கட

, மத , ஜாதி, ராண , இதிகாச : இ

ெதா

வைர
சியான

வ வாக
அத

அ ைம ப

கைள

நிர தர
ஏ பா

பட

சா

திர ,

க ேவ

ேபா வ

ெப

டன .

ராண

தைல காக

ெதா

யம யாைத

,

டமா கி,

தாய தி

ெப

சா

தானாக

ேவ
தா


தி

தி

மா

நா க

. ப

. ெப

மண

இர

மணெம

அறிவ

திர தி

.

பைட,

ெச

ந ப

ைக கார களா

ெபயரா

ேதைவ

அவ க

ெசா

.

ெகா

பெத

கிேறா

த ,

ந ப

ேநர ,

ெபா

வ த

மானா

, வ ப சா

றா

ெப

,

க தா

ைகைய

ன ,

நிைல

ஜாதக ,

தம ற அ மிைய

இழிைவ

தா

ெகா

ஏ பா

ற ெபயேரா தா

வய

நி

.

ஜாதி

20

தேவ மா டா

அறிைவ

ெகா

ெதாழிைல

கான ெதாழி

அ ைமயா

அவ க

றாவதாக,

.

தைல காக ஆ

, ஜவன

.

கைள

யாம

பைடகைள

லாமா

ஜவன தி காக ஒ

ள ேவ

கா ய ,

ெப

சி தி க

ெபற ேவ

ேபாேத தன

மா டா
டாவ

. ப

தலாவ

ெகா

இ ப

த திர

றா

அறி

யாண , வ வாக

ெபற

அவ கைள

ேவ

கைள

அத காக

.

பவ றி

ெச ய ப டேத க

த திர

பைத

டா றிய

நிைலநி

ெப

மத,

.

ைற

டாவ

யா

அ ைமகளாக

ேல

பைழய

யாம

வேதயா

நா

,

தாய தி

இய கேமயா

இர

ஜவன

கைள

இ த

கைள

,

பய

ெப

அ ைமயா க

மன த

வலி

ெபயரா

வ தேதா ,

பாகமான

ெப

யாண ,

ெச ய ப டதா

மன த

ைப

வ த

நைடெப

ெப

ய இட

ந மிைடேய

நைடெப
நிக

க ேவ

பட ேவ

. ஆ

வைர

அ த

ெகா

ெப

அ ைம

வத காகேவயா

ேஜாசிய

.

பா

ைவ ப

,

.

,

,

பாைனைய அ

ெச ய ப டைவேய

அைத

எத காக

, ஓம

ஒழிய,

ெப

தாலி பய

வள

அைவ

ஜாதிைய
ெச

வ ததா

தவ

ப கிற

கா பா ற பட

தா

ஆர ப

மா டா

.

ட தி

னா

வா க

ேவா .

உ கா

இர

உ கா

ெகா

தா

ட தி

ேபா

அவ

ெத யா
கா

னா

வழ

நா

கட

நிைலதா

அரசா க

. எ

டந ப

ைக,

ைபய

அவ க

தா

காக

,

ஜாதி

, மத , ஜாதி,

நட

. பழைம,

கைள

14.5.1969

பா

டா

தன

12

வய

நா க

ெசா

தவ

ஆப

எவ

அறிவ


அவ க

. அறி

ஜாதி?

ெதாட

ேள

தேவ க

ைல.

வ ழா

. கா

கிர

ேபாரா

ெகா

கி

அவ க

கால தி

ெச

.

கா

இ த

உ ைம

ெதா

. நம

வர

உ கார

ேபாராடவ

டா

அதி

-தா

ைப

வா க

அவ க

யாம

என

அவ க

ேபா

உ ைம காக

லா

.

. 8 வ

ெகா

ைல

கைளேய

ேபா

ெவள ேயதா

கிறா க

மண தி

.

ேபா

பாைய

நா

சி தி க

தன
. அ

வா க

ைகய

தன .

வரவ

ப றி சி தி கேவ

நைடெப ற தி

ெப றா

ப யான கா ய

இவ ைறெய
நட

அ த த

ைவ க

காதி

மாக எ

ஜாதியாக

ேனற

ேக ப

ேவ

காரணமாக தா

ைவ காம

வா

தா வார தி

அவ கள

ைகெய

ம கைள

ேனா

. இத

லா

ேபா வா க

ராண , இதிகாச

பாைய

ேபா

இற தா

தவ ர,

பர பைரயாக

க டட தி

ன த மான

ேம

தாலி

கிய காரண , ஜாதியான

வள

இ த நிைலய

ேபா

தவ கள

யம யாைத இய க தா

ஆணவ

உய

தா

ெவள ேய

ைகெய

ெச தேத தவ ர, ேவ

கி

ஓைல

அவ க

ன ேப கிறா க , எ
'ைக ெகா

தா

, கணவ

.

ெச ய ப ட அ த த ெதாழிைல

ட தி

லி

ெப

சா

கிைடயா

.

பர பைர

வத காக ஏ பா

வத காக

நா

.

வத

ெகா

ட தி

. வா தியா

, அ த இட தி

,

தாய ைத

ேபாேத வ

.

பய

கா

ஏ பா

தா

தாய ேதா

ெபயைர அ

. இவ க

சிய

க க

த ப

அறி

எவ

இ த ச

வா க

. "மின

ேபாட ேவ
நட

மன த

அரசா

பைத

கா

பதா

பேதா ,

அவ க

ெம பராக இ

ேவ

தி

ஆனதா

ேனா

ெம

ைவ தா

ஜாதி?

வா

இ த

ெகா

வ தன.

என

வத

நிைல நி

ேவ

எத

பைத சி தி க ேவ

அ த த ஜாதி

பேதா , மன தன

ெச

பைத

த ப

, ஜாதியான

ஜாதி

ேவ

இைண க ப டதாேலேய

சா

, மன தைன மைடயனா

கைள அ ைம எ

ட சி

றாவதாக, ஜாதி நிைல நி

ெதாழிேலா

ேவ

ைல.
டன.


.

ஆ றிய உைர

Reference:

http://www.keetru.com/index.php/home/2009-10-06-14-56-53/2009-10-06-15-04-38/179-2009-0821-00-20-44.html

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.