50 Κατασκευές για ΚΗΠΟΥΣ - ΑΥΛΕΣ με ΠΛΕΓΜΑ και

ΠΕΤΡΕΣ
Μου αρέσει! Αρέσει σε 150 άτομα. Γίνετε ο π ρώτος απ ό τους φίλους σας.

Ο

ποιοδήποτε

στ οιχείοκατασ κευασ μέν ο

από τ σιμέν τ ο σ την

αυλήή

τον

κήπο

σ ας,

μπορεί εν αλλακτ ικά ν α δημιουργ ηθεί με την
χ ρήσ η

συρμάτ ιν ων

καλαθιών

(gabion) γ εμάτ ων

με πέτ ρες

-

βότ σαλα.
Φράχτ ες ,
αυτόν ομα

τ οίχοι,

οριοθέτησ η

παρτ έρια,

βάσεις

παρτ εριών ,
γ ια

τραπέζια

εξωτερικού
χ ώρου,καθίσματ α,

συν τ ριβάν ια,

λιμν ούλες ,

κλ π.
Αν άλ ογ α με τοείδος και το μέγ εθος της
κατασ κευής

θα

χ ρησ ιμοποιήσ ετεέτ οιμα σ υρμάτιν α καλάθια που θα γ εμισ τούν επιτόπου με
όποιο

υλικόεπιλ έξετε

ή

γ ια

πιο

ελαφρού

τύπου

κατασ κευές, γ αλβαν ισμέν ο χ ον τρό σ υρματόπλ εγ μα σ το οποίο θα δώσ ετε
την μορφή καλ αθιού και επίσ ης θα γ εμίσετ ε με βότσ αλ α ή οποιουδήποτε
είδος πέτρα.
Εκτός της φιλικής τους προς το περιβάλ λ ον σύν θεσης και όψης οι κατασ κευές αυτές όταν αφορούν
τοίχ ους,

φράχ τες

κλ π.

προσ φέρουν αν τ ιπλημμυρικήπροσ τασ ία,

είν αι

το

ίδιο

και

παραπάν ω αν θεκτ ικές με τα τ σιμεν τ έν ια σ τοιχ εία σ ε οποιεσ δήποτεσυν θήκες και όσ ο μεγ αλ ύτερες
σε

μέγ εθος,

τόσ ο

πιο

οικον ομικές

σε

σ χ έσ η

με

το

χ τίσ ιμο,

αφού

δεν

χ ρειάζεται

καμιά προετ οιμασία του εδάφους, μπορούν ν α τ οποθετ ηθούν και ν αγ εμιστ ούν από τον
οποιοδήποτε χ ωρίς ν α απαιτούν ται εξειδικευμέν ες γ ν ώσ εις χ τισ ίματος και ν α γ εμιστ ούν με πέτρες βότσ αλ α κάθε μορφής, ακόμη κι αυτά που πιθαν όν σ ας περίσσεψαν από οικοδομικές εργ ασ ίες.

Αν άμεσα σ τις πέτ ρες μπορεί ν α τοποθετηθούν στ ρώματ αχ ώματος
που
θα

θα

τοποθετήσ ετε

επιτ ρέψουν

και

σπόρους

την

φυσική

αν θεκτικών
βλ άσ τησ η,

φυτών

αλ λ ά

αν άλ ογ α

με

τις καιρικές σ υν θήκες σ ε όχ ι μεγ άλ ο χ ρον ικό διάσ τημα οι "τοίχ οι'
αυτής της μορφής γ ίν ον ται "κατ απράσιν οι", αν όμως γ ια τον όποιο
λ όγ ο δεν επιθυμείτ ε κάτι τέτοιο απλ ώς οι πέτρες θα ψεκαστ ούν με
φυτοφάρμακο που θα αποτ ρέψει το φύτρωμα.
Έν α επίσ ης από τα μεγ άλ α πλεον εκτ ήματ α αυτού του τύπου των
κατασ κευών ,

που

αφορούν

μικρότ ερα

αλ λ ά

καιμεγ αλύτ ερα διακοσ μητικά σ τοιχ εία σ την αυλ ή ή σ τον κήπο,
όπως καθίσματ α, παρτ έρια, διαχωριστ ικά τοιχ εία, κλ π. είν αι πως
πρόκειται γ ια κατασ κευές όχ ι τόσ ο μόν ιμουχ αρακτήρα, που σ ας
επιτρέπουν οπότε θελ ήσ ετε ν α αλ λ άξετε την διάτ αξη απλ ώς ν α
...αδειάσ ετε

και

να

τοποθετήσ ετε

τα

καλ άθια

σε

οποιοδήποτε άλλο σ ημείο ή και ν α τα αφαιρέσετ ε, χ ωρίς ν α
απαιτηθεί

γ κρέμισμα

του

τσ ιμέν του

γ ια κλασσικές χ τισ τές κατασ κευές.

όπως

αν

επρόκειτο

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful