You are on page 1of 2

RUMUSAN FORMAT PENUILISAN PBS PENGAJIAN AM 9004

-

1. ABSTRAK (3 MARKAH) BOLEH SEHINGGA 150 PATAH PERKATAAN MENYATAKAN TAJUKKAJIAN (DI ATAS) , OBJEKTIF KAJIAN, LOKASI KAJIAN, KAEDAH KAJIAN, RESPONDEN,DAPATAN UTAMA KAJIAN, RUMUSAN/KESIMPULAN 2. KANDUNGAN MEMASTIKAN PELAJAR MENULIS KANDUNGAN DINILAI DALAM ASPEK IMPAK 3. PENGHARGAAN MEMASTIKAN PELAJAR MENULIS ASPEK INI DINILAI DALAM ASPEK IMPAK 4. PENGENALAN (4 MARKAH) PENERANGAN UMUM ASPEK YG HENDAK DIKAJI DAN DEFINISI KONSEP MENYATAKAN APA SEBENARNYA YANG HENDAK DIKAJI MENGENAI ISU TERSEBUT (RASIONAL KAJIAN/HASRAT KAJIAN) K!"#$#%#& '#$(#& )#&* +!&,#' ,(#'-#&#'#& T.$.#& '#$(#& /ARI 0 TERBITAN MENGENAI ISU TERSEBUT 1 BAHAN INTERNET, AKHBAR, BUKU, MAJALAH MENGOLAH SEMULA MAKLUMAT TERSEBUT UNTUK DITULIS DALAM PENGENALAN MENYIMPAN BAHAN INTERNET, AKHBAR, BUKU, MAJALAH TERSEBUT SEBAGAI RUJUKAN DAN LAMPIRAN 5. OBJEKTIF KAJIAN (3 MARKAH) OBJEKTIF 2AJAR ( BOLEH DIUKUR DAN JELAS MENGGUNAKAN KATA KERJA YANG SEPATUTNYA 1 /ONTOH3 MENGENAL PASTI , MENGKAJI , 6. LOKASI KAJIAN (2M) MENYATAKAN MAKLUMAT LOKASI JELAS DAN DISERTAKAN BUKTI MENGANDUNGI PETA NEGERI, PETA LOKASI KAJIAN DAN GAMBAR FOTO 7. KAEDAH KAJIAN (5M) MENYATAKAN KETIGA-TIGA METOD KAJIAN ( MENYATAKAN /ARA MENDAPATKAN RESPONDEN , SIAPA RESPONDEN, MENYATAKAN BILANGAN RESPONDEN , /#%# 4!4(5(+ %!-67&,!& !* R#"#' 6.%67-(8 , 9!%-:%#:# ,-9 (( MENYATAKAN /ARA MENDAPATKAN MAKLUMAT 1 SOAL SELIDIK, TEMU

-

-

-

4.,#+, BUAL,

PEMERHATIAN, SUMBER SEKUNDER, SUMBER PREMIER MENGGUNAKAN KERANA SKALA LIKERT PALING POPULAR DALAM KAJIAN SAINS SOSIAL (SKALA ANTARA 1 HINGGA 5) JIKA /ALON HANDAK BUAT SKALA ANTARA 1 HINGGA ; 1 BOLEH TERIMA B!&:.' -7#5#& B(5#&*#& -7#5#& I(( MENYATAKAN /ARA MEMPROSES DATA ! * 4!&**.&#'#& 'A!,#+ #&#5(-(,!-'%(6-I ,#5#4 9!&:.' '!'!%#6#&, 4(& ,#& 6!%#:.- DAN MEMPERSEMBAHKAN DATA ,#5#4 9!&:.' $#,.#5 -:#:(-:(', *%#8 ,#& <#%:# 8. DAPATAN KAJIAN (18M) MENYATAKAN DATA ASAS/NOMBOR MUTLAK MENJA2AB DAN MENEPATI OBJEKTIF KAJIAN HURAIAN JELAS DAN BERFOKUS MENGANDUNGI RAJAH, GAMBAR RAJAH, JADUAL1 MENUNJUKKAN DAPATAN

-

RUMUSAN FORMAT PENUILISAN PBS PENGAJIAN AM 9004

KEPADA PEMBA/A 1 . RUMUSAN!KESIMPULAN (4M) ULASAN JELAS DAN MENYELURUH ( ,#%( #"#5 +(&**# #'+(% ) #$%&' ()*+(), -$,.), -)+) -)#)+), 11. RUJUKAN (2M) LENGKAP DAN SITEMATIK MENGGUNAKAN GAYA DE2AN MINIMUM 5 RUJUKAN DARIPADA ; JENIS SUMBER RUJUKAN YANG BERBE=A MAKLUMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENULISAN, PERLU DINYATAKAN DALAM BAHAGIAN RUJUKAN

" "

-