TU%, PE#!N/!N !N "!N PEN&E),",'!N PEM$,N!!N %,%TEM ,N%T,TU%, PE#)!'%!N!!N "!N PEM!NT!U!N &!N $E#'E%!N %,%TEM PENT!"$,#!N PEM$!N UN!N %T!+ &!N '(MP#E*EN%,+ PEM$,N!!N *U$UN !N )U!# "!N M!%&!#!'!T

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN(PIPP)


0 TE#!% %T#!TE ,' 1.MEM$,N! NE !#! $!N %! 2.MEM$!N UN'!N M("!) ,N%!N 3.MEMPE#'!%!'!N %E'()!* 'E$!N %!!N 4.ME#!P!T'!N .U#!N PEN",",'!N 5.MEM!#T!$!T'!N P#(+E%,(N PE# U#U!N

0.ME)(N.!''!N 'E/EME#)!N !N ,N%T,TU%, PEN",",'!N

'ETE#!N !N PE#,$!",
N!M!6777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .!8!T!N677777777777777777777777777777777777!N '! PE.!$!T677777777777777777777777777777777777777777777 !)!M!T #!%M,677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 TE)E+(N677777777777777777777777777777777777777 N( ':P $!#U67777777777777777777777777777777777 T!#,'* )!*,#6777777777777777777777777777777777 T!#,'* )!NT,'!N PE#T!M!67777777777777777777 E9M!,)67777777777777777777777777777777777777777777777777777 N(.':P67777777777777777777777777777777777777777777777777777 N(./U'!, PEN"!P!T!N677777777777777777777777777777777777 T!#,'* PE# E#!'!N !.,6777777777777777777777777777777777

T!#,'* ",%!*'!N "!)!M .!8!T!N67777777777777777777777777777777777777N(. !.,67777777777777777777777777 T!#,'* M!%U' 'E .!8!T!N $E#PEN/EN6777777777777777777777777777777777N(.'8%P6777777777777777777777777 T!#,'* ,%&T,*!# *!#T!67777777777777777777777777777777777777777777777777N(.P!%P(#T677777777777777777777 $!N'6777777777777777777777777777777777777777777N(.!'!UN6777777777777777777777777777777777777777777777777 $!N'6777777777777777777777777777777777777777777N(.!'!UN6777777777777777777777777777777777777777777777777 '(PE#!%,677777777777777777777777777777777777777N(.!*),677777777777777777777777777777777777777777777777777 '(PE#!%,677777777777777777777777777777777777777N(.!*),677777777777777777777777777777777777777777777777777 N(.!*), & M$6777777777777777777777777777777777N(.!*), T!$UN *!.,67777777777777777777777777777777777777 N(.!*), 'E%!TU!N U#U67777777777777777777777777'UMPU)!N "!#!*67777777777777777777777777777777777777777 T!#,'* T!M!T )E%EN MEM!N"U6777777777777777777N(.'EN"E#!!N67777777777777777777777777777777777777777777

(#!N &!N $()E* ",*U$UN , !P!$,)! $E#)!'U 'E/EM!%!N N!M!677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 TE)E+(N677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 !)!M!T6777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

T!'8,M %E'()!*
PEN !) 1 !7777777777777777777772;77777777777 !7777777777777777777772;77777777777 %E%, PE#T!M!67777777777777777777777777777777*,N %E%, 'E"U!67777777777777777777777777777777777*,N PEN !) 2 !777777777777777777772;777777777777 !777777777777777777772;77777777777777

%E%, PE#T!M!677777777777777777777777777777777*,N %E%, 'E"U!67777777777777777777777777777777777*,N

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 /UT, !M ",TU),% MEN ,'UT TU#UT!N T!#,'*

1. 2. 3. 4. 5. 0. >. ?.

T!*UN $!#U /,N! *!#, #!&! PU!%! *!#, #!&! *!., *!#, 'EPUTE#!!N !8!) MU*!##!M<M!!) *,.#!*= *!#, PE'E#.! *!#, 8E%!' *!#, 'EPUTE#!!N %P$ &!N ",PE#TU! ! UN

77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777

@. 1;. 11. 12. 13. 14.

*!#, 'EPUTE#!!N N!$, MU*!MM!" *!#, 'E$!N %!!N *!#, "EEP!-!), *!#, 8,)!&!* !8!) #!M!"*!N *!#, '#,%M!%

77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777

MINGGU TEMA

:1
: MINGGU ORIENTASI

HARI : AHAD TARIKH: 3 JANUARI 2010

M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T= 1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T= 11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

PE#'!#! #UT,N

!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

"oa belajar

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara masuk dan keluar kelas 9tertib bersama guru dan rakan

",%,P),N

MEN(NT(N -/"

Tajuk6Nyanyian !$/

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku 9bersalaman

MINGGU TEMA
M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

:1
: MINGGU ORIENTASI PE#'!#! #UT,N

HARI : ISNIN TARIKH: 4 JANUARI 2010


!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

"oa belajar

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara masuk dan keluar kelas 9tertib bersama guru dan rakan 9adab makan

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T=

",%,P),N

11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

MEN(NT(N -/"

Tajuk6Nyanyian !$/

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku 9bersalaman

MINGGU TEMA

:1
: MINGGU ORIENTASI

HARI : SELASA TARIKH: 5 JANUARI 2010

M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

PE#'!#! #UT,N

!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu 9Menyebut nama kawan

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

"oa belajar dan doa makan

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara masuk dan keluar kelas 9tertib bersama guru dan rakan 7adab makan

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T=

",%,P),N

11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

MEN(NT(N -/"

Tajuk6Nyanyian !$/

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku 9bersalaman

MINGGU TEMA

:1
: MINGGU ORIENTASI

HARI : RABU TARIKH: 6 JANUARI 2010

M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

PE#'!#! #UT,N

!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara masuk dan keluar kelas 9tertib bersama guru dan rakan 9kebersihan diri

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T=

",%,P),N

11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

MEN(NT(N -/"

Tajuk6Nyanyian !),+ $! T!

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan 9bersalaman

MINGGU TEMA
M!%!

:1
: MINGGU ORIENTASI PE#'!#!

HARI : KHAMIS TARIKH: 7 JANUARI 2010


!'T,-,T,

?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

#UT,N

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara masuk dan keluar kelas 9tertib bersama guru dan rakan 9kebersihan diri 9kebersihan pakaian

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T=

",%,P),N

11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

MEN(NT(N -/"

Tajuk6Nyanyian !),+ $! T!

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU TEMA

:2
: MINGGU ORIENTASI

HARI : AHAD TARIKH: 10 JANUARI 2010

M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

PE#'!#! #UT,N

!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
Ucapan !ssalamualaikum sebelum masuk kelas 9bersalam mencium tangan bersama semua guru dan pembantu 9lakonan

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T=

",%,P),N

11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

MEN(NT(N -/"

Tajuk6My Briends

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU

:2

HARI :ISNIN

TEMA
M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

: MINGGU ORIENTASI PE#'!#! #UT,N

TARIKH: 11 JANUARI 2010


!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan serta masuk tandas

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara meminjam dan cara meminta maaB

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T= 11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

",%,P),N

MEN(NT(N -/"

Tajuk6My Bamily

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU TEMA
M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

:2
: MINGGU ORIENTASI PE#'!#! #UT,N

HARI :SELASA TARIKH: 12 JANUARI 2010


!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan serta masuk dan keluar tandas

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
Penggunaan tandas yang betul.Pastikan tandas bersih dan kering sebelum meninggalkan tandas Tajuk6My house

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T= 11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

",%,P),N

MEN(NT(N -/"

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU TEMA
M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

:2
: MINGGU ORIENTASI PE#'!#! #UT,N

HARI :RABU TARIKH: 13 JANUARI 2010


!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan serta masuk dan keluar tandas dan surah al9Batihah

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara beratur untuk masuk dan pulang

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T= 11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

",%,P),N

MEN(NT(N -/"

Tajuk6My class

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU TEMA
M!%! ?.;;9?.1;9 P! , <1; M,N,T= ?.1;9?.3; P! , <2; M,N,T= ?.3;91;.;; P! , <@; M,N,T= 1;.;;91;.3; P! , <3; M,N,T=

:2
: MINGGU ORIENTASI PE#'!#! #UT,N

HARI :KHAMIS TARIKH: 14 JANUARI 2010


!'T,-,T,

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.
Perkenal diri secara individu dan sebut nama rakan yang mereka kenal "oa belajar dan doa sebelum dan selepas makan serta masuk dan keluar tandas dan surah al9Batihah

PE#$U!)!N P! ,

*!+!A!N

#E*!T

Murid9murid beratur membersihkan tangan.Menghidang dan makan dimulai dengan doa dan disudahi dengan doa selepas makan.Mengemas dan membersihkan tangan.Menggosok gigi dan mengurus diri.
/ara beratur untuk masuk dan pulang

1;.3; 911.;; P! , <3; M,N,T= 11.;;911.5; P! , <5; M,N,T= 11.5;912.;;T * <1; M,N,T=

",%,P),N

MEN(NT(N -/"

Tajuk6My school

!'T,-,T, PEN!M!T

$erbual tentang ucapan dan terima kasih 9nyanyian lagu Negaraku dan lagu %elamat %ultan dan lagu %ekolah 9bersalaman

MINGGU

:3

HARI : AHAD

TEMA 2010 SUBTEMA

: DIRI SA A : PERIHAL DIRI SA A STANDARD PEMBELAJARAN AKTI"ITI

TARIKH: 17 JANUARI

TUNJANG! MASA RUTIN (BI) $%00&$%10 PG (10 MIN)

BAHAN!#ATATAN

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.

PERBUALAN PAGI KETRAMPILAN(BI!T) $%10&$%30 PG (20 MIN)

P%E 1.1.4 = Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira,sedih,takut,marah

Menunjukkan gambar mimic muka seperti gembira,sedih 9marah,takut,terkejut. Melukis mimic muka berdasarkan emosi tertentu.

ambar mimic muka

<P%E 1.1.5 = Mengenalpasti dan bercerita tentang jenis9jenis emosi gembira,sedih,takut,terkejut,marah. (bjektiB6Pada akhir pelajaran murid dapat6 Menentukan emosi berdasarkan gambar mimic muka. PERMAINAN LUAR (TUNJANG FI'IKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN)BI $%30&(%00 PAGI (30 MINIT) <P+' 1.1.@= menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa <P+' 2.2.@= $erjalan mengundur dengan lurus <P+' 3.1.5= Menggosok gigi dengan cara yang betul <P+' 5.1.3= Mengenal pasti objek atau Mengoyak kertas untuk membina kolaj. $erjalan mengikut arahan secara kelas, kumpulan atau individu. )atihan menggosok gigi. $erus gigi )akaran gambar 'er

bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut6 a. rumah

Menyatakan objek berbahaya berdasarkan gambar.

ambar

TUNJANG KEROHANIAN)SIKAP DAN NILAI (PENDIDIKAN ISLAM A) (%00&10%00 PAGI 60 MINIT

P, 1.1.19Menyebut enam rukun iman dengan bimbingan

9MelaBaCkan #ukun ,man,kaitkan dengan kejadian manusia. 9Nasyid rukun iman

9carta rukun iman 9kaset lagu nasyid 9kad imbasan

P,1.1.29Menyatakan enam rukun iman

P, 5.2.19Menyebut huruB9huruB jawi dengan bimbingan

9$ersoal jawab dengan murid mengenai huruB jawi. 9Menyanyi laguDMari $elajar .awiD<lirik air pasang pagi= Mari belajar jawi 'enal hruB9huruB nya %ebut berkali9kali Mesti ingat bentuknya 9/" nyanyian lagu aliB,ba,ta

REHAT(BI) 10%00& 10%30 PAGI 30 MINIT TUNJANG FI'IKAL DAN ESTETIKA

M*+,-&.*+,- /0+12*+ .0./0+3,4516 216716%M0674,-167 -16 .1516 -,.*81, -06716 -91 -16 -,3*-14, -06716 -91 3080:13 .1516%M0670.13 -16 .0./0+3,4516 216716%M06779395 7,7, -16 .067*+*3 -,+,%

<'T, 1.1.2= Mengenal bahan yang

Menggunakan berus untuk membentuk gambar dengan

KREATI"ITI(T) 10%30 &11%00 PAGI (30 MINIT)

diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. <'T, 2.1.>= Menyanyikan melodi. <'T, 3.1.5= Main peranan mengikut imaginasi.

cara percikan.

$erus gigi 8arna

)atihan menyanyikan melodi

)atihan memain peranan.

TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MALA SIA) 11%00&11%30 PAGI (30 MINIT)

<$M 1.1.0= Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan<contoh6%elamat pagi,%elamat Petang=

&Perkenalkan huruB EiD 9murid merasa di atas jari di atas kertas pasir 9Membentuk huruB E,D dengan doh 9menyambung titik membentuk huruB i

'ad huruB kertas pasir "oh )embaran kerja

<$M 2.1.3= $erbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul

<$M 3.1.3= Meyebut huruB secara rawak

<$M 4.2.4=Menulis huruB kecil dengan cara yang betul

TUNJANG FI'IKAL DAN KESIHATAN (T) 11%30&11%50 PAGI (20 MINIT)BI AKTI"ITI PENAMAT

<'T, 3.1.5= Main peranan mengikut imaginasi. (bjektiB6Pada akhir pembelajaran6 Murid dapat menggosok gigi dengan betul

&7*+* .06*6;*5516 <1+1 .0./0+*3 7,7, .0677*61516 .9-08 7,7, &.*+,- .0./0+*3 7,7, .0677*61516 /0+*3 -16 */12 7,7, &.*+,- .13,67&.13,67 .06*6;*5516 50/0+3,416 7,7,

&.9-08 7,7, &/0+*3 7,7, &*/12 7,7,

Murid mengemas tempat kumpulan masing9masing.berkumpul di ruamg pembelajaran.Menyatakan pengalaman

11%50&12%00 TENGAH HARI

pembelajaran yang telah dilalui hari ini.Melihat hasil kerja yang ditunjukkan.Mendengar nasihat dan pesanan guru.$erdoa dan bersalaman.

R05=8053, .*+,-:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R0=8053, 7*+*:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MINGGU TEMA SUBTEMA

:3 : DIRI SA A : PERIHAL DIRI SA A

HARI : ISNIN TARIKH: 1$ JANUARI 2010

TUNJANG! MASA RUTIN (BI) $%00&$%10 PG (10 MIN) PERBUALAN PAGI(TEMA) SAINS DAN TEKNOLOGI(BI) $%10&$%30 PAGI (20 MINIT)

STANDARD PEMBELAJARAN

AKTI"ITI

BAHAN!#ATATAN

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.

$gambar muka (S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab. Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain. $gambar organ

(S.T 6.4.3) Mengecam corak berulang i persekitaran.

Menunjukkan conto" corak berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang sesuai untuk melengkapkan corak.

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

PERMAINAN LUAR TUNJANG FI'IKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN(BI) $%30&(%00 PAGI (30 MINIT)
(%&' 1.1.() menggunakan jari untuk mengo!ak ba"an mengikut rupa Mengo!ak kertas untuk membina kolaj. +akaran gambar 'ertas

(%&' 2.2.() )erjalan mengun ur engan lurus

)erjalan mengikut ara"an secara kelas, kumpulan atau in i*i u.

+ati"an menggosok gigi. (%&' 3.1.,) Menggosok gigi engan cara !ang betul Men!atakan objek berba"a!a (%&' ,.1.3) Mengenal pasti objek atau ba"an !ang bole" men atangkan ba"a!a i lokasi berikutb. ruma" .ambar ber asarkan gambar. )erus gigi

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK ((%00&(%30 PAGI) (30 MINIT)

$gambar muka (S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab. Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain. $gambar organ

(S.T 6.4.3) Mengecam corak berulang i persekitaran.

Menunjukkan conto" corak berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

sesuai untuk melengkapkan corak.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS(A) (%30&10%00 PAGI (30 MINIT)

()/ 1.1.1) +isten to an i enti0! common soun s aroun t"em

)un!i tepukan (guru an muri bertepuk tangan sekali,22,32 an seterusn!a.

()/ 1.1.2) + isten to an i enti0! soun s in t"e en*ironment

)un!i loceng atau alat mu#ik !ang lain.guru meminta muri meneka bun!i.

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing

3uru0 4 5 aaaa 3uru0 6 5 oooo

i baca i baca

engan bun!i engan bun!i kecil atau

Se iakan buku lembaran kerja

3uru0 4 5 bentuk segitiga 3uru0 6 $ bentuk bulatan ()/ 3.1.1) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir s"apes

7ari "uru0 4 muri

alam nama muri $

()/ 3.1.2) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet

b! t"eir name

+embaran kerja -

)/ 4.1.1) 8ngage in acti*ities re9uiring e!e "an coor ination

4bc an 123 muri mengikut titik$titik

menulis

()/ 4.1.2) :raw lines, circles an patterns using gross motor an 0ine motor mo*ements

.ambar $ muri meneka gambar apa engan men!ambung titik$ titik.

REHAT 10%00&10%30 PAGI (30 MINIT) TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALA SIA (A) 10%30&11%00 PAGI (30 MINIT)

M*+,-&.*+,- /0+12*+ .0./0+3,4516 216716%M0674,-167 -16 .1516 -,.*81, -06716 -91 -16 -,3*-14, -06716 -91 3080:13 .1516%M0670.13 -16 .0./0+3,4516 216716%M06779395 7,7, -16 .067*+*3 -,+,%

()M 1.1.6) Men engar ucap selamat an memberi respons !ang bertatasusila engan bimbingan(conto"-Selamat pagi,Selamat %etang)

9 9

men engar ucap selamat membalas ucapan !ang iterima

$ka a!at

()M 2.1.3) )erbual menggunakan a!at !ang mu a" engan sebutan !ang betul

9 9 9 9

men!atakan nama sen iri bertan!akan nama rakan n!an!ian men!ebut "uru0 pa a ka nama

$ka nama

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak

menulis "uru0 *okal pelbagai jenis permulaan

engan cara !ang betul $ra io,c ;kaset $komputer ()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul $ka nama

$kanji berwarna $pasir $w"iteboar

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALA SIA (T) 11%00&11%30 PAGI (30 MINIT)

()M 1.1.6) Men engar ucap selamat an memberi respons !ang bertatasusila engan bimbingan(conto"-Selamat pagi,Selamat %etang)

9 9

men engar ucap selamat membalas ucapan !ang iterima

$ka a!at

()M 2.1.3) )erbual menggunakan a!at !ang mu a" engan sebutan !ang betul

9 9 9 9

men!atakan nama sen iri bertan!akan nama rakan n!an!ian men!ebut "uru0 pa a ka nama

$ka nama

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak

menulis "uru0 *okal pelbagai jenis permulaan engan cara !ang betul

$ra io,c ;kaset $komputer $ka nama ()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul

$kanji berwarna $pasir $w"iteboar

TUNJANG FI'IKAL DAN ESTETIKA KRETI"ITI(BI!T) 11%30&11%50 PAGI (20 MINIT)


('T/ 1.1.2) Mengenal ba"an !ang iperlukan untuk meng"asilkan sesuatu kar!a conto"n!a berus. Menggunakan berus untuk membentuk gambar engan cara percikan. )erus gigi =arna

('T/ 2.1.<) Men!an!ikan melo i.

+ati"an men!an!ikan melo i.

('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi.

+ati"an memain peranan.

AKTI"ITI PENAMAT 11%20&12%00TGH (10 MINIT)

Murid mengemas tempat kumpulan masing9masing.berkumpul di ruamg pembelajaran.Menyatakan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui hari ini.Melihat hasil kerja yang ditunjukkan.Mendengar nasihat dan pesanan guru.$erdoa dan bersalaman.

R05=8053, .*+,-:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R0=8053, 7*+*:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MINGGU TEMA SUBTEMA

:3 : DIRI SA A : PERIHAL DIRI SA A STANDARD PEMBELAJARAN AKTI"ITI

HARI : SELASA TARIKH: 1( JANUARI 2010

TUNJANG! MASA RUTIN (BI) $%00&$%10 PG (10 MIN) PERBUALAN PAGI(TEMA) BAHASA INGGERIS $%10&$%30 PAGI

BAHAN!#ATATAN

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.

()/ 1.1.1) +isten to an i enti0! common soun s aroun t"em

)un!i tepukan (guru an muri bertepuk tangan sekali,22,32 an seterusn!a.

(20 MINIT)
()/ 1.1.2) + isten to an i enti0! soun s in t"e en*ironment )un!i loceng atau alat mu#ik !ang lain.guru meminta muri meneka bun!i.

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing

3uru0 4 5 aaaa 3uru0 6 5 oooo

i baca i baca

engan bun!i engan bun!i kecil atau

Se iakan buku lembaran kerja

3uru0 4 5 bentuk segitiga 3uru0 6 $ bentuk bulatan ()/ 3.1.1) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir s"apes 7ari "uru0 4 muri ()/ 3.1.2) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir name +embaran kerja )/ 4.1.1) 8ngage in acti*ities re9uiring e!e 4bc an 123 muri menulis alam nama muri $

"an coor ination

mengikut titik$titik

()/ 4.1.2) :raw lines, circles an patterns using gross motor an 0ine motor mo*ements

.ambar $ muri meneka gambar apa engan men!ambung titik$ titik.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI $%30&(%30 PAGI (60 MINIT)

%/ 1.1.1$Men!ebut enam rukun iman engan bimbingan

$Mela0a#kan 1ukun /man,kaitkan engan keja ian manusia. $>as!i rukun iman

$carta rukun iman $kaset lagu nas!i $ka imbasan

%/1.1.2$Men!atakan enam rukun iman

%/ ,.2.1$Men!ebut "uru0$"uru0 jawi engan bimbingan

$)ersoal jawab engan muri mengenai "uru0 jawi. $Men!an!i lagu?Mari )elajar @awi?(lirik air pasang pagi) Mari belajar jawi 'enal "ru0$"uru0 n!a Sebut berkali$kali Mesti ingat bentukn!a $7: n!an!ian lagu ali0,ba,ta

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK ((%30&10%00 PAGI)

$gambar muka (S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab. Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain. $gambar organ

(30 MINIT)

(S.T 6.4.3) Mengecam corak berulang i persekitaran.

Menunjukkan conto" corak berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang sesuai untuk melengkapkan corak.

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

REHAT 10%00&10%30 PAGI (30 MINIT) TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI(T)

M*+,-&.*+,- /0+12*+ .0./0+3,4516 216716%M0674,-167 -16 .1516 -,.*81, -06716 -91 -16 -,3*-14, -06716 -91 3080:13 .1516%M0670.13 -16 .0./0+3,4516 216716%M06779395 7,7, -16 .067*+*3 -,+,%

(S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab.

Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain.

(S.T 6.4.3) Mengecam corak berulang i persekitaran.

Menunjukkan conto" corak berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang sesuai untuk melengkapkan corak.

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

MATEMATIK (T)
()M 1.1.6) Men engar ucap selamat an memberi respons

9 9

men engar ucap selamat membalas ucapan !ang iterima

BAHASA MALA SIA(A) 10%30 &11%30 PAGI (60 MINIT) AKTI"ITI KUMPULAN

!ang bertatasusila engan bimbingan(conto"-Selamat pagi,Selamat %etang) 9 9 ()M 2.1.3) )erbual menggunakan a!at !ang mu a" engan sebutan !ang betul 9 9 men!atakan nama sen iri bertan!akan nama rakan n!an!ian men!ebut "uru0 pa a ka nama

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak

menulis "uru0 *okal pelbagai jenis permulaan engan cara !ang betul

()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS(T)

AKTI"ITI PENAMAT 11%20&12%00TGH (10 MINIT)

Murid mengemas tempat kumpulan masing9masing.berkumpul di ruamg pembelajaran.Menyatakan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui hari ini.Melihat hasil kerja yang ditunjukkan.Mendengar nasihat dan pesanan guru.$erdoa dan bersalaman.

R05=8053, .*+,-:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R0=8053, 7*+*:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MINGGU TEMA SUBTEMA

:3 : DIRI SA A : PERIHAL DIRI SA A STANDARD PEMBELAJARAN AKTI"ITI

HARI : RABU TARIKH: 20 JANUARI 2010

TUNJANG! MASA RUTIN (BI) $%00&$%10 PG (10 MIN) PERBUALAN PAGI(TEMA) SAINS DAN TEKNOLOGI(BI) $%10&$%30 PAGI (20 MINIT)

BAHAN!#ATATAN

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.

$gambar muka (S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab. Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain. $gambar organ

(S.T 6.4.3) Mengecam corak

Menunjukkan conto" corak

berulang i persekitaran.

berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang sesuai untuk melengkapkan corak.

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

PERMAINAN LUAR TUNJANG FI'IKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN(BI) PERMAINAN LUAR $%30&(%00 PAGI (30 MINIT)
(%&' 2.2.() )erjalan mengun ur engan lurus )erjalan mengikut ara"an secara kelas, kumpulan atau in i*i u. (%&' 1.1.() menggunakan jari untuk mengo!ak ba"an mengikut rupa Mengo!ak kertas untuk membina kolaj. +akaran gambar 'ertas

+ati"an menggosok gigi. (%&' 3.1.,) Menggosok gigi engan cara !ang betul )erus gigi Men!atakan objek berba"a!a ber asarkan gambar.

(%&' ,.1.3) Mengenal pasti objek atau ba"an !ang bole" men atangkan ba"a!a i lokasi

berikutc. ruma"

.ambar

BAHASA MALA SIA (A) (%00&10%30 PAGI (30 MINIT)


(S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab. Menerapkan sikap sistematik, bekerjasama,bertanggungjawab ketika bermain.

$gambar muka $gambar organ

(S.T 6.4.3) Mengecam corak berulang i persekitaran.

Menunjukkan conto" corak berulang seperti susunan mo#ek i in ing bilik air an lantai alam kelas. Muri memili" gambar !ang sesuai untuk melengkapkan corak.

(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak berulang !ang iberi.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS(A) (%30&10%00 PAGI (30 MINIT)

()/ 1.1.1) +isten to an i enti0! common soun s aroun t"em

)un!i tepukan (guru an muri bertepuk tangan sekali,22,32 an seterusn!a.

()/ 1.1.2) + isten to an i enti0! soun s in t"e en*ironment

)un!i loceng atau alat mu#ik !ang lain.guru meminta muri meneka bun!i.

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing

3uru0 4 5 aaaa 3uru0 6 5 oooo

i baca i baca

engan bun!i engan bun!i kecil atau

Se iakan buku lembaran kerja

3uru0 4 5 bentuk segitiga 3uru0 6 $ bentuk bulatan ()/ 3.1.1) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir s"apes 7ari "uru0 4 muri alam nama muri $

()/ 3.1.2) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir name +embaran kerja -

)/ 4.1.1) 8ngage in acti*ities re9uiring e!e "an coor ination

4bc an 123 muri mengikut titik$titik

menulis

()/ 4.1.2) :raw lines, circles an patterns

.ambar $ muri meneka gambar apa engan men!ambung titik$ titik.

using gross motor an 0ine motor mo*ements

REHAT 10%00&10%30 PAGI (30 MINIT) FI'IKAL DAN KESIHATAN(T) BAHASA MALA SIA(A) SAINS DAN TEKNOLOGI(T) 10%30&11%30 PAGI (60 MINIT) AKTI"ITI KUMPULAN TUNJANG FI'IKAL DAN ESTETIKA KRETI"ITI(BI!T) 11%30&11%50 PAGI (20 MINIT)

M*+,-&.*+,- /0+12*+ .0./0+3,4516 216716%M0674,-167 -16 .1516 -,.*81, -06716 -91 -16 -,3*-14, -06716 -91 3080:13 .1516%M0670.13 -16 .0./0+3,4516 216716%M06779395 7,7, -16 .067*+*3 -,+,%

('T/ 1.1.2) Mengenal ba"an !ang iperlukan untuk meng"asilkan sesuatu kar!a conto"n!a berus.

Menggunakan berus untuk membentuk gambar engan cara percikan.

)erus gigi =arna

('T/ 2.1.<) Men!an!ikan melo i.

+ati"an men!an!ikan melo i.

('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi.

+ati"an memain peranan.

AKTI"ITI PENAMAT 11%20&12%00TGH (10 MINIT)

Murid mengemas tempat kumpulan masing9masing.berkumpul di ruamg pembelajaran.Menyatakan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui hari ini.Melihat hasil kerja yang ditunjukkan.Mendengar nasihat dan pesanan guru.$erdoa dan bersalaman.

R05=8053, .*+,-:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R0=8053, 7*+*:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MINGGU TEMA SUBTEMA

:3 : DIRI SA A : PERIHAL DIRI SA A STANDARD PEMBELAJARAN AKTI"ITI

HARI : KHAMIS TARIKH: 21 JANUARI 2010

TUNJANG! MASA RUTIN (BI) $%00&$%10 PG (10 MIN)

BAHAN!#ATATAN

Menanda kedatangan murid,bertanya khabar,mengucap syahadah,membaca doa belajar,menyatakan cara datang ke sekolah.

PERBUALAN PAGI KEMANUSIAAN(BI) $%10&$%30 PG (20 MIN)


'M 1.1.3 Menceritakan pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir 'M1.1.1 Menceritakan iri sen iri engan bimbingan ( conto" - nama, umur, jantina, bangsa, "obi

$)ercerita tentang iri sen iri seperti nama, umur, jantina, bangsa an "obi

ambar mimic muka

$.uru menceritakan tentang pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir

$)ersoal jawab secara sopan

'M 2.1.1 Menceritakan keluarga !ang ter ekat

salasila"

$Main peranan suasana alam kelas iaitu muri membantu guru an rakan

$Muri bercerita ten!ang keluarga masing$ masing engan bimbingan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS(A) $%30&(%00 PAGI (30 MINIT)

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALA SIA (A) (%00&(%30 PAGI (30 MINIT) TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI(T)

(%30&10%00 PAGI (30 MINIT) REHAT(BI) 10%00& 10%30 PAGI 30 MINIT TUNJANG FI'IKAL DAN ESTETIKA KREATI"ITI(T) 10%30 &11%00 PAGI (30 MINIT) M*+,-&.*+,- /0+12*+ .0./0+3,4516 216716%M0674,-167 -16 .1516 -,.*81, -06716 -91 -16 -,3*-14, -06716 -91 3080:13 .1516%M0670.13 -16 .0./0+3,4516 216716%M06779395 7,7, -16 .067*+*3 -,+,%

<'T, 1.1.2= Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. <'T, 2.1.>= Menyanyikan melodi. <'T, 3.1.5= Main peranan mengikut imaginasi.

Menggunakan berus untuk membentuk gambar dengan cara percikan.

$erus gigi 8arna

)atihan menyanyikan melodi

)atihan memain peranan.

PENDIDIKAN FI'IKAL DAN KESIHATAN(T!BI)

<$M 1.1.0= Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan<contoh6%elamat pagi,%elamat Petang=

&Perkenalkan huruB EiD 9murid merasa di atas jari di atas kertas pasir 9Membentuk huruB E,D dengan doh 9menyambung titik membentuk huruB i

'ad huruB kertas pasir "oh )embaran kerja

<$M 2.1.3= $erbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul

<$M 3.1.3= Meyebut huruB secara rawak

<$M 4.2.4=Menulis huruB kecil dengan cara yang betul

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK 11%30&11%50 PAGI (20 MINIT)BI AKTI"ITI PENAMAT 11%50&12%00 TENGAH HARI

<'T, 3.1.5= Main peranan mengikut imaginasi. (bjektiB6Pada akhir pembelajaran6

&7*+* .06*6;*5516 <1+1 .0./0+*3 7,7, .0677*61516 .9-08 7,7,

&.9-08 7,7, &/0+*3 7,7, &*/12 7,7,

&.*+,- .0./0+*3 7,7, .0677*61516 /0+*3 -16 */12 7,7, Murid dapat menggosok gigi dengan betul &.*+,- .13,67&.13,67 .06*6;*5516 50/0+3,416 7,7,

Murid mengemas tempat kumpulan masing9masing.berkumpul di ruamg pembelajaran.Menyatakan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui hari ini.Melihat hasil kerja yang ditunjukkan.Mendengar nasihat dan pesanan guru.$erdoa dan bersalaman.

R05=8053, .*+,-:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R0=8053, 7*+*:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

14>74>.4> T43A>4> 'A1/'A+AM ST4>:41: %14S8'6+43 '8)4>.S44>

M/>..A T8M4 SA)T8M4

-4 - :/1/ S4B4 -4+4T TA+/S :/ '8+4S S4B4 STANDARD KANDUNGAN ()M 1.1) Men engar engan penu" per"atian STANDARD PEMBELAJARAN ()M 1.1.6) Men engar ucap selamat an memberi respons !ang bertatasusila engan bimbingan(conto"-Selama t pagi,Selamat %etang) CADANGAN AKTIVITI 9 9 men engar ucap selamat membalas ucapan !ang iterima CADANGAN BAHAN $ka a!at

TUNJANG Tunjang 'omunikasi )a"asa Mela!u ()M)

()M 2.1) )erinteraksi

()M 2.1.3) )erbual menggunakan a!at !ang mu a" engan sebutan !ang betul

$ men!ebut perkataan buku,pembaris,pema am , pensel,pengasa" $ka gambar

engan mesra

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak

pense",beg.

()M 3.1) Mengenal bentuk "uru0 4$C

()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul

9 9

>!an!ian men!ebut "uru0 pa a ka perkataan $komputer menulis "uru0 *okal pa a pelbagai jenis permukaan engan cara !ang betul

$ka perkataan

()M 4.2)Menguasai kema"iran menulis

$ka "uru0 aripa a kertas pasir $w"iteboar

Tunjang )a"asa /nggeris

()/ 1.1) +isten to an iscriminate soun s

()/ 1.1.2) + isten to an i enti0! soun s in t"e en*ironment

$.uru meminta muri meneka bun!i apa D sama a a engan menggunakan peralatan alam kelas atau engan c computer. $.uru mengajar muri $muri men!ebut Egoo morning? an Egoo b!e?

()/ 1.2) +isten to an un erstan meaning o0 simple wor s

()/ 1.2.1) +isten to an repeat simple greetings

()/ 2.1) An erstan t"at printe materials contain meaning ()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing

$Se iakan se"elai kertas atau buku kecil an ajar muri baca.ambar muri lelaki 5 bo! .ambar muri p?puan 5 girl

()/ 3.1) / enti0! letters o0 t"e alp"abet ()/ 3.1.1) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir s"apes

3uru0 @ 5 kaki pa!ing 3uru0 / 5 li i

()/ 3.1.2) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir name

$Muri men!ebut nama mereka an men!ebut "uru0 awal alam nama masing$ masing

+embaran kerja()/ 4.1) %rewriting skills ()/ 4.1.1) 8ngage in acti*ities re9uiring e!e "an coor ination 4bc an 123 muri mengikut titik$titik menulis

.ambar $ muri meneka gambar apa engan men!ambung titik$titik.

()/ 4.1.2) :raw lines, circles an patterns using gross

motor an 0ine motor mo*ements

Tunjang %en i ikan /slam

%/ 1.1$Mengeta"ui rukun iman

%/ 1.1.2$Men!atakn enam rukun iman

$Mela0a#kan rukun iman $)ercerita tentang keja ian alam an mak"luk 4lla"

$ba"an i alam an luar bilik arja"

%/ 1.2$Mengeta"ui rukun iman !ang pertama

%/ 1..2.1$Men!ebut si0at wajib 4lla"

$Men!ebut si0at wajib 4llla"

%/ 1.2.2$Men!atakan si0at wajib 4lla"

%/ ,.3$Meng"a0a# beberapa sura" ari ju#u? amma Tunjang ketrampilan :iri$ %erkembangan Sosioemosi. (%S8 1.1 ) Mengenali emosi sen iri.

%/ ,.3.1$Meng"a0a# sura" 4l$Furan an 4l$&ati"a"

$Memper engarkan bacaan

4l$&ati"a" (%S8 1.1.6) Men!atakan emosi mengikut situasi.

$c ,pita perakam;ra io

98akil murid menunjukkan mimic muka berdasarkan beberapa situasi yang diterangkan oleh guru.

(%S8 2.1 ) Membina konsep ken iri.

(%S8 2.1.3 ) )ersikap positi0 tentang kebole"an an kekurangan ken iri.

9Menceritakan tentang keluarga masing9 masing./th Fkematian ibu:bapa dsbnya.

(%&' 1.1) Melakukan kema"iran motor "alus

(%&' 1.1.() Menggunakan jari untuk mengo!ak ba"an mengikut rupa.

$Mengo!ak kertas membuat kolaj.

'ertas

(%&' 2.1) Melakukan kema"iran motor kasar lokomotor

(%&' 2.1.1G) )erjalan an mengimbang ba an i atas bangku panjang !ang ren a".

$Meli"at cara an melakukan pergerakan engan peraturan !ang betul.

)angku panjang

FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN

(%&' 3.1.6) Men!atakan (%&' 3.1) Menjaga kebersi"an iri kepentingan menjaga kebersi"an iri Tunjuk cara 5 men!an!ikan cara menjaga kebersi"an.

(%&' ,.1.3) Mengenal (%&' ,.1) Mengenali sumber !ang men!ebabkan kemalangan an ba"a!a pasti objek atau ba"an !ang bole" men atangkan ba"a!a i lokasi berikutb. sekola" Melukis gambar +awatan

('T/ 1.1) Menggunakan pengeta"uan tentang ba"an an teknik alam meng"asilkan kar!a seni (4plikasi seni)

('T/ 1.1.2) Mengenal ba"an !ang iperlukan untuk meng"asilkan sesuatu kar!a conto"n!a berus.

Membentuk kar!a ari percikan berus gigi.

)erus gigi

('T/ 2.1) Mengambil ba"agian alam akti*iti men!an!i. KREATIVITI ('T/ 3.1) Mengambil ba"agian alam rama an gerakan kreati0.

('T/ 2.1.<) Men!an!ikan melo i.

+ati"an men!an!ikan melo i.

('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi.

Main pon ok$pon ok.

Tunjang Sains an Teknologi 5 4wal Sains an 4wal Matematik

(S.T 2.1) Membuat pemer"atian ke atas objek an 0enomena alam i persekitaran.

(S.T 2.1.,) Memer"ati peruba"an warna$warna i persekitaran (7onto"peruba"an warna aun pa a musim berlainanH peruba"an warna awan pa a cuaca berlainan).

Muri i bawa keluar kelas untuk memer"ati awan an aun pa a pokok.Muri menceritakan peruba"an warna !ang berlaku.

(S.T 6.4) Mengecam corak berulang an membina pola.

(S.T 6.4.,) Membina corak berulang mengikut kreati*iti sen iri menggunakan ba"an !ang ise iakan an men!atakan corakn!a.

Menggunakan cap jari untuk meng"asilakn corak berulang engan menggunakan warna air.

Tunjang 'emanusiaan

'M1.1 mengeta"ui tentang latar belakang ; sejara" iri sen iri

'M1.1.1 Menceritakan iri sen iri engan bimbingan ( conto" - nama, umur, jantina, bangsa, "obi

)ercerita tentang iri sen iri seperti nama, umur, jantina, bangsa an "obi

'M 1.1.3 Menceritakan pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir

.uru menceritakan ten!ang pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir )ersoal jaawab secara

sopan

14>74>.4> T43A>4> 'A1/'A+AM ST4>:41: %14S8'6+43 '8)4>.S44>

M/>..A T8M4 SA)T8M4

-, - :/1/ S4B4 -%814)6T :4+4M '8+4S S4B4 STANDARD KANDUNGAN ()M 1.1) Men engar engan penu" per"atian STANDARD PEMBELAJARAN ()M 1.1.<) Men engar ara"an an memberi respons. CADANGAN AKTIVITI 9 melakukan gerakan !ang guru ara"kan. CADANGAN BAHAN

TUNJANG Tunjang 'omunikasi )a"asa Mela!u ()M)

()M 2.1) )erinteraksi engan mesra

()M 2.1.4) )erinteraksi secara sopan an bertatasusila

$Men!ebut perabot !ang ter apat i alam kelas.ct"-meje, 'erusi,almari,bakul Sampa".

$gambar

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak ()M 3.1) Mengenal bentuk "uru0 4$C

men!ebut "uru0 pa a ka "uru0 $ka "uru0

9 ()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul

()M 4.2)Menguasai kema"iran menulis

menulis "uru0 konsonan pa a pelbagai jenis permukaan engan cara !ang betul $ka "uru0 aripa a kertas pasir $w"iteboar

Tunjang )a"asa /nggeris

()/ 1.2)

()/ 1.2.1)

3ello,assalamualaikum

+isten to an un erstan meaning o0 simple wor s

+isten to an repeat simple greetings

.oo morning .oo b!e Muri bersalaman sambil mengucapkan goo morning kepa a kawann!a

()/ 1.2.2) +isten to an respon *erball! to simpl! greetings wit" gui ance

()/ 2.1) An erstan t"at printe materials contain meaning

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing Muri membaca .ambar muri lelaki ibawa"n!a tertulis 5 ali is a bo! .ambar muri p?puan 5 siti is a girl ()/ 3.1.1) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir s"apes $Mengenali "uru0$"uru0 !an0 ter apat $:i alam nama masing$ masing

()/ 3.1) / enti0! letters o0 t"e alp"abet

()/ 3.1.2) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet b! t"eir name

$Membaca "uru 4 besar an 4 kecil i alam buku bacaan.Setela" muri mengenali "uru0 4,maka bole" membaca "uru0

seterusn!a

()/ 4.1) %rewriting skills

()/ 4.1.2) :raw lines, circles an patterns using gross motor an 0ine motor mo*ements

Muri $muri melukis gambar iri masing$ masing an menulis nama mereka

Tunjang %en i ikan /slam

%/ 1.1$Mengeta"ui rukun iman

%/ 1.1.2$Men!atakn enam rukun iman

$Minta muri men!ebut enam 1ukun iman

$ka perkataan

%/ 1.2.1$Men!ebut si0at wajib 4lla"

%/ 1.2.2$Men!atakan si0at wajib 4lla"

$)ersoal jawab mengenai si0at 4lla"

%/ 1.2.3$Men!ebut nama$ nama 4lla"(4sma Eul "usna)

$Men!ebut nama$nama 4lla" $Men engar nas!i asma ul$"usna $7: asma ul "usna

%/ ,.1$Mengeta"ui

%/ ,.1.1$Men!ebut "uru0 "ijai!a" engan bimbingan.

$tunjuk ka imbasan "uru0 "ijai!a" an sebut 1G kali setiap "uru0 !ang "en ak

ba"asa 4l$Furan

i ajar$ali0,ba.ta

$ka imbasan "uru0 "ijai!a" berwarna$ warni .ambar ruma"

Tunjang 'etrampilan :iri$ %erkembangan Sosioemosi

(%S8 1.1 ) Mengenali emosi sen iri

(%S8 1.1.4 ) Menceritakan pengalaman emosi !ang melibatkan perasaan seperti gembira,se i",takut,mara "

$erbual dan bersoaljawab dengan murid mengenai rumah yang disukai oleh mereka. Memilih rumah yang diminati dan mewarnakannya. Menyatakan situasi yang dialami oleh murid serta menyatakan perasaan mereka seperti semasa Emembantu ibu di dapurD Emengemas bilik tidurD

(%S8 1.2 ) Mengurus emosi sen iri.

(%S8 1.2.3 ) Melua"kan an men!atakan perasaan sen iri kepa a orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa !ang tela" berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan,lukisan,tingka" laku.

(%&' 1.1) Melakukan kema"iran motor "alus

(%&' 1.1.1G) Menggunakan tangan untuk memintal.

Memintal tali.

Tali

(%&' 2.1) Melakukan kema"iran motor kasar lokomotor

(%&' 2.1.1G) )erjalan an mengimbang ba an i atas bangku panjang !ang ren a". Meli"at, tunjuk cara an lati"an berjalan. )angku panjang

(%&' 3.1.6) Men!atakan (%&' 3.1) Menjaga kebersi"an iri FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN kepentingan menjaga kebersi"an iri (%&' ,.1.3) Mengenal pasti objek atau ba"an (%&' ,.1) Mengenali sumber !ang men!ebabkan kemalangan an ba"a!a !ang bole" men atangkan ba"a!a i lokasi berikutc. taman permainan .ambar Melukis ben a$ben a berba"a!a. %erbincangan atau mewarna gambar.

('T/ 1.1) Menggunakan pengeta"uan tentang ba"an an teknik alam meng"asilkan kar!a seni (4plikasi

('T/ 1.1.3) Memili" pelbagai ba"an !ang sesuai alam peng"asilan kar!a.

Membentuk gambar engan celupan (batang pisang)

)atang pisang

seni)

('T/ 2.1) Mengambil ba"agian alam akti*iti men!an!i. KREATIVITI ('T/ 3.1) Mengambil ba"agian alam rama an gerakan kreati0. ('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi. Main pon ok$pon ok. ('T/ 2.1.I) Men!an!ikan lagu engan irama mi#ik. Men!an!i lagu secara kelas.

Tunjang Sains an Teknologi 5 4wal Sains an 4wal Matematik

(S.T 2.1) Membuat pemer"atian ke atas objek an 0enomena alam i persekitaran.

(S.T 2.1.6) Memer"ati an mengenalpasti bentuk$bentuk i persekitaran.

Memer"ati peralatan i alam kelas an men!atakan bentuk peralatan itu seperti meja berbentuk bulat.

(S.T <.1) Mema"ami nombor 1$1G.

(S.T <.1.<) Membilang secara menaik 1$1G an

Muri membilang rakan$ rakan mereka secara menaik an menurun ari

menurun 1G$1.

1$1G an 1G$1.

Tunjang 'emanusiaan

'M1.1 mengeta"ui 'M1.1.1 Menceritakan tentang latar belakang ; iri sen iri engan sejara" iri sen iri bimbingan ( conto" nama, umur, jantina, bangsa, "obi

)ercerita tentang iri sen iri seperti nama, umur, jantina, bangsa an "obi

'M 1.1.3 Menceritakan pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir

.uru menceritakan ten!ang pertumbu"an an keperluan iri sejak la"ir )ersoal jaawab secara sopan

'M 1.2.2 Men!atakan kebole"an iri sen iri 'M 1.2 Mengeta"ui kebole"an iri

)ercerita tentang perkara$ perkara !ang isukai ole" muri )ercerita tentang batas "ubungan Menceritakan kebole"an kekurangan iri an

14>74>.4> T43A>4> 'A1/'A+AM ST4>:41: %14S8'6+43 '8)4>.S44>

M/>..A T8M4 SA)T8M4

-6 - :/1/ S4B4 -4>..6T4 )4:4>

TUNJANG Tunjang 'omunikasi )a"asa Mela!u ()M)

STANDARD KANDUNGAN ()M 1.1) Men engar engan penu" per"atian

STANDARD PEMBELAJARAN ()M 1.1.<) Men engar ara"an an memberi respons.

CADANGAN AKTIVITI 9 melakukan gerakan !ang guru ara"kan.

CADANGAN BAHAN

9 ()M 2.1) )erinteraksi engan mesra ()M 2.1.4) )erinteraksi secara sopan an bertatasusila

Men!ebut ba"agian ba an iaitu kepala,ab omen, kaki. Men!ebut anggota ba"agian kepala iaitu rambut,mata.

$gambar

men!ebut "uru0 !ang guru pamerkan menulis "uru0 kecil pa a pelbagai jenis permukaan engan cara !ang betul

9 ()M 3.1) Mengenal bentuk "uru0 4$C ()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 secara rawak

$ka "uru0

()M 4.2)Menguasai kema"iran menulis

()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul $ka "uru0 aripa a kertas pasir $w"iteboar

Tunjang )a"asa /nggeris

()/ 1.2) +isten to an un erstan meaning o0 simple wor s

()/ 1.2.2) +isten to an respon *erball! to simpl! greetings wit" gui ance ()/ 1.2.3) +isten to an i enti0! objects in t"e classroom

3ello,assalamualaikum .oo morning b!e an goo

.uru men!ebut nama ben a alam kelas sambil menunjukkan gambar atau ben a mauju

()/ 2.1) An erstan t"at printe materials contain meaning

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing

Tunjukkan buku atau gambar peralatan alam kelas..uru men!ebut an muri turut men!ebut seperti !ang iajar ole" guru

()/ 3.1) / enti0! letters o0 t"e alp"abet

()/ 3.1.3) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet ()/ 3.1.4) 1ecogni#e big letters o0 t"e alp"abet

Se iakan lembaran kerja an muri iminta menulis 4 a ) b 7c sambil men!ebutn!a

Muri iminta menulis i alam lembaran kerja !ang iberikan engan betul an kemas ()/ 4.2) =riting skills ()/ 4.2.1) 7op! letters o0 t"e alp"abet correctl! in neat,legible print

Tunjang %en i ikan /slam

%/ 2.1$)ersuci ari najis

%/ 2.1.1$Men!ebut cara bersuci aripa a "a as %/ 2.1.2$Men!atakan caar bersuci

$Men!ebut cara bersuci ari "a as kecil an besar

$ka imbasan

aripa a "a as$buang air kecil $buang air nesar %/ 4.1$Menconto"i ak"lak 1asululla" %/ 4.1.1$Men!ebut ak"lak 1asululla" $simulasi si0at amana" $bercerita tentang si0at amana" 1asululla",bersoal jawab engan muri $Mengenal "uru0 "ijai!a" melalui ka imbasan $sebut "uru0 1G kali secara in i*i u atau berkumpulan(jim,"a,k"o)

%/ ,.1$Mengeta"ui ba"asa 4l$Furan

%/ ,.1.6$Mengenal pasti "uru0 "ijai!a"

Tunjang ketrampilan :iri$ %erkembangan Sosioemosi.

(%S8 2.1 ) Membina konsep ken iri.

(%S8 2.1.3 ) )ersikap positi0 tentang kebole"an an kekurangan ken iri.

9$erbual tentang perlunya mematuhi nasihat guru dan peraturan sekolah. 9%imulasi murid menghormati guru dan ibu bapa.

(%S8 3.2., ) )erkomunikasi secara bersopan an ber"ema".

Menerangkan cara bercakap secara sopan dengan guru dan rakan9rakan. 9%imulasi cara untuk berkomunikasi.

(%S8 3.2 ) Menggunakan kema"iran social alam interaksi. (%&' 1.1) Melakukan kema"iran motor "alus (%&' 2.1) Melakukan kema"iran motor kasar lokomotor (%&' 2.1.1G) )erjalan an mengimbang ba an i atas bangku panjang !ang ren a". +ati"an berjalan engan betul sambil membuat bentuk (bunga kembang) )angku panjang (%&' 1.1.1G) Menggunakan tangan untuk memintal. +ati"an memintal tali ra0ia. Tali ra00ia

(%&' 3.1) Menjaga kebersi"an iri FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (%&' ,.1) Mengenali sumber !ang men!ebabkan kemalangan an ba"a!a

(%&' 3.1.6) Men!atakan kepentingan menjaga kebersi"an iri

%erbincangan atau lakonan.

(%&' ,.1.3) Mengenal pasti objek atau ba"an !ang bole" men atangkan ba"a!a i lokasi berikutc. tempat awam

Melawat tempat awam an melukis gambar ba"a!a.

('T/ 1.1) Menggunakan pengeta"uan tentang ba"an an teknik alam meng"asilkan kar!a seni (4plikasi seni) KREATIVITI ('T/ 2.1) Mengambil ba"agian alam akti*iti men!an!i.

('T/ 1.1.3) Memili" pelbagai ba"an !ang sesuai alam peng"asilan kar!a.

Membentuk gambar engan pelepa" pisang

%elepa" pisang

('T/ 2.1.I) Men!an!ikan lagu engan irama mi#ik.

Men!an!i lagu mengikut kumpulan

('T/ 3.1) Mengambil ba"agian alam rama an gerakan kreati0. ('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi.

Main pon ok$pon ok.

Tunjang Sains an Teknologi 5 4wal Sains an 4wal Matematik

(S.T 2.1) Membuat pemer"atian ke atas objek an 0enomena alam i persekitaran.

(S.T 2.1.<) Memer"ati objek$objek i persekitaran an mengenal sai# (besar,kecil,panjang,pen ek,tinggi , ren a",tebal,nipis).

Membuat perban ingan sai# jari muri , mana !ang lebi" panjang an pen ek.

(S.T <.1) Mema"ami nombor 1$1G.

(S.T <.1.I) Menulis nombor 1$1G mengikut cara !ang betul.

Muri menulis nombor 1$ 1G mengikut cara !ang betul engan bantuan guru. )ercerita tentang perkara$ perkara !ang isukai ole" muri )ercerita tentang batas "ubungan Menceritakan kebole"an kekurangan iri an

Tunjang 'emanusiaan

'M 1.2 Mengeta"ui 'M1.2.2 Men!atakan kebole"an kebole"an iri iri

'M 1.2.3 Mengenal kekurangan iri

14>74>.4> T43A>4> 'A1/'A+AM ST4>:41: %14S8'6+43 '8)4>.S44>

M/>..A T8M4 SA)T8M4

-< - :/1/ S4B4 -4>..6T4 )4:4>(T4>.4> :4> '4'/)

TUNJANG Tunjang 'omunikasi )a"asa Mela!u ()M)

STANDARD KANDUNGAN ()M 1.1) Men engar engan penu" per"atian

STANDARD PEMBELAJARAN ()M 1.1.<) Men engar ara"an an memberi respons.

CADANGAN AKTIVITI 9 menunjuk gambar !ang betul bagi setiap perkataan !ang guru sebut

CADANGAN BAHAN $gambar

9 ()M 2.1.4) )erinteraksi secara sopan an bertatasusila

Men!ebut kegunaan tangan an kaki men!ebut "uru0 mengikut urutan menulis "uru0 kecil mengikut urutan

()M 2.1) )erinteraksi engan mesra

()M 3.1.3) Me!ebut "uru0 mengikut urutan ()M 3.1) Mengenal bentuk "uru0 4$C ()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil engan cara !ang betul

$ka "uru0

()M 4.2)Menguasai kema"iran menulis Tunjang )a"asa /nggeris

()/ 1.2) +isten to an un erstan meaning o0 simple wor s

()/ 1.2.3) +isten to an i enti0! objects in t"e classroom ()/ 1.2.4) >ame common objects in t"e classroom

Muri iminta menamakan ben a$ ben a i alam kelas

.uru menunjukkan gambar an muri iminta men!ebut nama ben a !ang itunjukkan

()/ 2.1) An erstan t"at printe

()/ 2.1.2) S"ow awareness t"at print

.uru mengajar muri memegang buku ; 0las" car !ang itunjukkan

materials contain meaning ()/ 2.2) 4c9uire knowle ge o0 print an et"ics in rea ing

con*e!s meaning b! oing %reten 1ea ing ()/ 2.2.1) 3an le books care0ull!

engan betul an membaca "uru0 4)7 i alam buku;0las" car

()/ 3.1) / enti0! letters o0 t"e alp"abet ()/ 3.1.3) 1ecogni#e letters o0 t"e alp"abet ()/ 3.1.4) 1ecogni#e big letters o0 t"e alp"abet

)aca buku ; 0las" car 4 0or apple 4 0or apron

()/ 4.2) =riting skills

()/ 4.2.1) 7op! letters o0 t"e alp"abet correctl! in neat,legible print

Muri iminta menulis i alam lembaran kerja !ang iberikan engan betul an kemas

Tunjang %en i ikan /slam

%/ 1.2$Men!ebut si0at wajib 4llla"

%/ 1.2.2$Men!atakan si0at wajib 4lla" $wuju $basar

$)ercerita tentang si0at wajib 4lla" (wuju ) $)ersoaljawab tentang pencipta bagi mak"luk seperti manusia(anggota ba an manusia) engan pembuat objek

alam kelas $Men!ebut nama 1asululla" engan betul %/ 3.1$Mengeta"ui sira" 1asululla" %/ 3.1.1$Mengeta"ui nama 1asululla"

$Tunjuk an kaitkan ka "uru0 engan ka gambar 4li0$a!am )a$bola Ta$telinga T"a$salji

%/ ,.2$Mengata"ui "uru0 jawi

%/ ,.2.3$Mengenal pasti bentuk "uru0 %/ ,.2.4$Mengenal pasti setiap bentuk "uru0 jawi

Tunjang 'etrampilan :iri$ %erkembangan Sosioemosi

(%S8 1.1 ) Mengenali emosi sen iri

(%S8 1.1.4 ) Menceritakan pengalaman emosi !ang melibatkan perasaan seperti gembira,se i",takut,mara" .

9Menyatakan sesuatu peristiwa dan pengalaman yang menyentuh perasaan.


$Men!esuaikan gambar mimic muka engan gambar peristiwa. $Muri meneka jenis$jenis emosi ber asarkan mimic muka guru semasa bercerita $+embaran kerja

(%S8 1.1., ) Mengenalpasti an bercerita tentang jenis$ jenis emosi gembira,se i",takut,mara" .

9Menyatakan dengan yakin persamaan dan perbeCaan antara diri murid dengan rakan

$buku cerita

(%S8 2.3.4 ) )ertutur engan penu" ke!akinan (%S8 2.3 ) Membina ke!akinan untuk berkomunikasi.

(%&' 1.1) Melakukan kema"iran motor "alus

(%&' 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.

+ati"an atau lakonan.

(%&' 2.1) Melakukan kema"iran motor kasar lokomotor

(%&' 2.1.11) )erjalan engan pun it kacang i atas kepala. +ati"an menjunjung pun i kacang. %un i kacang

FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN

(%&' 3.1) Menjaga kebersi"an iri

(%&' 3.1.<) Mengenal makanan !ang bole" merosakkan gigi serta makanan !ang baik untuk kesi"atan gigi. %erbincangan mengenai gambar.

(%&' ,.1.4) Mengenal pasti situasi !ang

.ambar

(%&' ,.1) Mengenali sumber !ang men!ebabkan kemalangan an ba"a!a

memba"a!akan seperti lantai licin, banjir, kebakaran, jalan ra!a. +akonan

('T/ 1.1) Menggunakan pengeta"uan tentang ba"an an teknik alam meng"asilkan kar!a seni (4plikasi seni)

('T/ 1.1.4) Memanipulasi ba"an secara kreati0 untuk peng"asilan kar!a engan bimbingan.

Membentuk kar!a engan celupan.

('T/ 2.1) Mengambil ba"agian alam akti*iti men!an!i. KREATIVITI ('T/ 3.1) Mengambil ba"agian alam rama an gerakan kreati0.

('T/ 2.1.I) Men!an!ikan lagu engan irama mi#ik. Men!an!i engan irama mu#ik.

('T/ 3.1.,) Main peranan mengikut imaginasi. Main pon ok 5 pon ok.

Tunjang Sains an Teknologi 5 4wal Sains an 4wal Matematik

(S.T 2.1) Membuat pemer"atian ke atas objek an 0enomena alam i persekitaran.

(S.T 2.1.I) Memer"ati an mereko pemer"atian alam tulisan !ang mu a" engan bimbingan.

Memer"ati bentuk$ bentuk awan i langit an menulis "uru0 !ang berkait engann!a.

(S.T <.2) Mengeta"ui si0ar.

(S.T <.2.1) Menulis angka si0ar.

(S.T <.2.2) Men!ebut si0ar.

Muri mengaitkan si0ar seperti bentuk tertentuH bua" limau an telur.Menulis angka si0ar an men!ebutn!a.

Tunjang 'emanusiaan

'M 1.3 Mengeta"ui "ak 'M 1.3.2 Men!atakan "ak iri sen iri kanak$ kanak

.uru menerangkan "ak kanak$ kanak

'M 1.3.3 Men!atakan )ercerita tentang tanggungjawab iri tanggungjawab !ang sebagai seorang muri , perlu ilakukan anak an rakan

14>74>.4> T43A>4> 'A1/'A+AM ST4>:41: %14S8'6+43 '8)4>.S44>

M/>..A T8M4 SA)T8M4

-I - :/1/ S4B4 -'8+A41.4 S4B4

TUNJANG Tunjang 'omunikasi )a"asa Mela!u ()M)

STANDARD KANDUNGAN ()M 1.1) Men engar engan penu"

STANDARD PEMBELAJARAN ()M 1.1.I) Mengecam pelbagai bun!i i

CADANGAN AKTIVITI 9 Meneka bun!i !ang

CADANGAN BAHAN $ra io

per"atian

persekitaran muri .

iper engarkan i ra io 9 Melakonkan situasi anak meminta i#in engan ibu untuk keluar ruma".

$kaset

()M 2.1) )erinteraksi engan mesra

()M 2.1.,) Men!atakan permintaan engan sopan.

9 ()M 3.1.,) Mengenalpasti bentuk "uru0 kecil.

Memili" an mempamerkan ka "uru0 !ang guru sebut Menulis "uru0 kecil !ang guru sebut

()M 3.1) Mengenal bentuk "uru0 4$C

$ka "uru0

()M 4.2.4)Menulis "uru0 kecil mengikut cara !ang betul. ()M 4.2)Menguasai kema"iran menulis Tunjang )a"asa /nggeris

()/ 1.2) +isten to an un erstan meaning o0 simple wor s

()/ 1.2.,) +isten to an repeat greetings

.oo morning teac"er .oo a0ternoon teac"er

()/ 1.2.6) +isten to an respon

.uru men!ebut nama anggota ba an sambil menunjukkan gambar

*erball! to greetings

()/ 2.2) 4c9uire knowle ge o0 print an et"ics in rea ing ()/ 2.2.1) 3an le books care0ull!

.uru mengajar muri memegang buku ; 0las" car !ang itunjukkan engan betul an membaca "uru0 4)7 i alam buku;0las" car

()/ 3.1) / enti0! letters o0 t"e alp"abet ()/ 3.1.,) >ame letter o0 t"e alp"abet wit" gui ance ()/ 3.1.6) >ame letters o0 t"e alp"abet

)aca buku ; 0las" car ) 0or ball ) 0or ballon

()/ 4.2) =riting skills ()/ 4.2.1) 7op! letters o0 t"e alp"abet correctl! in neat, legible print ()/ 4.2.2) =rite recogni#e letters wit" gui ance

Muri iminta menulis i alam lembaran kerja !ang iberikan engan betul an kemas

Tunjang %en i ikan /slam

%/ 1.2$Mengeta"ui rukun iman !ang pertama $beriman kepa a 4lla"

%/ 1.2.1$Men!ebut si0at wajib 4lla" $basar(meli"at) $sama?(men engar)

$)ersoal jawab engan kanak$kanak tentang bagaimana mereka meli"at an men engar $kaitkan 4lla" juga meli"at an men engar tanpa menggunakan pancain era $men!ebut anggota wu uk kepa a muri

$gambar mata an telinga

%/ 2.2$Melakukan wu uk

%/ 2.2.1$Mengenal anggota wu uk

$Mengenal an men!ebut "uru0 "ijai!a"( a) $menekap an membentuk "uru0 "ijai!a"

$gambar tangan,kepala,kaki,lenga n $carta

%/ ,.1$Mengeta"ui ba"asa 4l$Furan

%/ ,.1.2$Mengenal pasti "uru0 "ijai!a"

$ka imbasan Tunjang ketrampilan :iri$ %erkembangan Sosioemosi. (%S8 1.1 ) Mengenali emosi sen iri (%S8 1.1.6 ) Men!atakan emosi mengikut situasi

Menyatakan pakaian yang $7onto" pakaian baju disukai dan tidak disukai. kurung,skirt

(%S8 2.4 ) Membina kebole"an mengawal iri

(%S8 2.4.2 ) Mengawal emosi alam situasi !ang ti ak men!enangkan.

$erlatih mencuci baju sendiri dengan bimbingan guru.

$sabun,baju, )erus.

(%S8 3.1 ) Mema"ami keperluan,perasaan an pan angan orang lain.

(%S8 3.1.4 ) Men!atakan keperluan orang lain mengikut situasi an bertin ak sewajarn!a.

$ersoaljawab tentang keperluan memakai pakaian. Murid memadankan pakaian dengan pasangannya.

$lembaran kerja

(%&' 1.1) Melakukan kema"iran motor "alus

(%&' 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis.

+ati"an atau lakonan.

(%&' 2.1) Melakukan kema"iran motor kasar lokomotor

(%&' 2.1.12) )erlari engan lakuan !ang betul alam jarak tertentu.

+ati"an lumba lari.

FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN

(%&' 3.1) Menjaga kebersi"an iri

(%&' 3.1.<) Mengenal makanan !ang bole" merosakkan gigi serta makanan !ang baik untuk kesi"atan gigi. %erbincangan mengenai carta.

(%&' ,.1.4) Mengenal pasti situasi !ang (%&' ,.1) Mengenali sumber !ang men!ebabkan kemalangan an ba"a!a memba"a!akan seperti lantai licin, banjir, kebakaran, jalan ra!a. )ercerita mengenai pengelaman semasa banjir.

7arta

('T/ 1.1) Menggunakan pengeta"uan tentang ba"an an teknik alam meng"asilkan kar!a seni (4plikasi seni)

('T/ 1.1.4) Memanipulasi ba"an secara kreati0 untuk peng"asilan kar!a engan bimbingan.

Membentuk kar!a.

'ar!a

('T/ 2.1) Mengambil KREATIVITI ba"agian alam akti*iti men!an!i.

('T/ 2.1.() Men!an!ikan lagu mengikut tempo. +ati"an men!an!i mengikut tempo ('T/ 3.1.,) Main

('T/ 3.1) Mengambil ba"agian alam rama an gerakan kreati0.

peranan mengikut imaginasi. Main pon ok 5 pon ok.

Tunjang Sains an Teknologi 5 4wal Sains an 4wal Matematik

(S.T 2.1) Membuat pemer"atian ke atas objek an 0enomena alam i persekitaran.

S.T 2.1.() Memer"ati an mereko pemer"atian alam bentuk lukisan.

Memer"ati bentuk$bentuk aun i persekitaran an melukis bentuk aun tersebut.

(S.T <.2) Mengeta"ui si0ar.

(S.T <.2.3) Mengeta"ui maksu si0ar (Si0ar a ala" kosong;tia a nilai).

Membuat eksperimen tertentu seperti membuang semua bola i alam raga.)ersoaljawab engan muri an memberita"u maksu si0ar.

Tunjang 'emanusiaan

'M 1.3 Mengeta"ui "ak 'M 1.3.3 Men!atakan iri sen iri tanggungjawab iri sebagai seorang muri , anak an rakan

.uru menerangkan "ak kanak$ kanak

'M 2.1.2 Menceritakan )ercerita

tentang

'M 2.1 Mengeta"ui salasila" kelurga !ang kelurga ter ekat ter ekat ( atuk , nenek, ibu, bapa,a ik bera ik

tanggungjawab perlu ilakukan

!ang

Main peranan suasana alam kelas iaitu muri membantu guru an rakan

Muri bercerita ten!ang keluarga masing$ masing engan bimbingan