You are on page 1of 39

Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008

SEJARAH PERAKAUNAN
 Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba.  Catatan tertua – catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M.  Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S.M.  Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke-5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran.  Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu-Arab digunakan yang dicipta oleh orang India.  Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1200-1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik.  Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini.  Revolusi Perindustrian di England pada abad ke 17 dan ke 18 telah memperkembangkan lagi sistem perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan kos.  Pada akhir abad ke 19 dan ke 20, bidang perakaunan mencapai taraf profesional.  Pada tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards Committee)-IASC ditubuhkan oleh badan perakaunan dunia di Sydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards)-IAS supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawaian asas serta mengawal profesion perakaunan.

BADAN PERAKAUNAN PROFESIONAL DI MALAYSIA a. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) – MASB  Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977  Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia.  Fungsi dan kuasa MASB; o Menerbit piawaian perakaunan baru o Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada o Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan o Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam

1

~cikgusila.blogspot.com~

Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008

b. Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) – MICPA  Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965.  Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan.  Untuk menjadi ahli MICPA; 1. Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan. 2. mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun. c. Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) – MIA  Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967.  Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan.  Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA), akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA).

SIMPAN KIRA VS PERAKAUNAN

CIRI-CIRI Takrif

SIMPAN KIRA Proses mengenal pasti dan merekod urus niaga perniagaan secara teratur dan tepat mengikut sistem catatan bergu.

PERAKAUNAN Proses mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan dan merancang serta mengawal kegiatan perniagaan.

Tujuan

a. Bukti urus niaga berlaku b. Mengumpul maklumat c. Membuat keputusan dan perancangan d. Mencatat urus niaga e. Mencatat nama penghutang, pemiutang dan nilai hutang

a. Mengumpulkan maklumat berdasarkan etika yang ditetapkan. b. Menganalisis dan mentafsir maklumat. c. Menyediakan laporan kewangan bagi membantu membuat keputusan.

2

~cikgusila.blogspot.com~

Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008

BENTUK-BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN Terbahagi kepada tiga jenis iaitu Milikan Tunggal, Perkongsian dan Syarikat Berhad

CIRI-CIRI 1. Pemilikan

MILIKAN TUNGGAL Seorang pemilik

PERKONGSIAN 2 – 20 orang 2 – 50 orang (perkongsian profesional) Sumbangan pekongsi Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan Pekongsi aktif menyumbangkan modal dan ambil bahagian pengurusan Tidak terhad Dibahagikan kepada pekongsi mengikut perjajnian perkongsian Cukai pendapatan perseorangan *Pekongsi lelap - hanya menyumbangkan modal sahaja dan tidak mengambil bahagian dalam pengurusan.

2. Modal 3. Pembentukan

Pemilik sendiri Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan Pemilik sendiri

4. Kawalan dan Pengurusan

5. Liabiliti 6. Keuntungan

Tidak terhad Diperoleh oleh pemilik

7. Cukai

Cukai pendapatan perseorangan

SYARIKAT BERHAD Dibahagikan kepada dua jenis iaitu Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. Didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mengikut Akta Syarikat 1965. Modal syarikat berhad dikumpulkan melalui terbitan saham. Pemegang saham akan menerima untung dalam bentuk dividen. Liabiliti syarikat berhad adalah terhad kepada jumlah modal. Cukai pendapatan syarikat.

3

~cikgusila.blogspot.com~

Saham tidak boleh Saham boleh disenaraikan disenaraikan atau diurus dan diniagakan secara niaga di bursa saham.Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang tersendiri dan terpisah dengan pemiliknya dari segi perakaunan. Saham. bebas di bursa saham.Semua urus niaga perniagaan direkod dan dilaporkan dalam nilai wang. KONSEP DAN PRINSIP PERAKAUNAN YANG ASAS 1.  Laporan kewangan tahunan perlu diserahkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). maksimum tiada had. Status saham 5. Entiti Berasingan . Prinsip Catatan Bergu . Terhad kepada individu Terbuka kepada orang tertentu.Kos belian yang direkod kekal dalam buku perakaunan tanpa mengambil kira perubahan nilai dalam pasaran. Bilangan ahli 2. 4 ~cikgusila.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Ciri-ciri 1. Penyata kewangan tidak Penyata kewangan perlu perlu didedahkan kepada didedahkan kepada orang orang ramai.com~ .  Laporan kewangan dibentang dan diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat. Kos Sejarah .Pembahagian hayat perniagaan kepada suatu jangka masa yang tetap bagi tujuan laporan perakaunan.blogspot. Wang sebagai Ukuran . ramai. 3. Pindah milik saham 4. Pemilikan saham 3. Tempoh Perakaunan . Laporan kewangan Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad Minimum 2 orang dan Minimum 2 orang dan maksimum 50 orang. Ringgit Malaysia (RM). 4. 2.Setiap urus niaga harus direkod di sebelah debit dan kredit dengan jumlah dan tarikh yang sama di dalam sekurang-kurangnya dua akaun. awam dalam akhbar. 5. Saham tidak boleh dipindah Bebas dipindah milik dan milik tanpa persetujuan mudah dijual beli melalui daripada pemegang saham broker saham di Bursa yang lain.

Penyediaan Penyata Kewangan Catatan Penutup 5 ~cikgusila. 1. 7.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 6.Kaedah perakaunan yang sama digunakan secara berterusan untuk setiap tempoh perakaunan.Suatu catatan perakaunan dianggap material sekiranya keciciran butiran tersebut memberikan kesan terhadap penyata kewangan. Pelarasan 6. Berterusan . Dokumen Sumber 2. Pengeposan ke Lejar 4. 9.com~ .Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa yang panjang.Kos sebenar yang terlibat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh untuk suatu tempoh tertentu.blogspot. Imbangan Duga selepas Pelarasan 7. Ketekalan . 8. Pemadanan . Buku Catatan Pertama 3. Materialiti . KITARAN PERAKAUNAN Proses perakaunan yang dilaksanakan mengikut urutan yang bersistem dalam satu tempoh perakaunan. Penyediaan Imbangan Duga 5.

perabot. hasil terdahulu.   6 ~cikgusila. alatan pejabat. hasil belum diterima. LIABILITI. HASIL DAN BELANJA ASET  Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 ASET. ASET BUKAN SEMASA ASET SEMASA   Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan. lekapan dan lengkapan. kenderaan.  LIABILITI  Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai. penghutang.com~ . Contoh – tunai. gadai janji LIABILITI SEMASA  Tanggungan hutang yang boleh dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun.blogspot. Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. overdraf bank. EKUITI PEMILIK. LIABILITI BUKAN SEMASA  Tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada satu tahun. Contoh – mesin. barang atau perkhidmatan. stok akhir. premis. Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. belanja terakru. Contoh – pinjaman bank. belanja terdahulu. Contoh – pemiutang.    Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula.

firma audit – hasil daripada perkhidmatan yang diberi.  Pendapatan yang diterima secara tidak langsung / tiada berkaitan daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik.com~ . faedah atas simpanan bank. klinik. jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan. MODAL AWAL + UNTUNG BERSIH / (RUGI BERSIH) – AMBILAN = MODAL AKHIR     HASIL Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan. Kerugian akan mengurangkan ekuti pemilik. dividen pelaburan. untung pelupusan aset bukan semasa   7 ~cikgusila. Contoh. kedai jam – hasil diperolehi daripada hasil jualan jam. Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 EKUITI PEMILIK   Pelaburan pemilik dalam perniagaan. Contoh. Tanggungan perniagaan kepada pemilik. HASIL BUKAN KENDALIAN HASIL KENDALIAN  Pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan.blogspot. sewa diterima.

Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan. alat tulis dan sebagainya. rugi daripada risiko banjir. rugi jualan aset bukan semasa. belanja faedah pinjaman bank.  Belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 BELANJA 1. insurans.com~ . Contoh. kecurian dan sebagainya. Kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. 2. BELANJA BUKAN KENDALIAN BELANJA KENDALIAN  Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. promosi. sewa kedai.blogspot. kerosakan.gaji pekerja. Contoh.   8 ~cikgusila.

Ia adalah satu sistem merekod urus niaga yang tepat dan bersistem. Mengambil kira hasil dan belanja ASET = LIABILITI + (MODAL + HASIL – BELANJA) Sistem Catatan Bergu 1. Setiap urus niaga mesti melibatkan sekurang-kurangnya dua akaun yang berasingan. 3. 2.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 PERSAMAAN PERAKAUNAN 1.com~ . Tanpa hasil dan belanja ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK 2.blogspot. Satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan jumlah yang sama. EKUITI PEMILIK dan HASIL berbaki Kredit. Nama Akaun Debit Kredit Jenis Akaun Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Hasil Belanja Debit Berrtambah Berkurang Berkurang Berkurang Bertambah Kredit Berkurang Bertambah Bertambah Bertambah Berkurang TIPS BISTARI!!! ASET dan BELANJA berbaki debit. LIABILITI. (BAD LEH) 9 ~cikgusila.

5. Cek atau keratan cek 6.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 DOKUMEN PERNIAGAAN sebagai sumber maklumat perakaunan memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga dijadikan bukti bagi sesuatu urus niaga mengingatkan peniaga tentang hutang dalam urus niaga sebagai rujukan pada masa hadapan Terbahagi kepada dua jenis iaitu. Memo 11. Bil tunai 8. 6. Nota debit 4.blogspot. Resit 5. Invois 2. 4. Baucar 7. Nota kredit 3. Makluman kredit 10. 2. Surat tanya Sebut harga Katalog Nota pesanan / Pesanan belian Nota serahan Penyata akaun 2 Dokumen sebagai sumber maklumat (perlu dicatat dalam buku perakaunan) 1.com~ . Borang wang masuk 10 ~cikgusila. 1 Dokumen untuk rujukan (tidak perlu dicatat dalam buku perakaunan) 1. 3. Makluman debit 9.

Penjual hantar bersama dengan sebut harga. Maklumat yang perlu ada.com~ Buku Catatan Pertama Tiada Sebut Harga Tiada Katalog Tiada Nota pesanan atau Pesanan belian Tiada Nota serahan Tiada Penyata Akaun Tiada 11 .Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 DOKUMEN PERNIAGAAN DAN FUNGSINYA Jenis Dokumen Surat tanya Urus niaga Dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan maklumat barangbarang yang hendak dibeli. Nota makluman dan peringatan kepada penghutang yang dihantar setiap akhir bulan. Senarai harga bagi semua barang yang dibekalkan oleh penjual. harga barang yang hendak dibeli. kuantiti. harga. Dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada surat tanya. Dihantar oleh penjual kepada pembeli. jenis barang. Dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama-sama dengan barang. Membolehkan pembeli menyemak barangbarang yang dihantar dan sebagai perakuan bahawa barang-barang telah dihantar dengan selamat. diskaun dan cara pembayaran. syarat penghantaran dan pembayaran. syarat serahan. Harga barang tidak dinyatakan. jenama. Jenis barang dan kuantiti sahaja disenaraikan. ~cikgusila. Maklumat yang diperlukan. jumlah jualan. Dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. pulangan. syarat pembayaran dan kadar diskaun. harga barang. bayaran dan baki hutang akhir bulan yang perlu dijelaskan. Maklumat yang diberi. Maklumat terdiri daripada baki hutang pada awal bulan.blogspot. cara pembekalan.

Digunakan apabila. Jumlah hutang terkurang (kesilapan pengiraan) 5.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Invois Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit. 3. bayaran yang dikenakan terlebih daripada harga sepatutnya. 1. di K. Invois Asal – Jurnal Belian Invois Salinan – Jurnal Jualan Belian aset kredit – Jurnal Am Nota Kredit Nota Debit (Invois tambahan) Dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan (akaun dikreditkan) dihantar disebabkan oleh. pembeli diberi elaun atau komisen. 1. & K. 4. syarat serahan dan bayaran dan K. nama dan alamat pembeli dan penjual. kuantiti dan harga. terdapat pulangan bekas kosong yang telah dikenakan bayaran dalam invois. Salinan asal dihantar kepada pembeli dan salinan pendua disimpan oleh penjual Belian barang niaga kredit. nombor invois. terdapat pulangan barang yang rosak. Bayaran yang dikenakan terkurang 3. jumlah hutang terlebih kerana salah pengiraan.com~ Nota Kredit Asal – Jurnal Pulangan Belian Nota Kredit Salinan – Jurnal Pulangan Jualan Nota Debit Asal – Jurnal Belian Nota Debit Salinan – Jurnal Jualan 12 . Maklumat yang ada. 5. 2. Bayaran tambahan (pertukaran barang) ~cikgusila. Disediakan dalam tiga salinan. salah jenama atau tidak berkualiti. Faedah dikenakan ke atas bayaran lewat oleh pembeli 4. Akaun pembeli akan didebitkan untuk menambahkan harga pada invois (hutang bertambah).blogspot. Ada ketinggalan catatan dalam invois (kos angkutan) 2. tarikh urus niaga. Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invois terkurang. jumlah belian.

Digunakan untuk merekod pengeluaran barang niaga atau wang untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan modal tambahan dalam perniagaan. Resit Asal – Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai Resit Salinan – Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai Cek atau keratan cek Cek digunakan untuk membuat pembayaran.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Resit Dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran daripada pembeli. Memaklumkan akaun pemilik telah dikreditkan (ditambahkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab.blogspot. Bukti pembayran telah dibuat. Keratan cek digunakan sebagai rujukan dan sumber rekod. Bukti bagi aset yang dibeli secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai. Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank.com~ . Bukti penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat. Buku Tunai (Dt) Jurnal Am 13 ~cikgusila. Dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli bagi pembayaran untuk belian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Bil Tunai / Slip Daftar Tunai Bil Tunai Asal – Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai (Belian Tunai) Bil Tunai Salinan – Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai (Jualan tunai) Buku Tunai (Kt) Makluman Debit Makluman Kredit Memo Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank. Buku Tunai (Kt) – lajur bank Buku Tunai – catatan kontra Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai Baucar Dokumen dalaman yang disediakan oleh peniaga untuk merekodkan segala jenis pembayaran. Memaklumkan akaun pemilik telah didebitkan (dikurangkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab.

(belian secara pukal) Diskaun Niaga = Harga Senarai X Kadar Diskaun 14 ~cikgusila. Diberi oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk peratus.blogspot. Buku Tunai – catatan kontra DISKAUN NIAGA Potongan harga ke atas harga senarai atau harga katalog.com~ . Untuk menggalakkan pembeli membeli dengan banyak.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Borang Wang Masuk / Slip Bank Borang yang dikeluarkan oleh bank untuk merekod urus niaga menyimpan atau mengeluarkan wang oleh pelanggan.

Catatan Kontra Cek atau Bank Ambilan Tunai/Bank Belanja Bayar tambang hantar barang Kepada 'KITA' Kepada 'SY A' Caj Bank. Kt Pemiutang Dt Penghutang. Kt Diskaun Menjelaskan Invois Resit Rasmi ASAL (Diskaun RMxxx) Menjelaskan Invois Resit Rasmi SALINAN (Diskaun RMxxx) Kegunaan Keratan Cek Perniagaan (Kontra) Nama Pemiutang Bayar untuk Belanja/ABS Keratan Cek Keratan Cek Borang Wang Masuk SALINAN Memo Baucer Pembayaran Baucer Pembayaran Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Makluman Debit Makluman Kredit Dt Penghutang.Tunai. Kt Tunai Kt Ambilan Kt Belanja Kt Angkutan Keluar Kt Belian Dt Jualan Kt Caj Bank/Buku Cek Dt Faedah Dt Aset Kt Liabiliti/EPemilik Dt Belian. Kt Belian BUKU TUNAI (BT) .com~ .Ambilan untuk Kegunaan Sendiri a) Barang Niaga Memo b) ABS Memo .blogspot. Dt Diskaun Dt Tunai. Buku Cek Faedah 2 Catatan Pembukaan Permulaan soalan Belian ABS Jualan ABS JURNAL AM (JA) . Kt Bank Kt Pemiutang Kt Belanja/ABS Dt Bank. Kt Jualan Dt Angkutan/Angkutan Masuk. Kt Pemiutang Dt Ambilan Kt Belian Dt Ambilan. Kt Belian Dt Derma.Ambilan untuk Kegunaan Perniagaan a) Promosi Memo b) Sumbangan Memo c) Derma Memo 15 ~cikgusila.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 a) KENALPASTI DOKUMEN BCP 1 Kata Kunci Dokumen Catatan Kt Pemiutang. Kt ABS Dt Promosi.Bukan Barang Niaga Contoh Aset Bukan Semasa Caj angkutan Invois ASAL Invois SALINAN Nota Debit ASAL . Kt Belian Dt Sumbangan.

* Penulisan tarikh yang lengkap . 1 2 3 4 5 6 BUKU TUNAI BUKU TUNAI JURNAL AM JURNAL AM JURNAL BELIAN JURNAL JUALAN BCP Dt Kt Dt Kt - Butiran : Nama Penghutang 7 JURNAL PULANGAN BELIAN 8 JURNAL PULANGAN JUALAN LEJER Kt Dt Dt Kt Dt Belian. Kt Penghutang c) PINDAH DARI LEJER KE IMBANGAN DUGA # Semua baki akhir setiap lejer dipindahkan ke Imbangan Duga # Imbangan Duga mestilah dijumlahkan bg kedua2 Dt dan Kt LEJER Baki akhir / Baki b/b Dt Baki akhir / Baki b/b Kt !! Tajuk : Imbangan Duga pada ………………….Barang Niaga JURNAL PULANGAN Nota Kredit ASAL shj BELIAN Invois ASAL Nota Debit ASAL Invois SALINAN Nota Debit SALINAN Butiran : Nama Pemiutang Butiran : Nama Pemiutang Butiran : Nama Penghutang Butiran : Nama Penghutang Butiran : Nama Pemiutang JURNAL PULANGAN Nota Kredit SALINAN JUALAN b) PINDAH KE LEJER DARI BCP Setiap lejer mesti diimbang dan ditutup. Kt Pemiutang Dt Penghutang.baru markah diberi IMBANGAN DUGA Dt Kt 16 ~cikgusila. Kt Pulangan Belian Dt Pulangan Jualan.blogspot. BUTIR & AMAUN betul . Kt Jualan Dt Pemiutang.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 3 JURNAL BELIAN JURNAL JUALAN JURNAL KHAS .cth 01/10/2007 * TARIKH.com~ .

com~ . Membawa masuk modal tambahan f. Buku Tunai dan Buku Tunai Runcit. Catatan pelarasan g.blogspot. Semua urus niaga dicatatkan terlebih dahulu ke dalam Buku Catatan Pertama sebelum dipindahkan ke dalam lejar dengan mengikut urutan tarikh urus niaga JURNAL o Terbahagi dua iaitu. Merekodlan pembubaran perniagaan DOKUMEN Memo Invois (belian/jualan aset bukan semasa) 17 ~cikgusila. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi atau perniagaan e. Jurnal Pulangan Jualan.  Jurnal Am dan  Jurnal Khas (Jurnal Belian. Membetulkan kesilapan h. o Memudahkan membuat rujukan dan memberi panduan catatan pindahan ke lejar. Membeli dan menjual aset bukan semasa secara kredit d. Jurnal Pulangan Belian) o Menunjukkan catatan yang lengkap tentang satu urus niaga mengikut urutan tarikh beserta butir dan keterangan. Catatan permulaan perniagaan b. JURNAL AM URUS NIAGA a. o Dapat mengesan kesilapan dengan cepat dan mengelakkan penipuan.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 BUKU CATATAN PERTAMA ( Buku Subsidiari / Buku Catatan Asal / Buku Harian )   Terdiri daripada Jurnal. Jurnal Jualan. Catatan penutupan dan pemindahan bakibaki akaun c. JURNAL 1.

Jurnal Belian b. JURNAL KHAS – Merekod urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan JURNAL a. Jurnal Jualan c.com~ . Jurnal Pulangan Belian d. Jurnal Pulangan Jualan Format Jurnal Khas JURNAL BELIAN Tarikh Butir Folio No.blogspot.000 Kredit RM 10.000 URUS NIAGA Belian barang niaga secara kredit daripada pembekal Jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan Merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal Merekodkan pulangan barang niaga daripada pelanggan DOKUMEN Invois Asal Nota Debit Asal Invois Salinan Nota Debit Salinan Nota Kredit Asal Nota Kredit Salinan 02/05/2007 Syarikat Selamba Yassin 22/05/2007 Pembekal Yusri Erra 31/05/2007 Akaun Belian 18 ~cikgusila.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Format Jurnal Am JURNAL AM Tarikh Butir Folio Debit RM 10.000 9.000 01/10/2007 Perabot Modal ( Membawa masuk perabot pemilik untuk kegunaan perniagaan ) 2. Dokumen SY001 E0025 Dt Jumlah RM 5.000 4.

000 02/10/2007 Perniagaan Adam 25/10/2007 Kedai Nur Farah 30/10/2007 Akaun Jualan JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh Butir Folio No.000 2.Mudah membuat rujukan bagi Akaun Tunai dan Akaun Bank.Catatan dalam lejar dapat dikurangkan. 19 ~cikgusila.500 1. .000 10. .500 1.com~ .000 4.500 12/05/2007 Syarikat Selamba Yassin 26/05/2007 Pembekal Yusri Erra 31/05/2007 Akaun Pulangan Jualan JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh Butir Folio No.200 2. . Dokumen N5001 Y0202 Dt Jumlah RM 1.Peniaga lebih mudah dalam mengawal tunai perniagaannya.700 06/10/2007 Perniagaan Adam 28/10/2007 Kedai Nur Farah 30/10/2007 Akaun Pulangan Belian BUKU TUNAI     Dikenali juga sebagai Buku Lejar Gabungan Akaun Tunai dan Akaun Bank Merekod semua urus niaga tunai termasuk penerimaan dan pembayaran secara cek.blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 JURNAL JUALAN Tarikh Butir Folio No. Dokumen NK1100 NK1101 Kt Jumlah RM 1. Kebaikan Buku Tunai. Dokumen 0011 0012 Kt Jumlah RM 6.

Debit lajur tunai Debit lajur bank Debit lajur diskaun Kredit lajur tunai Kredit lajur bank Kredit lejur diskaun    Semua penerimaan wang tunai Semua penerimaan yang dibankkan Semua diskaun diberi Semua pembayaran dengan wang tunai Semua pembayaran dengan cek Semua diskaun diterima Lajur tunai dan bank perlu diimbangkan pada akhir suatu tempoh. Kt lajur tunai 2. BUKU TUNAI Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank Catatan Kontra    Catatan pemindahan wang tunai dari pejabat ke bank atau dari bank ke pejabat.com~ . Melibatkan catatan dalam lajur tunai dan lajur bank Buku Tunai yang sama iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. lajur bank dan lajur diskaun di sebelah kredit dan debit. Dua keadaan. Lajur diskaun tidak perlu diimbangkan tetapi dijumlahkan sahaja dan jumlah diskaun ini akan diposkan ke lejar dalam Akaun Diskaun berkenaan. 20 ~cikgusila. Kt lajur bank  Tanda ( √ ) atau ( K ) perlu ditunjukkan di lajur folio Buku Tunai. Pindahan wang tunai dari pejabat ke bank  Dokumen perniagaan – Borang Wang Masuk  Dt lajur bank. Pindahan wang tunai dari bank ke pejabat  Dokumen perniagaan – Keratan Cek  Dt lajur tunai.blogspot. Format Buku Tunai Tiga Lajur.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Buku Tunai Tiga Lajur  Mengandungi tiga lajur utama iaitu lajur tunai. 1.

JURNAL PEMBAYARAN TUNAI No. Jurnal Pembayaran Tunai  Merekod segala pembayaran oleh perniagaan  Sama seperti bahagian kredit Buku Tunai  Format.com~ .blogspot. Cek Akaun Didebit Bank (Kt) Diskaun Diterima (Kt) Pemiutang (Dt) Belian (Dt) Lainlain Akaun (Dt) Tarikh Butir Folio 21 ~cikgusila.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Buku Tunai sebagai Jurnal 1. JURNAL PENERIMAAN TUNAI No. Jurnal Penerimaan Tunai  Merekod semua penerimaan tunai dan cek oleh perniagaan  Sama seperti bahagian debit Buku Tunai  Format. Resit Akaun Dikredit Bank (Dt) Diskaun Diberi (Dt) Penghutang Jualan (Kt) (Kt) Lainlain Akaun (Kt) Tarikh Butir Folio 2.

* Potong nilai amaun yang melebihi RM50.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 BUKU TUNAI RUNCIT Kegunaan BTR . Membayar belanja yang kecil 2. Pembayaran Baucer Kt Alat tulis Pos Tambang RM RM RM RM Penerimaan Tarikh Dt RM Butir Fol Pelbagai RM SISTEM PANJAR Ketua juruwang akan memberikan sejumlah wang tertentu untuk membiayai semua perbelanjaan runcit bagi satu tempoh tertentu dan pada akhir tempoh.com~ . 1. Membolehkan pembahagian tugas 3. Mengelakkan daripada banyak catatan BUKU TUNAI RUNCIT Analisis Bayaran No. 22 ~cikgusila.blogspot. ketua juruwang akan membayar semula jumlah yang dibelanjakan oleh juruwang runcit.

ambilan dan modal 2. Akaun terbahagi dua iaitu. Akaun Perorangan – penghutang. Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi.blogspot. Tujuan menutup akaun untuk . Folio    Rujukan untuk mengesan sumber catatan pertama atau pasangan catatan bergu – rujukan muka surat akaun dalam Buku Catatan Pertama dan lejar. 1. Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun. Akaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal (akaun hasil dan belanja). Diisi jika pengeposan telah dilakukan iaitu memindahkan catatan dam Buku Catatan Pertama ke lejar. Akaun berbentuk T . b.com~ . Mengimbang dan Menutup Akaun     Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh. memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan. Nama Akaun Jumlah Tarikh RM Kredit Jumlah RM Debit Tarikh Butir Folio Butir Folio Lajur tarikh . a. pemiutang. mengemaskini Akaun Modal.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 LEJAR   Buku akaun yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan. 23 ~cikgusila. hasil menambahkan ekuiti pemilik dan belanja mengurangkan ekuiti pemilik.Mencatat tarikh urus niaga Lajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun) Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga Cara merekod urus niaga adalah berasaskan prinsip catatan bergu. Mengurangkan kesilapan merekod atau terlupa melengkapkan catatan bergu.

Dapat menjalankan pengkhususan dan pembahagian kerja b. c. a.com~ . e. Dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesilapan merekod. 24 ~cikgusila. Dapat menugaskan seorang eksekutif akaun untuk mengendalikan satu bahagian lejar sahaja. Mudah untuk menguruskan pengurusan dan pengawalan.blogspot. Lejar Am meliputi : (a) Akaun Nominal (akaun hasil dan belanja) (b) Akaun Nyata (akaun aset semasa dan aset bukan semasa) (c) Akaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa (akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang) (d) Akaun Modal (e) Akaun Ambilan Lejar Subsidiari (lejar kecil) meliputi : (a) (b) Lejar Belian / Lejar Pemiutang Lejar Jualan / Lejar Penghutang   Tujuan pembahagian lejar.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Pembahagian Lejar   Dua bahagian iaitu Lejar am dan Lejar subsidiari. d. Dapat mengurangkan bilangan akaun dalam lejar yang terlalu banyak dalam lejar am.

.......com~ . Butir Debit RM XX XX Kredit RM Akaun Aset Akaun Belanja Akaun Modal Akaun Liabiliti Akaun Hasil XXX XX XX XX XXX 25 ~cikgusila....... Mempunyai batasan atau had.....Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 IMBANGAN DUGA  Merupakan satu senarai baki-baki akaun yang diambil daripada lejar am... lejar subsidiari dan Buku Tunai pada suatu tempoh tertentu..blogspot. Fungsi Imbangan Duga untuk. Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira Jumlah di sebelah debit mesti sama dengan jumlah di sebelah kredit..... o Menyemak ketepatan kemasukan catatan bergu o Menguji ketepatan pengiraan o Memudahkan penyediaan Akaun Perdagangan.. (Imbangan Duga yang seimbang tidak bererti semua catatan dalam lejar betul kerana mungkin terdapat beberapa kesilapan yang ketara atau tidak ketara dalam Imbangan Duga tersebut)    PENYEDIAAN IMBANGAN DUGA Penyediaan Imbangan Duga dalam Bentuk Lajur Nama Perniagaan Imbangan Duga pada ..

8. Perakaunan Asas Akruan Untung dikira dengan membuat pemadanan hasil bagi tempoh perakaunan tertentu kepada belanja yang terlibat. 2.com~ . 6. 7.blogspot. 5.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 PENUTUPAN AKAUN & PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI VS PERAKAUNAN ASAS AKRUAN Perakaunan Asas Tunai Untung dikira dengan mencari perbezaan antara tunai yang diterima sebagai hasil dan tunai yang dibayar sebagai belanja bagi suatu tempoh perakaunan. 4. 3. Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu Hasil Terakru dan Hasil Terdahulu Hutang Lapuk Hutang Lapuk Terpulih Peruntukan Hutang Ragu Susut Nilai dan Peruntukan Susut Nilai Menilai Stok Akhir Stok Bekalan 26 ~cikgusila. Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan Firma besar (urus niaga secara kredit) Hasil Diterima – Belanja Dibayar = Untung Hasil sepatutnya – Belanja terlibat = Untung PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN 1.

com~ .blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 1 BELANJA TERAKRU & BELANJA TERDAHULU Butiran Belanja Terakru (Belanja yang dilakukan dalam tempoh perakaunan semasa tetapi belum dijelaskan dalam tempoh tersebut) Belanja Terdahulu (Perbelanjaan bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi dijelaskan pembayarannya dalam tempoh perakaunan semasa) Catatan Jurnal Dt Belanja Kt Belanja Terakru Penyata Pendapatan Tambah Kunci Kira-Kira Liabiliti Semasa Dt Belanja Terdahulu Dt Belanja Tolak Aset Semasa 2 HASIL TERAKRU & HASIL TERDAHULU Butiran Hasil Terakru (Hasil yang diperolehi bagi sesuatu tempoh tetapi hasil tersebut belum diterima) Hasil Terdahulu ( Hasil yang diperolehi bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa) Catatan Jurnal Dt Hasil Terakru Kt Hasil Penyata Pendapatan Tambah Kunci Kira-Kira Aset Semasa Dt Hasil Kt Hasil Terdahulu Tolak Liabiliti Semasa TIPS BISTARI!!! Butiran BELANJA TERAKRU BELANJA TERDAHULU HASIL TERAKRU TAMBAH ( PP ) ASET SEMASA ( KKK) HASIL TERDAHULU LIABILITI SEMASA ( KKK ) TOLAK ( PP ) 27 ~cikgusila.

Catatan Jurnal o Membuka semula Akaun Penghutang dan Akaun Hutang Lapuk Terpulih  Dt Akaun Penghutang . Dianggap sebagai HASIL.com~ . Penghutang tidak mampu membayar hutangnya b. Catatan Jurnal Dt Hutang Lapuk Kt Penghutang Belanja Penghutang Bersih = Penghutang tolak Hutang Lapuk  4 HUTANG LAPUK TERPULIH Penyata Pendapatan Kunci KiraKira Butiran  Seorang penghutang yang hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk tibatiba membayar balik hutangnya. Kt Akaun Untung Rugi  Hasil Kesan ke atas nilai Penghutang (Bergantung kpd situasi yang diwujudkan) 28 ~cikgusila. Penghutang meninggal dunia c. Kt Akaun Hutang Lapuk Terpulih o Hutang lapuk dibayar balik / penerimaan tunai.  Dt Akaun Tunai/Bank . Kt Akaun Penghutang o Pindahkan Akaun Hutang Lapuk Terpulih ke Akaun Untung Rugi.  Dt Akaun Hutang Lapuk Terpulih . Penghutang diisytiharkan muflis Hutang lapuk ditolak daripada jumlah penghutang dan dihapuskan sebagai kerugian.blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 3 HUTANG LAPUK Penyata Pendapatan Kunci KiraKira Butiran    Hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang. Penghutang tidak dapat dikesan / menghilangkan diri d. Disebabkan oleh: a. Dianggap sebagai BELANJA.

Peruntukan Hutang Ragu Penentuan sama ada yang sudah diwujudkan pertambahan atau (Pengurangan pengurangan dalam Peruntukan Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu – Hasil) dalam tempoh semasa perlu  Dt Akaun Peruntukan dibuat perbandingan di Hutang Ragu . (belanja) pertama Tujuan untuk. dengan belanja Kt Akaun Peruntukan perniagaan Hutang Ragu o Menampung satu kerugian perniagaan o Menambahkan dalam bentuk Peruntukan Hutang Ragu hutang lapuk yang sudah diwujudkan Peruntukan Hutang Ragu = (Pertambahan Kadar peruntukan x Peruntukan Hutang Ragu Penghutang Bersih – belanja) Kadar peruntukan / peratus  Dt Akaun Untung peruntukan hutang ragu Rugi . Rugi Penyata Pendapatan Belanja Kunci Kira-Kira Mengurangkan Penghutang ASET SEMASA Penghutang Tolak Penghutang Hutang Ragu Belanja Hasil 29 ~cikgusila. antara tahun semasa Kt Akaun Untung dengan tahun sebelumnya. Semakin Hutang Ragu panjang tempoh hutang.com~ . semakin tinggi peratus o Mengurangkan peruntukan hutang ragu.  Dt Akaun Untung o Memadankan hasil Rugi . berbeza-beza mengikut Kt Akaun Peruntukan tempoh hutang.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 5 PERUNTUKAN HUTANG RAGU Butiran  Catatan Jurnal     Satu anggaran jumlah o Peruntukan Hutang Ragu hutang yang tidak dapat diwujudkan buat kali dikutip.blogspot.

Keusangan – tidak dapat digunakan akibat daripada perubahan teknologi d. (belanja) Peruntukan Susut Nilai (Susut Nilai Terkumpul) – jumlah susut nilai terkumpul pada akhir setiap tahun perakaunan. Kaedah Baki Berkurangan Penyata Pendapatan BELANJA Belanja Susut Nilai ABS Butiran KAEDAH 1 a. Kemerosotan fizikal – pudar. lusuh atau buruk b. Kaedah Penilaian Semula  Aset bukan semasa dinilai semula pada setiap akhir tempoh perakaunan. a. Kesusutan – penggunaan yang berterusan c. 1. (mengurangkan aset) Sebab aset bukan semasa mengalami susut nilai. Usia guna yang pendek akibat faktor masa – hak cipta  3 kaedah pengiraaan susut nilai. Kaedah Garis Lurus / Ansuran Tetap 3. Catatan Jurnal Dt Belanja Susut Nilai ABS Kt Peruntukan Susut Nilai ABS Kunci Kira-Kira ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS 30 ~cikgusila.blogspot. Kaedah Penilaian Semula 2.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 6    SUSUT NILAI & PERUNTUKAN SUSUT NILAI Susut nilai – pengurangan nilai aset bukan semasa. Belanja susut nilai yang tidak dibayar dengan wang tetapi ditolak daripada kos aset bukan semasa berkenaan.  Jumlah susut nilai dihitung dengan membandingkan nilai aset bukan semasa pada awal tempoh dengan pada akhir tempoh perakaunan.com~ .  Susut Nilai = Nilai Aset Bukan Semasa awal – Nilai Aset Bukan Semasa Akhir  Sesuai untuk mengira aset bukan semasa yang bernilai rendah seperti alat-alat kecil.

Kt Akaun Susut Nilai Aset c. Nilai buku melebihi harga jualan = rugi atas pelupusan – didebitkan dalam Akaun Untung Rugi (belanja). Pelupusan Aset Bukan Semasa (penjualan aset bukan semasa) a. Kaedah Baki Berkurangan  Dikira berdasarkan satu kadar yang tetap ke atas nilai buku aset pada awal tempoh perakaunan  Susut Nilai = Kadar Susut Nilai x (Kos Asal – Susut Nilai Terkumpul)  Jumlah susut nilai setiap tahun akan berkurang kerana susut nilai terkumpul semakin bertambah dan menyebabkan nilai buku aset semakin berkurangan.  Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira Dt Belanja Susut Nilai ABS Kt Peruntukan Susut Nilai ABS BELANJA Belanja Susut Nilai ABS ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS Dt Belanja Susut Nilai ABS Kt Peruntukan Susut Nilai ABS BELANJA Belanja Susut Nilai ABS ASET BUKAN SEMASA ABS Tolak PERUNTUKAN SUSUT NILAI ABS Cara merekod.blogspot. Dalam Kunci Kira-kira Peruntukan Susut Nilai akan ditolak daripada kos asal aset tetap. b. Akaun Susut Nilai dan Akaun Peruntukan Susut Nilai disediakan secara berasingan bagi setiap aset. Kt Akaun Peruntukan Susut Nilai Aset b. Kaedah Garis Lurus/Ansuran Tetap  Susut nilai aset dikira pada kadar yang sama atau tetap sehingga akhir tempoh penggunaan aset berkenaan. d. (nilai bakian) KAEDAH 3 c. a.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Butiran KAEDAH 2 b.com~ .  31 ~cikgusila. Dt Akaun Untung Rugi .  Susut Nilai = Kos Asal – Nilai Skrap Usia Guna  Susut Nilai = Kos Asal x Kadar Susut Nilai Tahunan  Nilai skrap – nilai yang dijangka akan diperolehi setelah tamat usia guna aset tersebut. Harga jualan melebihi nilai buku = untung atas pelupusan – dikreditkan dalam Akaun Untung Rugi (hasil). Dt Akaun Susut Nilai Aset .

dakwat  Kain. benang. pen.com~ . 8   STOK BEKALAN Stok yang tidak habis digunakan pada tarikh imbangan. Contoh.  Bekalan alat tulis.blogspot. kertas. jarum dan butang  Alat solek dan syampu Bayaran yang sudah dibuat untuk barang yang belum habis digunakan pada tarikh imbangan dianggap sebagai belanja terdahulu (aset semasa)  32 ~cikgusila.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 7 MENILAI STOK AKHIR  Pilih nilai yang Terendah Antara harga Kos Atau harga Pasaran (TAKAP).

blogspot.com~ .Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 BENTUK PENYATA NAMA PERNIAGAAN PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR ……………… RM Jualan tolak Pulangan Jualan Jualan Bersih TOLAK KOS JUALAN Stok Awal Belian tolak Pulangan Belian Belian Bersih Angkutan Masuk Duti Import Insurans Belian Upah atas Belian Kos Belian Kos Barang Untuk Dijual tolak Stok Akhir KOS BARANG DIJUAL / KOS JUALAN UNTUNG KASAR TAMBAH HASIL Diskaun Diterima Komisen Diterima Sewa Diterima Faedah Diterima / Faedah atas Simpanan Hutang Lapok Terpulih Untung atas Pelupusan Aset Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu TOLAK BELANJA Gaji Sewa Dibayar Diskaun Diberi Insurans Iklan Komisen Diberi XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX RM RM XX XX XXX 33 ~cikgusila.

Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Faedah Dibayar / Faedah atas pinjaman Belanja Utiliti Angkutan Keluar Hutang Lapok Lesen Cukai Pintu Rugi atas Pelupusan Aset Belanja Pembaikan Belanja Pencucian Belanja Susut Nilai Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu UNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIH XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXXX 34 ~cikgusila.blogspot.com~ .

Penghutang. Bank. Tunai & lain2) XX XX XX XX XX XX XX XXXX XX XX RM RM 35 ~cikgusila.com~ .blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 NAMA PERNIAGAAN KUNCI KIRA-KIRA PADA ……………………… RM ASET BUKAN SEMASA Perabot Kenderaan tolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaan Premis Lekapan dan Lengkapan/Kelengkapan ASET SEMASA Stok Penghutang tolak Peruntukan Hutang Ragu Bank Tunai Hasil Terakru Belanja Terdahulu TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Modal awal tambah Modal Tambahan tambah Untung Bersih @ tolak Rugi Bersih Tolak Ambilan Modal akhir LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Bank Pinjaman Bercagar Gadai Janji/Pajak Gadai XX XX XX XXX XXXXX XX XX XX XXX XX XXX Aset Semasa Liabiliti Semasa XX XX XX XX XXX XXXX XXXXX XX XX XX XXX Susunan AS : SPBT (Stok.

com~ .Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 BENTUK LEMBARAN KERJA NAMA PERNIAGAAN LEMBARAN KERJA BAGI TAHUN BERAKHIR ………………………… IMBANGAN DUGA IMBANGAN DUGA PELARASAN TERSELARAS Dt Kt Dt Kt Dt Kt RM RM RM RM RM RM XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX XXX Stok pada 30hb UNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIH XXX XXX XXXX XX XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XX XXXX XX XXX XX XXXX BUTIR Modal pada 1hb Perabot Kenderaan Peruntukan Susut Nilai Kenderaan Premis Lekapan dan Lengkapan/Kelengkapan Tunai Bank Penghutang Peruntukan Hutang Ragu Stok pada 1hb Jualan Pulangan Jualan Belian Pulangan Belian Pemiutang Overdraf Bank Pinjaman Bank Pinjaman Bercagar Gadai Janji/Pajak Gadai Angkutan Masuk Duti Import Insurans Belian Upah atas Belian Diskaun Diterima Komisen Diterima Sewa Diterima Faedah Diterima Hutang Lapok Terpulih Peruntukan Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu Gaji Sewa Dibayar Diskaun Diberi Insurans Iklan Komisen Diberi Faedah Dibayar Belanja Utiliti Angkutan Keluar Hutang Lapok PENYATA PENDAPATAN Dt Kt RM RM KUNCI KIRA-KIRA Dt RM XX XX XX XX XX XX XX XX XX Kt RM XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Hasil Terakru (Sewa Terakru) Belanja Terdahulu (Gaji Terdahulu) Belanja Terakru (Iklan Terakru) Hasil Terdahulu (Komisen Terdahulu) Belanja Susut Nilai Kenderaan Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu XX XX XX XX XXX XXX XXXX 36 ~cikgusila.blogspot.

Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN PENYATA PENDAPATAN PERKONGSIAN A & B BAGI TAHUN BERAKHIR …………………………… RM Jualan tolak Pulangan Jualan Jualan Bersih TOLAK KOS JUALAN Stok Awal Belian tolak Pulangan Belian Belian Bersih Angkutan Masuk Duti Import Insurans Belian Upah atas Belian Kos Belian Kos Barang Untuk Dijual tolak Stok Akhir KOS BARANG DIJUAL / KOS JUALAN UNTUNG KASAR TAMBAH HASIL Diskaun Diterima Komisen Diterima Sewa Diterima Faedah Diterima Hutang Lapok Terpulih Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu TOLAK BELANJA Gaji Sewa Dibayar Diskaun Diberi Insurans Iklan Komisen Diberi Faedah Dibayar / Faedah atas pinjaman Belanja Utiliti XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XX RM RM XX XX XXX 37 ~cikgusila.com~ .blogspot.

com~ .blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 Angkutan Keluar Hutang Lapok Belanja Susut Nilai Pertambahan Peruntukan Hutang Ragu UNTUNG BERSIH @ RUGI BERSIH TAMBAH Faedah atas Ambilan Pekongsi A Pekongsi B TOLAK Faedah atas Modal Pekongsi A Pekongsi B Gaji Pekongsi Pekongsi A Pekongsi B XX XX XX XXX XXXX KONGSI UNTUNG @ KONGSI RUGI Pekongsi A Pekongsi B XXX XXX XXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XXX XXXXX 38 ~cikgusila.

blogspot.Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 KUNCI KIRA-KIRA PADA ……………………… RM ASET BUKAN SEMASA Perabot Kenderaan tolak Peruntukan Susut Nilai Kenderaan Premis Lekapan dan Lengkapan/Kelengkapan ASET SEMASA Tunai Bank Penghutang tolak Peruntukan Hutang Ragu Stok Hasil Terakru Belanja Terdahulu TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf Bank Belanja Terakru Hasil Terdahulu MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Akaun Modal Pekongsi A Pekongsi B Akaun Semasa Pekongsi A Pekongsi B LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Bank Pinjaman Bercagar Gadai Janji/Pajak Gadai XX XX XX XXX XXXXX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXXX XXXXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XXXX XX RM RM 39 ~cikgusila.com~ .