You are on page 1of 29

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZCE WDRAANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

Czym jest biogaz?


Roztwr gazowy bdcy produktem fermentacji beztlenowej, skadajcy si gwnie z metanu (~60%) i dwutlenku wgla (~40%) oraz ladowych zanieczyszcze takich jak siarkowodr i amoniak. Paliwo gazowe wyprodukowane z OZE do wykorzystania poprzez:

bezporednie spalanie w palnikach gazowych spalanie w silniku tokowym kogeneracja


wprowadzanie do sieci gazu ziemnego po uprzednim usuniciu CO2

paliwo silnikowe po uprzednim usuniciu CO2 i spreniu

Skad biogazu
Metan CH4 (50-75%, przecitnie 55-60%) Dwutlenek wgla, para wodna ladowe iloci: azotu (amoniak), tlenu, siarkowodoru, wodoru Warto opaowa 1m3 CH4 ~36 MJ (9,9 kWh) Warto opaowa 1m3 biogazu ~5,3 - 5,5 kWh, z tego:

~ 40% energii elektrycznej (2,1 kWh) ~ 45% energii cieplnej (2,4 kWh) 0,8 kWh straty

Skad biogazu
Zawarto CH4 zaley od:
Skadu podawanego podoa Zawartoci wody w podou Temperatury fermentowania Czasu retencji Stopnia rozkadu (przygotowania) podoa

rda biogazu produkcja zwierzca


Odpady rolnicze: obornik bydlcy, gnojowica bydlca, gnojowica trzodowa, pomiot drobiowy, trawy, koniczyny, kiszonka trawy itp.

rda biogazu uprawy energetyczne


pprodukty rolnicze: kiszonka kukurydzy, buraki, licie buraka

rda biogazu odpady z produkcji spoywczej


Odpady przemysowe: treci odkowe, tuszcz zwierzcy, odpady rybne, wysodziny browarniane, wywar gorzelniany, wytoki owocowe, cieki mleczarskie, ziemniaczane, frakcja glicerynowa, osady ciekowe itp.

Uzysk biogazu

Uzysk biogazu

~3,2 mln Nm3 biogazu/rok (~55% CH4)

1,05 MWc 1 MWel

c 45% el 40%

2,5 MWch paliwa

Praca biogazowni
surowce bioreaktor
czas retencji 30-50 dni

produkcja biogazu

wykorzystanie nawozu

produkcja en.el. el40% i ciepa c45%

Schemat ideowy biogazowni

Dostpne technologie
Metoda mokra (12-15% TS moliwo pompowania materiau) Metoda sucha (powyej 16% TS utrata zdolnoci pompowania materiau). Uwaga: Bakterie zawsze potrzebuj pynnego rodowiska do przeycia!!!!!!

Klasyfikacja metod produkcji biogazu

Klasyfikacja instalacji
Biogazownie przemysowe utylizacja odpadw i pproduktw (oczyszczalnie ciekw, rzenie, mleczarnie, gorzelnie itp.) Biogazownie rolnicze stabilizacja nawozw organicznych Biogazownie energetyczne fermentacja kiszonek rolin energetycznych i innych surowcw o wysokim potencjale energetycznym

Przykadowa instalacja biogazowni rolniczej 1MWel

~2,3 mln Nm3 CH4/rok

~3,8 mln Nm3 biogazu/rok

Masa pofermentacyjna dla biogazowni o mocy 1 MWe


Rocznie wytwarzana jest ilo 30 00060 000 t masy pofermentacyjnej,gdzie zawarto suchej frakcji wynosi 5-15 % uycie prasy odwadniajcej frakcja cieka frakcja staa
Nawadnianie pl Nawadnianie wsadu do fermentatora - nawoenie pl-wiosna/lato - kompostowanie -zima - produkcja granulowanych nawozw

Przykadowa instalacja biogazowni rolniczej 1MWel

Obiekty istniejce skala inwestycji

Potencja surowcowy - Polska

Potencja surowcowy - Polska

Kluczowe etapy inwestycji


Analiza moliwoci inwestycji danej lokalizacji Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP. Ocena oddziaywania na rodowisko (udzia spoeczestwa; obszar Natura 2000). Decyzja o warunkach zabudowy. Pozwolenie wodno prawne. Pozwolenie na budow

Wymagane pozwolenia
Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiwzicia Pozwolenie na wprowadzanie gazw lub pyw do powietrza z instalacji Pozwolenie na wytwarzanie odpadw Pozwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw Pozwolenie wodno-prawne na rolnicze wykorzystanie ciekw

Kryteria opacalnoci
Rodzaj dostpnych surowcw Ilo dostpnych surowcw Promie opacalnoci pozyskania surowcw Moliwo zagospodarowania ciepa Moliwo zagospodarowania produktw pofermentacyjnych (kompost) Istniejca infrastruktura moliwa do zaadaptowania

Koszty inwestycyjne
~ dla instalacji 500 kW to ok. 7-8 mln PLN ~ dla instalacji 1,0 MW to ok. 12 mln PLN jednostka kogeneracyjna Jenbacher JMS320 (1 063kWel) ~ 460 000 EUR (500kWel ~ 560 /kWel; 250kWel ~ 740 /kWel)

Przychd
Sprzeda energii elektrycznej ~ 155 z/MWh Sprzeda zielonych certyfikatw ~ 245260 z/MWh Zagospodarowanie ciepa Zagospodarowanie/sprzeda surowcw pofermentacyjnych Zyski na bramce z odbioru odpadw

Dofinansowanie
NFOiGW Mechanizmy Finansowe (7FP) PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i RODOWISKO

Bodce inwestycji biogazowych


Wzgldy: ekonomiczne sprzeda zielonej energii, opaty na bramce za utylizacj odpadw, sprzeda nawozw; spoeczne redukcja emisji odorw z nawoenia gnojowic, miejsca pracy; ekologiczne przeciwdziaanie eutrofizacji rodowiska, redukcja emisji gazw cieplarnianych, utylizacja odpadw.

DZIKUJEMY ZA UWAG

DZIKUJ ZA UWAG

Olsztyn, 2 marca 2009r.

NILU KJELLER NORWEGIA


Siedziba firmy macierzystej