You are on page 1of 130
cy momo mao or 1. POJAM, NEPREKIDNOST 1 IZVOD KOMPLEKSNE FUNKCISE, PREGLED TEORDE 1.1. Kompleksni broj sextiy GER) oO ima realan dio Re(e=ex i imaginaran dio donee Dva kompleksna broja, bro) (1) 1 bro) wet n su jednaxa ako { samo ako su-im jednaki | realni i imaginarni dijelovi 25 We Re(e)= Rew), fmt) = fm (u) @ 1.2, U_x0y avai kompleksan broj (1) odreden je tadkom T(x, y) i obrnuto, Tetka T(x, ») koja u tj binnivoko} korespondencii odgovara kompleksrom broju ze 1p identificyje se se tim brojemt, fo tatki z. U tom smislu rayan xOy zove se kompleksna (Gauss) ravan. U polarsom koosdinatnom sistem oss p so podudara sa x-osom, tates z=a-h/) ‘odredena je polar Koordinatama rig. Velie GD: Je posetak 0, a polaraa xa Re(sjareosg, y= in@ © ake ar (osgtising). @ Relacija (6) predstavija wigonometrijski oblik kompleksnog broja ‘Ako siavine em etmet(cos y+isin 2), a 5 ‘onda relaciju (6) motomo napisati u obi werd, @ To je eksponeciiint oblik kompleksnog, troja, 13. Realan bro} 1 ix (6), odnosno (8) potpuno je odreden kom- plekonim brajem 2 i 20ve fe apzolutoa vejednost ili modul broja 2. Za njega 32 uvodi oznaka |2|. Viljedt role ° Bro} 9 ix (6), odnosno (8) odreden je samo 2a 2#0=0:4i0 i to samo do adikimay Konstante 2h m. Beoj p nove se argument broja x i oznatava 0 ea Arg). Ako s¢ 9 ogranisi uslovm 0<9-<2, onda Je p potpune odeedeno bojem 2(240); tada sep 20ve glavaa veijednost argumenta broja 7 i oanatava se 83 arg(e). Dakle vrijedl Arg @y=arg(@) 42k (ke, £1, £2..2. a9) ‘Ako Kompleksan bro) (3) napiiemo u obliku We R(cos @ +7 sin), ©) codnosne wa Re, oo) ada relacit (4) odgovare relecija rewareR, Ongt2k x “ 14. U skupa C kompleksuih brojeva definife se sabiranje: reweeHytOen ay E mnotenje 2 -won xe yo) +i (a0 + pH a2 14.1. Sabicanje w ¢ je komutativno { asoeijativns. Osim toga postojt pulaclement Om 0+/0GC, @ za svako 2EC postoji suprotan clement mem (=a) 4 (EC BHOOFze zb(-B)a(-4en0 (EEC. — (13) Deugio rijetima, skup C kompleksnih brojeve u odnosu na sabiranje Gini Komutativnu iti Abolove (Absl) grupn 1.4.2. Mnotanje u C jo komutativno i asocijativao, a u odaosa na sabiranjo t distributivno. Osim toga postoj jedinitni element U=1+#0EC: Blwlizer (VeEC), a4 Drugim rijetima, skup C kompleksnih brojeva je Komutativan prsten sa Jedinignim elementom 1. 6