CUPRINS

1 Introducere ................................................................................................................................... 3
1.1 Previziunea şi planificarea ............................................................................................................ 3
1.2 Necesitatea previziunii.................................................................................................................. 4
1.3 Organizarea activităţii de previziune ............................................................................................ 7
1.4 Etapele fundamentale ale elaborării previziunilor ...................................................................... 11
1.5 Forme şi categorii de previziune................................................................................................ 11
1.6 Indicatori ai erorilor de previziune.............................................................................................. 14
2 Metode bazate pe extrapolarea seriilor de timp ......................................................................... 16
2.1 Metoda ultimei valori înregistate (metoda valorii anterioare) .................................................... 17
2.2 Metoda mediei aritmetice simple................................................................................................ 21
2.3 Media mobilă de lungime k ........................................................................................................ 22
2.4 Media mobilă exponenţială de lungime k................................................................................... 23
2.5 Metoda sporului mediu ............................................................................................................... 23
2.6 Metoda indicelui mediu ............................................................................................................. 24
2.7 Metoda clasică de descompunere (Metoda de descompunere sezonieră)................................... 25
2.8 Nivelare exponenţială ................................................................................................................. 28
2.9 Funcţii de tendinţă....................................................................................................................... 32
2.10 Prognoza structurii unor fenomene prin Lanţuri Markov ........................................................... 39
3 Metode econometrice................................................................................................................. 43
3.1 Regresia simplă........................................................................................................................... 43
3.2 Regresia multiplă ........................................................................................................................ 45
3.3 Regresia dinamică....................................................................................................................... 46
3.4 Regresia nonliniară ..................................................................................................................... 46
3.5 Modele econometrice complexe ................................................................................................. 47
4 Metode subiective ...................................................................................................................... 51
4.1 Grupuri de interacţiune ............................................................................................................... 51
4.2 Metoda scenariilor....................................................................................................................... 54
4.3 Ancheta statistică cu caracter predictiv....................................................................................... 59
4.4 Interpretarea unor roluri în simularea situaţiilor conflictuale („Role Playing”) ......................... 66
4.5 Utilizarea burselor de pariuri (“Prediction Markets”) pentru previziuni la nivel de firmă........ 67
5 Previziunea ciclurilor de afaceri ................................................................................................ 68
6.1. Indici de dinamică, rate de creştere şi indici de ciclicitate.......................................................... 71
6.2. Indicatori de anticipare a ciclurilor economice............................................................................ 76
6 Analiza tehnică şi fundamentală ................................................................................................ 82
6.1 Elemente de analiză fundamentală.............................................................................................. 82
6.2 Metode de analiză tehnică........................................................................................................... 85
7 Previziunea produselor noi introduse pe piaţă ........................................................................... 92
7.1 Modele pentru pieţe test .............................................................................................................. 92
7.2 Modele pentru pieţe pre-test ...................................................................................................... 96
8 Previziuni privind cota de piaţă ................................................................................................. 99
9 Anticparea crizelor valutare.................................................................................................... 101
10 Planificare şi previziune colaborative în sisteme dinamice de afaceri................................. 105
11 Programe software utilizate în activitatea de previziune ..................................................... 109
23
1 Introducere
1.1 Previziunea şi planificarea

L.Româna L.Franceză L.Engleză L.Latină L.Greacă
Previziune (a
previziona)
prognoză
predicţie
proiecţie

mai puţin folosit în
sens economic: a
prezice,
a prevedea

prévision
prognose
prédiction
projection
forecasting
prediction
projection

mai puţin folosite în
sens economic:
prevision
prognosis


Praedictio
(præ-
"pre,înainte" +
dicere "a zice")
Praevisio,
praevisus
(præ-
"pre,înainte" +
videre "a vedea")
Projectio (a
arunca înainte)

prognosis
(pro “pre,ante” +
gnosis”cunoaştere”)Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a
acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu consecinţe în viitor. Asumându-şi viitorul, omul
îşi face prezentul suportabil şi trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul şi alternativele viitoare sunt
întrepătrunse în anticipaţia şi previziunea acţiunilor viitoare.”
De regulă există o diferenţă temporală între producerea unui eveniment şi semnalele ce
prevestesc şi conduc către realizarea acelui eveniment. Acesta este principalul motiv care face ca
previziunea şi planificarea sa fie două activităţi viabile pentru studierea şi respectiv acţiunea asupra
viitorului (“Prezentul este însărcinat cu viitorul”, Voltaire).
Previziunea şi planificarea sunt deseori confundate. Deoarece ambele concepte se preocupă
direct de viitor este foarte important ca aceste două activităţi să fie corect definite şi integrate.
Previziunea este anticiparea unui eveniment care urmează să se producă sau estimarea
evoluţiei viitoare a unui fenomen întemeiată pe observaţie empirică sau pe cunoaşterea unor legi.
Prin previziunea economică se înţelege în general procesul prin care este realizată estimarea
evoluţiei viitoare a unor indicatori economici.
Planificarea este una din funcţiile de bază ale managementului şi reprezintă o activitate ce are
în vedere stabilirea modalităţilor concrete de realizare a unor obiective prestabilite.
Previziunea precede planificarea şi oferă informaţii necesare pentru realizarea acesteia.
Modalităţile concrede de acţiune pe care le implică planificarea sunt adoptate prin decizii. Prin
urmare putem spune că previziunea reprezintă un suport al procesului decizional.
Previziunea, ca activitate organizată, devine utilă în condiţii de incertitudine. Previziunea are
în vedere în general mediului extern care, deşi poate fi influenţat de entitatea respectivă, nu se află
sub controlul direct al acesteia. Planificarea, în schimb, se orientează în principal asupra descrierii
acţiunilor viitoare proprii entităţii în cauză, care sunt controlate direct de aceasta. Prin urmare, este
corect să spunem că o firmă previzionează cererea (mediul extern) pentru un anumit bun pe piaţă şi
planifică producţia (mediul intern) pe care urmează să o realizeaze în contextul cererii respective.
Nu este corect însă, să spunem că o firmă planifică evoluţia cursului valutar (mediul extern) pentru
o anumită monedă sau că o firmă previzionează preţul (mediul intern) pe care ea însăşi îl va aplica
unui anumit produs.
Există însă şi situaţii când propriile acţiuni ale unei firme pot influenţa mediul extern. De
exemplu, acţiunile unei firme concurente pot face obiectul previziunii, însă este foarte probabil ca
4
aceste acţiuni să fie influenţate de planificarea realizată în propria firmă odată ce acţiunile
planificate îşi fac simţite efectele pe piaţă.
O delimitare clară între previziune, planificare şi decizie este uneori dificil de trasat, între
aceste procese existând o interdependenţă strânsă. Din această cauză apar deseori probleme legate
de terminologia utilizată. Un exemplu în acest sens sunt termenii de previziunea financiară şi
planificare financiară ambii utilizaţi pentru a desemna estimarea situaţiilor financiare (cont de
rezulate, flux de numerar şi situaţia patrimonială) viitoare la nivel de firmă. Utilizarea ambilor
termeni pentru a desemna acelaşi proces economic provine din contopirea celor două procese întru-
un anumit punct. Atunci când se estimează, spre exemplu, veniturile viitoare obţinute din vânzări
este necesară atât o previziune a cererii pentru produsul respectiv (cerere care nu poate fi în nici un
caz planificată) cât şi o planificare a vânzărilor şi producţiei pe care firma le va realiza ca să vină
în întâmpinarea cererii viitore estimate.
În ceea ce priveşte punctele comune dintre previziune şi planificare fără îndoială cel mai
evident este orientarea în ambele cazuri asupra viitorului. Viitorul prin natura sa nu este cunoscut,
el putând fi studiat şi analizat, abia atunci când se transformă în prezent şi apoi în trecut. Datorită
acestei orientării către un spaţiu temporal nerealizat sau nederulat încă se degajă o altă trăsătură
comună şi anume caracterul pronunţat de incertitudine al rezultatului celor două procese. Gradul de
incertitudinea depinde în principal de stabilitatea mediului intern şi extern, deci poate să varieze
însă, în nici un caz, nu poate fi redus la zero. Prin urmare probabilitatea cu care sunt garantate
rezultatele previziunii şi planificării va fi cuprinsă întodeauna între zero şi unu, între imposibil şi
sigur, fără ca aceste valori extreme să fie poată fi atinse. Cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte
viitorul, nu putem afirma că ceva este imposibil sau că ceva se va întâmpla cu siguranţă absolută
nici în ceea ce priveşte mediul extern nici în ceea ce priveşte propriile acţiuni.
Ţinând cont de caracterul incert al previziunii şi planificării nu este greşit dacă se foloseşte
termenul de estimare pentru a desemna sau îngloba ambele procese, prin estimare înţelegând o
evaluare aproximativă. Însă trebuie menţionat faptul că dacă previziunea sau o planificarea au
implicit un caracter estimativ nu orice valoare estimată este în mod automat rezultatul previziuni
sau planificări. Termenul de estimare are o semnificaţie mai largă şi acoperă o arie temporală mai
extinsă (trecut – prezent şi viitor), prin urmare termenii nu sunt echivalenţi.

1.2 Necesitatea previziunii

Rolul major al previziunii este acela de a reduce riscul în procesul decizional. La nivel
guvernamental sau interguvernamental (Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană etc.)
procesul decizional implică în primul rând adoptarea unor politici pe termen lung care se concretiză
în măsuri economice şi legislative de natură sa încurajeze sau să descurajeze anumite activităţi, să
creeze mediul adecvat desfăşurării activităţii economice şi a relaţiilor internaţionale dintre ţări.
Pentru ca rezultatele să fie cele aşteptate toate aceste decizii se bazează pe previziunea unor
indicatori specifici domeniului vizat.
Pentru a contura politica monetară o bancă naţională îşi bazează deciziile pe previziuni
privind evoluţi inflaţiei, a cursului valutar, a volumului de credite absorbit de populaţie sau a
deficitului comercial.
Pentru realiza o politică fiscală adecvată precum şi bugetul unei ţări guvernul trebuie să
fie conştient de creşterea economică viitoare (evoluţia PIB-ului), a puterii de cumpărare a
populaţiei, de evoluţia investiţiilor şi a ratei şomajului. La acest nivel cea mai evidentă concretizare
a previziunii şi planificării este bugetul unei ţări care conţine destinaţia cheltuielilor şi sursele de
venituri stabilite de guvern.
5
La nivel microeconomic procesul decizional se manifestă diferit la fiecare nivel
ierarhic.. Atingerea obiectivelor specifice fiecărui nivel ierarhic necesită planificare bazată pe
previziuni specifice. Obiectivele urmărite, planificarea activităţii şi previziunile necesare
corespunzătoare unui anumit nivel ierarhic sunt exemplificate în tabelul următor.
Ierarhia
procesului
decizional
Planificarea la un
anumit nivel decizional
Necesitatea
de a previziona
Stabilirea
obiectivelor
strategice
Realizarea unor
investiţii/dezinvestiţii
Negociera unor fuziuni sau alianţe
Introducerea a noi produse
Găsirea unor produse de substituţie
Pătrunderea în noi spaţii geografice
etc.

Schimbări la nivel politic ( politica fiscală,
politica băncii naţionale, politica privind
protecţia mediului înconjurător etc.)
Ciclurile de afaceri (recesiune etc.)
Evoluţia puterii de cumpărare a consumatorilor
(salariu mediu etc.)
Evoluţia disponibilităţii forţei de muncă
Evoluţia cererii la nivel de industrie
Noi direcţii în preferinţele consumatorilor
Evoluţia tehnologică
Perspectivele pentru descoperirea de noi resurse
energetiice etc.
Stabilirea
obiectivelor tactice
Stabilirea elementelor mixului de
marketing (preţ, distribuţie,
promovare, caracteristici ale
produselor)
Planificarea producţiei şi a
personalui (număr de ture etc.),
eventual angajării de personal
sezonier
Angajarea unor credite şi negocierea
planului de rambursare (termen
mediu şi lung)
Planifcarea unor evenimente
promoţionale
Etc.
Evoluţia cererii pentru un anumit produs
Fluctuaţiile sezoniere
Mixul de marketing al concurenţilor
Cotele de piaţă pentru companie sau pentru un
brand
Evoluţia ratele dobânzii şi a cursului valutar
Impactul unor evenimente asupra vânzărilor
(sărbători, festivaluri, acţiuni promoţionale
etc.)
Etc.
Stabilirea
obiectivelor
operaţionale
Planificarea aprovizionării şi
optimizarea stocurilor.
Planificarea activităţii logistice (
transport etc.)
Planificarea creditelor de trezorerie
Planificarea plăţii furnizorilor şi
încasării creanţelor
Etc.
Impactul unor evenimente neprevăzute asupra
vânzărilor sau aprovizionării
Previziunea cererii zilnice (cererea în week-end
faţă de zilele lucrătoare)
Condiţii meteo nefavorabile (cu impact în
special asupra activităţii de transport şi
turistice) etc.
Planificarea la nivel strategic se concretizează de obicei în planul strategic (numit plan de
afaceri în momentul începerii unei noi afaceri) care conţine de obicei şi situaţiile finanicare
previzionate (previziunea financiară) formată din contul de profit şi pierdere previzionat, fluxul
6
de numerar previzionat şi situaţia patrimonială previzionată. De obicei planul strategic se
întinde pe o durată de 3-5 ani.
Planificarea mai detaliată care conţine veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza de
obicei pe un an de zile se concretizează în buget şi corespunde în special obiectivelor tactice ale
firmei. Bugetul global este de obicei detaliat pe activităţi (buget de producţie, buget de marketing
etc.). În fine, gradul cel mai ridicat de detaliere aparţine planului operaţional realizat pe o perioadă
mai mică de un an.
Ca modaliatate de întocmire a acestor planificări există mai multe metode:
Buttom-up (de la detaliu la global). Se începe de la previziunile pentru fiecare
produs, fiecare zonă de comercializare activitate sau client care apoi se însumează
Top-down (de la global la detalie). Se începe de la previziunile globale anuale care
reprezintă apoi targetu-ri care trebuie atinse şi care apoi sunt detaliate bineînţeles pe
fiecare produs sau activitate.
Metode hibride în care se porneşte de la ambele nivele, se realizează astfel două
estimări care se confruntă şi se negociază .

În tabelul anterior s-a făcut referire la necesitea internă de a previziona manifestată la nivelul
managementului unei companii. Evoluaţia unei companii nu este interesantă însă doar pentru
managerii acesteia în fundamentarea deciziilor lor. Astfel, potenţialii investitori (acţionari) doresc să
cunoscă evoluţia viitoare legată de profitul unei companii, politica de dividente a acesteia etc. pentru
o fundamentare adecvată a propriilor investiţii. Unul din momentele esenţiale în care previziunea
joacă un rol important pentru un investitor este startul unei noi afaceri.
În situaţia în care o companie doreşte să obţină surse externe de finanţare, finanţatorul, de
obicei o bancă, doreşte să cunoască situaţiile financiare previzionate ale respectivei companii, pe un
orizont, de obicei, egal cu durata de acordare a finanţării, cu scopul de a analiza capacitatea de
rambursare a respectivei companii şi de a lua o decizie privind acordarea creditului. În tabelul
următor este realizată o prezentare sintetică a necesităţii de previziune şi a principalilor beneficiari
în funcţie de nivelul de agregare a activităţii economice:


Utilizatori (beneficiari) ai rezultatelor activităţii de previziune:

La nivel microeconomic:
o Managementul companiei pentru fundamentarea deciziilor strategice, tactice şi
operaţionale
o Investitorii (acţionari, asociaţi) pentru fundamentarea deciziei de investi
o Finanţatori (bănci) pentru fundamentarea deciziei de finaţare

La nivel mezoeconomic (sector, industrie sau domeniu de activitate):
o Managementul companiiilor care trebuie să aibă în vederea evoluţia de ansamblu
şi intensitatea competiţiei din domeniul în care acţionează
o Investitorii (acţionari, asociaţi) care înainte de a investi într-o compania
analizează cu atenţie domeniul economic în care aceasta acţionează
o Finanţatori (bănci) care acordă mai uşor finanţare pentru companiile care
acţionează în anumite domenii cu perspective mai mari de dezvoltare
o Organisme guvernamentale care poat lua decizii de stimulare a unor domenii de
activitate considerate de importanţă strategică şi cu persepective de creştere
o Asociaţiile profesionale şi camerele de comerţ care au rolul de a susţine
7
dezvoltarea viitoare a activităţilor economice pe care le reprezintă

La nivel macroeconomic :
o Mangementul companii are nevoie de previziuni privind evoluţia ciclică de
ansamblu a economiei, evoluţia preţurilor, a cursului valutar, a salariului minim şi mediu
pe economie şi a altor variabile care influenţează îm mod direct activitatea firmei
o Investitorii pentru că randamentul investiţiilor depinde de evoluţia economiei în
ansamblu. De exemplu în perioade de recesiune creşte preţul metalelor preţioase
considerate active cu siguranţă ridicată
o Instituţii financiare a căror strategie depinde în mare măsură de politica monetară
anticipată
o Guvernul a cărui decizii de politică fiscală precum şi realizarea bugetului se
bazează pe situaţia economică previzionată
o Băncile centrale îşi fundamentează deciziile de politică monetară în funţie de
inflaţia şi creşterea economică previzionată
o Organisme inter-guvernamentale în funcţie de obiectivul funcţionării acestora
o Populaţia în special pentru fundamentarea deciziei de plasare a economiilor

1.3 Organizarea activităţii de previziune

I. Pentru indicatori la nivel macroeconomic (PIB, exporturi, importuri etc.) previziunile
sunt realizate de diferite organizatii interguvernamentale, guvernamentale şi private:
A. Organisme interguvernamentale care realizează prognoze pentru ţările pe care le reprezintă.
o Comisia Europeană realizează prognoze în cadrul departamentului Afaceri
economice şi Financiare prin birourile: Modele econometrice şi studii pe teren
mediu şi Previziuni şi situaţie economică. Pe lângă modelul econometric global
pentru zona euro, Quest, la realizarea previziunilor pentru statele membre sunt
utilizate diferite modele specifice fiecărei ţări realizate de birouri specializate la nivel
de ţară. România este monitorizată în cadrul direcţiei G-3 împreună cu Cehia,
Slovacia şi Polonia. Periodicitatea rapoartelor cu caracter predictiv pentru fiecare stat
membru este bianuală (de două ori pe an, primavara şi toamna) şi acoperă un orizont
de previziune de 2 ani.
-http://ec.europa.eu/economy_finance
o Asociaţia Europeană de Previziune pentru Macroeconomie
1
, EUROFRAME,
este o reţea de instituţii susţinută de Comisia Euroapeană în care activează cercetători
ai instituţiilor membre specializate în economie europeană. Obiectivul principal al
organizaţiei este de a furniza Comisiei metodologia necesară relizării previziunilor.

1
Membrii EUROFRAME: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (The Hague) , German Institute for
Economic Research (Berlin) , The Economic and Social Research Institute (Dublin) , The Research Institute of the
Finnish Economy (Helsinki), The Kiel Institute for the World Economy (Kiel) , The National Institute for Economic
and Social Research (London) , Observatoire Français des Conjonctures Economiques (Paris) , Associazione per le
previsioni econometriche (Bologna) , Austrian Institute of Economic Research (Vienna) , Center for Social and
Economic Research (Warsaw)
8
http://www.euroframe.org/
o Fondul Monetar Internaţional. Unul dintre departamentele funcţionale ale FMI,
Departamentul de cercetare, este cel în cadrul căruia au fost realizate modelele
macroeconomice MULTIMOD (MULTI-region econometric MODel) şi GEM
(Global Economic Model) care reprezintă fundamentul metodologic în realizarea
prognozelor fondului. În mod similar Comisiei Europene previziunile la nivel de ţară
sunt realizate în colaborare cu birouri specializate (Country Desk) în economia
fiecărei ţări membre. Previziunile la nivel de ţară sunt prezentate în cadrul World
Economic Outlook Databases, au o frecvenţă bianuală (primavară/toamnă) şi sunt
realizate pe un orizont de 6 ani.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm
o Banca Centrală Europeană desfăşoară activitate de previziune în cadrul
Departamentului de cercetare prin Divizia de Modelare Econometrică.
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
o OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) prin
departmamentul său de statistică -
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34349_1_1_1_1_1,00.html
Etc.

B. Organisme naţionale care realizează prognoze pentru ţările în cadrul cărora funcţionează. În
România funcţionează următoarele organisme cu o activitate de prognoză practică sau
ştiinţifică:

Comisia Naţională de Prognoză
1
este un organism subordonat guvernului României
şi este împărţit, din punct de vedere organizatoric în: Direcţia generală de analize şi
prognoze globale şi Direcţia generală de analize şi prognoze financiare, sectoriale şi
regionale. (http://www.cnp.ro)
o Institutul de Previziune Economică (funcţionează în cadrul Institutului de Cercetări
Economice afiliat Academiei Române - http://www.ipe.ro) este un institut de
cercetare care asigură un cadru propice dezvoltării ştiinţifice în domeniul previziunii.
Printre diversele sale activităţi se numără şi publicarea revistei Romanian Journal
for Economic Forecasting editată în limba engleză.
o Institutul Naţional de Statistică, organism guvernamental, realizează Anchete de
conjunctură cu caracter predictiv (http://www.insse.ro)
o Banca Naţională a României relizează prognoze în special în ceea ce priveşte
inflaţia prin intermediul Direcţiei de Politică Monetară şi Modelare
Macroeconomică, Serviciul modele de prognoză macroeconomică .
www.bnro.ro
o Etc.

C. Companii private

1
Comisia Naţională de Prognoză, de-a lungul timpului, a suferit diferite transformări şi a funcţionat sub diverse
denumiri:
• 1990 Ministerul Economiei si Finantelor - Departamentul Previziune si Orientare Economica
• 1993 Comisia Nationala de Prognoza
• 1999 Ministerul Finantelor - Directia Generala de Prognoza
• 2001 Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
• 2003 Comisia Nationala de Prognoza

9
1. Specializate în activitatea de prognoză care realizează prognoze pentru diferite ţări pe
care le considerate atractive pentru investitori (inclusiv România)
Consensus Economics (http://www.consensuseconomics.com) companie
engleză fondată in 1989.
Oxford Economics (inclusiv previziuni la nivel de industrie)
(http://www.oef.com/OE_Main.asp)
Economist Intelligence Unit (fondat in 1946) (www.eiu.com) companie din
cadrul grupului The Economist (fondat in 1843)
Global Insight (inclusiv previziuni la nivel de industrie) – este o companie
privată care s-a format prin fuziunea companiilor DRI (Data Resources,
Inc.) şi WEFA (Wharton Econometric Forecasting Associates). WEFA a fost
fondată de Lawrence Klein
1
în 1969. (http://www.globalinsight.com)
Etc.
2. Companii multinaţionale a căror activitate principală nu este cea de prognoză dar
care realizează prognoze privind ţările în care îşi desfăşoară activitatea sau care
reprezintă ţinte potenţiale pentru investiţii.
Din această categorie fac parte în special mari bănci comerciale sau bănci de
invetiţii care realizează prognoze în interesul propriu sau al clienţilor lor.
ABN Amro România
Deutche Bank
Raiffaisen ZentralBank
Goldman Saschs
Etc.
Tot în această categorie, ca o excepţie, merită menţionate companiile producătoare
de maşinii: Ford, General Motors şi Daimler Crysler care realizează prognoze pentru
economia SUA privind diferiti indicatori economici, inclusiv cursului valutar. Până
în prezent cel puţin, sunt semnalate puţine ţări care să facă obiectul prognozelor
macroeconomice al unor mari grupuri industriale.

II. Previziuni la nivel de produs sau industrie (mezoeconomic). Pe lângă unele din
organismele enumerate anterior care realizează atât previziuni la nivel macroeconomic cât şi
previziuni la nivel de produs sau industrie mai pot fi amintite câteva categori de companii care
acţionează în special la nivel mezoeconomic:
1. Diferitele companii private care realizează prognoze pentru necesitatea proprie în ramura
sau industria în care îşi desfăşoară activitatea
2. Companii specializate studiile de piaţă care realizează prognoze pentru clienţii lor.
Exemple:
o Market Research - http://www.marketresearch.com
o Data Monitor - http://www.datamonitor.com
o Etc.

III. Previziuni la nivel de firmă.

A. Previziuni realizate în cadrul diferitelor firme (de producţie, comerciale etc.) în interes
propriu, beneficiari sunt factorii de decizie şi principalii acţionari ai respectivelor companii. În acest
caz deosebim două situaţii esenţial diferite privind organizarea activităţii de previziune şi planifiare
în cadrul unei organizaţii:

1
Lawrence Klein a fost laureat al Premiului Nobel în 1980
10
1. În primul caz, cei ce efectuează previziunea vor fi şi cei care vor întocmi planul, şi/ sau vor
lua decizia. Acest caz se aplică de regulă în cazul firmelor de dimensiune mică şi mijlocie. În acest
caz organizarea activităţii de previziune şi planificare este mai puţin relevantă iar personalul nu este
specializat.
2. Cazul cel mai frecvent este cel în care cel ce efectuează previziunea şi întocmeşte planul
diferă de decident. Acest caz se aplică de regulă în cazul firmelor de dimensiune mare. În acest caz
previziunea şi planificarea sunt atribuţiile:
Tuturor departamentelor funcţionale, caz în care se impune o puternică colaborare între
departamente
Unui singur departament funcţional care centralizează datele de la restul
compartimentelor. În acest caz, activitatea de previziune şi planificare este riguros
organizată şi derulată de personal specializat.


B. Previziuni realizate de către firme specializate de consultanţă pentru clienţii lor.

1. Previziuni realizate de consultanţi în intersul mamangementului companiei care solicită studiul
predictiv. Activitatea de previziune este externalizată şi lăsată în seama unei firme specializate
care oferă consulataţă în activitatea de previziune şi planificare. Companiile de consulataţă fie
realizează activitatea de previziune şi planificare pentru clienţii lor fie le asistă în realizarea
acestei activităţi (cursuri de specialitate pentru angajaţi etc.)

Compania olandeză EyeOn - http://www.eyeon.nl
Archstone Consulting pe lângă alte sevicii oferă consultaţă pentru planificare financiară,
bugetare şi previziune - http://www.eyeon.nl

Global Business Network cea mai prestigioasă companie de previziune strategică (pe
termen lung) bazată pe metoda scenariilor- http://www.gbn.com
Global FS Consulting companie londoneză - http://www.globalfsconsulting.com
Marketing Consult - http://www.mconsult.ro
Consultanţă în domeniul previziunii financiare şi bugetării oferă, ca activitate secundară, şi
marile companii de audit PWC, KPMG, Ernst&Young etc.

2. Previziuni realizate în interesul potenţialilor investiori. Analisti financiari angajaţi ai
companiilor de servicii financiare, în general bănci de investiţii, realizează rapoarte privind
veniturile şi profiturile viitoare estimate pentru diferite companii precum şi recomandări privind
cumpărarea sau reanunţarea la acţiunile respectivelor companii. Exemple a unor astfel de
companii de servicii fianciare sunt: Bear Stearns, Citigroup, JP Morgan, Lehman Brothers, UBS
etc. Recomandări şi estimări ale acestor companii sunt centralizate şi diseminate publicului larg
pe paginile web ale unor companii de informare sau studii de piaţă ca Yahoo sau Zacks
(www.zacks.com). Bineînţeles că rapoartele sunt prezentate doar parţial.

C. Tot la nivel microeconomic merită menţionate organizaţii al căror obiectiv este acela de a
sigura un forum de discuţii şi un cadru propice dezvoltării de noi metode de previziune la nivel
de firmă. Institutul de Previziune şi Planificare în Afaceri (Institute of Business Forecasting and
Planning) , un exemplu în acest sens, publică Revista de Previziune în Afaceri (Journal of
Business Forecasting) şi organizează conferinţe de specialitate ai căror participanţi sunt
reprezentanti ai diferitelor companii (http://www.ibf.org/).

11

D. Producătorii de software. Datorită necesităţii companiilor de a beneficia de estimări cantitative
privind situaţiia viitoare, estimări care implică, prin natura lor, metode care folosesc intensiv diferite
proceduri de calcul, producătorii de software joacă un rol important în domeniul previziunii
specifice mediului de afaceri.

1.4 Etapele fundamentale ale elaborării previziunilor

Se pot delimita etapele care trebuie parcurse pentru elaborarea previziunilor, indiferent de
domeniul unde se realizează acestea. Enumerându-le, în succesiune logică, aceste etape sunt:
1) Stabilirea obiectului previziunii;
2) Fixarea perioadei de timp pentru care se elaborează previziunea (orizontul prognozei),
precum şi al gradului de detaliere al acesteia (global sau pe fiecare produs în parte).
3) Colectarea şi evaluarea fondului de date necesar elaborării previziunii
4) Alegerea metodei de previziune (realizată în general în funcţie de datele disponibile)
5) Elaborarea propriu-zisă a previziunilor
6) Alegerea modalităţii de prezentare a rezultatelor previziuni (alegerea din multitudinea de
alternative a variantei cele mai probabile; prezentarea rezultatelor sub forma unor scenarii -
pesimist, realist, optimist; prezentarea sub formă de interval de încredere etc.)
7) Evaluarea acurateţei metodei utilizate prin compararea valorilor prognozate cu datele reale
odată ce acestea devin disponibile (etapă foarte utilă în selectarea ulterioară a metodei celei mai
potrivite).


1.5 Forme şi categorii de previziune

În funcţie de lungimea orizontului de previziune, pot exista:
• previziuni pe termen foarte lung (poat fi pe 25 de ani sau chiar mai mult – vezi compania
Shell)
• previziuni pe termen lung (de obicei între 3 şi 10 ani)
• previziuni pe temen mediu (cuantificat în luni sau trimestre dar poate să ajungă şi până la 1
sau 2 ani)
• previziuni pe termen scurt ( la nivel de zile sau săptămâni)
• previziuni pe termen foarte scurt ( 1 oră, 10 minute, 5 minute etc. – specifice tranzacţiilor
bursiere)
Trebuie precizat faptul că nu se pot stabilii bariere ferme în delimitarea lungimii unui orizont de
previziune acestea depinzând foarte mult de domeniul de activitate (ceea ce pentru o companie cu
producţie industrială reprezintă un termen scurt pentru un fond de investiţii financiare poate
reprezenta un termen lung)

În funcţie de gradul de agregare a rezultatelor, putem avea:
• previziuni sintetice (globale), previziunea se face pe cifra de afaceri totală
12
• previziuni analitice (detaliate), previziunea se face pe fiecare produs în parte

În funcţie de natura informaţiilor utilizate în procesul previzional sunt utilizate metode:
• cantitative
o Extrapolarea seriilor de timp
o Metode econometrice
o Inteligenţa artificială (reţele neuronale şi algoritmi genetici)
o Analiza tehnică (specifică tranzacţiilor bursiere)
o Indicatori de anticiparea a ciclurilor economice
o etc.
• calitative (subiective/intuitive)
o Simulare prin roluri
o Grupuri de interacţiune (Brainstorming, Delphi etc.)
o Anchete statistice

În funcţie de aria lor de acoperire pe diverse domenii există:
• metode generale de previziune
o Extrapolarea seriilor de timp
o Metode econometrice
o Inteligenţa artificială (reţele neuronale şi algoritmi genetici)
o Simulare prin roluri
o Grupuri de interacţiune
o Anchete statistice

• metode speciale de previziune
o Analiza tehnică (specifică tranzacţiilor bursiere)
o Previziunea situaţiei financiare la nivel de întreprindere (bilanţ , cont de profit şi
pierdere, flux de numerar)
o Indicatori de anticiparea a ciclurilor economice (la nivel macroeconomic)
o Previziuni de marketing (intenţiile şi preferinţele consumatorilor, pieţe test etc.)
o etc.

13

SELECTIA UNEI METODE
GENERALE DE
PREVIZIUNE
Există date
istorice
înregistrate?
Retele
neuronale
Efectul factorilor
de influenţă este
cunoscut şi
cuantificabil?
Metode de
extrapolare
a seriilor de
timp
Se doreste
previzionarea
rezultatului unei
situatii
conflictuale?
Simulare
prin roluri
Poate fi
organizată
interacţiune între
participanţi?
Grupuri de
interacţiune
Anchete
statistice
Metode
econometrice
NU (metode
calitative/subiective/intuitive)
DA (metode cantitative)
DA
NU
NU
NU
DA
DA
14
1.6 Indicatori ai erorilor de previziune

Rolul indicatorilor erorilor de previziune este acela de a cuantifica erorile de previziune
devenind astfel criterii de selecţie în alegerea diferitelor metode. Considerăm eroarea de previziune
la momentul t ca fiind diferenţa dintre valoarea previzionată pentru momentul t şi valoarea reală
înregistrată în momentul t:

t t t
Y Y e − =
ˆ


Principalii indicatori ai erorilor de previziune sunt:

1. Eroarea medie (EM):
1
1
n
t
t
EM e
n
=
=

, n – nr. de erori înregistrate pe perioada istorică
Dacă eroarea este cauzată de factori pur aleatori atunci erorile sunt simetric distribuite în
jurul valorii 0 iar prin adunare se anulează. Prin urmare o valoare negativă sau pozitivă mare a EM
arată o eroare sistematică de previziune, adică valorile previzionate fie supraestimează fie
subestimează în mod constant valorile observate.
2. Eroarea medie absolută (EMA):
1
1
n
t
t
EMA e
n
=
=


EMA arată care este abaterea medie a previziunilor în valoare absolută de la valorile
observate. Poate fi folosită pentru a compara diferite metode bazate pe aceeaşi serie de date însă nu
poate fi folosită pentru a compara previziuni bazate pe serii de date diferite. O eroare de câteva
milioane euro poate fi considerată mică dacă este vorba de un indicator agregat la nivel de ţară dar
poate fi dezastruoasă la nivel microeconomic. Acest neajuns este valabil şi pentru EMP şi ES.

3. Eroarea medie pătratică (EMP):
2
1
1
n
t
t
EMP e
n
=
=


Acest indicator prezintă avantaje care îl fac mai ales utilizat în calculele matematice.
Specific EMP este că acordă importanţă accentuată erorilor mari de previziune. Nu are o
semnificaţie reală accesibilă.
4. Eroarea standard (ES):
2
1
1
n
t
t
ES EMP e
n
=
= =


Se utilizează, în general la determinarea intervalelor de încredere atunci când erorile au o
distribuţie normală de medie 0. În această situaţie se ştie de exemplu că valoarea reală se află, cu o
probabilitate de 95% în intervalul dat de valoarea previzionată ±1,96 ES .La fel ca şi indicatorii
anteriori poate fi folosită pentru a compara diferite metode bazate pe aceeaşi serie de date însă nu
poate fi folosită pentru a compara previziuni bazate pe serii de date diferite.

5. Eroarea procentuală medie (EPM):
1
1
( 100)
n
t
t t
e
EPM
n Y
=
= ×


Arată cât la sută reprezintă, în medie, eroarea faţă de valoarea observată. La fel ca şi în cazul
EM valorile de semn opus se anulează şi prin urmare o valoare apropiată de 0 nu înseamnă neapărat
erori mici de previziune ci doar simetria acestora.
6. Eroarea procentuală medie absolută (EPMA):
1
1
100
n
t
t
t
e
EPMA
n Y
=
= ×


15
Pentru că ia în calcul valori relative, la fel ca şi EPM, poate fi folosită atât pentru a
compara aplicarea aceleiaşi metode la serii de date diferite cât şi pentru a compara metode diferite
la serii de date diferite. Spre deosebire de EPM calculează care este în medie procentul absolut al
erorii faţă de valoarea observată. Cu cât acest procent este mai mic cu atât previziunea este mai
exactă.

7. Testul U al lui Theil :


=
+
+
=
+
+ +
|
|
¹
|

\
| −
|
|
¹
|

\
|

=
n
t
t
t t
n
t
t
t t
Y
Y Y
Y
Y Y
U
1
2
1
1
1
2
1
1 1
ˆ

Acest indicator compară eroarea metodei de previziune care se utilizează cu eroarea care s-
ar obţine dacă s-ar folosi ultima valoare înregistrată ca şi valoare prognozată (metoda ultimei valori
sau metoda valorii anterioare). Dacă:
- U < 1 metoda utilizată este mai exactă decât metoda ultimei valori înregistrate
- U >1 metoda utilizată dă erori mai mari decât metoda ultimei valori înregistrate
- U =1 metoda utilizată este la fel de exactă ca şi metoda ultimei valori înregistrate deci nu
se justifică a fi utilizată.
16
2 Metode bazate pe extrapolarea seriilor de timp

Introducere în analiza seriilor de timp

Valorile discrete înregistrate în timp, obţinute ca rezultat al observaţiilor făcute asupra
diferitelor fenomene, sunt înregistrate sub forma seriilor cronologice, denumite şi serii de timp sau
serii dinamice. O definiţie foarte succintă a unei serii cronologice ar putea fi o colecţie de valori
înregistrate secvenţial în timp.
Studiul seriilor de timp, în diferite domenii de activitate, precede înregistrările documentare
ale istoriei. Economiştii secolelor trecute au făcut de multe ori referire la metode de analiza a
seriilor de timp preluate din domeniul astronomiei şi folosite ca sursă de inspiraţie pentru analiza
datelor din domeniul economic. Un exemplu în ces sens sunt economistul francez Antoine
Augustin Cournot (1801-1877) şi economsitul englez William Stanley Jevons (1835-1882) care au
făcut în mod explicit apel la metode de observare a seriilor de timp preluate din astronomie sau
meteorologie. Mai tîrziu, la începutul sec. XX, analiza seriilor de timp s-a dezvoltat ca un domeniu
de cercetare specific ştiinţelor economice. În prezent metodele de previziune bazate pe extrapolara
seriilor de timp stau la baza celor mai multe programe software de previziune.
Metodele bazate pe extrapolarea seriilor de timp pornesc de la premiza că evoluţiile
istorice se vor păstra şi în viitor şi reprezintă practic o prelungire în viitor a tendinţelor şi
fluctuaţiilor observate. De obicei modelele care presupun o continuare în viitor a evoluţiei trecute se
mai numesc şi modele “cu memorie” sau “cu inerţie”. Multe fenomene economice prezintă o astfel
de inerţie cu alte cuvinte, dacă o companie a avut mai mulţi ani la rând o cifra de afaceri în creştere
de ordinul a câtorva zeci de milioane nu ne aşteptăm ca în anul următor cifra de afaceri să fie în
scădere, dar nici să fie de ordinul miliardelor, ci în schimb ne aşteptăm la o cifră de afaceri în
creştere dar apropiată de realizările perioadei istorice.
Trebuie precizat totuşi că extrapolarea seriilor de timp poate fi periculoasă mai ales atunci
când sunt utilizate serii de timp la nivel microeconomic. Seriile de timp la nivel de firmă sunt mai
predispuse fluctuaţiilor şi schimbărilor de tendinţă datorită mediului competitiv în care firma
respectivă acţionează. De obicei tendinţele la nivel macroeconomic, la nivel de ramură, activitate
sau produs au o inerţie mai mare, adică tendinţa se păstrează pentru perioade mai îndelungate.
Pentru o asigurare suplimentară a ipotezei de continuare în viitor a tendinţelor înregistrate în
trecut se recomandă ca extrapolarea de tendinţă să fie însoţită de o analiză calitativă a mediului
economic în ansamblul său, a domeniu de activitate şi a mediului competiţional în funcţie după caz.


Prelucrarea preliminară a seriilor de timp

Atunci când datele sunt exprimate în preţuri curente, iar inflaţia este semnificativă, înainte
de a aplica o metodă oarecare de extrapolare se recurge la transformarea seriei de timp în preţuri
constante (comparabile) prin inflatare sau deflatare. Este recomandată inflatarea deoarece
presupune utilizarea preţurilor celor mai actuale.17
Clasificarea seriilor de timp în fucţie de stabilitatea evoluţiei în timp


(A) Serie de timp staţionară în medie şi varianţă (B) Serie de timp staţionară în medie
dar non-staţionară în variaţă

(C) Serie de timp non-staţionară (D) Serie de timp
în medie dar staţionară în varianţă non-staţionară în medie şi varianţă

2.1 Metoda ultimei valori înregistate (metoda valorii anterioare)


În anul 1900, Louise Jean-Baptiste Alphonse Bachelier , în teza sa Teoria Speculaţiei, a fost
prima persona consemnată din istorie care a aproximat evoluţia preţurior pe bursele de valori cu o
mişcare browniană
1
sau, altfel spus, cu un “mers la întîmplare”. Matematicianul de origine franceză
este considerat un pionier al matematicii financiare şi al proceselor aleatoare.
Metoda ultimei valori înregistate este metoda optimă pentru evoluţii de tip “mers la
întâmplare”. Datorită faptului că astfel de procese sunt rar întâlnite în practică precum şi datorită
simplităţii ei această metodă este folosită cel mai adesea în procesul de testare şi de selecţie. De
regulă o metodă oarecare (mai complexă) este comparată cu metoda ultimei valori înregistrate
(considerată ca fiind metoda etalon). Dacă metoda respectivă, supusă evaluării, conduce la erori
mai mici se justifică efortul de a fi folosită chiar dacă este o metodă mai complexă şi deci mai greu
de implementat. Cu alte cuvinte, o metodă de previziune poate fi considerată validă dacă conduce la
rezultate mai bune decât metoda ultimei valori înregistrate (a se vedea idicatori ai erorilor de
previziune, testul Theil).

1
Diferenţa dintre mişcarea brwniană şi mersul la întămplare este aceaa că prima se aplică pentru procese în timp
continuu iar cea din urmă pentru serii de valori discrete.
18
Proces de tip “mers la întâmplare” este un proces în care valoarea la momentul t +1 este
egală cu valoarea la momentul t plus o eroare:


t t t
e y y + =
+1
, [1]
e
t
-

este o variabilă aleatoare normal distribuită de medie 0 şi varianţă constantă


Reprezentarea grafică a unei serii de timp (500 de valori) reprezentând o variabilă aleatoare
normal distribuită de medie 0 şi varianţă 1.

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


Pentru-că valorile au aceiaşi medie, 0, şi aceiaşi varianţă , 1, pe fiecare subinterval
de timp, în graficul de mai sus avem un exemplu de serie staţionară în medie şi varianţă.


GRAFICUL NR. Proces de tip “mers la întâmplare”.
40
50
60
70
80
90
100
110
1 58 115 172 229 286 343 400 457 514 571 628 685 742 799 856 913 970 1027 1084 1141 1198
19
Seria din figura reprezintă un “ mers la întâmplare” pur, în sensul că datele au fost
create artificial în deplină conformitate cu formula [1] fără să existe alţi factori sau alte
procese care să influenţeze evoluţia datelor. Se poate observa, cu uşurinţă, din graficul
anterior că procesul este non-staţionar în medie. În realitatea economică nu există însă date
care să reprezinte astfel de procese pure ci doar date care pot fi aproximate “grosso modo”
cu astfel de procese. Să luăm ca exemplu evoluţia zilnică a cursului valutar RON/Euro în
perioada ianuarie-septembrie 2008 (Fig. nr. )GRAFICUL NR. Cursului valutar zilnic RON/Euro în perioada ianuarie-septembrie 2008
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
5

i
a
n
.
2
0
0
4
2
4

m
a
r
.
2
0
0
4
1
4

i
u
n
.
2
0
0
4
1

s
e
p
.
2
0
0
4
1
9

n
o
v
.
2
0
0
4
9

f
e
b
.
2
0
0
5
2
9

a
p
r
.
2
0
0
5
2
2

i
u
l
.
2
0
0
5
1
1

o
c
t
.
2
0
0
5
3

i
a
n
.
2
0
0
6
2
3

m
a
r
.
2
0
0
6
1
4

i
u
n
.
2
0
0
6
1

s
e
p
.
2
0
0
6
2
0

n
o
v
.
2
0
0
6
1
4

f
e
b
.
2
0
0
7
8

m
a
i
.
2
0
0
7
2
6

i
u
l
.
2
0
0
7
1
5

o
c
t
.
2
0
0
7
9

i
a
n
.
2
0
0
8
2
8

m
a
r
.
2
0
0
8
1
9

i
u
n
.
2
0
0
8
8

s
e
p
.
2
0
0
8

Sursa: BNR

Evoluţia cursului valutar nu poate fi considerată un “mers la întâmplare” pur aceasta fiind
determinată de o serie de factori (factori care influenţează rapourl cerere-ofertă pentru o anumită
valută) a căror influenţă nu o vom discuta aici dar care elimină caracterul pur aleator al procesului.
În cazul în care o serie de valori ar urma un de proces pur de tip “mers la întâmplare”
previziunea cea mai potrivită ar fi ultima valoare înregistrată. Adică previziunea pentru momentul
următor, t + 1, realizată în momentul t, ar fi chiar valoarea din momentul t:

t t
y y =
+1
ˆ

Dacă însă procesul care stă la baza seriei de date nu este pur aleator, cum de altfel se
întîmplă, este foarte probabil ca o altă metodă să fie mai potrivită.
20

Exemplu:

Previziunea prin metoda ultimei valori înregistrte va fi ilustrată pe seria cursului
valutar pentru un număr de 96 zile (2 mai -12 septembrie 2008). Practic în fiecare
fiecare zi se face previziunea cursului valutar pentru ziua următoare. Datele reale şi
previziunea zilnică realizată sunt ilustrate în graficul următor:

GRAFICUL NR.
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
Curs valutar
PreviziunePentru că aşa cum a fost deja precizat procese aleatore pure sunt practic inexistente în
domeniul economic încercările de previziune pe pieţele de capital, derivate financiare sau cea
valutară au dat naşterea unui domeniu secific, cunoscut sub denumirea de analiză tehnică, care va fi
studiat într-un capitol separat.
21
2.2 Metoda mediei aritmetice simple

Metoda mediei aritmetice simple este utilizată pentru serii de timp staţionare (orizontale).
Serii de acest tip se întâlnesc în general pe perioade scurte de timp şi pentru date înregistrate cu o
frecvenţă ridicată (ex.: date zilnice, săptămânale etc.). Pe perioade mai lungi de timp fenomenele
economice îşi pierd în general caracterul staţionar şi manifestă tendinţe de creştere, descreştere
şi/sau fluctuaţii ciclice (alternanţa creştere-descreştere).
=
+
=
T
t
t T
y
T
y
1
1
1
ˆ

T – momentul curent
t – variabila timp

Media aritmetică simplă este o metodă cu “memorie lungă” în sensul că ţine cont de întreaga
perioadă istorică disponibilă de unde se degajă şi avantajul său în ceea ce priveşte stabilitatea
(rezultatele nu sunt perturbate de fluctuaţii întâmplătoare şi temporare). Principalul său dezavantaj
este capacitatea redusă de a se adapta la eventuale modificări care pot să apară în evoluţia recentă a
datelor.

Exemplu:


Pentru vânzările zilnice ale unui produs se realizează previziunea pe un orizont de o zi prin
media aritmetică simplă. Practic zilnic se realizează o previziune pe ziua următoare, previziunea
fiind realizată ca medie aritmetică a valorilor înregistrate anterior. Pe grafic sunt reprezentate atât
valorile reale cât şi cele previzionate.
994
996
998
1000
1002
1004
1-
Sep
4-
Sep
7-
Sep
10-
Sep
13-
Sep
16-
Sep
19-
Sep
22-
Sep
25-
Sep
28-
Sep
1-
Oct
4-
Oct
7-
Oct
10-
Oct
13-
Oct
16-
Oct
19-
Oct
22-
Oct
Vanzari zilnice
Vanzari previzionate (medie aritmetica)22
2.3 Media mobilă de lungime k

Media mobilă de lungime k se aplică tot pentru serii de timp staţionare la fel ca şi media
simplă. Previziunea pentru perioada următoare, T+1, este media ultimelor k valori înregistrate.


+ − =
+
=
T
k T t
t T
y
k
y
1
1
1
ˆ

Media mobilă este un proces cu “memorie scurtă” (se ţine cont doar de cele mai recente
valori), principalul avantaj al metodei fiind capacitatea ridicată de adaptare la condiţiile cele mai
recente însă are ca dezavantaj o capacitate redusă de a surprinde tendinţa pe termen lung a unui
fenomen.

Exemplu:

Pentru aceleaşi date ca şi la exemplul anterior se realizează o previziune zilnică pe un
orizont de o zi, de această dată printr-o medie mobilă de lungime 7. Previziunea pe ziua următoare
se realizează ca medie aritmetică a utimelor 7 zile. Pe grafic sunt reprezentate atât valorile reale cât
şi cele previzionate.

994
996
998
1000
1002
1004
1-
Sep
4-
Sep
7-
Sep
10-
Sep
13-
Sep
16-
Sep
19-
Sep
22-
Sep
25-
Sep
28-
Sep
1-
Oct
4-
Oct
7-
Oct
10-
Oct
13-
Oct
16-
Oct
19-
Oct
22-
Oct
Vanzari zilnice
Vanzari previzionate (medie mobila - 7)


23

2.4 Media mobilă exponenţială de lungime k

Media mobilă exponenţială de lungime k este o metodă foarte asemănătoare mediei mobile
(are aceleaşi avantaje principale şi se aplică în aceleaşi condiţii), cu diferenţa că ponderile valorilor
cuprinse în medie nu sunt egale, acestea descresc odată ce valorile devin mai îndepărtate în timp.+ − =
=
+
+ −
=
T
k T t
t
k
j
T
y
j
t T k
y
1
1
1
ˆ


Medie mobilă de lungime 4:
3 2 1 1
4
1
4
1
4
1
4
1
ˆ
− − − +
+ + + =
t t t t t
y y y y y

Medie mobilă exponenţială de lungime 4:

3 2 1 1
10
1
10
2
10
3
10
4
ˆ
− − − +
+ + + =
t t t t t
y y y y y

Avantajul unei medii mobile exponenţiale este acordarea unei importanţe (ponderi) mai mari
valorilor celor mai recente.
Media mobilă exponenţială este utilizată cu precădere în contextul anlaizei tehnice (a se
vedea capitolul respectiv.)

2.5 Metoda sporului mediu

Metoda sporului mediu se foloseşte pentru a previziona evoluţii non-staţionare cu
tendinţă aproximativ liniară.
Această metodă poate fi văzută ca find echivalentă cu aplicarea metodei mediei aritmetice
simple însă nu pe valorile iniţiale (care nu sunt staţionare) ci pe diferenţele de ordinul întâi (sporuri)
care sunt staţionare. În cazul tendinţelor aproximativ liniare diferenţele de ordinul întâi sunt
staţionare. Prin urmare după realizarea procedeuui de staţionarizare pot fi aplicate oricare din
metodele specifice seriilor staţionare.
Previziunea finală este realizată prin adunarea sporului mediu la ultima valoare
înregistrată:

S l y y
T l T
+ =
+
ˆ


unde :

( )
1
2
1


=

=

T
y y
S
T
t
t t
reprezintă sporul mediu de creştere
l - este lungimea orizontului de previziune (nr. de perioade pentru care se face previziunea)

24
1 −
− = ∆
t t t
y y y diferenţele de ordinul întâi (sporuri de creştere)2.6 Metoda indicelui mediu

Metoda indicelui mediu se foloseşte pentru a previziona evoluţii non-staţionare cu
tendinţă aproximativ exponenţială. O serie de timp exponenţială poate deveni staţionară prin
calcularea seriei indicilor de dinamică (indici de creştere).

Serie de timp exponenţială.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Seria indicilor de dinamică (indici de creştere).
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27


Previziunea propriuzisă este realizată prin înmulţirea ultimei valori cu valoarea indicelui mediu.

l
T l T
I y y ) ( ˆ × =
+Unde:
1
2
1

=


= T
T
t
t
t
y
y
I reprezintă indicele mediu de dinamică calculat cu ajutorul mediei
geometrice.
25

l - este lungimea orizontului de previziune (nr. de perioade pentru care se face
previziunea)


1 −
=
t
t
t
y
y
I - indici de dinamică (indici de creştere)


2.7 Metoda clasică de descompunere (Metoda de descompunere sezonieră)

Metoda clasică de descompunere (Metoda de descompunere sezonieră) se foloseşte atunci
când pe lângă tendinţa generală a fenomenului urmărit se manifestă fluctuaţii cu periodicitate fixă
(lunară, trimestrială etc.).
Deşi iniţiatorul metodelor moderne de descompunere este considerat Macauley (1930) aceste
metode îşi găsesc originea cu mult timp în urmă, secolul al XIX-lea, în domeniul astrologiei şi al
meteorologiei studiate în Anglia la acea vreme. Atunci s-a realizat faptul că o serie cronologică
observată poate fi generată de mai multe componente neobservate care se află la baza seriei
observate, idee care s-a menţinut de-a lungul timpului. În domeniul economic descompunerea
clasică în componenta de trend, componenta ciclică, componenta sezonieră şi componenta aleatore a
fost în principal justificată de necesitatea analizei şi prognozei seriilor de timp. O practică
importantă a devenit înlăturarea componentei sezoniere, sau altfel spus desezonalizare, cu scopul de
a se obţine o imagine mai clară asupra evoluţiei pe termen lung a fenomenului economic studiat.

a. Modelul aditiv y
t
= T
t
+ S
t
+ E
t


Se foloseşte atunci când între componente nu există o relaţie de proporţionalitate.

b. Modelul multiplicativ y
t
= T
t
S
t
E
t


Se foloseşte atunci când între componente există o relaţie de proporţionalitate.

0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
sezonalitate aditiva
sezonalitate multiplicativa

26
Etapele realizării unei previziuni prin metoda clasică de descompunere:

i. Se calculează o medie mobilă de ordin k. În general se utilizează: ordinul 4
pentru date trimestriale, ordinul 12 pentru date lunare, 5 sau 7 pentru date
zilnice etc. Dacă ordinul este par se aplică apoi o medie mobilă de ordin 2
pentru centrarea mediei mobile. Această medie are rolul de a nivela
fluctuaţiile sezoniere, reprezentând o estimare provizorie a componentei de
trend.Exemplu: Vânzarile trimestriale ale unui exportator francez împreună cu media mobila de
lungime 4 şi media mobilă centrată

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vanzari la export
medie mobila de lungime 4
medie mobila centrataii. Se face diferenţa/raportul dintre valorile observate şi valorile obţinute prin
media mobilă centrată obţinându-se coeficienţii de sezonalitate
iii. Se calculează componenta sezonieră, S
t ,
ca o medie aritmetică/geometrică
a valorilor obţinute în etapa anterioară pentru fiecare unitate de timp care
formează ciclul sezonier (dacă datele sunt lunare este calculată o medie
pentru fiecare lună). Cu alte cuvinte compenenta sezonieră este reprezentată
de coeficienţii de sezonalitate medii.27
Exemplu:
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
2002 2003 2004 2005 2006 2007
coeficienti de sezonalitate
componeta sezoniera


iv. Prin diferenţa/raportul dintre valorile observate şi componenta sezonieră se
obţine seria de timp desezonalizată.
v. Se estimează componenta de trend, T
t
, printr-o metodă specifică acestei
componente (funcţii de tendinţă, spor mediu, etc.) pornind de la seria
desezonalizată0
100
200
300
400
500
600
700
800
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
2002 2003 2004 2005 2006 2007
seria desezonalizata trendvi. Prin diferenţa/raportul dintre datele iniţiale observate şi suma/produsul
componentelor de sezonalitate şi trend se obţine componenta aleatoare, E
t


28
comp. aleatoare
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


vii. Se extrapolează componenta de trend şi cea sezonieră pe perioada aferentă
orizontului de previziune
viii. Se recompun valorile previzionate prin adunare/înmulţire.


previziune
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
T
r
i
m
.

1
T
r
i
m
.

2
T
r
i
m
.

3
T
r
i
m
.

4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2.8 Nivelare exponenţială

Nivelarea exponenţială este o metodă de previziune extrem de adaptabilă care poate fi
folosită cu succes în situaţii diverse. Această metodă a fost introdusă de către Robert G. Brown în
timpul activităţii sale în domeniul cercetărilor operaţionale derulată în cadrul marinei militare. Una
dintre primele sale aplicaţii a nivelării exponenţiale pe date economice a fost pentru a previziona
necesarul de stocuri pentru piese de schimb. În 1959 Brown a descris metoda nivelării exponeţiale în
prima sa carte având ca temă metode statistice de previziune pentru gestionarea stocurilor.
Independent de Brown nivelarea exponeţială a fost descoperită şi de Charles C. Holt aproximativ în
aceiaşi perioadă, anii 1950, şi tot în domeniul naval, în colaborare cu Biroul de Cercetări Navale.
Metoda lui Holt, deşi asemănătoare în multe privinţe, diferă de metoda lui Brown în ceea ce priveşte
ajustarea sezonieră. Într-un articol de referinţă, apărut în 1960, Winters a descris diferite testele
efectuate pe date reale pentru metoda propusă de Holt. Numele celor doi au devenit astfel asociate în
ceea ce, în prezent, este cunoscut sub denumirea de sistemul de previziune Holt-Winters. În prezent
nivelarea exponenţială este foarte populară în previziunea cererii şi a vânzărilor şi stă la baza unui număr
foarte mare de aplicaţii software specializate pe previziunea la nivel de firmă.
29

a. Nivelarea exponenţială simplă (NES) se poate utiliza cu succes pentru serii de
timp staţionare (la fel ca şi meadia aritmetică, media mobilă şi media mobilă exponenţială)
Conform acestei metode valoarea previzionată se calculează printr-o ecuaţie recursivă care ajustează
previziunea realizată anterior cu eroarea de previziune:

) ˆ ( ˆ ˆ
1 t t t t
y y y y − + =
+
α

Ecuaţia anterioară este echivalentă cu ecuaţia:

( )
t t t
y y y ˆ 1 ˆ
1
α α − + =
+
unde α este parametrul de nivelare
1
pozitiv şi
subunitar.

Altfel spus, valoarea previzionată se calculează ca o medie ponderată între ultima valoare
reală înregistrată şi previziunea care a fost realizată pentru perioada anterioară. Această ultimă
variantă este cel mai frecvent utilizată în realizarea calculelor.

Dacă dezvoltăm ultima formulă vom găsi explicaţia pentru denumirea metodei.

1
1
2
2
1 1
) 1 ( .... ) 1 ( ) 1 ( ˆ y y y y y
t
t t t t

− − +
− + + − + − + = α α α α α α α

Se observă că previziunea pentru perioada t+1 este de fapt o medie ponderată a valorilor
observate până în acel moment iar ponderile descresc exponenţial pe măsură ce valorile observate
devin din ce în ce mai îndepărtate.


Exemplu:

Se realizează o previziune zilnică pe un orizont de o zi, prin nivelare exponneţială simplă.
Pe grafic sunt reprezentate atât valorile reale cât şi cele previzionate. Se observă cum valorile
previzionate depind de parametrul alfa.

994
996
998
1000
1002
1004
1-
Sep
4-
Sep
7-
Sep
10-
Sep
13-
Sep
16-
Sep
19-
Sep
22-
Sep
25-
Sep
28-
Sep
1-
Oct
4-
Oct
7-
Oct
10-
Oct
13-
Oct
16-
Oct
19-
Oct
22-
Oct
Vanzari zilnice
Vanzari previzionate (nivelare exponentiala)


1
Valoarea parametrilor de nivelare optimă se poate determina prin metoda celor mai mici pătrate
30

994
996
998
1000
1002
1004
1-
Sep
4-
Sep
7-
Sep
10-
Sep
13-
Sep
16-
Sep
19-
Sep
22-
Sep
25-
Sep
28-
Sep
1-
Oct
4-
Oct
7-
Oct
10-
Oct
13-
Oct
16-
Oct
19-
Oct
22-
Oct
Vanzari zilnice
Vanzari previzionate (nivelare exponentiala)Tabel: Metode de previziune pentru serii staţionare. Comparaţie sintetică a
principalelor carateristici
Ponderi egale Ponderi inegale
Previziunea este realizată
în funcţie de toate valorile
istorice
Medie aritmetică
simplă
Nivelare exponenţială
simplă
Previziunea este realizată
doar în funcţie de valorile
cele mai recente
Medie mobilă Medie mobilă
exponenţială
b. Metoda liniarizată a lui Holt

Metoda liniară se foloseşte în situaţia în care seria de date prezintă un trend liniar (crescător
sau descrescător). Prin această metodă se realizează o nivelare atât pentru nivelul înregistrat la un
moment dat cât şi pentru sporurile de creştere. Cele două componente sunt apoi agregate.

Formulele de calcul sunt:
Componenta de nivel (trendul estimat): ) )( 1 (
1 1 − −
+ − + =
t t t t
b L y L α α
Sporul de creştere:
1 1
( ) (1 )
t t t t
b L L b β β
− −
= − + −
Valoarea previzionată:
t t l t
lb L y + =
+
ˆ31
c. Nivelare exponenţială cu sezonalitate şi trend (modelul Holt-Winters)

i) Modelul pentru sezonalitate multiplicativă


Acest model se aplică în cazul unor evoluţii care prezintă trend liniar şi sezonalitate multiplicativă
adică, o componentă sezonieră care se amplifică (diminuează) proporţional cu evoluţia trendului.

Componenta de nivel (trendul estimat): ) )( 1 (
1 1 − −

+ − + =
t t
s t
t
t
b L
S
y
L α α
Sporul de creştere:
1 1
( ) (1 )
t t t t
b L L b β β
− −
= − + −
Componenta sezonieră:
s t
t
t
t
S
L
y
S

− + = ) 1 ( γ γ
Valoarea previzionată: ( )
s n l t t t l t
S lb L y
)* 1 (
ˆ
+ − + +
+ =

Unde:
s - periodicitatea (ex.: 12 pentru date lunare, 4 pentru date trimestriale etc.)
n - numărul de cicluri sezoniere complete ale orizontului de previziune ω (ex.: dacă orizontul de
previziune este de 25 de luni, adică 2 ani şi 1 lună atunci n = 2)
ii) Modelul pentru sezonalitate aditivă
iii)

Spre deosebire de modelul multiplicativ în acest caz componenta sezonieră se calculează prin
diferenţă şi se adună la componenta de nivel. Se aplică deci pentru seriile a căror componentă
sezonieră nu este proporţională faţă de nivelul de bază. Formulele de calcul sunt:

Componenta de nivel (trendul estimat): ) )( 1 ( ) (
1 1 − − −
+ − + − =
t t s t t t
b L S y L α α
Sporul:
1 1
( ) (1 )
t t t t
b L L b β β
− −
= − + −
Componenta sezonieră:
s t t t t
S L y S

− + − = ) 1 ( ) ( γ γ
Valoarea previzionată:
s n l t t t l t
S lb L y
)* 1 (
ˆ
+ − + +
+ + =

Mărimi economice care să prezinte în evoluţia lor o sezonalitate aditivă sunt mai puţin
întâlnite în realitatea economică. Din acest motiv modelul pentru sezonalitate aditivă este mai puţin
folosit.32
Exemplu: Previziunea exportului lunar al României de autovehicole pe anul 2008 prin
nivelare exponenţială Holt –Winters (modelul multiplicativ)


0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
J
a
n
-
0
3
A
p
r
-
0
3
J
u
l
-
0
3
O
c
t
-
0
3
J
a
n
-
0
4
A
p
r
-
0
4
J
u
l
-
0
4
O
c
t
-
0
4
J
a
n
-
0
5
A
p
r
-
0
5
J
u
l
-
0
5
O
c
t
-
0
5
J
a
n
-
0
6
A
p
r
-
0
6
J
u
l
-
0
6
O
c
t
-
0
6
J
a
n
-
0
7
A
p
r
-
0
7
J
u
l
-
0
7
O
c
t
-
0
7
J
a
n
-
0
8
A
p
r
-
0
8
J
u
l
-
0
8
O
c
t
-
0
8
Exporturi
Previziuni
Toate metodele care sunt sunt potrivite pentru variaţii sezoniere pot fi utilizate
pentru orice tip de fluctuaţii cu periodicitate fixă (ex. fluctuaţii specifice perioadei de
weekend pentru serii de date zilnice etc.)


2.9 Funcţii de tendinţă

Funcţii de tendinţă:

c. Funcţia de tendinţă liniară, aşa cum îi spune şi denumirea, se utilizează în cazul
tendinţelor de tip liniar, la fel ca şi metoda sporului mediu.

Funcţia de tendinţă liniară are următorea formă:
bt a y
t
+ = ˆ

Se presupune că procesul ,
t
y , care urmează a fi previzionat este de forma:
t t
t t t
e bt a y
e y y
+ + =
+ = ˆ


unde:
t - este variabila timp
b - este panta dreptei de tendinţă (aproximează sporul mediu de creştere)
33

t
e
-

este o variabilă aleatoare normal distribuită de medie 0.

Dacă ultima perioadă pentru care există date este n (t = n) previziunea punctuală
pentru perioada n + l va fi:

) ( ˆ l T b a y
l T
+ + =
+Intervalul de previziune se calculează pornind de la previziunea punctuală:

Limita inferioară: y y y
l T l T
∆ − =
+ +
ˆ ˆ
inf

Limita superioară: y y y
l T l T
∆ + =
+ +
ˆ ˆ
sup


( )
( )
( )


=
=

− +
+ +


= ∆
T
t
T
t
t t
s
q
t t
t l T
T T
y y
t y
1
2
2
1
2
2 /
1
1
2
ˆ


Pentru uşurarea calculelor se poate ţine cont de relaţia:

∑ ∑

= =
=
+ = −
T
t
T
t
T
t
T
t
t t t
1 1
2
1 2 2
) (
) (


Unde:
t – variabila timp
− t mijlocul perioadei de timp istorice:

2
1 +
=
T
t

T – numărul de observaţii istorice (momentul curent). Cu cât numărul de
observaţii istorice este mai mare cu atât intervalul de previziune este mai
îngust (previziune mai exactă)
l – perioadă aferentă orizontului de previziune. Cu cât orizontul de
previziune este mai îndepărtat ( l mai mare) cu atât intervalul de previziune
devine mai larg (previziune mai inexactă)
q - nivel de semnificaţie (riscul, probabilitatea ca valoarea reală să fie în afara
intervalului de previziune):
P q − =1
P – coeficientul de încredere (probabilitatea cu care garantam ca valoarea
reală să se afle în intervalul de previziune). Cu cât valoarea P este mai mare
cu atât intervalul de previziune este mai larg . Valorile cele mai utilizate sunt:
0,90; 0,95; 0,99.
s
q
t
2 /
- valoarea statisticii t cu distribuţie Student aferentă unui nivel de
semnificaţie q /2

34Previziunea punctuală şi previziunea în interval.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Utilizatori internet la 100 de gospodarii (Polonia)
Valori estimate si previzionate
Limita inferioara (0.95)
Limita superioara (0.95)
Limita inferioara (0.99)
Limita superioara (0.99)
(%)
d. Funcţia de tendinţă exponenţială

t
t
ab y = ˆ


b – parametru care aproximează indicele mediu de creştere0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Abonamente telefonie mobila la
100 locuitori (România)
Valori estimate
Limita inferioara
Limita superioara
Valori pevizionate
Anul
t
(%)

35


e. Logistică se foloseşte atunci când fenomenul studiat creşte cu un spor din ce în ce
mai mic şi se apropie de o limită superioară (prag de saturaţie)


1.
) 1 (
ˆ
bt
t
ae
c
y

+
=


2. yˆ
t
= k - ae
- b t

k – este limita superioară (asimptota) a funcţiei şi poate fi interpretat ca
prag de saturaţie al vânzărilor
0
20
40
60
80
100
120
140
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Abonamente telefonie mobila la
100 locuitori (România)
Valori estimate
Limita inferioara
Limita superioara
Valori pevizionate
Anul
t
(%)f. Logaritmică se foloseşte atunci când fenomenul studiat creşte cu un spor aflat în
scădere fără să existe însă o limită superioară (prag de saturaţie)

) ln( ˆ t b a y
t
+ =
36
Studiu de caz - IBM

Fondată în 1896, iniţial sub numele de Tabulating Machine Company, cotată la bursa din
New York în 1916, având trei laureaţi ai premiului Nobel printre angajaţii săi şi un număr
impresionant de brevete şi inveţii, IBM (International Business Machines) a cunoscut fără îndoială
o evoluţie spectaculoasă. Spravieţuind cu succes războaielor mondiale şi marii receiuni din anii ’30
compania a cunoscut creşteri exponenţiale până la începutul anilor ’80 devenind liderul absolut pe
piaţa tehnologiei informaţiei.
În anul 1984, preşedintele IBM, John Opel, a previzionat că vânzările companiei, care se
situau la nivelul de 46 mld.$, se vor dubla până în anul 1990, ajungând la un nivel estimat de 100
mld. $. Profiturile situate în acel moment la un nivel de 5 mld.$ , s-a considerat deasemenea că îşi
vor continua creşterea exponenţială înregistrată istoric. Bazându-se pe aceste previziuni pe termen
lung, IMB a suplimentat personalul angajat pentru a face faţă cu succes cererii în creştere şi pentru
a avea în continuare capacitatea de a oferii servicii de calitate acestea reprezentând principalul
avantajul competitiv al companiei. Numărul de angajaţi a fost suplimentat cu peste 50.000 atingând
un nivel de 405.535 angajaţi în 1985.
Perioada care a urmat a demonstrat că previziunile au fost departe de evoluţia reală. În anul
1990 veniturile din vânzări abia au ajuns la nivelul de 69 mld. $. Până în anul 1996 vânzările au
atins nivelul de 72 mld.$ adică cu 28 mld. $ mai puţin decât valoarea previzionată pentru 1990 iar
numărul personalului a fost redus la jumătate. Anii 1991, 1992 şi 1993 au fost ani cu pierderi care
au totalizat peste 13 mld.$ .
Managementul companiei IBM a pornit de la ipoteza că mediul economic şi deci evoluţiile
principalilor indicatori vor rămâne neschimbate adică vor creşte exponenţial în continuare. Nu a
fost însă aşa. Până în anii 1980 IBM era o companiea integrată vertical care producea toate
elementele componente unui sistem informatic: procesoare, sisteme de operare, periferice, baze de
date etc. În august 1981 compania a lansat primul său calculator personal, IBM PC 5150, pe o piaţă
dominată până atunci de Comodore Pet , Apple II, Atari 8-bit etc. produse de companii mai mici şi
mai srict specializate. IBM PC, datorită renumelui companiei, calităţii produsului şi specificaţiilor
tehnice foarte detaliate a cunoscut un real succes şi totodată a devenit un standard în domeniu.
Pentru a răspunde mai rapid cererii de calculatoare personale aflate în creştere, IBM a decis
externalizarea producţiei de sisteme de operare şi microprocesoare către Microsoft şi respectiv,
Intel. IBM a cedat astfel o parte importantă a puterii sale monopolistice contribuind practic la
crearea unei pieţe de sute de miliarde de dolari în afara companiei sale. Concurenţa a devenit tot
mai acerbă din parte companiilor mai mici dar mai puternic specializate: HP specializată în
producţia de imprimante, Oracle specilizată în baze de date, Novell în reţele de calculatore, Seagate
în hard disk-uri şi nu în ultimul rând Intel şi Microsoft deja amintite. După încheierea contractului
cu IMB, în august 1981, pentru a furniza o versiune a sistemului de operare CP/M, Microsoft a
continuat cu dezvoltarea sistemului MS-DOS iar în noiembrie 1985 a lansat prima versiune a
sistemului de operare Windows. În 1989 a urmat lansarea pachetului de programe Microsoft Office,
care a cunoscut un mare succes şi a contribuit esenţial la notorietatea companiei Microsoft. Exemple
ale dezvotării unor produse concurente pentru IMB în perioada respectivă sunt nenumărate.
Compania Dell, spre exemplu, a lansat primul său model, Turbo PC, în 1985.
Veniturile uriaşe ale IBM înregistrate până la începutul anilor ‘80 au provenit în cea mai
mare parte din vânzarea calulatoarelor de tip mainframe cu capacitate mare de procesare a datelor
destinate exclusiv întreprinderilor şi instituţiilor. Dezvoltarea PC-urilor sau a microcalculatorelor a
dus la crearea unei noi pieţe şi totodată la diminuarea vânzărilor calculatorelor de tip mainframe.
Acestea au fost treptat înlocuite cu reţele de PC-uri de tip server-client însă nu au dispărut complet
fiind încă utilizate în anumite domenii. IBM nu a reuşit pe deplin să prevadă noile modificări pe
37
piaţa IT, a pornit de la ipoteza falsă că mediul competitiv va rămâne stabil, compania îşi va păstra
poziţia de leader iar evoluţiile istorice se vor păstra şi în continuare.

38

În prezent compania IBM se află pe locul 46 în topul celor mai mari companii în funcţie de
veniturile realizate înregistrând un nivel al veniturilor de 98 mld.$ (încă sub pragul de 100 mld.
previzionat pentru 1990), un profit de 10,4 mld.$ şi oferind locuri de muncă pentru 386.000 de
angajaţi în anul 2007. Concluzia care se degajă din acest studiu este că extrapolarea unor tendinţe
istorice se poate realiza doar dacă este însoţită de o analiză de natură calitativă în ceea ce priveşte
39
intensitatea competiţiei, preferinţele consumatorilor şi starea economică de ansamblu, analiză
menită să aducă a garanţie în plus asupra ipotezei de stabilitate a mediului de afaceri.


2.10 Prognoza structurii unor fenomene prin Lanţuri Markov

Marelui matematician rus Andrei Markov îi sunt datorate procesele care îi poartă numele şi
care au deschis calea spre numeroase aplicaţii ale teoriei probabilităţilor şi în special a proceselor
aleatoare. Proprietatea Markov care este aparent restrictivă, stipulând că probabilitatea unui
eveniment prezent depinde numai de trecutul cel mai recent, permite ca în memoria recentă să fie
înglobată întreaga evoluţie istorică.

Elementele structurale pot fi reprezentate printr-un vector [ ]
m
t
i
t t t
s s s S ,... ,...
1 '
= , care pentru
fiecare T t , 1 = şi pentru fiecare m i , 1 =
,
i
t
s variază între 0 şi 1, iar suma elementelor structurale este
1, pentru orice t.


Etape:

i. Se vor calcula diferenţele de ordinul întâi ale vectorului
t
S astfel:
1 1 / − −
− = ∆
t t t t
S S S .
Elementele structurale ale fiecărui vector diferenţă
1 / −

t t
S au proprietatea că suma valorilor pozitive
este egală cu suma absolută a valorilor negative.

ii. În etapa a doua, matricile de trecere parţiale sunt construite pentru fiecare pereche de
perioade consecutive de timp, t/t-1. Matricele de trecere sunt matrice pătratice de forma
( ) m m MTP
t t
×
−1 /
, unde elementele de pe diagonala principală sunt date de relaţia:
( )
i
t
i
t
ii
t t
s s mtp , min
1 1 / − −
= , m i , 1 = . Celelalte elemente, care nu se află pe diagonala principală,
sunt obţinute prin relaţia:

=


− −
+

× ∆ =
m
i
t t
j
t t i
t t
ij
t t
s
s mtp
1
1 /
1 /
1 / 1 /
, unde
i
t t
s
1 / +
∆ este negativă, iar
j
t t
s
1 / −
∆ este
pozitivă. În această formulă

=

+
m
i
t t
1
1 /
este suma valorilor pozitive ale vectorului diferenţă
1 / −

t t
S . Sintetic, elementele matricii ( ) m m MTP
t t
×
−1 /
pot fi determinate astfel:

( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
> ∆ < ∆ ≠
+

× ∆
=
=
− −
=


elemente celelalte pentru
s şi s şi j i dacă
s
s
j i if s s
mtp
j
t t
i
t t
m
i
t t
j
t t i
t t
j
t
i
t
ij
t t
, 0
0 0 ,
, , min
1 / 1 /
2
1 /
1 /
1 /
1
1 /

m j i , 1 , =


40
iii. Matricea de trecere totală ( ) m m MTT × se determină prin însumarea elementelor
matricilor parţiale de trecere:


=

=
T
t
ij
t t
ij
mtp mtt
2
1 /


iv. Matricea probabilităţilor de trecere ( ) m m MP × se calculează prin raportarea fiecărui
element al matricii de trecere totală la suma liniei pe care se află respectivul element. Elementele
acestei matrici arată probabilitatea de trecere din starea i în starea j.


=
=
m
j
ij
ij
ij
mtt
mtt
mp
2


v. În ultima etapă a algoritmului se obţine prognoza elementelor structurale pentru p
perioade viitoare prin multiplicarea transpusei matricii ( ) m m MP × , ridicată la puterea ω , cu
vectorul elementelor structurale pentru ultima perioadă:


T
l
l T
S MP S × =
+
) (
ˆ
'
.

'
MP
- matricea probabilităţilor de trecere traspusă


Exemplu:

Exemplul prezentat în continuare are în vedere prognoza cotelor de piaţă. Trebuie precizat faptul că
metoda este aplicabilă pentru orice tip de structură (structura costurilor unei firme etc.) Se dă
evoluţia istorică a structurii pieţei de telefonie mobilă:

1998
S
1999
S
1998 1999 2000 2001 2002 2003
51.0 50.2 48.4 49.4 51.8 49.8
47.5 45.8 45.2 40.3 43.7 47.3
0.0 0.4 0.4 1.4 1.7 2.9
1.5 1.4 0.9 0.0 0.0 0.0
0.0 2.2 5.1 8.9 2.8 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cote de piata (% nr. utilizatori)
Cosmorom (M)
Total
Conex (C )
Orange (O)
Zapp (Z)
Suntel (S)


Cota de piaţă este calculată aici ca pondere a numărului de utilizatori ai unei companii în total
număr de utilizatori pe piaţa telefoniei mobile în Romînia.

i. Abateri:
1998 1999 1998 / 1999
S S S − = ∆

41

(C ) (O) (Z) (S) (M) suma
1999 50.2 45.8 0.4 1.4 2.2 100
1998 51 47.5 0 1.5 0 100
Abateri -0.8 -1.7 0.4 -0.1 2.2 0
Abateri + 0 0 0.4 0 2.2 2.6
Ponderi 0 0 0.153846 0 0.846154 1


(se continuă cu fiecare pereche de ani consecutivi)


ii. ( ) m m TR ×
1998 / 1999


Matricea de trecere de la 1998 la 1999
(C ) (O) (Z) (S) (M)
(C ) 50.2 0 0.123077 0 0.676923
(O) 0 45.8 0.261538 0 1.438462
(Z) 0 0 0 0 0
(S) 0 0 0.015385 1.4 0.084615
(M) 0 0 0 0 0
( ) m m TR ×
1999 / 2000


(...) Se realizează matricea de trecere pentru fiecare pereche de ani consecutivi

iii.

=

=
6
2
1 /
t
ij
t t
ij
tr mtt

(C ) (O) (Z) (S) (M) TOTAL
(C ) 246.1684 2.015211 0.139497 0 2.476923 250.8
(O) 0.844828 215.25 1.106366 0 5.248806 222.45
(Z) 0 0 3.9 0 0 3.9
(S) 0.155172 0 0.170557 2.3 1.174271 3.8
(M) 2.419835 5.012652 0.315801 0 11.25171 19
iv. ( ) m m MP × . De exemplu probabilitatea ca un un client să treacă de la Conex (C) la Orange (O)
este de 0,8%.

(C ) (O) (Z) (S) (M) TOTAL
(C ) 0.9815 0.0080 0.0006 0.0000 0.0099 1.00
(O) 0.0038 0.9676 0.0050 0.0000 0.0236 1.00
(Z) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.00
(S) 0.0408 0.0000 0.0449 0.6053 0.3090 1.00
(M) 0.1274 0.2638 0.0166 0.0000 0.5922 1.00v.
2003
1 '
2004
) (
ˆ
S MP S × =Compania Conex a inregistrat o
pierdere de 0.8 procente.
Aceată pierdere a fost
distribuită proporţional către
companiile care au înregistrat o
creştere a cotei de piaţă: Zapp
(15.38%) şi Cosmorom
(67.69%).
42

Maricea MP transpusă
49.0291 0.981533 0.003798 0 0.040835 0.12736 49.76837
46.21711 0.008035 0.967633 0 0 0.263824 47.34977
3.145036 = 0.000556 0.004974 1 0.044883 0.016621 x 2.881858
0 0 0 0 0.605263 0 0
1.608756 0.009876 0.023595 0 0.309019 0.592195 0
43

3 Metode econometrice

Metodele econometrice presupun estimarea cantitativă a relaţiilor de cauzalitate între
variabile economice. Odată ce această relaţie este estimată se poate realiza previziunea unei
variabile, numită variabilă dependentă, în funcţie de variabilele care o determină, numite variabile
independente (factori de influenţă . Evoluţia unor metode premergătoare econometriei moderne are
o istorie impresionantă putând fi umărită începând cu chiar cu în sec. al 17-lea . William Petty,
Gregory King şi Charles Davenant, se pare că au fost printre primii economişti care au folosit
analiza datelor înregistrate statistic pentru a stabili diferite realţii între variabilele economice. De
exemplu Gregory King (1648-1712) este cel care a stabilit o relaţie liniară care estimează cu cât
trebuie să scadă cantitatea oferită de cereale pentru a determina o creşere a preţului acestora.
Pentru prima dată în istorie se pare că termenul de econometrie a fost folosit de către Pawel Ciompa
în 1910 dar cel căruia i se atribuie introducerea noţiunii de econometrie, ca subiect de cercetare
ştiinţifică în sensul folosit astăzi, este considerat Ragnar Frisch
1
. Pentru prima dată un model
econometric a fost utilizat în prognoză de către Charles Sarle în anul 1925 pentru a previziona preţul
unor produse agroalimentare. Eseul său în care a fost descrisă utilizarea unei singure ecuaţii cu mai
multe variabile cu decalaj temporal (vezi regresia dinamică) a fost publicat în revista American
Economic Review şi premiat
2
. De atunci şi până în prezent aceste metode au cunoscut o vastă
expansiune. Un rol crucial în dezvoltarea econometriei l-au avut în perioada anilor 1930 şi 1940
înfiinţarea Societăţii Econometrice şi Comisiei Cowles în SUA şi a Departamentului de Economie
Aplicată în Cambridge, Anglia. Tjalling Koopmans (1937) şi Tygve Haavelmo (1944), cercetători în
cadrul comisiei Cowles, au pus bazele econometriei moderne prin aplicarea teoriei probabilităţilor
în dezvoltarea metodei regresiei.
În prezent metodele econometrice stau la baza diferitelor programe software utilizate în
aplicaţii la nivel de firmă dar şi la baza modelelor de simulare şi previziune utilizate la nivel
guvernamental.

3.1 Regresia simplă

Regresia simplă este o metodă cu o istorie considerabilă fiind introdusă, în primele ei forme,
încă din 1877 de către Francis Galton. Deşi Francis Galton nu a aplicat metoda regresiei în
economie aceasta a fost preluată foarte repede de către cercetătorii economişti. George Udny Yule
(1895) şi Reginald Hawthorn Hooker (1901) au fost printre primii economişti care au utilizat
corelaţia în analiza relaţiilor dintre variabile economice.Se presupune că între două variabile există o relaţie aproximativ de forma:

t t t
e bx a y + + =


1
Ragnar Frisch (1895-1973) şi Jan Tinbergen au fost desemnaţi căştigători ai premiului Nobel pentru Economie în
1969.
2
Premiul Babson (650$)
44
y – variabilă dependentă care se doreşte a fi previzioată
x – variabilă independentă (variabilă cauzală, factor de influneţă)
a – arată un nivel de bază al variabilei dependente care nu depinde de variabila
independentă (dacă variabila dependentă reprezintă volumul vânzărilor iar variabila
independentă reprezintă cheltuielile de publicitate atunci “a” arată care este volumul
vânzărilor dacă publicitatea este inexistentă)
b – în acest caz parametrul b are semnificaţia de spor marginal (modificarea
variabilei dependente y la modificarea cu o unitate a variabilei independente x).
Semnul parametrului arată sensul legăturii: directă (o creştere a variabilei
independente duce la o creştere a variabilei dependente) dacă semnul este pozitiv şi
inversă (o creştere a variabilei independente duce la o scădere a variabilei
dependente) dacă semnul este negativ.

Dacă perioada curentă este n (t = n) previziunea pentru perioada n + l va fi:

l T l T
x b a y
+ +
+ = ˆ ˆIntervalul de previziune:

Limita inferioară: y y y
l T l T
∆ − =
+ +
ˆ ˆ
inf

Limita superioară: y y y
l T l T
∆ + =
+ +
ˆ ˆ
sup


( )
( )
( )


=
+ =


+ +


= ∆
T
t
t
l T
T
t
t t
s
q
x x
x x
T T
y y
t y
1
2
2
1
2
2 /
ˆ
1
1
2
ˆ


T – numărul de observaţii istorice
x - variabila independentă medie aferentă perioadei istorice
l T
x
+
ˆ - valoarea estimată a variabilei independente aferente orizontului de previziune
l – perioadă aferentă orizontului de previziune.
q - nivel de semnificaţie (riscul, probabilitatea ca valoarea reală să fie în afara
Intervalului de previziune):
P q − =1
P – coeficientul de încredere (probabilitatea cu care garantăm ca valoarea reală să se
afle în intervalul de previziune). Cu cât valoarea P este mai mare cu atât
intervalul de previziune este mai larg. Valorile cele mai utilizate sunt: 0,90; 0,95;
0,99.
s
t
2 / α
- valoarea statisticii t cu distribuţie Student aferentă unui nivel de semnificaţie
α /2

45

3.2 Regresia multiplă

A fost utilizată pentru prima dată în economie de către statisticianul italian Rodolfo Benini
(1862-1956) în anul 1901.

Regresia multiplă:

t kt k t t t
e x b x b x b a y + + + + + = ..
2 2 1 1

Parametrii a, b
k
au o interpretare similară regresiei simple

Intervalul de previziune:

Limită inferioară: y y y
l T T
∆ − =
+ +
ˆ ˆ
inf
ω

Limită superioară: y y y
l T T
∆ + =
+ +
ˆ ˆ
sup
ω


( )
( )
'
1
' 1
2
2 /
1
) 1 (
ˆ
C X X C
k T
y y
t y
T
t
t t
s
q

=
+
+ −

= ∆unde: C – este un vector care conţine valorile variabilelor explicative aferente
orizontului de previziune: [ ]
ω ω ω + + + T k T T
x x x
, , 2 , 1
ˆ ..., , ˆ , ˆ , 1
X – este o matrice de ordin ( ) ( ) 1 + × k T , care are pe prima coloană elemente
de valoare 1, iar celelalte coloane sunt vectori formaţi din valorile istorice ale
variabilelor explicative. Fiecare coloană reprezintă o variabilă independentă
iar fiecare linie o perioadă de timp istorică.(
(
(
(
¸
(

¸

=
T k T
k
k
x x
x x
x x
X
, , 1
2 , 2 , 1
1 , 1 , 1
... 1
...
... 1
... 146


3.3 Regresia dinamică

Regresia dinamică estimează influenţa variabilei independente care provine atât din
perioada curentă cât şi din perioade anterioare:

t k t k t t t
e x b x b x b a y + + + + + =
− −
..
1 1 0

care se mai poate scrie:

t t t
e x B a y + + = ) ( ν unde
k
k o
B b B b b b + + + = .. ) (
1
1
ν

De exemplu: Vânzările pentru un anumit produs sunt influenţate atât de publicitatea din
perioada respectivă cât şi de publicitatea realizată în perioade anterioare care poate să rămână în
memoria consumatorilor o perioadă mai lungă de timp.


3.4 Regresia nonliniară

Regresia nonliniară presupune următorea realţie între variabila dependentă Y şi variabilele
independente
it
x
:


k
kt t t t
x x x y
β β β
α ) ...( ) ( ) (
2 1
2 1
=
[1]

Funcţiile nonliniare de acest tip pot fi liniarizate prin logaritmare. Dacă logaritmăm relaţia [1]
devine:

) ln( ... ) ln( ) ln( ln ln
2 2 1 1 kt k t t t
x x x y β β β α + + + + = [2]

Aceiaşi relaţie poate fi scrisă pentru momentul anterior t-1:

) ln( ... ) ln( ) ln( ln ln
1 1 2 2 1 1 1 1 − − − −
+ + + + =
kt k t t t
x x x y β β β α [3]

Dacă scădem relaţia [3] din relaţia [2] obţinem:

1 1 2
2
2
1 1
1
1
1
ln ... ln ln ln
− − − −
+ + + =
kt
kt
k
t
t
t
t
t
t
x
x
x
x
x
x
y
y
β β β
[4]
Relaţia [4] este utilă pentru interpretarea parametrilor
k
β . Ţinând cont de relaţia aproximativă:

47
1
1
1
ln

t
t t
t
t
y
y y
y
y
(rata de creştere poate fi exprimată şi procentual)
putem interpreta parametrii β ca elasticităţi (variaţia procentuală a ratei de creştere a variabilei
dependente la modificarea cu 1 procent a ratei de creştere a unei variabile independente).
Un exemplu foarte cunoscut de regresie nonliniară este funcţia de producţie Cobb-Douglas.
Această funcţie care face legătura dintre factorii de producţie şi rezultatele obţinute (producţie,
venituri) a fost propusă de Knut Wicksell şi testată pe date reale de Charles Cobb şi Paul Douglas
(1928). Funcţia presupune următoarea relaţie:

γ β α
T M AK Y
t
=
ˆ


Unde:
Y– veniturile (producţia) înregistrate la momentul t
K – factorul capital (capital fix etc.)
M - factorul muncă (nr. salariaţi, fondul de salarii etc.)
T- progresul tehnic
β α, , A - parametrii

Un astfel de model poate fi estimat în forma sa liniară (obţinută prin logaritmare):

T M K A Y
t
ln ln ln ln
ˆ
ln γ β α + + + =3.5 Modele econometrice complexe


Modele autoregresive multivariate/vectoriale (VAR)


Apariţia modelelor autoregresive multivariate/vectoriale (VAR) se datoreză activităţii lui
Christopher Sims (1980), în prezent profesor de Economie şi Finanţe bancare la Universitatea din
Princeton.

t k t k k t k t t t t t
e y y y y y y y
, 1 , 2 12 , 1 11 2 , 2 122 2 , 1 112 1 , 2 121 1 , 1 111 1
... + + + + + + + =
− − − − − −
φ φ φ φ φ φ
t k t k k t k t t t t t
e y y y y y y y
, 2 , 2 22 , 1 21 2 , 2 222 2 , 1 212 1 , 2 221 1 , 1 211 2
... + + + + + + + =
− − − − − −
φ φ φ φ φ φ

Sistemul poate fi scris şi sub formă matricială:

t k t k t t t
E Y Y Y Y + Φ + + Φ + Φ =
− − −
...
2 2 1 1


48

(
¸
(

¸

=
t
t
t
y
y
Y
, 2
, 1
,
(
¸
(

¸

=
t
t
t
e
e
E
, 2
, 1


(
¸
(

¸

= Φ
221 211
121 111
1
φ φ
φ φ
,
(
¸
(

¸

= Φ
222 212
122 112
2
φ φ
φ φ
,...,
(
¸
(

¸

= Φ
k k
k k
k
22 21
12 11
φ φ
φ φ


Modelul poate fi generalizat pentru mai multe variabile:
(
(
(
(
¸
(

¸

=
t m
t
t
t
Y
Y
Y
Y
,
, 2
, 1
...


Se observă că variabilele y
1
şi y
2
sunt în acelaşi timp variabile dependente şi variabile
independente (Ex.: deprecierea monedei naţionale influenţează în mod pozitiv exporturile iar o
creştere a exporturilor conduce în general la aprecierea monedei naţionale). Modelul poate fi estimat
iniţial într-o formă generală de genul celei anterior prezentate iar apoi în urma testelor de
semnificaţie a parametrilor se poate decide care este adevărata natură a relaţiei (variabillele cu
parametrii nesemnificativi sunt eliminate). Datorită faptului că natura relaţiei nu este cunoscută
iniţial şi nu este considerată o ipoteză de lucru modelul VAR mai este numit şi “model ateoretic”.


Modele de corecţie

Modelele de corecţie îi sunt atribuite lui John Denis Sargan care le-a introdus în 1964.

t k t k t k t t t t
e x y y bx a y a y + ∆ + + ∆ + ∆ + + ∆ + − − − = ∆
− − − − − − 2 1 21 1 1 11 1 1
... .. ) ( β β β β λ


Modele de echilibru general

Un model, în general, este o reprezentare simplificată a realităţii. Modele econometrice,
cum sunt şi cele descrise anterior, au rolul de a reprezenta sintetic diferite relaţii dintre varibile
economice într-o manieră simplificată şi uşor cuantificabilă pentru a permite estimarea cantitativă
a unor legături cauzale şi a predicţiilor be baza acestora. Primul model econometric operaţional la
nivel macroeconomic a fos realizat după cel de-al doilea război mondial de către Jan Tinbergen
1

pentru economia Olandei în cadrul Biroului Central de Planificare. Acest model a fost utilizat de
către guvernul Olandez pentru realizarea predicţiilor, formularea politicii macroeconomice şi
elaborarea bugetelor. Guvernul Olandez a fost un pionier al utilizării modelelor econometrice în
previziunea şi simularea economiei naţionale. Încercările lui Jan Tinbergen de crea un model pentru
econommia SUA au fost continuate cu succes de către Lawrence Klein
2
acesta utilizând o abordare
diferită atât din punct de vedere macroeconomic cât şi din punct de vedere econometric.

1
În anul 1945 Jan Tinbegen a fost desemnat director al Biroului Central de Planificare al Olandei iar în anul
1969 a devenit laureat al premiului Nobel împreună cu Ragnar Frisch .
2
Activitatea lui Lawrence Klein s-a desfăşurat în mare parte în cadrul Comisiei Cowles pentru cercetare
economică susţinută de Universitatea din Chicago unde a beneficiat de prezenţa şi susţinerea altor mari
cercetători ca Tygve Haavelmo, Tjalling Koopmans, Kenneth Arrow, Herbert Simon etc. Klein este
49
Un model de echilibru porneşte de la ipoteza că variabilele economice, pe termen lung, tind
către o stare de echilibru chiar dacă în realitate această stare nu este realizată. În condiţii de
echiliru perfect oferta este egală cu cererea. Dacă se produce mai mult decât cantitata cerută iar o
parte din cantitate produsă rămâne neabsorbită echilibrul nu este asigurat. Tendiţa spre echilibru
implică o producţie mai mică în perioda următoare în încercarea de a atinge starea de echilibru.
Dacă se produce prea puţin, din nou echilibrul nu este asigurat. Arareori o firmă va reuşi să producă
exact cantitatea cerută. Astfel în realitate varibilele economice oscilează mai mult sau mai puţin în
jurul stării de echilibru fără ca să rămână în această stare.
Un model de echilibru general implică relaţii de echilibru între toate variabilele importante
care definesc mediul economic. Putem astfel vorbi de echilibru pe piaţa bunurilor şi serviciilor, pe
piaţa monetară, pe piaţa muncii etc. Un model de echilibru parţial implică, în schimb, o relaţie
restrânsă doar la piaţa unui bun. De exemplu într-un model de echilibru parţial preţul unui bun se
va ajusta astfel încăt cererea să fie egală cu oferta pentru bunul respectiv fără să se ţină cont de piaţa
bunurilor de substituţie, de piaţa muncii, de condiţiile de creditare etc.
Modele de ehilibru general, datorită complexităţii lor sunt în general utilizate de către
organisme naţionale şi internaţionale pentru simulare şi previziune fiind aplicate la nivel
macroeconomic.
În funcţie de aria lor de cuprindere aceste modele macroeconomice pot fi clasificate ca
modele naţionale pentru economia unei ţări sau modele pentru grupuri de ţări denumite şi modele
globale. Din prima categorie fac parte în general modelele macroeconomice utilizate de băncile
centrale şi guvernele diferitelor state iar din a doua categorie în special modelele folosite de
organizaţiile internaţionale. Există totuşi şi exemple de organisme naţionale sau private care
utilizează modele macroeconomice globale aşa cum se poate vedea în tabelul de mai jos.


Denumire
model
Multimod
Mark III
Interlink Quest FB
Global
EPA NIGEM Modelul
Oxford
MEMMO
D
Organismul
care îl
utilizează
FMI OCDE
(Organizaţia
pentru
Cooperare şi
Dezvoltare
Economică)
Comisia
Europeană
Rezerva
Federală,
SUA
Agenţia de
Planificare
Economică,
Tokyo
Institutul
Naţional de
Cercetare
Economică
şi Socială,
Londra
Oxford
Economic
Forecasting
(organism
privat)
Deutsche
Bundesba
nk (Banca
Centrală a
Germanie
i)
Numărul de
ţări
cuprinse în
model
7 23 16 8 9 18 24 9
Numărul de
ecuaţii
600 4200 1030 1400 1230 1500 4500 690

Modelele macroeconomice globale au avantajul de a ţine cont de contextul internaţional şi
de relaţiile dintre ţări pe care le estimează în mod explicit. Marea majoritate a modelelor aplicate
doar la nivel naţional consideră variabilele care descriu mediul internaţional ca variabile exogene
(valori date sau intrări în sistem) fără ca acestea să fie estimate în mod explicit.
În funcţie de teoria macroeconomică pe care sunt fundamentate modelele macroeconomice
pot fi împărţite în:

fondatorul companiei private Wharton Econometric Forecasting Associates Inc. transformată apoi, prin
fuziune cu Data Resources Inc., în Global Insight.

50
• Modele empirice care folosesc foarte puţin sau chiar deloc teoria economică. Aceste modele
pornesc de la realitatea observată (înregistrări statistice) pe baza căreia sunt estimate relaţii între
variabile.
• Modele teoretice care se bazează pe teoria economică şi care la rânul lor pot fi clasificate în
modele de tip Keynesian, modele neo-clasice, modele de tip neo-Keynesian etc. Un model teoretic
pur are însă o mică utilitate practică datorită faptului că nu se bazează deloc pe realitatea obsevată.
• Modele hibride care folosesc în mod intensiv atât teoria economică cât şi metode complexe
de prelucrare statistică a datelor reale. Aceste modele sunt de fapt cel mai mult utilizate de către
organismele naţionale şi internaţionle.
Ultima generaţie de modele denumite modele de tip DSGE (Dynamic Stochastic
General Equilibrium) deşi sunt aplicate la nivel macroeconomic pornesc de la teoria
microeconomică. S-a considerat că principiile care guvernează teoria microeconomică (maximizarea
utilităţii de către indivizi, maximizarea profitului de către firme, constrângerile bugetare etc.) sunt
cele mai în măsură să asigure un fundament solid pentru explicarea şi previzionarea evoluţiei ciclice
a economei şi nu în ultimul rând să asigure un cadru de simulare pentru efectele diferitelor politici
monetare şi fiscale.
Datorită dificultăţilor de formalizare a unor relaţii care se bazează pe principii
microeconomice dar care sunt estimate pe date statistice agregate (macroeconomice) şi datorită
încercării de a estima atât realţiile de echilibru cât şi devierile pe termen scurt de la echilibru
complexitatea modelelor DSGE este extrem de ridicată. În prezent există puţine modele DSGE deja
funcţionale acestea aflându-se încă în plin proces de dezvoltare şi testare. Putem aminti ca exemple
de modele globale de tip DSGE modelul GEM (Global Economic Model) dezvoltat de FMI şi
modelul NAWM (New Area Wide Model) al Băncii Centrale Europene. Există de asemenea şi
câteva bănci centrale ale unor ţări care au inclus modele de tip DSGE în procesul decizional privind
politica monetară: banca Angliei (modelul BEQM), banca Canadei (ToTEM), banca Norvegiei
(NEMO), banca Suediei (RAMSES) , banca statului Chile (MAS) etc.
În ceea ce priveşte România, în raportul anual al BNR pentru anul 2007 se specifică faptul
că un model de prognoză de tip DSGE se află în proces de implementare cu asitenţă tehnică din
partea FMI. Modelul utilizat în mod curent de BNR este modelul de analiză şi prognoză pe termen
mediu al inflaţiei (MAPM).
Comisia Naţională de Prognoză utilizează modelul de echilibru general elaborat de acad. E.
Dobrescu (versiunea a v-a) în cadrul unui proiect PHARE (2003) şi beneficiind de colaborare şi
sprijin internaţional. Modelul este structurat în şapte secţiuni sau blocuri de ecuaţii care corespund
următoarelor domenii: producţia reală, consumul intern, piaţa muncii, comerţul exterior, preţuri şi
curs valutar, piaţa monetară precum şi blocul de ecuaţii Input-Output. Ultimul bloc de ecuaţii are
rolul de a estima evoluţia creşterii economice la nivel de industrie (vezi sistemul analizei Input-
Output).
51
4 Metode subiective

4.1 Grupuri de interacţiune


Metoda Brainstorming
Metoda Brainstorming constă în organizarea unei şedinţe sau reuniuni cu un număr restrâns
de specialişti. În funcţie de complexitatea problemelor abordate durata acestor şedinţe poate să
varieze, desfăşurându-se, de la caz la caz, în mai multe runde, sub conducerea competentă a unui
coordonator al cărui rol este să direcţioneze şi să stimuleze discuţia pe o anumită temă.

Metoda Delphi

Metoda Delphi este recomandată pentru a prognoza evenimente majore, cu impact
semnificativ asupra strategiei pe termen lung a unei companii, mai ales în situaţia în care nu există
date istorice privind situaţia respectivă. De obicei experţilor li se cere să facă o estimare numerică
pentru o anumită variabilă economică sau să aprecieze probabilitatea de apariţie a unui eveniment.
Această metodă presupune utilizarea gândirii intuitive a unui grup de specialişti supuşi unor
interviuri repetate, în scopul obţinerii unui consens. Principala diferenţa faţă de metoda
Brainstorming este că specialiştii nu se întâlnesc în mod direct. Se evită astfel posibile influenţe
negative în cadrul grupului (teama în faţa unui superior etc.).
Metoda Delphi a fost dezvoltată de Corporaţia RAND la începutul razboiului rece pentru
previziunea impactului dezvoltării tehnologice asupra producţiei de armament. În anul 1944
generalul Henry H. Arnold a solicitat realizarea unui raport pentru aviaţia militară a Statelor Unite
asupra capacităţilor tehnologice viitoare care ar putea fi folosite de armată. Pentru realizarea
raportului, doi ani mai târziu, în 1946, a fost contractată compania Douglas Aircraft, care a început
astfel proiectul RAND dedicat studiului acestor capacităţi. După încă doi ani proiectul RAND a fost
separat de Douglas Aircraft devenind o organizaţie non-profit cu aceiaşi denumire, RAND
(Research And Development). În prezent organizaţia şi-a extins aria de activitate şi în alte domenii:
educaţie, justiţie, securitate internaţională etc.
Printre membrii şi colaboratori marcanţi ai organizaţiei RAND îi putem aminti pe: Herry
Markowitz (Premiul Nobel, 1990, Optimizarea portofoliului), Kennet Joseph Arrow (Premiul
Nobel, 1972, Teoria alegerii colective), George Bernard Dantzig (părintele programării liniare, a
introdus algoritmul Simplex), Herbert Alexander Simon (Premiul Nobel, 1978, pentru contribuţii în
domeniul proceselor decizionale în cadrul organizaţiilor eonomice), John Von Neumannn
(contribuţii în analiză funcţională, teoria mulţimilor, analiză numerică, algebre Von Neuman,
participant în cadrul Proiectului Manhattan, consultant pentru IBM, CIA, Standard Oil), John Forbes
Nash (Premiul Nobel, 1994, Teoria jocurilor), Herman Kahn (iniţiatorul utilizării scenariilor în
planificare), Thomas C. Schelling (Premiul Nobel, 2005, Teoria jocurilor) etc. Enumerarea
anterioară nu este întâmplătoare şi este menită să arate natura organizaţiei şi contextul elaborării
unei metode a cărei menire a fost obţinerea unui consens între specialişti specializaţi pe domenii
diferite.
Pentru a-şi atinge obiectivul de a realiza predicţii în domeniul dezvoltării tehnologice în
cadrul RAND au fost luate în considerare şi evaluate diferite metode tradiţionale. Deficienţele
metodelor clasice (extrapolare, regresie etc.) pentru a previziona evenimente noi, fără precedent,
pentru care nu existau înregistrări istorice, au devenit repede evidente. Pentru a combate aceste
52
impedimente Olaf Helmer, Nicholas Rescher şi Norman Dalkey au adus importante contribuţii prin
elaborarea metodei Delphi
1
între anii 1950-1960. Metoda Delphi a fost folosită de experţii RAND
pentru a-şi exprima opinia cu privire la probabilitatea, frecvenţa şi intensitatea posibilelor atacuri şi
a dezvoltării de noi tehnologii în producţia de armament.
Metoda Delphi a fost apoi popularizată şi preluată de alte domenii, printre care şi domeniul
economic. Dintre aplicaţiile metodei Delphi la nivel de industrie sau de corporaţie putem aminti mai
multe exemple. Printre cele mai timpurii aplicaţii este sudiul realizat în anul 1968 de compania de
consultanţă internaţională Parsons & Williams Inc.
2
în ceea ce priveşte viitorul aplicaţiilor
informatice în domeniul economic. Beneficiarul acestui studiu predictiv a fost asociaţia profesională
internaţională a producătorior de aplicaţii informatice (International Federation of Information
Processing Societies).
Un alt exemplu este cel al companiei de consultanţă Social Engineering Technology Inc.
(SET Inc.)
3
care a realizat, în 1972, un studiu privind oportunităţile noi în domeniul recreaţional de
care a beneficiat un grup de companii orientate pe servicii în acest domeniu. În acelaşi an firma de
consultaţă canadiană Ducharme, Deom & Associes Inc. a realizat un studiu Delphi pentru două
companii de asigurare în ceea ce priveşte evoluţia viitoare în domeniul asigurărilor de viaţă.
Un loc important, în ceea ce priveşte volumul de studii predictive contractate, este deţinut de
IFF (The Institute for the Future), institut fondat de foşti cercetători ai organizaţiei RAND. Dintre
cele mai semnificative studii ale IFF, bazate pe metoda Delphi, amintim: studiu privind viitorul
industriei telefoniei pentru compania American Telephone and Telegraph (AT&T)
4
, studiu privind
viitorul presei tipărite pentru compania canadiană de prelucrare a lemnului şi producţie hârtie
MacMillan Bloedel Ltd
5
, studiu privind natura pierderilor generate de sistemele informatice pentru
compania de asigurări Skandia Insurance Co.
6
, studiu privind viitorul locuinţelor rezidenţiale pentru
compania de materiale izolante Owens-Corning Fiberglas Corp.
7
, studiu privind modificările
comportamentului social pentru General Telephone & Electronics Corp. (GTE)
8
etc.
Pe lângă studiile cu caracter predictiv bazate pe metoda Delphi elaborate de diferite firme
de consultanţă sau institute de cercetare o contribuţie esenţială la dezvoltarea metodei au avut-o
studiile realizate în cadrul marilor corporaţii pentru pentru propriul lor beneficiu.
De exemplu compania americană de componete auto TRW a elaborat mai multe studii
Delphi acestea râmânând, în marea lor majoritate, nepublicate fiind considerate proprietatea
intelectuală a companiei. Se ştie însă, în urma unor publicaţii parţiale, că metoda fost îmbunătăţită şi
redenumită PROBE
9
. Un exemplu în domeniul industriei chimice este cel al companiei Hercules
Powder Co. Ltd care a realizat un studiu Delphi descries în câteva articole de E.F Parker.
10


1
Denumirea metodei are un caracter simbolic amintind de oracolul Greciei antice renumit pentru profeţiile sale.
2
Forecast 1968-2000 of Computer Developments and Applications, Parsons and Williams, Copenhagen, 1968
3
Delphi Panel on the Future of Leisure and Recreation, SET Inc., Los Angeles, 1972
4
Paul Baran and A. J. Lipinski, The Future of the Telephone Industry, R-20, Institute for the Future, Menlo Park, Sept.
1971.
5
Paul Baran, The Future of Newsprint, R-16, Institute for the Future, Menlo Park, December 1971.
6
J. R. Salancik, Theodore J. Gordon, and Neale Adams, On the Nature of Economic Losses Arising from Computer-
Based Services in the Next Fifteen Years, R-23, Institute for the Future, Menlo Park, March 1972.
7
Selwyn Enzer, Some Prospects for Residential Housing by 1985, R-13, Institute for the Future, Menlo Park, January
1971.
8
Selwyn Enzer, Dennis L. Little, and Frederick D. Luzer, Some Prospects for Social Change by 1985 and Their Impact
on Time/Money Budgets, R-25, Institute for the Future, Menlo Park, March 1972
9
- Donald L. Pyke, The Role of Probe in TRW's Planning, Technological Forecasting-An Academic Inquiry, Graduate
School of Business, University of Texas, April 1969.
- Harper Q. North and Donald L. Pyke, Technological Forecasting in Planning for Company Growth, IEEE
Spectrum, Jan. 1969.
10
- E. F. Parker, "Some Cexperience with the Application of the Delphi Method," Chemistry and Industry, Sept. 1969. p. 1317.
53
Companiile IBM şi ICL (International Computers Ltd.) reprezintă alte exemple de utilizare a
metodei Delphi în domeniul tehnologiei informaţionale. Deşi numărul studiilor Delphi la nivel de
corporaţie este foarte mare, aşa cum a fost deja precizat marea majoritate a acetora precum şi
îmbunătăţirile metodologice aduse rămân, în general, necunoscute publicului larg.
În paralel cu evoluţia sa la nivel corporatist metoda Delphi a fost în mod extis utilizată şi
dezvoltată de organizaţii guvernamentale. Poate cel mai grăitor exemplu în acest sens este cel al
institutului naţional japonez pentru ştiinţă şi tehnologie (NISTEP). NISTEP are o experienţă de
peste 30 de ani în predicţii bazate pe metoda Delphi acestea fiind realizate cu o frecvenţă regulată
(o dată la 5 ani), pe un orizont de 50 de ani şi vizează în special inovaţia tehnologică. Evoluţia
istorică a studiilor NISTEP în ceea ce priveşte aria de extindere şi numărul de participanţi poate fi
observată în Tabelul de mai jos.

Perioda de
elaborare a
studiului
Domenii
acoperite
Subiecte
atinse
Orizont
Nr. efectiv de
participanţi
1970-1971 5 644 1971-2000 2482
1976 7 656 1976-2005 1316
1981-1982 13 800 1981-2010 1727
1986 17 1071 1986-2015 2007
1991 16 1149 1991-2020 2385
1996 14 1072 1996-2025 3586

Ultimul studiu a fost realizat în mai 2005, pe baza răspunsurilor a 2239 de participanţi, şi
acoperă 11 domenii printre care: producţie, infrastructură industrială, resurse de energie, agricultură
etc. Obiectivul este cunoaşterea evoluţiei tehnologiilor aplicate în domenii ca cele mai sus amintite
până în anul 2035.
Dacă este comparată metoda Delphi aplicată la nivel de corporaţie cu aplicaţiile
oragnismelor guvernamentale se pot desprinde câteva concluzii. Studiile corporaţiilor sunt în
general mai restrânse în sensul că sunt mult mai strict orientate pe o tema specifică de interes
(succesul unei noi tehnologii sau a unui nou produs) iar numărul participanţilor este de regulă mai
mic (numărul participanţilor poate coborî până la 4 în cazul aşa numitelor studii mini-Delphi). O
altă diferenţă importantă este faptul că rezultatele studiilor organismelor guvernamentale sunt
accesibile , de regulă, publicului larg.
Principalele etape ale acestei proceduri sunt:
1.) Definirea temei ce constitue obiectul studiului previzional
2.) Alcătuirea grupului de conducere. Spre deosebire de metoda Brainstorming unde
specialiştii comunică direct (coordonatorul având mai mult rolul de a stimula discuţiile),
în cazul metodei Delphi legătura între participanţi se face prin intermediul unui grup de
conducere.
3.) Întocmirea listei participanţilor . Alegerea specialiştilor are un rol crucial în
exactitatea previziunii realizate. Specialiştii participanţi trebuie să fie persoane cu

- E. F. Parker, "British Chemical Industry in the 1980's-A Delphi Method profile," Chemistry and Industry, Jan. 1970, p. 138.

54
nivel ridicat de pregătire de preferinţă selectaţi atât din mediul academic cât şi
practicanţi ai domeniului respectiv.
4.) Informarea specialiştilor privind problema supusă atenţiei
5.) Trimiterea specialiştilor participanţi la anchetă a primului chestionar şi a
instrucţiunilor de completare a acestuia. Specialiştii îşi exprimă opinia prin
completarea chestionarului care apoi este transmis grupului de conducere a anchetei.
Acesta din urmă, procedează la prelucrarea chestionarelor. În această fază există diferite
metode de prelucrare a opiniei specialiştilor cu diferite grade de complexiatate:
• Ponderarea răspunsului fiecărui specialist în funcţie de competenţa acestuia
stabilită de grupul de conducere al anchetei
• Ponderarea răspunsurilor din punctul de vederea al fiecărui specialist privind
competenţa proprie (self ratings)
• Calcularea valorii medii, a valorii mediane dar şi aplicarea unor metode mai
complexe.
6.) Întocmirea unui nou chestionar de către grupul de conducere al anchetei. Acest
chestionar va cuprinde atât unele întrebări suplimentare, necesare lămuririi în detaliu a
unor aspecte ce se impun a fi soluţionate, cât şi sinteza răspunsurilor la primul
chestionar. Cunoscând opinia tuturor specialiştilor, fiecare specialist, în funcţie de caz,
poate să-şi reconstituie în contextul acestei sinteze o parte din răspunsurile date sau să-şi
completeze răspunsurile la primul chestionar. De asemenea, se solicită specialiştilor a
căror răspunsuri s-au abătut substanţial de la părerea majorităţii, să-şi argumenteze
răspunsurile sau să le modifice (opinion feed-back), exprimând-şi acordul sau
dezacordul cu răspunsurile date de ceilalţi specialişti.
7.) Repetarea operaţiunii de întocmire, completare şi prelucrare a chestionarului. Această
operaţiune se repetă de mai multe ori, fiecare nou chestionar cuprinzând întrebări
suplimentare şi sinteza răspunsurilor la chestionarul anterior. Consultarea specialiştilor
cu ajutorul chestionarului se consideră încheiată atunci când răspunsurile arată o relativă
stabilitate, adică opinia specialiştilor nu se mai modifică după o nouă rundă de
completare a chestionarelor. Previziunea finală este o medie a opiniilor exprimate de
participanţi.

4.2 Metoda scenariilor

Metoda scenariilor implică descrierea coerentă a unor situaţii viitoare alternative plauzibile
precum şi a succesiunii de evenimente care permit evoluaţia de la situaţia prezentă la respectivele
situaţii viitoare. Această metodă este utilizată pe termen lung şi foarte lung atunci când procesul
de previziune este puternic afectat de câţiva factori de risc importnaţi a căror evoluţie este greu de
anticipat. Ca exemplu ipotetic să presupunem că într-o anumită ţară sunt disputate două politici
guvernamentale: una de protecţie severă a mediului înconjurător şi una axată pe dezvoltare
economică indiferent de consecinţe. Pentru o companie a cărei activitate este legată de exploatarea
resurselor naturale adoptarea uneia sau alteia dintre cele două politici reprezintă un factor de risc.
Prin urmare în planificarea activităţii sale compania trebuie să se ţină cont de cele două scenarii
alternative. Cu alte cuvinte prin metoda scenariilor nu se răspude la întrebarea, care este evoluţia cea
mai probabilă ci la înrebarea, care sunt evoluţiile posibile. Metodele tradiţionale de previziune
răspund la prima întrebare însă prin metoda scenariilor se încercă tocmai evitarea situaţiei de a
peviziona acele evenimente care sunt imposibil sau aproape imposibil de previzionat. Bineânţeles că
55
metoda scenariilor nu porneşte de la ipoteza ca toate evoluţiile sunt imprevizibile (în această
situaţie planificarea ar deveni o pierdere de timp) ci încercă o separare iniţială între evenimentele
impredictibile şi cel stabile a căror evoluţie este uşor de anticipat.
Conceptul de planificare cu ajutorul senariilor a fost introdus în 1964 de futuristul francez
Gaston Berger
1
care a utilizat noţiunea de prospectivă (la prospective). O contribuţie esenţială la
dezvoltarea prospectivei din punct de vedere metodologic a avut-o Michael Godet în ani 1970.
Oarecum paralel cu dezvoltarea prospectivei, de cealaltă parte a oceanului, s-a dezvoltat un
procedeu similar ca abordare, dar cu diferenţe metodologice semnificative, cunoscut sub denumirea
de planificare prin scenarii (scenario planning). Deşi metoda a fost utilizată mai devreme, încă
din timpul celui de-al doilea război mondial, denumirea actuală de scenarii a fost introdusă de
Herman Kahn
2
în 1967.
În mediul corporatist unul dintre pionierii utilizării metodei scenariilor a fost compania GE
(General Electric) încă de la sfârşitul anilor 1960. Un rol foarte important în popularizarea metodei a
avut-o compania Royal Dutch Shell datorită succesului cu care a traversat criza petrolieră din 1973
bazându-se în foarte mare măsură pe avantajele acestei metode.
Un rol important în promovarea metodei au avut-o şi diferite organizaţii non-profit printre
care un loc deloc negliijabil îl ocupă Clubul de la Roma a cărei publicaţie Limits to Growth (1972)
3

a atras atenţia mediului politic şi economic asupra alternativelor dezvoltării pe termen lung în
condiţiile unor resurse limitate.
La începutul anilor 1980 metoda a fost dezvoltată transformându-se dintr-o simplă metodă
într-un cadru complex de abordare care permite integrarea mai multor metode de natură
subiectivă (PEST, Brainstorming, SWOT, Delphi etc.). Într-un studiu realizat la acea vreme metoda
scenariilor ocupa locul trei în topul celor mai utilizate metode de previziune (J. Diffenbach, 1983) în
cadrul marilor corporaţii. Datorită costurilor ridicate şi dificultăţilor de implementare în ultima
perioadă popularitatea acestei metode a mai scăzut astfel încât doar un număr relativ redus de
companii au capacitatea de a utiliza cu succes a această metodă.Studiu de caz - Shell

Printre companiile care folosesc în mod curent metoda scenariilor, contribuind totodată la
dezvoltarea acesteia prin resursele investite se numără grupul Royal Duch Shell. Motivaţia utilizării
acestei metode a apărut la începutul anilor 1970 când datorită activităţii puternice a diverselor
grupări ecologice orientate pe promovarea protecţiei mediului înconjurător dar şi datorită apariţiei
şi întăririi cartelului OPEC foarte multe companii petroliere au suferit pierderi majore. Începând cu
acea perioadă şi până în prezent compania Shell şi-a bazat procesul de planificare strategică pe
metoda scenariilor. Această abordare este considerată de mulţi specialişti cheia succesului
companiei cu toate că în acelaşi timp îi sunt adresate şi multe critici.
La sfârşitul anilor 1960 Ted Newland, angajat în departamentul de planificare (Group
Panning) al companiei Shell din Londra, a fost însărcinat cu realizarea unui studiu predictiv a cărui
obiectiv era poziţia diferitelor ţări în economia mondială şi impactul asupra consumului de petrol
până înul 2000. Ted Newland a ales ca metodă de fundamentare a studiului său metoda scenariilor

1
Gaston Berger (1896-1960) este fondatorul Centrului Internaţional de Prospectivă din Paris
2
Herman Kahn a făcut parte din organizaţia RAND în perioada 1948-59 iar în anul 1961 s-a numărat printre fondatorii
Institutului Hudson
3
Lucrarea a fost actualizată de mai mute ori ultima ediţie fiind pubicată în iunie 2004 sub denumirea Limits to Growth:
The 30-Year Update, autori: Donnella Meadows, Jorgen Randers şi Dennis Meadows

56
propusă de Herman Khan. Acestuia i s-a alăturat şi Pierre Wack care a fost repartizat în
departamentul de planificare londonez în 1971. Pierre Wack avea experienţa anterioară necesară
deoarece fusese implicat în departamenul de planificare al Shell din Franţa şi beneficiase de un an
sabatic în Japonia unde studiase practicile de planificare ale companiilor nipone.
Chiar înainte de sosirea lui Pierre Wack la Londra Ted Newland ajunsese la o concluzie
foarte controversată pentru perioada respectivă. Acesta intuia o creştere bruscă şi dramatică în preţul
petrolului. În ultimele două decenii preţul petrolului se menţinuse aproape constant prin urmare se
încetăţenise ideea că petrolul va rămâne în continuare o resursă ieftină. Cererea de petrol creştea cu
aproximativ 6% pe an dar marea majoritate a speciliştilor, cu orintare preponderant tehnică,
considereau că rezervele de petrol pe un orizont de timp rezonabil sunt practic nelimitate putând să
răspundă cererii prin forarea de noi puţuri. Neglijând factorul uman care se afla în spatele deciziilor
politice nimeni nu îşi putea imagina pe atunci că preţul unui combustibil atât de necesar dezvoltării
economice nu va putea fi controlat.
Pierre Wack însă, avea aceiaşi părere partizană ca şi Newland. Văzând dincolo de variabilele
macroeconomice acesta şi-a pus umătoarea întrebare: care era motivaţia ţărilor arabe de a furniza
nelimitat petrol ţărilor occidentale? Dezvoltarea economică fără precedent, cu o cerere de petrol în
creştere din partea ţărilor puternic industrializate cuplată cu tensiunile politice ale acestora cu ţările
exportatoare de petrol putea cauza o rupere de ritm în evoluţia preţului petrolului.
Printr-un efort de echipă au fost elaborate mai multe scenarii, iniţial în număr de şase.
Scenariile au fost apoi revizuite şi grupate rămânând în final două scenari de bază. Fiecare dintre
cele două scenarii prezenta un tablou complet diferit cu o descriere narativă a posibilelor evoluţiilor
viitoare conţinând date estimate ale preţului petrolului pentru fiecare dintre cele două evoluţii
alternative.
Unul dintre scenarii descria o situaţie în care rezervele de petrol ale SUA se diminuau în
timp ce cererea creştea în mod susţinut. Majoritatea ţărilor exportatoare de petrol arabe erau
organizate în cadrul OPEC şi nu priveau cu ochi buni ajutorul pe care ţările occidentale îl acordaseră
Israelului în războiul de 6 zile (1967) dintre Israel şi ţările arabe. Prin urmare ţările arabe aveau
toate motivele să ridice preţul petrolului chiar înainte de 1975, anul în care contractele existente ar fi
trebuit să fie renegociate conform termenului.. Acest scenariu prevedea practic o criza a petrolului
care urma apoi să se generalizeze în întrega economie. Ceea ce nu se cunoştea era data exactă însă
toate evenimentele conduceau în acea direcţie. Celălalt scenariu considera că lucrurile vor evolua în
continuare la fel, cu un preţ al petrolului aproximativ constant. Acesta era practic scenariul de
stabilitate, unanim acceptat, însă, ca acest scenariu să se desfăşoare, ar fi fost necesare evenimente
foarte improbabile cum ar fi de exemplu descoperirea de noi zăcământe în alte ţări decât cele arabe.
Deşi munca lor a fost apreciată de conducerea companiei fiind văzută ca o abordare nouă
care aducea ceva în plus metodelor tradiţionale de previziune nu s-a luat nici o măsură pentru a
pregăti compania pentru scenariul de criză. Consiliul de administraţie al companiei neîncrezător în
această desfăşurare a evenimentelor a chestionat un număr de 40 de manageri de top din cadrul
companiei iar rezultatul a fost că doar unul (responsabil pe relaţia cu OPEC) a considerat că preţul
pe baril la rafinărie ar putea să crească peste 2$. Scenariul de criză, de neimaginat la acel moment,
estima o creştere la 10$ pe baril iar la numai un an şi jumătate preţul ajungea deja la l3$ pe baril.
Realizatorii studiului au înţeles repede că cea mai dificilă parte nu era elaborarea propriuzisă
a scenariilor ci acceptarea acestora ca situaţii alterantive de către managementul companiei.
Devenise foarte dificil de demonstrat faptul că întrega forţa productivă a companiei este orientată
într-o singură direcţie pusă sub semnul întrebării. Compania era total nepregătită pentru o evoluţie
alternativă dar foarte probabilă. Au urmat apoi eforturile lui Newland şi Wack de a detalia efectele
scenariului de criza, de a arăta impactul acestora asupra companiei şi de a-i pune pe manageri în
postura de a-şi imagina deciziile pe care trebuie să le adopte într-o asemenea situaţie.
57
În actombrie 1973 în timpul războiului Yom Kipur (6-26 Octombrie) ţările arabe au impus
un embargou ţărilor care au sprijinit Israelul (printre care şi SUA) generând un şoc în preţul
petrolului iar compania Shell a fost sigura pregătită pentru un astfel de eveniment. În timp ce
celorlalte companii le-au fost necesari ani de zile pentru a asimila faltul că ceva fundamental se
schimbase (conceptul de război prin preţ impus de ţările arabe) şi de a lua o decizie în acest sens,
Shell a adoptat decizii rapide de reorientare a investiţiilor ajungând repede cea mai profitabilă
companie petrolieră. Datorită inerţiei de pănă atunci, de creştere continuă, majoritatea companiilor
au creat supraofertă în capacitatea de rafinare cu consecinţe dramatice asupra profiturilor. Strategia
alternativă pe care Shell a adoptat-o la momentul potrivit a fost o strategie de reducere a costurilor şi
de difersificare a producţiei. Shell a creat noi capacităţi de extracţie a petrolului în SUA (Patforma
Cognac) şi Marea Nordului dar s-a orientat şi spre surse de energie alternative. Shell a investit în
energie solară (achiziţia companiei australiene Solarhart), a încercat o pătrundere în domeniul
energiei nucleare (parteneriat cu Gulf Oil
1
) şi nu în ultimul rând a investit energia biodiesel,
domeniu în care Shell este cel mai mare distribuitor. Sectorul de transport maritim al Shell în care
nu se adoptase procedura de planificare prin scenarii alternative nu s-a adaptat la timp, a creat
supracapacitate de transport şi a suferit pierderi majore.


ETAPE: [SHELL , GBN (Global Businesss Network) - Peter Scwartz 1996, 2004]


1. Formarea echipei + documentare - aprox.1 lună

Ideal:
o domenii variate
o culturi variate
o functii si nivele ierarhice variate
o persone atât din interior cât şi din exterior

Prima zi:

2. Identificarea problemei decizionale (“decision focus”) - aprox. 1h

3. Identificarea factorilor determinanti (“key factors”, “driving forces”) - 3-4h

Brainstorming condus de o persoan avizata, de obicei din exterior (se urmaresc
coordonatele din: PEST (STEP) sau PESTLE
2
)
De obicei intre 60-100 de factori

4. Separarea factorilor predeterminati de factorii de risc (“distinguishing pre-detemined
elements from uncertainties”)
Factori predeterminati – factori a caror evolutie este aproape evidenta, se
regasesc in toate scenariile
Factorii de risc – factori importanti a caror evolutie este greu previzibila


1
Parteneriat iniţiat în 1973 din care Shell s-a retras însă în 1980 în urma unui accident de proporţii în insula Three Mile
2
PESTLE = Political, Economical, Social, Tchnological, Legal and Environmental factors
PEST (STEP) = versiune redusă, Political, Economical, Social and Tchnological factors
58
5. Schitarea scenariilor (“identifying a few scenario logics”) - 2-3 h

Abordarea inductivă (mai putin structurata). 2 variante:
• Evenimente majore ( “emblematic events”)
• Evolutia oficiala (“the official future”)

Abordarea deductivă (tehnica de elaborare este mai bine conturata). 3 etape:
• Evaluarea importantei şi a gradului de risc (prin acordarea unor
scoruri de la 1 la 5) al factorilor identificati in etapa 3.
• Alegerea primilor doi factori care prezintă cel mai mare grad de risc
şi cea mai mare importanta pentru organizaţie.
• Construirea matricei scenariilor ( “2x2 Scenario Matrix”)Exemplu: Matricea scenariilor pe piaţa aplicaţiilor internet pentru telefonia mobilă (studiu realizat
în 2002 cu un orizont de cinci ani de către Digital Thinking Network )

A II-a zi:

6. Detalierea scenariilor (“fleshing out the scenario plots”)
a. Detalierea unui scenariu în plen – 1-2 h
b. Formarea unor grupuri de discutii pt. detalierea celorlalte scenarii

59


4 - 6 saptamani:
7. Cercetare, documentare (“interim research”). Etapă dedicată verificării realismului
scenariilor elaborate în principal prin discuţii cu diferite persone implicate în activitatea
practică şi prin obţinera unor informaţii şi date statistice suplimentare1-2 zile:
8. Revizuirea scenariilor şi explorarea implicatiilor. Pe baza studiului anterior scenariile sunt
modificate în mod corespunzător şi este evaluată poziţia organizaţiei în fiecare scenari (se
poate aplica analiza SWOT - oportunităţi şi ameninţări, puncte tari şi puncte slabe)


9. Selectarea indicatorilor de anticipare (“leading indicators”, “signposts”, “weak signals”).
Indicatorii de anticipare au rolul de a arăta, cât mai devreme posibil, evoluţia evenimentelor
către unul din scenariile viitoare posibile.


10. Comunicarea scenariilor şi asimilarea lor de către factorii de decizie la toate nivelele
ierarhice


S-a constatat că prezentarea scenariilor în formele binecunoscute: pesimist, realist şi optimist
nu este cea mai fericită opţiune. Există riscul ca managerii să se concentreze asupra unui singur
scenariu neglijându-le pe celelate. Această abordare nu este recomandată pentru că scopul acestei
metode este tocmai acela de a pregăti compania pentru diferinte alternative. Pentru a evita selectarea
unui singur scenariu (cel realist sau cel optimist) în pregătirea strategiei firmei şi respingerea
celorlalte scenarii ca fiind negative este recomandată prezentarea unor scenarii complementare la
fel de probabile. Scopul scenariilor, în cele din urmă este acela de a asigura stabilitatea firmei în
orice fel de situaţie. Prin urmare prin elaborarea unor scenarii complementare şi a unor strategii
adecvate fiecărui scenariu o companie trebuie să facă faţă oricare ar fi schimbările survenite în
mediul extern. Prin urmare scenariile nu vor fi concepute ca bune sau rele (pesimiste sau optimiste)
ci ca oportunităţi alternative pentru care compania are pregătit un răspuns.
De asemenea se recomandă ca numărul de scenarii realizate să fie suficient de mic (maxim.
4) pentru a nu îngreuna foarte mult elaborarea strategiilor alternative şi procesul decizional. Dacă
iniţial au fost elaborate mai multe scenarii acestea vor fi grupate ulterior pe câteva variante
esenţiale.


4.3 Ancheta statistică cu caracter predictiv

Ancheta statistică (sondajul de opinie) reprezintă o metodă de cercetare care se bazează pe
răspunsurile unui eşantion reprezentativ de indivizi colectate, de regulă, prin intermediul
chestionarelor. Spre deosebire de metodele grupurilor de interacţiune (Delphi, brainstorming) se
doreşte estimarea unei opinii/intenţii generale a unui grup cât mai larg de persoane şi nu a unui grup
restrâns de specialişti.
60
Este esenţial ca eşantionul să fie extras în mod aleator fără ca să existe o legătură directă sau
indirectă între indivizii care-l compun. Alegerea eşantionului şi extinderea rezultatelor asupra
întregii populaţii statistice se realizează prin tehnici specifice provenite din teoria sondajului
statistic.
Ancheta statistică predictivă spre deosebire de o anchetă statistică în general conţine
întrebări prin care se solicită fie evaluarea unei situaţii viitoare, fie exprimarea propriilor intenţii ale
respondetului de a acţiona în viitor.
În funcţie de nivelul la care sunt realizate există:
• Anchete statistice la nivel naţional sau regional prin care se încearcă evaluarea
evoluţiei viitoare a economiei în ansamblul său. Acestea sunt deosebit de utile în anticiparea
ciclurilor economice
1
. Aceste anchete sunt realzate în general de institutele naţionale de
statistică ale diferitelor ţări. Uneori pentru a realiza aceste studii pot fi contractate companii
private datorită expertizei lor pe anumite domenii. De exemplu, în România, anchetele la
nivel naţional sunt realizate de INS cu excepţia anchetei în rândul consumatorilor, pentru
realizarea căreia, INS a apelat la serviciile companiei private Gfk, specializată în cercetările
de piaţă.
• Anchete statistice realizate la nivel de produs sau de marcă realizate de companii
private specializate în cercetările de piaţă pentru clienţii lor (companii producătoare).


Anchete realizate în ţările UE

Din punctul de vedere al acoperirii geografice aceste anchete se realizează în toate ţările
membre UE dar şi la nivel agregat (zona euro UE-12, UE-27 etc.) . Datele sunt colectate de către
instituţiile publice abilitate la nivelul fiecărei ţări membre iar prelucrarea datelor se realizează
conform metodologiei prezentate în programul “The Joint Harmonised EU Programme of Business
and Consumer Surveys” (program iniţiat în 1961 dar care este supus unui proces periodic de
revizuire).
În continuare sunt enumeraţi indicatorii surprinşi în întrebările chestionarelor distribuite
cu frecvenţă lunară, trimestrială şi bianuală în toate ţările UE conform programului mai sus amintit.


Domeniul Anchetă lunară Anchetă trimestrială
Industrie
1. Nivelul producţiei (ultimele 3 luni)
2. Nivelul producţiei (următoarele 3 luni)
3. Nivelul actual al comenzilor
4. Nivelul comenzilor de export
5. Stocul de produse finite
6. Preţurile de vânzare (urmatoarele 3 luni)
7. Nr. angajaţi (urmatoarele 3 luni)

1. Factori care limitează nivelul producţiei
2. Capacitatea curentă de producţie
3. Numărul de luni asigurat prin nivelul actual al
comenzilor
4. Nivelul comenzilor (ultimele 3 luni)
5. Nivelul comenzilor la export (următoarele 3 luni)
6. Utilizarea capacităţii de producţie
7. Poziţia competitivă pe piaţa naţională
8. Poziţia competitivă pe piaţa UE
9. Poziţia competitivă pe piaţa externă a UE
Contrucţii
1. Nivelul activtăţii (ultimele 3 luni)
2. Factori care limitează nivelul activităţii
3. Nivelul comenzilor
4. Preţurile de vânzare (următoarele 3 luni)
5. Nr. angajaţi (urmatoarele 3 luni)


1
Rezultatele anchetelor cu caracter predictiv sunt deseori utilizate în construirea indicatorilor de anticipare a ciclurilor
economice (a se vedea capitolul destinat anticipării fluctuaţiilor ciclice)
61
Comerţ
cu
amănuntul
1. Nivelul activtăţii (ultimele 3 luni)
2. Nivelul activtăţii (următoarele 3 luni)
3. Stocurile de bunuri
4. Comenzile plasate furnizorilor
(următoarele 3 luni)
5. Nr. de angajaţi (următoarele 3 luni)

Servicii
1. Situaţia generală a afacerii în
ultimele 3 luni
2. Cifra de afaceri (ultimele trei luni)
3. Cifra de afaceri (următoarele trei luni)
4. Nr. de angajaţi (ultimele 3 luni)
5. Nr. de angajaţi (următoarele 3 luni)

Consumatori
1. Situaţia financiară (ultimele 12 luni)
2. Situaţia financiară (următoarele 12 luni)
3. Situaţia economică generală (ultimele 12
luni)
4. Situaţia economică generală (următoarele
12 luni)
5. Preţurile de consum (ultimele 12 luni)
6. Preţurile de consum (următoarele 12 luni)
7. Şomajul (următoarele 12 luni)
8. Achiziţii majore de bunuri de folosinţă
îndelungată
9. Achiziţii majore (următoarele 12 luni)
10. Economisire în mediul actual
11. Intenţia de economisire (următoarele 12
luni)
12. Capacitatea de economisire
1. Cumpărarea unei maşini (următoarele 12
luni)
2. Cumpărarea unei case (următoarele 12 luni)
3. Îmbunătăţiri aduse locuinţei (următoarele 12 luni)


Domeniul Ancheta de primăvară (martie/aprilie) Ancheta de toamnă (octombrie/noiembrie)
Investiţii
Creşterea procentuală a invetiţiilor în anul anterior
(t-1) faţă de acum doi ani (t-2)
Creşterea procentuală a invetiţiilor în anul curent
(t) faţă de anul anterior (t-1)

Creşterea procentuală a invetiţiilor în anul curent
(t) faţă de anul anterior (t-1)
Creşterea procentuală a invetiţiilor în anul următor
(t+1) faţă de anul curent (t)
Structura investiţiilor pentru anii t şi t+1
Factorii care influenţează investiţiile în anii t şi
t+1


În tabelul anterior au fost subliniaţi indicatorii care fac referire în mod explicit la
perioada viitoare plus nivelul actual al comenzilor care prin natura lor au un impact direct asupra
activităţii viitoare. Se poate observa astfel că o mare parte din întrebările chestionarelor au rolul
obţinerii unor aprecieri de natură predictivă. Câteva exemple concrete de întrebări sut prezentate în
continuare.
Ancheta lunară în rândul agenţilor economici desfăşurată în diferite sectoare ale
activităţii economice conţine întrebări de tipul.

Pentru evaluarea volumului de comenzi al firmelor :

Pentru estimarea evoluţiei producţiei:

Q2. Care consideraţi că va fi evoluţia producţiei în următoarele 3 luni ?
€ + Va creşte
62
€ = Va stagna
€ - Va descreşte


Q3. Nivelul curent al comenzilor consideraţi că este...?
€ + Mai mult decât suficient (peste normal)
€ = Suficient (normal pentru acest sezon)
€ - Insuficient (sub normal)


(…)

Ancheta lunară în rândul consumatorilor se bazează pe întrebări care permit mai multe
alternative de răspuns:

Q1. Cum apreciaţi evoluţia situaţiei financiare a gospodăriei d-vs. în următoarele 12 luni?
€ ++ Mult mai bună
€ + Puţin mai bună
€ = La fel
€ - Puţin mai rea
€ -- Mult mai rea
€ N Nu ştiu

Q4. Cum credeţi că va evolua situaţia economică a ţării în următoarele 12 luni?
€ ++ Mult mai bună
€ + Puţin mai bună
€ = La fel
€ - Puţin mai rea
€ -- Mult mai rea
€ N Nu ştiu

Q7. Cum credeţi că va evolua numărul de şomeri din ţara d-vs.?
€ ++ Va creşte puternic
€ + Va creşte uşor
€ = Va rămâne neschimbat
€ - Va scădea uşor
€ -- Va scădea puternic
€ N Nu ştiu


Ancheta trimestială în rândul consumatorilor include întrebări de următorul tip.

Q1. Cât de probabil este să cumpăraţi o maşină în următoarele 12 luni:
++ foarte probabil
+ destul de probabil
- destul de improbabil
-- foarte improbabil
63
Nu ştiu


Soldul conjunctural se calculează, pentru răspunsurile cu trei alternative astfel :

S = (“+”) %– (“-“)% (ca diferenţă dintre procentul celor care au apreciat o evoluţie pozitivă şi
procentul celor care au apreciat o evoluţie negativă)

Pentru întrebările cu şase variante de răspuns se foloseşte următoarea formulă:

S = (“++”)% +1/2(”+”)% – 1/2(”-“)% – (“- -“)%

Un sold conjunctural pozitiv arată că majoritatea respondenţilor prevăd o creştere sau o
îmbunătăţire a situaţiei iar un sold conjunctural negativ arată o anticipare preponderent negativă a
respondenţilor.

Pe lângă soldurile conjuncturale care se calculează pentru fiecare întrebare din chestionarele
prezentate anterior, la nivelul UE, se calculează şi câţiva indicatori agregaţi bazaţi pe aceste
solduri:
• Indicatori de încredere care se calculează pentru fiecare domeniu ca o medie aritmetică a
soldurilor la întrebările considerate ca fiind cele mai semnificative pentru domeniul respectiv:
o Indicatorul de încredere pentru industrie (Industrial confidence indicator)
o Indicatorul de încredere pentru domeniul serviciilor (Services confidence
indicator)
o Indicatorul de încredere al consumatorului (Consumer confidence indicator)
o Indicatorul de încrederea pentru comerţul cu amănuntul (Retail trade confidence
indicator)
o Indicatorul de încredere pentru construcţii (Construction confidence indicator)
• Indicatorul sentimentului preponderent care caracterizează economia (Economic
Sentiment Indicator) se calculează ca o medie ponderată a soldurilor celor mai semnificative
înrebări din toate domeniile economice
• Indicatorul mediului de afaceri (Business Climate Indicator) se calculează doar pentru
domeniul industrial printr-o procedură statistică compleaxă


Exemplu : Anchetă realizată de INS

Anchetele de conjunctură realizate de Institutul naţional de Statistică (INS) sunt
realizate în conformitate cu metodologia elaborată de Comisia Europeană.
Rezultatele sunt obţinute în urma estimărilor făcute de managerii întreprinderilor referitor la
tendinţele de evoluţie ale activităţii economice. Acestea sunt efectuate pe baza unor eşantioane
reprezentative în domeniile mai sus amintite. În luna octombrie 2006 volumul eşantioanelor pentru
chestionarele adrestae agenţilor economici arăta astfel: industrie prelucrătoare - 1533 agenţi
economici, construcţii - 1108, comerţ cu amănuntul - 2296 şi servicii - 1967. Mărimea eşantioanelor
este stabilită astfel încât eroarea de estimare maximă să fie de aprox. ±5% la nivel de sector. S-a
utilizat sondajul stratificat simplu aleator, iar variabilele de stratificare sunt activitatea şi mărimea
întreprinderii. Pentru obţinerea rezultatelor agregate, răspunsurile întreprinderilor sunt ponderate cu
variabila de selecţie, respectiv numărul de salariaţi la industrie şi construcţii şi cifra de afaceri la
64
comerţul cu amănuntul şi servicii. Proporţia predominantă a alternativelor de evoluţie (creştere,
stagnare, scădere) dă sensul estimat al evoluţiei care poate fi reprezentat sintetic aşa cum poate fi
văzut în tabelul de mai jos.

Estimări făcute la începutul lunii octombrie 2006 pentru perioada octombrie-
decembrie 2006:


Diferenţa procentuală între alternativele extreme („+” % creştere – „-” % scădere) constituie
soldul conjunctural, care exprimă tendinţa de evoluţie a indicatorilor faţă de perioada anterioară.
Să presupunem că soldul conjunctural pentru contracte şi comenzi în industrie pentru două perioade
de timp succesive se prezintă astfel:
• Perioada I („+” 60%, „-” 20%, „=”20%) → sold conjunctural 40%
• Perioada II („+” 50%, „-” 20%, „=”30%) → sold conjunctural 30%
Pentru ambele perioade de timp este prevăzută o creştere însă pentru a doua perioadă
creşterea este probabil să fie mai puţin intensă soldul conjunctural fiind mai mic.

Probleme specifice anchetelor bazate pe intenţiile consumatorilor

Anchetele privind intenţiile consumatorilor reprezintă o metodă specifică activităţii de
previzionare a nivelului viitor al vânzărilor. În cadrul acestor anchete respondenţii sunt chestionaţi
în legătură cu propriile lor intenţii de a cumpăra sau nu un anumit produs ceea ce implică anumite
particularităţi. În timp ce studiile prezentate anterior se aplică la nivel naţional pentru a estima
evoluţia cererii la nivelul unei ţări, există anchete particularizate, adresate unor produse specifice,
care sunt realizate de către firme specializate în cercetările de marketing. Spre deosebire de
anchetele la nivel naţional care sunt diseminate publicului larg, anchetele realizate la nivel de
produs, în interesul diferitelor companii, sunt supuse unui regim strict de confidenţialitate atât din
punctul de vedere al rezultatelor cât şi din punct de vedere metodologic. Anchetele realizate în
mediul privat privind intenţiile consumatorilor sunt folosite atât pentru produse deja existente pe
piaţă cât şi pentru produse care urmează să fie lansate
1
.
Anchetele la nivel naţional, având un caracter mai general, sunt în special eficiente în cazul
bunurilor de folosinţă îndelungată acestea implicând un proces decizional mai complex din partea
cumpărătorului. Este relevant ca o persoană să fie întrebată în legătură cu achiziţia unei maşini în
următoarele 12 luni însă o întrebare legată de achiziţia unor obiecte de papetărie, spre exemplu,
devine irelevantă datorită atenţiei sumare care se deciziei în acest caz.

1
Vezi capitolul corespunzător
65
Studiile realizate în mediul privat au, în mod uzual, ca obiectiv, atât bunuri de folosinţă
îndelungată cât şi bunurile de larg consum. Acest lucru este posibil datorită complexităţii mai
ridicate a studiilor realizate acestea implicând de cele mai multe ori confruntarea consumatorului
cu respectivul produs, încercarea sau gustarea acestuia etc.
Câteva aspecte legate de relevanţa rezultatelor predictive ale anchetelor la nivel de produs
sunt prezentate în continuare. Un exemplu de întrebări posibile în cadrul unui chestionar privind
intenţiile consumatorilor legate de un produs specific X poate fi următorul:
Care din următorele alternative descrie cel mai bine probabilitatea achiziţionării produsului X în
luna următaore de către d-vs.?
€ Voi cumpăra cu siguranţă (4)
€ Probabil că voi cumpăra (3)
€ Sunt indecis (2)
€ Probabil că nu voi cumpăra (1)
€ Nu voi cumpăra cu siguranţă (0)
Acestor alternative li se pot atribui probabilităţi :
€ 4/4 = 1
€ ¾ = 0,75
€ 2/4 = 0,5
€ ¼= 0,25
€ 0
O previziune simplă a procentului de persoane care vor achiziţiona produsul respectiv în
perioada precizată este probabilitatea medie obţinută pentru eşantionul de respondenţi (dacă
probabilitatea medie exprimată de respondenţi este 0,30 în semană că 30% dintre respondenţi vor
cumpăra produsul respectiv). Valoarea medie poate fi calculată astfel:

Procentul celor care vor cumpăra =
procentul celor care au spus că vor cumpăra cu siguranţă* 1
+ procentul celor care au spus că probabil vor cumpăra * 0,75
+ procentul celor indecişi* 0,5
+ procentul celor care au spus că nu vor cumpăra* 0

De obicei însă intenţiile exprimate de cumpărători în cadrul unui sondaj diferă în mod
sistematic de acţiunile reale ale acestora. Printre cauze putem aminti:
• consumatorul poate să facă o evaluare greşită a propriilor intenţii
• tentaţia de a da un răspuns care să-l mulţumească pe operator (persoana care
administrează chestionarul)
• tentaţia de a-şi crea o imagine proprie favorabilă (ex. imboldul de nu recunoaşte că
nu va cumpăra un produs prea scump)
• înţelegerea greşită a întrebării
• chiar dacă consumatorul îşi exprimă în mod corect intenţia, în intervalul dintre
momentul exprimării intenţiei şi momentul achiziţionării propriu-zise pot interveni o
serie de evenimente care pot schimba intenţiile reale ale consumatorului.
66

O previziune realistă va ţine cont însă şi de abaterea acţiunilor respondenţilor de la
propriile intenţii exprimate observată în studii anterioare. O posibilă modalitate de calcul ar fi
următoarea:

Procentul celor care vor cumpăra =
procentul celor care au spus că vor cumpăra cu siguranţă* procentul celor care au spus că vor
cumpăra cu siguranţă şi au cumpărat
+ procentul celor care au spus că probabil vor cumpăra * procentul celor care au spus că probabil
vor cumpăra şi au cumpărat
+ procentul celor indecişi* procentul celor indecişi care au cumpărat
+ procentul celor care au spus că nu vor cumpăra* procentul celor care au spus că nu vor cumpăra şi
au cumpărat

Se remarcă faptul că această evaluare a abaterii de la intenţiile afirmate poate fi evaluată
numai printr-un studiu derulat anterior care să compare achiziţiile efective ale fiecărui grup de
respondenţi cu intenţiile exprimate de aceştia. Unele companii specilizate (ex. BASES) crează baze
de date cu coeficienţi de corecţie estimaţi din studii anterioare privind diferite categorii de bunuri
dar şi diferite zone geografice. Se porneşte de la premisa că populaţia anumitor ţări denaturează mai
mult sau mai puţin realitatea în răspunsurile exprimate într-un mod specific. Prin urmare
răspunsurile provenite dintr-un un studiu desfăşurat într-o anumită ţară (latină, asiatică, anglo-
saxonă etc.) vor fi corectate cu coeficienţii diferiţi, corespunzători profilului psihologic al
consumatorilor din zona respectivă.

4.4 Interpretarea unor roluri în simularea situaţiilor conflictuale („Role Playing”)

Se utilizează atunci când există situaţii conflictuale între mai mulţi factori de decizie cu
puteri aproximativ egale (ex.: negocierile pentru încheierea diferitelor contracte comerciale; fuziuni
şi alianţe strategice; negocierile dintre patronate şi sindicate etc.) Aceasta tehnică constă în
asumarea unor roluri de către cei implicaţi în procesul predictiv care să reprezinte în mod cât mai
realist părţile adverse însoţită de simularea situaţiei conflictuale şi evaluarea rezultatelor. Această
metodă necesită o bună cunoaştere a profilului persoanelor implicate în confictul real şi a
obiectivelor urmărite de acestea.
Distribuirea persoanelor în diferite roluri trebuie să fie cât mai realistă, în sensul că trebuie
să existe o anumită similitudine între personajele reale şi cele care le interpreteză rolul. Cei care
interpretează rolurile trebuie să primească informaţiile necesare. Informaţiile primite trebuie să fie
concise şi trebuie să conţină:
• o descriere a fiecărui participant , a obiectivului urmărit de acesta şi a poziţiei ocupate în
cadrul firmei;
• o istorie scurtă a relaţiilor dintre participanţi;
• obiectivul întâlnirii şi eventual rezultate alternative posibile sau moduri alternative de a
acţiona.
Informaţiile primite trebuie reţinute uşor de toţi participanţii şi deci se recomandă
concentrarea lor (în jur de o pagină).
Unii specialişti recomandă realizarea simulărilor într-un mediu ambiant cât mai apropiat de
cel real, însă acest lucru poate fi destul de costisitor.
67
Datorită faptului că persoanele implicate pot percepe în mod diferit rezultatul unei
confruntări este recomandată scrierea rezultatelor/deciziilor de fiecare grup în parte dar şi de terţe
persoane care au rolul de observatori. În final acestea sunt confruntate.
Numărul sesiunilor de simulare joacă un rol important în obţinerea unei predicţii finale (ex.:
dacă au fost efectuate 5 simulări iar pentru 4 dintre acestea rezultatul final a fost declanşarea unei
greve predicţia este că o grevă va avea loc cu o probabilitate de 80%). Mai multe sesiuni de
simulare pot fi obţinute fie prin schimbarea rolurilor între participanţi, fie prin folosirea unor
informaţii sau premise alternative.
Simulările prin interpretarea unor roluri sunt recomandate atunci când:
• există o interacţiune/conflict între grupuri de interese
• numărul grupurilor de interese este mic (ideal 2 părţi opozante)
• situaţia conflictuală implică schimbări majore
• nu există situaţii comparabile în trecut


4.5 Utilizarea burselor de pariuri (“Prediction Markets”) pentru previziuni la
nivel de firmă

Bursele de pariuri sunt pieţe speculative utilizate pentru a previziona anumite evenimente
sau valorile anumitor parametri în care cei care dovedesc o putere ridicată de anticipare câştigă iar
ceilalţi pierd. Exită burse internaţionale de pariuri pentru aproape orice tip de evenimente: politice,
sportive, artistice (ex. nominalizări pentru Oscar), economice etc. Câteva dintre cele mai cunoscute
burse, cu facilităţi de participare on-line sunt: TradeSports, Hollywood Stock Exchange,
NewsFutures etc.
Utilizarea acestei metode în previziunile economice este relativ nouă şi a fost popularizată
în urma apariţiei cărţii “The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations” (2004) scrisă de James
Surowiecki dar şi datorită intensificării cercetărilor în domeniul economiei experimentale (Vernon
Lomax Smith – Premiul nobel în 2003). Conform cărţii amintite există patru condiţii esenţiale
pentru ca un număr mare de persoane să realizeze predicţii valide:
• Diversitatea opiniilor - informaţii şi raţiuni diversificate în rândul persoanelor
• Independenţa – persoanele să nu se influenţeze reciproc
• Descentralizarea - persoanele sunt libere să se specializeze şi să acţioneze pe cont
propriu
• Agregare – necesitatea existenţei unui mecanism de extargere a unei opinii generale

Iniţiative în ceea ce priveşte utilizarea burselor de pariuri pentru previzionarea unor variabile
la nivel microeconomic:
• În cadrul companiei Hewlett-Packard au fost create mici burse în care angajaţii sunt
încurajaţi să parieze pentru un anumit nivel al vânzărilor sau al veniturilor
companiei.
• Compania InovateUs este specializată pe previzionarea succesului inovaţiilor în
introducerea a noi produse pe piaţă bazându-se pe opinia unui număr mare de
angajaţi. Are ca şi clienţi alte companii
68
• Inkling este o companie specializată pe asemenea predicţii şi oferă consultanţă în
acest domeniu
• Google foloseşte această metodă în interes propriu pentru diverse predicţii de
importanţă strategică pentru companie: data de lansare a unor produse, apariţia a noi
companii etc.
• Etc.
La fel ca şi ancheta statistică bursele de pariuri se bazează pe un număr mare de
participanţi însă în acest caz aceştia nu sunt neapărat specialişti iar concluziile finale nu se bazează
pe inferenţa statistică.

5 Previziunea ciclurilor de afaceri

Tendinţa general crescătoare a economiilor ţărilor dezvoltate şi în curs de dezvoltare se
manifestă cu creşteri, accelerări, încetiniri şi scăderi ale volumului de producţie care conduc la o
evoluţie ciclică (sinusoidală). Aceste faze alternative (creştere/descreşter) afectează, în general,
toate aspectele vieţii economice (cererea de consum, preţuri, producţia de bunuri, salarii, rata
dobînzii, cursul valut etc.). Prin urmare anticiparea ciclurilor economice este importantă atât pentru
guvernele diferitelor ţări în fundamentarea măsurilor de politică economică cât şi pentru diferitele
companii private. La nivel guvernamental sunt urmăriţi în special indicatori la nivel maroeconomic
(PIB, producţie industrilă, exporturi ) iar la nivelul de firmă în special indicatori specifici
domeniului microeconomc (cifra de afceri, profit etc.) dar şi indicatori specifici mediului în care
firma îşi desfăşoară activitatea. Nu trebuie uitat faptul că producţia industrială a unei ţări depinde şi
este formată din producţia fiecărei companii companii în parte. Datorită acestei interdependenţe
organice dintre nivelul micro, mezo şi macro economic previziunea ciclurilor economice a fost şi
este interesantă atât la nivel privat cât şi la nivel guvernamental.
În ceea ce priveşte strategia la nivel de firmă‚ într-o fază puternic ascendentă o companie
adoptă cu precădere strategii de extindere a activităţii (investiţii în noi capacităţi de producţie etc.),
fiind posibilă o creştere a cifrei de afaceri în condiţiile menţinerii sau chiar a reduceri a cotei de
piaţă. Această fază este caracterizată de faptul că “este loc pentru toată lumea”. Într-o fază de
recesiune sau stagnare, dimpotrivă, devine în special importantă eficenţa firmei, capacitatea sa de a
reducere costurile sau extindere prin preluarea clienţilor celorlate companii mai puţin competitive.
În această situaţie lupta pentru coata de piaţă se inflamează.
De obicei guvernele diferitelor state realizează prognoze legate de indicatorii
macoeconomici specifici în timp ce companiile sunt interesate de evoluţia ciclică a unor produse sau
ramuri de activitate specifice. Având în vedere impactul pe care îl au asupra propriilor strategii
companiile fie urmăresc previziunile la nivel macroeconomic relizate de organismele
guvernamentale specializate, fie, (în special în cazul marilor companii multinaţionale, realizează
propriile prognoze la nivel macro sau mezoeconomic. Previziunile indicatorilor care caracterizează
economia în ansamblu şi diferite sale ramuri trebuie să reprezinte punctul de plecare în previziunile
strategice ale oricărei firme.


GRAFIC NR. Indicele de creştere al producţiei industriale (200=100) pentru economia
SUA. Pe grafic sunt marcate perioadele de recesiune.
69
Recesiunea din 2000-2003, care a afectat în primul rând economia SUA, Canadei şi
Europei de Vest, a fost provocată, printre altele, de creşterea anterioară exagerată a investiţiilor în
afacerile pe internet urmată de o prăbuşire bruscă (mai este denumită şi criza .com-urilor), de
scandalurile financiar-contabile (Enron, WorldCom, Andersen etc.) şi de atacurile teroriste de la 11
septembrie.

Grafic. Vânzările de calculatoare şi produse software pentru SUA în milioane de
dolari.

70În exemplul de mai sus se poate observa modul în care recesiunea şi-a manifestat efectul
asupra unor produse specifice (calculatoare şi produse software). În grafcicul mai sus pot fi
observate principalele componente ale unei serii de timp: sezonalitatea, trendul (general crescător) şi
fluctuaţia ciclică. În cele două grafice anterioare se poate remarca cum o perioadă de recesiune
afectează atât economia în ansamblul său cât şi producţia unor bunuri specifice. Trebuie de
asemenea remarcat faptul că nu toate activităţile din economie sunt afectate în aceiaşi măsură şi
direcţie de fluctuaţiile economice. De exemplu producţia anumitor produse de bază (alimente,
medicamene etc.) sau servii de informare (presă scrisă etc.) poate să rămână constatntă sau chiar să
crească în periodă de criză.
Din punctul de vederea al metodologiei de realizare a previzionării ciclurilor economice pot
fi utlizate metodele econometrice care au ca rezultat estimări cantitative şi/sau valorice şi care fac
parte din categoria metodelor generale de prognoză. Specific însă previziunii ciclurilor economice
este calcularea indicatorilor de anticipare a ciclurilor economice. Caracteristica de bază a
indicatorilor de anticipare este capacitatea lor de a anticipa punctele de întoarcere (momentul în care
o fază de ascensiune este urmată de o fază descrescătoare sau invers) a seriei a cărei direcţie de
evoluţie se doreşte a fi previzionată. De remarcat este faptul că utilizarea acestor indici are un
caracter direcţional. Prin utilizarea lor nu se realizează estimări cantitative/valorice ci se realizează
anticiparea direcţiei de evoluţie (crescătoare/descrescătoare) şi, implicit, a punctelor de întoarcere
în sensul de evoluţie a economiei.

71
declin
(recesiune)
crestere
(dezvoltare)
punct de întoarcere
(schimbare a sensului
de evolutie)
punct de
întoarcere
(schimbare a
sensului de
evoluţie)

6.1. Indici de dinamică, rate de creştere şi indici de ciclicitate


I. Indici de dinamică (indici de creştere):

o Cu bază fixă:
1
1 /
Y
Y
I
t
t
= sau 100
1
1 /
Y
Y
I
t
t
=

o Cu bază în lanţ:
1
1 /


=
t
t
t t
Y
Y
I sau 100
1
1 /


=
t
t
t t
Y
Y
I


PIB-ul României în miliarde lei (preţuri constante)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6


72
PIB-ul României - Indici de creştere (bază fixă).
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6Se observă că, din punctul de vedere al evoluţiei, indicele cu bază fixă are o formă
identică cu seria iniţială neexistând decât o diferenţă de scală şi nefiind astfel util în procesul de
anticipare.


PIB-ul României - Indici de creştere (bază în lanţ).
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6


Se observă că punctele de întoarcere (schimbare de trend) din seria indicilor cu bază în
lanţ preced punctele de întoarcere din seria iniţială (ex.: punctul de maxim din 1996 este
anticipat de punctul de maxim din 1995). Acest lucru devine mai vizibil atunci când se realizează o
suprapunere a graficelor. O altă caracteristică importantă a indicilor de creştere cu bază în lanţ este
variaţia lor în jurul valorii 1 (100%).

II. Rata de creştere (ritmul modificării relative, ritmul sporului, sporul relativ, ritmul de dinamică).

De obicei rata de creştere se calculează doar cu bază în lanţ:

1
1
1 /
=
t
t t
t t
Y
Y Y
R ⇔ 1
1
1 /
− =


t
t
t t
Y
Y
R ⇔ 1
1 / 1 /
− =
− − t t t t
I R
sau în procente:

73
100
1
1
1 /
=
t
t t
t t
Y
Y Y
R ⇔ 100
1 / 1 /
− =
− − t t t t
I RPIB-ul României - Rata de creştere (bază în lanţ).


-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
Se observă că între indicele de creştere şi rata de creştere (ambele cu bază în lanţ) nu
există decât o diferenţă de nivel (o constantă egală cu 1 sau, pentru valori procentuale, cu 100)
ambele având aceeaşi putere anticipativă. Indicele de dinamică are însă avantajul că valorile sale
sunt întodeauna pozitive cee ce facilitează anumite proceduri de calcul

III. Indicii de ciclicitate se calculează ca raport între valoarile iniţiale ale variabilei observate
şi componenta de trend a acesteia (pentru serii non-staţionare) sau între valorile iniţiale şi media
variabilei observate (dacă seria este staţionară). Indicele de ciclicitate evidenţiază fluctuaţiile ciclice
din seria iniţială şi are avantajul că fluctuează întodeauna în jurul valorii 1 (100%). Chiar şi atunci
când fenomenul analizat prezintă trend crescător sau descrescător (adică seria iniţială nu este
staţionară) seria indicilor de ciclicitate este staţionară şi fluctuează în jurul valorii 1.
Datorită acestor avantaje seria iniţială este de multe ori înlocuită cu seria indicilor de
ciclicitate. Astfel în loc de a previziona punctele de întoarcere din seria iniţială vor fi previzionate
punctele de întoarcere din seria de indicilor de ciclicitate. Punctele de întoarcere din seria
indicilor de ciclicitate manifestându-se concomitent sau chiar anterior punctelor de întoarcere din
seria iniţială.74

Exemplul 1:

PIB-ul României în mld. lei şi componenta de trend (valoare estimată pentru 2008)

70
80
90
100
110
120
130
140
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
2
0
0
8
PIB (preturi comparabile)
Trend

Indicii de ciclicitate şi indicii de crestere (bază în lanţ)
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
2
0
0
8
Indici de ciclicitate
Indici (baza in lant)


În primul rând se remarcă faptul că punctele de întoarcere din seria iniţială şi din seria
indicilor de ciclicitate coincid. În al doi-lea rând se remarcă faptul că aceste puncte de întoarcere
sunt anticipate de punctele de întoarcere din seria indicilor de creştere cu bază în lanţ.
75


Exemplul 2 :


Considerând exemplul unei ţări dezvoltate lucrurile nu mai sunt atât de evidente. Datorită
măsurilor anticiclice (temperare în periodele de boom şi stimulare în periodele de recesiune) în
cazul ţărilor dezvoltate (de ex. Italia) ciclurile economice nu mai sunt atât de pregnante şi deci sunt
mai puţin evidente în urma unei simple reprezentări grafice.


PIB-ul Italiei în miliarde euro (preţuri constante) şi componenta de trend
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6Indici de ciclicitate şi indici de creştere (bază în lanţ).
0.92
0.94
0.96
0.98
1
1.02
1.04
1.06
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
Indici de ciclicitate
Indici de dinamicaÎn acest exemplu putem vorbi de două situaţii în care indicele de dinamică anticipează
indicele de ciclicitate care, la rândul său, anticipează seria iniţială în ceea ce priveşte punctele de
schimbare de trend: 1) Puctul de maxim local atins de indicele de dinamică în 1988 este urmat de un
punct de maxim în seria indicilor de ciclicitate în 1990 care este urmat de un punct de maxim
76
local
1
în seria iniţială, în anul 1992; 2) Puctul de maxim local atins de indicele de dinamică în 2000
este urmat de un punct de maxim local în seria indicilor de ciclicitate în anul 2001 care este urmat
de un punct de maxim local în seria iniţială în anul 2002.
Prin acest exemplu se poate evidenţia un avantaj important al seriei indicilor de ciclicitate şi
anume faptul că punctele sale de întoarcere se manifestă, atunci când trendul este puternic crescător,
anterior punctelor de întoarcere din seria iniţială.


6.2. Indicatori de anticipare a ciclurilor economice

Indicatorii de anticipare a ciclurilor economice (Composite Leading Indicators) sunt
indicatori agregaţi (includ în componenţa lor diferite variabile economice) care anticipează
fluctuaţiile sau punctele de întoarcere înregistrate de activitatea economică.

Evoluţia economică de ansamblu este de cele mai multe ori sintetizată prin evoluţia PIB-
ului, acesta fiind un indicator economic observat cu frecvantă trimestrială. Pentru că în majoritatea
ţărilor dezvoltate producţia industrială este observată cu frecvenţă lunară acest indicator este
preferat ca indicator sintetic pentru evoluţia economică. Pornind de la date lunare evoluţia
economică de ansamblu pot fi anticipată, bineânţeles, mai timpuriu. Prin urmare ne vom referi în
continuare la indicatorii de anticipare pentru fluctuaţiile ciclice alte producţiei industriale.

Componenţa unui indicator de anticipare diferă atât în plan teritorial (de la o ţară la alta)
cât şi în plan temporal. În cadrul aceleaşi ţări variabilele incluse în indicator pot fi înlocuite după o
anumită perioadă dacă se dovedeşte faptul că alte variabile au o putere anticipativă mai mare. Există
câteva reguli pentru selectarea variabilelor economice care intră în componenţa unui indicator de
anticipare:
• Să existe o explicaţie fundamentată din punct de vedere economic pentru relaţia
dintre variabila de anticipare şi activitatea economică de ansamblu a cărei fluctuaţii
ciclice se doresc a fi previzionate.
• Relaţia trebuie să aibă loc cu un anumit decalaj temporal. Pentru a reprezenta un
semnal de anticipare este necesar ca modificările variabilelor incluse în indice să aibă
loc înaintea modificărilor care apar în producţia industrială.
• Trebuie să existe date statistice de calitate, de preferinţă înregistrate lunar, pe o
perioadă suficient de lungă. Această constrângere privind calitatea datelor este în
special importantă pentru realizarea unor predicţii de calitate.

Variabilele economice aflate în componenţa indicatorilor de anticipare diferă, aşa cum a fost
deja amintit, de la o ţară la alta. Dintre cele mai frecvent utilizate variabile în construcţia
indicatorilor de anticipare putem aminti:
• Tendinţa viitoare estimată prin anchete statistice în mediul de afaceri:
o Tendinţa viitoare în domeniul producţiei de bunuri (un orizont de 3-6 luni - creştere,
menţinere, descreştere)
o Tendinţa de creştere a preţurilor de vânzare a bunurilor

1
Noţiunea de maxim local semnifică o valoare mai mare comparativ cu valorile aflate în imediata ei vecinătate şi nu
neapărat un maxim al întregii perioade de înregistrare. Punctele de maxim local marchează o schimbare de tendinţă şi
începutul unor faze de recesiune. Punctele de întoarcere sunt puncte de maxim sau minim local.

77
o Tendinţa de creştere a comenzilor primite pentru producţia internă, export etc.
o etc.
• Anchete asupra opiniei consumatorilor privind:
o Situaţia financiară proprie în următoarea perioadă
o Tendinţa viitoare a preţurilor de consum
o Tendinţa viitoare a situaţiei economice de ansamblu
o etc.
• Creşterea vânzărilor lunare în comerţul cu amănuntul. Creşterea acestora arată în general o
creştere a puterii de cumpărare care generează un răspuns din partea ofertei în sensul
creşterii volumului de bunuiri şi servicii.
• Producţia de materii prime (cărbune, oţel etc.) şi cosumul de combustibili, acestea aflându-se
în prima fază a ciclului productiv, arată, într-o fază incipientă, direcţia de evoluţie a
volumului producţiei finale
• Numărul de comenzi lunare primite în diferite ramuri ale economei: industrie, minerit etc.
• Indicatori privind ocuparea forţei de muncă
o Numărul de şomeri înregistrat lunar la Oficiul Forţelor de Muncă
o Numărul de locuri de muncă vacante înregistrat la Oficiul Forţelor de Muncă
o Numărul mediu de ore lucrate pe lună de muncitorii în industrie colectat de
institutele naţionale de statistică
• Indicatori ai masei monetare. O masă monetară mai mare înseamnă în general o lichiditate
mai mare (mai mulţi bani în economie) care influenţează pozitiv activitatea economică în
sensul creşterii acesteia.
o Masa monetară M1 (reprezentată din bancnote, monezi şi banii aflaţi în conturi
curente)
o Masa monetară M2 (M1 + conturi de economii, certificate de depozit)
o Etc.
• Indicii bursieri. Indicii bursieri arată atitudinea generală a investitorilor. Indicii bursieri cresc
atuncii când investitorii se aşteaptă la o creştere a profiturilor în mediul de afaceri ceea ce îi
determină să investească. Pentru că investitorii acţionează pe baza anticipaţiilor privind
mediul de afaceri indicii bursieri au o valoare anticipativă pentru creşterea economică.
• Rate ale dobânzii
o Rata medie a dobânzii (rata medie la 3 luni sau 6 luni pentru bonuri de trezorerie
etc.). În general o rată medie a dobânzii mai mică însemnă un cost al împrumutului
mai mic şi deci o încurajare a activităţii economice viitoare.
o Diferenţa dintre rata dobânzii pe termen lung şi rata dobânzii pe termen scurt. Dacă
cineva investeşte un an cu 5% iar apoi încă un an cu 7% este echivalent cu a investi
la termen de doi ani cu o dobândă de 6% (dobânda medie pe doi ani). Prin urmare
dobânda la termen de 2 ani conţine o anticipaţie privind dobânda în anul al doilea.
Dacă se aşeaptă ca dobânzile pe termen scurt în viitor să crească şi dobânzile la
perioade de maturitate mai mare vor creşte. Pe lângă această anticipaţie dobânda la o
maturitate mai mare conţine şi o primă de risc asociată riscurilor inerente unei
perioade mai lungi de timp.
De obicei pentru o economie în creştere curba randamentelor este crescătoare, cu
cât banii sunt investiţi o perioadă mai lungă de timp cu atât randamentul este mai
mare (creştere economică însemnând cerere mai mare de bani şi deci dobânzi mai
mari aşteptate în viitor). Pe de altă parte dobânda pe termen scurt este mai mică
încurajând dezvoltarea viitoare. Diferenţa dintre rata dobânzii pe termen lung şi rata
dobânzii pe termen scurt este pozitivă.
78

Curba randamentelor pentru o economie „sănătoasă”, în creştere.
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4 5 6
timp pana la maturitate
r
a
n
d
a
m
e
n
t

%
Curba randamentelor este inversată atunci când urmează o perioadă de recesiue.
Pentru perioade de recesiune sunt specifice dobânzi mai mici datorită cererii mici de
bani şi datorită politicii monetare de relansare economică (politică de reducere a ratei
dobânzii). Pe de altă parte dobânda pe termen scurt (dobânda aferentă perioadei
curente) este mare descurajând dezvoltarea viitoare. Dacă este anticipată o perioadă
de recesiune diferenţa dintre rata dobânzii pe termen lung şi rata dobânzii pe termen
scurt este negativă iar curba randamentelor poate să arate astfel:

3
3.5
4
4.5
5
5.5
1 2 3 4 5 6
timp pana la maturitate
r
a
n
d
a
m
e
n
t

%


• Rata reală efectivă de schimb
1
. O creştere a acestei rate, o depreciere reală, arată că
bunurile produse în străinătate sunt mai scumpe iar produsele naţionale sunt mai ieftine şi
deci mai căutate - încurajează exporturile.

1
Rata reală de schimb =
) (
) ( *
nationala moneda in tara in preturi
valuta in e strainatat in preturi valutar curs
, arată de câte ori este mai scump un
produs în străinătate, exprimat în monetă naţională, faţă de acelaşi produs în ţară.
Rata reală efectivă de schimb este rata reală de schimb faţă de un coş semnificativ de valute
79
• Importuri totale (preţuri c.i.f.). Dacă o ţară este preponderent importatoare de materie primă
o creştere a importurilor acesteia arată o creştere viitoare a producţiei la nivel naţional.
• Indicele raportului de schimb net
1
. O creştere a acestui indicator arată o mai bună
valorificare a exporturilor (bunurile în exterior au o valoare unitară mai mare decât în ţară)
comparativ cu importurile ceea ce reprezintă o motivaţie de a exporta şi deci de a produce
mai mult.
• Etc.

Majoritatea datelor privind variabilele economice mai sus amintite provin de la institute
naţionale de statistică, bănci naţionale sau burse de valori.

Etape în construirea unui indicator de anticipare:
• Se selectează variabilele care intră în componenţa indicatorului de anticipare (în general nr.
acestora variază între 5 şi 11)
• Dacă datele prezintă fluctuaţii sezoniere seriile de date sunt desezonalizate printr-o metodă
adecvată
• Se estimează trendul general al variabilelor de anticipaţie (din nou se pot folosii diferite
tehnici de genul celor prezentate sau alte metode de ex: metoda PAT- Phase Average Trend
etc.)
• Se calculează indicii de ciclicitate ca raport dintre seria iniţială şi trend
• Seriile de indici obţinute pentru fiecare componentă sunt nivelate pentru a reduce fluctuaţia
acestora (pentru nivelare se folosesc tehnici de genul mediei mobile, nivelării exponenţiale
sau alte metode specifice)
• Pornind de la indicii de ciclicitate aferenţi seriilor componente, nivelaţi în etapa anterioară,
se calculează o medie a acestora (ponderi egale, în general) obţinându-se astfel un indice de
ciclicitate mediu care reprezintă practic un indicele de ciclicitate compozit a variabilelor de
anticipare.
• Indicele de ciclicitate mediu al variabilelor anticipative se înmulţeşte cu componenta de
trend a producţiei industriale. Trendul se calculează, în general, pornind de la indicii de
creştere cu bază fixă (a nu se uita faptul ca evoluţia seriei indicilor cu bază fixă este identică
cu cea a seriei iniţiale). Această înmulţire se realizează pentru a putea realiza o suprapunere
grafică a indicatorului de ciclicitate mediu al variabilelor anticipative cu indicii de creştere a
producţiei industriale.
• Indicile de ciclicitate mediu al variabilelor de anticipare (înmulţit sau nu cu trendul
producţiei industriale) este cunoscut sub denumirea de indicator de anticipare.
1
Indicele raportului de schimb net = indicele valorii unitare al exporturilor/indicele valorii unitare al importurilor
80
Exemplu: Indicatorul de anticipare a fluctuaţiilor ciclice pentru SUA, calcuat de către OCDE, este
compus din:
• Numărul de locuinţe noi lansate în construcţie
• Nivelul comenzilor pentru bunuri durabile
• Preţul acţiunilor (indicele compozit NYSE)
• Încrederea consumatorilor (Consumer sentiment indicator)
• Diferenţialul ratelor dobânzii
• Încrederea producătorilor (Purchasing managers index)

În graficul de mai jos se se poate observa indicatorul de anticipare (leading indicator) şi indicele
producţiei industriale pentru SUA, calculaţi cu frecvenţă lunară.Graficul nr. Indicatorul de anticipare şi indicele producţiei industriale (date lunare) pentru SUA :

30
40
50
60
70
80
90
100
110
J
a
n
-
1
9
7
0
A
p
r
-
1
9
7
1
J
u
l
-
1
9
7
2
O
c
t
-
1
9
7
3
J
a
n
-
1
9
7
5
A
p
r
-
1
9
7
6
J
u
l
-
1
9
7
7
O
c
t
-
1
9
7
8
J
a
n
-
1
9
8
0
A
p
r
-
1
9
8
1
J
u
l
-
1
9
8
2
O
c
t
-
1
9
8
3
J
a
n
-
1
9
8
5
A
p
r
-
1
9
8
6
J
u
l
-
1
9
8
7
O
c
t
-
1
9
8
8
J
a
n
-
1
9
9
0
A
p
r
-
1
9
9
1
J
u
l
-
1
9
9
2
O
c
t
-
1
9
9
3
J
a
n
-
1
9
9
5
A
p
r
-
1
9
9
6
J
u
l
-
1
9
9
7
O
c
t
-
1
9
9
8
J
a
n
-
2
0
0
0
A
p
r
-
2
0
0
1
J
u
l
-
2
0
0
2
O
c
t
-
2
0
0
3
J
a
n
-
2
0
0
5
A
p
r
-
2
0
0
6
J
u
l
-
2
0
0
7
A
u
g
-
2
0
0
9
Indicele de anticipare
Indicele de crestere a
productiei industriale

Sursa: OCDE81
Evoluţia recentă (chenar) este detaliată în graficul de mai jos


100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
J
a
n
-
2
0
0
6
M
a
r
-
2
0
0
6
M
a
y
-
2
0
0
6
J
u
l
-
2
0
0
6
S
e
p
-
2
0
0
6
N
o
v
-
2
0
0
6
J
a
n
-
2
0
0
7
M
a
r
-
2
0
0
7
M
a
y
-
2
0
0
7
J
u
l
-
2
0
0
7
S
e
p
-
2
0
0
7
N
o
v
-
2
0
0
7
J
a
n
-
2
0
0
8
M
a
r
-
2
0
0
8
M
a
y
-
2
0
0
8
J
u
l
-
2
0
0
8
S
e
p
-
2
0
0
8
Indicele productiei industriale
Indicatorul de anticipare

Se observă, în graficul de mai sus, că declinul producţiei industriale din anul 2008, este
semnalat de indicatorul de anticipare cu 7 luni în avans.
Datorită faptului că actuala criză economică a fost declanşată de criza de pe piaţa imobiliară
americană, dintre variabilele economice care compun indicatorul de anticipare cea mai relevantă
pentru actuala criză economică este, fără îndoială, numărul de locuinţe lansate în construcţie.


Grafulcul nr. Numărul total de locuinţe noi lansate în construcţie în SUA (date lunare).Se poate observa din graficul de mai sus că declinul în numărul de case noi construte a început încă
din anul 2006 (în mai 2006 au fost înregistrate 190.000 construcţii noi faţă de 197.000 în mai 2005).
82

Indicatorii de anticipare a ciclurilor economice pot fi introduşi în modele econometrice ca
variabile explicative sau pot fi folosiţi direct în prognoză ca în exemplul de mai sus. Indicatori de
anticipare a ciclurilor economice sunt în mod curent construiţi de Conference Board (pentru SUA),
de OCDE (pentru ţările dezvoltate) şi Comisia Europeană prin intermediul Direcţiei pe probleme
economice şi financiare (pentru UE).


6 Analiza tehnică şi fundamentală

Analiza tehnică şi analiza fundamentală s-au dezvoltat ca două abordări alternative în
încercările de previziune a sensului de evoluţie al preţului diferitelor valori mobiliare
tranzacţionate pe pieţele financiare. Cele mai importante pieţe financiare sunt:
• Piaţa de capital (acţiuni, ogligaţiuni)
• Piaţa valutară
• Piaţa de mărfuri şi a produselor financiare derivate (contracte futures, opţiuni etc.)
Aceste pieţe sunt în general organizate sub forma burselor de valori cum este în cazul pieţei de
capital şi a pieţei de mărfuri şi titluri financiare derivate.
Analiză fundamentală implică studiul impactului factorilor economici care pot influenţa
evoluţia unui titlu. De multe ori investitori sofisticaţi încep cu analiza indicatorilor macroeconomici
naţionali şi internaţionali (PIB, inflaţie, curs valutar, productivitate) continuă apoi cu analiza de
ramură sau industrie (competitivitate etc.) pentru ca faza finală să fie orientată pe analiza situaţiei
fianciare la nivel de companie.
Analiză tehnică reprezintă studiul evoluţiei preţului unui titlu de valoare, cu scopul de a
previziona cât mai exact oscilaţiile şi trendul acestuia. Analiza tehnică se bazează în special pe
analiza grafică şi pe utilizarea unor indicatori de natură statistică (tehnică) şi nu include analiza
relaţiilor de cauzalitate dintre preţul respectivului titlu şi diferiţi factori de influenţă. Premisa de la
care porneşte analiza tehnică este că istoria tinde să se repete şi că toate informaţiile necesare sunt
incluse în evoluţia preţului. Factorul psihologic tinde să aibă un rol important. Se consideră că
participanţii pe piaţă tind să aibă o reacţie similară la fluctuaţiile legate de preţ, reacţie care este
observată statistic.6.1 Elemente de analiză fundamentală

Una dintre legile fundamentale ale economiei este aceea că dinamica preţului este guvernat
de legea fundamantală a raportului dintre cererea şi oferta pentru respectivul bun sau titlu de
valoare. Prin urmare factorii determinanţi ai evoluţiei preţului sunt factorii care înclină balanţa
cerere-ofertă într-un sens sau altul.
Datorită sistemelor electronice de tranzacţionare pe bursele de valori există posibilitatea de
înregistrare şi utilizare a informaţiilor legate de cantităţile şi preţurile cerute şi oferite, spre
83
deosebire de alte pieţe unde acest lucru se poate realizeaza însă cu eforturi mult mai mari. De
exemplu, pe piaţa de capital, un participant pe această piaţă are posibilitatea de a vizualiza cererea şi
fererta întrr-un tabel de tipul următor:

Cerera şi oferta observate:
cantitate
pret bid (pret
oferit)
pret ask (pret
cerut) cantitate
253,400 0.58 0.595 55,900
525,800 0.575 0.6 75,800
428,400 0.57 0.605 28,400
10,200 0.565 0.61 32,100
10,500 0.56 0.615 42,800
82,000 0.55 0.62 92,800
7,000 0.545 0.63 46,000
297,000 0.54 0.635 100
250,000 0.535 0.64 8,500
24,700 0.53 0.65 353,500
1,889,000 735,900 TOTAL CANTITATE
oferta de actiuni cerere de actiuni


Preţul pieţei este preţul la care s-a fectuat ultima tranzacţie (ask sau bid). În general o cerere
mai mare este un imbold psihologic care determină cumpărătorii să accepte preţul ask (mai mare)
ceea ce face ca preţul pieţei să crească. În sens contrar, la o presiune a ofertei mai mare, când există
pericolul ca totalul cantităţii oferite sa nu-şi găsească acoperirea în cererea aflată la un nivel
inferior este de aşteptat ca preţul de tranzacţionare să scadă prin acceptarea de către ofertant a unui
preţ mai mic. Această lege fundamentală nu se confirmă întodeauna datorită faptului că intenţiile
exprimate nu reprezintă nepărat intenţiile reale ale jucătorilor (un ordin putând fi anulat sau
modificat până în momentul executării sale). Cantitatea cerută sau oferită la un anumit preţ
reprezintă deci o intenţie exprimată la un moment dat şi nu un angajament care implică
obligativitatea. Prin urmare încercarea de a previziona preţul pieţei prin observarea directă a
raportului cerere/ofertă nu este lipsită de dificultăţi.
O analiză economică mai detaliată, a cărei obiectiv este anticiparea sensului de evoluţie al
preţului, presupune, pe lângă observarea directă a raportuui cerere-ofertă, luarea în calcul a
factorilor care influenţează acest raport.
Pentru a exemplifica această idee vor fi enumeraţi în continuare factorii determinaţii ai
raportului cerere-ofertă pentru diferite active financiare. Evoluţia cererii şi ofertei pentru acţiunile
unei companii, spre exemplu, este determinată în principal de următoarii indicatori fundamentali.:
1. Dinamica profiturilor
1
şi a vânzărilor
2. Mărimea dividentelor acordate
3. Evenimente favorabile: un produs nou cu potenţial pe piaţă, restructurare,
preluare de către o companie mai puternică etc.
4. Rata dobânzilor. Rata dobânzilor acţionează asupra preţurilor unei acţiuni
în dublă direcţie:

1
Indicatorii cei mai utilizaţi pentru evaluarea valorii unei anumite acţiuni sunt :
- Raportul dintre preţul curent al unei acţiuni şi valoare contabilă pentru acţiunea respectivă
- Raportul dintre preţul curent al unei acţiuni şi profitul pe acţiune. Profitul pe acţiune se calculează astfel:

Profit pe acţiune = profitul înregistrat / nr. de acţiuni

84
a. Pe de o parte se consideră că o rată ridicată a dobânzii duce la
încetinirea creşterii economice (acces mai greu la credite) ceea ce se
reflectă în vânzări şi profituri mai scăzute realizate de companii şi
deci preţuri mai mici pentru acţiunile care nu mai pot oferi dividente
atât de atractive
b. Pe de altă parte o rată mare a dobânzii face ca randamentul unor
investiţii alternative să crească (obligaţiuni, certificate de depozit etc.)
în defavoarea randamenutlui acţiunilor care devin mai puţin atractive.
Prin urmare investitorii îşi vor îndrepta lichidităţile către alte titluri
ceea ce conduce la o cerere mai redusă pentru acţiuni şi deci o
diminuare de preţ.
Uneori nu este nevoie ca rata dobânzii să crească efectiv, este suficientă o
anticiparea a acestei creşteri pentru ca efectul să se facă resimţit în preţ
5. Evoluţia pieţei în ansamblu (vizibilă în evoluţia indicilor bursieri). Dacă
piaţa în ansamblul ei scade, spre exemplu, datorită unei perspective proaste a
sănătăţii economiei în ansamblu sau datorită unei panici generale pe bursă
nici chiar cea mai bună companie nu va face faţă trendului general descendent
al pieţei. Este de aşteptat totuşi, cel puţin din punct de vedere teoretic, ca o
companie mai bună să înregistreze scăderi ma mici ale preţurilor acţiunilor
sale decât scăderea medie a pieţei.


Obligaţiunile
1
sunt la rândul lor titluri financiare care pot fi tranzacţionate. Rata dobânzii
influenţează preţurile acestor titluri iar relaţia este în general inversă (la fel ca şi în cazul
acţiunilor):
• Dacă rata dobânzii creşte preţurile obligaţiunilor existente la tranzacţionare vor înregistra o
scădere
• Dacă rata donânzii scade preţurile obligaţiunilor tranzacţionate vor creşte

Ex.: O obligaţiune oferă un randament de 7% pe an, valoarea restituită la maturitate este de 1000
RON iar preţul de tranzacţionare pe piaţă al obligaţiunii este de 1010 RON. Dacă rata dobânzii va
creşte noile obligaţiuni emise vor avea un randament mai mare, peste 7%, prin urmare preţul unei
obigaţiuni la vechiul randament, mai mic, va scădea.

La rândul său rata dobânzii poate fi influenţată de factori ca:
• Cererea/Oferta de creditare. În perioade de expansiune:
o cererea puternică de credite conduce la creşterea ratei dobânzii
o randamentele mai atractive oferite de companiile private (dividente, obligaţiuni)
obligă guvernul să ofere randamente mai ridicate la titlurile de stat
• Politica monetară. Prin operaţiunile de open market, facilităţi acordate băncilor, manevrarea
ratei dobânzii de politică monetară şi impunerea unor rezerve minime obligatorii banca
naţională influenţează nivelul ratelor dobânzii practicate într-o economie

1
Obligaţiunile sunt instrumente financiare de credit, purtătoare de dobândă sau cu discont, care reprezintă o datorie pe
termen lung, emisă de autorităţile publice sau de corporaţii. Emitentul plăteşte dobânda la intervale de timp specificate
(de regula semestrial) şi răscumpără obligaţiunile atunci când împrumutul este programat sa fie rambursat, adică la data
scadenţei (maturity date) sau mai devreme, la data răscumpărării (call date).
85
• Deficit bugetar înseamnă emiterea de titluri guvernamentale pe termen lung pentru
acoperirea deficitului ceea ce înseamnă o absorbţie de monedă din economie şi o creştere a
ratei dobânzilor la titlurile pe termen lung
• Inflaţia – presupune o creştere a ratei nominale a dobânzii (dobânda oferită de bancă trebuie,
de regulă, să acopere inflaţia)

Factori de influenţă fundamentali în evoluţia cursului valutar:
• Diferenţa dintre inflaţia înregistrată de cele două economii naţionale. Moneda cu inflaţie
mai mică este mai căutată şi deci se apreciază
• Diferenţa dintre ratele dobânzilor reale
1
. O rată mare a dobânzii pentru o anumită monedă
este mai atractivă şi deci determină creşterea cererii pentru moneda respectivă şi deci
moneda respectivă se apreciază pe termen scurt. Această creştere a ratei dobânzii poate însă
să afecteze performanţa de ansamblu a economiei respective şi să conducă, pe termen lung la
deprecierea monedei naţionale
• Deficitul de cont curent. Importuri mai mari decât exporturi fac ca cererea de valută să fie
mai mare ceea ce înseamnă o depreciere a monedei naţionale
• Datoria publică (deficitul bugetar) poate fi acoperită prin resurse atrase din interior sau din
exterior. Mecanismele de influnţă asupra cursului valutar diferă în cele două situaţii însă în
ambele situaţii creşterea datoriei publice are u nefect negativ asupra monedei naţionale.
• Performanţa economică a respectivei ţări. O economie putenică oferă o imagine mai bună şi
deci o atractivitate mai mare pentru respectiva monedă naţională.6.2 Metode de analiză tehnică

Analiza tehnică nu îşi propune să analizeze datele financiare ale unei companii sau
interdependenţele dintre variabilele care caracterizează o economie naţională ci porneşte de la
premisa că studierea evoluţiei trecute a preţului unui activ fianciar este suficientă pentru a estima
direcţia evoluţiei viitoare a preţului respectivului activ. Din punctul de vedere al rezultatelor
generate analiza tehnică face parte din categoria metodelor direcţionale. Nu îşi propune să realizeze
estimări pentru valoarea viitoare a preţului unui activ ci doar direcţia evoluţiei, creştere sau scădere.
Metodele analizei tehnice sunt desprinse din studierea pieţei financiare de-a lungul a sute de ani.
Poate că cea mai timpurie ramură a analizei tehnice o reprezintă tehnicile folosite de speculatorii
japonezi din secolul al 18-lea şi populare încă în zilele noastre. Munehisa Homma (1724-1803), a
fost un comerciant de orez pe piaţa Ojima din Osaka şi este considerat părintele tehnicii de
reprezentare grafică “candlestick” utilizată încă şi astăzi. În scrierile sale din 1755 acesta arată că
psihologia pieţii este critică pentru succesul tranzacţionării iar emoţiile celor care tranzacţionează au
o influenţă semnificativă asupra preţului orezului

Teoria Dow, introdusă de Charles Dow, cofondator al companiei Dow Jones & Company
(1882) împreună cu Edward Jones şi editor al Wall Street Journal, a inspirat folosirea şi dezvoltarea
analizei tehnice prin articole marcante publicate în perioada 1900-1902.


1
Rata reală a dobânzii este rata nominală din care se scade inflaţia
86
Ca orice teorie, analiza tehnică a dat naştere la numeroase discuţii pro şi contra. Una dintre
teoriile formulate de opozanţii analizei tehnice este ipoteza de piaţă eficientă, care susţine că o
piaţă eficientă are o evoluţie de tip “mers la întâmplare” şi că pe o astfel de piaţă activităţile de tip
speculativ, prin utilizarea analizei tehnice, sunt practic imposibile. Existenţa fondurilor de risc a
căror activitate este pur speculativă contrazice însă această ipoteză.Reprezentare grafică a unor bare de preţ zilnice şi a volumului de tranzacţionare (nr.acţiuni
tranzacţionate – în partea de jos a graficului).


Reprezentarea grafică cea mai frecvent întâlnită este prin bare de preţ. O bară de preţ
coincide unei anumite frecvenţe temporale (1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 1 h, 1 zi, 1
săptămână etc.) şi conţine preţul de deschidere (preţul iniţial), preţul minim, preţul maxim şi preţul
de închidere aferente respectivului interval. Bineânţeles că există şi alte variante de reprezentare
grafică: lumânări (candlestick), doar preţurile de închidere (close) etc.

87Analiza tehnică presupune utilizarea unor indicatori specifici care generează semnale de
vânzare şi semnale de cumpărare. Aceşti indicatori nu generează previziuni cantitative sau valorice
(nu generează o anumită valoare estimativă pentru preţul unei acţiuni de exemplu) ci reprezintă
pereviziuni direcţionale privind evoluţia ascendentă sau descendentă a unui activ. Un semnal de
cumpărare conţine în sine o previziune care afirmă o evoluţie viitoare ascendentă a preţului iar un
semnal de vânzare este echivalentă cu o previziune descendentă a preţului. Previziuni de tip
direcţional sunt deasemenea întâlnite în capitolul privind evoluţia ciclurilor de afaceri.În practica tranzacţiilor mobiliare, pentru a obţine semnale de vânzare şi cumpărare cât mai corecte
se folosesc de obicei mai multi indicatori pentru confirmarea acestora. Un set de unul sau mai
mulţi indicatori utilizaţi împreună cu semnalele generate de aceştia formează un sistem de
tranzacţionare.

În continuare sunt prezentate cîteva sisteme simple de tranzacţionare bazate pe câţiva indicatori de
bază foarte cunoscuţi în domeniul analizei tehnice: medii mobile şi oscilatori. Sistemele de
tranzacţionare utilizate în practică de către organizaţiile specializate (fonduri de risc etc.) depăşescu
cu mult în complexitate sistemele prezentate aici.


Benzile Bollinger

Benzile Bollinger reprezintă un sistem de generare a semnalelor de tranzacţionare
(vânzare/cumpărare) bazate pe principiul reversibilităţii evoluţiei preţurilor. Cu alte cuvinte se
porneşte de la ipoteza că o creştere a preţurilor peste valoarea reală, fundamentată din punct de
vedere economic, va fi urmată de o scădere a acestora, adică de o revenire către valoarea reală.
Principiul este simetric, fiind valabil atât în condiţiile unei supraevaluări cât şi al unei subevaluări,
aceasta din urmă fiind urmată de o revenire în sensul creşterii cotei respectivului activ.
Din punct de vedere tehnic Benzile Bollinger sunt formate dintr-o valoare medie centrală şi
două frontiere (benzi) care încadrează valoarea centrală.
Etape în construirea unui sistem de tranzacţionare bazat pe Benzi Bollinger:
88
1. Valoarea medie centrală poate fi calculată prin diferite metode de nivelare:

• Medie mobilă


+ − =
=
n
k n t
t n
y
k
y
1
1


• Nivelare exponenţială

( )
1
ˆ 1 ˆ

− + =
t t t
y y y α α


• Medie mobilă exponenţială+ − =
=
+ −
=
n
k n t
t
k
j
n
y
j
t n k
y
1
1


• Etc.

t
y - preţul de închidere (close) înregistrat la sfîrşitul unei perioade de timp (zi, oră, 30
min etc.)

ATENŢIE !!!

Spre deosebire de media mobilă, nivelarea exponenţială şi media mobilă exponenţială
folosite direct în previziune (cap.2), valorile calculate în acest context corespund perioadei curente
adică, reprezintă valori medii care înlocuiesc valoarea curentă şi nu reprezintă previziuni pentru
perioada viitoare.

2. Se calculează deviaţiile preţului de închidere faţă de preţul mediu:

t t t
y y D − =

3. Se aplică o metodă de nivelare a deviaţiilor la fel ca şi în cazul calculării tendinţei
centrale, de regulă pe acelaşi interval de timp, obţinându-se o deviaţie medie aferentă perioadei, D
4. La valoare medie centrală se adaugă/scade un număr de deviaţii medii:
• Frontiera superioară
D nr y y
s
* + =
• Frontiera inferioară

D nr y y
i
* − =

Distanţa dintre frontiere este direct proporţională cu volatilitatea preţului datorită unei
deviaţii mai mari faţă de medie.

89
Pe grafic sunt reprezentate doar preţurile de închidere (close), împreună cu Benzile Bollinger
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
9
0
0
9
0
4
9
0
8
9
1
2
9
1
6
9
2
0
9
2
4
9
2
8
9
3
2
9
3
6
9
4
0
9
4
4
9
4
8
9
5
2
9
5
6
9
6
0
9
6
4
9
6
8
9
7
2
9
7
6
9
8
0
9
8
4
9
8
8
9
9
2
9
9
6
1
0
0
0
Semnale de vânzare/cumpărare:
Atunci când preţul intersectează frontiera superioară se previzionează o scădere de preţ şi
deci se dă un ordin de vânzare.
Când preţul de vânzare intersectează frontiera inferioară se dă un ordin de cumpărare,
anticipându-se o creştere a preţurilor.

Aceste semnale sunt valabile atunci când preţurile fluctuează pe o direcţie orizontală (ranging
market) şi nu sunt valabile pentru trenduri puternice (trending markets). Trebuie menţionat faptul că
Benzile Bollinger comportă şi alte tipuri de semnale, de exemplu în funcţie de modul în care
frontierele se distanţează sau se apropie.


Intersecţia mediilor mobile

Sistemele bazate pe mediile mobile pornesc de la premisa că o creştere semnificativă a
preţurilor observată la un moment dat va continua şi în viitor. A tranzacţiona cu ajutorul unui astfel
de sistem este echivalent cu a tranzacţiona conform principiului “ cumpără ceea creşte şi vinde ceea
ce scade”.
Cele mai utilizate medii mobile sunt calculate pe ferestre de 20, 30, 50, 100 sau 200 zile.
Fiecare medie mobilă furnizează o interpretare diferită cu privire la evoluţia preţului unui tiltlu de
valoare. Cu cât perioada pe care se calculează media mobilă este mai scurtă, cu atât aceasta va fi
mai sensibilă la modificările preţului. Pe lângă medii mobile în acest context, se folosesc adesea şi
medii mobile exponenţiale pe ferestre de diferite lungimi, termenul fereastră de lungime k,
însemnând numărul de valori, k, cuprinse în medie.


90


Semnale de vânzare/cumpărare:
Astfel, se consideră un moment optim de cumpărare momentul în care media mobilă
calculată pe o fereastră scurtă (ex. 20 zile) devine mai mare (intersectează de jos în
sus) decât media mobilă calculată pe o fereastră mai lungă (ex. 100 zile), deoarece
acest moment este considerat începutul unui trend crescător de durată.
Momentul este optim pentru vânzare atunci când media mobilă calculată pe o
fereastră mai scurtă devine mai mică (interseactează de sus în jos) decât media
mobilă calculată pe o fereastră mai lungă, această situaţie indicând începutul unui
trend descendent.

Aceste semnale sunt valabile atunci când pe piaţă se formează trenduri bine conturate
(trending market) şi nu sunt valabile pentru fluctuaţii în plan orizontal (ranging market).


Oscilatorul Stocastic

Oscilatorul stocastic se calculează astfel:
1. Se decide asupra numărului de perioade, K, incluse în calcul (5 zile, 20 zile etc.) Aceste
perioade reprezentate prin bare de preţ (cu preţul de deschidere, preţul minim, preţul maxim
şi preţul de închidere). În fiecare moment t se alege cel mai mic preţ minim şi cel mai mare
preţ maxim pe o fereastră de k bare în urmă.
2. Se calculează la fiecare moment (bară) t următoarele valori:
CL = Preţul de închidere [t] - Cel mai mic preţ minim [pe fereastra de N bare]
HL = Cel mai mare preţ maxim [pe fereastra deK bare] – Cel mai mic preţul minim [pe fereastra de K
bare]
OS = CL / HL *100
91
3. Valoarea OS este nivelată printr-o medie mobilă obţinându-se un oscilator stocastic mediu
OS

În partea de jos a graficului este reprezentat OS împreună cu pragurile de 80% şi 20%
reprezentate de cele două linii paralele. Uneori pe grafic sunt reprezentate atât oscilatorul, OS, cât şi
OS .


Semnale de vânzare/cumpărare:
Semnal de vânzare:
Atunci când OS depăşeşte un prag superior (de regulă 80%)
Semnal de cumpărare:
Atunci când OS coboară sub un prag inferior (de regulă 20%)

Semnalele menţionate anterior sunt valabile doar pentru evoluţii orizontale (ranging
market). Trebuie menţionat faptul că Oscilatorul Stocastic permite şi alte tipuri de semnale, de
exemplu dacă pe grafic este reprezentat atât OS cât şi OS se pot pune semnale în funcţie de modul
în care acestea se intersectează.92
7 Previziunea produselor noi introduse pe piaţă

Una dintre cele mai importante aplicaţii comerciale ale previziunii poate fi găsită în ultimele
faze ale procesului de dezvoltare a noilor produse, moment în care managerii au nevoie de estimări
cât mai exacte privind în special rata de penetrare a pieţei, volumul vânzărilor şi cota de piaţă. În
cele ce urmează va fi tratată problema bunurilor de larg consum.
Previziunea pentru produsele noi lansate pe piaţa reprezintă un suport foarte important
pentru procesul decizional în managementul dezvoltării noilor produse. Costurile de cercetare în
vederea conceperii unor noi produse sunt ridicate, dar costurile legate de lansarea unui nou produs la
scară naţionlă sau internaţională, costuri care se pot transforma în pierderi dacă produsul nu are
succes, sunt cu mult mai ridicate,

Modele utilizate se împart în două mari categorii :

• Modele pentru pieţe test (pieţe controlate) care corespund fazei finale în procesul
de dezvoltare al produsului, fază în care produsul este gata de lansare, se află în forma în
care va fi prezentat consumatorului dar nu este lansat încă la scară largă (naţională sau
internaţională) Modelele din această categorie se bazează pe datele obţinute în urma
observării comportametului consumatorilor după ce produsul a fost lansat pe o piaţă
restrânsă (piaţă test), în cadrul căreia consumatorii au acces la produs în condiţii reale.

• Modele pentru pieţe pre-test (pieţe simulate) care corespund fazei de prototip
(produsul este creat dar poate înca să sufere îmbunătăţiri) fază în care produsul nu este pus
efectiv la dispoziţia consumatorilor. Modele din această categorie se bazează pe date
calitative (preferinţele consumatorilor) obţinute în urma confruntării consumatorilor cu
produsele aflate în faza de prototip, înainte de lansare, în cadrul unor pieţe simulate.

Ex: ASSESSOR, BASES MOD III etc.7.1 Modele pentru pieţe test

Crearea unui nou produs (concept sau prototip) implică costuri ridicate însă, lansarea unui
produs pe piaţă poate fi mult mai costisitoare (ex.: realizarea produsului Gillette Ultramax a costat
1,9 milioane USD iar lansarea pe piaţă 19 milioane USD). Pentru a decide dacă un produs merită
sau nu să fie lansat pe piaţă la scară largă, companiile producătoare au nevoie de previziuni detaliate
privind evoluţia vânzărilor ulterioară lansării produslui.
În ultimele decenii producătorii de bunuri de larg consum folosesc pieţe test înainte de
lansarea unui produs la scară naţională sau internaţională. Pieţele test sunt pieţe restrânse care includ
un număr limitat de puncte de desfacere sau zone geografice şi au rolul de a evalua performanţa
unui produs în condiţii reale de piaţă precum şi a unor planuri alternative de marketing. Utilizarea
unor pieţe test implică, la rândul lor, costuri care cresc odată cu durata perioadei de testare a
produselor dar şi odată cu creşterea costului de oportunitate de a nu lansa produsul pe scară
naţională mai devreme. Perioadele lungi de testare dau competitorilor posibilitatea de a evalua
produsele care sunt pe punctul de a fi lansate şi de lansa mai rapid produse similare care pot fi mai
competitive. Pentru a veni în întâmpinarea acestei probleme au fost create modele specifice pieţelor
93
test care au rolul de a face predicţia volumului vânzărilor pe baza primelor rezultate provenite din
pieţele de testare reducând astfel, în mod semnificativ, durata necesară testării.
Unul dintre cele mai utilizate modele presupune descompunera vânzărilor observate în
perioada de testare în achiziţii care reprezintă încercări ale produslui şi achiziţii repetate. Acest tip
de modele ( “depth of repeat models”) la dezvoltarea cărora au contribuit Fourt şi Woodlock
(1960), Eskin (1973), Kalwani şi Silk (1980) iar mai recent Fader şi Hardie (1999) sunt utilizate în
prezent de companii în domeniul cercetărilor şi previziunilor de marketing (ex. BASES
1
). De obicei
datele observate reprezintă vânzări săptămânale. Astfel vânzările cumulate (vânzările care au fost
relizate până în săptămâna t), S(t), pentru un anumit produs pot fi descompuse în:
a. Numărul de achiziţii care reprezintă încercarea produsului (prima achiziţie realizată
de un cumpărător până în momentul t), T(t)
b. Numărul de achiziţii care reprezintă prima repetiţie (achiziţii realizate de
cumpărători care cumpără un produs după ce l-au încercat în prealabil), FR(t)
c. Numărul de repetiţii ulterioare până în momentul t, AR(t)

S(t) = T(t) + FR(t) + AR(t)

Descompunerea în aceste componente şi realizarea previziunilor pentru fiecare componentă
în
parte este deosebit de utilă pentru a cunoaşte natura şi cauzele succesului/insuccesului unui produs
şi pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare. De exemplu vânzări realizate sub nivelul aşteptat
pentru un anumit produs pot fi explicate prin următoarele două scenarii posibile:
a. Deşi mulţi consumatori încearcă produsul foarte puţini fac o nouă achiziţie pentru că
produsul nu corespunde preferinţelor consumatorilor. Deci produsul trebuie
îmbunătăţit pentru a atinge cel puţin nivelul de satisfacţie aşteptat de consumatori.
b. Foarte puţini consumatori încearcă produsul dar totuşi cei care o fac sunt încântaţi şi
achiziţiile ulterioare sunt ridicate. Deci produsul trebuie mai bine promovat pentru a
fi încercat de mai mulţi consumatori.
De asemenea descompunerea are şi rolul realizării unei previziuni mai exacte. Dacă urmărim
figura de mai jos, unde se încearcă realizarea unei previziuni pornind doar de la vânzările globale
S(t) observate până în momentul t
0
utilizând o funcţie de tendinţă, evoluţia viitoare poate fi una din
variantele (a), (b) sau (c). Alegerea uneia din cele 3 variante se face prin alegerea formei funcţiei de
tendinţă utilizată în previziune care reprezintă o decizie făcută a priori momentului t
0
şi deci
presupune un risc. Este adevărat faptul că alegerea funcţiei se face astfel încât această funcţie să
estimeze cât mai bine vânzările observate (pâna la momentul t
0
) însă, aşa cum a fost precizat
anterior, se doreşte ca perioada de observare, adică perioada în care produsul să fie testat pe piaţă să
fie cât mai mică. Alegerea unei funcţii potrivite pentru vânzările totale reprezintă deci un demers
dificil în aceste condiţii.
Dacă vânzările sunt descompuse în încercări şi repetiţii atunci varianta (a) corespunde
situaţiei în care nivelul de repetiţii este ridicat, varianta (b) corespunde unui nivel al repetiţiilor mai
scăzut iar varianta (c) corespunde unui nivel nul al vânzărilor repetate. Dacă vânzările repetate ar fi
observate înainte de momentul t
0
nivelul acestora ar oferi, fără îndoială, informaţii importante
pentru perioada de previziune.

1
BASES a fost fondată la mijlocul anilor 1970. În prezent este controlată de compania olandeză Nielsen
94


Numărul de achiziţii observate al unui produs pe o perioadă de 24 de saptămâni descompus în
încercări şi repetiţii:
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
incercari
I repetitie
a II-a repetitie
a III-a repetitie
a IV-a repetitie
a V-a repetitie
a VI-a repetitie


1. Model pentru numărul total cumulat al primei încercări pentru un anumit produs până în
momentul t:

) ( ) ( t P N t T × =

N – număr de consumatori potenţiali

P(t) – probabilitatea ca un cumpărător să facă prima încercare până în momentul t.

(a)
(b)
(c)
Previziune Perioadă de
observare
t
Vânzări
PIAŢĂ TEST
t
0
95
) 1 ( ) (
0
t
T
e t P
θ
ρ

− =


t – variabila timp, în general săptămâni

Pornind de la primele 24 de saptamâni a fost realizată prognoza pana la sfârşitul anului pentru
numărul de achiziţii care reprezintă prima încercare a produsului:

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
incercari estimate
si prognozate
incercari observate


2. Model pentru prima achiziţie repetată:

)]} 1 ( ) ( [ ) / ( { ) (
0 0 0
1
1
0
− − × =


=
t T t T t t P t FR
t
t

) 1 ( ) / (
) (
1 0
0
t t
FR
e t t P
− −
− =
θ
ρ


) / (
0
t t P - probabilitatea de a face prima achiziţie repetată în momentul t condiţionată de încercarea
produsului în momentul t
0
(probabilitatea de face prima achiziţie repetată după o periodă
de
t-t
0
săptămâni de la încercarea produsului)
t - momentul primei repetiţii
t
0
- momentul încercării produsului
T(t
0
)-T(t
0
-1) – cu cât a crescut numărul cumulat de consumatori care au făcut prima încercare în
momentul t
0
faţă de numărul cumulat de consumatori aferent perioadei anterioare (mai simplu,
numărul de consumatori care au făcut prima încercare în săptămâna t
0
)


De exemplu numărul celor care au făcut prima achiziţie repetată până în cea de a 4-a saptămână
inclusiv se poate calcula astfel:


96

FR(4) = (probabilitatea de a face prima achiziţie repetată în săptămâna a 4-a dacă încercarea
produsului a avut loc în prima săptămână, adică după 3 săptămâni) x (numărul celor care au facut
prima încercare în prima săptămână)
+ (probabilitatea de a face prima achiziţie repetată în săptămâna a 4-a dacă încercarea produsului a
avut loc în a 2-a săptămână) x (numărul celor care au facut prima încercare în a 2-a săptămână)
+ (probabilitatea de a face prima achiziţie repetată în săptămâna a 4-a dacă încercarea produsului a
avut loc în a 3-a săptămână) x (numărul celor care au facut prima încercare în a 3-a săptămână)


3. Modelul pentru repetiţiile ulterioare. Este o generalizare a modelului anterior în sensul că în loc
de a ne referi doar la prima repetiţie se ia în calcul un termen generic, cea de a j repetiţie (a doua , a
treia etc.)


>
=
1
) ( ) (
j
j
t R t AR
)]} 1 ( ) ( [ ) / ( { ) (
1 1 1 1 1
1
1
− − × =
− − − − −

=


j j j j j j
t
j t
j
t R t R t t P t R
j

) 1 ( ) / (
) (
1
1 −
− −

− =
j AR
t t
j j j
e t t P
θ
ρ


) 1 (
j
j
e
γ
ρ ρ


− =
, 2 ≥ j7.2 Modele pentru pieţe pre-test

Pentru că testarea unui produs pe o piaţă, aşa cum a fot deja precizat, implică costuri
considerabile dar şi un anumit risc din partea companiilor concurente au fost create modele care să
permită evaluarea succesului unui produs înainte ca acesta să fie testat pe o piaţă. Spre deosebire de
pieţele test unde produsul, în volum limitat, este disponibil pentru a fi achiziţionat în mod real,
pieţele pre-test presupun o fază incipientă în care produsul este în fază de prototip, nu a fost lansat
în mod real pe nici o piaţă şi este posibil chiar ca produsul să nu aibă încă o denumire şi un ambalaj
final în vederea comercializării.
Modelele care generează previziuni privind volumul vânzărilor sau cota de piaţă a unui
produs înainte ca acesta să fie testat pe piaţă se bazează în mare măsură pe intenţiile sau preferinţele
exprimate de potenţialii consumatori. Un eşantion selectat din potenţialii consumatori sunt
confruntaţi cu produsul aflat în fază de prototip într-un spaţiu special amenajat. Consumatorii sunt
chestionaţi cu privire la propriile lor intenţii de a cumpăra produsul respectiv dar şi în ceea ce
priveşte opinia acestora faţă de anumite caracteristici ale produslui. Consumatorii interesaţi sunt
încurajaţi să testeze produsul respectiv sau le este oferit produsul pentru a fi testat ulterior, la
domiciliu. După o anumită perioadă de timp optimă (timp mediu estimat între achiziţii successive)
consumatorii chestionaţi sunt contactaţi din nou, de obicei telefonic, pentru a se obţine informaţii
privind gradul de satisfacţie al acestora în urma utilizării produsului dar şi privind noile intenţii ale
consumatorilor faţă de produsul respectiv. Uneori produsul le este oferit consumatorilor de mai
multe ori.
97
O altă categorie de modele face apel la analogia dintre produse. Foarte multe companii
specializate pe cercetări de marketing (BASES, Novaction ets.) crează baze de date cu informaţii
referitoare la mii de produse lansate. Caracteristicile (reclamă, poziţionare, distribuţie etc.)
produsului care urmează a fi lansat sunt comparate cu caracteristicile produselor lansate anterior din
categoria respectivă. Legătura dintre performanţa produsului şi caracteristicile sale este formalizată
prin funcţii de mai mulţi parametrii. Prametrii estimaţi pe diferite categorii de produse lansate
anterior sunt utilizaţi pentru a previziona performanţa noilor produse.
În cele ce urmează vor fi prezentate foarte succint etapele esenţiale ale modelului
ASSESSOR
1
(Urban, Silk 1978) aflat în prezent în proprietatea companiei M/A/R/C (Marketing and
Research Counselors). În anul 1972 Glen L. Urban
2
a fost contactat de un reprezentat al companiei
Gillette şi care i-a cerut dezvoltarea unei metode de previziune pentru noile sale produse a cărei cost
de implementare să nu depăşească 25000 USD şi a cărei durată de implementare să nu depăşească 3
luni. Pentru realizarea proiectului de cercetare a fost oferită suma de 40.000 USD universităţii MIT
prin care s-a derulat contractul de cercetare. Metoda a fost realizată împreună cu Alvin Silk
3
şi fost
dată publicităţii abia în 1978. Metoda a fost utilizată o perioadă în cadrul companiei Management
Decision Systems care a fost preluată de Information Resources Inc., pentru ca în present să fie
utilizată de M/A/R/C, companie deţinută de grupul Omnicom.
Etapele acestui model prin care se estimează cota de piaţă a unui nou produs ce urmează a
fi lansat pe piaţă sunt:
1) Potenţiali consumatori (subiecţi) din segmentul de piaţă sunt interceptaţi în timp ce
fac cumpărături, cei disponibili sunt conduşi într-un spaţiu special amenajat unde li
se administrează un chestionar iniţial în vederea identificării setului de produse
familiar (setul de produse pe care o persoană le are în vedere atunci când face o
alegere).
2) Subiecţilor li se administrează un al doilea chestionar (care este adaptat în funcţie de
răspunsurile la primul chestionar adică în funcţie de produsele cu care subiectul este
familiar). Produsele sunt grupate în perechi de câte 2 iar subiectul trebuie să aloce
11 puncte între cele 2 produse ale fiecarei perechi. În funcţie de numărul de puncte
alocat fiecare produs va primi un scor ) ( j V .
3) Într-un magazin fictiv subiecţior li se oferă ocazia să facă cumpărături gratuit până
la o anumită limită peste care trebuie să plătească. Subiecţilor care nu cumpără din
proprie iniţiativă noul produs acesta le este oferit gratuit.
4) Probabilitatea ca un consumator să cumpere produsul j este exprimată în funcţie de
scorul obţinut pentru produsul j prin următoarea relaţie:=
=
m
j
j V
j V
j P
1
) (
) (
) (
β
β


m - numărul de produse aflat în setul de produse familiar fiecărui respondent
) ( j V - scorul obţinut de produsul j
P(j) – probabilitatea ca un consumator să cumpere produsul j (procentul de
cumpărători care cumpără produsul j)

1
Trebuie menţionat faptul că procedura este prezentată doar parţial şi în mod simplificat estimările reale
implicând şi alte proceduri suplimentare
2
Profesor de management, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3
Profesor Emerit de Administrare a Afacerilor, Harvard Business School
98
Rolul acestei etape este estimarea parametrului β . Preferinţele consumatorilor sunt
cunoscute în etapa 2) iar procentul de cumpărători în etapa 3) problema care rămâne
fiind în ce măsură preferinţele exprimate ale cumpărătorilor reprezintă un bun
predictor pentru procentul efectiv de achiziţii. Parametrul β face legătura dintre
preferinţele consumatorilor (exprimate prin punctele acordate de subiecţi fiecărui
produs - scoruri) şi procentul de cumpărători (probabilitatea ca un anumit produs să
fie cumpărat) acţionând ca un corector pentru o posibilă subevaluare sau o
supraevaluare făcută de consumatori în chestionar.
5) După o perioadă de timp subiecţii sunt contactaţi din nou iar cei care între timp au
încercat noul produs sunt supuşi din nou unui interviu. Chestionarul este similar
celui din etapa 2) cu diferenţa că subiecţii trebuie să acorde puncte şi noului produs
pe care au avut deja ocazia să-l încerce.
6) Cu ajutorul parametrului β estimat în etapa 4) se previzionează probabilitatea cu
care un cumpărător va achiziţiona noul produs i.=
+
=
m
j
j V i V
i V
i P
1
) (
~
) (
) (
~
) (
~
β β
β

) (
~
i P - probabilitatea ca un consumator să cumpere noul produs i
) (
~
j V - scorul obţinut de produsul j din setul de produse familiare după ce a
fost
încercat şi noul produs i
) (i V - scorul obţinut de noul produs i
În această etapă se porneşte de la ipoteza că parametrul β este aproximativ acelaşi şi
pentru noul produs i
7) Cota de piaţă previzionată pentru noul produs i este calculată după formula:
) (
~
) ( ) (
ˆ
i P i E i M =
) (
ˆ
i M - cota de piaţă estimată pentru noul produs i care urmează a fi lansat
) (i E - proporţia consumatorilor care vor include bunul i în setul de produse
familiare
Se observă că probabilitatea ) (
~
i P a fost calculată pornind de la scoruri acordate unor
produse cu care cumpărătorii potenţiali sunt familiarizaţi adică fie au auzit de ele fie
le-au încercat. Prin urmare probabilitatea ) (
~
i P este de fapt probabilitatea ca un
consumator să cumpere noul produs i dacă cunoaşte acest produs. Prin urmare este
necesară estimarea lui ) (i E care se realizează în principal în funcţie de impactul
promovării produsului (chestionare prin care se verifică în ce măsură consumatorii
cunosc un produs, îşi amintesc reclama produsului etc.).
În urma previziunilor făcute cu modele specifice fazei de pre-test se poate lua decizia de a
renunţa la produs, de a introduce produsul într-o piaţă test sau de a lansa produsul la scară
naţională.

99
8 Previziuni privind cota de piaţă
Într-un sistem competitiv de marketing pentru bunuri de consum existente pe piaţă
companiile pot desfăşura activităţi de marketing orientate către consumator sau activităţi de
marketing orientate către distribuţie.
Acrivităţi le de marketing orientate către consumator sunt adresate direct acestuia şi privesc
calitatea produsului, ambalarea, varietatea sortimentelor, nivelul preţului, publicitate, promoţii etc.
Marketingul orientat către consumator se foloseşte în cazul bunurilor cu un brand bine diferenţiat.
Activităţile de marketing orientate către distribuţie se referă la activitatea personalului direct
implicat în vânzări, poziţionarea pe raft a bunurilor, reduceri de preţ, reduceri de preţ legate de
cantitate, negocierea altor condiţii favorabile cu distribuitorii etc. Aceste tehnici de marketing se
folosesc pentru produse care nu au un brand bine diferenţiat (Ex. Un cumpărător nu va căuta o
anumită marcă de şerveţele ci le va lua pe cele care sunt la îndemănă, adică bine poziţionate, sau
eventual pe cele mai ieftine)
Un al treilea set de factori care influenţează vânzările conţine elemente legate de variaţia
sezonieră, modificările demografice, veniturile populaţiei, cultură şi stil de viaţă, dezvoltare
tehnologică etc. În timp ce variabilele specifice activităţilor de marketing orientate către consumator
sau distribuţie influenţează cota de piaţă a unui produs, ultimul set de variabile influenţează
volumul vânzărilor în ansamblu, expansiunea sau contracţia acestora per global.
În domeniul previziunilor de marketing au fost folosite diferite metode de previziune a cotei
de piaţă pornind de la variabilele mai sus amintite care au un impact semnificativ asupra cotei de
piaţă. Frecvent utlizate sunt metode generale de previziune cum ar fi regresia multiplă şi reţelele
neuronale care permit introducerea diferitelor variabille independente.
Pe lângă metodelele generale de previziune un model specific de previziune a cotelelor de
piaţă este modelul de atracţie:


∑ ∏

= =
=
=
m
j
n
k
u b
kjt
b
n
k
u b
kjt
b
jt
jt kj j
jt kj oj
e x e
e x e
c
1 1
1
) (
) (
0jt
c - cota de piaţă a produslui j la momentul t
hjt
x - factorul de influenţă k al produsului j la momentul t
oj
b - termen liber pentru bunul j
kj
b - parametrul factorului de influenţă k al bunului j
jt
u - eroarea de estimare a bunului j la momentul t
n – numărul factorilor de influenţă
m – numărul de bunuri

Acest model porneşte de la premisa că cota de piaţă a unui produs se poate calcula ca
raport dintre efortul de marketing pentru acel produs şi efortul de marketing al tuturor
produselor de pe piaţă ( ± o eroare de estimare).
100
Acest model are dezavantajul că efortul de marketing privind produsele concurente este
greu de estimat pentru perioada aferentă orizontului de previziune, acţiunile concurenţilor pe piaţă
fiind mai dificil de prognozat.

101
9 Anticparea crizelor valutare

Literatura economică distinge trei tipuri fundamentale de crize financiare: crize valutare,
bancare şi de datorie externă. În practică nu există însă forme pure de crize ci mai degrabă un
amestec de elemnte specifice celor trei tipuri principale de criză. Un concept teoretic prin care se
încercă surprinderea diversităţii în acest sens îl reprezintă conceptual de crizele gemene (twin
crises) – crizele valutare şi ale sectorului bancar
Prevenirea crizelor valutare a început să prezinte un interes sporit în special în ultimul
deceniu al secolului trecut în urma crizelor înregistrate în cadrul Sistemului Monetar European
(1992), pe continentul American în Mexic (1994), Argentina (2001), în ţările din sud-estul Asiei,
precum Thailanda, Malaiezia, Indonezia, Filipine şi Coreea de Sud (1997) sau în Rusia (1998).
O definiţie clară şi precisă a crizelor valutare este dificilă în contextul menţionat anterior. O
definiţie aproximativă ar fi reprezentată de pierderea încrederii în moneda naţională, exprimată
printr-o cerere sporită de schimbare a monedei autohtone cu o monedă străină, aceasta ducând fie la
devalorizarea/deprecierea puternică a monedei naţionale, fie la diminuarea rezervelor valutare.
Din punct de vedere tehnic o criză valutară poate fi definită prin utilizarea unui indicator de
presiune a pieţei valuatere EMP
1
:

unde
2
σ reprezintă variaţia ca măsură a volatilităţii pentru cursului de schimb, rata dobânzii şi
respectiv rezervelor internaţionale. Variabilele sunt ponderate astfel cu inversul volatilităţii, cu cât o
variabilă este mai volatilă cu atât ponderea sa este mai mică.
Motivaţia definirii în acest mod a indicatorului de presiune este aceea că în cazul unui atac
valutar (o cumpărare masivă de valută în defavoarea monedei naţionale) autoritatea monetară are
două opţiuni: fie încearcă menţinerea cursului (e), situţie specifică regimurilor valutare fixe, prin
diminuarea rezervelor (res) şi/sau creşterea ratei dobânzii (r), fie lasă cursul cursul liber şi atunci
moneda se devalorizează puternic.
Indicatorul de criză
t i
CC
,
(currency crisis) pentru perioada t şi ţara i este un indicator binar
care ia valoarea 1 dacă este periodă de criză sau valoarea 0 dacă nu este perioadă de criză.
Indicatorul de criză poate fi definit după cum urmează:


Cu alte cuvinte este considerată perioadă de criză dacă indicatorul de presiune a pieţei
valutare depăşeşte două deviaţii standard faţă de media calculată pe o anumită perioadă.
În general o criză valutară este definită prin unul sau mai multe din cele trei elemente: curs,
dobândă sau rezerve însă definiţia exactă poate fi destul de diferită în funcţie de instituţia care
realizează anticipaţiile. Astfel situaţia în care
t i
CC
,
ia valoare 1 poate fi destul de diversă. De
exemplu banca de invetiţii Goldman Sachs, în modelul GS-WATCH, defineşte o criză valutară ca o

1
BNR, Caiete de studii nr.16, Sisteme de avertizare timpurie a crizelor valutare, Martie 2006
102
creştere a mediei ponderate între modificarea cursului valutar şi a rezervelor, pe o periodă de trei
luni, peste o anumită limită specifică fiecărei ţări. Credit Suisse First Boston, în cadrul modelului
EMRI (Emerging Markets Risk Indicator), defineşte o criză valutară ca o devalorizare a modedei
naţionale de peste 5% şi mai mare decât dublul devalorizării din luna precedentă. Deutsche Bank, în
modelul DB-Alarm Clock, consideră că o criză este prezentă la o devalorizare a modedei naţionale
de peste 10% şi o creştere a ratei dobânzii de peste 25%.
La fel ca şi definirea crizei valutare, modelele prin care se relizează previziunea efectivă
diferă în funcţie de cine le realizează şi obiectivele avute în vedere. Spre deosebire de băncile
naţionale sau FMI a căror obiectiv este în primul rând stabilitatea mediului financir, obiectivul
diferitelor bănci de investiţii este realizarea profiturilor în urma speculării fluctuaţiilor valutare.
Începând cu anul 1999 FMI monitorizeză diferite modele, atât proprii cât şi modele provenite din
mediul privat, pentru a realiza o evaluare sistematică în ceea ce priveşte succesul. acestora.
Relizarea unor metode adecvate pentru anticiparea crizei valutare nu este deloc simplă fapt arătat
de abandonarea unor modele în mediul fianaciar după încercări succesive lipsite de rezultale
aşteptate. De exemplu Lehman Brothers a abandonat propriul său model denumit “Currency Jump
Probability Model” iar JPMorgan şi-a abandonat modelul “Event Risk Indicator”.
Un punct comun multor modele (GS-WATCH, DB-Alarm Clock, EMRI etc.), din punct de
vedere tehnic, este utilizarea funcţiilor de tip logit sau logit multinominale. Conform unui model
logit probabilitatea de apariţie a crizei valutare în perioada următoare (orizont de previziune)
condiţionată de variabilele explicative
k
x este definită astfel:

) (
,
1
1
) / 1 (
x F
k t i
e
x CC P

+
= =


Unde F(x) este o regresie multiplă de forma:
k k
x b x b a x F + + + = .. ) (
1 1


Cu cât valorare lui F(x) este mai mare cu atât probabilitatea de apariţie a crizei este mai
mare. F(x) poate fi interpretat ca un indicator agregat al variabilelor explicative. Semnul
parametrilor
k
b poate fi pozitiv în situaţia în care o creşterea a variabilei explicative determină o
creştere a probabilităţii de apariţie a crizei în orizontul stabilit sau negativ în cazul unei relaţii
inverse.

103
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
F(x)
P(CC=1/x)Orizontul de previziune diferă în general de la 2 ani, pentru modele realizate de FMI, până
la l-3 luni, pentru modelele din mediul privat. Pentru ca să fie prognozată o criză pe orizontul ales se
impune ca probabiliatea apariţiei unei crize să fie peste un anumit prag, să zicem 0,8. Alegerea
pragului de probabilitate precum şi a lungimii orizontului de previziune optim fac obiectul unor
proceduri de optimizare complexe şi depind foarte mult de obiectivele urmărite. Parametrii
k
b fac
la rândul lor obiectul unor proceduri de optimizare.
O altă diferenţă esenţială între modelele utilizate constă în alegerea variabilelor explicative
k
x incluse în model. În tabelul următor sunt prezentate cele mai utilizate variabile.:

Variabila explicativă Efectul asupra
prob.
de apariţie a crizei
(semnul lui
k
b )
Multiplicatorul monetar(M2/Masa monetară de bază) pozitv
M2/Rezerve pozitiv
M1 pozitiv
Nivelul rezervelor negativ
Nivelul depozitelor bancare negativ
Creditul intern/PIB pozitiv
Volumul creditelor/volumul depozitelor pozitiv
Exporturi negativ
Importuri pozitiv
Indicele raportului de schimb net negativ
Rata reală de schimb negativ
Supra-aprecirea monedei naţionale pozitiv
Creditul extern pozitiv
Creditul extern pe termen scurt pozitiv
Ieşirile de capital pozitiv
Diferenţialul ratelor reale ale dobânzilor între ţări pozitiv
Ratele reale ale dobânzilor în exterior pozitiv
104
Nivelul producţiei negativ
Indici bursieri negativ
Indictori de contagiune* pozitiv
Evenimente politice sau economic-e (gen an electoral, liberalizare de cont
current etc.), care favorizează criza, cuantificate ca variabile binare
pozitiv
Preţul petrolului pozitiv


*Contagiune
ij
=
) (
i
di
d
d
dj
F
F
F
F
×


dj
F
- volumul creditelor acordate de ţara d ţării j
di
F
- volumul creditelor acordate de ţara d ţării i
d
F
- totalul creditelor acordate de ţara d
i
F
- totalul creditelor atrase de ţara i

Dacă ţara j este afectată de criză atunci cu cât ponderea creditelor acordate lui j de către d în totalul creditelor
acordate de d este mai mare şi cu cât ponderea creditelor acordate lui i de către d în total credite atrase de i este
mai mare cu atât etse mai probabilă transmiterea crizei către ţara i prin intermediul ţării d. Ţara d, fiind creditor
comun, dacă este puternic expusă faţă de j, cu probleme financire, va restrânge fondurile şi din i, iar i va fi cu
atât mai afectată cu cât depine mai mult de d.

Se urmăreşte în general utilizarea unui număr cât mai restrâns de indicatori astfel încât
utilizarea modelului să fie cât mai eficientă. În general se utilizeză un număr de aprox. 8 variabile
care să acopere principalele dimensiuni: aprecierea exagerată anterioară a monedei, masa monetară,
nivelul rezervelor, evenimente majore, performanţa economiei, datoria externă, balanţa de plăţi şi
indicatori de contagiune.
Trebuie precizat că există diferite modalităţi practicate pentru cuantificarea anumitor
variabile, de exemplu modelul EMRI (Credit Suisse) utilizează ca şi indicator de contagiune, pur şi
simplu numărul de ţări din regiune care au trecut printr-o criză în perioada recentă.10510 Planificare şi previziune colaborative în sisteme
dinamice de afaceri

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) este o practică adoptată de
marile corporaţii, aflate într-o relaţie de tip furnizor-client, care presupune colaborarea acestora
printr-un proces continuu de schimb al informaţiilor în ceea ce priveşte previziunea, planificarea,
aprovizionarea şi alocarea resurselor având ca obiectiv satisfacerea optimă a cererii. De exemplu un
producător de componente auto va avea acces, în mod continuu, la previziunile privind vânzările de
autoturisme realizate de producătorul final cu scopul de a face o planificare optimă a producţiei şi a
aprovizionării. Producătorul final de autoturisme va face la rândul său previziunea cererii în
colaborarea cu dealerii (distribuitorii) de autoturisme.
Acţiunea CPFR a fost iniţiată în anul 1995 de lanţul comercial Wall-Mart
1
şi de compania de
software şi consultanţă Benchmarking Partners la carea s-au alăturat şi alte companii de soluţii IT
integrate: IBM, SAP, i2 Technologies
2
şi Manugistics
3
. Compania farmaceutică Warner-Lamber
(acum parte a Pfitzer), în calitate de furnizor al Wall-Mart, a fost cea în care s-a implementat prima
acţiune pilot pentru studierea avantajelor acestei practici. Rezultatele studiului pilot au fost
prezentate asociaţiei comerţului inter-industriei VICS (Voluntary Interindustry Commerce
Solutions Association) care a continuat promovarea şi dezvoltarea acestei practici prin elaborarea
unor recomandări şi standarde internaţonale privind implementarea sa. De la elaborarea
recomandărilor de către VICS în 1998 şi până în prezent peste 300 de mari companii au adopat
sistemul CPFR.


Etapele implemetării unui sistem CPFR

Cele nouă etape de implementare ale unui sitem CPFR, descrise mai jos, sunt în
conformitate cu recomandările publicate de VICS şi se referă în specia la relaţia producător-
distribuitor. Aceste etape pot fi împărţite în 3 faze diferite:

Faza I - Planificare

1. Relizarea unui acord cadru între companiile implicate. Prin accest accord companiile
partenere ajung la o înţelegere privind necesităţile comune de previziune, principiile care vor sta la
baza colaborării, asumarea unor standarde de calitate, angajamente de confidenţialitate, tipul
informaţiilor care vor fi schimbate şi nu în ultimul rand detaliile practice ale procesului de
colaborare. Toate aceste elemente ale acodului sunt concretizate într-un document oficial.
2. Crearea unui plan de afaceri comun. Această etapă presupune schimbul de informaţii între
companii privin strategiile şi tacticile adoptate de fiecare companie în vederea adoptăriii unor

1
Wall-Mart a ocupat primul loc în clasamentul Fortune 500 cu un nivel al veniturilor pe anul 2007 situat peste 378
mld. $, profit carea depăşit 12 mld. $ şi având mai mult de 2 milioane de angajaţi fiind considerată cea mai mare
companie din lume.
2
În anul 2008 i2 Technologies a fost achizitionată de JDA Software Group
3
În anul 2006 Manugistics a fost achizitionată de JDA Software Group
106
strategii şi tactici comune asupra produselor care vor face obiectul colaborării, asupra evenimentelor
promoţionale, nivelul practicat al preţurilor, timpii de aprovizionare, stocurile de siguranţă etc.

Faza a II-a – Previziune

3. Previziunea vânzărilor. Previziunea vânzărilor reprezintă momentul central al sistemuui
CPFR. Se porneşte de la principiul conform căruia producătorul şi distribuitorul au o viziune diferită
asupra vânzărilor iar împărtăşirea acestora conduce la o creştere a eficienţei în procesul de
previziune. Distribuitorul are un contact mai bun cu consumatorul final cunoscând mai bine
comportamentul acestuia şi deţine de asemenea informaţii legate de acţiunile altor producători şi
planurile promoţionale ale acestora. Producătorul în schimb are o cunoştere mai bună asupra cererii
globale pentru produsul respectiv primind semnale de la mai mulţi distribuitori dar are şi o
cunoştere mai bună a produsului din punctual de vederea al detaliilor tehnice faţă de cele
concurente.
Datele istorice înregistrate pentru vânzări sunt folosite în previziunea propriuzisă. Se poate
porni de la diferite tipuri de date: date obţinute de la punctele de vânzare cu amănuntul către
consumatorul final, date provenite de la centrele de distribuţie sau datele care reprezintă livrările
producătorului către distribuitor. Se analizează de asemenea impactul pe care diferite evenimente
trecute l-au avut asupra vânzărilor (ex.: o reducere de 10% a preţului poate conduce la o creştere de
15% a vânzărilor) factorii de influenţă identificaţi fiind utilizaţi în procesul de previziune. Este
foarte importantă stabilirea unui calendar comun privind: promoţii, deschiderea sau închiderea unor
magazine, introducerea unor noi produse etc. Previziunile sunt făcute în general de către un partener
transmise apoi celuilalt partener urmând apoi un process de colaborare privind ajustarea acestora cu
scopul de a realiza un consens.
4. Identificarea excepţiilor în previziunea vânzărilor. Excepţiile sunt acele evenimente care
fac ca procesul de previziune să se abată de la evoluţia sa aşteptată, evenimente care necesită astfel
o atenţie suplimentară. Excepţiile pot fi identificate în fucnţie de anumite criterii care sunt de comun
acord stabilite. Lista criteriilor şi pragurile de generare a semnalelor sunt adoptate de comun
accord. De exemplu un criteriu poate fi ca eroare de previziune să se menţină în plaja de +6% sau ca
nivelul stocurilor să nu scadă sub un anumit nivel sau ca vănzările să nu scadă sub 8% din nivelul
înregistrat în săptămâna anterioră etc. Atunci când un astfel de criteriu nu este satisfăcut este
generat un semnal care arată că procesul a luat o evoluţie neaşteptată.
5. Găsirea unor soluţii commune privind excepţiile în previzionarea vânzărilor. În funcţie
de gravitatea lor excepţiilor generează un anumit tip de colaborare în vederea găsirii unor soluţii
care sunt de complexitate variabilă de la simple e-mail-uri până la şedinţe, video-conferinţe etc.
6. Previzionarea comenzilor viitoare. Pornind de la vânzările previzionate şi de la politica de
stocuri descrisă în planul de afaceri comun se realizează o estimare privind cantitatea comandată.
Aceste estimări permit producătorului să realizeze o planificare a producţiei şi îi oferă
distribuitorului garanţia că comanda sa va fi satisfăcută la timp. Estimărea comenzilor viitoare este
subordonată deasemenea principiului de realizare prin consens.
7. Identificarea excepţiilor pentru comenzile previzionate. Idem 4
8. Găsirea unor soluţii commune privind excepţiile în previzionarea comenzilor. Idem 5

Faza a III-a - Execuţie

9. Generarea comenzilor. La intervale de timp stabilite în prealabil comenzile estimate se vor
transforma în comenzi ferme.


107
Studiu de caz. Metro – P&G

Practicarea sistemuui CPFR a fost adoptată în relaţia dintre Metro şi Procter&Gamble în
urma unei întâlniri a reprezentanţilor ambele companii care a avut loc în Dusseldorf în 15
decembrie 2000. Cu ocazia acestei întâlniri a fost formată o echipa multifuncţională care a analizat
diferite aspecte ale procesului de aprovizionare, logistică şi planificare a vânzărilor în ceea ce
priveşte eficienţa acestora. Implementarea propriuzisă a sistemului CPFR a fost începută în vara
anului 2001 şi este obiectul unui proces continuu de îmbunătăţire. Iniţial colaborarea a cumprins 53
de magazine Metro Cash & Carry , un centru de distribuţie Metro şi a vizat procesul de
aprovizionare şi vânzare pentru 27 de produse P&G . În 2002 colaborarea cuprindea deja peste 130
de produse P&G plus produsele altor 10 furnizori ai Metro.
Printre principalele obiective ale implementării sistemului CPFR, declarate de cele două
companii, se numără: creşterea vănzărilor prin eliminarea sistuaţiei de epuizare a stocurilor de
produse, diminuarea costurilor prin optimizarea stocurilor (evitarea situaţie de a avea stocuri peste
nivelul necesar) şi, în general, o mai bună satisfacere a cererii consumatorilor.
Din punct de vedere tehnic colaborarea şi schimbul de informaţii au fost realizate cu ajutorul
soluţiilor IT oferite de companiile GNX
1
şi Manugistics. Înainte de implementarea soluţiilor IT
anterior amintite Metro şi P&G au fost implicate într-un proces de colaborare însă mult mai
rudimentar.
Aflându-se în relaţie de producător-distribuitor o previziune greşită reprezintă o pierdere
pentru ambele companii. De exemplu dacă previziunea este realizată la un nivel prea scăzut şi stocul
de marfă se epuizează prea repede un cumpărător care nu găseşte produsele dorite în Metro va alege
un alt supermarket ceea ce poate să insemne pierderea unor clienţi pentru Metro iar pentru P&G
vânzări sub potenţial. De aceea colaboraraea dintre cele două companii în ceea ce priveşte
previzionarea vânzărilor şi planificarea activităţii promoţionale reprezintă un proces continuu. În
fiecare săptămână se realizează o previziune a vânzărilor atât de către P&G cât şi de către Metro pe
un orizont de 8 săptămâni. Previziunile sunt introduse în sistem astfel încât responsabili ai ambelor
companii pot să vadă în acelaşi timp toate datele previzionale. Dacă diferenţa dintre cele două
previziuni este semnificativă (depăşeşte o marja agreată de ambele părţi) se declanşează un proces
de ajustare la care participă reprezentanţii ambelor companii cu scopul de a ajunge la un consens.
Prin urmare pe baza vânzărilor istorice înregistrate în sistem se realizează o previziune comună
agreată de ambele companii. Vânzările supuse acţiunilor promoţionale sunt previzionate de către
P&G cu 12 săptămâni înainte ca acţiunea să aibă loc. În termen de o lună, de la previziunea P&G,
Metro va genera de asemenea o previziune pentru evenimentul planificat umănd de asemena un
proces de confruntare şi ajustare pentru diferentele semnificative. Pe baza previziunilor sunt plasate
comenzi pentru formarea stocurilor de produse. Vânzările fiecărui produs sunt încărcate în sistem
zilnic şi sunt comparate cu nivelele previzionate. Monitorizarea zilnică a vânzărilor permite
depistarea rapidă a problemelor cauzate de previziunile eronate în special cauzate de subevaluarea
nivelului vânărilor. Dacă vânzările sunt mai mari decât valorile previzionate, pornind de la
observarea zilnică, se poate acţiona promt la suplimentarea stocurilor pentru anumite produse.
Compania Metro se afla pe locul 56 în topul primelor companii din lume ca nivel al
veniturilor (Fortune 500) cu un nivel al veniturilor înregistrate pentru anul 2007 de peste 90 mld. $,

1
Prin fuziunea dintre GlobalNetXchange (GNX) şi WorldWide Retail Exchange (WWRE) în 2005 s-a format compania
Agentrics, LLC
108
profit de 1,12 mld.$ şi 242.378 angajaţi. Compania Procter & Gamble se află pe locul 79 în acelaşi
clasament cu venituri de 76,49 mld.$, profit de 10,34 mld.$ şi 138.000 de angajaţi.


109
11 Programe software utilizate în activitatea de previziune


Datorită faptului că o mare parte din metodele de previziune sunt metode cantitative care fac
în ‚ mod intensiv apel la tehnica de calcul paralel cu dezvoltarea motodologică în domeniu au fost
dezvoltate foarte multe aplicaţii informatice ca instrumente deosebit de utile practicaţilor în
domeniu.
Cu toate că varietatea aplicaţilor software în domeniu este foarte bogată şi dificil de surprins
acestea pot fi clasificate după cîteva criterii esenţiale.
Un prim criteriu de clasificare este natura companiei producătoare a cărei orientare îşi lasă
puternic amprenta supra produselor software realizate. Astfel putem distinge între programe de
previziune produse de:

A. Companii specializate pe aplicaţii de previziune. În această categorie putem aminti
programul ForecastPro realizat de compania Business Forecast Systems, Inc., şi programul
Autobox realizat de către Automatic Forecasting Systems
B. Companii cu un cadru mai larg de specilizare care realizează şi programe generale de analiză
cantitativă pe lângă aplicaţii speficifice de previziune. De exemplu compania SPSS
realizează programul Clementine specializat pe analiză predictivă pe lângă alte aplicaţii de
uz general. Alte exemple sunt compania SAS, StatSoft, Quantitative Micro Software etc.
C. Companii specializate pe soluţii IT integrate (sisteme ERP, CRM, SCM etc.). De exemplu
Compania SAP care este cel mai mare producător de sisteme ERP din lume oferă module
specifice de previziune cum ar fi modulul SAP® Forecasting andReplenishment destinată
firmelor de retail şi modulul SAP® APO (Advanced Planning and Optimization) pentru
previzionarea cererii. Copania Oracle, aflată pe locul doi ca soluţii ERP, oferă aplicaţia
Crystal
D. Companii care oferă produse software generale. Pe lângă alte produse compania Microsoft,
de exemplu, oferă sisteme ERP ca Microsoft Dynamics, oferă programe specifice de
previziune cum ar fi Microsoft Forecaster, şi nu în ultimul rând, oferă programe utilitare, de
uz general, cum ar fi Microsoft Office Excel. Folosit de către companii pentru diferite
aplicaţii printre care se numără efectuarea bugetelor, raportare, planificare etc. Excel este
desosebit de util, în special pentru firme mici care nu îşi permit achiziţionarea unor
programe mai costisitoare pentru procesul de previziune. Realizarea previziunilor cu
programe de tip foi de calcul, aşa cum este Excel, este mai dificilă datorită lipsei
automatizării ceea ce presupune o mai bună cunoaştere a metodologie de previziune dar şi
cunoştinţe suplimentare de operare şi programare (VBA) atunci când este cazul.

s
Un al doilea criteriu de clasifcare al aplicaţiilor software în domeniul previziunii este gradul
de automatizare al procesului de previziune prin aceasta înţelegând măura în care utilizatorul
trebuie să intervină în derularea procedurii de selecţie a metodei, de estimare şi testare a
parametrilor. Din acest punct devedere putem distinge între:
• Aplicaţii software manuale a căror utilizare necesită cea mai mare implicare din
partea utilizatorului. Pentru a folosi aplicaţiile din acestă categorie sunt necesare
cunoştinţe metodologice solide.
• Aplicaţii software semiautomatizate. Aceste aplicaţii pot fi folosite în mod
automatizat dar permit şi intervenţia utilizatorului atunci când acesta o consideră
oportună.
110
• Aplicaţii software automatizate care au facilităţi complexe de selecţie a modedelor
optime astfel încât intervenţia utilizatorului este minimă.
Aplicaţiile software mai pot fi diferenţiate în funcţie de metodele pe care se bazează. În
Tabelul următor este prezentată în mod sintetic metodologia pe care se bazează cele mai cunoscute
programe de previziune.

111

Nivelare
exponenţială
Metode de
descompunere
Box-
Jenkins
(ARIMA)
Modele
econometrice
Funcţii
de
tendinţă
Reţele
Neuronale
şi/sau
Algoritmi
genetici
@Risk; StatTools;
Evolver; NeuralToos
Palisade
Corporation
x x x x
Synapse Peltarion x
NeuroIntelligence;
Tradecision;
Forcaster XL
Alyuda Research x
AUTOBOX
Automatic
Forecasting
Systems
x x x x x
Crystal Ball Oracle x x x x
Forecast Pro
Business Forecast
Systems, Inc.
x x x x x
ForecastX John Galt Solutions x x x x x x
iData MJC2 Limited x x x x x
Minitab 15
Statistical Software
Minitab Inc. x x x x
OpenForecast stevengould.org x x x
PEERForecaster Delphus, Inc. x x x
PSI Planner for
Windows
Logistics Planning
Associates, LLC
x x x
Eviews
Quantitative Micro
Software
x x x x
RoadMap
RoadMap
Technologies
x x x x
SAS Forecast Server SAS Institute x x x x x
SCA Statistical
System
Scientific
Computing
Associates Corp.
x x x x x
SmartForecasts Smart Software x x x x
Smoothie Demand Works Co. x x x x
STATGRAPHICS
StatPoint
Technologies, Inc.
x x x x x x
SYSTAT v12
Systat Software,
Inc.
x x x x x
STATISTICA StatSoft Inc. x x x x x x
SPSS; Clementine SPSS Inc. x x x x x x
TimeTrends
Forecasting System
ALT-C Systems
Inc.
x x x
Vanguard System Vanguard Software x x x
Denumirea
programului
Compnia
producătoare
Metode disponibile

112
Oracle CrystaBall


În continuare este prezetată o scurtă demonstraţie în ceea ce priveşte utilizarea programului
Oracle CrystaBall. Acest program permite ralizarea unor aplicaţii de optimizare, simulare şi
previziune utilizând foile de calcul Excel. Practic după ce Oracle CB este instalat pe un PC la
deschiderea Microsoft Office Excel va apărea un loading bar cu sigla programului CB arătând
astfel utilzatorului faptul că Excel este înzestrat cu facilităţi suplimentare. Deasemenea în bara de
meniuri Excel vor apărea câteva butoane de meniu suplimentare: Define, Run şi Analyse.
După apăsarea butonului CB Predictor din meniul Run se deschhide o fereastră cu mai
multe pagini aşa cum poate fi văzut în imaginile de mai jos.

113


Din pagina Data Attributes dacă există factori de influenţă se poate alege metoda regresiei
liniare cee ce implică şi selectarea variabilelor corespunzătoare. Dacă există fluctuaţii sezoniere
acest lucru trebuie specificat împreună cu lungimea ciclului sezonier.
114

Din pagina Method Gallery a ferestrei CB Predictor pot fi alese diferite metode de
extrapolare a seriilor de timp. Dacă sunt selectate mai multe metode programul va selecta şi va
recomanda utilizatorului metoda cea mai potrivită pentru datele existente. La apăsarea butonului
Advanced se deschide o nouă fereastră din care poate fi ales criteriul de selecţie pentru cea mai
potrivită metodă. Sunt disponibele trei criterii de selecţie: RMSE (Eroarea standard), MAD (Eroarea
medie absolută) şi MAPE (Eroarea procenduală medie absolută) aşa cum se poate vedea în figura
de mai jos. Criteriul ales în acest exemplu este RMSE.
În ceea ce priveşte rezultatele generate de Oracle CB, pe lângă previziunile
propriuzise, este creat un raport în care utilizatorul poate vedea un clasament al tuturor metodelor
care au fost incluse în procesul de selecţie şi o evaluare a acestora în funcţie de mai multe criterii.
Clasamentul metodelor este realizat în funcţie de criteriul ales în etapa prezentată anterior.
Previziunile sunt realizate în mod automat prin metoda care primeşte rangul 1 în clasamet.115


În imaginea de mai sus se poate observa că metoda recomandată de sistem ca fiind cea mai
potrivită este modelul aditiv Holt-Winters cu cea mai mică valoare a indicatorului RMSE.
Graficul previziunilor realizate prin modelul aditiv Holt-Winters este generat în mod
automat şi poate văzut în imaginea de mai jos.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful