You are on page 1of 7

FINANNI NART ZA DELOVANJE FIHO V LETU 2014

01 Operativni odhodki za delovanje FIHO

PLAN 2013

OCENA
PORABE 1-12
2013

REALIZACIJA 111 2013

PLAN 2014

INDEX

INDEX

e/c

e/b

110.600,00

97.021,67

73.257,51

85.650,00

116,92

88,28

011- pisarniki material in razmnoevanje

3.500,00

5.300,00

4.936,65

2.700,00

54,69

50,94

0111 - pisarniki material

3.500,00

5.200,00

4.876,65

2.500,00

51,26

48,08

100,00

60,00

200,00

333,33

200,00

12.950,00

11.331,32

11.100,00

97,96

85,71

0112 - razmnoevanje /publikacij

012 - PTT, plailni promet in kurirske storitve

16.000,00

0121- stacionarni telefon

1.500,00

1.100,00

983,36

1.200,00

122,03

109,09

0122 - GSM

4.000,00

2.800,00

2.449,39

1.700,00

69,41

60,71

0123 - potne storitve (IskraINVEST, d.d.)

3.500,00

3.500,00

3.019,76

2.500,00

82,79

71,43

600,00

750,00

611,73

800,00

130,78

106,67

0125 - plailni promet

5.000,00

3.000,00

2.732,43

3.100,00

113,45

103,33

0126 - komunikacijske povezave

1.400,00

1.800,00

1.534,65

1.800,00

117,29

100,00

013 - uradni listi, asopisi in strokovna literatura

2.000,00

1.557,77

1.397,85

1.500,00

107,31

96,29

0130 uradni list, asopisi, strokovna literatura

1.000,00

1.200,00

1.040,08

1.100,00

105,76

91,67

0131 Uradni list - objave

1.000,00

357,77

357,77

400,00

111,80

111,80

19.140,00

17.138,79

18.550,00

108,23

96,92

0124 - kurirska pota (Tine Express)

014 - ienje, ogrevanje, elektrika in drugi stroki v zvezi s

19.800,00

prostori
0141 - ienje

6.500,00

6.000,00

5.422,24

6.000,00

110,66

100,00

0142 - elektrika

2.000,00

2.000,00

1.746,59

2.000,00

114,51

100,00

400,00

350,00

296,69

350,00

117,97

100,00

0144 - ogrevanje

2.000,00

3.300,00

2.896,29

3.200,00

110,49

96,97

0145 - storitve upravljanja (Iskra sistemi, Valina)

4.500,00

4.900,00

4.384,85

4.500,00

102,63

91,84

900,00

900,00

889,47

900,00

101,18

100,00

3.500,00

1.600,00

1.421,78

1.600,00

112,53

100,00

90,00

80,88

0143 - voda, komunala

0146 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljia


0147 - parking
0148 - drugo

015 - nabava drobnega inventarja

1.000,00

900,00

708,55

1.000,00

141,13

111,11

016 - gorivo, registracija, zavarovanje in drugi stroki v zvezi s

4.000,00

3.400,00

3.186,10

3.600,00

112,99

105,88

1.100,00

950,00

885,04

1.000,00

112,99

105,26

slubenim vozilom
0161 - gorivo
0162 - olje, tekoina za steklo, proti zmrzali,

400,00

0163 - popravila servisi

500,00

450,00

424,13

500,00

117,89

111,11

0164 - ienje in pranje

200,00

300,00

254,02

200,00

78,73

66,67

0165 - registracija, tehnini pregledi

300,00

300,00

257,48

300,00

116,51

100,00

1.500,00

1.400,00

1.365,43

1.400,00

102,53

100,00

6.800,00

5.884,35

4.000,00

67,98

58,82

0166 - zavarovanje vozila


0168 - stroki vozila VW Cady-donacija Porche

017 - sprotno in investicijsko vzrevanje

200,00

16.000,00

0171 - sprotno in investicijski vzrevanje prostorov

8.000,00

800,00

770,21

800,00

103,87

100,00

0172 - sprotno in investicijski vzdrevanje opreme

8.000,00

5.800,00

4.961,87

3.000,00

60,46

51,72

200,00

152,27

200,00

131,35

100,00

0173 - drobni inventar

018 - amortizacija

21.000,00

23.800,00

23.800,00

23.000,00

96,64

96,64

019 - drugi operativni odhodki

27.300,00

23.173,90

4.873,90

20.200,00

414,45

87,17

0190 - drugi opretivni odhodki


0191 - tisk letno poroilo
0192 - davek od dohodka pravnih oseb
0193 - prilonostne tiskovine (koledarji uporabnikom)

200,00

300,00

5.800,00

4.873,90

18.000,00
3.300,00

18.000,00
-

4.873,90

66,67

200,00
3.500,00

16.000,00

500,00

71,81

71,81
88,89

02 Stroki stokovne slube FIHO

241.000,00

238.890,02

204.839,09

243.300,00

118,78

101,85

021 - stroki za plae zaposlenih

145.000,00

134.000,00

111.996,65

155.000,00

138,40

115,67

0211 - bruto plae zaposlenih

125.000,00

117.000,00

96.465,70

134.000,00

138,91

114,53

0212 - davki in prispevki na plae zaposlenih

20.000,00

17.000,00

15.530,95

21.000,00

135,21

123,53

022 - drugi prejemki, nadomestila in drugi stroki povezani z

22.000,00

23.634,64

22.109,15

21.900,00

99,05

92,66

13.500,00

13.500,00

12.634,63

12.500,00

98,93

92,59

zaposlenimi
0221 - prevoz na delo in iz dela ter prehrana med delom
0222 - regres za letni dopust in jubilejne nagrade

3.500,00

3.134,64

3.134,64

3.300,00

105,28

105,28

0223 - dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.500,00

5.300,00

4.849,72

4.500,00

92,79

84,91

0224 - potni stroki in dnevnice zaposlenih

200,00

250,00

158,16

200,00

126,45

80,00

0225 - obdaritev zaposlenih in/ali njihovih otrok,...

300,00

1.400,00

105,11

96,55

0226 - parking zaposleni

1.450,00

1.332,00

0229 - drugi stroki povezani z zaposlenimi

023 - raunovodske, odvetnike in druge storitve

29.000,00

40.019,36

37.262,98

29.400,00

78,90

73,46

0231 - raunovodske storitve

15.000,00

18.500,00

17.489,03

17.000,00

97,20

91,89

0232 - pravne storitve na podlagi naroilnice

8.000,00

6.500,00

5.825,95

0233 - storitve tudentskega servisa

2.000,00

5.979,36

5.979,36

0234 - sodni stroki

4.000,00

840,00

500,00

8,36

8,36

840,00

1.000,00

119,05

119,05

4.000,00

3.285,00

6.700,00

203,96

167,50

4.200,00

3.843,64

4.200,00

109,27

100,00

39.406,02

32.368,09

35.700,00

110,29

90,60

0241 - druge strokovne storitve

1.050,00

1.050,00

1.200,00

114,29

114,29

0242 - drugi stroki povezani z zunanjimi in strokovnimi delavci

4.656,02

4.656,02

3.500,00

75,17

75,17

7.000,00

6.537,08

2.500,00

38,24

35,71

7.000,00

6.527,69

1.500,00

22,98

21,43

0235 - odvetnike storitve

0236 - pogodba GURU IT

024 - stroki zunanjih stokovnih sodelavcev

0243 - nadgradnja informacijskega sistema


0244 - prenova metodologije za ocenjevanje
0245 - prenova in vzdrevanje spletne aplikacije RAZPIS

44.500,00

12.000,00
8.000,00
24.500,00

0246 - redno meseno vzdrevanje IS

4.700,00

276,60

13.000,00

15.000,00

13.597,30

14.000,00

102,96

93,33

025 - izobraevanje

1.300,00

1.072,22

800,00

74,61

61,54

0250 - izobraevanje strokovne slube

1.300,00

1.072,22

800,00

74,61

61,54

026 - preventivni zdravniki pregledi

500,00

500,00

500,00

100,00

0260 - zdravniki pregledi zaposlenih

500,00

500,00

500,00

100,00

027 - drugi stroki povezani z delovanjem strokovne slube

30,00

0270 - drugi stroki povezani z delovanjem strokovne slube

30,00

30,00

03 Upravljanje in stroki povezani z organi FIHO, nadzori

239.500,00

272.169,29

213.095,81

200.000,00

93,85

73,48

031 - plaa, dnevnice in prevozni stroki poslovodnega organa

75.000,00

74.596,04

68.494,12

74.800,00

109,21

100,27

0311 - plaa poslovnega organa (II. bruto)

72.600,00

66.000,00

60.279,09

66.000,00

109,49

100,00

200,00

200,00

87,54

200,00

228,47

100,00

1.500,00

2.700,00

2.431,45

2.800,00

115,16

103,70

700,00

783,66

783,66

800,00

102,09

102,09

4.912,38

4.912,38

5.000,00

101,78

101,78

79.000,00

104.400,00

51.826,03

82.900,00

159,96

79,41

60.000,00

90.000,00

39.494,48

70.000,00

177,24

77,78

7.274,05

7.500,00

103,11

93,75

0312 - prevozni stroki in dnevnice


0313 - prevoz na delo, prehrana med delom organa
0314 - regres
0315 - drugi stroki povezani z opravljanjem funkcije poslovodnega

032 - sejnine in prevozni stroki lanov organov ter dnevnice in


prevozni stroki spremljevalcev lanov organov
0321 - sejnine lanov organov
0322 - prevozni stroki lanov organov

11.000,00

8.000,00

0323 - dnevnice in prevozni stroki spremljevalcev lanov organov

1.000,00

800,00

69,29

500,00

721,60

62,50

0324 - varovanje

1.000,00

700,00

480,24

400,00

83,29

57,14

0325 - drugi stroki, povezani z organi

3.000,00

4.900,00

4.507,97

4.500,00

99,82

91,84

3.000,00

033 - stroki za izvedbo nadzorov

31.500,00

51.028,65

51.028,65

34.000,00

66,63

66,63

0331 - nagrade nadzornikov

30.000,00

47.571,58

47.571,58

31.000,00

65,16

65,16

0332 - prevozni stroki in dnevnice nadzornikov

1.500,00

0333 - drugi stroki, povezani z nadzori

2.013,75

2.013,75

1.500,00

74,49

74,49

1.443,32

1.443,32

1.500,00

103,93

103,93

034 - Izobraevanje lanov sveta FIHO

6.000,00

5.065,10

5.065,10

3.900,00

77,00

77,00

0341 - Izobraevanje uporabnikov spletne aplikacije

3.000,00

4.285,10

4.285,10

3.000,00

70,01

70,01

0342 - izobraevanje lanov sveta FIHO

3.000,00

780,00

780,00

900,00

115,38

115,38

035 - Mediji

8.000,00

4.300,00

3.902,41

4.400,00

112,75

102,33

035 - Mediji

8.000,00

3.902,41

4.400,00

112,75

102,33

036 - Obeleitev 15. letnice FIHO

40.000,00

4.300,00

32.779,50

32.779,50

0361 - prireditev

20.467,90

20.467,90

0362 - publikacija

11.484,00

11.484,00

0363 - druge prilonostne tiskovine

0364 - drugi stroki

827,60

827,60

04 Nakup osnovnih sredstev

8.500,00

8.946,83

8.946,83

4.880,00

54,54

54,54

041 - Nabave osnovnih sredstev

6.000,00

5.392,95

5.392,95

1.000,00

18,54

18,54

044 - Leasing - obrok

2.000,00

3.129,49

3.129,49

3.400,00

108,64

108,64

424,39

424,39

480,00

113,10

113,10

617.027,81

500.139,24

533.830,00

106,74

86,52

044 - Leasing - obresti


045 - obnova in vzdrevanje osnovnih sredstev
05 Prevrednotovalni poslovni odhodki - odtujitev OS
050 - Prevrednotovalni poslovni odhodki - odtujitev OS
SKUPAJ 599.600,00

PREDLOG SKLEPA:
Svet fundacije je na 10. seji dne 19.12.2013 v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejel Finanni nart
porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2014 v viini 533.830 , pri emer se stroki do viine 495.000 pokrijejo iz 3% rezerviranih
sredstev za delovanje FIHO po FN FIHO za 2014 v skladu z 5. lenom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, preostanek v
viini 38.830 pa iz razpololjivih, vendar neizkorienih 2% oziroma 3% sredstev za delovanje FIHO po finannih nartih iz preteklih
obraunskih obdobij.

Pripravila:

Direktor FIHO

Breda Oman, poslovna sekretarka

tefan KUAR