You are on page 1of 16

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

R E K L A M A
RACIBRZ - GOSPODARKA
ROZMOWY O ZBIORNIKU
PIERWSZA bEZpatNa gaZEta w REgioNiE od 2006 r.
rok IX, nr 4 (156)
26 LUTEGO 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
woDZiSaw LSKi goSpoDaRKa KomUNaLNa
RACIBRZ SpRawY KoNtRowERSYjNE
mieciowy smrd przed wyborami
Komornik odebra mi
ch do ycia
Chory na raka zosta bez rodkw do ycia.
P
P
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Jerzy Buzek
w Raciborzu
Byy premier RP Jerzy
Buzek przyjedzie do Racibo-
rza aby razem z emerytami
uczci 10-t rocznic wst-
pienia Polski do Unii euro-
pejskiej. Spotkanie z byym przewodznicym Parlamentu
europejskiego zaplanowano na godz. 14.30, 29 marca na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
Urzd Miasta Wodzisa-
wia lskiego umow na wy-
wz mieci z frm wyonio-
n w przetargu zawar na 30
miesicy. Firma swoje usugi
wycenia na 5,9 mln z, przy
tych zaoeniach i iloci mie-
ci, ktre przedstawiono w spe-
cyfkacji przetargowej. Teraz
okazuje si, e kwota ta bdzie
niewystarczajca. Po p roku
funkcjonowania nowego syste-
mu gospodarka odpadami po-
chona ju 2,4 mln z. Umo-
wa zawarta z frm okrela, e
podstaw rozliczania si z fr-
m wywozow jest cena za ton
odpadw zmieszanych, cena za
ton odpadw zbieranych se-
lektywnie oraz ryczatowa cena
za odbir i transport odpadw.
Warto caego zamwienia
zapisana w umowie podawa-
na bya przez wykonawcw
jedynie dla porwnania zoo-
nych ofert tumaczy rzecznik
wodzisawskiego magistratu,
Barbara Chrobok. Od poczt-
ku brano zatem pod uwag
moliwo wzrostu kosztw.
Temat wyszed na jaw podczas
rozmw nad ujednoliceniem
stawki za wywz odpadw. Na
chwil obecn bowiem miesz-
kacy blokw wielorodzinnych
pac 7,6 z miesicznie za wy-
wz mieci, a mieszkacy do-
mw jednorodzinnych 8,3 z.
Pi rad dzielnic wystosowao
odpowiednie uchway z apelem
o ujednolicenie stawki, gdy
ich zdaniem taki podzia jest
niezgodny z Konstytucj.
Rada miasta bya ju skon-
na wyrwna stawk, jednak
okazao si, e przy okazji wy-
magana bdzie spora pod-
wyka cen. Na chwil obecn
wiadomo tylko tyle, e jeli
Magistrat nie zrobi nic w tym
temacie to w 2015 roku bdzie
musia dopaci do systemu po-
nad 4 mln z, a przecie ten po-
winien bilansowa si z kiesze-
ni podatnikw. Ze wstpnych
wylicze wynika, e opat od
osoby trzeba byoby podnie
do 11,4 z. Z rozmw z miesz-
kacami miasta wnioskuj, e
dla nich nie jest wana cena,
ale wanie ujednolicenie staw-
ki. Wszystkie miasta, o podob-
nej zabudowie do naszej, takie
jak na przykad ory, Jastrz-
bie czy Racibrz, maj wysze
stawki od naszych i nikt z tego
powodu nie pacze mwi rad-
ny Jan Zemo. Podobne zdanie
ma radny Janusz Wyleych.
Nie skupiabym si tak na ce-
nie, ale na wyrwnaniu stawki.
Jeli do tej pory wydalimy
prawie poow tego, co zaoy-
limy to trzeba na to spojrze
realnie. Na pocztku trzeba
jednak sporzdzi dokadne
wyliczenia, a dopiero pniej
uregulowa stawk doda.
Niektrzy radni obawiaj si
natomiast podwyek, szcze-
glnie w roku wyborczym. Z
pewnoci nie przyniesie im to
chway. Wiele gmin z powiatu
wodzisawskiego po pierwszym
proczu obniyo stawki. Wy-
daje si zatem, e Wodzisaw
bdzie jedyn gmin, w ktrej
si je podniesie.
Najblisze tygodnie z pew-
noci przynios jakie rozwi-
zanie. Urzd Miasta oraz radni
dokadnie analizuj wszystkie
dane i wyliczenia. Nasuwa si
jednak pytanie, dlaczego nie
zrobiono tego wczeniej? Gdzie
wkrad si bd? Zakadali-
my, e mieci bdzie mniej -
mwi radny Adam Krliczek.
Gwnym czynnikiem, ktry
brano pod uwag bya jednak
liczba zameldowanych miesz-
kacw. Na koniec 2013 roku
w Wodzisawiu byo zamel-
dowanych 48 476 osb. Na-
tomiast liczba mieszkacw
wedug zoonych w urzdzie
miasta deklaracji o wysokoci
opaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi ska-
danych przez wacicieli nie-
ruchomoci wynosia 43 386
osb. Rnica wynika z tego,
e niektrzy mieszkacy pra-
cuj za granic, a jeszcze inni
to studenci, stale przebywajcy
w innych miastach. Wszystko
to bdzie sprawdzane. Skon-
trolowani zostan take przed-
sibiorcy. Kady z nich bowiem
powinien mie podpisan umo-
w na wywz odpadw. Magi-
strat bdzie szuka sposobu na
obnienie kosztw funkcjono-
wania systemu. Zapowiada si
jednak na to, e podwyki bd
nieuniknione.
Wodzisaw bdzie musia dopaci ponad 4 mln z.
Jak mwi radny Jan Zemo (na zdj.) zwlekanie z ujednoliceniem stawki dziaa na niekorzy rady, gdy zbliaj si wybory.
Jego zdaniem niewane czy stawka bdzie wysza, ale powinna by jednakowa dla wszystkich.
paulina krupiska
Problemy fnansowe Ry-
szarda Dziadosza rozpoczy
si w 2006 roku, kiedy to tra-
f do szpitala. Odgarniaem
nieg przy garau i nagle poczu-
em okropny bl. Zemdlaem,
a pniej obudziem si ju w
Jastrzbiu Zdroju wspomina
pan Ryszard. Lekarze stwierdzili
guza mdku. Kolejne miesi-
ce przyniosy ze sob cztery ope-
racje. Przebywajc w szpitalach
w Jastrzbiu i Gliwicach racibo-
rzanin nie myla nawet o spa-
cie kredytu bankowego. Jego o-
na take. Myl, e mielimy
te wtedy inne wydatki dodaje
mczyzna. Spraw przekazano
do Komornika Sdowego przy
Sdzie Rejonowym w Racibo-
rzu, Rafaa Majewskiego. Od
tamtego czasu na konto komor-
nika co miesic trafao 620 z, a
na konto dunika 1652 z.
3 lutego, jak co miesic,
pan Ryszard uda si do ban-
ku odebra swoj emerytu-
r. Tam dowiedzia si, e ra-
chunek bankowy zosta zajty
przez komornika. Mimo tego,
e MSWiA (pan Ryszard pra-
cowa w policji) kadego mie-
sica regularnie przekazywao
okrelon sum na jego konto.
Poszedem do kancelarii Pa-
na Majewskiego. Odblokowali
konto, ale pienidzy nie byo
opowiada pan Ryszard. Nie
udao si ich odzyska. Komor-
nik Majewski w rozmowie z re-
dakcj tumaczy, e najwidocz-
niej dunik przyszed za pno
i e winny tej sytuacji jest bank,
gdy to on powinien dopilno-
wa tego, by nie przekazywa
komornikowi kwoty wolnej od
zajcia. Komornik zapomnia
doda, e kwota wolna od za-
jcia jest jednorazowym przy-
wilejem posiadacza konta ban-
kowego i po jej wyczerpaniu o
ewentualnym zwolnieniu tych
rodkw spod zajcia decydu-
je wycznie komornik poin-
formowali redakcj pracownicy
banku.
Mona z tego wnioskowa,
e komornik by wiadom tego,
e zostawia t rodzin bez rod-
kw do ycia. Panu Ryszardo-
wi i jego chorej maonce uda-
o si odoy spat rachunkw
na przyszy miesic. Ten udao
im si przetrwa dziki pomocy
rodziny. Jednak ju teraz mar-
twi si, jak zapac w marcu
podwjne rachunki.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Wicej o sprawie na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
spotkanie mieszkacw
z wykonawc zbiornika
Racibrz dolny.
12 marca o godz. 17.00 w
Urzdzie Miasta odbdzie si
spotkanie dla: Poni, Studzien-
nej, Centrum, Ocic, Miedoni, a
dzie pniej o godz. 17.00 w
Gimnazjum nr 2 dla: Ostroga,
Obory, Brzezia i Markowic.
Pan Ryszard przyznaje, e
mimo cikiej
choroby nie chodzi nawet
na kontrole. Nie sta
mnie na to mwi.
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<<
RACIBRZ ROZRYWKA
Niepokojcy wynik fnansowy za ubiegy rok
H2Ostrg, czyli koncert ycze raciborskich radnych
Apel o pomoc do Narodowego Funduszu Zdrowia ostatni desk ratunku.
Aquapark moe na siebie nie zarobi, ale i tak obnimy ceny!
powiat woDZiSawSKi SZpitaL
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
et
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Nie od dzi wiadomo, e Po-
wiatowy Publiczny Zakad Opie-
ki Zdrowotnej w Rydutowach i
Wodzisawiu lskim przecho-
dzi kryzys. Po przedstawieniu
wynikw fnansowych Zakadu
za 2013 rok nastroje wrd pra-
cownikw i radnych pogorszyy
si jeszcze bardziej. Strata, cho-
cia jest mniejsza ni zaplanowa-
no, i tak wynosi ponad 6,2 mln
z. Jednak nie to jest najgorsze.
Cay dug szpitala siga 26,6 mln
z, z czego 2,9 mln z naleaoby
spaci ju teraz.
W przypadku straty za rok
poprzedni istnieje jeszcze mo-
liwo jej zmniejszenia. Rada
powiatu wodzisawskiego wy-
stosowaa apel do Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w
sprawie zapaty za ponadlimi-
towe wiadczenia oraz podjcie
dziaa, majcych na celu zwik-
szenie poziomu fnansowania
PPZOZ w Rydutowach i Wo-
dzisawiu. Nadwykonania za rok
ubiegy wynosz ponad 3,7 mln
z. Istnieje due prawdopodo-
biestwo, e uda si odzyska 1,3
mln z za nadwykonania za pro-
cedury ratujce ycie. Na reszt
szpital raczej nie ma co liczy.
Zwracamy si z apelem o za-
pat za ponadlimitowe wiad-
czenia zdrowotne (...) oraz
zwikszenie w 2014 roku war-
toci punktu z 52 do 56 z. Aby
wiadczy usugi na odpowied-
nim poziomie PP ZOZ musi do-
brze funkcjonowa zarwno w
obszarze dziaalnoci medycznej,
jak i pod wzgldem fnansowym.
Natomiast sytuacja zakadu, po-
mimo wdraania rozwiza re-
stukturyzacji stale si pogarsza
i wystpuj trudnoci z utrzy-
maniem pynnoci fnansowej.
Zacignite zobowizania po-
woduj jedynie przejciow po-
praw sytuacji - czytamy w ape-
lu wystosowanym do NFZ.
Co si stanie, jeli tych
rodkw nie dostaniemy? Co
nam grozi? dopytuj radni.
Zgodnie z ustaw o dziaalno-
ci leczniczej, jeli strata bdzie
przekraczaa koszty amortyzacji
to wtedy rada powiatu podejmu-
je decyzj o tym czy dany zaka-
da wymaga przeksztacenia czy
te naley go zlikwidowa - tu-
maczy dyrektor PP ZOZ, Boena
Capek. Zagroenie jest bardzo
due. Wszystko zaley bowiem
od decyzji NFZ. Nawet jeli uda
si uzyska wiksze rodki to
i tak stabilno fnansowa Za-
kadu bdzie mocno zachwiana.
Ju teraz wyliczono, e strata
szpitala w 2014 roku wyniesie
8,8 mln z. S to wstpne wyli-
czenia, gdy nie wiadomo jesz-
cze ile bdzie nadwykona.
paulina krupiska
KOMENTARZ NA GORCO
Boena Capek
Dyrektor Powiatowego
Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej w Rydutowach i
Wodzisawiu lskim.
Wstpna strata za 2013 rok
stanowi 6,2 mln. W teje stra-
cie zawarte s midzy innymi
koszty amortyzacji, ktre sta-
nowi kwot 2,6 mln z oraz
nadwykonania, ktre opiewaj
na kwot 3,7 mln z. Z informa-
cji, jakie posiadamy to prawdo-
podobnie przygotowywane s
ugody. W pierwszej kolejnoci
zapacone zostan nadwykona-
nia za procedury ratujce ycie.
Kwota tych nadwykona w na-
szym zakadzie to 1,3 mln z. W
zalenoci od tego ile nam si
uda z funduszem tych nadwy-
kona wywalczy zmniejszy si
ta strata. Dopiero wtedy bdzie-
my mogli wstpnie powiedzie
jaki bdzie wynik fnansowy za
rok 2013. Dlatego ten, ktry jest
jest wstpnym. Drug spraw
jest stan zobowiza. Na ostat-
ni dzie grudnia jest ich ogem
26,6 mln z, a wymaganych 2,9
mln.
Plan fnansowy, ktry
przygotowalimy na rok 2014
w przychodach skada si z
umw zawartych z funduszem.
Na dzie dzisiejszy nie moemy
powiedzie ile bdzie nadwyko-
na, w zwizku z tym znajduj
si w nim tylko kwoty, na kt-
re zostay zawarte umowy. W
zwizku z tym zakadamy, e
plan na rok 2014 zamknie si
strat ponad 8,8 mln z.
Jeli strata szpitala przekroczy koszty amortyzacji to rada powiatu bdzie musiaa podj
decyzj w sprawie dalszej jego dziaalnoci lub o jego likwidacji. Na zdj. dyrektor PP ZOZ
w Wodzisawiu, Boena Capek.
Na 1 maja zaplanowano
otwarcie raciborskiego aqu-
aparku H2Ostrg. Za godzin
kpieli zapacimy 10 z w ty-
godniu oraz od 12 do 14 z w
weekend - to wstpne propozy-
cje. Tymczasem radni obawiaj
si, czy aquapark bdzie w sta-
nie zarobi na siebie. Obec-
ne ceny zostay skalkulowane
wedug zaoenia, e dziennie
obiekt bdzie odwiedza 600
osb (jednorazowo w aquapar-
ku pomieci si 250 osb).
Ostatecznie o wysokoci
cen zadecyduje prezydent Ra-
ciborza. Radny opozycji Da-
wid Wacawczyk obawia si,
e otwiera to furtk do mani-
pulowania wysokoci cen w
aquaparku w walce o gosy wy-
borcw. Jednake dyrektor za-
kadu budetowego jakim jest
OSiR nie ma prawa do usta-
lania cen, dlatego o ksztacie
cennika bd decydowa wa-
dze Raciborza (prezydent M.
Lenk).
Obawy o dochodowo
przedsiwzicia (a przynaj-
mniej niegenerowanie strat)
nie przeszkadzaj radnym for-
muowa pomysw na obni-
enie cen. Radny T. Kusy wyli-
czy, e czteroosobowa rodzina
za ptoragodzinny pobyt na
basenie w trakcie weekendu
zapaci 70 z. Radny Wiecha
sugeruje, aby dzieci w wieku
przedszkolnym byy wpusz-
czane za darmo lub za symbo-
liczn zotwk. Przyniesie to
korzyci dwojakiego rodzaju:
po pierwsze wpoi najmod-
szym zamiowanie do sportu;
po wtre - dzieci bd nama-
wia rodzicw do przyjcia, a
ci jako opiekunowie, ju za-
pac i tym samym zapewni
jednostce zysk. Z kolei radny
Wacawczyk uwaa, e ceny
za korzystanie z basenu po-
winny zosta podwyszone (w
okolicy jest wiele basenw),
natomiast obniy naleaoby
cennik za korzystanie ze SPA
(obecnie, wedle wylicze rad-
nego, w H2Ostrg jest droej
ni w Hotelu Gobiewski), tak
aby przycign klientw spo-
za Raciborza.
To nie koniec kontrower-
sji zwizanych z funkcjonowa-
nie aquaparku. Zaoenie 600
goci dziennie wymogo wpro-
wadzenie do regulaminu ko-
rzystania z aquaparku zapisu
ograniczajcego czas na prze-
branie do 10 minut. Radni Pa-
we Rycka i Robert Myliwy
zauwayli, e to zbyt krtko,
np. w przypadku korzystania z
obiektu matki z dwjk dzieci.
W lawinie uwag co do
funkcjonowania aquaparku,
obaw o wydolno fnansow
przedsiwzicia poczonych
z postulatami obniki cen, za-
powiedziami M. Lenka o mo-
liwoci wprowadzenia korekt
do cennika, trudno nie oprze
si wraeniu, e w caym tym
"koncercie ycze", brakuje
dyrygenta, ktry powie wprost:
nie, tego nie moemy zrobi,
bo budet tego nie wytrzyma.
Co w tym tonie przebkiwa
wiceprezydent Wojciech Krzy-
ek, ale nie zdoby posuchu
samorzdowego audytorium.
Wydaje si, e koncert ycze
bdzie trwa nadal, na prze-
kr zdrowemu rozsdkowi. Za
p roku wszyscy dowiemy sie,
czy racj mieli zadeklarowa-
ni przeciwnicy inwestycji, do
ktrej bdziemy musieli ju
zawsze dopaca, czy te Miro-
saw Lenk wykaza si wizjo-
nerstwem... Stawk moe by
popynicie lub wypynicie w
zbliajcych si wyborach sa-
morzdowych.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
Dawid Wacawczyk
uwaam, e cennikiem powinien
zajmowa si tylko i wycznie
ten, ktry jest odpowiedzialny
za aquapark i jego wyniki
fnansowe - czyli jego dyrektor.
W sytuacji, kiedy dyrektor nie
ustala cen, a robi to prezydent
powstaje problem: jak rozliczy
dyrektora z efektw, skoro nie
moe on dyktowa cen?
~Mustafa ibn Ibrahim :)
Cena 10 zoty wydaje mi
si wysoka na wstp. Takie
inwestycje raczej nie s
dochodowe i miasto fundujc
taki obiekt powinno si liczy z
gry, e od momentu otwarcia
bdzie musiao dotowa
dziaalno H2Ostrg. Tak
jak jest z biletam na autobusy.
Gdyby Racibrz by kurortem
mdzynarodowym turystycznym
to wtedy moe taki obiekt mgby
si sam fnansowa i mie jeszcze
zyski. Trzeba przyj zasad non
proft i myle o staej rezerwie z
budetu miasta na sta dotacj,
chyba e Racibrz zmieni si
w zagbie turystyczne, wtedy
byoby to zbdne.
~spoko
10 z za godzin w basenie to
nie jest wysoka cena. Moe za
granica jest taniej, ale wtedy
trzeba doliczy koszty transportu,
prowiantu, etc. A tak - niedzielne
popoudnie, nie masz co robi -
zakadasz buty, bierzesz strj i
w 20 minut jeste w aquaparku!
Nie marudcie tylko szykujcie
klapki i rczniki:)
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
117 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
M. Lenk wrcza Iwonie Jasiak bon o wartoci 600 z do
wykorzystania w aquaparku. I. Jasiak zwyciya
w konkursie na nazw aquaparku.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
W Krzyanowicach opa-
ty za wywz mieci s zrni-
cowane ze wzgldu na liczb
domownikw. Gospodarstwa
domowe, ktre tworzy co naj-
mniej siedem mieszkacw
pac 6 z od osoby. W przy-
padku gospodarstw dwuoso-
bowych oraz jednoosobowych
opata wynosi 9 z. Na ostatniej
sesji radny Adam Machowski
zwrci si z propozycj wpro-
wadzenia ulg dla rodzin wie-
lodzietnych. Pada take pro-
pozycja, e trzecie, czwarte i
kolejne dziecko mona byo-
by cakowicie zwolni z opat.
Wjt twierdzi jednak, e sys-
tem ulg jest niepotrzebny, gdy
cennik od razu zakada obni-
ki cen. Rodziny wielodziet-
ne dostay ulgi na dzie dobry.
Na chwil obecn nie moemy
wprowadzi wikszych ulg -
mwi wjt, Grzegorz Utracki.
Doda take, e cakowite zwol-
nienie z opat jest niezgodne z
ustaw.
Jak zapowiedzia wjt, by
moe po rozstrzygniciu nowe-
go przetargu uda si obniy
ceny. Na chwil obecn gmi-
na martwi si jednak o to czy
nie bdzie musiaa podnie
stawki. Dwch mieszkacw
nagminnie wyrzuca mieci w
miejscach, w ktrych nie po-
winni. My musimy je utylizo-
wa, a pac za to mieszkacy.
System musi si bilansowa, a
jak tak dalej bdzie si dziao
to pienidzy moe zabrakn
doda wjt.
REGION
w skrcie
woDZiSaw LSKi poDatKi
powiat woDZiSawSKi GOSPODARKA
SKARBWKA PRZyJeDZIe
DO GMIN PO ZeZNANIA
OSZCZDNOCI
NA eNeRGII
Zbiornik idzie zgodnie z planem
KRZYaNowiCE GOSPODARKA
RACIBRZ SZpitaL
Radny domaga si ulg
Dyrektor szpitala nie odpuci NFZ
Przyszed czas na podliczenie zyskw i strat.
Szpital nie moe sobie pozwoli na cige darowanie zapaty.
ModeRnizaCja tRasy
RoweRowej
Urzd Miejski w Krzanowicach
szuka frmy, ktra zmodernizuje
ciek rowerow na trasie Boru-
cin Chuchelna. cznie, dziki
rodkom z funduszy europej-
skich, maj zosta wyremontowa-
ne prawie 2 km trasy.
zMiany w Rozkadzie
jazdy
9 marca wchodzi w ycie korekta
rozkadu jazdy pocigw. Szcze-
gln uwag powinni zwrci na
ni mieszkacy Chaupek. Ju
wkrtce pocigi bd odjeda
ze stacji o godzinach 6:39, 12:39,
16:35, 18:42. O kilka minut zosta-
n zmodyfkowane take godziny
odjazdw pocigw z Raciborza
do Chaupek. Powodem zmian
byo utrzymanie skomunikowa-
nia z pocigami do Kdzierzyna-
Kola.
inwentaRyzaCja Bu-
dynkw
Firma Dragados, wykonawca
suchego zbiornika przeciwpowo-
dziowego Racibrz Dolny przy-
stpia do inwentaryzacji budyn-
kw zlokalizowanych w gminie
Lubomia, w bezporednim s-
siedztwie drg transportu. Firma
sprawdzi, jaki jest ich stan przed
rozpoczciem prac. Dokumenta-
cja bdzie podstaw roszcze w
razie ewentualnych roszcze w
sprawie uszkodze budynkw.
wiCej MiejsCa pRzy
kaRuzeli
Urzd Miasta Wodzisawia l-
skiego planuje poszerzy chodnik
przy Galerii Karuzela. Wszyst-
ko po to, aby zapewni prze-
chodniom swobod ruchu oraz
bezkolizyjny postj autobusw.
Oprcz poszerzenia, wadze miej-
skie maj w planach przesunicie
w gb 2 wiat przystankowych,
ktre obecnie znajduj si na tym
odcinku.
Budowa hali na ostat-
niej pRostej
W tym roku ma si zakoczy
budowa oglnodostpnej sali
gimnastycznej w Grzegorzowi-
cach. Urzd Gminy w Rudniku
ju szuka frmy, ktra dokoczy
budow. Firma bdzie musia-
a midzy innymi zamontowa
drzwi i okna, aluzje, niezbdne
elementy do wicze, trybuny,
pikochwyty, a take wykoczy
ciany w pomieszczeniach.
zMiana w opataCh za
MieCi
Radni miasta Pszw podjli de-
cyzj o zmianach w cenniku opat
za wywz mieci. Osoby, ktre
zbieraj odpady w sposb selek-
tywny zapac miesicznie 8 z. W
przypadku osb, ktre nie segre-
guj mieci stawka ta wzronie
do 14 z. Zmiany obejmuj take
nieruchomoci, w ktrych nie
zamieszkuj mieszkacy. Za po-
jemnik o pojemnoci 1100 litrw
instytucje, urzdy oraz przedsi-
biorstwa bd musiay zapaci 75
z (selektywny odbir) lub 150 z
(odpady zmieszane).
zBuduj punkt wido-
kowy
Ju wkrtce na ulicy Lubomskiej
w Pogrzebieniu wybudowany zo-
stanie punkt widokowy. Oprcz
altany widokowej z zadaszeniem
zamontowane zostan take
siedziska, stojaki na rowery. W
pobliu punktu znajdzie si take
tablica informacyjna, kosz na
mieci oraz maszt z fag. Gmina
zadba rwnie o nowe nasadzenia
w pobliu punktu widokowego.
Jak rozwiza problem rozjedenia drg?
RACIBRZ aKCjE SpoECZNE
RACIBRZ SYLwEtKi
RACIBRZ SOLIDARNy
Z UKRAIN
ORDyNARIUSZ GLIWICKI
O ABP. GAWLINIe
REgioN oChRoNa pRZECiwpowoDZiowa
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
Do wygrania ksika Dotyk Julii
Konkurs Domu Ksiki w Raciborzu!
Jedn ze cian raciborskiego zamku zdobi grafti.
Z ktrego wieku pochodzi?
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Odpowiedzi mona przesya na adres:
konkurs@raciborz.com.pl
ps
Budowa zbiornika Raci-
brz Dolny przebiega zgodnie z
planem zapewniaj przedsta-
wiciele inwestora, czyli Regio-
nalnego Zarzdu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach. Obecnie
trwaj ekspertyzy majce na
celu ustalenie, czy do budowy
zapr zbiornika bdzie mona
wykorzysta kruszywo z hady
na granicy Krzyanowic i Bu-
kowa. Jeli wypadn one ko-
rzystnie, 8 mln ton materiau
bdzie mogo zosta przetrans-
portowane drogami technolo-
gicznymi (w takim wypadku
konieczne byoby wybudowa-
nie dodatkowych, tymczaso-
wych przepraw rzecznych).
Transport pozostaych ma-
teriaw odbywaby si po dro-
gach publicznych oraz kolej
(m. in. stali i cementu). W oba-
wie o stan drg oraz pobliskich
domw przeprowadzono ich
inwentaryzacj. W przypadku
ich uszkodzenia lub zniszcze-
nia, wykonawca zosta zobo-
wizany do przywrcenia ich
do stanu sprzed rozpoczcia
budowy.
W czasie zorganizowanej
w Raciborzu konferencji pra-
sowej z udziaem inwestora
(20.02.14) odniesiono si rw-
nie do pomysu starosty Ada-
ma Hajduka dot. budowy wie-
y widokowej, z ktrej mona
byoby przyglda si budo-
wie. Okazao si, e inwestor
nie zamierza angaowa si w
to przedsiwzicie. Jeli obiekt
rzeczywicie miaby powsta,
to przy wykorzystaniu rod-
kw fnansowych powiatu ra-
ciborskiego.
Problemy przy budo-
wie zbiornika dotycz przede
wszystkim przygotowania
projektw wykonawczych in-
westycji w Polsce od lat nie
realizowano tak wielkiej inwe-
stycji hydrotechnicznej, dlate-
go wszystkie dziaajce w kraju
biura zostay zaangaowane w
ich przygotowanie.
wojciech oneczko
8 mln ton
kruszywa bdzie
transportowane
drogami
technologicznymi.
P
Grupowy zakup energii
si opaca.
Ponad 330 tys. z zaosz-
czdzi w tym roku Starostwo
Powiatowe w Wodzisawiu
lskim i osiemnacie po-
wiatowych jednostek organi-
zacyjnych dziki grupowemu
zakupowi energii elektrycznej.
Wszystko dziki przetargowi,
ktry w zeszym roku prze-
prowadzi Powiatowy Zakad
Zarzdzania Nieruchomo-
ciami. W przetargu udzia
wzio sze frm, a najlepsz
ofert zoya frma Corrente
z Oarowa Mazowieckiego.
Zaproponowana cena ener-
gii bya o jedn trzeci nisza
w stosunku do tego, co do tej
pory musiy paci powiato-
we instytucje. By to pierw-
szy tak duy grupowy zakup
w historii Starostwa. Dlatego,
jak podkrela dyrektor PZZN
Grzegorz Stankiewicz, post-
powanie nie naleao do naj-
atwiejszych.
Mieszkacy nie bd
musieli sta w kolejach
w urzdzie skarbowym.
Podobnie jak w latach po-
przednich wszystkie Urzdy
Gmin z powiatu wodzisaw-
skiego zorganizuj punkty
obsugi podatnika, w ktrych
bdzie mona zoy zezna-
nie roczne. W pierwszej ko-
lejnoci pracownicy Urzdu
Skarbowego w Wodzisawiu
zawitaj do Rydutw oraz
Godowa. W Rydutowach roz-
liczy z podatku bdzie mo-
na si 17 marca w budynku
Urzdu Miasta w godzinach
od 8.00 do 14.00. Mieszka-
cy gminy Godw bd mogli
zoy zeznania 18 marca w
pokoju nr 26 UG. W nastp-
nej kolejnoci urzdnicy bd
przyjmowa zeznania miesz-
kacw gminy Gorzyce. W
tym przypadku punkt take
bdzie mieci si w budynku
UG. Podatnicy przyjmowani
bd 19 marca w godz. 8.00
do 14.00. Dzie pniej pra-
cownikw skarbwki bdzie
mona spotka w sali posie-
dze UG Lubomia. Na kocu
punkt obsugi podatnika zor-
ganizowany zostanie w Urz-
dzie Miasta Pszw. Aby zo-
y zeznanie naley uda si
do pokoju nr 3. Urzd Skar-
bowy przypomina, e istnieje
rwnie moliwoci skadania
zezna drog elektroniczn
korzystajc z darmowego i
wygodnego programu przygo-
towanego przez Ministerstwo
Finansw e-Deklaracje.
P
P
zebrali leki, ciepe
ubrania i wywiesili
transparent.
Dramatyczne wypadki,
do ktrych w minionych tygo-
dniach doszo na Majdanie w
Kijowie wstrzsny opini pu-
bliczn na caym wiecie. Raci-
borzanie nie pozostali obojt-
ni na nierwn walk swych
wschodnich ssiadw. Oprcz
zbirki lekarstw i ciepych
ubra postanowili wywiesi
transparent znak solidarnoci
z deniami protestujcej czci
narodu ukraiskiego. Mona go
zobaczy na wiadukcie kolejo-
wym przy ul. Bosackiej.
Transparent z napisem
Niezalena Ukraina
mona zobaczy jadc
ulic Bosack (od centrum)
na wiadukcie kolejowym.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wynoszca ponad 3 mln
kwota za nadwykonania jest
przedmiotem rnicy zda
midzy dyrekcj raciborskie-
go szpitala a NFZ. Fundusz
zaproponowa, e zwrci 1,7
mln z. Dyrekcja nie wyrazia
na to zgody. Strony bd za-
tem prboway zawrze ugod
sdow. Jeli si nie doga-
damy, bdziemy pierwszy raz
dochodzi swego przed sdem
- zapowiada Ryszard Rudnik.
prelekcja bpa kopca na
zamku piastowskim.
W tym roku obchodzi-
my Rok Arcybiskupa Jze-
fa Gawliny. Ma to zwizek z
przypadajc na 21 wrzenia
50. rocznic mierci biskupa-
tuacza jak mwi o nim Jan
Pawe II. Ju 19 marca (godz.
17.00) osoby zainteresowa-
ne t postaci bd mogy
wysucha na zamku wyka-
du ks. bp. prof. dr. hab. Jana
Kopca.
patRoNat
mEDiaLNY:
ps
et
Augustyn Bombaa (RZGW w Gliwicach) skrytykowa
pomys starosty na postawienie wiey widokowej przy wiel-
kim placu budowy. To si a prosi o nieszczcie twierdzi.
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 4 Sylwetki
RACIBRZ SYLwEtKi
Jerzy Szpineter doceniony przez prezydentw RP
W 70. rocznic urodzin wieloletniego prezesa zarzdu ZeW rodzina J. Szpinetera
wspomina Jego najwiksze osignicia.
R E K L A M A
Jerzy Szpineter urodzi si
we Lwowie. Po wojnie, kiedy
zaczy si wysiedlenia wraz
z rodzicami wyjecha do Bia-
ogardu. Stamtd ca rodzi-
n przeprowadzili si do Za-
brza. Tam pozna swoj on.
- Z powodu rnicy wieku nikt
nie dawa nam szans na du-
szy zwizek. Mwili, potrwa
to najwyej rok wspomina z
umiechem ona Jerzego Szpi-
netera, pani Leszka. W Zabrzu
pan Jerzy podj take swoj
pierwsz prac. Zaczyna jako
mistrz w Kombinacie Kokso-
chemicznym, ale dziki swojej
cikiej pracy w cigu trzech
lat awansowa na zastpc kie-
rownika zakadu.
praca przede wszystkim
Kolejnym krokiem w Jego
karierze byo objcie stano-
wiska Dyrektora w Koksowni
Radlin. Tam spdzi trzy lata.
Pniej zosta dyrektorem Za-
kadu elektrod Wglowych w
Raciborzu. wczesna prasa co
rusz informowaa o kolejnych
sukcesach nowego dyrekto-
ra. Wszystko zmienio si pod
koniec lat 80-tych, kiedy sy-
tuacja zakadu staa si dra-
matyczna. Pogrony w rece-
sji przemys krajowy przesta
zamawia elektrody, a za ju
dostarczone paci niechtnie
lub co gorsza, wcale. Wszyscy
wwczas zdawali sobie spra-
w, e trzeba wyj na rynek
zagraniczny. atwo powie-
dzie, e trzeba postawi na
eksport. Signlimy oczywi-
cie do naszych dowiadcze z
przeszoci, ale okazao si, e
same one nie wystarcz. Na-
sze dziaania zogniskoway si
na zakadowym laboratorium
naukowo-badawczym. Stan-
o przed nimi zadanie opraco-
wania takich wyrobw, ktre
pod kadym wzgldem bd
mogy konkurowa z najlep-
szymi produktami renomo-
wanych frm mwi w wy-
wiadzie dla Panoramy 500
w 1995 roku, Jerzy Szpineter.
Udao si. Rynek krajowy po-
zostawiono na drugim planie.
Dziki temu wyniki fnansowe
zakadu poprawiay si z roku
na rok. Do zakadu zgaszay
si frmy krajowe, ktre byy
w stanie zapaci za produk-
ty tyle, ile zagraniczni klienci,
gdy ich jako bya coraz lep-
sza. Dyrektor robi co mg, by
ratowa miejsca pracy. Dla
mojego ma praca i jako za-
wsze bya najwikszym hobby,
stawia j na pierwszym miej-
scu - opowiada Leszka Szpi-
neter. To dziki wczesnemu
dyrektorowi, jego zaangao-
waniu i pasji Zakad elektrod
Wglowych przesta by nazy-
wany czarn bud. Dyrektor
zacz inwestowa w ekologi.
W 1980 roku emisja pyw wy-
dobywajcych si z kominw
ZeW-u sigaa 1500 ton, a w
1994 roku ju tylko 201 ton.
Innym powodem do dumy Je-
rzego Szpinetera i liczcej 1300
osb zaogi byo uzyskanie we
wrzeniu 1994 roku certyfka-
tu ISO 14001. ZeW by 12 fr-
m w kraju, ktra otrzymaa
ten certyfkat. Ogromnym wy-
rnieniem dla caego Zaka-
du elektrod Wglowych byo
rwnie uzyskanie Polskiej
Nagrody Jakoci. ZeW, jako
jedna z nielicznych frm, doce-
niona za wdraanie koncepcji
zarzdzania przez jako zo-
staa dwa razy w 1995 roku
(pierwsza edycja konkursu)
oraz dwa lata pniej. Mimo
tego wszystkiego, co zrobi dla
zakadu oraz mieszkacw
miasta, w 2000 roku dosta
wypowiedzenie umowy. Z ta-
kim dowiadczeniem nie szu-
ka pracy dugo. Wzi udzia w
konkursie na dyrektora ZWSS
BeLOS i wygra go. Tam pra-
cowa a do emerytury.
dyrektor i przyjaciel
Zrobi nie tylko wiele dla
raciborskiego przemysu, ale
take dla ludzi. By honoro-
wym prezesem klubu Anoni-
mowych Alkoholikw, ktry
dziaa przy ZeW-ie. Rzad-
ko jaki zakad bierze na siebie
prowadzenie takiego klubu.
Pamitam jak kiedy zorgani-
zowalimy ognisko dla czon-
kw klubu. Byli bardzo zdzi-
wieni, e w ogle s na takim
wyjedzie i e zorganizowa-
limy co takiego specjalnie
dla nich wspomina Leszka
Szpineter. Oprcz tego ma-
estwo Szpineterw organi-
zowao rnego typu rajdy i
wycieczki. M by bardzo
zyty z tym zakadem i z lud-
mi. Ludzie z reszt te go lu-
bili i szanowali opowiada
pani Leszka. Poza zakadem
take dziaa spoecznie. By
radnym rady miejskiej w Ra-
ciborzu, radnym AWS sejmiku
lskiego, prezesem stowarzy-
szenia Armada, prezesem Klu-
bu Sportowego Unia Racibrz
oraz wiceprezesem Regional-
nej Izby Handlu i Przemysu
w Bielsku Biaej. Wyrniony
zosta tyloma nagrodami, e
nie sposb ich wymieni jed-
nym tchem. Najwaniejszymi
nagrodami s Krzy Kawaler-
ski oraz zoty i srebrny Krzy
zasugi. Otrzyma rwnie ty-
tu "Racjonalizatora Produk-
cji", Zasuonego dziaacza
ziemi raciborskiej, Zasuo-
ny dla obronnoci kraju, Za-
suonego dziaacza kultury
fzycznej, Zasuony dla roz-
woju wdkarstwa.
zamiowanie do podry
W tym wszystkim Jerzy
Szpineter zawsze znajdowa
czas dla rodziny. Do dnia dzi-
siejszego doczeka si trjki
dzieci (Magda, Wojtek i Mi-
chalina) oraz dwch wnukw.
Wszyscy najchtniej spdzaj
czas na wsplnych wypadach
na narty. M jest zapalo-
nym narciarzem. Oprcz te-
go jego pasj jest prowadze-
nie ogrodu, a take hodowla
kur. Kury przychodz na jego
gos i daj si gaska m-
wi z umiechem pani Leszka.
Nasze ycie zawsze byo sza-
lone. Cay czas si co dziao
dodaje. Obecnie maestwo
Szpineterw prowadzi spa w
ytnej. Tam te mieszkaj.
Ich wspln pasj s podre.
Jak mwi pani Leszka, mimo
tego, e zwiedzili niemal ca-
y wiat to zawsze wracaj do
Chorwacji. Jedzimy tam od
25 lat. Tam mamy swoich zna-
jomych, swoje miejsca, w kt-
re chodzimy. Czujemy si tam
jak w domu opowiada. Ko-
chaj take psy i koty.
Rok 2014 jest dla ma-
estwa Szpineterw rokiem
szczeglnym, penym prze-
piknych jubileuszy. 10 lu-
tego pani Leszka obchodzia
swoje 60. urodziny. 17 lutego
70. rocznic urodzin wito-
wa pan Jerzy, a ju wkrtce
wsplnie bd obchodzi ru-
binowe gody, czyli 40-lecie
maestwa.
F
o
t
.
p
r
y
w
a
t
n
e
a
r
c
h
i
w
u
m
J
e
r
z
e
g
o
S
z
p
i
n
e
t
e
r
a
Jerzy Szpineter jest
kawalerem wielu orderw
i odznacze, wrd ktrych
najwaniejszymi s Krzy
Kawalerski oraz zoty
i srebrny Krzy zasugi.
paulina krupiska
Kiedy Jerzy Szpineter (na zdj. drugi od prawej) obejmowa w 1980 roku stanowisko dyrektora, emisja pyw wydobywajcych
si z kominw ZEW-u sigaa 1500 ton. W 1994 roku byo to ju tylko 201 ton.
GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
edukacja 5
powiat RaCiboRSKi SZKoLNiCtwo poNaDgimNZajaLNE
Dyrektor II LO moe
straci posad
Wicestarosta chce realnej sieci szk rednich.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
R E K L A M A
OGOSZENI E
Likwidator Miejskiej Spki Wodnej w Raciborzu w likwidacji zawiadamia, e:
w dniu 10.03.2014 o godz. 17.30 w sali LKS Studzienna
(dla czonkw Spki z dzielnicy Studzienna i Sud
w dniu 11.03.2014 o godz. 17.30 w sali biblioteki ZSP nr 2 w Ocicach (dla czonkw z Ocic),
w dniu 12.03 2014 o godz. 17.30 w sali OSP Miedonia (dla czonkw z Miedoni i Proszowca),
w dniu 13.03.2014 o godz. 17.00 w sali nr 6 SP nr 1 na Ostrogu (dla czonkw z Ostroga)
odbd si zebrania czonkw Miejskiej Spki Wodnej w likwidacji.
POrZdEk ZEbraNIa:
otwarcie zebrania i wybr przewodniczcego oraz wyznaczenie 1. protokolanta
przyjcie porzdku obrad 2.
przedstawienie przez likwidatora Spki bilansu otwarcia oraz aktualnej sytuacji Spki 3.
wybr delegatw na Walne Zgromadzenie 4.
podjcie uchway o wybranych delegatach na Walne Zgromadzenie 5.
wolne wnioski i zapytania 6.
dyskusja i zakoczenie zebrania 7.
Likwidator Spki
R E K L A M A
Dyrektor Zespou Szk
Oglnoksztaccych nr 2 w Ra-
ciborzu Herbert Dengel mo-
e straci stanowisko. Powd?
Porzdek w papierach. Takie-
mu obrotowi spraw sprzeciwia
si przewodniczcy powiatowej
komisji owiaty Adrian Plura.
Wszystko rozbija si o pakiet
uchwa, ktre na najbliszej se-
sji rady powiatu bd przego-
sowywa radni.
Uchway dotycz likwidacji
wchodzcych w skad zespo-
w szk ponadgimnazjalnych
szk, ktre od lat nie prowadz
naborw. Przypadek ZSO nr 2
jest o tyle specyfczny, e w jego
skad wchodz tylko dwie szko-
y: II Liceum Uzupeniajce dla
Dorosych i II Liceum Oglno-
ksztacce. Z dowiadczenia
wiem, e zmiana nazwy szko-
y wymaga ogoszenia nowego
konkursu na dyrektora placw-
ki powiedzia w czasie obrad
powiatowej komisji owiaty
radny Piotr Olender.
Oznaczaoby to, e dyrektor
ZSO nr 2 w Raciborzu Herbert
Dengel byby zmuszony wy-
startowa w nowym konkursie
na dyrektora placwki. Widmo
koniecznoci ogoszenia nowe-
go konkursu wzbudzio sprze-
ciw przewodniczcego A. Plu-
ry. Panie starosto, z caym
szacunkiem, ale jeli dyrektor
szkoy bdzie musia starto-
wa w konkursie tylko dlatego,
e my chcemy mie porzdek
w papierach, to ja si zastana-
wiam nad sensem gosowania
nad t uchwa w tym momen-
cie zwrci si do wicestarosty
Andrzeja Chroboczka radny.
A. Chroboczek wyjani, e
przyjcie uchwa urealni sie
szk ponadgimnazjalnych w
powiecie raciborskim. Dyrektor
Dengel zosta poinformowany
o moliwych konsekwencjach
przyjcia uchway i przyj t
informacj do wiadomoci.
Ponadto referat edukacji ra-
ciborskiego starostwa zwrci
si rwnie z zapytaniem do
kuratorium, czy zmiana nazwy
szkoy pocignie za sob ko-
nieczno ogoszenia nowego
konkursu. Pki co czekamy
na odpowied powiedzia i
doda, e kadencja dyrektora i
tak upywa 31 sierpnia br.
Konkurs na stanowisko
dyrektora powinien by organi-
zowany wtedy, kiedy rada i za-
rzd powiatu maj tak wol, a
nie w takim wypadku. Pozosta-
je mie nadziej, e kuratorium
rozsdnie do tego podejdzie, bo
ja nie widz potrzeby organizo-
wania nowego konkursu za-
koczy radny Plura.
wojciech oneczko
Dyrektor ZSO nr 2
w Raciboru Herbert Dengel
moe straci posad.
Dlatego, e radni chc mie
porzdek w papierach.
Stowarzyszenie "Razem
na Szybiku" z Wodzisawia
zgosio projekt do konkursu
Fundacji Aviva na ciekaw
inicjatyw dla dzieci i rodzin.
Projekt zatytuowano "a-
weczka i bajeczka". Kade
dziecko powinno si rozwija
w jak najbardziej rnorodny
sposb. Potrzebuje kontaktu
ze sztuk, literatur, bdc
jednoczenie pod opiek naj-
bliszych mu ludzi. Powinno
te przebywa na wieym
powietrzu. Recept na te po-
trzeby jest stworzenie na te-
renach wok wodzisawskich
przedszkoli Bajkowego Szla-
ku zoonego z zadaszonego
zestawu stolika i aweczki
tumaczy Monika Storka, kt-
ra projekt zgosia do konkur-
su Fundacji Aviva.
W rnych czciach mia-
sta miayby zosta zamonto-
wane szufady zabezpieczone
przed deszczem, laminowa-
ne ksiki z bajkami, kredki,
kartki rysunkowe. Zaoenie
jest takie, aby kade dziec-
ko mogo kreatywnie sp-
dzi czas z rodzicem. W szu-
fadach znalazoby si take
miejsce na uywane ksiki.
Na blacie stolika na trwa-
e zostan take umieszczone
plansze do gier dodaje pani
Monika. Pomc w uzyskaniu
dofnansowania na jego reali-
zacj moe kady. Gosowa-
nie odbywa si drog interne-
tow (www.todlamniewazne.
pl/inicjatywa).
Bajkowy szlak
na miejskich zielecach
Sukces uczniw z Ndzy
Mieszkanka Wodzisawia lskiego walczy o dofnansowanie.
Pokonali 324 klasy z caej z Polski.
woDZiSaw LSKi EDUKaCja
NDZa EDUKaCja
P
Uczniowie z klasy III a
Sylwii Linek zajmujc trzecie
miejsce pokonali 324 klasy
zgoszone do Oglnopolskie-
go Konkursu Zdrowo jem,
wicej wiem! w ramach edu-
kacyjnego Programu "Aktyw-
nie po zdrowie". Program
powsta w trosce o zdrowie
modego pokolenia i ma cha-
rakter oglnopolskiej mi-
dzyszkolnej rywalizacji ze-
spoowej tumaczy Sylwia
Linek, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej w Zespo-
le Szkolno-Gimnazjalnym w
Ndzy.
Program adresowany jest
do uczniw najmodszych
klas (I-III), ale rwnie do
nauczycieli, opiekunw i ro-
dzicw. Przede wszystkim
chodzi o to, by wyksztaci u
dzieci prozdrowotne postawy,
o to, by wiedziay jak najwi-
cej o zdrowym odywianiu si
i aktywnoci fzycznej - doda-
je nauczycielka.
Konkurs podzielony jest
na trzy etapy - po sukcesie i
zdobyciu trzeciego miejsca
w pierwszym etapie, klasa
IIIa przystpia do kolejnego
i znowu bdzie walczy o jak
najlepsze miejsce! Ucznio-
wie pracowali z ogromnym
zaangaowaniem. Podjlimy
si wielu zada! Byy specjal-
ne lekcje, konkursy, spotka-
nia z rodzicami. Opracowane
raporty z przeprowadzonych
dziaa, dokumentacja zdj-
ciowa z przebiegu zaj oraz
zdjcia pomocy dydaktycz-
nych wykorzystanych w trak-
cie lekcji jury ocenio bardzo
wysoko mwi Sylwia Linek.
Dzieci ucz si zdrowe-
go stylu ycia rwnie przez
sztuk. Piosenki, wystpy,
spektakle, zajcia plastyczne -
to wszystko pomaga w utrwa-
leniu prozdrowotnych zacho-
wa. - Co mnie motywuje do
pracy? Mam 23 baterie doda-
jce energii w postaci uczniw
swojej klasy! umiecha si
Sylwia Linek. Kolejna, zimo-
wa sesja konkursu, koczy si
17 marca. Wtedy te znane b-
d wyniki midzyszkolnej ry-
walizacji.
Uczniowie z Ndzy znaleli si na podium oglnopolskiego
konkursu.
et
F
o
t
.
U
G
N

d
z
a
26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 6 Zapowiedzi
Przez cay weekend, 1-2
marca w Arenie Rafako przy
ul. kowej 33 w Raciborzu
bdzie mona oglda rywa-
lizacj zapanikw z caej Pol-
ski. Odbdzie si tam bowiem
Memoria im. ernesta Starzy-
skiego - Puchar Polski Kade-
tw w zapasach klasycznych.
Zawody s tym bardziej pre-
stiowe, e omiu najlepszych
zawodnikw kadej kategorii
zakwalifkuje si na Oglno-
polsk Olimpiad Modziey.
Otwarcie zawodw zaplano-
wano na 1 marca godz. 15.30.
Po uroczystym otwarciu b-
dzie mona oglda walki eli-
minacyjne, ktre potrwaj do
godz. 20.00. Nastpnego dnia
walki eliminacyjne bd kon-
tynuowane od godz. 9.00 do
12.00. Nastpnie publiczno
bdzie moga oglda walki
pfnaowe oraz fnay. Deko-
racj zawodnikw zaplanowa-
no na godz. 16.00. Zawodnicy
do Raaciborza przyjad ju w
pitek. Tego dnia odbdzie si
take konferencja techniczna i
sdziowska, waenia zawodni-
kw oraz badania lekarskie.
28 LUtEgo RCK RACIBRZ
W pitek, 28 lutego o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Kultury obejrze bdzie mona spektakl "Klimakterium 2, czyli
menopauzy sza". Bilety w cenie 60, 70 i 80 z.
28 LUtEgo bibLiotEKa woDZiSaw
W pitek, 28 lutego o godz. 17.30 w sali multimedialnej
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu
lskim odbdzie si fnisa wystawy fotografcznej ewy Wa-
lickiej pt. "L=10mm".
28 LUtEgo bibLiotEKa RaCibRZ
W pitek, 28 lutego o godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Ka-
sprowicza w Raciborzu odbdzie si fna konkursu wiedzy
ze znajomoci ksiki "Hobbit, czyli tam i z powrotem" oraz
flmu "Hobbit: Niezwyka podr".
28 LUtEgo KoNiEC wiata RaCibRZ
Kolejny koncert w ramach Raciborskiej Sceny Muzycznej. W
pitek, 28 lutego o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata odbdzie si koncert zespou Kleedkamers.
Wstp wolny.
1 MARCA pCK woDZiSaw
W sobot, 1 marca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym
przy ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisawiu lskim odbd si IV
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Wodzisawskiego w Sza-
chach. Rozpoczcie mistrzostw planowane jest na godz. 9.00.
1 MARCA G1 RACIBRZ
Przez cay weekend, 1-2 marca w Gimnazjum nr 1 w Raci-
borzu odbywa si bdzie event mionikw gier i fantastyki
NeRD 2014. organizatorzy proponuj wsplne spdzenie cza-
su podczas sesji RPG i LARPw, oraz przy wszelkich grach:
planszowych, karcianych, logicznych. W planach rwnie
turnieje gier, kalambury i sala z konsolami. Pocztek o godz.
9.00.
1 MARCA LaS oboRa RaCibRZ
W sobot, 1 marca na terenie Arboretum Bramy Morawskiej
odbdzie si przeajowy "Bieg Twardziela". Start o 11:00
przy Mini Zoo. Zakoczenie imprezy i ogoszenie wynikw
odbdzie si na kpielisku OSiR-u, przy ul. Markowickiej 1, o
GazetaInformator.pl
woDZiSaw LSKi WCK 8 MARCA
FeSTIWAL ZMySW
Z ARTUReM ANDRUSeM
RACIBRZ aRENa RaFaKo 1 maRCa
MeMORIA IM. eRNeSTA
STARZySKIeGO
RaDLiN MOK 8 MARCA
DZIe KOBIeT
DLA ZDROWIA I URODy
KULtURa RoZRYwKa
Repertuar imprez
woDZiSaw MUZEUM 8 MARCA
WySTAWA
WODZISAW W PRL-U
RACIBRZ RCK 14 MARCA
JeZIORO ABDZIe
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
godz. 12:00.
1 MARCA RCK RACIBRZ
W sobot, 1 marca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert "Suplement do Walentynek" w
wykonaniu Klubu Poezji piewanej Atlantyda. Bdzie to take
okazja do uczczenia 18. rocznicy powstania klubu. Wstp 5 z.
7 MARCA bibLiotEKa RaCibRZ
W pitek, 7 marca o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kaspro-
wicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie z Mart Matysz-
czak, ktre powicone bdzie ksikom Agathy Christie.
8 MARCA moK RaDLiN
W sobot, 8 marca w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie
odbdzie si impreza z okazji Dnia Kobiet. Pocztek o godz.
16.00. W programie porady, konsultacje, prezentacje oraz
darmowe zabiegi kosmetyczne. O godz. 17.30 rozpocznie si
program artystyczny. Na koniec zaplanowano koncert zespou
Stonehenge.
8 MARCA wCK woDZiSaw
W sobot, 8 marca o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury rusza impreza pn. "Kobieta w roli gwnej - wieczr
dla pa: Festiwal Zmysw". Dla pa przygotowano mnstwo
atrakcji. Na godz. 18.00 zaplanowano natomiast wystp Artu-
ra Andrusa. Udzia w pierwszej czci jest bezpatny. Bilety na
wystp gwiazdy wieczoru w cenie 60 z.
8 MARCA RCK RACIBRZ
W sobot, 8 marca o godz. 17.00 na scenie Raciborskiego
Centrum Kultury grupa teatralna Te-Reg-Rec odegra kome-
di "Rozmwki na linii". W spektaklu wystpi Magda Tyraa,
Andrzej Halfar, Natalia Gabriel i Micha Cwik. Bilety w cenie
10 z.
8 MARCA mUZEUm woDZiSaw
W sobot, 8 marca w wodzisawskim Muzeum oraz najbli-
szym otoczeniu w godzinach od 16:00 do 19:00 na zwiedza-
jcych bd czekay specjalne atrakcje. Odbdzie si tam
szereg imprez pn. "Szaro-czerwona rzeczywisto. Wodzisaw
w PRL". Przed gmachem Muzeum bdzie mona spotka
milicjanta i onierza WOP, zobaczy imitacj synnego Muru
Berliskiego, oraz zabytkowe samochody Syren i Fiata
126 p. W Muzeum odbdzie si konkurs z nagrodami, bdzie
mona zwiedzi nowo otwart wystaw oraz skosztowa daw-
nych przysmakw oczywicie tylko na kartki.
8 MARCA RCK RYDUtowY
W sobot, 8 marca o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury obejrze bdzie mona wystp Kabaretu Modych
Panw. Bilety w cenie 50 zotych.
8 MARCA MOK PSZW
W sobot, 8 marca o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury w Pszowie odbdzie si koncert zespou Romantic Cover
"Melodie sercem pisane". W programie koncertu najpikniej-
sze utwory Barbary Streisand w scenagorafi laserowej. Bilety
w cenie 10 i 15 z.
8 MARCA WDK GORZYCE
W sobot, 8 marca w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach
odbdzie si kolejna edycja imprezy "Babski Comber". Tym
razem przed publicznoci zaprezentuje si kabaret K2.
Imprez taneczn poprowadz natomias DJ Julian & Klaus.
Bilety w cenie 75 z. W cenie posiek.
9 MARCA RCK RACIBRZ
W niedziel, 9 marca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum
Kultury z programem "lzisz is easy, czyli godej z nami" wy-
stpi Kabaret Modych Panw. Bilety w cenie 45 i 50 zotych.
9 MARCA moSiR woDZiSaw
W niedziel, 9 marca o godz. 10.00 w Wodzisawiu lskim
odbdzie si "Wsplne rowerowanie". Kady, kto ma ochot
na wspln, rowerow wycieczk po miecie moe przyj i si
przyczy. Spotkanie przy bramie gwnej MOSiR. Wycieczki
bd odbyway si cyklicznie w kad niedziel.
14 MARCA RCK RACIBRZ
W pitek, 14 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze spektakl "Jezioro abdzie" w
wykonaniu Royal Russian Ballet. Bilety w cenie 90 i 100 z.
14 MARCA bibLiotEKa RaCibRZ
W pitek, 14 marca o godz. 18.00 przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si recital Kuby Michalskiego, ktry b-
dzie piewa piosenki Jacka Kaczmarskiego. Koncert odbdzie
si z okazji 10. rocznicy mierci tego artysty.
15 MARCA RCK RACIBRZ
W sobot, 15 marca w sali kameralnej Raciborskiego Cen-
trum Kultury odbd si eliminacje do 59. Oglnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. eliminacje rozpoczn si o godz.
18.00.
W pitek, 14 marca o godz. 19.00 w sali widowiskowej Racibor-
skiego Centrum Kultury bdzie mona obejrze "Jezioro abdzie"
w wykonaniu Royal Russian Ballet. "Jezioro abdzie" to nasycona
subtelnym liryzmem i poetyck fantastyk ponadczasowa histo-
ria miosna z muzyk o wpadajcej w ucho melodyce, rozlewnej
kantylenie, podkrelajcej baniowy klimat akcji - cieszy si ogrom-
nym i wci nieprzemijajcym powodzeniem wrd wielu pokole
widzw. Grupa Royal Russian Ballet pod kierownictwem Anatoliy
Kazatskiy zawita do Raciborza w ramach swojego tournee po Pol-
sce. Bilety na to niezwyke widowisko kosztuj od 90 do 110 z.
W pitek, 8 marca o godz.
15.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury rusza impreza
"Kobieta w roli gwnej - wie-
czr dla pa: Festiwal Zmy-
sw". Pod t nazw kryj si
trzy strefy, w ktrych zapewne
kada kobieta znajdzie co dla
siebie. W strefe rkodziea cze-
ka bd artystyczne produkty,
od biuterii po torebki i ele-
menty odziey, wykonane przez
lokalnych twrcw. W strefe
zdrowia i urody bdzie mo-
na zasign bezpatnych po-
rad kosmetycznych, wykona
darmowe zabiegi, a wybrane
osoby zaproszone zostan do
metamorfozy. Dodatkowo nie
zabraknie porad dietetyka czy
trenera personalnego. Ostat-
ni stref bdzie strefa smaku,
a co za tym idzie, bdzie mo-
na zdegustowa przygotowane
pysznoci. Cao okraszona
zostanie kojc muzyk. Bd
te ciekawe pokazy. Na godzin
18.00 zaplanowano natomiast
wystp Artura Andrusa. Wstp
na pierwsz cz imprezy jest
bezpatny. Bilety na wystp ka-
baretowy w cenie 60 z.
W sobot, 8 marca w Miej-
skim Orodku Kultury w Radli-
nie odbdzie si "Dzie Kobiet
dla zdrowia i urody". Impre-
za rozpocznie si o godzinie
16.00. W programie midzy in-
nymi porady, prezentacje oraz
darmowe zabiegi kosmetycz-
ne. Kada z Pa bdzie moga
wzi udzia take w konsul-
tacjach, podczas ktrych ewa
Sznabel indywidualnie wybie-
rze nam kosmetyki, makija
oraz podpowie jak pielgno-
wa nasz twarz. Na godzin
17.30 zaplanowano wystpy
artystyczne. Wystpi solistki
Miejskiego Orodka Kultury,
Modzieowy Zesp Taneczny
"Wenus" oraz Grupa Artystycz-
na "Przytup 2". W programie
take pokaz mody w wykona-
niu grupy artystycznej mody i
stylizacji "Finezja", ktra dziaa
przy MOK w Radlinie. O godz.
18.00 odbdzie si koncert ze-
spou Stonehenge. Kady, kto
odwiedzi 8 marca MOK bdzie
mg take obejrze wystaw
Piwa wiata, ktra skada si
z okoo czterdziestu gatunkw
zocistego trunku.
W Dniu Kobiet (8 marca)
w wodzisawskim Muzeum
oraz najbliszym otoczeniu w
godzinach od 16:00 do 19:00
na zwiedzajcych bd czeka-
y specjalne atrakcje. - Wspl-
nie z GRH Powstaniec lski
planujemy cofn si w cza-
sie o kilkadziesit lat, prosto
do epoki Gomuki i Gierka
mwi Piotr Hojka z Muzeum
w Wodzisawiu. Przed gma-
chem Muzeum bdzie mona
spotka milicjanta i onierza
WOP, zobaczy imitacj syn-
nego Muru Berliskiego, oraz
zabytkowe samochody. W Mu-
zeum odbdzie si konkurs z
nagrodami, bdzie mona
zwiedzi nowo otwart wysta-
w oraz skosztowa dawnych
przysmakw. Na wystawie
prezentowane bd pamit-
ki zwizane z szeroko rozu-
mianym yciem codziennym
w PRL. Znajdziemy tu do-
kumenty, zdjcia, sztandary,
dawne plakaty propagandowe
oraz przedmioty codziennego
uytku. Bdzie rwnie spe-
cjalny kcik stylizowany na
domostwo z lat 70. XX wieku.
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014 nr 4 (156) Dodatek tematyczny 4/2014
PLUSY BIZNeSU DLA
REgioN GOSPODARKA
Wsppraca samorzdw z przedsibiorcami ostatni szans na podwignicie regionu.
Samorzdy i biznes razem. Dla wsplnego dobra
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
wojciech oneczko
R E K L A M A
F
o
t
.
Z
S
P
w
P
s
z
o
w
i
e
Samorzdowcy z regionu
coraz bardziej przychylnym
okiem patrz na wspprac z
biznesem. Do jednych prdzej,
do drugich nieco wolniej, ale
jednak, dociera, e przedsi-
biorcy s flarem kadej gminy
i kadego powiatu.
powiat Raciborski
21 lutego do udziau w
pracach powiatowej komisji
rozwoju gospodarczego po-
wiatu raciborskiego zostali za-
proszeni Rafa Brzoska (jeden
z najbogatszych Polakw, pre-
zes Inpostu) oraz Pawe Sas-
sowsky (wsptwrca i prezes
Dentica24). Oprcz tego na
posiedzeniu obecni byli radni
Raciborza: Dawid Wacawczyk,
Jan Wiecha, Henryk Mainusz.
Rafa Brzoska co prawda
nie przyby na spotkanie oso-
bicie, ale by z radnymi du-
chem (i gosem). Przyzna, e
najwaniejszymi dla inwesto-
ra aspektami, ktre bierze pod
uwag przy lokalizacji inwe-
stycji s: brak przeszkd biu-
rokratycznych oraz dostp do
odpowiednio wykwalifkowanej
kadry. - Samorzdy powinny
podchodzi do potencjalnych
inwestorw oraz przedsibior-
cw, ktrzy ju s, jak do klien-
tw, do ktrych powinny zosta
oddelegowane osoby do pomo-
cy. Jako wzr do naladowania
poda podkrakowsk gmin
Niepoomice, w ktrej obsu-
ga inwestorw ju funkcjonuje
i przynosi znakomite efekty, a
sama gmina naley do jednej z
najszybciej rozwijajcych si w
kraju.
W podobnym tonie wypo-
wiada si Pawe Sassowsky,
ktry dodatkowo rozbudowa
swoj wypowied o dowiad-
czenia zdobyte w czasie poby-
tu w Niemczech - Musimy dba
o nasze frmy, frmy z Racibo-
rza, ktre tutaj prowadz dzia-
alno, ktre tutaj maj sie-
dziby, tworz miejsca pracy i
pac podatki - argumentowa.
Swoje dowiadczenia dotycz-
ce zakadania frmy w powie-
cie raciborskim porwna do
"gehenny". Wezwa samorz-
dowcw do prowadzenia ak-
tywnych dziaa na rzecz po-
prawy klimatu gospodarczego
w Raciborzu i powiecie raci-
borskim. Jego zdaniem powo-
anie 10-osobowego zespou
wspierajcego przedsibiorcw
mogoby przynie wietne re-
zultaty. - Powinnimy wszyscy,
jako wsplnota, wyznaczy so-
bie cel, np. stworzenie 10 000
miejsc pracy i do niego dy.
To jest moliwe - przekonywa
Sassowsky.
Do tematu na chodno
podszed starosta Adam Haj-
duk, ktry zaleca wczeniejsz
identyfkacj warunkw dla
biznesu, ktre panuj w po-
wiecie raciborskim oraz bran,
ktre mogyby rozwin tutaj
swoj dziaalno. Dopiero po-
tem, zdaniem starosty, mona
myle o tworzeniu zespow i
grup wsparcia dla inwestorw.
Przy okazji starosta podkreli,
e otwierane w szkoach po-
nadgimnazjalnych kierunki
ksztacenia nie s oderwane
od rzeczywistoci, powstaj
przy konsultacji z Powiatowym
Urzdem Pracy oraz ze rodo-
wiskiem przedsibiorcw. Rad-
ny Dawid Wacawczyk doda,
e warto aby w procesie eduka-
cji znalazo si rwnie miejsce
na ksztacenie przyszych pra-
codawcw - nie samych pra-
cownikw.
powiat wodzisawski
Wydaje si, e o krok da-
lej posunli si samorzdowcy
i przedsibiorcy z powiatu wo-
dzisawskiego. 20 lutego 2014
roku zawarto porozumienie
pomidzy Izb Gospodarcz
w Wodzisawiu lskim a Po-
wiatem Wodzisawskim. Dzi-
ki niemu, zrzeszeni w Izbie
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim przedsibiorcy pod-
pisz umowy patronackie nad
poszczeglnymi klasami szk
w powiecie wodzisawskim.
Gwnym celem przedsiwzi-
cia jest - cytujc preambu
umowy - podniesienie jakoci
ksztacenia zawodowego oraz
zwikszenie moliwoci za-
trudnienia absolwentw szk
zawodowych prowadzonych
przez Powiat Wodzisawski. Ce-
lem dodatkowym porozumie-
nia jest zwikszenie zaintereso-
wania modziey przedmiotami
cisymi i technicznymi oraz
ofert edukacyjn proponowa-
n przez szkoy zawodowe.
Sygnatariusze porozumie-
nia podejm dziaania zmie-
rzajce do doskonalenia kadry
pedagogicznej szk (m. in.
poprzez udzia w szkoleniach
i seminariach organizowanych
przez Izb). Ponadto progra-
my praktyk zawodowych dla
uczniw bd opracowywane
przy udziale pracodawcw. Po-
rozumienie zostao zawarte na
czas nieokrelony.
Ch objcia patronatem
klas zdeklaroway nastpujce
frmy:
technikum samocho-
dowe przy ZSP w Pszowie -
Inter Cars S.A,
technikum organiza-
cji Reklamy i technikum
Cyfrowych procesw Gra-
fcznych przy ZSP w Pszowie
Raciborskie Media
(raciborz.com.pl, GazetaInfor-
mator.pl), Printy Poland Sp.
z o.o. Mitko Sp. z o.o.,
klasy fryzjerskie (techni-
kum i szkoa zawodowa) w
ZSP w Pszowie Centrum Za-
opatrzenia Fryzjerstwa eurex,
technikum Mechatro-
niczne, technikum anali-
tyczne, zasadnicza szkoa
zawodowa operator ob-
rabiarek i elektromecha-
nik Damatic Krupa i Wspl-
nicy S.C. , PReVAC Sp. z o.o. i
POL-eKO Aparatura Sp. J.
Wszystkie te frmy czyn-
nie bd uczestniczyy w proce-
sie edukacji tak, aby modzie z
naszego regionu bya przygoto-
wana do pracy zaraz po zako-
czeniu szkoy - mwi prezes
Izby Gospodarczej w Wodzisa-
wiu lskim Krzysztof Dybiec.
To kolejny element dziaania
Izby Gospodarczej w ramach
lokalnego patriotyzmu gospo-
darczego oraz Spoecznej Od-
powiedzialnoci Biznesu (Or-
ganizacji). Izba promuje zakup
towarw i usug rozpoczynajc
od najbliszego ssiada, propa-
guje przekazywanie 1 % podat-
ku lokalnym organizacjom oraz
oferuje pomoc przyszym inwe-
storom.
Podobne rozwizania na
mniejsz skal funkcjonuj
rwnie w powiecie racibor-
skim, m. in. w Zespole Szk
Mechanicznych, ktry oferuje
ksztacenie w kierunkach przy-
datnych dla duych zakadw
pracy z powiatu raciborskiego,
m. in. RAFAMeTU i RAFAKO.
Szkoy z Raciborza wsppra-
cuj rwnie z pracodawcami
w zakresie realizacji praktyk
uczniowskich.
przedsibiorcy razem
Powysze mona uzna za
przykad skierowania relacji
"samorzd - przedsibiorcy"
na waciwe tory. Wiele w tym
wzgldzie zaley od samego
rodowiska przedsibiorcw,
jego integralnoci, zrozumienia
koniecznoci wsppracy dla
osignicia korzyci, z ktrych
skorzystaj nie tylko prowa-
dzone przez nich frmy, ale ca-
y region. Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim od du-
szego czasu organizuje spotka-
nia "przy kawie o biznesie".
W tym kierunku zmierzaj
rwnie przedsibiorcy z Raci-
borskiej Izby Gospodarczej. Od
kilku miesicy czonkowie RIG
spotykaj si debatujc nad za-
cienieniem wsppracy czon-
kw Izby, co wkrtce przeoy
si na realizowanie przedsi-
wzi zblionych do tych, ktre
ju teraz realizuj jej partnerzy
ze lskiego Partnerstwa Go-
spodarczego, na przykad Izba
Gospodarcza w Wodzisawiu
lskim.
Spotkanie robocze przedsibiorcw Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim z nauczycielami i dyrekcj ZSP w Pszowie
w dniu 3 lutego br. Tematyka spotkania dotyczya objcia przez przedsibiorcw patronatu nad oddziaami szkoy, tak aby ich
uczniowie byli lepiej przygotowani do przyszej pracy.
Czytaj wicej na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 8
PLUSY BIZNeSU DLA
do trzech razy sztuka,
czyli kolejna prba sprze-
day stajni huzarskich.
Wadze Raciborza ogosi-
y kolejny przetarg na sprzeda
nieruchomoci przy ul. Zamko-
wej, na ktrej znajduj si zabu-
dowania byych Stajniach Hu-
zarskich (pochodzce z 2 po.
XIX wieku zabudowania s ob-
jte pozwoleniem na rozbirk).
Cena wywoawcza nieruchomo-
ci to 470 tys. z.
Przypomnijmy, w 2013 ro-
ku wadze miasta dwukrotnie
prboway zby nieruchomo.
W kwietniowym ogoszeniu
cen wywoawcz ustalono na
980 tys. z, jednake z braku
chtnych postpowanie zostao
uniewanione. Kolejn prb
sprzeday nieruchomoci pod-
jto w listopadzie 2013 roku,
jednake rwnie wwczas nie
udao si znale nabywcy, mi-
mo e cena zostaa obniona do
780 tys. z.
Obecny przetarg zaplano-
wano na 23 kwietnia 2014 roku
o godzinie 13.00 w sali nr 125
na I-pitrze Urzdu Miasta Ra-
cibrz przy ulicy Batorego nr 6.
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
REgioN PRACA
Dla najlepszych Zoolandia gwarantuje prac
u siebie, ale take w hotelach w kraju
i za granic.
Zawd przyszoci
POYCZKA
GOTWKOWA
do 150 tys. z bez zabezpiecze
okres kredytowania do 10 lat
rodki nawet w 1 dzie
Racibrz
ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
F
o
t
.
z
o
o
l
a
n
d
i
a
.
e
u
aRtYKU SpoNSoRowaNY
ZooLaNDia
woDZiSaw LSKi, UL. taRgowa 5
tEL. 32 454 70 80
CZYNNE: CoDZiENNiE 10.00 21.00
www.ZooLaNDia.EU
Animator czasu wolnego to
nazwa stanowiska pracy w ho-
telarstwie, ktra okrela pra-
cownika, zajmujcego si or-
ganizacj czasu wolnego ludzi,
przebywajcych w orodkach
wczasowych i turystycznych.
Podstawowa funkcja animacji
czasu wolnego to zapewnienie
turystom rozrywek podczas ich
pobytu w danym miejscu. Naj-
czciej przybiera to posta zor-
ganizowanego programu ani-
macyjnego, w ktrym znale
mona zajcia sportowe, pla-
styczne, teatralne, muzyczne i
specjalne animacje dla dzieci.
Animatorzy tacy s take
szkoleni i zatrudniani na Pal-
cu Zabaw Zoolandia. Zapew-
niaj zabaw na urodzinach,
balikach i Nocach Magicznych,
mona ich spotka rwnie w
weekendy i pozostae dni wol-
ne od pracy. Dzieci ich uwiel-
biaj. Coraz czciej organizuj
zabaw na festynach, balikach
szkolno-przedszkolnych czy te
imprezach weselnych.
Istotnym jest fakt, e do tej
pracy przygotowuje si ju pod-
czas szkoy redniej. Uczniowie
szkol si pracujc w week-
endy, ferie czy wakacje. Tutaj
nie uczy si tylko animacji, ale
take zasad obowizujcych
kadego dobrego pracownika.
Szkolenia odbywaj si waci-
wie w cyklu cigym, wystarczy
wysa maila z CV, aby otrzy-
ma informacje o warunkach
przystpienia do szkolenia. Dla
najlepszych Zoolandia gwaran-
tuje prac u siebie, ale take w
hotelach w kraju i za granic.
Rozwj strefy inwestycyjnej
w duej mierze zaley od jej od-
powiedniej infrastruktury. Do-
skonale zdaj sobie z tego wa-
ciciele frm zlokalizowanych
na terenach pokopalnianych w
dzielnicy Wilchwy. Infrastruk-
tura drogowa w tej okolicy jest
w zym stanie. Brakuje take
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Oba tematy byy omawiane
podczas spotkania prezyden-
ta miasta z przedsibiorcami.
Zebrani z zainteresowaniem
wysuchali informacji na temat
zbliajcego si terminu rozpo-
czcia prac projektowych Dro-
gi Gwnej Poudniowej, ktra
dla frm zlokalizowanych w tej
czci miasta ma strategiczne
znaczenie. Chwil pniej przy-
stpiono do omawiania planw
zwizanych z budow drg we-
wntrznych na terenach poko-
palnianych.
Od trzech lat miasto sta-
ra si przej dziaki z przezna-
czeniem pod urzdzenie drg
na tym terenie. Wikszo z
nich musielimy wykupi. S
nadal fragmenty, ktre nie s
wasnoci miasta, ale te rw-
nie bdziemy musieli przej.
Musimy przyj jedno zaoe-
nie: nie mona naraa miesz-
kacw na wzmoony ruch
samochodw ciarowych, a
jednoczenie musimy zadba
o odpowiednie warunki funk-
cjonowania Waszych frm.
mwi prezydent Mieczysaw
Kieca. Po takiej deklaracji swo-
je opinie przedstawili waci-
ciele frm. Dyskusj zakoczy-
y wstpne wnioski, w efekcie
ktrych prezydent Kieca za-
proponowa, aby przystpi do
przygotowania dokumentacji
na realizacj inwestycji w eta-
pach. W tym roku jestemy w
stanie podleczy nawierzchni i
rozpocz projektowanie. Jeli
prace pjd bez przeszkd, pod
koniec 2016 roku moemy spo-
dziewa si oddania pierwszych
drg do uytku informowa
Kieca. Do tego czasu konieczne
bd powierzchowne remonty
obecnych drg. Dalsza cz
spotkania powicona bya
planom budowy kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej.
woDZiSaw LSKi GOSPODARKA
RACIBRZ NiERUChomoCi
Rozmawiali o rozwoju strefy inwestycyjnej
Waciciele frm w dzielnicy Wilchwy skar si na stan drg i brak kanalizacji.
P
et
F
o
t
.
U
M
W
o
d
z
i
s

a
w
Przedsibiorcy spotkali si z wadzami miasta na terenie jednej z frm, majcych swoj siedzib w dzielnicy Wilchwy.
STAJNIe HUZARSKIe
CORAZ TASZe
Wylij maila z CV, aby
wzi udzia w szkole-
niu na animatora czasu
wolnego. Na najlepszych
czeka praca w Zoolandii.
GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
9
PLUSY BIZNeSU DLA
Czyste i zadbane wejcie
do wszelkich obiektw uyt-
kowych to standard, ktrego
oczekujemy jako klienci, go-
cie czy pracownicy. Wygod-
nym rozwizaniem jest serwis
Mat Wejciowych, ktre uo-
one przy wejciu do budynku,
biura, recepcji, gabinetu, po-
witaj kadego wchodzcego i
jednoczenie zatrzymaj brud,
piasek, nieg i boto wnoszone
z ulicy.
Wszdzie tam, gdzie s
maty wejciowe, podogi pozo-
staj czyste i niezniszczone bez
wzgldu na pogod czy por
roku. Tekstylna mata pocha-
nia do 90% brudu mokrego i
79% brudu suchego. Dziki
temu, wykadziny dywanowe,
marmurowe posadzki, par-
kiety i podogi s skuteczniej
chronione oraz su znacznie
duej. Jednoczenie male-
j koszty sprztania i napraw
podg.
Grupa Miczek oferuje ser-
wis mat wejciowych w Raci-
borzu i okolicy. Wymiany mat
dokonywane s w cyklach
ustalonych z kontrahentem.
Firma Miczek oferuje take
maty z dowolnym logo, ktre
mog by dodatkowo znako-
mitym nonikiem reklamo-
wym, peni funkcj marketin-
gow czy utrwala w pamici
znaki towarowe i nazwy wa-
sne.
Szeroka oferta mat:
maty reklamowe ze zdj-
ciami produktw
maty ShapeDesign - za-
skakujce ksztaty i grafka
maty informacyjne i kie-
rujce ruchem
maty ostrzegawcze
maty przejazdowe
zewntrzne maty czysz-
czce typu Scraper.
R E K L A M A
RACIBRZ haNDEL
Serwis mat wejciowych w Raciborzu i okolicy.
Czyste maty powitaj
pracownikw i klientw
Wzr grafczny przykadowej maty wejciowej.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
LICENCJONOWANE
BIURO
NIERUCHOMOCI
TEAM FINANSE
I NIERUCHOMOCI
sprzeda, kupno, wynajem
www.team-nieruchomosci.pl
tel. 531 617 531
CENTRUM
kredytowo
-chwilwkowe
kredyty bez BIK
chwilwki bez odsetek
odduenia, konsolidacje
www.teamfnanse.pl
tel. 692 454 651
REgioN GOSPODARKA
Wielka chwila dla RAFAKO
W uroczystoci wzi udzia Pawe Mortas. Zabrako premiera Tuska.
aRtYKU SpoNSoRowaNY
GRUPA MICZEK
RaCibRZ, UL.miCKiEwiCZa 13b/2
tEL. Kom. 507 463 629
tEL biURo: 32 410-48-80
E-maiL: p.gENDoSZ@gRUpamiCZEK.pL
Logoname: MICZEK 180x120
DR Number: 00365369 Customer's Ref.: Damian Furtak
Size (cm): 180x120 Date Printed: 22 Apr 13
0001 0002
0009
0012 0132
This is a visual only. Colors on computer generated artwork may not accurately match actual mat colors. Please refer to mat color swatch for
exact color match. Please check for spelling and typographical errors as text is generally re-set by our designers. Please refer to the above
information when placing an order.
Any changes to this design (color, size direction, etc.) may require modification by manufacturer.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER TO OBTAIN AUTHORIZATION OR LICENSE TO USE REGISTERED TRADEMARKS OR
COPYRIGHTED DESIGNS.
I have Reviewed and Approved this Artwork:________
Authorized Signature: _____________________________
Company Name & Location: ___________________________
Print Name & Title: ________________________________ Date: ______________________________________________
CWS - POLEN
F
o
t
.
G
r
u
p
a
M
i
c
z
e
k
W gminie Dobrze Wiel-
ki, na terenie ktrej znajduje
si elektrownia Opole, ofcjal-
nie zainaugurowana zostaa
budowa blokw 5 i 6 jedna z
kluczowych inwestycji nie tyl-
ko dla polskiej energetyki, ale
rwnie dla przyszoci Rafako
(15.02.14). Inwestycja ruszya po
wielu perypetiach zwizanych z
m.in. decyzjami rodowiskowy-
mi Cakowity koszt szacuje si
na ponad 11,5 miliarda z.
W Opolu pojawi si z tej
okazji premier Donald Tusk,
ktry jednak nie wzi udziau w
uroczystoci. Spotka si jedynie
wczeniej na terenie elektrowni
z dziennikarzami, na ktrym to
jednak spotkaniu wicej czasu
powici sprawom biecym
i polityce, samej inwestycji za
zaledwie chwil. We waciwym
wbijaniu opat wzili udzia
przedstawiciele rzdu, parla-
mentu, wadz samorzdowych
i zarzdw spek wchodzcych
w skad konsorcjum. Rafako re-
prezentowa prezes Pawe Mor-
tas.
Tutaj w szczytowym mo-
mencie bdzie pracowao 4 ty-
sice ludzi, 600 projektantw,
350 dostawcw, 200 podwy-
konawcw. To s gigantyczne
przedsiwzicia, ktre musz
przeoy si na trway wzrost
gospodarczy mwi Wodzi-
mierz Karpiski, minister skar-
bu pastwa.
KOMENTARZ NA GORCO
artur wierzbicki
pracownik Rafako
Rafako jako lider nowocze-
snych technologii w energety-
ce jest idealnym narzdziem dla
Polski w promowaniu wgla na
terenie europy. Dzisiejsze roz-
poczcie budowy to zwieczenie
naszych oczekiwa. Dziki elek-
trowni Opole polski wgiel bdzie
zarabia na siebie.lsk zyska wie-
le miejsc pracy. W gruncie rzeczy
dotyczy to te Rafako jako gw-
nego wykonawcy opolskich blo-
kw energetycznych. Super, e
nam si to udao. Zapracowalimy
na to jakoci i dowiadczeniem.
Swych przedstawicieli wysay do Opola prawie wszystkie
lokalne media z Raciborza. I tak wydarzenia te
dokumentowali oprcz nas (raciborz.com.pl,
GazetaInformator.pl) dziennikarze Nowin Raciborskich,
Radia Vanessa i Raciborskiej Telewizji Kablowej.
pawe strzelczyk
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 10
PLUSY BIZNeSU DLA
Biznes w Pietrowicach Wiel-
kich stanowi wzr do nalado-
wania - podkreli w czasie Gali
Przedsibiorcw 2014 w Pie-
trowicach Wielkich wjt gmi-
ny Andrzej Wawrzynek. Trze-
ba przyzna, e na dorocznym
balu nie zabrakowao niczego:
biznesmeni, rozrywka, pikne
kobiety, znane osobistoci...
Wrd honorowych goci
wieczoru znaleli si m. in. eu-
ropose Bogdan Marcinkiewcz,
wiceminister infrastruktury i
rozwoju Adam Zdziebo, po-
se na Sejm RP Henryk Siedla-
czek a take prezes WFOiGW
w Katowicach Gabriela Lenar-
towicz. Przewodniczcy Rady
Gminy Henryk Marcinek, po-
mysodawca gali w swoim prze-
mwieniu podkreli, e rda
dobrych relacji pomidzy sa-
morzdem i biznesem tkwi
we wzajemnym zrozumieniu,
uwzgldnianiu postulatw i...
nieprzeszkadzaniu.
Tradycyjnie podczas gali
wrczono statuetki w katego-
riach:
Nowy Inwestor Marta
i werner nowakowie z
erdzin (gospodarstwo za-
inwestowao w nowoczesn
chlewni),
Prne Gospodarstwo
agnieszka i tomasz
Bachutowie (w swoim
gospodarstwie wybudowali
nowoczesn obor i dojarni),
Solidny Produkt/Usuga
frma Bitt s.c. jarosawa
popawskiego i kariny
stefaniszyn (spka zbudo-
waa market
w Pietrowicach Wielkich).
eko nagroda WFOiGW
w Katowicach powdrowaa do
artura Gincla z Makowa,
ktry zainwestowa w ekolo-
giczny system dostarczania cie-
pa i wody do upraw rolin.
Biuro Rachunkowe Biznes:
jestemy najlepsi!
Zapoznaj si z kompleksow ofert Biura Rachunkowego Biznes.
et
F
o
t
.
R
o
b
e
r
t
H
o
s
z
y
c
k
i
Tegoroczna edycja Gali Przedsibiorcw 2014 bya dziewit w historii gminy.
R E K L A M A
Firma powstaa na bazie
wieloletnich dowiadcze za-
wodowych zdobywanych od 17
lat, ktre chcemy wykorzysta
do pomocy w prowadzeniu
biznesu naszych klientw.
Posiadane licencje Mi-
nisterstwa Finansw, ktre
uprawniaj nas do usugowe-
go prowadzenia ksig rachun-
kowych, s potwierdzeniem
naszych kwalifkacji. Dbamy o
cigy rozwj swoich umiejt-
noci uczestniczc w specjali-
stycznych szkoleniach, a take
wzbogacajc wiedz w opar-
ciu o nowoczesne i aktualne
publikacje branowe. Zgodnie
z obowizujcymi przepisami
posiadamy ubezpieczenie OC
z prowadzonej dziaalnoci.
Pracujemy na najnow-
szym, licencjonowanym opro-
gramowaniu, ktre gwaran-
tuje rzetelno i poprawno
rozlicze oraz bezpieczestwo
przechowywanych danych.
Kady klient traktowany
jest indywidualnie a prowa-
dzone ewidencje dostosowa-
ne s do rodzaju, wielkoci i
zasigu prowadzonej dziaal-
noci gospodarczej.
Klient sam wybiera w jaki
sposb bdzie dostarcza do-
kumenty do naszego biura.
Oferujemy:
prowadzenie ksig rachun-
kowych zgodnie z Ustaw o
Rachunkowoci i Zakado-
wym Planie Kont (pena ksi-
gowo),
prowadzenie Podatkowej
Ksigi Przychodw i Rozcho-
dw,
prowadzenie ewidencji Po-
datkowej Ryczatu ewidencjo-
nowanego,
prowadzenie Rejestru Zaku-
pu i Sprzeday VAT,
prowadzenie ewidencji
rodkw Trwaych (w tym
rwnie rozliczenie leasingu).
sporzdzanie deklaracji do
Urzdu Skarbowego, ZUS,
Izby Celnej i innych instytu-
cji.
aRtYKU SpoNSoRowaNY
biURo RaChUNKowE biZNES
SabiNa DUgajCZYK, Ewa paSiEKa S.C.
UL. RaDLiSKiE ChaUpKi 159
44-300 woDZiSaw LSKi
tEL. 32 440 25 00
www.bRb.woDZiSLaw.pL
Wicej informacji
dostpnych jest na stronie
www.brb.wodzislaw.pl
woDZiSaw LSKi FiNaNSE
piEtRowiCE wiELKiE GOSPODARKA
Gala Przedsibiorcw 2014 w Pietrowicach Wlk.
Przedsibiorcy to pracodawcy, podatnicy flary kadego samorzdu.
rozlicz si na:
e-deklaracje.gov.pl
Przycz si do akcji redakcji:
Akcja wspierana przez Urzd Skarbowy w Raciborzu oraz
Zobacz,
ktre lokalne
stowarzyszenia
*)
licz na Twoje wsparcie.
*)
Pena lista organizacji uytecznoci
publicznej zobacz na portalach
raciborz.com.pl i GazetaInformator.pl
Z
o
s
t
a
w
1
%

p
o
d
a
t
k
u
w
T
w
o
i
m
r
e
g
i
o
n
i
e
!
s
z
y
b
k
i
p
i
t
.
p
l
GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
Zdrowie 11
powiat RaCiboRSKi ZDROWIE
Sprzt z WOP traf do szpitala
Szpital czeka na dostaw kardiomonitora dla noworodkw.
R E K L A M A
W szpitalu s ju trzy z
czterech zapowiedzianych
sprztw, ktre zobowizaa
si dostarczy fundacja prowa-
dzona przez Jerzego Owsiaka.
S to: aparatura do wspoma-
gania oddechu dla noworod-
kw (gwnie wczeniakw,
cho nie tylko), nowej gene-
racji inkubator z kontrol
wszystkich parametrw oraz
nieinwazyjny aparat do mie-
rzenia poziomu bilirubiny.
Szpital czeka ponadto na do-
staw kardiomonitora dla no-
worodkw.
Przy przekazaniu obecny
by dr Wodzimierz Kcik, z-ca
dyrektora ds. medycznych, i
potwierdza on, i cay sprzt
jest wysokiej jakoci. W mo-
mencie odbioru lekarze i pie-
lgniarki zostali ponadto prze-
szkoleni w jego obsudze.
Jak tumacz dyrektorzy,
sprzt ten bdzie bardzo przy-
datny, gdy to sam szpital w
ankiecie przekaza wczeniej
sugestie, czego najbardziej by
oczekiwa. Std nie ma zagro-
enia, e aparatura nie bdzie
wykorzystywana.
Kilka tygodni wczeniej,
pod koniec ubiegego roku,
WOP przekaza szpitalowi
im. Jzefa Rostka ka z regu-
lacj na oddzia geriatryczny.
Dziaalno
wolontariuszy WOP
przynosi rezultaty.
Do raciborskiego szpitala
traf sprzt ratujcy ycie
noworodkw.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
pawe strzelczyk
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 12 Publicystyka
R E K L A M A
Pierwszy raz trafem do
wizienia kiedy miaem trzy-
dzieci lat. Wczeniej niewie-
le wiedziaem o tym miejscu.
Wizienie od zawsze istnieje w
wiadomoci raciborzan. Ten
wielki ceglany kompleks jest
jedn z charakterystycznych
budowli miasta. Niekoniecznie
musi by eksponowany jako je-
go wizytwka. Jednak w pew-
nych rodowiskach na terenie
kraju zwrot "ZK Racibrz" od
razu przywouje idealne sko-
jarzenie z miejscem na mapie
Polski oraz wywouje respekt.
Wszyscy wiemy, e osadza
si tu recydywistw. Niewielu
wie, e zakoczono jego budo-
w w 1851 roku. Rzadko poza
mury wydostaj si wieci o
tym, co tam si dzieje. Pami-
tam z dziecistwa jak zawisa
nad wizienn wie biaa fa-
ga. Jacy winiowie zabary-
kadowali si tam i rozwiesili
przecierado. Tak jak szybko
bunt wybuch, tak szybko zo-
sta stumiony. Stra wizien-
na jest bardzo skuteczna.
Za mury wizienia trafem
z wasnej woli w roku 2007 z
racji udziau w komisji wybor-
czej. Miaem nadzorowa go-
sowanie. Wwczas czonkami
komisji byli "ludzie z miasta".
Naszym zadaniem byo prze-
prowadzenie wyborw parla-
mentarnych w tym odizolowa-
nym miejscu. Posiadaem ju
dowiadczenie z poprzednich
wyborw w innych komisjach.
Tu byo zupenie inaczej. Byo
kilka znamiennych rnic mi-
dzy tym zamknitym okrgiem
wyborczym, a zwykym.
Podczas wejcia na teren
zakadu karnego nastpuje
skrupulatne przeszukanie. Na-
ley zda do depozytu telefony
komrkowe. Same wybory te
s inne. Wyborcy s doprowa-
dzani grupowo. Oczywicie ten
przywilej dotyczy tych osadzo-
nych, ktrych sd nie pozbawi
czynnego prawa wyborczego.
Po przekroczeniu bramy
otworzy si dla mnie zupenie
nieznany wczeniej wiat. Pro-
sta w formie architektura bya
urozmaicona kratami, kame-
rami. Nad wszystkim czuwali
funkcjonariusze Suby Wi-
ziennej.
Mona byo odczu wa-
dz jak posiadali stranicy
nad osadzonymi, gdy ci byli
przyprowadzani do lokalu wy-
borczego. Grupa wchodzia do
wietlicy i stawaa przed sto-
em komisji. Wwczas stranik
mwi krok do tyu i caa
grupa jednoczenie cofaa si
od stou.
Wystrj wietlicy odbiega
od oszczdnego wystroju resz-
ty wntrz zakadu karnego, nie
liczc kaplicy. ciany wietlicy
byy wtedy pokryte grafkami
nawizujcymi do biblijnych
opowieci o ucieczce Izraeli-
tw z niewoli egipskiej. Ju na
pierwszy rzut oka wida byo,
e artysta lub artyci byli bar-
dzo utalentowani. Obecnie z
tamtego wystroju zostay pa-
skorzeby pod scen.
Sam proces gosowania
by niezapomniany. Grupy by-
y przyprowadzane przez kilku
wychowawcw. Z rozmw ja-
kie byy syszane wynikao, e
gosujcy byli dobrze przygoto-
wani odnonie programw wy-
borczych. Pojawiao si te go-
ne pytanie, czy wicej gosw
zdobdzie Pan Zielonka czy Pa-
ni Zajc. Jednak to by wyjtek.
Innym zjawiskowym zdarze-
niem byo, gdy wiksza grupka
stranikw przyprowadzia jed-
nego skazanego. By on ubrany
w pomaraczowy kombinezon
i mia zapitego pajka na r-
kach i nogach. Pajk w gwarze
wiziennej to poczone acu-
chami kajdanki. Skazaniec po
komendzie, e mona goso-
wa, robi krok za krokiem w
kierunku stou komisyjnego, a
jego eskorta w lad za nim czy-
nia to samo. Przypomn, ka-
dy gosujcy skada podpis, e
odebra kart do gosowania.
Jednak gdy odziany na poma-
raczowo wizie by niespe-
na metr przed stoem owiad-
czy, e rezygnuje z gosowania.
I caa wita w podobnym szy-
ku opucia wietlic. Zrobio
to wraenie szczeglnie na pa-
ni, ktra miaa wyda kart do
gosowania i powiedzie: Du-
gopis i tu prosz podpisa.
Zakad karny, jak usysze-
limy po tym zdarzeniu, to nie
tylko miejsce dla alimenciarzy.
System musi by tak zorgani-
zowany, by sami winiowie
nie wchodzili sobie w drog.
Ponadto na jednym oddzia-
le nie moe by dwch skaza-
nych, ktrzy wczeniej znali si
z jednej grupy przestpczej.
Sam zakad karny zbudo-
wany jest na planie krzya.
Z centralnego punktu wida
wszystkie korytarze. Wejcie
do kadego budynku, na ka-
de pitro zamykane jest krat.
Winiowie przebywaj w ce-
lach zamykanych masywnymi
drzwiami z ryglami i zamkiem.
S te miejsca, gdzie wy-
chodz oni na spacery. Nie s
to parki jordanowskie. Jednak
wizienie to nie hotel. Kady
wizie ma prawo do spaceru.
Maj oni te prawo do pracy i
rozwijania swoich zdolnoci.
Wszyscy s poddawani proce-
sowi resocjalizacji, w ramach
ktrego przechodz rne te-
rapie i ucz si zawodu. Prze-
cie ci ludzie kiedy skocz
odbywanie kary i zapragn y,
pracowa jak wikszo spoe-
czestwa. Nie wszyscy traktuj
pudo jak ziemi obiecan.
Dostp do suby zdrowia
i praktyk religijnych te jest
moliwy. Kaplica katolicka
podczas cotygodniowych mszy
jest zawsze pena. Przedstawi-
ciele innych religii spotykaj si
w innych wyznaczonych miej-
scach. Jednym z takich miejsc
jest sala przesucha. W tej sali
s pomieszczenia, gdzie proku-
rator lub inny urzdnik przez
specjalne okno moe rozma-
wia z pozbawionym wolnoci.
Pobyt w tym miejscu od-
osobnienia, nasun mi dwie
refeksje. Troch to przygnbia-
jce, e wszystko odbywao si
pod dozorem i za zgod wycho-
wawcw. Jednak ten porzdek
wiadczy, e Suba Wizienna
nad wszystkim panuje.
RACIBRZ ZaKaD KaRNY
Wspomnienia z wizienia...
Po przekroczeniu bramy otworzy si dla mnie nieznany wczeniej wiat.
F
o
t
.
A
r
t
u
r
W
i
e
r
z
b
i
c
k
i
artur wierzbicki
Druga konspiracja,
onierze Wyklci
w Raciborzu
Obraz zaciemniaj meldunki MO i UB.
REgioN patRiotYZm
Najbardziej rozpoznawal-
nymi formacjami onierzy
Wykltych pozostaj nadal
czonkowie Narodowych Si
Zbrojnych. Przypomnijmy
wic epizod, ktry zwizany
jest z naszym miastem.
Na pierwszy, potwierdzo-
ny lad istnienia w Racibo-
rzu NSZ natrafamy w listo-
padzie i na pocztku grudnia
1945 roku. Niestety wiemy o
nich bardzo niewiele. Pami-
tajmy, e lsko dbrowski
VII okrg NSZ odtworzono
na wiosn 1945 roku, jednak
dotd nie wiemy czy na zie-
mi raciborskiej powstay ja-
kie struktury, jak byy liczne,
kto nimi dowodzi itp. Zreszt
okrg ten zosta rozbity przez
komunistw ju w czerwcu.
Obraz zaciemniaj dodatko-
wo meldunki MO i UB, kt-
re w co drugim napadzie, czy
akcji zbrojnej widz bandy-
tw z NSZ. Czy rzeczywicie
w sierpniu 1945 roku grupa
NSZ stoczya krtk potyczk
z onierzami Armii Czerwo-
nej w okolicach Rudnika, jak
informowa przeoonych szef
raciborskiego Urzdu Bezpie-
czestwa?
Wracajc do tragicznych
wydarze z koca roku 1945
wiemy, e funkcjonariusze
Urzdu Bezpieczestwa Pu-
blicznego wpadli na lad kon-
spiratorw. Mieszkanie przy
ul. Mariaskiej, w ktrym
przebywali NSZ-towcy zosta-
o otoczone, mimo wszyst-
ko dwm osobom udao si
uciec, schwytano pozostaych
czterech mczyzn. Zbiegowie
ukryli si w nowym miejscu,
ale po pewnym czasie i tam
dotara bezpieka. Wywizaa
si krtka strzelanina, pro-
porcja si bya zbyt dua.
Bolesaw Wrbel vel Fran-
ciszek Jezierski, onierz NSZ
o pseudonimie Orze, uro-
dzony w Kaju koo Bochni,
wczeniej dziaa na terenie
powiatu tarnowskiego. Teraz
znalaz si w niezwykle trud-
nej sytuacji, bya z nim nie-
zidentyfkowana kobieta. Nie
wiemy dokadnie, co si wy-
darzyo, przebieg wypadkw
znamy jedynie z relacji ube-
kw. Bdc w matni Orze
zastrzeli dziewczyn, a sam
prbowa przebi si przez
okrenie. To si nie powio-
do, zosta schwytany i pod-
dany brutalnym przesucha-
niom.
Wszczto drobiazgowe
ledztwo, ktre miao ujawni
istnienie 11 osobowej grupy,
ktra planowaa akcje zbroj-
ne na terenie powiatu raci-
borskiego. Na jego obszarze
oprcz NSZ dziaay inne gru-
py i oddziay. I tak od strony
Rybnika przenikaa najsil-
niejsza w okolicy partyzant-
ka, ktra bya przedueniem
konspiracji AK-owskiej z po-
wiatu rybnickiego, pojawiaa
si w Rudach; od strony Gub-
czyc operowaa grupa przy-
bya z wygnacami z Kresw
osiadymi pod Gubczycami i
Kietrzem i docieraa do Woj-
nowic; a na terenie Pogrze-
bienia i okolic dziaaa grupa,
ktrej niektrzy czonkowie
byli do niedawna onierzami
byego obwodu zewntrznego
raciborsko-kozielskiego Armii
Krajowej.
Miejmy nadziej, e w
przyszorocznym Narodo-
wym Dniu Pamici onierzy
Wykltych nasza wiedza o ra-
ciborskich onierzach Nie-
zomnych bdzie powszech-
niejsza. Wszystkich chtnych
zapraszamy rwnie do
uczestnictwa we Mszy w. w
intencji onierzy Wykltych,
ktra zostanie odprawiona 1
marca w kocie NSPJ w Ra-
ciborzu.
Zobacz zdjcia
raciborskiego wizienia
od wewntrz na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
Wntrze Zakadu Karnego w Raciborzu. Zobacz jak wyglda raciborskie wizienie od wewntrz na raciborz.com.pl
beno benczew
Pierwszego marca bdziemy obchodzili Narodowy Dzie
Pamici onierzy Wykltych. W zwizku z tym rodo-
wisko Zwizku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Raciborzu
przygotowao konkurs. Szczegy na portalu raciborz.
com.pl oraz facebook.com/raciborz.dla.wykletych.
Wicej o akcji
Racibrz dla
onierzy Wykltych na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
Motorady
NAPRAWA SAMOCHODU POZA ASO A GWARANCJA
Przegldy okresowe w auto-
ryzowanych stacjach obsugi s
bardzo drogie. Nie wszyscy jed-
nak wiedz, e teoretycznie wca-
le nie trzeba ich robi w ASO i to
bez utraty gwarancji! Wszystko
dziki tak zwanej europejskiej
dyrektywie GVO. Na czym ona
polega i jak serwisowa auto, e-
by nie straci gwarancji?
Unia europejska wpro-
wadzia przepis gwarantujcy
kierowcy wolny wybr w do-
borze mechanika w dowolnym
momencie eksploatacji auta.
Zgodnie z europejskim prawem
producent auta nie moe nas
zmusi do korzystania z ASO
nawet jeli jest ono nowe, a tym
bardziej nie moe grozi nam
utrat gwarancji. Przyjrzyjmy
si szczegom tej dyrektywy.
Ot przegld samochodu mo-
na zrobi wszdzie, ale musi by
i tu cytat z ksiki gwaran-
cyjnej - wykonany zgodnie ze
wszystkimi zaleceniami produ-
centa w tym zakresie. Dotyczy to
zarwno spenienia wszystkich
czynnoci, jakie obejmuje dany
przegld, jak i zastosowania od-
powiednich czci zamiennych.
Co znaczy stwierdzenie
wszystkie przewidziane czyn-
noci? Tak naprawd wiedz
to tylko instruktorzy ekip ser-
wisw fabrycznych i w razie
wtpliwoci to niestety oni b-
d wyroczni. Co gorsza, jeli
zostanie nam udowodnione,
e co zostao zrobione nie tak
jak jest to napisane w ofcjalnej
ksidze czynnoci serwisowych
(do ktrej dostp ma oczywicie
tylko ASO), to z gwarancj pro-
ducenta trzeba raczej ju si po-
egna.
Koszt naprawy czy przegl-
du w warsztacie niezalenym
moe by nawet o poow ni-
szy ni w ASO. Oszczdza jed-
nak trzeba z gow. Zwaszcza w
przypadku samochodu na gwa-
rancji warto starannie wybra
warsztat, ktremu powierzy si
taki pojazd. Najlepiej korzysta
z usug warsztatu ju spraw-
dzonego, np. polecanego przez
znajomych. Oprcz tego warto
sprawdzi, czy warsztat, do kt-
rego zamierzamy odda nasze
auto, dysponuje nowoczesnym
wyposaeniem i odpowiednio
wyszkolon kadr.
Korzystajc z czci orygi-
nalnych oraz odpowiedniej jako-
ci wedug GVO i usug warszta-
tw niezalenych nie musimy
si obawia utraty gwarancji na
samochd. Wystarczy po doko-
naniu przegldu poprosi o for-
mularz zawierajcy spis wykona-
nych czynnoci. Wraz z faktur i
piecztk w ksice gwarancyj-
nej pojazdu bdzie on stanowi
dowd, e przegld wykonano
zachowujc obowizujce stan-
dardy. Producent samochodu
(gwarant) nie moe odmwi
uznania takiego przegldu, a w
razie konfiktu to do niego b-
dzie naleao udowodnienie, e
niewaciwie wykonano czynno-
ci serwisowe.
Bezpatna naprawa wyni-
kajca z gwarancji producenta
pojazdu moe by wykonana
jedynie w Autoryzowanej Stacji
Obsugi i od tej zasady nie ma
odstpstw. ASO nie moe odm-
wi nam takiej naprawy a ju na
pewno powodem nie moe by
wykonywanie napraw poza au-
toryzowanym serwisem.
wojciech gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Powane wypadki
w Czyowicach i Kuni
Drogi regionu wci niebezpieczne.
REgioN WYPADKI
Dwa niebezpieczne wypad-
ku w regionie. Pierwszy z nich
mia miejsce w Czyowicach.
16 lutego pijany kierowca forda
zjecha na przeciwny pas ruchu
i zderzy si z prawidowo jad-
cym fatem. Obaj kierowcy zo-
stali przewiezieni do szpitala.
Drugi wypadek mia miej-
sce na trasie Kunia Racibor-
ska Dziergowice. Jadcy z
du prdkoci kierowca vec-
try prbujc unikn zderzenia
z jadcym przed nim rowerzy-
st zjecha do rowu. Kierujcy
oplem zosta przewieziony do
szpitala.
Pijanemu sprawcy wypadku w Czyowicach grozi kara 12 lat pozbawienia wolnoci.
wiadkowie wypadku w Kuni Raciborskiej mwi, e
rowerzysta nie mia niezbdnego owietlenia i odblaskw.
F
o
t
.
R
a
d
o
s

a
w
S
z
a
b
l
i

s
k
i
F
o
t
.
K
P
P
W
o
d
z
i
s

a
w
et
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 14 Ogoszenia
PRACA
pRaCa speCjalista
ds. spRzeday ReklaMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
CENNiK ogoSZE
ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MeChanika opony
aluFelGi FelGi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
MeChanika
pojazdowa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
koMis loMBaRd
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
Restauracja dzika Ra
(ul. Jana Pawa II w Raciborzu)
zaprasza do wsppracy
kelnerki i kelnerw, kucharki,
kucharzy z dowiadczeniem
oraz kierowcw do rozwoe-
nia pizzy.
kontakt: 608 455 912
32 415 77 19
huRtownia odziey
oChRonnej
i RoBoCzej
Artykuy BHP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.delfn-raciborz.pl
antykwaRiat
auRuM
Skup Sprzeda
ksiek
i pyt winylowych.
Racibrz,
ul.Wileska 21
telefon: 509 144 288
www.auronantykwariat.pl
usuGi
ReMontowo
-Budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwiesza-
ne sufty, cianki dziaowe,
pytkowanie, tynkowanie itp.
fasady, docieplanie.
Czysto i solidnie.
tel. 530 523 000
pRzeRBki
kRawieCkie
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIe
Racibrz, ul. Bankowa 1/9.
tel. 500 115 063
Czynne: pn.-pt. 10-16
GazetaInformator.pl >>
26 lutego 2014, nr 4 (156)
Ogoszenia 15
FiRMa staCh-dRew
Oferuje: drewno kominkowe,
drewno opaowe.
W DOBReJ CeNIe
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
tel. 512 271 815
32 430 10 45
www.stach-drew.pl
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
pRanie dywanw,
tapiCeRki
saMoChodowej
oraz
tapiCeRki MeBlowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GwaRantowany eFekt!
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Ko-
go Skarb. Masz zbd-
ne rzeczy Nie wyrzucaj.
Przynie sprawisz Komu
rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 692 979 492
797 638 860
duy wybr srebra
ZDROWIE
poRadnia oRtopedyCzna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
pRaCownia
pRotetyCzna
izabela kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy protez
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
FiNaNSE
RNE
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne w
Raciborzu. By moe jedno
kliknicie wystarczy, aby
pozna swojego partnera.
Sprbuj!
Tel. 32 414 07 77
kom. 500 776 920
wypRzeda kRedytw!
Jeeli potrzebujesz: pewnego,
taniego, dugoterminowego kre-
dytu na dowolny cel przyjd
do nas! Oprocentowanie ju od
8,9%, okres kredytowania do
12 lat, moliwo konsolidacji
wszystkich zobowiza w jedn
nisz rat! Tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
Jeste na kaRCie podat-
kowej? Poyczka do 50 tys. z
na 60 m-cy na zasadach uprosz-
czonych. atwiej by nie moe!
Zadzwo! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34
poyczki pozabankowe
do 30 tys. z! Moliwo kredyto-
wania z komornikiem do 10 tys
z Tel. 882 19 34 34
lub 882 19 33 33
AUTO-GARA
MeRCeDeS-AUDI
BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe, kierownicze,
napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
aluzje Rolety
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
wodzisaw lski
ul. Rynek 1 (nad CCC)
Team Finanse i Nieruchomoci
KReDyTy bez BIK do 30 tys.
CHWILWKI BeZ ODSeTeK
ODDUeNIA
nowe CentRuM
kredytowo-chwilwkowe
tel. 692 454 651
kRedyt dla Rolnikw
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
GazetaInformator.pl 26 lutego 2014, nr 4 (156)
<< 16 Reklama
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a

You might also like