You are on page 1of 3

Лілія Гриневич, го лова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

ПЛАН ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ І НАУКИ

Проект для громадського обговорення . Версія 2.0

Призначення документу

У суспільному діалозі визначити першочергові кроки у сфері освіти і науки в 2014 році.

О чікувані результат и

Очікується, що після реалізації плану буде

1. О здоровлено систему управління освітою і наукою , здійснено перехід до державно- громадського партнерства

2. Закладено підвалини для подальших позитивних змін, які призведуть до реалізаціі стратегічних цілей

С тратегічні цілі

1. У сфері дошкільної і середньої освіти – забезпечення рівного доступу до високих стандартів освіти всіх дітей, незалежно від матеріального статусу, статків, місця проживання їхніх родин.

2. У сфері професійної і вищої освіти – забезпечення високої якості підготовки кадрів для сучасного ринку праці

3. У сфері вищої освіти і науки – створення сучасної системи виробницт ва знань, технологій та інновацій.

Пріоритетні завдання на середньо строкову перспективу

1. Скорочення кількості установ і осіб, які відволікають учителів, викладачів, учених від навчально - виховного процесу, скорочення обсягів паперових планів, програм і звітності.

2. Забезпечення академічної і фінансової автономії навчальних закладів, педагогічної свободи учителя і викладача.

3. Спрощення ліцензування та акредитації і паралельним підвищенням відповідальності за їх результати.

4. Забезпечення внутрішньої мобільності студентів і викладачів, міжрегіональна співпраця університетів

5. Забезпечення прозорості прийняття рішень, руху грошових потоків, закупівель на всіх рівнях . Функціонування електронної системи для проведення прозорої вступної кампанії. Відкритість безособ ових даних результатів ЗНО для аналізу.

6. Впровадження незалежного оцінювання якості освіти на всіх рівнях. Участь України в міжнарожних порівняльних дослідженнях, зокрема PISA .

7. Розвиток Національної рамки кваліфікацій. Створення незалежних кваліфікаційни х центрів.

8. Створення сучасної системи виробництва навчального змісту. Розробка нового положення пр о конкурс підручників для шкіл . Реформування Інституту інноваційних технологій та змісту освіти. 100% забезпечення широкосмуговим Інтернетом навчальних і наукових закладів.

9. Підвищення соціального статусу вчителів і викладачів одночасно із підвищенням кваліфікації, підтвердженої нез алежними атестаційними агенціями . Реформа системи підготовки педагогічних кадрів.

10. Запровадження Програми «анти- плагіат» з обов’язковим проходженням крізь неї всіх робіт перед захист ом на дисертацій спецрадах при ВНЗ і наукових установах. Обов'язкова публікація в Інтернет дисертацій при внесенні на захист. Обов’язкова публікація дисертацій чиновників, захищених у 2000- 2014 рр.

11. Демілітаризація і гуманізація системи підготовки кадрів для правоохороних органів та системи юстиції .

12. Реформув ання системи управління наукою. Надання фінансових стимулів для інвестицій в науку.

13. Програма підтримки молодих талантів, зокрема через програму державних грантів.

14. Інтеграція академічної і університетської науки, зокрема шляхом створення спільних дослідницьких підрозділів і поширення науково- викладацького сумісництва. Створення умов для дослідницької діяльності у вишах, зокрема шляхом зменшення лекційного навантаження викладачів,

Першочергові кроки в 2014 році

1.

Фінансовий і управлінський аудит системи управління освітою і наукою, в т. ч. з метою виявлення наявних і пот енційних корупційних схем .

2.

Мораторій на державне втручання:

o

Скасування до 2016 року перевірок навчальних закладів, за винятком планових фінансових ревізій і випадків, коли є звернення органів студентського самоврядування або батьківських комітетів.

o

Продов ження до 2016 року дії всіх ліцензій з метою припинення процедур акредитації за старим законодавством.

o

Зупинення необґрунтованої реорганізації навчальних закладів.

3.

Скасування бюрократичних наказів МОН, позбавлених управлінського змісту, дебюрократизація звітності викладачів та вчителів.

4. Знищення очевидних корупційних схем у сфері освіти

o

Скорочення повноважень МОН. Скасування репресивних функцій Державної інспекції навчальних закладів

o

Передача функції надання грифів навчальній літературі самим ВНЗ , а підручників у сфері загальної середньої освіти – незалежній інституції.

o

Децентралізація закупівель

o

Впровадження прозорості у держзамовленні ВНЗ. Внесення необхідних змін до умов прийому.

o

Впровадження системи прозорого використання коштів, які виділяються державою, запуск системи відслідковування поточних рахунків міністерства в он - лайн режимі (“бюджет он- лайн”)

5. Створення разом з роботодавцями незалежних кваліфікаціних центрів.

6. Збереження наукового потенціалу, земель і майна Національної й галузевих академій наук, захист їх від спроб відчуження й розкрадання.

7. Розбудова інституційного фун даменту

o

Запровадження механізмів залучення громадськості до управління в сфері освіти та навчальними закладами

o

Формування процедур залучення сторін суспільного діалогу до розробки і прийняття рішень

o

Забезпечення прозорості процесів шляхом переведення процесів у електронну форму, відкриту для перегляду громадськістю в режимі он- лайн

8. Інтеграція України в Європейський освітній і дослідницький простір.

o

Впровадження “перехресного вступу”, ЄКТС і розробка Національної рамки кваліфікацій відповідно до європейс ьких вимог

o

Створення умов для повномасштабної участі українських науковців у проектах Рамкової програми ЄС «Горизонт2020»

9. Прийняття ключо вих нормативно -правових актів

o

Нова редакція статті 53 Конституції України

o

Новий базовий закон “Про освіту”

o

Новий з акон “П ро вищу освіту

o

Новий закон “П ро наукову та науково- технічну діяльність

o

Урядова програма про підвищення соціального статусу педагогічних працівників із одночасним збільшенням їх кваліфікації