You are on page 1of 2

TEHNIKI OPIS

PROGRAM: Objekat je projektovan kao slobodno-stojedi, spratnosti PRIZEMLJE+SPRAT. Objekat je namijenjen za parcele manjih povrina, a moe se primijeniti na ravnom terenu. Pored mogudnosti da je objekat slobodno-stojedi, postoji mogudnost i izgradnja objekata u nizu ili uklapanja u ved izgraenu sredinu.

DISPOZICIJA 1 FUNKCIJA: Objekat se postavlja na parceli prema urbanistiko-tehnikim uslovima iz urbanistike saglasnosti. Slobodan prostor oko objekta se ureuje zelenilom i ukrasnim ibljem. Prilaz objektu se izrauje betonom ugraenim preko ljunane podloge odgovarajude irine. Sa prilazne staze se dolazi na stepenini plonik. Preko stepeninog plonika se ulazi u radni prostor koji je povezan sa magacinom (skladite) garderobom i WC-om. U prizemlju objekta su predvieni sljededi sadraji: 1. 2. 3. 4. Radni prostor .............................. 42,90 m2 Magacin (skladite) ..................... 13,50 m2 Predprostor ................................ 80 m2 WC ............................................. 3,00 m2 62,20 m2

SVEGA UKUPNO:

KONSTRUKCIJA: Objekat je projektovan na armirano-betonskim stubovima dimenzija 20x20 cm i gredama kao nosivim konstruktivnim elementima. Vanjski zidovi se izrauju od ''SIPOREX'' blokova debljine d=20 cm zidanim u produnom cementnom malteru 1:3:9. Unutranji pregradni zidovi su od ''SIPOREX'' blokova debljine d=10 cm zidani u produnom cementnom malteru 1:3:9. Temelji objekta su trakasti, armirano-betonski izraeni od betona MB30 dimenzija prema statikom proraunu. Meuspratna stropna konstrukcija je AB ploa debljina d=12 cm izraena betonom MB30 u glatkoj oplati. Krovna konstrukcija je drvena izraena u sistemu dovodnog krova a nosiva greda armirano betonska. Krovni pokriva je ''Kanadska indra'' a nagib krovnih ploha 25. Odvod atmosferske vode rijeen je sistemom horizontalnih i vertikalnih olunih cijevi sa izlivom atmosferske vode slobodno na trotoar.

INSTALACIJE: Projektom su predviene instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacija u svemu prema projektu. Grijanje je TEA pedima, ventilacija preko VENTUS prozora

1. Skidanje humusa d=20 cm/m' Dokaznica mjera P= (7,2+2x1)x(10,2+2x1)=9,2x12,2=112,24 m2

2. iroki iskop /m3 Dokaznica mjera V1= 7,2X10,2X2=146,88 m3 V2= 7,2X2X0,5=7,2 m3 V3= 10,2x2x0,5=10,2 m3 Vi= 146,88+7,2+10,2=164,28 m3

3. Uski iskop/m3 Dokaznica mjera T1= 7,2x0,5x0,5x2=3,6 m3 T2= 6,1x0,5x0,5x2=3,05 m3 T3= 2,8x0,5x0,5=0,7 m3 Tui= T1+T2+T3= 3,6+3,05+0,7=7,35 m3