You are on page 1of 68

Studiegids

2006/2007

Civiele Techniek

BSc-opleiding

STUDIEGIDS 2006/2007

DISCLAIMER
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen komt nadere informatie pas na het ter perse gaan van de gids ter beschikking. Daarom publiceert de faculteit de gegevens in dit handboek onder voorbehoud. Wijzigingen, aanvullingen en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je op Blackboard: http://blackboard.tudelft.nl en/of op de SIS website http://www.tudelft.nl/sis

Inhoud
1 > Disclaimer 4 > Persoonlijke gegevens 5 > Voorwoord 7 > Academische jaarkalender en dagindeling 7 > Jaarindeling TU Delft studiejaar 2006/2007 9 > Profiel van de Universiteit 10 > Onderwijs- en studentenzaken 10 > 10 > 12 > 13 > 13 > 14 > 14 > 15 > 16 > 16 > 17 > 17 > 18 > 18 > 19 > Ideenlijn o&s Centrale studentenadministratie TU Delft (CSa) Minors Blackboard - de digitale leeromgeving Servicepunt Studentenstatuut Bibliotheek van de TU Delft TU Delft Student Facility Centre (SFC) Faciliteiten voor gehandicapte studenten Ontspanning Ombudsman voor studenten Huisvesting Medische zorg MoTiv Studium Generale

20 > Plattegrond TU Delft 24 > Onderwijs- en examenregeling (OER) 24 > Opgeven voor tentamens 25 > Opgeven voor Propedeuse en Bachelor examen 25 > Tentamenrooster 25 > Studiematerialen bestellen via Nextstore 25 > Het mentorsysteem 26 > Studieadviseur 26 > Afspraak met de studieadviseur en inloopspreekuur 26 > Studeren in het buitenland 26 > Calamiteiten en tentamens
 CIVIELE TECHNIEK BSC 3 STUDIEGIDS 2006/2007

27 > Kwaliteitszorg 28 > Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling Propedeuse 2006 2007 29 > Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2e jaar 30 > Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 3 e jaar 32 > Overzicht verplichte vakken BSc-programma 33 > Keuzevakken Bachelor programma 33 > A-pakketten 34 > B-Keuze 35 > Mastervarianten 35 > Mechanica, materialen en constructies 36 > Building engineering (gebouwen) 37 > Waterbouwkunde 38 > Watermanagement 39 > Transport & planning 40 > Bouwprocessen 41 > Geo-engineering 43 > Afstudeerprofilering duurzame ontwikkeling 43 > Technische universitaire lerarenopleiding (tuLo) van TU Delft 44 > Uitleg van het rooster

Persoonlijke gegevens
naam adres postcode/plaats geboortedatum telefoon priv telefoon werk e-mail postbanknr. paspoortnr. rijbewijsnr. sofinr. huisarts gebruik medicijnen verboden geneesmiddelen bloedgroep rh-factor donor: ja/nee bankrekeningnr. geldig tot geldig tot telefoon mobiel fax werk

IN BiJZONDERE GEVALLEN A.U.B. WAARSCHUWEN naam adres postcode/plaats telefoon priv mobiel

In geval van verlies verzoekt de eigenaar/eigenares van deze agenda de vinder om direct contact met hem/haar op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank. 4 CIVIELE TECHNIEK BSC 5 STUDIEGIDS 2006/2007

Voorwoord Faculteit
Ook dit jaar is veel zorg besteed aan de samenstelling van deze studiegids. Uit reacties van studenten is gebleken dat het pocket-formaat zeer op prijs wordt gesteld. Consequentie van dit formaat is wel dat informatie verkort is opgenomen. Kijk voor gedetailleerde informatie over vakken en andere zaken op de websites die in deze studiegids vermeld staan. Kun je de aanvullende informatie niet vinden, mail ons dan via DienstO&S@tudelft.nl, wij zorgen dat je mail bij de juiste persoon terecht komt. Drs. Ellen Touw Hoofd Dienst Onderwijs & Studentenzaken CiTG

Academische jaarkalender en dagindeling


Ieder jaar is verdeeld in twee semesters. Ieder semester heeft twee perioden. Iedere periode bestaat uit zeven weken onderwijs (onderwijsperiode), gevolgd door tentamenperiodes van verschillende lengte. Er is een extra tentamenperiode in augustus, voornamelijk voor herkansingen. Er zijn vakanties rond Kerstmis, Pasen, in mei en in de zomer. Zie jaarindeling. De meeste onderwijs- en tentamenactiviteiten zijn ondergebracht in een rooster. Bijvoorbeeld een college kan een rooster 2/2/0/0 hebben, wat betekent dat er twee college-uren zijn voor het vak in de eerste en tweede onderwijsperiode en geen college-uren in de derde en vierde periode. In totaal betekent dit 28 uren college. Alle roosters zijn te vinden op BlackBoard, de digitale leeromgeving voor studenten, docenten en medewerkers. JaarindeLing TU DeLft studiejaar 2006/2007 1e semester 4/9/2006 - 20/10 23/10 6/11 27/12 15/1 - 3/11 - 22/12 onderwijs 4/9/06 tot 15.00 uur i.v.m. opening collegejaar roostervrij/tentamens/ onderwijs onderwijs roostervrij tentamens

- 5/1/2007 kerstvakantie - 2/2

8/1/2007 - 12/1

2e semester 5/2/2007 - 23/3 26/3 10/4 (di) - 27/4 30/4 - 4/5 onderwijs onderwijs onderwijs 6/4 Goede Vrijdag, meivakantie - 5/4 (do) roostervrij/tentamens/

9/4 Tweede Paasdag

CIVIELE TECHNIEK BSC

STUDIEGIDS 2006/2007

7/5 11/6 18/6 20/8

- 8/6 - 15/6 - 6/7 - 31/8

onderwijs roostervrij

17/5 Hemelvaart (en 18/5), 28/5 Tweede Pinksterdag

Profiel van de Universiteit


De Technische Universiteit Delft stamt uit 1842 en is de oudste en grootste technische universiteit in Nederland. De acht faculteiten verzorgen zon veertig ingenieursopleidingen, waarvan een aantal uniek is in Nederland. De TU Delft werkt nauw samen met nationale en internationale universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. Door deze banden kunnen studenten waardevolle en relevante kennis en ervaring opdoen voor een geslaagde carriere. Aan het onderzoek en onderwijs van de Technische Universiteit Delft ligt een gezonde nieuwsgierigheid ten grondslag en de behoefte om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

tentamens hertentamens

College-uren Een college-uur is drie kwartier in de praktijk. Hieronder staat de dagindeling. Uur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tijd 08.45 09.30 09.45 10.30 10.45 11.30 11.45 12.30 13.45 14.30 14.45 15.30 15.45 16.30 16.45 17.30

Adres: Technische Universiteit Delft (TU Delft) Bezoekersadres: Julianalaan 134 2628 BL Delft Postadres: Postbus 5 2600 AA Delft Tel.: (voor doorverbindingen) +31 (0)15 27 89111 Fax: +31 (0)15 27 86522 E-mail (voor vragen): voorlichting@tudelft.nl Website: http://www.tudelft.nl

CIVIELE TECHNIEK BSC

STUDIEGIDS 2006/2007

Onderwijs- en studentenzaken
De dienst O&S verzorgt de ondersteuning van het onderwijs: administratie, begeleiding van studenten, ondersteuning buitenlandse studenten, sport, cultuur en projecten in het buitenland. Veel faciliteiten en diensten ten behoeve van studenten die niet door de faculteiten worden uitgevoerd worden verzorgd door Studenten en Docentenvoorzieningen van O&S, het Student Facility Centre. Adres: Mekelweg 2 2628 CD Delft Tel.: +31 (0)15 27 84670 E-mail: os@tudelft.nl Website: www.os.tudelft.nl Rond oktober 2006 verhuist O&S naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg. IdeenLijn o&s Studenten en medewerkers kunnen vanaf heden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de door O&S geleverde diensten melden via de website: www.ideeenlijnOS.tudelft.nl Uiteraard kunnen via deze weg ook klachten gemeld worden. CentraLe studentenadministratie TU DeLft (CSA) Je kunt je wenden tot de CSa voor zaken als: - het aanmelden en inschrijven voor een opleiding aan de TU Delft, - het inleveren van het inschrijvingsformulier, - het betalen van college- of examengeld via een betaalautomaat (pinnen),
10 CIVIELE TECHNIEK BSC

-h et regelen van een tweede inschrijving binnen de TU Delft, of van een inschrijving in de loop van het studiejaar, - het staken van de studie of het omzwaaien naar een andere TU-opleiding, - het aanvragen van financile ondersteuning krachtens de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS); -h et verkrijgen van voorlopige verklaringen van inschrijving, indien je nog geen CampusCard en/of Bewijs van Inschrijving bezit, t.b.v tentamens en dergelijke, - het aanvragen van officile verklaringen in Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans ten behoeve van andere instanties, met betrekking tot: - vooraanmelding (bijvoorbeeld i.v.m. het zoeken van een woning), -b etaald collegegeld en wijze van inschrijving (i.v.m. inschrijving aan een andere instelling), - inschrijvingen in voorgaande studiejaren, - het slagen voor een P-, K-, B-, M- of doctoraal examen, - het gestaakt hebben van de studie (i.v.m. het aanvragen van een uitkering), -h et waarmerken van kopien van diplomas en cijferlijsten (t.b.v. inschrijvingen, sollicitaties en dergelijke), -h et ondertekenen en stempelen van formulieren van de Informatie Beheer Groep, Sociale Verzekeringsbank, ziektekostenverzekeraars, enz., -h et aanvragen van een duplicaat-Bewijs van inschrijving of van een vervangende CampusCard, -h et aanvragen van restitutie en het beindigen van de inschrijving wegens afstuderen, ziekte, bijzondere familieomstandigheden, studiestaken (eerstejaars propedeusestudenten), of niet-aansluitend onderwijs, -h et doorgeven van adreswijzigingen (worden tevens doorgegeven aan de onderwijsadministraties van de faculteiten), -s ubsidies voor studiereizen naar het buitenland (aanvragen via International Office), - wijzigingsformulieren voor de Informatie Beheer Groep. Bij de CSa-balie kun je ook terecht voor het afhalen van je CampusCard, voor het aanvragen van een duplicaat, voor het aanbrengen van wijzigingen, en voor informatie over het laten maken van de vereiste (digitale) pasfoto. De balie van de CSa is gevestigd in het bestuursgebouw van de Universiteit,
11 STUDIEGIDS 2006/2007

Julianalaan 134. Je vindt de balie vanaf de zijde van de Julianalaan gezien, links naast de centrale hal, derde deur links (kamernummer 0.004). De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.45 uur. Postadres: CSa TU Delft Postbus 5 2600 AA Delft Tel.: +31 (0)15 27 84249 Fax: +31 (0)15) 27 86457 E-mail: CSa@tudelft.nl www.csa.tudelft.nl Rond oktober 2006 verhuist CSA naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg. Minors Per september 2006 voert de TU Delft de major/minor-structuur in bij alle Bacheloropleidingen. Enkele opleidingen zijn al eerder met minors gestart. Een minor is een samenhangend geheel van vakken (ter grootte van 30 EC) dat bij vrijwel alle opleidingen in het begin van het derde cursusjaar van de Bachelorfase is geprogrammeerd. Minors hebben primair als doelstelling om de kennis te verbreden. Ze zijn in te delen in een aantal typen: 1. V erbredingsminor: Dit type minor is bedoeld voor verbreding van kennis, toepassingen en/of competenties in een bepaald domein of rond een thema. 2. S chakelminor: Dit type minor is bedoeld als voorbereiding op een andere masteropleiding dan de aansluitende masteropleiding van jouw bacheloropleiding zodat je zonder vertraging toegang kunt verkrijgen tot een andere masteropleiding dan de doorstroommaster.
12 CIVIELE TECHNIEK BSC

3. V erdiepingsminor: Dit type minor is bedoeld voor verdieping en/of specialisatie van kennis, toepassingen en/of competenties in een bepaald domein of rond een thema. 4. V rije minor: Dit type minor is een door de student zelf samengestelde minor die niet uit een van tevoren vastgesteld pakket bestaat maar waarvoor vooraf toestemming moet worden gevraagd aan de Examencommissie van jouw bacheloropleiding. Verder kan de minor bestaan uit een onderzoeksminor, een stageminor of uit het volgen van vakken aan een universiteit in het buitenland. Gedetailleerde informatie over de minors vind je in de Studiegids Minors in de Bacheloropleidingen van de TU Delft en op de website van de TU Delft. BLackboard - de digitaLe Leeromgeving Blackboard isde digitale leeromgeving vanTU Delft. Alle studenten van de TU Delft die ingeschreven staan in het studenteninschrijfsysteem ISIS, alle docenten, overige medewerkers die geregistreerd zijn in Peoplesoft en alumni hebben toegang tot Blackboard en kunnen gebruik maken van de digitale leeromgeving. Bijna alle communicatie tussen studenten,docenten en werknemers gaat via Blackboard.Na een inlogprocedure vind je relevante informatie over het studeren en werken aan de TU. Website: blackboard.tudelft.nl Ondersteuning: www.blackboard-support.tudelft.nl Servicepunt Je kuntbij hetServicepunt (voorheen de Studentenadministratie) terecht voor o.a. de volgende zaken: Verstrekken van studiegidsen Verstrekken van cijferlijsten Inleveren van cijferbriefjes V erklaringen voor studenten (bv. m.b.t. behaalde onderwijsonderdelen, cijfers of studiepunten i.v.m. omzwaaien naar een andere opleiding of i.v.m. tempobeurs/prestatiebeurs) Examenaanvragen
13 STUDIEGIDS 2006/2007

Beantwoorden van vragen van studenten, zoals vragen over TAS. De servicepunten zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten (en medewerkers) voor alle vragen op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, ICT en facilitaire dienstverlening. Een Servicepunt is te vinden in iedere faculteit. Meer informatie zoals openingstijden kun je vinden op de website http://servicepunt.tudelft.nl

Openingstijden centrale vestiging:


Collegeperiode Maandag-donderdag Vrijdag Zaterdag-zondag 9.00 - 22.00 uur 9.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur Tentamenperiode 9.00 - 24.00 uur 9.00 - 22.00 uur 10.00 - 22.00 uur Zomervakantie 9.00 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur gesloten

Op www.library.tudelft.nl vind je de openingstijden van de faculteitsbibliotheken.

Openingstijden centrale balie: Studentenstatuut In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student aan de TU Delft en andersom beschreven. Hierin is informatie te vinden over onder andere garantiemaanden, inschrijving en rechtsbescherming. Het studentenstatuut is o.a. te vinden op de website van de TU Delft onder: www.studentenstatuut.tudelft.nl Vragen over het studentenstatuut kun je voorleggen aan een van de studentendecanen van het SFC: Student Facility Centre Tel.: +31 (0)15 27 88012 Email: sfc@tudelft.nl Bij het SFC is ook een informatiecentrum ondergebracht. Je kunt het BibLiotheek van de TU DeLft De Bibliotheek van de TU Delft bestaat uit een centrale vestiging achter de Aula en uit zeven faculteitsbibliotheken, verspreid over een aantal locaties. De collectie, de excellente studiefaciliteiten, moderne PCs en het dienstenpakket van iedere bibliotheek zijn erop gericht om je optimaal toegang te geven tot relevante technisch-wetenschappelijke literatuur. Op de website van de Bibliotheek kun je alle informatie vinden die je nodig hebt als je een bibliotheek wilt bezoeken of gebruik wilt maken van de diensten van de Bibliotheek TU Delft. Klantenservice Bibliotheek TU Delft: Tel.: +31 (0)15 27 85678 Fax: +31 (0)15 27 85706 E-mail: library@tudelft.nl Website: www.library.tudelft.nl
14 CIVIELE TECHNIEK BSC 15 STUDIEGIDS 2006/2007
Maandag-donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 9.00 - 19.00 uur 9.00 - 17.00 uur 10.00 - 13.00 uur gesloten

Iedere eerste maandag van de maand: 11.00 - 19.00 uur. TU DeLft Student FaciLitY Centre (SFC) Het Student Facility Centre verstrekt algemene informatie aan (aspirant-) studenten over toelating, inschrijving, studievoortgang, administratieve zaken, internationale studentenmobiliteit en andere studentenvoorzieningen.

SFC en het informatiecentrum bezoeken gedurende de openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De studentenpsychologen houden open spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.30 tot 12.30 uur. Voor wettelijke problemen en voor faciliteiten voor gehandicapten kun je een afspraak maken met de studentendecaan, tel.: +31 (0)15 27 88012 of aan de balie. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Adres: Julianalaan 134 2628 BL Delft Tel.: +31 (0)15 27 88012 E-mail: sfc@tudelft.nl Website: www.sfc.tudelft.nl

Rond oktober 2006 verhuist het SFC naar de nieuwe locatie aan de Mekelweg Correspondentieadres: Jaffalaan 9A 2628 BX Delft Bezoekersingang is aan de Mekelweg. FaciLiteiten voor gehandicapte studenten De universiteit zorgt er voor dat gekwalificeerde studenten met een handicap gelijkgerechtigd zijn wat betreft onderwijsmogelijkheden. Dit betekent dat we extra faciliteiten geven aan studenten met een handicap of een chronische ziekte. Ondersteuning kan gegeven worden in financile vorm of door speciale onderwijsfaciliteiten. Neem in het geval dat je speciale behoeften hebt contact op met je studieadviseur. Doe dit zo vroeg mogelijk want het organiseren van de faciliteiten kan enige tijd nemen. ONTSPANNING Het Sport- & Cultuurcentrum van de TU Delft biedt allerlei activiteiten en faciliteiten op het gebied van sport en cultuur. Adres: Mekelweg 8-10 2628 CD Delft Tel.: +31 (0)15 27 83988 Fax: +31 (0)15 27 83946 E-mail: balie.mw10@tudelft.nl Website: www.SnC.tudelft.nl De Visiting Students Guide van het Student Facility Centre bevat gegevens over musea, bioscopen, restaurants en het verdere uitgaansleven. Lokale kranten en Delta zijn ook bronnen van dergelijke informatie. Medestudenten zullen je graag introduceren in het bloeiend sociaal leven van Delft.

OMBUDSMAN VOOR STUDENTEN Heb je als student klachten over de Technische Universiteit Delft, de faculteiten of medewerkers ervan? Probeer ze altijd eerst zelf op te lossen met hulp van de studieadviseur van je faculteit. Lukt dat niet, kom dan naar de ombudsman voor studenten. Hij kan je helpen om problemen op te lossen en doet voorstellen om te voorkomen dat anderen in soortgelijke situaties terechtkomen. De ombudsman van de TU Delft is drs. W.J.M. Knippenberg Adres: Aula TU Delft Mekelweg 5 2628 CC Delft Tel.: +31 (0)15 27 84403 E-mail: ombudsman@tudelft.nl Neem eerst contact op per e-mail. HUISVESTING De huisvestingsorganisatie DUWO kan bemiddelen voor huisvesting. Adres: Stichting DUWO Kanaalweg 4 2628 EB Delft Postbus 54 2600 AB Delft Tel.: +31 (0)15 21 92200 E-mail: info@duwo.nl Website: www.duwo.nl Een gebruikelijk systeem in Delftse studenthuizen is instemming. Dit betekent dat je op sollicitatie moet bij de bewoners van het huis. Huisvesting vinden in Delft is moeilijk, zeker als je goedkope huisvesting zoekt, dus begin zo vroeg mogelijk te zoeken!

16

CIVIELE TECHNIEK BSC

17

STUDIEGIDS 2006/2007

MEDISCHE ZORG De Stichting Studentengezondheidszorg (SGZ) biedt zowel medische als psychotherapeutische gezondheidszorg voor studenten. Omdat SGZ voornamelijk preventieve hulp biedt, adviseren we je je eigen huisarts te nemen, die bij je op bezoek kan komen in geval van ziekte. Dit kan een van de huisartsen van de SGZ zijn. Adres: Stichting Studentengezondheidszorg Surinamestraat 4 2612 EE Delft Huisartsen: Tel.: +31 (0)15 21 35358, E-mail: studentenartsen@sgz.nl Vaccinaties: Tel.: +31 (0)15 21 21507, E-mail: vaccinatie@sgz.nl Psychologen: Tel.: +31 (0)15 21 33426, E-mail: psychologie@sgz.nl. Website: www.sgz.nl MOTIV MoTiv werkt aan de Technische Universiteit Delft vanuit de kerken. Zij legt zich toe op de ontwikkeling van motivatie, inspiratie en passie van mensen die voor een beroep in de technologie kiezen. In de programmas van MoTiv verkennen zij hun kracht en betrokkenheid. MoTiv wil zo persoonlijke competenties en maatschappelijk commitment versterken en bijdragen aan het techniek- en cultuurdebat in de samenleving. Bij MoTiv werken pastores waarmee je een afspraak kunt maken voor individueel pastoraat coaching. Voor wie bezinning zoekt is er elke zondag om 11:15 uur een Oecumenische kerkdienst op Noordeinde 4. Adres: Voorstraat 60 2611 JS Delft Tel.: +31 (0)15 21 23421 E-mail: info@motiv.tudelft.nl Website: www.motiv.tudelft.nl

STUDIUM GENERALE Bij Studium Generale hoor je wat over de oudste en jongste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur en maatschappij en word je de mogelijkheid geboden je horizon te verbreden en kennis te nemen van andere disciplines dan het eigen studieterrein. Twee maal per jaar geeft Studium Generale een programmablad uit waarin alle activiteiten worden aangekondigd. Dit wordt verspreid over alle TU gebouwen, maar is ook los verkrijgbaar. De makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van onze programmas is door middel van een gratis abonnement. Stuur ons daarom nu een briefje of emailbericht met je naam, adres en emailadres. Adres: Jaffalaan 5 2628 BX Delft Tel.: +31 (0)15 27 85235 E-mail: studiumgenerale@tbm.tudelft.nl Website: www.sg.tudelft.nl Openingstijden : Maandag, dinsdag en vrijdag: 09.00 12.30 uur, Donderdag: 09.00 17.00 uur

18

CIVIELE TECHNIEK BSC

19

STUDIEGIDS 2006/2007

Plattegrond TU Delft

121
O os tp O os tp

121

afrit 9 Delft/Pijnacker

Den

eg

eg

rt w

tp oo

tp oo

rt w

O os

O os

laa

au

au

laa

ss

Na

Na

ss

Waterman weg

Keverling Buisman weg

van den Broekwe g

Christiaa n Huygens weg

Calandw eg

Stieltjesw eg

van der Waalswe g

Mijnbouwstraat

Mijnbouwstraat

Pieter

al w eg

w eg na al

64

Kruithuisweg

el dl aa

dl aa el sv el

Ka na

Kluyverweg

Anthony Fokkerweg

Ez el sv

Balthasar van der Polweg

Cornelis Drebbelw eg

Korvezeest raat

Landbergst raat

Landbergst raat

Korvezeest raat Jaffalaa n

Jaffalaa n

Techniek Museum
l naa ie k a

w ou nb in ij le M p

Techniek 12 Museum
Ju

31

32

o nb in ij le M p

12

Korvezeest raat

M ic

2 33 uw

M ic

35

33

Korvezeest raat

h ie

h ie

Feldmann weg

Cornelis Drebbelw eg

rdlaan l Prins n a a Bernha

Prins Bernha rdlaan

e ld

Ru

Ez

yt

15

30

e ld

Ru

yt

15

Feldmann weg

Balthasar van der Polweg

34

e34

34

34

Anthony Fokkerweg

e rw

31

35

ie k a

Leeghwater straat

Leeghwate rstraat

32

61 62

65 64
63

61 62

WL|Delft Hydraulics 65

Kluyverweg

Ka

es V ri st de Hey en n v a n ts o p la

es V ri st de Hey en n v a n ts o p la

Mekelweg

eg rw a

36 30

37

69 Mekelweg 129

36

37 60

129 69 201 129

Kruithuisweg

20

64

8Lorentz weg

Stevin weg

20

Lorentz weg

38

Stevin weg

Pieter

Botanische tuin
n

22
laa

24 22 17

Berlagew eg

63 6 69 Botanische 121 tuin 19 129 201 3

theus plein

63 69 23 121 19 129 201

Berlagew eg van der Waalswe g

Poortland plein

Poortland Promeplein

10 11

Prometheus plein

Stieltjesw eg

Oo sts ing

el

Oo sts 10 11

ing el
Zu id p

5
tso

N.C. Kistweg

N.C. Kistweg

Calandw eg

Oost plein

la a n

la a n

Christiaa n Huygens weg

ana

S Oost plein

ana

63 121 201

van den Broekwe g

J u li

cho

em

ake

rs tr

aat

J u li

21
Zu

Sch

oem

ake

rs tr

aat

nweg van Mourik Broekma

21

63 201 63 121 201

Keverling Buisman weg

nweg van Mourik Broekma

63 201

Thijsse weg

Waterman weg

-S ch

na

-S ch

R ij n

R ij n

Kruithuisweg

NS Statio n Delft

NS Statio n Delft
NS Station Delft Zuid

61, 63, 64, 66, 121, 129, 201

61, 63, 64, 66, 121, 129, 201

NS Station Delft Zuid

= buslijn met halte

= buslijn met halte

MPB TU-plattegrond240506ZW.indd 1

MPB TU-plattegrond240506ZW.indd 1

Kruithuisweg

oo rt w eg

Haag

/ Am

am sterd

afrit 9 Delft/Pijnacker

Den

oo rt w eg

Haag

/ Am

am sterd

afrit 10 Delft Zuid/TU Delft

afrit 10 Delft Zuid/TU Delft

A13

Rotterdam

A13

Rotterdam

121 64

121 64

TNO Zuidpolder

Delftech Park

TNO Zuidpolder

Delftech Park

Technopolis

Technopolis

NMI
121
Schoemakerstraat Schoemakerstraat

NMI

121

201

201

Thijsse weg

50

50

id p

la n

la n tso

23

24 Mekelweg 17

Mekelweg

Ju lia na laa n

Ju

en

en

lia na

38 69

60

69 129 201

WL|Delft Hydraulics

63

lia

la

an
id

40

43 44

Ju

45 lia

na

46
an

Leeghwater straat

Leeghwate rstraat

63

63

la

40
Rotterdamsew eg

43 44

45

46

64

Zu

id

Zu al

Rotterdamsew eg

al

129 201

129 201

63 64 69 121 129 201


We stv est
Wes tsin gel

63 64 69 121 129 201

Zu id w al

Zu id w al

We stv est
Wes tsin gel

24-05-2006 12:06:49

24-05-2006 12:06:49

20

CIVIELE TECHNIEK BSC

21

STUDIEGIDS 2006/2007

A Ezelsveldlaan 61 3 Mijnbouwstraat 120 5 Julianalaan 67 6 Poortlandplein 6 8 Julianalaan 132-134 9 Zuidplantsoen 2 10 Zuidplantsoen 6 11 Zuidplantsoen 8 12 Julianalaan 136 15 Prins Bernhardlaan 6 17 19 Mekelweg 3 20 Mekelweg 5 21 Prometheusplein 1 22 Lorentzweg 1 23 Stevinweg 1 24 Berlageweg 1 30 Jaffalaan 9 31 Jaffalaan 5 32 Landbergstraat 15 33 Landberghstraat 19

Techniek Museum Delft Technische Aardwetenschappen Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie Botanische Tuin TU Delft Hoofdgebouw MultiMedia Services (MMS) Studentenraad Directie Facilitair Management & Vastgoed Delft ChemTech Kramerslaboratorium voor fysische technologie i-WEB Studentenuitzendbureau Aula Bibliotheek TU Delft Gebouw Technische Natuurkunde Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Faculteit Bouwkunde Onderzoeksinstituut OTB Faculteit Techniek, Bestuur en Management Faculteit Industrieel Ontwerpen Composietenlab Hogeschool INHOLLAND Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

50 Mekelweg 15 Radiation Radionuclides & Reactors (R3) & Reactor Instituut Delft (RID)(voorheen IRI) 51 Watermanweg 42 Laboratorium voor lage snelheden/Instituut voor Windenergie 60 Anthony Fokkerweg 5 Logistiek & Milieu Services 61 Kluyverweg 3 Vliegtuighal Laboratorium voor constructies en materialen 62 Kluyverweg 1 Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 63 Anthony Fokkerweg 1 Simona 64 Kluyverweg 2 Laboratorium voor hoge snelheden 65 Kluyverweg 4 + 6 Delft Transport Centre

De digitale versie van deze studiegids is ook te vinden op campuswebsite van de faculteit.

34 Mekelweg 2 Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme 34a Cornelis Drebbelweg 9 College van Bestuur 35 Cornelis Drebbelweg 5 Tentamengebouw 36 Mekelweg 4 + 6 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 37 Mekelweg 8 38 Mekelweg 10 Sportcentrum TU Delft Cultuur Centrum TU Delft

40 Rotterdamseweg 137 Technische Materiaalwetenschappen 41 Rotterdamseweg 139 Dienst Technische en Mechanische Ondersteuning 43 Leeghwaterstraat 36 45 Leeghwaterstraat 42 46 Leeghwaterstraat 44 Warmtekrachtcentrale Windtunnelgebouw & VSSD Apparatenbouw voor de procesindustrie
22 CIVIELE TECHNIEK BSC 23 STUDIEGIDS 2006/2007

44 Rotterdamseweg 145 Yes! Delft

Onderwijs- en examenregeLing (OER) De opleiding gaat ervan uit dat het Studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling (OER) met de daarbij behorende Uitvoeringsregeling en de Regels en richtlijnen van de examencommissie bij iedere student bekend zijn. Hierin zijn onder meer te vinden: de formele regels voor het examenprogramma toelatingseisen die voor sommige onderdelen gelden zak- en slaagregelingen regels voor beroep inzake tentamens of examens

Opgeven voor Propedeuse en BacheLor examen Uiterlijk 20 werkdagen voor het tijdstip waarop de uitslagvergadering voor de propedeuse en/of het bachelor examen plaats vindt, moet je je voor het examen aanmelden. Tentamenrooster Het tentamenrooster voor de schriftelijke tentamens staat op de website www.tas.tudelft.nl. In het CT-nieuws, dat iedere week verschijnt, worden mededelingen opgenomen die voor de studie van belang zijn. StudiemateriaLen besteLLen via Nextstore

Het Statuut, de OER en de Regels examencommissie zijn te vinden op de website www.citg.tudelft.nl. Let op! (OER BSc Uitvoeringsregeling artikel 10) M en mag pas deelnemen aan derdejaars vakken als de propedeuse is behaald. E r zijn toelatingseisen voor Integraal ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2, CT2061, en Systems Engineering, ontwerpproject 3, CT3061, en voor het Bacheloreindwerk, CT3000. Opgeven voor tentamens Aanmelden voor de schriftelijke tentamens uit het tentamenrooster doe je door middel van het TentamenAanmeldSysteem (TAS) (www.tas.tudelft.nl). Let op: de aanmelding voor de schriftelijke tentamens sluit 2 weken voor de tentamendatum. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk! Aanmelden voor tentamens voor andere opleidingen doe je op TAS bij de betreffende opleiding, dit geldt dus ook voor de verplichte wiskundevakken. Terugtrekken voor een tentamen doe je ook via het TAS-systeem. Verdere regelingen staan vermeld in de Regels van de examencommissie.

De TU Delft heeft ervoor gekozen om readers en dictaten via het internet bestelbaar te maken. Dit heeft als direct voordeel dat je overal ter wereld op elk moment je studiematerialen kunt bestellen en dat deze na betaling thuis worden afgeleverd. Indien gewenst is de mogelijkheid tot afhalen op de campus wel aanwezig. Je vindt de bestelsite voor de readers binnen het blackboard van de TU Delft (http://blackboard.tudelft.nl). Je NetID en password ontvang je automatisch na inschrijving bij de TU Delft. Het mentorsYsteem Alle eerstejaarsstudenten worden ingedeeld in een mentorgroep. Deze groep komt in de eerste helft van het cursusjaar regelmatig bijeen. Daarna ligt de frequentie wat lager. Studenten worden geacht hieraan deel te nemen. Doel van deze bijeenkomsten is o.a. om de student wegwijs te maken, steun te geven bij het opbouwen van een studieritme en hulp te bieden bij het ontwikkelen van een studeermethode en de aanpak van de studie. Bij de indeling van de mentorgroepen wordt de indeling aangehouden van de groepen bij het eerstejaarsproject CT1061. Sommige groepen ontstaan al in het Civiel Ontmoetingsweekend (COW) of tijdens de OWEE. Het feit dat studenten elkaar steeds op die manier treffen en samenwerken, zorgt ervoor dat ze sneller gewend raken aan de gang van zaken bij Civiele Techniek.

24

CIVIELE TECHNIEK BSC

25

STUDIEGIDS 2006/2007

Studieadviseur Als je problemen krijgt tijdens je studie, kun je altijd terecht bij de studieadviseur. Vaak kan deze je helpen bij het verbeteren van je studieaanpak, of misschien adviseren een studie te kiezen die beter bij je past. Ook voor persoonlijke en bijzondere omstandigheden die je studie nadelig benvloeden, kun je bij de studieadviseur terecht.

Pascal de Smidt, telefoon +31 (0)15 27 81068) Van daaruit wordt dan gezocht naar een oplossing. Houd er wel rekening mee dat dit natuurlijk alleen geldt wanneer er echt iets serieus aan de hand is en dat we ook niet alle gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Studenten die door problemen onderweg te laat arriveren op het tentamen,

Afspraak met de studieadviseur en inLoopspreekuur Voor algemene informatie of voor een afspraak met n van de studieadviseurs kun je contact opnemen met de secretarieel medewerker van de studieadviseurs, kamer 2.81, telefoon +31 (0)15 27 87436. In zeer dringende gevallen word je direct met de studieadviseurs in contact gebracht. Voor korte, informatieve vragen kun je ook terecht op het inloopspreekuur. Tijdstip: maandag t/m vrijdag van 12.45 - 13.30 uur. Plaats: kamer 2.75 en 2.77.1 Je kunt de studieadviseurs ook mailen: K.Karsen@tudelft.nl of P.deSmidt@tudelft.nl. Studeren in het buitenLand Een deel van je studie in het buitenland doen is goed mogelijk bij de opleiding Civiele Techniek. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, die internationale uitwisseling vergemakkelijken. Kijk voor adressen in diverse landen op de site: www.tudelft.nl/buitenland. Voor meer informatie en de handleiding Studeren in het buitenland Civiele Techniek kun je contact opnemen met het International Office CiTG, kamer 2.73, telefoon: +31 (0)15 27 81174/4800.

moeten zich ook melden bij de surveillant. Die kan dan bekijken wat de verstandigste aanpak is. KwaLiteitszorg Om de kwaliteit van het onderwijs vast te kunnen stellen, is de mening van studenten belangrijk. Zo kunnen knelpunten worden opgespoord. Daarom worden per kwartaal vakevaluaties gehouden met de opleidingsdirecteur, de adviseur kwaliteitszorg, de commissaris onderwijs van PS en de jaarcommissies. De vakevaluaties zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Er komen dus positieve en negatieve punten in voor. De evaluaties kunnen leiden tot verbeteracties. Samenvattingen van vakevaluaties worden op Blackboard gepubliceerd. De samenvatting van de vakevaluatie komt tot stand op grond van: -v erslag vakevaluatie opgesteld door de jaarcommissies (EJC*, TJC*, DJC* en de HTS-cie*) - reactie docent op de vakevaluatie - de rapportage van de Sensor enqute -n ablokbespreking met de opleidingsdirecteur, de medewerker kwaliteitszorg en de jaarcommissies. Hierbij worden soms ook docenten uitgenodigd. De jaarcommissies spelen dus een belangrijke rol bij de evaluaties. Ze

CaLamiteiten en tentamens Het kan gebeuren dat er onderweg iets misgaat wanneer je op weg bent naar een tentamen: files, een stroomstoring of iets anders buiten je schuld, waardoor je veel te laat of helemaal niet op het tentamen kunt komen. Als je kunt opbellen, is het verstandig om direct contact op te nemen met n van de studieadviseurs (Karel Karsen, telefoon +31 (0)15 27 83337 of
26 CIVIELE TECHNIEK BSC

komen ook vaak met informatie die niet direct uit de enqutes naar voren komt. Als jij ook in een jaarcommissie wilt, kun je je aanmelden bij Praktische Studie (PS). *EJC= Eerstejaarscommissie, TJC= Tweedejaarscommissie, DJC= Derdejaarscommissie, HTS-cie= HTScommissie

27

STUDIEGIDS 2006/2007

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling Propedeuse 2006 2007


Semester 1.1 WI1316CT Analyse CT1031 Constructiemechanica 1 CT1101 Introductie CT ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 1 CT1112 Technisch Tekenen 1 en constructies CT1121 Duurzame ontwikkeling het bouwen Totaal 14 Totaal 14 Totaal 18 Totaal 14 voor Civiel Technici en constructies CT1210 Organisatie van 3 3 CT1130 Geo-informatie 3 en constructies de CT CT1112 Technisch Tekenen 1 CT1310 Hydrologie 1 4 CT1112 Technisch Tekenen 1 CT1090 Modelvorming in 3 Techniek, ontwerpproject 1 CT1200 Informatica 4 ontwerpen in de Civiele 3 CT1061 Inleiding 3 CT1061 Inleiding 3 Constructiemechanica 2 CT1052 Constructieleer 1B 0,5 4 CT1021 Dynamica 4 CT1041 5 3 WI1316CT Analyse 3 WI1317CT Lineaire algebra 3 ECTS Semester 1.2 ECTS Semester 2.1 ECTS Semester 2.2 ECTS WI1317CT Lineaire algebra 3 CT1052 Constructieleer 1A 2,5

28 CIVIELE TECHNIEK BSC

= 60

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2 e jaar


Semester 1.1 WI2253CT Differentiaalvergelijkingen voor CT CT2121 Experiment CT2071 Ruimtelijke vervoersplanning CT2100 Vloeistofmechanica 3 CT2090 Grondmechanica 3 CT2100 Vloeistofmechanica 3 CT2122 Duurzame Bouwmaterialen 3 1 4 ECTS Semester 1.2 4 WI3097TU Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen CT2121 Experiment CT2090 Grondmechanica 1 3 CT2051 Constructieleer 2A CT2330 Funderingstechniek 4 3 CT2051 Constructieleer 2B in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2 CT2320 Inleiding waterbouwkunde 4 3 CT2061 Integraal ontwerpen 6 ECTS Semester 2.1 4 CT2031 Constructiemechanica 3 ECTS Semester 2.2 4 CT2022 Dynamica van systemen ECTS 3

29
Totaal 15

CT2081 Informatica

CT2081 Informatica

Totaal

16

Totaal

13

Totaal

16

STUDIEGIDS 2006/2007

= 60

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 3 e jaar


Semester 1.1 CT3000 BSc Eindwerk WI3102CT Kansrekening en 3 statistiek CT3051 Constructieleer 3A Engineering, ontwerpproject 3 CT3041 Geometrisch en Constructief Ontwerp van Wegen en Spoorwegen CT3011 Watermanagement gebouwen A-vak: CT3711 Exercise geometrical and structural design of roads and railways A-vak: CT3109 Structural Mechanics 4 5 A-vak: CT3150 Concrete Structures 2 4 4 A-vak: CT3121 Steel Structures 2 4 CT3071 Ontwerpen van 5 A-vak: CT3221 Building physics and Building engineering 4 1 4 CT3211 Building Structures 5 CT3053 De bouwcyclus 1 A-vak: 5 3 CT3051 Constructieleer 3B 3 CT3061 Systems 6 WI3103CT Risicoanalyse 3 * CT3000 BSc Eindwerk * CT3000 BSc Eindwerk * CT3000 BSc Eindwerk ECTS Semester 1.2 ECTS Semester 2.1 ECTS Semester 2.2 ECTS 9

30 CIVIELE TECHNIEK BSC


Semester 1.1 ECTS Semester 1.2 A-vak: CT3410 Water Control A-vak: CT3320 Groundwater mechanics, flow and transport A-vak: CT3300 Use of underground space 3 4 5 A-vak: A-vak: CT3420 Sanitary engineering A-vak: CT3721 Design Local Infrastructure for CE keuzevakken B 4 keuzevakken B ECTS Semester 2.1

ECTS Semester 2.2 5 CT3310 Open channel flow 4

ECTS

A-vak: TA3750 Natural systems of soils, Geology

Keuzevakken B

31
Totaal 15

Totaal

13

STUDIEGIDS 2006/2007

* studenten die aan de voorwaarde voldoen mogen elk semester beginnen met CT3000 BSc Eindwerk = 60 Let op!. Conform het OER BSc Civiele Techniek, uitvoeringsregeling artikel 10 mogen studenten pas aan derdejaars oefeningen, practica en tentamens deelnemen als zij de Propedeuse behaald hebben. Studenten die vinden dat zij door deze regel onevenredig getroffen worden, kunnen zich na overleg met de studieadviseur tot de Examencommissie wenden. Zij kunnen bij de Examencommissie een verzoek tot ontheffing indienen.

Overzicht verpLichte vakken BSc-programma Vakcode Omschrijving CT1021 CT1031 CT1041 CT1052 CT1061 CT1090 CT1101 CT1112 CT1121 CT1130 CT1200 CT1210 CT1310 CT2022 CT2031 CT2051 CT2061 CT2071 CT2081 CT2090 CT2100 CT2121 CT2122 CT2320 CT2330 CT3000 CT3011 CT3041 CT3051 CT3053 CT3061 CT3071 Dynamica Constructiemechanica 1 Constructiemechanica 2 Constructieleer 1 Inleiding ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 1 Modelvorming in de Civiele Techniek Inleiding Civiele Techniek Technisch tekenen en Constructies Duurzame Ontwikkeling Geo-informatie Informatica Organisatie van het bouwen Hydrologie Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Constructieleer 2 Integraal ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2 Ruimtelijke vervoersplanning Informatica voor Civiele Techniek Grondmechanica Vloeistofmechanica Experiment Duurzame Bouwmaterialen Inleiding Waterbouwkunde Funderingstechniek Bachelor Eindwerk Inleiding Watermanagement Geometrisch en Constructief Ontwerp van Wegen en Spoorwegen Constructieleer 3 De Bouwcyclus Systems Engineering, ontwerpproject 3 Ontwerpen van Gebouwen
32 CIVIELE TECHNIEK BSC

WI1316CT Analyse WI1317CT Lineaire Algebra WI2253CT Differentiaalvergelijkingen voor Civiele Techniek WI3097TU Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen WI3097TUp Numerical Mathematics Practical Work WI3102CT Kansrekening en Statistiek WI3103CT Risicoanalyse Keuzevakken BacheLor programma Onderstaand vind je de lijst van keuzevakken van het Bachelor programma. De A- en B-pakketvakken (voor zover deze vakken door CiTG worden verzorgd) worden in het Engels aangeboden. Ter voorbereiding op de mastervariant moet de student een A-pakket kiezen van 9 ECTS (ter voorbereiding op de mastervariant Geo-Engineering 10 ECTS). De overige 9 (MSc Geo-Engineering: 8) ECTS mag de student vullen met een eigen keuze uit de overige A-pakketvakken en de B-lijst. A-pakketten Mechanica, Materialen en Constructies CT3109 Structural Mechanics 4 keuze uit: 4 ECTS CT3150 Concrete Structures 2 CT3121 Steel Structures 2 Gebouwen CT3211 Building Structures 1 CT3221 Building physics and Building engineering Waterbouwkunde CT3310 Open channel flow 5 ECTS 4 ECTS CT3320 Groundwater mechanics, flow and transport Watermanagement CT3410 Water Control CT3420 Sanitary engineering
33

5 ECTS

5 ECTS 4 ECTS

5 ECTS 4 ECTS

STUDIEGIDS 2006/2007

Transport & Planning CT3711 Exercise geometrical and structural design of roads and railways 4 ECTS 5 ECTS CT3721 Design Local Infrastructure Geo-Engineering CT3300 Use of underground space CT3320 Groundwater mechanics, flow and transport TA3750 Geology for Engineers B-Keuze CT3110 CT3111 CT3121 CT3150 CT3212 CT3330 CT3340 CT3350 CT3360 CT3751 CT3920 CT3980 CT4010 CT4030 CT5560 Analysis of Slender Structures Construction Week Steel Structures 2 Concrete Structures 2 Functionality, building and construction Hydraulic Engineering River Engineering Soil structures and retaining structures Subsurface management Civil eng. geographic information systems/CAD Preparation and execution of works in construction Economics Methodology for scientific Research Civil Engineering in Developing Countries 4 ECTS 2 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS
CIVIELE TECHNIEK BSC

WM0908TU Techniek en toekomst WM1101TU Upper-intermediate English WM1102TU Written English for technologists WM1103TU Frans voor gevorderden WM1104TU Frans voor vergevorderden WM1106TU Italiaans voor beginners 3 ECTS 4 ECTS 3 ECTS WM1108TU Basiscursus Spaans

3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 4 ECTS

Mastervarianten
Mechanica, MateriaLen en Constructies Mechanica, Materialen en Constructies vormen vanouds de grondslag en kern van het vakgebied van de civiel ingenieur. Samen met de materiaalkunde van beton, staal, hout en samengestelde materialen wordt de mechanica gebruikt bij het ontwerp en de uitvoering van vele uiteenlopende constructies die in de droge en de natte sector van de civiele techniek een toepassing vinden. Binnen de mastervariant Mechanica, Materialen en Constructies is specialisatie mogelijk in Constructiemechanica, Materiaalkunde, Betonconstructies, Staal- en Houtconstructies, Weg- en Railbouwkunde, en Constructieve Waterbouwkunde. Bij het afstuderen kan, afhankelijk van de belangstelling van de student, het accent liggen op het functioneel of op het constructieve ontwerp, of op de uitvoering van een constructie. Ook kan het afstudeerwerk bestaan uit theoretisch of experimenteel onderzoek. Het afstudeerwerk kan zowel breed als diepgaand van aard zijn en afgestudeerden vinden dan ook een werkkring op zeer uiteenlopende plaatsen en in zeer uiteenlopende functies (ontwerp, uitvoering, research, beheer en onderhoud) bij de overheid, ingenieursbureaus, de aannemerij of onderzoeksgroepen. Inlichtingen: Voor meer informatie over afstuderen bij Mechanica, Materialen en Constructies kun je terecht bij de cordinator, ir. L.J.M. Houben (Stevin II kamer 2.27, telefoon +31 (0)15 27 84917).

Urban development, transport systems and networks 4 ECTS

SPM9422 Logistical management; a business perspective WM0211TU Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren WM0212TU Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven WM0213TU Wetenschapsjournalistiek WM0401TU Geschiedenis van de techniek WM0720TU Ondernemingsrecht WM0729TU Contractenrecht WM0801TU Inleiding veiligheidskunde
34

WM0771TU Recht voor duurzame ontwikkeling, milieu en bedrijf 3 ECTS

35

STUDIEGIDS 2006/2007

BuiLding Engineering (Gebouwen) De afstudeervariant Building Engineering is gericht op onderzoek, ontwerp en realisatie van gebouwen. Binnen het kader van de Civiele Techniek gaat de aandacht vooral uit naar de rationele en utilitaire aspecten van het bouwen. Begrippen als betrouwbaarheid, duurzaamheid, doelmatigheid, behaaglijkheid, maakbaarheid en haalbaarheid staan hierbij voorop. Op academisch niveau kunnen omgaan met deze begrippen vergt een gedegen kennis, inzicht en vaardigheid met betrekking tot het functioneel analyseren en ontwerpen van gebouwen, de bouwfysica, draag- en afbouwconstructies, bouwmaterialen, installatietechniek, uitvoeringtechniek en bouworganisatie. Het studieprogramma van de variant Building Engineering bevat dan ook een grote verscheidenheid aan verkennende en verdiepende vakken, oefeningen en projecten op genoemde terreinen. Samenwerking met Bouwkundestudenten wordt gestimuleerd. Met ingang van september 2006 zijn de volgende specialisaties ingevoerd: - Building Physics (Bouwfysica) - Building Technology (Bouwtechnologie) - Structural Design (Constructief ontwerpen) - Design & Construction Processes (Bouwprocessen)

Dispuut Utiliteitsbouw (U-dispuut): Kamer 1.02 Stevin II Telefoon +31 (0)15 27 83042 E-mail: udispuut@tudelft.nl Website: www.udispuut.tudelft.nl Waterbouwkunde De Waterbouwkunde staat van oudsher bekend als een ambachtelijke studie met een pragmatische aanpak van de problemen. Vooral de laatste decennia wordt de achterstand in theoretische kennis echter met rasse schreden ingehaald, wat ook tot uitdrukking komt in de sterkere nadruk op de theorie, zowel bij de vakken als bij de inhoud van het afstudeerwerk. De MSc-variant streeft ernaar om zowel het theoretische aspect als het ontwerptechnische aspect binnen de Waterbouwkunde te benadrukken. In de MSc-studie wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit een groot aantal aandachtsgebieden waaronder: W aterbouwkunde (kustwaterbouwkunde, rivierwaterbouwkunde, havens en scheepvaartwegen, waterbouwkundige kunstwerken); V loeistofmechanica (stromingen, windgolven, getijden, dichtheidsstromen, turbulentie, transport van cohesief sediment); W aterbouwkundige kunstwerken (sluizen, stuwen, kademuren, stormvloedkeringen, tunnels). In plaats van het zwaartepunt van de studie bij n aandachtsgebied te leggen, kan in overleg met de docenten de aandacht ook op een combinatie (of een grensgebied) worden gericht. Ook bestaan er combinatiemogelijkheden met de MSc-varianten Geo-Engineering, Watermanagement en met Mechanica, Materialen en Constructies Inlichtingen: Dr.ir. P.J. Visser, cordinator MSc-variant Waterbouwkunde, kamer 3.96, telefoon +31 (0)15 27 88005. Een Studiegids Waterbouwkunde (Study Guide Hydraulic Engineering) is beschikbaar op Blackboard (Master Hydraulic Engineering), bij de MSc-cordinator, kamer 3.96, en bij het Waterbouwdispuut, kamer 3.72, telefoon +31 (0)15 27 85437.

Deze onderverdeling in vier specialisaties geeft het spectrum van de aandachtsgebieden binnen de variant Building Engineering in essentie weer en leidt tot een meer gerichte keuze van het eigen afstudeerprofiel en de voorbereiding op de toekomst in het verlengde daarvan. Inlichtingen: Cordinator: Ir. A. te Boveldt Telefoon: +31 (0)15 27 84982 Kamer 1.57 Stevin II E-mail: A.teBoveldt@tudelft.nl Studiegids: Handleiding Gebouwen, verkrijgbaar bij het secretariaat Kamer 1.51 Stevin II

36

CIVIELE TECHNIEK BSC

37

STUDIEGIDS 2006/2007

Watermanagement Water is van groot belang voor mens en natuur, maar het kan ook een bedreiging vormen. Rivieren, bijvoorbeeld, voorzien in drinkwater en irrigatiewater, maar kunnen ook verwoestende overstromingen veroorzaken. Watermanagement houdt zich bezig met het begrijpen van waterstromen oppervlaktewater en grondwater zoals die van nature voorkomen en met het beheren van deze stromen ten behoeve van de maatschappij. Watermanagers richten zich op relevante praktische zaken als voorspellen van overstromingen en droogtes, drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling, waterkwaliteitsbeheer in rivieren en meren en operationeel waterbeheer in landelijke en stedelijke gebieden. Watermanagement speelt een dominante rol in: - Milieu (kwantiteit en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater); - O ntwikkeling van landelijke en stedelijke gebieden (irrigatie en drainage); - O ntwerp van infrastructuur voor drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling, met speciale aandacht voor de bescherming van zowel de volksgezondheid als milieu. Watermanagement omvat drie MSc-varianten: G ezondheidstechniek, het ontwerpen, bouwen en beheren van installaties en infrastructuur t.b.v. openbare watervoorziening, riolering en behandeling van afvalwater; Hydrologie, de beschrijving en kwantificering van watersystemen in de natuurlijke hydrologische kringloop en de invloed van ingrepen door de mens op die systemen; W aterbeheer, het ontwerpen, bouwen en beheren van waterbeheersingsystemen en de bijbehorende beheersorganisaties, nu en in de toekomst.

Verdere informatie: Dr. ir. J. de Koning cordinator MSc-variant Watermanagement, kamer 4.61, telefoon +31 (0)15 27 85274, email j.dekoning@tudelft.nl Dispuut Watermanagement kamer 4.74, telefoon +31 (0)15 27 84284 Secretariaten Gezondheidstechniek kamer 4.55, telefoon +31 (0)15 27 83347 Sectie Waterhuishouding en beheer, leerstoel Hydrologie: kamer 4.75 telefoon +31 (0)15 27 85080 of 27 81646 Transport & PLanning De afdeling Transport & Planning verzorgt algemene en inleidende vakken voor het werkveld Transport binnen het Bachelorprogramma van Civiele Techniek en is verantwoordelijk voor de Mastervariant Transport & Planning. Hierbij gaat het om onderwerpen als de modellering van ruimtelijke ontwikkelingen, activiteiten en verplaatsingen in netwerken, de afwikkeling van het verkeer op wegvakken en kruispunten, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie voor verkeers- en vervoermanagement, het ontwerp en de beheersing van openbaarvervoersystemen en de evaluatie van de effecten van verkeer en infrastructuur op economie, weggebruikers, omgeving en milieu. In de beschikbare ruimte voor vrije keuzevakken kan een eigen accent aan de MSc-variant worden gegeven, bijvoorbeeld gericht op infrastructuurplanning of verkeerskunde. Afgestudeerden van de variant Transport & Planning vinden werk bij

Modellering laboratoriumwerk, veldwerk en experimenten met proefinstallaties zijn bij alle drie de specialisaties van belang. Als gevolg hiervan nemen masterstudenten vaak een actief deel aan de onderzoeksprojecten van de afdeling.

overheden (onder andere Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijks- en Provinciale Waterstaten, Provinciale Planologische Diensten, Gemeentelijke Verkeersdiensten, Openbare Werken), openbaarvervoerbedrijven, onderzoekinstituten en adviesbureaus . Bij deze werkgevers bekleden ze de functies van planner, ontwerper, onderzoeker, adviseur en, na een aantal jaren ervaring, van manager.

38

CIVIELE TECHNIEK BSC

39

STUDIEGIDS 2006/2007

Inlichtingen Voor meer informatie over Transport & Planning kun je terecht op de website van de afdeling www.transport.citg.tudelft.nl of bij de cordinator ir. P.B.L. Wiggenraad (kamer 4.05, p.wiggenraad@tudelft.nl, telefoon +31 (0)15 27 84916). Bouwprocessen De sectie Bouwprocessen richt zich op de inrichting van processen in de verschillende stadia (van initiatief tot sloop) van civiele bouwwerken. Hierbij staat centraal dat de bouwprocessen zodanig dienen te worden ingericht dat de waarde voor de opdrachtgever c.q. toekomstige gebruiker maximaal is en dat zijn veranderend inzicht gedurende de gehele procescyclus kan worden meegenomen. Dit vergt een volledige andere benadering van de procescyclus dan we tot nu toe in de civiele techniek gewend zijn. Met als uiteindelijk doel, dat we geen werken meer afleveren die gebaseerd zijn op de ontwerpen met de inzichten van gisteren, gebouwd met de technologie van vandaag voor de gebruikers van morgen. Omdat de onderwerpen die hierbij aan de orde komen los staan van een specifiek civiel domein en dus verticaal door mastervarianten heen lopen, bestaat de mogelijkheid om binnen alle mastervarianten een speciaal Bouwproces afstudeerpad te volgen. Je studeert dus af binnen een bepaalde mastervariant krijgt ook uiteindelijk het stempeltje van deze mastervariant maar je hebt wel inzicht gekregen in de bouwprocesaspecten die van belang zijn voor het domein van de desbetreffende mastervariant. Wil je een Bouwproces stempeltje op je diploma hebben dan moet je kiezen voor de variant Building Engineering met de specialisatie Bouwprocessen. Afstudeeronderwerpen liggen voornamelijk in het verlengde van het onderzoek dat we doen binnen de sectie Bouwprocessen. Dit onderzoek staat in teken van een door de sectie nieuw ontwikkeld concept voor het zogenaamde Nieuwe Bouwen. We noemen dit het Living Building Concept waarbij je moet denken aan de volgende onderwerpen: - D e manier waarop partijen met elkaar omgaan in termen van samenwerken, uitbesteden, aanbesteden en contractvorming; - Risico- en value (waarde) management in bouwbedrijven; - De integratie van toeleveringsketens;
40 CIVIELE TECHNIEK BSC

- H et inrichten en in stand houden van een dynamische bouwprocescyclus en de (integrale) afstemming tussen de verschillende processen; - D e toepassing van geavanceerde ICT-hulpmiddelen om al het bovenstaande helpen te realiseren. Te denken valt hierbij aan toepassingen zoals Internet, kunstmatige intelligentie, integrale databases, mensmachine interfaces, 3D/4D/nD-ontwerpsystemen, parametrische ontwerpsystemen, expert systemen etc. De sectie Bouwprocessen schenkt naast de benodigde theorieoverdracht veel aandacht aan de methodologie (leer der methoden) en aan de methodiek (gereedschapskist), waarmee tevens een aantal praktische vaardigheden wordt aangeleerd. Afstuderen vindt bij voorkeur plaats in het bedrijfsleven. Inlichtingen Bouwprocessen: Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (sectieleider) Kamer 3.38 Telefoon +31 (0)15 27 84921 Ir. F.A.M. Soons (afstudeercordinator) Kamer 3.44 Telefoon +31 (0)15 27 85267 Dr. ir. E. Dado (onderwijscordinator) Kamer 3.34 Telefoon +31 (0)15 27 84330 Mevr. O. van Paassen (secretariaat) Kamer 3.40 Telefoon +31 (0)15 27 86636 Geo-Engineering Geo-Engineering bestaat uit vijf leerstoelen, te weten Grondmechanica, Grondwatermechanica, Funderingstechniek (voorheen de sectie Geotechniek), Ondergronds Bouwen en Ingenieursgeologie. Terwijl Geotechniek en Ondergronds Bouwen deel uitmaken van de BSc Civiele Techniek (CT) en MSc Civil Engineering (CE), behoort Ingenieursgeologie tot de opleiding BSc Technische Aardwetenschappen (TA) en MSc Applied Earth Science
41 STUDIEGIDS 2006/2007

(AES). Hierdoor staat de MSc-variant Geo-Engineering in principe open voor alle MSc studenten bij Civiele Techniek of Technische Aardwetenschappen. Hoewel de natuurlijke opdeling naar herkomst van de leerstoelen en de type MSc daarbij vanzelfsprekend een grote rol speelt, worden mogelijke kruisbestuivingen niet priori afgewezen. Vanaf september 2006 gaat de MSc-variant Geo-Engineering van start. Daarmee maakt het afstuderen in de specialisatie Geo-Engineering geen onderdeel uit van de Mastervariant Waterbouwkunde binnen de MSc Civiele Techniek. De studenten die reeds bezig zijn met de specialisatie Geo-Engineering binnen de MSc-variant Waterbouwkunde kunnen dit op de oude basis voortzetten of kunnen, als zij dit willen, binnen de nieuwe MScvariant hun studie voortzetten. Veelal zal de keuze hiertoe bepaald worden door het al gelopen en behaalde vakkenpakket. Om de overgang naar de nieuw ontwikkelde mastervariant Geo-Engineering, waarin de bestaande specialisatie is opgegaan zo soepel mogelijk te laten verlopen is de volgende regeling getroffen: Voor het afstuderen bij Geo-Engineering binnen de MSc-variant Waterbouwkunde geldt dat dr. Ir. P. Visser de afstudeercordinator is. Ir. J.P. Oostveen treedt daarbij namens de Sectie Geotechniek op als toegevoegd cordinator. De specialisatie Ondergronds Bouwen valt onder de Mastervariant Transport & Planning, waarbij ir. G. Arends namens de sectie Geo-Engineering verantwoordelijk is voor de cordinatie. De specialisatie Ingenieurs Geology valt onder de Master Applied Earth Science met dr. Ir. D. Ngan Tillard die voor de cordinatie zorg draagt. Voor alle studenten die zich vanaf de start van de MSc variant GeoEngineering voor deze variant inschrijven geldt: Voor het afstuderen bij de MSc variant Geo-Engineering binnen de MSc CE is ir. J.P. Oostveen (kamer 1.19, Stevin I, telefoon +31 (0)15 27 85423) de afstudeercordinator. Voor het afstuderen bij de MSC variant Geo Engineering vanuit de MSc AES is dr. Ir. D.J.M. Ngan-Tillard (kamer 1.35, Stevin I, telefoon +31 (0)15 27 83325) de afstudeercordinator.
42 CIVIELE TECHNIEK BSC

AfstudeerprofiLering Duurzame OntwikkeLing Duurzame technologie wordt steeds belangrijker bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van civieltechnische objecten. Je kunt daarom vakken op het gebied van duurzaamheid in je afstudeerprogramma opnemen. Als je hieraan meer aandacht wilt besteden, kun je ook kiezen voor een afstudeervariant technologie in duurzame ontwikkeling. Je krijgt dan bij je ingenieursdiploma een appendix (certificaat). Studenten die hiervoor belangstelling hebben, kunnen binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Civiele Techniek en binnen de interfacultaire Offshore Engineering kiezen voor deze afstudeervariant. Je examenprogramma voor het ingenieursexamen moet dan aan bepaalde eisen voldoen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (telefoon +31 (0)15 27 84974) of ir. M. Ertsen (+31 (0)15 27 87423). De opleiding heeft twee referenten die kijken of de probleemstelling en de uitwerking daarvan voldoende gentegreerd is in je afstudeerwerk. Deze referenten zijn prof.dr.ir. K. van Breugel (telefoon +31 (0)15 27 84954) en ir. M. Ertsen (telefoon +31 (0)15 27 87423). De lijst van vakken op het gebied van duurzaamheid waaruit je in het kader van bovenstaande regeling een keuze kunt maken, vind je bij dr.ir. A. Fraaij assoc. prof. (+31 (0)15 27 84974). De overige studiepunten besteed je aan onderdelen binnen je afstudeerrichting. Wanneer je overweegt om binnen je afstudeerrichting een accent te leggen op duurzaamheid (al dan niet in vorm van de hierboven beschreven variant), kun je voor verdere informatie contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (kamer 6.37, telefoon +31 (0)15 27 84974) of ir. M. Ertsen +31 (0)15 27 87423). Technische Universitaire LerarenopLeiding (TULO) van TU DeLft Onder het motto: De ingenieur voor de klas leidt de TULO eerstegraads docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica op. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs lesgeven. Eerstegraads docenten zijn uitstekend thuis in hun
43 STUDIEGIDS 2006/2007

vakgebied en beschikken tegelijkertijd over een solide basis aan vakdidactische en onderwijskundige kennis en vaardigheden. Het leraarsberoep is bij uitstek geschikt voor wie kennis wil overdragen. De school en de leerlingen doen een beroep op je sociale vaardigheden en op je vakkennis. De TULO bestaat uit vier MSc opleidingen, voor de schoolvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Je bent toelaatbaar tot n van deze MSc programmas als je k toelaatbaar bent tot een disciplinaire master (dus: MSc Applied Mathematics, Applied Physics, (Bio)Chemical Engineering, Computer Engineering of Computer Science). In veel gevallen is het dus nodig extra vakken of een schakelprogramma te volgen.

Voor de tentamens moet je je aanmelden via het TentamenAanmeldSysteem (TAS). De tentamenroosters zijn te vinden op: www.tas.tudelft.nl Er zijn een aantal programmaonderdelen, die niet voor alle studenten tegelijk geroosterd kunnen worden. Studenten worden dan in groepen onderverdeeld. In de OWEE-week of uiterlijk op de eerste dag van het studiejaar teken je in voor een ontwerpproject, samen met 8 andere studenten. Als je niet hebt ingetekend voor het ontwerpproject, moet je aan het begin van het collegejaar zo snel mogelijk contact opnemen met mevr. O. van Paassen, kamer 3.40 (telefoon +31 (0)15 27 86636) of met de student-assistenten van het ontwerpproject, kamer 3.50 (telefoon +31 (0)15 27 86336). Iedere groep heeft een eigen code (a, b, c, d). Aan deze code kun je zien

De TULO verzorgt ook een TU-brede minor Educatie die je voorbereidt op de lerarenopleiding. Het opLeidingsprogramma In het MSC programma zitten 60 studiepunten in het schoolvak (op masterniveau) en zijn 60 punten gewijd aan pedagogische en didactische onderwerpen, die verdeeld zijn over vier aandachtsgebieden: - Vakdidactiek - Schoolpracticum - Onderwijskunde - Onderzoek en vrije ruimte Meer informatie op http://www.tulo.tudelft.nl of bij de cordinator van de TULO, Martin Jacobs (telefoon +31 (0)15 27 85594; e-mail m.a.f.m.jacobs@tudelft.nl) UitLeg van het rooster Het rooster bestaat uit 2 semesters, onderverdeeld in twee kwartalen van elk 10 weken. Aan het eind van ieder kwartaal is een tentamenperiode waarin in principe de vakken worden afgerond die in dat kwartaal gegeven zijn. De roosters staan op de site van Civiele Techniek: www.citg.tudelft.nl/iris
44 CIVIELE TECHNIEK BSC

in welke groep je zit voor Tekenen, de mentorgroepen, de oefenmiddagen van Constructieleer en andere practica. Ook je indeling voor Wiskunde ligt hiermee vast.

45

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: CT1021

Dynamica

ECTS: 4

Leerdoelen

Kinematica: het kunnen analyseren en berekenen van baanbeweging van een puntmassa langs een ruimtelijke kromme het kunnen analyseren en berekenen van ruimtelijke beweging van starre lichamen met inbegrip van zuiver rollen, rotatie om een vaste as en om het massamiddelpunt relatieve beweging bij onderlinge translatie en rotatie analyseren en berekenen. Dynamica: het kunnen formuleren, opstellen en toepassen van behouds- en balanswetten van massa, impuls, impulsmoment en energie voor een enkel deeltje, een stelsel van deeltjes en voor een star lichaam het kunnen onderscheiden van conservatieve en dissipatieve wisselwerkingen naar constitutie en energiehuishouding het kunnen toepassen van constitutieve vergelijkingen voor een veer, gravitatieve, drogewrijving, viskeuze wrijving en kwadratische weerstand Eulerse Balansen:het kunnen opstellen en toepassen van Eulerse balansen voor massa, impuls en energie het kunnen berekenen van hydrostatische en eenvoudige hydrodynamische krachten op lichamen

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr.ir. W.S.J. Uijttewaal; E-mail: W.S.J.Uijttewaal@tudelft.nl Colleges; oefening. Colleges: uitleg van vakinhoud op hoofdlijnen; behandeling van toepassingen; demonstraties met fysische modellen; motivering van de studenten; aanwijzingen geven voor zelfstudie, beantwoorden van vragen, organisatorische mededelingen. Oefeningen: De stof wordt verwerkt door zelfstudie en het maken van oefenvraagstukken. Ten behoeve hiervan wordt een aantal uitgewerkte voorbeeldvraagstukken en -tentamens aangeboden. Toetsen: Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid wordt studenten de gelegenheid geboden hun kennis en vaardigheden tussentijds te toetsen aan de hand van niet-verplichte computertoetsen.

Beoordeling

Bonus. Door deelname aan twee facultatieve oefentoetsen kan het deeltentamencijfer met 1 punt worden opgehoogd, mits voor elk van deze twee toetsen minimaal 45% van het maximaal te behalen puntenaantal gescoord wordt. Berekening Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit het tentamencijfer en voor 1/3 uit het deeltentamen waarbij op beide onderdelen ten minste een 4,5 gescoord moet zijn. (NB: Voor omzwaaiers geldt het tentamencijfer als resultaat voor instellingsvak dynamica 3 ECTS).

Literatuur en studiemateriaal

Mechanica voor Technici, Dynamica, R.C. Hibbeler, Academic Service Aanvullend dictaat (via Blackboard). Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD.

Vakinhoud

Algemeen: Schematiseren van mechanische problemen gebruikmakend van de balansvergelijkingen voor behoudbare grootheden als massa, impuls, impulsmoment en energie. Kinematica van een puntmassa: Recht- en kromlijnige beweging, normale en tangentiele versnelling, relatieve translatie van assenstelsels en lichamen, rotatie om een as, relatieve beweging. Dynamica van puntmassas: behoudswetten van impuls voor 1 of 2 deeltjes. Wisselwerkingskrachten van lineaire veren, gravitatie, droge wrijving, viskeuze wrijving, energie, arbeid vermogen, kinetische energie, potentile energie, botsingen, stabiliteit. Kinematica en Dynamica van starre lichamen: translatie en rotatie, traagheidsmoment, krachtmoment, impulsmomentbalans, kinetische energie van rotatie en translatie, krachten en momenten in bewegende constructies. Eulerse balansen voor stromende media: Massatransport, -balans, impulsmoment, -balans, wetten van Pascal, Archimedes en Bernoulli, hydrostatische krachten en eenvoudige hydrodynamische krachten op lichamen.

46

CIVIELE TECHNIEK BSC

47

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: CT1031

Constructiemechanica 1

ECTS: 4

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: http://www.mechanics.citg.tudelft. nl/~studass . Verkrijgbaar op de website. Dictaat/studieboek verplicht: Toegepaste Mechanica, deel 1- Evenwicht, C. Hartsuijker, Academic Service, Schoonhoven, 1999, ISBN 90 395 0593 4.Verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel. Overige materialen verplicht: COZ-CT1031 - Opgaven voor computer ondersteunde zelfstudie, J.W. Welleman,dictaat TU Delft, Civiele Techniek. Overige materialen aanbevolen: Oude tentamens met uitwerkingen. Verkrijgbaar bij: http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/-studass

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode, 2e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Ir. J.W. Welleman; E-mail: J.W.Welleman@tudelft.nl colstructie; Computer Onderst. Zelfstudie samenstellen en ontbinden van krachten, zowel analytisch als grafisch (krachtenveelhoek, werklijnenfiguur); moment van een kracht statisch equivalente krachtensystemen; koppel krachtenen momentenevenwicht belastingen; schematisering en werkelijkheid constructies; constructie-elementen; verbindingen; schematisering en werkelijkheid vrijmaken; opleggingen/oplegreacties; verbindingen/verbindingskrachten (scharnierkrachten, snedekrachten) oplegreacties en verbindingskrachten bij samengestelde constructies (zoals scharnierliggers, driescharnierspanten, geschoorde portalen, e.d.) kinematisch bepaalde systemen (vorm-/plaatsvaste constructies) en kinematisch onbepaalde systemen (mechanismen); statisch bepaalde/onbepaalde constructies, graad van statisch onbepaaldheid vorm- en plaatsvastheid van eenvoudige ruimtelijke constructies berekenen van staafkrachten in (vlakke) vakwerken: - uit het krachtenevenwicht van een vrijgemaakte knoop; - uit het krachten- en momentenevenwicht van een vrijgemaakt deel van het vakwerk (snedemethode) normaalkracht (N), dwarskracht (V) buigend moment (M) en wringend moment (Mw); definities, notaties en tekenafspraken evenwicht van een staafelementje; differentiaalbetrekkingen N-, V- en M-lijn voor rechte staven; vervormingstekens; relatie tussen M-lijn, V-lijn en verdeelde belasting karakteristieke vorm van N-, V- en M-lijn bij een puntlast, een gelijkmatig verdeelde belasting en een koppel N-, V- en M-lijn voor geknikte staven en staven in samengestelde constructies het krachtenspel aflezen uit gegeven N-, V- en M-lijn;controleren van het krachten- en momentenevenwicht van knooppunten kabel krachtpunt/krachtlijn; aanpassen constructievorm aan de krachtlijn het beginsel van virtuele arbeid (alternatieve formulering voor het evenwicht) Opmerkingen

Deelname aan de tentamens, voor zover direct aansluitend op de blokperioden waarin de desbetreffende vakken worden gedoceerd, is alleen toegestaan aan studenten die voor elke willekeurige groep van vier opeenvolgende blokken van COZ-opgaven ten minste 30% van het totaal aantal te behalen punten hebben gescoord, en voorts over alle blokken van COZ-opgaven gemiddeld tenminste 40% hebben gescoord. De verplichte COZ-score geldt alleen voor eerstejaars studenten, en dan alleen voor het tentamen direct aansluitend op het college. Bonus Als het cijfer van het direct op het blok aansluitende tentamen 5 of hoger is, wordt dit bij een gunstig toetsresultaat verhoogd door het cijfer van de toets hierin voor 30% mee te laten tellen. Het eindcijfer wordt dan: 0,7 x tentamencijfer + 0,1 x (cijfer toets 1 + cijfer toets 2 + cijfer toets 3). Berekening0,7 x tentamencijfer + 0,1 x (cijfer toets 1 + cijfer toets 2 + cijfer toets 3).

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de student(e) in staat de krachtsverdeling in statisch bepaalde (staaf)constructies te bepalen met behulp van zowel de evenwichtsbetrekkingen als het principe van virtuele arbeid.

48

CIVIELE TECHNIEK BSC

49

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT1041

Constructiemechanica 2

ECTS: 5

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/~studass. Verkrijgbaar op de website. Dictaat/studieboek verplicht: Toegepaste Mechanica deel 2 - Spanningen, vervormingen, verplaatsingen, C. Hartsuijker, Academic Service, Schoonhoven, 2000, ISBN 90-395-0594-2 . Verkrijgbaar bij boekhandel Prins. Overige materialen verplicht: COZ-b10B Opgaven voor computer ondersteunde zelfstudie, C. Hartsuijker, Dictaatnr. 210.467. Overige materialen aanbevolen: oude tentamens met uitwerkingen: http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/~studass. Verkrijgbaar op de website.

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Dr.ir. L.J. Sluys; E-mail: L.J.Sluys@citg.tudelft.nl colstructie; Computer Onderst. Zelfstudie Tentamencijfer = eindcijfer spanningen en rekken; notaties en tekenafspraken; lineairelastisch materiaalgedrag berekenen van de snedekrachten als de spanningen zijn gegeven (statisch equivalente krachtensystemen); krachtpunt het vezelmodel voor de op extensie en buiging belaste staaf; oppervlaktemomenten (oppervlakte, statisch moment,traagheidsmoment en traagheidsproduct) normaalkrachtencentrum; rekstijfheid; buigstijfheid; rek; kromming schematisering van een staaf tot lijnelement; staafas spanningsformules voor extensie en buiging kinematische en constitutieve betrekkingen (evenwichtsbetrekkingen werden reeds behandeld); differentiaalvergelijkingen voor extensie en buiging; rand- en overgangsvoorwaarden schuifkrachten in langsrichting ten gevolge van de dwarskracht (lijmverbindingen, deuvels, stiften, lassen) schuifspanningen in het vlak van de doorsnede ten gevolge van de dwarskracht schuifspanningen door wringing (dunwandige kokerdoorsneden - zgn. formule van Bredt -, massieve cirkelvormige doorsnede, dunwandige strip); dwarskrachtencentrum verplaatsing door extensie; relatief verplaatsingendiagram (Williot); toepassing bij eenvoudige vakwerken verplaatsing doorbuiging: - differentiaalvergelijking; vergeet-mij-nietjes; - momentenvlakstellingen inleiding berekening statisch onbepaalde constructies Opmerkingen

Deelname aan de tentamens, voor zover direct aansluitend op de blokperioden waarin de desbetreffende vakken worden gedoceerd, is alleen toegestaan aan studenten die voor elke willekeurige groep van vier opeenvolgende blokken van COZopgaven ten minste 30% van het totaal aantal te behalen punten hebben gescoord, en voorts over alle blokken van COZ-opgaven gemiddeld tenminste 40% hebben gescoord. De verplichte COZscore geldt alleen voor eerstejaars studenten, en dan alleen voor het tentamen direct aansluitend op het college.

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de student(e) in staat de spanningsverdeling in statisch bepaalde (staaf)constructies te bepalen ten gevolge van extensie, buiging met dwarskracht en elementaire gevallen van wringing. Verplaatsingen t.g.v. extensie en buiging voor statisch bepaalde en statisch onbepaalde (staaf)constructies kunnen worden bepaald. De krachtsverdeling in eenvoudige statisch onbepaalde constructies kan worden bepaald.

50

CIVIELE TECHNIEK BSC

51

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT1052

Constructieleer 1

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1061

Inleiding ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 1

ECTS: 6

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Ir. T.L.J. van Rij; E-mail: T.L.J.vanRij@citg.tudelft.nl colleges; practicum Cijfer tentamen 100% (Her)kennen en benoemen van de gangbare constructie-elementen en constructiematerialen in bouwwerken. Het met civiele ogen leren kijken naar constructies. Basisprincipes van het construeren, bouwsystemen, schematiseren van belastingen, constructies, constructie-elementen, constructiematerialen, analyse van de krachtsafdracht en berekeningen van constructies. Veiligheidsfilosofie en grenstoestanden.

2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode Wordt anders bekend gemaakt Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder; E-mail: H.A.J.deRidder@tudelft.nl Ir. F.A.M. Soons; E-mail: F.A.M.Soons@tudelft.nl Hoorcolleges; Instructies; Practicum Berekening. Het eindcijfer wordt vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de deelcijfers A, B en C. Berekening eindcijfer: D = 0,2 A + 0,6 B + 0,2 C De deelcijfers (A, B en C) voor colleges, ontwerpproject en visualisatie moetenminimaal een 5,0 zijn. Iedere deelnemer krijgt binnen 4 weken na afloop van het ontwerpproject 1, een keer de kans het eindcijfer 5,0 te verbeteren naar een 6,0. De wijze waarop dit cijfer kan worden verbeterd, wordt per student vastgesteld. In artikel 10 van de regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. verzuimen inzet.

Leerdoelen

Van de draagconstructie moeten de krachtswerking, toegepaste bouwmaterialen, constructiesysteem en bouwwijze herkend en benoemd kunnen worden. De student moet inzicht hebben verkregen in de relatie tussen de functie van een bouwwerk en de basisprincipes van het construeren/bouwen van civieltechnische constructies, constructiemechanica, materiaalkunde en mogelijke andere disciplines. Een eerste inzicht ontwikkelen ten aanzien van het construeren als onderdeel van het totale ontwerp- en bouwproces. De student zal de nodige vaardigheden moeten hebben ontwikkeld om waargenomen constructies in onderdelen te benoemen en deze te vertalen in een voor de mechanica toegankelijk rekenmodel, met de bijbehorende analyse van de krachtsafdracht. De student zal in staat moeten zijn om berekeningen te maken van die krachtsafdracht. De student moet dit met de relevante schetsen en berekeningen in een duidelijke en logische rapportage kunnen presenteren. Vakinhoud

1. T heoriecollege. De theoriecolleges behandelen het ontwerpproces aan de hand van de elementaire ontwerpcyclus. Achtereenvolgens worden de belangrijkste stappen van de elementaire ontwerpcyclus behandeld. Dat zijn: - De analyse, waarbij de bouwopgave wordt geanalyseerd. - De synthese, waarbij mogelijke oplossingen worden gegenereerd. - De simulatie, waarbij het gedrag van de oplossingen (zowel globale randvoorwaarden als kosten) in kaart worden gebracht. - De evaluatie waarin de rangorde van de ontwikkelde varianten wordt bepaald. - Beslissing, waarbij de keuze van de meest aantrekkelijke variant wordt gemaakt. Naast de theorie, met o.a. een uitgebreide begrippenkader, wordt ook methodiek behandeld, waarmee studenten direct aan de slag kunnen. 2. P racticum (excursie) De excursie is gericht op het inwinnen en verwerken van de informatie. Dit is naast het zoeken op internet en in databases of het doen van een interview een middel om relevante informatie in te winnen t.b.v. het ontwerpproces. Het is een bezoek aan een vergelijkbaar project, een referentieproject om meer inzicht te krijgen in wat er zoal speelt en belangrijk is voor het eigenproject van de projectgroep.

Literatuur en studiemateriaal

Collegedictaat; Infomap; Oefenbundel(s); Boek Basis Constructieleer, auteur H.P.M. van Abeelen. Redactie C.H. van Eldik. Uitgave stichting kennisoverdracht staalbouwkundig genootschap ISBN 90-72830-25-3

Opmerkingen

De tijdens het practicum 1A gemaakte opdrachten moeten voor het einde van de vierde onderwijsperiode zijn afgerond. Het laboratoriumpracticum 1B moet voor het einde van de vierde onderwijsperiode zijn afgerond. Alleen als de practica 1A en 1B als voldoende zijn beoordeeld krijgt het behaalde tentamencijfer geldigheid.

52

CIVIELE TECHNIEK BSC

53

STUDIEGIDS 2006/2007

3. H et ontwerpproject 1 Het ontwerpproject1 is afgestemd op het trainen van de vaardigheden, communiceren, ontwerpen en toepassen. Communiceren wordt ontwikkeld door samenwerken, vergaderen, rapporteren en het presenteren. Ontwerpen (zoeken, denken, probleem oplossen) wordt ontwikkeld door de toepassing van de elementaire ontwerpcyclus om te komen tot een voorontwerp. De ontwerpprojecten hebben meestal betrekking op lijnprojecten. De opgave beperkt zich tot twee ontwerpaspecten: functionaliteit en omgeving. De studenten dienen een vorm te vinden die functioneel is en in de omgeving past. De projectgroep rapporteert tijdens de instructiemiddagen de voortgang van het ontwerpproces. (Technische)schetsen en technische tekeningen worden overlegd om de vorm van de varianten te tonen. Het eindresultaat wordt schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever en mondeling gepresenteerd aan de opdrachtgevers en een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkvelden Water, Bouw, Transport& Planning en Aarde. Leerdoelen Vakmanschap De student: Heeft kennis van de elementaire ontwerpsystematiek; Onderkent de verbanden met andere werkvelden Kennisverwerving. De student: Kan de kennisbehoefte vaststellen; Kan op een effectieve wijze informatie vinden; Kan de informatie kritisch beoordelen; Kan de informatie verwerken, bewerken en opslaan. Communicatie: De student: Heeft een goede relatie met de opdrachtgever; Kan samenwerken binnen het team; Stimuleert en motiveert andere teamleden; Kan het practicum evalueren. Presenteren: De student: Beheerst de schriftelijke en mondelinge rapportagetechnieken; Stemt de presentaties af op de doelgroep; Profileert zijn studierichting. Dictaat/studieboek verplicht: Inleiding Ontwerpen in de Civiele Techniek ontwerpproject 1, collegedictaat (incl. studiewijzer) CT1061, Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder, september 2006. Te bestellen via Blackboard. Overige materialen aanbevolen: Rapportagetechniek, schrijven voor lezers met weinig tijd. Elling, R. e.a. (2000), Groningen: Wolters-Noordhoff, 2e herziene druk. Technisch Tekenen collegedictaat CT1112) Infomap constructieleer, 2003-2004, incl. voorbeeldtekeneningen (de doelstelling van de tekening en de afstemming van de tekentechniek op de doelgroep c.q. de opdrachtgever)Te bestellen via Blackboard. Aanwezigheid tijdens instructiemiddagen, presentatie(s) en groepsbijeenkomsten is verplicht In het geval dat u meer dan 2 keer afwezig bent bij de verplichte instructiemiddagen/ projectvergaderingen, kan dat consequenties hebben. De cordinator is, in overleg met de begeleider, gerechtigd u van verdere deelname aan het project en/of uit te sluiten. Indien u zich niet aan- of afmeldt (met geldige reden) voor de toets en/of de herkansing hiervan heeft dit consequenties voordeelcijfer A.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: CT1090

Modelvorming in de civiele techniek

ECTS: 3

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Drs. R. Booij; E-mail: R.Booij@tudelft.nl Dr.ir. L.H. Holthuijsen; E-mail: L.H.Holthuijsen@tudelft.nl colleges; werkcollege Inleiding: waarom werkt de ingenieur met modellen (relatie tot ontwerpen); wat is een model?Typen van modellen; onderscheid black-box model en inzichtelijk model; keuze toestandsgrootheden; voorbeeld van een wiskundig model met grafische oplosmethode; belang van metingen. Balansvergelijkingen; begrippenflux en inhoud; dimensies; keuze voorraadgrootheid en balansgebied; enkele toepassingen. Eerste-orde systemen; problemen met een voorraadgrootheid en met een of meer tijdschalen, schatten van tijdschalen, vergelijken van termen, rationeel verwaarlozen, autonoom proces en respons op excitatie, toepassingen. Hogere-orde systemen; problemen met meer voorraadgrootheden, oscillatie, resonantie, toepassingen, b.v jager-prooi model. Nagaan van modelprestaties; gevoeligheidsonderzoek, validatie, calibratie, verificatie, b.v. Rijn-alarm model.

Leerdoelen

- Weten wat modellen zijn, welke typen bestaan, hoe ze tot stand komen en waarvoor ze dienen.- In staat zijn aan de hand van een gegeven vraagstelling een eenvoudig civiel-technisch systeem te analyseren, te vereenvoudigen en schematisch weer te geven.- Kunnen opzetten van balansvergelijkingen en andere relaties tussen toestandgrootheden en daartoe kunnen onderscheiden van verschillende daarbij voorkomende grootheden zoals voorraad- en flux-grootheden. -In staat zijn een model te controleren op dimensies, tekens en globaal gedrag en een attitude hebben ontwikkeld om zulke controles ook ongevraagd uit te voeren.- Bekend zijn met de verschillende vormen van dynamisch gedrag van systemen en met de kenmerkende grootheden voor het gedrag van systemen (tijdschaal, respons, oscillatie, demping, enz.).

Literatuur en studiemateriaal

Opmerkingen

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: Modelvorming. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Werkboek, handboek. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen aanbevolen: evt. aanvullingen, (uitgewerkte) vraagstukken Verkrijgbaar de website van Blackboard.

54

CIVIELE TECHNIEK BSC

55

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1101

Inleiding Civiele Techniek

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1112 n.v.t.

Technisch Tekenen en constructies

ECTS: 3

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Prof.ir. F.M. Sanders; E-mail: F.M.Sanders@tudelft.nl Colleges 50% werkboek en 50% schriftelijk tentamen. Beide onderdelen mogen niet lager beoordeeld zijn dan een 5.0 Werkboek (in te leveren op de maandag van de witte week. Wanneer het werkboek niet op tijd is ingeleverd, wordt het tentamen niet nagekeken)

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode Ir. T.L.J. van Rij; E-mail: T.L.J.vanRij@citg.tudelft.nl practicumcolleges Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de beoordeling van de geleverde tekenprestaties/opdrachten op de practicummiddagen. Het eindcijfer van het vak technisch tekenen wordt slechts eenmalig aan het eind van het studiejaar doorgegeven aan de onderwijsadministratie.

Vakinhoud

overzicht van het proces van ontwerp, uitwerking, aanbesteding, uitvoering en beheer van civiel-technische werken inzicht in verhouding opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en belanghebbenden taken, werkzaamheden en werkomgeving van de civiel ingenieur noodzakelijke gegevens, plaatsbepaling, maatvoering en grondonderzoek t.b.v. het ontwerp bouwrijp maken, bouwen in en op de grond waterkerende en grondkerende constructies polders en waterbeheerssystemen wegen, spoorwegen en vaarwegen waterbouwkundige constructies (duikers,sluizen, kademuren, etc) vaste en beweegbare bruggen ondergronds bouwen. Werkboek: aan de hand van een toe te wijzen onderwerp wordt een werkboek gemaakt met de volgende inhoud:inleiding (w.o. maatschappelijke betekenis CT) functionele aspecten technische aspecten uitvoering en kosten wat heb ik geleerd Vakinhoud

Inleidende colleges Leerdoelen Technisch Tekenen Het gebruik en nut van technische tekeningen in de beroepspraktijk Het gebruik en beoordeling van handtekeningen en CAD tekeningen in de vakken Constructieleer 1, 2, 3 en de Ontwerpprojecten 1, 2 en 3 Civieltechnische constructies worden besproken. Practicum Handtekenen ( 2D/3D) Tekenvaardigheid (oog/handcordinatie, rechte lijnen, ruimtelijk inzicht) Doel/opbouw tekening (regelmaat, hulplijnen, verhoudingen, documenteren) NEN regels (lijndiktes, lijntypes, arceren, projectieleer, maatvoering, bijschriften, tekst) CAD tekenen volgens NEN (2D/3D) Vaardigheden AutoCAD (basis, uitbreiding commandos, printen, blocks, designcenter, paper-/model space, tips & tricks) Documenteren van civieltechnische constructies op locatie.

Leerdoelen

verkrijgen van overzicht van het werkterrein van de civiel ingenieur verkrijgen van overzicht in de verschillende vakgebieden binnen de civiele techniek verkrijgen van inzicht en kennis omtrent de functies, vormgeving en uitvoering van civieltechnische en infrastructurele werken d.m.v. het maken van een werkboek inzicht krijgen in de maatschappelijke betekenis van de civiele techniek

Leerdoelen

Kennis van civieltechnische constructies. Het met civiele ogen leren kijken met behulp van technische beelden. Het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en vormgevoel.

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

Map Technisch Tekenen Voorwaarden Elke tekenopdracht moet aan het einde van iedere practicummiddag voor 17.30 uur zijn ingeleverd. In de opvolgende collegeweek worden de tekeningen van commentaar voorzien en becijferd. Het cijfer voor iedere tekenopdracht moet groter of gelijk aan 5,0 zijn. Voor eventuele aanvullingen, correcties of vervangende opdrachten/tekeningen geldt het volgende: Deze tekeningen van de 1e, 2e en 3e onderwijsperiode dienen op de

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Dictaat van het vak CT1101 . Verkrijgbaar on-line. Overige materialen aanbevolen: Lexicon voor de Weg- en Waterbouw . Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.

Contactpersoon Voorkennis Opmerkingen Deelname excursie is verplicht

eerste vrijdagmiddag van de daaropvolgende onderwijsperiode voor 13.30 uur te zijn ingeleverd.

56

CIVIELE TECHNIEK BSC

57

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT1121

Duurzame ontwikkeling

ECTS: 3

Vakinhoud

In het college wordt een overzicht gegeven van het geo-informatie proces. De te behandelen stof omvat: geo-informatie-inwinningstechnieken (hoogte-, richting- en afstandsmeting, GPS en fotogrammetrie/remote sensing, laser-altimetrie en hydrografie), opslagstructuren en GIS-analyse technieken. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan Digitale Hoogtemodellen. Ook worden de belangrijkste in Nederland verkrijgbare landsdekkende basis-bestanden behandeld: GBKN, Top10Vecor en AHN.

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Drs.ing. H.D. van Bohemen; E-mail: H.D.vanBohemen@tudelft.nl Dr. H.S. Pietersen; E-mail: H.S.Pietersen@tudelft.nl Dr.ir. A.L.A. Fraaij; E-mail: A.L.A.Fraaij@tudelft.nl Oefening; case study. In een college komt iemand uit de praktijk een praktijkgeval behandelen. Tentamencijfer + ophoging via cases Dit college behandelt duurzame ontwikkeling in de bouw en civieltechnische werken. Behandeld worden: duurzaamheid via de begrippen durability en sustainability, diverse bouwmaterialen en recycling/degradatie van diverse bouwmaterialen,het meten van het milieu, energie, water, milieuvriendelijk bouwen, de nationale pakketten duurzaam bouwen. Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud Cursus/Vak Literatuur en studiemateriaal

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Dictaat. Let op: In het studiejaar 2006/2007 zal een nieuw dictaat verschijnen.

Code: CT1200

Informatica

ECTS: 4

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Dr.ir. G.A. van Nederveen; E-mail: G.A.vanNederveen@tudelft.nl Colleges; Computerpracticum Het vak Inleiding informatica voor civiele techniek is bedoeld om studenten kennis te laten maken met het gebruik van ICT bij het oplossen van civieltechnische problemen. Van belang is het bijbrengen van kennis omtrent de mogelijke toepassingen van ICT in de verschillende CT-domeinen. Bovendien is het van belang dat studenten problemen in een CT-domein kunnen vertalen in een computermodel en deze kunnen oplossen met behulp van computergereedschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stateof-the-art modelleertechnieken en programmeerbare rekentools. Collegestof: De rol van ICT in de Civiele Techniek; Systemen en systeemtheorie; De rol van modellen voor het beschrijven van systemen; Software-ontwikkelingsmethodologieen; Modelleermethoden en programmeertalen; Voorbeelden van toepassingen van ICT in de verschillende CT- domeinen. Computerpracticum: Kennismaken met en toepassen van rekensoftware (Matlab) voor het oplossen van civieltechnische problemen Kennis en inzicht verkrijgen in de rol van ICT in de verschillende CT-domeinen; Het kunnen vertalen van een civieltechnisch probleem in een model dat kan worden geprogrammeerd in de Matlab-omgeving en gebruikt voor het doorrekenen van een voorbeeld-case. Vaardigheid verkrijgen in het gebruik en het programmeren van bestaande rekensoftware.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de student op het niveau level 1 inzicht in de begrippen degradatie van bouwmaterialen, durability en sustainability, milieumaten, basisbeginselen materiaalgebruik, water, milieuvriendelijk bouwen, nationale pakketten duurzaam bouwen.

Literatuur en studiemateriaal

Het boek van prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks (Sustainable construction) is te koop bij boekwinkel. Als alternatief kan de student een digitaal collegedictaat bestellen via het elektronisch bestelsysteem van de TU. PowerPoint Presentaties en bijlagen worden op Blackboard geplaatst.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1130

Geo-informatie

ECTS: 3

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ing. M.J.M. Kremers; E-mail: M.J.M.Kremers@tudelft.nl Ir. E. Verbree; E-mail: E.Verbree@tudelft.nl colleges; practicum Leerdoelen

Literatuur en studiemateriaal

Inleiding computerondersteund modelleren voor civiel ingenieurs. Handleiding Matlab.

58

CIVIELE TECHNIEK BSC

59

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1210

Organisatie van het bouwen

ECTS: 3

Vakinhoud

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder; E-mail: H.A.J.deRidder@tudelft.nl MSc K.B. Braat; E-mail: K.B.Braat@tudelft.nl colleges Voor het totale tentamen krijgt men een cijfer. Dit eindcijfer wordt bepaald door elk van de subdelen apart te becijferen. Elk subdeel krijgt een gewicht afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal van de geformuleerde vragen.

Vakinhoud

Kennisdeel: overzicht van de inrichting van het bouwproces; de partners in het bouwproces; het bouwproces in historisch perspectief; projectorganisatie en fasering; bedrijfsorganisatie van bouwbedrijven algemeen; de context van het bouwen:initiatiefase; de haalbaarheidsfase; de ontwerpfase; de voorbereidingsen uitvoeringsfase; het bestek; de aanbesteding; voorbeelden uit de praktijk; bijzondere contract- en aanbestedingsvormen; kwaliteitsmanagement in de bouw; bouwen in het buitenland. Vaardighedendeel: bedrijfsorganisatie van bouwbedrijven; zeven soorten planningen in de bouw; kosten en kostprijsbepaling in de bouw. Inzichtdeel: de organisatie van een uitvoerend bouwbedrijf; de bedrijfstak Bouw in Nederland.

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: Studiehandleiding opgenomen in het dictaat. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat/studieboek verplicht: Boek: Management van het Bouwproces. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Oefenopgaven netwerkplanning

De hydrologie van Nederland in historisch perspectief en de rol van de mens daarin (de vroege geschiedenis; waterbeheersing van af het begin van de 17e eeuw; grote werken); Hydrologie van Nederland (geologie; neerslag en verdamping; oppervlaktewater; grondwater); Functies van het water (scheepvaart; transport van stoffen; drinkwater; koelwatergebruik door de industrie; watervoorziening voor de landbouw; ecologie; water als energiebron); De kringloop van het water (componenten en processen; waterbalansen; systeembenadering; modellen); Neerslag (het neerslagproces; neerslagtypen; fundamentele begrippen m.b.t. de neerslag; neerslagmeeting; bewerking van neerslaggegevens; gebiedsgrootte-effect; neerslagnetwerken; neerslagvoorspellingen; neerslagkwaliteit); Verdamping (interactie tussen landoppervlak en atmosfeer; praktische betekenis van verdamping; verdampingstypen; standaard verdampingswaarden; fysica van de verdamping; factoren die invloed uitoefenen op de verdamping; energiebalans; berekening van de open-water verdamping; voorbeeldberekening open water verdamping m.b.v. Penman; berekening van de evapotranspiratie; verdampingsmetingen; waterverlies t.g.v. verdamping); Geohydrologie (inleiding; waterstroming in poreuze media; schematisatie van de bodem; massabalans van een grondvolume in de verzadigde zone; massabalans van een grondvolume met freatisch vlak; zoet en zout grondwater); Water in de onverzadigde zone (inleiding; algemene vergelijking onverzadigde zone; de bodemvochtkarakteristiek; infiltratie; bodemvochtprofielen; infiltratiemodellen; infiltratiemeting); Afvoerhydrologie basisbeginselen (afvoerprocessen; het neerslagoverschot; rivierafvoeren; jaarlijkse afvoeren; basisafvoer; hoogwatergolven; afvoerbare neerslag; het bergingsbeginsel; het looptijdbeginsel; het principe van de eenheidsafvoergolf; Reservoirs (algemeen; kenmerken van een reservoir, waterlevering; capaciteitsbepaling; reservoirs voor hoogwaterbestrijding; effecten van een reservoir, wateropslag in Nederland); Milieuhydrologie; Monitoring van hydrologische systemen. Het begrijpen van de samenhang in de hydrologische kringloop. Het doorzien van de fysische processen in de kringloop. De processen kwantificeren m.b.v. fysische basiswetten. Grootschalige processen kwantificeren m.b.t. empirische relaties. Toepassing van rekenregels en rekenmethodieken op praktische problemen. Begrip van de samenhang tussen waarnemen (meten) en modelleren.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT1310

Hydrologie

ECTS: 4

Leerdoelen

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Ir. W.M.J. Luxemburg; E-mail: W.M.J.Luxemburg@tudelft.nl Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije; E-mail: H.H.G.Savenije@tudelft.nl colleges; oefening Optelling van gescoorde percentages per tentamenonderdeel en deling door 100 Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Handleiding bij het college. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Uitgewerkte tentamenopgaven. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.

60

CIVIELE TECHNIEK BSC

61

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT2022

Dynamica van systemen

ECTS: 3

Leerdoelen

In het vak wordt de student ermee vertrouwd gemaakt dat mechanische en hydraulische in de tijd een eigenbeweging kunnen uitvoeren met een bijbehorende eigenfrequentie en -periode en/of een gedwongen beweging als responsie op diverse typen belasting. Een belangrijk aspect is de grote overeenkomst in wiskundige formulering van verschillende fysische systemen, ook bij de gedwongen beweging. Alleen de tijdschaal is anders. Voorts wordt elke toekomstige civiel ingenieur zich ervan bewust dat ook civieltechnische systemen meer dan een vrijheidsgraad kunnen hebben en dus meer dan een trilvorm en meer dan een eigenperiode. De leerdoelen zijn het opstellen van de tweedeorde differentiaalvergelijking(en) voor een fysisch probleem, het oplossen van deze bewegingsvergelijking(en) en (vooral) het interpreteren van de berekeningsresultaten. Als de student dit beheerst, kan hij/zij een aantal karakteristieke systemen en belastingstypen met bijbehorende responsie herkennen in de praktijk van de civiele techniek.

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder; E-mail: A.Vrouwenvelder@citg.tudelft.nl De onderwijsvorm is een mix van hoorcolleges, werkcolleges en toetsen. Bonus. Met de drie toetsen kan een bonus worden behaald. Afhankelijk van de resultaten wordt een half of een heel punt toegevoegd aan het resultaat van het schriftelijk tentamen. Berekening Het eindcijfer is de som van het cijfervoor het schriftelijk tentamen en de bonus die wordt ontvangen voor het resultaat van de toetsen.

Vakinhoud

Mechanisch systeem met een graad van vrijheid, ongedempt. Opstellen bewegingsvergelijking, Eigenbeweging. Gedwongen beweging voor harmonische belasting, exponentiele belasting, stapbelasting en impact/pulsbelasting. In rekening brengen van beginvoorwaarden. Hydraulische systemen met een graad van vrijheid zonder weerstand. Eveneens eigenbeweging en gedwongen beweging. Mechanische systemen met demping. Zelfde cyclus van eigenbeweging en gedwongen beweging. Hydraulische systemen met weerstand. Weer zelfde cyclus van eigen beweging en gedwongen beweging. Korte kennismaking met andere mechanische en hydraulische systeemconfiguraties. Eerste-orde systemen als limietgeval van tweede-orde systemen. Mechanische systemen met twee graden van vrijheid, zonder demping. Opstellen van bewegingsvergelijkingen (massamatrix en stijfheidsmatrix). Bepalen van twee eigentrillingen met eigenperiode. Gedwongen respons ten gevolge van harmonische belastingen. Trillingsisolatie. Opmerkingen Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: CT2022 Dynamica van Systemen, Algemene informatie. Uitgereikt in eerste college of Verkrijgbaar de website van Blackboard. Dictaat/studieboek verplicht: Dynamica van Systemen, J. Blaauwendraad. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Vraagstukkenbundel (oefen- en tentamenopgaven). Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen aanbevolen: Computerprogramma Dycon; Afbeeldingen van simulaties De keuze voor hoorcolleges is ingegeven door de wetenschap dat deze stof als moeilijk wordt ervaren. De student kan worden gewezen op de systematiek in de aanpak en hij/zij leert hoe door de vele wiskundige bewerkingen heen steeds moet worden gelet op de fysica in de processen. In de werkcolleges oefent de student de wijze van werken bij het modelleren en oplossen van problemen. Drie toetsen zijn ingebouwd om de student te stimuleren vanaf het begin van het college de stofte bestuderen. Met deze toetsen kan de student een bonus halen.

62

CIVIELE TECHNIEK BSC

63

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: CT2031

Constructiemechanica 3

ECTS: 4

Leerdoelen

Statisch onbepaalde constructies: Aan het einde van deze module is de student(e) in staat om statisch onbepaalde constructies te herkennen en hierin met behulp van de krachtenmethode de krachtsverdeling te bepalen. Daarnaast is hij/zij vertrouwd met de oplossingsstrategie van de verplaatsingsmethode en kan hij/zij deze toepassen op raamwerken en vakwerken. Met behulp van een oefening heeft de student laten zien hoe de resultaten van een computerberekening kritisch moeten worden genterpreteerd en hoe deze berekeningen met de hand kunnen worden gevalideerd. Stabiliteit van het evenwicht: Aan het einde van deze module is de student(e) is staat om de stabiliteit van het evenwicht van raamwerkstructuren met eenvoudige lastconfiguraties te onderzoeken. Daarbij is hij/zij vertrouwd met de invloed van tweede orde effecten en het effect van plastisch materiaalgedrag op de bezwijklast. Inleiding Elasticiteitsleer:Aan het einde van deze module is de student vertrouwd met de spannings- en rekbegrippen en de constitutieve relaties voor drie dimensionale spanningstoestanden en kan deze theorie toepassen op vlakke spanningstoestanden om spanningen en/of rekken in verschillende (hoofd-)richtingen te kunnen bepalen. Ook is de student in staat om de spanningstoestand zowel analytisch als grafisch te toetsen aan de vloeicriteria van Tresca en von Mises.

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Ir. C. Hartsuijker; E-mail: C.Hartsuijker@citg.tudelft.nl Ir. J.W. Welleman; E-mail: J.W.Welleman@tudelft.nl Computer Onderst. Zelfstudie; oefening; colstructie. De student krijgt theorie en toepassingen uitgelegd in de vorm van een college/instructie, waarbij de student actief in de zaal mee moet doen. Door de COZ wordt de zelfstudie van de student bevorderd en wordt gezorgd voor een gelijkmatige studielast over het kwartaal.

Beoordeling Vakinhoud

Tentamencijfer is eindcijfer Statisch onbepaalde constructies:Krachtenmethode:- Keuze van het statisch bepaalde hoofdsysteem- Statisch onbepaalde en vormveranderingsvoorwaarden. Toepassingen:- Stijfheidverschillen in constructies- Steunpuntsverplaatsingen - Temperatuursinvloeden- Introductie MatrixFrame Verplaatsingenmethode:Systematiek van de methode uitgelegd a.h.v. vakwerken en eenvoudige, op buiging belaste constructies Stabiliteit van het evenwicht:- Inleidende begrippen, plaatsvastheid en vormvastheid- Stabiliteit v/h evenwicht- Systemen met 1 vrijheidsgraad (starre staaf)- Systemen met 2 vrijheidsgraden (als opstap naar de buigzame staaf)- De buigzame staaf- Euler, statisch bepaalde drukstaven (2e orde D.V.)- Differentiaalvergelijking voor het algemene knikprobleem (4e orde D.V.)- Uitwerking van de D.V. tot basis-kinkgevallen- Geschoorde en ongeschoorde stavenVerende inklemmingen - Initile verplaatsing door scheefstand of belasting- Vergrotingsfactor, schijnbare stijfheid- Instabiliteit door niet-lineair materiaalgedrag- Integrale aanpak van de volgende begrippen :- 1e orde verplaatsing- 1e orde bezwijklast- kniklast2e orde verplaatsing- bezwijklast door instabiliteit Introductie Elasticiteitstheorie- Spanningen en rekken in 3D- Eigenschappen van tensoren (grafische methode en analytische methode)- Relatie tussen spanningen en rekken (isotroop materiaal)- Integrale oefeningen m.b.v. de cirkel van Mohr op spanningen en rekken voor een homogene vlakspanningstoestand- Bezwijkcriteria - Begrippen als invarianten, isotrope spanning, deviatorspanning - Ruimtelijke voorstelling van deze begrippen - Vloeivoorwaarden van Tresca en von Mises Opmerkingen Literatuur en studiemateriaal

Studiehandleiding: http://www.mechanics.citg.tudelft. nl/-studass. Verkrijgbaar via de website en/of Blackboard. Dictaat/studieboek verplicht: - Toegepaste Mechanica deel 3, Hartsuijker en Welleman, ISBN9039505950, verkrijgbaar via de reguliere boekhandel.- Constructiemechanica 3, Stabiliteit van het evenwicht, C. Hartsuijker en J.W. Welleman, dictaat TU Delft, Civiele Techniek- Constructiemechanica 3: Matrix-Oefening, J.W. Welleman, dictaat TU Delft, Civiele Techniek- Introduction into Continuum Mechanics, J.W. Welleman, dictaat TU Delft, Civiele Techniek- COZ blokboeken, verkrijgbaar in pdf via BlackBoard Deelname aan het tentamen is voor studenten die voor de eerste keer deelnemen -voor zover dit direct aansluit op de blokperiode waarin het vak wordt gedoceerd- alleen toegestaan aan hen, die tenminste 40% van het aantal te behalen COZ-punten hebben gescoord. Voorts is deelname aan het tentamen alleen toegestaan aan studenten die de oefening hebben afgerond en deze binnen het overeengekomen tijdschema door de studentassistenten ter goedkeuring hebben laten paraferen.

64

CIVIELE TECHNIEK BSC

65

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT2051

Constructieleer 2

ECTS: 7

b. oefening Materiaalkunde: Failure Mode Analyse; onderzoek naar de materiaalkeuze in relatie tot de degradatie van deze materialen; c. oefeningen staafwerkprogramma: in samenwerking met constructiemechanica worden hier oefeningen gedaan in het werken met een staafwerk programma (Matrix). Deze oefeningen worden daar waar mogelijk gentegreerd met de onder a. genoemde oefeningen2) De ontwerpopdracht Aansluitend aan de oefenmiddagen-serie behorend bij de colleges constructieleer 2A dient met behulp van de tot dan verworven tools een draagconstructie ontworpen te worden, opgebouwd uit basiselementen. Deze draagconstructie dient in de daarna volgende onderwijsperiode nader uitgewerkt, gedetailleerd en aan de constructieve veiligheid getoetst te worden, zoals aangeleerd bij 2B. Het ontwerp en de toetsing van het ontwerp dienen tenslotte met berekeningen en vooral (duidelijke) tekeningen te worden gerapporteerd. Leerdoelen College: hoorcolleges bij hoogleraren en docenten, bestuderen collegedictaten en leerboeken. Practicum: in groepen van 20 a 30 studenten zelfstandig onder begeleiding werken aan de opdrachten van het practicum. De onderwijsvorm van de middagen is een mengvorm van zelfwerkzaamheid op de oefenmiddagen (voornamelijk inde derde onderwijsperiode en consultancy middagen (voornamelijk in de vierde onderwijsperiode). Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: De studiehandleiding(en) zal (zullen) op BlackBoard gepubliceerd worden. Overigens zullen alle van belang zijnde tijdstippen/ plaatsen/aanvullingen/ wijzigingen/ voorwaarden/ inlever-, ophaaldata e.d. op BlackBoard gepubliceerd worden (dus niet in het C-nieuws). U dient daarom elke maandag op BlackBoard (bij CT2051A en/of CT2051B) te kijken of er nog van belang zijnde meldingen zijn. Verkrijgbaar de website van Blackboard. Dictaat/studieboek verplicht: Dictaat Constructieleer 2A Constructieleer Basis, tweede druk 2001, H.P.M. van Abeelen (boek). Oefeningen en voorbeeldtentamens CT2051A Oefenbundel Constructieleer 2B (staal) Dictaat Gewapend Beton CT2051B/CT3051B, van prof.dr.ir. J.C. Walraven Overspannend Staal; Basisboek Overspannend Staal Construeren (boek) Voor constructieleer 2A en de ontwerpopdrachten: Het materiaal van Technisch Tekenen. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat/studieboek aanbevolen: Constructieleer 2B: Overspannend Staal Profielen boek Overspannend Staal Voorbeelden. verkrijgbaar bij de dictatenverkoop Civiele Techniek. Tijdschrift Bouwen met Staal, verkrijgbaar bij de vereniging Bouwen met Staal. Tijdschrift Cement.

3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode 3e tentamenperiode, 4e tentamenperiode Prof.ir. F.S.K. Bijlaard; E-mail: F.S.K.Bijlaard@citg.tudelft.nl Dr.ir. A.L.A. Fraaij; E-mail: A.L.A.Fraaij@tudelft.nl Ir. A.M. Gresnigt; E-mail: A.M.Gresnigt@citg.tudelft.nl Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen; E-mail: J.vandeKuilen@citg.tudelft.nl Prof.ir. L.A.G. Wagemans; E-mail: L.A.G.Wagemans@tudelft.nl Prof.dr.ir. J.C. Walraven; E-mail: J.C.Walraven@tudelft.nl Ir. J.W. Welleman; E-mail: J.W.Welleman@tudelft.nl Dr. A. Romeijn; E-mail: A.Romeijn@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling

colleges; practicum Berekening40% Deeltentamen Constructieleer 2A 40% Deeltentamen Constructieleer 2B 20% Ontwerpopdracht Voor alle onderdelen dient minimaal een 5,0 te zijn behaald

Vakinhoud

College Constructieleer 2A: Constructief ontwerpen Ontwerpen/ vormgeven van:De belangrijke basisconstructie-elementen zoals: trek- en drukstaaf, kolommen en buigliggers in staal, beton en hout, samengestelde liggers, vakwerkliggers. Allen zowel statisch bepaald als doorgaand. Krachtswerking en vormgeving van 2D constructie-elementen zoals: bogen, hang- en tuiconstructies. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende stappen in het vormgevingsproces: Materiaal- en vormkeuze: Het op ontwerpniveau kiezen van het juiste materiaal, vorm en afgestemd op de beoogde functies en krachtsafdracht. Aanpassing van doorsnede en vormgeving langs staafas, aangepast aan de M- en V-lijn. Bepalen van (globaal) de juiste afmetingen: Het op ontwerpniveau bepalen van de benodigde afmetingen van eenvoudige ontwerpberekeningen. Het vormgeven van de details: Het op ontwerpniveau aangeven van de gewenste aansluitingen, opleggingen, verbindingen, sparingen, enz. afgestemd op de beoogde wijze van krachtsafdracht. Colleges Constructieleer 2B : Constructieve veiligheid Dit college is opgesplitst in drie delen,namelijk een deel staal-, een deel hout-, en een deel betonconstructies. De opzet van de delen komt overeen. Middels rekenkundige toetsingsregels wordt de constructieve veiligheid van liggers en kolommen op stijfheid, sterkte en stabiliteit aangetoond. Tevens wordt de constructieve veiligheid van verbindingen getoetst. Practicum. Bestaande uit: 1) Oefeningen: a. oefeningen behorend bij college Constructieleer 2A;

66

CIVIELE TECHNIEK BSC

67

STUDIEGIDS 2006/2007

Opmerkingen

Alle oefeningen van het practicum moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Het resultaat voor de ontwerpopdracht van het practicum moet >=5,0 zijn. De oefenmiddagen behorend bij Constructieleer 2A worden als voldoende beoordeeld indien men de betreffende middag serieus gewerkt heeft om de gegeven opdrachten tot een goed einde te brengen. De oefeningen materiaalkunde en staafwerkprogramma worden ingenomen en individueel met voldoende/onvoldoende beoordeeld; indien onvoldoende heeft men eenmaal het recht op een nieuwe oefening. De eerste van de ontwerpopdrachten (de voorontwerpen) wordt tussentijds ingeleverd en beoordeeld; dit tussenresultaat moet voldoende zijn (d.w.z.>=5,0) om hiermee het tweede deel (toetsing van de constructieve veiligheid) van de ontwerpopdracht in te kunnen gaan. Als het eerste deel onvoldoende is, krijgt men in een beperkte tijdsspanne de gelegenheid verbeteringen aan te brengen voor men aan het tweededeel mag beginnen; is het eerste deel erg slecht (of zijn de verbeteringen nog niet voldoende), dan kan men volgend jaar weer mee doen met de nieuwe ontwerpopdracht. Na het tweede deel moet de totale ontwerpopdracht worden ingeleverd. Studenten, die vorig jaar slechts voor een deel van het practicum een voldoende resultaat behaald hebben, moeten in de eerste week van de derde onderwijsperiode contact opnemen (alleen via E-mail, melden wat je wel en niet hebt behaald)met Ing. P.C.J.M. de Theije (zie onder contactpersonen), indien ze vrijstelling denken te kunnen krijgen voor een deel van het practicum. Dit geldt ook voor studenten die een deel van dit vak moeten doen in het kader van een overgangsregeling. N.B. Het resultaat voor de ontwerpopdracht (mits >=5,0) is geldig tot en met het cursusjaar volgend op het jaar waarin het resultaat behaald is. Tentamenstof: Constructieleer 2A (ontwerpen) Constructieleer 2B (constructieve veiligheid)

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT2061

Integraal ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2

ECTS: 6

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder; E-mail: H.A.J.deRidder@tudelft.nl Ir. F.A.M. Soons; E-mail: F.A.M.Soons@tudelft.nl Colleges Toetsen Instructie Ontwerpproject Berekening Deelcijfer A voor de theorie. Deelcijfer B voor het ontwerp. Deelcijfer C voor de visualisatie. Eindcijfer ( = 0,2A + 0,6 B + 0,2 C) In artikel 10 van de regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12 lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. het eindresultaat, verzuim en inzet.

Vakinhoud

In het ontwerpproject 2 worden op basis van de ontwerpaspecten omgeving, functionaliteit, techniek, instandhouding en uitvoering, een civieltechnisch probleem opgelost. Om het afnemende abstractieniveau van een ontwerp te ondersteunen worden op drie schaalniveaus (systeem, subsysteem en subsubsysteem) het doel, de functie en de vorm ontwikkeld. Elke ontwerpfase wordt afgerond met een financile beschouwing ter ondersteuning van de investeringsbeslissing. Hiertoe worden tijdens de theoriecolleges de grondslagen voor een investeringsbeoordeling met de daarbij behorende evaluatietechnieken behandeld. Het geheel wordt afgesloten met een financile terugkoppeling c.q. een vergelijking van de financile resultaten van de haalbaarheid met het voorontwerp. Het doorlopen van meerdere ontwerpfasen geeft de student inzicht in het ontwerpproces (zoeken en integreren). De student functioneert als adviseur van de opdrachtgever en toont de financile en functionele haalbaarheid op basis van functies en conceptontwerpen. Na afloop van het vak kan de student het waarde-kosten model ontwikkelen met een integrale benadering van de vijf ontwerpaspecten. Hij kan keuze(n) maken op basis van waarden en kosten en weet de functie te vertalen in een vorm (materiaal, structuur en afmetingen) De onderwijsmethode die gebruikt wordt om het ontwerpen te doceren is het werken in groepen. Studenten werken samen, in een taakgerichte projectgroep aaneen opdracht.

68

CIVIELE TECHNIEK BSC

69

STUDIEGIDS 2006/2007

Leerdoelen

De student kan m.b.t. de routinekennis van het ontwerpproces en de toepassing van de technische basiskennis: Een integrale ontwerpaanpak ontwikkelen op basis van waarden en kosten (van grof naar fijn). Op meerdere schaalniveaus ontwerpen. Vormgeven aan civiel technische bouwwerken met een ondersteuning van vaktechnische vuistregels. De kennisverwerving: Zelfstandig de informatiebehoefte bepalen. Evalueren op basis van ingewikkelde criteria. Beoordelen op basis van objectieve en subjectieve criteria. Informatie opslaan die door de student zelf en anderen hervindbaar is. De organisatie: Het ontwerpproces structureren, van grof naar fijn. Tijdmatig plannen, en de bewaking van de voortgang inzichtelijk rapporteren. Communicatie: Inzicht verstrekken aan de opdrachtgever. Andere teamleden motiveren en stimuleren. De rapportage afstemmen op de kennis en het inzicht van de opdrachtgever. Dictaat/studieboek verplicht: Integraal Ontwerpen in de Civiele Techniek,Ontwerpproject 2, collegedictaat (incl. studiewijzer) CT2061, Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder, maart 2006 (theoretische ondersteuning van het ontwerpproces)Te bestellen via Blackboard. Overige materialen aanbevolen: Rapportagete chniek,schrijven voor lezers met weinig tijd. Elling, R. e.a. (2000), Groningen: Wolters-Noordhoff, 2e herziene druk. Infomap Constructieleer, 2003-2004, inclusief voorbeeld tekeningen.(de doelstelling van de tekening en de afstemming van de tekentechniek op de doelgroep c.q. de opdrachtgever) Dictaat Technisch Tekenen, CT1112, 2004 / 2005.(de toepassing van de tekentechnieken)Dictaat Ruimtelijke vervoersplanning, CT 2071Dictaat Informatica voor Civiele Techniek, CT2081 (computerondersteund modelleren/programmeren voor Civiel ingenieurs)Te bestellen via Blackboard. Toelichting: De theoriecolleges worden schriftelijk getoetst met meerkeuzevragen (Deelcijfer A). Het ontwerpproces wordt getoetst aan de hand van de rapportage van de orintatie, de haalbaarheid, het systeem, het voorontwerp en het definitief ontwerp en de eindpresentatie (Deelcijfer B). Het visualiseren wordt getoetst aan de hand van het schetsontwerp van het systeem, ontwerptekeningen van de vorm van systeemvarianten, technische tekeningen van de subsystemen en een overall view van het integrale ontwerp (Deelcijfer C). Aanwezigheid tijdens instructiemiddagen, presentatie(s) en groepsbijeenkomsten is verplicht In het geval dat u meer dan 2 keer afwezig bent bij de verplichte instructiemiddagen/ projectvergaderingen, kan dat consequenties hebben. De cordinator is, in overleg met de begeleider, gerechtigd u van verdere deelname aan het project uit te sluiten. Indien u zich niet aan- of afmeldt (zonder geldige reden) voor de toets en/of de herkansing hiervan heeft dit consequenties voor deelcijfer A.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT2071

Ruimtelijke vervoersplanning

ECTS: 4

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Prof.ir. F.M. Sanders; E-mail: F.M.Sanders@tudelft.nl hoorcolleges werkcolleges: klassikaal uitwerken van oefeningen/ vraagstukken Cijfer schriftelijk tentamen inleiding vakoverzicht; relaties met andere vakken; het vak in relatie tot de beroepspraktijk; verkeerskundige/vervoersplanoloog begrippen en definities: verkeer; vervoer; logistiek; allocatie; bereikbaarheid; mobiliteit; etc., aan de hand van voorbeelden, casus, etc. basisbeginselen: menselijke activiteiten (aard, tijd, plaats); vestiging (allocatie van wonen, werken, voorzieningen); verplaatsingen (personen, goederen/stoffen, energie, informatie); infrastructurele netwerken; vervoerssystemen historisch overzicht van grondgebruik, infrastructuur en vervoer: verstedelijking; wegen en vaarwegen; spoorwegen; metro, bus, shuttles; wisselwerking grondgebruik, infrastructuur en vervoerssystemen ruimtelijke vervoerssystemen; vraag/aanbod: personen (tijd, richting, motief, modaliteit, instelling, etc); verklarende grootheden die vraag bepalen (economie, demografie, maatschappelijke ontwikkelingen, etc.); goederen (idem.); aanbod ontwikkeling; wisselwerking vraag/aanbod; economische mechanismen (consumenten surplus) verplaatsingen: motief (afstand, tijdstip, reistijd, modaliteit, etc.); ritproductie van herkomstgebieden; ritattractie van bestemmingsverkeer; ritdistributie; meerkosten/ bestemmingen; vervoerswijze keuze; route keuze; verkeersmodellering opbouw van infrastructurele netwerken: knopen (verbindingen, aansluitingen, etc); graph-theory; users/builders optimum; ontwerpprincipes; hirarchie van netwerken; capaciteit van verbindingen en knopen; samengestelde/integrale netwerken netwerkanalyse: kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken van netwerken; reistijden, reisafstanden, capaciteit; concurrentieverhoudingen tussen knopen; onderlinge vergelijking van netwerkconfiguratie; toepassing van netwerkanalyse bereikbaarheid: begripsomschrijving; definities; economisch en maatschappelijk belang van bereikbaarheid; maatvoering/kwantificering van bereikbaarheid; Plaatswaarde/vervoerswaarde van knopen; toelichting met behulp van cases ruimtelijke planning, allocatie en vestigingsgedrag: geschiktheidscriteria en grondgebruik;

Literatuur en studiemateriaal

Opmerkingen

70

CIVIELE TECHNIEK BSC

71

STUDIEGIDS 2006/2007

ruimtelijke planning; locatiekeuze investeerders, bedrijven en instellingen; vestigingsgedrag individuen; locatie/allocatie-modellering; discrete choice-modellering; distributieplanologie beoordeling van veranderingen in grondgebruik, infrastructurele netwerken en vervoersdiensten: systeembegrenzing; criteria; effecten (ruimtelijk, vervoerskundig, milieutechnisch, economisch); kwantificering; voorbeelden/cases benutten en verbeteren van infrastructurele netwerken en vervoerssystemen: capaciteitsplanning; bottlenecks; verkeersmanagement; reallocatie van functies; ketenmobiliteit; etc; voorbeelden en cases planningscyclus: probleemanalyse/beleidsanalyse; infrastructurele/verkeerskundige maatregelen; plan- en projectontwikkeling; effectanalyse/projectevaluatie; besluitvorming/implementatie Leerdoelen Kennis hebben van de historische ontwikkeling van verstedelijking, infrastructuur en transportsystemen Inzicht hebben in de werking van verkeer- en vervoerssystemen en deze kunnen toepassen Inzicht hebben in de ruimtelijke planningen deze kunnen toepassen Kennis hebben van de analyse en het ontwerp van infrastructurele netwerken en deze kunnen toepassen Kennis hebben van het management, beheer en onderhoud van infrastructuur en transportsystemen Literatuur en studiemateriaal Dictaat. Verkrijgbaar on-line

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT2081

Informatica voor Civiele Techniek

ECTS: 4

2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Dr.ir. G.A. van Nederveen; E-mail: G.A.vanNederveen@tudelft.nl colleges; oefening; practicum Gelijk aan het tentamencijfer. Het vak Inleiding informatica voor civiele techniek is bedoeld om studenten kennis te laten maken met het gebruik van ICT bij het oplossen van civieltechnische problemen. Van belang is het bijbrengen van kennis omtrent de mogelijke toepassingen van ICT in de verschillende CT-domeinen. Bovendien is het van belang dat studenten problemen in een CT-domein kunnen vertalen in een computermodel en deze kunnen implementeren met behulp van een programmeertaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art modelleertechnieken en objectgeorinteerde programmeertalen. Stof: ICT in de verschillende CT-domeinen Systemen en systeemtheorie De rol van modellen voor het beschrijven van systemen Software-ontwikkelings methodologie Modelleermethoden en programmeertalen Object-georienteerd modelleren en programmeren Begeleide practica: Inleidende programmeeroefeningen GUI ontwerp UML-klasse diagrammen Zelfstandig practicum:Zelfstandige oefening waarbij de student met datgene wat is behandeld in de colleges en tijdens de begeleide practica, zelfstandig een civieltechnisch probleem vertaalt naar een computermodel en dit implementeert.

Leerdoelen

Kennis en inzicht verkrijgen in de rol van ICT in de verschillende CT-domeinen Het kunnen vertalen van een civieltechnisch probleem in een model dat door de computer kan worden omgezet in basiscode Beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een computermodel te maken en dit te implementeren. Vaardigheid verkrijgen in het gebruik van een objectgeorinteerde programmeertaal Vaardigheid verkrijgen in het mondeling en schriftelijk rapporteren

Literatuur en studiemateriaal

Inleiding computerondersteunend modelleren voor civiel ingenieurs. Handleiding Java. Handleiding UML

72

CIVIELE TECHNIEK BSC

73

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT2090

Grondmechanica

ECTS: 6

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT2100

Vloeistofmechanica

ECTS: 6

1e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. J.P. Oostveen; E-mail: J.P.Oostveen@tudelft.nl Dr.ir. S. van Baars; E-mail: S.vanBaars@tudelft.nl Colleges; practica; instructies Berekening7 computertoetsen, gemiddeld cijfer: T Schriftelijk tentamen, cijfer: X Berekening Eindcijfer = (T+3*X)/4 Alle basisaspecten in de grondmechanica komen aan bod: Grondclassificatie, grondspanningen, grondwaterstroming, stijfheid en zettingen, sterkte en laboratoriumproeven, analytische oplossingen, (dam)wanden, strook- en paalfunderingen, taludstabiliteit. Colleges: Inleiding. Classificatie. Korrels, water, lucht. Terreinonderzoek. Spanningen in de grond. Spanningen in een gelaagde grond. Wet van Darcy. Doorlatendheid. Grondwaterstromingen. Vierkantennet. Bronbemaling. Spannings-rek-relaties. Tangent-moduli. Eendimensionale samendrukking. Consolidatie. Analytische oplossing. Numerieke oplossing. Bepaling consolidatieparameters. Seculair effect. Schuifsterkte. Triaxiaalproef. Schuifproef. Celproef. Waterspanningen. Ongedraineerde proeven. Spanningspaden. Elastische berekeningen. Boussinesq. De zon van Newmark. Flamant. Zettingsberekeningen. Horizontale gronddruk. Rankine. Coulomb. Tabellen voor horizontale gronddruk. Damwanden. Blum. Grenstoestanden in klei en in zand. Strokenfundering. Paalfundering. Prandtl. Grenstheoremas. Brinch Hansen. Verticale ingraving. Oneindig talud. Glijvlakberekening. Practica: sondering, samendrukkingsproef, doorlatendheidproef, triaxiaalproef

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode, 4e tentamenperiode Ir. R.J. Labeur; E-mail: R.J.Labeur@tudelft.nl Prof.dr.ir. G.S. Stelling; E-mail: G.S.Stelling@tudelft.nl colleges; practicum Bonus. Bonus beoordeling via de COO-toetsen Berekening Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit tentamencijfer en voor 1/3 uit COO-toetsen onder de volgende voorwaarden: tentamen aansluitend aan de onderwijsperiode tentamencijfer ten minste een 4,5 toetscijfer hoger dan het tentamencijfer. In alle andere gevallen is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer.

Vakinhoud

vloeistofeigenschappen; gelijkvormigheid; dimensieloze kentallen hydrostatica kinematica; snelheidsveld; volumestroom; meevoering; lokale en convectieve afgeleide; versnelling; volumebalans vergelijkingen van Euler langs de normaal, binormaal en stroomlijn (Bernoulli); toepassingen energieoverdracht invloeistofstroming; energiebalans voor een stroombuis; toepassingen op snel veranderende stromen in gesloten en in open leidingen (profielveranderingen in pijpleidingen; hevels; pompen en turbines; overlaten en schuiven) impulsoverdracht in vloeistofstroming; impulsbalans voor een stroombuis; toepassing op snel veranderende stromen in gesloten leidingen (zie voorgaand punt) stroming rond starre lichamen; invloed viscositeit; grenslaagvorming en loslating; zog; stromingsweerstand; valsnelheid stroming in pijpleidingen; lokale verliezen; wandverliezen in laminaire en turbulente stroom; relatie tussen debiet en verval stroming in open waterlopen; kritische stroming; overlaten met gestuwde afvoer en met vrije afvoer; watersprong; weerstandformules voor eenparige stroming; geleidelijk varirende stroming met bijbehorende stuwkrommen.

Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal

Basiskennis en basisprincipes van de Grondmechanica. dictaat/studieboek verplicht: Boek Grondmechanica (Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD.)overige materialen aanbevolen: Voor alle toetsen en practica bestaan handleidingen. Ook zijn er oude tentamens met uitwerkingen.(Verkrijgbaar via de website van Blackboard.) Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen Leerdoelen

verwerven basiskennis vloeistofmechanica en het toepassen ervan in civieltechnische stromingsproblemen Handleiding practicum vloeistofmechanica. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat Vloeistofmechanica en Vraagstukkenbundel Vloeistofmechanica. Practicum moet zijn gedaan en het verslag daarvan ingeleverd

Opmerkingen

Practicumverslagen moeten alle voldoende zijn

74

CIVIELE TECHNIEK BSC

75

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT2121

Experiment

ECTS: 2

Leerdoelen

De student moet na afloop van het experiment: Voor een nieuw uit te voeren experiment in staat zijn de foutenvoortplanting uit te werken en om kunnen gaan met het begrip spreiding in meetresultaten Zelfstandig een betonmengsel kunnen uitrekenen Zelfstandig op een niet-destructieve en destructieve wijze de sterkte van beton kunnen bepalen Met behulp van rekstroken metingen kunnen doen aan modellen van constructies Zelfstandig de PI van bitumen kunnen bepalen Inzicht hebben in het belasting doorbuigingsgedrag van staal, hout, gewapend en ongewapend beton Kunnen omgaan met diverse meetinstrumenten

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Dr.ir. A.L.A. Fraaij; E-mail: A.L.A.Fraaij@tudelft.nl Voorbereidend college (3 uur) Toets (tijdens het eerste experiment) Experimenten in het laboratorium Gemiddelde becijfering invulbladen bij elk experiment; het experiment van de sectie Constructie Mechanica telt voor 1/4 deel mee in het eindcijfer Literatuur en studiemateriaal Voorkennis

Handleiding Experiment Verkrijgbaar via de elektronische besteldienst van de TU. Experiment mag worden vervolgd na voldoende resultaat toets.

Vakinhoud

In het experiment wordt de student de theorie van foutenvoortplanting en spreiding in meetresultaten aangereikt. De student maakt kennis met diverse instrumenten zoals: duimstok, schuifmaat, schroefmicrometer, rekstroken en peekelkast, digitale voltmeters, balansen, kwikthermometers, digitale temperatuurtasters, thermokoppels, meetklokjes, LVDTs, Schmidthammer, geluidspulsapparatuur en houtvochtigheidsmeter. Ook maakt de student kennis met materiaalspecifieke meetapparatuur zoals apparatuur om de penetratie index van bitumen te bepalen, de zetmaat volgens Abrams bij beton, de spreidmaat en de verdichtingsmaat en de 8-liter ketel om het luchtgehalte van verse beton te bepalen, de kerfslagapparatuur, hardheidsmeting volgens Vickers en Rockwell bij staal. Deze meetinstrumenten worden toegepast bij een aantal proeven zoals: de bepaling van de momentenlijn bij een buigproef, de bepaling van de E-modulus van een aluminiumlegering, de bepaling van de kruip van hout, het belasting-doorbuiging-gedrag van hout, beton en staal en de volumieke massa van een metaallegering. De student zal op invulformulieren laten zien dat hij inzicht heeft in de foutenvoortplanting in de diverse stadia van meten. Een aantal instrumenten moet gekalibreerd worden en de student zal een uitspraak moeten doen over de uiteindelijke meetfout bij de bepaling van de E-modulus. In een ander experiment leert de student een betonmengsel te berekenen, te maken en te beproeven op een niet-destructieve en op destructieve wijze. De student maakt tevens twee balken van beton (een ongewapend en een met wapeningsstaal). In het experiment van de sectie Constructie Mechanica past de student zijn kennis toe op een mechanica proefopzet waarbij met rekstroken aan een stalen frame metingen worden verricht. In totaal zijn er 8 experimenten verdeeld over 6 practicummiddagen. Verder is er in week 1 nog een introductiecollege en een ingangstoets. In het laatste deel onderzoekt de student het belasting doorbuigingsgedrag van beton, staal en hout.

76

CIVIELE TECHNIEK BSC

77

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT2122

Duurzame Bouwmaterialen

ECTS: 3

Natuurlijke materialen; Materialen in de waterbouw. Oefeningen: Gedurende 3 college-uren wordt groepsgewijs aan de hand van 3 cases de collegestof uitgewerkt. De cases zijn verplicht en gelden als een tentamencijfer. 2. Wat zijn duurzame bouwmaterialen? Historie van het gebruik van materialen Uitleg over eigenschapen van materialen in relatie tot toepassing in constructies. Uitleg over veel gehanteerde begrippen. Hoofdlijnen van de milieuwetgeving. Voorspelen van de levensduur van materialen. Uitleg voor modellen om de milieuvriendelijkheid van materialenvast te stellen. Beschermen van bodem en water bij het gebruik van materialen. Bodemverontreiniging. Uitleg over bodembeschermende voorzieningen. Wat is immobilisatie? Afgifte van straling uit materialen. Welke invloeden hebben materialen op het binnenklimaat in woningen en gebouwen. Energieprestatie van materialen en gebouwen Invloed van materialen bij damp-, vocht-, warmte- en geluidsisolatie. De onderdelen 1 en 2 leveren samen 3 ECTS op (= CT2122) Leerdoelen De student zal na de cursus in staat moeten zijn te vertellen hoe een aantal belangrijk civieltechnische bouwmaterialen zijn opgebouwd, hoe ze te bewerken c.q. te verwerken zijn, wat hun belangrijkste eigenschappen zijn (inclusief de afhankelijkheid van de opbouw, be- en verwerking). De student zal aan de hand van de basisprincipes van het Bouwstoffenbesluit en zijn kennis van de hoofdlijnen van de milieuwetgeving en LCAs, berekeningen moeten kunnen maken t.a.v. de bruikbaarheid/geschiktheid van diverse bouwmaterialen. Opmerkingen Na uitleg in collegevorm over de theorie wordt de student uitgenodigd om aan de hand van cases de theorie te koppelen aan praktijkproblemen. Dit operationaliseringsproces moet leiden tot een beter inzicht in de materie.

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr.ir. A.L.A. Fraaij; E-mail: A.L.A.Fraaij@tudelft.nl colleges; case study Cijfer is gewogen combinatie van tentamenantwoorden en cases. Cases zijn verplicht. 1. Uitleg over eigenschappen, gedrag en bruikbaarheid van materialen Beton (uitleg: wat is/zijn cement, hulpstoffen, vulstoffen, toeslagmateriaal, rol van water, verwerkbaarheid, verdichting, nabehandeling, hydratatie, microstructuur cementsteen, vervorming in vers beton, verhard beton, plastische krimp, autogene krimp, droogkrimp, stijfheid, sterkte, kruip, gedrag bij brand) Staal (atomair/kristallijn niveau, ferriet, cementiet, perliet, austeniet, glijvlakken, dislocaties, Cottrelwolken, ijzerkoolstofdiagram, hardheid, E-modulus en uitzettingscoefficient, spanning rek diagram bij warmgewalst en koud gewalst staal, vloeigrens, elastische en plastische vervorming, insnoering, verstevigingsgebied, 0,2% rekgrens, kruip, relaxatie, gedrag bij brand, inleiding lassen aan de hand van ijzer koolstofdiagram en heat affected zone, beknopte uitleg staalsoorten,beknopte uitleg roestvast staalsoorten, vermoeiing, verschil taaie en brosse breuk) Aluminium (diverse legeringen, codering legeringen, atomair/kristallijnniveau, E-modulus en uitzettingcoefficient, spanning-rekdiagrammen, invloed vervaardigingswijze, hardheid, vermoeiing) Hout (onderscheid naald- en loofhout, opbouw naald- en loofhout, celstructuur, cellulose, hemicellulose en lignine, orthotropie, vocht in celwand en in celholten, vochttransport, kernhout, spinthout, jaarringen, richtingafhankelijkheid van de diverse eigenschappen, stijfheid,sterkte, krimp en zwelling, imbibitiemaximum, kruip, invloed vochtgehalte) Metselwerk (stenen en elementen zoals baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonstenen, bindmiddelen, hulpstoffen, metselzand en lijmen) Gips Glas en keramische materialen (diverse eigenschappen, opbouw, samenstelling) Bodemmaterialen (zand, grind, klei en natuursteen) Asfalt (bitumina, mineraal aggregaat, vulstoffen, productie, invloed temperatuur, tijd, belastingsnelheid op vervorming) Kunststoffen en rubbers, coatings, verf en lijmen (uitleg opbouw thermoplasten, thermoharders, elastomeren schuimen, eigenschappen, gedrag bij brand) Dak- en isolatiematerialen;

78

CIVIELE TECHNIEK BSC

79

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT2320

Inleiding Waterbouwkunde

ECTS: 4

geometrie van het watergebied de kruinhoogte van een dijk te bepalen onder gegeven randvoorwaarden de stabiliteit t.a.v. draagkracht, afschuiving en piping te beoordelen van een gegeven onderbouw van een waterkering en randvoorwaarden voor waterstanden en grondeigenschappen. Daarnaast heeft de student inzicht gekregen in:de plaats van de waterbouwkunde in de civiele techniek en de relatie met de basiswetenschappen de ontwerpmethodologie van waterbouwkundige werken, waaronder de principes van het probabilistisch ontwerpen. Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat/studieboek verplicht: Collegedictaat. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Tentamenbundel. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Boekje met ontwerpgrafieken. Verkrijgbaar bij het secretariaat van de sectie. Overige materialen aanbevolen: Abonnement op tijdschrift Land en Water, uitgegeven door VNU Business Publications. Dictaat/studieboek aanbevolen: Shore Protection Manual, coastal Engineering Research Center, USA 2000, http://www.waterbouw.tudelft.nl; Closure of Tidal Basins, J.C. Huis in t Veld, 1987, RWS, DUP, ISBN 90 267 5287 X; Manual of the Use of rock in Hydraulic Engineering, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) B&DCT; Principles of River Engineering, edited bij prof.ir. P.Ph. Jansen, DUP; Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1 en 2, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, B&DCT Opmerkingen Deelname aan het tentamen is alleen toegestaan aan studenten die vooraf de bij het vak behorende COZ-opgaven hebben gemaakt en daarbij een resultaat 6 of meer hebben behaald.

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Ir.ing. K.G. Bezuyen; E-mail: K.G.Bezuyen@citg.tudelft.nl Prof.dr.ir. M.J.F. Stive; E-mail: M.J.F.Stive@tudelft.nl Prof.drs.ir. J.K. Vrijling; E-mail: J.K.Vrijling@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling

colleges; oefening Per deelopdracht wordt op het tentamen aangegeven welke tijd (ti) er beschikbaar is voor de deelopdracht, waarbij de som van de tijden van alle deelopdrachten gelijk is aan de tentamenduur; het eindcijfer wordt bepaald door de individuele cijfers van de deelopdrachten te vermenigvuldigen met ti/tentamenduur en vervolgens te sommeren. Tentamencijfer is eindcijfer. Het resultaat van de COZ-opgaven heeft geen invloed op het tentamencijfer.

Vakinhoud

Inleiding over plaats en doel van de waterbouwkunde. Het ontwerp en de beoordeling van waterbouwkundige werken. Toepassing van vloeistofmechanica, hydrologie en grondmechanica. Transport van water via open en gesloten systemen; functioneel ontwerp van kustwerken t.b.v. regulering afvoer en waterstand. Stabiliteit van bodem- en oeververdedigingen. Transport over water en werken t.b.v. de scheepvaart. Bescherming tegen water langs zee en rivier, ontwerp van dijken.

Leerdoelen

Inzicht geven in de wijze waarop waterbouwkundige werken geschematiseerd kunnen worden om ze toegankelijk te maken voor simpele berekeningen die hun oorsprong vinden in de theoretische beschouwingen in de vloeistofmechanica, grondmechanica en hydrologie. De student moet in staat zijn om:de formules voor uniforme stroming toe te passen bij gegeven ruwheidparameters. het debiet te bepalen in een gesloten leiding bij gegeven verval en leidingconfiguratie met behulp van ontwerpdiagrammen. het min. dwarsprofiel en het trace van een scheepvaartkanaal te bepalen bij gegeven scheepsafmetingen en vaarsituatie de spiegeldaling, retoursnelheid en de grenssnelheid te bepalen bij gegeven afmetingen van schop en kanaal de significante golfhoogte en -periode te voorspellen bij gegeven windsnelheid, windbaan en windduur alsmede waterdiepte de golfoploop (z2%) op een talud te bepalen bij gegeven golfhoogte en -periode de windopzet in zeen, meren en kanalen te bepalen bij gegeven windsnelheid, windduur en waterdiepte afhankelijk van de

80

CIVIELE TECHNIEK BSC

81

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT2330

Funderingstechniek

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT3000

Bachelor Eindwerk

ECTS: 9

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Ing. H.J. Everts; E-mail: H.J.Everts@tudelft.nl Ir. J.P. Oostveen; E-mail: J.P.Oostveen@tudelft.nl Prof.ir. A.F. van Tol; E-mail: A.F.vanTol@tudelft.nl

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode n.v.t. Prof.dr.ir. K. van Breugel; E-mail: K.vanBreugel@tudelft.nl practicum werkhouding 0,1; behaalde technische diepgang 0,3; bereikt resultaat 0,3; schriftelijke presentatie 0,2; mondelinge presentatie en zelfevaluatie 0,1.

Onderwijsvorm Vakinhoud

Colleges In de hoorcolleges worden de technieken behandeld, die zijn gericht op het realiseren van funderingen, grondkerende constructies, bemalingen en grondverbeteringen. Het college omvat daartoe onderwerpen, zoals de voor het ontwerpen van funderingen vigerende geotechnische normen (inhoud en achtergronden), het interpreteren van het benodigde grondonderzoek, het dimensioneren van funderingen en verschillende funderingstechnieken en randvoorwaarden voor een goede uitvoering. Daarnaast worden kostenaspecten beschouwd. Funderingsontwerp: Grondonderzoek:terreinonderzoek, sonderen en boren; interpretatie grondonderzoek; vaststellen geotechnische parameters; Paalfunderingen: paaltypen, berekening punt- en schachtdraagvermogen en negatieve kleef; berekening zakking; Normen in de geotechniek: normenstelsel; prestatie-eisen; veiligheidsconcept; partiele factoren; geotechnische categorien; grondeigenschappen; toetsen paalfundering en staalfundering; ophoging, ontgraving, opbarsten; Grondkerende constructies: typen, materialen, belastingen, belasting- en/of materiaal factoren; klasse-indeling, grenstoestanden, gronddrukken, rekenmodellen, parameter bepaling; veiligheidsbeschouwingen stappenplan. Funderingstechnieken: Diepwanden, boorpalen, uitvoeringsaspecten, ontwerp en berekening kosten; Geschroefde palen, grondverdringende en niet grondverdringende, werkwijze, ontwerp, kosten; Grondwaterkerende schermen,werkwijze, kwaliteit, kosten; Injecteren: indeling; gedrag injectievloeistoffen, jetgrouten, chemisch injecteren, comp. Grouting, werkwijzen, toepassingen, kwaliteit, ontwerp, berekeningen, ervaringen; Verankeringen: typen; injectie-ankers, werkwijze, injectiemortel, constructieve aspecten, corrosie, ontwerp, empirie, geschiktheids- en controleproeven, tijdafhankelijk gedrag, kruip, veiligheidsbeschouwing; Bevriezen van grond: werkwijze, ontwerp, toepassingen, kosten, praktijkvoorbeelden; Verdichten: principe, grenzen, werkwijzen diepteverdichting; trilnaalden, dynamisch verdichten, ontwerp en berekening, kwaliteitscontrole, kosten, grindkolommen, kalk-cement kolommen, mix in place; Verticale drainage: doel, typen, werkwijze, ontwerp, kwaliteit; kosten, vacuum consolidatie; Bouwput bemaling: typen, toepassing. Dictaat: FunderingstechniekUitgewerkte tentamenopgaven. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Boek: Funderingstechnieken. Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD.

Vakinhoud

Het BSc programma wordt afgerond met een eindwerk. Studenten kiezen een onderwerp uit in een bepaalde MSc variant en met de tot dan toe opgedane kennis wordt het probleem onderzocht en uitgewerkt in een rapport. Het resultaat wordt mondeling gepresenteerd. De BSc-fase van de opleiding Civiele Techniek wordt afgerond met een integrerend eindwerk. De student laat met dit eindwerk zien dat hij/zij met de opgedane basisvorming zelfstandig in staat is tot het formuleren, het onderzoeken en oplossen van een civiel-technische (open) vraagstelling op het passend niveau van een BSc-afgestudeerde. Van belang is dat de student laat zien dat hij/zij: inzicht heeft in de positie die de Civiele Techniek inneemt in de maatschappelijke context en de positie die de student zelf wil innemen in dit veld; grondige kennis heeft van de basistechnieken in de Civiele techniek en de (theoretische) modelvorming en ontwerpaspecten die daaraan ten grondslag liggen; met de opgedane kennis in staat is om kennisleemten te exploreren en tot nieuwe/verbeterde technieken/modellen te komen; vaardigheid heeft in het genereren van oplossingen en de (technische) beoordeling daarvan. Het eindwerk wordt individueel beoordeeld en moet worden afgerond binnen een onderwijsperiode. CT3000 is mogelijk in iedere onderwijsperiode. BSc-eindwerken worden aangeboden vanuit diverse werkvelden: - Water; - Gebouwen; - Transport; - Structural Engineering. Deze eindwerken worden begeleid vanuit verschillende deelnemende secties. Om tot een onderwerpkeuze te komen wordt verwezen naar CT3000 op Blackboard. Hier is alle informatie over het BSc-eindwerk weergegeven. Per werkveld worden onderwerpen beschikbaar gesteld en is aangegeven wie de contactpersoon is.

Literatuur en studiemateriaal

82

CIVIELE TECHNIEK BSC

83

STUDIEGIDS 2006/2007

Leerdoelen

Het eindwerk is een (individueel) project met een wekelijkse begeleiding vanuit de deelnemende secties dat wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage inde vorm van een eindverslag en een mondelinge toelichting hierop in de vorm vaneen (PowerPoint) presentatie. Daarnaast levert iedere student een PowerPointsheet in volgens een standaard format (zie BlackBoard) die gebruikt wordt bij de uitreiking van de BSc-diplomas.

in Nederland en daarbuiten. Ontwerpcriteria, maatgevende aanvoer. Ontwerpen eenvoudige aan- en afvoersystemen: functies en kenmerken van aan- en afvoersystemen. Ontwerpcriteria voor aan- en afvoersystemen. Beginselen van ontwerp en inrichting van een watertransportsysteem met leidingen en meet- en regelkunstwerken Gezondheidstechniek: Gezondheidstechniek en volksgezondheid: Introductie en besef via recente historische ontwikkelingen (ziektes, hyginisten, vervuiling oppervlaktewater). Introductie epidemiologie. Internationaal perspectief: Europese Unie, voormalige Oostbloklanden, Afrika, Azi. Drinkwater: Drinkwaterverbruik per persoon. Verbruikspatronen per huishouden, per wijk, per stad; Toelichting en piekfactoren. Organisatie drinkwatervoorziening: Hygine en kwaliteit, winning en zuivering, transport en distributie. Riolering: Afvalwaterproduktie en neerslag. Gemengde en gescheiden stelsels; consequenties voor afvoer van afvalwater. Piekfaktoren en rioolinfrastructuur. Organisatie rioolinfrastructuur. Afvalwaterzuivering: Afvalwatersamenstelling. Zuiveringsbehoefte; relatie met oppervlaktewaterkwaliteit. Basis afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Organisatie afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Integraal

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

Alle informatie betreffende het BSc-eindwerk is beschikbaar via Course Documents en Course Information van CT3000 op Blackboard. Tijdens de voortgang zijn er twee peilmomenten (startnotitie en tussenpeiling).Voor verdere informatie t.a.v. de planning en uitwerking van het eindwerk wordt verwezen naar Blackboard. AANMELDEN: Voor deze onderwijsmodule is aanmelding (via Blackboard) verplicht. Na verwerking van de aanmeldingen wordt in de week voor aanvang op Blackboard de lijst met studenten gepubliceerd die voldoen aan de toelatingseisen. Voorwaardes:1. startnotitie goedgekeurd 2. tussenpeiling voldoende

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3011

Inleiding Watermanagement

ECTS: 4 Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal

waterbeheer: Afweging van diverse belangen. Bestuurlijke en wettelijke kaders. Besluitvormingsprocessen Begrip van basisopzet infrastructuur. Eenvoudige systemen kunnen ontwerpen. studiehandleiding: Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat/studieboek verplicht: Drinkwater-principes en praktijk, P.J. de Moel, J.Q.J.C. Verberk, J.C. van Dijk, SDU, Den Haag 2005, ISBN 9012109469. Verkrijgbaar bij boekhandel en secretaresse gezondheidstechniek (kamer 4.53). Overige materialen verplicht: Powerpointpresentaties, lesmateriaal en oefententamens op BlackBoard.

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen; E-mail: N.C.vandeGiesen@tudelft.nl Prof.ir. J.C. van Dijk; E-mail: J.C.vanDijk@tudelft.nl colleges per onderdeel behaald/max. x 10 = cijfer Waterbeheersing: Ontwatering: processen in ontwateringsmethodieken in stedelijk en landelijk gebied, ondergronds en via oppervlakte. Ontwerpcriteria voor ondergrondse drainagesystemen, maatgevende afvoer. Ontwerpcriteria voor oppervlakteafwateringssystemen, maatgevende afvoer. Afwatering: Functies en kenmerken van afwateringssystemen. Samenhang en verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden. Afwatering in hellende en vlakke gebieden. Polderinrichting. Ontwerp en inrichting van afwateringssystemen inclusief berging. Regionale wateraanvoer: typen behoeften van wateraanvoer. Waterbehoefte van de verschillende stedelijke en landelijke watergebruikers met de landbouw als de grootste gebruiker. Irrigatiemethodieken

84

CIVIELE TECHNIEK BSC

85

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak

Code: CT3041

Geometrisch en Constructief Ontwerp van Wegen en Spoorwegen

ECTS: 5

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3051

Constructieleer 3

ECTS: 6

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode 1e tentamenperiode, 2e tentamenperiode Prof.ir. F.S.K. Bijlaard; E-mail: F.S.K.Bijlaard@citg.tudelft.nl Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen; E-mail: J.vandeKuilen@citg.tudelft.nl Ing. A.P. van der Marel; E-mail: A.P.vanderMarel@tudelft.nl Prof.dr.ir. J.C. Walraven; E-mail: J.C.Walraven@tudelft.nl Dr. A. Romeijn; E-mail: A.Romeijn@tudelft.nl

Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Prof.dr.ir. C. Esveld; E-mail: C.Esveld@tudelft.nl Prof.dr.ing. I.A. Hansen; E-mail: I.A.Hansen@citg.tudelft.nl Prof.dr.ir. A.A.A. Molenaar; E-mail: A.A.A.Molenaar@tudelft.nl Ir. P.B.L. Wiggenraad; E-mail: P.B.L.Wiggenraad@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges; Computer Onderst. Zelfstudie Tentamencijfer is eindcijfer Deel A:Inleiding en orintatie op het vakgebied; ontwerpfilosofien en -richtlijnen; wegcategorien; kenmerken van wegvoertuigen; capaciteit van wegen; afwikkelingsniveaus van verkeersstromen; verkeerstechnisch dimensioneren; zichtafstanden; geometrisch ontwerp van wegvakken; ontwerp kruispunten, knooppunten, aansluitingen en kruisingen; ontwerp hoofdwegen binnen de bebouwde kom; ontwerp fietsvoorzieningen; ontwerp parkeer- en stallingvoorzieningen. Functie en problemen van stedelijke rondwegen, strategien voor regionaal dynamisch verkeersmanagement, toeritdosering, verkeersregeling, rekening rijden, kilometerheffing. Deel B: Spoorwegcategorieen; dynamica van treinen; capaciteit van spoorlijnen; geometrisch ontwerp van baanvakken; verkanting; kenmerken van spoorverbindingen; ontwerp stationssporen en perrons, ontwerp rangeerterreinen en goederenterminals. Deel C: Karakteristieken van de verkeersbelasting; wegoppervlak eigenschappen, vlakheid in relatie tot dynamische verkeersbelasting; textuur in relatie tot stroefheid en geluidproductie; geluidreducerende maatregelen; classificatie van grond; krimp, zwel en vochttransport; aardebaanconstructies, zettingen en stabiliteit van taluds; ontwatering; eigenschappen en gedrag onder herhaalde belasting van wegenbouwmaterialen als zand, ongebonden funderingen, asfalt en beton; dimensionering van asfalt-, beton- en elementenverhardingen; risicoaspecten; uitvoering van wegconstructies. Deel D: Spoorwegboven- en onderbouw; basisprincipes wiel/railinteractie; treinbelastingen, dynamische interactie spoorvoertuigen; temperatuurkrachten; langsen dwarskrachten; brosse breuk; spoorconstructies (ballastspoor, ingegoten spoorconstructies, weg-railconstructies); onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw, spoorliggingsparameters, inspectie. Met de in dit vak opgedane kennis en inzichten zijn de studenten in staat om een ruimtelijk, geometrisch en constructief ontwerp te maken voor weg- en railinfrastructuur. dictaat/studieboek verplicht: Nederlandstalig dictaat delen A en B. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Nederlandstalig dictaat delen C en D. Verkrijgbaar bij het secretariaat van de sectie Weg- en Railbouwkunde.

Onderwijsvorm Beoordeling

colleges; practicum Het resultaat van het practicum wordt gezamenlijk beoordeeld door docenten van CL 3A en CL 3B.20% Tentamen Constructieleer 3A 40% Tentamen Constructieleer 3B 40% Practicum Voor alle onderdelen moet minimaal een 5.0 zijn behaald.

Vakinhoud

Het vak is een voortzetting van Constructieleer 2 (CT2051). Het daar geleerde ontwerpen en toetsen van de elementaire, lineaire constructie-elementen wordt nu uitgebreid naar ruimtelijke draagconstructies voor eenvoudige bouwwerken. Deze ruimtelijke constructies worden opgebouwd uit die lineaire elementen. Extra aandacht voor: portalen, plaats- en vormvastheid, relatie met de fundering.

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Tekenbenodigheden van het 1e studiejaar. Collegedictaat Constructieleer 3A Studiehandleiding practicum. Basisboek over Spannend Staal Construeren Deel A; hout (nog nader in te vullen) Step-dictaten (Engels) Beton (Collegedictaat gewapend beton); Studiemateriaal: Handleiding EuroCadCrete (berekening betonnen ligger, op basis VBC versie 1.11) Uittreksel uit NEN 6720-voorschriften Beton, Uittreksel uit GBT-tabellen deel 2; Syllabus Gebouwen (boortunnels). Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Dictaat/studieboek aanbevolen: Tijdschrift Bouwen met Staal, cement en hout; Het houtblad. Verkrijgbaar bij de Vereniging Bouwen met Staal, De Betonvereniging, Centrum Hout.

Opmerkingen

De practicummiddagen moeten gevolgd zijn. Het voorontwerp bij 3A moet met een voldoende beoordeeld zijn alvorens het bij 3B verder mag worden uitgewerkt. Het eindresultaat van het practicum moet ingeleverd zijn alvorens aan het schriftelijk tentamen Constructieleer 3B mag worden deelgenomen. N.B. Het resultaat van het practicum (>=5.0) is geldig tot en met het cursusjaar volgend op het jaar waarin het resultaat is behaald.

Leerdoelen

Literatuur en studiemateriaal

86

CIVIELE TECHNIEK BSC

87

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3053

De Bouwcyclus

ECTS: 1

Vakinhoud

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr.ir. A.L.A. Fraaij; E-mail: A.L.A.Fraaij@tudelft.nl Dr. H.S. Pietersen; E-mail: H.S.Pietersen@tudelft.nl (groeps) casussen Beoordeling via inleveren en presenteren van (groeps) casussen. Dit vak behandelt de gehele keten (van de wieg tot het graf). Binnen de brede context van durability en sustainability komen aan de orde: bouwgrondstoffen en hergebruik, gebruik van industrile reststoffen, bouwstoffenbesluit/besluit bodemkwaliteit, uitvoeringsregelingen, monstername, partijkeuring, certificatie, EU richtlijn Bouwproducten, (N)EN normering.

Leerdoelen

De student moet na afloop van deze cursus van een bepaald bouwmateriaal in een bouwdeel aan kunnen geven wat er met dat materiaal gedaan moet of kan worden na einde levensduur bouwdeel. Hij moet op operationeel niveau het Besluit Bodemkwaliteit vh. bouwstoffenbesluit en partijkeuring kunnen hanteren.

Literatuur en studiemateriaal Voorkennis

Boek: De Bouwcyclus (indien voorradig, anders Engelse versie) CT3053 gebruikt CT1121CT3053 gebruikt CT2122

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT3061

Systems Engineering

ECTS: 6

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode K.B. Braat, MSc; E-mail: K.B.Braat@tudelft.nl Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder; E-mail: H.A.J.deRidder@tudelft.nl Hoorcolleges; Instructies Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de theorie (A), het eindrapport(B1), de visualisaties (C) en de presentatie (B2). In artikel 10 van de regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12 lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. het eindresultaat, verzuim en inzet.

Met de toenemende complexiteit van de Civieltechnische bouwwerken en toenemende gecompliceerdheid van de omgevingen wordt sinds kort voor nagenoeg alle werken van enige omvang Systems Engineering (SE) toegepast. Met SE is het mogelijk om projecten centraal aan te sturen, de kwaliteit van de oplossingen te waarborgen, verschillende ontwerpende partijen te laten samenwerken, het project in tijd te beheersen en de bouwopgave van grof naar fijn op verschillende schaalniveaus uitte werken. Met de in het eerste en tweede jaar verkregen proceskennis en vaardigheden wordt aan de hand van een concreet project met een groep studenten een ontwerpslag gemaakt waarbij een haalbaar ontwerp een schaalniveau dieper wordt uitgewerkt. De studenten doorlopen in groepsverband: 1. De dimensionering van elementen van een systeem.2. De verificatie en validatie van die elementen. 3. De cordinatie van het samenstellen van die elementen tot een werkend systeem. Dit kan worden beschouwd als fundamentele proceskennis waarbij de volgende zaken aan de orde komen: Het decomponeren van het systeem in te ontwerpen elementen (work breakdown structure); Het formeren van clusters van elementen zodanig dat de cordinatie wordt vereenvoudigd. Dit resulteert in subsystemen die semi autonoom kunnen worden uitgewerkt. Dit betekent tijdens het project op de korte termijn geen cordinatie met de rest van het systeem, maar op lange termijn wel. Hiermee wordt de complexiteit van het systeem substantieel gereduceerd. Binnen de subsystemen worden varianten ontwikkeld op het schaalniveau waarvoor een verdere uitwerking wordt gevraagd. De diverse subsysteem varianten worden vervolgens geaggregeerd tot het hele systeem waarvan het (systeem)gedrag kan worden bepaald. Dit systeemgedrag wordt uitgedrukt in nut, zijnde het verschil tussen de waarde en de kosten. De deelverzameling varianten met het hoogste nut wordt vervolgens gekozen en aanvaard als het gewenste uitwerkingsniveau. De cyclus wordt afgerond met het vaststellen van de eisen waaraan die variant moet voldoen. Een belangrijk onderdeel van Systems Engineering is dat de ontwerpers leren kennis op te halen waar zij op bepaalde momenten niet zelf over beschikken, maar wel nodig hebben. Daartoe kunnen zij een netwerk van consultants (wetenschappelijk personeel van alle secties) raadplegen met gerichte vragen op af te spreken tijdstippen. De studenten worden afgerekend op toepassing van technische kennis die zij normaal gesproken op deze wijze kunnen mobiliseren en die zij op grond van de gestelde voorkenniseisen zelf in huis hebben. In dit vak wordt de studenten een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gegeven.

88

CIVIELE TECHNIEK BSC

89

STUDIEGIDS 2006/2007

Leerdoelen

De student kan: Samenwerken met andere studenten op meerdere vakgebieden. M.b.v. de systeemtheorie van grof naar fijn een decompositie maken van een subsysteem. De raakvlakken van subsystemen beheersen. De tijdsbesteding van de ontwerpactiviteiten ordenen in de tijd. Vakkennis toepassen bij het technisch uitwerken van de elementen. Vragen formuleren en voorleggen aan vaktechnische adviseurs, en de juiste antwoorden verkrijgen. Deelresultaten integreren in het (sub)systeem. De voortgang van het ontwerpproces beheersen en rapporteren m.n. aan de opdrachtgever. De opdrachtgever inzicht geven in het Programma van Eisen, de vorm van het object, de waarde en kosten van het systeem en van de elementen. Een financile evaluatie van het systeem uitvoeren. De risicos onderkennen en managen.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3071

Ontwerpen van Gebouwen

ECTS: 5

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. H.R. de Boer; E-mail: H.R.deBoer@tudelft.nl Prof.ir. J.J.M. Cauberg; E-mail: J.J.M.Cauberg@citg.tudelft.nl Ir. P.M.C. Scheers; E-mail: P.M.C.Scheers@citg.tudelft.nl Prof.dipl.ing. J.N.J.A. Vambersky; E-mail: J.N.J.A.Vambersky@tudelft.nl Ir. A.C. van der Linden; E-mail: A.C.vanderLinden@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges; oefening Bouwfysica: 2.5 ECTS Bouwtechnisch ontwerpen: 1.25 ECTS Bouwkundig ontwerpen:1.25 ECTS Verkenning gebouwensector: karakteristiek van de bouwwereld; positionering ten opzichte van de civiele techniek; beschrijving en verklaring diversiteit aan gebouwen; procesgang bij de totstandkoming van gebouwen; partijen en disciplines. Inleiding in de bouwfysica: basiskennis fysische aspecten van gebouwen alsmede de gebouwde omgeving in bredere zin met betrekking tot de fenomenen warmte, vocht, geluid, licht, lucht, energiehuishouding en brandveiligheid. Bouwfysisch en klimatologisch ontwerpen. Toepassingen. Bouwkundig ontwerpen: basisbegrippen van de architectuur; structuurbepalende elementen en middelen zoals vorm, maat, schaal, richting en materiaal; toepassingen. Constructief ontwerpen: overzicht van de mogelijke draagconstructie en constructiesystemen gerelateerd aan de gebouwfunctie; economisch construeren en dimensioneren; voorbeelden van het constructief ontwerpen. Afbouwtechnisch ontwerpen: functionele en constructieve aspecten van uitwendige scheidingsconstructies; constructieve oplossingen en technische analyse van enige gevel- en daktypen.

Literatuur en studiemateriaal

Dictaat/studieboek verplicht: Dictaat System engineering, maart 2007Studiewijzer ontwerpproject 3 (wordt tijdens de eerste instructie uitgedeeld)Te bestellen via Blackboard. Overige materialen aanbevolen: Rapportagetechniek, schrijven voor lezers met weinig tijd, Elling, R.E.A. (2000), Groningen: Wolters Noordhoff, 2e Herziene druk. Map Technisch tekenen, CT1112 Infomap Constructieleer 2003-2004, inclusief voorbeeldtekeningen. Te bestellen via Blackboard.

Opmerkingen

Elke collegeweek bevat een: Hoorcollege Verplichte bijeenkomst van de opdrachtgever met de vertegenwoordigers van de deelgroepen. Verplichte bijeenkomst van de deelgroepen.

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: Studiehandleiding. Verkrijgbaar bij het secretariaat van de sectie. Dictaat/studieboek verplicht: Dictaten: O-ntwerpen van Gebouwen (drie delen)- Structuur- Afbouwconstructies I- Inleiding bouwfysica. Boek: Bouwfysica

90

CIVIELE TECHNIEK BSC

91

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3109

Constructiemechanica 4

ECTS: 5

Leerdoelen

Elasticiteit en vloeicriteria:Aan het einde van deze module is de student in staat 2e orde tensoren te herkennen en de hiervoor geldende transformatieregels zowel analytisch als grafisch te kunnen toepassen op stijfheidstensoren, traagheidstensoren, rektensoren en spanningstensoren. Met behulp van dit gereedschap is de student(e) in staat om van een vlakspanningstoestand de hoofdspanningen en hoofdrichtingen te bepalen en deze spanningstoestand zowel analytisch als grafisch te toetsen aan de vloeicriteria van Tresca en von Mises. Niet-symmetrische en/of inhomogene doorsnede:Aan het eind van deze module is de student(e) in staat om van een niet-symmetrische en/of inhomogene doorsnede, belast op buiging en extensie, de normaalen schuifspanningsverdeling te berekenen en kan deze toetsen aan de eerder genoemde vloeivoorwaarden. Ook kan de student de vervormingen die door de genoemde belasting ontstaan bepalen. Tot slot is hij/zij in staat voor een dergelijke doorsnede de kern te bepalen. Inleiding bezwijkanalyse:Aan het einde van deze module is de student(e) in staat om met behulp van de bezwijkanalyse de bezwijklast te bepalen van eenvoudige liggeren portaalconstructies. De student laat daarbij zien goed op de hoogte te zijn van de daarbij gebruikte theorema. Invloedslijnen: Aan het einde van deze module is de student(e) bekend met het begrip invloedslijn, de theorie basis die er aan ten grondslag ligt en kan hij/zij invloedslijnen bepalen van zowel statisch bepaalde als onbepaalde constructies.

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode, 4e tentamenperiode Ir. J.W. Welleman; E-mail: J.W.Welleman@tudelft.nl colstructie Tentamencijfer is eindcijfer 1. Elasticiteit en vloeicriteria Algemene aanpak voor hoofdwaarden en hoofdrichtingen m.b.v. tensoren (voorbeeld: stijfheidstensor) Grafische methode : cirkel van Mohr Spanningstensor Rektensor Relatie tussen spanningen en rekken (isotroop materiaal) Integrale oefeningen m.b.v. de cirkel van Mohr op spanningen en rekken voor een homogene vlakspanningstoestand Bezwijkcriteria: begrippen als invarianten, isotrope spanning, deviatorspanning. Ruimtelijke voorstelling van deze begrippen. Vloeivoorwaarden van Tresca en von Mises. Bezwijkcriteria van Rankine en Coulomb2. Niet-symmetrische en/of inhomogene doorsneden. Inleiding, vervolg op de aanpak van het 1e jaar Niet-symmetrische doorsneden Inhomogene doorsneden Bepalen van normaalspanningen en schuifspanningen in een doorsnede, toets aan de eerder gentroduceerde vloeicriteria Kern van een willekeurige doorsnede Dwarskrachtencentrum van dunwandige doorsneden3. Plasticiteit en bezwijkanalyse Inleiding m.b.v. constructies op trek Elasticiteit en plasticiteit bij op buiging belaste staafconstructies Volplastisch moment: vormfactor, toepassingen op eenvoudige doorsneden Gedrag van de doorsnede Moment-krommingsrelatie: plastische zones, ideaal plastisch scharnier Constructiegedrag ( bezwijkanalyse): bezwijkmechanismen, toepassingen op liggers en raamwerken 4. Invloedslijnen Inleiding, begrippen en basisgereedschap en theoretische onderbouwing Invloedslijnen voor kracht- en verplaatsingsgrootheden voor zowel statisch bepaalde als statisch onbepaalde constructies. Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: CT3109, via de website van Blackboard. Dictaat: Constructie Mechanica 4: Introduction into Continuum Mechanics, J.W. Welleman. Dictaat: Constructie Mechanica 4: Niet-symmetrische en inhomogene doorsneden, J.W. Welleman Dictaat: Constructie Mechanica 4: Invloedslijnen, J.W. Welleman (downloaden als pdf via BlackBoard) Boek: Toegepaste Mechanica deel 3; Coenraad Hartsuijker en Hans Welleman, ISBN 9039505950, via de reguliere boekhandeloverige materialen aanbevolen: Internet : sheets, extra oefen- en verrijkingsstof en educatieve software. via http://go.to/jw-welleman of via Course Documents op Blackboard.

Opmerkingen

De student krijgt theorie en toepassingen uitgelegd in de vorm van een college/instructie, waarbij de student actief in de zaal mee moet doen. Door opgaven op internet wordt de zelfstudie van de student gestimuleerd.

92

CIVIELE TECHNIEK BSC

93

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3110

Analyse van slanke structuren

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3111 Summer school n.v.t.

Bouwweek

ECTS: 2

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Dr.ir. A. Simone; E-mail: A.Simone@tudelft.nl Lectures and a compulsory exercise. The final grade is determined on the basis of the written exam. This course serves as an introduction to the static analysis of characteristic civil engineering slender structures. Structures like tall buildings, suspension bridges and offshore structures, just to cite a few examples, will be reduced to the equivalent one dimensional mechanical system. A systematic approach is used to express the mechanical behaviour of these systems into mathematical terms.

Prof.ir. L.A.G. Wagemans; E-mail: L.A.G.Wagemans@tudelft.nl practicum Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van de presentatie op de evaluatiedag. Tijdens de bouwweek bezoeken de studenten in groepjes van twee een tweetal bouwprojecten. Twee dagen op een GWWproject en twee dagen op een betonbouwproject (bruggen, viaducten, tunnels, etc.). Op de laatste dag wordt er gerapporteerd engeevalueerd. Voorafgaand aan deze week is er een praktijkdag Harderwijkdag met uitleg over de bouwpraktijk, veiligheid op de bouwplaats, instructies over de te bezoeken bouwplaatsen en kennismaken met groot materieel.

Leerdoelen

Learning to express in mathematical terms the mechanical behaviour of characteristic civil engineering slender structures. Learning to apply the appropriate procedure for solving the differential equations. Learning to recognise and explain characteristic phenomena. Leerdoelen

Kennis maken met de echte bouwpraktijk van civieltechnische projecten. Aan den lijve ondervinden wat het betekent om iets te realiseren wat door civiel ingenieurs is bedacht en ontworpen. Kennismaken met de bouwplaatsorganisatie van een civieltechnisch project. Kennismaken met bouwplaatsomstandigheden (o.a. arbo en veiligheid). Kennismaken met het gebruik van tekeningen op een civieltechnisch project.

Literatuur en studiemateriaal

- Theory: Analysis of Slender Structures by A. Simone. Available at the Blackboard website.- Practice (solved exams): Constructiemechanica 5, Elastostatica van slanke structuren: uitgewerkte tentamenopgave by J.M.J. Spijkers. Available at the CiTG bookstore (dictatenverkoop). Opmerkingen

De bouwweek is een keuzevak uit het pakket B van de BSc opleiding. De bijbehorende ECTS-punten kunnen al verkregen worden in het eerste of tweede studiejaar. De bouwweek is geroosterd buiten het reguliere rooster, namelijk tijdens de eerste week van de zomervakantie.

Opmerkingen

Registration for the compulsory exercise by filling out a form provided during the first lecture hours. Acceptance of the exercise is a prerequisite to exam participation.

94

CIVIELE TECHNIEK BSC

95

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3121

Staalconstructies 2

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3150

Betonconstructies 2

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.ir. F.S.K. Bijlaard; E-mail: F.S.K.Bijlaard@citg.tudelft.nl Ir. A.M. Gresnigt; E-mail: A.M.Gresnigt@citg.tudelft.nl Prof.dr.ir. J. Wardenier; E-mail: J.Wardenier@tudelft.nl Ir.ing. R. Abspoel; E-mail: R.Abspoel@tudelft.nl

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode C.B.M. Blom; E-mail: C.Blom@citg.tudelft.nl Prof.dr.ir. J.C. Walraven; E-mail: J.C.Walraven@tudelft.nl Ing. A.P. van der Marel; E-mail: A.P.vanderMarel@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges; oefening; practicum Tentamencijfer is eindcijfer. Oefeningen moeten gemaakt zijn. Inleiding. In het college Betonconstructies 2 wordt het principe van statisch bepaalde voorgespannen constructies behandeld. Zowel het gedrag van een voorgespannen constructie als het bepalen van de constructieve veiligheid komen aan de orde. Met betrekking tot de gebouwen wordt behandeld, de draagwerking van: ongeschoorde raamwerken, geschoorde raamwerken, waarbij de stabiliteit door een kern wordt verzorgd, geschoorde raamwerken waarbij de stabiliteit aan een combinatie van wanden wordt ontleend, constructies volgens het gevelbuisprincipe. Van geboorde tunnels zal de theorie alsmede de praktische uitvoering aan de orde komen. De collegereeks wordt afgesloten met een college, genaamd: Voorspanning in de praktijk. Dit college zal door een gastdocent worden gegeven. Oefeningen: Voorgespannen beton. Berekenen en wapenen van een gewapend betonnen constructie.

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Colleges tentamencijfer is eindcijfer Ontwerp van liggers en raamwerken volgens de plasticiteitsleer: Herverdeling van spanningen in de doorsnede Bezwijkmechanismen Toepassingen Stabiliteit Verschijningsvormen van instabiliteit Knik (centrisch en excentrisch) Kniklengte Torsiestabiliteit Niet-prismatische staven Samengestelde staven Staven in een vakwerkligger Kippen van liggers Druk en buiging TorsieknikKrachtsinleidingenVerbindingen Lassen en laskwaliteit Normaalkracht en dwarskrachtverbindingen Flexibele en gedeeltelijk sterke verbindingen Verbindingen met voorspanbouten en injectiebouten Inleiding brandveiligheid staalconstructiesBuisconstructies Vormen van buisdoorsneden Eigenschappen van buisdoorsneden ToepassingenBuisverbindingen, algemeen Ontwerp Criteriavoor toetsing Berekening (introductie) OntwerptabellenStatisch belaste buisverbindingen Ronde buisdoorsneden Rechthoekige buisdoorsneden OverigeIntroductie Vermoeiing

Leerdoelen

Zelfstandig kunnen ontwerpen en dimensioneren van een voorgespannen betonconstructie voor verschillende voorspansystemen. Het ontwerpen en dimensioneren van een geboorde tunnel. Inzicht in de draagstructuren en stabiliteitsmogelijkheden van gebouwen.

Literatuur en studiemateriaal

Studiehandleiding: Zie de website van Blackboard. Studiemateriaal * Boek Voorgespannen Beton van prof.dr.ir. J.C. Walraven en ir. J.C. Galjaard (Nederlands) * Boek Prestressed Concrete van prof.dr.ir. J.C. Walraven (Engels). Dictaat Concrete linings for shield driven tunnels van Dr.ir. C.B.M. Blom. Oefening Voorgespannen Beton. Syllabus Gebouwen. Handleiding wapenen van constructies. Berekening betonnen ligger op basis van VBC. Uittreksel uit NEN 6720, Voorschriften Beton. (benodigd voor de oefening Wapenen van constructies). Uittreksel uit GTB tabellen deel 2. (benodigd voor de oefening Wapenen van constructies).

96

CIVIELE TECHNIEK BSC

97

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3211

Constructies van gebouwen 1

ECTS: 5

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3212

Functie, gebouw en constructie

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Ir.ing. R. Abspoel; E-mail: R.Abspoel@tudelft.nl Ir. A. te Boveldt; E-mail: A.teBoveldt@tudelft.nl Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen; E-mail: J.vandeKuilen@citg.tudelft.nl Ir. J.G.M. Raadschelders; E-mail: J.G.M.Raadschelders@citg.tudelft.nl Prof.dr.ir. J.C. Walraven; E-mail: J.C.Walraven@tudelft.nl Prof.dipl.ing. J.N.J.A. Vambersky; E-mail: J.N.J.A.Vambersky@tudelft.nl

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Ir. H.R. de Boer; E-mail: H.R.deBoer@tudelft.nl Ir. A. te Boveldt; E-mail: A.teBoveldt@tudelft.nl Werkcollege Gewogen gemiddelde van het gemeenschappelijke werk en de individuele bijdrage Bouwtechnische en bouwfysische themas in relatie tot de functie, vorm en constructie van gebouwen en gebouwdelen. Selectie, weergave, behandeling en interpretatie van de in de literatuur en door observatie verzamelde informatie met betrekking tot het gekozen onderwerp. Keuze van een bijzondere gebouwfunctie (zoals sport, theater, industrile productie e.d.) met van daaruit toespitsing van de aandacht op punten als: binnenklimaat, brandveiligheid, hygine, akoestiek, ontwerpuitwendige scheidingsconstructies, draagconstructiesystemen enz. Wisselwerking met de overige ontwerpfactoren.

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges Volgt uit de beoordeling van het schriftelijk tentamen. 1. H allen Overzicht constructieve mogelijkheden. Constructiesystemen in staal, beton en hout. Stijfheid en stabiliteit, elementen en verbindingen. Hemelwaterafvoer. 2. W oningbouw Overzicht constructieve mogelijkheden. Woningbouwsystemen, uitvoeringstechnieken.

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Bundels Hallenbouw en Woningbouw, eventueel aangevuld door PowerPoint presentaties (oproepbaar via Blackboard) Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Te bestuderen stof in dictaten, boeken en tijdschriften wordt opgegeven in relatie tot de gestelde gebouwfunctie en de daarmee samenhangende studieonderwerpen

98

CIVIELE TECHNIEK BSC

99

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3221

Bouwfysica & Bouwtechniek

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling

Code: CT3310

Stroming in waterlopen

ECTS: 5

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.ir. J.J.M. Cauberg; E-mail: J.J.M.Cauberg@citg.tudelft.nl Ir. G.J. Dijk; E-mail: G.J.Dijk@tudelft.nl Ir. A.C. van der Linden; E-mail: A.C.vanderLinden@tudelft.nl O.S.M. van Pinxteren; E-mail: O.S.M.vanPinxteren@tudelft.nl Dr.ir. W.H. van der Spoel; E-mail: W.H.vanderSpoel@citg.tudelft.nl Ir. H.R. de Boer; E-mail: H.R.deBoer@tudelft.nl

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Ir. R.J. Labeur; E-mail: R.J.Labeur@tudelft.nl colleges; oefening Berekening. Toetsen van het tentamenwerk aan vooraf opgestelde modelantwoorden; tentamencijfer vastgesteld op grond van vooraf vastgestelde criteria en gewichten. Tentamencijfer= eindcijfer.

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges; oefening; werkcollege Evenredig naar aantal ECTS per onderdeel Deel bouwfysica: de betekenis van thermische kwaliteit, vochttechnisch gedrag, geluidisolatie, geluidadsorptie, ventilatie en licht voor uit- en inwendige scheidingsconstructies. Ontwerpoefeningen. Deel bouwtechniek: materiaalkeuze, productie en uitvoering van diverse gevelconstructies. Kozijnconstructies in diverse materialen en hun aansluitingen. Vliesgevels. Ontwerpopdracht over twee gevels en bijbehorende aansluitingen voor een utilitair gebouw met gemengde functies.

Vakinhoud

Basisvergelijkingen voor tijdsafhankelijke stroming in open waterlopen en gesloten leidingen (1-D lange-golfvergelijkingen); classificatie en analyse van lange-golfverschijnselen; hydrostatische drukverdeling, verhouding traagheid-weerstand; elementaire golfvergelijking: oplossing en eigenschappen; translatiegolven: (partiele) terugkaatsing en vervorming, schokgolven; karakteristiekenmethode, begin- en randvoorwaarden, sub- en superkritische stroming, drukgolven in gesloten leidingen (waterslag); systemen met discrete berging, traagheid en weerstand: kombergingsbenadering, sluitgat-benadering; harmonische golven: invloed weerstand op golfvoortplanting, oscillaties in een bekken (seiches), getijvoortplanting ineen estuarium; hoogwatergolven op een rivier: hysterese, quasi-eenparige benadering, diffusiemodel; stroming bij kunstwerken: stroomfunctie, rotatie en snelheidspotentiaal, oplossing d.m.v. vierkantennet; transportprocessen in waterlopen: advectie, moleculaire en turbulente diffusie, dispersie, concentratieverloop bijcontinue en momentane lozingen.

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Dictaat ct3071: Ontwerpen van gebouwen, deel Inleiding Bouwfysica Vier modulen: Basisbegrippen licht en daglichtberekening (Blackboard) Boek Bouwfysica, Thieme Meulenhoff . Dictaat Afbouwconstructies I en II. Verkrijgbaar bij dictaatverkoop Civiele Techniek c.q. op Blackboard.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3300

Use of underground space

ECTS: 3

Leerdoelen

leren schematiseren en analyseren van tijdsafhankelijke stromingsverschijnselenin relatief ondiepe 1-dimensionale watersystemen

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. G. Arends; E-mail: G.Arends@tudelft.nl Prof.ir. J.W. Bosch; E-mail: J.W.Bosch@tudelft.nl Opmerkingen Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: Verkrijgbaar tijdens het eerste college. Dictaat/studieboek verplicht: Dictaat. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Deelname aan de oefeningen voorafgaande aan het tentamen is verplicht.

100

CIVIELE TECHNIEK BSC

101

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3320

Grondwatermechanica, -stroming en -transport

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3330

Constructieve Waterbouw

ECTS: 4

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Prof.dr.ir. F.B.J. Barends; E-mail: F.B.J.Barends@tudelft.nl Dr.ir. G.J.M. Uffink; E-mail: G.J.M.Uffink@tudelft.nl Computer Onderst. Zelfstudie; colleges; oefening Gemiddelde van de afzonderlijke 4 computertoetsonderdelen (ieder minimaal 3.5 vereist) Het vak behandelt de principes van grondwatermechanica, -stroming en -transport. Het gedrag en de effecten van grondwater is van belang bij rivierwerken en kustdefensie, ontwatersystemen, landwinning, irrigatie en drainage van akkerland, en grondwaterwinning en -beheer. Het speelt een belangrijke rol bij de stabiliteit en het functioneren van funderingen, (spoor)weglichamen, ondergrondse constructies, bouwputten en taludhellingen. Ook bij het transport van stoffen in de grond onder dumpplaatsen, door bemesting en zoutwaterintrusie is de kennis van grondwaterbeweging essentieel. In het college worden handzame oplostechnieken gepresenteerd en worden methoden voor 2D problemen, numerieke modellen en ontwerp- en toetsmethodieken behandeld aan de hand van praktische situaties. Het examen wordt afgenomen met computertoetsen. De student kan de toetsen deels vooraf oefenen en zelfstudie verrichten via computer (website).

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.drs.ir. J.K. Vrijling; E-mail: J.K.Vrijling@tudelft.nl Ir. W.F. Molenaar; E-mail: W.F.Molenaar@tudelft.nl colleges; Computer Onderst. Zelfstudie; College met dias en COZ-toetsen. Eindcijfer = 0,1 * afgerond gemiddelde (alle computertoetsen) + 0,9 * tentamencijfer Functioneel en constructief ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken zoals: Brugpijlers, kunstmatige eilanden, golfbrekers, grondkerende constructies, kademuren & steigers, bouwputten en bouwkuipen, stormvloedkeringen, dammen, sluizen & stuwen, geboorde en gezonken tunnels, etc. Ontwerpaspecten: Functionele analyses, multidisciplinair ontwerpen, economische- en kosten overwegingen, project en levensfasen. Hoe om te gaan met belastingen en materiaalsterkte: Grenstoestanden en bijbehorende belasting en materiaal factoren, ontwerpbelastingen en belastingcombinaties, LRF-design en Working Stress-design. Constructieve aspecten: Constructie in den droge of in den natte, in-situ of prefab bouw, bouwputten en -kuipen met of zonder bemaling Sluizen Verwacht wordt dat de studenten in staat zijn van alle bekende waterbouwkundige kunstwerken, en vooral van een schutsluis, een globaal ontwerp kunnen maken dat functioneel voldoet en voldoende stijf en sterk is voor alle bouw- en gebruiksfasen, hierbij gebruik makend van korte algemene ontwerpformules voor waterbouwkundige belastingen (wind, water, grond, scheepvaart, etc.) en materiaaleigenschappen (grond, beton, damwanden, etc.) zoals die in het handboek Constructieve Waterbouw zijn weergegeven.

Leerdoelen

Leerdoelen

Het vak leert de student de basisvaardigheden om grondwaterbeweging en -effecten te bepalen en de kunde om situaties en modelberekeningen te beoordelen.

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Groundwater mechanics, flow and transport (CT3320). Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Overige materialen verplicht: Syllabus Grondwatermechanica (CT3320). Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek. Opmerkingen Literatuur en studiemateriaal

Lecture note(s): Structural Hydraulic Engineering - General Structural Hydraulic Engineering - Locks Manual for Structural Hydraulic Engineering. Kijk ook op Blackboard! Toegang tot het schriftelijk tentamen wordt alleen verkregen door het voltooien van ALLE computertoetsen, minstens 10 dagen voor het tentamen, met minimaal een gemiddeld cijfer 5. (Dus: ook de 5de toets moet worden doorlopen, ook als de eerste 4 toetsen hoge deelcijfers hebben opgeleverd!) (Het inloggen onder een ander studienummer dan je eigen studienummer is fraude en betekent minimaal uitsluiting van het tentamen)

102

CIVIELE TECHNIEK BSC

103

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3340

Rivierwaterbouwkunde

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3410

Waterbeheersing

ECTS: 5

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Ir. H. Havinga; E-mail: H.Havinga@citg.tudelft.nl Dr.ir. P.J. Visser; E-mail: P.J.Visser@tudelft.nl Dr.ir. Z.B. Wang; E-mail: Z.B.Wang@tudelft.nl Prof.dr.ir. H.J. de Vriend; E-mail: H.J.deVriend@tudelft.nl

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr. R.R.P. van Nooyen; E-mail: R.vanNooyen@citg.tudelft.nl Ir. M.W. Ertsen; E-mail: M.W.Ertsen@citg.tudelft.nl oefeningwerkcollege Tentamencijfer is eindcijfer Centraal in het vak staan watersystemen zoals polderboezem systemen, irrigatie systemen, drainage systemen en stedelijke watersystemen. Gericht op deze systemen worden behandeld: Rekenen aan stationaire stroming, zowel uniform als stuwkromme. Aandacht voor aannamen en vereenvoudigingen. Ontwerpen van de hydraulische afmetingen van kanalen. Verschillende methodes (regime-, morfologische-),rekening houdend met erosie en sedimentatie. Aandacht voor te kiezen ontwerpparameters als de breedte-diepte verhouding en de hydraulische ruwheid. Werking van verschillende types kunstwerken, regelbare en niet-regelbare, onderlaten en overlaten, zandvang. Kennis van de mogelijkheden voor het dagelijks beheer (regelen) van het

Onderwijsvorm Vakinhoud

colleges; colstructie Fenomenologie van rivieren (hydrologie, waterloopkunde, sedimentologie, ecologie), riviermetingen, gebruik van rivieren, waterafvoer, sedimenttransport, morfologische processen, ingrepen (kunstwerken, kribben, bochtafsnijdingen, baggeren, etc.), effecten ingrepen (stuwkrommen, morfologische effecten, ecologische effecten), ontwerp van ingrepen.

Literatuur en studiemateriaal Contactpersoon

studiehandleiding: Rivierwaterbouwkunde Dr.ir P.J. Visser

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3350

Soil structures and retaining structures

ECTS: 4

watersysteem. Ontwerpen van de hydraulische afmetingen van kunstwerken. Daarbij uitgaan van ondermeer de invloed van het kunstwerk op de stroming in de kanalen. De keuze van geschikte combinaties van kunstwerken in een watersysteem. Kennis van de relevantie van deze keuze voor de mogelijkheden van het watersysteem. Begrijpen van de werking van bestaande watersystemen en inzicht in de wijze waarop dat functioneren in de gewenste richting kan worden aangepast. De inrichting van watersystemen. Relevante overwegingen en de relatie tot eisen aan het watersysteem. In het college worden met regelmaat oefeningen uitgereikt en besproken. Leerdoelen Na dit vak gevolgd te hebben kan de student een watersysteem hydraulisch ontwerpen en analyseren m.b.v. stationaire berekeningen. Literatuur en studiemateriaal studiehandleiding: Verkrijgbaar als download in Blackboard .dictaat/studieboek verplicht: Design of open-channels and hydraulic structures, 2002. Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. J.P. Oostveen; E-mail: J.P.Oostveen@tudelft.nl Prof.ir. A.F. van Tol; E-mail: A.F.vanTol@tudelft.nl

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3360

Bodembeheer

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.ir. A.F. van Tol; E-mail: A.F.vanTol@tudelft.nl

10 4

CIVIELE TECHNIEK BSC

105

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3420

Civiele Gezondheidstechniek

ECTS: 4

Cursus/Vak

Code: CT3711

Oefening geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.ir. F.H.L.R. Clemens; E-mail: F.H.L.R.Clemens@tudelft.nl Prof.ir. J.H.J.M. van der Graaf; E-mail: J.H.J.M.vanderGraaf@tudelft.nl Prof.ir. J.C. van Dijk; E-mail: J.C.vanDijk@tudelft.nl Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Ir. L.J.M. Houben; E-mail: L.J.M.Houben@tudelft.nl Ir. P.B.L. Wiggenraad; E-mail: P.B.L.Wiggenraad@tudelft.nl instructieoefening Eindcijfer wordt voor 50% bepaald door de beoordeling van verslag en tekeningen en voor 50% door een mondeling tentamen. Verkeerstechnische dimensionering van autosnelweg, spoorlijn, stadsstraten met tramsporen, bepaling knooppunts-, aansluitings- en kruispuntvorm en locatie station/halte, ontwerp en Autocad-tekening van dwarsprofielen, verticale alignementen, horizontale alignementen met bogen en overgangsbogen en knooppunt en stations/haltevoorziening. Bepaling zettingen en stabiliteit talud van weglichaam, hoogteligging wegoppervlak, verkeersbelasting, materiaaleigenschappen, dimensionering asfaltverharding, aanlegkosten, uitvoerings- en onderhoudsplan. Dimensionering spoorconstructie op basis van buigtrekspanning, doorbuiging, contactspanningen aanlegkosten.

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Hoorcollege en oefenopgaven via Blackboard. Leerstof wordt toegepast o.a. bij de BSc afstudeeropdracht. (per onderdeel behaald)/max. x 10 = eindcijfer Het vak behandelt de ontwerpaspecten van gezondheidstechnische werken voor: drinkwaterbereiding riolering afvalwaterzuivering. Voor de drinkwaterbereiding worden de volgende onderdelen behandeld:kwaliteitsaspecten drinkwater (hyginische betrouwbaarheid, kwaliteitseisen) ontwerpaspecten productiemiddelen drinkwatervoorziening (ontwerpmethodieken) grondwater (winning, verontreiniging, zuivering, oevergrondwater) oppervlaktewater (winning, bekkens, verontreinigingen, zelfreiniging, zuivering, kunstmatige infiltratie) Voor de riolering worden de volgende onderdelen behandeld: ontwerpgrondslagen en stelselkeuze systeemonderdelen hydraulisch ontwerp uitvoeringsaspecten ontwerpoefening Voor de afvalwaterbehandeling worden de volgende onderdelen behandeld:samenstelling afvalwater (influent, effluent) fysisch-chemische zuiveringstechnieken biologische zuiveringstechnieken (aroob, anaroob) slibbehandeling en verwerking

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

studiehandleiding: Verkrijgbaar bij de docent. Voor het mondeling tentamen: verslag ingeleverd, inclusief de verwerking van het commentaar op het conceptverslag; tekeningen ingeleverd.

Literatuur en studiemateriaal

Dictaat. Verkrijgbaar bij de dictatenverkoop van Civiele Techniek en via Blackboard; Leerboek. Drinkwaterprincipes en praktijk. P.J. de Moel, J.Q.J.C. Verberk, J.C. van Dijk, SDU Den Haag, 2005 ISBN 9012109469. Verkrijgbaar bij boekhandel en secretaresse gezondheidstechniek, kamer 4.53Uitgewerkte tentamenopgaven en Powerpointpresentaties. Verkrijgbaar via Blackboard.

106

CIVIELE TECHNIEK BSC

107

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3721

Ontwerp Stedelijke Infrastructuur

ECTS: 5

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: CT3751

Stadsontwikkeling, vervoersystemen en netwerken

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Prof.ir. F.M. Sanders; E-mail: F.M.Sanders@tudelft.nl Colleges 50% opdracht; 50% mondeling tentamen In het vak dient de theoretische kennis van verkeer, ruimtelijke inrichting, grondmechanica, verkeersbouwkunde, stedelijk waterbeheer, afvalwateropvang en -afvoer, alsmede het ontwerpen en dimensioneren van infrastructurele kunstwerken te worden toegepast en onderling te worden afgestemd. De student maakt een integraalplan voor het bouw- en woonrijp maken van een stedelijke uitbreiding of een grootschalige stedelijke reconstructie. Het accent ligt vooral op kennistoepassing en integratie.

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode Dr.ir. R. van Nes; E-mail: R.vanNes@tudelft.nl Ir. P.M. Schrijnen; E-mail: P.M.Schrijnen@tudelft.nl Ir. P.B.L. Wiggenraad; E-mail: P.B.L.Wiggenraad@tudelft.nl

Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

colleges; oefeningen op zaalexcursies Cijfer schriftelijk tentamen en cijfer oefeningen Stad als systeem Relaties tussen stedelijke functies zoals wonen, werken en recreren, verandering in de tijd. Vervoersystemen Relaties tussen vervoervraag, vervoerdiensten en verkeerssysteem. Relaties tussen gebiedskarakteristieken en vervoer en verkeer (productie/attractie, distributie, modal split, routekeuze). Eigenschappen van vervoer- en verkeersnetwerken. Historische ontwikkeling van de stad en de stedelijke vervoerssystemen. Ontwikkeling van ontwerpconcepten. Relatie tussen stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Tuinsteden, CIAM, etc. Infrastructuur als sturend element en als afgeleide. Inertie van infrastructuur. Vervoer- en verkeersnetwerken Netwerkelementen. Beoordelingskader. Hirarchie en schaalniveaus. Netwerkontwerp per vervoersysteem Doelstellingen. Ontwerpvariabelen. Ontwerpaanpak. Combinatie/integratie van vervoersystemen Multimodaal vervoer/samenhang van vervoersystemen. Combinatie van vervoersystemen in de schaarse stedelijke infrastructuur. Relatie vervoersysteem en stedelijke functies. Stedelijke functies als basis voor hirarchie van vervoersystemen. Operationalisering van plannen Ontwerpen van een stadswijk. Casestudies Toegespitst op deelonderwerpen zoals vervoerknopen, uitbreidingen, inrichting. Voorbeelden: Stationslocaties Rotterdam CS, Kop van Zuid (Rotterdam), VINEX-locaties Vathorst of Leidsche Rijn, Houten, herstructurering Bijlmer, binnenstad Delft. Kennis hebben van de samenstelling van de stedelijke gebieden, van opbouw en ontstaan van steden en netwerken, van omvang en spreiding van enkele van de stedelijke activiteiten en processen: sociaal, demografisch, economisch, cultureel. Kennis hebben van samenhang tussen activiteiten, communicatie en transport, van de samenhang tussen ruimtelijke spreiding van activiteiten en beschikbaarheid en gebruik van netwerken en transport, kennis hebben van historische ontwikkeling van vervoersystemen en netwerkpatronen. Vaardigheid om een vertaling te maken van verkeerskundige processen en stedelijke processen naar een programma voor een project. Vaardigheid in het ontwerpen van een stedenbouwkundig en een verkeerskundig plan voor een wijk. Informatie op college

Leerdoelen

Kennis, inzicht resp. vaardigheden opdoen in: de civieltechnische aspecten van het bouw- en woonrijp maken het ontwerpen van verkavelingen, stedelijke wegen, riolering, afwatering en bijbehorende kunstwerken. de planning en onderlinge afstemming van civieltechnische werken t.b.v. stadsuitleg en -reconstructie de financile analyse van bouw- en woonrijp maken, alsmede de terugkoppeling hiervan naar het ontwerp

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

studiehandleiding: 2 delen: Syllabus en Handouts. Verkrijgbaar online Voor tentamen moet de opdracht zijn ingeleverd.

Leerdoelen

Literatuur en studiemateriaal

10 8

CIVIELE TECHNIEK BSC

109

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: CT3920

Grafische gegevensverwerking/ CAD

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT3980

Voorbereiding en uitvoering van werken in de bouw(nijverheid)

ECTS: 4

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr.ir. E. Dado; E-mail: E.Dado@tudelft.nl Dr.ir. M.R. Beheshti; E-mail: M.R.Beheshti@tudelft.nl colleges en practicum; colleges; oefening; scriptie Dit vak is een introductie tot de grafische gegevensverwerking met toepassingen in de civiele techniek. Dit college behandelt o.a. grafische representatie van wetenschappelijke gegevens (grafiek, charts, e.d.), geometrie en topologie, inleiding grafische gegevensopslag, gentegreerd gebruik van CAD in ontwerp- en constructieproces, product data interchange, product modelling, product data technologie en parametrisch ontwerpen.

4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode K.B. Braat, MSc; E-mail: K.B.Braat@tudelft.nl Oefening; colleges De resultaten van 4 oefeningen plus 2 x cijfer voor het schriftelijk tentamen, gedeeld door 6. Resultaat kennistoetsen ter afronding. Voorbereiden en uitvoeren van werken in de bouwnijverheid. Theoretische structuur van het bouwproces met een verwijzing naar standaardiseren van de communicatie. Ontwerpen van een uitvoeringsmethode aan de hand van de elementaire ontwerpcyclus. Verwerven van een opdracht, werkvoorbereiding, bouwplaatsorganisatie, -inrichting en -logistiek. Grondverzet, in-situ bouw, prefabricage en assemblage. Bewaking/beheersing van de uitvoering met behulp van het TGKIO. Oplevering en nacalculatie. Maken van een viertal aan de bouwpraktijk ontleende oefeningen. Stof wordt alleen in het Nederlands aangeboden vanwege het specifieke karakter van het vak: de Nederlandse bouwwereld en -cultuur. Het vak geeft inzicht in het voorbereiden en uitvoeren van werken in de bouwnijverheid. De theoretische structuur van het bouwproces wordt behandeld met een verwijzing naar het streven om inde praktijk de communicatie te standaardiseren. Er wordt ingegaan op het ontwerpen van een uitvoeringsmethode aan de hand van de stappen uit de elementaire ontwerpcyclus. De activiteiten die tot het verwerven van een opdracht leiden, worden toegelicht. Vervolgens komen de werkvoorbereiding, de bouwplaatsorganisatie, -inrichting en -logistiek aan de orde. Een aantal onderdelen van het vervaardigingproces zoals grondverzet, in-situ bouw, prefabricage en assemblage, worden besproken. De bewaking/ beheersing van de uitvoering met behulp van het TGKIO model wordt toegelicht. Tot slot worden de oplevering en nacalculatie behandeld. Daarnaast worden vaardigheden verworven door het maken van een viertal aan de bouwpraktijk ontleende oefeningen: Het maken van een bouwkostencalculatie (inschrijvingsbegroting) Het opzetten van een werkplan tijdens de werkvoorbereiding Het maken van een terreinplan (bouwplaatsorganisatie) Het simuleren van bouwplaatsmanagement Het verwerven van inzicht en kennis van de processen die een rol spelen in de fases van verwerving, uitvoering en afronding van bouwprojecten en civieltechnische werken in respectievelijk de B&U en GWW sector. Het leren verkennen van de bruikbaarheid en de inzetbaarheid van technieken door middel van oefeningen. De kennisaspecten zijn verantwoord in het collegedictaat. De vaardigheden worden aangeleerd tijdens de verplichte oefeningen. Voorbereiding en uitvoering in de bouw(nijverheid) . Verkrijgbaar bij de dictaatverkoop Civiele Techniek.

Leerdoelen

Het opbouwen van kennis van, verkrijgen van inzicht in, en het ontwikkelen van vaardigheden voor wat betreft grafische gegevenswerkingssystemen Inzicht verkrijgen in de plaats en functie van CAD in het ontwerpproces Het leren toepassen van CADsystemen in het civieltechnisch ontwerpproces In kunnen brengen van eigen aanpassingen aan CAD-systemen t.b.v. routinematige ontwerptaken Inzicht hebben in de ontwikkeling van informatica hulpmiddelen in het civieltechnisch ontwerpproces

Literatuur en studiemateriaal

studiehandleiding: Verkrijgbaar de website van Blackboard. Dictaat/studieboek verplicht: Het boek Computer ondersteund ontwerpen, door R. Beheshti en R. v.d. Looij, Uitgever Lemma, ISBN 90-5189-897-5. Verkrijgbaar bij de boekhandel. Overige materialen verplicht: PowerPoint sheets van de colleges. Verkrijgbaar de website van Blackboard. Overige materialen aanbevolen: Computerprogrammas, verkrijgbaar bij COO-netwerk

Opmerkingen

het behalen van een voldoende (cijfer 6) voor de mondeling tentamen (theorie), oefening (presentatie en rapport) Leerdoelen

Literatuur en studiemateriaal

11 0

CIVIELE TECHNIEK BSC

111

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT4010

Economie

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: CT5560

Civiele Techniek in Ontwikkelingslanden

ECTS: 4

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Prof.dr. A.H. Kleinknecht; E-mail: A.H.Kleinknecht@tudelft.nl Dr.ir. R.J. Verhaeghe; E-mail: R.J.Verhaeghe@citg.tudelft.nl Colleges Tentamencijfer is eindcijfer Algemeen: inleiding tot de verschillende disciplines in de economie. Nadruk op illustratie van de concepten en toepassingen. Macro-economie: nationaal inkomen, economische kringloop, conjunctuur en groei, rol van technologie; internationale economie: productiviteit, betalingsbalans en wisselkoers; geldtheorie en banken; Nederlandse economie: overheidstekort, corporatisme en loonmatiging; rol van sunk costs in economische evaluatie Micro-economie: consumentgedrag, producentengedrag, marktwerking, kostentypen, criteria voor efficint (economisch) handelen, productiefunctie, toepassingen Bedrijfseconomie: productierekening van een bedrijf (balans- en resultatenrekening), kostensoorten, verlies en winst, solvabiliteit, bezettingsgraad, current ratio Haalbaarheidsanalyse: maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten-batenanalyse, opstellen K/B-patroon, beoordeling investeringen, toepassingen. Introductie/illustratie van een aantal specifieke onderwerpen: financiering van infrastructuur, milieu-economie, innovatie-economie, transporteconomie, economische modellen, resource management

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode Ir. M.W. Ertsen; E-mail: M.W.Ertsen@citg.tudelft.nl discussie; colleges; oefening De oefeningen worden becijferd; het gemiddelde cijfer is het eindcijfer. Gebaseerd op het werken aan oefeningen over project beslissing en planning wordt de specifieke werkomgeving in het buitenland in het algemeen en in ontwikkelingslanden in het bijzonder toegelicht. Aspecten van sociaal-culturele, project planning en financiering, rollen van (raadgevende) ingenieurs en aannemers, lokale materialen, technieken en kennis en milieu-aspecten komen aan de orde.

Literatuur en studiemateriaal

Studiemateriaal, inclusief documentatie, oefeningen en beschrijvingen worden beschikbaar gemaakt op Blackboard. Links naar ander, interessant materiaal wordt ook gegeven

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: SPM9422

Logistical management: a business perspective

ECTS: 4

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Drs. J.H.R. van Duin; E-mail: J.H.R.vanDuin@tudelft.nl Drs. J.C. van Ham; E-mail: J.C.vanHam@tudelft.nl Ir. M.W. Ludema; E-mail: M.W.Ludema@tudelft.nl

Leerdoelen

Opbouwen van inzicht in de economische achtergrond van engineering projecten met het doel bij te dragen aan een compleet en efficint beslissingsproces in planning en ontwerp

Literatuur en studiemateriaal

dictaat/studieboek verplicht: Twee studieboeken. Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD.

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: TA3750

Geology for engineers

ECTS: 3

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode Dr.ir. D.J.M. Ngan-Tillard; E-mail: D.J.M.Ngan-Tillard@tudelft.nl Dr. J.E.A. Storms; E-mail: J.E.A.Storms@tudelft.nl

11 2

CIVIELE TECHNIEK BSC

113

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: WI1316CT

Analyse

ECTS: 6

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: WI1317CT

Lineaire Algebra

ECTS: 6

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode 1e tentamenperiode, 2e tentamenperiode Dr.ir. H.X. Lin; E-mail: H.X.Lin@tudelft.nl colstructie Complexe getallen, differentiren, integreren, eerste en tweede orde differentiaalvergelijkingen, functies van meerdere variabelen en partiele afgeleiden, meervoudig integreren, cordinatensystemen.

3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode 4e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Dr. J. Vermeer; E-mail: J.Vermeer@tudelft.nl colstructie Vectorvergelijking Matrixvergelijking Lineaire combinaties Lineaire (on)afhankelijkheid Lineaire transformaties Matrices met hun operaties Inverse van een matrix Vectorruimtes Lineaire deelruimte Begrip basis en basisstelling Inwendig product Orthogonale projecties Gram Schmidt proces Kleinste kwadraten oplossing Kolom-rij expansie van product twee matrices Methode Jacobi en Gauss-Seidel LU-decompositie Determinanten Eigenwaarden, eigenvectoren, eigenruimtes van een matrix Complexe eigenwaarden Discrete dynamische systemen Power methode en inverse powermethode Symmetrische matrices, spektraalstelling Kwadratische vormen

Leerdoelen

1. Kunnen uitleggen wat differentiren inhoudt, impliciet gegeven functies kunnen differentiren, en afgeleiden van inverse goniometrische functies kunnen bepalen;2. De regels van substitutie en partiele integratie kunnen toepassen bij het integreren;3. Eerste en tweede orde (lineaire) differentiaalvergelijkingen kunnen oplossen en deze type differentiaalvergelijkingen kunnen toepassen bij het modelleren van gedwongen trillingen;4. Partiele afgeleides van (impliciete) functies kunnen bepalen, en richtingsafgeleides en extreme waarden van een functie van meerdere variabelen kunnen bepalen;5. Berekenen van meervoudige integralen al dan niet door eerst over te gaan op pool- , cilinder- of bolcordinaten. Leerdoelen

Het doel van het vak Lineaire Algebra is de student inzichten en praktische rekenvaardigheden bij te brengen ten aanzien van de algebrasche en numerieke aspecten van stelsels lineaire vergelijkingen. Trefwoorden hierbij zijn: matrixalgebra, vectorruimte en lineaire afbeeldingen. In het tweede deel van het vak komen in dit verband ook eigenwaarden en eigenvectoren ter sprake en als toepassing discrete dynamische systemen. Een student zal elementaire rekentechnieken zoals het vegen van een matrix en het bepalen van eigenwaarden en eigenvectoren moeten kunnen uitvoeren. Belangrijker is dat de student zich met deze begrippen een grondig inzicht verwerft in de eigenschappen van lineaire structuren en daarmee verbanden leert kennen waarin matrices een rol spelen. Het vak Lineaire algebra zal een student helpen om later computerresultaten beter kwalitatief te kunnen voorspellen en beoordelen, en zal hem of haar de terminologie geven om erover te kunnen communiceren.

Literatuur en studiemateriaal

Dictaat/studieboek verplicht: Calculus, Early Transcendentals, 5th edition, by James Stewart. Verkrijgbaar bij boekhandel en VSSD. Overige materialen verplicht: Review of Algebra and Handleiding Maple.

Opmerkingen

Berekening40% deeltentamen 1 + 60% deeltentamen 2, of (herkansing)tentamen over de gehele stof. Deelname aan de tentamens, voor zover direct aansluitend op de blokperioden waarin de desbetreffende vakken worden gedoceerd, is alleen toegestaan aan studenten die voor elke willekeurige groep van vier opeenvolgende blokken van COZ-opgaven ten minste 30% van het totaal aantal te behalen punten hebben gescoord, en voorts over alle blokken van COZ-opgaven gemiddeld tenminste 40% hebben gescoord. De verplichte COZ-score geldt alleen voor eerstejaars studenten, en dan alleen voor het tentamen direct aansluitend op het college. Literatuur en studiemateriaal

Lineair Algebra and its application, derde druk, dus Niet de tweede, ISBN 0-201-70970-8.

114

CIVIELE TECHNIEK BSC

115

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: WI2253CT

Differentiaalvergelijkingen voor CT

ECTS: 4

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Vakinhoud

Code: WI3097TU

Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen

ECTS: 3

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode, 2e tentamenperiode Dr. K. Dekker; E-mail: K.Dekker@tudelft.nl Dr.ir. M. Keijzer; E-mail: M.Keijzer@tudelft.nl Colstructie in twee grote groepen en een verplicht computerpracticum van twee middagen (wi2253ctp). Inleiding reeksen, Taylorreeksen, Fourrierreeksen. Stelsels (bijna-)lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen, analyse fasevlak. Enkele partiele differentiaalvergelijkingen, scheiding van variabelen.

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode 2e tentamenperiode, 3e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Dr.ir. C. Vuik; E-mail: C.Vuik@tudelft.nl colleges; oefening; practicum Introductie numerieke wiskunde: Taylorpolynoom en restterm Grote O + rekenregels Definite absolute en relatieve fout Floating point getallen, afrondfout Interpolatie: Lineaire interpolatie formule, Lagrange interpolatie alleen wanneer de formule gegeven is moet deze toegepast kunnen worden. Restterm bij lineaire en Lagrange interpolatie. Weten wat een spline is. Wanneer de formules gegeven zijn moet een kubische spline bepaald kunnen worden. Numerieke differentiatie: Voorwaartse, achterwaartse en centrale differentiatie voor de eerste orde afgeleide. Algemene formule af kunnen leiden voor eerste orde en hogere orde afgeleide. Afleiden van de afbreekfout en afrondfout Richardson foutschatting Beginwaarde problemen: Forward Euler, Backward Euler, Implicit Trapezoidal rule, Modified Euler Wanneer de formule gegeven is moet RK4 toegepast kunnen worden. Expliciet en impliciet. Afleiden van afbreekfout. Orde globale fout = orde afbreekfout, effect afrondfouten. Vergelijken efficinte verschillende numerieke methoden. Stabiliteit, stabiele differentiaalvergelijking. Testvergelijking, stabiliteit numerieke methode. Afleiden versterkingsfactor Q(Hlambda), onderzoek wanneer IQ(hlambda)I1e. Onderzoek stabiliteit algemene differentiaalvergelijking. Stabiliteit numerieke methode voor algemene differentiaalvergelijking. Als numerieke methode stabiel dan orde globale fout = orde afbreekfout, met bewijs voor de testvergelijking. Numerieke methode kunnen toepassen op een stelsel differentiaalvergelijkingen. Een hogere orde beginwaarde probleem om kunnen schrijven naar een stelsel. Numerieke stabiliteit van een (algemeen) stelsel differentiaalvergelijkingen kunnen bepalen, toepassen van een stabiliteitsgebied. Impliciete methoden geschikt om stijve stelsels op te lossen. Randwaardeproblemen:Norm van een vector en de norm van een symmetrische matrix. Conditiegetal van een stelsel vergelijkingen. Stelling van Gershgorin kennen en kunnen toepassen. Een algemene tweede orde differentiaalvergelijking kunnen discretizeren. Het kunnen bepalen van de afbreekfout Verwerken van randvoorwaarde en opstellen stelsel. Definitie stabiliteit, globale fout kennen.

Leerdoelen

De student herkent een p-reeks en een meetkundige reeks en kan de laatste, indien convergent, sommeren. De student kan van een eenvoudige reeks convergentie/divergentie bewijzen door te vergelijken met een bekende reeks. De student kan een Taylorreeks opstellen en van een Taylorbenadering de fout schatten. De student kan een periodieke functie ontwikkelen in een Fourierreeks. De student kan differentiaalvergelijkingen classificeren. De student kan een hogere-orde differentiaalvergelijking omzetten naar een stelsel eerste-orde differentiaalvergelijkingen. De student kan een stelsel van twee homogene, lineaire, eersteorde differentiaalvergelijkingen met beginvoorwaarden oplossen. De student kan de oplossingen van een stelsel van twee bijna-lineaire differentiaalvergelijkingen schetsen in het fasevlak. De student kan de warmtediffusievergelijking, de snaarvergelijking en de potentiaalvergelijking met bijbehorende rand- en beginvoorwaarden oplossen met de methode van scheiding van variabelen. De student kan enig inzicht laten zien in het verband tussen de verschillende differentiaalvergelijkingen en de fysische processen die ermee gemodelleerd worden.

Literatuur en studiemateriaal

James Stewart: Calculus, Early Transcendentials, 5th edition, Brooks/Cole, ISBN0-534-27409-9W.E. Boyce & R.C. DiPrima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 8th edition, J. Wiley & Sons, ISBN 0-471-64454-4

Voorkennis

Analyse en Lineaire Algebra

11 6

CIVIELE TECHNIEK BSC

11 7

STUDIEGIDS 2006/2007

Als methode stabiel, dan orde afbreekfout is orde globale fout. Verwerken van Neumann randvoorwaarde (+afbreekfout) en gebruik van een virtueel punt. Niet-lineaire vergelijkingen: Bisectie en vaste-punt-methode kennen en kunnen toepassen. Stopcriterium voor bisectie en een lineair convergent proces kunnen afleiden en toepassen. Grafische convergentie van de vaste punt methode kunnen presenteren. Newton Raphson methode kennen en kunnen toepassen (+grafische interpretatie), lokaal convergent Kwadratische convergentie kunnen afleiden. Newton Raphson methode kunnen toepassen op een niet lineair stelsel. Toepassing niet lineair randwaardeprobleem. Numerieke integratie:Rechthoeksregel en Trapezium regel kennen en kunnen toepassen. Van beide methoden afbreekfout kunnen afleiden en afrondfouten verwerken. Van beide methoden de gerepeteerde variant kunnen geven en de afbreekfout kunnen afleiden. Leerdoelen Introductie van numerieke methoden: interpolatie, integratie, bepalen van nulpunten. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van afrondfouten. De gegeven methoden moeten toegepast kunnen worden. Van een aantal methoden moet het gedrag geanalyseerd kunnen worden. Verder moet er een afgewogen keuze gemaakt kunnen worden van de verschillende methoden. Numerieke methoden voor beginwaarde problemen. Methoden van Euler, Heun en Runge Kutta. Locale en globale fout. Stabiliteit van numerieke integratie. Stelsels beginwaarde problemen. De gegeven methoden moeten toegepast kunnen worden. Van een aantal methoden moet het gedrag geanalyseerd kunnen worden. Dit geldt in het bijzonder voor het stabiliteitsgedrag. Verder moet er een afgewogen keuze gemaakt kunnen worden van de verschillende methoden. Numerieke methoden voor randwaarde problemen. Opstellen van het lineaire stelsel. Behandeling van verschillende typen randvoorwaarden. Locale en globale fout. Niet-lineaire randwaarde problemen. De methode moet toegepast kunnen worden. Afleiden van locale en globale fout moet beheerst worden. collegedictaat en studiehandleiding: Verkrijgbaar de website van Blackboard. Dictaat/studieboek verplicht: Collegedictaat Numerieke Analyse. Verkrijgbaar bij: Dictatenverkoop EWI Voorkennis Opmerkingen WI3097TU gebruikt WI1316CTWI3097TU gebruikt WI1317CT Eindcijfer is (tentamen 3 ECTS, practicum 1 ECTS)

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WM0211TU

Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren

ECTS: 3

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode n.v.t. Dr. C. de Haan; E-mail: C.deHaan@tudelft.nl Drs. C. Wehrmann; E-mail: C.Wehrmann@tudelft.nl Drs. K.E.M. van Oyen; E-mail: K.E.M.vanOyen@tudelft.nl

Onderwijsvorm

Studenten verzorgen twee praktijkgerichte productpresentaties in PowerPoint. Deze presentaties worden geplaatst binnen de context van een organisatie of bedrijf. Daarnaast wordt veel geoefend met uiteenlopende voordrachten, zoals korte improvisaties tijdens vergaderingen, of het persoonlijk toespreken van een collega. Bovendien worden actuele presentaties uit de praktijk geanalyseerd. Deelnemers kunnen hun wensen inbrengen, zodat in overleg kan worden bepaald welk soort voordrachten getraind wordt (naast de twee hoofdpresentaties). De theorie over overtuigingsstrategien, interculturele communicatie en argumentatieleer wordt toegepast in de presentaties. Deelnemers beoordelen elkaars presentaties en ontvangen reacties van de docent. De voordrachten worden op video opgenomen en elke deelnemer bestudeert en evalueert deze achteraf. Deelnemers kunnen een college missen, waarvoor ze een vervangende opdracht krijgen. De cursus Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren is zeer geschikt voor TU-studenten die hun presentatievaardigheden willen bijschaven op een professioneel niveau. In de praktijk moeten ingenieurs uiteenlopende presentaties houden voor klanten, interne opdrachtgevers en collegas. Daarbij zullen ze rekening moeten houden met een publiek dat al dan niet specialistische kennis heeft. Tijdens deze afwisselende en interactieve cursus wordt veel aandacht besteed aan het oefenen in het houden van verschillende soorten presentaties. Deelnemers passen theorie toe die tijdens de cursus bestudeerd en besproken is. Deelnemers aan de cursus: krijgen (beter) inzicht in de techniek van het spreken in het openbaar; krijgen inzicht in overtuigingsstrategien, interculturele communicatie en argumentatieleer; leren presentaties te geven met uiteenlopende doelen; leren hun presentaties af te stemmen op uiteenlopende doelgroepen; leren adequaat te reageren op uiteenlopend publieksgedrag; leren elkaars presentaties te beoordelen. B.A. Andeweg e.a., Presentatietechniek. 7e herz. dr. Delft: TU Delft, 2001. Oyen. K. van, Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren (reader). Delft: TU Delft, 2002. Er is geen specifieke voorkennis vereist over presenteren. Deelnemers die de basiscursus Presenteren niet hebben gevolgd, krijgen een extra opdracht.

Vakinhoud

Literatuur en studiemateriaal

Leerdoelen

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WI3097TUp n.v.t.

Numerical mathematics practical work

ECTS: 1

Literatuur en studiemateriaal Voorkennis

2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode Dr. P. Wilders; E-mail: P.Wilders@tudelft.nl

118

CIVIELE TECHNIEK BSC

119

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WM0212TU

Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM0213TU

Wetenschapsjournalistiek

ECTS: 3

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode n.v.t. Dr. C. de Haan; E-mail: C.deHaan@tudelft.nl Drs. P.C. Post; E-mail: P.C.Post@tudelft.nl Drs. C. Wehrmann; E-mail: C.Wehrmann@tudelft.nl Drs. K.E.M. van Oyen; E-mail: K.E.M.vanOyen@tudelft.nl

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode n.v.t. Drs. M.C.A. van der Sanden; E-mail: M.C.A.vanderSanden@tudelft.nl Drs. C. Wehrmann; E-mail: C.Wehrmann@tudelft.nl Het vak omvat 6 colleges, een spreekuur en een individuele nabespreking. Tijdens de colleges besteden we veel aandacht aan het bespreken van de schrijfopdrachten. Aan de hand van korte opdrachten en uiteenzettingen worden bovendien tal van aspecten van de wetenschapsjournalistiek belicht. De colleges zijn verplicht. Studenten mogen maximaal 1 college missen, ter compensatie geldt een vervangende opdracht. Zowel voor de wetenschap als voor de samenleving is het belangrijk dat wetenschappelijke kennis op een verantwoorde manier gepopulariseerd wordt. Steeds meer wetenschappers leveren zelf een actieve bijdrage: ze schrijven niet alleen voor wetenschappelijke tijdschriften, maar ook voor vakbladen, algemene en gespecialiseerde publiekstijdschriften, weekbladen en (wetenschapskaternen van) kranten. Het populariseren van specialistische en complexe wetenschappelijke kennis vereist echter de nodige journalistieke vaardigheden. In dit vak wordt daarvoor de basis gelegd. Je leert wetenschappelijke kennis en inzichten op een begrijpelijke en aantrekkelijke wijze voor een breed publiek toegankelijk te maken. Je schrijft verschillende soorten artikelen voor verschillende doelgroepen. In veel gevallen kun je daarvoor zelf de onderwerpen kiezen. De opdrachten worden uitvoerig becommentarieerd door de beide docenten en de medestudenten. Als theoretische onderbouwing lees je literatuur op het gebied van wetenschapscommunicatie. Aan het eind van het college Wetenschapsjournalistiek: - heb je inzicht in de werking van de media op het gebied van wetenschapsjournalistiek;- heb je inzicht in de eisen die verschillende genres en doelgroepen aan de wetenschapsjournalist stellen; - heb je je journalistieke vaardigheden eigen gemaakt, zoals het verzamelen, selecteren, structureren en op heldere wijze formuleren van (complexe) informatie; - ben je in staat nieuwsberichten, opinie- en achtergrondartikelen te schrijven; - ben je in staat wetenschap te populariseren voor verschillende doelgroepen. Cursusmap Wetenschapsjournalistiek (te verkrijgen tijdens het eerste college).H. Donkers en J. Willems, Journalistiek schrijven voor krant en vakblad, Bussum: Coutinho, 2002. Met een individuele opdracht kan het vak worden uitgebreid tot 4 studiepunten.

Onderwijsvorm

Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven is een interactieve cursus waarin de geschreven teksten, de theorie en de bijbehorende opdrachten centraal staan. Deelnemers schrijven brieven, een memo en een offerte en kijken elkaars conceptteksten na. Ze bestuderen theorie over bedrijfscommunicatie, overtuigingsstrategien en argumentatieleer, geven daarover presentaties en maken bijbehorende opdrachten. De theorie wordt toegepast in de schrijfopdrachten. Deelnemers kunnen hoogstens een college missen, waarvoor ze een vervangende opdracht krijgen. Vakinhoud

Vakinhoud

De cursus Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven is zeer geschikt voor studenten die uiteenlopende teksten willen leren schrijven binnen de context van een bedrijf of organisatie. Vaak zal een combinatie van schriftelijke en mondelinge communicatie gekozen moeten worden om iets gedaan te krijgen. Strategisch schrijven is daarbij een zeer belangrijk aspect: hoe bereik je met een tekst je doelen? Deelnemers leren rekening te houden met de doelgroep en hun formulering daarop af te stemmen. Tijdens de cursus worden uiteenlopende teksten geschreven zodat de deelnemers voldoende mogelijkheid tot oefenen krijgen. Theorie die tijdens de cursus bestudeerd is, wordt toegepast bij het schrijven. Leerdoelen

Leerdoelen

Deelnemers aan de cursus: leren schrijfdoelen te bereiken door teksten af te stemmen op de ontvangers; krijgen inzicht in communicatie binnen organisaties en tussen organisaties onderling; krijgen inzicht in overtuigingsstrategien en argumentatieleer; vergroten hun vaardigheid in het schrijven van offertes,brieven en memos.

Literatuur en studiemateriaal

Elling R. e.a., Rapportagetechniek; Schrijven voor lezers met weinig tijd. 2e herz. dr. Groningen: Wolters Noordhoff, 2000. Oyen, K. van, Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven (reader). Delft: TU Delft, 2002. Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig over strategisch schrijven.

120

CIVIELE TECHNIEK BSC

121

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM0401TU

Geschiedenis van de techniek

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM0720TU

Ondernemingsrecht

ECTS: 3

3e onderwijsperiode Wordt anders bekend gemaakt Dr. W. Ravesteyn; E-mail: W.Ravesteyn@tudelft.nl Het college bestaat uit zeven bijeenkomsten die circa vier uur duren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de tentamenstof behandeld, wordt er gedebatteerd over technisch-maatschappelijke vraagstukken en worden videos over de techniek als maatschappelijk verschijnsel vertoond en besproken. De aanwezigheid bij deze bijeenkomsten is van essentieel belang voor het welslagen van het college. Van studenten wordt actieve betrokkenheid bij het college verwacht. Zij dienen zich goed voor te bereiden op en actief deel te nemen aan de bespreking van literatuur en videos. De moderne techniek heeft vele gezichten. Zij is fascinerend, nuttig, noodzakelijk, bedreigend, verwoestend en ondoorzichtig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen in deze tijd worstelen met de techniek en pogen greep te krijgen op haar complexe en tegenstrijdige karakter. In dit college zal de techniek als veelkoppige draak centraal staan. De volgende themas komen aan de orde: - hoofdlijnen in de mondiale techniekgeschiedenis: de landbouwrevolutie, de techniek in het oude nabije en verre Oosten, de techniek in Griekenland en Rome, de techniek tijdens de middeleeuwen, de industrile revolutie, niet-westerse en koloniale techniek;- techniek en industrialisatie in Nederland: de late industrialisatie van Nederland ten opzichte van de omringende landen; enkele illustratieve cases over stoomtechniek, civiele techniek, scheikundige technologie en elektrotechniek; - theorien over de technische ontwikkeling: inleiding in kernbegrippen, behandeling van diverse determinismen en van recente theoretische inzichten, oefening met nieuwe theoretische benaderingen van techniek en maatschappij; - controversen: debatten rond technisch-maatschappelijke vraagstukken, analyses van het spanningsveld tussen techniek en maatschappij actuele kwesties met historische dimensies; - ingenieur als beroep: geschiedenis, rol en verantwoordelijkheid van de ingenieur. De studenten verwerven: kennis van de hoofdlijnen van de technisch-maatschappelijke geschiedenis; inzicht in de wijze waarop technische en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen tot stand komen en waarop maatschappelijke debattenrond techniek gevoerd worden; vaardigheid in het onderkennen van sociale, economische en politieke dimensies van techniek. De literatuur wordt tijdens het eerste college en/of daaraan voorafgaand in de Delta bekend gemaakt.

3e onderwijsperiode 3e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Mr. W. Wijting; E-mail: W.Wijting@tudelft.nl Organisatie / werkvorm Dit vak wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege. De inbreng van studenten in de discussies en in de bespreking van opdrachten speelt daarbij een grote rol. Bijzondere aandacht wordt in dit college geschonken aan het leren hanteren van de wet, het lezen van contracten en rechterlijke uitspraken. Studenten dienen bij ieder college en het tentamen het werkboek en de wettenbundel mee te nemen.

Vakinhoud

Ondernemen is een financieel avontuur. De productie in onze maatschappij verloopt via ondernemingen waarin particulieren de grootste rol spelen. Wie nemen de belangrijke beslissingen? Wie strijken de (grote) winsten op? Wie lopen de financile risicos? Deze vragen worden beantwoord voor de grote ondernemingen (denk aan de strop bij World Online) en voor de kleine. Doel van dit vak is studenten inzicht te geven in de juridische opbouw van de vele soorten ondernemingen. Daarbij passeren zowel de grote en zeer grote ondernemingen de revue (NVs en BVs) als de kleine ondernemingen (eenmanszaken, VOFs, maatschappen). Deze laatste vormen worden veel gebruikt door studenten die een onderneming willen gaan starten. Dit vak is dan ook in de eerste plaats voor hen van belang. Verder is dit vak bedoeld voor studenten die een managementfunctie in een bestaande onderneming ambiren en voor diegenen die op andere plekken in het bedrijfsleven gaan werken.

Vakinhoud

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus bezit de student: elementaire kennis van en enig inzicht in het ondernemingsrecht; vaardigheid in het lezen van de wet, statuten en vonnissen; de capaciteit om op het terrein van ondernemingen beter te kunnen samenwerken met juristen en anderen.

Leerdoelen

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

Informatie hierover is vanaf medio december beschikbaar op Blackboard. Het is mogelijk tentamen te doen over alleen de stof van dit vak, maar het is ook mogelijk een gecombineerd tentamen te doen over de stof van dit vak en die van het vak Contractenrecht (wm0729TU). Het gecombineerde tentamen heet Recht voor technisch commercieel ingenieurs (wm0786TU).

Literatuur en studiemateriaal

122

CIVIELE TECHNIEK BSC

123

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM0729TU

Contractenrecht

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM0771TU

Recht voor duurzame ontwikkeling, milieu en bedrijf

ECTS: 3

1e onderwijsperiode 1e tentamenperiode, 5e tentamenperiode Mr.drs. B.H. Festen-Hoff; E-mail: B.H.Festen-Hoff@tudelft.nl Dit vak wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege. De inbreng van de studenten in discussies en besprekingen van opdrachten speelt een grote rol. Bijzondere aandacht wordt in dit college geschonken aan het leren hanteren van de wet en het lezen van contracten en rechterlijke uitspraken. Er bestaat de mogelijkheid om in aansluiting op dit vak een scriptie te schrijven. Genteresseerden kunnen hierover contact opnemen met de docent. Studenten dienen bij ieder college en het tentamen de wettenbundel mee te nemen.

2e onderwijsperiode 2e tentamenperiode Dr.mr.drs. P. Jong; E-mail: P.Jong@tudelft.nl Mr. E.T. Schutte-Postma; E-mail: E.T.Schutte-Postma@tudelft.nl In de cursus ligt een sterk accent op zelfstudie. Als aanvullende begeleiding worden in overleg met de studenten drie hoor/responsiecolleges en een oefenbijeenkomst voor het tentamen gepland. Onderwerpen zijn: mondiaal milieubeleid; duurzame ontwikkeling; mondiaal, Europees en Nederlands milieurecht; broeikaseffect, luchtkwaliteits- en emissiewetgeving, waterbeheer, bodembescherming, productiebeleid etc.

Vakinhoud

Vakinhoud

In onze maatschappij vindt een enorme uitwisseling van goederen en diensten plaats tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en particulieren. Contracten vormen de juridische basis voor deze uitwisseling. Doel van dit vak is aankomende ingenieurs elementaire kennis van en inzicht in het contractenrecht te verschaffen. Aan de orde komen daarbij het sluiten, de inhoud en de uitvoering van (internationale) contracten die in het bedrijfsleven voorkomen. Met in dit college opgedane kennis en inzicht kunnen studenten veel voorkomende fouten vermijden en straks een zo sterk mogelijke rechtspositie veroveren. Dit college is vooral interessant voor studenten die een managementfunctie ambiren.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus bezit de student: elementaire kennis van en enig inzicht in het contractenrecht; enige vaardigheid in het hanteren van de wet en in het lezen van contracten, vonnissen en standaardvoorwaarden; de capaciteit om op het terrein van het contractenrecht te kunnen samenwerken met een jurist. Leerdoelen

Duurzame ontwikkeling vraagt van toekomstige Delftse MScs te werken met een toekomstgerichte aanpak. Dat betekent zorgen voor innovatieve activiteiten met een minimale milieubelasting en een minimaal beslag op grondstoffen, water en ruimte. In Nederland, de Europese Unie en in VN-verband, is duurzame ontwikkeling al lange tijd een belangrijk uitgangspunt voor beleid en wetgeving. Internationale verdragen, Europees recht en uitgebreide milieuwetgeving spelen daarbij een grote rol. Delftse MScs komen vaak in aanraking met milieurecht bij bedrijfsvoering (vergunningen, emissiehandel) en ook het ontwerpen van gebouwen, industrie of consumentenproducten, bij gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ontwikkeling), waterbeheer en bij de aanleg van tunnels en wegen. Regelgeving, milieunormen en andere juridische instrumenten dienen daarbij het belang van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Inzicht in deze juridische kaders is voor de beroepspraktijk een voorwaarde om innovatieve ideen te kunnen genereren. Recht voor duurzame ontwikkeling en milieu maakt techniekstudenten wegwijs in deze materie. Het kan door 3e jaars BSc en alle MSc-studenten gevolgd worden. Overzicht krijgen van de juridische achtergronden van het mondiale, Europese en Nederlandse milieubeleid en van de gebruikte juridische instrumenten. Inzicht krijgen in de randvoorwaarden die het milieurecht voor de activiteiten van de ingenieur stelt en in de kansen en mogelijkheden die deze juridische kaders bieden. Leren ingenieursactiviteiten te analyseren op hun milieuaspecten en verband te leggen met de relevante juridische instrumenten. boek: Toegang tot het milieurecht (2005)Werkboek milieurecht 2005/2006 Een van de inleidende rechtenvakken BSc. (aanbevolen).

Literatuur en studiemateriaal

Informatie hierover is vanaf augustus beschikbaar op Blackboard.

Literatuur en studiemateriaal Voorkennis

12 4

CIVIELE TECHNIEK BSC

125

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WM0801TU

Inleiding veiligheidskunde

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WM1102TU

Written English for technologists

ECTS: 3

1e onderwijsperiode Drs. F.W. Guldenmund; E-mail: F.W.Guldenmund@tudelft.nl

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode n.v.t. Drs. D.E. Butterman-Dorey; E-mail: D.E.Butterman-Dorey@tudelft.nl

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm Beoordeling Vakinhoud

Code: WM0908TU

Techniek en toekomst

ECTS: 3 Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm F. Hauffmann; E-mail: F.Hauffmann@tudelft.nl De groep bestaat uit 15 studenten. De veertien wekelijkse bijeenkomsten bestaan elk uit een theoretisch deel en een praktisch deel, waaraan de studenten actiefdeel dienen te nemen. Aan de hand van artikelen, rollenspellen en videodocumenten wordt er geoefend met discussiren. Van de studenten wordt verwacht dat zij tussen de bijeenkomsten voldoende tijd voor zelfstudie uittrekken. Studenten dienen het dictaat voor de eerste bijeenkomst te hebben aangeschaft. Vakinhoud In de cursus voor gevorderden staat de (mondelinge en schriftelijke) toepassing van grammatica en woordenschat in praktische situaties centraal. Sommige van deze situaties hebben betrekking op een stage aan een universiteit of in een bedrijf. Het authentieke materiaal dat in de colleges wordt gebruikt, zoals krantenartikelen, is afgestemd op de interesses van studenten aan de TU Delft. De cursus is gericht op studenten met kennis van het Frans op het niveau van klas 4 VWO. Leerdoelen Aan het eind van de cursus bezit de student voldoende woordenschat en kennis van de grammatica om zich in eenvoudige `professionele situaties zowel mondeling als schriftelijk te kunnen redden in het Frans. Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen uren per week: 1e uur, maandag 09.00-10.30 uur. De niveautest vindt plaats op 28 augustus 2006 10.00 - 11.30 in zaal A. Dictaat wm1103TU, TF 1, nieuwste versie (dictatenverkoop SIC). Code: WM1103TU 1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode Frans voor gevorderden ECTS: 3

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode n.v.t. Dr.ir. K.F. Mulder; E-mail: K.F.Mulder@tudelft.nl Zelfstudie aan de hand van een dictaat en een tweetal gesprekken

Ondernemingen en overheid staan vaak voor strategische keuzes omtrent technologisch onderzoek: welke producten, welke infrastructuren gewenst/vereist zijn voor de toekomst. Voor besluitvorming is inzicht in toekomstige technologische opties en trends gewenst. De dynamiek van specifieke technologien moet daarvoor verkend worden. Daarvoor bestaan een aantal hulpmiddelen zoals expert methoden, extrapolatie, Delphi- en scenario technieken.

Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal

Inzicht in de waarde en in de beperkingen van technologische toekomstverkenningen. Enkele tools kunnen hanteren. Dictaat op Blackboard

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten

Code: WM1101TU

Upper-intermediate English

ECTS: 3

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode Wordt anders bekend gemaakt Drs. D.E. Butterman-Dorey; E-mail: D.E.Butterman-Dorey@tudelft.nl

126

CIVIELE TECHNIEK BSC

127

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM1104TU

Frans voor vergevorderden

ECTS: 3

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode

Code: WM1106TU

Italiaans voor beginners

ECTS: 4

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode F. Hauffmann; E-mail: F.Hauffmann@tudelft.nl De groep bestaat uit 15 studenten. Gedurende de veertien wekelijkse bijeenkomsten worden de verschillende vaardigheden geoefend via discussies, mondelinge presentaties, schriftelijke opdrachten en videodocumenten. Van de studenten wordt verwacht dat zij tussen de bijeenkomsten voldoende tijd voor zelfstudie uittrekken. Studenten dienen het dictaat voor de eerste bijeenkomst te hebben aangeschaft.

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode

Docenten Onderwijsvorm

Drs. E. Odelli; E-mail: E.Odelli@tudelft.nl De cursus bestaat uit werkcolleges waarin de student aan opdrachten werkt met als doel de taalvaardigheid te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op de mondelinge vaardigheden. Van de studenten wordt verwacht dat zij minimaal vier uur per week uittrekken voor de voorbereiding van het college. Tijdens de colleges wordt soms gebruik gemaakt van aanvullend materiaal, dat door de docent wordt uitgereikt.

Vakinhoud

De cursus Frans voor vergevorderden behandelt enkele vaardigheden die een student op een stage in Frankrijk voorbereiden, zoals mondeling presenteren en schriftelijke opdrachten uitvoeren. De nadruk ligt dus vooral op spreek- en schrijfvaardigheden. Aan de hand van krantenartikelen en videodocumenten worden discussies gevoerd. De onderwerpen die in de colleges centraal staan, hebben betrekking op de moderne Franse samenleving en zijn afgestemd op de interesses van studenten aan de TU Delft. De cursus is bedoeld voor studenten die een goede kennis van het Frans bezitten (niveau gevorderdencursus [wm1103TU] of VWO-eindexamen Frans) en belangstelling hebben voor de Franse samenleving.

Vakinhoud

In deze cursus staat het leren van de Italiaanse taal op beginnersniveau centraal. De cursus is bedoeld voor studenten die deelnemen aan een onderwijsuitwisseling met een Italiaanse universiteit of stage gaan lopen bij een bedrijf of instelling in Itali. De cursus is ook bedoeld voor studenten die vakliteratuur in eenvoudig Italiaans willen leren lezen. Tijdens de colleges werken de studenten aan opdrachten om de vaardigheid in luisteren, spreken en lezen te ontwikkelen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan relevante aspecten van land en volk.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus bezit de student vaardigheid in luisteren, spreken en lezen van het Italiaans op eenvoudig niveau. De student bereikt, volgens de schaalniveaus van het CEF (Common European Framework) het niveau A2 voor luisteren en lezen, het niveau A1/A2 voor gesproken interactie en gesproken productie.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus bezit de student voldoende kennis van het Frans en voldoende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om zich gedurende een verblijf in Frankrijk te kunnen redden. Literatuur en studiemateriaal

Hoofdstuk 1 tot en met 12 van de volgende methode:- M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia 2002 ISBN 88-7715-444-6- M. Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerre edizioni,Perugia 2002 ISBN 887715-497-7 (met audio CD)

Literatuur en studiemateriaal Opmerkingen

Dictaat wm1104TU, TF 2, nieuwste versie (dictatenverkoop SIC). uren per week: 1e uur, maandag 09.00-10.30 uur. Niveautest vindt plaats op 28 augustus 2006 van 10-11.30 in zaal A

12 8

CIVIELE TECHNIEK BSC

129

STUDIEGIDS 2006/2007

Cursus/Vak Onderwijsperiode Tentamenperiode Docenten Onderwijsvorm

Code: WM1108TU

Basiscursus Spaans

ECTS: 4

Opmerkingen

Studenten die met een brief kunnen aantonen dat ze in een Spaans sprekend land stage gaan lopen krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze brief dient voor de start van de inschrijfperiode in TAS binnen te zijn op het secretariaat Vreemde Talen, Jaffalaan 5, kamer b.1.230. Inschrijving houdt de verplichting in de hele cursus te volgen, tenzij je je voor de start van de cursus afmeldt! Houd geen plek bezet als de kans bestaat dat je in de loop van de cursus afhaakt.

1e onderwijsperiode, 2e onderwijsperiode, 3e onderwijsperiode, 4e onderwijsperiode 2e tentamenperiode, 4e tentamenperiode E.M. Rutten-Garcia; E-mail: E.M.Rutten-Garcia@tudelft.nl De cursus wordt twee maal per jaar gegeven en bestrijkt 2 kwartalen: van september tot december/januari en de van februari tot mei/juni. De cursus bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van elk 2 lesuren. De cursus vergt veel zelfstudie, je moet rekening houden met zon 4 uur zelfstudie per week, naast deze bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven aan de hand van het boek de Delftse methode en een dictaat. Middels zelfstudie, bestudeert je elke week een a twee hoofdstukken uit de Delftse methode en maakt de bijhorende oefeningen. Tijdens de werkbijeenkomsten wordt dan geoefend met het in de praktijk brengen van de bestudeerde grammatica en woordenschat van elk hoofdstuk. Dit wordt gedaan aan de hand van oefeningen uit het dictaat en met extra activiteiten om het spreken te oefenen. Voor aanvang van de eerste werkbijeenkomst dient men hoofdstuk 1 en 2 te hebben bestudeerd.

Vakinhoud

Als je Spaans spreekt, kun je communiceren met bijna 400 miljoen mensen in de wereld! Het Spaans is de tweede meest gebruikte voertaal bij internationale communicatie en is de moedertaal van 21 landen. De Latijns-Amerikanen en Spaanse cultuur hebben een grote bijdrage geleverd aan de kunst-, muziek- en wereldliteratuur. De student die een Spaanstalig land gaat bezoeken voor stage, werk of als toerist, zal zich daar na het volgen van deze cursus goed kunnen redden. Centraal in de cursus staat het verwerven van de vaardigheid in het verstaan, spreken , lezen en schrijven van het Spaans.

Leerdoelen Literatuur en studiemateriaal

Aan het eind van de cursus bezit de student vaardigheid in het luisteren, spreken, lezen en een basisniveau van schrijven. Bresst Smallenburg-Lazonder, J.C. van Spaans, de Delftse Methode. (verkrijgbaar bij Kooyker in de Bibliotheek TU Delft. Het boek kost 49.5 euros, inclusief audio cd. Dictaat beginnerscursus Spaans. (verkrijgbaar bij het SIC (TBM))

Voorkennis

Deze cursus is geschikt voor beginners (Nederlandstalige studenten) en er wordt geen voorkennis vereist.

13 0

CIVIELE TECHNIEK BSC

131

STUDIEGIDS 2006/2007

Notities

Notities

13 2

CIVIELE TECHNIEK BSC

133

STUDIEGIDS 2006/2007

Notities

134

CIVIELE TECHNIEK BSC