You are on page 1of 2

SPIS TRECI / CONTENTS

9 11
15

Od redakcji / From the Editors MATEUSZ WONIAK Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie (2007-2013)
European Centre of Polish Numismatics at the National Museum in Krakow (2007-2013)

ARTYKUY / ARTICLES
21
45

MARIA KOCJOWA Od prywatnego muzeum do Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie: Rodzina Czapskich wobec transformacji Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
From the Private Collection into the European Centre of Polish Numismatics at the National Museum in Krakow: the Czapski Family towards the Transformation of the Emeryk Hutten-Czapski Museum

53
68

PAULINA TARADAJ Medale i plakieta dla Emeryka Hutten-Czapskiego ze zbiorw Muzeum Narodowego w Krakowie
The Medals and a Plaque for Emeryk Hutten-Czapski in the Collection of the National Museum in Krakow

75
80

LEKSANDR W. POLISZCZUK Wybitny polski kolekcjoner i mionik rosyjskich staroytnoci hrabia Emeryk Hutten-Czapski i badania nad jego numizmatycznym dziedzictwem w rosyjskiej, biaoruskiej i ukraiskiej nauce
Eminent Polish Collector and Connoisseur of Russian Antiquities Count Emeryk Hutten -Czapski and Research into His Numismatic Heritage in Russian, Belorussian, and Ukrainian Scholarly Circles

85
90

ROSTISLAW W. KRASNOW Monety z punc Emeryka Hutten-Czapskiego (18281896) w kolekcji Pastwowego Rosyjskiego Muzeum w Sankt Petersburgu
Coins with the Stamp of Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896) in the Collection of the State Russian Museum in Sankt Petersburg

95
100

FRANOIS DE CALLATA Byzantion over Mithradates Eupator. How the Pontic King Paid his Thracian Mercenaries after the Treaty of Dardanos (85 BC)
Byzantion na Mitradatesie Eupatorze. Jak krl Pontu paci swoim trackim najemnikom po trakt acie w Dardanos (85 p.n.e.)

105
116

ANNA ZAPOLSKA The Influx of Roman Coins to the West Balt Culture Environment
Napyw monet rzymskich do krgu zachodniobatyjskiego

125
135

BARTOSZ AWIANOWICZ Peculiarities and Errors in the Legends Attributed to Antioch Denarii of Pescennius Niger and of Septimius Severus
Osobliwoci i bdy w legendach denarw Pescenniusza Nigra oraz Septymiusza Sewera przypisywanych Antiochii

143
154

DANIEL CZERNEK A Barbarous Imitation of a Roman Denarius from Skowronno Dolne, gmina Piczw, witokrzyskie Voivodeship
Barbarzyskie naladownictwo denara rzymskiego ze Skowronna Dolnego, gm. Piczw, woj. witokrzyskie

157
168

ARKADIUSZ DYMOWSKI More Roman Coins Found in Kuyavia. The Coinage of the Imperium Galliarum in Poland
Kolejne monety rzymskie znalezione na Kujawach. Pienidz Imperium Galliarum na terenie Polski

173
181

VITAL SIDAROVICH A Hoard of Alexandrian Tetradrachms from the Last Quarter of the 3-rd Century AD Found in the Upper Neman Region
Skarb tetradrachm aleksandryjskich z ostatniej wierci III wieku n.e. znaleziony nad Grnym Niemnem

185
190

ALEKSANDER BURSCHE, KIRILL MYZGIN A Gold Crispus Medallion from Bukovina (Ukraine)
Zoty medalion Kryspusa znaleziony na Bukowinie (Ukraina)

195
212

DOBROCHNA GORLISKA Monety Mieszka III Starego i nieokrelonych ksit (kujawskich?) w skarbie z Anusina
The Coins of Mieszko III the Old and Some Unidentified Dukes [of Kuyavia?] in the Hoard of Anusin

VARIA
217
225

PAWE GOYNIAK A Problematic Cameo with a Portrait of Augustus from the Collection of Constantine Schmidt-Ciyski
Problematyczna kamea z portretem Augusta z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciyskiego

227
241

ALEKSANDRA KABATA Literatura numizmatyczna w Ksigozbiorze Czartoryskich, czyli Xigi, z ktrych doskona powzi informacy i wiadomo mona w scyencyi numismatyczney
The Numismatic Literature in the Princes Czartoryski Library, or Xigi, z ktrych doskona powzi informacy i wiadomo mona w scyencyi numismatyczney

RECENZJE / REVIEWS
251 BARTOSZ AWIANOWICZ Jaroslaw Bodzek, . Mennictwo satrapw w okresie panowania Achemenidw (ok. 550-331 a.C.), Krakw (Ksigarnia Akademicka) 2011, 360 pages + map and 12 sets of illustrations JANINA WIERCISKA Renata Cioek, Emisje krla Ballaiosa. Pocztki mennictwa w Ilirii, Warszawa 2011, 349 pages., 4 plates HELLE W. HORSNS Aleksander Bursche, Illerup dal 14: Die Mnzen, Jutland Archaeological Society Publications XXV:14, Hjbjerg 2011, 141 pages. ISBN 978-87-88415-72-8

254

260

KRONIKA / CHRONICLE
267 271 275 278 281 PAULINA TARADAJ Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2012) Chronicle of the National Museum in Krakows Numismatic Cabinet (2012) DIANA BOSKA Archiwum Numizmatykw nowy projekt Muzeum Narodowego w Krakowie The Numismatists Archive A New Project of the National Museum, Krakow ALEKSANDER BURSCHE Recording the Roman Coin Finds from Poland, FRC PL 2013-2017