Periyar EVR_தந்தை பெரியார்_Critisism on Hinduism_9

ெப யா

ேப கிறா

அதிதி

கள

பாரத

ைச எ

- அ

லற த

சாசன ப வ

இ கைத லி

ேதவ

கிரக
ேவ

தா சிரம ைத

ெம

கிற எ

ைற க

ெச
ெப

லற

க ப ட

ேண!

இ த

தி

வய

அதிதிக

எைத ேக டா

ெலாள யாம ,

நான

லாதேபா

உன
வா

நா

ெச

றி

ேபாகவதிெய
வண

கினா

க த வ

த சன

.

தாக ைத

தைம ேக

ப ராமண
வ கார
பாவ
மன

தி

பவ

,

ேக

ெகா

, பழி

தி

ப னா

வேத

மெம

க ப

தப

பலவா

கள

பதா

ைமய ெவ
பா

;

ெப

ெச தா

ெச த

ேதவ

ெப

;

என க

வத

மன

ேக ட அ ெப
லா

ேச

,

ேபா வ
அழி

ெச

வர,

ைலைய

ளா கேள.

ேட

வேத

‘ைப ெதா ேய!

தவ

ப ெகா

.

கல

கா

ேமாக ைத

ேவரா

பண வ ைட

பா

தி,

அவ க

சி த

அ த ெப

தவெம

ெத ய ப
ைவய

ப ராண

ைச

ப ணசாைல

ப ணசாைல

ன த தா

றிட

. ம றைவ ஆசார

.

ெவ

, ேமன ெநள யாம

தி

மனதி

தன .

தலியைவக

, அவ கைள

அவைள

இவ க

யேத.

காம

கா

. அ காரண கைள

ேநா கி.

ேவ

ைண

வயதைட த

அவ க

பாரா

ெப

ெகா

டைன

ப தின

ேவ

ெப

ந எ

ெகா

ெப ேயா க

ேண!

,

ப ராமண

ேவ

.

தைட

றன

ைம

வ த

கள

றன

தா

அதிதிைய

நாம

த சன

வ தா

அவ

தாைன

ைசேய ேமலான

வ தைட ேத

ெக ேடா

கா ய

ச ேதாஷ ப
ைன

அழகிய

ைவ தன .

உபசார

ேம

றன . அ

ெகா

தலியைவக

சமய

ெநா தயா

தியாகாவ

ப ராமண

ச ேதாஷ

ைப

’ெம

தம

தலிய ேப க

ப ராமண

கிேற

கால தி

நாைளய

தலியவ க

பவைர

அைல

அவைள

, அதிதி

கணவ

க ப ட

ெச

வழிவ

ைன வ

ேவ

அ த

வ த

வாகிய

லற திலி

ேவ

.

கைணயா

அதர கன ைய

.

தன

ேமவ

ெச

ேச திர

லா

த சனெம

ெச

ெபற

ற ேதா

கடைம;

தா க

அ கின

மண

வா

ெவ

தாைன

தன .

கலியாண

நட தி

வ ரத

ைச)

ழ ைத

ஷிக

ம ைத

ேவைள ஆன தமா

ெகா

ஆசி வசன

ைச.

ைண

ஆ சிரம தி

ெகா

கைட ப

(அதிதி

ப ற தவளான

. அவ க
ெப

ைல நட திய கயவ க

ைற)

கிற

ெச

மாதவ க ,

ெகா

மண

ழ ைத

ேபாகவதிெய

காம

(ஆ ய

ந மைத

ழ ைத ப ற த

பற

க ராண தி

ேயாதனராஜ

அ கின

ற ெபய

.

,

ன வேர!

இ த

ைனெய

நா
;

ேமாக

உன

, அதிதிகள
ேபா

ெச யலாெம

ெமன

தா

அதரபான

அைற

ெச

ேபாகவதிைய
த சன
ைச

மன

ெப

ஜாதி

நி

ெசா

லி

ண யவா

ப த

,

எமத

.

லாமி த தி

இ ேபாதாவ

06.11.1943 ேததிய

மத

கல

கிறா

மய க

ராண

எதா

பெம

http://www.keetru.com/rebel/periyar/117.php

அத

மைனவ

ைன ெபய

றி

லாமலி
திர

!

அதிதி

பறி

ச ர

ப ரகார

ேபா

,

வ த

மாகிய


வர

வர

வ தன . எனேவ
தலியைவ

த ப டன

ப னப

வாய

த சைன

ேவதிய

ைடய

பமாக வா

ெவள வ த

” ப க :- 12-14 )

Reference:

அவ

தலியைவ

.

பா

ஆன தமா

இய ைக நாயனா

திர

அரசி”

ேத

ெகா

, எமவாதைன

திர

ேக

ஆைச ப

. அ

ெசா

ச ேதாஷெம

ேபாகவதி
ெப

தா

,

லாசமாக

கணவ

அவைன

மணவாள

ெச தி

ெம த

பா

,

றாேத; உ

ேப ைச

ைவ

வர ைத

“சி திர

தமிழ க

ைழ

பாவா! அதிதிக

,

ேபாகவதிய

ப ராமண

உ தர

டைன

ெவள யான ”

ப , அதிதிய

உடேன

கப தா

அவ க

காேத;

மராஜனாகிய

ெப ய

கிறதா?

(த ைத ெப யா

அதிதி

ப க தி

எமன

றி

ேபாகவதி

இ ேகாைத கிைச த

மைனவ

ேக க

தா

ெச

, அவைன எமத

பா

:- “இ

.

தி தா

ேக டன . அ த ப
இைத

றன

ைஜ

மைனவ ைய

ெம

ப ராமண

, “அ யா! மஹா

அதிதி

ேவட ைதெயாழி
ேவ

ச பாதி க வ

வாேயாயாம

அவ

பற

காணாம

கிறாெள

ேமலான கதிைய
வழிபட

.

கா

கவைல படாேத;

ளகி

றன .

மைனவ

ப ராமணேன

னா

திய க

ைர -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful