Optički pojačavači Zbog slabljenja, singnal se prenosi na ograničenu daljinu.

Pojačavač sa vlaknima dopiranim erbijumom (EDFA) Pojačavači sa vlaknima dopiranim erbijumom su bili ključni za uspešan prenos DWDM signala na velike razdaljine. Erbijum je redak element koji pobuđen emituje svetlost na talasnoj du ini od !."# µm, a to je talasna du ina na kojoj je najmanje slabljenje i koja se koristi u DWDM$u. %lab signal ulazi u erbijumom dopirano vlakno u koje se uba&uju svetlost od '()nm ili !#()nm pomo*u lasera za upumpavanje. +va svetlost pobuđuje atome erbijuma kako bi oslobodili sakupljenu energiju kao dodatnu svetlost talasne du ine oko !"")nm. ,ako se ovaj pro&es nastavlja kroz vlakno signal postaje sve jači. +va stimulisana emisija atoma erbijuma unosi šum. -!.

Slika Pojačavač sa vlaknom dopiranim erbijumom ED/0 je raspolo iv u 1 i 2 prozorima ali u dosta uskom opsegu 3!"4)$!"5)nm6. Zbog toga se talasne du ine pakuju vrlo gusto kako bi se što više kanala prenelo. 7ada postaje izra eno mešanje susedni8 kanala i zbog toga je potrebno napraviti pojačavač sa ve*im propusnim opsegom kako bi kanali mogli da se što više razdvoje. 7o je dovelo do razvoja erbijumom dopiranog vlakna sa dualnim opsezima . +vi pojačavači imaju imaju dva propusno opsega, jedan isti kao ED/0 3!"9)$!"5)nm6 a drugi, produ eni, koji se naziva E:/0 3!"')nm6 3e;tended band <iber ampli<ier6. E:/0 ima ravno pojačanje u opsegu ve*em nego ED/0 34"nm6 i manji šum. Dakle, E:/0 predstavlja veliki napredak koji odgovara stalnim za8tevima za ve*im kapa&itetima. Ramanovi pojačavači =lavna odlika im je to što koriste >amanov e<ekat. >amanov e<ekat se dešava pri interak&iji svetlosti i materijala 3kao što je vlakno6 i izaziva pomeranje neki8 <otona na drugu, obično ve*u, talasnu du inu. Slika >amanov pojačavač

7ako je mogu*e, upumpavanjemem svetlosti koja se nalazi na manjoj talasnoj du ini od signala, pojačati sam signal. Do pojačanja dolazi kada signal prolazi kroz vlakno na istoj talasnoj du ini kao i pomerena >amanova emisija 3usled upumpavanja6. %ignal stimuliše >amanovu pomernu emisiju koja je na istoj talasnoj du ini kao signal i tako pove*ava intenzitet signala. >amanov pojačavač ima slabo pojačanje 3potrebna je velika snaga lasera za upumpavanje6, ali pojačava bilo koju talasnu du inu 3za razliku od ED/0 kome erbijum diktira talasnu du inu6. ?pumpavanjem više talasni8 du ina mo e se posti*i veoma ravno pojačanje u širokom opsegu

? pojačavačkom delu se takođe nalazi i vertikalni laser koji. 2+0 pojačavači su prvi koji su bazirani na čipu. . Slika 2inearni optički pojačavač 2+0 se sastoji od jednog optički aktivnog talasovoda koji povezuje ulazno i izlazno vlakno. :udu*e genera&ije. omogu*ava linearnost ovog pojačavača i ponaša se kao ultra brza optička povratna sprega koja omogu*ava <leksibilnost ovog pojačavača pri promenama u mre i. ustvari. kojima *e biti popravljena izlazna snaga i smanjen šum bi*e koriš*eni u long$8aul mre ama. nji8ovo ponašanja se mo e predvideti nezavisno od promena u mre i u realnom vremenu i zbog toga su veoma pogodni za koriš*enje u M0@ i pristupnim mre ama. a koji su uspeli da se izbore sa za8tevom da se pojača veliki broj DWDM kanala bez mešanja.inearni optički pojačavači @ovi tipovi pojačavača. 7akođe. %vetlost sa više talasni8 du ina prolazi vertikalno kroz čip. a laser pumpa <otone vertikalno i tako pojačava sve talasne du ine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful