Ð

.
AI H
.
OC QU
´
ÔC GIA H
`
A N
.
ÔI
TRU
,
`
O
,
NG Ð
.
AI H
.
OC KHOA H
.
OC T
.
U
,
NHIÊN
KHOA TO
´
AN - CO
,
- TIN H
.
OC
NGUY
˜
ÊN H
˜
U
,
U ÐIÊ
,
N
HU
,
´
O
,
NG D
˜
ÂN S
,
U
,
D
.
UNG VIETEX
B
,
an 4.0
Nh` a xuâ
´
t b
,
an ÐHQG H` a N
.
ôi - 2014
L` o
,
i gi ´ o
,
i thi
.
êu
Nhu câ
`
u so
.
an v˘ an b
,
an b
`
˘ ang L
A
T
E
X t˘ ang nhanh trong nh˜ u
,
ng n˘ am gâ
`
n ¯ dây.
Tôi l ` a ngu
,
` o
,
i c´ o may m
´
˘ an h
.
oc ¯ du
,
.
o
,
c tru
,
´ o
,
c m
.
ôt sô
´
k˜ı thu
.
ât so
.
an th
,
ao b
`
˘ ang L
A
T
E
X,
tôi muô
´
n phô
,
biê
´
n nh˜ u
,
ng công c
.
u so
.
an th
,
ao b
`
˘ ang L
A
T
E
X t´ o
,
i c´ ac b
.
an. Hi
.
ên nay
nh˜ u
,
ng công c
.
u tr
.
o
,
gi ´ up so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an c´ o công th´ u
,
c to´ an h
.
oc ¯ du
,
.
o
,
c ph´ at
triê
,
n râ
´
t nhanh v` a nhiê
`
u, ta câ
`
n n
´
˘ am ¯ du
,
.
o
,
c nh˜ u
,
ng kiê
´
n th´ u
,
c co
,
b
,
an th`ı c´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung d
˜
ê d` ang.
VieTeX l ` a m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an v˘ an b
,
an TeX v` a kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i MiKTeX, ch
,
ı
l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh tr
.
o
,
gi ´ up cho vi
.
êc so
.
an th
,
ao m˜ a nguô
`
n TeX tô
´
t ho
,
n. Trên thê
´
gi´ o
,
i c´ o nhiê
`
u chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an cho TeX. M
˜
ôi chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dê
`
u c´ o thê
´
m
.
anh
riêng. Nh` o
,
v` ao m
.
ôt sô
´
m˜ a nguô
`
n m
,
o
,
m` a tôi so
.
an ra chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay, kê
´
t h
.
o
,
p
v´ o
,
i kinh nghi
.
êm s
,
u
,
d
.
ung TeX lâu n˘ am c
,
ua tôi, nh
`
˘ am gi ´ up ngu
,
` o
,
i d` ung thu
.
ân
ti
.
ên khi s
,
u
,
d
.
ung TeX. Ð
.
˘ ac bi
.
êt l ` a c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh sau tôi c´ o s
,
u
,
d
.
ung
1. Thu
,
vi
.
ên Neil Hodgson’s Scintilla m˜ a nguô
`
n m
,
o
,
cho h
.
ê so
.
an th
,
ao (1998-
2011 by Neil Hodgson).
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh m˜ a nguô
`
n m
,
o
,
notepad2 c
,
ua Florian Balmer
Ðây l ` a phu
,
o
,
ng ´ an tôi th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich, so v´ o
,
i c´ ac b
,
an c
,
ua c´ ac t´ ac gi
,
a trên
¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c c
,
ai tiê
´
n râ
´
t nhiê
`
u v` a theo quan ¯ diê
,
m ngu
,
` o
,
i d` ung so
.
an TeX: ¯ do
,
n gi
,
an,
d
˜
ê th
.
u
,
c hi
.
ên, tr
.
o
,
gi ´ up tô
´
i ¯ da TeX v` a mi
˜
ên ph´ı.
VieTeX bao gô
`
m c´ ac công c
.
u so
.
an th
,
ao b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt:
1. Tâ
´
t c
,
a c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang v` a ph´ım t
´
˘ at c
,
ua c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao trên
Windows ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c kê
´
th` u
,
a.
2. Th
.
u
,
c hi
.
ên ho` an thi
.
ên c´ ac t` u
,
trong khi ¯ dang g˜ o v` ao t` u
,
Window v` a t` u
,
danh
s´ ach bên ngo` ai.
3. L` am c´ ac thu
,
m
.
uc khô
´
i theo môi tru
,
` o
,
ng.
4. Kiê
,
m tra Ch´ınh t
,
a tiê
´
ng Anh v` a tiê
´
ng Vi
.
êt.
5. L` am Macro c´ ach g˜ o t
´
˘ at v` a viê
´
t c´ ac Script.
6. T
.
u
,
¯ d
.
˘ at mâ
`
u ch˜ u
,
cho c´ ac l
.
ênh c
,
ua TeX v` a c´ ac k´ y hi
.
êu ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt
7. T
.
u
,
¯ d
.
˘ at c´ ac l
.
ênh biên d
.
ich trên d` ong l
.
ênh.
8. T
.
u
,
¯ d
.
˘ at c´ ac ph´ım t
´
˘ at cho c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang chu
,
o
,
ng tr`ınh.
9. Ðô
´
i chiê
´
u c´ ac ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i x´ u
,
ng.
10. Ch
.
on khô
´
i theo h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât
11. Ch
.
on chê
´
¯ d
.
ô ng
´
˘ at d` ong trên m` an h`ınh.
12. T
.
u
,
¯ d
.
ông th
.
ut ¯ dâ
`
u d` ong
13. д anh dâ
´
u v˘ an b
,
an ¯ dê
,
t`ım l
.
ai.
L` o
,
i gi ´ o
,
i thi
.
êu 5
14. Râ
´
t nhiê
`
u m
˜
âu c´ o s
˜
˘ an nhu
,
lu
.
ân ´ an, l ` am s´ ach, so
.
an ¯ dê
`
thi,....
15. Chê
´
¯ d
.
ô menu tu
,
o
,
ng t´ ac m
.
oi v
.
i tr´ı khi nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt.
16. Râ
´
t nhiê
`
u thanh công c
.
u k´ y hi
.
êu n
`
˘ am ngang ho
.
˘ ac th
,
˘ ang ¯ d´ ung.
17. Dây treo hâ
`
u hê
´
t c´ ac k´ y hi
.
êu to´ an h
.
oc ¯ dê
,

´
y v` ao, khi lâ
´
y v` ao ¯ du
,
.
o
,
c nh´ o
,
trong
l
.
ênh menu tu
,
o
,
ng t´ ac c´ ac l
.
ênh farvorite (L
.
ênh hay d` ung).
Nh
˜
u
,
ng công c
.
u ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt d` ung cho TeX
1. Tra c ´ u
,
u nh˜ u
,
ng l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng c
,
ua LaTeX.
2. Ho` an thi
.
ên l
.
ênh LaTeX t
.
u
,
¯ d
.
ông khi g˜ o.
3. Th
.
u
,
c hi
.
ên "File project" cho t` ai li
.
êu nhiê
`
u t
.
êp.
4. Kiê
,
m tra nh˜ an ¯ dô
´
i chiê
´
u trong v˘ an b
,
an (li
.
êt kê danh s´ ach nh˜ an).
5. Kiê
,
m tra ¯ da nh˜ an c
,
ua v˘ an b
,
an (hi
.
ên lên danh s´ ach nh˜ an)
6. T`ım ngu
,
.
o
,
c l
.
ai t
.
êp nguô
`
n t` u
,
Yap.exe ho
.
˘ ac SumatraPDF.
7. Ch
.
on mâ
`
u cho ch˜ u
,
, nê
`
n ch˜ u
,
, h` ang v` a c
.
ôt trong b
,
ang b
`
˘ ang tr
.
u
,
c quan.
8. Thu
,
m
.
uc c´ ac k´ y hi
.
êu ¯ dê
,
so
.
an l
.
ênh LaTeX tr
.
u
,
c quan.
9. Chuyê
,
n ¯ dô
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang sang PS v` a PDF d
˜
ê d` ang.
10. G
.
oi t ` uy ch
.
on c
,
ua MiKTeX ¯ dê
,
thêm câ
´
u h`ınh ho
.
˘ ac g´ oi l
.
ênh d
˜
ê d` ang.
11. T
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ ong c´ ac ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i x´ u
,
ng.
12. L` am viê
´
t t
´
˘ at theo khô
´
i ho
.
˘ ac d` ong v` a lâ
´
y v` ao d
˜
ê d` ang.
13. Tô mâ
`
u v` a so
.
an th
,
ao, biên d
.
ich kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i Bibtex.
14. Th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich v` a kê
´
t h
.
o
,
p liên ho` an ¯ dê
,
¯ dê
´
n ¯ dâ
`
u ra cuô
´
i c ` ung.
15. Kê
´
t h
.
o
,
p l ` am danh m
.
uc t` u
,
kh´ oa, t` u
,
¯ diê
,
n thu
.
ât ng˜ u
,
,...
16. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on, theo ¯ d´ anh dâ
´
u v` a ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con tr
,
o.
17. Biên d
.
ich trong c
,
u
,
a sô
,
c
,
ua VieTeX v` a bên ngo` ai ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c.
18. Công c
.
u l
.
âp môi tru
,
` o
,
ng ¯ dô
`
th
.
i v` a b
,
ang theo giao di
.
ên, theo ch´ u
,
c n˘ ang,...
19. Tô
,
h
.
o
,
p ¯ d
.
inh d
.
ang d˜ u
,
li
.
êu v´ o
,
i giao di
.
ên d
˜
ê th
.
u
,
c hi
.
ên nhu
,
psbook, psnup,
psmerge, psresize,...
20. C´ o c´ ac Menu lu
,
u c´ ac thao t´ ac v` u
,
a th
.
u
,
c hi
.
ên nhu
,
C´ ac t
.
êp m´ o
,
i m
,
o
,
, c´ ac t
.
êp
ch´ınh c
,
ua d
.
u
,
´ an, c´ ac d
.
u
,
´ an,....
21. S
.
u
,
qua l
.
ai v
.
i tr´ı t
.
âp nguô
`
n TeX v` a DVI theo yap.exe th
.
u
,
c hi
.
ên ch´ınh x´ ac.
22. S
.
u
,
qua l
.
ai v
.
i tr´ı t
.
âp nguô
`
n TeX v` a PDF theo SumatraPDF.exe th
.
u
,
c hi
.
ên
ch´ınh x´ ac.
Tôi biên so
.
an cuô
´
n s´ ach n` ay l ` a tiê
´
p t
.
uc hai cuô
´
n s´ ach tru
,
´ o
,
c ¯ dây nh
`
˘ am phô
,
biê
´
n L
A
T
E
X cho c´ ac b
.
an sinh viên, h
.
oc sinh v` a c´ ac th` ay cô gi ´ ao d
.
ay to´ an. Cuô
´
n
s´ ach không l
.
˘ ap l
.
ai nh˜ u
,
ng g`ı hai cuô
´
n tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a c´ o, tôi ch
,
ı ¯ du
,
a ra nh˜ u
,
ng công c
.
u
ho
.
˘ ac l
.
ênh, g´ oi l
.
ênh quan tr
.
ong m` a tru
,
´ o
,
c ¯ dây chu
,
a c´ o. Tôi ¯ du
,
a ra c´ ac m
˜
âu v˘ an
b
,
an vê
`
viê
´
t m
.
ôt lu
.
ân ´ an tô
´
t nghi
.
êp cho sinh viên, h
.
oc viên cao h
.
oc. M
˜
âu l ` am
m
.
ôt cuô
´
n s´ ach d` anh cho c´ ac th` ay so
.
an gi ´ ao ´ an c ˜ ung nhu
,
chuâ
,
n b
.
i cho xuâ
´
t b
,
an
6 Th
.
u
,
c h` anh L
A
T
E
X
v´ o
,
i châ
´
t lu
,
.
o
,
ng cao.
Tôi c ˜ ung ¯ du
,
a ra nh˜ u
,
ng g´ oi l
.
ênh l ` am c´ ac trang tr`ınh chiê
´
u cho c´ ac buô
,
i b
,
ao v
.
ê
ho
.
˘ ac thuyê
´
t tr`ınh h
.
ôi ngh
.
i. Ðô
`
ng th` o
,
i c´ o tr`ınh b` ay m
.
ôt sô
´
chi tiê
´
t quan trong
trong v˘ an b
,
an nhu
,
v˜ e h`ınh, mâ
`
u c´ ac v˘ an b
,
an, ...
Cuô
´
n s´ ach n` ay câ
`
n cho tâ
´
t c
,
a nh˜ u
,
ng ngu
,
` o
,
i ¯ d˜ a d` ung T
E
X v` a nh˜ u
,
ng ngu
,
` o
,
i b
´
˘ at
¯ dâ
`
u h
.
oc T
E
X v´ o
,
i c´ ac m
˜
âu m˜ a c´ o s
˜
˘ an ¯ dê
,
th
.
u
,
c h` anh ngay.

´
t c
,
a nh˜ u
,
ng g´ oi công c
.
u v` a phâ
`
n mê
`
m c´ o n´ oi t´ o
,
i trong s´ ach n` ay ¯ du
,
.
o
,
c t´ ac gi
,
a
chuâ
,
n b
.
i th` anh m
.
ôt ¯ d˜ıa CD c` ai ¯ d
.
˘ at, n
.
ôi dung ch´ınh l ` a phâ
`
n c` ai ¯ d
.
˘ at VieTeX cho
cuô
´
n s´ ach n` ay. Ngo` ai ra trong ¯ d˜ıa CD theo cuô
´
n s´ ach n` ay c` on ch´ u
,
a râ
´
t nhiê
`
u
v´ı d
.
u m
˜
âu m` a không c´ o kh
,
a n˘ ang mô t
,
a hê
´
t
,
o
,
¯ dây. B
.
an ¯ d
.
oc c´ o thê
,
liên h
.
ê v´ o
,
i
t´ ac gi
,
a ¯ dê
,
c´ o s
,
an phâ
,
m CD n` ay.
M
.
oi liên l
.
ac v` a tr
.
o
,
gi ´ up v´ o
,
i t´ ac gi
,
a: Nguy
˜
ên H˜ u
,
u Ðiê
,
n
Khoa To´ an-Co
,
-Tin h
.
oc, Ð
.
ai h
.
oc Khoa h
.
oc T
.
u
,
nhiên, ÐHQGHN
Ði
.
ên tho
.
ai: CQ: 04-5572869, NR: 04-6418848, DÐ: 0989 06 1951
Thu
,
¯ di
.
ên t
,
u
,
: huudien@vnu.edu.vn;
Web: http://nhdien.wordpress.com
L
`
o
,
i c
,
am o
,
n
Nhân ¯ dây t´ ac gi
,
a c
,
am o
,
n c´ ac b
.
an ¯ d˜ a s
,
u
,
d
.
ung VieTeX trong so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an
tiê
´
ng Vi
.
êt v` a cho nh˜ u
,
ng l` o
,
i khuyên bô
,
´ıch, câ
`
n thiê
´
t ¯ dê
,
tôi ho` an thi
.
ên phâ
`
n

`
m c
,
ua m`ınh. T´ ac gi
,
a nh
.
ân ¯ du
,
.
o
,
c nhiê
`
u ´ y kiê
´
n ¯ d´ ong g´ op c´ o gi ´ a tr
.
i c
,
ua Ban
biên t
.
âp v` a nh˜ u
,
ng ¯ diê
`
u ki
.
ên thu
.
ân l
.
o
,
i cho vi
.
êc xuâ
´
t b
,
an cuô
´
n s´ ach n` ay c
,
ua
Nh` a xuâ
´
t b
,
an ¯ d
.
ai h
.
oc Quô
´
c gia H` a N
.
ôi.
H` a N
.
ôi, ng` ay 15 th´ ang 7 n˘ am 2011
T´ ac gi
,
a
Nh˜ u
,
ng thay
¯

,
i VieTeX 4.0
1. S
,
u
,
a ¯ dê
,
biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c c´ ac t
.
êp *.dtx, *.ins th
,
˘ ang ra t
.
êp PDF phiên b
,
an tru
,
´ o
,
c
chu
,
a l ` am ¯ du
,
.
o
,
c.
2. L` am n´ ut t`ım kiê
´
m t` u
,
t
.
êp TeX sang t
.
êp PDF c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh sumatraPDF,
c´ o thê
,
¯ d
.
˘ at l
.
ai chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay cho Acrobat readme.
3. L` am l
.
ai m
.
ôt sô
´
h`ınh trên n´ ut thanh công c
.
u r˜ o ho
,
n nhu
,
n´ ut tho´ at.
4. Trên d` ong tiêu ¯ dê
`
c´ o VieTeX 4.0 ¯ dê
,
biê
´
t ¯ du
,
.
o
,
c phiên b
,
an.
5. И a ¯ d
.
˘ at l
.
ai m
.
˘ ac ¯ d
.
inh cho nhâ
´
n ¯ d´ up trong sumatraPDF ¯ dê
,
m
,
o
,
¯ dê
´
n d` ong trong
VieTeX.
6. Ðu
,
a n´ ut ¯ dê
,
xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh t` u
,
MiKTeX
,
o
,
thanh th´ u
,
3 (v`ı râ
´
t hay
d` ung).
7. Ðu
,
a n´ ut thêm v` ao ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i d` ong m
.
ôt ¯ d
.
ai lu
,
.
o
,
ng
,
o
,
thanh công c
.
u th´ u
,
3
(râ
´
t hay d` ung).
8. Ðu
,
a n´ ut ¯ d
.
˘ at t
.
êp biên d
.
ich t
.
êp ch´ınh (main) v` a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at (Open
file)
,
o
,
thanh công c
.
u th´ u
,
3 (râ
´
t hay d` ung).
9. Ðu
,
a ch´ u
,
c n˘ ang new command, vertical spaces, Horizotal spaces, li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
bên tr´ ai v` a d
˜
ê d` ang thêm v` ao c´ ac t
.
êp ¯ d´ o.
10. И a c
,
ai tiê
´
n c´ ach th´ u
,
c s
,
u
,
d
.
ung c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich: Ð
.
˘ at chu
,
o
,
ng tr`ınh tru
,
´ o
,
c

`
i d` ung m
.
ôt n´ ut duy nhâ
´
t ¯ dê
,
ch
.
ay. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
¯ d
.
˘ at chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t` ai li
.
êu
v` a d` ung 1 n´ ut duy nhâ
´
t ¯ dê
,
xem. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh chuyê
,
n ¯ dô
,
i c´ ac t
.
êp c ˜ ung
tu
,
o
,
ng t
.
u
,
.
11. Ðê
,
tr´ anh khi c` ai ¯ d
.
˘ at không hi
.
ên ra không c´ o d
.
u
,
´ an, lâ
`
n n` ay nê
´
u c´ ac t
.
âp

´
u h`ınh x´ oa ¯ di ho
.
˘ ac c´ ac t
.
êp câ
´
u h`ınh h
,
ong th`ı m
.
˘ ac ¯ d
.
inh lâ
´
y t
.
êp d
.
u
,
a ´ an
vietex.vtp v` a tudien.vtp treo v` ao ¯ d´ o.
12. L` am l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang
,
o
,
t
.
êp viê
´
t t
´
˘ at ra s
,
u
,
a. Ch
,
ı câ
`
n 1 n´ ut tâ
´
t c
,
a c´ ac t
.
êp viê
´
t t
´
˘ at
¯ du
,
.
o
,
c m
,
o
,
v` a d
.
u
,
a v` ao ¯ d´ o ¯ dê
,
ta s
,
u
,
l
.
ai cho ch´ınh x´ ac.
13. Ðê
,
l ` am viê
´
t t
´
˘ at c ˜ ung thay ¯ dô
,
i ch
,
ı câ
`
n 1 n´ ut. Nê
´
u b
.
an câ
`
n l ` am g˜ o t
´
˘ at th`ı ch
,
ı

`
n 1 n´ ut v´ o
,
i ch
.
on v˘ an b
,
an c
.
u thê
,
nhu
,

´
u 1 d` ong th`ı l ` am viê
´
t t
´
˘ at theo d` ong
v` a nê
´
u ch
˜
ô v˘ an b
,
an ch
.
on l´ o
,
n ho
,
n s˜ e t
.
u
,
¯ d
.
ông l ` am theo khô
´
i, c` on s
,
u
,
d
.
ung nhu
,
nhau.
14. l ` am ch
,
ı m
.
ôt n´ ut m
,
o
,
r
.
ông c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an v` a c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i, khi nhâ
´
n l
.
ai th`ı l
.
ai
l ` am ngu
,
.
o
,
c l
.
ai,...
15. Thanh ¯ d´ u
,
ng c´ o l ` am l
.
ai cho c´ ac n´ ut câ
`
n ngay
,
o
,
¯ d´ o.
16. Ch´ u
,
c n˘ ang Set Open File nê
´
u c´ o check l ` a ¯ dang ¯ d
.
˘ at, nê
´
u không c´ o check
l ` a ¯ dang c´ o Main File. Ð
.
˘ at ¯ di ¯ d
.
˘ at l
.
ai cho t
.
êp hi
.
ên th` o
,
i ¯ dang m
,
o
,
c ˜ ung d` ung
ch´ınh ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d´ o 1 lâ
`
n n˜ u
,
a.
8 Nh˜ u
,
ng thay ¯ dô
,
i m´ o
,
i trong VieTeX 4.0L
A
T
E
X
17. Thêm v` ao ¯ dâ
`
u c´ ac d` ong v` a ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i m
.
ôt khô
´
i t´ıch h
.
o
,
p l ` a 1. Khi ch
.
on cho
khô
´
i n´ o m´ o
,
i thêm v` ao khô
´
i. Không th`ı m
.
˘ ac ¯ d
.
inh thêm v` ao m
˜
ôi d` ong. C´ ac
ch´ u
,
c n˘ ang l
.
˘ ap l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang n` ay không thay ¯ dô
,
i.
18. S
,
u
,
a l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang ch
.
ay makeindex.exe v` a ch´ u
,
c n˘ ang n` ay v´ o
,
i giao di
.
ên wiz-
ard makeindex.
19. Ðu
,
a v` ao ch´ u
,
c n˘ ang Context.exe d
.
ich v˘ an b
,
an TeX.
20. Ðu
,
a v` ao ch´ u
,
c n˘ ang MetaFont.exe d
.
ich m˜ a nguô
`
n mf.
21. Thêm 5 n´ ut cho k´ y t
.
u
,
thông d
.
ung:
∂f
∂x

2
f
∂x∂y
∆y
∆x

ABC,

ABC
22. S
,
u
,
l
.
ai tô m` au ch´ınh x´ ac ho
,
n trong c´ ac l
.
ênh \section, \subsection,...
23. S
,
u
,
a l
.
ai t`ım kiê
´
m Môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang tabular, môi tru
,
` o
,
ng h`ınh figure ch´ınh
x´ ac ho
,
n.
24. Ch˜ u
,
a l
.
ai th
,
u t
.
uc t´ınh cô
´
bytes v` a Kb,... c
,
ua c´ ac t
.
êp trên thanh công c
.
u
status,....
25. Hi
.
ên tr
.
ang th´ ai Compiler, Open/Main file, Viewer trên thanh tr
.
ang th´ ai
,
o
,
du
,
´ o
,
i.
N
.
ÔI DUNG
L
`
o
,
i gi
´
o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nh
˜
u
,
ng thay ¯ dô
,
i m
´
o
,
i trong VieTeX 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chu
,
o
,
ng 1. C` ai ¯ d
.
˘ at VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh câ
`
n cho VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. C´ ac bu
,
´ o
,
c c` ai ¯ d
.
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Câ
´
u h`ınh VieTeX v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Ch
.
ay c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.1. C` ai thu
,
vi
.
ên g´ oi l
.
ênh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.2. Ð
.
inh ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân ¯ dê
´
n thu
,
vi
.
ên c
,
ua MikTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.3. Ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Ð
.
ia ch
,
ı c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh trong phâ
`
n n` ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chu
,
o
,
ng 2. Giao di
.
ên ch´ ınh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1. Giao di
.
ên ch´ınh c
,
ua VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Thanh tiêu ¯ dê
`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3. Thanh tr
.
ang th´ ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Thanh công c
.
u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5. C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5.1. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu v` a công c
.
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5.2. Thu
,
m
.
uc m
˜
âu LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.3. Menu tu
,
o
,
ng t´ ac trong c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5.4. Ch´ u
,
a danh s´ ach l
.
ênh v` a g
.
o
,
i ´ y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.6. C
,
u
,
a sô
,
¯ dâ
`
u ra v` a hi
.
ên t
.
âp log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7. C
,
u
,
a sô
,
ch´ınh no
,
i so
.
an th
,
ao t
.
êp TeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.7.1. Menu nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt không v˘ an b
,
an ch
.
on . . . . . . . . . . . . . 18
2.7.2. Menu trên ¯ dâ
`
u m
˜
ôi tên t
.
êp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.7.3. Menu nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt c´ o v˘ an b
,
an ch
.
on . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1. Qu´ a tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an L
A
T
E
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 N
.
ÔI DUNG
3.2. T
.
ao ra t
.
êp L
A
T
E
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3. M
,
o
,
v` a ¯ d´ ong t
.
êp L
A
T
E
X ¯ d˜ a c´ o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4. T
.
ao cây d
.
u
,
´ an (Project) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5. T
.
ao m
.
ôt d
.
u
,
´ an TeX (Folder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.6.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu chung c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich TeX . . . . . . . . . . . . . . 25
3.6.2. Biên d
.
ich theo t
.
êp ch´ınh v` a t
.
êp ch´ınh m
,
o
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.6.3. Biên d
.
ich c´ o l
˜
ôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.7.1. C´ ac phu
,
o
,
ng ´ an d
.
ich phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chu
,
o
,
ng 4. So
.
an th
,
ao v` a biên t
.
âp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1. Phâ
`
n mê
`
m g˜ o b` an ph´ım Unikey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2. C
´
˘ at d´ an v` a sao ch´ ep v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3. Ð
.
inh d
.
ang v` a thêm b´ o
,
t v` ao d` ong v` a khô
´
i v˘ an b
,
an . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chu
,
o
,
ng 5. Ch
´
u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.1. T
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ ong c´ ac m´ oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2. Macro biên t
.
âp v` a g˜ o nhanh c` ai s
˜
˘ an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3. G˜ o t
´
˘ at c
.
um t` u
,
v` a khô
´
i l
.
ênh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3.1. G˜ o t
´
˘ at c´ o câ
´
u tr ´ uc m
.
ôt d` ong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3.2. G˜ o t
´
˘ at c´ o câ
´
u tr ´ uc m
.
ôt t
.
êp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3.3. N
.
ap c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.3.4. Th
.
u
,
c hi
.
ên g˜ o t
´
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4.1. C´ ac phu
,
o
,
ng ph´ ap ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4.2. Câ
´
u h`ınh s
,
u
,
d
.
ung ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.4.3. S
,
u
,
d
.
ung ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.4.4. M
.
ôt sô
´
ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Chu
,
o
,
ng 6. T` ım kiê
´
m v` a thay thê
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.1. Ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m ch´ınh trong VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
N
.
ÔI DUNG 11
6.2. H
.
ôp t`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
trên t
.
êp hi
.
ên h` anh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.3. T`ım theo m
.
ôt d
.
u
,
´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.4. C´ ac d
.
ang t`ım kiê
´
m kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.5. T`ım kiê
´
m trong t
.
êp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.6. T`ım kiê
´
m nhanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.7. T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.7.1. Biên d
.
ich sang DVI v` a xem qua l
.
ai gi˜ u
,
a VieTeX v` a Yap.exe . . . 61
6.7.2. Biên d
.
ich sang PDF xem gi˜ u
,
a VieTeX v` a Sumatra . . . . . . . . . . . . 63
6.8. Nh˜ u
,
ng t`ım kiê
´
m ng
´
˘ an kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.9. T`ım kiê
´
m trên Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.1. Nh
.
âp khô
´
i l
.
ênh c
,
ua LaTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.1.1. Lâ
´
y c´ ac môi tru
,
` o
,
ng v˘ an b
,
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.1.2. Môi tru
,
` o
,
ng to´ an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.1.3. Môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang v` a ma tr
.
ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.2. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.2.1. Nh
.
âp môi tru
,
` o
,
ng v` a l
.
ênh LaTeX ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông . . . . . . . . . 69
7.2.2. Th
.
u
,
c hi
.
ên su
,
u t
.
âp l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.2.3. M
.
uc ¯ d´ıch d` ung su
,
u t
.
âp l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.3. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao Macro Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.3.1. Câ
´
u tr ´ uc macro Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.3.2. C´ ac l
.
ênh di chuyê
,
n con tr
,
o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.3.3. C´ ac l
.
ênh c
´
˘ at d´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.3.4. Th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich m
.
ôt Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.4.1. G´ an sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an trong LaTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.4.2. Quy t
´
˘ ac ¯ d´ anh sô
´
chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7.4.3. G´ an sô
´
công th´ u
,
c to´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.4.4. VieTeX tr
.
o
,
gi ´ up kiê
,
m so´ at nh˜ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
12 N
.
ÔI DUNG
7.4.5. Kê
´
t lu
.
ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.5. Li
.
êt kê danh s´ ach l
.
ênh câ
´
u tr ´ uc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.6. K
.
ep gâ
´
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.6.1. Kh´ ai ni
.
êm vê
`
k
.
ep gâ
´
p (Folding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.6.2. C´ ac lo
.
ai k
.
ep gâ
´
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.6.3. C´ ach s
,
u
,
d
.
ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.6.4. C´ ac ph´ım t
´
˘ at v` a c` ai ¯ d
.
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.6.5. K
.
ep gâ
´
p ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.6.6. Kê
´
t lu
.
ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Chu
,
o
,
ng 8. Tô m` au v` a ¯ d´ anh dâ
´
u v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.1. Tô mâ
`
u cho v˘ an b
,
an so
.
an th
,
ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.2. Tô m` au ¯ d´ anh dâ
´
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.2.1. Tô m` au c´ ac t` u
,
t`ım kiê
´
m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.2.2. Tô m` au theo l
.
u
,
a ch
.
on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.2.3. Tô m` au khi g˜ o k´ y t
.
u
,
m´ o
,
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.3. д anh dâ
´
u v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.4. Lâ
´
y c´ ac l
.
ênh tô m` au cho LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Chu
,
o
,
ng 9. H` ınh v` a b
,
ang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.1. Ðu
,
a h`ınh v` ao v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.1.1. Nh
.
âp h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.1.2. Nh
.
âp h`ınh b
`
˘ ang giao di
.
ên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
9.2. Nh
.
âp b
,
ang v` ao v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.2.1. B
,
ang v´ o
,
i h` ang v` a c
.
ôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.2.2. Lâ
´
y b
,
ang b
`
˘ ang giao di
.
ên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9.3. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Chu
,
o
,
ng 10. Công c
.
u ¯ d
.
inh dang ¯ dâ
`
u ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10.1. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d
.
inh d
.
ang ¯ dâ
`
u ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10.1.1. Ð
.
inh d
.
ang k´ıch thu
,
´ o
,
c trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10.1.2. Chuyê
,
n trang in hai m
.
˘ at ¯ dê
,
¯ d´ ong s´ ach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
N
.
ÔI DUNG 13
10.1.3. Ch
.
on m
.
ôt sô
´
trang lâ
´
y ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10.1.4. Chu
,
o
,
ng tr`ınh g´ ep trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10.1.5. Ð
.
inh d
.
ang t´ om t
´
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
10.2. G´ ep nô
´
i chu
,
o
,
ng tr`ınh cho s
,
an phâ
,
m tô
´
t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Chu
,
o
,
ng 11. Kiê
,
m tra ch´ ınh t
,
a v` a danh s´ ach l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.1. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.1.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.1.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t` ai li
.
êu tham kh
,
ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.1.3. C` ai ¯ d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11.1.4. S
,
u
,
d
.
ung kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh v` a macro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.2.1. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.2.2. T` u
,
¯ diê
,
n phông v` a g´ oi l
.
ênh tiê
´
ng Vi
.
êt d` ung Unicode. . . . . . . . . 116
11.2.3. Phông tiê
´
ng Nga v` a c´ ac g˜ o trên b` an ph´ım Latin . . . . . . . . . . . . 116
11.2.4. C´ ac lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v
´
o
,
i t ` ai li
.
êu tham kh
,
ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t` ai li
.
êu tham kh
,
ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
12.3.1. Lo
.
ai d˜ u
,
li
.
êu v` a tru
,
` o
,
ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
12.3.2. Chi tiê
´
t m
.
ôt sô
´
lo
.
ai t` ai li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
12.4. S
,
u
,
d
.
ung bibtex biên d
.
ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
12.4.1. Lâ
´
y t` ai li
.
êu v` ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
12.4.2. T
.
êp ch´ınh g
.
oi c´ ac thu
,
vi
.
ên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
12.4.3. C´ ac bu
,
´ o
,
c biên d
.
ich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
12.4.4. C´ ac l
˜
ôi biên d
.
ich c´ o thê
,
x
,
ay ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
12.5. VieTeX qu
,
an l ´ y t
.
êp Bib v` a biên d
.
ich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
12.5.1. So
.
an th
,
ao t
.
êp bib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
12.5.2. T`ım kiê
´
m v` a xem t` ai li
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
12.5.3. Lâ
´
y t` u
,
kh´ oa v` ao t` ai li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
14 N
.
ÔI DUNG
12.6. Kê
´
t lu
.
ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´
o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.1. S´ ach vê
`
TeX v´ o
,
i m˜ a nguô
`
n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.1.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.1.2. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân biên d
.
ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.2. C` ai ¯ d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.2.1. G´ oi l
.
ênh l ` a g`ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.2.2. Ð
.
˘ ac ¯ diê
,
m c
,
ua g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.2.3. C` ai ¯ d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
13.2.4. Nh˜ u
,
ng g´ oi l
.
ênh lâ
´
y t` u
,
trên internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13.2.5. Kê
´
t lu
.
ân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.3. G´ oi l
.
ênh titledot.sty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.3.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.3.2. T
.
ao l
.
âp g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.3.3. S
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13.3.4. Thay Chu
,
o
,
ng b
`
˘ ang c´ ac tiêu ¯ dê
`
kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
13.4. C´ ac lu
.
ân ´ an m
˜
âu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Chu
,
o
,
ng 14. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu to´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14.2. C´ ac k´ y hi
.
êu m˜ ui tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14.3. C´ ac l
.
ênh vê
`
to´ an t
,
u
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
14.4. Ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
14.5. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
14.6. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê g´ oi l
.
ênh AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
14.7. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Chu
,
o
,
ng 15. M
.
ôt sô
´
ch
´
u
,
c n˘ ang ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt c
,
ua VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.1. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
¯ d
.
˘ ac bi
.
êt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.1.1. K´ y t
.
u
,
không ng
´
˘ at d` ong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.1.2. K´ y t
.
u
,
d` ong ch´ u th´ıch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
N
.
ÔI DUNG 15
15.2. Chuyê
,
n ¯ dô
,
i k´ y t
.
u
,
cuô
´
i d` ong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.3. Tô m` au ch˜ u
,
hoa khi so
.
an th
,
ao trong VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.4. V˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
15.4.1. M
.
uc ¯ d´ıch ch
.
on v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
15.4.2. C´ ach ch
.
on v˘ an b
,
an co
,
b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
15.4.3. д anh dâ
´
u rô
`
i ch
.
on v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
15.4.4. Ch
.
on v˘ an b
,
an khô
´
i ch˜ u
,
nh
.
ât . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Chu
,
o
,
ng 16. Hu
,
´
o
,
ng d
˜
ân tr
.
o
,
gi ´ up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.1. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.2. S
,
u
,
d
.
ung b
,
ang li
.
êt kê l
.
ênh v` a ph´ım t
´
˘ at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.3. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân LaTeX, MiKTeX v` a g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.3.1. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh ¯ d˜ a n
.
ap c
,
ua MiKTeX . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.3.2. V´ı d
.
u t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c´ o nhiê
`
u t
.
êp vntex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
16.3.3. M
,
o
,
t
.
êp tr
.
o
,
gi ´ up kh´ ac c
,
ua MiKTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
16.4. Tra c ´ u
,
u t` u
,
¯ diê
,
n to´ an h
.
oc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
16.4.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
16.4.2. Lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
16.4.3. Ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
16.4.4. Tra c ´ u
,
u t` u
,
¯ diê
,
n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t
`
u
,
kh´ oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
17.1. L` am ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh makeidx.sty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
17.1.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
17.1.2. G´ oi l
.
ênh makeidx.sty v` a l
.
ênh so
.
an th
,
ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
17.1.3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh makeindex.exe trong VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
17.1.4. Ð
.
inh d
.
ang in ra trang ch
,
ı sô
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
17.1.5. M
,
o
,
r
.
ông kh
,
a n˘ ang l ` am b
,
˘ ang ch
,
ı sô
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
17.2. multind.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
17.2.1. G´ oi l
.
ênh g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
17.2.2. V´ı d
.
u s
,
u
,
d
.
ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
16 N
.
ÔI DUNG
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
17.3.1. G´ oi l
.
ênh g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
17.3.2. T
.
êp v´ı d
.
u v` a biên d
.
ich n´ o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
17.3.3. Biên d
.
ich trong VieTeX 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Chu
,
o
,
ng 18. Hu
,
´
o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung WinTpic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
18.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu WinTpic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
18.2. Câ
´
u h`ınh chu
,
o
,
ng tr`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
18.2.1. Ð
.
˘ at l
.
ai ¯ dô
´
i sô
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
18.2.2. S
,
u
,
a ¯ dô
,
i t
.
êp kh
,
o
,
i ¯ d
.
ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
18.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh v` a chuyê
,
n ¯ dô
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang c
,
ua n´ o . . . . . . . . . . . . . . 188
18.3.1. Xem h`ınh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
18.3.2. Chuyê
,
n ¯ dô
,
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
18.4. V˜ e h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
18.4.1. V˜ e h`ınh theo c´ ac n´ ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
18.4.2. V˜ e h`ınh theo tu
,
o
,
ng t´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
18.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t
.
êp TeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
18.6. Nh˜ u
,
ng ch´ u ´ y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Chu
,
o
,
ng 19. Hu
,
´
o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
19.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu TpX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
19.2. Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
19.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh tru
,
´ o
,
c trong trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
19.4. Xem nguyên k´ıch th´ u
,
c h`ınh ¯ d˜ a v˜ e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
19.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t` ai li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
19.6. Thao t´ ac v˜ e h`ınh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
19.6.1. Thao t´ ac chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
19.6.2. Thao t´ ac riêng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Chu
,
o
,
ng 20. SumatraPDF s
,
u
,
d
.
ung v
´
o
,
i VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
20.1. Gi´ o
,
i thi
.
êu SumatraPDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
N
.
ÔI DUNG 1
20.2. C´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at trong sumatraPDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
20.2.1. Chuyê
,
n ¯ d
.
ông trang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
20.2.2. Tr
.
ang th´ ai xem v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
20.2.3. Thao t´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
20.3. Ð
.
˘ at SumatraPDF trong VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
20.4. Biên d
.
ich TeX ra PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
20.5. Kê
´
t lu
.
ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Nh
˜
u
,
ng thay ¯ dô
,
i m
´
o
,
i trong VieTeX 3.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
21.1. Ch´ u
,
c n˘ ang File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
21.2. Ch´ u
,
c n˘ ang Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
21.3. Ch´ u
,
c n˘ ang Block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
21.4. Ch´ u
,
c n˘ ang Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
21.5. Ch´ u
,
c n˘ ang Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
21.6. Ch´ u
,
c n˘ ang Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
21.7. Ch´ u
,
c n˘ ang Macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
21.8. Ch´ u
,
c n˘ ang Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
21.9. Ch´ u
,
c n˘ ang Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
21.10. Ch´ u
,
c n˘ ang Execute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
21.12. Ch´ u
,
c n˘ ang Graphics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
21.13. Ch´ u
,
c n˘ ang Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
21.14. Ch´ u
,
c n˘ ang Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
21.15. Ch´ u
,
c n˘ ang Window. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
21.16. Ch´ u
,
c n˘ ang Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
CHU
,
O
,
NG 1
C
`
AI Ð
.
˘
AT VieTeX
1.1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh câ
`
n cho VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. C´ ac bu
,
´ o
,
c c` ai
¯
d
.
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Câ
´
u h`ınh VieTeX v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Ch
.
ay c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5. Ð
.
ia ch
,
ı c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh trong phâ
`
n n` ay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh câ
`
n cho VieTeX
Chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d` oi h
,
oi ch
.
ay trên h
.
ê ¯ diê
`
u h` anh Window. VieTeX l ` a chu
,
o
,
ng
tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an d` anh cho TeX, ch´ u
,
c n˘ ang ch´ınh l ` a tr
.
o
,
gi ´ up so
.
an th
,
ao
v` a ¯ dô
`
ng th` o
,
i kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh mi
˜
ên ph´ı kh´ ac ¯ dê
,
c´ o v˘ an b
,
an châ
´
t
lu
,
.
o
,
ng chuyên nghi
.
êp. Tâ
´
t c
,
a chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d´ ong g´ oi v´ o
,
i VieTeX ¯ dê
`
u mi
˜
ên ph´ı.
Sau ¯ dây ch´ ung tôi gi´ o
,
i thi
.
êu c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d´ o v´ o
,
i c´ ac ¯ d
.
ia ch
,
ı trên Internet
c
,
ua ch´ ung. C´ ac b
.
an c´ o thê
,
t
.
u
,

´
y vê
`
c` ai ¯ d
.
˘ at ho
.
˘ ac c
.
âp nh
.
ât phiên b
,
an m´ o
,
i nhâ
´
t.
Ch´ ung tôi c ˜ ung c´ o l ` am 2 ¯ d˜ıa CDRom c` ai ¯ d
.
˘ at tâ
´
t c
,
a c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay c ` ung
v´ o
,
i VieTeX. C` ai chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX câ
`
n c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh:
1. MikTeX ¯ dây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh kê
´
t h
.
o
,
p môi tru
,
` o
,
ng LaTeX t
.
ai ¯ d
.
ia ch
,
ı
http://www.miktex.de phiên b
,
an s
,
u
,
d
.
ung tô
´
t nhâ
´
t hi
.
ên nay l ` a MikTeX 2.9.
C´ ac b
.
an c´ o thê
,
d` ung t` u
,
MikTeX 2.7 tr
,
o
,
¯ di.
2. VieTeX ¯ dây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao m` a t` ai li
.
êu n` ay hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung,
t
.
am th` o
,
i ¯ dang c´ o t
.
ai: http://nhdien.wordpress.com, phiên b
,
an m´ o
,
i nhâ
´
t l ` a
VieTeX 4.0. B
.
an c´ o thê
,
d` ung VieTeX 3.0 ho
.
˘ ac VieTeX 2.9 v´ o
,
i hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân n` ay
ch
,
ı kh´ ac ch´ ut ´ıt.
3. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh tr
.
o
,
gi ´ up so
.
an th
,
ao:
1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh Wintpic:
http://rd.vector.co.jp/soft/dl/win95/writing,
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh Tpx:
http://tpx.sourceforge.net/,
3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh WinFIG:
http://www.schmidt-web-berlin.de/winfig/
1.2. C´ ac bu
,
´ o
,
c c` ai ¯ d
.
˘ at 3
4. B
˜
ô g˜ o tiê
´
ng Vi
.
êt Unikey: ¯ do
,
n gi
,
an v` a ch´ınh x´ ac
http://unikey.sourceforge.net
4. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d
.
inh d
.
ang v˘ an b
,
an:
1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d
.
inh d
.
ang t
.
êp PS:
http://www.ghostscript.com/.
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PS:
http://www.cs.wisc.edu/˜ghost/
3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PDF:
http://www.adobe.com/acrobat.
4. Chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp DjVu:
http://www.lizardtech.com/documentation/djvuplugin/
5. Chu
,
o
,
ng tr`ınh SumatraPDF:
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html
1.2. C´ ac bu
,
´ o
,
c c` ai
¯
d
.
˘ at
Bu
,
´
o
,
c 1. C` ai ¯ d
.
˘ at MiKTeX 2.9 (basic-miktex-2.9.4106.exe): B
.
ô MiKTeX 2.9 ¯ dâ
`
y
¯ d
,
u gâ
`
n 1000MB. Nhu
,
ng khi c` ai ¯ d
.
˘ at ta ch
,
ı c` ai g´ oi nh
,
o nhâ
´
t m` a h
.
o ¯ d˜ a l ` am s
˜
˘ an
Kho
,
ang 138MB (c` on l
.
ai ¯ dê
,
trên ¯ d˜ıa CD). Nhâ
´
n n´ ut v` a tiê
´
p theo, MiKTeX t
.
u
,
¯ d
.
ông c` ai v` ao. Kê
´
t qu
,
a cuô
´
i c ` ung ta c´ o thê
,
t`ım MiKTeX tên Window:
Start→All Programs→MiKTeX2.9→[Setting, Help, Update,...]
Bu
,
´
o
,
c 2. C` ai chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao VieTeX (vietex40.exe). Không c´ o g`ı ¯ d
.
˘ ac
bi
.
êt khi c` ai chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay. Ta nhân liên tiê
´
p c´ ac n´ ut v` a ho` an thi
.
ên c´ ac câu
h
,
oi ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d
.
˘ at ra.
Khi c` ai xong chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
.
ay ngay v` a giao di
.
ên so
.
an th
,
ao hi
.
ên ra. Ta c´ o
thê
,
so
.
an th
,
ao ¯ du
,
.
o
,
c ngay (h`ınh 1.1).
H`ınh 1.1: Giao di
.
ên c
,
ua VieTeX
4 Chu
,
o
,
ng 1. C` ai ¯ d
.
˘ at VieTeX
Bu
,
´
o
,
c 3. Hai bu
,
´ o
,
c quan tr
.
ong trên l ` a c´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung s
,
u
,
d
.
ung so
.
an TeX v` a ch
.
ay
TeX ¯ du
,
.
o
,
c rô
`
i. Khi c` ai xong th`ı ¯ d˜ a c´ o c´ ac t
.
êp m
˜
âu ¯ dê
,
ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh. Ðê
,
ho` an thi
.
ên tô
´
t ho
,
n h˜ ay c` ai c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ph
.
u tr
.
o
,
sau (b
`
˘ ang c´ ach l
.
u
,
a ch
.
on
m
.
˘ ac ¯ d
.
inh):
1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh WinTpic.
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh Tpx:
3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh g˜ o tiê
´
ng Vi
.
êt Unikey 4.0 ( ¯ dây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh b
,
o dâ
´
u tiê
´
ng
Vi
.
êt râ
´
t tô
´
t v` a c´ o thê
,
b
,
o ch´ u
,
c n˘ ang g˜ o dâ
´
u liên quan ¯ dê
´
n { v` a }, ch
,
ı c´ o t` u
,
phiên
b
,
an 4.0 m´ o
,
i l ` am ¯ du
,
.
o
,
c ¯ diê
`
u n` ay). http://unikey.sourceforge.net
Bu
,
´
o
,
c 4. Ðê
,
xem ¯ du
,
.
o
,
c c´ ac d
.
ang t
.
êp quen thu
.
ôc c` ai thêm c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh (c ˜ ung
b
`
˘ ang c´ ach ch
.
on m
.
˘ ac ¯ d
.
inh):
1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh Ghostscript c´ ac ¯ d
.
inh d
.
ang phông ¯ dê
,
cho t
.
êp PS.
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh GhostViewer chu
,
o
,
ng tr`ınh xem c´ ac t
.
êp c´ o ¯ duôi PS.
3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh Acrobat Reader chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PDF.
4. Chu
,
o
,
ng tr`ınh SumatraPDF chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PDF v` a nh´ ay ¯ d´ up c´ o thê
,
quya l
.
ai ¯ du
,
.
o
,
c t
.
âp nguô
`
n.
5. Chu
,
o
,
ng tr`ınh Djvu chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp Djvu.
1.3. Câ
´
u h`ınh VieTeX v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac
VieTeX v´ o
,
i c` ai ¯ d
.
˘ at m
.
˘ ac ¯ d
.
inh l ` a c´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung ¯ du
,
.
o
,
c rô
`
i, nhâ
´
t l ` a ngu
,
` o
,
i s
,
u
,
d
.
ung không chuyên th`ı sau m
.
ôt th` o
,
i gian h˜ ay thay ¯ dô
,
i câ
´
u h`ınh. Nhu
,
ng ¯ dê
,
s
,
u
,
d
.
ung tô
´
t VieTeX ta câ
´
u h`ınh m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang m` a m
.
ôt sô
´
chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
.
ay
ngo` ai VieTeX nhu
,
:
1. C` ai phông tiê
´
ng Vi
.
êt: Ta phân bi
.
êt dâ
´
u tiê
´
ng Vi
.
êt trên giao di
.
ên so
.
an
th
,
ao v` a dâ
´
u tiê
´
ng Vi
.
êt so
.
an c ` ung v˘ an b
,
an TeX ¯ dê
,
in â
´
n.
a) Phông tiê
´
ng vi
.
êt so
.
an th
,
ao thay ¯ dô
,
i ¯ do
,
n gi
,
an nhâ
´
t l ` a t` u
,
Menu (Trong
chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX):
+ Option → Unicode: Utf8 : Nê
´
u c´ o dâ
´
u check l ` a ¯ dang so
.
an trong chê
´
¯ d
.
ô m˜ a
Unicode, ngu
,
.
o
,
c l
.
ai l ` a phông m˜ a TCVN v´ o
,
i phông th´ıch h
.
o
,
p
,
o
,
trên.
b) N
.
ap phông tiê
´
ng Vi
.
êt cho TeX (chu
,
o
,
ng tr`ınh vnfonttex.exe):
+ B
.
ô phông TCVN: Râ
´
t nhiê
`
u b
.
an ¯ d˜ a d` ung b
.
ô phông n` ay, tôi c´ o ¯ d´ ong g´ oi
th` anh vnfonttex.exe c´ o trong ¯ d˜ıa CD v` a trên m
.
ôt sô
´
trang Web. B
.
an nhâ
´
n ¯ d´ up
v` ao t
.
êp v` a c` ai ¯ d
.
˘ at m
.
˘ ac ¯ d
.
inh. Tâ
´
t nhiên v˘ an b
,
an g˜ o v` ao b
`
˘ ang M˜ a TCVN. Ðê
,
biên d
.
ich v` a h` oa nh
.
âp v´ o
,
i MiKTeX ta c` ai v` ao n´ o nhu
,
sau:
All Programs→MikTeX2.9→Setting →Root
1.3. Câ
´
u h`ınh VieTeX v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac 5
Thêm v` ao thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac phông ¯ d˜ a c` ai ¯ d
.
˘ at
,
o
,
trên v` a nhâ
´
n n´ ut [Apply]
chu
,
o
,
ng tr`ın t
.
u
,
c
.
âp nhâ
´
t c´ ac phông trong thu
,
m
.
uc n` ay v` ao v´ o
,
i MiKTeX.
H`ınh 1.2: C` ai ¯ d
.
˘ at g´ oi phông TCVN
+ Phông Unicode cho TeX trong MiKTeX (Chu
,
o
,
ng tr`ınh Package Manager
(Admin) ):
B
.
ô phông co
,
b
,
an cho TeX c
,
ua H` an Thê
´
Th` anh c´ o s
˜
˘ an trong MiKTeX v` a ¯ du
,
.
o
,
c
c` ai v` ao nhu
,
sau (ch´ u ´ y ¯ dây c ˜ ung l ` a c´ ach c` ai c´ ac g´ oi l
.
ênh kh´ ac v` ao MiKTeX).
All Programs→MikTeX2.7→Setting →Browse Packages
H`ınh 1.3: C` ai ¯ d
.
˘ at g´ oi phông Unicode
D
˜
ê d` ang s
,
u
,
d
.
ung chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay. Ðây l ` a tâ
´
t c
,
a g´ oi l
.
ênh m` a MiKTeX c´ o
qu
,
an l ´ y v` a c` ai ¯ d
.
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c khi c´ o MiKTeX ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u. Ðê
,
l
.
oc ch
.
on chu
,
o
,
ng tr`ınh vntex
b
.
an h˜ ay ¯ d´ anh vn v` ao ô name v` a nhâ
´
n [Enter] s˜ e ra nhu
,
h`ınh 1.3.
Ch
.
on v` ao dâ
´
u + ¯ dê
,
n
.
ap phông, ch
.
on dâ
´
u - ¯ dê
,
lo
.
ai b
,
o không d` ung g´ oi l
.
ênh n` ay
n˜ u
,
a.
6 Chu
,
o
,
ng 1. C` ai ¯ d
.
˘ at VieTeX
2. C´ ac chu
,
o
,
ng tr` ınh d
.
ich TeX: LaTeX, Texify, yap, ... ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c c` ai s
˜
˘ an, nhu
,
ng
c´ o thê
,
s
,
u
,
a ¯ dô
,
i ¯ du
,
.
o
,
c theo c´ ach: Setting →Cofiguration nhu
,
c´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c` ai
¯ d
.
˘ at tiê
´
p theo ¯ dây.
Kho
,
ang 14 chu
,
o
,
ng tr`ınh c` ai ¯ d
.
˘ at u
,
u tiên c´ ac b
.
an không nên s
,
u
,
a l
.
ai v`ı ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c
cho tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i c´ ac n´ ut trên thanh công c
.
u. Sô
´
1 l ` a n´ ut d
.
ich LaTeX, sô
´
2 l ` a
n´ ut xem t
.
êp DVI b
`
˘ ang chu
,
o
,
ng tr`ınh yap.exe, sô
´
3 l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich Texify
cho t
.
êp TeX nhu
,
ng xem ¯ du
,
.
o
,
c ngay, ... c´ ac n´ ut tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng kh´ ac c ˜ ung nhu
,
v
.
ây
ho
.
˘ ac tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i Menu [Execute].
H`ınh 1.4: Ð
.
˘ at l
.
ai c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh
3. Ð
.
˘ at l
.
ai chu
,
o
,
ng tr` ınh xem t
.
êp PS v` a PDF: Chu
,
o
,
ng tr`ınh Acrobat reader
n
`
˘ am ngo` ai MiKTeX, khi c` ai ¯ d
.
˘ at ta theo ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân c
,
ua ch´ ung ta ch
.
on v` ao d` ong

´
9 nhu
,
h`ınh 1.4. Sau ¯ d´ o nhâ
´
n n´ ut ¯ dê
,
t`ım ¯ dê
´
n chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay trong m´ ay
c
,
ua ta.
Ta ch
.
on chu
,
o
,
ng tr`ınh v´ o
,
i ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân t´ o
,
i Acrobat Reader. Ð
.
˘ ac bi
.
êt phâ
`
n câ
`
n
ch
.
ay v´ o
,
i chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay l ` a <name>.pdf.
Ho` an to` an tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
v
.
ây c` ai ¯ d
.
˘ at cho chu
,
o
,
ng tr`ınh Gsview xem t
.
êp PS
,
o
,
d` ong sô
´
5 nhu
,
h`ınh 1.4.
Khi c` ai xong v` a ¯ d´ ung ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân th`ı nh˜ u
,
ng n´ ut tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng trên thanh công
c
.
u m´ o
,
i nô
,
i lên v` a s
,
u
,
d
.
ung ¯ du
,
.
o
,
c.
M
.
˘ ac ¯ d
.
inh khi c` ai xong VieTeX c´ o m
.
ôt sô
´
thu
,
m
.
uc, ¯ dê
,

´
y ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u c´ ac thu
,
m
.
uc
k´ y hi
.
êu v` a m
˜
âu chu
,
o
,
ng tr`ınh h˜ ay v` ao Project→Insert template folder.
1.4. Ch
.
ay c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu 7
1.4. Ch
.
ay c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu
Chu
,
o
,
ng 2 s˜ e hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh, nhu
,
ng khi c` ai ¯ d
.
˘ at c´ o chu
,
o
,
ng
tr`ınh m
˜
âu readme.tex v` a c´ o thê
,
biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c rô
`
i. Khi biên d
.
ich TeX, LaTeX
thu
,
` o
,
ng t` u
,
¯ d
.
ông g
.
oi c´ ac thu
,
vi
.
ên v` ao ¯ dê
,
l ` am v˘ an b
,
an. Thu
,
vi
.
ên c
,
ua LaTeX l ` a
c´ ac t
.
êp ¯ d
.
ôc l
.
âp, nên n´ o t`ım trên m´ ay c
,
ua ta ¯ dang d` ung, nê
´
u không c´ o th`ı t`ım
theo ¯ du
,
` o
,
ng Internet nê
´
u mâ
´
y ¯ dang nô
´
i m
.
ang. Nhu
,
ng ta ph
,
ai s
´
˘ ap ¯ d
.
˘ at ¯ dê
,
LaTeX
l ` am ¯ diê
`
u trên.
1.4.1. C` ai thu
,
vi
.
ên g´ oi l
.
ênh
Ðê
,
không ph
.
u thu
.
ôc v` ao Internet tôi c´ o ¯ d´ ong g´ oi MikTeX 2.9 th` anh 12 t
.
êp,
m
˜
ôi t
.
êp 95Mb.
- Ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh: cdmiktex29.part01.exe.
- Chu
,
o
,
ng tr`ınh m
,
o
,
n´ en, nô
´
i 12 t
.
êp l
.
ai v` a ¯ du
,
a v` ao m
.
ôt thu
,
m
.
uc, ch
,
˘ ang h
.
an
nhu
,
c:\miktex29 (Trên hai ¯ d˜ıa CD khi 1 ¯ d˜ıa ¯ dang c` ai xuâ
´
t hi
.
ên giao di
.
ên ¯ du
,
a
¯ d˜ıa th´ u
,
2 v` ao th`ı ta l ` am theo ch
,
ı d
˜
ân).
- C` ai xong trong c:\miktex29 c´ o 2 thu
,
m
.
uc: c:\miktex29\setup ch´ u
,
a t
.
êp
c` ai ¯ d
.
˘ at phâ
`
n th´ u
,
nhâ
´
t.c:\miktex29\tm\packages ch´ u
,
a to` an b
.
ô thu
,
vi
.
ên c
,
ua
MikTeX.
H`ınh 1.5: Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac t
.
êp thu
,
vi
.
ên
1.4.2. Ð
.
inh
¯
du
,
` o
,
ng d
˜
ân
¯

´
n thu
,
vi
.
ên c
,
ua MikTeX
И a c` ai ¯ d
.
˘ at xong MikTeX v` a VieTeX ¯ dê
,
biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c m˜ a Unicode ph
,
ai c` ai
g´ oi l
.
ênh vntex (c
,
ua H` an Thê
´
Th` anh) trong MiKTeX. Ta th
.
u
,
c hi
.
ên c´ ac bu
,
´ o
,
c sau
¯ dây:
Bu
,
´
o
,
c 1. Ð
.
inh hu
,
´ o
,
ng l
.
ai g
.
oi g´ oi l
.
ênh t` u
,
¯ d˜ıa CD:
T` u
,
Window: Program->MikTex2.9->Browse packages
8 Chu
,
o
,
ng 1. C` ai ¯ d
.
˘ at VieTeX
(Ho
.
˘ ac T` u
,
trong VieTeX: Tools->MiKTeX Option->Packages).
H`ınh 1.6: Chu
,
o
,
ng tr`ınh MiKTeX Package Manager
Bu
,
´
o
,
c 2. T` u
,
Menu: Repository -> Change packages repository
H`ınh 1.7: Thay ¯ dô
,
i ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân ¯ dê
´
n thu
,
vi
.
ên
Ch
.
on v` ao nhu
,
h`ınh trên rô
`
i [Next] sau ¯ d´ o ch
.
on
H`ınh 1.8: Kê
´
t qu
,
a ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân ¯ dê
´
n thu
,
vi
.
ên
Bu
,
´
o
,
c 3. Sau ¯ d´ o ch
.
on v` ao dâ
´
u c
.
ông (+) ¯ dê
,
nh
.
âp g´ oi l
.
ênh vntex ( ¯ dê
,
l
.
oc tên g´ oi
l
.
ênh h˜ ay g˜ o v` ao vn rô
`
i [Enter] nhu
,
h`ınh 1.6)
Sau khi n
.
ap vntex th`ı VieTeX m´ o
,
i biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c t` ai li
.
êu Unicode.
1.5. Ð
.
ia ch
,
ı c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh trong phâ
`
n n` ay 9
1.4.3. Ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh m
˜
âu
+ T` u
,
Menu: execute→Compile LaTeX;
+ N´ ut c´ o ch˜ u
,
compile LaTeX;
Chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
.
ay v` a chuyê
,
n t
.
êp n` ay th` anh t
.
êp DVI không d` u
,
ng l
.
ai l ` a ¯ du
,
.
o
,
c.
Sau ¯ d´ o ta d` ung n´ ut xem kê
´
t qu
,
a. Ðây l ` a phâ
`
n th
,
u
,
th´ ach c´ ac b
.
an ¯ d˜ a c` ai ¯ d´ ung
hay chu
,
a.
H`ınh 1.9: Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac t
.
êp thu
,
vi
.
ên
1.5. Ð
.
ia ch
,
ı c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh trong phâ
`
n n` ay
• MiKTeX: http://miktex.org/
• VieTeX: http://nhdien.wordpress.com/
• Ghostscript: http://www.ghostscript.com/
• GhostViewer: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
• Acrobatreader: http://www.adobe.com/acrobat
• Sumatrapdf: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/
• DJVU: http://www.lizardtech.com/
• WinTpic: http://rd.vector.co.jp/soft/dl/win95/writing
• TpX: http://tpx.sourceforge.net/
• Unikey: http://unikey.sourceforge.net
• Notepad2:http://www.flos-freeware.ch/
• Scintilla:http://www.scintilla.org/
CHU
,
O
,
NG 2
GIAO DI
.
ÊN CH
´
INH
2.1. Giao di
.
ên ch´ınh c
,
ua VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Thanh tiêu
¯

`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3. Thanh tr
.
ang th´ ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Thanh công c
.
u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5. C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6. C
,
u
,
a sô
,
¯

`
u ra v` a hi
.
ên t
.
âp log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7. C
,
u
,
a sô
,
ch´ınh no
,
i so
.
an th
,
ao t
.
êp TeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1. Giao di
.
ên ch´ınh c
,
ua VieTeX
Khi c` ai ¯ d
.
˘ at ¯ d´ ung v` a ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh v´ o
,
i l` o
,
i ch` ao b
.
an ¯ du
,
a con chu
.
ôt qua
m
.
˘ at m` an h`ınh l ` a v` ao giao di
.
ên ch´ınh:
H`ınh 2.1: Giao di
.
ên ch´ınh
Chu
,
o
,
ng n` ay mô t
,
a ch´ u
,
c n˘ ang tô
,
ng qu´ at c
,
ua c´ ac giao di
.
ên, c` on s
,
u
,
d
.
ung ch´ ung
¯ du
,
.
o
,
c mô t
,
a chi tiê
´
t
,
o
,
c´ ac chu
,
o
,
ng sau v` a s
,
u
,
d
.
ung ch´ ung. Nh`ın h`ınh trên giao
di
.
ên c´ o c´ ac phâ
`
n co
,
b
,
an:
2.2. Thanh tiêu ¯ dê
`
11
2.2. Thanh tiêu
¯

`
VieteX-[\nhdien\29\helpv29\helpvietex.tex]-[Compile Main File: helpvi-
etex.tex =>DVI]
Luôn hi
.
ên tên t
.
êp c´ o ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân, hay không c
,
ua t
.
êp ¯ dang hi
.
ên trong miê
`
n
so
.
an th
,
ao. B
.
an c´ o thê
,
cho hi
˜
ên ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u hay không v` ao ¯ d´ anh dâ
´
u
Menu: window-->Title Full Name
Phâ
`
n th´ u
,
2 c
,
ua tiêu ¯ dê
`
l ` a t
.
êp ¯ dê
,
biên d
.
ich sang DVI. Nê
´
u b
.
an l ` am m
.
ôt d
.
u
,
´ an
v˘ an b
,
an nhiê
`
u t
.
êp v` a ¯ d
.
˘ at t
.
êp ch´ınh [Compile Main File: helpvietex.tex] th`ı d` u
b
.
an ¯ dang so
.
an t
.
êp n` ao l ´ uc biên d
.
ich c ˜ ung vê
`
t
.
êp ¯ d´ o ¯ dê
,
biên d
.
ich. C` on khi m´ o
,
i
h
.
oc TeX, d
.
ich t
.
êp ngay tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at th`ı c´ o [Compile Open File: vidu.tex] b
`
˘ ang
c´ ach v` ao
Menu: Project-->Set Compile Open File

´
n ¯ dê
`
liên quan ¯ dê
´
n phâ
`
n d
.
u
,
´ an ta c´ o m
.
uc riêng
,
o
,
phâ
`
n sau. M
˜
ôi lâ
`
n ¯ d
.
˘ at
t
.
êp Main ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c treo v` ao
Menu: Project-->ReSet Compile Main File.
V` a sau ¯ d´ o c´ o thê
,
m
,
o
,
l
.
ai d
˜
ê d` ang. Kê
,
c
,
a chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
,
ı c´ o m
.
ôt t
.
êp th`ı c ˜ ung
¯ d
.
˘ at l ` a t
.
êp ch´ınh ¯ du
,
.
o
,
c v` a treo v` ao ¯ dây.
2.3. Thanh tr
.
ang th´ ai
Nh˜ u
,
ng thông tin vê
`
t
.
êp hi
.
ên h` anh v` a thu
,
m
.
uc trong d
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c hi
.
ên lên
trong trang tr
.
ang th´ ai theo c´ ac ô nhu
,
h`ınh trên th`ı ´ y ngh˜ıa l ` a:
• nhdien/helpvietex - Trong c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an c´ o cây danh s´ ach nhdien v` a ¯ dang
ch
.
on thu
,
m
.
uc practicvietex, thu
,
` o
,
ng th`ı thu
,
m
.
uc ¯ du
,
.
o
,
c ¯ dô
,
i th` anh m` au ¯ d
,
o.
• L:36/41 - Con tr
,
o ¯ dang
,
o
,
d` ong 31 trong sô
´
41 d` ong c
,
ua t
.
êp hi
.
ên h` anh. Nhâ
´
n
v` ao ¯ dây c´ o giao di
.
ên ¯ dê
´
n d` ong n` ao.
• C:8/30 - Con tr
,
o ¯ dang
,
o
,
v
.
i tr´ı k´ y t
.
u
,
8 trong d` ong c´ o 30 k´ y t
.
u
,
, kê
,
c
,
a k´ y t
.
u
,
tr
´
˘ ang.Nhâ
´
n v` ao ¯ dây s˜ e â
,
n sô
´
d` ong v` a hi
.
ên sô
´
d` ong.
• 2.10KB - Dung lu
,
.
o
,
ng Bits t
.
êp ¯ d˜ a c´ o. Nhâ
´
n v` ao ¯ dây ra thu
.
ôc t´ınh c
,
ua t
.
êp m` a
Window qu
,
an l ´ y.
• Ins - So
.
an th
,
ao trong kiê
,
u ch` en v` ao v` a kiê
,
u ¯ d` e l ` a ovr ch
,
ı câ
´
n nhâ
´
n chu
.
ôt
v` ao ¯ d´ o l ` a thay ¯ dô
,
i.
• Wrap - C´ ac d` ong d` ai vu
,
.
o
,
t qu´ a m` an h`ınh ¯ du
,
.
o
,
c ng
´
˘ at xuô
´
ng v` a c´ o m˜ ui tên gâ
´
p
ch
,
ı d` ong tiê
´
p t
.
uc, ngu
,
.
o
,
c l
.
ai th`ı d` ong d` ai ngâ
´
t sau m` an h`ınh.
• Spell - Ðang trong chê
´
¯ d
.
ô kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a, ch´ u ´ y l ` a ph
,
ai n
.
ap t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng
Anh ho
.
˘ ac tiê
´
ng Vi
.
êt m´ o
,
i c´ o t´ ac d
.
ung trên v˘ an b
,
an.
12 Chu
,
o
,
ng 2. Giao di
.
ên ch´ınh
• VieTeX.tex - l ` a kiê
,
u tô m` au c´ ac t` u
,
kh´ oa v` a câ
´
u tr ´ uc c
,
ua TeX theo VieTeX,

´
u m
,
o
,
kiê
,
u kh´ ac nhu
,
metapost s˜ e tô theo l
.
ênh c
,
ua lo
.
ai n` ay,...
• Unicode:UTF8 - Phông so
.
an th
,
ao l ` a Unicode, ngu
,
.
o
,
c l
.
ai l ` a ANSI nhu
,
TCVN
ho
.
˘ ac VNI.
• 6/2/2010 - Ng` ay trong m´ ay t´ınh.Nhâ
´
n v` ao ¯ dây s˜ e ¯ du
,
a ng` ay th´ ang v` ao v˘ an
b
,
an t
.
ai v
.
i tr´ı con th
,
o.
• Ô cuô
´
i c ` ung l ` a m
.
ôt sô
´
thông b´ ao tu
,
o
,
ng t´ ac khi ta so
.
an th
,
ao nhu
,
¯ d˜ a ghi, bi
.
ên
d
.
ich,...
2.4. Thanh công c
.
u
C´ ac n´ ut trên thanh công c
.
u ¯ dê
`
u c´ o trong Menu (th
.
u
,
c ¯ do
,
n). Nh˜ u
,
ng ch´ u
,
c n˘ ang
n` ay hay s
,
u
,
d
.
ung khi so
.
an th
,
ao nên ¯ du
,
.
o
,
c ¯ dê
, ,
o
,
¯ dây.
1. M
.
˘ ac ¯ d
.
inh luôn c´ o hai thanh công c
.
u co
,
b
,
an
H`ınh 2.2: Thanh công c
.
u ch´ınh
So
,
lu
,
.
o
,
c c´ ac n´ ut t` u
,
tr´ ai qua ph
,
ai c
,
ua c´ ac thanh công c
.
u
M
.
ôt sô
´
thanh công c
.
u nhu
,
phâ
`
n trên nhu
,
H`ınh 2.3: Dâ
´
u trong môi tru
,
` o
,
ng to´ an
H`ınh 2.4: Dâ
´
u trong môi tru
,
` o
,
ng v˘ an b
,
an
H`ınh 2.5: Dâ
´
u biên
,
o
,
hai bên
T` u
,
phiên b
,
an 2.9 c´ o thêm thanh công c
.
u ¯ d´ u
,
ng.
2.5. C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an 13
H`ınh 2.6: Dâ
´
u biên
,
o
,
trên du
,
´ o
,
i
2.5. C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an
C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an hay n´ oi c´ ach kh´ ac l ` a c
,
u
,
a sô
,
project, c
,
u
,
a sô
,
n` ay g
´
˘ an v´ o
,
i Menu
ch´ u
,
c n˘ ang Project. M
.
uc ¯ d´ıch ch´ınh l ` a qu
,
an l ´ y c´ ac t
.
êp d
.
u
,
´ an theo h`ınh cây.
Nhu
,
ng VieTeX ¯ d˜ a m
,
o
,
i r
.
ông c
,
u
,
a sô
´
n` ay ¯ dê
,
ch´ u
,
a c´ ac công c
.
u d
˜
ê lâ
´
y v` ao khi so
.
an
th
,
ao. B
.
an c´ o thê
,
không câ
`
n s
,
u
,
d
.
ung c
,
u
,
a sô
,
n` ay, nhu
,
v
.
ây mâ
´
t ¯ di râ
´
t nhiê
`
u ch´ u
,
c
n˘ ang thu
.
ân ti
.
ên khi so
.
an th
,
ao. Ta c´ o thê
,
l ` am m
.
ôt d
.
u
,
´ an v´ o
,
i tên riêng ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c
(Khi n
.
ap v` ao m
.
˘ ac ¯ d
.
inh l ` a VieTeX, nê
´
u chu
,
a c´ o nên l ` am tên m
.
ôt d
.
u
,
´ an c
,
ua
m`ınh ghi v` ao bâ
´
t cu
,
a no
,
i n` ao trên m´ ay). B
.
an v` ao Menu Project ¯ dê
,
l ` am nh´ e.
2.5.1. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu v` a công c
.
u
H`ınh 2.7: Thu
,
m
.
uc m˜ ui tên v` a h`ınh
,
anh c
,
ua n´ o
C´ o n˘ am thu
,
m
.
uc h`ınh cây khi t
.
ao m
.
ôt cây d
.
u
,
´ an lâ
´
y v` ao, lâ
´
y v` ao b
`
˘ ang c´ ach
Menu: Project-->Folder Symbols
v` a ch
.
on c´ ac thu
,
m
.
uc, c´ o to` an k´ y hi
.
êu ¯ d´ o l ` a
• *Arrows Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac lo
.
ai m˜ ui tên
• *Greeks Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a to` an b
.
ô ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap
• *Operators Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a k´ y hi
.
êu to´ an t
,
u
,
• *Relations Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac dâ
´
u quan h
.
ê
14 Chu
,
o
,
ng 2. Giao di
.
ên ch´ınh
• *Others Thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a c´ ac k´ y hi
.
êu kh´ ac.
Ho
.
˘ ac nhâ
´
n v` ao n´ ut c´ o biê
,
u tu
,
.
o
,
ng thu
,
m
.
uc * trong thanh công c
.
u th´ u
,
ba ra
danh s´ ach thu
,
m
.
uc rô
`
i ch
.
on. Ta ch
,
ı lâ
´
y 1 v´ı d
.
u 1 thu
,
m
.
uc nhu
,
h`ınh 2.7.
Ch
,
ı câ
`
n nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao ¯ d´ o l ` a l
.
ênh ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a sang bên so
.
an th
,
ao.
C` on c´ ac thu
,
m
.
uc công c
.
u c ˜ ung c´ o *
,
o
,
tên s
,
u
,
d
.
ung ho` an to` an tu
,
o
,
ng t
.
u
,
, ¯ d´ o ch
,
ı
l ` a c´ ac macro tôi thu th
.
âp v` a gom l
.
ai.
2.5.2. Thu
,
m
.
uc m
˜
âu LaTeX
H`ınh 2.8: Thu
,
m
.
uc lu
.
ân ´ an v` a c´ ac t
.
êp m
˜
âu
Giô
´
ng thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu, c´ o m
.
ôt lo
.
at c´ ac thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a m
˜
âu LaTeX, b
.
an ph
,
ai
v` ao lâ
´
y ra khi ¯ d˜ a c´ o tên d
.
u
,
´ an t
.
ao b
,
o
,
i Menu Project.
Project-->Folder template ho
.
˘ ac n´ ut c´ o @ trên thanh công c
.
u th´ u
,
ba.B
.
an

´
y ra c´ ac thu
,
m
.
uc
• @BookLaTeX B
,
ay cuô
´
n s´ ach vê
`
s
,
u
,
d
.
ung LaTeX v´ o
,
i m˜ a nguô
`
n c´ o thê
,
h
.
oc t
.
âp
v` a biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c.
• @MauCau Nh˜ u
,
ng m
˜
âu câu tiê
´
ng Anh khi viê
´
t b` ai ¯ d˘ ang b´ ao To´ an.
• @Tracnghiem G´ oi l
.
ênh v` a m
˜
âu l ` am ¯ dê
`
thi tr
´
˘ ac nghi
.
êm.
• @Luanan M
˜
âu lu
.
ân v˘ an cho sinh viên v` a cao h
.
oc.
• @Lamsach M
˜
âu l ` am s´ ach v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng v` a tiêu ¯ dê
`
.
• @PackageSymbols M
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh vê
`
k´ y hi
.
êu to´ an.
• @Packages M
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh hay s
,
u
,
d
.
ung.
• @Documents M
.
ôt sô
´
m
˜
âu t` ai li
.
êu nhu
,
¯ dô
`
th
.
i, tô m` au,...
2.5. C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an 15
• @Sotaytho M
.
ôt sô
´
b` ai tho
,
so
.
an b
`
˘ ang LaTeX.
Ta lâ
´
y m
.
ôt v´ı d
.
u vê
`
m
˜
âu n` ay nhu
,
h`ınh 2.8.
Trong c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an khi muô
´
n m
,
o
,
t
.
êp TeX th`ı nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o. Nh˜ u
,
ng t
.
êp
kh´ ac nhu
,
c´ o ¯ duôi .pdf, .djvu, .ps th`ı m
,
o
,
theo chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d˜ a c` ai s
˜
˘ an k` em theo.
Ð
.
˘ ac bi
.
êt t
.
êp c´ o ¯ duôi .vie th`ı nhâ
´
n ¯ d´ up c
,
a n
.
ôi dung c
,
ua t
.
êp ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao v
.
i tr´ı
con tr
,
o. V`ı v
.
ây câ
`
n nh´ o
,
khô
´
i d` ung l
.
ai th`ı t
.
ao 1 t
.
êp ¯ duôi vie g
´
˘ an v` ao thu
,
m
.
uc ¯ dê
,
khi câ
`
n l
.
ai lâ
´
y ra. Ðây l ` a 1 lo
.
ai Clip ta s˜ e n´ oi
,
o
,
phâ
`
n sau.
2.5.3. Menu tu
,
o
,
ng t ´ ac trong c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an
1. Menu l ` am cây d
.
u
,
´ an:
Ta c´ o thê
,
l ` am cây d
.
u
,
´ an b
`
˘ ang Menu: Project-->New Project ta n´ oi
,
o
,
phâ
`
n
sau. Nhu
,
ng c ˜ ung c´ o thê
,
l ` am m
.
ôt cây thu
,
m
.
uc b
`
˘ ang c´ ach ch
.
on thu
,
m
.
uc ¯ dâ
`
u
tiên rô
`
i nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt ra menu, ta gi
,
ai th´ıch c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang n` ay
Th
.
u
,
c ¯ do
,
n tu
,
o
,
ng t ´ ac d
.
u
,
´ an
T
.
ao d
.
u
,
´ an: Khi t
.
ao m´ o
,
i d
.
u
,
´ an
M
,
o
,
t
.
êp d
.
u
,
´ an: M
,
o
,
l
.
ai d
.
u
,
´ an c ˜ u
Ghi d
.
u
,
´ an: D
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c ghi v` ao ¯ d˜ıa
Ghi tên kh´ ac: Ghi th` anh t
.
êp kh´ ac
Ðô
,
i tên: Ðô
,
i th` anh tên kh´ ac
B
,
o d
.
u
,
´ an: Lo
.
ai tên d
.
u
,
´ an
,
o
,
cây
G
´
˘ an t
.
êp v` ao d
.
u
,
´ an
T
.
ao thu
,
m
.
uc m´ o
,
i
Ðu
,
a n
.
ôi d
.
ung thu
,
m
.
uc ¯ d˜ a c´ o
Ð
.
˘ at t
.
êp m
,
o
,
l ` a ch´ınh
Thu
,
m
.
uc c´ ac m
˜
âu
Thu
,
m
.
uc c´ ac k´ y hi
.
êu
D
.
ich t
.
êp hi
.
ên h` anh
Xem DVI
2. Menu trên thu
,
m
.
uc d
.
u
,
´ an v` a t
.
êp:
16 Chu
,
o
,
ng 2. Giao di
.
ên ch´ınh
Thêm t
.
êp v` ao thu
,
m
.
uc
B
,
o t
.
êp kh
,
oi thu
,
m
.
uc
D
.
˘ at t
.
êp ch
.
on l ` a ch´ınh
Ð
.
˘ at t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
l ` a ch´ınh
Ðô
,
i tên t
.
êp n` ay
M
,
o
,
t
.
êp ch´ınh
T
.
ao thu
,
m
.
uc m´ o
,
i
G
.
oi thu
,
m
.
uc ¯ d˜ a c´ o
Ðô
,
i tên thu
,
m
.
uc
X´ oa thu
,
m
.
uc
T
.
ao t
.
êp Clip
M
,
o
,
t
.
êp Clip
G
.
oi Script macro
Li
.
êt kê l
.
ênh
T
.
êp ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân
Thông tin t
.
êp
T
.
êp trong thu
,
m
.
uc
2.5.4. Ch´ u
,
a danh s´ ach l
.
ênh v` a g
.
o
,
i ´ y
Nh˜ u
,
ng n´ ut trên ¯ dâ
`
u d
.
u
,
´ an cho ta danh s´ ach g
.
o
,
i ´ y g˜ o c´ ac l
.
ênh nhu
,
c´ ac ph´ım
g˜ o t
´
˘ at, danh s´ ach cl´ıp, tên c´ ac h` am,... khi nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao c´ ac t` u
,
trên c
,
u
,
a sô
,
n` ay
n´ o c ˜ ung chuyê
,
n qua no
,
i so
.
an th
,
ao, v´ı d
.
u ta muô
´
n lâ
´
y tên h` am nhâ
´
n v` ao n´ ut
f(x) trên thanh th´ u
,
hai nhu
,
h`ınh
Nhâ
´
n c´ ac n´ ut
,
o
,
c
,
u
,
a sô
´
¯ dâ
`
u ra Output s˜ e li
.
êt kê c´ ac \ref, \label, ... trong
t
.
êp trong c
,
u
,
a sô
,
n` ay.
2.6. C
,
u
,
a sô
,
¯

`
u ra v` a hi
.
ên t
.
âp log
M
.
uc ¯ d´ıch c
,
u
,
a sô
,
n` ay l ` a no
,
i c´ o thê
,
ghi t
.
am th` o
,
i v˘ an b
,
an ra ¯ d´ o rô
`
i lâ
´
y v` ao v˘ an
b
,
an.
Nhu
,
ng c ˜ ung l ` a no
,
i hi
.
ên lên c´ ac kê
´
t qu
,
a t`ım kiê
´
m trong t
.
êp, hay t`ım kiê
´
m
trong c´ ac t
.
êp trong thu
,
m
.
uc, t`ım kiê
´
m trong d
.
u
,
´ an,... V´ı d
.
u ta nhâ
´
n n´ ut [Toc]
cho kê
´
t qu
,
a
B
.
an nhâ
´
n v` ao n´ ut [log] trên thanh công c
.
u ¯ dâ
`
u tiên th`ı t
.
êp nh
.
ât k´ y v` u
,
a d
.
ich
hi
.
ên ra
,
o
,
¯ dây v` a ta c´ o thê
,
¯ di tim l
˜
ôi biên d
.
ich.

´
u ban ch
.
on execute-->Run Output th`ı khi biên d
.
ich c´ ac câu l
.
ênh thông
2.6. C
,
u
,
a sô
,
¯ dâ
`
u ra v` a hi
.
ên t
.
âp log 17
H`ınh 2.9: Lâ
´
y tên h` am
H`ınh 2.10: C
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
b´ ao c ˜ ung hi
.
ên ra
,
o
,
¯ dây.
M
.
˘ ac ¯ d
.
inh khi t`ım kiê
´
m v` a danh s´ ach li
.
êt kê c´ o c´ ac d` ong trong t
.
êp
,
o
,
cuô
´
i
d` ong, b
.
ân nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c th`ı con tr
,
o ¯ du
,
a b
.
an ¯ dê
,
n ch
˜
ô nguyên b
,
an
c
,
ua n´ o. Nê
´
u t
.
êp chu
,
a m
,
o
,
th`ı n´ o m
,
o
,
ra v` a ¯ dê
´
n ¯ d´ ung d` ong c
,
ua t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c.
B
.
an muô
´
n nhâ
´
n ¯ d´ up lâ
´
y t` u
,
ho
.
˘ ac d` ong ¯ d´ o v` ao v˘ an b
,
an th`ı ch
.
on ¯ d´ anh dâ
´
u
LaTeX-->Copy Output line
18 Chu
,
o
,
ng 2. Giao di
.
ên ch´ınh
Ðo
,
n gi
,
an nhâ
´
t l ` a bôi ¯ den t` u
,

´
y v` ao v` a nhâ
´
n ph´ım chu
.
ôt tr´ ai v` a k´ eo v` ao v˘ an
b
,
an th
,
a ra c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c; v´ o
,
i c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an c ˜ ung l ` am nhu
,
v
.
ây ¯ du
,
.
o
,
c.
2.7. C
,
u
,
a sô
,
ch´ınh no
,
i so
.
an th
,
ao t
.
êp TeX
Ta s˜ e n´ oi c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang so
.
an th
,
ao trong phâ
`
n sau. Giao di
.
ên t
.
ai ¯ dây kh´ a
phong ph´ u, tên m
˜
ôi t
.
êp ¯ du
,
.
o
,
c m
,
o
,
hi
.
ên ra
,
o
,
¯ dây. Ta c´ o thê
,
m
,
o
,
nhiê
`
u t
.
êp m
.
ôt l ´ uc
cho ¯ dê
´
n hê
´
t b
.
ô nh´ o
,
.
Nhâ
´
n ph´ım tr´ ai chu
.
ôt bâ
´
t k` y
,
o
,
¯ dâu c ˜ ung c´ o Menu tu
,
o
,
ng t´ ac. VieTeX thiê
´
t kê
´
2 lo
.
ai Menu tu
,
o
,
ng t´ ac: B`ınh thu
,
` o
,
ng không l
.
u
,
a ch
.
on v˘ an b
,
an v` a m
.
ôt l
.
u
,
a ch
.
on
m
.
ôt sô
´
t` u
,
v˘ an b
,
an.
2.7.1. Menu nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt không v˘ an b
,
an ch
.
on
D´ an t` u
,
b
.
ô nh´ o
,
ra
Ch´ ep tâ
´
t c
,
a v˘ an b
,
an v` ao b
.
ô nh´ o
,
Ch
.
on tâ
´
t c
,
a
X´ oa tâ
´
t c
,
a b
.
ô nh´ o
,
¯ d
.
êm
д ong tâ
´
t c
,
a t
.
êp m
,
o
,
tr` u
,
t
.
êp n` ay
Thêm t
.
êp n` ay v` ao cây thu
,
m
.
uc
Ð
.
˘ at t
.
êp t
.
êp ch´ınh l ` a m
,
o
,
Ð
.
˘ at t
.
êp tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at l ` a t
.
êp ch´ınh
Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a m
.
ôt t` u
,
Thêm t` u
,
v` ao t` u
,
¯ diê
,
n trong b
.
ô nh´ o
,
Tô m` au tâ
´
t c
,
a t` u
,
t`ım kiê
´
m
Ch
,
ı d
˜
ân danh s´ ach câ
´
u tr ´ uc
Su
,
u tâm c´ ac t` u
,
kh´ oa, môi tru
,
` o
,
ng
D´ an ra t` u
,
n
.
ôi dung m
.
ôt t
.
êp
M
,
o
,
t
.
êp sau c´ ac l
.
ênh ¯ du
,
a v` ao
2.7. C
,
u
,
a sô
,
ch´ınh no
,
i so
.
an th
,
ao t
.
êp TeX 19
2.7.2. Menu trên
¯

`
u m
˜
ôi tên t
.
êp
д ong t
.
êp
д ong tâ
´
t c
,
a
д ong tâ
´
t c
,
a tr` u
,
tôi
Ghi l
.
ai
Ghi l
.
ai tâ
´
t c
,
a t
.
êp
Ghi l
.
ai v´ o
,
i tên kh´ ac
Ðô
,
i tên
G
´
˘ an v` ao cây thu
,
m
.
uc
Ð
.
˘ at t
.
êp ch´ınh l ` a m
,
o
,
Ð
.
˘ at t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
l ` a ch´ınh
M
,
o
,
t
.
êp ch´ınh
Ð
.
˘ at ch
,
ı ¯ d
.
oc
2.7.3. Menu nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt c´ o v˘ an b
,
an ch
.
on
Ch´ ep v` ao b
.
ô nh´ o
,
C
´
˘ at v` ao b
.
ô nh´ o
,
Ch´ ep g´ ep v` ao b
.
ô nh´ o
,
D´ an t` u
,
b
.
ô nh´ o
,
ra
Thay ¯ d
.
inh d
.
ang ch˜ u
,
Thêm b´ o
,
t %
,
o
,
¯ dâ
`
u d` ong
Thêm b´ o
,
t dâ
´
u xuô
´
ng d` ong
Thêm v` ao Ðâ
`
u-Cuô
´
i khô
´
i
Thêm v` ao Ðâ
`
u-Cuô
´
i d` ong
Kiê
,
m tra t` u
,
ch´ınh t
,
a
Thêm t` u
,
v` ao b
.
ô nh´ o
,
t` u
,
¯ diê
,
n
Tô m` au khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on
Biên d
.
ich khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on
L` am m
.
ôt Clip t
.
ai cây thu
,
m
.
uc
Thêm viê
´
t t
´
˘ at dong
Thêm viê
´
t t
´
˘ at khô
´
i
Thêm m
.
ôt t` u
,
v` ao t` u
,
¯ diê
,
n
Thêm m
.
ôt l
.
ênh v` ao l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t
Ch´ u
,
c n˘ ang Menu ch´ınh b
.
an tham kh
,
ao
,
o
,
cuô
´
i cuô
´
n t` ai li
.
êu n` ay.
CHU
,
O
,
NG 3
THI
´
ÊT L
.
ÂP T
.
ÊP NGU
`
ÔN V
`
A BIÊN D
.
ICH
3.1. Qu´ a tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an L
A
T
E
X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2. T
.
ao ra t
.
êp L
A
T
E
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3. M
,
o
,
v` a
¯
d´ ong t
.
êp L
A
T
E
X
¯
d˜ a c´ o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4. T
.
ao cây d
.
u
,
´ an (Project) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5. T
.
ao m
.
ôt d
.
u
,
´ an TeX (Folder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung n` ay không th
.
u
,
c hi
.
ên ch
,
ı d
˜
ân lâ
`
n lu
,
.
o
,
t c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang
trong chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX, m` a hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân theo công vi
.
êc so
.
an th
,
ao v` a ch
.
ay
m
.
ôt t
.
êp TeX câ
`
n cho ngu
,
` o
,
i d` ung nhu
,
thê
´
n` ao. Ngh˜ıa l ` a hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân theo công
vi
.
êc ¯ dê
,
l ` am m
.
ôt t` ai li
.
êu, qua ¯ d´ o c´ ac b
.
an c´ o thê
,
biê
´
t c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang.
3.1. Qu´ a tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an L
A
T
E
X
Ðê
,
¯ du
,
.
o
,
c m
.
ôt s
,
an phâ
,
m so
.
an TeX ta ph
,
ai th
.
u
,
c hi
.
ên ch´ ac bu
,
´ o
,
c sau ¯ dây (h`ınh
3.1) tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i c´ ac phâ
`
n mê
`
m ph
.
u tr
.
o
,
:
VieTeX
*.tex *.dvi
*.ps
*.pdf
LaTeX
Dvips
Ps2pdf
Dvipdf
Pdftex
Screen
Printer
Acrobatreader
yap
Gsview
H`ınh 3.1: Qu´ a tr`ınh so
.
an t` ai li
.
êu LaTeX
Khâu quan tr
.
ong nhâ
´
t
,
o
,
¯ dây l ` a so
.
an ra t
.
âp TeX. Phâ
`
n c` on l
.
ai ho` an to` an
d
.
u
,
a v` ao phâ
`
n mê
`
m biên d
.
ich v` a chuyê
,
n ¯ dô
,
i. Do v
.
ây VieTeX t
.
âp trung v` ao gi
,
ai
quyê
´
t nh
.
âp v˘ an b
,
an t
.
ao ra t
.
âp *.tex nhanh nhâ
´
t v` a ch´ınh x´ ac theo c´ ac l
.
ênh
c
,
ua LaTeX. Sau ¯ dây l ` a c´ ac bu
,
´ o
,
c so
.
an th
,
ao trong VieTeX.
3.2. T
.
ao ra t
.
êp L
A
T
E
X 21
3.2. T
.
ao ra t
.
êp L
A
T
E
X
Vi
.
êc ¯ dâ
`
u tiên ¯ dê
,
so
.
an th
,
ao ra t
.
êp v˘ an b
,
an l ` a t
.
êp TeX trong ¯ d´ o ch´ u
,
a v˘ an b
,
an

`
n g˜ o v` ao nhu
,
c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an kh´ ac. Nhu
,
ng ¯ dô
`
ng th` o
,
i c´ o
c´ ac l
.
ênh ¯ d
.
inh d
.
ang. Th
.
u
,
c hi
.
ên t` u
,
Menu: File→new. Xuâ
´
t hi
.
ên giao di
.
ên c´ ac
khuôn d
.
ang t
.
êp TeX câ
`
n so
.
an th
,
ao nhu
,
h`ınh 3.2:
H`ınh 3.2: M
,
o
,
t
.
êp m´ o
,
i v` a ch
.
on m
˜
âu TeX
- empty file: M
,
o
,
m
.
ôt t
.
êp tr
´
˘ ang không ¯ d
.
inh d
.
ang g`ı c
,
a.
- Article : M
,
o
,
t
.
êp c´ o ¯ d
.
inh d
.
ang l ` am m
.
ôt b` ai b´ ao.
- Books : M
,
o
,
t
.
êp c´ o ¯ d
.
inh d
.
ang l ` am m
.
ôt cuô
´
n s´ ach.
- LaTeX Slide: L` am c´ ac trang tr`ınh chiê
´
u b
`
˘ ang LaTeX.
- ....
B
´
˘ at ¯ dâ
`
u t` u
,
phiên b
,
an VieTeX 3.0, khi m
,
o
,
m
.
ôt t
.
êp m´ o
,
i c´ o ghi l
.
ai ng` ay gi` o
,
v` a
n´ o
,
i t
.
ao ra t
.
êp n` ay không
,
anh hu
,
,
o
,
ng ¯ dê
´
n biên d
.
ich sau n` ay. Nhu
,
v
.
ây ta c´ o t
.
âp
m
˜
âu ¯ dê
,
so
.
an th
,
ao.
VieTeX c´ o râ
´
t nhiê
`
u m
˜
âu s
˜
˘ an nhu
,
m
˜
âu lu
.
ân ´ an, m
˜
âu s´ ach, thu
,
, tr`ınh chiê
´
u,
¯ dê
`
thi tr
´
˘ ac nghi
.
êm, ...
3.3. M
,
o
,
v` a
¯
d´ ong t
.
êp L
A
T
E
X
¯
d˜ a c´ o
• Nhâ
´
n v` ao n´ ut [Open] ho
.
˘ ac t` u
,
Menu: File→Open ra giao di
.
ên gâ
`
n nhu
,
h`ınh
2.10 v` a ta ch
.
on T
.
êp câ
`
n m
,
o
,
v` a nhâ
´
n n´ ut [Open].
Khi ¯ d´ o t
.
êp m
,
o
,
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
bên tr´ ai m` an h`ınh v` a tên c
,
ua t
.
êp ¯ du
,
.
o
,
c g´ an lên l´ o
,
p
du
,
´ o
,
i thanh công c
.
u. C´ o thê
,
m
,
o
,
nhiê
`
u t
.
êp th`ı m
˜
ôi t
.
êp ¯ dê
`
u c´ o nh˜ an trên c
,
u
,
a
22 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich

,
v˘ an b
,
an. Khi tên t
.
êp hi
.
ên nhô lên l ` a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at. Ta c´ o thê
,
d` ung chu
.
ôt ¯ dê
,
l
.
ât m
,
o
,
c´ ac t
.
êp kh´ ac nhau
,
o
,
¯ dây.
• д ong t
.
êp giô
´
ng nhu
,
¯ d´ ong c´ ac c
,
u
,
a sô
,
Windows ho
.
˘ ac ch
.
on bên ph
,
ai chu
.
ôt trên
tên t
.
êp ra Menu tu
,
o
,
ng t´ ac c´ o ch´ u
,
c n˘ ang [close] ho
.
˘ ac [close All] ¯ dê
,
¯ d´ ong t
.
êp
¯ d´ o ho
.
˘ ac c´ ac t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
.
• M
˜
ôi lâ
`
n m
,
o
,
ho
.
˘ ac ghi l
.
ai v´ o
,
i tên kh´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dê
`
u lu
,
u vê
´
t t
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang
File-->ReOpen C´ o kho
,
ang 20 t
.
êp sau c ` ung ¯ du
,
.
o
,
c lu
,
u
,
o
,
¯ dây v` a khi muô
´
n m
,
o
,
l
.
ai th`ı ch
.
on l
.
ai s˜ e l
.
ai m
,
o
,
ra.
• Trong Menu: File hâ
`
u hê
´
t c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang v` a ph´ım g˜ o t
´
˘ at nhu
,

´
t c ´ u
,
chu
,
o
,
ng
tr`ınh so
.
an th
,
ao n` ao trên Windows tôi không n´ oi l
.
ai nhu
,
¯ dô
,
i tên, ghi l
.
ai,
thu
.
ôc t´ınh t
.
êp...
• File-->Favorite l ` a d` ung ¯ dê
,
ch´ u
,
a c´ ac t
.
êp b
.
an hay s
,
u
,
d
.
ung, b
.
an thêm v` ao
th`ı n´ o
,
o
,
¯ dây m˜ ai m˜ ai, m
˜
ôi khi m
,
o
,
l
.
ai th`ı l
.
ai ch
.
on n´ o. M
.
uc ¯ d´ıch l ` a ta lu
,
u c´ ac
t
.
êp ¯ d
.
ia ch
,
ı, ho
.
˘ ac t
.
êp m` a l ´ uc n` ao ta c ˜ ung câ
`
n ¯ dê
´
n n´ o khi so
.
an th
,
ao.
3.4. T
.
ao cây d
.
u
,
´ an (Project)
C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an ch´ u
,
a m
.
ôt cây d
.
u
,
´ an, cây d
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t l
.
âp b
,
o
,
i Menu: Project
ho
.
˘ ac Menu tu
,
o
,
ng t´ ac bâ
´
m ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt trên cây d
.
u
,
´ an.
• Project-->new project sau ¯ d´ o ¯ d
.
˘ at tên cho d
.
u
,
´ an, v´ı d
.
u h`ınh du
,
´ o
,
i ¯ dây ¯ d
.
˘ at
d
.
u
,
´ an l ` a practiclatex.vtp v` a ch
.
on n´ ut [Save].
• Tên bao tr ` um c
,
ua cây g
.
oi l ` a tên cây d
.
u
,
´ an. C` on m
˜
ôi d
.
u
,
´ an ta g
.
oi l ` a m
.
ôt
Folder c
,
ua cây, ¯ dê
,
t
.
ao d
.
u
,
´ an ta th
.
u
,
c hi
.
ên nhu
,
,
o
,
phâ
`
n sau. B
.
an thâ
´
y trong
h`ınh du
,
´ o
,
i ¯ dây l ` a m
.
ôt cây d
.
u
,
´ an
H`ınh 3.3: L` am cây d
.
u
,
´ an (Project)
3.5. T
.
ao m
.
ôt d
.
u
,
´ an TeX (Folder) 23
• Ta c´ o thê
,
¯ dô
,
i tên, ghi th` anh tên kh´ ac, ... ta c´ o thê
,
l ` am nhiê
`
u cây d
.
u
,
´ an v` a
m
˜
ôi lâ
`
n m
,
o
,
cây d
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c ghi l
.
ai vê
´
t trong nhu
,
h`ınh trên:
Project-->ReOpen project khi m
,
o
,
l
.
ai râ
´
t d
˜
ê d` ang, t
.
ao ¯ diê
`
u ki
.
ên c´ ac b
.
an
l ` am cây d
.
u
,
´ an kh´ ac nhau v` a chuyê
,
n qua l
.
ai t
.
ai ¯ dây râ
´
t d
˜
ê d` ang.
• M
˜
ôi cây d
.
u
,
´ an n` ay c´ o thê
,

´
y v` ao c´ ac d
.
u
,
´ an k´ y hi
.
êu c´ o dâ
´
u *
,
o
,
tru
,
´ o
,
c ho
.
˘ ac c´ ac
t
.
êp m
˜
âu c´ o dâ
´
u @
,
o
,
tru
,
´ o
,
c b
.
an ch
.
on
Project-->Folder Template ho
.
˘ ac Project-->Folder Symbols, ...
• M
˜
ôi cây ¯ dê
`
u l ` am c´ ac d
.
u
,
´ an TeX b
`
˘ ang Folder v` a ch´ u
,
a c´ ac t
.
êp v` ao ¯ d´ o nhu
,
hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân phâ
`
n sau.
3.5. T
.
ao m
.
ôt d
.
u
,
´ an TeX (Folder)
• Khi ta so
.
an t` ai li
.
êu d` ai thu
,
` o
,
ng không ch´ u
,
a trong m
.
ôt t
.
êp m` a m
˜
ôi ¯ do
.
an ho
.
˘ ac
m
˜
ôi chu
,
o
,
ng l ` a m
.
ôt t
.
êp ¯ dê
,
d
˜
ê so
.
an th
,
ao v` a theo d˜ oi. M
.
ôt d
.
u
,
´ an gô
`
m t` u
,
1 ¯ dê
´
n
nhiê
`
u t
.
êp câ
`
n d` ung, nhu
,
ng ch
,
ı c´ o 1 t
.
êp ¯ d
.
inh khuôn d
.
ang c` on c´ ac t
.
êp kh´ ac
¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao b
`
˘ ang l
.
ênh \input ho
.
˘ ac \include.
• T
.
êp ch´ınh ¯ d
.
inh d
.
ang g
.
oi l ` a t
.
êp Main-File, v´ı d
.
u
,
o
,
thanh
tr
.
ang th´ ai
,
o
,
¯ d´ ay m` an h`ınh khi c` ai ¯ d
.
˘ at xong c´ o Main-File:
C:\vietex\template\maulatex\luanan.tex
• L
.
âp d
.
u
,
´ an l ` a nh
`
˘ am m
.
uc ¯ d´ıch khi biên d
.
ich cho d
.
u
,
d´ an ch
,
ı ch
.
ay t
.
êp Main-
File d` u ¯ dang so
.
an th
,
ao
,
o
,
c´ ac t
.
êp kh´ ac. C
,
u
,
a sô
,
bên tr´ ai ¯ dê
,
nh
`
˘ am ch´ u
,
a c´ ac
t
.
êp c
,
ua d
.
u
,
´ an, ch
,
ı câ
`
n ch
.
on v` ao ¯ d´ o l ` a c´ ac t
.
êp ¯ d´ o m
,
o
,
ra. Khi ¯ d˜ a c´ o m
.
ôt t
.
êp m
,
o
,
m
.
ôt d
.
u
,
´ an m´ o
,
i nhu
,
sau:
H`ınh 3.4: L` am m
.
ôt d
.
u
,
´ an (Folder)
1. Khi tên d
.
u
,
´ an xuâ
´
t hi
.
ên
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
bên tr´ ai. L´ uc n` ay ta c´ o thê
,
thêm tên t
.
êp
24 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
v` ao b
`
˘ ang c´ ach: Nhâ
´
n ph´ım chu
.
ôt ph
,
ai lên tên c
,
ua d
.
u
,
´ an [practiclatex] v` a
sau ¯ d´ o ch
.
on [Add File] nhu
,
h`ınh 3.5.
C´ ac t
.
êp ta g
´
˘ an lâ
`
n lu
,
.
o
,
t v` ao d
.
u
,
´ an (c´ ac t
.
êp không liên quan ¯ dê
´
n d
.
u
,
´ an c ˜ ung
c´ o thê
,
g
´
˘ an v` ao ¯ d´ o ¯ dê
,
sau n` ay d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung).

´
t c
,
a nh˜ u
,
ng thao t´ ac trên t
.
êp c
,
ua d
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c th
.
u
,
c hi
.
ên theo Menu tu
,
o
,
ng
t´ ac sau
H`ınh 3.5: Thêm m
.
ôt t
.
êp v` ao d
.
u
,
´ an
- Ta c´ o thê
,
¯ dô
,
i tên c´ ac t
.
êp trên d
.
u
,
´ an
- Ta c´ o thê
,
lo
.
ai b
,
o t
.
êp kh
,
oi m
.
ôt d
.
u
,
´ an
- Ta c´ o thê
,
¯ d
.
˘ at m
.
ôt t
.
êp l ` a ch´ınh c
,
ua d
.
u
,
´ an, ...
- M
,
o
,
m
.
ôt t
.
êp trong d
.
u
,
´ an ch
,
ı câ
`
n nhâ
´
n ¯ d´ up chu
.
ôt v` ao ¯ d´ o.
2. Tru
,
´ o
,
c khi biên d
.
ich câ
`
n m
.
ôt t
.
êp l ` am t
.
êp ch´ınh ta nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt lên
tên m
.
ôt t
.
êp xuâ
´
t hi
.
ên: [set main File] l ` a ¯ d
.
˘ at t
.
êp ¯ dang ch
.
on l ` a t
.
êp ch´ınh.
V` a m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang kh´ ac c´ ac b
.
an t
.
u
,
t`ım hiê
,
u.
Ch´ u ´ y: Khi ta ¯ d
.
˘ at l
.
ai t
.
êp ch´ınh th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich theo t
.
êp ch´ınh
ta ¯ d
.
˘ at n` ay. V
.
ây ta c´ o thê
,
¯ d
.
˘ at t
.
êp ch´ınh kh´ ac nhau trong c´ ac t
.
êp ta thêm v` ao
d
.
u
,
´ an. Nhâ
´
t khi c´ ac b
.
an c´ o m
.
ôt t
.
êp riêng c ˜ ung g
´
˘ an v` ao ¯ dây rô
`
i ¯ d
.
˘ at n´ o l ` a t
.
êp
ch´ınh ¯ dê
,
biên d
.
ich.
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX
Khi so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an TeX ngu
,
` o
,
i ta thu
,
` o
,
ng kê
´
t h
.
o
,
p biên d
.
ich ¯ dê
,
xem kê
´
t qu
,
a
¯ d
.
˘ at l
.
ênh trong v˘ an b
,
an. Chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich TeX l ` a co
,
s
,
o
,
cho c´ ac chu
,
o
,
ng
tr`ınh kh´ ac sau n` ay ˘ an theo n´ o. Ng` ay nay gô
`
m c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh TeX, LaTeX,
Texify, PdfLaTeX, PdfTeX,XeTeX, XeLaTeX, LuaTeX, LuaLaTeX ... VieTeX v´ o
,
i
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX 25
MiKTeX ¯ d˜ a h
˜
ô tr
.
o
,
c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dê
,
biên d
.
ich khi so
.
an th
,
ao. C´ ac công c
.
u h
˜
ô
tr
.
o
,
¯ dê
,
biên d
.
ich tô
´
t ho
,
n. Gi´ o
,
i thi
.
êu m
.
ôt ch´ ut vê
`
m
.
ôt sô
´
chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich
v` a c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang c
,
ua VieTeX liên quan ¯ dê
´
n biên d
.
ich.
3.6.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu chung c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich TeX
D. Knuth t
.
ao ra chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich TeX ¯ dê
,
s
´
˘ ap xê
´
p ch˜ u
,
cho c´ ac t` ai li
.
êu
To´ an h
.
oc. Kê
´
t qu
,
a c
,
ua công tr`ınh n` ay m
,
o
,
ra m
.
ôt th` o
,
i ¯ d
.
ai c´ ac v˘ an b
,
an khoa
h
.
oc t
.
u
,
nhiên ¯ du
,
.
o
,
c in ra v´ o
,
i châ
´
t lu
,
o
,
ng cao v` a l ` am d
˜
ê d` ang trong khi so
.
an th
,
ao
ch´ ung. Khi c´ o TeX c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dê
`
u ph
.
u thu
.
ôc phâ
`
n c ´ u
,
ng, nhu
,
ng riêng
TeX không ph
.
u thu
.
ôc v` ao phâ
`
n c ´ u
,
ng, không d` ung h`ınh
,
anh c
.
u thê
,
¯ dê
,
so
.
an
th
,
ao m` a ¯ d
.
oc thê
´
n` ao th`ı ghi l
.
ai to` an b
.
ô nhu
,
v
.
ây, c` on t
.
ao ra v˘ an b
,
an ho` an ch
,
ınh
l ` a nh` o
,
TeX, v´ o
,
i c´ ac thu
.
ât to´ an tô
´
i u
,
u nhâ
´
t v` a c´ ach s
´
˘ ap xê
´
p ¯ d
.
ep nhâ
´
t c´ o thê
,
¯ dê
,
t` ai li
.
êu ra ¯ d` o
,
i.
Th` o
,
i gian ¯ d˜ a l ` am TeX m
.
anh lên râ
´
t nhiê
`
u v`ı râ
´
t nhiê
`
u ngu
,
` o
,
i s
,
u
,
d
.
ung v` a
th` anh chuâ
,
n c
,
ua nhiê
`
u nh` a xuâ
´
t b
,
an v` a c´ ac h
.
ôi to´ an h
.
oc. D` u ng` ay nay công
ngh
.
ê ph´ at triê
,
n râ
´
t m
.
anh c` ang l ` am cho TeX m
.
anh ho
,
n, d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung ho
,
n, ...
Hi
.
ên t
.
ai c` on tô
`
n t
.
ai c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich thông d
.
ung sau:
1. TeX l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh co
,
s
,
o
,
, m
.
oi chu
,
o
,
ng tr`ınh sau n` ay ¯ dê
`
u d˜ u
,
nguyên nh˜ u
,
ng
g`ı c
,
ua n´ o v` a ch
,
ı s´ ang t
.
ao thêm c´ ai m´ o
,
i c
,
ua th` o
,
i ¯ d
.
ai m` a thôi, râ
´
t nhiê
`
u ph´ at
triê
,
n TeX d` ung chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay ¯ dê
,
ph´ at triê
,
n g´ oi l
.
ênh v` a phâ
`
n mê
`
m c
,
ua
m`ınh.
2. LaTeX d
.
u
,
a trên TeX ch
,
ı viê
´
t thêm phâ
`
n g´ oi l
.
ênh câ
´
u tr ´ uc v˘ an b
,
an cho TeX,
l ` am ngu
,
` o
,
i d` ung d
˜
ê hiê
,
u ho
,
n v` a s
,
u
,
d
.
ung d
˜
ê d` ang ho
,
n. B
´
˘ at ¯ dâ
`
u t` u
,
châu Âu,
nhu
,
ng v´ o
,
i c´ ach tiê
´
p c
.
ân câ
´
u tr ´ uc ng` ay nay ¯ d˜ a th` anh phô
,
biê
´
n kê
,
c
,
a
,
o
,
M˜ y,
ng` ay nay ¯ da sô
´
ngu
,
` o
,
i d` ung s
,
u
,
d
.
ung v` a ph´ at triê
,
n phân mê
`
m theo chu
,
o
,
ng
tr`ınh n` ay.
3. AmsTeX c
,
ua h
.
ôi to´ an h
.
oc, ¯ d˜ a chuâ
,
n h´ oa cho c´ ac t` ai li
.
êu
,
o
,
M˜ y, râ
´
t nhiê
`
u k´ı
hi
.
êu font ¯ d
.
ep v` a chuâ
,
n, nhu
,
ng c` on thiê
´
u phâ
`
n câ
´
u tr ´ uc v` a s
,
u
,
d
.
ung không
thô
´
ng nhâ
´
t nên d` ung chung c
.
ông ¯ dô
`
ng râ
´
t kh´ o, ngu
,
` o
,
i d` ung ¯ da sô
´
c´ ac nh` a
khoa h
.
oc
,
o
,
M˜ y.
4. AmsLaTeXl ` a s
.
u
,
thô
´
ng nhâ
´
t v` a kê
´
t h
.
o
,
p gi˜ u
,
a hai ¯ diê
,
mm
.
anh c
,
ua hai chu
,
o
,
ng
tr`ınh trên AmsTeX v` a LaTeX. Ng` ay nay thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c g
.
oi l ` a LaTeXe. Chu
,
o
,
ng
tr`ınh n` ay ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t kê
´
m
,
o
,
cho m
.
oi ngu
,
` o
,
i d` ung c´ o thê
,
ph´ at triê
,
n TeX nh` o
,
v` ao g´ oi l
.
ênh, ph` u h
.
o
,
p v´ o
,
i m
.
oi t` ai li
.
êu v` a c´ ac k´ı hi
.
êu ph´ u
,
c t
.
ap trong th
.
u
,
c tê
´
.
Ng` ay n` ay ¯ da sô
´
d` ung chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay.
5. PdfLaTeX l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh LaTeX nhu
,
ng ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng ¯ dâ
`
u ra l ` a t
.
êp Pdf
ch´ u
,
không ph
,
ai t
.
êp Dvi b`ınh thu
,
` o
,
ng. Ngu
,
` o
,
i c´ o công l´ o
,
n t
.
ao ra PdfLaTeX l ` a
26 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
ngu
,
` o
,
i Vi
.
êt Nam, H` an Thê
´
Th` anh. Ng` ay nay vi
.
êc s
,
u
,
d
.
ung PdfLaTeX c ˜ ung

´
t thông d
.
ung, nhu
,
ng ph
,
ai ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng t` u
,
¯ dâ
`
u ¯ du
,
a v` ao ¯ dê
,
ch
.
ay PdfLaTeX
v´ o
,
i h`ınh
,
anh.
6. Ngu
,
` o
,
i ta c ˜ ung ph´ at triê
,
n PdfTeX v` a PdfAmsTeX ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng ¯ dâ
`
u ra Pdf.
Ng` ay nay c´ o râ
´
t nhiê
`
u d
.
u
,
´ an ph´ at triê
,
n TeX m` a tôi c ˜ ung không c´ o th` o
,
i gian
¯ dê
,
t`ım hiê
,
u hê
´
t.
7. Trong MikTeX c´ o chu
,
o
,
ng tr`ınh Texify.exe, ¯ dây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich

,
ng h
.
o
,
p kê
´
t h
.
o
,
p t` u
,
biên d
.
ich t´ o
,
i hi
.
ên lên t
.
êp Dvi nh` o
,
yap.exe. M
.
˘ at kh´ ac
c ˜ ung ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng ¯ dâ
`
u ra b
`
˘ ang t ` uy ch
.
on texify.exe –pdf ¯ dâ
`
u ra l ` a t
.
êp Pdf v` a
c ˜ ung m
,
o
,
ngay sau khi biên d
.
ich.
8. XeTeX l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich nhu
,
TeX nhu
,
ng phông lâ
´
y trong c´ ac h
.
ê ¯ diê
`
u
h` anh v` a m˜ a nguô
`
n b
`
˘ ang Unicode
9. XeLaTeX c ˜ ung l ` a phiên b
,
an m
,
o
,
r
.
ông c
,
ua XeTeX v` a LaTeX cho ta d
.
ich lâ
´
y
phông d
˜
ê d` ang t` u
,
c´ ac h
.
ê ¯ diê
`
u h` anh.
10. LuaTeX l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich nhu
,
TeX nhu
,
ng phông lâ
´
y trong c´ ac h
.
ê ¯ diê
`
u
h` anh v` a m˜ a nguô
`
n b
`
˘ ang Unicode v` a c´ o câ
´
u tr ´ uc d
˜
ê th
.
u
,
c hi
.
ên.
11. LuaLaTeX c ˜ ung l ` a phiên b
,
an m
,
o
,
r
.
ông c
,
ua LuaTeX v` a LaTeX cho ta d
.
ich

´
y phông d
˜
ê d` ang t` u
,
c´ ac h
.
ê ¯ diê
`
u h` anh v` a c´ o câ
´
u tr ´ uc d
˜
ê th
.
u
,
c hi
.
ên..
VieTeX thiê
´
t kê
´
hai thanh công c
.
u nh
`
˘ am m
.
uc ¯ d´ıch d
.
ich kh´ ac nhau, hai thanh
n` ay chuyê
,
n qua l
.
ai d
˜
ê d` ang v` a c´ ac n´ ut thô
´
ng nhâ
´
t v´ o
,
i Menu
a) Thanh công c
.
u cho d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng LaTeX, Texify, ...
,
o
,
ph´ıa trên V` a c´ ac
H`ınh 3.6: N´ ut công c
.
u biên d
.
ich
menu
,
o
,
Execute
b) Thanh d` anh cho XeTeX v` a XeLaTeX
,
o
,
ph´ıa du
,
´ o
,
i.

´
t nhiê
`
u ngu
,
` o
,
i ch
,
ı th´ıch d` ung m
.
ôt lo
.
ai chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich trên, v`ı ¯ d
.
inh
hu
,
´ o
,
ng ngay t` u
,
¯ dâ
`
u ph
,
ai th
.
u
,
c hi
.
ên c´ ac l
.
ênh co
,
b
,
an. Vi
.
êc ch
,
ı d` ung m
.
ôt lo
.
ai
chu
,
o
,
ng tr`ınh l ` a th´ oi quen c
,
ua con ngu
,
` o
,
i, v` a ¯ d´ o c ˜ ung l ` a nhu
,
.
o
,
c ¯ diê
,
m không tiê
´
p
c
.
ân ¯ du
,
.
o
,
c công ngh
.
ê m´ o
,
i. VieTeX cung câ
´
p s
,
u
,
d
.
ung tâ
´
t c
,
a c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh
trên nhu
,
ng u
,
u tiên d` ung: LaTeX, Texify, PdfLaTeX trên thanh công c
.
u. Tâ
´
t c
,
a
chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c c` ai ¯ d
.
˘ at t
.
ai n´ ut c´ o b
,
ang ho
.
˘ ac t` u
,
Menu:
C´ ac n´ ut biên d
.
ich tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i tên trong h
.
ôp tho
.
ai trên v` a ta c´ o thê
,
s
,
u
,
a
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX 27
H`ınh 3.7: Menu Execute
H`ınh 3.8: Menu Execute
ch˜ u
,
v` a ¯ d
.
˘ at l
.
ai c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh biên d
.
ich.
1. N´ ut biên d
.
ich LaTeX ¯ dâ
`
u ra Dvi.
2. N´ ut xem t
.
êp ¯ d˜ a biên d
.
ich xong Dvi.
3. N´ ut biên d
.
ich Texify xem luôn t
.
êp Dvi.
4. N´ ut chuyê
,
n ¯ dô
,
i t` u
,
t` u
,
t
.
êp Dvi sang t
.
êp Ps.
5. Chu
,
o
,
ng tr`ınh GSview xem t
.
êp Ps c
,
ua t
.
êp hi
.
ên h` anh.
28 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
6. N´ ut chuyê
,
n ¯ dô
,
i t
.
êp Ps sang Pdf
7. N´ ut xem t
.
êp Pdf b
`
˘ ang chu
,
o
,
ng tr`ınh Acrobat.
8. N´ ut ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh Texify ¯ dâ
`
u ra Pdf xem luôn t
.
êp Pdf.
9. ....
3.6.2. Biên d
.
ich theo t
.
êp ch´ınh v` a t
.
êp ch´ınh m
,
o
,
1. M
.
ôt t
.
êp ch´ ınh (main File) l ` a g` ı?
- Nê
´
u ch
,
ı so
.
an m
.
ôt t
.
êp LaTeX th`ı hai kh´ ai ni
.
êm s
´
˘ ap ch˜ u
,
cho t
.
êp ch´ınh [Com-
pile main file] v` a t
.
êp M
,
o
,
[Compile open file] l ` a m
.
ôt. Khi ¯ d´ o biên d
.
ich ch
,
ı trên
t
.
êp n` ay. M
.
ôt v˘ an b
,
an c´ o thê
,
c´ o nhiê
`
u t
.
êp g
.
ôp l
.
ai m` a b
`
˘ ang c´ ach g
.
oi l
.
ênh \input
ho
.
˘ ac \include. Khi ¯ d´ o ta tô
,
ch´ u
,
c th` anh m
.
ôt d
.
u
,
´ an (Project) ho
.
˘ ac (Folder) c´ o
t
.
êp ch´ınh ¯ dê
,
g
.
oi c´ ac t
.
êp kh´ ac v` ao (v´ı d
.
u d
.
u
,
´ an: luanan.tex). Khi l ` am d
.
u
,
´ an th`ı
l ´ uc biên d
.
ich d` u ¯ dang so
.
an trên c´ ac t
.
êp d
.
u
,
´ an tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at nhu
,
thê
´
n` ao, chu
,
o
,
ng
tr`ınh c ˜ ung ch
,
ı lâ
´
y t
.
êp ch´ınh ra biên d
.
ich m` a thôi, ta không mâ
´
t công chuyê
,
n
t´ o
,
i t
.
êp ch´ınh ¯ d´ o n˜ u
,
a.
- D` ung m
.
ôt t
.
êp c ˜ ung c´ o quyê
`
n ¯ d
.
˘ at n´ o l ` a t
.
êp ch´ınh v` a d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng nhu
,
d
.
u
,
´ an, ¯ diê
`
u n` ay ¯ du
,
.
o
,
c thê
,
hi
.
ên trên thanh tiêu ¯ dê
`
c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh c ` ung v´ o
,
i
t
.
êp hi
.
ên h` anh ¯ dang m
,
o
,
.
- Nhu
,
v
.
ây thanh tiêu ¯ dê
`
c´ o thê
,
hi
.
ên t
.
êp ch´ınh kh´ ac v´ o
,
i t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
:
H`ınh 3.9: T
.
êp d
.
u
,
´ an ch´ınh trong tiêu ¯ dê
`
C´ ac n´ ut thanh công c
.
u l ´ uc n` ao c ˜ ung c´ o thê
,
th
.
u
,
c thi ch´ u
,
c n˘ ang c
,
ua n´ o d` u
trong d
.
u
,
´ an hay l ` a không. Nê
´
u biên d
.
ich t
.
êp không c´ o câ
´
u tr ´ uc kh
,
o
,
i ¯ dâ
`
u c
,
ua
LaTeX th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh s˜ e b´ ao l
˜
ôi v` a c´ ac b
.
an ph
,
ai l ` am l
.
ai. Sau ¯ dây tôi ¯ diê
,
m l
.
ai
m
.
ôt sô
´
chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng c` on chu
,
o
,
ng tr`ınh XeTeX v` a XeLaTeX
c´ o phâ
`
n hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân riêng b
.
an nên ¯ d
.
oc t
.
ai ¯ d´ o.
Ðê
,
chuyê
,
n t
.
êp ch´ınh sang t
.
êp m
,
o
,
l ` a ch´ınh ¯ dê
,
biên d
.
ich th
.
u
,
c hi
.
ên c` ai ¯ d
.
˘ at l
.
ai
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX 29
¯ do
,
n gi
,
an l ` a ch
.
on v` ao t
.
êp bên c
,
u
,
a sô
´
Project
H`ınh 3.10: Ð
.
˘ at l
.
ai t
.
êp ch´ınh v` a t
.
êp ch´ınh m
,
o
,
Sau ¯ d´ o th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng.
C` on khi tr
,
o
,
l
.
ai biên d
.
ich 1 t
.
êp ch´ınh m
,
o
,
th`ı b
.
an ch
.
on v` ao [set main open file]
S
.
u
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i n` ay c´ o thê
,

´
y t
.
ai Menu tu
,
o
,
ng t´ ac bâ
´
m ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt trên

`
m
.
˘ at so
.
an th
,
ao c ˜ ung ¯ d
.
˘ at l
.
ai ¯ du
,
.
o
,
c v` a c
,
a trên Menu Project c ˜ ung v
.
ây.
2. Chu
,
o
,
ng tr` ınh LaTeX v` a Texify
Biên d
.
ich b
`
˘ ang LaTeX v` a Texify thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c d` ung nhâ
´
t hi
.
ên nay. Ð
.
inh
hu
,
´ o
,
ng ¯ dâ
`
u ra l ` a t
.
êp Dvi. Vi
.
êc so
.
an th
,
ao TeX b
`
˘ ang c´ ac l
.
ênh chuâ
,
n b`ınh thu
,
` o
,
ng
v` a câ
´
u tr ´ uc m
.
ôt v˘ an b
,
an ¯ do
,
n gi
,
an nhâ
´
t gô
`
m:
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd}
\usepackage[mathscr]{eucal}
\usepackage{color}
\usepackage{listings}
\usepackage{colortbl}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{wrapfig}
30 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
\textheight 23truecm
\textwidth 14truecm
\voffset -0.7in
\parskip 4pt
\renewcommand{\contentsname}{\bf M
.
uc l
.
uc}
\renewcommand{\abstractname}{\bf T´om t
´
ăt}
\newcommand{\daut}{$\backslash$\textvisiblespace{ }}
\begin{document}
<N
.
ôi dung t` ai li
.
êu
,
o
,
đây>
\end{document}
T` ai li
.
êu ng` ay nay d` ung râ
´
t nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh ¯ d
.
˘ ac tru
,
ng nhu
,
: amsmath g´ oi k´ı hi
.
êu
c
,
ua AmsTeX, color g´ oi l
.
ênh tô m` au, graphicx g´ oi l
.
ênh ¯ dô
`
th
.
i, ... Hâ
`
u nhu
,
¯ dê
`
u
c´ o m
˜
âu s
˜
˘ an, ngu
,
` o
,
i b
´
˘ at ¯ dâ
`
u s
,
u
,
d
.
ung TeX ¯ d˜ o
,
kh´ o kh˘ an.
M
.
˘ ac ¯ d
.
inh c
,
ua c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay vê
`
¯ du
,
a
,
anh v` ao l ` a t
.
êp eps v` a bmp. C` on
c´ ac t
.
êp
,
anh lo
.
ai kh´ ac nhu
,
jpg, png, ... th`ı ph
,
ai c´ o l
.
ênh khai b´ ao v` a chuyê
,
n ¯ dô
,
i
nhu
,
:
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg}
\DeclareGraphicsRule{.pdf}{eps}{}{}
\DeclareGraphicsRule{.jpg}{eps}{}{}

`
i l
.
ai ph
,
ai c´ o c
,
a t
.
êp khung *.ebb c
,
ua h`ınh
,
anh ¯ du
,
a v` ao. Vi
.
êc t
.
ao ra t
.
êp *.ebb
¯ du
,
.
o
,
c MikTeX cung câ
´
p m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh v` a VieTeX c´ o ch´ u
,
c n˘ ang trên Menu.
S
.
u
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i c´ ac ¯ d
.
inh d
.
ang
,
anh VieTeX c ˜ ung cung câ
´
p h` ang lo
.
at ch´ u
,
c n˘ ang
trong:
Tools --> Image Convert, vâ
´
n ¯ dê
`
n` ay s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c n´ oi k˜ y trong b` ai VieTeX v´ o
,
i
vi
.
êc ¯ du
,
a h`ınh v` ao.
3. Chu
,
o
,
ng tr` ınh PdfLaTeX
C´ ac l
.
ênh TeX cho chu
,
o
,
ng tr`ınh PdfLaTeX không c´ o g`ı thay ¯ dô
,
i. ngh˜ıa l ` a so
.
an
cho LaTeX ho
.
˘ ac PdfLaTeX l ` a nhu
,
nhau. Ch
,
ı c´ o kh´ ac phâ
`
n ¯ dâ
`
u c´ o ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng
d
.
ich PdfLaTeX b
`
˘ ang g´ oi l
.
ênh ifpdf. Phâ
`
n ¯ d
.
inh d
.
ang sau ¯ dây c´ o thê
,
biên d
.
ich
¯ du
,
.
o
,
c c
,
a LaTeX v` a PdfLaTeX t ` uy tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng c
,
ua ngu
,
` o
,
i d` ung.
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{color}
\usepackage[utf8]{vietnam}
3.6. Biên d
.
ich chung t
.
êp TeX trong VieTeX 31
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf%if using PDFTeX
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.mps}
\else %if using TeX
\usepackage{graphicx}
\fi
\begin{document}
N
.
ôi dung t` ai li
.
êu
,
o
,
đây
\end{document}
Ðê
,
¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng ra t
.
êp Pdf th`ı trong n
.
ôi dung t` ai li
.
êu c´ ac h`ınh
,
anh l ` a c´ ac t
.
êp
pdf nhu
,
v´ı d
.
u ¯ du
,
a h`ınh v` ao:
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[height=4.5cm,width=11.3cm]{autocom2}
\caption{Ch
.
on c´ach th´u
,
hai T
.
u
,
đ
.
ông ho`an th` anh}\label{fig:autocom2}
\end{figure}
Trong tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p LaTeX l ` a c´ ac t
.
êp *.eps. VieTeX tr
.
o
,
gi ´ up chu
,
o
,
ng tr`ınh chuyê
,
n
¯ dô
,
i c´ ac
,
anh, xem b` ai ¯ du
,
a h`ınh v` ao LaTeX trong VieTeX. Biên d
.
ich ¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng
PdfLaTeX c ˜ ung c´ o m
.
ôt n´ ut trên thanh công c
.
u. Khi biên d
.
ich xong c ˜ ung t
.
u
,
m
,
o
,
Acrobat readme cho ngu
,
` o
,
i d` ung.
V´ o
,
i câ
´
u tr ´ uc d` ung g´ oi l
.
ênh ifpdf
,
o
,
trên th`ı ta c´ o thê
,
d
.
ich v˘ an b
,
an
,
o
,
hai chê
´
¯ d
.
ô LaTeX v` a PdfLaTeX nhu
,
ng không g˜ o phâ
`
n m
,
o
,
r
.
ông c
,
ua t
.
êp
,
anh. M
.
˘ at kh´ ac
ph
,
ai c´ o c
,
a hai lo
.
ai
,
anh *.eps v` a *.pdf, vi
.
êc n` ay không kh´ o qua vi
.
êc chuyê
,
n ¯ dô
,
i
c´ o ch´ınh trong VieTeX.
4. Chu
,
o
,
ng tr` ınh XeLaTeX
Ðây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh v´ o
,
i công ngh
.
ê m´ o
,
i nên c` on nhiê
`
u vâ
´
n ¯ dê
`
ph
,
ai th
.
u
,
c
h` anh, trong phiên b
,
an n` ay ¯ d˜ a t´ıch h
.
o
,
p kh
,
a n˘ ang v` a biên d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng v´ o
,
i
MiKTeX 2.9 (C´ o phâ
`
n riêng n´ oi vê
`

´
n ¯ dê
`
n` ay).
3.6.3. Biên d
.
ich c´ o l
˜
ôi
Ngu
,
` o
,
i m´ o
,
i s
,
u
,
d
.
ung TeX râ
´
t l ´ ung t ´ ung khi biên d
.
ich c´ o l
˜
ôi. C´ o râ
´
t nhiê
`
u lo
.
ai
l
˜
ôi c´ o thê
,
x
,
ay ra. Thu
,
` o
,
ng l ` a nh˜ u
,
ng l
˜
ôi
- д anh l
.
ênh sai v` a TeX không biê
´
t l
.
ênh ¯ d´ o.
32 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
- TeX không biê
´
t l
.
ênh nhu
,
ng c´ o thê
,
do chu
,
a ¯ du
,
a g´ oi l
.
ênh v` ao ¯ dâ
`
u nhu
,
\usepackage{...}
- Thiê
´
u dâ
´
u $, {, }, ...
- Vi
.
êc kê
´
t h
.
o
,
p môi tru
,
` o
,
ng v` a nh´ om l
.
ênh không ¯ d´ ung, ...
VieTeX ¯ d˜ a c ˜ ung câ
´
p c´ ach g˜ o v` ao c´ o câ
´
u tr ´ uc tô
´
i ¯ da, l ` am vi
.
êc g˜ o v` ao d
˜
ê ho
,
n v` a
ch´ınh x´ ac ho
,
n râ
´
t nhiê
`
u.
Khi l
˜
ôi x
,
ay ra TeX thông b´ ao l
˜
ôi t
.
ai d` ong v` a k´ı t
.
u
,
n` ao nhu
,
:
H`ınh 3.11: Biên d
.
ich c´ o l
˜
ôi
L
˜
ôi
,
o
,
d` ong 182 v´ o
,
i t` u
,
môi tru
,
o
,
ng enumerat. V´ o
,
i VieTeX tr
,
o
,
l
.
ai d` ong ¯ d´ o m
.
ôt
c´ ach d
˜
ê d` ang v` a ta s
,
u
,
a l
.
ai.
Kh´ o kh˘ an nhâ
´
t l ` a t`ım l
˜
ôi trong m
.
ôt khô
´
i môi tru
,
` o
,
ng ho
.
˘ ac nh´ om l
.
ênh. Khi ¯ d´ o
b
.
an ph
,
ai kiê
,
m tra l
.
ai c´ ac c ´ u ph´ ap l
.
ênh c
,
ua LaTeX.
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on
B` ai phâ
`
n biên d
.
ich theo TeX trong VieTeX v
˜
ân không thay ¯ dô
,
i, trong phâ
`
n
n` ay tôi ch
,
ı nhâ
´
n m
.
anh m
.
ôt c´ ach biên d
.
ich kh´ ac không theo t
.
êp ch´ınh v` a t
.
êp
¯ dang m
,
o
,
. Ngh˜ıa l ` a biên d
.
ich theo d
.
u
,
´ an v` a biên d
.
ich theo t
.
âp l
,
e v
˜
ân ¯ d´ ung nhu
,
c ˜ u. B` ai n` ay n´ oi t´ o
,
i ba c´ ach biên d
.
ich m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c t´ıch h
.
o
,
p v` ao VieTeX.
Khi ta ¯ dang so
.
an muô
´
n kiê
,
m tra l
.
ai c´ ac l
.
ênh TeX ho
.
˘ ac công th´ u
,
c c´ o ¯ d´ ung
không ta ph
,
ai biên d
.
ich l
.
ai. Nhiê
`
u khi ta ph
,
ai biên d
.
ich nhiê
`
u lâ
`
n ¯ dê
,
s
,
u
,
a
ch˜ u
,
a. C´ o nhiê
`
u b
.
an t´ ach ra m
.
ôt t
.
êp riêng ¯ dê
,
biên d
.
ich ch
,
ı công th´ u
,
c ¯ d´ o, c´ ach
n` ay l ` a râ
´
t nhanh nhu
,
ng nhiê
`
u ngu
,
` o
,
i không c´ o kinh nghi
.
êm t´ ach ra m
.
ôt t
.
âp
riêng, ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt l ` a c´ o c´ ac l
.
ênh m´ o
,
i ¯ d
.
inh ngh˜ıa th`ı c` ang kh´ o kh˘ an ho
,
n.
Ðê
,
d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung VieTeX ¯ d˜ a t´ıch h
.
o
,
p ch´ u
,
c n˘ ang ch
.
on v˘ an b
,
an v` a biên d
.
ich
ch
,
ı phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on ¯ d´ o thôi. VieTeX ¯ d˜ a th
.
u
,
c hi
.
ên ch´ ep ra m
.
ôt t
.
êp m´ o
,
i
_vietemp.tex phâ
`
n ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an cho ¯ dê
´
n \begin{document} v` a ch´ ep phâ
`
n
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on 33
v˘ an b
,
an ¯ d˜ a ch
.
on v` ao sau ¯ d´ o rô
`
i biên d
.
ich ngay. Ð
.
˘ ac bi
.
êt l ` a khi trong d
.
u
,
´ an
c´ o t
.
êp Main file v` a không th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh t`ım ¯ d´ ung phâ
`
n ¯ dâ
`
u c
,
ua n´ o ¯ dê
,
biên
d
.
ich.
Nhu
,
v
.
ây trong phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on c´ o l
.
ênh ¯ d
.
inh ngh˜ıa m´ o
,
i c ` ung không s
.
o
,
c´ o
l
˜
ôi.
M
˜
ôi lâ
`
n biên d
.
ich ¯ dê
`
u t
.
ao l
.
âp t
.
êp m´ o
,
i, x´ oa t
.
êp c ˜ u t
.
am th` o
,
i ¯ di. Do phâ
`
n l
.
u
,
a
ch
.
on ´ıt nên biên d
.
ich râ
´
t nhanh.

´
u phâ
`
n l
.
u
,
a ch
.
on c´ o l
˜
ôi th`ı v
˜
ân thông b´ ao c
,
ua TeX b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a b
.
an xem
l
.
ai phâ
`
n ¯ d´ o c´ o ¯ d´ ung không.
3.7.1. C´ ac phu
,
o
,
ng ´ an d
.
ich phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
Trong VieTeX c´ o thiê
´
t kê
´
ba ch´ u
,
c n˘ ang biên d
.
ich t` u
,
ng phâ
`
n: Biên d
.
ich theo
phâ
`
n ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on, biên d
.
ich ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay, biên d
.
ich gi˜ u
,
a 2 d` ong
¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh dâ
´
u tô m` au.
C` on ph
.
u thu
.
ôc v` ao ¯ dâ
`
u ra n˜ u
,
a, ph
.
u thu
.
ôc v` ao v˘ an b
,
an b
.
an d
.
ich ¯ dâ
`
u ra
nhu
,
DVI ho
.
˘ ac PDF.T` u
,
phiên b
,
an 2.9 b
.
an v` ao Menu:execute->Choose Compile
Combination v` a ch
.
on ¯ dâ
`
u ra tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng l ` a DVI, PDF, PS.
H`ınh 3.12: Ch
.
on ¯ dâ
`
u ra biên d
.
ich
N´ ut biên d
.
ich v˘ an b
,
an ch
.
on bên c
.
anh n´ ut [LaTeX], ch
,
ı s´ ang lên khi c´ o v˘ an
b
,
an ch
.
on. C` on hai ch´ u
,
c n˘ ang c´ o n´ ut
,
o
,
thanh th´ u
,
ba.
34 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
H`ınh 3.13: Biên d
.
ich theo phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
D
.
ich trong phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
1. Bôi ¯ den phâ
`
n v˘ an b
,
an câ
`
n biên d
.
ich
2. Nhâ
´
n n´ ut biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on (ch
,
ı khi bôi ¯ den m´ o
,
i nô
,
i n´ ut n` ay)
ho
.
˘ ac execute -> Compile Selected
3. C´ ach l ` am n` ay thu
.
ân ti
.
ên cho 6ta kiê
,
m tra m
.
ôt công th´ u
,
c, m
.
ôt môi tru
,
` o
,
ng,
...
4. Ch´ u ´ y ch
.
on khô
´
i v˘ an b
,
an ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u c ´ u ph´ ap c
,
ua LaTeX không th`ı luôn luôn
b
.
i l
˜
ôi.
D
.
ich
¯

´
n d` ong con tr
,
o
¯
dang nhâ
´
p nh´ ay
1. Ð
.
˘ at con tr
,
o t
.
ai v
.
i tr´ı d` ong ta muô
´
n biên d
.
ich t´ o
,
i ¯ d´ o.
2. Nhâ
´
n n´ ut th´ u
,
hai biên d
.
ich ¯ dê
´
n d` ong
ho
.
˘ ac excute -> Compiler At line
3. C´ ach biên d
.
ich n` ay ¯ du
,
.
o
,
c ´ ap d
.
ung khi ta t`ım l
˜
ôi ¯ dê
´
n d` ong n` ao. Khi c` on l
˜
ôi
ta d
.
ich con tr
,
o nên d` ong tru
,
´ o
,
c ¯ d´ o ¯ dê
,
biê
´
t l
˜
ôi trong gi´ o
,
i h
.
an d` ong n` ao.
4. Ch´ u ´ y ¯ d
.
˘ at v
.
i tr´ı d` ong trong câ
´
u tr ´ uc ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u c
,
ua LaTeX, v´ı d
.
u không thê
,
¯ d
.
˘ at
,
o
,
d` ong gi˜ u
,
a m
.
ôt môi tru
,
` o
,
ng ho
.
˘ ac môi tru
,
` o
,
ng to´ an n` ao ¯ d´ o.
D
.
ich trong phâ
`
n v˘ an b
,
an
¯
du
,
.
o
,
c
¯
d´ anh dâ
´
u bên lê
`
1. D` ung ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d´ anh dâ
´
u lê
`
nhu
,
search -> Mark Position ho
.
˘ ac F2 t
.
ai
d` ong ¯ dang ¯ d´ u
,
ng Trong VieTeX ch
,
ı câ
`
n nhâ
´
n con tr
,
o v` ao lê
`
c ˜ ung c´ o dâ
´
u ¯ den
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on 35
H`ınh 3.14: Biên d
.
ich theo phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
¯ d´ anh dâ
´
u.
2. Nhâ
´
n n´ ut biên d
.
ich th´ u
,
3 ho
.
˘ ac excute -> Compiler by Mark Lines
H`ınh 3.15: Biên d
.
ich theo phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
Biên d
.
ich c´ o l
˜
ôi
1. Khi ta ch
.
on v˘ an b
,
an ho
.
˘ ac ¯ d
.
˘ at v
.
i tr´ı con tr
,
o trong m
.
ôt câ
´
u tr ´ uc c
,
ua LaTeX
bao gi` o
,
c ˜ ung c´ o l
˜
ôi.
2. Khi biên d
.
ich theo d
.
u
,
´ an, c´ o thay ¯ dô
,
i
,
o
,
phâ
`
n ¯ dâ
`
u th`ı nhâ
´
n v` ao n´ ut x´ oa
c´ ac t
.
êp ph
.
u ¯ di ¯ dê
,
l
.
âp t
.
êp m´ o
,
i, khi nhâ
´
n v` ao n´ ut x´ oa t
.
êp ph
.
u th`ı c´ ac t
.
êp *.log,
*.aux, *.dvi, ... v` a vietemp.* v` a headertemp.* c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c x´ oa ¯ di.
36 Chu
,
o
,
ng 3. Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp nguô
`
n v` a biên d
.
ich
3. C´ ac thông b´ ao l
˜
ôi trong TeX v
˜
ân b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a s
,
u
,
a nhu
,
quy tr`ınh c ˜ u.
Biên d
.
ich tô
,
h
.
o
,
p c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh
T` u
,
tru
,
´ o
,
c ¯ dê
´
n nay ta thu
,
` o
,
ng d` ung texify.exe c
,
ua MiKTeX ¯ dê
,
biên d
.
ich v` a hi
.
ên
xem ngay. Ðây l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh kê
´
t h
.
o
,
p c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac nhau chay liên
tiê
´
p v´ o
,
i ¯ dô
´
i sô
´
c
.
u thê
,
nhu
,

´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i LaTeX, PDFLaTeX, . . . Lâ
`
n n` ay chu
,
o
,
ng
tr`ınh c` on c´ o n´ ut kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i XeLaTeX,. . . nhu
,
v
.
ây b
.
an d` ung XeLaTeX vô c ` ung
thu
.
ân l
.
o
,
i.
Nhu
,
ng c` on nhiê
`
u kê
´
t h
.
o
,
p kh´ ac thê
,
hi
.
ên xem DVI, PDF, PS. B
`
˘ ang c´ ach ch
.
on

,
h
.
o
,
p v` a m
.
ôt n´ ut biên d
.
ich duy nhâ
´
t thu
,
.
o
,
c hi
.
ên h` ang lo
.
at. Trong VieTeX ¯ d˜ a
¯ du
,
a thêm c´ ach l ` am n` ay nhu
,
ng nhiê
`
u tô
,
h
.
o
,
p th´ıch h
.
o
,
p ho
,
n nhiê
`
u: Tâ
´
t c` a biên
d
.
ich n` ay th
.
u
,
c hi
.
ên trong c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i c
,
ua VieTeX.
1. Tô
,
h
.
o
,
p cho ¯ dâ
`
u ra xem kh´ ac nhau DVI, PDF, PS v` a c´ o thê
,
ch
.
on xem PDF
theo 2 chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ ac nhau l ` a Acrobatreader, SumatraPDF.
2. Tô
,
h
.
o
,
p c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh nhu
,
XeTeX, XeLaTeX, TeX, AmsTeX,. . .
3. Tô
,
h
.
o
,
p cho th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich liên tiê
´
p v´ o
,
i BibTeX, MakeIndeX,
H`ınh 3.16: Biên d
.
ich theo phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
Nh˜ u
,
ng tô
,
h
.
o
,
p n` ay d
.
u
,
a v` ao c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh do ta c` ai ¯ d
.
˘ at nhu
,
tru
,
´ o
,
c nên khi
th
.
u
,
c hi
.
ên xong ra t
.
êp PDF v` a xem b
`
˘ ang SumatraPDF ¯ dê
`
u quay vê
`
t
.
êp TeX râ
´
t
nhanh v` a ch´ınh x´ ac. C` on t` u
,
t
.
êp TeX t´ o
,
i t
.
êp PDF l ` a m
.
ôt vâ
´
n ¯ dê
`
s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c c` ai ¯ d
.
˘ at
trong tu
,
o
,
ng lai, vi
.
êc n` ay không kh´ o.
3.7. Biên d
.
ich theo v˘ an b
,
an ch
.
on 37
5. Menu biên d
.
ich v` a n´ ut biên dich tô
,
ho
,
p
H`ınh 3.17: Biên d
.
ich theo phâ
`
n v˘ an b
,
an ch
.
on
Nhu
,
v
.
ây khi ch
.
on xong ch
,
ı câ
`
n nhâ
´
n ph´ım F4 ¯ dê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên tô
,
h
.
o
,
p ¯ d˜ a ch
.
on.
CHU
,
O
,
NG 4
SO
.
AN TH
,
AO V
`
A BIÊN T
.
ÂP
4.1. Phâ
`
n mê
`
m g˜ o b` an ph´ım Unikey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2. C
´
˘ at d´ an v` a sao ch´ ep v˘ an b
,
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3. Ð
.
inh d
.
ang v` a thêm b´ o
,
t v` ao d` ong v` a khô
´
i v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . 40
4.1. Phâ
`
n mê
`
m g˜ o b` an ph´ım Unikey
Chu
,
o
,
ng tr`ınh Unikey c
,
ua Ph
.
am Kim Long cung câ
´
p mi
˜
ên ph´ı t
.
ai ¯ d
.
ia ch
,
ı
http://unikey.sourceforge.net . Hi
.
ên t
.
ai ¯ dang c´ o b
,
an unikey 4.0. N
.
ôi
dung b` ai ng
´
˘ an n` ay muô
´
n hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c´ ac b
.
an s
,
u
,
d
.
ung Unikey ¯ dê
,
nh
.
âp v˘ an
b
,
an LaTeX thu
.
ân ti
.
ên v` a nhanh.
C` ai ¯ d
.
˘ at Unikey râ
´
t d
˜
ê d` ang v` a s
,
u
,
d
.
ung râ
´
t thu
.
ân ti
.
ên cho vi
.
êc g˜ o tiê
´
ng Vi
.
êt.
H`ınh 4.1: Giao di
.
ên Unikey
Ta ch
.
on c´ ach g˜ o ¯ d
.
inh ngh˜ıa v`ı c´ ac c´ ach kh´ ac c´ o g˜ o { th` anh o
,
,... m` a nh˜ u
,
ng

´
u n` ay ta hay d` ung trong TeX, v
.
ây h˜ ay b
,
o ch´ u
,
c n˘ ang g˜ o n` ay ¯ di.
B
.
an ph
,
ai ¯ d´ anh dâ
´
u v` ao ô vuông [S
,
u
,
d
.
ung clipboard cho unicode]. Unikey c` on
ch´ u
,
c n˘ ang g˜ o t
´
˘ at nhu
,
ng ta không d` ung, nê
´
u c´ o d` ung c ˜ ung không
,
anh hu
,
,
o
,
ng
¯ dê
´
n ph´ım g˜ o t
´
˘ at c
,
ua VieTeX.
4.2. C
´
˘ at d´ an v` a sao ch´ ep v˘ an b
,
an
VieTeX tuân th
,
u theo chuâ
,
n Window vê
`
chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao v´ o
,
i c
´
˘ at d´ an,

´
t c
,
a c
´
˘ at d´ an b`ınh thu
,
` o
,
ng thông qua bôi ¯ den (ch
.
on) v˘ an b
,
an, c´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at
c ˜ ung giô
´
ng nhu
,

´
t c ´ u
,
chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao n` ao. Sau ¯ dây l ` a m
.
ôt sô
´
kh´ ac
4.2. C
´
˘ at d´ an v` a sao ch´ ep v˘ an b
,
an 39
H`ınh 4.2: T` uy ch
.
on c
,
ua Unikey
bi
.
êt ho
.
˘ ac ti
.
ên ´ıch ho
,
n khi d` ung VieTeX.
1. Ch
.
on v˘ an b
,
an c
,
a t
.
êp, m
.
ôt t` u
,
, m
.
ôt ¯ do
.
an, trong c´ ac dâ
´
u m´ oc,...
,
o
,
Menu: Edit.
2. C
´
˘ at v` ao b
.
ô nh´ o
,
¯ d
.
êm b`ınh thu
,
` o
,
ng, nhu
,
ng c ˜ ung c´ o thê
,
c
´
˘ at v` a ch´ ep ¯ do
.
an ch
.
on
v` ao ¯ duôi b
.
ô nh´ o
,
¯ da c´ o d` ung
Edit-->Append v´ o
,
i c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang tiê
´
p theo c
,
ua n´ o. L´ uc d´ an ra ngo` ai v
˜
ân
l ` am b`ınh thu
,
` o
,
ng. Ch´ u
,
c n˘ ang n` ay c´ o ´ıch khi ta gom c´ ac v˘ an b
,
an r` o
,
i r
.
ac v` ao m
.
ôt
khô
´
i rô
`
i d´ an ra no
,
i ta câ
`
n.
3. Thu
,
` o
,
ng bôi ¯ den ch
,
ı theo d` ong ho
.
˘ ac m
.
ôt ¯ do
.
an trên m
.
ôt d` ong, c` on ch
.
on v˘ an
b
,
an theo khô
´
i h`ınh ch˜ u
,
nhâ
´
t bâ
´
t k` y d` ung ch´ u
,
c n˘ ang
Block-->Rectangular mode ho
.
˘ ac F4 sau ¯ d´ o d` ung ph´ım m˜ ui tên ¯ dê
,
ch
.
on
nhu
,
h`ınh
H`ınh 4.3: Bôi ¯ den theo h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât
Ch´ u
,
c n˘ ang c´ o ´ıch khi sao ch´ ep m
.
ôt c
.
ôt c
,
ua b
,
ang ¯ dê
,
g´ ep v` ao b
,
ang kh´ ac, khi
40 Chu
,
o
,
ng 4. So
.
an th
,
ao v` a biên t
.
âp

´
y ra ¯ dâ
`
u con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay tr
,
ai xuô
´
ng l ` a khô
´
i h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât ta ¯ d˜ a ch´ ep, v
˜
ân
ch
,
ı d` ung Paste ¯ dê
,
d´ an ra.
4. Ta c´ o thê
,
k´ eo th
,
a khô
´
i ch
.
on t` u
,
trong t
.
êp so
.
an th
,
ao ra c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i ho
.
˘ ac
ngu
,
.
o
,
c l
.
ai.
H`ınh 4.4: Bôi ¯ den theo h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât

´
m ph´ım tr´ ai v` a gi˜ u
,
trong khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on rô
`
i k´ eo khô
´
i v˘ an b
,
an ¯ di tôi no
,
i câ
`
n
th
,
a.
4.3. Ð
.
inh d
.
ang v` a thêm b´ o
,
t v` ao d` ong v` a khô
´
i
v˘ an b
,
an
1. Ta c´ o thê
,
sao ch´ ep, c
´
˘ at d´ an, nô
´
i d` ong,... trong Menu:Insert, b
.
an ch
.
on v
.
i tr´ı
con tr
,
o v` ao d` ong rô
`
i th
.
u
,
c hi
.
ên Copy line, Cut line, ... rô
`
i th
.
u
,
c hi
.
ên Paste b`ınh
thu
,
` o
,
ng ra v
.
i tr´ı câ
`
n d´ an.
2. C´ o thê
,
sinh ra d` ong giô
´
ng v´ o
,
i d` ong t
.
ai v
.
i tr´ı con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay b
`
˘ ang
Ctrl+D, ¯ d
,
ao d` ong lên xuô
´
ng v
˜
ân trong Menu:Insert ch
.
on Move up, .....
3.Ðê
,
x´ oa ¯ di nh˜ u
,
ng kho
,
ang tr
´
˘ ang v` a d` ong tr
´
˘ ang không câ
`
n thiê
´
t chu
,
o
,
ng tr`ınh
c´ o râ
´
t nhiê
`
u ch´ u
,
c n˘ ang th
.
u
,
c hi
.
ên nhu
,
: T` u
,
Menu Edit cho ch´ u
,
c n˘ ang
• Edit-->Trim Header-Tail lines X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i d` ong;
• Edit-->Compress whitespaces X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang gi˜ u
,
a c´ ac t` u
,
c´ o ho
,
n m
.
ôt

´
u c´ ach tr
´
˘ ang;
4.3. Ð
.
inh d
.
ang v` a thêm b´ o
,
t v` ao d` ong v` a khô
´
i v˘ an b
,
an 41
• Edit-->Compress whitelines X´ oa d` ong tr
´
˘ ang gi˜ u
,
a c´ ac d` ong c´ o ho
,
n m
.
ôt
d` ong c´ ach tr
´
˘ ang .
V` a râ
´
t nhiê
`
u ch´ u
,
c n˘ ang kh´ ac, b
.
an t
.
u
,
t`ım hiê
,
u.
4. Thêm v` ao ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i d` ong trong Menu: Insert
• Insert-->(+/-) Comment % Ðiê
`
n/B
,
o dâ
´
u % ch´ u th´ıch (1 d` ong ho
.
˘ ac nhiê
`
u
d` ong bôi ¯ den); lâ
`
n th´ u
,
nhâ
´
t th`ı thêm v` ao, lâ
`
n th´ u
,
hai th
.
u
,
c hi
.
ên th`ı l
.
ai b
,
o ¯ di.
• Insert-->(+/-) New Lines Ðiê
`
n/B
,
o dâ
´
u \\ xuô
´
ng d` ong (1 d` ong ho
.
˘ ac
nhiê
`
u d` ong bôi ¯ den); lâ
`
n th´ u
,
nhâ
´
t th`ı thêm v` ao, lâ
`
n th´ u
,
hai th
.
u
,
c hi
.
ên th`ı l
.
ai
b
,
o ¯ di.
Ð
.
˘ ac bi
.
êt thêm v` ao ¯ dâ
`
u c´ ac d` ong
Insert-->Add Header-Tail Lines Ðu
,
a phâ
`
n ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i m
˜
ôi d` ong m
.
ôt sô
´
k´ y t
.
u
,
H`ınh 4.5: Bôi ¯ den theo h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât
Ho` an to` an tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
ng thêm v` ao ¯ dâ
`
u ho
.
˘ ac cuô
´
i khô
´
i v˘ an b
,
an ch´ u
,
không
t` u
,
ng d` ong.
Block-->Add Header-Tail block Ðu
,
a phâ
`
n ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i khô
´
i v˘ an b
,
an m
.
ôt
¯ d
.
ai lu
,
.
o
,
ng n` ao ¯ d´ o.
CHU
,
O
,
NG 5
CH
´
U
,
C N
˘
ANG CHUYÊN D
.
UNG
5.1. T
.
u
,
¯
d
.
ông
¯
d´ ong c´ ac m´ oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2. Macro biên t
.
âp v` a g˜ o nhanh c` ai s
˜
˘ an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3. G˜ o t
´
˘ at c
.
um t` u
,
v` a khô
´
i l
.
ênh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1. T
.
u
,
¯
d
.
ông
¯
d´ ong c´ ac m´ oc

´
u tr ´ uc râ
´
t nhiê
`
u khô
´
i l
.
ênh v` a v˘ an b
,
an c´ o dâ
´
u m´ oc m
,
o
,
nhu
,
[ { ( $ v` a
ngay sau ¯ d´ o l ` a ¯ d´ ong l
.
ai nhu
,
] } ) $. Ðê
,
thu
.
ân ti
.
ên v` a không quên dâ
´
u ¯ d´ ong,
VieTeX cho ph´ ep l
.
u
,
a ch
.
on g˜ o v` ao m
.
ôt dâ
´
u th` anh hai dâ
´
u ngay ch
,
ı ¯ diê
`
n n
.
ôi
d` ung v` ao gi˜ u
,
a c´ ac dâ
´
u ¯ d´ o l ` a t ` uy ch
.
on
Help -->Autoclose }])> c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u.
C´ ac t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ ong c´ o thê
,
xem b
`
˘ ang
Help -->View Autoclose Keys
H`ınh 5.1: T` uy ch
.
on Autoclose
Trong c
,
u
,
a sô
,
D
.
u
,
´ an.
5.2. Macro biên t
.
âp v` a g˜ o nhanh c` ai s
˜
˘ an 43
{ => {}
{{ => {
} => \{\}
}} => }
\} => \left\{\right\}
\{ => \eqref{}
( => ()
( ( => (
) => \(\)
)) => )
\) => \left( \right)
\( => \label{}
[ => []
[[ => [
] => \[\]
]] => ]
\] => \left[\right]
\[ => \begin{}
< => <
<< => <>
\< => \left\langle\right\rangle
| => | |
| | => |
\| => \left|\right|
$ => $ $
$$ => $$ $$
\$ => \$
" => " "
"" => "
\" => \"{}
‘ => ‘’
‘‘ => ‘‘’’
\‘ => \‘{}
’ => ’’
’’ => ’
\’ => \’{}
^ => ^
^^ => ^{}
\^ => \^{}
_ => _
_ _ => _{}
\_ => \_{}
Phiên b
,
an 2.9 c` ai ph´ım t
´
˘ at [Alt]+C ¯ dê
,
t
´
˘ at v` a b
.
ât l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang n` ay.
5.2. Macro biên t
.
âp v` a g˜ o nhanh c` ai s
˜
˘ an
M
.
ôt sô
´

´
u tr ´ uc to´ an v` a v˘ an b
,
an hay d` ung trong VieTeX ¯ d˜ a c` ai s
˜
˘ an, l ´ uc n` ao
c ˜ ung s
˜
˘ an s` ang, b
´
˘ at ¯ dâ
`
u b
`
˘ ang gi˜ u
,
ph´ım Alt ho
.
˘ ac Ctrl sau ¯ d´ o l ` a c´ ac ph´ım ¯ d
.
ai
di
.
ên cho macro ¯ d´ o
1. v´ı d
.
u Alt+$ s˜ e ra $ $ v` a con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay
,
o
,
gi˜ u
,
a ¯ dê
,
ta nh
.
âp d˜ u
,
li
.
êu.
2. C˜ ung c´ o thê
,
ta ¯ d˜ a c´ o d˜ u
,
li
.
êu rô
`
i nhu
,
đây l`a đô
´
i sô
´
bôi ¯ den c´ ac ch˜ u
,
n` ay
v` a nhâ
´
n Alt+< s˜ e c´ o <đây l`a đô
´
i sô
´
>, ch´ u
,
c n˘ ang n` ay d` ung biên t
.
âp v` a s
,
u
,
a
ch˜ u
,
a râ
´
t tô
´
t. Ðê
,
không ph
,
ai nh´ o
,
Macro, VieTeX cung câ
´
p danh s´ ach bên c
,
u
,
a

,
d
.
u
,
´ an b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n v` ao n´ ut [Macros] trên ¯ d
,
ınh ho
.
˘ ac Menu:
Help-->View Macro Keys

´
t c
,
a c´ ac macro nhu
,
b
,
ang sau
44 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
H`ınh 5.2: Giao di
.
ên v´ o
,
i macro
Alt ~ => \sqrt{}
Alt ! => | |
Alt @ => align*
Alt # => equation*
Alt $ => $ $
Alt % => \frac{}{}
Alt ^ => ^{}
Alt & => \label{}
Alt * => \times
Alt ( => ()
Alt ) => \left(\right)
Alt - => _{}
Alt + => \left\{\right\}
Alt { => {}
Alt } => \{\}
Alt < => <>
Alt > => \left\langle\right\rangle
Alt \ => \backslash
Alt / => \dfrac{}{}
Alt : => ~\eqref{}
Ctrl ~ => \titde{}
Ctrl ! => \left| \right|
Ctrl @ => \index{}
Ctrl # => \mathbb{}
Ctrl $ => \mbox{}
Ctrl ^ => \widehat{}
Ctrl & => \mathcal{}
Ctrl * => \cdot
Ctrl ( => \(\)
Ctrl ) => \[\]
Ctrl - => \stackrel{}{}
Ctrl + => \cite{}
Ctrl [ => []
Ctrl ] => \left\[ \right\]
Ctrl / => \binom{}{}
Ctrl \=> \verb!!
Ctrl : => ~\ref{}
Ctrl Alt % => %-[ %]-
Ctrl Alt ~ => \sqrt[]{}
Ctrl Alt [ => \lfloor \rfloor
Ctrl Alt ] => \lceil \rceil
Ctrl Alt - => \setminus
Ctrl Alt : => {\displaybreaks }
Ctrl Alt + => \begin{}
Ctrl Alt \ => \left \right
5.3. G˜ o t
´
˘ at c
.
um t ` u
,
v` a khô
´
i l
.
ênh 45
5.3. G˜ o t
´
˘ at c
.
um t` u
,
v` a khô
´
i l
.
ênh
Trong khi so
.
an th
,
ao ta c´ o thê
,
d` ung c´ ac ¯ d
.
inh ngh˜ıa macro ¯ dê
,

´
y c´ ac l
.
ênh
ho
.
˘ ac m
.
ôt c
.
um l
.
ênh ¯ d˜ a chuâ
,
n b
.
i tru
,
´ o
,
c. Ð
.
˘ ac ¯ diê
,
m chung l ` a m
˜
ôi thao t´ ac trên
macro ¯ dê
`
u ph
,
ai d` ung m
.
ôt ph´ım t
´
˘ at ho
.
˘ ac tô
,
h
.
o
,
p ph´ım t
´
˘ at ¯ dê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên công
vi
.
êc. G˜ o t
´
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t kê
´
thân thi
.
ên ho
,
n, nhu
,
ng m
.
uc ¯ d´ıch ch
,
ı ¯ dê
,
g˜ o m
.
ôt sô
´
k´ y
t
.
u
,
thay v`ı m
.
ôt câu d` ai v´ı d
.
u: cmr > Ch´ u
,
ng minh r
`
˘ ang, . . . phâ
`
n n` ay gi´ o
,
i
thi
.
êu c´ ach th´ u
,
c tiê
´
n h` anh t
.
ao g˜ o t
´
˘ at trong VieTeX, nhu
,
ng c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang Macro
kh´ ac v
˜
ân nhu
,
c ˜ u.
Trong VieTeX thiê
´
t kê
´
hai lo
.
ai câ
´
u tr ´ uc g˜ o t
´
˘ at. C´ ach th´ u
,
c g˜ o ch
,
ı l ` a m
.
ôt nhu
,
ng
n
.
ôi dung thay thê
´
c´ o câ
´
u tr ´ uc kh´ ac nhau.
5.3.1. G˜ o t
´
˘ at c´ o câ
´
u tr´ uc m
.
ôt d` ong
1. Trong thu
,
m
.
uc ...\dic\ ch´ u
,
a t
.
êp vieabbreviation.tex gô
`
m nh˜ u
,
ng
d` ong g˜ o t
´
˘ at m
˜
âu:

´
u tr ´ uc c
,
ua d` ong g˜ o t
´
˘ at: M
.
ôt d` ong g˜ o t
´
˘ at c´ o hai phâ
`
n v` a c´ ach nhau b
,
o
,
i m
.
ôt

´
u “:” v´ı d
.
u
Cmr:Ch´u
,
ng minh r
`
ăng
cmr:ch´u
,
ng minh r
`
ăng
kck:khi v`a ch
,
ı khi
cvd:điê
`
u ki
.
ên câ
`
n v`a đ
,
u l`a
- Tâ
´
t c
,
a ch
,
ı trên m
.
ôt d` ong
- Phâ
`
n ¯ dâ
`
u l ` a k´ y t
.
u
,
g˜ o t
´
˘ at, không châ
´
p nh
.
ân sô
´
v` a k´ y hi
.
êu kh´ ac nhu
,
\, +, /, . . .
- Nh´ om k´ y t
.
u
,
¯ dâ
`
u g˜ o t
´
˘ at ph
,
ai kh´ ac nhau, châ
´
p nh
.
ân c
,
a ch˜ u
,
hoa kh´ ac ch˜ u
,
thu
,
` o
,
ng v` a ch˜ u
,
c´ o dâ
´
u Unicode.
- Phâ
`
n sau ¯ du
,
.
o
,
c thay thê
´
khi th
.
u
,
c hi
.
ên, trong phâ
`
n n` ay th`ı châ
´
p nh
.
ân m
.
oi
k´ y t
.
u
,
.
2. T
.
ao ra c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at
Bôi ¯ den m
.
ôt d` ong muô
´
n l ` a câu g˜ o t
´
˘ at v` a v` ao Menu sau
macro–>abbreviation line->Add abbreviation
46 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
H`ınh 5.3: L` am g˜ o t
´
˘ at d` ong
5.3.2. G˜ o t
´
˘ at c´ o câ
´
u tr´ uc m
.
ôt t
.
êp
1. Trong thu
,
m
.
uc ...\dic\ ch´ u
,
a t
.
êp viemacrofile.tex gô
`
m nh˜ u
,
ng d` ong
tên t
.
êp v` a ch´ u th´ıch

´
u tr ´ uc c
,
ua d` ong:
abc:T
.
êp th
,
u
,
nghi
.
êm lo
.
ai macro n` ay
cmr:T
.
êp th´u
,
hai tr`ung tên viê
´
t t
´
ăt
ban:Ðây l`a v´ı d
.
u vê
`
t
.
êp câ
`
n l`am
math:Nh˜u
,
ng công th´u
,
c to´an
cauhoi:Ðây l`a m
˜
âu câu h
,
oi tr
´
ăc nghi
.
êm
btl:m
˜
âu b`ai t
.
âp
ctt:Câu h
,
oi tr
´
ăc nghi
.
êm
- Phâ
`
n ¯ dâ
`
u l ` a k´ y t
.
u
,
g˜ o t
´
˘ at, không châ
´
p nh
.
ân sô
´
v` a k´ y hi
.
êu kh´ ac nhu
,
\, +, /, . . .
- Nh´ om k´ y t
.
u
,
¯ dâ
`
u g˜ o t
´
˘ at ph
,
ai kh´ ac nhau, châ
´
p nh
.
ân c
,
a ch˜ u
,
hoa kh´ ac ch˜ u
,
thu
,
` o
,
ng v` a ch˜ u
,
c´ o dâ
´
u Unicode.
- Phâ
`
n sau không ph
,
ai l ` a n
.
ôi dung thay thê
´
m` a ch
,
ı l ` a n
.
ôi dung gi
,
ai th´ıch
macro n` ay.
- N
.
ôi dung thay thê
´
m
˜
ôi ch˜ u
,
g˜ o t
´
˘ at trên l ` a m
.
ôt t
.
êp c´ o ¯ duôi .vie
,
o
,
trong thu
,
m
.
uc
...\macrofiles\ ngh˜ıa l ` a trong thu
,
m
.
uc n` ay c´ o c´ ac t
.
êp
abc.vie, cmr.vie, ban.vie, math.vie,. . .
Khi th
.
u
,
c hi
.
ên g˜ o t
´
˘ at n` ay th`ı n
.
ôi dung trong c´ a t
.
êp s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c thay thê
´
.
5.3. G˜ o t
´
˘ at c
.
um t ` u
,
v` a khô
´
i l
.
ênh 47
2. Bôi ¯ den m
.
ôt sô
´
d` ong muô
´
n l ` a câu g˜ o t
´
˘ at v` ao
macro–>abbreviation file->Add abbreviation
H`ınh 5.4: L` am g˜ o t
´
˘ at m
.
ôt khô
´
i
5.3.3. N
.
ap c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at
Tru
,
´ o
,
c khi th
.
u
,
c hi
.
ên ta ph
,
ai n
.
ap c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at n` ay v` ao b
.
ô nh´ o
,
, m
˜
ôi lo
.
ai g˜ o t
´
˘ at
c´ o thê
,
d` ung ¯ dê
´
n 100 t` u
,
.
1. N
.
ap c´ ac t
.
êp m
.
˘ ac ¯ d
.
inh: Ðê
,
s
,
u
,
d
.
ung l
.
ai macro lâ
`
n tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a l ` am trong t
.
êp
m
.
˘ ac ¯ d
.
inh ta ph
,
ai g
.
oi v` ao 1 lâ
`
n trong khi so
.
an.
Macro–>All abbreviation Listings s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c checked d` ung t
.
u
,
¯ d
.
ông v` a n
.
ap
v` ao ngay v` a c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh dâ
´
u
,
o
,
¯ dây, c ˜ ung c´ o ph´ım t
´
˘ at [Alt]+V.
2. N
.
ap m
.
ôt t
.
êp g˜ o t
´
˘ at bâ
´
t k` y:
macro–>abbreviation line –>Load My abbreviation
macro–>abbreviation Block–>Load My Block Macro
T`ım ¯ dê
´
n t
.
êp ta chuâ
,
n b
.
i s
˜
˘ an v` a g
.
oi v` ao thu
,
` o
,
ng c ˜ ung ¯ dê
,
trong ...\dic\
- C´ ac k´ y t
.
u
,
c ˜ ung hi
.
ên lên nhu
,
phâ
`
n
,
o
,
trên. C´ ac c´ ach g˜ o t
´
˘ at c ˜ u mâ
´
t t´ ac d
.
ung,
ch
,
ı c´ o c´ ac c´ ach g˜ o t
´
˘ at m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c th
.
u
,
c thi ngay. Nhu
,
v
.
ây b
.
an c´ o thê
,
l ` am nhiê
`
u
t
.
êp g˜ o t
´
˘ at kh´ ac nhau v´ o
,
i lo
.
ai v˘ an b
,
an kh´ ac nhau v` a s
,
u
,
d
.
ung th`ı g
.
oi v` ao c´ ac t
.
êp
tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng.
48 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
H`ınh 5.5: G
.
oi c´ ac t` u
,
viê
´
t t
´
˘ at
5.3.4. Th
.
u
,
c hi
.
ên g˜ o t
´
˘ at
Ta c´ o thê
,
xem c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i b
`
˘ ang
macro–>abbreviation line –>view My abbreviation
macro–>abbreviation file–>view My Block Macro
H`ınh 5.6: Xem c´ ac t` u
,
g˜ o t
´
˘ at
Vi
.
êc th
.
u
,
c hi
.
ên g˜ o t
´
˘ at l ` a g˜ o t` u
,
g˜ o t
´
˘ at v` a sau ¯ d´ o l ` a k´ y t
.
u
,
tr
´
˘ ang th`ı n
.
ôi dung s˜ e
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông 49
¯ diê
`
n v` ao t` u
,
¯ d´ o.
V´ı d
.
u g˜ o al␣ thay b
`
˘ ang \alpha. Nê
´
u l ` a m
.
ôt khô
´
i th`ı t` u
,
viê
´
t t
´
˘ at thay v` ao c
,
a
khô
´
i ch
˜
ô ¯ d´ o.
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông
Khi so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an g˜ o c´ ac t` u
,
m´ o
,
i, g˜ o t´ o
,
i k´ y t
.
u
,
n` ao chu
,
o
,
ng tr`ınh t
.
u
,
¯ d
.
ông
li
.
êt kê c´ ac t` u
,
tu
,
o
,
ng t
.
u
,
trong t` u
,
¯ diê
,
n c´ o s
˜
˘ an ho
.
˘ ac l
.
oc c´ ac t` u
,
c´ o s
˜
˘ an trong t
.
âp
¯ du
,
.
o
,
c g
.
oi l ` a t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh. Công vi
.
êc n` ay liên quan t´ o
,
i chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an
th
,
ao m˜ a nguô
`
n c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh cho ngu
,
` o
,
i l
.
âp tr`ınh. Mâ
´
y n˘ am gâ
`
n ¯ dây ch´ u
,
c
n˘ ang n` ay ¯ dê
`
u c´ o hâ
`
u hê
´
t
,
o
,
m
.
oi chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao.
5.4.1. C´ ac phu
,
o
,
ng ph´ ap ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông

´
u b
.
an ¯ d˜ a l
.
âp tr`ınh trong môi tru
,
` o
,
ng Windows, nhâ
´
t l ` a d` ung b
.
ô công c
.
u
ph´ at triê
,
n Microsoft Visual Studio th`ı khi g˜ o m˜ a l
.
ênh v´ o
,
i c´ ac t` u
,
kh´ oa ho
.
˘ ac c´ ac
l
.
ênh quen thu
.
ôc s˜ e c´ o m
.
ôt danh s´ ach c´ ac l
.
ênh c´ o chung c´ ac k´ı t
.
u
,
hi
.
ên ra v` a
ta ch
.
on lâ
´
y l
.
ênh ¯ d´ ung nhâ
´
t. Trong so
.
an th
,
ao t` ai li
.
êu vê
`
LaTeX c ˜ ung c´ o râ
´
t
nhiê
`
u l
.
ênh v` a ta ´ u
,
ng d
.
ung công ngh
.
ê t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh râ
´
t th´ıch h
.
o
,
p. Sau
n` ay ngu
,
` o
,
i ta m
,
o
,
r
.
ông không ph
,
ai cho c´ ac l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t trong danh s´ ach t
.
u
,
¯ d
.
ông
ho` an th` anh m` a ch
.
on bâ
´
t k`ı danh s´ ach n` ao. C´ o nh˜ u
,
ng phu
,
o
,
ng ph´ ap kh´ ac nhau
t
.
ao ra t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh m
.
ôt t` u
,
¯ dang g˜ o v` ao v˘ an b
,
an:
1. Thông d
.
ung nhâ
´
t l ` a l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
thông d
.
ung nhâ
´
t v` a lu
,
u v` ao t
.
êp.
Khi so
.
an th
,
ao g˜ o v` ao ¯ dê
´
n k´ı t
.
u
,
n` ao chu
,
o
,
ng tr`ınh t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh s˜ e l
.
oc v` a
li
.
êt kê c´ ac t` u
,
tu
,
o
,
ng t
.
u
,
¯ dê
,
ta ch
.
on, khi g˜ o t` u
,

`
n ¯ d´ ung th`ı b
.
ô l
.
oc ch
,
ı c` on râ
´
t ´ıt t` u
,
ho
.
˘ ac l ` a ta ch
.
on lâ
´
y ho
.
˘ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ diê
`
n ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u t` u
,
¯ d´ o v` ao v˘ an b
,
an.
Ngh˜ıa l ` a tru
,
´ o
,
c khi g˜ o ta không câ
`
n nh´ o
,
¯ dâ
`
y ¯ d
,
u t` u
,
¯ d´ o.
2. C´ ac th´ u
,
hai c ˜ ung l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
, nhu
,
ng trên v˘ an b
,
an ¯ dang g˜ o v` ao.
Ngh˜ıa l ` a chu
,
o
,
ng tr`ınh t
.
u
,
¯ d
.
ông l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
¯ d˜ a c´ o trong t
.
êp ¯ dang so
.
an
th
,
ao v` a t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh c ˜ ung nhu
,
phâ
`
n trên.
M
˜
ôi phu
,
o
,
ng ph´ ap ¯ dê
`
u c´ o thê
´
m
.
anh riêng, phu
,
o
,
ng ph´ ap th´ u
,
nhâ
´
t l ` am ta ch
,
u
¯ d
.
ông l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
, nhu
,
ng bô
,
sung c´ ac t` u
,
m´ o
,
i không ph
,
ai d
˜
ê, nhâ
´
t l ` a
nh˜ u
,
ng ngu
,
` o
,
i không chuyên vê
`
tin h
.
oc. M
.
˘ at kh´ ac danh s´ ach nhiê
`
u khi qu´ a d` ai
v` a c´ o nhiê
`
u t` u
,
th` u
,
a không bao gi` o
,
d` ung t´ o
,
i. Phu
,
o
,
ng ph´ ap th´ u
,
hai ph
,
ai g˜ o t` u
,
¯ d´ o ´ıt nhâ
´
t m
.
ôt lâ
`
n v` ao v˘ an b
,
an, ¯ diê
`
u n` ay phu
,
o
,
ng ph´ ap th´ u
,
nhâ
´
t c ˜ ung không
kh´ a ho
,
n v`ı lâ
`
n ¯ dâ
`
u tiên d` ung l
.
ênh ho
.
˘ ac d` ung t` u
,
¯ d´ o ¯ dê
`
u ph
,
ai tra c ´ u
,
u nhu
,
nhau.
Nhu
,
ng phu
,
o
,
ng ph´ ap n` ay c´ o l
.
o
,
i l ` a mê
`
m d
,
eo ho
,
n, trong m
.
ôt v˘ an b
,
an LaTeX th`ı

´
t nhiê
`
u l
.
ênh ho
.
˘ ac t` u
,
¯ dê
`
u l
.
˘ ap ¯ di l
.
˘ ap l
.
ai ch´ u
,
không d` ung tâ
´
t c
,
a d˜ u
,
li
.
êu t` u
,
¯ diê
,
n
50 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
v` a danh s´ ach c´ ac l
.
ênh LaTeX.
VieTeX c´ ac phiên b
,
an c ˜ u ch
,
ı d` ung m
.
ôt kh
,
a n˘ ang 2, t` u
,
phiên b
,
an 2.7 ¯ d˜ a t´ıch
h
.
o
,
p c
,
a hai kh
,
a n˘ ang trên v` a d` ung ¯ dô
`
ng th` o
,
i m
.
ôt l ´ uc, t
.
ao ra vi
.
êc s
,
u
,
d
.
ung ¯ da
d
.
ang khi ta hiê
,
u c´ ach s
,
u
,
d
.
ung.
5.4.2. Câ
´
u h`ınh s
,
u
,
d
.
ung ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông
1. C´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung ch´ u
,
c n˘ ang n` ay ho
.
˘ ac không, ¯ dê
,
thu
.
ân ti
.
ên trên Menu
Option–>Autocomplation

´
u ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on ngh˜ıa l ` a s
,
u
,
d
.
ung ch´ u
,
c n˘ ang n` ay nê
´
u không th`ı b
.
an nhâ
´
n con
tr
,
o v` ao ¯ d´ o s˜ e mâ
´
t l
.
u
,
a tr
.
on v` a ngu
,
.
o
,
c l
.
ai.
2. Nê
´
u d` ung ch´ u
,
c n˘ ang n` ay th`ı ta c´ o thê
,
hiê
,
u sâu ho
,
n m
.
ôt ch´ ut, v` ao phâ
`
n

´
u h`ınh l
.
u
,
a chon t` u
,
menu
Option–>configuration ch
.
on Autocomplete
H`ınh 5.7: T` uy ch
.
on t
.
u
,
ho` an th` anh
Ta ch´ u ´ y c´ o hai c´ ach l
.
u
,
a ch
.
on:
+ Autocomplete TeX commands only: l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
c
,
ua l
.
ênh TeX,
không c´ o c´ ac t` u
,
kh´ ac.
+ Autocomplete references: l
.
âp danh s´ ach c´ ac t` u
,
kh´ ac nhau c´ o trong t
.
êp
v˘ an b
,
an ¯ dang g˜ o v` ao.
Khi ch
.
on l
.
âp danh s´ ach c´ ac l
.
ênh TeX th`ı ch
,
ı c´ o c´ ac l
.
ênh TeX c´ o \ m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c
l
.
âp. Ch´ u
,
c n˘ ang n` ay râ
´
t hay v`ı m
.
ôt v˘ an b
,
an ch
,
ı c´ o m
.
ôt sô
´
h˜ u
,
u h
.
an l
.
ênh l
.
˘ ap ¯ di
l
.
˘ ap l
.
ai. И a ch
.
on ch´ u
,
c n˘ ang n` ay th`ı ch´ u
,
c n˘ ang th´ u
,
hai không c´ o t´ ac d
.
ung.
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông 51
Khi l
.
âp danh s´ ach theo l
.
u
,
a ch
.
on th´ u
,
hai th`ı c´ ac t` u
,
c´ o trong v˘ an b
,
an kê
,
c
,
a
c´ ac t` u
,
,
o
,
¯ dâ
`
u c´ o l
.
ênh TeX. Nhu
,
v
.
ây l
.
u
,
a ch
.
on n` ay bao tr ` un l
.
u
,
a ch
.
on th´ u
,
nhâ
´
t,
tuy v
.
ây danh s´ ach s˜ e d` ai v` a l
.
u
,
a ch
.
on t` u
,
lâu ho
,
n. G˜ o v˘ an b
,
an b
`
˘ ang tiê
´
ng Anh
l
.
u
,
a ch
.
on n` ay l ` a tô
´
i u
,
u, do nhiê
`
u khi không nh´ o
,
ch´ınh x´ ac t` u
,
tiê
´
ng Anh.
M
.
ôt câ
´
u h`ınh kh´ ac khi t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh không li
.
êt kê danh s´ ach m` a trên
d` ong nh
.
âp t` u
,
, c´ ac t` u
,
nh
.
âp v` ao ¯ du
,
.
o
,
c t
.
u
,
¯ d
.
ông thay ¯ dô
,
i trên d` ong ¯ d´ o. B
.
an c´ o thê
,
c` ai câ
´
u h`ınh n` ay b
`
˘ ang ch
.
on v` ao [Show word end] th`ı ch
,
ı hi
.
ên ra m
.
ôt d` ong t` u
,
¯ dê
,
ho` an th` anh. Ðây l ` a hai kiê
,
u t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh trong VieTeX.
3. C` on m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang kh´ ac ¯ do
,
n gi
,
an tôi không hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
,
o
,
¯ dây, ch
,
ı ch´ u ´ y
l ` a c´ o 2 t
.
êp l
.
ênh TeX, m
.
ôt l ` a d` ung ¯ dê
,
tô m` au nh˜ u
,
ng l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t, trong chu
,
o
,
ng
tr`ınh tôi ¯ d˜ a ¯ d
.
˘ at l ` a mâ
`
u t´ım, t
.
êp n` ay s˜ e n´ oi ¯ dê
´
n trong b` ai tô m` au c
,
ua VieTeX.
C` on m
.
ôt t
.
êp m
.
˘ ac ¯ d
.
inh l
.
âp danh s´ ach ho` an th` anh, n
.
ôi dung l ` a c´ ac l
.
ênh câ
`
n li
.
êt
kê, c´ ac b
.
an c´ o thê
,
s
,
u
,
a ¯ dô
,
i v` a l ` am cho ng
´
˘ an ¯ di th`ı c` ang tô
´
t, hi
.
ên t
.
ai l ` a trên 2000
l
.
ênh (tôi ¯ d˜ a ¯ dê
,

´
t nhiê
`
u l
.
ênh g´ oi l
.
ênh trong ¯ d´ o) c` on LaTeX ch
,
ı kho
,
ang 700
¯ dê
´
n 800 l
.
ênh thôi.

´
u c´ ac b
.
an so
.
an t
.
êp riêng c´ o thê
,
thay t
.
êp n` ay b
`
˘ ang c´ ach v` ao
Macro–>Change Autocomplete dic. v` a m
,
o
,
t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n c
,
ua b
.
an l ` a xong.
D
˜
ê d` ang ´ u
,
ng d
.
ung m
.
uc n` ay cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh cho Metapost, PSTrick
ho
.
˘ ac danh s´ ach c´ ac l
.
ênh Script.
5.4.3. S
,
u
,
d
.
ung ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông
Macro -> AutoComplete by Dictionary
C´ o ph´ım t
´
˘ at Alt+C ¯ dê
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i c´ o d` ung t` u
,
¯ diê
,
n hay không, nê
´
u c´ o ¯ d´ anh

´
u d` ung t` u
,
¯ diê
,
n th`ı danh s´ ach s˜ e chuyê
,
n ch
,
ı lâ
´
y trong danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n m` a
thôi. C` on ngu
,
.
o
,
c l
.
ai s˜ e l
.
oc trên v˘ an b
,
an ¯ dang so
.
an.
Th
.
u
,
c hi
.
ên c´ ach d` ung:
1. Nê
´
u ta ch
,
ı d` ung danh s´ ach th`ı ch
.
on m
.
uc n` ay ¯ d´ anh dâ
´
u v` a không l
.
o
,
i d
.
ung
¯ du
,
.
o
,
c t`ım kiê
´
m trên t
.
êp ¯ dang g˜ o v` ao. Khi g˜ o ¯ dê
´
n ¯ dâu th`ı danh s´ ach l
.
oc trong t` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
´
n ¯ d´ o cho b
.
an ch
.
on.
2. Không l
.
u
,
a ch
.
on m
.
uc n` ay th`ı ta th
.
u
,
c hi
.
ên g˜ o ¯ dê
´
n ¯ dâu danh s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c l
.
âp
trong t
.
êp ¯ dang g˜ o v` ao v` a không quan tâm t´ o
,
i danh s´ ach c´ o s
˜
˘ an.
3. Không l
.
u
,
a ch
.
on m
.
uc n` ay khi g˜ o v` ao l
.
âp danh s´ ach trên t
.
êp không c´ o t` u
,
ta
muô
´
n, l
.
ai muô
´
n tham kh
,
ao danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n th`ı ch
.
on
Macro -> Get Auto from Dictionary
c´ o ph´ım t
´
˘ at l ` a Alt+Spacebar v` a danh s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c l
.
oc trong t` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
´
n nh˜ u
,
ng
52 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
t` u
,
¯ dang g˜ o ¯ du
,
.
o
,
c thay v` ao danh s´ ach c ˜ u, ch
.
on t` u
,
xong ta v
˜
ân
,
o
,
chê
´
¯ d
.
ô hi
.
ên h` anh
AutoComplete cho c
,
a hai c´ ach ho` an th` anh. Tôi hay d` ung c´ ach n` ay th
.
u
,
c hi
.
ên.
Ch´ u ´ y: ph´ım t
´
˘ at Alt+Spacebar khi con tr
,
o không ¯ d´ u
,
ng c
.
anh ho
.
˘ ac gi˜ u
,
a t` u
,
n` ao th`ı n´ o l
.
˘ ang im, v`ı không c´ o t` u
,
¯ dê
,
l
.
oc.
H`ınh 5.8: Th
.
u
,
c hi
.
ên t
.
u
,
ho` an th` anh
C´ o thê
,
¯ dô
,
i danh s´ ach Autocomplete, khi ta so
.
an Script, Pstrick, MetaPost
Macro -> Change AutoComplete Dictionary
Macro -> AutoComplete TeX Only
H`ınh 5.9: Ch
,
ı li
.
êt kê l
.
ênh TeX
Ðây l ` a ch´ u
,
c n˘ ang ch
,
ı l
.
oc c´ ac l
.
ênh TeX c` on môi tru
,
` o
,
ng v` a c´ ac t` u
,
kh´ ac không
¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao danh s´ ach, ch´ u
,
c n˘ ang n` ay ch
,
ı d` ung cho ngu
,
` o
,
i m´ o
,
i d` ung TeX.
4. M
.
ôt ¯ diê
`
u ch´ u ´ y l ` a c´ ac l
.
ênh ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê
,
o
,
¯ dâ
`
u danh s´ ach nên
ta c´ o thê
,
l
.
o
,
i d
.
ung ¯ d
.
˘ at c´ ac l
.
ênh thu
,
` o
,
ng d` ung nhâ
´
t
,
o
,
¯ dâ
`
u t
.
êp sau c´ ac k´ı t
.
u
,
ch´ u
th´ıch % nhu
,
:
%\alpha,\beta,\bmatrix
%\partial,\frac
%\sum,\rightarrow
Th`ı khi danh s´ ach hi
.
ên ra c ˜ ung
,
o
,
c´ ac d` ong ¯ dâ
`
u tiên, m
.
˘ ac nhiên ta c´ o danh
s´ ach c´ ac l
.
ênh thu
,
` o
,
ng d` ung nhâ
´
t. Khi biên dich LaTeX c´ ac lênh trên không
,
anh hu
,
,
o
,
ng g`ı ¯ dê
´
n v˘ an b
,
an c
,
a. Ðây l ` a m
.
ôt c´ ach l ` am thông minh cho ngu
,
` o
,
i d` ung
5.4. Ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông 53
v` a l
.
âp danh s´ ach c ˜ ung d
˜
ê d` ang nhu
,
¯ dang so
.
an th
,
ao. Nê
´
u ta c´ o m
.
ôt thu
,
vi
.
ên
c´ ac l
.
ênh thu
,
` o
,
ng d` ung th`ı c ´ u
,
ch´ ep lên ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an l ` a ¯ du
,
.
o
,
c ch´ u
,
không câ
`
n ph
,
ai
t`ım g˜ o v` ao lâ
`
n ¯ dâ
`
u n˜ u
,
a.
Khi ¯ dang so
.
an th
,
ao ho
.
˘ ac ¯ dê
,
con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay v` ao gi˜ u
,
a t` u
,

`
i nhâ
´
n tô
,
h
.
o
,
p
Ctrl+Enter th`ı danh s´ ach c ˜ ung hi
.
ên ra c´ ac t` u
,
¯ dê
´
n dâ
´
u con tr
,
o nhu
,
h`ınh:
H`ınh 5.10: S
,
u
,
a t` u
,
ho` an th` anh
5.4.4. M
.
ôt sô
´
ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông
¯
d
.
˘ ac bi
.
êt
1. V
˜
ân theo quan ¯ diê
,
m danh s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c l
.
âp ngay trong t
.
êp ¯ dang so
.
an th
,
ao,
VieTeX thiê
´
t kê
´
m
.
ôt sô
´
danh s´ ach t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh riêng.
+ Danh s´ ach c´ ac nh˜ an: Trong b` ai ¯ d´ anh sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an trong LaTeX v´ o
,
i Vi-
eTeX ¯ d˜ a n´ oi râ
´
t k˜ı ¯ dê
´
n ch´ u
,
c n˘ ang n` ay (b
.
an xem phâ
`
n ¯ d´ o s˜ e tr`ınh b` ay k˜ y ho
,
n).
Ðê
,
qu
,
an l´ı c´ ac sô
´
¯ d´ anh b
`
˘ ang nh˜ an, VieTeX thiê
´
t l
.
âp danh s´ ach tâ
´
t c
,
a c´ ac
nh˜ an trong l
.
ênh \label{}. Khi con tr
,
o
,
o
,
gi˜ u
,
a hai ngo
.
˘ ac nh
.
on c
,
ua c´ ac l
.
ênh
\eqref{}, \ref{}, \pageref{}, \label{} th`ı danh s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c hi
.
ên lên nhu
,
h`ınh
H`ınh 5.11: S
,
u
,
a t` u
,
ho` an th` anh
2. M
.
ôt danh s´ ach ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt kh´ ac l ` a danh s´ ach c´ ac môi tru
,
` o
,
ng trong LaTeX.
Danh s´ ach c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c l
.
âp trên t
.
êp hi
.
ên h` anh, ¯ diê
`
u n` ay c´ o ngh˜ıa l ` a ngu
,
` o
,
i d` ung
c´ o thê
,
¯ d
.
inh ngh˜ıa môi tru
,
` o
,
ng m´ o
,
i trong v˘ an b
,
an v` a VieTeX t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ du
,
a môi
tru
,
` o
,
ng ¯ d´ o v` ao danh s´ ach t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh. Khi con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay t
.
ai ngo
.
˘ ac
54 Chu
,
o
,
ng 5. Ch´ u
,
c n˘ ang chuyên d
.
ung
nh
.
on sau l
.
ênh \begin{} danh s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c hi
.
ên lên v` a ta ch
.
on lâ
´
y m
.
ôt môi
tru
,
` o
,
ng, tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p l
.
ênh \end{} c ˜ ung tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
v
.
ây. Nhu
,
ng do hai l
.
ênh
môi tru
,
` o
,
ng phô
,
biê
´
n nên c´ o ph´ım t
´
˘ at:
Ctrl + Alt+ + ra \begin{}
Ctrl + Alt+ - ra \end{}
Trong chê
´
¯ d
.
ô AutoClose b
.
an g˜ o v` ao \[ t
.
u
,
¯ d
.
ông ra ngay \begin{}
Theo m
.
˘ ac ¯ d
.
inh danh s´ ach c´ ac môi tru
,
` o
,
ng trong v˘ an b
,
an ¯ dang so
.
an ¯ du
,
.
o
,
c
li
.
êt kê ra ngay nhu
,
c´ ac phiên b
,
an c ˜ u. Nhu
,
ng nê
´
u không thâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng
th`ı c´ o thê
,
l
.
ai tham kh
,
ao danh s´ ach c´ o s
˜
˘ an thay v` ao ¯ d´ o b
`
˘ ang c´ ach ph´ım t
´
˘ at
Ctrl+Spacebar ho
.
˘ ac t` u
,
Menu
Macro -> Get Full Environment
Ð
.
˘ ac bi
.
êt lâ
`
n n` ay không phai qua ph´ım t
´
˘ at n˜ u
,
a khi ch
.
on tên môi tru
,
` o
,
ng xong
l ` a ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u môi tru
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y v` ao, tôi ¯ dang thiê
´
t kê
´
¯ dê
,
c´ ac b
.
an c´ o thê
,
thêm
v` ao danh s´ ach n` ay t
.
u
,
¯ d
.
ông môi tru
,
` o
,
ng ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u.
H`ınh 5.12: T
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh môi tru
,
` o
,
ng
Nhu
,
v
.
ây l
.
âp danh s´ ach môi tru
,
` o
,
ng c ˜ ung râ
´
t d
˜
ê l ` a ¯ du
,
a c´ ac môi tru
,
` o
,
ng sau

´
u %
,
o
,
¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an. M
.
ôt ch´ u ´ y l ` a môi tru
,
` o
,
ng l ` a m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p (xem l
.
ai b` ai k
.
ep

´
p trong VieTeX) nên
,
o
,
¯ dâ
`
u v˘ an v
,
an ta ¯ dê
,
môi tru
,
` o
,
ng nhu
,
sau không
,
anh
hu
,
,
o
,
ng g`ı
%\begin{figure}\end{figure}%\begin{equation}\end{equation}
%\begin{align}\end{align}%\begin{align*}\end{align*}
%\begin{itemize}\end{itemize}%\begin{enumerate}\end{enumerate}
Khi ¯ d´ o danh s´ ach câ
`
n c´ o ngay khi so
.
an th
,
ao, môi tru
,
` o
,
ng n` ao d` ung nhiê
`
u ta ¯ du
,
a
lên tru
,
´ o
,
c. Nê
´
u danh s´ ach không c´ o th`ı ta g˜ o tên môi tru
,
` o
,
ng v` ao b`ınh thu
,
` o
,
ng
v` a c´ ac bu
,
´ o
,
c sau không thay ¯ dô
,
i g`ı.
3. Môi tru
,
` o
,
ng tu
,
o
,
ng t
.
u
,
l ` a \cites{} v` a c´ ac nh˜ an trong \bibitem{} trong
phâ
`
n tr´ıch d
˜
ân, khi ta ¯ d˜ a c´ o t` ai li
.
êu theo tr´ıch d
˜
ân
,
o
,
trong t
.
êp ¯ dang so
.
an th
,
ao
th`ı v´ o
,
i l
.
ênh t
.
u
,
¯ d
.
ông s˜ e li
.
êt kê ra ¯ dê
,
ta ch
.
on
CHU
,
O
,
NG 6
T
`
IM KI
´
ÊM V
`
A THAY TH
´
Ê
6.1. Ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m ch´ınh trong VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2. H
.
ôp t`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
trên t
.
êp hi
.
ên h` anh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.3. T`ım theo m
.
ôt d
.
u
,
´ an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.4. C´ ac d
.
ang t`ım kiê
´
m kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.5. T`ım kiê
´
m trong t
.
êp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.6. T`ım kiê
´
m nhanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.7. T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.8. Nh˜ u
,
ng t`ım kiê
´
m ng
´
˘ an kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.9. T`ım kiê
´
m trên Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m không thê
,
thiê
´
u trong bâ
´
t c ´ u
,
phâ
`
n mê
`
m n` ao, nhâ
´
t l ` a
trong m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an. Ch
,
u ¯ dê
`
t`ım kiê
´
m c ˜ ung l ` a m
.
ôt vâ
´
n
¯ dê
`
l´ o
,
n v` a ´ u
,
ng d
.
ung kh
´
˘ ap no
,
i, c´ o râ
´
t nhiê
`
u cuô
´
n s´ ach viê
´
t chuyên vê
`
thu
.
ât to´ an
t`ım kiê
´
m, c´ o ngu
,
` o
,
i phâ
´
t lên v`ı t`ım ra c´ ach th´ u
,
c t`ım kiê
´
m tô
´
t ho
,
n ngu
,
` o
,
i kh´ ac.
B` ai n` ay n´ oi vê
`
c´ ac th´ u
,
c t`ım kiê
´
m trong VieTeX.
6.1. Ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m ch´ınh trong VieTeX
Ch
´
u
,
c n˘ ang Ph´ ım t
´
˘ at
´
Y ngh˜ ıa ch
´
u
,
c n˘ ang
Find Ctrl + F T`ım theo t` u
,
g˜ o v` ao
Find Next F3 Tiê
´
p t
.
uc t`ım t` u
,
trên xuô
´
ng
Find Previous Ctrl + F3 Tiê
´
p t
.
uc t`ım t` u
,
ngu
,
.
o
,
c lên
Selected Find Alt + F3 Ghi l
.
ai t` u
,
ho
.
˘ ac nh´ om t` u
,
bôi
¯ den ¯ dê
,
t`ım
Incremental Find Ctrl+I T`ım v´ o
,
i giao di
.
ên t
´
˘ at
Replace Ctrl +H Thay t` u
,
b
`
˘ ang t` u
,
kh´ ac
Replace Next Ctrl +W Thay tiê
´
p t
.
uc
Save Replace Text Ctrl +Alt+J Ghi l
.
ai t` u
,
ho
.
˘ ac nh´ om t` u
,
bôi
¯ den ¯ dê
,
thay
Find in Files T`ım t` u
,
trong t
.
êp kh´ ac
56 Chu
,
o
,
ng 6. T`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
Check {[($)]} Kiê
,
m tra t´ınh ¯ dô
´
i x´ u
,
ng c
,
ua
c´ ac k´ y hi
.
êu
Return Current Line Ctrl + Alt + G
Go to Line Ctrl + G Ði ¯ dê
´
n sô
´
d` ong
Go to last change Shift + Ctrl + H Ðê
´
n v
.
i tr´ı thay dô
,
i cuô
´
i c ` ung
Jump to Matching
Braces
Alt + J Nh
,
ay sang dâ
´
u ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i
di
.
ên
Jump Label Ctrl + J T` u
,
nh˜ an trong v˘ an b
,
an
nh
,
ay ¯ dê
´
n nh˜ an
Go In Document Ðu
,
a ¯ dê
´
n
Top Ctrl + PgUp Vê
`
¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an
Buttom Ctrl + PgDn Vê
`
cuô
´
i v˘ an b
,
an
Paragraph Start Alt + PgUp Vê
`
¯ dâ
`
u ¯ do
.
an v˘ an b
,
an con
tr
,
o ¯ dang ¯ d´ u
,
ng
Paragraph End Alt + PgDn Vê
`
cuô
´
i ¯ do
.
an v˘ an b
,
an con
tr
,
o ¯ dang ¯ d´ u
,
ng
Line Wrap Start Ctrl + < Ðê
´
n ¯ dâ
`
u d` ong ch
˜
ô ng
´
˘ at trên
m` an h`ınh
Line Wrap End Ctrl + > Ðê
´
n cuô
´
i d` ong ch
˜
ô ng
´
˘ at trên
m` an h`ınh
Line Start Alt + Home Ðê
´
n ¯ dâ
`
u d` ong
Line End Alt + End Ðê
´
n cuô
´
i d` ong
Word Start Alt + ‘ Ðê
´
n ¯ dâ
`
u t` u
,
Word End Ctrl + ‘ Ðê
´
n cuô
´
i t` u
,

´
t c
,
a c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang ¯ dê
`
u d
˜
ê hiê
,
u v` a d` ung tr
.
u
,
c tiê
´
p ¯ du
,
.
o
,
c. Ch´ u
,
c n˘ ang [Se-
lected Find] khi ta bôi ¯ den ho
.
˘ ac ¯ d
.
˘ at con tr
,
o v` ao t` u
,

`
n t`ım, chu
,
o
,
ng tr`ınh t`ım
ngay không câ
`
n thông qua h
.
ôp t`ım kiê
´
m, sau ¯ d´ o d` ung c´ ac ph´ım t
´
˘ at kh´ ac ¯ dê
,
t`ım c´ ac t` u
,
¯ d´ o b`ınh thu
,
` o
,
ng.
6.2. H
.
ôp t`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
trên t
.
êp hi
.
ên h` anh
1. V`ı t`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nên ta ch
,
ı n´ oi t´ o
,
i t`ım kiê
´
m l ` a ch´ınh. Khi
nhâ
´
n n´ ut ho
.
˘ ac Menu ta c´ o: 2. T`ım kiê
´
m trên t
.
êp hi
.
ên th` o
,
i:
a) T`ım ngu
,
.
o
,
c v` a xuôi trong v˘ an b
,
an (Up + Down)
b) д anh dâ
´
u m` au tâ
´
t c
,
a t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c (Mark All)
c) T`ım ¯ dê
´
n ¯ dâu ¯ d´ anh dâ
´
u ¯ dê
´
n ¯ d´ o (Mark Find)
d) T`ım ¯ dê
´
n ¯ dâu bôi ¯ den ¯ dê
´
n ¯ d´ o (Find To select)
e) T`ım v` ong l
.
ai t` u
,
cuô
´
i t
.
êp lên ¯ dâ
`
u t
.
êp (Find Incremental)
6.2. H
.
ôp t`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
trên t
.
êp hi
.
ên h` anh 57
H`ınh 6.1: Giao di
.
ên t`ım kiê
´
m
f) L` am h
.
ôp t`ım kiê
´
m trong suô
´
t
g) T`ım k´ı t
.
u
,
,
o
,
¯ dâ
`
u t` u
,
(word start)
h) T`ım ¯ d´ ung c´ o hoa v` a không hoa (Match case)
i) T`ım c
,
a t` u
,
nhu
,
v
.
ây (Match whole word)
Ta c´ o thê
,
xem v´ı d
.
u sau T`ım kiê
´
m theo biê
,
u th´ u
,
c [Regular Expresion], B
.
an
H`ınh 6.2: Giao di
.
ên t`ım kiê
´
m ch´ınh quy
nhâ
´
n v` ao n´ ut c´ o dâ
´
u [+] ¯ dê
,
ra m
.
ôt sô
´
t ` uy ch
.
on rô
`
i lâ
´
y v` ao.
K´ ı hi
.
êu
´
Y ngh˜ ıa
. Bâ
´
t c ´ u
,
k´ı t
.
u
,
n` ao
\( д anh dâ
´
u miê
`
n b
´
˘ at ¯ dâ
`
u t`ım kiê
´
m
\) д anh dâ
´
u miê
`
n kê
´
t th´ uc t`ım kiê
´
m
\n n l ` a m
.
ôt trong c´ ac sô
´
1 ¯ dê
´
n 9 ta c´ o thê
,
thay thê
´
. V´ı d
.
u
t`ım kiê
´
m biê
,
u th´ u
,
c Fred\([1-9]\)XXX v` a thay thê
´
b
`
˘ ang
Sam\1YYY. Khi ta ´ ap d
.
ung t`ım ¯ du
,
.
o
,
c Fred2XXX, khi ¯ d´ o kê
´
t
qu
,
a ¯ du
,
.
o
,
c thay th` anh Sam2YYY
58 Chu
,
o
,
ng 6. T`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
\< T`ım kiê
´
m b
´
˘ at ¯ dâ
`
u m
.
ôt t` u
,
\> T`ım kiê
´
m c´ ac k´ı t
.
u
,
cuô
´
i t` u
,
\x; Cho ph´ ep d` ung k´ı t
.
u
,
x l ` a ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt, v´ı d
.
u \[ l ` a k´ı t
.
u
,
[
không ph
,
ai b
´
˘ at ¯ dâ
`
u m
.
ôt t` u
,
[...] T`ım trong t
.
êp c´ ac k´ı t
.
u
,
nhu
,
m
.
ôt t
.
âp h
.
o
,
p. V´ı d
.
u [abc]
ngh˜ıa l ` a bâ
´
t c ´ u
,
k´ı t
.
u
,
a, b, c ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c.
[^...] Phâ
`
n b` u ¯ dô
´
i v´ o
,
i t
.
êp c´ ac k´ı t
.
u
,
n` ay. V´ı d
.
u ^A-Za-z m
.
oi k´ı
t
.
u
,
tr` u
,
c´ ac k´ı t
.
u
,
ch˜ u
,
c´ ai.
^ T`ım t` u
,
,
o
,
¯ dâ
`
u d` ong
$ T`ım c´ ac t` u
,
,
o
,
cuô
´
i d` ong
* T`ım 0 lâ
`
n ho
.
˘ ac nhiê
`
u lâ
`
n. V´ı d
.
u t`ım S*am th`ı c´ ac t` u
,
sau
¯ d´ ap ´ u
,
ng sm, sam, saam, saaam, ...
+ T`ım 1 lâ
`
n ho
.
˘ ac l
.
˘ ap l
.
ai nhiê
`
u lâ
`
n
6.3. T`ım theo m
.
ôt d
.
u
,
´ an
- M
.
ôt thu
,
m
.
uc (folder) trong ¯ d´ o c´ o g
´
˘ an c´ ac t
.
êp, m
.
oi t
.
êp trong ¯ d´ o ¯ dê
`
u thu
.
ôc
d
.
u
,
´ an.
- Ðê
,
t`ım kiê
´
m v` a tham kh
,
ao k´ı hi
.
êu c
,
ua m
.
ôt d
.
u
,
´ an th`ı ta nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao tên
thu
,
m
.
uc ¯ d´ o th`ı trên thanh tr
.
ang th´ ai g´ oc tr´ ai c ` ung c´ o tên ch
.
on l ` a d
.
u
,
´ an, ngh˜ıa
l ` a muô
´
n ¯ dô
,
i d
.
u
,
´ an th`ı nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao thu
,
m
.
uc kh´ ac, ...
- Khi c´ o d
.
u
,
´ an th`ı t`ım kiê
´
m s˜ e ho
.
at ¯ d
.
ông trên c´ ac t
.
êp c´ o g
´
˘ an
,
o
,
¯ d´ o ch´ u
,
không
t`ım trong c´ ac thu
,
m
.
uc kh´ ac, ...
- Nhu
,
v
.
ây ta c´ o thê
,
l ` am râ
´
t nhiê
`
u thu
,
m
.
uc, m
˜
ôi thu
,
m
.
uc d
.
u
,
´ an riêng v` a khi
l ` am vi
.
êc ta ch
,
ı l ` am vi
.
êc trong thu
,
m
.
uc ¯ d´ o thôi.
Ta lâ
´
y m
.
ôt v´ı d
.
u d
.
u
,
´ an: thitracnghiem

´
t qu
,
a t`ım kiê
´
m theo d
.
u
,
´ an s˜ e ¯ du
,
a ra c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i [Find Result] v` a [Com-
piler Log] Phâ
`
n li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i c´ o k` em theo tên t
.
êp sau ¯ d´ o m´ o
,
i ¯ dê
´
n c´ ac t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c.
6.4. C´ ac d
.
ang t`ım kiê
´
m kh´ ac
1. Ta c´ o thê
,
t`ım kiê
´
m trong c´ ac t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
ch
.
on v` ao All Open th`ı c ˜ ung tu
,
o
,
ng
t
.
u
,
nhu
,
t`ım trong d
.
u
,
´ a, Ch
,
ı c´ o kh´ ac l ` a c´ ac t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
c´ o tên trên thanh t
.
êp
sau t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
hi
.
ên h` anh.
2. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
trong thu
,
m
.
uc (Directory) m` a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
c´ ac t
.
êp
,
o
,
¯ d´ o, c´ ac t
.
êp
n` ay c´ o thê
,
không m
,
o
,
, không c´ o trong dây d
.
u
,
´ an
,
o
,
bên.
C´ ac lo
.
ai t`ım n` ay ¯ dê
`
u li
.
êt kê ra c
,
u
,
a sô
, ,
o
,
du
,
´ o
,
i v´ o
,
i tên t
.
êp v` a c´ ac t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c.
6.4. C´ ac d
.
ang t`ım kiê
´
m kh´ ac 59
H`ınh 6.3: Giao di
.
ên t`ım kiê
´
m theo d
.
u
,
´ an
Khi nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao ¯ d´ o th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh s˜ e nh
,
ay vê
`
v
.
i tr´ı t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c trong
t
.
êp. Nê
´
u t
.
êp chu
,
a m
,
o
,
th`ı n´ o t
.
u
,
m
,
o
,
ra rô
`
i ¯ di ¯ dê
´
n ¯ d´ o.
H`ınh 6.4: T`ım kiê
´
m danh s´ ach ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt
3. T`ım kiê
´
m b
`
˘ ang c´ ach li
.
êt kê c´ ac t` u
,
quan tr
.
ong theo d
.
u
,
´ an ho
.
˘ ac l ` a t
.
êp ¯ dang
m
,
o
,
nhu
,
Latex-->References-->List of label
V` a tu
,
o
,
ng t
.
u
,
v´ o
,
i c´ ac lo
.
ai danh s´ ach kh´ ac. Nhâ
´
n v` ao c´ ac t` u
,
n` ay chu
,
o
,
ng tr`ınh
s˜ e ch
.
ay ¯ dê
´
n t` u
,
¯ d´ o
,
o
,
trong t`ım ¯ d˜ a t`ım thâ
´
y....H`ınh 6.4.
60 Chu
,
o
,
ng 6. T`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
4. T`ım theo Google v` a Wiki th´ıch h
.
o
,
p cho t`ım l
.
ênh trên Internet ho
.
˘ ac c´ ac g´ oi
l
.
ênh: B
`
˘ ang c´ ach bôi ¯ den v` ao t` u
,
muô
´
n t`ım rô
`
i th`ı nhâ
´
n
Help-->Google search (ho
.
˘ ac Help---> Wiki Search) th`ı nê
´
u m´ ay nô
´
i
m
.
ang s˜ e nh
,
o
,
hai chu
,
o
,
ng tr`ınh trên ¯ dê
,
t`ım trên Internet.
6.5. T`ım kiê
´
m trong t
.
êp
1. Tôi l ` am thêm phâ
`
n n` ay ¯ dê
,
m
,
o
,
r
.
ông vi
.
êc s
,
u
,
d
.
ung trong c´ ac t
.
êp c
,
ua m
.
ôt thu
,
m
.
uc n` ao ¯ d´ o trong VieTeX. Vê
`
b
,
an châ
´
t không kh´ ac g`ı ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m
câu m
˜
âu tiê
´
ng Anh v` a t`ım kiê
´
m gi
,
ai th´ıch l
.
ênh LaTeX.
2. Giao di
.
ên t`ım kiê
´
m:
a. VieTeX ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t kê
´
khi t
.
êp n` ao ¯ dang m
,
o
,
th`ı thu
,
m
.
uc hi
.
ên h` anh c
,
ua
chu
,
o
,
ng tr`ınh s˜ e l ` a thu
,
m
.
uc ch´ u
,
a t
.
êp ¯ d´ o. Nh` o
,
v
.
ây m` a c´ ac t
.
êp ph
.
u nhu
,
*.dvi,
*.log, *.bak ... ¯ dê
`
u sinh ra t
.
ai ¯ d´ o ch´ u
,
không ch´ u
,
a sang c´ ac thu
,
m
.
uc kh´ ac.
b. V`ı l ´ y do trên m` a khi nhâ
´
n Menu: Search --> Find in Files ho
.
˘ ac n´ ut
trên thanh công c
.
u c´ o ô
´
ng nh` om v` a thu
,
m
.
uc th`ı thu
,
m
.
uc ¯ dâ
`
u tiên l ` a ¯ dang
ch´ u
,
a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
.
c. Giao di
.
ên không kh´ ac g`ı 2 ch´ u
,
c n˘ ang t`ım kiê
´
m m
˜
âu câu v` a l
.
ênh
H`ınh 6.5: T`ım kiê
´
m danh s´ ach ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt
3. Th
.
u
,
c hi
.
ên t`ım kiê
´
m
a. K´ y hi
.
êu t`ım kiê
´
m g˜ o v` ao b
`
˘ ang c
,
a tiê
´
ng Anh ho
.
˘ ac tiê
´
ng Vi
.
êt.
b. C´ o thê
,
ch
.
on 1 t
.
êp c
.
u thê
,
ho
.
˘ ac nhiê
`
u t
.
êp v´ o
,
i c´ ac ¯ du
,
o
,
i kh´ ac nhau nhu
,
*.TeX, *.txt, *.bat, ...
c. C´ o thê
,
thay ¯ dô
,
i thu
,
m
.
uc b
`
˘ ang c´ ach m
,
o
,
ra v` a ch
.
on thu
,
m
.
uc kh´ ac. Khi ¯ d´ o
danh s´ ach c´ ac t
.
êp
,
o
,
thu
,
m
.
uc c ˜ u c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c t
.
u
,
¯ d
.
ông thay thê
´
b
`
˘ ang trong thu
,
m
.
uc m´ o
,
i.
d. Nhâ
´
n n´ ut [Find] kê
´
t qu
,
a lâ
´
y ra
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i v` a ta c´ o thê
,
copy lên ho
.
˘ ac
nh
,
ay ¯ dê
´
n t
.
êp c´ o k´ y hi
.
êu ta v` u
,
a t`ım ra.
4. Lâ
´
y d˜ u
,
li
.
êu ¯ dang m
,
o
,
v` ao t
.
êp
a. Nhâ
´
n v` ao n´ ut [Add] ¯ dê
,
ch´ ep d˜ u
,
li
.
êu ¯ dang hi
.
ên h` anh v` ao t
.
êp.
6.6. T`ım kiê
´
m nhanh 61
b. M
.
ôt ¯ diê
`
u quan tr
.
ong l ` a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
không c ` ung thu
,
m
.
uc hi
.
ên h` anh v´ o
,
i
t
.
êp ta ch´ ep v` ao
6.6. T`ım kiê
´
m nhanh
M
.
ôt thanh giao di
.
ên t`ım kiê
´
m nhanh lâ
´
y t` u
,
Search-->Incremental Find cho giao di
.
ên
H`ınh 6.6: T`ım kiê
´
m nhanh
C´ o thê
,
thanh t`ım kiê
´
m n` ay ¯ dê
,
liên t
.
uc khi so
.
an th
,
ao, khi câ
`
n ta l
.
ai t`ım kiê
´
m

,
c
,
a chuyê
,
n qua t
.
âp m
,
o
,
kh´ ac rô
`
i tr
,
o
,
l
.
ai t
.
êp ¯ dang so
.
an.
6.7. T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c
Khi biên d
.
ich xong ra t
.
êp DVI ho
.
˘ ac PDF nê
´
u c´ o l
˜
ôi ta ph
,
ai s
,
u
,
a
,
o
,
t
.
êp TeX,
m` a l
.
ai muô
´
n ¯ dê
´
n ngay ch
˜
ô ¯ d´ o ¯ dê
,
s
,
u
,
a, nh˜ u
,
ng hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân sau ¯ dây l ` a vi
.
êc c` ai ¯ d
.
˘ at
t ` uy ch
.
on
,
o
,
c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i VieTeX.
6.7.1. Biên d
.
ich sang DVI v` a xem qua l
.
ai gi˜ u
,
a VieTeX v` a
Yap.exe
1. Ðê
,
ch
.
ay ¯ du
,
.
o
,
c t ` u
,
d` ong t
.
êp TeX sang d` ong tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng trong Yap (xem t
.
êp
DVI) th`ı khi biên d
.
ich ph
,
ai c` ai ¯ d
.
˘ at ( ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c m
.
˘ ac ¯ d
.
inh trong VieTeX). Trong
VieTeX:
Configuration->set Program rô
`
i ch
.
on ¯ d
.
˘ at:
62 Chu
,
o
,
ng 6. T`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
1. LaTeX=>DVI ¯ d
.
˘ at
Command: latex.exe
Parameters: --src-specials
File name: <name>.<ext>
2. Texify=>DVI ¯ d
.
˘ at
Command: texify.exe
Parameters: --src-specials --run-viewer
File name: <name>.<ext>
H`ınh 6.7: T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c
3. Yap View DVI ¯ d
.
˘ at
Command: yap.exe
Parameters: -1
File name: <name>.dvi
Khi th
.
u
,
c hi
.
ên: ¯ d
.
˘ at con tr
,
o t
.
ai d` ong trong VieTeX rô
`
i nhâ
´
t n´ ut [preview dvi
at line] ho
.
˘ ac t` u
,
Menu ph´ım t
´
˘ at Alt+F6.
2. Ðê
,
nhâ
´
n ¯ d´ up d` ong trong Yap.exe chuyê
,
n ngay ¯ dê
´
n d` ong TeX trong VieTeX
Nhâ
´
n n´ ut New rô
`
i thêm v` ao d` ong
6.7. T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c 63
C:\vietex\vietex.exe "%f"-line:%l

`
i nhâ
´
n [Apply].
B
.
an c´ o thê
,
ch
.
on trong th
,
e User Interface v` a ¯ d´ anh dâ
´
u v` ao [] Show source
links th`ı c´ o dâ
´
u tr` on tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i d` ong trên t
.
êp nguô
`
n.
H`ınh 6.8: T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c c´ o dâ
´
u
6.7.2. Biên d
.
ich sang PDF xem gi˜ u
,
a VieTeX v` a Sumatra
Tôi m´ o
,
i ch
,
ı c` ai tô
´
t t` u
,
Xem trên Sumatra nhâ
´
n ¯ d´ up nh
,
ay vê
`
VieTeX v´ o
,
i d` ong
tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng. B
.
an ph
,
ai c` ai ¯ d
.
˘ at Sumatra c´ o t
.
ai
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/index.html
v` a th
.
u
,
c hi
.
ên c` ai ¯ d
.
˘ at ch
,
ı trong VieTeX sau ¯ dây: (ch
,
ı d
.
ich b
`
˘ ang PDFLaTeX v` a
XeLaTeX m´ o
,
i xem ngu
,
.
o
,
c ¯ du
,
.
o
,
c, chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX c´ o n´ ut n` ay).
Trong VieTeX: Configuration->set Program rô
`
i ch
.
on ¯ d
.
˘ at:
24. PDFLaTeX=>pdf ¯ d
.
˘ at
Command: pdflatex.exe
Parameters: -synctex=-1
File name: <name>.<ext>
11. XeLaTeX=>pdf ¯ d
.
˘ at
Command: xelatex.exe
Parameters: -synctex=-1
File name: <name>.<ext>
64 Chu
,
o
,
ng 6. T`ım kiê
´
m v` a thay thê
´
26. Sumatra view pdf ¯ d
.
˘ at
Command: C:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe
Parameters: -reuse-instance -inverse-search
"\"C:\vietex\vietex.exe\" %f -line:%l"
File name: <name>.<ext>
C` ai ¯ d
.
˘ at nê
´
u c´ o tr
.
uc tr
.
˘ ac b
.
an xem l
.
ai c´ ac ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân, phâ
`
n c` ai ¯ d
.
˘ at nhu
,
trên
l ` a m
.
˘ ac ¯ d
.
inh trong VieTeX.
6.8. Nh˜ u
,
ng t`ım kiê
´
m ng
´
˘ an kh´ ac
T` u
,
Menu: Search c´ o c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang sau ¯ dây ¯ dê
,
d
˜
ê d` ang t`ım ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con
tr
,
o c ˜ u.
1. -->Return Curren line Khi ta xem v˘ an b
,
an m` a không nh´ o
,
con tr
,
o l ´ uc
tru
,
´ o
,
c n
`
˘ am
,
o
,
¯ dâu, v`ı ¯ di qu´ a xa v
.
i tr´ı d` ong con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay.
2. -->Go to line s˜ e m
,
o
,
ra giao di
.
ên b
.
an g˜ o v` ao sô
´
d` ong câ
`
n ¯ dê
´
n.
3. -->Go to last change ch´ u
,
c n˘ ang n` ay s˜ e quay l
.
ai v
.
i tr´ı cuô
´
i c ` ung m` a b
.
an
c´ o thay ¯ dô
,
i.
4. -->Jump to Matching Brace Khi con tr
,
o bên c
.
ach c´ ac {[()]} th`ı m´ o
,
i c´ o
ch´ u
,
c n˘ ang v` a s˜ e nh
,
ay ¯ dê
´
ngo
.
˘ ac ngu
,
.
o
,
c l
.
ai ngay sau ¯ d´ o.
5. Jump to Label Khi con tr
,
o ¯ dang
,
o
,
v` ung \ref{...} th`ı ch´ u
,
c n˘ ang nh
,
ay vê
`
no
,
i ¯ d
.
˘ at nh˜ an n` ay trong \label{...}
6. -->Line Start nh
,
ay t´ o
,
i ¯ dâ
`
u d` ong
7. -->Line End nh
,
ay t´ o
,
i cuô
´
i d` ong
H`ınh 6.9: Kiê
,
m tra ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i x´ u
,
ng
6.9. T`ım kiê
´
m trên Internet 65
8. -->Line Wrap Start Trên m` an h`ınh th
.
u
,
c s
.
u
,
c´ o thê
,
g
˜
ây ra l ` am mâ
´
y d` ong
trong miê
`
n so
.
an th
,
ao, ¯ dê
,
¯ dê
´
n ¯ du
,
.
o
,
c ¯ dâ
`
u c
,
ua m
˜
ôi d` ong c´ o m˜ ui tên g˜ ay n` ay
ph
,
ai d` ung ch´ u
,
c n˘ ang n` ay.
9. -->Line Wrap End Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
trên nh˜ u
,
ng vê
`
cuô
´
i d` ong. Ðây l ` a ch´ u
,
c
n˘ ang m´ o
,
i c´ o trong phiên b
,
an 2.9.
10. -->check{[($)]} kiê
,
m tra c´ ac dâ
´
u m´ oc ¯ dô
´
i x´ u
,
ng c´ o tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng không, m
.
˘ ac
¯ d
.
inh l ` a kiê
,
m tra to` an t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
. Quan trong l ` a kiê
,
m tra m
.
ôt ¯ do
.
an bôi
¯ den nhu
,
công th´ u
,
c xem c´ ac dâ
´
u c´ o ¯ dô
´
i x´ u
,
ng không v` a thiê
´
u dâ
´
u n` ao.
6.9. T`ım kiê
´
m trên Internet
V´ o
,
i ch´ u
,
c n˘ ang
1. Help->Find in Internet
ta c´ o thê
,
t`ım l
.
ênh, g´ oi l
.
ênh, l´ o
,
p, ... trên Internet nê
´
u m´ ay nô
´
i m
.
ang.
H`ınh 6.10: T`ım kiê
´
m trên Internet
C´ o thê
,
t`ım kiê
´
m theo Google ho
.
˘ ac wikipedia. C´ o thê
,

´
y t` u
,
b
`
˘ ang bôi ¯ den t` u
,
¯ d´ o trong v˘ an b
,
an v` a b
.
ât ch´ u
,
c n˘ ang n` ay.
2. Help->Open website giao di
.
ên ¯ dê
,
c´ ac b
.
an m
,
o
,
website câ
`
n t`ım c´ o thê
,
bôi
¯ den d` ong ¯ d
.
ia ch
,
ı v` a lâ
´
y v` ao ¯ dê
,
ch
.
ay website.
3. Help->Favorite File and Programs lu
,
u l
.
ai danh s´ ach trang web b
.
an câ
`
n
v` ao.
CHU
,
O
,
NG 7
C
´
AC L
.
ÊNH LATEX
7.1. Nh
.
âp khô
´
i l
.
ênh c
,
ua LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.2. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.3. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao Macro Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.5. Li
.
êt kê danh s´ ach l
.
ênh câ
´
u tr´ uc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.6. K
.
ep gâ
´
p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.1. Nh
.
âp khô
´
i l
.
ênh c
,
ua LaTeX
Môi tru
,
` o
,
ng trong LaTeX thu
,
` o
,
ng l ` a m
.
ôt khô
´
i c´ o câ
´
u tr ´ uc. Ðê
,

´
y v` ao c´ ac khô
´
i
¯ d´ o VieTeX ¯ d˜ a thiê
´
t kê
´
h` ang lo
.
at công c
.
u ¯ dê
,

´
y v` ao.
7.1.1. Lâ
´
y c´ ac môi tru
,
` o
,
ng v˘ an b
,
an
1. Phâ
`
n t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh c´ o lâ
´
y c´ ac môt tru
,
` o
,
ng theo danh s´ ach ¯ d´ o l ` a m
.
ôt
c´ ach lâ
´
y nhanh nhâ
´
t v´ o
,
i c´ ac b
.
an ¯ d˜ a d` ung th
.
ao.
2. C´ ac môi tru
,
` o
,
ng enumerate, itemize, decription, center, ... c´ o thê
,
nhâ
´
n c´ ac
n´ ut mô phong trên thanh công c
.
u th´ u
,
hai v` a ra ngay câ
´
u tr ´ uc
\begin{enumerate}
\item
\item
\item
\end{enumerate}
3. H` ang lo
.
at môi tru
,
` o
,
ng t` u
,
LaTeX-->TeX Environment-->(verbatim, minipage,...)
C˜ ung ra ngay câ
´
u tr ´ uc.
7.1.2. Môi tru
,
` o
,
ng to´ an
1. Nh˜ u
,
ng câ
´
u tr ´ uc hay d` ung nhâ
´
t c´ o ph´ım t
´
˘ at Alt+ # ra
7.1. Nh
.
âp khô
´
i l
.
ênh c
,
ua LaTeX 67
\begin{equation*}
....
\end{equation*}
ho
.
˘ ac Alt+@ ra
\begin{align*}
&\\
&\\
\end{align*}
H`ınh 7.1: Lâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng equation
2. C´ o n´ ut ho
.
˘ ac LaTeX-->Math Environment, C´ o thê
,
d` ung giao di
.
ên ph´ u
,
c t
.
ap
ho
,
n ¯ dê
,
g´ an nhu
,
(H`ınh 7.1)
B
,
o tr
´
˘ ang <> l ` a môi tru
,
` o
,
ng equation b`ınh thu
,
` o
,
ng, * l ` a môi tru
,
` o
,
ng equation*,
sub l ` a môi tru
,
` o
,
ng subequation; Name môi tru
,
` o
,
ng k` em theo \label{Name}.
\begin{equation}
\label{Name}
\end{equation}
Ho` an to` an tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
v
.
ây v´ o
,
i môi tru
,
` o
,
ng align (H`ınh 7.2)
Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
môi tru
,
` o
,
ng trên trong Menu:
LaTeX-->Math Environment-->(equation,multiline,gather,...)
68 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.2: Lâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng equation
7.1.3. Môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang v` a ma tr
.
ân
1. C´ o n´ ut trên thanh công c
.
u th´ u
,
hai ho
.
˘ ac t` u
,
Menu: LaTeX t´ o
,
i Tabular (H`ınh
7.3)
\begin{tabular}{| l | l | l | l | l |}
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
\end{tabular}
H`ınh 7.3: Lâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang
Ta g´ an c
.
u thê
,

´
h` ang v` a sô
´
c
.
ôt.
2. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
cho m
˜
ôi lo
.
ai ma tr
.
ân
Cho kê
´
t qu
,
a
\begin{bmatrix}
7.2. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng 69
H`ınh 7.4: Lâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng matr
.
ân
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
\end{bmatrix}
7.2. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng
VieTeX ¯ d˜ a th
.
u
,
c hi
.
ên ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông, kiê
,
m so´ at ¯ d´ anh sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an, C´ ac
d
.
ang t`ım kiê
´
m kh´ ac nhau. Tâ
´
t c
,
a ch´ u
,
c n˘ ang t
.
u
,
¯ d
.
ông d
.
u
,
a trên nh˜ u
,
ng l
.
ênh v` a
nh˜ an ¯ d˜ a c´ o trong t
.
êp, ngh˜ıa l ` a so
.
an v˘ an b
,
an c` ang vê
`
sau c` ang c´ o nhiê
`
u co
,
h
.
ôi
t
.
u
,
¯ d
.
ông h´ oa nhiê
`
u. Nhiê
`
u khi trong m
.
ôt d
.
u
,
´ an c´ o nhiê
`
u t
.
êp kh´ ac nhau, nh˜ u
,
ng
l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng c
,
ua c´ ac t
.
êp tru
,
´ o
,
c câ
`
n ¯ du
,
.
o
,
c l
.
o
,
i d
.
ung v` a s
,
u
,
d
.
ung l
.
ai. B` ai n` ay
n´ oi vê
`
m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang c
,
ua VieTeX ¯ dê
,
su
,
u t
.
âp c´ ac nh˜ an, môi tru
,
` o
,
ng, l
.
ênh ¯ d˜ a
¯ du
,
.
o
,
c d` ung ¯ dê
,
¯ du
,
a v` ao t
.
êp m´ o
,
i theo ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông.
7.2.1. Nh
.
âp môi tru
,
` o
,
ng v` a l
.
ênh LaTeX ho` an th` anh t
.
u
,
¯
d
.
ông
Trong so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an b
`
˘ ang LaTeX quan tr
.
ong l ` a ¯ du
,
a l
.
ênh, môi tru
,
` o
,
ng
c ` ung v´ o
,
i v˘ an b
,
an. B` ai vê
`
t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh ¯ d˜ a mô t
,
a kh´ a k˜ y ¯ du
,
a l
.
ênh v` ao v˘ an
b
,
an. Môi tru
,
` o
,
ng c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c t
.
u
,
¯ d
.
ông h´ oa khi ¯ d˜ a c´ o m
.
ôt lâ
`
n ¯ du
,
a v` ao rô
`
i (ho
.
˘ ac gi
,
a
l
.
âp
,
o
,
¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an, s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c n´ oi k˜ y trong b` ai n` ay). Ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông c´ o thê
,
theo t` u
,
¯ diê
,
n ho
.
˘ ac c´ ac l
.
ênh trên t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
ho
.
˘ ac kê
´
t h
.
o
,
p c
,
a hai. Tôi thu
,
` o
,
ng
u
,
u tiên ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông c´ ac l
.
ênh, môi tru
,
` o
,
ng trên t
.
êp ¯ dang c´ o, v`ı c´ ac t` u
,
thu
,
` o
,
ng l
.
˘ ap ¯ di l
.
˘ ap l
.
ai, l
.
ênh v` ao tru
,
´ o
,
c ¯ du
,
.
o
,
c u
,
u tiên.
1. G˜ o v` ao c´ ac t` u
,
l
.
ênh th`ı li
.
êt kê c´ ac l
.
ênh ¯ d˜ a c´ o gâ
`
n giô
´
ng ¯ dê
´
n k´ y t
.
u
,
¯ d´ o.
2. Môi tru
,
` o
,
ng \begin{} (g˜ o v` ao b
`
˘ ang \[ s˜ e ra) c´ o danh s´ ach l
.
ênh ta ch
.
on
nhu
,
(H`ınh 7.5):
70 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.5: V´ı d
.
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông theo môi tru
,
` o
,
ng
nhâ
´
n [Enter] cho kê
´
t qu
,
a
\begin{enumerate}
\item
\item
\end{enumerate}
con tr
,
o ¯ du
,
a ta ¯ dê
´
n no
,
i b
´
˘ at ¯ dâ
`
u so
.
an th
,
ao ngay.
Nh˜ u
,
ng môi tru
,
` o
,
ng h`ınh, b
,
ang, d´ ong công th´ u
,
c c´ o nh˜ an ho
.
˘ ac không c´ o nh˜ an
chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dê
`
u hiê
,
u v` a ¯ diê
`
n v` ao cho c´ ac b
.
an, ch´ u ´ y vi
.
êc th
.
u
,
c hi
.
ên bu
,
´ o
,
c trên.
7.2.2. Th
.
u
,
c hi
.
ên su
,
u t
.
âp l
.
ênh
Ðê
,
ph
.
uc v
.
u cho m
.
uc ¯ d´ıch ch
.
on c´ ac l
.
ênh u
,
u tiên cho lên ¯ dâ
`
u t
.
âp, ¯ dâ
`
u danh
s´ ach lâ
´
y v` ao t
.
u
,
¯ d
.
ông, v` a c ˜ ung ¯ dê
,

´
y c´ ac l
.
ênh t` u
,
t
.
êp n` ay qua t
.
êp kh´ ac th` anh
b
.
ô su
,
u t
.
âp thông d
.
ung, VieTeX thiê
´
t kê
´
m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang l ` am chuy
.
ên n` ay.
L
.
ênh, môi tru
,
` o
,
ng, nh˜ an ¯ du
,
.
o
,
c u
,
u tiên su
,
u t
.
âp. Vi
.
êc su
,
u t
.
âp ¯ du
,
.
o
,
c tiê
´
n h` anh
trên t
.
âp
,
o
,
hi
.
ên h` anh. Ðu
,
a ra c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an danh s´ ach tham kh
,
ao v` a kê
´
t qu
,
a ra
c
,
u
,
a sô
,
Output danh s´ ach l
.
ênh, sau ¯ d´ o l
.
u
,
a ch
.
on b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao ¯ d´ o ¯ dê
,

´
y l
.
ênh v` ao bâ
´
t c ´ u
,
t
.
êp n` ao ¯ dang m
,
o
,
. Ta ch
.
on tâ
´
t c
,
a ¯ dê
,
¯ du
,
a lên t
.
êp s
´
˘ ap so
.
an
th
,
ao. VieTeX thê
,
hi
.
ên b
`
˘ ang c´ ach ¯ d´ anh dâ
´
u l
.
u
,
a ch
.
on t` u
,
(H`ınh 7.6):
LaTeX--> Data Collection
Ho
.
˘ ac t` u
,
c´ ac Menu tu
,
o
,
ng t´ ac (nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt).
7.2. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng 71
H`ınh 7.6: V´ı d
.
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông theo môi tru
,
` o
,
ng
B
.
ô su
,
u t
.
âp gô
`
m 4 th` anh phâ
`
n ch´ınh: Su
,
u t
.
âp c´ ac môi tru
,
` o
,
ng LaTeX, su
,
u t
.
âp
c´ ac l
.
ênh TeX, su
,
u t
.
âp c´ ac nh˜ an, su
,
u t
.
âp ch
,
ı sô
´
. C´ ach th´ u
,
c ra l
.
ênh giô
´
ng nhau
ta ch
,
ı hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân 2 lo
.
ai l ` a ¯ d
,
u.
1. LaTeX-->Data Collection --> Collect environments cho kê
´
t qu
,
a
(H`ınh 7.7)
H`ınh 7.7: V´ı d
.
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông theo môi tru
,
` o
,
ng
,
O
,
¯ dây gô
`
m c´ o tên môi tru
,
` o
,
ng v` a kê
´
t qu
,
a c´ o thê
,

´
y v` ao b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n ¯ d´ up
72 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
trên d` ong l
.
ênh ¯ d´ o. Trong c
,
u
,

,
Compiler Log c´ o c´ ac l
.
ênh n` ay ta c´ o thê
,
ch´ ep v` ao

´
t c ´ u
,
t
.
êp n` ao.
Danh s´ ach môi tru
,
` o
,
ng không c´ o môi tru
,
` o
,
ng l
.
˘ ap l
.
ai v` a gô
`
m c
,
a nh˜ u
,
ng môi
tru
,
` o
,
ng do ngu
,
` o
,
i d` ung ¯ d
.
inh ngh˜ıa.
2. LaTeX-->Data Collection --> Collect Commands cho kê
´
t qu
,
a (H`ınh
7.8)
H`ınh 7.8: V´ı d
.
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông theo môi tru
,
` o
,
ng
7.2.3. M
.
uc
¯
d´ıch d` ung su
,
u t
.
âp l
.
ênh
1. Su
,
u t
.
âp l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng ¯ dê
,
s
´
˘ ap xê
´
p u
,
u tiên cho ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông
c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh v` a chuyê
,
n t` u
,
t
.
êp n` ay sang t
.
êp kh´ ac m
.
ôt c´ ach d
˜
ê d` ang.
2. C´ o thê
,
m
,
o
,

´
t c ´ u
,
t
.
êp TeX n` ao c ˜ ung tham kh
,
ao ¯ du
,
.
o
,
c l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng
h
.
o d` ung, d
˜
ê d` ang lâ
´
y v` ao c´ ac môi tru
,
` o
,
ng do ngu
,
` o
,
i d` ung ¯ d
.
inh ngh˜ıa nhu
,
trong
h`ınh 7.6 c´ o c´ ac môi tru
,
` o
,
ng t
.
u
,
¯ d
.
inh ngh˜ıa v´ o
,
i v´ o
,
i c´ ac l
.
ênh c ˜ ung v
.
ây.
M
.
ôt v˘ an b
,
an c ˜ ung ch
,
ı c´ o 10 môi tru
,
` o
,
ng tr
,
o
,
l
.
ai, m
.
ôt t
.
êp l´ o
,
n c ˜ ung ch
,
ı c´ o kho
,
ang
40 l
.
ênh, c´ ac b
.
an c´ o thê
,
t` o m` o thô
´
ng kê nh˜ u
,
ng môi tru
,
` o
,
ng n` ay.
3. Su
,
u t
.
âp nh˜ an ¯ dê
,
biê
´
t ¯ du
,
.
o
,
c ta ¯ d˜ a d` ung ¯ du
,
.
o
,
c bao nhiêu nh˜ an rô
`
i v` a nh˜ an
cuô
´
i c ` ung. V´ı d
.
u nhu
,
4. Nê
´
u so
.
an trong nhiê
`
u t
.
êp c´ o c´ ac nh˜ an tra ch´ eo nhau th`ı b
.
ô su
,
u t
.
âp n` ay
¯ d´ ap ´ u
,
ng khi g˜ o v` ao ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông s˜ e t`ım thâ
´
y khi ¯ dê
, ,
o
,
¯ dâ
`
u mô
´
i t
.
êp.
7.3. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao Macro Script 73
H`ınh 7.9: V´ı d
.
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông theo môi tru
,
` o
,
ng
7.3. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao Macro Script
Viê
´
t m
.
ôt b
,
an macro Script nh
`
˘ am li
.
êt kê c´ ac thao t´ ac x
,
u
,
l ´ y v˘ an b
,
an, rô
`
i sau
¯ d´ o g
.
oi ra ¯ dê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên. M
˜
ôi lâ
`
n g
.
oi t
.
êp macro Script n´ o l
.
ai th´ u
,
c hi
.
ên d´ ung ¯ d
.
ông
t´ ac nhu
,
v
.
ây, v`ı v
.
ây ngu
,
` o
,
i ta thu
,
` o
,
ng g
´
˘ an liê
`
n v´ o
,
i n´ o b
`
˘ ang m
.
ôt ph´ım g
.
oi t
´
˘ at. Nhu
,
v
.
ây vi
.
êc l
.
˘ ap ¯ di l
.
˘ ap l
.
ai c
,
ua ngu
,
` o
,
i s
,
u
,
d
.
ung c´ o thê
,
t
.
âp h
.
o
,
p l
.
ai th` anh c´ ac macrro
n` ay. Sau ¯ dây ch
,
ı l ` a phu
,
o
,
ng ´ an ¯ do
,
n gi
,
an thê
,
hi
.
ên Macro Script c
,
ua VieTeX.
7.3.1. Câ
´
u tr´ uc macro Script
M
.
ôt t
.
êp ch´ u
,
a l
.
ênh bao gi` o
,
c ˜ ung c´ o ¯ duôi *.vts v` a trong VieTeX c´ o tô m` au cho
lo
.
ai t
.
êp n` ay ta x´ et
,
o
,
phâ
`
n sau. Bây gi` o
,
m
.
ôt câ
´
u tr ´ uc ¯ du
,
a câu l
.
ênh v` ao l ` a
macroscript("name", "key", number)
<C´ ac l
.
ênh
,
o
,
phâ
`
n ngay du
,
´o
,
i đây>
exit
• macroscript L
.
ênh kh
,
o
,
i ¯ dâ
`
u c
,
ua macro;
• exit l ` a l
.
ênh kê
´
t th´ uc c
,
ua script, b
´
˘ at bu
.
ôc ph
,
ai c´ o;
• name= tên c
,
ua macro ¯ dê
,
sau n` ay trong b
,
ang qu
,
an l ´ y biê
´
t ¯ du
,
.
o
,
c;
• key= Ph´ım g˜ o t
´
˘ at nhu
,
l ` a c´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at kh´ ac c
,
ua Menu (Ctrl, Shift, Alt v` a
ph´ım b` an ph´ım kh´ ac);
• number=1 ghi l
.
ai v` ao t
.
êp kh
,
o
,
i ¯ d
.
ông Macro ho
.
˘ ac không ghi (0) khi tho´ at kh
,
oi
chu
,
o
,
ng tr`ınh.
74 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
• "" Tâ
´
t c
,
a chu
˜
ôi ¯ dô
´
i sô
´
ph
,
ai trong hai dâ
´
u.
• ";" kê
´
t th´ uc m
.
ôt câu l
.
ênh trong n
.
ôi dung.
V´ ı d
.
u:
macroscript("frac", "Ctrl+Alt+0", 1)
string("\\frac{}{}");
left(3);
exit
l ` a macro cho "\frac{}{}" l
.
ênh LaTeX, left(3) con tr
,
o l ` ui vê
`
ph´ıa tr´ ai 3 k´ y
t
.
u
,
, tên l ` a frac, ph´ım g˜ o t
´
˘ at nhâ
´
n Ctrl+Alt+0.
7.3.2. C´ ac l
.
ênh di chuyê
,
n con tr
,
o
• left (n), leftsel (n), leftrectsel (n) = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
tr´ ai n k´ı t
.
u
,
.
• right (n), rightsel (n), rightrectsel (n) = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
ph
,
ai n k´ı t
.
u
,
.
• lineup (n), lineupsel (n) lineuprectsel (n) = Con tr
,
o chuyê
,
n lên trên n k´ı t
.
u
,
.
• linedown (n), linedownsel (n), linedownrectsel (n) = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
tr´ ai
n k´ı t
.
u
,
.
• paraup, paraupsel = Con tr
,
o chuyê
,
n lên ¯ dâ
`
u ¯ do
.
an, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• paradown, paradownsel = Con tr
,
o chuyê
,
n lên cuô
´
i ¯ do
.
an, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• pageup, pageupsel, pageuprectsel = Con tr
,
o chuyê
,
n lên ¯ dâ
`
u trang, không
¯ dô
´
i sô
´
.
• pagedown, pagedownsel, pagedownrectsel = Con tr
,
o chuyê
,
n lên cuô
´
i trang,
không ¯ dô
´
i sô
´
.
• wordleft, wordleftsel = Con tr
,
o chuyê
,
n sang tr´ ai m
.
ôt t` u
,
, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• wordright, wordrightsel = Con tr
,
o chuyê
,
n sang ph
,
ai m
.
ôt t` u
,
, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• home, homesel, homerectsel , homewrap, homewrapsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
¯ dâ
`
u t
.
êp, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• end, endsel, endrectsel, endwrap, endwrapsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
cuô
´
i
d` ong, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• enddisp, enddispsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
d` ong cuô
´
i c ` ung trên m` an h`ınh,
không ¯ dô
´
i sô
´
.
• homedisp, homedispsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
d` ong ¯ dâ
`
u tiên trên m` an h`ınh,
không ¯ dô
´
i sô
´
.
• docstart, docstartsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
d` ong ¯ dâ
`
u c
,
ua t
.
êp, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• docend, docendsel = Con tr
,
o chuyê
,
n vê
`
d` ong cuô
´
i c
,
ua t
.
êp, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• delwordleft, delwordright = X´ oa m
.
ôt phâ
`
n m
.
ôt t` u
,
, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• dellineleft, dellineleft = X´ oa m
.
ôt phâ
`
n d` ong, không ¯ dô
´
i sô
´
.
7.3. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao Macro Script 75
• delline, traspline, dupline, scrolllinedown, scrolllineup, newline = L
.
ênh trên
m
.
ôt d` ong, không ¯ dô
´
i sô
´
.
7.3.3. C´ ac l
.
ênh c
´
˘ at d´ an
• cut = l
.
ênh cut, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• copy = l
.
ênh copy, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• paste = l
.
ênh paste, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• clear = l
.
ênh clear (x´ oa v˘ an b
,
an ¯ d˜ a ch
.
on), không ¯ dô
´
i sô
´
.
• clearall = l
.
ênh x´ oa tâ
´
t c
,
a v˘ an b
,
an, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• back = l
.
ênh backspace, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• selectall = l
.
ênh ch
.
on tâ
´
t c
,
a v˘ an b
,
an, không ¯ dô
´
i sô
´
.
• char (n) or char (’symbol’) = ¯ du
,
a m
.
ôt k´ı t
.
u
,
v` ao, n l ` a sô
´
m˜ a ascii.
K´ı t
.
u
,
¯ d
.
˘ ac bi
.
êt: ’\n’ = thêm d` ong m´ o
,
i, ’\r’ = xuô
´
ng d` ong, ’\t’ = kho
,
ang
b
,
ang, ’\"’ = k´ı t
.
u
,
", ’\’’ = k´ı t
.
u
,
’, ’\\’ = k´ı t
.
u
,
string ("string") = ¯ du
,
a
v` ao m
.
ôt chu
˜
ôi k´ı t
.
u
,
. nothing = không l ` am g`ı c
,
a
• uppercase, lowercase= thay ¯ dô
,
i viê
´
t hoa, viê
´
t thu
,
` o
,
ng
• wordselect = ch
.
on t` u
,
t
.
ai v
.
i tr´ı con tr
,
o
• linejoin, linesplit = Nô
´
i d` ong, t´ ach d` ong nhu
,
Menu
• linetrim, linestripright, linestripleft = X´ oa k´ı hi
.
êu tr
´
˘ ang nhu
,
Menu
• enclose = Ðu
,
a v` ao ¯ dâu v` a cuô
´
i ¯ do
.
an
• seldup = Kho
,
ang ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on nhân ¯ dôi
7.3.4. Th
.
u
,
c hi
.
ên biên d
.
ich m
.
ôt Script
M
.
ôt t
.
êp Script trong VieTeX c´ o ¯ duôi l ` a vts v` a s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c tô m` au c´ ac l
.
ênh c
,
ua
Script (H`ınh 7.10)
VieTeX c` on cung câ
´
p m
.
ôt thu
,
m
.
uc c´ o v´ı d
.
u v` a c´ ac t
.
êp m
˜
âu, b
.
an c´ o thê
,
v` ao

´
y ra nhu
,
(H`ınh 7.11)
Project-->Folder tools-->VieScript
s˜ e ra bên c
,
u
,

,
d
.
u
,
´ an nhu
,
h`ınh trên v` a c´ o thu
,
m
.
uc CtrlAltF0-F9 gô
`
m c´ ac
t
.
êp m
˜
âu nhâ
´
n ph´ım g˜ o t
´
˘ at d` anh riêng.
,
O
,
thanh công c
.
u th´ u
,
3 c´ o 3 n´ ut ¯ dê
,
th
.
u
,
c
hi
.
ên Script n` ay (ba n´ ut liê
`
n nhau
,
o
,
gi˜ u
,
a thanh v` a ch
,
ı s´ ang lên khi m
,
o
,
t
.
êp c´ o
¯ duôi vts).
Ho
.
˘ ac c´ ac b
.
an v` ao Menu: Macro ¯ dê
´
n
- Check current Script: Kiê
,
m tra macro viê
´
t c´ o l
˜
ôi c ´ u ph´ ap không, b
.
an nh`ın
h`ınh trên nê
´
u không c´ o l
˜
ôi th`ı
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i thông b´ ao [No syntax errors] l ` a
76 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.10: So
.
an Macro Script
H`ınh 7.11: T`ım kiê
´
m ngu
,
.
o
,
c
¯ du
,
.
o
,
c.
- Load curent Script: Ðu
,
a macro v` u
,
a so
.
an trên v` ao b
.
ô nh´ o
,
s
,
u
,
d
.
ung ngay,
khi th
.
u
,
c hi
.
ên
,
o
,
c
,
u
,
a sô
´
du
,
´ o
,
i c´ o thông b´ ao [Adding macro... Setting accelerator
table... OK!]
- Script Management...: Qu
,
an l ´ y c´ ac macro do Script sinh ra v` a c´ o thê
,
x´ oa
b
,
o, thêm v` ao ho
.
˘ ac ¯ dô
,
i ph´ım g˜ o t
´
˘ at (H`ınh 7.12)
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an 77
H`ınh 7.12: Script Management...
- Script Commands: N´ ut v` a Menu n` ay li
.
êt kê tâ
´
t c
,
a l
.
ênh d` ung ¯ du
,
.
o
,
c ra c
,
u
,
a

,
d
.
u
,
´ an ¯ dê
,
ta lâ
´
y v` ao b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o nhu
,
h`ınh th´ u
,
hai
,
o
,
¯ dây.
- Save Memory Script: Ch
,
ı c´ o
,
o
,
menu d` ung ghi n
.
ôi dung ¯ dang so
.
an v` ao b
.
ô
nh´ o
,
¯ dê
,
d` ung ch´ u
,
không lu
,
u l
.
ai t
.
êp khi tho´ at.
- Load Script file: Nê
´
u c´ o m
.
ôt t
.
êp *.vts rô
`
i th`ı c´ ac macro trong ¯ d´ o ¯ d˜ a c´ o t` u
,
tru
,
´ o
,
c th`ı ta lâ
´
y v` ao b
`
˘ ang c´ ach ¯ d
.
oc t
.
êp ¯ d´ o v` ao không qua giai ¯ do
.
an so
.
an n˜ u
,
a.
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an
д anh sô
´
trong m
.
ôt v˘ an b
,
an không thê
,
thiê
´
u nhâ
´
t l ` a so
.
an m
.
ôt t` ai li
.
êu khoa
h
.
oc. д anh sô
´
c´ ac công th´ u
,
c, c´ ac ¯ dê
`
m
.
uc c
,
ua v˘ an b
,
an bao gi` o
,
c ˜ ung x
,
ay ra. TeX
cung câ
´
p m
.
ôt sô
´
l
.
ênh ¯ dê
,
¯ d´ anh sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an m
.
ôt c´ ach t
.
u
,
¯ d
.
ông v` a khi so
.
an
th
,
ao m
.
ôt t` ai li
.
êu d` ai, l
´
˘ ap g´ ep c´ ac ¯ do
.
an kh´ ac nhau không theo m
.
ôt th´ u
,
t
.
u
,
n` ao
th`ı nh˜ an v
˜
ân ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh sô
´
t
.
u
,
¯ dông cho công th´ u
,
c, ¯ dê
`
m
.
uc m
.
ôt c´ ach ch´ınh x´ ac.
Phâ
`
n n` ay gi´ o
,
i thi
.
êu c´ ach ¯ danh sô
´
trong LaTeX v` a VieTeX cho m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang
tr
.
o
,
gi ´ up ti
.
ên l
.
o
,
i.
7.4.1. G´ an sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an trong LaTeX
M
.
ôt v˘ an b
,
an chuâ
,
n thu
,
` o
,
ng c´ o nhiê
`
u v
.
i tr´ı ph
,
ai ¯ d´ anh sô
´
¯ dê
,
khi tr´ıch d
˜
ân l
.
ai
v
.
i tr´ı ¯ d´ o thu
.
ân ti
.
ên v` a ng
´
˘ an ho
,
n. Trong LaTeX chia ra bô
´
n lo
.
ai ¯ d´ anh sô
´
t
.
u
,
¯ d
.
ông
78 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
kh´ ac nhau:
1. д anh sô
´
c´ ac ¯ do
.
an, chu
,
o
,
ng, khô
´
i v˘ an b
,
an sau l
.
ênh \part, \chapter,
\section, \subsection, \subsubsection, \paragraph,...
2. д anh sô
´
c´ ac ¯ d
.
inh l´ı, m
.
ênh ¯ dê
`
, h
.
ê qu
,
a,... Khi b
´
˘ at ¯ dâ
`
u ¯ d
.
inh
ngh˜ıa \newtheorem{defn}[theorem]{Definition} sau ¯ d´ o l ` a môi tru
,
` o
,
ng
¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh sô
´
, ho
.
˘ ac c´ ac khuôn d
.
ang ¯ d˜ a c´ o c´ ac môi tru
,
` o
,
ng
theorem, lemma, corollary, ... д anh sô
´
¯ d
.
inh l´ı v` a bô
,
¯ dê
`
liên thông nhau
v` a ph
.
u thu
.
ôc v` ao nhau thông qua khi t
.
ao l
.
âp c´ o ¯ dô
´
i sô
´
[theorem] nhu
,
trên,
ngh˜ıa l ` a ¯ d´ anh sô
´
tiê
´
p theo ¯ d
.
inh l´ı.
3. д anh sô
´
c´ ac công th´ u
,
c m
.
ôt h` ang ho
.
˘ ac nhiê
`
u h` ang nhu
,
môt tru
,
` o
,
ng
\begin{equation}\label{eq:pt1}
...
\end{equation}
công th´ u
,
c ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh sô
´

`
bên ph
,
ai l ` a m
.
˘ ac ¯ d
.
inh, nê
´
u ¯ d´ anh sô
´

`
bên tr´ ai
th`ı ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an c´ o t ` uy ch
.
on leqno. C´ ac môi tru
,
` o
,
ng công th´ u
,
c to´ an kh´ ac ¯ dê
`
u
t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ anh sô
´
nhu
,
c´ ac môi tru
,
` o
,
ng align, split, multline, eqarray, ...
C´ ac sô
´
công th´ u
,
c c´ o thê
,
¯ d´ anh theo chu
,
o
,
ng, ¯ do
.
an, ... v´ı d
.
u ¯ d´ anh sô
´
k` em v´ o
,
i sô
´
chu
,
o
,
ng lâ
`
n lu
,
.
o
,
t th`ı phâ
`
n khai b´ ao c´ o l
.
ênh:
\numberwithin{equation}{chapter}
4. Môi tru
,
` o
,
ng h`ınh figure, c´ ac môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang table ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh sô
´
t
.
u
,
¯ d
.
ông
,
o
,
du
,
´ o
,
i m
˜
ôi h`ınh, c´ o nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh thiê
´
t l
.
âp l
.
ai v
.
i tr´ı ¯ d´ anh sô
´
,
o
,
trên ho
.
˘ ac bên
c
.
anh, v´ı d
.
u nhu
,
môi tru
,
` o
,
ng listings ¯ d´ anh sô
´
c´ ac thu
.
ât to´ an c´ o thê
, ,
o
,
ph´ıa trên.
7.4.2. Quy t
´
˘ ac
¯
d´ anh sô
´
chung
C´ o bô
´
n lo
.
ai c´ o thê
,
g´ an nh˜ an ¯ dê
,
¯ d´ anh sô
´
t
.
u
,
¯ d
.
ông nhu
,
trên, theo l` o
,
i khuyên
c
,
ua c´ ac chuyên gia so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an th`ı ta ph
,
ai qu
,
an l´ı thô
´
ng nhâ
´
t tâ
´
t c
,
a
c´ ach g´ an nh˜ an n` ay. Nhu
,
v
.
ây m
˜
ôi lo
.
ai g´ an nh˜ an trên c´ o ¯ d
.
˘ ac tru
,
ng riêng c
,
ua
ch´ ung v` a s
,
u
,
d
.
ung c ˜ ung kh´ ac nhau. Nhu
,
ng c´ o quy t
´
˘ ac chung cho vi
.
êc g´ an nh˜ an
n` ay:
1. C´ ac l
.
ênh ho
.
˘ ac môi tru
,
` o
,
ng c´ o ¯ d´ anh sô
´
c´ o thê
,
b
,
o t´ ac d
.
ung ¯ d´ o b
`
˘ ang c´ ach cho
thêm * v` ao bên c
.
anh nhu
,
: \section* ho
.
˘ ac \begin{equation*}, ...
2. N
´
˘ am b
´
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c c´ ac sô
´
LaTeX ch
,
ı cung câ
´
p m
.
ôt l
.
ênh \label{...} sau ngay
c´ ac l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng ¯ d´ anh sô
´
. V´ı d
.
u ta muô
´
n nh´ o
,

´
t
.
u
,
¯ d
.
ông v` ao biê
´
n dinhli1
th`ı ngay sau môi tru
,
` o
,
ng ¯ d
.
inh l´ı ta ¯ du
,
a v` ao l
.
ênh \label{dinhli1} v` a biê
´
n n` ay
c´ o sô
´
¯ dê
,
d` ung sau n` ay.
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an 79
3. Ðê
,
phân bi
.
êt nh˜ an c´ ac lo
.
ai trên ngu
,
` o
,
i ta thu
,
` o
,
ng quy ¯ d
.
inh chung cho thô
´
ng
nhâ
´
t trong nh˜ an c´ o ¯ d
.
˘ ac tru
,
ng c
,
ua c´ ac lo
.
ai nh˜ an nhu
,
:
a) Trong c´ ac ¯ do
.
an v˘ an b
,
an: \label{sec:chuong11}, \label{sec:chuong12},...
¯ dây l ` a c´ ach g´ an nh˜ an cho c´ ac ¯ do
.
an trong chu
,
o
,
ng v˘ an b
,
an thu
,
` o
,
ng quy ¯ d
.
inh
sec: l ` a chung sau ¯ d´ o rô
`
i ¯ dê
´
n k´ı t
.
u
,
th
.
ât s
.
u
,
kh´ ac nhau c
,
ua c´ ac ¯ do
.
an.
b) Trong c´ ac nh˜ an h`ınh v` a b
,
ang:\label{fig:hinh11} l ` a h`ınh 1 chu
,
o
,
ng 1,
\label{fig:hinh12}, ... ho
.
˘ ac \label{tab:bang1} l ` a b
,
ang sô
´
1, ....
c) C´ ac ¯ d
.
inh l´ı v` a h
.
ê qu
,
a c ˜ ung tu
,
o
,
ng t
.
u
,
: \label{theo:chuong23} l ` a ¯ d
.
inh l´ı 3
chu
,
o
,
ng 2,... ho
.
˘ ac \label{lem:chuong22}, ... ho
.
˘ ac tên c´ ac ¯ d
.
inh l´ı nô
,
i tiê
´
ng nhu
,
\label{theo:pitagoras}, ....
d) д anh sô
´
c´ ac công th´ u
,
c râ
´
t ¯ da d
.
ang ta nghiên c ´ u
,
u phâ
`
n sau, nhu
,
ng c ˜ ung
quy ¯ d
.
inh chung \label{eq:so1},... ¯ dê
,
d
˜
ê nh´ o
,
nên quy ¯ d
.
inh nh˜ an theo m
.
ôt
quy u
,
´ o
,
c n` ao ¯ d´ o nhu
,
công th´ u
,
c sô
´
: eq:so1, eq:so2, ...
Trong LaTeX ¯ d´ anh sô
´
¯ do
.
an, h`ınh, b
,
ang, ¯ d
.
inh l´ı d
˜
ê d` ang th
.
u
,
c hi
.
ên, riêng
¯ d´ anh sô
´
công th´ u
,
c râ
´
t ¯ da d
.
ang v` a thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c ´ u
,
ng d
.
ung tr`ınh bâ
`
y v˘ an b
,
an
ch
.
˘ at ch˜ e v` a chinhd x´ ac, ta x´ et
,
o
,
phâ
`
n sau.
4. Ch
,
ı ra c´ ac sô
´
b
`
˘ ang nh˜ an c´ o c´ ac l
.
ênh \eqref{eq:so1} d` anh cho công th´ u
,
c
to´ an, \ref{fig:hinh2} d` ung cho h`ınh, b
,
ang, ¯ do
.
an v˘ an b
,
an v` a không dâ
´
u
ngo
.
˘ ac tr` on bao quanh. Ngo` ai ra c` on c´ ac l
.
ênh \pageref{} cho sô
´
trang.
7.4.3. G´ an sô
´
công th´ u
,
c to´ an
Ph
,
ai x´ ac ¯ d
.
inh l ` a công th´ u
,
c trên m
.
ôt d` ong m´ o
,
i ¯ d´ anh sô
´
công th´ u
,
c, c` on c´ ac
công th´ u
,
c c´ o k` em theo v˘ an b
,
an nên chuyê
,
n th` anh danh s´ ach ¯ dê
,
ti
.
ên s
,
u
,
d
.
ung.
1. Công th´ u
,
c không câ
`
n ¯ d´ anh sô
´
nên s
,
u
,
d
.
ung trong
$$...$$ ho
.
˘ ac c´ ac môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c c´ o dâ
´
u * nhu
,
:
equation*, align*, multline*, gather*, ... Ta nên d` ung môi tru
,
` o
,
ng
c´ o dâ
´
u * v`ı trong VieTeX c´ o câ
´
u tr ´ uc k
.
ep gâ
´
p.
2. Ta thu
,
` o
,
ng d` ung g´ oi l
.
ênh amsmath nên c´ ac môi tru
,
` o
,
ng trên s
,
u
,
d
.
ung thu
.
ân
l
.
o
,
i, ngo` ai ra công th´ u
,
c ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh sô
´
t
.
u
,
¯ d
.
ông nhu
,
:
\begin{align}
a^2+b^2&=c^2\label{eq:so11}\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\label{eq:so12}
\end{align}

´
y sô
´
nh˜ an b
`
˘ ang l
.
ênh \ref{eq:so11} không c´ o ngo
.
˘ ac tr` on bao quanh ,
80 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
\eqref{eq:so11} c´ o ngo
.
˘ ac tr` on bao quanh. M
.
ôt ¯ diê
`
u câ
`
n ch´ u ´ y l ` a d` ung
\eqref{} th`ı trong môi tru
,
` o
,
ng ¯ d
.
inh l´ı ch˜ u
,
nghiêng c´ ac dâ
´
u ngo
.
˘ ac ( ) v
˜
ân ¯ d´ u
,
ng
th
,
˘ ang theo ¯ d´ ung nh˜ an.
3. Muô
´
n ch
,
ı ¯ d´ anh sô
´
m
.
ôt công th´ u
,
c ho
.
˘ ac t
.
u
,
¯ d´ anh nh˜ an k´ı hi
.
êu riêng ta d` ung
l
.
ênh \notag v` a \tag*{*}
\begin{align}
a^2+b^2&=c^2\notag\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1\tag{eq:so13}
\end{align}
Tham kh
,
ao nh˜ an v
˜
ân b`ınh thu
,
` o
,
ng \ref{eq:so13}. д anh sô
´
c` on theo c´ ac ¯ do
.
an
b
`
˘ ang l
.
ênh
,
o
,
¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an l ` a
\numberwithin{equation}{section}
4. Ta c´ o thê
,
¯ d´ anh sô
´
công th´ u
,
c ph
.
u thu
.
ôc nhau d` ung l
.
ênh \tag v` a \ref nhu
,
\begin{align}
s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet1}\\
s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}a}\label{eq:viet2}\\
s_3&=x_1x_2x_3\tag{\ref{eq:viet1}b}\label{eq:viet3}
\end{align}
Khi ¯ d´ o ~\eqref{eq:viet1}, ~\eqref{eq:viet2}, ~\eqref{eq:viet3}.
5. Ta c´ o thê
,
d` ung môi tru
,
` o
,
ng subequations
\begin{subequations}
\begin{align}
s_1&=x_1+x_2+x_3\label{eq:viet11}\\
s_2&=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\label{eq:viet22}\\
s_3&=x_1x_2x_3\label{eq:viet33}
\end{align}
\end{subequations}
Khi ¯ d´ o ~\eqref{eq:viet11}, ~\eqref{eq:viet22}, \eqref{eq:viet33}.
6. Nhiê
`
u công th´ u
,
c g´ an chung m
.
ôt nh˜ an~\eqref{eq:so44}nhu
,
:
\begin{equation}\label{eq:so44}
\begin{aligned}
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an 81
a^2+b^2&=c^2\\
\sin^2\alpha+\cos^2\alpha&=1
\end{aligned}
\end{equation}
7.4.4. VieTeX tr
.
o
,
gi ´ up kiê
,
m so´ at nh˜ an
Ðê
,
kiê
,
m so´ at nh˜ an v` a t
.
u
,
¯ d
.
ông li
.
êt kê danh s´ ach nh˜ an ¯ d˜ a g´ an VieTeX thông
b´ ao nhu
,
sau:
1. L
.
ênh \label{} cho li
.
êt kê nh˜ an ¯ d˜ a c´ o (H`ınh 7.13)
H`ınh 7.13: Li
.
êt kê nh˜ an ¯ d˜ a d` ung
2. G´ an m
.
ôt nh˜ an ¯ d˜ a g´ an rô
`
i, th`ı khi g˜ o xong l
.
ênh v` ao \label{eq:so1} s˜ e
thông b´ ao ¯ d˜ a g´ an rô
`
i
,
o
,
d` ong bao nhiêu nhu
,
(H`ınh 7.14):
H`ınh 7.14: Nh˜ an ¯ d˜ a tr ` ung rô
`
i
3. Khi muô
´
n tham kh
,
ao nh˜ an b
`
˘ ang l
.
ênh \ref{} ho
.
˘ ac \eqref{} ho
.
˘ ac
\pageref{} th`ı hi
.
ên lên danh s´ ach c´ ac nh˜ an ¯ d˜ a c´ o nhu
,
h`ınh. Ch´ u ´ y \ref{} ra

´
tham kh
,
ao, c` on \eqref{} ra sô
´
trong ngo
.
˘ ac tr` on (H`ınh 7.15).
C` on nê
´
u c´ o 1 nh˜ an ch
,
ı ra nh˜ an ¯ d´ o
,
o
,
d` ong th´ u
,
bao nhiêu nhu
,
(H`ınh 7.16) .
4. Danh s´ ach nh˜ an ch
,
ı hi
.
ên ra c´ ac nh˜ an
,
o
,
t
.
êp hi
.
ên h` anh, c` on
,
o
,
c´ ac t
.
êp kh´ ac
th`ı không li
.
êt kê ¯ du
,
.
o
,
c. Ðiê
`
u n` ay kh´ o kh˘ an cho so
.
an m
.
ôt d
.
u
,
´ an c´ o nhiê
`
u t
.
êp
82 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.15: Ch
,
ı d
˜
ân sô
´
theo nh˜ an
H`ınh 7.16: Ch
,
ı d
˜
ân sô
´
theo nh˜ an
(Trong VieTeX c´ o ch´ u
,
c n˘ ang su
,
u t
.
âp l
.
ênh ho
.
˘ ac nh˜ an, môi tru
,
` o
,
ng
,
o
,
c´ ac t
.
êp tru
,
´ o
,
c
¯ dê
,
¯ du
,
a v` ao t
.
êp ¯ dang so
.
an th
,
ao). Ta g´ an nh˜ an c ˜ ung ph
,
ai c´ o quy lu
.
ât tr´ anh tr ` ung
v´ o
,
i c´ ac nh˜ an c
,
ua c´ ac t
.
êp kh´ ac trong c ` ung d
.
u
,
´ an. Ta c´ o thê
,
tam kh
,
ao tâ
´
t c
,
a c´ ac
nh˜ an trong d
.
u
,
´ an b
`
˘ ang c´ ach th
.
u
,
c hi
.
ên
,
o
,
phâ
`
n sau. Nhiê
`
u khi ch´ınh trong m
.
ôt
t
.
êp c ˜ ung ch
,
˘ ang nh´ o
,
¯ d˜ a g´ an ¯ dê
´
n nh˜ an n` ao rô
`
i, VieTeX c ˜ ung cung câ
´
p tr
.
o
,
gi ´ up
khi con tr
,
o trong ngo
.
˘ ac nh
.
on trong \label{} xuâ
´
t hi
.
ên b
,
ang li
.
êt kê c´ ac nh˜ an
¯ d˜ a g˜ o v` ao t` u
,
¯ dâ
`
u t
.
êp ¯ dê
´
n gi` o
,
v` a nh` o
,
¯ d´ o s
,
u
,
a l
.
ai nh˜ an cuô
´
i c ` ung m
.
ôt ch´ ut th` anh
nh˜ an m´ o
,
i nhu
,
(H`ınh 7.17)
H`ınh 7.17: Ch
,
ı d
˜
ân sô
´
theo nh˜ an
5. Ta c´ o thê
,
tham kh
,
ao tâ
´
t c
,
a c´ ac nh˜ an ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê trong c
,
u
,
a sô
,
project
,
o
,
7.4. G´ an sô
´
công th´ u
,
c b
`
˘ ang nh˜ an 83
du
,
´ o
,
i b
`
˘ ang l
.
ênh:
Project --> References -->list of label (H`ınh 7.18)
H`ınh 7.18: Ch
,
ı d
˜
ân sô
´
theo nh˜ an

´
u ta ¯ d´ anh dâ
´
u [list by current folder] th`ı tâ
´
t c
,
a t
.
êp trong thu
,
m
.
uc cây s˜ e
li
.
êt kê nh˜ an. Ta c´ o thê
,
nh
,
ay t´ o
,
i nh˜ an
,
o
,
d` ong k` em bên c
.
anh.
6. Ðê
,
thu
.
ân ti
.
ên cho vi
.
êc g´ an nh˜ an trong VieTeX ¯ d˜ a c` ai s
˜
˘ an c´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at
ra c´ ac l
.
ênh ¯ dê
,

´
y ngay danh s´ ach ¯ d´ o l ` a:
Alt+& --> \label{}
Alt+: --> \eqref{}
Ctrl+ : -->\ref{}
Ctrl+Alt+"+" --> \begin{}
Ctrl+Alt+"-": ---> \end{}
T
.
u
,
¯ d
.
ông ho` anh th` anh nh˜ an, nhu
,
ng không ph
,
ai ch
,
u ¯ dê
`
b` ai n` ay ta s˜ e ¯ dê
`
c
.
âp
trong b` ai Autocomplete (t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ diê
`
n ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u).
7.4.5. Kê
´
t lu
.
ân
Khi ¯ d˜ a c´ o công c
.
u tr
.
o
,
gi ´ up không nên ¯ d´ anh sô
´
th
,
u công, g´ an sô
´
tr
.
u
,
tiê
´
p d
˜
ân
¯ dê
´
n nhiê
`
u sai s´ ot v` a tr ` ung sô
´
công th´ u
,
c gây ra mâ
´
t t´ınh chân th
.
u
,
c c
,
ua v˘ an
b
,
an. M
.
˘ at kh´ ac khi g´ an th
,
u công qua th` o
,
i gian c´ ac sô
´
g´ an b
.
i thay ¯ dô
,
i l ` am ta
không kiê
,
m so´ at ¯ du
,
.
o
,
c c´ ac sô
´
n` ay m
˜
ôi khi s
,
u
,
a l
.
ai. LaTeX gi ´ up ta so
.
an th
,
ao v˘ an
b
,
an nhu
,
l ` a nh` a chuyên nghi
.
êp v´ o
,
i ¯ d
.
ô ch´ınh x´ ac cao.
84 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
7.5. Li
.
êt kê danh s´ ach l
.
ênh câ
´
u tr´ uc
Trong câ
´
u tr ´ uc v˘ an b
,
an LaTeX c´ o m
.
ôt sô
´
danh s´ ach ta câ
`
n quan tâm, ¯ d´ o l ` a
m
.
uc l
.
uc, danh s´ ach nh˜ an, danh s´ ach ch
,
ı d
˜
ân ch´ eo, danh s´ ach h`ınh, danh s´ ach
b
,
ang, danh s´ ach môi tru
,
` o
,
ng,... VieTeX thiê
´
t kê
´
m
.
ôt ch´ u
,
c n˘ ang li
.
êt kê c´ ac danh
s´ ach n` ay, khi nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o th`ı nh
,
ay ¯ dê
´
n ¯ d´ ung v
.
i tr´ı ¯ d´ o. T` u
,
Menu:
LaTeX-->References rô
`
i ch
.
on v` ao danh s´ ach ¯ d´ o
Ho
.
˘ ac nhâ
´
n v` ao c´ ac n´ ut
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
output.
H`ınh 7.19: Lâ
´
y danh s´ ach li
.
êt kê
Danh s´ ach nh˜ an ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y ra v` a c´ o sô
´
d` ong, t
.
êp khi ta nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao ¯ d´ o n´ o s˜ e
m
,
o
,
ra:
Danh s´ ach h`ınh
Danh s´ ach c´ ac môi tru
,
` o
,
ng
7.6. K
.
ep gâ
´
p
Trong v˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c chia th` anh c´ ac phâ
`
n c´ o n
.
ôi dung ¯ du
,
.
o
,
c s
´
˘ ap xê
´
p lôgic theo
´ y ¯ d
.
inh c
,
ua t´ ac gi
,
a. VieTeX cung câ
´
p công c
.
u k
.
ep gâ
´
p (Folding) ¯ dê
,
qu
,
an l´ı nh˜ u
,
ng
khô
´
i v˘ an b
,
an c´ o n
.
ôi dung n` ay. K
.
ep gâ
´
p c´ o hai phâ
`
n m
.
ôt l ` a gâ
´
p c´ ac ¯ do
.
an v˘ an
b
,
an v` a c´ ac phâ
`
n v˘ an b
,
an. Hai l ` a k
.
ep gâ
´
p theo môi tru
,
` o
,
ng, m
˜
ôi môi tru
,
` o
,
ng ¯ dê
`
u

´
p l
.
ai th` anh t` u
,
ng d` ong.
7.6. K
.
ep gâ
´
p 85
H`ınh 7.20: Danh s´ ach nh˜ an
H`ınh 7.21: Danh s´ ach nh˜ an
7.6.1. Kh´ ai ni
.
êm vê
`
k
.
ep gâ
´
p (Folding)
K
.
ep gâ
´
p l ` a m
.
ôt công c
.
u hi
.
ên ¯ d
.
ai c
,
ua m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an
ho
.
˘ ac c´ ac m˜ a nguô
`
n kh´ ac. Giô
´
ng h
.
êt nhu
,
k
.
ep (Folder) qu
,
an l´ı thu
,
m
.
uc t
.
âp tin
trong m´ ay t´ınh. Nhu
,
ng trong c´ ac h
.
ê so
.
an th
,
ao thiê
´
t l
.
âp c´ ac k
.
ep gâ
´
p c´ o kh´ ac
¯ dôi ch´ ut, không chô
`
ng ch´ eo v` a c´ o th´ u
,
b
.
âc h˜ u
,
u h
.
an.
M
.
ôt k
.
ep gâ
´
p ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh dâ
´
u b
`
˘ ang m
.
ôt biê
,
u tu
,
.
o
,
ng b
´
˘ at ¯ dâ
`
u dâ
´
u + v` a dâ
´
u -, kê
´
t
th´ uc b
,
o
,
i k´ı hi
.
êu m
.
ôt dâ
´
u o tr` on v` a dâ
´
u tr
´
˘ ang nhu
,
h`ınh 7.23, 7.24, 7.25.
N
.
ôi dung c
,
ua m
.
ôt k
.
ep ¯ du
,
.
o
,
c g˜ o v` ao trong kho
,
ang hai k´ı hi
.
êu n` ay. Thu
,
` o
,
ng
86 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.22: Danh s´ ach môi tru
,
` o
,
ng
H`ınh 7.23: д ong c´ ac k
.
ep gâ
´
p
trong LaTeX c´ o c´ ac câ
´
u tr ´ uc nên thiê
´
t l
.
âp c
.
˘ ap gâ
´
p râ
´
t thu
.
ân ti
.
ên. M
.
ôt k
.
ep gâ
´
p
t
.
ao ra ¯ dâ
`
u tiên ¯ du
,
.
o
,
c g
.
oi k
.
ep b
.
âc 1, trong m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p l
.
ai t
.
ao ra m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p
kh´ ac g
.
oi l ` a k
.
ep b
.
âc 2, ...
7.6.2. C´ ac lo
.
ai k
.
ep gâ
´
p
1. VieTeX c´ o c´ ac k
.
ep gâ
´
p m
.
˘ ac ¯ d
.
inh sau ¯ dây b
´
˘ at ¯ dâ
`
u t` u
,
c´ ac l
.
ênh:
7.6. K
.
ep gâ
´
p 87
\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\appendix
C´ ac l
.
ênh n` ay luôn luôn thiê
´
t l
.
âp k
.
ep gâ
´
p b
.
âc 1 v` a ch´ u
,
a c´ ac k
.
ep gâ
´
p kh´ ac, Kê
´
t
th´ uc k
.
ep g
.
âp l ` a m
.
ôt d` ong tr
´
˘ ang ho
.
˘ ac g
.
˘ ap l
.
ai ch´ınh n´ o.
\subsubsubsection
\paragraph
\overlays
\slide
C´ ac l
.
ênh n` ay thiê
´
t l
.
âp k
.
ep gâ
´
p b
.
âc 2 c ˜ ung không c´ o l
.
ênh kê
´
t th´ uc k
.
ep gâ
´
p.
M
.
uc ¯ d´ıch c
,
ua c´ ac lo
.
ai k
.
ep gâ
´
p n` ay thu g
.
on m
.
ôt t` ai li
.
êu nhu
,
l ` a m
.
ôt n
.
ôi dung
b` ai viê
´
t (H`ınh 7.23).
2. M
.
ôt lo
.
ai k
.
ep gâ
´
p ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt khô
´
i c´ ac d` ong b
´
˘ at ¯ dâ
`
u t` u
,
k´ı hi
.
êu % ch´ u th´ıch cho
v˘ an b
,
an. Ph
,
ai c´ o t` u
,
hai d` ong ch´ u th´ıch th`ı m´ o
,
i t
.
u
,
¯ d
.
ông thiê
´
t l
.
âp k
.
ep n` ay.
M
.
ôt k
.
ep liên quan ¯ dê
´
n dâ
´
u ch´ u th´ıch l ` a b
´
˘ at ¯ dâ
`
u b
`
˘ ang %%< v` a kê
´
t th´ uc l ` a
%%> kê
´
t h
.
o
,
p k´ı hi
.
êu m
,
o
,
¯ d´ ong k
.
ep gâ
´
p ¯ dê
,
¯ du
,
.
o
,
c c´ ac k
.
ep gâ
´
p nhu
,
´ y muô
´
n v` a ¯ d
.
ep
nhu
,
(H`ınh 7.24)
V`ı lo
.
ai k
.
ep gâ
´
p n` ay không
,
anh hu
,
,
o
,
ng g`ı ¯ dê
´
n biên d
.
ich nên c´ o thê
,
t
.
ao ra c´ ac
khô
´
i theo ´ y muô
´
n b
`
˘ ang c´ ach thêm %%< ho
.
˘ ac %%> v` ao ¯ dê
,

´
t th´ uc k
.
êp gâ
´
p
theo ´ y m`ınh. Nê
´
u ta thâ
´
y m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p không ph
,
ai lo
.
ai 1 th`ı c´ o thê
,
thêm k´ı
hi
.
êu kê
´
t th´ uc %%> không
,
anh hu
,
,
o
,
ng g`ı v˘ an b
,
an LaTeX.
3. M
.
ôt lo
.
at c´ ac k
.
ep gâ
´
p c´ o câ
´
u tr ´ uc M
,
o
,
m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p trong bâ
´
t c ´ u
,
k
.
ep gâ
´
p
n` ao. C` on kê
´
t th´ uc ph
,
ai c´ o tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng: (H`ınh 7.25)
4. C´ o m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p môi tru
,
` o
,
ng nhu
,
h`ınh
,
o
,
trên, bâ
´
t c ´ u
,
môi tru
,
` o
,
ng c ˜ ung l ` a
m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p ¯ dê
,
ta bâ
´
m v` ao ¯ dâ
`
u n´ o n´ o s˜ e gâ
´
p l
.
ai.
7.6.3. C´ ach s
,
u
,
d
.
ung
D` ung k
.
ep gâ
´
p cho m
.
ôt danh s´ ach, m
.
ôt khô
´
i câ
´
u tr ´ uc v˘ an b
,
an l ` a c´ ach nên
l ` am. Ðê
,
kiê
,
m so´ at ¯ du
,
.
o
,
c v˘ an b
,
an m
.
ôt c´ ach s´ ang s
,
ua ta nên g˜ o LaTeX c´ o câ
´
u
tr ´ uc môi tru
,
` o
,
ng ¯ dê
,
t
.
u
,
¯ d
.
ông thiê
´
t l
.
âp k
.
ep gâ
´
p c´ ac chi tiê
´
t. V´ o
,
i c´ ac k
.
ep gâ
´
p liên
tiê
´
p ho
.
˘ ac liê
`
n nhau l ` a nô
,
i b
.
ât ´ y v` a n
.
ôi dung v˘ an b
,
an.
88 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
H`ınh 7.24: K
.
ep gâ
´
p ch´ u th´ıch
H`ınh 7.25: M
,
o
,
k
.
ep gâ
´
p
Khuôn d
.
ang Article, report, ... ¯ du
,
.
o
,
c th
.
u
,
c hi
.
ên trên m
.
ôt t
.
êp th`ı nhu
,
h`ınh du
,
´ o
,
i
¯ dây cho ta n
.
ôi dung v˘ an b
,
an. Ngu
,
.
o
,
c l
.
ai d
.
u
,
´ an c´ o nhiê
`
u t
.
êp th`ı m
˜
ôi t
.
êp 1 chu
,
o
,
ng
l ` am cho chu
,
o
,
ng v˘ an b
,
an ¯ d´ o r˜ o r` ang ho
,
n.
Trong VieTeX cung câ
´
p c´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at ¯ dê
,
m
,
o
,
m
.
ôt k
.
ep gâ
´
p ho
.
˘ ac ¯ d´ ong ch´ ung
l
.
ai. V`ı khi so
.
an th
,
ao ta c´ o thê
,
ch
,
ı m
,
o
,
phâ
`
n k
.
ep câ
`
n so
.
an thôi.
7.6.4. C´ ac ph´ım t
´
˘ at v` a c` ai
¯
d
.
˘ at
C
.
u thê
,
nhu
,
(H`ınh 7.27)
7.6. K
.
ep gâ
´
p 89
H`ınh 7.26: M
,
o
,
k
.
ep gâ
´
p
H`ınh 7.27: Ph´ım t
´
˘ at k
.
ep gâ
´
p
1. Option --> Fold Margin M
,
o
,
v` a ¯ d´ ong lê
`
c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u k
.
ep gâ
´
p.
2. Block --> Fold All (Ctrl+F2) gâ
´
p tâ
´
t c
,
a c´ ac k
.
ep gâ
´
p l
.
ai
3. Block --> Expand All (Alt+F2) m
,
o
,

´
t c
,
a c´ ac k
.
ep gâ
´
p l
.
ai
4. Block --> Fold Current Group (Ctrl+Alt+N) gâ
´
p tâ
´
t c
,
a c´ ac k
.
ep gâ
´
p l
.
ai
5. Block --> Expand Current Group (Ctrl+Alt+P) m
,
o
,

´
t c
,
a c´ ac k
.
ep gâ
´
p
l
.
ai
90 Chu
,
o
,
ng 7. C´ ac l
.
ênh LaTeX
7.6.5. K
.
ep gâ
´
p
¯
d
.
˘ ac bi
.
êt
T` u
,
VieTeX 2.7 thiê
´
t kê
´
thêm k
.
ep gâ
´
p dâ
´
u d` ong (H`ınh 7.28)
H`ınh 7.28: K
.
ep gâ
´
p â
,
n
C´ ach th
.
u
,
c hi
.
ên nhu
,
sau: (c´ o 3 c´ ach l ` am k
.
ep gâ
´
p)
H`ınh 7.29: K
.
ep gâ
´
p v` ung bôi ¯ den
1. Muô
´
n gâ
´
p m
.
ôt v` ung n` ao ¯ d´ o ta bôi ¯ den c´ ac d` ong ¯ d´ o rô
`
i
Mark-->Hide-->by selection Area cho kê
´
t qu
,
a (H`ınh 7.29)
B
.
an thâ
´
y c´ o dâ
´
u c
.
ông v` a dâ
´
u kê
´
t th´ uc sô
´
d` ong t` u
,
107 ¯ dê
´
n 114 ¯ d˜ a gâ
´
p l
.
ai.
Muô
´
n m
,
o
,
n´ o th`ı d` ung chu
.
ôt tr´ ai nhâ
´
n v` ao dâ
´
u c
.
ông l
.
ai m
,
o
,
ra.
2. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,

´
p t` u
,
¯ dâ
`
u tê
´
p ¯ dê
´
n ch
˜
ô con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay, m` a l ` am nhiê
`
u lâ
`
n
¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c nhu
,

´
p c´ ac trang s´ ach v
.
ây.
Mark-->Hide-->to current line b
.
an thâ
´
y tôi gâ
´
p 2 lâ
`
n (H`ınh 7.30)
3. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
ta gâ
´
p gi˜ u
,
a hai d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u
Mark-->Hide-->by between mark lines
7.6. K
.
ep gâ
´
p 91
H`ınh 7.30: K
.
ep gâ
´
p ¯ dê
´
n d` ong con tr
,
o
7.6.6. Kê
´
t lu
.
ân
Khi kh´ eo s
,
u
,
d
.
ung k
.
ep gâ
´
p cho ta m
.
ôt c´ ach nh
.
e nh` ang h`ınh dung vê
`
v˘ an
b
,
an câ
`
n g˜ o v` ao. Ta cô
´
g
´
˘ ang d` ung c´ ac t` u
,
kh´ oa v` a môi tru
,
` o
,
ng chuâ
,
n ¯ dê
,
so
.
an
LaTeX. C´ o ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ai c ˜ ung nên d` ung trong câ
´
u tr ´ uc \makeatletter v` a
\makeatother.
CHU
,
O
,
NG 8
TÔ M
`
AU V
`
A Ð
´
ANH D
´
ÂU V
˘
AN B
,
AN
8.1. Tô mâ
`
u cho v˘ an b
,
an so
.
an th
,
ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.2. Tô m` au
¯
d´ anh dâ
´
u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.3. д anh dâ
´
u v˘ an b
,
an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.4. Lâ
´
y c´ ac l
.
ênh tô m` au cho LaTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.1. Tô mâ
`
u cho v˘ an b
,
an so
.
an th
,
ao
Tô m` au c´ ac l
.
ênh TeX ho
.
˘ ac môi tru
,
` o
,
ng v` a mode to´ an ¯ d˜ a c´ o trong bâ
´
t c ´ u
,
chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ao. Nh˜ u
,
ng c´ ach tô m` au ¯ d´ o b
.
an c´ o thê
,
thay ¯ dô
,
i trong
Menu: Option->Configuration->Edit Style
Trong ¯ d´ o phâ
`
n Common Style v` a VieTeX.TeX c´ o thê
,
¯ d
.
˘ at l
.
ai. Tôi nghiên c ´ u
,
u

´
t k˜ y c´ ach tô m` au n` ay v` a ch
.
on m
.
˘ ac ¯ d
.
inh m
.
ôt c´ ach s´ ang s
,
ua nhâ
´
t (h`ınh 8.1)
M
˜
ôi m
.
ôt ¯ dô
´
i tu
,
.
o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c tô m
.
ôt mâ
`
u kh´ ac nhau;
• Math Operators C´ ac l
.
ênh to´ an t
,
u
,

`
u t´ım s
˜
âm.
• Greek letters C´ ac k´ y hi
.
êu Hi L
.
ap m
.
˘ ac ¯ d
.
inh mâ
`
u t´ım ¯ den.
• Font Command Nh˜ u
,
ng l
.
ênh vê
`
phông nhu
,
\textit{...},... v` a c´ ac dâ
´
u m´ oc
c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c tô m` au n` ay ¯ dê
,
phân biêtx r˜ o l ` a mâ
`
u ¯ d
,
o.
• Environment Math Tên môi tru
,
` o
,
ng to´ an mâ
`
u hô
`
ng nhu
,
equation, align,....
• Environment TeX Tên c´ ac môi tru
,
` o
,
ng mâ
`
u n´ on chuô
´
i nhu
,
enumerate,... c` on
không biê
´
t môi tru
,
` o
,
ng ¯ d´ o l ` a m
˜
âu xanh th
˜
âm.
• Known command M
.
˘ ac ¯ d
.
inh m` au t´ım nh
.
at cho c´ ac l
.
ênh LaTeX ¯ d˜ a c´ o trong
danh s´ ach, nhu
,
ng b
.
an ph
,
ai ch
.
on v` ao
Menu:Option-->Known TeX Dictionary
• Math ModeMôi tru
,
` o
,
ng trong $...$ ¯ du
,
.
o
,
c tô mâ
`
u hô
`
ng v` a b
.
an c´ o ph´ım t
´
˘ at
[Ctrl]+E ¯ dê
,
t
.
am th` o
,
i bô
,
¯ di ho
.
˘ ac k´ıch ho
.
at l
.
ai.
• Comment Tâ
´
t c
,
a chu
,
a sau % ¯ du
,
.
o
,
c tô mâ
`
u n˜ on chuô
´
i nh
.
at.
• Fold Tô mâ
`
u cho v
.
êt c
.
˘ ap gâ
´
p,...
• ... v` a m
.
ôt sô
´
k´ y t
.
u
,
kh´ ac c´ ac b
.
an th
,
u
,
s˜ e thâ
´
y.
8.2. Tô m` au ¯ d´ anh dâ
´
u 93
H`ınh 8.1: Ð
.
˘ at l
.
ai mâ
`
u cho v˘ an b
,
an so
.
an th
,
ao
8.2. Tô m` au
¯
d´ anh dâ
´
u
Phiên b
,
an n` ay thiê
´
t kê
´
thêm 3 b´ ut tô m` au ¯ dê
,
ta th
.
u
,
c hi
.
ên ch
,
u ¯ d
.
ông, nê
´
u
không câ
`
n ta x´ oa m` au ¯ d´ o ¯ di.
8.2.1. Tô m` au c´ ac t` u
,
t`ım kiê
´
m
T` u
,
¯ d˜ a t`ım kiê
´
m rô
`
i ho
.
˘ ac ch
.
on (bôi ¯ den) t` u
,

`
n t`ım ¯ d´ anh dâ
´
u rô
`
i sau ¯ d´ o
• Menu: Mark -> Mark All Finding

´
t c
,
a t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c tô m` au hô
`
ng.
C´ o thê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên trong giao di
.
ên t`ım kiê
´
m v´ o
,
i n´ ut [Mark All]
• Menu: Mark ->Clear Mark All Finding
X´ oa c´ ac t` u
,
ho
.
˘ ac nh´ om t` u
,
c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u mâ
`
u t`ım kiê
´
m trên.
8.2.2. Tô m` au theo l
.
u
,
a ch
.
on
M
.
uc ¯ d´ıch l ` a ¯ d´ anh dâ
´
u c´ ac công th´ u
,
c ho
.
˘ ac khô
´
i v˘ an b
,
an câ
`
n nh´ o
,
r˜ o, bôi ¯ den
công th´ u
,
c v` a
94 Chu
,
o
,
ng 8. Tô m` au v` a ¯ d´ anh dâ
´
u v˘ an b
,
an
H`ınh 8.2: Tô m` au trong giao di
.
ên t`ım kiê
´
m
• Menu:Mark -> Mark selection
Khô
´
i n` ay c´ o m` au t´ım ho
,
n ¯ dê
,
ch
,
ı d˜ o ¯ d˜ a ¯ d´ anh dâ
´
u. X´ oa c´ ac dâ
´
u n` ay b
`
˘ ang
• Menu:Mark -> Clear Mark selection
8.2.3. Tô m` au khi g˜ o k´ y t
.
u
,
m´ o
,
i
T
.
u
,
¯ d
.
ông tô m` au khi g˜ o m´ o
,
i v` a s
,
u
,
a c´ ac t` u
,
, chê
´
¯ d
.
ô n` ay l ` a t ` uy ch
.
on c´ o thê
,
d` ung
v` a không.
Menu:Mark -> Set Mark Modification
M` au xanh nh˜ e khi ta g˜ o m´ o
,
i h
.
oc s
,
u
,
a c´ ac t` u
,
v` a c ˜ ung x´ oa c´ ac m` au n` ay ¯ di ¯ du
,
.
o
,
c.
8.3. д anh dâ
´
u v˘ an b
,
an
1. Khi ¯ du
,
a con tr
,
o v` ao lê
`
c´ o sô
´
d` ong rô
`
i nhâ
´
t chu
.
ôt tr´ ai d` ong ¯ d´ o ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ anh

´
u, c´ o thê
,
thông qua Menu ho
.
˘ ac nhâ
´
n ph´ım [F2]. Phiên b
,
an n` ay khi ¯ d´ anh

´
u d` ong th`ı d` ong ¯ d´ o ¯ du
,
.
o
,
c ¯ dô
,
i m` au cho ¯ dê
´
n khi bâ
´
m l
.
ai t
.
ai d` ong ¯ d´ o ¯ dê
,
x´ oa
¯ d´ anh dâ
´
u d` ong liên quan ¯ dê
´
n t`ım kiê
´
m v` a kh´ oa hai d` ong ¯ dê
,
biên d
.
ich
Menu:Execute -> Compile by Mark lines
ho
.
˘ ac ¯ dê
,

´
u c´ ac d` ong nhu
,
Menu:Mark -> Hide lines -> Between Mark Lines
2. Phiên b
,
an n` ay c´ o ch´ u
,
c n˘ ang dâ
´
u d` ong theo c´ ac d` ong l
.
u
,
a ch
.
on, gi˜ u
,
a hai
d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u v` a dâ
´
u d` ong ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con tr
,
o;
Menu:Mark -> Hide lines -> To Current Lines
L` a ch´ u
,
c n˘ ang s
,
u
,
d
.
ung hay nhâ
´
t. Khi ta ¯ d
.
˘ at con tr
,
o
,
o
,
v
.
i tr´ı n` ao th`ı s˜ e gâ
´
p
v˘ an b
,
an ¯ dê
´
n d` ong ¯ d´ o nhu
,
Folding v
.
ây, v´ o
,
i dâ
´
u + v` a > s´ at nhau, khi nhâ
´
n
con tr
,
o v` ao ¯ d´ o n´ o l
.
ai m
,
o
,
ra. Nê
´
u ta l ` ui vê
`
cuô
´
i v˘ an b
,
an ch´ ut n˜ u
,
a v` a l
.
ai l ` am
8.4. Lâ
´
y c´ ac l
.
ênh tô m` au cho LaTeX 95
ch´ u
,
c n˘ ang n` ay th`ı v˘ an b
,
an s˜ e g
.
âp l
.
ai c´ o dâ
´
u nhu
,
trên s´ at lâ
`
n tru
,
´ o
,
c. Nhu
,
v
.
ây giô
´
ng cuô
´
n s´ ach g
.
âp nhiê
`
u trang liê
`
n nhau.
3. K` y n` ay ¯ d´ anh dâ
´
u v
.
i tr´ı con tr
,
o ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t kê
´
nh
`
˘ am tr
,
o
,
l
.
ai ¯ d´ o khi ¯ d˜ a r` o
,
i xa:
Menu:Mark->Memorize Console Position
- C´ o thê
,
¯ d˜ a chuyê
,
n qua t
.
êp kh´ ac rô
`
i nhu
,
ng v
˜
ân tr
,
o
,

`
ch
˜
ô c ˜ u ¯ du
,
.
o
,
c.
Menu:Mark->Return Console Position
4. д anh dâ
´
u phâ
`
n b
´
˘ at ¯ dâ
`
u l
.
u
,
a ch
.
on v` a ch
.
on ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con tr
,
o
Menu:Mark->Select from Console Mark
Tô mâ
`
u t` u
,
v
.
i tr´ı ¯ d´ anh dâ
´
u ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı con tr
,
o m´ o
,
i
Menu:Mark->Coulor from Console Mark
5. д anh dâ
´
u khô
´
i l
.
u
,
a ch
.
on c ˜ ung tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
trên, nhu
,
ng khi tr
,
o
,

`
v
.
i tr´ı ¯ d´ o

´
u l
.
u
,
a ch
.
on l
.
ai nô
,
i lên nhu
,
c ˜ u khi ta d` o
,
i ¯ di, râ
´
t nhiê
`
u tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p ta ph
,
ai

´
y l
.
ai c´ ai khô
´
i l
.
u
,
a ch
.
on nhu
,
v
.
ây nhiê
`
u lâ
`
n.
Mark->Memorize Selection
8.4. Lâ
´
y c´ ac l
.
ênh tô m` au cho LaTeX
Tô m` au trong LaTeX ph
,
ai d` ung g´ oi l
.
ênh color.sty v` a cortbl.sty. B
.
an ph
,
ai biê
´
t
c´ ach d` ung khi ¯ d
.
oc c´ ach s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh n` ay. Trong VieTeX h
.
ô tr
.
o
,

´
y tô mâ
`
u
b
`
˘ ang giao di
.
ên tr
.
u
,
c gi ´ ac, bâ
´
t c ´ u
,
ch
.
on ch´ u
,
c n˘ ang n` ao sau ¯ dây ¯ dê
`
u thông qua
b
,
˘ ang mâ
`
u:
Ch
´
u
,
c n˘ ang LaTeX S
,
u
,
d
.
ung
Colors Ch
.
on m` au tr
.
u
,
c quan
Textcolor Tô m` au ch˜ u
,
Rowcolor Tô m` au h` ang trong b
,
ang
Columncolor Tô mâ
`
u c
.
ôt trong b
,
ang
Colours C´ ac lo
.
ai m` au
Colorbox H
.
ôp tô m` au
Definecolor Ð
.
inh ngh˜ıa m` au
Fcolorbox H
.
ôp c´ o khung tô m` au
Change Color Ðô
,
i m` au thôi
B
.
an ch
.
on lâ
´
y m
.
ôt m` au ¯ dê
,
g
´
˘ an v` ao k´ y hi
.
êu ho
.
˘ ac k´ y t
.
u
,
C´ ac l
.
ênh n` ay c´ o thê
,

´
y t` u
,
Menu: LaTeX-->color ho
.
˘ ac thanh ¯ d´ u
,
ng nhu
,
h`ınh
trên.
V´ı d
.
u lâ
´
y ra tô m` au ch˜ u
,
\textcolor[rgb]{1.0,0.50,0.50}{\bf TÔ M
`
AU V
`
A Ð
´
ANH D
´
ÂU VĂN B
,
AN}
96 Chu
,
o
,
ng 8. Tô m` au v` a ¯ d´ anh dâ
´
u v˘ an b
,
an
H`ınh 8.3: Tô m` au trong giao di
.
ên t`ım kiê
´
m
TÔ M
`
AU V
`
A Ð
´
ANH D
´
ÂU V
˘
AN B
,
AN
Trên thanh th´ u
,
2 công c
.
u c´ o n´ ut tô m` au nên nhu
,
\colorbox[rgb]{0.50,1.0,0.0}{\bf M
`
ÂU N
`
ÊN ÐU
,
.
O
,
C TÔ}
M
`
ÂU N
`
ÊN ÐU
,
.
O
,
C TÔ
Ngo` ai ra c` on tô h` ang, tô c
.
ôt b
,
ang c´ ac b
.
an tham kh
,
ao g´ oi l
.
ênh s˜ e r˜ o.
CHU
,
O
,
NG 9
H
`
INH V
`
A B
,
ANG
9.1. Ðu
,
a h`ınh v` ao v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.2. Nh
.
âp b
,
ang v` ao v˘ an b
,
an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.3. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9.1. Ðu
,
a h`ınh v` ao v˘ an b
,
an
9.1.1. Nh
.
âp h`ınh
Muô
´
n s
,
u
,
d
.
ung h`ınh ph
,
ai ¯ du
,
a v` ao ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an g´ oi l
.
ênh graphics.sty ho
.
˘ ac
graphicx.sty. B
.
an ¯ d
.
oc t` ai li
.
êu vê
`
g´ oi l
.
ênh s˜ e hiê
,
u ho
,
n. Tôi ¯ d˜ a ch
.
on l
.
oc c´ ac khô
´
i
l
.
ênh hay s
,
u
,
d
.
ung th` anh ch´ u
,
c n˘ ang.
Ch´ u ´ y c´ ac ¯ duôi c
,
ua t
.
êp h`ınh c´ o d
.
ang eps, bmp th`ı d
.
ich ra kê
´
t qu
,
a DVI, c` on
¯ duôi l ` a jpg, pif, pdf, .... ch
,
ı c´ o thê
,
d
.
ich th
,
˘ ang ra PDF nh` o
,
PdfLaTeX.
H`ınh v` a b
,
ang ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao v˘ an b
,
an b
`
˘ ang l
.
ênh c´ o câ
´
u tr ´ uc co
,
b
,
an. Ðê
,
thu
.
ân
ti
.
ên v` a không mâ
´
t công ngu
,
` o
,
i d` ung t
.
u
,
l ` am ho
.
˘ ac s
,
u
,
d
.
ung l
.
ai nhiê
`
u lâ
`
n ¯ du
,
a
h`ınh v` ao ¯ d˜ a c´ o: Menu: Graphics trong ¯ d´ o c´ o m
˜
âu s
˜
˘ an nhu
,
Ch
´
u
,
c n˘ ang Graph-
ics
S
,
u
,
d
.
ung
Wizard Figure nh
.
âp h`ınh qua giao di
.
ên
One Figure M
.
ôt h`ınh
Two Figures Hai h`ınh ngang h` ang khi ¯ d´ anh sô
´
Subfigure Hai h`ınh ¯ d´ anh sô
´
theo a) v` a b)
Side Figure H`ınh bên c
.
anh v˘ an b
,
an
Figure and Tabular H`ınh bên c
.
anh b
,
ang
Vertical figure H`ınh quay ¯ d´ u
,
ng theo trang
Sideways Quang h`ınh d
.
oc theo trang
Turn Quay ngu
,
.
o
,
c h`ınh
Rotate Quay m
.
ôt g´ oc h`ınh
1. Ðu
,
a v` ao m
.
ôt h`ınh Menu: Graphics-->one figure
cho ta
98 Chu
,
o
,
ng 9. H`ınh v` a b
,
ang
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps}
\caption{}\label{fig:}
\end{figure}
C´ ac b
.
an ¯ diê
`
n thông sô
´

`
n thiê
´
t v` ao.
2. Ðu
,
a v` ao Hai h`ınh ho
.
˘ ac b
,
ang c
.
anh nhau Menu: Graphics-->two figures
\begin{figure}[!ht]
\begin{minipage}[b]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps}
\caption{}\label{fig:*1}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[b]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[height=2cm,width=3cm]{*.eps}
\caption{}\label{fig:*2}
\end{minipage}
\end{figure}

´
u tr ´ uc n` ay không câ
`
n d` ung g´ oi l
.
ênh n` ao n˜ u
,
a v` a hai
,
anh cân nhau.
3. Ðu
,
a v` ao m
.
ôt h`ınh v` a bên c
.
anh l ` a b
,
ang minh h
.
oa ho
.
˘ ac l` o
,
i b`ınh lu
.
ân không

`
n b
,
ang d` ung
\begin{figure}[htb]
\begin{minipage}[b]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{*.eps}
\caption{*}
\label{fig:*}
\end{minipage}
\begin{minipage}[b]{0.5\textwidth}
\centering
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
9.1. Ðu
,
a h`ınh v` ao v˘ an b
,
an 99
&&\\
\end{tabular}
\tabcaption{*}%Trong Figure Items
\label{table:*}
\end{minipage}
\end{figure}
C´ ac ch´ u
,
c n˘ ang kh´ ac tu
,
o
,
ng t
.
u
,
¯ du
,
a kiê
,
u h`ınh kh´ ac nhau v` ao t` ai li
.
êu.
Ch´ u
,
c n˘ ang Menu:Graphics-->Figure Items li
.
êt kê râ
´
t nhiê
`
u l
.
ênh liên
quan t´ o
,
i b
,
ang
,
o
,
cu
,
a sô
´
du
,
´ o
,
i v` a b
.
an c´ o thê
,

´
y v` ao b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n ¯ d´ up t
.
ai
¯ d´ o.
9.1.2. Nh
.
âp h`ınh b
`
˘ ang giao di
.
ên
Menu:Graphics-->Wizard Figure
H`ınh 9.1: Giao di
.
ên nh
.
âp thông sô
´
m
.
ôt h`ınh
A. Nh
.
âp c´ ac thông sô
´
c
,
ua h`ınh nhu
,
c´ o ¯ du
,
a c
,
a ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân v` ao không, chiê
`
u
d` ai r
.
ông c
,
ua h`ınh, ... m
.
oi thông sô
´
l ` a khung c
,
ua h`ınh c´ ac b
.
an tham kh
,
ao g´ oi
l
.
ênh.
Ch´ u ´ y: 1. Nê
´
u h`ınh không
,
o
,
c ` ung thu
,
m
.
uc v´ o
,
i t
.
êp TeX th`ı ch
.
on Full Path.
2. Ch
.
on keepaspectratio th`ı g´ an chiê
`
u d` ai v` a r
.
ông l ` a tu
,
o
,
ng ¯ dô
´
i.
100 Chu
,
o
,
ng 9. H`ınh v` a b
,
ang
B. Ta c´ o thê
,
xem h`ınh tru
,
´ o
,
c b
`
˘ ang c´ ach biên d
.
ich ho
.
˘ ac nguyên b
,
an. B
.
an c´ o
thê
,
thay ¯ dô
,
i ¯ d
.
ô cao v` a r
.
ông c
,
ua h`ınh rô
`
i biên d
.
ich xem tru
,
´ o
,
c cho ¯ dê
´
n th´ıch h
.
o
,
p
th`ı thôi.
H`ınh 9.2: Xem tru
,
´ o
,
c h`ınh ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao
C. Cuô
´
i c ` ung nhâ
´
t OK ¯ du
,
a l
.
ênh TeX v` ao v˘ an b
,
an nhu
,
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[keepaspectratio=true,width=8cm,height=4cm]
{C:/vietex/template/luanan/luananmau/winshell.eps}
\caption{Vidu}
\label{fig:ww}
\end{figure}
9.2. Nh
.
âp b
,
ang v` ao v˘ an b
,
an
9.2.1. B
,
ang v´ o
,
i h` ang v` a c
.
ôt
1. B
,
ang nh
.
âp h` ang v` a c
.
ôt nhu
,
phâ
`
n tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a n´ oi g˜ o sô
´
h` ang v` a c
.
ôt:
Menu:Graphics-->Tabular
9.2. Nh
.
âp b
,
ang v` ao v˘ an b
,
an 101
\begin{tabular}{| l | l | l | l | l |}
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
*&*&*&*&*\\
\end{tabular}
2. Nh
.
âp m
.
ôt sô
´
¯ d
.
inh d
.
ang h`ınh ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt c´ o trong
Menu:Graphics-->Insert Tables
A. M
.
ôt b
,
ang Menu:Graphics-->Insert Tables-->one table
\begin{table}[!ht]
\centering
\renewcommand{\arraystretch}{1.25}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline
& & & & \\
\hline
& & & &\\
\hline
\end{tabular}
\caption{*}\label{tab:*}
\end{table}
B. Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
hai b
,
ang ngang h` ang Menu:Graphics-->Insert Tables-->two tables
\begin{table}[!ht]
%\usepackage{subfigure}
\centering
\subtable[ct1]{
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
*&*&*&*\\
\end{tabular}
\label{tab:*1}}
\hspace{1cm}
\subtable[ct2]{
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
*&*&*&*\\
102 Chu
,
o
,
ng 9. H`ınh v` a b
,
ang
\end{tabular}
\label{tab:*2}}
\caption{ct}\label{tab:*}
\end{table}
Ph
,
ai d` ung g´ oi l
.
ênh \usepackage{subfigure}
C. Râ
´
t nhiê
`
u chi tiê
´
t liên quan t´ o
,
i h`ınh
,
o
,
Graphics-->Insert Tables-->Tabular Items
H`ınh 9.3: C´ ac chi tiê
´
t b
,
ang c´ o thê
,

´
y v` ao
9.2.2. Lâ
´
y b
,
ang b
`
˘ ang giao di
.
ên
1. V´ o
,
i giao di
.
ên ta nh
.
âp c´ ac thông sô
´
th´ıch h
.
o
,
p
Ch´ u ´ y: Ch
.
on [In online] th`ı không c´ o môi tru
,
` o
,
ng table v` a ch´ u th´ıch b
,
ang.
2. B
.
an c´ o thê
,
xem khung b
,
ang
3. Kê
´
t qu
,
a ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y v` ao
Nh
.
âp d˜ u
,
li
.
êu b
,
ang v` ao c´ ac ô *.
9.3. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh
V˜ e h`ınh b
`
˘ ang phâ
`
n mê
`
m ho
.
˘ ac b
`
˘ ang m
.
ôt ngôn ng˜ u
,
mô t
,
a rô
`
i ¯ du
,
a v` ao v˘ an b
,
an
c´ o kh´ a nhiê
`
u kh
,
a n˘ ang. M
˜
ôi chu
,
o
,
ng tr`ınh c´ o c´ ai d
˜
ê v` a kh´ o ph
,
ai xem riêng t` u
,
ng
m
.
uc,
,
o
,
¯ dây tôi ch
,
ı li
.
êt kê chu
,
a hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân.
1. Chu
,
o
,
ng tr`ınh WinTpic v˜ e h`ınh ¯ do
,
n gi
,
an v` a cho ra t
.
âp TeX ¯ dê
,
¯ du
,
a v` ao, phiên
b
,
an 4.10 m´ o
,
i nhâ
´
t
9.3. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh 103
H`ınh 9.4: C´ ac chi tiê
´
t b
,
ang c´ o thê
,
nh
.
âp v` ao
H`ınh 9.5: Xem tru
,
´ o
,
c khung b
,
ang
http://aogaeru-lab.my.coocan.jp/sub1.html
2. Chu
,
o
,
ng tr`ınh TpX chu
,
o
,
ng tr`ınh kh´ a tô
´
t v` a v˜ e ¯ du
,
.
o
,
c nhiê
`
u h`ınh ho
,
n, phiên
b
,
an 1.5 l ` a m´ o
,
i nhâ
´
t.
http://tpx.sourceforge.net/
3. V˜ a h`ınh b˘ ang Asymptote l
.
âp tr`ınh theo ngôn ng˜ u
,
nhu
,
TeX, biên d
.
ich ra
h`ınh rô
`
i ¯ du
,
a v` ao, VieTeX ¯ d˜ a h
˜
ô tr
.
o
,
tô m` au l
.
ênh, biên d
.
ich, li
.
êt kê t
.
âp l
.
ênh,....
4. Chu
,
o
,
ng tr`ınh MetaPost v` a MetaFont c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c h
˜
ô tr
.
o
,
tôi ¯ da khi so
.
an l
.
ênh
v˜ e h`ınh v` a danh s´ ach l
.
ênh.
104 Chu
,
o
,
ng 9. H`ınh v` a b
,
ang
H`ınh 9.6: Xem tru
,
´ o
,
c khung b
,
ang
CHU
,
O
,
NG 10
CÔNG C
.
U Ð
.
INH DANG Ð
`
ÂU RA
10.1. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh
¯
d
.
inh d
.
ang
¯

`
u ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10.2. G´ ep nô
´
i chu
,
o
,
ng tr`ınh cho s
,
an phâ
,
m tô
´
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
10.1. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh
¯
d
.
inh d
.
ang
¯

`
u ra

´
t tiê
´
c ¯ dâ
`
u ra ch
,
ı d` ung cho c´ ac t
.
êp c´ o ¯ dôi PS. Ngh˜ıa l ` a c´ ac t
.
êp TeX biên d
.
ich
qua t
.
êp DVI v` a t
.
êp DVI chuyê
,
n qua PS m´ o
,
i d` ung ¯ du
,
.
o
,
c c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay
c` on c´ ac t
.
êp PDF th`ı ¯ d˜ a c´ o c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh PDF chuyên d
.
ung s
,
u
,
l ´ y.
Menu: Execute-->Format PS Files
C´ o 4 chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d
.
inh d
.
ang v´ o
,
i m
.
uc ¯ d´ıch kh´ ac nhau nhu
,
ng ¯ dê
`
u c´ o t´ınh châ
´
t
chung:
1. T
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang ¯ du
,
a v` ao, ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y theo c´ ac duy
.
êt m
,
o
,
m´ ay t´ınh.
2. T
.
êp kê
´
t qu
,
a ra ¯ du
,
.
o
,
c g´ an thêm tên c´ o phâ
`
n ´ y ngh˜ıa ¯ d
.
inh d
.
ang.
3. C´ ac thu
.
ôc tinhd ¯ dê
,
¯ d
.
inh d
.
ang tô
´
t.
4. Xem th
,
u
,
t
.
êp ra ho
.
˘ ac l ` a PS ho
.
˘ ac l ` a PDF.
10.1.1. Ð
.
inh d
.
ang k´ıch thu
,
´ o
,
c trang
Chu
,
o
,
ng tr`ınh psresize.exe ¯ du
,
.
o
,
c c
.
u thê
,
h´ oa giao di
.
ên
106 Chu
,
o
,
ng 10. Công c
.
u ¯ d
.
inh dang ¯ dâ
`
u ra
H`ınh 10.1: Ð
.
inh d
.
ang k´ıch thu
,
´ o
,
c trang
10.1.2. Chuyê
,
n trang in hai m
.
˘ at
¯

,
¯
d´ ong s´ ach
Chu
,
o
,
ng tr`ınh psbook.exe ¯ du
,
.
o
,
c c
.
u thê
,
h´ oa giao di
.
ên
H`ınh 10.2: Chuyê
,
n trang ¯ dê
,
¯ d´ ong s´ ach
10.1. C´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d
.
inh d
.
ang ¯ dâ
`
u ra 107
10.1.3. Ch
.
on m
.
ôt sô
´
trang lâ
´
y ra
Chu
,
o
,
ng tr`ınh psselect.exe ¯ du
,
.
o
,
c c
.
u thê
,
h´ oa giao di
.
ên
H`ınh 10.3: Lâ
´
y m
.
ôt sô
´
trang
10.1.4. Chu
,
o
,
ng tr`ınh g´ ep trang
Chu
,
o
,
ng tr`ınh psnup.exe ¯ du
,
.
o
,
c c
.
u thê
,
h´ oa giao di
.
ên
H`ınh 10.4: G´ ep trang trong t
.
êp
108 Chu
,
o
,
ng 10. Công c
.
u ¯ d
.
inh dang ¯ dâ
`
u ra
10.1.5. Ð
.
inh d
.
ang t ´ om t
´
˘ at
Chu
,
o
,
ng tr`ınh psnup.exe ¯ du
,
.
o
,
c c
.
u thê
,
h´ oa giao di
.
ên
H`ınh 10.5: G´ ep trang trong t
.
êp
Ðây l ` a m
˜
âu l ` am s´ ach khô
,
nh
,
o khi ta biên d
.
ich kh´ıch thu
,
´ o
,
c a5 rô
`
i g´ ep 2 trang
v` ao a4. Ch´ u ´ y s
,
u
,
a l
.
ênh 3cm c´ o thê
,
ch
,
ı hai thôi.
10.2. G´ ep nô
´
i chu
,
o
,
ng tr`ınh cho s
,
an phâ
,
m tô
´
t
H`ınh 10.6: Biên d
.
ich v` a chuyê
,
n ¯ dô
,
i t
.
êp v˘ an b
,
an b`ınh thu
,
` o
,
ng
10.2. G´ ep nô
´
i chu
,
o
,
ng tr`ınh cho s
,
an phâ
,
m tô
´
t 109
Quy tr`ınh sau ¯ dây s˜ e l ` am ¯ du
,
.
o
,
c cuô
´
n s´ ach t´ om t
´
˘ at t` u
,
n
.
ôi dung trong v˘ an b
,
an
khô
,
a4 thu h
.
ep v` a g´ ep l
.
ai, in hai m
.
˘ at v` a ¯ d´ ong g´ ay. Tiê
´
n h` anh theo c´ ac bu
,
´ o
,
c:
1. D
.
ich v˘ an b
,
an khô
,
a4 b`ınh thu
,
` o
,
ng, ch´ u ´ y l
.
ênh \hoffset=-2cm ¯ dê
,
sau n` ay
g´ ep trang cho ¯ d
.
ep. Chuyê
,
n qua t
.
êp PS. H`ınh 10.6.
2. Ch
.
ay qua psbook ¯ dê
,
chuyê
,
n trang cho vi
.
êc ¯ d´ ong g´ ay s´ ach:
H`ınh 10.7: Chuyê
,
n trang ¯ dê
,
¯ d´ ong g´ ay s´ ach
3. Sau ¯ d´ o chuyê
,
n 2 trang v` ao 1 trang n
`
˘ am ngang theo psnup
H`ınh 10.8: Chuyê
,
n hai trang v` ao m
.
ôt trang v` a ¯ dô
`
ng th` o
,
i thu nh
,
o
110 Chu
,
o
,
ng 10. Công c
.
u ¯ d
.
inh dang ¯ dâ
`
u ra
4. Kê
´
t qu
,
a cho ra ¯ dê
´
n t
.
êp PDF v` a ta c´ o thê
,
in 2 m
.
˘ at v` a ¯ d´ ong th` anh s´ ach liê
`
n
g´ ay
H`ınh 10.9: Kê
´
t qu
,
a in 2 m
.
˘ at s˜ e ¯ dô
´
ng th` anh s´ ach
C´ o râ
´
t nhiê
`
u kê
´
t h
.
o
,
p c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay ¯ dê
,
¯ d
.
inh d
.
ang v˘ an b
,
an, b
.
an ph
,
ai
th
,
u
,
v` a m
.
anh d
.
an ¯ du
,
a ra tô
,
h
.
o
,
p.
CHU
,
O
,
NG 11
KIÊ
,
M TRA CH
´
INH T
,
A V
`
A DANH S
´
ACH
L
.
ÊNH
11.1. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t` u
,
¯
diê
,
n l
.
ênh v` a macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.1. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a
11.1.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu
Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a trong m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao không thê
,
thiê
´
u. Ðây
l ` a ch
,
u ¯ dê
`
kh´ o trong tin h
.
oc v`ı nê
´
u bao gô
`
m ng˜ u
,
ngh˜ıa v` a viê
´
t ch´ınh t
,
a th`ı râ
´
t
kh´ o. VieTeX ch
,
ı cung câ
´
p c´ ach kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a ¯ do
,
n gi
,
an l ` a so v´ o
,
i kho c´ ac t` u
,
c
,
ua tiê
´
ng Anh v` a tiê
´
ng Vi
.
êt c´ o ¯ d´ ung không? c` on ngh˜ıa c
,
ua ch´ ung th`ı không
kiê
,
m so´ at.
11.1.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t ` ai li
.
êu tham kh
,
ao
VieTeX kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a ch
,
ı so s´ anh c´ ac t` u
,
trong v˘ an b
,
an v´ o
,
i kho t` u
,
¯ d˜ a c´ o
s
˜
˘ an. Nhu
,
v
.
ây nhiê
`
u t` u
,
v
˜
ân ¯ d´ ung c´ o trong kho t` u
,
¯ diê
,
n nhu
,
ng ng˜ u
,
ngh˜ıa trong
câu c´ o thê
,
sai. V`ı v
.
ây ngu
,
` o
,
i l ` am v˘ an b
,
an ph
,
ai kiê
,
m so´ at ngh˜ıa c
,
ua t` u
,
, v´ı d
.
u

´
u n´ oi ng
.
ong ¯ d´ anh t` u
,
v` ao v
˜
ân ¯ d´ ung nhu
,
ng l
.
ai sai nhu
,
"s
,
an xuâ
´
t", "s
,
an suâ
´
t",
"x
,
an xuâ
´
t", ... Nhu
,
.
o
,
c ¯ diê
,
m n` ay ngu
,
` o
,
i d` ung câ
`
n ch´ u ´ y không ch
,
u quan d
.
u
,
a v` ao
t` u
,
¯ diê
,
n. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a VieTeX ch
,
ı m
.
anh v´ o
,
i viê
´
t t` u
,
m` a tiê
´
ng Anh ho
.
˘ ac
tiê
´
ng Vi
.
êt không c´ o th`ı b´ ao sai v` a t
.
u
,
¯ d
.
ông g
.
ach chân m` au ¯ d
,
o.
B
.
ô t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Anh lâ
´
y t` u
,
¯ d
.
ia ch
,
ı:
http://lingucomponent.openoffice.org/
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries
B
.
an c´ o thê
,

´
y phiên b
,
an m´ o
,
i nhâ
´
t vê
`
d` ung. Tôi ¯ d˜ a thay ¯ dô
,
i th´ıch h
.
o
,
p ¯ dê
,

´
t
h
.
o
,
p kiê
,
m tra c
,
a ch´ınh t
,
a c
,
a tiê
´
ng Anh v` a tiê
´
ng Vi
.
êt m
.
ôt c´ ach ho` an h
,
ao.
1. C
.
u thê
,

´
u ai d` ung v˘ an b
,
an theo phông TCVN th`ı h˜ ay g
.
oi t` u
,
¯ diê
,
n
tcvnus.dic v` ao ¯ dê
,
kiê
,
m tra. C` on m
.
˘ ac ¯ d
.
inh d` ung phông Unicode d` ung t` u
,
112 Chu
,
o
,
ng 11. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a v` a danh s´ ach l
.
ênh
¯ diê
,
n en_US.dic
2. C´ ac ch˜ u
,
c´ o ch˜ u
,
c´ ai hoa ¯ dâ
`
u tiên không câ
`
n thêm v` ao t` u
,
¯ diê
,
n ngu
,
` o
,
i d` ung.
3. Tiê
´
ng Vi
.
êt c ˜ ung c´ o hai t
.
êp d˜ u
,
li
.
êu tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i phông unicode l ` a uni-
codeuser.lst v` a phông theo TCVN l ` a tcvnuser.lst

´
t c
,
a c´ ac t
.
êp n´ oi
,
o
,
phâ
`
n trên ¯ dê
`
u ch´ u
,
a trong thu
,
m
.
uc c:\vietex\dic.
11.1.3. C` ai
¯
d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung
H`ınh 11.1: G
.
oi d˜ u
,
li
.
êu t` u
,
¯ diê
,
n v` ao
1. Trên thanh công c
.
u c´ o n´ ut ABC nhâ
´
n xuô
´
ng l ` a trong chê
´
¯ d
.
ô kiê
,
m tra ch´ınh
t
,
a, c` on ngu
,
.
o
,
c l
.
ai th`ı không.
Ðiê
`
u ki
.
ên ¯ dê
,
b
´
˘ at ¯ dâ
`
u kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a l ` a ph
,
ai g
.
oi t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Anh v` ao. Ðê
,
g
.
oi t` u
,
¯ diê
,
n v` ao ho
.
˘ ac b
,
o c´ ac lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n ¯ di ta c´ o thê
,
g
.
oi t` u
,
menu:
Menu: Option --> configuration
ho
.
˘ ac nhâ
´
n v` ao n´ ut thanh công c
.
u bên c
.
anh n´ ut ABC trên (H`ınh 11.1).
2. Ch
.
on
,
o
,
khung Types of Dictionary
+ C´ o thê
,
ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Anh tru
,
´ o
,
c, c´ o thê
,
ch
,
ı l ` am m
.
ôt lâ
`
n, chu
,
o
,
ng tr`ınh
s˜ e nh´ o
,
c` ai ¯ d
.
˘ at.
H`ınh 11.1, ch
.
on v` ao tên t` u
,
¯ diê
,
n câ
`
n g
.
oi v` ao ¯ dê
,
kiê
,
m tra. Khi ch
.
on v` ao [v]
11.1. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a 113
Load on Start Lâ
`
n sau ch
.
ay l
.
ai chu
,
o
,
ng tr`ınh t` u
,
¯ diê
,
n t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ du
,
.
o
,
c g
.
oi v` ao ngay.
Nhâ
´
n v` ao n´ ut [load] t` u
,
¯ diê
,
n ¯ du
,
.
o
,
c g
.
oi v` ao b
.
ô nh´ o
,
.
Nhâ
´
n v` ao n´ ut [unload] t` u
,
¯ diê
,
n ¯ du
,
.
o
,
c x´ oa kh
,
oi b
.
ô nh´ o
,
.
+ Ho` an to` an tu
,
o
,
ng t
.
u
,
c` ai ¯ d
.
˘ at t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Vi
.
êt, ch´ u ´ y b
.
an ¯ dang so
.
an trên
m˜ a n` ao. C´ ac phiên b
,
an tru
,
´ o
,
c ¯ dây b
.
i l
˜
ôi khi m
,
o
,
l
.
ai không g
.
oi ¯ du
,
.
o
,
c t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng
Vi
.
êt. Tôi ¯ d˜ a t`ım hiê
,
u vê
`

´
n ¯ dê
`
t` u
,
¯ diê
,
n n` ay v` a thâ
´
y râ
´
t h´ u
,
ng th´ u ph´ at triê
,
n t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Vi
.
êt thông minh ho
,
n n˜ u
,
a.
3. Ta c´ o thê
,
kiê
,
m tra t` u
,
¯ diê
,
n xem n´ o c´ o trong b
.
ô nh´ o
,
không b
`
˘ ang c´ ach v` ao
users --> Memory content nhu
,
h`ınh:
H`ınh 11.2: Kiê
,
m tra t` u
,
¯ diê
,
n ¯ d˜ a v` ao chu
,
a
4. C´ o thê
,
m
,
o
,
t` u
,
¯ diê
,
n b
`
˘ ang Menu, nhu
,
ng không ghi nh´ o
,
l
.
ai ¯ dê
´
n lâ
`
n sau so
.
an
th
,
ao
Menu: Option-->English Dictionary v` a Menu:
Option-->Vietnamese Dictionary
114 Chu
,
o
,
ng 11. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a v` a danh s´ ach l
.
ênh
H`ınh 11.3: M
,
o
,
t` u
,
¯ diê
,
n trên Menu
11.1.4. S
,
u
,
d
.
ung kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a
Khi ¯ d˜ a g
.
oi ¯ du
,
.
o
,
c t` u
,
¯ diê
,
n v` ao th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh l
.
âp t ´ u
,
c kiê
,
m tra ngay, c´ ac ch˜ u
,
sai ¯ du
,
.
o
,
c tô ¯ d
,
o v` a g
.
ach du
,
´ o
,
i. Trong khi g˜ o v` ao c ˜ ung kiê
,
m tra ngay v` a ¯ d
,
o lên cho
¯ dê
´
n khi ¯ d´ ung th`ı thôi ho
.
˘ ac c´ ac t` u
,
l
.
a nhu
,
h`ınh.
H`ınh 11.4: Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a t
.
u
,
¯ d
.
ông
C´ ac l
.
ênh LaTeX ¯ du
,
.
o
,
c kiê
,
m tra theo tiê
´
ng Anh không t´ınh g´ ach ch´ eo ph´ıa
tru
,
´ o
,
c. Nh˜ u
,
ng tên g´ oi l
.
ênh, ho
.
˘ ac nh˜ u
,
ng l
.
ênh không ¯ d´ ung tiê
´
ng Anh ¯ du
,
.
o
,
c tô
¯ d
,
o, nhâ
´
t l ` a c´ ac l
.
ênh ¯ du
,
.
o
,
c ta ¯ d
.
inh ngh˜ıa, c ˜ ung c´ o thê
,

´
y ¯ d´ o l ` am ¯ dâ
´
u l
.
ênh ¯ d
.
inh
ngh˜ıa. C˜ ung c´ o thê
,
thêm v` ao thu
,
vi
.
ên ngu
,
` o
,
i d` ung b
`
˘ ang c´ ach:
1. Ch
.
on t` u
,

`
n ¯ du
,
a v` ao;
2. Bâ
´
m ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt ra menu tu
,
o
,
ng t´ ac nhu
,
h`ınh du
,
´ o
,
i ¯ dây.
3. Ch
.
on Add word to VieTeX dictionary. H`ınh trên cho ta l
.
u
,
a ch
.
on lo
.
ai k´ı t
.
u
,
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t ` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh v` a macro 115
H`ınh 11.5: Thêm t` u
,
v` ao t` u
,
¯ diê
,
n
latin hay không. Ta c´ o thê
,
l
.
u
,
a ch
.
on kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a t ´ u
,
c th`ı, t` u
,
ng
´
˘ an nhâ
´
t

`
m 2 k´ı t
.
u
,
, ...
4. Kiê
,
m tra m
.
ôt t` u
,
c ˜ ung tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
ng ch
.
on v` ao [spell check]
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t` u
,
¯
diê
,
n l
.
ênh v` a macro
Nh˜ u
,
ng danh s´ ach n` ay nh
`
˘ am m
.
uc ¯ d´ıch tra c ´ u
,
u v` a thao t´ ac g˜ o t
´
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c bô
´
tr´ı
trong Menu: Help, v´ı d
.
u nhu
,
Menu: Help-->Known Command
Danh s´ ach n` ay d` ai thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê bên c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an, nên c´ o thê
,

´
y danh
s´ ach n` ay b
`
˘ ang c´ ach nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt v` ao n´ ut [listing] s˜ e ra menu tu
,
o
,
ng
t´ ac c´ ac danh s´ ach n` ay.
11.2.1. T` u
,
¯
diê
,
n c´ ac l
.
ênh
¯
d˜ a biê
´
t
1. Ðê
,
xem t` u
,
¯ diê
,
n c´ ac t` u
,
¯ d˜ a biê
´
t
Menu: Help-->Known Command
116 Chu
,
o
,
ng 11. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a v` a danh s´ ach l
.
ênh
T` u
,
¯ diê
,
n n` ay d` ung tô m` au ho
,
i t´ım theo m
.
˘ ac ¯ d
.
inh, c´ o thê
,
¯ d
.
˘ at l
.
ai m` au. Nh˜ u
,
ng
t` u
,
n
`
˘ am trong t` u
,
¯ diê
,
n n` ay ¯ du
,
.
o
,
c kiê
,
m tra nê
´
u c´ o s˜ e tô m` au ho
,
i t´ım, c` on c´ ac
l
.
ênh không n
`
˘ am trong t` u
,
¯ diê
,
n n` ay l ` a m` au xanh th
˜
âm. V´ı d
.
u nhu
,
l
.
ênh
,
o
,
c´ ac
g´ oi l
.
ênh ¯ dê
`
u xanh th
˜
âm. И a c` ai s
˜
˘ an ho
,
n 600 l
.
ênh biê
´
t rô
`
i.
2. Ðê
,
¯ dô
,
i m` au c´ ac l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t ta ph
,
ai ch
.
on
Menu: Option-->Known TeX Dictionary
3. Ta c´ o thê
,
thêm v` ao t` u
,
¯ diê
,
n n` ay giô
´
ng nhu
,
thêm t` u
,
v` ao t` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Vi
.
êt,
ch
.
on l
.
ênh (bôi ¯ den) rô
`
i nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chuôtn nhu
,
h`ınh 11.5. Sau ¯ d´ o ch
.
on
Add to Known Command.
4.
´
U
,
ng d
.
ung t` u
,
¯ diê
,
n khi g˜ o m
.
ôt l
.
ênh quen v´ı d
.
u nhu
,
\alpha m` a không ¯ dô
,
i
m` au theo m` au t` u
,
¯ diê
,
n c´ o ngh˜ıa l ` a l
.
ênh sai v`ı l
.
ênh n` ay ¯ d˜ a c´ o trong t` u
,
¯ diê
,
n

`
i. Hâ
`
u hê
´
t c´ ac l
.
ênh b
.
an d` ung ¯ d˜ a c´ o trong t` u
,
¯ diê
,
n. Ch
,
ı c´ o l
.
ênh b
.
an t
.
u
,
¯ d
.
inh
ngh˜ıa v` a
,
o
,
g´ oi l
.
ênh th`ı m´ o
,
i m` au xanh.
11.2.2. T` u
,
¯
diê
,
n phông v` a g´ oi l
.
ênh tiê
´
ng Vi
.
êt d` ung Unicode
1. Khi c´ ac b
.
an n
.
ap g´ oi l
.
ênh vntex c
,
ua H` an Thê
´
Th` anh th`ı c´ o nh˜ u
,
ng phông co
,
b
,
an v` a d` ung ¯ du
,
.
o
,
c m
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh. Ðê
,
tra c ´ u
,
u v` a th
,
u
,
d` ung c´ ac lo
.
ai phông
n` ay tôi l ` am danh s´ ach lâ
´
y ra ¯ dê
,
d` ung
Menu: Help-->Vietnam Fonts
2. B
.
an nh´ ay ¯ d´ up ¯ dê
,

´
y l
.
ênh ¯ d
.
inh ngh˜ıa ho
.
˘ ac g´ oi l
.
ênh v` ao d` ung.
3. M
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh c´ o phông râ
´
t ¯ d
.
ep b
.
an lâ
´
y v` ao ¯ dê
,
th
,
u
,
s˜ e râ
´
t h´ u
,
ng th´ u.
11.2.3. Phông tiê
´
ng Nga v` a c´ ac g˜ o trên b` an ph´ım Latin
1. VieTeX d` ung m
.
anh vê
`
m˜ a Unicode, vê
`
nguyên t
´
˘ ac v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh v` a môi tru
,
` o
,
ng
tiê
´
ng Nga ta c´ o thê
,
ch
.
ay chung ¯ du
,
.
o
,
c v´ o
,
i tiê
´
ng Vi
.
êt. Nhu
,
ng ngu
,
` o
,
i d` ung
không chuyên vê
`

´
n ¯ dê
`
n` ay, m
.
˘ at kh´ ac b` an ph´ım l
.
ai l ` a Latin nên t` u
,
xu
,
a
tôi ¯ d˜ a l
.
âp ra g´ oi l
.
ênh t
.
am th` o
,
i v´ o
,
i phông không ph
,
ai Unicode c´ o s
˜
˘ an trong
MikTeX v` a d` ung chung v´ o
,
i c´ ac ngôn ng˜ u
,
kh´ ac nhau b
`
˘ ang c´ ach ¯ d
.
inh ngh˜ıa
l
.
ênh phông. Sau ¯ dây l ` a hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c
.
u thê
,
.
2. Khi n
.
ap MiKTeX l ` a ta ¯ d˜ a c´ o c´ ac phông v` a ta c´ o thê
,
¯ d
.
inh ngh˜ıa v` a d` ung n´ o
Menu: Help-->Russian Fonts and Keys
Macro
,
o
,
phâ
`
n ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an
\input cyracc.def
\font\tencyr=wncyr10
\def\cyr{\tencyr\cyracc}
Ð
.
˘ at phông Roman
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t ` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh v` a macro 117
H`ınh 11.6: T` u
,
¯ diê
,
n phông tiê
´
ng Vi
.
êt
\font\wncyr= wncyr10
\font\wncyra= wncyr9
\font\wncyrb= wncyr8
\font\wncyrc= wncyr7
\font\wncyrd= wncyr6
\font\wncyre= wncyr5
Phông ¯ d
.
âm
\font\wncyb= wncyb10
\font\wncyba= wncyb9
\font\wncybb= wncyb8
\font\wncybc= wncyb7
\font\wncybd= wncyb6
\font\wncybe= wncyb5
Phông nghiêng
\font\wncyi= wncyb10
118 Chu
,
o
,
ng 11. Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a v` a danh s´ ach l
.
ênh
\font\wncyia= wncyb9
\font\wncyib= wncyb8
\font\wncyic= wncyb7
\font\wncyid= wncyb6
\font\wncyie= wncyb5
Phông in hoa ch˜ u
,
nh
,
o
\font\wncysc= wncysc10
\font\wncyss= wncyss10
\font\wncyssa= wncyss8
\font\wncyssb= wncyss9
Lo
.
ai phông trong MikTeX
\font\wncy-iwonab= wncy-iwonab
\font\wncy-iwonabi= wncy-iwonabi
\font\wncy-iwonab= wncy-iwonacb
\font\wncy-iwonab= wncy-iwonacbi
3. G˜ o t` u
,
b` an ph´ım tiê
´
ng Anh
11.2.4. C´ ac lo
.
ai t` u
,
¯
diê
,
n kh´ ac
1. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac g˜ o thêm v` ao ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i x´ u
,
ng
Menu: Help-->View Autoclose Keys
Ch´ u
,
c n˘ ang n` ay ¯ d˜ a c´ o hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
,
o
,
phâ
`
n tru
,
´ o
,
c. C´ o thê
,
t
.
am th` o
,
i t
´
˘ at b
`
˘ ang
[Alt]+C.
2. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac Macro viê
´
t t
´
˘ at. C´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at n` ay d
.
u
,
a trên co
,
s
,
o
,
[Alt]+ v´ o
,
i
m
.
ôt sô
´
ho
.
˘ ac [Ctrl]+ m
.
ôt sô
´
:
Menu: Help-->View Macro Keys
C´ ac macro n` ay khi bôi ¯ den c´ ac v˘ an b
,
an th`ı n´ o ¯ diê
`
n v` ao ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i khô
´
i ¯ d´ o
v´ı d
.
u nhu
,

´
u {...}
,
o
,
¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i khô
´
i bôi ¯ den. Ch´ u
,
c n˘ ang n` ay ¯ du
,
.
o
,
c hu
,
´ o
,
ng
d
˜
ân rô
`
i b
.
an xem l
.
ai.
3. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac l
.
ênh c
,
ua MetPost
Menu: Graphics-->MetaPost Commands
4. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac l
.
ênh c
,
ua Pstrick
Menu: Graphics-->Pstrick Commands
5. T` u
,
¯ diê
,
n c´ ac l
.
ênh viê
´
t Script
Menu: Macro-->View Script Commands
6. T` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh d` ung cho XeLaTeX
Menu: Tools-->View XeLaTeX Commands
11.2. M
.
ôt sô
´
danh s´ ach t ` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh v` a macro 119
H`ınh 11.7: T` u
,
¯ diê
,
n phông tiê
´
ng Nga
CHU
,
O
,
NG 12
T
`
AI LI
.
ÊU THAM KH
,
AO
12.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t ` ai li
.
êu tham kh
,
ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
12.4. S
,
u
,
d
.
ung bibtex biên d
.
ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
12.5. VieTeX qu
,
an l ´ y t
.
êp Bib v` a biên d
.
ich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
12.6. Kê
´
t lu
.
ân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
12.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu
M
.
ôt v˘ an b
,
an bao gi` o
,
c ˜ ung c´ o m
.
ôt sô
´
t` ai li
.
êu tham kh
,
ao, nhâ
´
t l ` a m
.
ôt lu
.
ân
´ an tô
´
t nghi
.
êp hay lu
.
ân ´ an tiê
´
n s˜ y th`ı l ` am danh s´ ach t` ai li
.
êu tham kh
,
ao c
.
u
,
c
k` y quan trong. M
.
ôt cuô
´
n s´ ach in ra ph
,
ai c´ o phâ
`
n tham kh
,
ao c´ ac t` ai li
.
êu kh´ ac,

´
t nhiê
`
u viê
´
t s´ ach r˜ o r` ang l ` a ch´ ep c
,
ua ngu
,
` o
,
i kh´ ac m` a không thâ
´
y li
.
êt kê c´ ac
s´ ach tham kh
,
ao. Ðê
,
l ` am m
.
ôt t` ai li
.
êu ho` an ch
,
ınh trong TeX c´ o m
.
ôt công c
.
u râ
´
t

´
t l ` a d` ung phâ
`
n mê
`
m Bibtex.exe ¯ dê
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu sang môi tru
,
` o
,
ng
LaTeX. Ðê
,
tr´ıch d
˜
ân t` ai li
.
êu trong LaTeX c´ o môi tru
,
` o
,
ng.
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{1} Soo-Key Foo. {\it Lattice Constructions}.
PhD thesis, University of Winnebago, Winnebago, MN, December 1990.
\bibitem{2} George A. Menuhin. {\it Universal Algebra}.
D. van Nostrand, Princeton, 1968.
\bibitem{3} Ernest T. Moynahan.
{\it Ideals and congruence relations in lattices}.
II. Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. K\"ozl., 7:417–434, 1957.
\bibitem{4} Ernest T. Moynahan.
{\it On a problem of M. Stone}.
Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 8:455–460, 1957.
\bibitem{5} Ferenc R. Richardson.
{\it General Lattice Theory}.
Mir, Moscow, expanded and revised edition, 1982.
12.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t` ai li
.
êu tham kh
,
ao 121
\end{thebibliography}
Khi tr´ıch d
˜
ân d` ung t` u
,
kh´ oa \cite{1}, ... Nhu
,
v
.
ây l ` a l ` am th
,
u công v` a c´ o nhiê
`
u
sai s´ ot không ¯ d
.
inh d
.
ang ¯ du
,
.
o
,
c chuâ
,
n c
,
ua t` ai li
.
êu. M
.
ôt ngu
,
` o
,
i l ` am khoa h
.
oc
chuyên nghi
.
êp h
.
o l
.
âp ra m
.
ôt co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu v` a khi câ
`
n th`ı d` ung n´ o.
12.2. Co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu cho t ` ai li
.
êu tham kh
,
ao
Nhu
,
v
.
ây ta ph
,
ai thiê
´
t l
.
âp m
.
ôt co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu ch´ u
,
a tâ
´
t c
,
a ¯ dâ
`
u ¯ dê
`
c
,
ua t` ai li
.
êu
tham kh
,
ao c
,
ua ta. Ta lâ
´
y v´ı d
.
u tâ
´
t c
,
a t` ai li
.
êu tham kh
,
ao trong t
.
êp vidu.bib,
b
´
˘ at bu
.
ôc t` ai li
.
êu c´ o ¯ duôi l ` a *.bib. Khi s
,
u
,
d
.
ung c´ o c´ ac câu l
.
ênh sau ¯ dây ¯ du
,
a v` ao
v
.
i tr´ı muô
´
n xuâ
´
t hi
.
ên danh s´ ach tham kh
,
ao:
\bibliographystyle{plain}
\thispagestyle{empty}
\bibliography{vidu}
Thu
,
` o
,
ng l ` a
,
o
,
cuô
´
i t` ai li
.
êu.
L
.
ênh \bibliographystyle{plain} lâ
´
y ¯ d
.
inh d
.
ang c´ ach th´ u
,
c in ra theo
chuâ
,
n. Sau ¯ dây ta x´ et m
.
ôt sô
´
¯ d
.
inh d
.
ang.T
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang n` ay thu
,
` o
,
ng c´ o ¯ duôi
l ` a *.bst trong MikTeX ¯ d˜ a c´ o s
˜
˘ an.
1. plain.bst
[1] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Winnebago,
Winnebago, MN, December 1990.
[2] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
[3] Ernest T. Moynahan. Ideals and congruence relations in lattices. II. Mag-
yar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közl., 7:417–434, 1957.
[4] Ernest T. Moynahan. On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad. Sci.
Hungar., 8:455–460, 1957.
[5] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded and
revised edition, 1982.
Ð
.
inh d
.
ang l ` a ¯ d´ anh sô
´
v` a s´ ach th`ı in nghiêng v` a t
.
âp ch´ı th`ı in nghiêng tên
t
.
ap ch´ı.
2. alpha.bst
[Foo90] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Win-
nebago, Winnebago, MN, December 1990.
[Men68] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton,
1968.
122 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
[Moy57a] Ernest T. Moynahan. Ideals and congruence relations in lattices.
II. Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közl., 7:417–434, 1957.
[Moy57b] Ernest T. Moynahan. On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad.
Sci. Hungar., 8:455–460, 1957.
[Ric82] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded
and revised edition, 1982.
Ð
.
inh d
.
ang l ` a ¯ d´ anh sô
´
b
`
˘ ang t` u
,
kh´ oa v` a c´ ac in nghiêng v
˜
ân giô
´
ng nhu
,
trên.
3. amsplain.bst
1. Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Winnebago,
Winnebago, MN, December 1990.
2. George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
3. Ernest T. Moynahan. Ideals and congruence relations in lattices. II.Magyar
Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közl., 7:417–434, 1957.
4. , On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad. Sci.
Hungar., 8:455–460, 1957.
5. Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded and
revised edition, 1982.
Ð
.
inh d
.
ang v´ o
,
i c´ ac sô
´
tham kh
,
ao v` a tên t` ai li
.
êu ¯ dê
`
u in nghiêng. Nê
´
u tr ` ung
tên th`ı g
.
ach d` ai tu
,
o
,
ng t
.
u
,
.
4. amsalpha.bst
[Foo90] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Win-
nebago, Winnebago, MN, December 1990.
[Men68] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton,
1968.
[Moy57a] Ernest T. Moynahan. textitIdeals and congruence relations in lat-
tices. II. Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közl., 7:417–434, 1957.
[Moy57b] Ernest T. Moynahan. On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad.
Sci. Hungar., 8:455–460, 1957.
[Ric82] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded
and revised edition, 1982.
Ð
.
inh d
.
ang b
`
˘ ang nh˜ an c´ ac k´ı t
.
u
,
, c´ ac tên t` ai li
.
êu ¯ dê
`
u in nghiêng.
5. siam.bst
[1] Soo-Key Foo. Lattice Constructions. PhD thesis, University of Winnebago,
Winnebago, MN, December 1990.
[2] George A. Menuhin. Universal Algebra. D. van Nostrand, Princeton, 1968.
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu 123
[3] Ernest T. Moynahan. textitIdeals and congruence relations in lattices. II.
Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közl., 7:417–434, 1957.
[4] , On a problem of M. Stone. Acta Math. Acad. Sci.
Hungar., 8:455–460, 1957.
[5] Ferenc R. Richardson. General Lattice Theory. Mir, Moscow, expanded and
revised edition, 1982.
Ð
.
inh d
.
ang ¯ d´ anh sô
´
v` a c´ ac tên t` ai li
.
êu in nghiêng.
6. ieeetr.bst
Giô
´
ng nhu
,
trên nhu
,
ng tên t
.
ap ch´ı in nghiên c` on tên b` ai th`ı không.
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu
12.3.1. Lo
.
ai d˜ u
,
li
.
êu v` a tru
,
` o
,
ng
Trong t
.
êp vidu.bib ta ph
,
ai g˜ o v` ao c´ ac t` ai li
.
êu theo m
.
ôt ¯ d
.
inh d
.
ang chuâ
,
n: Tên
lo
.
ai t` ai li
.
êu: book, article, ... v` a c´ ac tru
,
` o
,
ng th´ıch h
.
o
,
p nhu
,
:
@BOOK{gM68,
author = {George A. Menuhin},
title = {Universal Algebra},
publisher = {D.~Van Nostrand},
address = {Princeton},
year = {1968},
}
@ARTICLE{eM57,
author = {Ernest T. Moynahan},
title = {On a Problem of {M. Stone}},
journal = {Acta Math. Acad. Sci. Hungar.},
pages = {455-460},
volume = {8},
year = {1957},
}
Sau @ l ` a tên lo
.
ai t` ai li
.
êu, tru
,
` o
,
ng ¯ dâ
`
u tiên l ` a t` u
,
kh´ oa ¯ dê
,
tham kh
,
ao v´ o
,
i l
.
ênh
\cite: nhu
,
v´ı d
.
u trên c´ o \cite{gM68} v` a \cite{eM57}.
Phâ
`
n c` on l
.
ai l ` a c´ ac tru
,
` o
,
ng cho t` u
,
ng lo
.
ai, m
˜
ôi l
.
ai c´ o m
.
ôt sô
´
tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc
v` a m
.
ôt sô
´
không b
´
˘ at bu
.
ôc, ngh˜ıa l ` a c´ o thê
,
b
,
o qua.
124 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
Thu
,
` o
,
ng c´ o c´ ac lo
.
ai t` ai li
.
êu nhu
,
sau:
1. ARTICLE m
.
ôt b` ai b´ ao trong t
.
ap ch´ı ho
.
˘ ac t
.
âp san.
2. BOOK Cuô
´
n s´ ach v´ o
,
i t´ ac gi
,
a ho
.
˘ ac so
.
an gi
,
a hay nh` a xuâ
´
t b
,
an.
3. BOOKLET S´ ach in nhu
,
ng không c´ o nh` a xuâ
´
t b
,
an.
4. INBOOK M
.
ôt phâ
`
n cuô
´
n s´ ach nhu
,
m
.
ôt sô
´
chu
,
o
,
ng, kho
,
ang trang không c´ o
tiêu ¯ dê
`
.
5. INCOLLECTION M
.
ôt phâ
`
n cuô
´
n s´ ach v´ o
,
i tiêu ¯ dê
`
riêng v` a t´ ac gi
,
a
6. INPROCEEDINGS B` ai b´ ao trong h
.
ôi ngh
.
i v´ o
,
i tiêu ¯ dê
`
v` a tên t´ ac gi
,
a
7. MANUAL T` ai li
.
êu k˜ y thu
.
ât
8. MASTERSTHESIS Lu
.
ân ´ an th
.
ac s˜ y.
9. MISC M
.
ôt phâ
`
n không n
`
˘ am trong bâ
´
t c ´ u
,
tiêu chuâ
,
n n` ao
,
o
,
trên (nhu
,
thu
,
tay)
10. PHDTHESIS Lu
.
ân ´ an tiê
´
n s˜ y
11. PROCEEDINGS Tuyê
,
n t
.
âp h
.
ôi ngh
.
i.
12. TECHREPORT B´ ao c´ ao k˜ y thu
.
ât c
,
ua m
.
ôt tru
,
` o
,
ng v` a m
.
ôt vi
.
ên
13. UNPUBLISHED Nhu
,
ng trang chu
,
a công bô
´
.
C´ ac tru
,
` o
,
ng c
,
ua c´ ac lo
.
ai t` ai li
.
êu trên c´ o thê
,
l ` a
address, institution, pages,
author, journal, publisher,
booktitle, key, school,
chapter, language, series,
crossref, month, title,
edition, note, type,
editor, number, volume,
howpublished, organization, year.
C´ ac tru
,
` o
,
ng không phân bi
.
êt hoa ho
.
˘ ac không nên ta c´ o thê
,
g˜ o ch˜ u
,
to nh
,
o
không
,
anh hu
,
,
o
,
ng. C´ ac l
.
ênh c
,
ua TeX c ˜ ung tuân th
,
u trong c´ ac d` ong l
.
ênh c
,
ua
tru
,
` o
,
ng nhu
,
:
author = {Kurt G{\"{o}}del},
Sau m
˜
ôi tru
,
` o
,
ng ¯ dê
`
u ph
,
ai c´ o dâ
´
u , ¯ dê
,
c´ ach ra.
12.3.2. Chi tiê
´
t m
.
ôt sô
´
lo
.
ai t ` ai li
.
êu
1. ARTICLE
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, journal, year, pages
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: volume, number, language, note
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu 125
V´ı d
.
u:
1. Ernest T. Moynahan, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci. Hun-
gar. 8 (1957), 455–460.
2. Ernest T. Moynahan, On a problem of M. Stone, Acta Math. Acad. Sci. Hun-
gar. 8 (1957), no. 5, 455–460 (English), Russian translation available.
G˜ o v` ao
@ARTICLE{eM57,
author = {Ernest T. Moynahan},
title = {On a Problem of {M. Stone}},
journal = {Acta Math. Acad. Sci. Hungar.},
pages = {455-460},
volume = {8},
year = {1957},
}
@ARTICLE{eM57a,
author = {Ernest T. Moynahan},
title = {On a Problem of {M. Stone}},
journal = {Acta Math. Acad. Sci. Hungar.},
pages = {455-460},
volume = {8},
number = {5},
year = {1957},
note = {Russian translation available},
language = {English},
}
2.BOOK
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author (or editor), title, publisher, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: edition, series, volume, number, address, month, language,
note
V´ı d
.
u:
1. George A. Menuhin, Universal algebra, D. Van Nostrand, Princeton, 1968.
2. George A. Menuhin, Universal algebra, second ed., University Series in
Higher Mathematics, vol. 58, D. Van Nostrand, Princeton, March 1968 (En-
glish), no Russian translation.
126 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
G˜ o v` ao:
@BOOK{gM68,
author = "George A. Menuhin",
title = "Universal Algebra",
publisher = "D.~Van Nostrand",
address = "Princeton",
year = 1968,
}
@BOOK{gM68a,
author = "George A. Menuhin",
title = "Universal Algebra",
publisher = "D.~Van Nostrand",
address = "Princeton",
year = 1968,
month = mar,
series = "University Series in Higher Mathematics",
volume = 58,
edition = "Second",
note = "no Russian translation",
language = "English",
}
3. INPROCEEDINGS
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, booktitle, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: address, editor, series, volume, number, organization, pub-
lisher, month, note, pages, language
V´ı d
.
u:
1. Peter A. Konig, Composition of functions. Proceedings of the Conference on
Universal Algebra, 1970.
2. Peter A. Konig, Composition of functions. Proceedings of the Conference on
Universal Algebra (Kingston, ON) (G. H. Birnbaum, ed.), vol. 7, Canadian
Mathematical Society, Queen’s Univ., December 1970, available from the
Montreal o ce, pp. 1–106 (English).
G˜ o v` ao:
12.3. Thiê
´
t l
.
âp co
,
s
,
o
,
d˜ u
,
li
.
êu 127
@INPROCEEDINGS{pK69,
author = "Peter A. Konig",
title = "Composition of Functions".
booktitle = "Proceedings of the Conference on
Universal Algebra",
year = 1970,
}
@INPROCEEDINGS{pK69a,
author = "Peter A. Konig",
title = "Composition of Functions".
booktitle = "Proceedings of the Conference on
Universal Algebra",
address = "Kingston, ON",
publisher = "Queen’s Univ.",
organization = "Canadian Mathematical Society",
editor = "G. H. Birnbaum",
pages = "1-106",
volume = 7,
year = 1970,
month = dec,
note = "available from the Montreal office",
language = "English",
}
4.INCOLLECTION
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, booktitle, publisher, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: editor, series, volume, number, address, edition, month,
note, pages, language
C´ ach g˜ o v` ao v` a v´ı d
.
u tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
phâ
`
n trên.
5. MASTERSTHESIS ho
.
˘ ac PHDTHESIS
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, school, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: type, address, month, note, pages
6. TECHREPORT
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, institution, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: ype, number, address, month, note
128 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
7. UNPUBLISHED
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author, title, note
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: month, year
8. BOOKLET
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: title
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: author, howpublished, address, month, year, note
9. INBOOK
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: author or editor, title, chapter or pages, publisher,year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: series, volume, number, type, address, edition, month,
pages, language, note
10. MANUAL
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: title
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: author, organization, address, edition, month, year, note
11. MISC
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: Required field at least one of the optional fields must be
present
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: author, title, howpublished, month, year, note, pages
12. PROCEEDINGS
Tru
,
` o
,
ng b
´
˘ at bu
.
ôc: title, year
Tru
,
` o
,
ng t ` uy ch
.
on: editor, series, volume, number, address, organization, pub-
lisher, month, note
12.4. S
,
u
,
d
.
ung bibtex biên d
.
ich
12.4.1. Lâ
´
y t ` ai li
.
êu v` ao
1. Ta muô
´
n t` ai li
.
êu n` ao ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê trong m
.
uc tham kh
,
ao th`ı trong v˘ an b
,
an
c´ o l
.
ênh \cite{<nh˜ an t`ai li
.
êu>} v´ı d
.
u \cite{pK57} khi biên d
.
ich bibtex
t
.
u
,
¯ d
.
ông lâ
´
y v` ao.
2. Muô
´
n tr´ıch d
˜
ân t` ai li
.
êu c´ o trang [4, pages 100-130] th`ı
\cite[pages 100-130]{pk57}.
3. M
.
ôt t` ai li
.
êu không ¯ du
,
.
o
,
c tr´ıch d
˜
ân trong t` ai li
.
êu nhu
,
ng muô
´
n li
.
êt kê trong
danh s´ ach t` ai li
.
êu tham kh
,
ao th`ı g˜ o v` ao l
.
ênh sau ¯ dây
,
o
,

´
t c ´ u
,
v
.
i tr´ı n` ao c
,
ua
t` ai li
.
êu: \nocite{pK57}.
4. V´ o
,
i l
.
ênh \cite{*} th`ı tâ
´
t c
,
a t` ai li
.
êu ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y v` ao.
12.4. S
,
u
,
d
.
ung bibtex biên d
.
ich 129
12.4.2. T
.
êp ch´ınh g
.
oi c´ ac thu
,
vi
.
ên
Ta g
.
oi n´ o l ` a main.tex
1.
,
O
,
cuô
´
i t
.
êp ph
,
ai c´ o
\bibliographystyle{amsplain}
\bibliography{vidu}
v´ o
,
i vidu.bib trong thu
,
m
.
uc t
.
êp ch´ınh.
2. L
.
ênh \bibliography{vidu} c´ o thê
,
ch´ u
,
a nhiê
`
u t
.
êp m
.
ôt l ´ uc nhu
,
:
\bibliography{vidu, nhdien, tltiengnga,baibaomoi}
M
˜
ôi t
.
êp trên ta ch´ u
,
a c´ ac tên t` ai li
.
êu riêng nhu
,
: nhdien.bib l ` a ch
˜
ô ch´ u
,
a c´ ac
s´ ach v` a b` ai b´ ao c
,
ua tôi, ...
12.4.3. C´ ac bu
,
´ o
,
c biên d
.
ich
1. D
.
ich t
.
êp main.tex b`ınh thu
,
` o
,
ng b
`
˘ ang LaTeX không c´ o l
˜
ôi b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a
ch´ u ´ y c´ o t
.
êp kê
´
t qu
,
a main.aux.
2. D
.
ich t
.
êp main.tex b
`
˘ ang bibtex.execho kê
´
t qu
,
a l ` a t
.
êp main.bbl v` a m
.
ôt t
.
êp
nh
.
ât k´ y main.blg
This is BibTeX, C Version 0.99c
The top-level auxiliary file: main.aux
The style: amsplain.bst
Database file #1: vidu.bib
3. D
.
ich l
.
ai main.tex b
`
˘ ang Latex hai lâ
`
n, khi ¯ d´ o Latex lâ
´
y t
.
êp main.bbl v` ao.
4. Nê
´
u b
.
an muô
´
n tham kh
,
ao m
,
o
,
t
.
êp main.bbl s˜ e thâ
´
y môi tru
,
` o
,
ng tham kh
,
ao.
Nhu
,
v
.
ây khi chuyê
,
n cho ngu
,
` o
,
i kh´ ac t` ai li
.
êu c
,
ua m`ınh ph
,
ai ch´ ep c´ ai môi
tru
,
` o
,
ng n` ay v` ao v˘ an b
,
an h
.
oc k` em theo t
.
êp n` ay.
12.4.4. C´ ac l
˜
ôi biên d
.
ich c´ o thê
,
x
,
ay ra
1. Nê
´
u thiê
´
u m
.
ôt ngo
.
˘ ac nh´ ay:
title = "General Lattice Theory
Thông b´ ao l
˜
ôi:
I was expecting a ‘,’ or a ‘}’
line 12 of file sampartb.bib
: edition = "
: Expanded and Revised",
130 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
I’m skipping whatever remains of this entry
Warning--missing publisher in fR82
Warning--missing year in fR82
2. Thiê
´
u c ´ u ph´ ap c
,
ua TeX nhu
,

´
u $ ¯ dê
`
u c´ o c
,
anh b´ ao d` ong sai.
12.5. VieTeX qu
,
an l ´ y t
.
êp Bib v` a biên d
.
ich
Ðê
,
quan l ´ y c´ ac tr´ıch d
˜
ân v˘ an b
,
an t` u
,
c´ ac phiên b
,
an tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a c´ o ch´ u
,
c n˘ ang li
.
êt
kê v` a nh
,
ay t´ o
,
i v
.
i tr´ı tr´ıch d
˜
ân n` ay:
Menu: LaTeX-->References-->List of Cites
H`ınh 12.1: Li
.
êt kê danh s´ ach tr´ıch d
˜
ân
Ðê
,
qu
,
an l ´ y tô
´
t c´ ac tr´ıch d
˜
ân theo hu
,
´ o
,
ng hi
.
ên ¯ d
.
ai. T` u
,
phiên b
,
an 2.9 cung câ
´
p
so
.
an t
.
êp Bib.
12.5.1. So
.
an th
,
ao t
.
êp bib
Khi m
,
o
,
t
.
êp c´ o ¯ duôi Bib th`ı Menu v` a n´ ut
,
o
,
thanh th´ u
,
3 m´ o
,
i s´ ang lên v` a t
.
u
,
¯ d
.
ông tô m` au cho c´ ac t` u
,
kh´ oa:
Ta ch´ u ´ y nh˜ u
,
ng ¯ diê
`
u sau khi so
.
an t
.
êp bib:
12.5. VieTeX qu
,
an l ´ y t
.
êp Bib v` a biên d
.
ich 131
H`ınh 12.2: So
.
an th
,
ao v` a qu
,
an l ´ y t
.
êp bib
1. C´ ac t` u
,
kh´ oa ¯ d
.
˘ ac tru
,
ng c
,
ua t
.
êp bib ¯ du
,
.
o
,
c tô m` au kh´ ac nhau nhu
,
lo
.
ai t` ai li
.
êu
tô ¯ d
,
o, tru
,
` o
,
ng ch´ınh t` ai li
.
êu m` au xanh l ` a b
´
˘ at bu
.
ôc, c´ ac tru
,
` o
,
ng ph
.
u m` au t´ım
v` a in nghiêng.
2. Ba n´ ut danh cho t
.
êp Bib s´ ang lên v` a n´ ut
,
o
,
gi˜ u
,
a khi nhâ
´
n v` ao s˜ e ra li
.
êt kê
danh s´ ach c´ ac t` ai li
.
êu
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i.
3.
,
O
,
c
,
u
,
a sô
,
Project c´ o *VieBibtex l ` a c´ ac m
˜
âu t` ai li
.
êu ¯ dê
,

´
y v` ao. Muô
´
n m
˜
âu
t` ai li
.
êu n` ao th`ı nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao ¯ d´ o ¯ dê
,
c´ o m
˜
âu gô
`
m c´ ac t` u
,
khoa, ta ch
,
ı ¯ diê
`
n n
.
ôi
dung thôi.
12.5.2. T`ım kiê
´
m v` a xem t ` ai li
.
êu
M
.
ôt t
.
êp Bib c´ o thê
,
ch´ u
,
a râ
´
t nhiê
`
u ¯ dâ
`
u t` ai li
.
êu, v
.
ây ta ph
,
ai t`ım kiê
´
m v` a xem
tru
,
´ o
,
c:
Menu:Tools-->Find and View
1. Nh
.
âp c´ ac thông sô
´
¯ dê
,
t`ım kiê
´
m v` a ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i.
2. N´ ut xem tâ
´
t c
,
a th`ı không câ
`
n t`ım kiê
´
m c´ ac ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c lâ
´
y v` ao hê
´
t
v` a l ` am danh s´ ach.
3. B
.
an c´ o thê
,
ch
.
on phâ
`
n ¯ d
.
inh d
.
ang t` ai li
.
êu tham kh
,
ao nhu
,
phâ
`
n tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a n´ oi,
132 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
H`ınh 12.3: Giao di
.
ên t`ım kiê
´
m v` a xem tru
,
´ o
,
c
trong [Bib style].
4. C´ o thê
,
li
.
êt kê nhiê
`
u t
.
êp trong Folder, nê
´
u không ch
.
on th`ı ch
,
ı t
.
êp tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at.

´
u c´ o tiê
´
ng Vi
.
êt ph
,
ai lâ
´
y g´ oi c` ai dâ
´
u v` ao m´ o
,
i biên d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c.
5. B
.
an nhâ
´
n c´ ac n´ ut View s˜ e c´ o kê
´
t qu
,
a. H`ınh 12.4.
6. Ðê
,
tr´ anh biên d
.
ich nhiê
`
u lâ
`
n v` a v
˜
ân c´ o kê
´
t qu
,
a t` u
,

`
n tru
,
´ o
,
c, khi m
˜
ôi lâ
`
n
t`ım kiê
´
m m´ o
,
i th`ı d` ung n´ ut [DelLog] ¯ dê
,
x´ oa c´ ac t
.
êp ph
.
u ¯ di.
12.5.3. Lâ
´
y t` u
,
kh´ oa v` ao t ` ai li
.
êu
Khi t`ım kiê
´
m kê
´
t qu
,
a
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i, ta c´ o thê
,
chuyê
,
n qua t
.
êp TeX ¯ dang so
.
an
v` a lâ
´
y t` u
,
kh´ oa v` ao nhu
,
h`ınh du
,
´ o
,
i ¯ dây. Nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt v` ao d` ong t` ai li
.
êu
v` a c´ o Menu tu
,
o
,
ng t´ ac: Lâ
´
y kh´ oa, lâ
´
y tên, t´ ac gi
,
a,.... H`ınh 12.5.
C´ o thê
,
thiê
´
t l
.
âp t
.
êp m´ o
,
i b
`
˘ ang c´ ach lâ
´
y t` ai li
.
êu
,
o
,
c´ ac t
.
êp ¯ d˜ a c´ o thông qua
Menu: Tools-->Find and Export H`ınh 12.6.
1. Ta c´ o thê
,
l
.
âp m
.
ôt t
.
êp m´ o
,
i;
2. Ta c´ o thê
,
g
´
˘ an v` ao t
.
êp ¯ d˜ a c´ o;
3. Ta c´ o thê
,
m
,
o
,
t
.
êp v` u
,
a thiê
´
t l
.
âp.
12.6. Kê
´
t lu
.
ân 133
H`ınh 12.4: Kê
´
t qu
,
a xem tru
,
´ o
,
c
H`ınh 12.5: Lâ
´
y t` u
,
kh´ oa ho
.
˘ ac tên tr´ıch d
˜
ân
12.6. Kê
´
t lu
.
ân
M
.
ôt phâ
`
n không thê
,
thiê
´
u l ` a t` ai li
.
êu tham kh
,
ao cho bâ
´
t c ´ u
,
v˘ an b
,
an khoa h
.
oc
n` ao. Ðê
,
¯ d˜ o
,

´
t công v` a ¯ d
.
ep t` ai li
.
êu h˜ ay d` ung bibtex.VieTeX ¯ d˜ a cung câ
´
p c´ ac
134 Chu
,
o
,
ng 12. Bibtex v´ o
,
i t` ai li
.
êu tham kh
,
ao
H`ınh 12.6: Lâ
´
y ¯ dâ
`
u t` ai li
.
êu sang t
.
êp bib kh´ ac
kh
,
a n˘ ang so
.
an th
,
ao bibtex ch´ınh x´ ac nhu
,
t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh, t`ım kiê
´
m li
.
êt
kê, xem tru
,
´ o
,
c kê
´
t qu
,
a ,...
CHU
,
O
,
NG 13
S
´
ACH HU
,
´
O
,
NG D
˜
ÂN S
,
U
,
D
.
UNG T
E
X
13.1. S´ ach vê
`
TeX v´ o
,
i m˜ a nguô
`
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13.2. C` ai
¯
d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.3. G´ oi l
.
ênh titledot.sty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
13.4. C´ ac lu
.
ân ´ an m
˜
âu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
13.1. S´ ach vê
`
TeX v´ o
,
i m˜ a nguô
`
n
13.1.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu

´
t nhiê
`
u t` ai li
.
êu hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân vê
`
TeX c´ o trên m
.
ang. Tôi thu th
.
âp t
.
ai ¯ dây m
.
ôt

´
cuô
´
n s´ ach thông d
.
ung v` a c´ o m˜ a nguô
`
n TeX ¯ dê
,
c´ ac b
.
an s
,
u
,
d
.
ung v` a biê
´
t h
.
o s
,
u
,
d
.
ung TeX nhu
,
thê
´
n` ao. Tôi ch
,
ı k` em theo c´ ac t
.
êp TeX c` on c´ ac d
.
ang kh´ ac t
.
u
,
c´ ac
b
.
an s˜ e biên d
.
ich lâ
´
y v`ı khô
´
i lu
,
.
o
,
ng c
,
ua ch´ ung qu´ a l´ o
,
n không k` em v` ao VieTeX
¯ du
,
.
o
,
c.
13.1.2. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân biên d
.
ich
C´ ac cuô
´
n s´ ach ¯ du
,
.
o
,
c ¯ dê
,
trong thu
,
m
.
uc @BookLaTeX
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an. Nê
´
u chu
,
a
c´ o thu
,
m
.
uc ¯ d´ o th`ı lâ
´
y ra b
`
˘ ang c´ ach:
Menu:Project-->Insert Folder Template-->@BookLaTeX
Trong l` ong n´ o l ` a thu
,
m
.
uc c
,
ua c´ ac cuô
´
n s´ ach.
M
˜
ôi cuô
´
n s´ ach c´ o t
.
êp ch´ınh v` a c´ ac t
.
êp k` em theo v` a c´ ac b
.
an c´ o thê
,
¯ d
.
oc ¯ du
,
.
o
,
c
khi nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o.
Ch´ u ´ y c´ ac cuô
´
n s´ ach ¯ d
.
inh d
.
ang d
.
ich kh´ ac nhau: tex.exe ho
.
˘ ac latex.exe b
.
an
ch´ u ´ y nhâ
´
n c´ ac n´ ut tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng ¯ dê
,
biên d
.
ich trong VieTeX.
1. D. Knuth, The TeXbook:
Ðây l ` a cuô
´
n s´ ach ¯ dâ
`
u tiên c
,
ua t´ ac gi
,
a l ` am ra TeX
T` ai li
.
êu n` ay ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich b
`
˘ ang tex.exe, trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp tex-
book.tex v` a d
.
ich
Execute --> Plain TeX =>DVI
(Ðây l ` a cuô
´
n th
,
u
,
th´ ach v´ o
,
i chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX v´ o
,
i trên 28000 d` ong v˘ an
b
,
an)
2. Michael Doob, A Gentle Introduction to TeX :
136 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
Ðây l ` a cuô
´
n s´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân d` ung TeX c´ o râ
´
t s´ o
,
m. Hi
.
ên nay ¯ dang c´ o
,
o
,
http://www.ctan.org/tex-archive/info/gentle/
T` ai li
.
êu n` ay ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich b
`
˘ ang tex.exe, trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp gen-
tle.tex v` a d
.
ich
Menu:Execute --> Plain TeX =>DVI
3. Victor Eijkhout, TeX by topic, TeXnicians reference:
Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân TeX theo ch
,
u ¯ dê
`
, câ
`
n cho ai t`ım hiê
,
u sâu vê
`
TeX v` a m
,
o
,
r
.
ông n´ o.
Hi
.
ên t
.
ai c´ o
http://savannah.nongnu.org/projects/texbytopic
T
.
êp ch´ınh texbytopic.tex ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich theo Latex.exe, Trong VieTeX b
.
an
m
,
o
,
t
.
êp texbytopic.tex v` a
Execute --> Compile LaTeX (ho
.
ăc Texify =>DVI)
4. Tobias Oetiker, A not so short introduction to LaTeX:
Nguy
˜
ên Tân Khoa d
.
ich sang tiê
´
ng vi
.
êt “Gi´ o
,
i thi
.
êu ng
´
˘ an vê
`
LaTeX2e”.
T` ai li
.
êu n` ay c´ o t
.
ai hai ¯ d
.
ia ch
,
ı
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/lshort/
http://vntex.sourceforge.net/vntexse3.html
Ð
.
ia ch
,
ı sau cung câ
´
p phông tiê
´
ng Vi
.
êt, b
,
an n` ay du
,
´ o
,
i d
.
ang m˜ a Unicode,
chu
,
o
,
ng 6 hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c` ai ¯ d
.
˘ at tiê
´
ng Vi
.
êt ¯ d˜ a s
,
u
,
a ¯ dê
,
ph` u h
.
o
,
p v´ o
,
i thay ¯ dô
,
i hu
,
´ o
,
ng
d
˜
ân c` ai ¯ d
.
˘ at tiê
´
ng Vi
.
êt t
.
ai trang Web n` ay. Tôi th´ıch nguyên b
,
an chu
,
o
,
ng 6
c
,
ua Nguy
˜
ên Tân Khoa ho
,
n. Tôi c ˜ ung chuyê
,
n ¯ dô
,
i b
,
an ch´ınh c
,
ua Nguy
˜
ên Tân
Khoa sang d
.
ang m˜ a Unicode ¯ d˜ a lâu, không thay ¯ dô
,
i g`ı ngo` ai vi
.
êc ¯ d
.
˘ at tên
c´ ac t
.
êp theo chu
,
o
,
ng v` a trong n´ o ¯ dê
`
u ch
,
ı ra t
.
êp gô
´
c. B
,
an tiê
´
ng Anh ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c
t´ ac gi
,
a c
.
âp nh
.
ât m´ o
,
i, ¯ dê
,
tham kh
,
ao tôi lu
,
u c
,
a b
,
an TeX tiê
´
ng Anh v` a tiê
´
ng
Vi
.
êt
,
o
,
¯ dây:
T
.
êp ch´ınh lshort.tex ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich theo Latex.exe, Trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp lshort.tex v` a
Execute --> Compile LaTeX (ho
.
ăc Texify =>DVI)

´
u thay ¯ dô
,
i l
.
ênh g
.
oi tiê
´
ng Vi
.
êt th`ı c´ o thê
,
d
.
ich b
`
˘ ang XeLaTeX.exe m` a trong
VieTeX c´ o n´ ut công c
.
u biên d
.
ich n` ay.
5. Gary L. Gray, A course of LaTeX :
Nguy
˜
ên Phi H` ung d
.
ich sang tiê
´
ng Vi
.
êt “Gi ´ ao tr`ınh LaTeX”
T` ai li
.
êu n` ay c´ o t
.
ai ¯ d
.
ia ch
,
ı
http://vntex.sourceforge.net/vntexse3.html
Tôi ¯ d˜ a chuyê
,
n sang m˜ a Unicode v` a t
.
êp
,
anh du
,
´ o
,
i d
.
ang *.eps (b
,
an TeX tiê
´
ng
Anh tôi chu
,
a t`ım thâ
´
y), t
.
êp ch´ınh latexcourse.tex ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich theo La-
tex.exe, Trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp latexcourse.tex v` a
13.2. C` ai ¯ d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh 137
Execute --> Compile LaTeX (ho
.
ăc Texify =>DVI)
6. Harvey J. Greenberg, A Simplified Introduction to LaTeX
T` ai li
.
êu n` ay c´ o t
.
ai hai ¯ d
.
ia ch
,
ı
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/simplified-latex/
T
.
êp ch´ınh latex.tex ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich theo Latex.exe, Trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp latex.tex v` a
Execute --> Compile LaTeX (ho
.
ăc Texify =>DVI)
7. Paul W. Abrahams, Kathryn A. Hargreaves, Karl Berry, TeX for the Im-
patient :
Ðây l ` a cuô
´
n s´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân d` ung TeX c´ o râ
´
t s´ o
,
m. Hi
.
ên nay ¯ dang c´ o
,
o
,
http://www.ctan.org/tex-archive/info/impatient/
T` ai li
.
êu n` ay ¯ du
,
.
o
,
c biên d
.
ich b
`
˘ ang tex.exe, trong VieTeX b
.
an m
,
o
,
t
.
êp impa-
tient.tex v` a d
.
ich
Execute --> Plain TeX =>DVI
13.2. C` ai
¯
d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh
13.2.1. G´ oi l
.
ênh l ` a g`ı
D` ung so
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an b
`
˘ ang LaTeX l ` a d` ung c´ ac l
.
ênh ¯ dê
,
¯ diê
`
u khiê
,
n cho ta

´
t qu
,
a cuô
´
i c ` ung s
,
an phâ
,
m chê
´
b
,
an. Ðê
,
m
,
o
,
r
.
ông kh
,
a n˘ ang s
,
u
,
d
.
ung LaTeX v` a
¯ d´ ap ´ u
,
ng nhu câ
`
u ¯ da d
.
ang v´ o
,
i kê
´
t qu
,
a chuyên nghi
.
êp, ngu
,
` o
,
i ta ¯ d˜ a thiê
´
t kê
´
cho
ngu
,
` o
,
i s
,
u
,
d
.
ung t
.
ao c´ ac g´ oi l
.
ênh d` ung chung. Nhu
,
v
.
ây g´ oi l
.
ênh giô
´
ng nhu
,
thu
,
vi
.
ên c´ ac l
.
ênh, câ
`
n th`ı ¯ du
,
a ra d` ung, không câ
`
n th`ı thôi c ˜ ung không
,
anh hu
,
´ o
,
ng
¯ dê
´
n kê
´
t qu
,
a. Ðây c ˜ ung l ` a m˜ a nguô
`
n m
,
o
,
ai c ˜ ung tham kh
,
ao ¯ du
,
.
o
,
c v` a ai c ˜ ung c´ o
kh
,
a n˘ ang thay ¯ dô
,
i ¯ du
,
.
o
,
c. Th
.
u
,
c tê
´
¯ dê
,
l ` am ra m
.
ôt g´ oi l
.
ênh l ` a gom m
.
ôt sô
´
l
.
ênh
v` ao m
.
ôt t
.
êp c´ o ¯ duôi sty.
13.2.2. Ð
.
˘ ac
¯
diê
,
m c
,
ua g´ oi l
.
ênh
Trong th
.
u
,
c tê
´
nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh d` ung chung s˜ e c´ o c´ ac l
.
ênh tr ` ung nhau v` a d
˜
ân
t´ o
,
i không tu
,
o
,
ng th´ıch v´ o
,
i nhau. Th
.
u
,
c s
.
u
,
c´ o nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh không d` ung chung
v´ o
,
i nhau trong m
.
ôt v˘ an b
,
an v` a d
˜
ân t´ o
,
i biên d
.
ich b
.
i l
˜
ôi, do ¯ d´ o khi s
,
u
,
d
.
ung g´ oi
l
.
ênh ta c´ o thê
,
th
,
u
,
h` oa nh
.
âp ¯ du
,
.
o
,
c v´ o
,
i v˘ an b
,
an c
,
ua ta không.
д o l ` a ¯ du
,
a g´ oi l
.
ênh v` ao b
`
˘ ang l
.
ênh \usepackage{...} v` a biên d
.
ich m
.
ôt lâ
`
n
tru
,
´ o
,
c khi d` ung l
.
ênh c
,
ua n´ o.
Tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p không tu
,
o
,
ng th´ıch không nhiê
`
u l
´
˘ am, v`ı quy t
´
˘ ac viê
´
t câ
´
u tr ´ uc g´ oi
l
.
ênh l ` a ph
,
ai tham kh
,
ao g´ oi l
.
ênh tu
,
o
,
ng t
.
u
,
c´ o thê
,
, c´ ac l
.
ênh trong g´ oi l
.
ênh không
138 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
s
,
u
,
d
.
ung ra ngo` ai g´ oi l
.
ênh thu
,
` o
,
ng c´ o k` em k´ y t
.
u
,
@, v`ı k´ y t
.
u
,
n` ay trong v˘ an b
,
an
b`ınh thu
,
` o
,
ng l ` a 1 k´ y t
.
u
,
¯ d
.
˘ ac bi
.
êt. V´ı d
.
u tru
,
´ o
,
c khi ¯ du
,
a ra d` ung l
.
ênh \section
ngu
,
` o
,
i ta xây d
.
u
,
ng l
.
ênh ph
.
u trong g´ oi l
.
ênh \@section,. . . M
.
˘ at kh´ ac ngu
,
` o
,
i ta cô
´
g
´
˘ ang ¯ d
.
˘ at c´ ac l
.
ênh l ` a nguyên t` u
,
tiê
´
ng Anh, m` a c´ ac t` u
,
tiê
´
ng Anh th`ı kh´ ac nhau
nên h
.
an chê
´
tr ` ung nhau.
M
.
ôt g´ oi l
.
ênh ch
,
ı nh
`
˘ am m
.
ôt m
.
uc ¯ d´ıch l ` am m
.
ôt vi
.
êc c
.
u thê
,
c` ang tô
´
t v` a c´ o m
.
ôt

´
l
.
ênh s
,
u
,
d
.
ung ´ıt nhâ
´
t, ¯ do
,
n gi
,
an nhâ
´
t. V´ı d
.
u g´ oi l
.
ênh indentfirst.sty ch
,
ı l ` am
nhi
.
êm v
.
u l ` am th
.
ut ¯ dâ
`
u d` ong d` ong ¯ dâ
`
u tiên c
,
ua ¯ do
.
an.
G´ oi l
.
ênh c ˜ ung c´ o t ` uy ch
.
on ¯ du
,
.
o
,
c thiê
´
t kê
´
trong g´ oi l
.
ênh trong g´ oi
l
.
ênh v´ı d
.
u g´ oi phông tiê
´
ng Vi
.
êt c´ o t ` uy chon utf8 ho
.
˘ ac tcvn nhu
,
\usepackage[utf8]{vietnam}.
13.2.3. C` ai
¯
d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh
Khi biên d
.
ich LaTeX, khi c´ o l` o
,
i g
.
oi g´ oi l
.
ênh
,
o
,
phâ
`
n ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an nhu
,
\usepackage{shortlst}
LaTeX t`ım kiê
´
m t
.
êp shortlst.sty
,
o
,
c ` ung thu
,
m
.
uc v´ o
,
i t
.
êp v˘ an b
,
an, nê
´
u không
c´ o m´ o
,
i ¯ di t`ım
,
o
,
thu
,
m
.
uc câ
´
u h`ınh s
˜
˘ an nhu
,
trong MiKTeX l ` a
..\miktex 2.9\tex\latex\<tên g´ oi l
.
ênh>\*.sty

´
u không thâ
´
y th`ı LaTeX b´ ao l
˜
ôi không c´ o g´ oi l
.
ênh n` ay. Nhu
,
ng trong MiK-
TeX c´ o co
,
chê
´
t`ım ngay trong danh s´ ach g´ oi l
.
ênh nê
´
u c´ o n´ o s˜ e n
.
ap v` ao, c´ ac b
.
an
¯ d
.
inh hu
,
´ o
,
ng t` u
,
tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ıa g´ oi l
.
ênh
,
o
,
¯ dâu. Nê
´
u không c´ o trong danh s´ ach n´ o m´ o
,
i
b´ ao l
˜
ôi.
Nhu
,
v
.
ây, Ta c´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh bâ
´
t k` y b
`
˘ ang c´ ach
+ Ð
.
˘ at t
.
êp g´ oi l
.
ênh ¯ d´ o t
.
ai thu
,
m
.
uc t
.
êp v˘ an b
,
an
+ Ð
.
˘ at g´ oi l
.
ênh t
.
ai m
.
ôt thu
,
m
.
uc m` a LaTeX ch´ u
,
a c´ ac g´ oi l
.
ênh nhu
,
v´ı d
.
u
MiKTeX
,
o
,
trên. Ngh˜ıa l ` a t
.
ao m
.
ôt thu
,
m
.
uc v` a chu
,
a g´ oi l
.
ênh v` ao ¯ d´ o v` a sau ¯ d´ o
c
.
âp nh
.
ât câ
´
u h`ınh MiKTeX. Trong VieTeX b
.
an ch
.
on
Menu:tools–>MiKTeX Setting
sau ¯ d´ o nhâ
´
n n´ ut [refresh FNDB] ¯ dê
,
c
.
âp nh
.
ât ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân.
+ Râ
´
t nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh trong MiKTeX khi c` ai ¯ d
.
˘ at xong ¯ d˜ a c´ o c´ ac t
.
êp v
.
i d
.
u v` a
t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung, c´ ac t` ai li
.
êu ¯ d´ o trong thu
,
m
.
uc sau ¯ dây c´ ac b
.
an nên v` ao
¯ d´ o m
,
o
,
t
.
êp pdf ¯ dê
,
xim v´ı d
.
u nhu
,
g´ oi l
.
ênh beamer.sty râ
´
t c´ o ´ıch v` a t
.
u
,
h
.
oc t
.
âp
¯ du
,
.
o
,
c:
..\miktex 2.7\doc\latex\beamer\doc\beameruserguide.pdf
13.2. C` ai ¯ d
.
˘ at v` a s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh 139
13.2.4. Nh˜ u
,
ng g´ oi l
.
ênh lâ
´
y t` u
,
trên internet
M
.
ôt g´ oi l
.
ênh thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
.
o
,
c lu
,
u tr˜ u
,
,
o
,
http://tug.ctan.org/ v` a trang web
c
,
ua t´ ac gi
,
a ho
.
˘ ac co
,
quan t
.
ao ra n´ o. G´ oi l
.
ênh do v
.
ây luôn luôn ¯ du
,
.
o
,
c s
,
u
,
a ¯ dô
,
i v` a
c
.
âp nh
.
ât tô
´
t ho
,
n. Nhu
,
v
.
ây b
,
an ¯ d˜ a c´ o trong MiKTeX l ` a d` u
,
ng l
.
ai l ´ uc ph´ at h` anh
phiên b
,
an MiKTeX, nê
´
u c´ o s
,
u
,
d
.
ung sau ¯ d´ o ta ph
,
ai lâ
´
y
,
o
,
internet, m
.
˘ at kh´ ac râ
´
t
nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh không c´ o trong MiKTeX v´ı d
.
u nhu
,
shortlst.sty ch
,
˘ ang h
.
an.
Khi ¯ d´ o ta v` ao
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/shortlst/
H`ınh 13.1: G´ oi l
.
ênh trên CTAN
B
.
an c´ o thê
,

´
y t
.
êp shortlst.pdf xem tru
,
´ o
,
c v` a t
.
êp shortlst.dtx vê
`
thu
,
m
.
uc ¯ d
.
˘ at
g´ oi l
.
ênh n` ay.
+ Sau ¯ d´ o m
,
o
,
t
.
êp shortlst.dtx b
`
˘ ang VieTeX v` a nhâ
´
n ph´ım biên d
.
ich ra DVI,
ngh˜ıa l ` a biên d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng nhu
,
t
.
êp c´ o ¯ duôi TeX. Kê
´
t qu
,
a sinh ra t
.
ai thu
,
m
.
uc ¯ d´ o t
.
êp shortlst.dvi v` a shortlst.ins (Khi lâ
´
y vê
`
chu
,
a c´ o) ta c´ o thê
,
xem t
.
êp
shortlst.dvi b`ınh thu
,
` o
,
ng.
+ L
.
ai m
,
o
,
t
.
êp shortlst.ins b
`
˘ ang VieTeX (ch´ u ´ y khi m
,
o
,
không ph
,
ai ¯ duôi tex
nên ph
,
ai ch
.
on m
,
o
,
t
.
êp *.* m´ o
,
i nh`ın thâ
´
y shortlst.ins, râ
´
t nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh ¯ d˜ a c´ o
s
˜
˘ an). L
.
ai biên d
.
ich t
.
âp n` ay v` a xem ¯ du
,
.
o
,
c t
.
êp shortlst.dvi ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u. M
.
ôt t
.
êp m´ o
,
i
140 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
sinh ra l ` a shortlst.sty v` a ta s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh n` ay ¯ du
,
.
o
,
c.
13.2.5. Kê
´
t lu
.
ân
+ Vâ
´
n ¯ dê
`
l ` a l
.
âp tr`ınh t
.
ao ra g´ oi l
.
ênh thê
´
n` ao, vâ
´
n ¯ dê
`
n` ay tôi hiê
,
u râ
´
t ´ıt c´ o t` ai
li
.
êu clsguide.pdf trên m
.
ang hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân l ` am l´ o
,
p v˘ an b
,
an v` a g´ oi l
.
ênh nê
´
u b
.
an
n` ao câ
`
n t`ım kiê
´
m vê
`
t
.
u
,
h
.
oc.
+ M
.
ôt g´ oi l
.
ênh khi thiê
´
t kê
´
ngu
,
` o
,
i t
.
ao ra n´ o nh
`
˘ am m
.
ôt m
.
uc ¯ d´ıch n` ao ¯ d´ o.
Nhu
,
ng c´ o thê
,
trong th
.
u
,
c tê
´
ta ´ u
,
ng d
.
ung v` ao m
.
uc ¯ d´ıch tu
,
o
,
ng t
.
u
,
v˘ an b
,
an c
,
ua ta
¯ d´ o c ˜ ung l ` a s´ ang t
.
ao khi d` ung TeX. Râ
´
t nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c l
.
âp ra b
,
o
,
i d
.
u
,
a
v` ao nhiê
`
u g´ oi l
.
ênh ¯ d˜ a c´ o, b
.
an c´ o thê
,
l ` am ¯ du
,
.
o
,
c không cho tiê
´
ng Vi
.
êt ta?
13.3. G´ oi l
.
ênh titledot.sty
13.3.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu

´
t nhiê
`
u ngu
,
` o
,
i muô
´
n c´ ac sô
´
c´ ac ¯ do
.
an v´ o
,
i tiêu ¯ dê
`
c´ o dâ
´
u châ
´
m. Tru
,
´ o
,
c ¯ dây tôi
thu
,
` o
,
ng tu
,

´
n l ` a châ
´
m thêm ¯ diê
,
m v` ao ¯ d
.
inh ngh˜ıa c´ ac sô
´
¯ dê
´
m c
,
ua l´ o
,
p v˘ an b
,
an.
Nhu
,
ng nhiê
`
u khi gi˜ u
,
a tiêu ¯ dê
`
v` a m
.
uc l
.
uc châ
´
m không ¯ du
,
.
o
,
c hay l
´
˘ am. Ngo` ai
ra ch
˜
ô m
.
uc l
.
uc không g
´
˘ an ch˜ u
,
[Chu
,
o
,
ng] v` ao m
.
uc l
.
uc ¯ du
,
.
o
,
c. M
.
ôt vâ
´
n ¯ dê
`
n˜ u
,
a l ` a
thay ch˜ u
,
Chu
,
o
,
ng b
`
˘ ang Chuyên ¯ dê
`
, N
.
ôi dung,... th`ı l ` am thê
´
n` ao? Tôi ¯ d˜ a d
.
u
,
a
v` ao g´ oi l
.
ênh titlesec.sty v` a titletoc.sty ¯ dê
,
l ` am ra g´ oi l
.
ênh titledot.sty th
,
oa m˜ an
c´ ac yêu câ
`
u trên.
13.3.2. T
.
ao l
.
âp g´ oi l
.
ênh
Tôi c ˜ ung ¯ d˜ a tham kh
,
ao g´ oi l
.
ênh secdot.sty t
.
ai
http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/
G´ oi l
.
ênh n` ay c ˜ ung châ
´
m c´ ac sô
´
nhu
,
ng ch
,
ı cho l´ o
,
p article.cls v` a ch
,
ı cho
\section, Tôi viê
´
t thêm cho c
,
a \subsection, \chapter nê
´
u d` ung cho tiê
´
ng
Anh th`ı c ˜ ung tô
´
t. Tôi c ˜ ung g
,
u
,
i k` em ¯ dây ¯ dê
,
c´ ac b
.
an tham kh
,
ao.
G´ oi l
.
ênh ¯ d` oi h
,
oi hai g´ oi l
.
ênh titlesec.sty v` a titletoc.sty c´ o t
.
ai
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/titlesec/
v` a ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ai
\titlecontents{chapter}[ 4.8pc]
{\addvspace{3pt}\bfseries}
{\contentslabel[\hfill\@tenchuong \ \thecontentslabel.]{6pc}}
{}
13.3. G´ oi l
.
ênh titledot.sty 141
{\dotfill\quad\thecontentspage}
\titlecontents{section}[2.8pc]
{\addvspace{3pt}\bfseries}
{\contentslabel[\thecontentslabel.]{1.8pc}}
{}
{\dotfill\quad\thecontentspage}
\titlecontents{subsection}[2.8pc]
{\small}
{\thecontentslabel. }
{}
{\dotfill\quad\thecontentspage}
Nh˜ u
,
ng l
.
ênh n` ay ch
,
ınh l
.
ai m
.
uc l
.
uc in ra cho ¯ d
.
ep. Ngo` ai ra c` on t ` uy ch
.
on in m
.
uc
l
.
uc v´ o
,
i subsection không xuô
´
ng d` ong.
13.3.3. S
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh
Ch
,
ı câ
`
n ¯ du
,
a v` ao \usepackage{titledot} m` a không câ
`
n ¯ du
,
a v` ao hai g´ oi
l
.
ênh titlesec.sty v` a titletoc.sty.
Cho l ´ o
,
p v˘ an b
,
an article
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\headsep=12pt
\usepackage{titledot}
%\usepackage[nosubsection]{titledot}
\begin{document}
\section{Gi´o
,
i thi
.
êu}\label{sec:sec1}
\subsection{Câ
´
p hai}\label{subsec:sec1}
\subsection{Câ
´
p ba}\label{subsubsec:sec1}
\section{V´ ı d
.
u châ
´
m}\label{sec:sec2}
$\therefore$
(\ref{sec:sec1}) tham kh
,
ao (\ref{sec:sec2})
(\ref{subsec:sec1}) tham kh
,
ao (\ref{subsubsec:sec1})
\tableofcontents
142 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
Cho kê
´
t qu
,
a
H`ınh 13.2:
1. Nê
´
u c´ o t ` uy ch
.
on [nosubsection] th`ı c´ ac subsection ch
.
ay theo h` ang ngang
ch´ u
,
không xuô
´
ng d` ong. Nhu
,
\usepackage[nosubsection]{titledot}
2. C´ ac ch
,
ı sô
´
tham kh
,
ao
,
o
,
cuô
´
i không c´ o dâ
´
u châ
´
m.
Cho l ´ o
,
p v˘ an b
,
an book.cls
Phâ
`
n ¯ dâ
`
u không thay ¯ dô
,
i g`ı ch
,
ı thay article b
`
˘ ang book
\documentclass{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\headsep=12pt
\usepackage{titledot}
%\usepackage[nosubsection]{titledot}
\begin{document}
13.3. G´ oi l
.
ênh titledot.sty 143
H`ınh 13.3:
Cho kê
´
t qu
,
a m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
v` a
H`ınh 13.4:
13.3.4. Thay Chu
,
o
,
ng b
`
˘ ang c´ ac tiêu
¯

`
kh´ ac
Ta ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ai c´ ac tiêu ¯ dê
`
¯ d´ o
\documentclass{book}
144 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
\usepackage[utf8]{vietnam}
\headsep=12pt
\usepackage{titledot}
\titlename{Chuyên đê
`
}
\begin{document}
\renewcommand{\chaptername}{Chuyên đê
`
}
Cho kê
´
t qu
,
a m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
H`ınh 13.5:
v` a
(13.3.1) tham kh
,
ao (13.3.2)
(13.3.3) tham kh
,
ao (13.3.3)
13.4. C´ ac lu
.
ân ´ an m
˜
âu 145
H`ınh 13.6:
13.4. C´ ac lu
.
ân ´ an m
˜
âu
Ðê
,
d
˜
ê d` ang viê
´
t lu
.
ân ´ an b
`
˘ ang LaTeX tôi cô
´
t`ınh k` em theo 3 lu
.
ân ´ an v´ o
,
i ¯ d
.
inh
d
.
ang chung v` a riêng ¯ dê
,
c´ ac b
.
an l
.
u
,
a ch
.
on. B
.
an v` ao lâ
´
y ra
Menu: Project-->Folder Template-->@luanan
V` a c´ ac thu
,
m
.
uc sau ¯ dây:
1. khoaluanhai : Ðây l ` a lu
.
ân ´ an c
,
ua em Tr
.
inh V˘ an H
,
ai
C´ ac t
.
êp TeX trong thu
,
m
.
u c~\vietex\template\luanan\khoaluanxuyen\
bialuanan.tex, chuong1.tex,chuong2.tex, chuong3.tex.
ketluan.tex,phuluc.tex
khoaluanhai.tex--> t
.
êp ch´ınh g
.
oi c´ ac t
.
êp kh´ ac v` ao loicamon.tex,
loinoidau.tex, tailieuthamkhao.tex v` a c´ ac t
.
êp h`ınh kh´ ac
M
˜
âu lu
˜
ân ´ an c´ o d` ung c´ ac g´ oi l
.
ênh k` em
vnextsizes.sty-->G´ oi l
.
ênh ¯ d
.
inh c˜ o
,
phông 13pt
titledot.sty -->G´ oi l
.
ênh ¯ dê
,
c´ o dâ
´
u châ
´
m c´ ac sô
´
tiêu ¯ dê
`
Biên d
.
ich ch
,
ı theo TeX-->PDF.
2. khoaluanhoa: Ðây l ` a kh´ oa lu
.
ân c
,
ua Trâ
`
n Th
.
i Ninh Hoa K51T Ngo` ai c´ ac
g´ oi l
.
ênh thông thu
,
` o
,
ng c´ o g´ oi titledot.sty d` ung l ` am m
.
uc l
.
uc c´ o ch˜ u
,
Chu
,
o
,
ng.
D` ung l
.
ênh \fontsize{14pt}{18pt}\selectfont ¯ dê
,
ph´ ong ch˜ u
,
: Thông sô
´
th´ u
,
nhâ
´
t l ` a c˜ o
,
phông 14pt, thông sô
´
th´ u
,
2 l ` a ¯ d
.
ô cao c
,
ua d` ong.
G´ oi phông \usepackage{mathptmx} v` a \usepackage{mathpazo} l ` am
phông ch˜ u
,
v` a công th´ u
,
c ¯ d
.
ep ho
,
n.
Biên d
.
ich theo TeX-->DVI.
3. khoaluanxuyen: Ðây l ` a lu
.
ân ´ an c
,
ua em Nguy
˜
ên Th
.
i Xuyên
146 Chu
,
o
,
ng 13. S´ ach hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung T
E
X
C´ ac t
.
êp TeX trong thu
,
m
.
u c~\vietex\template\luanan\khoaluanxuyen\
bialuanan.tex, chuong1.tex,chuong2.tex, chuong3.tex. ketluan.tex
khoaluanxuyen.tex--> t
.
êp ch´ınh g
.
oi c´ ac t
.
êp kh´ ac v` ao loicamon.tex,
loinoidau.tex, tailieuthamkhao.tex v` a c´ ac t
.
êp h`ınh kh´ ac.
M
˜
âu lu
˜
ân ´ an c´ o d` ung c´ ac g´ oi l
.
ênh k` em vnextsizes.sty-->G´ oi l
.
ênh ¯ d
.
inh c˜ o
,
phông 13pt
titledot.sty -->G´ oi l
.
ênh ¯ dê
,
c´ o dâ
´
u châ
´
m c´ ac sô
´
tiêu ¯ dê
`
alnumsec.sty-->D´ anh sô
´
chu
,
o
,
ng theo kiê
,
u La M˜ a, b
.
an c´ o thê
,
b
,
o ¯ du
,
.
o
,
c.
Biên d
.
ich theo c` a TeX-->DVI ho
.
˘ ac TeX-->PDF ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c.
4. khoaluanmau:
Ðây l ` a m
˜
âu co
,
b
,
an nhâ
´
t v` a b
.
an c´ o thê
,
thiê
´
t kê
´
cho m`ınh.
CHU
,
O
,
NG 14
THU
,
M
.
UC K
´
Y HI
.
ÊU TO
´
AN
14.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14.2. C´ ac k´ y hi
.
êu m˜ ui tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14.3. C´ ac l
.
ênh vê
`
to´ an t
,
u
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
14.4. Ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
14.5. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
14.6. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê g´ oi l
.
ênh AMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
14.7. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
kh´ ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
14.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu chung

´
t nhiê
`
u k´ y hi
.
êu to´ an h
.
oc nhu
,
ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao v˘ an b
,
an to´ an.
VieTeX cung câ
´
p m
.
ôt sô
´
k´ y hi
.
êu co
,
b
,
an trong LaTeX v` a g´ oi phông c
,
ua h
.
ôi to´ an
h
.
oc M˜ y. Ch
,
u yê
´
u k´ y hi
.
êu ¯ d´ o ¯ du
,
.
o
,
c lu
,
u tr˜ u
,
trong n˘ am thu
,
m
.
uc h`ınh cây
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
Project. Theo nguyên t
´
˘ ac c´ o thê
,
l ` am nhiê
`
u d
.
u
,
´ an v` a m
˜
ôi d
.
u
,
´ an n` ay c´ o thê
,

´
y
ra thu
,
m
.
uc ¯ d´ o ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c:
Project-->Folder Symbols

`
n thu
,
m
.
uc n` ao th`ı lâ
´
y ra treo v` ao cây thu
,
m
.
uc ¯ d´ o. Nê
´
u không câ
`
n c´ o thê
,
ch
.
on v` ao thu
,
m
.
uc ¯ d´ o rô
`
i bô
,
¯ di:
Project-->Remove Project
L´ uc câ
`
n ta l
.
ai lâ
´
y ra, khi c´ ac b
.
an ¯ d˜ a th
.
ao TeX th`ı không lâ
´
y ra nhiê
`
u n˜ u
,
a.
C´ ach l ` am lâ
´
y thu
,
m
.
uc ra v` a b
,
o ¯ di l ` a b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a c´ o thê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên trên Menu
tu
,
o
,
ng t´ ac khi ch
.
on v` ao c´ ac v
.
i tr´ı trong cây, rô
`
i nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt ra Menu
b
.
an câ
`
n. Gi
,
a s
,
u
,
c´ ac b
.
an ¯ d˜ a lâ
´
y hê
´
t c´ ac thu
,
m
.
uc ra nhu
,
h`ınh Muô
´
n lâ
´
y k´ y hi
.
êu
n` ao th`ı ¯ d
.
˘ at v
.
i tr´ı con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay t
.
ai ¯ d´ o v` a sau ¯ d´ o nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao k´ y hi
.
êu câ
`
n

´
y cho ta l
.
ênh mong muô
´
n. Nê
´
u k´ y hi
.
êu trong môi tru
,
` o
,
ng to´ an phai ¯ du
,
a v` ao
trong môi tru
,
` o
,
ng ¯ d´ o.
,
O
,
¯ dây tôi s˜ e li
.
êt kê tâ
´
t c
,
a d˜ u
,
li
.
êu c´ o trong m
˜
ôi cây ¯ dê
,
c´ ac b
.
an tham kh
,
ao, ch´ u
,
khi c` ai ¯ d
.
˘ at th`ı ¯ d˜ a c´ o rô
`
i.
14.2. C´ ac k´ y hi
.
êu m˜ ui tên
Giao di
.
ên c
,
ua cây c´ ac m˜ ui tên nhu
,
sau
148 Chu
,
o
,
ng 14. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu to´ an
H`ınh 14.1: Cây c´ o thu
,
m
.
uc c´ ac k´ y hi
.
êu to´ an h
.
oc
H`ınh 14.2: Cây c´ o k´ y hi
.
êu m˜ ui tên
_ 01-downdownarrow \downdownarrows
¸ 02-downharpoonleft \downharpoonleft
¸ 03-downharpoonright \downharpoonright
·→ 04-hookrightarrow \hookrightarrow
←· 05-hookleftarrow \hookleftarrow
⇔ 06-lleftrightarrow \Leftrightarrow
⇐⇒ 07-llongleftrightarrow \Longleftrightarrow
14.2. C´ ac k´ y hi
.
êu m˜ ui tên 149
⇐ 08-llongleftarrow \Longleftarrow
÷ 09-leftarrowtail \leftarrowtail
- 10-leftharpoondown \leftharpoondown
- 11-rightharpoonup \rightharpoonup
- 12-rightharpoondown \rightharpoondown
- 13-leftharpoonup \leftharpoonup
¯ 14-leftrightarrow \leftrightarrows
- 15-leftrightsquigarrow \leftrightsquigarrow
⇐ 16-lleftarrow \Leftarrow
÷ 17-threeleftarrow \Lleftarrow
⇒ 18-llongrightarrow \Longrightarrow
←→ 19-longleftrightarrow \longleftrightarrow
·−→ 20-longmapsto \longmapsto
−→ 21-longrightarrow \longrightarrow
+ 22-looparrowright \looparrowright
÷ 23-looparrowleft \looparrowleft
←− 24-longleftarrow \longleftarrow
÷ 25-multimap \multimap
¸ 26-nearrow \nearrow
¸ 28-nwarrow \nwarrow
÷ 29-rightarrowtail \rightarrowtail
· 30-rightleftarrow \rightleftarrows
= 31-rightrightarrow \rightrightarrows
~ 32-rightsquigarrow \rightsquigarrow
⇒ 34-rrightarrow \Rightarrow
= 35-threerightarrow \Rrightarrow
¸ 36-searrow \searrow
¸ 37-swarrow \swarrow
÷ 38-twoheadleftarrow \twoheadleftarrow
÷ 39-twoheadrightarrow \twoheadrightarrow
¡ 40-updownarrow \updownarrow
, 41-upharpoonleft \upharpoonleft
` 42-upharpoonright \upharpoonright
| 43-upuparrow \upuparrows
⇑ 44-uuparrow \Uparrow
{ 45-uupdownarrow \Updownarrow
↑ 46-uparrow \uparrow
= 47-leftleftarrow \leftleftarrows
↔ 48-leftrightarrow \leftrightarrow
⇓ 49-ddownarrow \Downarrow
↓ 50-downarrow \downarrow
150 Chu
,
o
,
ng 14. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu to´ an
→ 51-rightarrow \rightarrow
← 52-leftarrow \leftarrow
·→ 53-mapsto \mapsto
¨ 54-llsh \Lsh
¨ 55-rrsh \Rsh
--- 56-dashleftarrow \dashleftarrow
--- 57-dashrightarrow \dashrightarrow
¸ 58-circlearrowleft \circlearrowleft
¸ 59-circlearrowright \circlearrowright
÷ 60-nleftarrow \nleftarrow
÷ 61-nrightarrow \nrightarrow
÷ 62-nleftrightarrow \nleftrightarrow
= 63-nrrightarrow \nRightarrow
14.3. C´ ac l
.
ênh vê
`
to´ an t
,
u
,
H`ınh 14.3: Cây l
.
ênh to´ an t
,
u
,
14.3. C´ ac l
.
ênh vê
`
to´ an t
,
u
,
151
± 01-pm \pm
∓ 02-mp \mp
¯ 03-barwedge \barwedge
_ 04-bigcirc \bigcirc
¸ 05-bigtriangledown \bigtriangledown
Z 06-bigtriangleup \bigtriangleup
¯ 07-boxdot \boxdot
¬ 08-boxminus \boxminus
¬ 09-boxplus \boxplus
¯ 10-boxtimes \boxtimes
• 11-bullet \bullet
+ 12-ccap \Cap
J 13-ccup \Cup
¸ 14-circledcirc \circledcirc
¸ 15-circleddash \circleddash
16-curlyvee \curlyvee
· 17-curlywedge \curlywedge
‡ 18-ddagger \ddagger
† 19-dagger \dagger
c 20-diamond \diamond
÷ 21-dotplus \dotplus
÷ 22-div \div
, 23-doublebarwedge \doublebarwedge
) 24-intercal \intercal
` 25-leftthreetimes \leftthreetimes
26-ltimes \ltimes
/ 27-neq \neq
c 28-odot \odot
÷ 29-ominus \ominus
⊕ 30-oplus \oplus
c 31-oslash \oslash
⊗ 32-otimes \otimes
· 33-rightthreetimes \rightthreetimes
34-rtimes \rtimes
\ 35-setminus \setminus
i 36-sqcap \sqcap
L 37-sqcup \sqcup
× 38-times \times
< 39-triangleleft \triangleleft
> 40-triangleright \triangleright
u 41-uplus \uplus
Y 42-veebar \veebar
∨ 43-vee \vee
∧ 44-wedge \wedge
t 45-wr \wr
◦ 46-circ \circ
∗ 47-aast \ast
∩ 48-caap \cap
∪ 49-cuup \cup
H 50-amalg \amalg
· 51-cdot \cdot
~ 52-star \star
152 Chu
,
o
,
ng 14. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu to´ an
14.4. Ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap
α 01-alpha \alpha
β 02-beta \beta
γ 03-gamma \gamma
δ 04-delta \delta
05-epsilon \epsilon
ε 06-varepsilon \varepsilon
ζ 07-zeta \zeta
θ 08-theta \theta
η 09-eta \eta
ϑ 10-vartheta \vartheta
ι 11-iota \iota
κ 12-kappa \kappa
λ 13-lambda \lambda
µ 14-mu \mu
ν 15-nu \nu
ξ 16-xi \xi
17-varpi \varpi
π 18-pi \pi
ρ 19-rho \rho
σ 20-sigma \sigma
τ 21-tau \tau
υ 22-upsilon \upsilon
ϕ 23-varphi \varphi
φ 24-phi \phi
χ 25-chi \chi
ψ 26-psi \psi
ω 27-omega \omega
∆ 28-delta \Delta
Γ 29-gamma \Gamma
Λ 30-lambda \Lambda
Ω 31-omega \Omega
Φ 32-phi \Phi
Π 33-pi \Pi
Ψ 34-psi \Psi
Σ 35-sigma \Sigma
Θ 36-theta \Theta
Υ 37-upsilon \Upsilon
Ξ 38-xi \Xi
14.5. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê
l 01-vdash \vdash
⊇ 02-supseteq \supseteq
⊃ 03-supset \supset
± 04-succeq \succeq
> 05-succ \succ
⊆ 06-subseteq \subseteq
⊂ 07-subset \subset
I 08-sqsupseteq \sqsupseteq
= 09-sqsupset \sqsupset
U 10-sqsubseteq \sqsubseteq
< 11-sqsubset \sqsubset
~ 12-smile \smile
· 13-simeq \simeq
∼ 14-sim \sim
∝ 15-propto \propto
± 16-preceq \preceq
≺ 17-prec \prec
⊥ 18-perp \perp
∥ 19-parallel \parallel
[ 20-models \models
¬ 21-frown \frown
≡ 22-equiv \equiv
.
23-doteq \doteq
¬ 24-dashv \dashv

25-cong \cong
>< 26-bowtie \bowtie
= 27-asymp \asymp
≈ 28-approx \approx
< 29-ll \ll
≤ 30-leq \le
∈ 31-in \in
> 32-gg \gg
≥ 33-geq \ge
¬ 34-ni \ni
[ 35-mid \mid
14.6. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê g´ oi l
.
ênh AMS 153
14.6. K´ y hi
.
êu quan h
.
ê g´ oi l
.
ênh AMS
¸ 01-eqslantless \eqslantless
¸ 02-subseteqq \subseteqq
< 03-lessdot \lessdot
= 04-circeq \circeq
05-gtrdot \gtrdot
' 06-vdash \Vdash
≫ 07-ggg \ggg
= 08-bumpeq \bumpeq
≪ 09-lll \lll
¸ 10-supseteqq \supseteqq
≶ 11-lessgtr \lessgtr
~ 12-backsim \backsim
≷ 13-gtrless \gtrless
¸ 14-approxeq \approxeq
¸ 15-gtreqless \gtreqless
= 16-risingdotseq \risingdotseq
_ 17-lesseqgtr \lesseqgtr
= 18-fallingdotseq \fallingdotseq
_ 19-llesseqqgtr \lesseqqgtr
= 20-triangleq \triangleq
_ 21-gtreqqless \gtreqqless
= 22-eqcirc \eqcirc
· 23-bumpeq \Bumpeq
= 24-doteqdot \doteqdot
. 25-pitchfork \pitchfork
¸ 26-subset \Subset
_ 27-trianglerighteq \trianglerighteq
¸ 28-supset \Supset
_ 29-trianglelefteq \trianglelefteq
- 30-preccurlyeq \preccurlyeq
< 31-vartriangleleft \vartriangleleft
, 32-succcurlyeq \succcurlyeq
33-vartriangleright \vartriangleright
` 34-curlyeqsucc \curlyeqsucc
- 35-curlyeqprec \curlyeqprec
¸ 36-between \between
_ 37-geqq \geqq
' 38-vdash \Vdash
_ 39-leqq \leqq
_ 40-precsim \precsim
< 41-leqslant \leqslant
_ 42-succsim \succsim
> 43-geqslant \geqslant
_ 44-succapprox \succapprox
¸ 45-eqslantgtr \eqslantgtr
_ 46-precapprox \precapprox
14.7. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
kh´ ac
♠ 01-spadesuit \spadesuit
♦ 02-diamondsuit \diamondsuit
♥ 03-heartsuit \heartsuit
♣ 04-clubsuit \clubsuit
¯ 05-top \top
⊥ 06-bot \bot
. . . 07-ldots \ldots
.
.
. 08-ddots \ddots
· · · 09-cdots \cdots
.
.
. 10-vdots \vdots
. 11-dotfill \dotfill
12-hrulefill \hrulefill
∃ 13-exists \exists
154 Chu
,
o
,
ng 14. Thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu to´ an
¢ 14-emptyset \emptyset
∀ 15-forall \forall
∞ 16-infty \infty
ℑ 17-im \Im
ℜ 18-re \Re
∇ 19-nabla \nabla
20-neg \neg
∂ 21-partial \partial
ħ 22-hbar \hbar
» 23-flat \flat
24-ell \ell
© 25-copyright \copyright
ℵ 26-aleph \aleph
| 27-sharp \sharp
_
28-surd \surd
∠ 29-angle \angle
ı 30-imath \imath
 31-jmath \jmath
¡ 32-natural \natural
t 33-prime \prime
℘ 34-wp \wp
\ 35-backslash \backslash

36-coprod \coprod

37-int \int
§ 38-s \S

39-prod \prod

40-sum \sum
Z 41-triangle \triangle
# 42-blacktriangle \blacktriangle
* 43-blacktriangledown \blacktriangledown
| 44-square \square
■ 45-blacksquare \blacksquare
♦ 46-lozenge \lozenge
# 47-blacklozenge \blacklozenge
¸ 48-circleds \circledS
X 49-measuredangle \measuredangle
< 50-sphericalangle \sphericalangle
U 51-complement \complement
¬ 52-blacktriangleleft \blacktriangleleft
> 53-blacktriangleright \blacktriangleright
14.7. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
kh´ ac 155
k 54-bbbk \Bbbk
· 55-finv \Finv
, 56-game \Game
∴ 57-therefore \therefore
∵ 58-because \because
CHU
,
O
,
NG 15
M
.
ÔT S
´
Ô CH
´
U
,
C N
˘
ANG Ð
.
˘
AC BI
.
ÊT C
,
UA
VieTeX
15.1. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
¯
d
.
˘ ac bi
.
êt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15.2. Chuyê
,
n
¯

,
i k´ y t
.
u
,
cuô
´
i d` ong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.3. Tô m` au ch˜ u
,
hoa khi so
.
an th
,
ao trong VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . 159
15.4. V˘ an b
,
an
¯
du
,
.
o
,
c ch
.
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
15.1. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
¯
d
.
˘ ac bi
.
êt
15.1.1. K´ y t
.
u
,
không ng
´
˘ at d` ong
Trang TeX c´ o 13 k´ y t
.
u
,
¯ d
.
˘ ac bi
.
êt d` ung l ` am l
.
ênh. 13 k´ y t
.
u
,
n` ay tuy l ` a l
.
ênh
nhu
,
ng không c´ o \ ph´ıa tru
,
´ o
,
c nhu
,
$ kh
,
o
,
i ¯ dâ
`
u v` a kê
´
t th´ uc môi tru
,
` o
,
ng To´ an, {
m
,
o
,
m
.
ôt nh´ om m´ o
,
i, } kê
´
t th´ uc m
.
ôt nh´ om, % l
.
ênh ch´ u th´ıch trên m
.
ôt d` ong,...
Ð
.
˘ ac bi
.
êt ch´ u ´ y l
.
ênh không cho ng
´
˘ at d` ong t
.
ai dâ
´
u tr
´
˘ ang ~. Theo nguyên t
´
˘ ac
khi s
´
˘ ap ch˜ u
,
TeX u
,
u tiên ng
´
˘ at d` ong t
.
ai ch
˜
ô c´ o d
˜
âu tr
´
˘ ang gi˜ u
,
a hai t` u
,
. B
,
o u
,
u tiên
ho
.
˘ ac l ` a cô
´
¯ d
.
inh không cho ng
´
˘ at t
.
ai dâ
´
u tr
´
˘ ang ¯ d´ o ta ¯ du
,
a v` ao dâ
´
u ~ v
˜
ân ¯ d
,
am b` ao
c´ o dâ
´
u tr
´
˘ ang m` a không ng
´
˘ at t
.
ai ¯ d´ o.
´
U
,
ng d
.
ung cho c´ ac tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p sau:
1. Tên riêng c
,
ua ngu
,
` o
,
i v` a v
.
ât tr´ anh khi xuô
´
ng d` ong m
.
ôt c´ ach vô l ´ y. V´ı d
.
u nê
´
u
"H` a N
.
ôi" m` a
,
o
,
cuô
´
i d` ong th`ı c´ o kh
,
a n˘ ang H` a trên m
.
ôt d` ong, c` on N
.
ôi xuô
´
ng
d` ong vô l ´ y. Ta ch
,
ı câ
`
n thêm "H` a~N
.
ôi" th`ı không bao gi` o
,
t´ ach 2 ch˜ u
,
n` ay ra
¯ du
,
.
o
,
c.
2. Nh˜ u
,
ng tên viê
´
t t
´
˘ at nhu
,
D. Knuth th`ı nên g˜ o v` ao D. Knuth,...
3. Ch
,
u ¯ d
.
ông không cho ng
´
˘ at nh˜ u
,
ng danh t` u
,

`
m hai ch˜ u
,
g´ ep l
.
ai ph
,
ai ¯ di liê
`
n
nhau, nhu
,
"H
.
anh~ph´ uc"
V`ı l ´ y do trên VieTeX c´ o ch´ u
,
c n˘ ang ¯ du
,
a k´ y t
.
u
,
n` ay:
1. Bôi ¯ den c
.
um t` u
,
c´ o k´ y t
.
u
,
tr
´
˘ ang không cho ng
´
˘ at.
2. D` ung Menu:
Insert-->Insert nobreak ~ th`ı k´ y t
.
u
,
tr
´
˘ ang thêm k´ y t
.
u
,
~ nhu
,
h`ınh
C´ o thê
,
d` ung Menu tu
,
o
,
ng t´ ac b
`
˘ ang c´ ach bâ
´
m ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt v` a ch
.
on ch´ u
,
c
n˘ ang n` ay:
15.1. Nh˜ u
,
ng k´ y t
.
u
,
¯ d
.
˘ ac bi
.
êt 157
H`ınh 15.1: Ch` en k´ y t
.
u
,
không ng
´
˘ at d` ong
H`ınh 15.2: Ch` en k´ y t
.
u
,
không ng
´
˘ at d` ong
15.1.2. K´ y t
.
u
,
d` ong ch´ u th´ıch
1. K´ y t
.
u
,
% d` ung ch´ u th´ıch v˘ an b
,
an khi so
.
an th
,
ao, ngh˜ıa l ` a sau k´ y t
.
u
,
% th`ı
c´ ac v˘ an b
,
an không lâ
´
y v` ao t` ai li
.
êu sau khi ch
.
ay qua TeX. V`ı v
.
ây l
.
o
,
i d
.
ung ¯ diê
`
u
n` ay ngu
,
` o
,
i ta hay d` ung ¯ dê
`
ch´ u th´ıch nh˜ u
,
ng v˘ an b
,
an khi so
.
an th
,
ao. V´ı d
.
u T
.
êp
m´ o
,
i so
.
an th
,
ao ¯ du
,
a v` ao
%-[T
`
AI LI
.
ÊU TRONG VieTeX]---------------------
158 Chu
,
o
,
ng 15. M
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt c
,
ua VieTeX
%B
´
ăt đâ
`
u ng`ay:17:33 25-Jul-08
%17:35 25-Jul-08 So
.
an chuong1.tex
%M
.
uc đ´ıch: Gi´ao tr` ınh cho Khoa
%C´ ac t
.
êp ch´ınh: songsong.tex
%T` ai li
.
êu s
,
u
,
d
.
ung:
%K˜ y thu
.
ât: Ch
.
ay trong VieTeX2.5 v´o
,
i Miktex 2.7
%Ngu
,
`o
,
i so
.
an : Nguy
˜
ên H˜u
,
u Ðiê
,
n, ÐHKHTN, ÐHQG HN
%Mail: huudien@vnu.edu.vn, CQ: (84 - 4) 557 2869
%NR: (84 - 4) 641 8848, DÐ: 0989061951
%%--------------------------------------------------
B
.
an c´ o thê
,

´
y ¯ do
.
an n` ay b
`
˘ ang:
Block-->Header Doc./Comment (b
.
an c´ o thê
,
ch˜ u
,
a n
.
ôi dung trên trong t
.
êp c
,
ua
n´ o User–>Edit LaTeX Template)
2. Trong khi biên d
.
ich c´ o thê
,
b
,
o m
.
ôt sô
´
¯ do
.
an ¯ dê
,
t`ım l
˜
ôi. VieTeX c´ o ch´ u
,
c n˘ ang
¯ d´ anh dâ
´
u c´ ac d` ong b
`
˘ ang ch` en h` ang lo
.
at d` ong v` ao ¯ dâ
`
u v´ o
,
i %. Khi lâ
´
y l
.
ai d` ung
l
.
ai l
.
˘ ap l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang n` ay nhu
,
sau:
A. Bôi ¯ den c´ ac d` ong câ
´
n b
,
o ¯ di v` a
B. D` ung Menu: Insert-->(+/-) comment lines %
H`ınh 15.3: Ðu
,
a dâ
´
u ch´ u th´ıch v` ao d` ong
15.2. Chuyê
,
n ¯ dô
,
i k´ y t
.
u
,
cuô
´
i d` ong 159
15.2. Chuyê
,
n
¯

,
i k´ y t
.
u
,
cuô
´
i d` ong
K´ y t
.
u
,
xuô
´
ng d` ong l ` a k´ y t
.
u
,
¯ diê
`
u khiê
,
n không nh`ın thâ
´
y, trong VieTeX b
.
an
v` ao ¯ d´ anh dâ
´
u, h`ınh 15.4
Options-->Show line ending
Th`ı k´ y t
.
u
,
xuô
´
ng d` ong trong ô ¯ den hi
.
ên ra: M
˜
ôi h
.
ê ¯ diê
`
u h` anh lâ
´
y l
.
ênh xuông
H`ınh 15.4: Hi
.
ên k´ y t
.
u
,
xuô
´
ng d` ong
d` ong kh´ ac nhau:
1. Ð
.
inh d
.
ang c
,
ua Windows l ` a [CR][LF]
2. Ð
.
inh d
.
ang c
,
ua Unix l ` a [LF]
3. Ð
.
inh d
.
ang c
,
ua Mac l ` a [CR]
Ch´ u
,
c n˘ ang chuyê
,
n ¯ dô
,
i c´ ac k´ y t
.
u
,
n` ay ¯ dê
,
khi ¯ d
.
oc c´ ac môi tru
,
` o
,
ng th´ıch h
.
o
,
p l ` a

`
n thiê
´
t, tuy r
`
˘ ang VieTeX th`ı ¯ d
.
oc l
.
ao n` ao c ˜ ung xuô
´
ng d` ong. Khi ´ ap d
.
ung
File-->EOL Conversion-->Unix Format (LF)
Th`ı ta c´ o ngay kê
´
t qu
,
a (h`ınh 15.4)
Khi chuyê
,
n ¯ dô
,
i xong ghi l
.
ai v` a s
,
u
,
d
.
ung trong c´ ac h
.
ê ¯ diê
`
u h` anh th´ıch h
.
o
,
p.
15.3. Tô m` au ch˜ u
,
hoa khi so
.
an th
,
ao trong VieTeX
Nh
`
˘ am d
˜
ê thâ
´
y v` a tr´ anh nhâ
`
m l
˜
ân khi so
.
an th
,
ao VieTeX 3.0 ¯ du
,
a v` ao t
.
u
,
¯ d
.
ông
tô m` au c´ ac ch˜ u
,
c´ ai hoa. M
.
uc ¯ d´ınh tr´ anh sai s´ ot khi:
160 Chu
,
o
,
ng 15. M
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt c
,
ua VieTeX
H`ınh 15.5: Hi
.
ên k´ y t
.
u
,
xuô
´
ng d` ong
H`ınh 15.6: Tô m` au ch˜ u
,
hoa trong v˘ an b
,
an ¯ dang so
.
an
1. Sau dâ
´
u châ
´
m câu ph
,
ai viê
´
t ch˜ u
,
hoa,
2. C´ ac ch˜ u
,
viê
´
t t
´
˘ at v` a tên c´ ac t´ ac gi
,
a, h
.
o tên viê
´
t t
´
˘ at,...
Ch´ u
,
c n˘ ang n` ay c´ o thê
,
hi
.
ên v` a không tô m` au khi ta ¯ d´ anh dâ
´
u v` ao
Options-->Colour Uppercase
M
.
˘ ac ¯ d
.
inh c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u t
.
ai ¯ d´ o v` a v˘ an b
,
an hi
.
ên lên nhu
,
(h`ınh 15.6).
15.4. V˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on 161
15.4. V˘ an b
,
an
¯
du
,
.
o
,
c ch
.
on
V˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on thu
,
` o
,
ng d` ung chu
.
ôt bâ
´
m ph´ım tr´ a chu
.
ôt, d˜ u
,
n´ o v` a ¯ dô
`
ng
th` o
,
i k´ eo ¯ di theo d` ong ho
.
˘ ac theo c
.
ôt. T
.
ao ra v
.
êt ¯ den ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı d` u
,
ng, cho nên
thu
,
` o
,
ng g
.
oi l ` a "bôi ¯ den v˘ an b
,
an".
15.4.1. M
.
uc
¯
d´ıch ch
.
on v˘ an b
,
an
Trong so
.
an th
,
ao bôi ¯ den v˘ an b
,
an râ
´
t quan tr
.
ong v`ı c´ o thê
,
c
´
˘ at d´ an c´ ac v˘ an
b
,
an ¯ d´ o ¯ di no
,
i kh´ ac ho
.
˘ ac chuyê
,
n qua t
.
êp kh´ ac, ho
.
˘ ac nh´ o
,
t
.
am th` o
,
i v` ao b
.
ô nh´ o
,
trong. Trong VieTeX c` on s
,
u
,
d
.
ung nhiê
`
u ho
,
n n˜ u
,
a sau khi bôi ¯ den c` on c´ o thê
,
d` ung:
1. Biên d
.
ich LaTeX ¯ do
.
an v˘ an b
,
an ¯ d´ o;
2. L` am c´ ac n
.
ôi dung viê
´
t t
´
˘ at;
3. G
´
˘ an v` ao ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i ¯ do
.
an ¯ d´ o m
.
ôt sô
´
k´ y k´ y t
.
u
,
nhu
,
d` ung [Alt]+$ c´ o $ bao
quanh, ho
.
˘ ac c´ ac macro c´ o [Alt]+... Ho
.
˘ ac [Ctrl]+... ¯ dê
`
u c´ o thê
,
bao quanh v˘ an
b
,
an bao quanh,...
4.Tra c ´ u
,
u c
.
um t` u
,
trong t` u
,
¯ diê
,
n To´ an h
.
oc, L
.
ênh LaTeX,....
5. Ph
.
uc v
.
u t`ım kiê
´
m c´ ac d
.
ang kh´ ac nhau,...
15.4.2. C´ ach ch
.
on v˘ an b
,
an co
,
b
,
an
Trong VieTeX thiê
´
t kê
´
nhiê
`
u kh
,
a n˘ ang ch
.
on v˘ an b
,
an ngo` ai d` ung chu
.
ôt k´ eo
th
,
a. Ta c´ o thê
,
li
.
êt kê trong Menu [Edit]
• Edit-->Select All Ch
.
on tâ
´
t c
,
a v˘ an b
,
an.
• Edit-->Select Word Ch
.
on m
.
ôt t` u
,
, c´ o thê
,
nh´ ay ¯ d´ up t
.
ai t` u
,
¯ d´ o hi
.
êu qu
,
a c ˜ ung
nhu
,
v
.
ây.
• Edit-->Select Paragraph Ch
.
on m
.
ôt ¯ do
.
an ¯ du
,
.
o
,
c x´ ac ¯ d
.
inh gi˜ u
,
a hai d` ong
tr
´
˘ ang khi so
.
an th
,
ao.
• Edit-->Select Braces Ch
.
on trong c´ ac dâ
´
u ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i x´ u
,
ng nhu
,
tron {...},
[...],...Ð
.
˘ at con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay bên trong c´ ac dâ
´
u ngo
.
˘ ac th`ı ch´ u
,
c n˘ ang n` ay m´ o
,
i
sang lên
• Edit-->Select To Next Find Ðây l ` a ch´ u
,
c n˘ ang m´ o
,
i c´ o t` u
,
phiên b
,
an Vi-
eTeX 3.0 Khi ¯ d˜ a c´ o phâ
`
n t
,
u
,
t`ım rô
`
i (ho
.
˘ ac v` u
,
a t`ım) th`ı ta c´ o thê
,
bôi ¯ den v˘ an
b
,
an t` u
,
v
.
i tr´ı con tr
,
o ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı t` u
,

`
n t`ım.
• Edit-->Select To Previous Find Giô
´
ng nhu
,
trên ch
,
ı c´ o bôi ¯ den t` u
,
v
.
i tr´ı
con tr
,
o ngu
,
.
o
,
c l
.
ai t´ o
,
i t` u
,
¯ d˜ a t`ım rô
`
i. Khi chu
,
c´ o t` u
,

`
n t`ım th`ı ch´ u
,
c n˘ ang n` ay
162 Chu
,
o
,
ng 15. M
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt c
,
ua VieTeX
H`ınh 15.7: M
.
ôt sô
´
c´ ach l
.
u
,
a ch
.
on
chu
,
a s´ ang lên.
15.4.3. д anh dâ
´
u rô
`
i ch
.
on v˘ an b
,
an
1. Ð
.
anh dâ
´
u v
.
i tr
.
i
Mark-->Memorise Console Position
Sau ¯ d´ o ta chuyê
,
n v
.
i tr´ı con tr
,
o ¯ dê
´
n v
.
i tr´ı kh´ ac rô
`
i ch
.
on ¯ dê
´
n ch
˜
ô ¯ d´ anh dâ
´
u ¯ d´ o.
Thao t´ ac n` ay ´ u
,
ng d
.
ung râ
´
t nhiê
`
u khi so
.
an th
,
ao.
Ngo` ai ra ta c` on tr
,
o
,
l
.
ai v
.
i tr´ı ¯ d˜ a ¯ d´ anh dâ
´
u d` u
,
o
,

´
t k` y ¯ dâu khi so
.
an th
,
ao.
2. Khi ¯ d˜ a c´ o v˘ an b
.
an ch
.
on, ta c´ o thê
,
nh´ o
,
khô
´
i v˘ an b
,
an ch
.
on ¯ d´ o, lâ
`
n sau l
.
ai
tr
,
o
,

`
n´ o ¯ dê
`
u ¯ du
,
.
o
,
c
Mark-->Memorise Selection
Sau ¯ d´ o ¯ di bâ
´
t c ´ u
,
¯ dâu v` a tr
,
a l
.
ai bôi ¯ den ¯ d´ o b
`
˘ ang
Mark-->Restore Selection
15.4.4. Ch
.
on v˘ an b
,
an khô
´
i ch˜ u
,
nh
.
ât
1. Du
,
con tr
,
o nhâ
´
p nhay t´ o
,
i v
.
i tr´ı ¯ d
,
ınh h`ınh vuông ph´ıa trên bên tr´ ai gi˜ u
,
ph´ım [Alt] v` a nhâ
´
n gi˜ u
,
ph´ım tr´ ai chu
.
ôt, ¯ dô
`
ng th` o
,
i k´ eo lên ho
.
˘ ac r
.
ông ra cho
c´ ach bô
´
i ¯ den ¯ dê
´
n g´ oc du
,
´ o
,
i ph
,
ai c
,
ua h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât
C´ ach sao ch´ ep không b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a khi d´ an ra ph
,
ai d` anh ch
˜
ô cho h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât n` ay.
15.4. V˘ an b
,
an ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on 163
H`ınh 15.8: M
.
ôt sô
´
c´ ach l
.
u
,
a ch
.
on
2. C´ o thê
,
ch
.
on h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât b
`
˘ ang c´ ach ¯ d´ anh dâ
´
u ¯ d
,
ınh bên tr´ ai ph´ıa trên
Block-->Begin Select Rectangle
Sau ¯ d´ o ch
.
on v
.
i tr
.
i ¯ d
,
ınh du
,
´ o
,
i bên ph
,
ai b
`
˘ ang
Block-->End Select Rectangle
H`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on s˜ e hi
.
ên ra.

´
t nhiê
`
u ´ u
,
ng d
.
ung s
,
u
,
d
.
ung khô
´
i v˘ an b
,
an ch
.
on, b
.
an c´ o thê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên
,
o
,
Menu[Mark], khi c´ o v˘ an b
,
an ch
.
on c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang ¯ d´ o m´ o
,
i s´ ang lên v` a c´ o t´ ac
d
.
ung.
CHU
,
O
,
NG 16
HU
,
´
O
,
NG D
˜
ÂN TR
.
O
,
GI
´
UP
16.1. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.2. S
,
u
,
d
.
ung b
,
ang li
.
êt kê l
.
ênh v` a ph´ım t
´
˘ at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.3. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân LaTeX, MiKTeX v` a g´ oi l
.
ênh. . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
16.4. Tra c´ u
,
u t` u
,
¯
diê
,
n to´ an h
.
oc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
16.1. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung VieTeX
16.2. S
,
u
,
d
.
ung b
,
ang li
.
êt kê l
.
ênh v` a ph´ım t
´
˘ at
16.3. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân LaTeX, MiKTeX v` a g´ oi l
.
ênh
16.3.1. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh
¯
d˜ a n
.
ap c
,
ua MiKTeX
D` ung chu
,
o
,
ng tr`ınh mthelp.exe c
,
ua MiKTeX ¯ dê
,
m
,
o
,
c´ ac t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi
l
.
ênh c
,
ua MiKTeX ¯ d˜ a n
.
ap rô
`
i ho
.
˘ ac c´ ac t
.
êp tr
.
o
,
gi ´ up c
,
ua MiKTeX.
V` ao t` u
,
Menu:
Help-->View MiKTeX Packages S˜ e ra
H`ınh 16.1: Giao di
.
ên xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh
16.3. Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân LaTeX, MiKTeX v` a g´ oi l
.
ênh 165
1. G˜ o tên g´ oi l
.
ênh v` ao.
2. Ðê
,
con tr
,
o v` ao gi˜ u
,
a l
.
ênh \usepackage{longtable}th`ı khi m
,
o
,
ch´ u
,
c n˘ ang
c ˜ ung lâ
´
y v` ao nhu
,
trên.
3. [Option parameter]
- Ðê
,
tr
´
˘ ang l ` a xem luôn g´ oi l
.
ênh, nê
´
u g´ oi l
.
ênh ¯ d´ o c´ o 1 t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân nhu
,
g´ oi
l
.
ênh longtable
,
o
,
trên.
- Nê
´
u g´ oi l
.
ênh c´ o nhiê
`
u t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân liên quan th`ı n´ o li
.
êt kê ra h` ang lo
.
at
t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân trên m
.
ôt trang html.
4. Nê
´
u c´ o t ` uy ch
.
on nhu
,
:
--list-only Li
.
êt kê t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
,
o
,
cu
,
a sô
,
Output Window
--print-oly Ch
,
ı in t
.
êp ra m´ ay in.
--quet In ra t
.
êp HTML ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân c
,
ua t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh
--version In ra c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i phiên b
,
an MiKTeX ¯ dang d` ung
--view m
,
o
,
luôn t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân, nê
´
u nhiê
`
u t
.
êp th`ı ch
.
on t
.
êp ¯ dâ
`
u tên trong
danh s´ ach.
5. T
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh c´ o thê
,
l ` a *.pdf, *.chm, *.dvi, *.ps chu
,
o
,
ng
tr`ınh t
.
u
,
¯ d
.
ông m
,
o
,
¯ du
,
.
o
,
c.
16.3.2. V´ı d
.
u t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c´ o nhiê
`
u t
.
êp vntex
1. Li
.
êt kê c´ ac t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
H`ınh 16.2: Li
.
êt kê t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
2. Lâ
´
y lên m
.
ôt t
.
êp ¯ dê
,
xem b
`
˘ ang c´ ach copy c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i rô
`
i paste lên ô t
.
êp ¯ dê
,
166 Chu
,
o
,
ng 16. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân tr
.
o
,
gi ´ up
m
,
o
,
.
H`ınh 16.3: Lâ
´
y m
.
ôt t
.
êp ¯ dê
,
xem
3. Nê
´
u c´ o ¯ dô
´
i sô
´
--view th`ı chu
,
o
,
ng tr`ınh t
.
u
,
m
,
o
,
g´ oi hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân ¯ dâ
`
u tiên
vntex.pdf
4. Nê
´
u g´ oi l
.
ênh chu
,
a n
.
ap th`ı s˜ e thông b´ ao không c´ o g´ oi l
.
ênh nhu
,
v
.
ây.
16.3.3. M
,
o
,
t
.
êp tr
.
o
,
gi ´ up kh´ ac c
,
ua MiKTeX
1. Muô
´
n xem tr
.
u
,
c tiê
´
p hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân MiKTeX b
.
an c´ o thê
,
th
.
u
,
c hi
.
ên ngay
Help-->MiKTeX Help
2. C´ o thê
,
xem trên giao di
.
ên trên b
`
˘ ang c´ ach g˜ o v` ao miktex trong ô tên g´ oi
l
.
ênh.
3. M
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh kh´ ac c ˜ ung tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
d` ung XeLaTeX th`ı g˜ o v` ao
fontspec; xltxtra; xunicode ra hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c´ ac lo
.
ai n` ay.
4.Trong MiKTeX c` on m
.
ôt sô
´
t
.
êp tr
.
o
,
gi ´ up nê
`
n t
,
ang kh´ ac nhu
,
16.4. Tra c´ u
,
u t` u
,
¯
diê
,
n to´ an h
.
oc
16.4.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu
T` u
,
¯ diê
,
n d` ung khi so
.
an th
,
ao l ` a quan tr
.
ong, không c´ o tham v
.
ong thiê
´
t l
.
âp ¯ dâ
`
y
¯ d
,
u c´ ac t` u
,
¯ diê
,
n
,
o
,
¯ dây, tôi ch
,
ı cung câ
´
p lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
,
tra quan tr
.
ong nhâ
´
t nhu
,
t` u
,
¯ diê
,
n c´ ac l
.
ênh TeX, t` u
,
¯ diê
,
n c´ ac thu
.
ât ng˜ u
,
to´ an h
.
oc,....
16.4. Tra c ´ u
,
u t ` u
,
¯ diê
,
n to´ an h
.
oc 167
H`ınh 16.4: Xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân Dvips
16.4.2. Lo
.
ai t` u
,
¯
diê
,
n
T` u
,
¯ diê
,
n l ` a m
.
ôt d˜ u
,
li
.
êu l´ o
,
n, tôi s
,
u
,
d
.
ung c´ ac d˜ u
,
li
.
êu c
,
ua ngu
,
` o
,
i ¯ di tru
,
´ o
,
c ho
.
˘ ac t
.
u
,
thiê
´
t l
.
âp. M
.
uc ¯ d´ıch nh
`
˘ am so
.
an v˘ an b
,
an ch´ınh x´ ac v` a tô
´
t nhâ
´
t, tôi ¯ d˜ a ¯ du
,
a v` ao
c´ ac t` u
,
¯ diê
,
n:
A. T` u
,
¯ diê
,
n kiê
,
u thu
.
ât ng˜ u
,
: m
.
ôt c
.
um t ` u
,
v` a gi
,
ai th´ıch ng
´
˘ an g
.
on c ` ung trên d` ong
¯ d´ o: c´ o lo
.
ai
1. T` u
,
¯ diê
,
n m
˜
âu câu, d˜ u
,
li
.
êu m
˜
âu câu Anh-Vi
.
êt cho To´ an ¯ d˜ a c´ o trong c´ ac b
,
an
tru
,
´ o
,
c, bây gi` o
,
ch
,
ı thiê
´
t l
.
âp c´ ach tra thu
.
ân ti
.
ên nhâ
´
t.
2. T` u
,
¯ diê
,
n To´ an h
.
oc Anh Vi
.
êt, phâ
`
n l´ o
,
n lâ
´
y trong b
.
ô 17000 t` u
,
c
,
ua t
.
âp thê
,
c´ ac GS To´ an-L´ y c´ o t` u
,
n˘ am 1976, tôi xem x´ et l
.
ai k˜ y ho
,
n v` a c´ ac ch˜ u
,
viê
´
t t
´
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c
thay thê
´
b
`
˘ ang nguyên b
,
an.
3. T` u
,
¯ diê
,
n Tin h
.
oc Anh Vi
.
êt, trên co
,
s
,
o
,
b
.
ô d˜ u
,
li
.
êu c
,
ua eChip v` a ¯ d
.
inh d
.
ang l
.
ai
cho ph` u h
.
o
,
p.
4. T` u
,
¯ diê
,
n k˜ y thu
.
ât Anh - Vi
.
êt
5. .......
B. C´ ac lo
.
ai t ` u
,
¯ diê
,
n thông d
.
ung tra m
.
ôt t ` u
,
v` a c´ o h` ang lo
.
at gi
,
ai th´ıch du
,
´ o
,
i n´ o:
1. T` u
,
¯ diê
,
n L
.
ênh LaTeX, gô
`
m c´ ac l
.
ênh, môi tru
,
` o
,
ng, . . . c
,
ua TeX c´ o gi
,
ai th´ıch
v` a v´ı d
.
u ngay sau ¯ d´ o.
2. T` u
,
¯ diê
,
n Anh - Vi
.
êt
168 Chu
,
o
,
ng 16. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân tr
.
o
,
gi ´ up
3. T` u
,
¯ diê
,
n Vi
.
êt - Anh
4. .....
16.4.3. Ch
.
on t` u
,
¯
diê
,
n
1. Ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n trên Menu m
.
ôt sô
´
t` u
,
¯ diê
,
n quan tr
.
ong
users–> Choose Dictionary type
H`ınh 16.5: д anh dâ
´
u v` a tra
2. Ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n kh´ ac
д anh dâ
´
u ch
.
on lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n: Trên Menu l ` a m
.
ôt sô
´
t` u
,
¯ diê
,
n thông d
.
ung nhâ
´
t,
nhu
,
ng c´ ac b
.
an v` ao ¯ dê
,
c´ o c´ ac t` u
,
¯ diê
,
n kh´ ac
users–> Choose Dictionary type–> More Dictionary
3. Ch
.
on ¯ d´ anh dâ
´
u c´ ach tra ra kê
´
t qu
,
a trong b
,
ang trên ho
.
˘ ac t` u
,
Menu cho
nhanh:
- Contains just the same: T`ım c´ ac t` u
,
c´ o ch´ u
,
a t` u
,
b
.
an ¯ d˜ a bôi ¯ den n
`
˘ am trong
n´ o.
- Just the same from left: T`ım c´ ac t` u
,
giô
´
ng t` u
,
b
.
an ¯ d˜ a bôi ¯ den t` u
,
bên tr´ ai.
- Only selfsame words:T`ım c´ ac t` u
,
ch´ınh x´ ac nhu
,
t` u
,
b
.
an ¯ d˜ a bôi ¯ den.
M
˜
ôi lo
.
ai t`ım kiê
´
m c´ o thê
´
m
.
anh, t ` uy b
.
an s
,
u
,
d
.
ung, v´ı d
.
u t`ım ch´ınh x´ ac t` u
,
bên
tr´ ai
16.4. Tra c ´ u
,
u t ` u
,
¯ diê
,
n to´ an h
.
oc 169
H`ınh 16.6: Ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n
H`ınh 16.7: Ch
.
on c´ ach tra
16.4.4. Tra c´ u
,
u t` u
,
¯
diê
,
n
1. Nhâ
´
n F1 con tr
,
o s˜ e lâ
´
y t` u
,
s´ at n´ o v` ao tra t` u
,
¯ diê
,
n ¯ d˜ a ¯ d´ anh dâ
´
u. V´ı d
.
u muô
´
n
tra l
.
ênh TeX
Bôi ¯ den m
.
ôt sô
´
t` u
,

`
i tra. Kê
´
t qu
,
a bao gi` o
,
c ˜ ung
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i. Ta c´ o thê
,
ch´ ep
170 Chu
,
o
,
ng 16. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân tr
.
o
,
gi ´ up
H`ınh 16.8: L
.
ât t` u
,
¯ diê
,
n
v´ı d
.
u lên trên.
2. Tra trong t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n. Kiê
,
u n` ay c´ o thê
,
tra t` u
,
¯ diê
,
n không c´ o trên Menu.
users–>Find Dictionary File
v` a ch
.
on t` u
,
¯ diê
,
n, g˜ o v` ao t` u
,

`
n t`ım nhu
,
v´ı d
.
u
H`ınh 16.9: Tra theo t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n
- C´ o n´ ut c´ o thê
,
m
,
o
,
t` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
,
thêm v` ao d˜ u
,
li
.
êu.
16.4. Tra c ´ u
,
u t ` u
,
¯ diê
,
n to´ an h
.
oc 171
- Danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n ¯ du
,
.
o
,
c t
.
u
,
¯ d
.
ông l
.
âp khi m
,
o
,
nên c´ o thê
,
thêm c´ ac t` u
,
¯ diê
,
n v` ao
thu
,
m
.
uc
~\dic\dictionary\
H`ınh 16.10: Tra theo t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n
CHU
,
O
,
NG 17
L
`
AM CH
,
I S
´
Ô T
`
U
,
KH
´
OA
17.1. L` am ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh makeidx.sty. . . . . . . . . . . . . . . . . 172
17.2. multind.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
17.1. L` am ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh
makeidx.sty
17.1.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu
M
.
ôt cuô
´
n s´ ach chuâ
,
n luôn luôn ph
,
ai c´ o phâ
`
n ch
,
ı sô
´
c´ ac t` u
,
kh´ oa. Ngh˜ıa l ` a c´ ac
t` u
,
m´ o
,
i, quan tr
.
ong ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d
.
inh ngh˜ıa lâ
`
n ¯ dâ
`
u tiên trong m
.
ôt t` ai li
.
êu ¯ du
,
.
o
,
c li
.
êt kê
ra cuô
´
i s´ ach c´ o sô
´
trang k` em theo ¯ dê
,
ngu
,
` o
,
i ¯ d
.
oc truy l
.
ai ¯ du
,
.
o
,
c. LaTeX cung câ
´
p
công c
.
u râ
´
t tô
´
t ¯ dê
,
l ` am t
.
u
,
¯ d
.
ông vi
.
êc n` ay v` a râ
´
t ch´ınh x´ ac thông qua g´ oi l
.
ênh
chuâ
,
n makeidx.sty v` a chu
,
o
,
ng tr`ınh makeindex.exe.
17.1.2. G´ oi l
.
ênh makeidx.sty v` a l
.
ênh so
.
an th
,
ao
1. V´ o
,
i ¯ du
,
a v` ao ¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an \usepackage{makeidx} l ` a b
´
˘ at ¯ dâ
`
u d` ung ¯ du
,
.
o
,
c.
M
.
ôt khung d` ung g´ oi l
.
ênh nhu
,
sau:
\documentclass[ 12pt,twoside,openany]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
......
\makeindex
\begin{document}
<n
.
ôi dung văn b
,
an v´o
,
i c´ac l
.
ênh \index{<t`u
,
kh´ oa>}>
......
\printindex
\end{document}
2. L
.
ênh \index{<t`u
,
kh´ oa>}:
• <t`u
,
kh´ oa> ¯ du
,
.
o
,
c in ra
,
o
,
cuô
´
i t` ai li
.
êu do l
.
ênh \printindex v´ o
,
i sô
´
trang không
,
anh hu
,
,
o
,
ng v` ao t` ai li
.
êu.
• Trong <t`u
,
kh´ oa> b`ınh thu
,
` o
,
ng l ` a m
.
ôt c
.
um t` u
,
b`ınh thu
,
` o
,
ng, v
.
ây dâ
´
u tr
´
˘ ang c´ o
17.1. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh makeidx.sty 173
´ y ngh˜ıa trong c
.
um t` u
,
nên quanh m
.
ôt t` u
,
c´ o dâ
´
u tr
´
˘ ang kh´ ac v´ o
,
i t` u
,
không c´ o

´
u tr
´
˘ ang bên c
.
anh.
• Nê
´
u m
.
ôt t` u
,
kh´ oa ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d
.
˘ at ch
,
ı sô
´
nhiê
`
u no
,
i th`ı t` u
,
¯ d´ o s˜ e ch
,
ı c´ o 1 lâ
`
n trong
danh s´ ach v´ o
,
i c´ ac sô
´
trang kh´ ac nhau bên c
.
anh.
• Ð
.
inh d
.
ang t` u
,
kh´ oa trong l
.
ênh \index{<t`u
,
kh´ oa>} c´ o l
.
ênh chuâ
,
n m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
nhu
,
sau:
– @ k´ y t
.
u
,
tru
,
´ o
,
c n´ o ¯ dê
,

´
p th´ u
,
t
.
u
,
nhu
,
: \index{OOn@Ôn Nhu
,

`
u},
\index{OORng@Ô
,
ng Văn H` ınh},...
– ! l ` amc
.
umt` u
,
ph
.
u c´ o chung phâ
`
n ¯ dâ
`
u nhu
,
\index{môi tru
,
`o
,
ng!đ
.
inh l´y},
\index{môi tru
,
`o
,
ng!công thu
,
c},...
– | ¯ d´ anh dâ
´
u b
´
˘ at ¯ dâ
`
u l
.
ênh nhu
,
\index{table|(\textit},\index{table|)},..
– " c´ ac k´ y hi
.
êu @, !, |, " muô
´
n xuâ
´
t hi
.
ên trong t` u
,
kh´ o th`ı tru
,
´ o
,
c n´ o c´ o k´ y
hi
.
êu n` ay ¯ dê
,

´
¯ d
.
inh.
3. Khi biên d
.
ich LaTeX nh˜ u
,
ng l
.
ênh trên s˜ e ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a ra t
.
êp c ` ung tên *.idx,
v`ı v
.
ây biên d
.
ich ´ıt nhâ
´
t 2 lâ
`
n th`ı t
.
êp lu
,
u trung gian m´ o
,
i ch´ınh x´ ac. sau ¯ d´ o ta
chuyê
,
n ¯ dô
,
i sang t
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang ch
,
ı sô
´
.
17.1.3. Chu
,
o
,
ng tr`ınh makeindex.exe trong VieTeX
1. Ðê
,
s
,
u
,
d
.
ung tô
´
t chu
,
o
,
ng tr`ınh MakeIndex ta ph
,
ai hiê
,
u nh˜ u
,
ng t ` uy ch
.
on c
,
ua
chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay v´ o
,
i c ´ u ph´ ap ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u nhu
,
sau:
makeindex [-ciglqr] [-o ind] [-p no] [-s sty] [-t log] [idx0 idx1 ...]
• -c Theo m
.
˘ ac ¯ d
.
inh tâ
´
t c
,
a dâ
´
u tr
´
˘ ang ¯ dê
`
u t´ınh v` ao t` u
,
kh´ oa, nê
´
u ch
.
on t ` uy ch
.
on
n` ay th`ı tâ
´
t c
,
a dâ
´
u tr
´
˘ ang tru
,
´ o
,
c v` a sau t` u
,
kh´ oa ¯ dê
`
u không t´ınh v` ao t` u
,
kh´ oa
v` a nh˜ u
,
ng dâ
´
u tr
´
˘ ang
,
o
,
gi˜ u
,
a t` u
,
kh´ oa ch
,
ı t´ınh l ` a m
.
ôt.
• -i D` ung c´ ach g
.
oi chuâ
,
n nhu
,
g
.
oi m
.
ôt t
.
êp v` ao. Khi ta c´ o t ` uy ch
.
on n` ay v` a -o
không c´ o, th`ı t
.
êp ¯ du
,
a ra ¯ du
,
.
o
,
c viê
´
t theo d
.
ang chuâ
,
n c
,
ua tin h
.
oc.
• -g Ph
.
uc v
.
u xê
´
p ch˜ u
,
cho tiê
´
ng д u
,
c.
• -l D` ung xê
´
p th´ u
,
t
.
u
,
theo ch˜ u
,
c´ ai. M
.
˘ ac ¯ d
.
inh chu
,
o
,
ng tr`ınh xê
´
p theo t` u
,
. Xê
´
p
theo t` u
,
th`ı k´ı t
.
u
,
tr
´
˘ ang ¯ d´ u
,
ng tru
,
´ o
,
c m
.
oi ch˜ u
,
c´ ai trong b
,
ang k´ı t
.
u
,
. C` on xê
´
p
theo ch˜ u
,
c´ ai th`ı tâ
´
t c
,
a kho
,
ang tr
´
˘ ang ¯ du
,
.
o
,
c b
,
o qua.
• -q Kiê
,
u l
.
˘ ang im, không c´ o thông b´ ao n` ao ¯ du
,
.
o
,
c g
,
u
,
i t´ o
,
i d` ong ¯ du
,
a ra c
,
ua
chu
,
o
,
ng tr`ınh. Theo m
.
˘ ac ¯ d
.
inh qu´ a tr`ınh x
,
u
,
l ´ y v` a thông b´ ao l
˜
ôi ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a ra
d` ong xuâ
´
t c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh nhu
,
t
.
êp v˘ an b
,
an. T` uy ch
.
on -q không ¯ du
,
a ra
thông b´ ao khi ch
.
ay.
• -r Không ¯ du
,
a ra thông b´ ao tu
,
` o
,
ng minh cho m
.
ôt sô
´
trang ¯ d˜ a x
,
u
,
l ´ y.
• -o ind Lâ
´
y *.ind nhu
,
t
.
êp ch
,
ı sô
´
¯ du
,
a ra. Theo m
.
˘ ac ¯ d
.
inh phâ
`
n ch´ınh c
,
ua t
.
êp
174 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
¯ du
,
a v` ao kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i phâ
`
n m
,
o
,
r
.
ông ind d` ung cho vi
.
êc ¯ du
,
a t
.
êp ch
,
ı sô
´
ra ¯ d´ o.
• -p no Ð
.
˘ at sô
´
trang b
´
˘ at ¯ dâ
`
u ¯ du
,
a t
.
âp ch
,
ı sô
´
ra, ngh˜ıa l ` a t` u
,
trang sô
´
no.T` uy
ch
.
on n` ay ¯ dê
,
d` ung t´ ach t
.
êp ch
,
ı sô
´
v´ o
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang kh´ ac nhau. Sô
´
no c´ o ba
tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt any, odd v` a even.
• -s sty Lâ
´
y t
.
êp sty nhu
,
t
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang c´ ac ch
,
ı sô
´
.
M
.
˘ ac ¯ d
.
inh l ` a không c´ o ¯ d
.
inh d
.
ang n` ao c
,
a. Biê
´
n môi tru
,
` o
,
ng INDEXSTYLE ¯ du
,
.
o
,
c
x´ ac ¯ d
.
inh
,
o
,
¯ d´ o t
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang hi
.
ên c´ o.
-t log Lâ
´
y t
.
êp *.log l ` am nh
.
ât k´ı khi ch
.
ay. M
.
˘ ac ¯ d
.
inh chu
,
o
,
ng tr`ınh lâ
´
y phâ
`
n
ch´ınh tên t
.
êp nguô
`
n v` a phâ
`
n m
,
o
,
r
.
ông ilg l ` am t
.
êp ghi ch´ ep n` ay.
2. Ch
,
u yê
´
u ¯ dâ
`
u ra c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh l ` a t
.
êp c´ o ¯ duôi *.ind v` a khi ch
.
ay l
.
ai LaTeX
chu
,
o
,
ng tr`ınh lâ
´
y v` ao l
.
âp danh s´ ach t` u
,
kh´ oa v´ o
,
i m
.
˘ ac ¯ d
.
inh 2 c
.
ôt trên t` u
,
ng trang
ch
,
ı sô
´
.
3. Ðê
,
d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung chu
,
o
,
ng tr`ınh VieTeX c´ o c` ai ¯ d
.
˘ at giao di
.
ên
Menu: tools-->Wizard Makeindex v` a khi nhâ
´
n ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh cho
H`ınh 17.1: Giao di
.
ên ¯ dê
,
ch
.
ay makeindex.exe
H`ınh 17.2: Kê
´
t qu
,
a ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh
17.1. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa v´ o
,
i g´ oi l
.
ênh makeidx.sty 175
17.1.4. Ð
.
inh d
.
ang in ra trang ch
,
ı sô
´
1. Ðê
,
in ra trang ch
,
ı sô
´
¯ d
.
ep ngu
,
` o
,
i ta thu
,
` o
,
ng ¯ du
,
a v` ao t
.
êp câ
´
u tr
.
uc rô
`
i g
.
oi v` ao:
- V´ı d
.
u t
.
êp vieindex.ist ch´ u
,
a c´ ac d` ong l
.
ênh sau ¯ dây ¯ dê
,
:
+ Thêm ch˜ u
,
c´ ai ¯ d
.
âm v` ao danh s´ ach ch
,
ı sô
´
v` a c˘ an ra gi˜ u
,
a c
.
ôt b
´
˘ at ¯ dâ
`
u c´ ac t` u
,
ch˜ u
,
c´ ai ¯ d´ o
heading_prefix "{\\bfseries\hfil " %%nh
.
âp phông cho ch˜u
,
c´ ai đâ
`
u
heading_suffix "\\hfil}\\nopagebreak\n"%% kê
´
t th´uc phông ch˜u
,
c´ ai
heading_flag 1 % L` am ch˜u
,
c´ ai hoa
+ Ð
.
inh d
.
ang dâ
´
u châ
´
m gi˜ u
,
a t` u
,
kh´ oa v` a sô
´
trang
delim_0 "\\dotfill "
delim_1 "\\dotfill "
delim_2 "\\dotfill "
Sau ¯ d´ o ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh nhu
,
makeindex.exe -s vieindex.ist -o latexcourse.ind latexcourse.idx
2. Trong VieTeX ¯ du
,
.
o
,
c th
.
u
,
c hi
.
ên b
`
˘ ang c´ ach t`ım kiê
´
m t
.
êp v` a ¯ du
,
a v` ao d` ong
thông sô
´
v´ o
,
i -s tru
,
´ o
,
c rô
`
i t
.
êp sa: 3. C` on nhiê
`
u ¯ d
.
inh d
.
ang kh´ ac ¯ dê
,
in ra c ˜ ung gom
H`ınh 17.3: Thêm t
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang
v` ao t
.
êp nhu
,
:
- Ð
.
inh d
.
ang in ra t
.
êp ch
,
ı sô
´
riêng.
176 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
preable
"\\documentclass[10pt]{book}
\\begin{document}
\\begin{theindex}\n"
postable
"\n\n\\end{theindex}
\\end{document}\n"
- Ð
.
inh d
.
ang thay thê
´
k´ y t
.
u
,
chuâ
,
n
actual ’=’ % k´ y hi
.
êu = s˜ e thay cho k´y hi
.
êu m
.
ăc đ
.
inh @
quote ’!’ % k´ y hi
.
êu ! s˜ e thay cho k´y hi
.
êu m
.
ăc đ
.
inh "
level ’>’ %k´ y hi
.
êu > s˜ e thay cho k´y hi
.
êu m
.
ăc đ
.
inh !
17.1.5. M
,
o
,
r
.
ông kh
,
a n˘ ang l ` am b
,
˘ ang ch
,
ı sô
´
1. B
,
ang c´ ac t` u
,
thu
.
ât ng˜ u
,
c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c l ` am b
`
˘ ang chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay v´ o
,
i thêm v` ao
+ \makeglossary bên c
.
anh \makeindex
+ L
.
ênh \glossary nhu
,
l ` a \index v´ı d
.
u:
\glossary{name=$\mathbb N$, description= T
.
âp h
.
o
,
p sô
´
t
.
u
,
nhiên.},...
+ L
.
ênh \printglossary ¯ d
.
˘ at
,
o
,
cuô
´
i ¯ dê
,
in ra b
,
ang thu
.
ât ng˜ u
,
.
2. C´ ac ¯ d
.
inh d
.
ang v` a biên d
.
ich chu
,
o
,
ng tr`ınh giô
´
ng nhu
,
l ` am ch
,
ı sô
´
, ch
,
ı c´ o kh´ ac
¯ duôi t
.
êp v` ao l ` a *.glo v` a ra l ` a *.gls
makeindex.exe -o latexcourse.gls latexcourse.glo
Sau ¯ d´ o biên d
.
ich l
.
ai LaTeX cho ta kê
´
t qu
,
a
17.2. multind.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
17.2.1. G´ oi l
.
ênh g´ oi l
.
ênh
G´ oi l
.
ênh l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
ho
,
i c ˜ u, nhu
,
ng v
˜
ân l ` am vi
.
êc tô
´
t
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex209/contrib/misc/
G´ oi l
.
ênh multind c
,
ua F.W. Long ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ai l
.
ênh \makeindex, \index v` a
\printindex cho ph´ ep l ` am ¯ du
,
.
o
,
c nhiê
`
u b
,
ang danh m
.
uc ho
,
n. Nh˜ u
,
ng l
.
ênh trên
c´ o thêm ¯ dô
´
i sô
´
\makeindex{<tên t
.
êp>} % <tên t
.
êp> ch´u
,
a m
.
ôt b
,
ang danh m
.
uc
\index{<tên t
.
êp>}{<t`u
,
kh´ oa>} %<t`u
,
kh´ oa> tên t`u
,
kh´ oa cho v`ao danh m
.
uc
\printindex{<tên t
.
êp>}{<đâ
`
u đê
`
danh m
.
uc>} %<đâ
`
u đê
`
> m
˜
ôi b
,
ang 1.
17.2. multind.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
177
H`ınh 17.4: B
,
ang thu
.
ât ng˜ u
,
thay v`ı c´ ac ch
,
ı sô
´
17.2.2. V´ı d
.
u s
,
u
,
d
.
ung
1. Ta lâ
´
y v´ı d
.
u t
.
êp viemultind.tex c´ o n
.
ôi dung ´ ap d
.
ung g´ oi l
.
ênh n` ay.
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{multind}
\makeindex{A}
\makeindex{B}
\begin{document}
\section{T
.
ao ra nhiê
`
u b
,
ang danh m
.
uc}
\begin{enumerate}
\item Khoa h
.
oc m`a không c´o lu
,
o
,
ng tâm ch
,
ı
l` a s
.
u
,
b
.
ai ho
.
ai tâm hô
`
n.
(RABELAIS) \index{A}{RABELAIS}
\item Bâ
´
t c´u
,
s
.
u
,
hiê
,
u biê
´
t g`ı c˜ung đê
`
u do quan s´at
v` a kinh nghi
.
êm m`a biê
´
t.
(SAINT BEUVE)\index{A}{SAINT BEUVE}
\item Th`ı gi`o
,
ngu
,
`o
,
i ta đ˜ a d` ung đê
,
b` an chuy
.
ên phiê
´
m,
đ
,
u đê
,
đ
.
oc đu
,
.
o
,
c m
.
ôt t´ac phâ
,
m m
˜
ôi ng`ay.
(FRAGNET)\index{B}{FRAGNET}
\end{enumerate}
178 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
\subsection{Ð
.
inh ngh˜ıa l
.
ai l
.
ênh l`am ch
,
ı sô
´
}
\begin{enumerate}
\item Nê
´
u tôi c´ o quyê
`
n thê
´
, tôi s˜ e đem s´ ach
m` a gieo r
´
ăc kh
´
ăp m
.
ăt đ
.
ia câ
`
u
nhu
,
ngu
,
`o
,
i ta gieo l´ua trong luô
´
ng c`ay v
.
ây.
(HOROCE MANN)\index{A}{HOROCE MANN}
\item Tiê
`
n vô
´
n đ
.
ăt v`ao công vi
.
êc g`ı c˜ung không c´o l
.
o
,
i b
`
ăng
đ
.
ăt v`ao vi
.
êc mua s´ ach h˜u
,
u ´ıch.
(H.N. CARSON)\index{B}{CARSON}
\item Ð
.
oc s´ach l`a n´oi chuy
.
ên v´o
,
i nh˜u
,
ng ngu
,
`o
,
i th`anh th
.
ât nhâ
´
t
c
,
ua nh˜u
,
ng thê
´
k
,
y đ˜a qua.
(DESCARTES)\index{B}{DESCARTES}
\end{enumerate}
\printindex{A}{B
,
ang danh m
.
uc th´u
,
nhâ
´
t}
\printindex{B}{M
.
ôt b
,
ang danh m
.
uc kh´ac}
\end{document}
2. D
.
ich trong c
,
u
,
a sô
´
du
,
´ o
,
i 2 lâ
`
n latex.exe
%VieTeX: latex.exe --src-specials C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.tex
This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (MiKTeX 2.8)
entering extended mode
(C:/vietex/sty/M/multind/viemultind.tex
LaTeX2e <2009/09/24>
Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, dumylang,
nohyphenation, german, ngerman, german-x-2009-06-19,
ngerman-x-2009-06-19, french, loaded.
(C:\vntex\tex\latex\vnfonts\article.cls
Document Class: article 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX
document class
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\size12.clo"))
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\vietnam.sty
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\ifthen.sty")
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\fontenc.sty"
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\t5enc.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\t5cmr.fd))
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\inputenc.sty"
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\utf8.def))
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa 179
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\ucs.sty
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-global.def))
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\vncaps.tex))
(C:\vietex\sty\M\multind\multind.sty)
Writing index file A.idx
Writing index file B.idx
(C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.aux)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\ucsencs.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-0.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-1.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-30.def)
[1]
No file A.ind.
[2]
No file B.ind.
[3] (C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.aux) )
Output written on viemultind.dvi (3 pages, 1960 bytes).
Transcript written on viemultind.log.
% Executed successfuly
2. D` ung makeindex.exe ¯ dê
,
chuyê
,
n sang t
.
êp ¯ d
.
inh d
.
ang ¯ du
,
.
o
,
c:
Ta chuyê
,
n 2 t
.
êp ch
,
ı sô
´
A.idx v` a B.idx sang A.ind v` a B.ind nên ph
,
ai l ` am th
,
u
công trên d` ong l
.
ênh nhu
,
>makeindex -o A.ind A.idx v` a >makeindex -o B.ind B.idx

´
u b
.
an c´ o VieTeX 3.0 th`ı vi
.
êc n` ay qu´ a d
˜
ê:
Menu: tools–>Wizard Makeindex (H`ınh 17.8)
Ta c´ o thê
,
xem t
.
êp kê
´
t qu
,
a h`ınh 17.6.
Tu
,
o
,
ng t
.
u
,
ta l ` am v´ o
,
i t
.
êp B.idx.
3. Cuô
´
i c ` ung biên d
.
ich b`ınh thu
,
` o
,
ng v` a cho kê
´
t qu
,
a (H`ınh 17.9)
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t` u
,
kh´ oa
17.3.1. G´ oi l
.
ênh g´ oi l
.
ênh
G´ oi l
.
ênh tu
,
o
,
ng ¯ dô
´
i ho` an h
,
ao l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
v` a m
,
o
,
r
.
ông c´ o c´ ac b
,
ang
công th´ u
,
c.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/index
180 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
H`ınh 17.5: Giao di
.
ên d` ung makeindex
H`ınh 17.6: Xem kê
´
t qu
,
a t
.
êp A.ind
G´ oi l
.
ênh index c
,
ua David Jones m
,
o
,
r
.
ông l ` am b
,
ang danh m
.
uc t` u
,
kh´ oa theo
m
.
ôt sô
´
ch´ u
,
c n˘ ang sau:
1. L` am ¯ du
,
.
o
,
c râ
´
t nhiê
`
u b
,
ang ch
,
ı sô
´
danh m
.
uc ¯ dô
`
ng th` o
,
i.
2. C´ o phu
,
o
,
ng ´ an * cho l
.
ênh \index, ¯ du
,
a ¯ dô
´
i sô
´
v` ao t
.
êp l ` am ch
,
ı sô
´
.
3. L` am ¯ do
,
n gi
,
an l
.
ênh ¯ du
,
a ch
,
ı sô
´
v` ao b
`
˘ ang c´ ach kh
,
o
,
i ¯ dâ
`
u l
.
ênh
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa 181
H`ınh 17.7: C´ o nhiê
`
u b
,
ang
\shortindexingon sau ¯ d´ o c´ o thê
,
g˜ o ^{<tên kh´oa>} thay cho
\index{<tên kh´ oa>}, _{<tên kh´oa>} thay cho \index*{<tên kh´ oa>}.
Không d` ung nh˜ u
,
ng l
.
ênh n` ay n˜ u
,
a h˜ ay cho v` ao l
.
ênh \shortindexingonoff.
Nh˜ u
,
ng t` u
,
kh´ oa n` ay trong môi tru
,
` o
,
ng to´ an l ` a không ¯ du
,
.
o
,
c.
4. G´ oi l
.
ênh n` ay k` em theo c
,
a g´ oi l
.
ênh showidx v` a thêm v` ao l
.
ênh trong v˘ an b
,
an
\proofmodetrue th`ı c´ ac t` u
,
kh´ oa c
,
ua ch
,
ı sô
´
s˜ e in ra bên lê
`
trang, c` on ¯ d
.
inh
d
.
ang lê
`
trang v` a phông ch˜ u
,
in ra bên lê
`
d` ung l
.
ênh \indexproofstyle, v´ı
d
.
u nhu
,
\renewcommand{\indexproofstyle}{\footnotesize\itshape}.
Sau khi ¯ du
,
a g´ oi l
.
ênh v` ao \usepackage{index} ta c´ o thê
,
¯ d
.
inh ngh˜ıa t
.
êp ch
,
ı

´
m´ o
,
i \newindex ho
.
˘ ac ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ai \renewindex.
\newindex{<dâ
´
u d
˜
ân>}{<t
.
êp idx>}{<t
.
êp ind>}{<tiêu đê
`
b
,
ang>}
<dâ
´
u d
˜
ân> Nh˜ an n` ay ¯ d´ anh dâ
´
u chuyê
,
n ch
,
ı sô
´
v` ao t
.
êp n` ao. Nhu
,
v
.
ây c´ ac l
.
ênh \index v` a \printindex c´ o ¯ dô
´
i sô
´
t ` uy ch
.
on nhu
,
:
\index[<dâ
´
u d
˜
ân>]{...} v` a \printindex[<dâ
´
u d
˜
ân>].
<t
.
êp idx> Sau khi ch
.
ay L
A
T
E
X lâ
`
n th´ u
,
nhâ
´
t th`ı t
.
ao ra t
.
êp c´ o phâ
`
n m
,
o
,
r
.
ông
<t
.
êp idx> (ba k´ı t
.
u
,

´
t k`ı) giô
´
ng nhu
,
tru
,
` o
,
ng h
.
o
,
p b`ınh thu
,
` o
,
ng m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
luôn luôn c´ o t
.
êp .idx.
<t
.
êp ind> Ð
.
inh hu
,
´ o
,
ng ch
.
ay \MakeIndex t` u
,
t
.
êp <t
.
êp idx>
,
o
,
trên ra t
.
êp
<t
.
êp ind> ¯ dê
,
khi ch
.
ay L
A
T
E
X lâ
`
n n˜ u
,
a th`ı g
.
oi t
.
êp c´ o phâ
`
n m
,
o
,
r
.
ông n` ay.
182 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
<tiêu đê
`
b
,
ang> Tiêu ¯ dê
`
c
,
ua m
˜
ôi b
,
ang danh m
.
uc t` u
,
kh´ oa.
17.3.2. T
.
êp v´ı d
.
u v` a biên d
.
ich n´ o
Ta lâ
´
y m
.
ôt v´ı d
.
u t
.
êp vieindex.tex c´ o n
.
ôi dung nhu
,
.
\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{index}
\makeindex
\newindex{aut}{adx}{and}{B
,
ang danh m
.
uc t`u
,
kh´ oa}
\newindex{not}{ndx}{nnd}{B
,
ang k´y hi
.
êu}
\begin{document}
\chapter{S
,
u
,
d
.
ung g´oi l
.
ênh index}
\section{C´ ac l
.
ênh phâ
`
n đâ
`
u}
\begin{itemize}
\item дanh th
´
ăng m
.
ôt v
.
an quân, không b
`
ăng t
.
u
,
th
´
ăng l`ong
m` ınh. (Th´ ıch Ca)\index[aut]{Th´ ıch Ca}\index{Th´ıch Ca}
\item Không nên mu
,
u vi
.
êc l´o
,
n v´o
,
i k
,
e n´ oi nhiê
`
u.(Vân Trung T
,
u
,
)
\index[not]{Vân Trung T
,
u
,
}
\item Ð`u
,
ng khinh vi
.
êc nh
,
o. L
˜
ô nh
,
o l`am đ
´
ăm thuyê
`
n. (Quan Do˜an t
,
u
,
)
\index[aut]{Quan Do˜ an t
,
u
,
}
\end{itemize}
\subsection{Ð
.
inh ngh˜ıa b
,
ang danh m
.
uc kh´ac nhau}
\begin{itemize}
\item Ba ngu
,
`o
,
i c`ung đi, tâ
´
t c´o m
.
ôt k
,
e l`am thâ
`
y ta đu
,
.
o
,
c. (Khô
,
ng t
,
u
,
)
\index[not]{Khô
,
ng t
,
u
,
}\index{Khô
,
ng t
,
u
,
}
\item Quân t
,
u
,
nghiêm trang m`a không tranh v´o
,
i ai, h
.
o
,
p quâ
`
n
v´o
,
i m
.
oi ngu
,
`o
,
i m`a không b`e đ
,
ang. (Lu
.
ân Ng˜u
,
)\index[not]{Lu
.
ân Ng˜u
,
}
\item Nhâ
´
t ngh
.
ê tinh, nhâ
´
t thân vinh.(T
.
uc Ng˜u
,
)\index[aut]{T
.
uc Ng˜u
,
}
\end{itemize}
\printindex[not]
\printindex[aut]
\printindex
\end{document}
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa 183
C´ ac bu
,
´ o
,
c tiê
´
n h` anh ¯ dê
,
t
.
ao ra c´ ac t
.
êp ch
,
ı sô
´
:
1. Sau khi ch
.
ay L
A
T
E
X ¯ dô
´
i v´ o
,
i t
.
êp vieindex.tex cho ba t
.
êp vieindex.idx,
vieindex.adx v` a vieindex.ndx.
2. T
.
ao ra danh m
.
uc ch
,
ı sô
´
ch´ınh:
makeindex -o vieindex.ind vieindex.idx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.idx....done
(2 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries....done (2 comparisons).
Generating output file vieindex.ind....done
(9 lines written, 0 warnings).
Output written in vieindex.ind.
Transcript written in vieindex.ilg.
3. T
.
ao ra b
,
ang danh m
.
uc c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u l ` a aut:
makeindex -o vieindex.and vieindex.adx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.adx....done
(3 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries....done (4 comparisons).
Generating output file vieindex.and....done
(10 lines written, 0 warnings).
Output written in vieindex.and.
Transcript written in vieindex.ilg.
4. T
.
ao ra b
,
ang danh m
.
uc c´ o ¯ d´ anh dâ
´
u l ` a not:
makeindex -o vieindex.nnd vieindex.ndx
This is makeindex, version 2.14 [02-Oct-2002]
(kpathsea + Thai support).
Scanning input file vieindex.ndx....done
(3 entries accepted, 0 rejected).
Sorting entries....done (5 comparisons).
Generating output file vieindex.nnd....done
(13 lines written, 0 warnings).
184 Chu
,
o
,
ng 17. L` am ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa
Output written in vieindex.nnd.
Transcript written in vieindex.ilg.
5. Ch
.
ay l
.
ai L
A
T
E
X lâ
`
n n˜ u
,
a cho kê
´
t qu
,
a.
17.3.3. Biên d
.
ich trong VieTeX 3.0
1. Vi
.
êc d` ung makeindex thông qua giao di
.
ên v´ o
,
i vi
.
êc ch
,
ı s
,
u
,
a ¯ duôi t
.
êp ch
,
ı sô
´
:
Tools-->Wizard Makeindex
H`ınh 17.8: Giao di
.
ên d` ung makeindex
2. Lâ
`
n lu
,
.
o
,
t thay ¯ duôi ndx v` a idx cho ta ngay kê
´
t qu
,
a.(c´ o thê
,
xem tru
,
´ o
,
c b
,
ang
ch
,
ı sô
´
)
3. Biên d
.
ich l
.
ai 2 lâ
`
n n˜ u
,
a cho kê
´
t qu
,
a.
17.3. index.sty l ` am nhiê
`
u t
.
êp ch
,
ı sô
´
t ` u
,
kh´ oa 185
H`ınh 17.9: C´ o nhiê
`
u b
,
ang
CHU
,
O
,
NG 18
HU
,
´
O
,
NG D
˜
ÂN S
,
U
,
D
.
UNG WinTpic
18.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu WinTpic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
18.2. Câ
´
u h`ınh chu
,
o
,
ng tr`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
18.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh v` a chuyê
,
n
¯

,
i
¯
d
.
inh d
.
ang c
,
ua n´ o . . . . . . . . 188
18.4. V˜ e h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
18.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t
.
êp TeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
18.6. Nh˜ u
,
ng ch´ u ´ y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
18.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu WinTpic
Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh râ
´
t ¯ do
,
n gi
,
an nhu
,
ng kê
´
t qu
,
a c ˜ ung râ
´
t tô
´
t khi câ
`
n. Tru
,
´ o
,
c
¯ dây phiên b
,
an WinTpic 3.08 nay ¯ d˜ a c
,
ai tiê
´
n nhiê
`
u v` a c´ o t
.
ai ¯ d
.
ia ch
,
ı:
link: http://aogaeru-lab.my.coocan.jp/sub1.html
T
.
âp kê
´
t qu
,
a c´ o ¯ duôi l ` a TeX. Nh˜ u
,
ng t
.
êp n` ay ch
,
ı d
.
ich v´ o
,
i ¯ dâ
`
u ra l ` a DVI c` on
¯ dâ
`
u ra PDF không châ
´
p nh
.
ân. Phiên b
,
an m´ o
,
i c´ o chuyê
,
n ¯ dô
,
i ra h`ınh ¯ duôi *.eps
¯ dê
,
¯ du
,
a v` ao trong TeX v´ o
,
i ¯ dâ
`
u ra DVI v` a c ˜ ung chuyê
,
n ¯ dô
,
i ra t
.
êp ¯ duôi *.pdf ¯ dê
,
¯ du
,
a v` ao trong TeX v´ o
,
i ¯ dâ
`
u ra l ` a PDF. Giao di
.
ên c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh
H`ınh 18.1:
T` ai li
.
êu n` ay ¯ du
,
.
o
,
c ¯ du
,
a v` ao hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân b
,
an VieTeX 3.0.
18.2. Câ
´
u h`ınh chu
,
o
,
ng tr`ınh 187
18.2. Câ
´
u h`ınh chu
,
o
,
ng tr`ınh
18.2.1. Ð
.
˘ at l
.
ai
¯

´
i sô
´
T` u
,
Menu: Option-->Setup Parameters ta nh
.
ân ¯ du
,
.
o
,
c giao di
.
ên c´ ac trang:
Trang
H`ınh 18.2:
1. Line/Paint C´ ac n´ et v˜ e nhu
,
h`ınh 18.2, không thay ¯ dô
,
i g`ı.
2. File... Ðu
,
` o
,
ng d
˜
ân v` a kiê
,
u t
.
êp. b
.
an c´ o thê
,
thay ¯ dô
,
i.
3. Output Ð
.
ô châ
´
m ô trên b
,
an v˜ e v` a ¯ do
,
n v
.
i ¯ d
.
ô d` ai v˜ e h`ınh, ta gi˜ u
,
nguyên.
4. TeXPreview ta thay ¯ dô
,
i ¯ dê
,
xem ¯ du
,
.
o
,
c v´ o
,
i MiKTeX nhu
,
h`ınh 18.3
TeX Compile: latex.exe; DVI Ware: yap.exe; v` a g´ oi mâ
`
u cho n´ et v˜ e.
5. language ch
.
on tiê
´
ng Anh.
H`ınh 18.3:
188 Chu
,
o
,
ng 18. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung WinTpic
18.2.2. S
,
u
,
a
¯

,
i t
.
êp kh
,
o
,
i
¯
d
.
ông
T
.
êp wintpic.ini ¯ du
,
.
o
,
c s
,
u
,
a ¯ dô
,
i
,
o
,
d` ong PDFTOPS: (T
.
êp n` ay c´ o trong thu
,
m
.
uc
chu
,
o
,
ng tr`ınh).
PDFTOPS=c:\vietex\wintpic\pdftops.exe
H`ınh 18.4:
Chu
,
o
,
ng tr`ınh pdftops.exe lâ
´
y t
.
ai ¯ d
.
ia ch
,
ı
ftp://ftp.foolabs.com/pub/xpdf/
Trong t
.
êp xpdfbin-win-3.03.zip. Ch´ ep t
.
êp pdftops.exe v` ao thu
,
m
.
uc c
,
ua
wintpic.exe.
18.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh v` a chuyê
,
n
¯

,
i
¯
d
.
inh
d
.
ang c
,
ua n´ o
18.3.1. Xem h`ınh
Xem h`ınh b
`
˘ ang c´ ach chuyê
,
n qua t
.
êp DVI nhu
,
sau:
Menu: Option -->TeX Preview nê
´
u c` ai ¯ d´ ung Latex biên d
.
ich v` a ¯ du
,
.
o
,
c kê
´
t
qu
,
a:
18.3.2. Chuyê
,
n
¯

,
i
Gi
,
a s
,
u
,
t
.
êp
,
anh l ` a vidu.tex ta c´ o thê
,
¯ du
,
a
,
anh tr
.
u
,
c tiê
´
p v` ao v˘ an b
,
an b
`
˘ ang l
.
ênh
\input vidu.tex. Nhu
,
ng c´ o thê
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i sang t
.
êp vidu.eps v` a vidu.pdf
v` a ¯ du
,
a v` ao v˘ an b
,
an chuâ
,
n t
´
˘ ac.
18.4. V˜ e h`ınh 189
H`ınh 18.5:
T` u
,
Menu: File-->to BMP, EPS, PDF v` a ch
.
on nh´ ang chuyê
,
n qua EPS, PDF.
C´ ac t
.
êp s˜ e sinh ra khi chuyê
,
n t
.
ai v
.
i tr´ı t
.
êp
,
anh nguô
`
n. Nê
´
u b
.
an c` ai ¯ d
.
˘ at nhu
,
tôi hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân
,
o
,
trên th`ı s˜ e c´ o 2 t
.
êp sinh ra vidu.pdf v` a vidu.eps.
18.4. V˜ e h`ınh
Vi
.
êc c` ai ¯ d
.
˘ at không ¯ dô
`
i h
,
oi g`ı ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt, ch
,
ı câ
`
n nhâ
´
n t ` uy ch
.
on c` ai ¯ d
.
˘ at trong
¯ d˜ıa CD n` ay khi ¯ d´ o chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ du
,
.
o
,
c n
.
ap v` ao ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u. C´ ac b
.
an nên l ` am biê
,
u
tu
,
.
o
,
ng trên desktop m` an h`ınh ¯ dê
,
d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung.
18.4.1. V˜ e h`ınh theo c´ ac n´ ut
Con chu
.
ôt ¯ dê
,
v˜ e l ` a m˜ ui tên v` a hai ¯ du
,
` o
,
ng theo chiê
`
u ngang v` a chiê
`
u d
.
oc.
Ð
.
ông t´ ac v˜ e lâ
`
n lu
,
.
o
,
t nhu
,
sau:
• Nhâ
´
n v` ao n´ ut h`ınh m`ınh câ
`
n v˜ e: Kê
,
t` u
,
tr´ ai qua ph
,
ai c´ o c´ ac n´ ut [ ¯ du
,
` o
,
ng
th
,
ang] [h`ınh tr` on] [h`ınh vuông] [h`ınh elip] [ ¯ da gi ´ ac], ...
• Nhâ
´
n bên tr´ ai chu
.
ôt t
.
ai ¯ diê
,
m kh
,
o
,
i ¯ dâ
`
u v` a gi˜ u
,
k´ eo cho ¯ dê
´
n ¯ diê
,
m kê
´
t th´ uc
h`ınh.
• Nhâ
´
n bên ph
,
ai chu
.
ôt xuâ
´
t hi
.
ên menu ng˜ u
,
c
,
anh v` a ch
.
on [Draw] th`ı h`ınh m´ o
,
i
¯ du
,
.
o
,
c v˜ e.
Ch´ u ´ y: V˜ e h`ınh tr` on ph
,
ai l
.
˘ ap l
.
ai [Draw] ba lâ
`
n, c´ ac h`ınh [elip] [ ¯ da gi ´ ac],...
c ˜ ung ph
,
ai l
.
˘ ap l
.
ai ¯ d
.
ông t´ ac n` ay h`ınh m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c v˜ e.
• N´ et v˜ e t
.
ai n´ ut [Normal] cho t ` uy ch
.
on du
,
` o
,
ng châ
´
m châ
´
m, b`ınh thu
,
` o
,
ng l ` a
¯ du
,
` o
,
ng th
,
˘ ang. Ð
.
˘ ac bi
.
êt ch´ u ´ y [nothing] cho ta không c´ o ¯ du
,
` o
,
ng v˜ e, nhu
,
ng c´ o
thê
,
tô trong v` ung c
,
ua n´ o nh˜ u
,
ng mâ
`
u v` a n´ et.
190 Chu
,
o
,
ng 18. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung WinTpic
• N´ ut [Nothing] cho ta tô miê
`
n trong c´ ac h`ınh mâ
`
u x´ am v` a ¯ den, c´ o m
.
ôt sô
´
t ` uy
ch
.
on.
• N´ et v˜ e ¯ d
.
âm nh
.
at [thick] cho t ` uy ch
.
on very thin: n´ et râ
´
t m
,
ong, thin: n´ et
m
,
ong, thick: n´ et ¯ d
.
âm, very thick: râ
´
t ¯ d
.
âm.
• G´ an ch˜ u
,
v` ao h`ınh [X] , khi nhâ
´
n n´ ut n` ay ra giao di
.
ên ¯ dê
,
nh
.
âp ch˜ u
,
v` ao. C´ o
thê
,
c´ o ¯ dô la v´ o
,
i nh˜ u
,
ng công th´ u
,
c to´ an.
H`ınh 18.6:
• N´ ut [S] Bôi g
.
ach m
.
ôt sô
´
h`ınh, ch
,
ı nh˜ u
,
ng h`ınh ¯ d´ ong k´ın m´ o
,
i ¯ du
,
.
o
,
c bôi ¯ den cho
gia di
.
ên
H`ınh 18.7:
• N´ ut [F(x)] v˜ e h`ınh theo h` am. Th´ u
,
nhâ
´
t ta ph
,
ai ch
.
on m
.
ôt miê
`
n h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât ¯ dê
,

´
y l ` am t
.
oa ¯ d
.
ô v˜ e. Th´ u
,
hai nhâ
´
n tr´ ai chu
.
ôt ra giao di
.
ên д anh h` am

´

`
n v˜ e v` ao ô trô
´
ng.
M
.
ôt sô
´
k˜ y thu
.
ât v˜ e kh´ ac nhu
,
¯ du
,
`
o
,
ng d´ ıch d
´
˘ ac, ¯ du
,
`
o
,
ng cong tiê
´
p tuyê
´
n,
... ch
,
ı c´ o trong menu c´ ac b
.
an t
.
u
,
t`ım hiê
,
u lâ
´
y.
18.4. V˜ e h`ınh 191
H`ınh 18.8:
18.4.2. V˜ e h`ınh theo tu
,
o
,
ng t ´ ac
1. Khi m
.
ôt h`ınh ¯ du
,
.
o
,
c ch
.
on th`ı c´ ac n´ et v˜ e c
,
ua ch´ ung ¯ d
,
o lên.
H`ınh 18.9:
Ph´ıa du
,
´ o
,
i l ` a nh˜ u
,
ng ph´ım c´ o t´ ac ¯ d
.
ông lên h`ınh ¯ d˜ a ch
.
on ¯ d´ o nhu
,
ph´ım [Del] l ` a
x´ oa h`ınh ¯ dang ch
.
on.
[M] l ` a di chuyê
,
n h`ınh ¯ di no
,
i kh´ ac theo con chu
.
ôt,
[C] ch´ ep thêm m
.
ôt b
,
an n˜ u
,
a giô
´
ng h
.
êt nhu
,
h`ınh ¯ dang ch
.
on, ch´ u
,
c n˘ ang n` ay
192 Chu
,
o
,
ng 18. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung WinTpic

´
t ti
.
ên cho vi
.
êc v˜ e thêm n´ et v` a n´ et tu
,
o
,
ng t
.
u
,
sau ¯ d´ o rô
`
i ta s
,
u
,
a.
[E] ch˜ u
,
l
.
ai h`ınh,
[R] quay h`ınh.
2.Nhâ
´
n ph´ım ph
,
ai chu
.
ôt ra menu tu
,
o
,
ng t´ ac nhu
,

´
t c
,
a menu v` a n´ ut c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh
¯ dê
`
u c´ o trong Menu n` ay c´ ac b
.
an ch
.
on

´
y m
.
ôt thao t´ ac th´ıch h
.
o
,
p nhu
,
:
[Add Arrow] g
´
˘ an m˜ ui tên v` ao c´ ac ¯ dâ
`
u
h`ınh v˜ e;
[Pack] g
´
˘ an c´ ac n´ et v˜ e v` ao v´ o
,
i nhau;
[Mirror] l
.
ât h`ınh lên trên, xuô
´
ng du
,
´ o
,
i,
sang tr´ ai v` a sang ph
,
ai;
[ReEdit] s
,
u
,
l
.
ai h`ınh;
[zoom] thu nh
,
o v` a ph´ ong to h`ınh theo
chiê
`
u ngang ho
.
˘ ac chiê
`
u d
.
oc cho ¯ dê
´
n
th´ıch h
.
o
,
p.
18.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t
.
êp TeX
So
.
an th
,
ao v˘ an b
,
an b
`
˘ ang LaTeX không thâ
´
y kê
´
t qu
,
a ngay trên m` an h`ınh m` a
ch
,
ı d` ung c´ ac l
.
ênh. M
.
ôt kh´ o kh˘ an n˜ u
,
a l ` a ¯ du
,
a
,
anh vao v˘ an b
,
an LaTeX không
¯ du
,
.
o
,
c hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân k˜ y nên gây kh´ o kh˘ an cho m
.
oi ngu
,
` o
,
i. Ðê
,
¯ du
,
a m
.
ôt
,
anh v` ao
LaTeX ta ph
,
ai tiê
´
n h` anh c´ ac bu
,
´ o
,
c sau ¯ dây:
1. V˜ e h`ınh trên m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e n` ao ¯ d´ o, ho
.
˘ ac Scan
,
anh t` u
,
ngo` ai v` ao v` a
t
.
âp
,
anh c´ o ¯ duôi l ` a *.bmp, *.ps ho
.
˘ ac *. eps v` a c´ ac ¯ duôi *.jpg, *.png, *.tiff,....
Lo
.
ai t
.
êp c´ o ¯ duôi *.eps, *.bmp,... ch
,
ı d
.
ich v´ o
,
i ¯ dâ
`
u ra DVI. C` on l
.
ai ¯ dâ
`
u ra ¯ dê
,
d
.
ich l ` a PDF.
2. D` ung g´ oi l
.
ênh trong phâ
`
n ¯ dâ
`
u LaTeX, thu
,
` o
,
ng l ` a d` ung g´ oi l
.
ênh
\usepackages{graphicx} v` a môi tru
,
` o
,
ng h`ınh v˜ e nhu
,
v´ı d
.
u:
\documentclass[10pt,oneside,openany]{book}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\centerline{\bf V´ı d
.
u vê
`
đu
,
a h`ınh v`ao LaTeX}
\begin{figure}[!ht]
18.6. Nh˜ u
,
ng ch´ u ´ y 193
\centering
\includegraphics[width=4cm, height=4cm]{vidu}
\caption{ }\label{fig:hinh1}
\end{figure}
\end{document}
3. V´ o
,
i vi
.
êc ¯ dê
,
t
.
êp h`ınh nhu
,
trên v` a c´ o t
.
êp vidu.eps v` a vidu.pdf th`ı d
.
ich ¯ dâ
`
u ra
l ´ uc n` ao c ˜ ung ¯ du
,
.
o
,
c.
18.6. Nh˜ u
,
ng ch´ u ´ y
Trên ¯ dây l ` a nh˜ u
,
ng thao t´ ac co
,
b
,
an nhâ
´
t s
,
u
,
d
.
ung WinTpic. Tr˘ am hay không
b
`
˘ ang tay quen c´ ac b
.
an th
.
u
,
c h` anh m
.
ôt sô
´
h`ınh s˜ e thâ
´
y v
˜
ê v˜ e h`ınh trong LaTeX
¯ do
,
n gi
,
an. Nhiê
`
u h`ınh do ch´ınh ngu
,
` o
,
i thiê
´
t kê
´
ra n´ o v` a t`ım thê
,
hi
.
ên b
`
˘ ang c´ ac
n´ et v˜ e c
,
ua WinTpic m
.
ôt c´ ach s´ ang t
.
ao. Trong cuô
´
n s´ ach m´ o
,
i nhâ
´
t c
,
ua tôi c´ o
¯ du
,
a ra m
.
ôt sô
´
h`ınh c
.
u thê
,
. Ch´ uc c´ ac b
.
an th` anh công.
CHU
,
O
,
NG 19
HU
,
´
O
,
NG D
˜
ÂN S
,
U
,
D
.
UNG TpX
19.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu TpX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
19.2. Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
19.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh tru
,
´ o
,
c trong trang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
19.4. Xem nguyên k´ıch th´ u
,
c h`ınh
¯
d˜ a v˜ e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
19.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t ` ai li
.
êu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
19.6. Thao t ´ ac v˜ e h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
19.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu TpX
Nh˜ u
,
ng n˘ am vê
`
tru
,
´ o
,
c tôi c´ o gi´ o
,
i thi
.
êu chu
,
o
,
ng tr`ınh WinTpic 4.10. Nhu
,
ng
chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay không ph´ at triê
,
n n˜ u
,
a, tuy v˜ e h`ınh ¯ do
,
n gi
,
an v` a d
˜
ê hi
.
ên nay
v
˜
ân c´ o thê
,
s
,
u
,
d
.
ung ¯ du
,
.
o
,
c trên Windows XP. VieTeX 2.9 ch
.
on gi
,
ai ph´ ap ¯ di k` em
v´ o
,
i chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh TpX ¯ dây l ` a phâ
`
n mê
`
m mi
˜
ên ph´ı c
,
ua Alexander Tsy-
plakov. Chu
,
o
,
ng tr`ınh c ˜ ung d` anh riêng v˜ e h`ınh cho TeX nhu
,
ng v´ o
,
i nhiê
`
u s
.
u
,
chuyê
,
n ¯ dô
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang c
,
ua t
.
êp h`ınh trong ¯ d´ o c
,
a TeX. Chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ do
,
n gi
,
an v` a
d
˜
ê s
,
u
,
d
.
ung v` a c´ o nhiê
`
u ch´ u
,
c n˘ ang
B
,
an c
.
âp nh
.
ât m´ o
,
i nhâ
´
t c´ o thê
,

´
y t
.
ai
http://tpx.sourceforge.net/
Chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d˜ a ¯ du
,
.
o
,
c ¯ d´ ong g´ oi l
.
ai v` a câ
´
u h`ınh th´ıch h
.
o
,
p d` ung v´ o
,
i VieTeX
¯ du
,
.
o
,
c ph´ at k` em theo VieTeX. C` ai ¯ d
.
˘ at m
.
˘ ac ¯ d
.
inh không c´ o vâ
´
n ¯ dê
`
g`ı ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt.
Chu
,
o
,
ng tr`ınh c´ o giao di
.
ên (H`ınh 19.1)
19.2. Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh
- V` ao File -> TpX setting cho ta b
,
ang c` ai ¯ d
.
˘ at ¯ dê
,
biên d
.
ich c´ ac h`ınh nhu
,
h`ınh. Ða sô
´
chu
,
o
,
ng tr`ınh nhu
,
l ` a d
.
ich LaTeX v`ı c´ ac l
.
ênh v˜ e l ` a c´ ac l
.
ênh TeX.
- Trong phiên b
,
an m´ o
,
i gâ
`
n nhu
,
¯ dê
,
m
.
˘ ac ¯ d
.
inh chu
,
o
,
ng tr`ınh TpX ho
.
at ¯ d
.
ông

´
t. C´ o tthe ch
.
on v` ao c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang v` a g˜ o ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân v` ao t ` uy ch
.
on nhu
,
(ch´ u ´ y
c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh d` ung trong MiKTeX th`ı không câ
`
n nhu
,
PdfLaTeX, DVIps,... )
Chu
,
o
,
ng tr`ınh c´ o giao di
.
ên (H`ınh 19.2)
- C´ ac ¯ du
,
` o
,
ng v` a n´ et v˜ e
,
o
,
thanh công c
.
u râ
´
t thu
.
ân ti
.
ên cho nhâ
´
n v` ao ¯ d´ o rô
`
i
19.2. Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh 195
H`ınh 19.1: Giao di
.
ên TpX
H`ınh 19.2: Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh
nhâ
´
n ra ch
˜
ô v˜ e ¯ dê
,

´
y h`ınh kiê
,
u Autocad.
196 Chu
,
o
,
ng 19. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX
19.3. Xem kê
´
t qu
,
a h`ınh tru
,
´ o
,
c trong trang
Khi ta v˜ e xong h`ınh c´ o thê
,
xem tu
,
´ o
,
c, trên thanh công c
.
u c´ o 3 n´ ut xem kh´ ac
nhau tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng v´ o
,
i Menu: C´ ac ch´ u
,
c n˘ ang n` ay nh` o
,
môi tru
,
` o
,
ng MiKTeX ¯ dê
,
biên
d
.
ich
1. Tools : Preview LaTeX-->DVI D
.
ich h`ınh c´ o ¯ dâ
`
u ra t
.
êp DVI. Ch´ u ´ y khi
d
.
ich xong xem ngay trong yap.exe b`ınh thu
,
` o
,
ng. Nê
´
u b´ ao l
˜
ôi th`ı v` ao menu
trong chu
,
o
,
ng tr`ınh yap.exe:
view-->Render Method-->pk (ch´u
,
không ph
,
ai Dvips) H`ınh 19.3.
H`ınh 19.3: Xem h`ınh trong trang
2. Tools : Preview LaTeX-->DVI-->PS D
.
ich h`ınh sang DVI sau ¯ d´ o chuyê
,
n
qua PS (nhu
,
chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich tô
,
h
.
o
,
p c
,
ua VieTeX).
3. Tools : Preview PdfLaTeX D
.
ich th
,
˘ ang qua PDF v` a m
,
o
,
ngay b
`
˘ ang Suma-
traPDF (Acrobat Reader). Khi c´ ac b
.
an d` ung trong VieTeX ¯ du
,
.
o
,
c th`ı ch´ u
,
c
n˘ ang n` ay luôn luôn th
.
u
,
c hi
.
ên ¯ du
,
.
o
,
c.
19.4. Xem nguyên k´ıch th´ u
,
c h`ınh
¯
d˜ a v˜ e
Ch´ u
,
c n˘ ang xem m
.
ôt lo
.
at c´ ac h`ınh nguyên gô
´
c
Tools-->Preview as image -->Preview PDF (EPS, SVG,....) H`ınh 19.4.
Ðây l ` a h`ınh th
.
ât ta s˜ e nh´ ung v` ao TeX
19.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t` ai li
.
êu 197
H`ınh 19.4: Xem h`ınh k´ıch th´ u
,
c th
.
ât
19.5. Ðu
,
a h`ınh v` ao t ` ai li
.
êu
H`ınh 19.5: Ghi ra t
.
êp d` ung trong TeX
Khi v˜ e h`ınh TpX ¯ du
,
.
o
,
c lu
,
u b
`
˘ ang t
.
êp c´ o ¯ duôi *.tpx v´ı d
.
u nhu
,
t
.
êp vidu1.tpx,
198 Chu
,
o
,
ng 19. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX
khi n` ao s
,
u
,
h`ınh ta c´ o thê
,
m
,
o
,
ra ¯ dê
,
ch˜ u
,
a l
.
ai; bên c
.
ach ¯ d´ o TpX c` on ghi hai t
.
êp
vidu1.pdf v` a vidu1.eps c
,
a hai t
.
êp n` ay ch
,
ı ch´ u
,
a h`ınh m` a không c´ o ch˜ u
,
.
Tru
,
´ o
,
c ¯ dây tôi thu
,
` o
,
ng hay ¯ du
,
a h`ınh b
`
˘ ang l
.
ênh \input{vidu1.tpx}, không
sai nhu
,
ng l
.
ai ph
,
ai k` em 2 t
.
êp ph
.
u c ` ung tên n˜ u
,
a m´ o
,
i ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u. Ðê
,
khi c´ o h`ınh
không ph
.
u thu
.
ôc v` ao TpX khi c´ o h`ınh ta nên ¯ du
,
a ra b
`
˘ ang l
.
ênh
File-->Save As
V` a ch
.
on lo
.
ai t
.
êp ra PDF ho
.
˘ ac EPS, .... H`ınh 19.5.
Ch´ u ´ y l ` a t
.
êp ra không tr ` ung v´ o
,
i t
.
êp c´ o ¯ duôi tpx, v´ı d
.
u ¯ d
.
˘ at l
.
ai tpx-vidu1.pdf
Ch´ u ´ y ¯ dâ
`
u ra khi d
.
ich TeX l ` a DVI v´ o
,
i c´ ac h`ınh c´ o ¯ duôi bmp, eps,... ¯ dâ
`
u ra l ` a
PDF c´ o ¯ duôi pdf, jpg, png, .... nên chuyê
,
n h`ınh sang 2 lo
.
ai ¯ duôi eps v` a pdf v` a
¯ du
,
a v` ao TeX b
`
˘ ang
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[height=8cm,width=12cm]{tpx-vidu1}
\caption{}\label{fig:}
\end{figure}
Không câ
`
n ch
,
ı ra ¯ duôi th`ı l ´ uc d
.
ich c´ o thê
,
t ` uy v` ao ¯ dâ
`
u ra ¯ dê
`
u d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c.Ph
,
ai
d` ung g´ oi l
.
ênh \usepackages{graphicx}.
19.6. Thao t ´ ac v˜ e h`ınh
19.6.1. Thao t ´ ac chung
1. Nhâ
´
n ph´ım tr´ ai chu
.
ôt v` ao n´ ut ¯ du
,
` o
,
ng m`ınh câ
`
n v˜ e
2. Nhâ
´
n v` a gi˜ u
,
ph´ım tr´ ai chu
.
ôt t
.
ai v
.
i tr´ı b
´
˘ at ¯ dâ
`
u v˜ e, k´ eo theo hu
,
´ o
,
ng ¯ d
.
inh v˜ e
t
.
ao ra nê
´
t cho ¯ dê
´
n khi câ
`
n cô
´
¯ d
.
inh th`ı nh´ ay ph´ım tr´ ai chu
.
ôt ¯ dê
,

´
¯ d
.
inh h`ınh.
3. Nh˜ u
,
ng ¯ du
,
` o
,
ng cong ph´ u
,
c t
.
ap ph
,
ai nhâ
´
n c´ ac ¯ diê
,
m trung gian v` a sau ¯ d´ o m´ o
,
i

´
t th´ uc h`ınh ¯ du
,
.
o
,
c.
4. Muô
´
n s
,
u
,
a n´ et v˜ e ch
.
on v` ao h`ınh v˜ e ¯ dê
,
n´ o gô
`
lên sau ¯ d´ o ch
.
on n´ et ¯ d
.
âm nh
.
at
v` a m` au
,
o
,
thanh công c
.
u th´ u
,
hai (ho
.
˘ ac Menu). H`ınh 19.6.
5. M
˜
ôi ¯ dô
´
i tu
,
.
o
,
ng nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o s˜ e ra gioa di
.
ên riêng ¯ dê
,
¯ diê
`
u ch
,
ınh c
.
u thê
,
.
19.6. Thao t´ ac v˜ e h`ınh 199
H`ınh 19.6: V˜ e h`ınh
H`ınh 19.7: G
´
˘ an m˜ ui tên
200 Chu
,
o
,
ng 19. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX
19.6.2. Thao t ´ ac riêng
1. Nh˜ u
,
ng h`ınh l ` am m˜ ui tên nhu
,
¯ du
,
` o
,
ng th
,
ang, ¯ du
,
` o
,
ng cong khi nh´ ay v` ao n´ o
v` a ch
.
on lo
.
ai ¯ dâu cuô
´
i m˜ ui tên ho
.
˘ ac châ
´
m tr` on (H`ınh 19.7)
2.Ð
.
˘ ac bi
.
êt nh˜ an th`ı c´ o hai m
.
˘ at m
.
ôt m
.
˘ at nh˜ an trên h`ınh v` a m
.
ôt m
.
˘ at nh˜ an
th
.
ât g
´
˘ an v` ao h`ınh (H`ınh 19.8)
H`ınh 19.8: G
´
˘ an m˜ ui tên
- Trong ô TeXtext l ` a V˘ an b
,
an hi
.
ên ra v´ o
,
i h`ınh; c` on trong Text ch
,
ı l ` a hi
.
ên lên
m` an h`ınh v˜ e.
- Râ
´
t tiê
´
c l ` a trong ô g˜ o v˘ an b
,
an không g˜ o ¯ du
,
.
o
,
c m˜ a Unicode, muô
´
n kh
´
˘ ac ph
.
uc
¯ diê
`
u n` ay ta g˜ o v` ao ¯ d´ o m
.
ôt l
.
ênh v` a ¯ d
.
inh ngh˜ıa l
.
ênh ¯ d´ o l ` a k´ı t
.
u
,
unicode: trong
v˘ an b
,
an tru
,
´ o
,
c khi g˜ oi h`ınh ta ¯ d
.
inh ngh˜ıa
\def\vidu{Ðây l` a v´ ı d
.
u}
Sau ¯ dây l ` a m
.
ôt sô
´
thao t´ ac v˜ e c´ ac n´ et co
,
b
,
an
1. C´ ac nê
´
t v˜ e line, rectangle, circle, ellipse ch
,
ı câ
`
n x´ ac ¯ d
.
inh ¯ diê
,
m
¯ dâ
`
u v` a ¯ diê
,
m cuô
´
i l ` a xong.
2. N´ et v˜ e arc, sector, segment c ` ung thao t´ ac: ¯ dâ
`
u tiên l ` a nhâ
´
n v
.
i tr´ı tâm
c
,
ua ¯ du
,
` o
,
ng tr` on v` a k´ eo ra b´ an k´ınh câ
`
n thiê
´
t, nhâ
´
n chu
.
ôt tr´ ai cos ¯ d
.
inh h`ınh
c´ o thê
,
cung tr` on ho
.
˘ ac không c´ o n´ et v˜ e, b
.
an ch
.
on v` ao h`ınh ¯ d´ o ¯ dê
,
n´ o gô
`
lên;
19.6. Thao t´ ac v˜ e h`ınh 201
nhâ
´
n chu
.
ôt v` ao ¯ diê
,
m cuô
´
i v` a v˜ e l
.
ai cung theo ´ y muô
´
n c
,
ua ch´ ung ta.
3. Ðu
,
` o
,
ng polynine, polygon x´ ac ¯ d
.
inh v´ o
,
i c´ ac ¯ d
,
ınh bâ
´
t k` y khi kê
´
t th´ uc th`ı
nhâ
´
n ¯ d´ up ph´ım tr´ ai chu
.
ôt.S
,
u
,
h`ınh b
`
˘ ang c´ ach ch
.
on v` ao ¯ d
,
ınh v` a di chuyê
,
n
¯ di ch
˜
ô kh´ ac.
4. V˜ e curve, closed curve nhâ
´
n ´ıt nhâ
´
t l ` a 3 ¯ diê
,
m rô
`
i nhâ
´
n ¯ d´ up ¯ dê
,

´
¯ d
.
inh
h`ınh cong l
.
ai.
5. N´ et v˜ e bazier path, closed bazier path tu
,
o
,
ng t
.
u
,
nhu
,
h`ınh trên nhu
,
ng
¯ diê
`
u khiê
,
n b
`
˘ ang tiê
´
p tuyê
´
n c
,
ua ¯ du
,
` o
,
ng cong.
6. D
.
ang dâ
´
u châ
´
m v` a h`ınh c´ o s
˜
˘ an b
.
an v˜ e m
.
ôt h`ınh rô
`
i nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao n´ o cho ra
giao di
.
ên ¯ dê
,
ch
.
on m
˜
âu s
˜
˘ an
H`ınh 19.9: H`ınh d
.
ang ¯ diê
,
m
H`ınh 19.10: Khung h`ınh c´ o s
˜
˘ an
7. Ðu
,
a h`ınh v` ao no
,
i v˜ e h`ınh (n´ ut cuô
´
i c ` ung) ph
.
u thu
.
ôc v` ao h`ınh c´ o ¯ duôi ¯ di ¯ du
,
a
v` ao kh´ ac nhau, tôi lâ
´
y v´ı d
.
u t
.
êp logo tru
,
` o
,
ng tôi c´ o ¯ duôi jpg:(H`ınh 19.12)

´
t qu
,
a l ` a
202 Chu
,
o
,
ng 19. Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX
H`ınh 19.11: Biê
,
u tu
,
.
o
,
ng
H`ınh 19.12: Ðu
,
a h`ınh v` ao v` a lâ
´
y ra

´
t lu
.
ân: C` on râ
´
t nhiê
`
u chi tiê
´
t c´ ac b
.
an t
.
u
,
th
.
u
,
c h` anh lâ
´
y. T` ai li
.
êu n` ay s˜ e l ` a
ph
.
u l
.
uc c
,
ua hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung VieTeX.
CHU
,
O
,
NG 20
SumatraPDF s
,
u
,
d
.
ung v´ o
,
i VieTeX
20.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu SumatraPDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
20.2. C´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at trong sumatraPDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
20.3. Ð
.
˘ at SumatraPDF trong VieTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
20.4. Biên d
.
ich TeX ra PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
20.5. Kê
´
t lu
.
ân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Nh
˜
u
,
ng thay ¯ dô
,
i m
´
o
,
i trong VieTeX 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Tôi thu
,
` o
,
ng d` ung acrobat reader ¯ dê
,
¯ d
.
oc t
.
êp PDF. Tuy tôi c ˜ ung quan tâm
sumatraPDF trong VieTeX ¯ d˜ a c´ o ch´ u
,
c n˘ ang c` ai v` a s
,
u
,
d
.
ung n´ o. Nhu
,
ng chu
,
a c´ o
b` ai gi´ o
,
i thi
.
êu vê
`
chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay.
20.1. Gi ´ o
,
i thi
.
êu SumatraPDF
Chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay c´ o thê
,
thay acrobat reader ¯ du
,
.
o
,
c. Phiên b
,
an m´ o
,
i nhâ
´
t ch
.
ay

´
t tô
´
t v` a nhanh, b
.
an c´ o thê
,

´
y vê
`
t
.
ai:
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html
T´ ac gi
,
a l ` a Krzysztof Kowalczyk
Nh˜ u
,
ng l
.
o
,
i thê
´
c
,
ua chu
,
o
,
ng tr`ınh kê
´
t h
.
o
,
p v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh TeX
- B
,
an thân chu
,
o
,
ng tr`ınh râ
´
t nh
,
o g
.
on, d
˜
ê c` ai ¯ d
.
˘ at
- Chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
.
ay nhanh, t`ım kiê
´
m v` a câ
´
u h`ınh d
˜
ê.
- Chu
,
o
,
ng tr`ınh c´ o thê
,
m
,
o
,
¯ du
,
.
o
,
c c´ ac t
.
êp PDF, PS, DJVU, . . . râ
´
t ti
.
ên v`ı c´ ac t
.
êp
n` ay râ
´
t kh´ ac nhau.
- C` ai ¯ d
.
˘ at ¯ du
,
.
o
,
c t`ım d` ong tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng gi˜ u
,
a t
.
êp TeX v` a t
.
êp PDF, c
,
a ngu
,
.
o
,
c l
.
ai.
(h`ınh 20.1).
- Hi
.
ên nay ¯ dang c´ o b
,
an 1.8, b
.
an lâ
´
y vê
`
v` a c` ai ¯ d
.
˘ at không kh´ o kh˘ an g`ı.
204 Chu
,
o
,
ng 20. SumatraPDF s
,
u
,
d
.
ung v´ o
,
i VieTeX
H`ınh 20.1: Giao di
.
ên SumatraPDF
20.2. C´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at trong sumatraPDF
20.2.1. Chuyê
,
n
¯
d
.
ông trang
Nhâ
´
n ph´ ım ph
,
ai chu
.
ôt cu
.
ôn lên, xuô
´
ng
j/k, [Up]/[Down] cu
.
ôn lên/xuô
´
ng theo d` ong
[space] cuô
´
n m` an h`ınh
[Shift] + [space] cuô
´
n ngu
,
.
o
,
c m` an h`ınh
n/p trang tiê
´
p theo/ph´ıa tru
,
´ o
,
c
[Page Down]/[Page Up] trang tiê
´
p theo/ph´ıa tru
,
´ o
,
c
20.2. C´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at trong sumatraPDF 205
[Alt] + Left l ` ui l
.
ai
[Alt] + Right tiê
´
n vê
`
tru
,
´ o
,
c
[Ctrl] + G, g ¯ dê
´
n trang
Home ¯ dê
´
n trang ¯ dâ
`
u tiên
End ¯ dê
´
n trang cuô
´
i c ` ung
b chia trang trong kiê
,
u s´ ach
[Ctrl] + [Shift] + Right m
,
o
,
t` ai li
.
êu PDF tiê
´
p theo trong thu
,
m
.
uc
[Ctrl] + [Shift] + Left m
,
o
,
t` ai li
.
êu PDF ph´ıa tru
,
´ o
,
c trong thu
,
m
.
uc
20.2.2. Tr
.
ang th´ ai xem v˘ an b
,
an
+, - ph´ ong to thu/nh
,
o
[Ctrl] + b´ anh xe chu
.
ôt ph´ ong to thu/nh
,
o
z cô
´
¯ d
.
inh ph´ ong to thu nh
,
o gi˜ u
,
a Fit Page, Fit Width, Fit Content
c cô
´
¯ d
.
inh kiê
,
u liên t
.
uc/không liên t
.
uc
[Ctrl] [Shift] - quay tr´ ai
[Ctrl] [Shift] + quay ph
,
ai
F12 hi
.
ên/â
,
n ¯ d´ anh dâ
´
u m
.
uc l
.
uc PDF
F6 chuyê
,
n ¯ dô
,
i t` u
,
c
,
u
,
a sô
,
m
.
uc l
.
uc v` a c
,
u
,
a sô
,
v˘ an b
,
an
[Ctrl] + L, F11 Kiê
,
u tr`ınh chiê
´
u t` ai li
.
êu
[Ctrl] [Shift]+ L c
,
a m` an h`ınh
[Shift] + F11 C
,
a m` an h`ınh
ESC tho´ at kh
,
oi c
,
a m` an h`ınh ho
.
˘ ac tr`ınh chiê
´
u
. trong kiê
,
u tr`ınh chiê
´
u chuyê
,
n th` anh nê
`
n ¯ den
w trong kiê
,
u tr`ınh chiê
´
u chuyê
,
n th` anh nê
`
n tr
´
˘ ang
i hi
.
ên thông tin kiê
,
u c
,
a m` an h`ınh/tr`ınh chiê
´
u
20.2.3. Thao t ´ ac
[Ctrl] + O m
,
o
,
t
.
êp PDF
[Ctrl] + W ¯ d´ ong t
.
êp PDF
[Ctrl] + S ghi nhu
,
l ` a
[Ctrl] + P in
r g
.
oi l
.
ai t` ai li
.
êu
[Ctrl] + F, / t`ım v˘ an b
,
an
F3/[Shift] + F3 t`ım tiê
´
p theo/ph´ıa tru
,
´ o
,
c
[Ctrl] + Q, q tho´ at kh
,
oi chu
,
o
,
ng tr`ınh
[Ctrl] + Left Mouse ch
.
on v˘ an b
,
an ho
.
˘ ac
,
anh
206 Chu
,
o
,
ng 20. SumatraPDF s
,
u
,
d
.
ung v´ o
,
i VieTeX
20.3. Ð
.
˘ at SumatraPDF trong VieTeX
H`ınh 20.2: C` ai ¯ d
.
˘ at trong VieTeX
- Ð
.
˘ at chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
.
ay theo menu:
Option–]Configuration ch
.
on n´ ut [set program] v` a ch
.
on v` ao chu
,
o
,
ng tr`ınh
25. sumatraPDF view pdf v` a ¯ d
.
˘ at chu
,
o
,
ng tr`ınh v` ao ¯ d´ o.
Execute–]choose typeseting comunication–]choose more...
Sau ¯ d´ o ch
.
on v` ao SumatraPDF ¯ dê
,
biên d
.
ich tô
,
h
.
o
,
p.
- Ð
.
˘ at ¯ dê
,
t`ım qua l
.
ai t` u
,
t
.
êp TeX sang SumatraPDF v` a ngu
,
.
o
,
c l
.
ai.
+ Ðê
,
l ` am ¯ du
,
.
o
,
c ¯ diê
`
u n` ay c´ o 2 c´ ach tru
,
´ o
,
c khi biên d
.
ich:
a- D` ung g´ oi l
.
ênh pdfsync.sty b
`
˘ ang c´ ach ¯ du
,
a v` ao ¯ dâ
`
u t
.
êp TeX:
\usepackage{pdfsync}
v` a biên d
.
ich sinh ra t
.
êp ¯ dô
`
ng b
.
ô *.pdfsync
b-c´ ach th´ u
,
2 d` ung ¯ du
,
a v` ao ¯ dô
´
i sô
´
c
,
ua c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh d
.
ich:
pdflatex -synctex=-1 document.tex
texify --pdf --tex-option=-synctex=-1 --run-viewer document.tex
20.4. Biên d
.
ich TeX ra PDF 207
c- Ðê
,
t`ım ngu
,
.
o
,
c l
.
ai ¯ du
,
.
o
,
c t` u
,
PDF ¯ d
.
˘ at thông sô
´
cho chu
,
o
,
ng tr`ınh SumatraPDF
theo 1 trong 2 c´ ach sau ¯ dây:
+ Trong VieTeX (h`ınh 20.2).
Ðô
´
i sô
´
¯ d
.
˘ at
-reuse-instance -inverse-search "C:\vietex\vietex.exe \"%f\" -line:%l"
+Ch´ınh trong sumatraPDF ¯ d
.
˘ at (h`ınh 20.3).
H`ınh 20.3: T` uy ch
.
on trong SumatraPDF
20.4. Biên d
.
ich TeX ra PDF
- Phiên b
,
an n` ao c ˜ ung c´ o PDFLaTeX, TeXify –pdf . . . ., . . . . d
.
ich ra t
.
êp PDF
- VieTeX ¯ d˜ a c` ai s
˜
˘ an c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang biên d
.
ich n` ay.
- Nh˜ u
,
ng t
.
êp c´ o
,
anh ¯ duôi PDF, JPG, PNG,TIF, . . . m´ o
,
i d
.
ich ra t
.
êp PDF ¯ du
,
.
o
,
c.
Khi ¯ d´ o m´ o
,
i ´ ap d
.
ung quy tr`ınh trên ¯ du
,
.
o
,
c.
20.5. Kê
´
t lu
.
ân
Chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay râ
´
t tô
´
t, tôi ¯ d˜ a th
,
u
,
v` a thu
.
ân ti
.
ên nhu
,
khi d` ung d
.
ich TeX
sang DVI. C´ o l˜ e th` o
,
i gian t´ o
,
i tôi s˜ e tri
.
êt ¯ dê
,
d` ung chu
,
o
,
ng tr`ınh n` ay ho
,
n l ` a d` ung
208 Chu
,
o
,
ng 20. SumatraPDF s
,
u
,
d
.
ung v´ o
,
i VieTeX
acrobat reader qu´ a ch
.
âm.
Nh˜ u
,
ng thay
¯

,
i VieTeX 3.0
1. G´ an t` u
,
¯ du
,
.
o
,
c thay b
`
˘ ang c´ ach ch
.
on t` u
,
¯ d´ o, không m
,
o
,
giao di
.
ên thay thê
´
Menu[Search]:
1. Bôi ¯ den t` u
,
2. Search −−>Select Replacement (Ctrl+Alt+J)
3. Search−−>Replace Next (Ctrl+W)
2. Thêm v` ao tr
.
o
,
gi ´ up tr
.
u
,
c tiê
´
p trong t`ım kiê
´
m, thay thê
´
, t`ım trong t
.
êp ho
.
˘ ac
t`ım nhanh Menu[Search].
3. Chuyê
,
n t` u
,
t`ım kiê
´
m sang thay thê
´
v` a ngu
,
.
o
,
c l
.
ai, t` u
,
c´ ac lo
.
ai t`ım kiê
´
m kh´ ac
Menu[Search].
4. Thêm ch´ u
,
c n˘ ang tra t` u
,
¯ diê
,
n Menu[User]:
1. Lo
.
ai t` u
,
¯ diê
,
n User Dictionary, Latex Commands, English Pat-
tern Sentences, English-Vietnamese Math, English-Vietnamese Comput-
ing, English-Vietnamese, Vietnamese-English, Vietnamese-Vietnamese,
English-English,...
5. C´ o ch
.
on kiê
,
u tra t` u
,
ch´ınh x´ ac ho
.
˘ ac n
`
˘ am trong d` ong ¯ d´ o c
,
ua t` u
,
¯ diê
,
n
Menu[User].
6. Thêm ch` en ¯ dâ
`
u d` ong, cuô
´
i d` ong ho
.
˘ ac khô
´
i ch
.
on xuô
´
ng d` ong hay không
Menu[Insert], Menu[Block].
7. Ch´ u
,
c n˘ ang xem hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung g´ oi l
.
ênh b
`
˘ ang giao di
.
ên v` a ch
,
ı g˜ o tên
g´ oi l
.
ênh Menu[Help].
8. Giao di
.
ên chuyê
,
n ¯ dô
,
i m
.
ôt sô
´
lo
.
ai t
.
âp h`ınh kh´ ac nhau Menu[Graphics].
9. Tô m` au ch˜ u
,
hoa ¯ dâ
`
u câuMenu[Option].
10. Thêm m
.
uc Notebook ¯ dê
,
thiê
´
t l
.
âp c´ ac sô
,
¯ d
.
ia ch
,
ı v` a ghi ch´ u câ
`
n thiê
´
t.
11. Giao di
.
ên th
.
u
,
c hi
.
ên makeindex l ` am t
.
êp ch
,
ı sô
´
c´ o c´ ac s´ ach.
12. L` am ch´ u
,
c n˘ ang chuyê
,
n ¯ dô
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang k´ y t
.
u
,
cuô
´
i d` ong cho Windows(CRLF),
Unix(LF), Mac(CR)
,
o
,
Menu [File]
13. Ch´ u
,
c n˘ ang t` u
,
m
.
ôt v
.
i tr´ı bâ
´
t k` y bôi ¯ den ¯ dê
´
n t` u
,
¯ d˜ a t`ım tru
,
´ o
,
c ¯ d´ o vê
`
ph´ıa sau
ho
.
˘ ac vê
`
ph´ıa tru
,
´ o
,
c, Menu[Edit].
14. L` am thêm ch´ u
,
c n˘ ang m
,
o
,
c´ ac t
.
êp ch´ u
,
a k´ y t
.
u
,
viê
´
t t
´
˘ at ¯ dê
,
x´ oa, thêm, s
,
u
,
a ¯ dê
`
u
¯ du
,
.
o
,
c Menu[Macro].
15. Thu
,
m
.
uc *VieAbbriation trong Menu [Project] lâ
´
y ra
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
c´ o c´ ac t
.
êp viê
´
t
t
´
˘ at v` a c´ ac macro viê
´
t t
´
˘ at.
16. Ch` en v` ao dâ
´
u tr
´
˘ ang k´ y t
.
u
,
không ng
´
˘ at d` ong Menu[Insert].
17. L` am n´ ut trên thanh công c
.
u sô
´
1 nhâ
´
n xuô
´
ng l ` a d
.
ich th
,
˘ ang theo DVI v` a
ngu
,
.
o
,
c l
.
ai d
.
ich theo PDF, trên tiêu ¯ dê
`
c ˜ ung c´ o ch˜ u
,
t ` uy ch
.
on ¯ dâ
`
u ra trên..
18. Ð
.
inh d
.
ang l
.
ai c´ ac n´ ut d
.
ich TeX, LaTeX, TeXify theo c´ ach ch
.
on tru
,
´ o
,
c ¯ dâ
`
u ra.
Ngh˜ıa l ` a c ` ung n´ ut ¯ d´ o c´ o thê
,
dich ra DVI v` a PDF ph
.
u thu
.
ôc v` ao ta ch
.
on n´ ut
210 Nh˜ u
,
ng thay ¯ dô
,
i m´ o
,
i trong VieTeX 3.0 L
A
T
E
X
¯ dâ
`
u ra
,
o
,
trên.
19. D
.
ich tô
,
h
.
o
,
p nh˜ u
,
ng ch´ u
,
c n˘ ang n` ao d
.
ich ra ¯ du
,
.
o
,
c c
,
a 2 nhu
,
LaTeX + View
(DVI/PDF) c ˜ ung ph
.
u thu
.
ôc v` ao n´ ut ch
.
on ¯ dâ
`
u ra.
20. D
.
ich theo l
.
u
,
a ch
.
on c ˜ ung th
.
u
,
c hi
.
ên c ` ung d
.
ich theo ¯ do
.
an l
.
u
,
a ch
.
on, ho
.
˘ ac c´ ac
c´ ach d
.
ich th` anh phâ
`
n kh´ ac.
21. Phiên b
,
an n` ay khuyê
´
n kh´ıch d
.
ich th
,
˘ ang t` u
,
TeX ra PDF, ngh˜ıa n´ ut ch
.
on ¯ dâ
`
u
ra không nhâ
´
n xuô
´
ng; ¯ d˜ a s
,
u
,
a ¯ d
.
˘ at t`ım ngu
,
.
o
,
c t` u
,
SumatraPDF sang t
.
êp TeX.
Không câ
`
n ¯ d´ ong t
.
êp PDF ¯ dang m
,
o
,
v
˜
ân d
.
ich ¯ du
,
.
o
,
c v` a nê
´
u t
.
êp v
˜
ân nhu
,
c ˜ u th`ı
không m
,
o
,
xem PDF m´ o
,
i.
22. Phiên b
,
an SumatraPDF 1.8 râ
´
t tô
´
t nhu
,
nhanh, d
˜
ê c` ai ¯ d
.
˘ at v` a trong n´ o c´ o
thê
,
¯ d
.
oc ¯ du
,
.
o
,
c c
,
a Acrobat Reader v` a Foxit Reader; t` u
,
tru
,
´ o
,
c ¯ d˜ a c´ o n´ ut m
,
o
,
b
`
˘ ang SumatraPDF trên thanh công c
.
u sô
´
1. Thêm v` ao ch´ u
,
c n˘ ang execute
v` a ph´ım t
´
˘ at.
23. Viê
´
t hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung SumatraPDF v´ o
,
i VieTeX.
24. Viê
´
t hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung TpX v˜ e h`ınh.
25. Viê
´
t hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung WinTpic v˜ e h`ınh.
26. S
,
u
,
a l
.
ai t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung VieTeX cho phiên b
,
an 3.0
CHU
,
O
,
NG 21
TH
.
U
,
C ÐO
,
N CH
´
INH
21.1. Ch´ u
,
c n˘ ang File. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
21.2. Ch´ u
,
c n˘ ang Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
21.3. Ch´ u
,
c n˘ ang Block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
21.4. Ch´ u
,
c n˘ ang Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
21.5. Ch´ u
,
c n˘ ang Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
21.6. Ch´ u
,
c n˘ ang Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
21.7. Ch´ u
,
c n˘ ang Macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
21.8. Ch´ u
,
c n˘ ang Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
21.9. Ch´ u
,
c n˘ ang Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
21.10. Ch´ u
,
c n˘ ang Execute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
21.12. Ch´ u
,
c n˘ ang Graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
21.13. Ch´ u
,
c n˘ ang Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
21.14. Ch´ u
,
c n˘ ang Users. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
21.15. Ch´ u
,
c n˘ ang Window. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
21.16. Ch´ u
,
c n˘ ang Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Trên quan ¯ diê
,
m không l ` am c´ ach bi
.
êt v´ o
,
i c´ ac chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao kh´ ac,
nhâ
´
t l ` a c´ ac ph´ım g
.
oi t
´
˘ at, hay c
´
˘ at d´ an, ... ¯ dê
`
u thô
´
ng nhâ
´
t trong Window nhu
,
:
- Sao ch´ ep, c
´
˘ at d´ an,...
- Nh´ ay chu
.
ôt ¯ d´ up v` ao m
.
ôt t` u
,
l ` a ch
.
on t` u
,
¯ d´ o, nh´ ay ba nh´ ay liên t
.
uc l ` a ch
.
on
d` ong, ... v` a c´ ac thao t´ ac kh´ ac.
- C
.
u thê
,
tôi li
.
êt kê theo Menu c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang.
212 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.1. Ch´ u
,
c n˘ ang File
Ch
´
u
,
c n˘ ang File S
,
u
,
d
.
ung
New M
,
o
,
t
.
âp m´ o
,
i
Open M
,
o
,
t
.
êp ¯ d˜ a c´ o
ReOpen M
,
o
,
t
.
êp ¯ d˜ a d` ung gâ
`
n ¯ dây (kho
,
ang 20 t
.
êp vê
`
tru
,
´ o
,
c)
Favorites G
´
˘ an c´ ac t
.
êp quan tâm cho c´ ac lâ
`
n sau
Revert M
,
o
,
l
.
ai v˘ an b
,
an thay cho v˘ an b
,
an ¯ dang so
.
an (Ðang
so
.
an b
.
i l
˜
ôi muô
´
n b
,
o v˘ an b
,
an ¯ d´ o, chu
,
a ghi)
Open Include File M
,
o
,
t
.
êp trong v˘ an b
,
an sau l
.
ênh \input{} ho
.
˘ ac
\include{}
Open in Notices M
,
o
,
t
.
êp v` ao c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i c´ o nh˜ an Notices (D` ung
tham kh
,
ao n
.
ôi d
.
ung t
.
êp m
,
o
,
,
o
,
¯ dây)
Save Ghi l
.
ai t
.
êp hi
.
ên h` anh
Save As... Ghi l
.
ai t
.
êp tên kh´ ac
Save All Ghi l
.
ai tâ
´
t c
,
a t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
Save Copy As... Ghi n
.
ôi dung hi
.
ên h` anh v` ao t
.
êp v´ o
,
i tên m´ o
,
i (Lu
,
u
n
.
ôi dung m´ o
,
i so
.
an m` a không câ
`
n ghi v` ao t
.
êp c ˜ u)
Rename... Ðô
,
i tên t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
Close д ong t
.
êp l
.
ai
Close All but me д ong c´ ac t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
tr` u
,
t
.
êp hi
.
ên tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at
Close All д ong nhiê
`
u t
.
êp m
.
ôt l ´ uc
Set Read Only Ð
.
˘ at c´ ac t
.
êp ch
,
ı ¯ d
.
oc
Statistics Thô
´
ng kê
Current File Thông kê t
.
êp hi
.
ên th` o
,
i: Ng` ay th´ ang l
.
âp, sô
´
t` u
,
, ...
All Open Files Thông kê tâ
´
t c
,
a t
.
êp m
,
o
,
: Ng` ay th´ ang l
.
âp, sô
´
t` u
,
, ...
File System Info Thu
.
ôc t´ınh h
.
ê thô
´
ng c
,
ua t
.
êp
Page Setup Ð
.
˘ at m´ ay in t
.
êp nguô
`
n
Print In t
.
êp hi
.
ên h` anh
Exit VieTeX Tho´ at kh
,
oi chu
,
o
,
ng tr`ınh
21.2. Ch´ u
,
c n˘ ang Edit 213
21.2. Ch´ u
,
c n˘ ang Edit
Ch
´
u
,
c n˘ ang Edit S
,
u
,
d
.
ung
Undo Ph
.
uc hô
`
i t` u
,
v` u
,
a x´ oa
Redo Ph
.
uc hô
`
i l
.
ai c´ ai v` u
,
a ph
.
uc hô
`
i
Undoing All Ph
.
uc hô
`
i tâ
´
t c
,
a
Undo All Ph
.
uc hô
`
i tâ
´
t c
,
a
Redo All Ph
.
uc ngu
,
.
o
,
c v´ o
,
i ph
.
uc hô
`
i tâ
´
t c
,
a
Erase Buffer X´ oa b
.
ô nh´ o
,
¯ d
.
êm
Cut C
´
˘ at v˘ an b
,
an v` ao b
.
ô nh´ o
,
(bôi ¯ den)
Copy Ch´ ep v˘ an b
,
an v` ao b
.
ô nh´ o
,
(bôi ¯ den)
Copy All Ch´ ep to` an b
.
ô v˘ an b
,
an v` ao b
.
ô nh´ o
,
Append
Append Clipboard
Copy
G
´
˘ an v` ao cuô
´
i b
.
ô nh´ o
,
phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on kiê
,
u ch´ ep
Append Clipboard
Cut
G
´
˘ an v` ao cuô
´
i b
.
ô nh´ o
,
phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on kiê
,
u cut
Erase Clipboard X´ oa b
.
ô nh´ o
,
ph
.
u
Paste Ðu
,
a v˘ an b
,
an t` u
,
b
.
ô nh´ o
,
ra dâ
´
u con tr
,
o
Swap with Clipboard Ðu
,
a n
.
ôi dung ch
.
on v` ao b
.
ô nh´ o
,
v` a ¯ du
,
a n
.
ôi dung b
.
ô
nh´ o
,
thê
´
v` ao ¯ d´ o
Delete X´ oa k´ı t
.
u
,
ph´ıa sau ho
.
˘ ac vê
´
t bôi ¯ den
Delete All X´ oa to` an b
.
ô v˘ an b
,
an th` anh t
.
êp trô
´
ng
Select All Ch
.
on tâ
´
t c
,
a v˘ an b
,
an
Select Word Ch
.
on m
.
ôt t` u
,
(c´ o thê
,
nhâ
´
n ¯ d´ up v` ao t` u
,
¯ d´ o)
Select Paragraph Ch
.
on m
.
ôt khô
´
i ¯ do
.
an
Select in Braces Ch
.
on trong c´ ac dâ
´
u {}[]() ( ¯ dê
,
con tr
,
o sau c´ ac dâ
´
u
b
´
˘ at ¯ dâ
`
u)
Complete word Hi
.
ên danh s´ ach ho` an th` anh c
,
ua t` u
,
Words Thao t´ ac trên m
.
ôt t` u
,
Tabs to spaces Chuyê
,
n dâ
´
u kho
,
ang th` anh m
.
ôt k´ı t
.
u
,
tr
´
˘ ang
Delete Word left X´ oa t` u
,
bên tr´ ai dâ
´
u con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay
Delete Word right X´ oa t` u
,
bên tr´ ai dâ
´
u con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay
Insert Filenames
Current Filename Ðu
,
a tên t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
v` ao v˘ an b
,
an
Current Directory-
name
Ðu
,
a tên thu
,
m
.
uc c
,
ua t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
v` ao v˘ an b
,
an
Current Full File-
name
Ðu
,
a tên t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
v` ao v˘ an b
,
an v´ o
,
i c
,
a ¯ du
,
` o
,
ng
d
˜
ân
214 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
Modificative Time Ghi l
.
ai th` o
,
i gian s
,
u
,
a ¯ dô
,
i lâ
`
n cuô
´
i
Time/Date
dd/mm/yyyy Ng` ay/Th´ ang/n˘ am
mm/dd/yyyy Th´ ang/NG` ay/N˘ am
yyyy/dd/mm N˘ am/Ng` ay/Th´ ang
yyyy/mm/dd N˘ am/Th´ ang/Ng` ay
Set Mark Date Ð
.
˘ at dâ
´
u c´ ach ng` ay th´ ang n˘ am
21.3. Ch´ u
,
c n˘ ang Block 215
21.3. Ch´ u
,
c n˘ ang Block
Ch
´
u
,
c n˘ ang Block S
,
u
,
d
.
ung
Add Header-Tail block Thêm v` ao ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i khô
´
i m
.
ôt sô
´
t` u
,
Paste From File Ðu
,
a n
.
ôi dung m
.
ôt t
.
êp v` ao v
.
i tr´ı con tr
,
o
Header Doc/Comment Ðu
,
a n
.
ôi dung ch´ u th´ıch ho
.
˘ ac c´ ac m
˜
âu ¯ dâ
`
u v˘ an
b
,
an v` ao v
.
i tr´ı con tr
,
o
Change Case Ph
.
uc hô
`
i l
.
ai c´ ai v` u
,
a ph
.
uc hô
`
i
UpperCase L` am ch˜ u
,
hoa phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on
LowerCase L` am ch˜ u
,
nh
,
o phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on
SetencesCase L` am câu c´ o ch˜ u
,
hoa ¯ dâ
`
u tiên
ProperCase C´ ac t` u
,
trong câu ¯ dê
`
u l ` am hoa ch˜ u
,
¯ dâ
`
u
InvertCase L` am ch˜ u
,
nh
,
o th` anh hoa v` a ch˜ u
,
hoa th` anh nh
,
o
Begin Selected Rectan-
gle
B
´
˘ at ¯ dâ
`
u ch
.
on ch
.
on v˘ an b
,
an
End Selected Rectangle Kê
´
t th´ uc ch
.
on ch
.
on v˘ an b
,
an
Rectangular mode Ch
.
on v˘ an b
,
an theo khô
´
i h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât
Write Selection to File Ghi v˘ an b
,
an ch
.
on v` ao m
.
ôt t
.
êp
Append Selection to File G
´
˘ an phâ
`
n ch
.
on v` ao ¯ dôi m
.
ôt t
.
êp ¯ d˜ a c´ o
Go to Begin Selection Con tr
,
o nh
,
ay t´ o
,
i ¯ dâ
`
u phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on
Go to End Selection Con tr
,
o nh
,
ay t´ o
,
i cuô
´
i phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on
Selection Duplicate Nhân ¯ dôi khô
´
i ch
.
on
Indent Block D
.
ich chuyê
,
n khô
´
i ch
.
on h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât vê
`
bên
ph
,
ai
Unindent Block D
.
ich chuyê
,
n khô
´
i ch
.
on h`ınh ch˜ u
,
nh
.
ât vê
`
bên
tr´ ai
Block Thao t´ ac trên m
.
ôt khô
´
i
Delete Left Blanks X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang bên tr´ ai khô
´
i ch
.
on
Delete right Blanks X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang bên ph
,
ai khô
´
i ch
.
on
New Fold L` am m
.
ôt Folder trong %<[ ...%]>
Add Fold Command L` am m
.
ôt Fold ¯ d
.
˘ ac bi
.
êt
Fold All Gâ
´
p to` an b
.
ô thu
,
m
.
uc k
.
ep gâ
´
p
Expand All M
,
o
,
to` an b
.
ô thu
,
m
.
uc k
.
ep gâ
´
p
Fold Current Group Gâ
´
p thu
,
m
.
uc k
.
ep gâ
´
p hi
.
ên th` o
,
i
Expand Current Group M
,
o
,
thu
,
m
.
uc k
.
ep gâ
´
p hi
.
ên th` o
,
i
Folding K
.
ep gâ
´
p
Force Folding Cho ph´ ep th
.
u
,
c hi
.
ên k
.
ep gâ
´
p
Force Expanding Cho ph´ ep th
.
u
,
c hi
.
ên m
,
o
,
k
.
ep gâ
´
p
216 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.4. Ch´ u
,
c n˘ ang Insert
Ch
´
u
,
c n˘ ang Insert S
,
u
,
d
.
ung
(+/-) Comment % Ðiê
`
n/B
,
o dâ
´
u % ch´ u th´ıch
(+/-) New Lines\\ Ðiê
`
n/B
,
o dâ
´
u \\ xuô
´
ng d` ong
Add Header-Tail Lines Ðu
,
a phâ
`
n ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i m
˜
ôi d` ong m
.
ôt sô
´
k´ y t
.
u
,
Strip First Character X´ oa k´ y t
.
u
,
¯ dâ
`
u tiên c
,
ua d` ong
Strip Last Character X´ oa k´ y t
.
u
,
cuô
´
i c ` ung c
,
ua d` ong
Enumerate Lines ... Ðu
,
a sô
´
v` ao c´ ac d` ong ¯ d˜ a ch
.
on
Short Lines ... S
´
˘ ap xê
´
p c´ ac d` ong ¯ d˜ a ch
.
on theo ch˜ u
,
c´ ai
Duplicate Line Nhân ¯ dôi d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Transpose Chuyê
,
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i lên
Move Line Up Chuyê
,
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i lên d` ong trên
Move Line Down Chuyê
,
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i lên d` ong du
,
´ o
,
i
Copy Line Ch´ ep d` ong hi
.
ên th` o
,
i v` ao b
.
ô nh´ o
,
Cut Line Chuyê
,
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i v` ao b
.
ô nh´ o
,
Delete Line X´ oa d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Joint Line Nô
´
i c´ ac d` ong l
.
ai l ` am m
.
ôt d` ong (c´ o bôi ¯ den)
Split Line Ng
´
˘ at d` ong d` ai trên m` an h`ınh th` anh c´ ac d` ong
ng
´
˘ an
Remove Blank Line X´ oa c´ ac d` ong tr
´
˘ ang
Insert Blank Line Thêm c´ ac d` ong tr
´
˘ ang v` ao m
˜
ôi d` ong
Trim Header-Tail lines X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i d` ong
Compress whitespaces X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang gi˜ u
,
a c´ ac t` u
,
c` on m
.
ôt dâ
´
u
tr
´
˘ ang
Compress whitelines X´ oa d` ong tr
´
˘ ang gi˜ u
,
a c´ ac d` ong c` on m
.
ôt d` ong
tr
´
˘ ang
Trim lines X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang
Delete Left Curent line X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang bên tr´ ai d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Delete Right Curent line X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang bên ph
,
ai d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Trim Curent line X´ oa kho
,
ang tr
´
˘ ang ¯ dâ
`
u v` a cuô
´
i c
,
ua d` ong
21.5. Ch´ u
,
c n˘ ang Search 217
21.5. Ch´ u
,
c n˘ ang Search
Ch
´
u
,
c n˘ ang Search S
,
u
,
d
.
ung
Find T`ım theo t` u
,
g˜ o v` ao
Find Next Tiê
´
p t
.
uc t`ım t` u
,
trên xuô
´
ng
Find Previous Tiê
´
p t
.
uc t`ım t` u
,
ngu
,
.
o
,
c lên
Selected Find T`ım theo t` u
,
¯ dang ch
.
on trong v˘ an b
,
an
Incremental Find T`ım nhanh quay v` ong c´ o giao di
.
ên ph
.
u tr
.
o
,
Replace... Thay t` u
,
b
`
˘ ang t` u
,
kh´ ac
Replace Next Thay tiê
´
p t
.
uc
Save Replace Text Ghi l
.
ai t` u
,

`
n thay
Find in Files... T`ım t` u
,
trong t
.
êp kh´ ac
Check {[($)]} Kiê
,
m tra c´ ac dâ
´
u m´ oc c´ o ¯ dô
´
i x´ u
,
ng không
Return Current Line Ði ¯ dê
´
n d` ong con tr
,
o nhâ
´
p nh´ ay v`ı ¯ d˜ a cu
.
ôn ¯ di rô
`
i
Go to Line Ði ¯ dê
´
n sô
´
d` ong
Go to Last Change Ði ¯ dê
´
n sô
´
d` ong
Jump to Matching
Braces
Nh
,
ay sang dâ
´
u ngo
.
˘ ac ¯ dô
´
i di
.
ên
Jump Label T` u
,
nh˜ an trong v˘ an b
,
an nh
,
ay ¯ dê
´
n nh˜ an
Go in Document Ðu
,
a ¯ dê
´
n
Top Vê
`
¯ dâ
`
u v˘ an b
,
an
Buttom Vê
`
cuô
´
i v˘ an b
,
an
Paragraph Start Vê
`
¯ dâ
`
u ¯ do
.
an v˘ an b
,
an con tr
,
o ¯ dang ¯ d´ u
,
ng
Paragraph End Vê
`
cuô
´
i ¯ do
.
an v˘ an b
,
an con tr
,
o ¯ dang ¯ d´ u
,
ng
Line Wrap Start Ðê
´
n ¯ dâ
`
u d` ong ch
˜
ô ng
´
˘ at trên m` an h`ınh
Line Wrap End Ðê
´
n cuô
´
i d` ong ch
˜
ô ng
´
˘ at trên m` an h`ınh
Line Start Ðê
´
n ¯ dâ
`
u d` ong
Line End Ðê
´
n cuô
´
i d` ong
Word Start Ðê
´
n ¯ dâ
`
u t` u
,
Word End Ðê
´
n cuô
´
i t` u
,
218 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.6. Ch´ u
,
c n˘ ang Mark
Ch
´
u
,
c n˘ ang Mark S
,
u
,
d
.
ung
Colour All Find Tô m` au tâ
´
t c
,
a c´ ac t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c
Clear All Clour Find X´ oa m` au kiê
,
u t` u
,
t`ım ¯ du
,
.
o
,
c
Colour Selected Tô m` au nh˜ u
,
ng khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on
Clear Colour Selected X´ oa kiê
,
u mâ
`
u khô
´
i ch
.
on
Set Colour Modification Ð
.
˘ at tô m` au khi g˜ o v` ao bâ
´
t c ´ u
,
thay ¯ dô
,
i n` ao
Clear Colour Modification X´ oa tâ
´
t c
,
a kiê
,
u m` au thay ¯ dô
,
i
Hide Lines
In Selected Area Â
,
n c´ ac d` ong ¯ d˜ a ch
.
on
Up to Curent line Â
,
n t` u
,
¯ dâ
`
u ¯ dê
´
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Between Mark Lines Â
,
n gi˜ u
,
a hai d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u
Memorize Console Position Nh´ o
,
v
.
i tr´ı con tr
,
o
Return Console Position Tr
,
o
,
l
.
ai v
.
i tr´ı con tr
,
o d` u
,
o
,

´
t c ´ u
,
¯ dâu
Memorize Selection Nh´ o
,
khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on
Return Selection Tr
,
o
,
l
.
ai khô
´
i ¯ d˜ a ch
.
on
Select from Console Mark Bôi ¯ den t` u
,

´
u nh´ ay con tr
,
o
Colour from Console Mark To m` au t` u
,

´
u nh´ ay con tr
,
o
Mark Position д anh dâ
´
u v
.
i tr´ı d` ong: trong chê
´
¯ d
.
ô lê
`
c´ o dâ
´
u
châ
´
m tr` on ¯ d
,
o bên c
.
anh ¯ dê
,
¯ d´ anh dâ
´
u.
Next Mark Ðê
´
n ch
˜
ô ¯ d´ anh dâ
´
u tiê
´
p theo gâ
`
n nhâ
´
t
Previous Mark Ðê
´
n ch
˜
ô ¯ d´ anh dâ
´
u ph´ıa tru
,
´ o
,
c gâ
`
n nhâ
´
t
Clear All Marks X´ oa tâ
´
t c
,
a c´ ac dâ
´
u
Cut Marked lines C
´
˘ at tâ
´
t c
,
a d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u v` ao b
.
ô nh´ o
,
(th` anh
c´ ac d` ong liê
`
n nhau)
Copy Marked lines Ch´ ep tâ
´
t c
,
a d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u v` ao b
.
ô nh´ o
,
(th` anh c´ ac d` ong liê
`
n nhau)
Paste Marked lines Ðu
,
a b
.
ô nh´ o
,
ra c´ ac d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u (thay thê
´
d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u)
Delete Marked line X´ oa tâ
´
t c
,
a d` ong ¯ d´ anh dâ
´
u
21.7. Ch´ u
,
c n˘ ang Macro 219
21.7. Ch´ u
,
c n˘ ang Macro
Ch
´
u
,
c n˘ ang Macro S
,
u
,
d
.
ung
Create Abbreviation
Get my line Abbreviation Lâ
´
y danh s´ ach viê
´
t t
´
˘ at d` ong c
,
ua m`ınh
Create line Abbreviation T
.
ao l
.
ênh viê
´
t t
´
˘ at theo d` ong
Get my Block Abbreviation Lâ
´
y danh s´ ach viê
´
t t
´
˘ at khô
´
i c
,
ua m`ınh
Create Block Abbreviation T
.
ao l
.
ênh viê
´
t t
´
˘ at theo khô
´
i
View All Abbreviations Xem tâ
´
t c
,
a c´ ac l
.
ênh viê
´
t t
´
˘ at
All Abbreviation Listings S
,
u
,
d
.
ung tâ
´
t c
,
a l
.
ênh viê
´
t t
´
˘ at
Get Clip File Lâ
´
y n
.
ôi dung Clip c´ o ¯ duôi *.vie
ReGet Clip Th
.
u
,
c hi
.
ên l
.
ai t
.
âp Clip
Save As Clip from Project-
note
Ghi bên c
,
u
,
a sô
,
Project v` ao T
.
êp Clip
Save As Clip in Folder Ghi phâ
`
n ¯ d˜ a ch
.
on th` anh Clip v` ao cây Project
AutoComplete by Dictio-
nary
д anh dâ
´
u ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông b
`
˘ ang danh
s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n
Change AutoComplete Dic. Ðô
,
i danh s´ ach ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông
Get Environment List Lâ
´
y danh s´ ach c´ ac môi tru
,
` o
,
ng
Get Autocompete from Dic-
tionary

´
y danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
,
ho` an th` anh
Auto Compete TeX Only Ch
,
ı ho` an th` anh t
.
u
,
¯ d
.
ông c´ ac l
.
ênh TeX
Check Current Script Kiê
,
m tra v˘ an b
,
an Script c´ o l
˜
ôi không
Load Current Script Ðu
,
a Script v` ao b
.
ô nh´ o
,
¯ dê
,
s
,
u
,
d
.
ung
Script Management Giao di
.
ên qu
,
an l ´ y c´ ac Scripts
View Script Command Xem c´ ac l
.
ênh ¯ dê
,
viê
´
t Script
Save Memory Script Ghi Script trong b
.
ô nh´ o
,
v` ao m
.
ôt t
.
êp
Load Script File Ðu
,
a Script trong m
.
ôt t
.
êp v` ao b
.
o nh´ o
,
¯ dê
,
d` ung
Start/Stop Record L` am b
,
an ghi Macro khi ¯ dang g˜ o v` ao b
´
˘ at ¯ dâ
`
u
v` a kê
´
t th´ uc.
Create User Macro ... L
.
âp c´ ac Macro
Run User Macro Ch
.
ay c´ ac Macro
220 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.8. Ch´ u
,
c n˘ ang Options
Ch
´
u
,
c n˘ ang Options S
,
u
,
d
.
ung
Configuration ... Ð
.
˘ at câ
´
u h`ınh m` an h`ınh, biên d
.
ich, tô m` au, ....
Change Style Ð
.
˘ at c´ ac mâ
`
u v` a Phông
Default.style Ð
.
˘ at c´ ac mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
VieTeX.tex Ð
.
˘ at c´ ac mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh TeX
VieBibTeX.bib Ð
.
˘ at c´ ac mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh bib
Metapost.mp Ð
.
˘ at mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh Meta-
post
Acymptote.asy Ð
.
˘ at mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh Asymp-
tote
VieScript.vts Ð
.
˘ at mâ
`
u v` a Phông cho so
.
an th
,
ao c´ ac l
.
ênh viê
´
t
Script
VieLogTeX.log Ð
.
˘ at mâ
`
u v` a Phông cho T
.
âp nh
.
ât k´ y biên d
.
ich t
.
êp.
Restore Default Ph
.
uc hô
`
i m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
Restore last Configu-
ration
Tr
,
a l
.
ai câ
´
u h`ınh gâ
`
n nhâ
´
t
Restore Default Key-
word
Tr
,
a l
.
ai t` u
,
kh´ oa ph´ım t
´
˘ at ¯ d˜ a thay ¯ dô
,
i
Restore Lexer Default Ð
.
˘ at tr
,
a l
.
ai ch´ u
,
c n˘ ang tô m` au m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
Enable/Disable
Keys
D` ung ho
.
˘ ac không ph´ım g˜ o t
´
˘ at sau:
Compiler C´ ac ph´ım t
´
˘ at d` ung biên d
.
ich
Menu C´ ac ph´ım t
´
˘ at tr`ınh ¯ do
,
n chu
,
o
,
ng tr`ınh
Editor C´ ac ph´ım t
´
˘ at so
.
an th
,
ao
Language C´ ac ph´ım t
´
˘ at t
.
u
,
¯ d
.
inh ngh˜ıa
View Bar
Statusbar Thanh tr
.
ang th´ ai du
,
´ o
,
i c ` ung
First Toolbar Thanh c´ ac n´ ut công c
.
u th´ u
,
nhâ
´
t
Second Toolbar Thanh c´ ac n´ ut công c
.
u th´ u
,
hai
Tabbar Thanh c´ ac tiêu ¯ dê
`
c
,
ua t
.
êp
Run Programs Thanh chu
,
o
,
ng tr`ınh ph
.
u
Tool Right Bar Thanh ¯ d´ u
,
ng bên ph
,
ai
Math Font Toolbar Thanh c´ ac n´ ut cho phông to´ an
LaTeX Accent Toolbar Thanh c´ ac n´ ut cho phông LaTeX
Sum Toolbar Thanh c´ ac n´ ut cho phông to´ an
Parameter Toolbar Thanh c´ ac n´ ut cho l
.
ênh c´ o ¯ dô
´
i sô
´
Spellcheck English T` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Anh cho kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a
21.9. Ch´ u
,
c n˘ ang Project 221
SpellCheck Viet-
namese
T` u
,
¯ diê
,
n tiê
´
ng Vi
.
êt cho kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a
TeX AutoComplete
Listing
T` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh TeX cho t
.
u
,
ho` an th` anh
Known LaTeX Com-
mand
T` u
,
¯ diê
,
n l
.
ênh TeX ¯ d˜ a biê
´
t
Show White Spaces K´ı t
.
u
,
tr
´
˘ ang thay b
`
˘ ang dâ
´
u châ
´
m
Show Line Numbers Hi
.
ên sô
´
d` ong
Show Line Ending Hi
.
ên dâ
´
u ng
´
˘ at d` ong
Show Indentation
Guide
Hi
.
ên ¯ du
,
` o
,
ng ¯ d´ u
,
ng ¯ d´ anh dâ
´
u hê
´
t d` ong
Show Mark Margin Hi
.
ên c
.
anh ¯ d´ u
,
ng ¯ dê
,
¯ d´ anh dâ
´
u
,
o
,
trên
Show Fold Margin Hi
.
ên c
.
anh ¯ d´ u
,
ng ¯ dê
,
¯ d´ anh dâ
´
u k
.
ep gâ
´
p
,
o
,
trên
Autoclose$)]}> д anh dâ
´
u c´ o d` ung t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ ong hay không
Auto Spell Check Kiê
,
m tra ch´ınh t
,
a t
.
u
,
¯ d
.
ông không?
Autocompletion D` ung t
.
u
,
¯ d
.
ông ho` an th` anh không?
File Backup Ð
.
˘ at chê
´
¯ d
.
ô l ` am t
.
êp *.bak
Colour Math Mode Ð
.
˘ at tô mâ
`
u gi˜ u
,
a hai dâ
´
u $
Colour UpperCase Ð
.
˘ at tô mâ
`
u c´ ai ch˜ u
,
hoa
Change Default Font C` ai ¯ d
.
˘ at Phông so
.
an th
,
ao m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
Unicode: UTF-8 Ð
.
˘ at m˜ a so
.
an th
,
ao lo
.
ai Unicode
Word Wrap Ng
´
˘ at d` ong theo chiê
`
u ngang m` an h`ınh
Show Wrap Cho ph´ ep ng
´
˘ at d` ong
Show Wrap Symbol Hi
.
ên k´ y hi
.
êu ng
´
˘ at d` ong
Show Wrap Indent D` ong ng
´
˘ at th
.
ut v` ao so v´ o
,
i lê
`
21.9. Ch´ u
,
c n˘ ang Project
Ch
´
u
,
c n˘ ang Project S
,
u
,
d
.
ung
New Project ... M
,
o
,
m
.
ôt d
.
u
,
´ an m´ o
,
i
Open Project ... M
,
o
,
d
.
u
,
´ an c´ o s
˜
˘ an *.vtp
ReOpen Project ... M
,
o
,
l
.
ai c´ ac Project ¯ d˜ a th
.
u
,
c hi
.
ên
Save Project Ghi l
.
ai khi ¯ d˜ a l ` am d
.
u
,
´ an, nhâ
´
t l ` a ¯ d˜ a thêm
t
.
âp v` ao
Project Save As ... Ghi l
.
ai d
.
u
,
´ an v´ o
,
i tên kh´ ac
Rename Project ... Ðô
,
i tên d
.
u
,
´ an
Remove Project д ong m
.
ôt d
.
u
,
´ an l
.
ai
Set Compile Open file Ð
.
˘ at t
.
êp ch´ınh l ` a ¯ dang m
,
o
,
¯ dê
,
biên d
.
ich
Set Me As Compile Main
file
Ð
.
˘ at t
.
êp hi
.
ên t
.
ai l ` a t
.
êp ch´ınh
222 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
ReSet Compile Main file Lu
,
u dâ
´
u vê
´
t c´ ac t
.
êp ch´ınh ¯ d˜ a d` ung
Add Current to Folder Thêm t
.
êp hi
.
ên h` anh v` ao cây thu
,
m
.
uc
Open Compile Main file M
,
o
,
t
.
êp ch´ınh
ReSet Folder Danh s´ ach c´ ac thu
,
m
.
uc trong cây d
.
u
,
´ an ¯ du
,
.
o
,
c
lu
,
u tr˜ u
,
theo vê
´
t v` a d` ung l
.
ai ¯ du
,
.
o
,
c.
Folder Template Nh˜ u
,
ng thu
,
m
.
uc m
˜
âu LaTeX
@BookLaTeX 8 cuô
´
n s´ ach c´ o m˜ a nguô
`
n h
.
oc TeX
@Maucau C´ ac t
.
êp m
˜
âu câu tiê
´
ng Anh vê
`
to´ an
@Tracnghiem C´ ac t
.
êp m
˜
âu ¯ dê
`
thi tr
´
˘ ac nghi
.
êm
@Luanan M
˜
âu lu
.
ân ´ an Cao h
.
oc v` a Tiê
´
n s˜ y
@Lamsach M
˜
âu l ` am s´ ach To´ an
@PackagesSymbols G´ oi k´ y hi
.
êu To´ an h
.
oc
@Packages C´ ac m
˜
âu m
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh
@Documents M
.
ôt sô
´
m
˜
âu công v˘ an giâ
´
y t` o
,
@Sotaytho M
.
ôt sô
´
b` ai tho
,
hay
Folder Symbols Nh˜ u
,
ng thu
,
m
.
uc k´ y hi
.
êu
*Arrows K´ı hi
.
êu m˜ ui tên
*Operators K´ı hi
.
êu to´ an t
,
u
,
*Relations K´ı hi
.
êu quan h
.
ê
*Greek Ch˜ u
,
c´ ai Hy L
.
ap
*Others C´ ac k´ı hi
.
êu kh´ ac
Folder Tools Nh˜ u
,
ng công c
.
u so
.
an TeX
*VieBibTeX Nh˜ u
,
ng Clips ¯ dê
,
so
.
an t
.
êp Bib ...
*VieMetapost V´ı d
.
u v` a t
.
êp Metapost ...
*VieRepresentation V´ı d
.
u l ` am tr`ınh chiê
´
u, ...
*Tools Công c
.
u t`ım m
.
uc l
.
uc, h`ınh, b
,
ang, ...
*VieScript Lo
.
ai Macro riêng c
,
ua VieTeX
*VieCollection T
.
âp h
.
o
,
p c´ ac l
.
ênh ngu
,
` o
,
i d` ung c´ o thê
,
cho thêm
*VieMacroFiles T
.
âp h
.
o
,
p c´ ac l
.
ênh ngu
,
` o
,
i d` ung c´ o thê
,
cho thêm
Filenames in Current
Folder
Li
.
êt kê danh s´ ach t
.
êp theo Folder
Filenames in Current Dir Li
.
êt kê danh s´ ach t
.
êp theo thu
,
m
.
uc m´ ay t´ınh
21.10. Ch´ u
,
c n˘ ang Execute
Ch
´
u
,
c n˘ ang Execute S
,
u
,
d
.
ung
Compile Combination S
´
˘ ap ch˜ u
,
theo tô
,
h
.
o
,
p
Choose Compile Com-
bination
Ch
.
on S
´
˘ ap ch˜ u
,
theo tô
,
h
.
o
,
p
LaTeX Compile Biên d
.
ich t
.
êp LaTeX sang Dvi : Latex.exe
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX 223
Dvi View Xem kê
´
t qu
,
a t
.
êp Dvi: yap.exe
Dvi Search Line Xem kê
´
t qu
,
a t
.
êp Dvi t
.
ai d` ong c
,
ua t
.
êp nguô
`
n TeX
tu
,
o
,
ng ´ u
,
ng
Texify=>DVI Biên d
.
ich b
`
˘ ang Texify sang Dvi
DviPs =>PS Chuyê
,
n t` u
,
Dvi Sang Ps : D` ung dvips
GSView Ps Xem t
.
êp Ps b
`
˘ ang GSView Ph
,
ai c` ai tru
,
´ o
,
c v` a ¯ d
.
˘ at
¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân trong m
.
uc câ
´
u h`ınh
Ps2Pdf=>PDF Chuyê
,
n dvi sang pdf b
`
˘ ang ps2pdf
Acrobat View Pdf Xem t
.
êp pdf b
`
˘ ang Acrobat Reader: Ph
,
ai c` ai tru
,
´ o
,
c
PDFTexify=>PDF D` ung pdflatex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp LaTeX sang Pdf
DviPdf => Pdf Chuyê
,
n t
.
êp Dvi th` anh t
.
êp Pdf
PDF Search T`ım t´ o
,
i t
.
êp PDF
Compile Selected Biên d
.
ich ¯ do
.
an ¯ d˜ a ch
.
on
Compile at Current
Line
Biên d
.
ich t` u
,
¯ dâ
`
u ¯ dê
´
n d` ong hi
.
ên th` o
,
i
Compile Between
Marks
Biên d
.
ich n
.
ôi dung g˜ u
,
a hai ¯ d´ anh dâ
´
u
,
o
,

`
XeLaTeX=>PDF xelatex.exe chuyê
,
n t
.
êp Unicode lâ
´
y phông t` u
,
Win-
dow sang t
.
êp Pdf
XeTeX =>PDF D` ung xetex.exe: Biên d
.
ich t
.
êp TeX
PDFLaTeX =>PDF D` ung pdflatex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp TeX
PDFTeX =>PDF D` ung pdftex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp TeX
LuaTeX =>PDF D` ung luatex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp TeX
LuaLaTeX =>PDF D` ung lualatex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp TeX
PlainTeX=>DVI D` ung tex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp Plain TeX sang Dvi
AMSTeX=>DVI D` ung tex.exe : Biên d
.
ich t
.
êp AmsTeX sang Dvi
Run in Output д anh dâ
´
u biên d
.
ich trong c
,
u
,
a sô
,
hay không
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX
Ch
´
u
,
c n˘ ang LaTeX S
,
u
,
d
.
ung
Favorites Commands L
.
ênh treo t` u
,
thu
,
m
.
uc * v` a t
.
u
,
g
´
˘ an v` ao
Font size Danh s´ ach châ
´
m ¯ diê
,
m
\tiny 6pt
\scriptsize 7pt
\footenotesize 8pt
\small 9pt
\normalsize 10pt
\large 12pt
\Large 15pt
224 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
\LARGE 17pt
\huge 19pt
\Huge 27pt
\scriptscriptstyle C˜ o
,
ch
,
ı sô
´
nh
,
o
\scriptstyle C˜ o
,
ch
,
ı sô
´
m˜ u
\textstyle C˜ o
,
c ` ung v˘ an b
,
an
\displaystyle C˜ o
,
công th´ u
,
c 1 d` ong
Font Format Ð
.
inh d
.
ang Phông
\verb!! Nguyên l
.
ênh
\textnormal{} Phông chuâ
,
n khi ¯ d
.
˘ at
\textbf{} Phông ¯ d
.
âm
\textit{} Phông nghiên
\textsl{} Phông ng
,
a
\texttt{} Phông ¯ d´ anh m´ ay
\textsc{} Phông ch˜ u
,
hoa
\textsf{} Phông không chân
\emph{} Phông nghiêng
{\mdseries } Phông ¯ d
.
âm
{\bfseries } Phông ¯ d
.
âm
{\rmfamily } Phông b`ınh thu
,
` o
,
ng
{\sffamily } Phông không chân
{\ttfamily } Phông ¯ d´ anh m´ ay
{\upshape } Phông ¯ d´ u
,
ng
{\slshape } Phông ng
,
a
{\itshape } Phông nghiêng
{\scshape } Phông ch˜ u
,
hoa
Math Fonts C´ ac l
.
ênh phông c
,
ua to´ an
LaTeX Fonts Ch
.
on Phông v˘ an b
,
an c
,
ua LaTeX
Colors Ch
.
on m` au tr
.
u
,
c quan
Textcolor Tô m` au ch˜ u
,
Rowcolor Tô m` au h` ang trong b
,
ang
Columncolor Tô mâ
`
u c
.
ôt trong b
,
ang
Colours C´ ac lao
.
i m` au
Colorbox H
.
ôp tô m` au
Definecolor Ð
.
inh ngh˜ıa m` au
Fcolorbox H
.
ôp c´ o khung tô m` au
Change Color Ðô
,
i m` au thôi
Section Commands C´ ac l
.
ênh l ` am ¯ do
.
an
\part{} Phâ
`
n v˘ an b
,
an
\chapter{} Chu
,
o
,
ng v˘ an b
,
an
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX 225
\section{} Phâ
`
n v˘ an b
,
an
\subsection{} Phâ
`
n v˘ an b
,
an nh
,
o
\subsubsection{} Phâ
`
n v˘ an b
,
an nh
,
o n˜ u
,
a
\paragraph{} Ðo
.
an v˘ an b
,
an
\subparagraph{} Ðo
.
an v˘ an b
,
an nh
,
o
appendix Phâ
`
n ph
.
u l
.
uc
bibliography T` ai li
.
êu tr´ıch d
˜
ân
\tableofcontents M
.
uc l
.
uc
\listoffigures Danh s´ ach h`ınh
\listoftables Danh s´ ach b
,
ang
\centerline{} C˘ an d` ong v` ao tâm
\leftline{} C˘ an d` ong bên tr´ ai
\rightline{} C˘ an d` ong bên ph
,
ai
ref-label Nh˜ an v` a ch
,
ı danh m
.
uc
\index{} L` am ch
,
ı sô
´
\label{} G´ an nh˜ an
\ref{} д anh sô
´
theo nh˜ an
\eqref{} д anh sô
´
theo nh˜ an c´ o dâ
´
u ngo
.
˘ ac tr` on
\pageref{} д anh sô
´
theo nh˜ an sô
´
trang
\cite{} Tr´ıch d
˜
ân t` ai li
.
êu theo nh˜ an
\bibitem{} G´ an nh˜ an t` ai li
.
êu d
˜
ân
\tag{} G´ an nh˜ an thay v` ao ch
˜
ô sô
´
m
.
˘ ac ¯ d
.
inh
\notag Không ¯ d´ anh sô
´
\numberwithin{}{} д anh sô
´
theo ¯ do
.
an, chu
,
o
,
ng, ...
\footenote{} Ch´ u th´ıch
LaTeX Commands L
.
ênh LaTeX
Format document L
.
ênh co
,
b
,
an c
,
ua t` ai li
.
êu li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Sectoining L
.
ênh ¯ do
.
an c
,
ua t` ai li
.
êu li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Horizontal spaces L
.
ênh chiê
`
u ngang li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Vertical spaces L
.
ênh chiê
`
u ¯ d´ u
,
ng li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Title names L
.
ênh C´ ac tên tiêu ¯ dê
`
li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Acount names L
.
ênh c´ ac biê
´
n ¯ dê
´
m li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Bibliography L
.
ênh trong môi tru
,
` o
,
ng tr´ıch d
˜
ân li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
New Commands L
.
ênh ¯ d
.
inh ngh˜ıa m
.
ôt l
.
ênh m´ o
,
i li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Some packages L
.
ênh L
.
ênh c
,
ua m
.
ôt sô
´
g´ oi l
.
ênh nhu
,
listing, dia-
grams,... li
.
êt kê
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
TeX Environment Môi tru
,
` o
,
ng
Itemize Danh s´ ach châ
´
m ¯ diê
,
m
Description Danh s´ ach mô t
,
a ¯ dâ
`
u d` ong
226 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
Enumerate Danh s´ ach sô
´
verbatim Khô
´
i v˘ an b
,
an nguyên d
.
ang
List Danh s´ ach tô
,
ng qu´ at
Minipage Trang v˘ an b
,
an nh
,
o
Multicols Trang nhiê
`
u c
.
ôt
center Khô
´
i v˘ an b
,
an v` ao gi˜ u
,
a
left Khô
´
i v˘ an b
,
an dô
`
n tr´ ai
right Khô
´
i v˘ an b
,
an dô
`
n ph
,
ai
Quotation Môi tru
,
` o
,
ng tr´ıch d
˜
ân
Quote Môi tru
,
` o
,
ng tr´ıch d
˜
ân thu nh
,
o
Verse Môi tru
,
` o
,
ng in tho
,
Math Environment Môi tru
,
` o
,
ng to´ an
Equation Môi tru
,
` o
,
ng công th´ u
,
c to´ an
Align Môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c
Cases Môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c ngo
.
˘ ac bao
Multline Môi tru
,
` o
,
ng ng
´
˘ at công th´ u
,
c
Gather Môi tru
,
` o
,
ng chia công th´ u
,
c nhiê
`
u d` ong
Split Môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c
Alignat Môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c
Eqarray Môi tru
,
` o
,
ng d´ ong công th´ u
,
c
Matrices... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân
Matrix... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân
(Matrix)... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân d
.
ang ( )
[Matrix]... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân d
.
ang []
{Matrix}... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân d
.
ang {}
|Matrix|... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân d
.
ang | |
||Matrix||... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân d
.
ang || ||
Bordermatrix... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân c´ o phâ
`
n ngo` ai
Small Matrix... Môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân nh
,
o
Matrix items... C´ ac chi tiê
´
t nh
,
o trong môi tru
,
` o
,
ng ma tr
.
ân
Function names Tên c´ ac h` am to´ an h
.
oc
Parameter Com-
mands
L
.
ênh c´ o ¯ dô
´
i sô
´
c
,
ua to´ an
References Li
.
êt kê l
.
ênh ch
,
ı d
˜
ân trong v˘ an b
,
an
List of Labels Li
.
êt kê nh˜ an Label
Table of Content Li
.
êt kê l
.
ênh m
.
uc l
.
uc
Table of Figures Li
.
êt kê l
.
ênh vê
`
h`ınh
Table of Tabulars Li
.
êt kê l
.
ênh vê
`
b
,
ang
List of Refs Li
.
êt kê l
.
ênh tr´ıch d
˜
ân nh˜ an
List of Environments Li
.
êt kê l
.
ênh môi tru
,
` o
,
ng
21.11. Ch´ u
,
c n˘ ang LaTeX 227
List of Bibitem Li
.
êt kê l
.
ênh ch
,
ı d
˜
ân
List of Cites Li
.
êt kê l
.
ênh tr´ıch d
˜
ân
List of Index Li
.
êt kê l
.
ênh ch
,
ı m
.
uc
List by Current
Folder
C´ o ch
.
on li
.
êt kê theo Folder, không th`ı ch
,
ı t
.
êp hi
.
ên
t
.
ai
Data Collection Thu th
.
âp l
.
ênh ¯ dê
,
t
.
êp kh´ ac d` ung
Collect Environment Thu th
.
âp l
.
ênh môi tru
,
` o
,
ng
Collect Labels Thu th
.
âp nh˜ an
Collect Commands Thu th
.
âp l
.
ênh LaTeX
Collect Indexes Thu th
.
âp l
.
ênh ch
,
ı m
.
uc
Collect Bibitem Thu th
.
âp l
.
ênh trong tr´ıch d
˜
ân
Copy Output line T` uy ch
.
on t
.
u
,
¯ d
.
ông ch´ ep lên t` u
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i hay m
,
o
,
t
.
êp.
228 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.12. Ch´ u
,
c n˘ ang Graphics
Ch
´
u
,
c n˘ ang Graph-
ics
S
,
u
,
d
.
ung
Wizard Figure Nh
.
âp h`ınh qua giao di
.
ên
One Figure M
.
ôt h`ınh
Two Figures Hai h`ınh ngang h` ang khi ¯ d´ anh sô
´
Subfigure Hai h`ınh ¯ d´ anh sô
´
theo a) v` a b)
Side Figure H`ınh bên c
.
anh v˘ an b
,
an
Figure and Tabular H`ınh bên c
.
anh b
,
ang
Vertical figure H`ınh quay ¯ d´ u
,
ng theo trang
Insert Figures
Sideways Quang h`ınh d
.
oc theo trang
Turn Quay ngu
,
.
o
,
c h`ınh
Rotate Quya m
.
ôt g´ oc h`ınh
Figure Items C´ ac chi tiê
´
t h`ınh
Wizard Table Nh
.
âp b
,
ang qua giao di
.
ên
Figure and Tabular Bên h`ınh v` a bên b
,
ang
Tabulars Bao gô
`
m ¯ du
,
a v` ao c´ ac môi tru
,
` o
,
ng b
,
ang
Insert Tables Ðu
,
a v` ao c´ ac lo
.
ai b
,
ang
One Table M
.
ôt b
,
ang
Two Tables Hai b
,
ang ngang h` ang
Side Table B
,
ang
,
o
,
bên c
.
anh v˘ an b
,
an
Array B
,
ang kiê
,
u m
,
ang
Tabbing B
,
ang kiê
,
u k´ı hi
.
êu
Tabular Items L
.
ênh chi tiê
´
t liên quan t´ o
,
i b
,
ang
TpX... Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh (m
.
˘ ac ¯ d
.
inh l ` a TpX)
WinTpic... Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh (m
.
˘ ac ¯ d
.
inh l ` a WinTpic)
WinFIG Chu
,
o
,
ng tr`ınh v˜ e h`ınh WinFIG
Create ebb T
.
ao ra t
.
êp ebb
Image Convert Chuyê
,
n ¯ dô
,
i ¯ d
.
inh d
.
ang h`ınh
Run Asymptote D
.
ich t
.
êp Asymptote ra h`ınh
Run MetaPost D
.
ich t
.
êp MetaPost ra h`ınh
MetaPost Commands C´ ac l
.
ênh v˜ e h`ınh MetaPost
PStrick Commands C´ ac l
.
ênh v˜ e h`ınh PSTrick
21.13. Ch´ u
,
c n˘ ang Tools 229
21.13. Ch´ u
,
c n˘ ang Tools
Ch
´
u
,
c n˘ ang Tools S
,
u
,
d
.
ung
Open File Log M
,
o
,
t
.
êp Log
,
o
,
c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Del Auxiliary Files X´ oa c´ ac t
.
êp ph
.
u nhu
,
*.bak, *.aux,...
Makeindex:IDX=>IND Biên d
.
ich l ` am ch
,
ı m
.
uc
MakeGlossary:GLO=>GLS Biên d
.
ich t` u
,
¯ diê
,
n thu
.
ât ng˜ u
,
htlatex:TeX=>HTML Chuyê
,
n TeX sang trang HTML
BibTeX:AUX=>DLG Biên d
.
ich t
.
êp *.bib
Open Bbl File M
,
o
,
t
.
êp Bbl
Insert Bibtype Ðu
,
a c´ ac lo
.
ai Bib
Insert Bibitems Nh
.
âp chi tiê
´
t Bib
List All Entries Li
.
êt kê c´ ac th` anh phâ
`
n trong t
.
êp
Find and View T`ım v` a xem tr´ıch d
˜
ân
Find and Export T`ım v` a lâ
´
y t` ai li
.
êu tr´ıch
JabRef Program Chu
,
o
,
ng tr`ınh JabRef
XeLaTeX Commands L
.
ênh d` ung cho d
.
ich b
`
˘ ang XeLaTeX
Set XeLaTeX Fonts L
.
ênh d` ung ¯ d
.
˘ at Phông kiê
,
u XeLaTeX
Get Window Font Name Lâ
´
y tên Font c
,
ua Window
Sumatra View PDF Chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PDF
Foxit Reader PDF Chu
,
o
,
ng tr`ınh xem t
.
êp PDF
Working directory Thay ¯ dô
,
i thu
,
m
.
uc no
,
i ¯ d
.
˘ at t
.
êp
MikTeX Options T` uy ch
.
on qu
,
an l ´ y g´ oi l
.
ênh v` a ¯ d
.
˘ at câ
´
u h`ınh
Setting ... Chu
,
o
,
ng tr`ınh c` ai ¯ d
.
˘ at câ
´
u h`ınh MikTeX
Packages Chu
,
o
,
ng tr`ınh qu
,
an l ´ y g´ oi l
.
ênh trong MikTeX
Window Accessoriate C´ ac công c
.
u c
,
ua Window
Window Explore Chu
,
o
,
ng tr`ınh qu
,
an l ´ y internet
Command Prompt Chu
,
o
,
ng tr`ınh Ch
.
ay Dos
Calculator Chu
,
o
,
ng tr`ınh m´ ay t´ınh câ
`
m tay
Notepad Chu
,
o
,
ng tr`ınh so
.
an th
,
ao nh´ ap
230 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.14. Ch´ u
,
c n˘ ang Users
Ch
´
u
,
c n˘ ang Users S
,
u
,
d
.
ung
Notebook Qu
,
an l ´ y sô
,
tay
Look up in Dictionary T`ım trong t` u
,
¯ diê
,
n
Find in Dictionary Files T`ım trong t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n
Choose Dictionary Type Ch
.
on T` u
,
¯ diê
,
n ¯ dê
,
t`ım
Choose Searching Type Ch
.
on c´ ach t`ım
Format PS Files Ð
.
inh d
.
ang c´ ac t
.
êp PS
psresize... Ð
.
inh d
.
ang c˜ o
,
c
,
ua t` ai li
.
êu
psselect... Ch
.
on m
.
ôt sô
´
trang t` ai li
.
êu
psbook... Chuyê
,
n trang ¯ dê
,
¯ d´ ong th` anh s´ ach
psbooklet... L` am s´ ach c˜ o
,
nh
,
o
psnup... G´ ep nhiê
`
u trang v` ao m
.
ôt
Exam Commands Qu
,
an l ´ y l
.
ênh theo c´ ac g´ oi l
.
ênh
Edit LaTeX Templates So
.
an l
.
ai c´ ac m
˜
âu v˘ an b
,
an
Edit Bat Files So
.
an l
.
ai c´ ac t
.
êp Bat ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh
Edit User Dictionary So
.
an l
.
ai t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n ngu
,
` o
,
i d` ung
Check Current Word Khiê
,
m tra ch´ınh t
,
a t` u
,
hi
.
ên th` o
,
i
Dictionary in Memory Dung lu
,
.
o
,
ng t` u
,
¯ diê
,
n trong b
.
ô nh´ o
,
Clean Memory X´ oa t` u
,
¯ diê
,
n trong b
.
ô nh´ o
,
User Listing Thiê
´
t l
.
âp t
.
êp t` u
,
¯ diê
,
n
New User Listing T
.
ao danh s´ ach t` u
,
¯ diê
,
n
Add User listing to Memory G
.
oi t
.
u
,
t
.
êp c´ o s
˜
˘ an v` ao b
.
ô nh´ o
,
Save User listing from
Memory
Ghi t` u
,
b
.
ô nh´ o
,
v` ao m
.
ôt t
.
êp
Run Command Line Ch
.
ay theo d` ong l
.
ênh m
.
ôt chu
,
o
,
ng tr`ınh bâ
´
y
k`ı
Run User Programs Ch
.
ay chu
,
o
,
ng tr`ınh ngu
,
` o
,
i d` ung
21.15. Ch´ u
,
c n˘ ang Window 231
21.15. Ch´ u
,
c n˘ ang Window
Ch
´
u
,
c n˘ ang Window S
,
u
,
d
.
ung
Project Windows C
,
u
,
a sô
´
d
.
u
,
´ an v` a ¯ dâ
`
u ra
Show Project Window Hi
.
ên C
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an
Large Project M
,
o
,
r
.
ông c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an
Restore Project Ho` an l
.
ai c
,
u
,
a sô
,
d
.
u
,
´ an
Output Window Hi
.
ên c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Large Output M
,
o
,
r
.
ông c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Restore Output Ho` an l
.
ai c
,
u
,
a sô
,
du
,
´ o
,
i
Always on top VieTeX luôn luôn
,
o
,
tru
,
´ o
,
c m
.
˘ at không chu
,
o
,
ng tr`ınh
n` ao ¯ d` e lên ¯ du
,
.
o
,
c
Transparent Mode L` am chu
,
o
,
ng tr`ınh trong suô
´
t
Minimize to tray Khi thu nh
,
o chu
,
o
,
ng tr`ınh ch
,
ı c` on l ` a biê
,
u tu
,
.
o
,
ng
Title Full Name Tên c´ o ¯ d
,
u ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân ho
.
˘ ac l ` a không
Full Screen Chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ dâ
`
y m` an h`ınh
Zoom Increase Ph´ ong to ch˜ u
,
m` an h`ınh
Zoom Decrease Thu nh
,
o ch˜ u
,
m` an h`ınh
Reset Zoom Cô
´
¯ d
.
inh l
.
ai ¯ d
.
ô ph´ ong trên
First Window M
,
o
,
t
.
êp ¯ dâ
`
u tiên trong danh s´ ach ¯ dang m
,
o
,
Last Window M
,
o
,
t
.
êp cuô
´
i c ` ung trong danh s´ ach ¯ dang m
,
o
,
Next Window M
,
o
,
t
.
êp bên c
.
anh sau ¯ d´ o
Previous Window M
,
o
,
t
.
êp tru
,
´ o
,
c c
,
u
,
a sô
,
¯ dang m
,
o
,
All Open Files Danh s´ ach t
.
êp ¯ dang m
,
o
,
v´ o
,
i ¯ dâ
`
y ¯ d
,
u ¯ du
,
` o
,
ng d
˜
ân
232 Chu
,
o
,
ng 21. Th
.
u
,
c ¯ do
,
n ch´ınh
21.16. Ch´ u
,
c n˘ ang Help
Ch
´
u
,
c n˘ ang Help S
,
u
,
d
.
ung
VieTeX help Hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân c´ ac ch´ u
,
c n˘ ang c
,
ua VieTeX
Practical help Nh˜ u
,
ng hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân theo ch
,
u ¯ dê
`
c´ o trong VieTeX
Language Ngôn ng˜ u
,
giao di
.
ên
View Autoclose Keys Xem c´ ac c´ ac g˜ o c´ o t
.
u
,
¯ d
.
ông ¯ d´ ong
View Macro Keys Li
.
êt kê trên c
,
u
,
a sô
,
Project c´ ac macro g˜ o t
´
˘ at
View Shortcut Keys Li
.
êt kê trên c
,
u
,
a sô
,
Project c´ ac ph´ım g˜ o t
´
˘ at c
,
ua
Menu
Known Commands Li
.
êt kê trên c
,
u
,
a sô
,
Project c´ ac l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t
Known Packages Li
.
êt kê trên c
,
u
,
a sô
,
Project c´ ac g´ oi l
.
ênh ¯ d˜ a biê
´
t
Vietnam Fonts Ch
.
on Phông Unicode tiê
´
ng Vi
.
êt
View Russian Keys Li
.
êt kê trên c
,
u
,
a sô
,
Project c´ ac ph´ım g˜ o tiê
´
ng
Nga
Favorite Files or Pro-
grams
Danh s´ ach chu
,
o
,
ng tr`ınh ¯ d˜ a ch
.
ay
Open Website/ Run Pro-
grams
M
,
o
,
m
.
ôt website(bôi ¯ den lâ
´
y lên)
Search On Internet Bôi ¯ den t` u
,

`
i t`ım trên m
.
ang
Dictioneries: OpenOf-
fice.org
No
,
i c
.
âp nh
.
ât t` u
,
¯ diê
,
n m´ o
,
i nhâ
´
t c´ o d` ung trong
chu
,
o
,
ng tr`ınh
VieTeX: nh-
dien.wordpress.com
Trang Web ch´ınh th´ u
,
c c
,
ua VieTeX
LaTeX Help T
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung LaTeX
MiKTeX Help T
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân s
,
u
,
d
.
ung MiKTeX
View MiKTeX Packages M
,
o
,
t
.
êp hu
,
´ o
,
ng d
˜
ân g´ oi l
.
ênh trong MiKTeX
About... N´ oi vê
`
chu
,
o
,
ng tr`ınh